source: desktop/gnome-system-tools.HEAD.bg.po @ 61

Last change on this file since 61 was 61, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

Две подавания в GNOME

File size: 65.7 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-system-tools po-file.
2# Copyright (C) 2004 THE GST'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same conditions as Gnome-system-tools.
4# Peter "Peshka" Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004.
5# Vladimir "Kaladan" Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
6# Vladimir "Kaladan" Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gnome system tools HEAD\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-07-25 18:10+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-07-25 18:04+0300\n"
14"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:1
22msgid ""
23"Comma separated list of hosts that the GST will be able to access when the "
24"remote configuration option is enabled"
25msgstr ""
26"Разделен със запетаи, списък с имена на компютри, с който програмата ще може "
27"да се свързва, когато настройката за отдалечена конфигурация е разрешена"
28
29#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:2
30msgid "Last GST version executed"
31msgstr "Последната версия на програмата е изключена"
32
33#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:3
34msgid "Preferred bootloader that boot-admin will configure"
35msgstr "Предпочитана програма за начално зареждане, която да се настройва"
36
37#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:4
38msgid "Remote hosts"
39msgstr "Отдалечени хостове"
40
41#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:5
42msgid ""
43"The GST are able to do remote configuration through SSH, enable this option "
44"to use this feature"
45msgstr ""
46"Системните инструменти към GNOME могат да се настройват отдалечено чрез SSH, "
47"избирайки тази опция ще разрешите тази възможност"
48
49#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:6
50msgid "The last GST version that this computer has run"
51msgstr ""
52"Последната версия на системните инструменти към GNOME, пускана на компютъра"
53
54#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:7
55msgid ""
56"This key stores the bootloader that boot-admin will configure if there are "
57"more than one installed, if it's not set or isn't valid, then boot-admin "
58"will ask the user"
59msgstr ""
60"Този ключ определя коя програма за избиране на операционна система ще бъде "
61"настройвана от boot-admin в случай, че има инсталирани повече от една. Ако "
62"това не е зададено или не е поставена валидна информация - този въпрос ще "
63"бъде зададен на потребителя."
64
65#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:8
66msgid "Whether the tools will use remote administration or not"
67msgstr "Дали инструментите ще използват отдалечена настройка или не"
68
69#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:9
70msgid "Whether the users-admin tool should show all users and groups or not"
71msgstr ""
72"Дали инструмента за настройка на потребителите да покаже всички потребители "
73"и групи"
74
75#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:10
76msgid "Whether the warning dialog should be shown or not"
77msgstr "Дали да показва диалоговия прозорец за предупреждение или не"
78
79#: ../interfaces/boot.glade.in.h:1
80msgid "/dev/hda"
81msgstr "/dev/hda"
82
83#: ../interfaces/boot.glade.in.h:2
84msgid "/dev/hdb"
85msgstr "/dev/hdb"
86
87#: ../interfaces/boot.glade.in.h:3
88msgid "/dev/hdc"
89msgstr "/dev/hdc"
90
91#: ../interfaces/boot.glade.in.h:4
92msgid "/dev/hdd"
93msgstr "/dev/hdd"
94
95#: ../interfaces/boot.glade.in.h:5
96msgid "<b>Security</b>"
97msgstr "<b>Сигурност</b>"
98
99#: ../interfaces/boot.glade.in.h:6
100msgid ""
101"<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Several bootloaders have been found</"
102"span>\n"
103"\n"
104"please select which do you want to configure"
105msgstr ""
106"<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Няколко програми за начално стартиране "
107"са намерени на вашата система</span>\n"
108"\n"
109"посочете коя от тях искате да настроите"
110
111#: ../interfaces/boot.glade.in.h:9 ../interfaces/users.glade.in.h:3
112msgid "<span weight=\"bold\">Basic Settings</span>"
113msgstr "<span weight=\"bold\">Основни настройки</span>"
114
115#: ../interfaces/boot.glade.in.h:10
116msgid "<span weight=\"bold\">Image Settings</span>"
117msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки на изображение</span>"
118
119#: ../interfaces/boot.glade.in.h:11
120msgid "<span weight=\"bold\">Other Settings</span>"
121msgstr "<span weight=\"bold\">Други настройки</span>"
122
123#: ../interfaces/boot.glade.in.h:12
124msgid "<span weight=\"bold\">Starting the Computer</span>"
125msgstr "<span weight=\"bold\">Стартирайки компютъра</span>"
126
127#: ../interfaces/boot.glade.in.h:13
128msgid "Ask at boot"
129msgstr "Питане при стартиране"
130
131#: ../interfaces/boot.glade.in.h:14 ../src/boot/main.c:70
132msgid "Boot Manager Settings"
133msgstr "Настройки на програмата за начално стартиране"
134
135#: ../interfaces/boot.glade.in.h:15
136msgid ""
137"Choose a kernel image to boot, and a partition to mount as the root "
138"partition. Optionally, you may also enter parameters passed to the kernel at "
139"boot time."
140msgstr ""
141"Изберете файл на ядрото, който да се стартира и дял, който да се монтира "
142"като коренова директория. Също така, може да въведете допълнителните "
143"параметри, които се предават към ядрото при началното стартиране."
144
145#: ../interfaces/boot.glade.in.h:16
146msgid "Click \"Forward\" to continue"
147msgstr "Натиснете „Напред“ за да продължите"
148
149#: ../interfaces/boot.glade.in.h:17
150msgid "Confirmation"
151msgstr "Потвърждаване"
152
153#. set window title
154#: ../interfaces/boot.glade.in.h:18 ../src/boot/boot-druid.c:441
155#: ../src/boot/boot-druid.c:453
156msgid "Creating a new boot image"
157msgstr "Създаване на ново изображение за стартиране"
158
159#: ../interfaces/boot.glade.in.h:19
160msgid "Don't ask me again"
161msgstr "Да не бъда питан оново"
162
163#: ../interfaces/boot.glade.in.h:20
164msgid "Enable IDE SCSI emulation"
165msgstr "Разрешаване на IDE-SCSI емулация"
166
167#: ../interfaces/boot.glade.in.h:21
168msgid ""
169"Enter a name for the boot image, and specify what kind of operating system "
170"it is."
171msgstr ""
172"Въведете име, което да се появява при началното стартиране и посочете какъв "
173"тип операционна система е."
174
175#: ../interfaces/boot.glade.in.h:22
176msgid "Finished"
177msgstr "Готово"
178
179#: ../interfaces/boot.glade.in.h:23
180msgid "Manual"
181msgstr "Ръчно"
182
183#: ../interfaces/boot.glade.in.h:24
184msgid "Number of colors:"
185msgstr "Номер на цветовете:"
186
187#: ../interfaces/boot.glade.in.h:25
188msgid "Other parameters:"
189msgstr "Други параметри:"
190
191#: ../interfaces/boot.glade.in.h:26
192msgid "Password"
193msgstr "Парола"
194
195#: ../interfaces/boot.glade.in.h:27
196msgid "Protect with password"
197msgstr "Защита с парола"
198
199#: ../interfaces/boot.glade.in.h:28
200msgid "Resolution:"
201msgstr "Разделителна способност:"
202
203#: ../interfaces/boot.glade.in.h:29
204msgid "Seconds to wait before loading default kernel or OS"
205msgstr ""
206"Секунди за изчакване, преди зареждане на стандартното ядрото или операционна "
207"система"
208
209#: ../interfaces/boot.glade.in.h:30
210msgid "Select a kernel image"
211msgstr "Файл на изображение за ядро"
212
213#: ../interfaces/boot.glade.in.h:31
214msgid "Select an initrd image"
215msgstr "Избиране на изображение на initrd"
216
217#: ../interfaces/boot.glade.in.h:32
218msgid "Specify the partition on which the operating system is installed."
219msgstr "Задаване на дяла, на който е инсталирана операционната система."
220
221#: ../interfaces/boot.glade.in.h:33
222msgid ""
223"The new boot image has been added. Please click \"Apply\" to save your "
224"changes."
225msgstr ""
226"Новата операционна система за стартиране е добавена. Натиснете „Прилагане“ "
227"за да запазите промените."
228
229#: ../interfaces/boot.glade.in.h:34
230msgid ""
231"This assistant is designed to help you quickly and easily add a new boot "
232"image to your system."
233msgstr ""
234"Помощникът е направен, за да ви помогне по-бързо и по-лесно да добавите нова "
235"операционна система за стартиране на Вашата система."
236
237#: ../interfaces/boot.glade.in.h:35
238msgid "Video modes (only frame buffer)"
239msgstr "Видео режими (само за кадровата памет)"
240
241#: ../interfaces/boot.glade.in.h:36
242msgid "_Add..."
243msgstr "Доб_авяне..."
