source: desktop/procman.HEAD.bg.po @ 142

Last change on this file since 142 was 142, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

Обновяване и коригиране на някои технически термини

File size: 24.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation for procman.
2# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: procman\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-08-12 10:38+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-08-12 10:42+0300\n"
13"Last-Translator: Vladimir \"Kaladan\" Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:1 ../src/callbacks.c:165
21#: ../src/interface.c:680
22msgid "System Monitor"
23msgstr "Наблюдение на системата"
24
25#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:2 ../src/callbacks.c:166
26msgid "View current processes and monitor system state"
27msgstr "Показване на текущите процеси и следене на системното състояние"
28
29#: ../src/callbacks.c:150
30msgid "Jorgen Scheibengruber - nicer devices treeview"
31msgstr "Jorgen Scheibengrube - по-добър дървовиден преглед на устройствата"
32
33#: ../src/callbacks.c:151
34msgid "Benoît Dejean - maintainer"
35msgstr "Benoît Dejean - отговорник"
36
37#: ../src/callbacks.c:174
38msgid "translator-credits"
39msgstr ""
40"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
41"Борислав Александров\n"
42"\n"
43"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
44"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
45"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
46
47#. translators: primary alert message
48#: ../src/favorites.c:348
49msgid "No hidden processes"
50msgstr "Няма скрити процеси"
51
52#. translators: secondary alert message
53#: ../src/favorites.c:355
54msgid ""
55"There are no hidden processes in the list. To show all running processes, "
56"select the \"All processes\" option in the main window."
57msgstr ""
58"В списъка няма скрити процеси. За да покажете всички стартирани процеси, "
59"изберете „Всички процеси“."
60
61#: ../src/favorites.c:375
62msgid "Hidden Processes"
63msgstr "Скрити процеси"
64
65#: ../src/favorites.c:399
66msgid "Currently _hidden processes:"
67msgstr "_Скрити процеси:"
68
69#: ../src/favorites.c:421
70msgid "_Remove From List"
71msgstr "_Премахване от списъка"
72
73#: ../src/favorites.c:430 ../src/procdialogs.c:282
74msgid "Note:"
75msgstr "Бележка:"
76
77#: ../src/favorites.c:431
78msgid ""
79"These are the processes you have chosen to hide. You can reshow a process by "
80"removing it from this list."
81msgstr ""
82"Това са процесите, които сте решили да скриете. Може да ги покажете отново "
83"ако ги премахнете от този списък."
84
85#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:1
86msgid "Column zero saved width"
87msgstr "Запазената ширина на нулевата колона"
88
89#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:2
90msgid "Default graph background color"
91msgstr "Стандартен фонов цвят на диаграмата"
92
93#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:3
94msgid "Default graph cpu color"
95msgstr "Стандартен цвят на графиката за процесора"
96
97#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:4
98msgid "Default graph frame color"
99msgstr "Цвят по подразбиране на рамката на графиката"
100
101#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:5
102msgid "Default graph mem color"
103msgstr "Стандартен цвят на графиката за паметта"
104
105#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:6
106msgid "Default graph net in color"
107msgstr "Стандартен цвят на графиката за входящия трафик"
108
109#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:7
110msgid "Default graph net out color"
111msgstr "Стандартен цвят на графиката за изходящия трафик"
112
113#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:8
114msgid "Default graph swap color"
115msgstr "Стандартен цвят на графиката за суапа"
116
117#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:9
118msgid ""
119"Determines which processes to show by default. 0 is All, 1 is user, and 2 is "
120"active"
121msgstr ""
122"Определяне на кои процеси да се показват по подразбиране. 0 е за всички, 1 е "
123"за потребителските и 2 е за активните"
124
125#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:10
126msgid "Main Window height"
127msgstr "Височина на основния прозорец"
128
129#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:11
130msgid "Main Window width"
131msgstr "Ширина на основния прозорец"
132
133#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:12
134msgid "Process view columns order"
135msgstr "Ред на процесите в колоната"
136
137#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:13
138msgid "Process view sort column"
139msgstr "Колона за сортиране на процеси"
140
141#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:14
142msgid "Process view sort order"
143msgstr "Ред за подреждане на процесите"
144
145#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:15
146msgid "Saves the currently viewed tab"
147msgstr "Запазване на текущия таб"
148
149#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:16
150msgid "Show advanced info tab on startup"
151msgstr "Показване на таба за допълнителна информация при стартиране"
152
153#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:17
154msgid "Show column zero on startup"
155msgstr "Показване на нулевата колона при стартиране"
156
157#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:18
158msgid "Show process dependencies in tree form"
159msgstr "Показване на зависимостите на процес чрез дървовидна форма"
160
161#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:19
162msgid "Show process threads"
163msgstr "Показване на нишките на процесите"
164
165#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:20
166msgid "Show warning dialog when hiding processes"
167msgstr "Показване на диалог за предупреждение, при скриване на процес"
168
169#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:21
170msgid "Show warning dialog when killing processes"
171msgstr "Показване на предупреждение при убиване на процес"
172
173#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:22
174msgid "Time in milliseconds between updates of the devices list"
175msgstr ""
176"Време, в милисекунди, между интервалите за актуализация на списъка с "
177"устройства"
178
179#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:23
180msgid "Time in milliseconds between updates of the graphs"
181msgstr "Време, в милисекунди, между интервалите за актуализиране на графиките"
182
183#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:24
184msgid "Time in milliseconds between updates of the process view"
185msgstr ""
186"Време, в милисекунди, между интервалите за актуализиране на списъка с процеси"
187
188#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:25
189msgid "Whether information about all filesystems should be displayed"
190msgstr "Дали да се показва информация за всички файлови системи."