244
245#: ../interfaces/boot.glade.in.h:37
246msgid "_Device:"
247msgstr "_Устройство:"
248
249#: ../interfaces/boot.glade.in.h:38
250msgid "_Edit"
251msgstr "Р_едактиране"
252
253#: ../interfaces/boot.glade.in.h:39 ../src/boot/boot-settings.c:42
254msgid "_Initrd image path:"
255msgstr "Път до initrd - файла:"
256
257#: ../interfaces/boot.glade.in.h:40
258msgid "_Kernel image path:"
259msgstr "Път до ядрото:"
260
261#: ../interfaces/boot.glade.in.h:41
262msgid "_Name:"
263msgstr "_Име:"
264
265#: ../interfaces/boot.glade.in.h:42
266msgid "_Operating system:"
267msgstr "_Операционна система:"
268
269#: ../interfaces/boot.glade.in.h:43
270msgid "_Parameters:"
271msgstr "_Параметри:"
272
273#: ../interfaces/boot.glade.in.h:44
274msgid "_Root file system device:"
275msgstr "Уст_ройство с кореновата файлова система:"
276
277#: ../interfaces/common.glade.in.h:1
278msgid ""
279"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Please enter your root password</span>"
280msgstr ""
281"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Въведете административната парола</"
282"span>"
283
284#: ../interfaces/common.glade.in.h:2
285msgid ""
286"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">The platform you are running is not "
287"supported by this tool</span>"
288msgstr ""
289"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Дистрибуцията, която използвате не се "
290"поддържа от този инструмент</span>"
291
292#: ../interfaces/common.glade.in.h:3
293msgid "Enter Password"
294msgstr "Въведете парола"
295
296#: ../interfaces/common.glade.in.h:4
297msgid ""
298"If you know for sure that it works like one of the platforms listed below, "
299"you can select that and continue. Note, however, that this might damage the "
300"system configuration or downright cripple your computer."
301msgstr ""
302"Ако знаете със сигурност, че работи като една от платформите изписани по-"
303"долу, можете да го посочите и да продължите. Забележете, че това може да "
304"повреди настройките на системата или да осакати вашия компютър."
305
306#: ../interfaces/common.glade.in.h:5
307msgid "Remote administration"
308msgstr "Отдалечена администрация"
309
310#: ../interfaces/common.glade.in.h:6
311msgid "Run _Without Password"
312msgstr "Стартиране _без парола"
313
314#: ../interfaces/common.glade.in.h:7
315msgid "Unsupported Platform"
316msgstr "Неподдържана платформа"
317
318#: ../interfaces/common.glade.in.h:8
319msgid "Use this window to select the computer you wish to configure"
320msgstr ""
321"Този прозорец се използва за задаване на компютър, който искате да настроите"
322
323#: ../interfaces/common.glade.in.h:9
324msgid ""
325"You need administrator privileges to use this tool. Enter a password to "
326"modify\n"
327"your system configuration."
328msgstr ""
329"Трябва да имате администраторски привилегии, за да използвате този "
330"инструмент. Въведете административната парола, за променяте настройките на "
331"системата."
332
333#: ../interfaces/common.glade.in.h:11
334msgid "_Password:"
335msgstr "_Парола:"
336
337#: ../interfaces/network.glade.in.h:1
338msgid ""
339"/dev/modem\n"
340"/dev/ttyS0\n"
341"/dev/ttyS1\n"
342"/dev/ttyS2\n"
343"/dev/ttyS3"
344msgstr ""
345"/dev/modem\n"
346"/dev/ttyS0\n"
347"/dev/ttyS1\n"
348"/dev/ttyS2\n"
349"/dev/ttyS3"
350
351#: ../interfaces/network.glade.in.h:6
352msgid "<b>Account data</b>"
353msgstr "<b>Данни за абонамент</b>"
354
355#: ../interfaces/network.glade.in.h:7
356msgid "<b>Connection settings</b>"
357msgstr "<b>Настройка на връзката</b>"
358
359#: ../interfaces/network.glade.in.h:8
360msgid "<b>Connection</b>"
361msgstr "<b>Връзка</b>"
362
363#: ../interfaces/network.glade.in.h:9
364msgid "<b>DNS Servers</b>"
365msgstr "<b>DNS сървъри</b>"
366
367#: ../interfaces/network.glade.in.h:10
368msgid "<b>Host Settings</b>"
369msgstr "<b>Настройки на хостовете</b>"
370
371#: ../interfaces/network.glade.in.h:11
372msgid "<b>Internet service provider data</b>"
373msgstr "<b>Данни за доставчика на интернет</b>"
374
375#: ../interfaces/network.glade.in.h:12
376msgid "<b>Modem settings</b>"
377msgstr "<b>Настройки на модеми</b>"
378
379#: ../interfaces/network.glade.in.h:13
380msgid "<b>Search Domains</b>"
381msgstr "<b>Search домейни</b>"
382
383#: ../interfaces/network.glade.in.h:14
384msgid "<b>Wireless settings</b>"
385msgstr "<b>Настройки за безжична връзка</b>"
386
387#: ../interfaces/network.glade.in.h:15
388msgid "Aliases:"
389msgstr "Алиаси:"
390
391#: ../interfaces/network.glade.in.h:16
392msgid "C_onfiguration:"
393msgstr "_Настройки:"
394
395#: ../interfaces/network.glade.in.h:17
396msgid "Connections"
397msgstr "Връзки"
398
399#: ../interfaces/network.glade.in.h:18
400msgid "DNS"
401msgstr "DNS"
402
403#: ../interfaces/network.glade.in.h:19
404msgid "D_omain name:"
405msgstr "Име на д_омейна:"
406
407#: ../interfaces/network.glade.in.h:20
408msgid "Default _gateway device:"
409msgstr "Стандартен _шлюз:"
410
411#: ../interfaces/network.glade.in.h:21
412msgid "Device:"
413msgstr "Устройство:"
414
415#: ../interfaces/network.glade.in.h:22
416msgid "E_nable this connection"
417msgstr "Активира_не на тази връзка"
418
419#: ../interfaces/network.glade.in.h:23 ../interfaces/users.glade.in.h:20
420msgid "General"
421msgstr "Основни"
422
423#: ../interfaces/network.glade.in.h:24
424msgid "Host alias settings"
425msgstr "Настройки на алиасите на хостовете"
426
427#: ../interfaces/network.glade.in.h:25
428msgid "Hosts"
429msgstr "Хостове"
430
431#: ../interfaces/network.glade.in.h:26 ../interfaces/shares.glade.in.h:15
432msgid "IP address:"
433msgstr "IP адрес:"
434
435#: ../interfaces/network.glade.in.h:27
436msgid "Interface properties"
437msgstr "Настройки на интерфейса"
438
439#: ../interfaces/network.glade.in.h:28
440msgid "Key _type:"
441msgstr "Тип на _ключ:"
442
443#: ../interfaces/network.glade.in.h:29
444msgid "Location name:"
445msgstr "Име на местоположението:"
446
447#: ../interfaces/network.glade.in.h:30
448msgid "Location:"
449msgstr "Място:"
450
451#: ../interfaces/network.glade.in.h:31
452msgid "Modem"
453msgstr "Модем"
454
455#: ../interfaces/network.glade.in.h:32
456msgid "Network name (_ESSID):"
457msgstr "Име на мрежата (_ESSID):"
458
459#: ../interfaces/network.glade.in.h:33
460msgid ""
461"Off\n"
462"Low\n"
463"Medium\n"
464"Loud"
465msgstr ""
466"Изключено\n"
467"Ниско\n"
468"Средно\n"
469"Високо"
470
471#: ../interfaces/network.glade.in.h:37
472msgid "Options"
473msgstr "Опции"
474
475#: ../interfaces/network.glade.in.h:38
476msgid "P_assword"
477msgstr "П_арола"
478
479#: ../interfaces/network.glade.in.h:39
480msgid ""
481"Plain (ASCII)\n"
482"Hexadecimal"
483msgstr ""
484"Обикновен (ASCII)\n"
485"Hexadecimal"
486
487#: ../interfaces/network.glade.in.h:41
488msgid "Select location name"
489msgstr "Избиране име на местоположението"
490
491#: ../interfaces/network.glade.in.h:42
492msgid ""
493"Static IP address\n"
494"DHCP"
495msgstr ""
496"Статичен IP адрес\n"
497"DHCP"
498
499#: ../interfaces/network.glade.in.h:44
500msgid ""
501"Tones\n"
502"Pulses"
503msgstr ""
504"Тонално\n"
505"Пулсово"
506
507#: ../interfaces/network.glade.in.h:46
508msgid "Use the Internet service provider nameservers"
509msgstr "Използване на DNS от доставчика на интернет"
510
511#: ../interfaces/network.glade.in.h:47
512msgid "WEP _key:"
513msgstr "_Ключ WEP:"
514
515#: ../interfaces/network.glade.in.h:48 ../src/network/ifaces-list.c:33
516msgid "_Activate"
517msgstr "_Активиране"
518
519#: ../interfaces/network.glade.in.h:49
520msgid "_Autodetect"
521msgstr "_Автоматично засичане"
522
523#: ../interfaces/network.glade.in.h:50 ../src/network/ifaces-list.c:34
524msgid "_Deactivate"
525msgstr "_Изключване"
526
527#: ../interfaces/network.glade.in.h:51
528msgid "_Dial prefix:"
529msgstr "_Префикс на набирането:"
530
531#: ../interfaces/network.glade.in.h:52
532msgid "_Dial type:"
533msgstr "Тип _набиране:"
534
535#: ../interfaces/network.glade.in.h:53
536msgid "_Gateway address:"
537msgstr "Адрес на _шлюза:"
538
539#: ../interfaces/network.glade.in.h:54
540msgid "_Hostname:"
541msgstr "Име на компютъра:"
542
543#: ../interfaces/network.glade.in.h:55
544msgid "_IP address:"
545msgstr "_IP адрес:"
546
547#: ../interfaces/network.glade.in.h:56
548msgid "_Local IP:"
549msgstr "_Локален IP:"
550
551#: ../interfaces/network.glade.in.h:57
552msgid "_Modem port:"
553msgstr "Порт на _модема:"
554
555#: ../interfaces/network.glade.in.h:58
556msgid "_Phone number:"
557msgstr "Теле_фонен номер:"
558
559#: ../interfaces/network.glade.in.h:59
560msgid "_Remote IP:"
561msgstr "_Отдалечен IP:"
562
563#: ../interfaces/network.glade.in.h:60
564msgid "_Retry if the connection breaks or fails to start"
565msgstr "Повторен опит ако не се свъ_рже или връзката се разпадне"
566
567#: ../interfaces/network.glade.in.h:61
568msgid "_Set modem as default route to internet"
569msgstr "На_стройване модема като стандартна връзка към интернет"
570
571#: ../interfaces/network.glade.in.h:62
572msgid "_Subnet mask:"
573msgstr "Ма_ска на мрежата:"
574
575#: ../interfaces/network.glade.in.h:63 ../interfaces/users.glade.in.h:60
576msgid "_Username:"
577msgstr "Потребителско _име:"
578
579#: ../interfaces/network.glade.in.h:64
580msgid "_Volume:"
581msgstr "Сила на _звука:"
582
583#: ../interfaces/services.glade.in.h:1
584msgid "<b>Available services:</b>"
585msgstr "<b>Налични услуги:</b>"
586
587#: ../interfaces/services.glade.in.h:2
588msgid "Advanced settings:"
589msgstr "Допълнителни настройки:"
590
591#: ../interfaces/shares.glade.in.h:1
592msgid "<b>Allowed hosts</b>"
593msgstr "<b>Позволени хостове</b>"
594
595#: ../interfaces/shares.glade.in.h:2
596msgid "<b>Hosts settings</b>"
597msgstr "<b>Настройки на хостовете</b>"
598
599#: ../interfaces/shares.glade.in.h:3
600msgid "<b>Share properties</b>"
601msgstr "<b>Настройки на споделянето</b>"
602
603#: ../interfaces/shares.glade.in.h:4
604msgid "<b>Shared folder</b>"
605msgstr "<b>Споделена папка</b>"
606
607#: ../interfaces/shares.glade.in.h:5
608msgid "<b>WINS server</b>"
609msgstr "<b>WINS сървър</b>"
610
611#: ../interfaces/shares.glade.in.h:6
612msgid "<b>Windows sharing Settings</b>"
613msgstr "<b>Настройки на споделянето тип Windows</b>"
614
615#: ../interfaces/shares.glade.in.h:7
616msgid "Add allowed hosts"
617msgstr "Добавяне на позволени хостове"
618
619#: ../interfaces/shares.glade.in.h:8
620msgid "Allow _browsing folder"
621msgstr "Позволяване _разглеждането на папката"
622
623#: ../interfaces/shares.glade.in.h:9
624msgid "Allowed hosts:"
625msgstr "Позволени хостове:"
626
627#: ../interfaces/shares.glade.in.h:10
628msgid "Comment:"
629msgstr "Коментар:"
630
631#: ../interfaces/shares.glade.in.h:11
632msgid "Do not use WINS server"
633msgstr "Да не се използва сървър от типа WINS"
634
635#: ../interfaces/shares.glade.in.h:12
636msgid "Domain / _Workgroup"
637msgstr "Домейн / _група"
638
639#: ../interfaces/shares.glade.in.h:13
640msgid "General Windows sharing settings"
641msgstr "Основни настройки за споделяне с Windows"
642
643#: ../interfaces/shares.glade.in.h:14
644msgid "Host name:"
645msgstr "Хост:"
646
647#: ../interfaces/shares.glade.in.h:16
648msgid "Name:"
649msgstr "Име:"
650
651#: ../interfaces/shares.glade.in.h:17
652msgid "Netmask:"
653msgstr "Маска на мрежата:"
654
655#: ../interfaces/shares.glade.in.h:18
656msgid "Network:"
657msgstr "Мрежа:"
658
659#: ../interfaces/shares.glade.in.h:19 ../src/shares/nfs-acl-table.c:55
660msgid "Read only"
661msgstr "Само за четене"
662
663#: ../interfaces/shares.glade.in.h:20
664msgid "Share folder"
665msgstr "Споделяне на папка"
666
667#: ../interfaces/shares.glade.in.h:21
668msgid "Share with:"
669msgstr "Споделяне чрез:"
670
671#: ../interfaces/shares.glade.in.h:22
672msgid "This computer is a WINS server"
673msgstr "Този компютър е сървър тип WINS"
674
675#: ../interfaces/shares.glade.in.h:23
676msgid "Use WINS Server"
677msgstr "Използване на сървър от типа WINS"
678
679#: ../interfaces/shares.glade.in.h:24
680msgid "Windows sharing settings"
681msgstr "Настройки за споделянето тип Windows"
682
683#: ../interfaces/shares.glade.in.h:25
684msgid "_Add host"
685msgstr "_Добавяне на хост"
686
687#: ../interfaces/shares.glade.in.h:26
688msgid "_Host description:"
689msgstr "Описание на _хоста:"
690
691#: ../interfaces/shares.glade.in.h:27
692msgid "_Path:"
693msgstr "_Път:"
694
695#: ../interfaces/shares.glade.in.h:28
696msgid "_Read only"
697msgstr "_Само за четене"
698
699#: ../interfaces/time.glade.in.h:1
700msgid "(unconfigured)"
701msgstr "(не е настроен)"
702
703#: ../interfaces/time.glade.in.h:2
704msgid ":"
705msgstr ":"
706
707#: ../interfaces/time.glade.in.h:3
708msgid "<b>Selection</b>"
709msgstr "<b>Избор</b>"
710
711#: ../interfaces/time.glade.in.h:4
712msgid "<b>Time zone</b>"
713msgstr "<b>Часови пояс</b>"
714
715#: ../interfaces/time.glade.in.h:5
716msgid "Add NTP Server"
717msgstr "Добавяне на NTP сървър"
718
719#: ../interfaces/time.glade.in.h:6
720msgid "NTP server"
721msgstr "NTP сървър"
722
723#: ../interfaces/time.glade.in.h:7
724msgid "S_ynchronize clock with Internet servers:"
725msgstr "Сверяване на часовника през Интернет"
726
727#: ../interfaces/time.glade.in.h:8
728msgid "Se_lect Servers..."
729msgstr "Избиране на сървъри..."
730
731#: ../interfaces/time.glade.in.h:9
732msgid "Time servers"
733msgstr "Сървъри за време"
734
735#: ../interfaces/time.glade.in.h:10
736msgid "Time zone"
737msgstr "Часови пояс"
738
739#: ../interfaces/time.glade.in.h:11
740msgid "Time zone:"
741msgstr "Часови пояс:"
742
743#: ../interfaces/time.glade.in.h:12
744msgid "_Date:"
745msgstr "_Дата:"
746
747#: ../interfaces/time.glade.in.h:13
748msgid "_Select Time Zone..."
749msgstr "_Избор на часови пояс..."