191
192#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:26
193msgid ""
194"Whether information about all filesystems should be displayed: this will "
195"include filesystem types like 'autofs' and 'procfs'. It can be usefull to "
196"get a list of all currently mounted filesystems."
197msgstr ""
198"Дали да се показва информация за всички и всякакви файлови системи - това "
199"включва и служебните „autofs“ и „procfs“. Тази настройка е полезна, ако "
200"искате да получите списък с всички монтирани файлови системи."
201
202#: ../src/infoview.c:34
203msgid "Less _info"
204msgstr "По-малко _информация"
205
206#: ../src/infoview.c:34
207msgid "More _info"
208msgstr "Повече _информация"
209
210#: ../src/infoview.c:99
211msgid "Process Info"
212msgstr "Информация за процес"
213
214#: ../src/infoview.c:113
215msgid "Command:"
216msgstr "Команда:"
217
218#: ../src/infoview.c:117
219msgid "Status:"
220msgstr "Състояние:"
221
222#: ../src/infoview.c:121
223msgid "Priority:"
224msgstr "Приоритет:"
225
226#: ../src/infoview.c:145
227msgid "Memory Usage"
228msgstr "Използвана памет"
229
230#: ../src/infoview.c:159 ../src/interface.c:543 ../src/interface.c:586
231msgid "Total:"
232msgstr "Общо:"
233
234#: ../src/infoview.c:163
235msgid "RSS:"
236msgstr "RSS:"
237
238#: ../src/infoview.c:167
239msgid "Shared:"
240msgstr "Споделени:"
241
242#: ../src/infoview.c:210
243#, c-format
244msgid "Very high - nice %d"
245msgstr "Много висок - nice %d"
246
247#: ../src/infoview.c:212
248#, c-format
249msgid "High - nice %d"
250msgstr "Висок - nice %d"
251
252#: ../src/infoview.c:214
253#, c-format
254msgid "Normal - nice %d"
255msgstr "Нормален - nice %d"
256
257#: ../src/infoview.c:216
258#, c-format
259msgid "Low - nice %d"
260msgstr "Нисък nice %d"
261
262#: ../src/infoview.c:218
263#, c-format
264msgid "Very low - nice %d"
265msgstr "Много нисък - nice %d"
266
267#: ../src/interface.c:48
268msgid "_File"
269msgstr "_Файл"
270
271#: ../src/interface.c:49
272msgid "_Edit"
273msgstr "_Редактиране"
274
275#: ../src/interface.c:50
276msgid "_View"
277msgstr "_Изглед"
278
279#: ../src/interface.c:51
280msgid "_Help"
281msgstr "_Помощ"
282
283#: ../src/interface.c:53
284msgid "_Quit"
285msgstr "_Спиране на програмата"
286
287#: ../src/interface.c:54
288msgid "Quit the program"
289msgstr "Спиране на програмата"
290
291#: ../src/interface.c:57
292msgid "_Stop Process"
293msgstr "_Спиране на процес"
294
295#: ../src/interface.c:58
296msgid "Stop process"
297msgstr "Спиране на процес"
298
299#: ../src/interface.c:59
300msgid "_Continue Process"
301msgstr "_Продължаване на процес"
302
303#: ../src/interface.c:60
304msgid "Continue process if stopped"
305msgstr "Продължаване на процес, ако е спрян"
306
307#: ../src/interface.c:62 ../src/interface.c:202
308msgid "End _Process"
309msgstr "Завършване на _процес"
310
311#: ../src/interface.c:63
312msgid "Force process to finish normally"
313msgstr "Принуждаване на процеса да завърши нормално"
314
315#: ../src/interface.c:64 ../src/procdialogs.c:126
316msgid "_Kill Process"
317msgstr "_Убиване на процес"
318
319#: ../src/interface.c:65
320msgid "Force process to finish immediately"
321msgstr "Принуждаване на процеса да завърши моментално"
322
323#: ../src/interface.c:66
324msgid "_Change Priority..."
325msgstr "_Промяна на приоритет..."