750
751#: ../interfaces/time.glade.in.h:14
752msgid "_Time:"
753msgstr "_Час:"
754
755#: ../interfaces/users.glade.in.h:1
756msgid "<span weight=\"bold\">Advanced Settings</span>"
757msgstr "<span weight=\"bold\">Разширени настройки</span>"
758
759#: ../interfaces/users.glade.in.h:2
760msgid "<span weight=\"bold\">Automatic UID/GID</span>"
761msgstr "<span weight=\"bold\">Автоматично UID/GID</span>"
762
763#: ../interfaces/users.glade.in.h:4
764msgid "<span weight=\"bold\">Contact Information</span>"
765msgstr "<span weight=\"bold\">Информация за контакт</span>"
766
767#: ../interfaces/users.glade.in.h:5
768msgid "<span weight=\"bold\">Group Members</span>"
769msgstr "<span weight=\"bold\">Членове на групата</span>"
770
771#: ../interfaces/users.glade.in.h:6
772msgid "<span weight=\"bold\">Optional Settings</span>"
773msgstr "<span weight=\"bold\">Допълнителни настройки</span>"
774
775#: ../interfaces/users.glade.in.h:7
776msgid "<span weight=\"bold\">Password Settings</span>"
777msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки за паролата</span>"
778
779#: ../interfaces/users.glade.in.h:8
780msgid "<span weight=\"bold\">Password</span>"
781msgstr "<span weight=\"bold\">Парола</span>"
782
783#: ../interfaces/users.glade.in.h:9
784msgid "<span weight=\"bold\">Profile Settings</span>"
785msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки за профила</span>"
786
787#: ../interfaces/users.glade.in.h:10
788msgid "<span weight=\"bold\">System Defaults</span>"
789msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки по подразбиране</span"
790
791#: ../interfaces/users.glade.in.h:11
792msgid "<span weight=\"bold\">User Profile</span>"
793msgstr "<span weight=\"bold\">Профил на потребителя</span>"
794
795#: ../interfaces/users.glade.in.h:12
796msgid "Account"
797msgstr "Абонамент"
798
799#: ../interfaces/users.glade.in.h:13
800msgid "Advanced"
801msgstr "Допълнително"
802
803#: ../interfaces/users.glade.in.h:14
804msgid "Assign a random password by default"
805msgstr "Задаване на случайна парола по подразбиране"
806
807#: ../interfaces/users.glade.in.h:15
808msgid "Check password _quality"
809msgstr "Проверка качеството на паролата"
810
811#: ../interfaces/users.glade.in.h:16
812msgid "Con_firmation:"
813msgstr "Потвърждение:"
814
815#: ../interfaces/users.glade.in.h:17
816msgid "Days between warning and password expiration:"
817msgstr "Дни между предупреждението и изтичането на паролата"
818
819#: ../interfaces/users.glade.in.h:18
820msgid "Default _group:"
821msgstr "_Група по подразбиране:"
822
823#: ../interfaces/users.glade.in.h:19
824msgid "Default _shell:"
825msgstr "Обвивка по подразбиране:"
826
827#: ../interfaces/users.glade.in.h:21
828msgid "Generate _random password"
829msgstr "Гене_риране на случайна парола"
830
831#: ../interfaces/users.glade.in.h:22
832msgid "Group _ID:"
833msgstr "_ID на групата:"
834
835#: ../interfaces/users.glade.in.h:23
836msgid "Group _members:"
837msgstr "Членове на групата:"
838
839#: ../interfaces/users.glade.in.h:24
840msgid "Group _name:"
841msgstr "Име на групата:"
842
843#: ../interfaces/users.glade.in.h:25
844msgid "Group properties"
845msgstr "Настройки на групата"
846
847#: ../interfaces/users.glade.in.h:26
848msgid "Groups"
849msgstr "Групи"
850
851#: ../interfaces/users.glade.in.h:27
852msgid "Ma_ximum days a password may be used:"
853msgstr "Максимум дни за използване на паролата:"
854
855#: ../interfaces/users.glade.in.h:28
856msgid "Maximum UID:"
857msgstr "Максимално UID:"
858
859#: ../interfaces/users.glade.in.h:29
860msgid "Mi_nimum days between password changes:"
861msgstr "Минимум дни между промяна на паролата:"
862
863#: ../interfaces/users.glade.in.h:30
864msgid "Minimum GID:"
865msgstr "Минимум GID:"
866
867#: ../interfaces/users.glade.in.h:31
868msgid "Minimum UID:"
869msgstr "Минимум UID:"
870
871#: ../interfaces/users.glade.in.h:32
872msgid "Minimum days allowed between password changes:"
873msgstr "Позволени минимум дни между промяна на паролата:"
874
875#: ../interfaces/users.glade.in.h:33
876msgid "Number of days that a password may be used:"
877msgstr "Брой дни, в които може да се използва паролата:"
878
879#: ../interfaces/users.glade.in.h:34
880msgid "O_ffice location:"
881msgstr "Местоположение на о_фиса:"
882
883#: ../interfaces/users.glade.in.h:35
884msgid "Password set to: "
885msgstr "Настройване паролата на:"
886
887#: ../interfaces/users.glade.in.h:36
888msgid "Privileges"
889msgstr "Привилегии"
890
891#: ../interfaces/users.glade.in.h:37
892msgid "Profile _name:"
893msgstr "Име _на профила:"
894
895#: ../interfaces/users.glade.in.h:38
896msgid "Set password b_y hand"
897msgstr "Настройва паролата р_ъчно"
898
899#: ../interfaces/users.glade.in.h:39
900msgid "Show a_ll users and groups"
901msgstr "Показване на всички потребители и групи"
902
903#: ../interfaces/users.glade.in.h:40
904msgid "User _ID:"
905msgstr "_ID на потребителя:"
906
907#: ../interfaces/users.glade.in.h:41
908msgid "User _password:"
909msgstr "Парола на потребителя:"
910
911#: ../interfaces/users.glade.in.h:42
912msgid "User privileges"
913msgstr "Привилегии на потребителите"
914
915#: ../interfaces/users.glade.in.h:43
916msgid "User profiles"
917msgstr "Профили на потребителите"
918
919#: ../interfaces/users.glade.in.h:44
920msgid "Users"
921msgstr "Потребители"
922
923#: ../interfaces/users.glade.in.h:45
924msgid "_Add Group..."
925msgstr "Доб_авяне на група..."
926
927#: ../interfaces/users.glade.in.h:46
928msgid "_Add Profile..."
929msgstr "Доб_авяне на профил..."
930
931#: ../interfaces/users.glade.in.h:47
932msgid "_Add User..."
933msgstr "Доб_авяне на потребител..."
934
935#: ../interfaces/users.glade.in.h:48
936msgid "_All users:"
937msgstr "_Всички потребители:"
938
939#: ../interfaces/users.glade.in.h:49
940msgid "_Comments"
941msgstr "_Коментари"
942
943#: ../interfaces/users.glade.in.h:50
944msgid "_Days between warning and password expiration:"
945msgstr "_Дни между предупреждението и изтичането на паролата:"
946
947#: ../interfaces/users.glade.in.h:51 ../src/boot/table.c:52
948#: ../src/network/address-list.c:71 ../src/network/hosts.c:35
949#: ../src/shares/table.c:41 ../src/users/table.c:49
950msgid "_Delete"
951msgstr "_Изтриване"
952
953#: ../interfaces/users.glade.in.h:52
954msgid "_Edit User Profiles..."
955msgstr "Р_едакция на потребителските профили..."
956
957#: ../interfaces/users.glade.in.h:53
958msgid "_Generate"
959msgstr "_Генериране"
960
961#: ../interfaces/users.glade.in.h:54
962msgid "_Home directory:"
963msgstr "_Домашна папка:"
964
965#: ../interfaces/users.glade.in.h:55
966msgid "_Home phone:"
967msgstr "_Домашен телефон:"
968
969#: ../interfaces/users.glade.in.h:56
970msgid "_Main group:"
971msgstr "_Главна група:"
972
973#: ../interfaces/users.glade.in.h:57
974msgid "_Profile:"
975msgstr "_Профил:"
976
977#: ../interfaces/users.glade.in.h:58
978msgid "_Real name:"
979msgstr "_Истинско име:"
980
981#: ../interfaces/users.glade.in.h:59
982msgid "_Shell:"
983msgstr "_Обвивка:"
984
985#: ../interfaces/users.glade.in.h:61
986msgid "_Work phone:"
987msgstr "_Работен телефон:"
988
989#: ../src/boot/boot-append-gui.c:139
990msgid "32,768"
991msgstr "32,768"
992
993#: ../src/boot/boot-append-gui.c:140
994msgid "65,536"
995msgstr "65,536"
996
997#: ../src/boot/boot-append-gui.c:141
998msgid "16,777,216"
999msgstr "16,777,216"
1000
1001#: ../src/boot/boot-append-gui.c:252
1002msgid "Invalid VGA value"
1003msgstr "Невалидна стойност на VGA"
1004
1005#: ../src/boot/boot-append-gui.c:254
1006#, c-format
1007msgid "\"%s\" is not a valid VGA value."
1008msgstr "„%s“ не е валидна стойност за VGA."
1009
1010#: ../src/boot/boot-druid.c:112
1011msgid "Error creating boot image"
1012msgstr "Грешка при създаването на ново изображение за стартиране"
1013
1014#: ../src/boot/boot-druid.c:442
1015#, c-format
1016msgid "Creating a new boot image (%d of %d)"
1017msgstr "Създаване на ново начално стартиране (%d от %d)"
1018
1019#: ../src/boot/boot-druid.c:443
1020msgid "Finished creating a new boot image"
1021msgstr "Завърши създаването на новото начално стартиране"
1022
1023#: ../src/boot/boot-image.c:40
1024msgid "Unknown"
1025msgstr "Непознат"
1026
1027#: ../src/boot/boot-image.c:41
1028msgid "Windows NT"
1029msgstr "Windows NT"
1030
1031#: ../src/boot/boot-image.c:42
1032msgid "Windows 9x"
1033msgstr "Windows 9x"
1034
1035#: ../src/boot/boot-image.c:43
1036msgid "Dos"
1037msgstr "Dos"
1038
1039#: ../src/boot/boot-image.c:44
1040msgid "Linux"
1041msgstr "Linux"
1042
1043#: ../src/boot/boot-image.c:45
1044msgid "Linux swap"
1045msgstr "Linux swap"
1046
1047#: ../src/boot/boot-image.c:46
1048msgid "GNU/Hurd"
1049msgstr "GNU/Hurd"
1050
1051#: ../src/boot/boot-image.c:276
1052#, c-format
1053msgid "\"%s\" is an invalid path"
1054msgstr "„%s“ е невалиден път"
1055
1056#: ../src/boot/boot-image.c:292
1057#, c-format
1058msgid "\"%s\" already exists, please set another name."
1059msgstr "„%s“ вече съществува, задайте друго име."
1060
1061#: ../src/boot/boot-image.c:298
1062#, c-format
1063msgid "Invalid image name: \"%s\"."
1064msgstr "Невалидно име на изображението: „%s“."
1065
1066#: ../src/boot/boot-image.c:311
1067#, c-format
1068msgid "Invalid image: \"%s\"."
1069msgstr "Невалидно изображение: „%s“."
1070
1071#: ../src/boot/boot-image.c:329
1072#, c-format
1073msgid "Invalid root device: \"%s\"."
1074msgstr "Невалидно кореново устройство: „%s“."
1075
1076#: ../src/boot/boot-settings.c:43
1077msgid "_Module path:"
1078msgstr "Път към _модула:"
1079
1080#: ../src/boot/boot-settings.c:405
1081msgid "Password confirmation is not correct."
1082msgstr "Невярно потвърждаване на паролата."
1083
1084#: ../src/boot/boot-settings.c:430
1085msgid "Error modifying boot image"
1086msgstr "Грешка при промяната на стартиращото изображение"
1087
1088#: ../src/boot/boot.desktop.in.in.h:1
1089msgid "Boot"
1090msgstr "Начално стартиране"
1091
1092#: ../src/boot/boot.desktop.in.in.h:2
1093msgid "Configure the system boot process"
1094msgstr "Настройка на процеса на начално стартиране"
1095
1096#: ../src/boot/callbacks.c:81
1097msgid "Boot Image Editor"
1098msgstr "Редактор на начините за началното стартиране"
1099
1100#: ../src/boot/callbacks.c:179
1101msgid "Boot Append Editor"
1102msgstr "Редактор за настройките към начално стартиране"
1103
1104#: ../src/boot/callbacks.c:412
1105msgid "Error deleting boot image"
1106msgstr "Грешка при изтриването на изображението за стартиране"
1107
1108#: ../src/boot/callbacks.c:414
1109msgid "Without at least one boot image your computer will not start."
1110msgstr ""
1111"Ако няма поне един начин за начално стартиране, системата няма да може да "
1112"стартира."
1113
1114#: ../src/boot/callbacks.c:433
1115#, c-format
1116msgid "Are you sure you want to delete \"%s\"?"
1117msgstr "Искате ли да изтриете „%s“?"
1118
1119#: ../src/boot/callbacks.c:435
1120msgid "This may leave this operating system unbootable."
1121msgstr "Това може да направи операционната система нестартируема."
1122
1123#: ../src/boot/callbacks.c:464
1124msgid "The configuration will show empty"
1125msgstr "Конфигурацията ще показва празно"
1126
1127#: ../src/boot/callbacks.c:466
1128#, c-format
1129msgid "The file \"%s\" is missing or could not be read."
1130msgstr "Файлът „%s“ липсва или не може да бъде прочетен."
1131
1132#: ../src/boot/table.c:41
1133msgid "Name"
1134msgstr "Име"
1135
1136#: ../src/boot/table.c:42
1137msgid "Default"
1138msgstr "Стандартен"
1139
1140#: ../src/boot/table.c:43
1141msgid "Type"
1142msgstr "Тип"
1143
1144#: ../src/boot/table.c:44
1145msgid "Kernel Image"
1146msgstr "Файл на ядрото"
1147
1148#: ../src/boot/table.c:45
1149msgid "Device"
1150msgstr "Устройство"
1151
1152#: ../src/boot/table.c:50 ../src/network/address-list.c:70
1153#: ../src/network/hosts.c:33 ../src/shares/table.c:39 ../src/users/table.c:47
1154msgid "_Add"
1155msgstr "_Добавяне"
1156
1157#: ../src/boot/table.c:51 ../src/network/hosts.c:34
1158#: ../src/network/ifaces-list.c:32 ../src/shares/table.c:40
1159#: ../src/users/table.c:48
1160msgid "_Properties"
1161msgstr "_Настройки"
1162
1163#. the proccess was running ssh
1164#: ../src/common/gst-auth.c:88
1165msgid "The tool could not connect to the computer"
1166msgstr "Инструментът не може да се свърже с компютъра."
1167
1168#: ../src/common/gst-auth.c:89
1169msgid ""
1170"Check that you have access to this network and that the computer is actually "
1171"working and running SSHD"
1172msgstr ""
1173"Проверете дали имате достъп до тази мрежа, компютърът наистина работи, и че "
1174"на него е стартиран SSHD"
1175
1176#. the proccess was running su
1177#: ../src/common/gst-auth.c:93
1178msgid "The entered password is invalid"
1179msgstr "Въведената от парола е невалидна"
1180
1181#: ../src/common/gst-auth.c:94
1182msgid ""
1183"Check that you typed it correctly and that you haven't activated the \"caps "
1184"lock\" key"
1185msgstr ""
1186"Проверете дали сте го изписали вярно, и че не сте натиснали „Caps Lock“"
1187
1188#: ../src/common/gst-auth.c:103
1189#, c-format
1190msgid "Could not run \"%s\""
1191msgstr "„%s“ не може да бъде стартиран"
1192
1193#: ../src/common/gst-auth.c:104
1194msgid "Check that you have permissions to run this command"
1195msgstr "Проверете дали имате право да изпълнявате тази команда"
1196
1197#: ../src/common/gst-auth.c:106
1198msgid "An unexpected error has occurred"
1199msgstr "Получи се неочаквана грешка"
1200
1201#: ../src/common/gst-auth.c:132
1202msgid "Could not execute the backend"
1203msgstr "Бек ендът не може да бъде стартиран"
1204
1205#: ../src/common/gst-auth.c:133
1206msgid "There was an error creating the child process, the tool will close now."
1207msgstr ""
1208"Получи се грешка при създаване на под-процеса, този инструмент ще бъде спрян."
1209
1210#: ../src/common/gst-dialog.c:59
1211#, c-format
1212msgid "Could not find widget: %s"
1213msgstr "Уиджета %s не може да бъде намерен"
1214
1215#: ../src/common/gst-dialog.c:382
1216msgid "There are changes which have not been applied"
1217msgstr "Има промени, които не са приложени"
1218
1219#: ../src/common/gst-dialog.c:384
1220msgid "Apply them now?"
1221msgstr "Моментално прилагане на промените?"
1222
1223#: ../src/common/gst-dialog.c:491
1224#, c-format
1225msgid "Error connection signal `%s' in widget `%s'"
1226msgstr "Грешка при свързващия сигнал „%s“ в уиджета „%s“"
1227
1228#: ../src/common/gst-tool.c:1022
1229msgid "The configuration could not be loaded"
1230msgstr "Настройките не могат да бъдат заредени"
1231
1232#: ../src/common/gst-tool.c:1024
1233msgid "There was an error running the backend script"
1234msgstr "Грешка при изпълнението на скрипта"
1235
1236#: ../src/common/gst-tool.c:1505
1237#, c-format
1238msgid "Welcome to the %s prerelease of the GNOME System Tools"
1239msgstr "Добре дошли във версия %s на системните инструменти към GNOME"
1240
1241#: ../src/common/gst-tool.c:1507
1242msgid ""
1243"This is still a work in progress, and so it may have serious bugs. Due to "
1244"the nature of these tools, bugs may render your computer <span weight=\"bold"
1245"\">practically useless</span>, costing time, effort and sanity points. You "
1246"have been warned. Thank you for trying out this prerelease of the GNOME "
1247"System Tools!"
1248msgstr ""
1249"Тази програма все още са разработва и затова може да има сериозни проблеми. "
1250"Поради естеството на тези инструменти, грешките им могат да направят "
1251"компютъра Ви <span weight=\"bold\">практически неизползваем</span>, което ще "
1252"Ви струва време и нерви. Бяхте предупреден. Благодаря ви, че изпробвате тази "
1253"предварителна версия на системните инструменти на GNOME!"
1254
1255#: ../src/common/gst-tool.c:1528
1256msgid "Warning"
1257msgstr "Внимание"
1258
1259#: ../src/common/gst-tool.c:1548
1260msgid "Don't show me this again"
1261msgstr "Да не ми показва това съобщение отново"
1262
1263#: ../src/common/gst-tool.c:1605
1264msgid "GNOME System Tools"
1265msgstr "Системни инструменти към GNOME"
1266
1267#: ../src/common/gst-tool.c:1750
1268msgid "Could not display help"
1269msgstr "Помощта не може да бъде показана"
1270
1271#: ../src/network/address-list.c:528
1272msgid "Type address"
1273msgstr "Тип адрес"
1274
1275#: ../src/network/callbacks.c:44
1276#, c-format
1277msgid "Could not enable the interface %s"
1278msgstr "Интерфейсът %s не може да бъде активиран"
1279
1280#: ../src/network/callbacks.c:48
1281msgid ""
1282"Check that the settings are correct for this network and that the computer "
1283"is correctly connected to it."
1284msgstr ""
1285"Проверете дали настройките за тази мрежа са правилни и дали компютърът е "
1286"свързан коректно към нея."
1287
1288#: ../src/network/callbacks.c:235
1289msgid "Could not autodetect modem device"
1290msgstr "Модемът не може да бъде засечен автоматично"
1291
1292#: ../src/network/callbacks.c:238
1293msgid ""
1294"Check that the device is not busy and that is correctly attached to the "
1295"computer."
1296msgstr ""
1297"Проверете дали устройството не е заето, и че е включено правилно в компютъра."
1298
1299#: ../src/network/callbacks.c:449
1300msgid "The host name has changed"
1301msgstr "Името на хоста се промени"
1302
1303#: ../src/network/callbacks.c:452
1304msgid ""
1305"This will prevent you from launching new applications, and so you will have "
1306"to log in again. Continue anyway?"
1307msgstr ""
1308"Няма да можете да стартирате нови програми и ще трябва да се включите пак с "
1309"вашия абонамент. Да продължа ли въпреки това?"
1310
1311#: ../src/network/callbacks.c:458
1312msgid "Change _Host name"
1313msgstr "Промяна на хоста"
1314
1315#: ../src/network/hosts.c:88
1316msgid "IP Address"
1317msgstr "IP адреси"
1318
1319#: ../src/network/hosts.c:96
1320msgid "Aliases"
1321msgstr "Алиаси"
1322
1323#: ../src/network/location.c:141
1324msgid "Create location"
1325msgstr "Създаване на местоположение"
1326
1327#: ../src/network/location.c:149
1328msgid "Delete current location"
1329msgstr "Изтриване на текущото местоположение"
1330
1331#: ../src/network/location.c:363
1332msgid "Do you want to remove this location?"
1333msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете това местоположение?"
1334
1335#: ../src/network/location.c:436
1336msgid "Changing profile"
1337msgstr "Промяна на профил"
1338
1339#: ../src/network/main.c:110
1340msgid "The interface does not exist"
1341msgstr "Интерфейсът не съществува"
1342
1343#: ../src/network/main.c:112
1344msgid ""
1345"Check that it is correctly typed and that it is correctly supported by your "
1346"system."
1347msgstr ""
1348"Проверете дали е написано правилно и дали се поддържа коректно от Вашата "
1349"система."
1350
1351#: ../src/network/main.c:157
1352msgid "Configure a network interface"
1353msgstr "Настройка на мрежов интерфейс"
1354
1355#: ../src/network/main.c:157
1356msgid "INTERFACE"
1357msgstr "ИНТЕРФЕЙС"
1358
1359#: ../src/network/main.c:158
1360msgid "Configure the first network interface with a specific type"
1361msgstr "Настройка на мрежов интерфейс със специфичен тип"
1362
1363#: ../src/network/main.c:158
1364msgid "TYPE"
1365msgstr "ТИП"
1366
1367#: ../src/network/main.c:165
1368msgid "Network settings"
1369msgstr "Настройки на мрежата"
1370
1371#: ../src/network/network.desktop.in.in.h:1
1372msgid "Configure network devices and connections"
1373msgstr "Настройка на мрежови устройства и връзки"
1374
1375#: ../src/network/network.desktop.in.in.h:2
1376msgid "Networking"
1377msgstr "Мрежа"
1378
1379#: ../src/network/network-iface-ethernet.c:301
1380msgid "Ethernet connection"
1381msgstr "Локална мрежа"
1382
1383#: ../src/network/network-iface-irlan.c:121
1384msgid "Infrared connection"
1385msgstr "Инфрачервена връзка"
1386
1387#: ../src/network/network-iface-isdn.c:328
1388msgid "ISDN connection"
1389msgstr "ISDN"
1390
1391#: ../src/network/network-iface-modem.c:251
1392msgid "Modem connection"
1393msgstr "Модем"
1394
1395#: ../src/network/network-iface-plip.c:210
1396msgid "Parallel port connection"
1397msgstr "Паралелен порт"
1398
1399#: ../src/network/network-iface-wireless.c:244
1400msgid "Wireless connection"
1401msgstr "Безжична връзка"
1402
1403#: ../src/network/network-iface.c:410
1404#, c-format
1405msgid "Activating interface \"%s\""
1406msgstr "Активиране на интерфейса „%s“"
1407
1408#: ../src/network/network-iface.c:522
1409#, c-format
1410msgid "The interface %s is not configured"
1411msgstr "Интерфейсът %s не е настроен"
1412
1413#: ../src/network/network-iface.c:524
1414#, c-format
1415msgid "The interface %s is not active"
1416msgstr "Интерфейсът %s не е активиран"
1417
1418#: ../src/network/network-iface.c:526
1419#, c-format
1420msgid "The interface %s is active"
1421msgstr "Интерфейсът %s е активиран"
1422
1423#: ../src/services/callbacks.c:63
1424#, c-format
1425msgid "Settings for \"%s\""
1426msgstr "Настройки за %s"
1427
1428#. FIXME: put service name !!!
1429#: ../src/services/callbacks.c:152
1430msgid "Are you sure you want to deactivate this service?"
1431msgstr "Сигурни ли сте, че искате да деактивирате тази услуга?"
1432
1433#: ../src/services/callbacks.c:155
1434msgid ""
1435"This may affect your system behavior in several ways, possibly leading to "
1436"data loss"
1437msgstr ""
1438"Това може да повлияе върху поведението на вашата система по няколко начина, "
1439"възможно е да се стигне до загуба на данни"
1440
1441#: ../src/services/main.c:54
1442msgid "Change your running services"
1443msgstr "Промяна на стартираните услуги"
1444
1445#: ../src/services/services.desktop.in.in.h:1
1446msgid "Configure which services will be run when the system starts"
1447msgstr ""
1448"Настройка на услугите, които ще се стартират, при стартиране на системата"
1449
1450#: ../src/services/services.desktop.in.in.h:2
1451msgid "Services"
1452msgstr "Услуги"
1453
1454#: ../src/services/service.c:30
1455msgid "Actions scheduler"
1456msgstr "Диспечер на действия"
1457
1458#: ../src/services/service.c:30
1459msgid "Executes scheduled actions"
1460msgstr "Изпълнение на запланувани действия"
1461
1462#: ../src/services/service.c:31
1463msgid "Graphical login manager"
1464msgstr "Графична програма за влизане"
1465
1466#: ../src/services/service.c:31
1467msgid "Requests user and password in a graphical fashion"
1468msgstr "Изисква име и парола на потребител в графичен режим"
1469
1470#: ../src/services/service.c:32
1471msgid "Folder sharing service"
1472msgstr "Услуга за споделяне на папка"
1473
1474#: ../src/services/service.c:32
1475msgid "Shares your selected folders through your network"
1476msgstr "Споделя избрани папки по мрежата"
1477
1478#: ../src/services/service.c:33
1479msgid "Mail agent"
1480msgstr "Пощенски агент"
1481
1482#: ../src/services/service.c:33
1483msgid "Delivers your sent mails through internet"
1484msgstr "Доставя пратената поща по Интернет"
1485
1486#: ../src/services/service.c:34
1487msgid "Clock synchronization service"
1488msgstr "Услуга за синхронизиране на часовника"
1489
1490#: ../src/services/service.c:34
1491msgid "Synchronizes your computer clock with internet time servers"
1492msgstr ""
1493"Сверяване на часовника на компютъра със сървърите за точно време в Интернет"
1494
1495#: ../src/services/service.c:35
1496msgid "Printer service"
1497msgstr "Услуга за печат"
1498
1499#: ../src/services/service.c:35
1500msgid "Allows applications to use printers"
1501msgstr "Позволява на приложенията да ползват принтери"
1502
1503#: ../src/services/service.c:36
1504msgid "Remote shell server"
1505msgstr "Сървър за отдалечена обвивка"
1506
1507#: ../src/services/service.c:36
1508msgid "Secure shell server"
1509msgstr "Сървър за сигурна обвивка"
1510
1511#: ../src/services/service.c:37
1512msgid "Computer activity logger"
1513msgstr "Журнал на действията на компютъра"
1514
1515#: ../src/services/service.c:37
1516msgid "Keeps a log of your computer activity"
1517msgstr "Записва журнал с действията на компютъра"
1518
1519#: ../src/services/service.c:38
1520msgid "Web server"
1521msgstr "Уеб сървър"
1522
1523#: ../src/services/service.c:38
1524msgid "Shares your web pages through internet"
1525msgstr "Споделяне на уеб страниците по Интернет"
1526
1527#: ../src/shares/callbacks.c:184
1528msgid "Are you sure you want to delete this share?"
1529msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тази споделена папка?"
1530
1531#: ../src/shares/callbacks.c:186
1532msgid "Other computers in your network will stop viewing this."
1533msgstr "Другите компютри, във вашата мрежа, няма да могат да видят това."
1534
1535#: ../src/shares/main.c:88
1536msgid "Add a shared path, modifies it if it already exists"
1537msgstr "Добавяне на споделен път или го променяте ако вече съществува"
1538
1539#: ../src/shares/main.c:88
1540msgid "PATH"
1541msgstr "ПЪТ"
1542
1543#: ../src/shares/main.c:95
1544msgid "Shared folders settings"
1545msgstr "Настройки на споделените папки"
1546
1547#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:129
1548msgid "_Share folder"
1549msgstr "_Споделяне на папка"
1550
1551#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:130
1552msgid "Share this folder with other computers"
1553msgstr "Споделяне на тази папка с други потребители"
1554
1555#: ../src/shares/nfs-acl-table.c:49
1556msgid "Allowed host/network"
1557msgstr "Позволени хост/мрежа"
1558
1559#: ../src/shares/share-nfs-add-hosts.c:112
1560#, c-format
1561msgid "Hosts in the %s network"
1562msgstr "Хостове в мрежата %s"
1563
1564#: ../src/shares/share-nfs-add-hosts.c:144
1565msgid "Specify hostname"
1566msgstr "Определяне на хост"
1567
1568#: ../src/shares/share-nfs-add-hosts.c:151
1569msgid "Specify IP address"
1570msgstr "Определяне на IP адрес"
1571
1572#: ../src/shares/share-nfs-add-hosts.c:158
1573msgid "Specify network"
1574msgstr "Определяне на мрежа"
1575
1576#: ../src/shares/share-settings.c:121
1577msgid "Do not share"
1578msgstr "Да не се споделя"
1579
1580#: ../src/shares/share-settings.c:129
1581msgid "SMB"
1582msgstr "SMB"
1583
1584#: ../src/shares/share-settings.c:137
1585msgid "NFS"
1586msgstr "NFS"
1587
1588#: ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:1
1589msgid "Configure which folders are available for your network neighborhood"
1590msgstr ""
1591"Настройване на папките, които са налични във вашия network neighborhood"
1592
1593#: ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:2
1594msgid "Shared Folders"
1595msgstr "Споделени папки"
1596
1597#: ../src/shares/transfer.c:42
1598msgid "Sharing services are not installed"
1599msgstr "Услугите за споделяне не са инсталирани"
1600
1601#: ../src/shares/transfer.c:44
1602msgid ""
1603"You need to install at least either Samba or NFS in order to share your "
1604"folders. The tool will close now."
1605msgstr ""
1606"За да споделяте папки, трябва да имате инсталирани поне Samba или NFS. Тази "
1607"програма ще бъде спряна."
1608
1609#: ../src/time/main.c:461
1610msgid "NTP support is not installed"
1611msgstr "Липсва поддръжка на NTP"
1612
1613#: ../src/time/main.c:463
1614msgid ""
1615"Please install and activate NTP support in the system to enable "
1616"synchronization of your local time server with internet time servers."
1617msgstr ""
1618"Нямате стартирана поддръжка за NTP (мрежов протокол за часа). Стартирайте "
1619"услугата за NTP, за да позволите синхронизация със сървър."
1620
1621#: ../src/time/main.c:759
1622msgid "Time and Date Settings"
1623msgstr "Настройки на час и дата"
1624
1625#: ../src/time/time.desktop.in.in.h:1
1626msgid "Change system time, date, and timezone"
1627msgstr "Промяна на часа, датата и часовия пояс на системата"
1628
1629#: ../src/time/time.desktop.in.in.h:2
1630msgid "Time and Date"
1631msgstr "Час и дата"
1632
1633#: ../src/users/callbacks.c:569
1634msgid "Error saving profile"
1635msgstr "Грешка при запазването на профила"
1636
1637#: ../src/users/callbacks.c:611
1638msgid "Create New profile"
1639msgstr "Създаване на нов профил"
1640
1641#: ../src/users/callbacks.c:647
1642#, c-format
1643msgid "Settings for profile %s"
1644msgstr "Настройки за профила %s"
1645
1646#: ../src/users/group-settings.c:89
1647msgid "Create New Group"
1648msgstr "Създаване на нова група"
1649
1650#. Check if gid is available
1651#: ../src/users/group-settings.c:162 ../src/users/group-settings.c:170
1652msgid "Invalid group ID"
1653msgstr "Невалиден ID на групата"
1654
1655#: ../src/users/group-settings.c:163
1656msgid "Group ID must be a positive number"
1657msgstr "Идентификацията на групата трябва да е положителен номер"
1658
1659#. if group is root
1660#: ../src/users/group-settings.c:166
1661msgid "Group ID of the \"root\" user should not be modified"
1662msgstr ""
1663"Идентификацията на групата на администратора (root) не трябва да се променя."
1664
1665#: ../src/users/group-settings.c:167 ../src/users/group-settings.c:213
1666#: ../src/users/group-settings.c:283
1667msgid "This would leave the system unusable"
1668msgstr "Това ще остави системата неизползваема"
1669
1670#: ../src/users/group-settings.c:171
1671#, c-format
1672msgid "Group ID %s already exists"
1673msgstr "Група с идентификация %s вече съществува."
1674
1675#. If empty.
1676#: ../src/users/group-settings.c:196
1677msgid "Group name is empty"
1678msgstr "Името на групата е празно"
1679
1680#: ../src/users/group-settings.c:197
1681msgid "A group name must be specified"
1682msgstr "Трябва да определите име на групата"
1683
1684#. If too long.
1685#: ../src/users/group-settings.c:200
1686msgid "The group name is too long"
1687msgstr "Името на групата е твърде дълго"
1688
1689#: ../src/users/group-settings.c:201
1690#, c-format
1691msgid "The group name should have less than %i characters for being valid"
1692msgstr ""
1693"За да бъде валидно, името на групата трябва да има по-малко от %i символа"
1694
1695#. if invalid.
1696#: ../src/users/group-settings.c:204
1697msgid "Group name has invalid characters"
1698msgstr "Името на групата има невалидни символи"
1699
1700#: ../src/users/group-settings.c:205
1701msgid "Please set a valid group name, using only lower case letters"
1702msgstr "Задайте валидно име за групата, използвайки само малки букви"
1703
1704#. if !exist.
1705#: ../src/users/group-settings.c:208
1706#, c-format
1707msgid "Group \"%s\" already exists"
1708msgstr "Групата „%s“ вече съществува"
1709
1710#: ../src/users/group-settings.c:209
1711msgid "Please select a different group name"
1712msgstr "Изберете различно име за групата"
1713
1714#. if it's the root group
1715#: ../src/users/group-settings.c:212
1716msgid "Group name of the \"root\" user should not be modified"
1717msgstr "Името на групата на администратора (root) не трябва да се променя"
1718
1719#: ../src/users/group-settings.c:282
1720msgid "The group \"root\" should not be deleted"
1721msgstr "Групата на администратора не трябва да се трие"
1722
1723#: ../src/users/group-settings.c:297
1724#, c-format
1725msgid "Are you sure you want to delete group \"%s\"?"
1726msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата „%s“?"
1727
1728#: ../src/users/group-settings.c:299
1729msgid "This may leave files with invalid group ID in the filesystem."
1730msgstr ""
1731"Това може да остави файлове с невалидна идентификация или група във "
1732"файловата система."
1733
1734#: ../src/users/group-settings.c:359
1735#, c-format
1736msgid "Settings for Group %s"
1737msgstr "Настройки за групата %s"
1738
1739#: ../src/users/groups-table.c:44
1740msgid "Group"
1741msgstr "Група"
1742
1743#: ../src/users/groups-table.c:45
1744msgid "GID"
1745msgstr "GID"
1746
1747#: ../src/users/main.c:122
1748msgid "User name contains"
1749msgstr "Името на потребителя съдържа"
1750
1751#: ../src/users/main.c:123
1752msgid "User ID is"
1753msgstr "ID-то на потребителя е"
1754
1755#: ../src/users/main.c:124
1756msgid "Group name contains"
1757msgstr "Името на групата съдържа"
1758
1759#: ../src/users/main.c:125
1760msgid "User GID is"
1761msgstr "GID на потребителя е"
1762
1763#: ../src/users/main.c:244 ../src/users/users.desktop.in.in.h:2
1764msgid "Users and Groups"
1765msgstr "Потребители и групи"
1766
1767#: ../src/users/passwd.c:165
1768msgid "Passwords do not match"
1769msgstr "Паролата не съвпада"
1770
1771#: ../src/users/passwd.c:170
1772#, c-format
1773msgid ""
1774"Bad password: %s.\n"
1775"Please try with a new password"
1776msgstr ""
1777"Лоша парола: %s.\n"
1778"Опитайте с нова парола"
1779
1780#: ../src/users/profile-settings.c:122
1781msgid "The profile must have a name"
1782msgstr "Профилът трябва да има име"
1783
1784#: ../src/users/profile-settings.c:127
1785msgid "The profile must have a default home"
1786msgstr "Профилът трябва да има стандартна домашна папка"
1787
1788#: ../src/users/profile-settings.c:132 ../src/users/profile-settings.c:137
1789msgid "The profile must have a default shell"
1790msgstr "Профилът трябва да има обвивка по подразбиране"
1791
1792#: ../src/users/profile-settings.c:205
1793msgid "The default profile should not be deleted"
1794msgstr "Профилът по подразбиране не трябва да се трие"
1795
1796#: ../src/users/profile-settings.c:206
1797msgid "This profile is used for setting default data for new users"
1798msgstr ""
1799"Този профил се използва за поставяне на стандартните данните за новите "
1800"потребители"
1801
1802#: ../src/users/profile-settings.c:215
1803#, c-format
1804msgid "Delete profile \"%s\"?"
1805msgstr "Изтриване на профила „%s“?"
1806
1807#: ../src/users/profile-settings.c:217
1808msgid "You will not be able to recover this profile after pressing \"apply\"."
1809msgstr ""
1810"Няма да можете да възстановите този профил след натискането на „прилагане“."
1811
1812#. Column name,          Adv_state_show,        Basic_state_show
1813#: ../src/users/profiles-table.c:38
1814msgid "Profile"
1815msgstr "Профил"
1816
1817#: ../src/users/profiles-table.c:39
1818msgid "Comment"
1819msgstr "Коментар"
1820
1821#: ../src/users/search-bar/search-bar.c:225
1822msgid "C_lear"
1823msgstr "Из_чистване"
1824
1825#: ../src/users/search-bar/search-bar.c:326
1826msgid "Choice"
1827msgstr "Избор"
1828
1829#: ../src/users/search-bar/search-bar.c:336
1830msgid "Text"
1831msgstr "Текст"
1832
1833#: ../src/users/user-settings.c:71
1834msgid "The \"root\" user should not be deleted"
1835msgstr "Не може да изтриете администратора"
1836
1837#: ../src/users/user-settings.c:72 ../src/users/user-settings.c:303
1838#: ../src/users/user-settings.c:398 ../src/users/user-settings.c:434
1839msgid "This would leave the system unusable."
1840msgstr "Това би могло да направи системата неизползваема."
1841
1842#: ../src/users/user-settings.c:81
1843#, c-format
1844msgid "Are you sure you want to delete user \"%s\"?"
1845msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете потребителя „%s“?"
1846
1847#: ../src/users/user-settings.c:83
1848msgid ""
1849"This will disable this user's access to the system without deleting the "
1850"user's home directory."
1851msgstr ""
1852"Това ще прекрати достъпа на този потребител до системата, но неговата "
1853"домашна директория няма да бъде изтрита."
1854
1855#: ../src/users/user-settings.c:187
1856msgid "User Account Editor"
1857msgstr "Редактор на потребителите"
1858
1859#: ../src/users/user-settings.c:283
1860msgid "The user name is empty"
1861msgstr "Името на потребителя е празно"
1862
1863#: ../src/users/user-settings.c:284
1864msgid "A user name must be specified."
1865msgstr "Трябва да зададете име на потребителя."
1866
1867#. = sizeof (ut.ut_name)
1868#: ../src/users/user-settings.c:290 ../src/users/user-settings.c:295
1869msgid "The user name is too long"
1870msgstr "Потребителското име е твърде дълго"
1871
1872#: ../src/users/user-settings.c:291 ../src/users/user-settings.c:296
1873#, c-format
1874msgid "To be valid, the user name should have less than %i characters."
1875msgstr ""
1876"За да бъде валидно, потребителското име трябва да има по-малко от %i символа."
1877
1878#: ../src/users/user-settings.c:302
1879msgid "User name for the \"root\" user should not be modified"
1880msgstr "Името на администратора (root) не трябва да се променя"
1881
1882#: ../src/users/user-settings.c:308
1883msgid "User name has invalid characters"
1884msgstr "Потребителското име съдържа невалидни символи"
1885
1886#: ../src/users/user-settings.c:309
1887msgid ""
1888"Please set a valid user name consisting of a lower case letter followed by "
1889"lower case letters and numbers."
1890msgstr ""
1891"Задайте валидно име, което е от малки букви следвано от малки букви и цифри."
1892
1893#: ../src/users/user-settings.c:315
1894#, c-format
1895msgid "User name \"%s\" already exists"
1896msgstr "Потребителят „%s“ вече съществува"
1897
1898#: ../src/users/user-settings.c:316
1899msgid "Please select a different user name."
1900msgstr "Изберете различно потребителско име."
1901
1902#: ../src/users/user-settings.c:341
1903#, c-format
1904msgid "Invalid character \"%c\" in comment"
1905msgstr "Невалиден знак „%c“ в коментара"
1906
1907#: ../src/users/user-settings.c:342
1908msgid "Check that this character is not used."
1909msgstr "Проверете дали този знак се използва."
1910
1911#: ../src/users/user-settings.c:390
1912msgid "Home directory should not be empty"
1913msgstr "Домашната папка не трябва да бъде празна"
1914
1915#: ../src/users/user-settings.c:391
1916msgid "Make sure you provide a home directory."
1917msgstr "Убедете се, че сте указали домашната папка."
1918
1919#: ../src/users/user-settings.c:393
1920msgid "Incomplete path in home directory"
1921msgstr "Пътят за домашна папка не е пълен"
1922
1923#: ../src/users/user-settings.c:394
1924msgid ""
1925"Please enter full path for home directory\n"
1926"<span size=\"smaller\">i.e.: /home/john</span>."
1927msgstr ""
1928"Въведете пълния път до домашната папка\n"
1929"<span size=\"smaller\">например: /home/john</span>."
1930
1931#: ../src/users/user-settings.c:397
1932msgid "Home directory of the \"root\" user should not be modified"
1933msgstr "Домашната папка на на администратора (root) не трябва да се променя"
1934
1935#: ../src/users/user-settings.c:430
1936msgid "Invalid user ID"
1937msgstr "Невалиден ID на потребителя"
1938
1939#: ../src/users/user-settings.c:431
1940msgid "User ID must be a positive number."
1941msgstr "Идентификацията на потребителя трябва да е положителен номер."
1942
1943#: ../src/users/user-settings.c:433
1944msgid "User ID of the \"root\" user should not be modified"
1945msgstr "Името на администратора не трябва да се променя"
1946
1947#: ../src/users/user-settings.c:451
1948#, c-format
1949msgid "User ID %s already exists"
1950msgstr "Вече съществува потребител с ID %s"
1951
1952#: ../src/users/user-settings.c:453
1953msgid ""
1954"Several users may share a single user ID, but it's not common and may lead "
1955"to security problems."
1956msgstr ""
1957"Няколко потребителя могат да споделят един потребителски ID, но това не е "
1958"обичайно и може да доведе до проблеми със сигурността."
1959
1960#: ../src/users/user-settings.c:471
1961msgid "Incomplete path in shell"
1962msgstr "Непълен път в обвивката"
1963
1964#: ../src/users/user-settings.c:472
1965msgid ""
1966"Please enter full path for shell\n"
1967"<span size=\"smaller\">i.e.: /bin/sh</span>."
1968msgstr ""
1969"Въведете пълния път за обвивката.\n"
1970"<span size=\"smaller\">например: /bin/sh</span>."
1971
1972#: ../src/users/user-settings.c:494
1973msgid "Password should not be empty"
1974msgstr "Паролата не може да е празна"
1975
1976#: ../src/users/user-settings.c:495
1977msgid "A password must be provided."
1978msgstr "Трябва да зададете парола."
1979
1980#: ../src/users/user-settings.c:497
1981msgid "Password confirmation isn't correct"
1982msgstr "Потвърждението на паролата не е вярно"
1983
1984#: ../src/users/user-settings.c:498
1985msgid "Check that you have provided the same password in both text fields."
1986msgstr "Проверете дали сте въвели една и съща парола в двете текстови полета."
1987
1988#: ../src/users/user-settings.c:772
1989#, c-format
1990msgid "Settings for User %s"
1991msgstr "Настройки за на потребителя %s"
1992
1993#: ../src/users/users-table.c:59
1994msgid "User"
1995msgstr "Потребител"
1996
1997#: ../src/users/users-table.c:60
1998msgid "Home"
1999msgstr "Домашна папка"
2000
2001#: ../src/users/users-table.c:61
2002msgid "User details"
2003msgstr "Подробности за потребителя"
2004
2005#: ../src/users/users-table.c:62
2006msgid "UID"
2007msgstr "UID"
2008
2009#: ../src/users/users-table.c:63
2010msgid "Shell"
2011msgstr "Обвивка"
2012
2013#: ../src/users/users.desktop.in.in.h:1
2014msgid "Add or remove users and groups"
2015msgstr "Добавяне или премахване на потребители и групи"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.