326
327#: ../src/interface.c:67
328msgid "Change the order of priority of process"
329msgstr "Промяна на приоритета на процес"
330
331#: ../src/interface.c:68
332msgid "Prefere_nces"
333msgstr "_Настройки"
334
335#: ../src/interface.c:69
336msgid "Configure the application"
337msgstr "Настройки на програмата"
338
339#: ../src/interface.c:71 ../src/procdialogs.c:82
340msgid "_Hide Process"
341msgstr "_Скриване на процес"
342
343#: ../src/interface.c:72
344msgid "Hide process from list"
345msgstr "Скриване на процес от списък"
346
347#: ../src/interface.c:73
348msgid "_Hidden Processes"
349msgstr "_Скрити процеси"
350
351#: ../src/interface.c:74
352msgid "Open the list of currently hidden processes"
353msgstr "Отваряне на списък от текущите скрити процеси"
354
355#: ../src/interface.c:75
356msgid "_Memory Maps"
357msgstr "_Карти на паметта"
358
359#: ../src/interface.c:76
360msgid "Open the memory maps associated with a process"
361msgstr "Отваряне на картите на паметта свързани с процеса"
362
363#: ../src/interface.c:77
364msgid "Open _Files"
365msgstr "Отваряне на _файлове"
366
367#: ../src/interface.c:78
368msgid "View the files opened by a process"
369msgstr "Показване на файловете отворени от процес"
370
371#: ../src/interface.c:80
372msgid "_Contents"
373msgstr "_Ръководство"
374
375#: ../src/interface.c:81
376msgid "Open the manual"
377msgstr "Отваряне на ръководството"
378
379#: ../src/interface.c:82
380msgid "_About"
381msgstr "_Относно"
382
383#: ../src/interface.c:83
384msgid "About this application"
385msgstr "Относно тази програма"
386
387#: ../src/interface.c:88
388msgid "_Dependencies"
389msgstr "_Зависимости"
390
391#: ../src/interface.c:89
392msgid "Show parent/child relationship between processes"
393msgstr "Показване на отношенията родител/дете между процесите"
394
395#: ../src/interface.c:91
396msgid "_Threads"
397msgstr "_Нишки"
398
399#: ../src/interface.c:92
400msgid "Show each thread as a separate process"
401msgstr "Показване на всяка нишка в отделен процес"
402
403#: ../src/interface.c:99
404msgid "_Active Processes"
405msgstr "_Активни процеси"
406
407#: ../src/interface.c:100
408msgid "Show active processes"
409msgstr "Показване на активните процеси"
410
411#: ../src/interface.c:101
412msgid "A_ll Processes"
413msgstr "В_сички процеси"
414
415#: ../src/interface.c:102
416msgid "Show all processes"
417msgstr "Показване на всички процеси"
418
419#: ../src/interface.c:103
420msgid "M_y Processes"
421msgstr "М_ои процеси"
422
423#: ../src/interface.c:104
424msgid "Show user own process"
425msgstr "Показване на процесите на потребителя"
426
427#: ../src/interface.c:274
428msgid "CPU History"
429msgstr "История на използването на процесора"
430
431#: ../src/interface.c:317
432msgid "CPU:"
433msgstr "CPU:"
434
435#: ../src/interface.c:320
436#, c-format
437msgid "CPU%d:"
438msgstr "CPU%d:"
439
440#: ../src/interface.c:340
441msgid "Memory and Swap History"
442msgstr "История на използването на паметта/страницирането"
443
444#: ../src/interface.c:373
445msgid "User memory:"
446msgstr "Потребителска памет:"
447
448#: ../src/interface.c:391 ../src/interface.c:451
449msgid "of"
450msgstr "от"
451
452#: ../src/interface.c:432
453msgid "Used swap:"
454msgstr "Използвано място за странициране:"
455
456#: ../src/interface.c:491
457msgid "Network History"
458msgstr "История на мрежата"
459
460#: ../src/interface.c:523
461msgid "Receive:"
462msgstr "Получаване:"
463
464#: ../src/interface.c:567
465msgid "Send:"
466msgstr "Изпращане:"
467
468#: ../src/interface.c:747 ../src/procdialogs.c:560
469msgid "Processes"
470msgstr "Процеси"
471
472#: ../src/interface.c:753 ../src/procdialogs.c:652
473msgid "Resources"
474msgstr "Ресурси"
475
476#: ../src/interface.c:759 ../src/procdialogs.c:743 ../src/procdialogs.c:747
477msgid "Devices"
478msgstr "Устройства"
479
480#: ../src/load-graph.c:350 ../src/load-graph.c:360
481#, c-format
482msgid "%s/s"
483msgstr "%s/s"
484
485#: ../src/memmaps.c:295
486msgid "Filename"
487msgstr "Име на файл"
488
489#: ../src/memmaps.c:296
490msgid "VM Start"
491msgstr "VM старт"
492
493#: ../src/memmaps.c:297
494msgid "VM End"
495msgstr "Край на ВП"
496
497#: ../src/memmaps.c:298
498msgid "VM Size"
499msgstr "Размер на ВП"
500
501#: ../src/memmaps.c:299
502msgid "Flags"
503msgstr "Флагове"
504
505#: ../src/memmaps.c:300
506msgid "VM Offset"
507msgstr "Отместване на ВП"
508
509#: ../src/memmaps.c:301
510msgid "Device"
511msgstr "Устройство"
512
513#: ../src/memmaps.c:302
514msgid "Inode"
515msgstr "Inode"
516
517#: ../src/memmaps.c:402
518msgid "Memory Maps"
519msgstr "Карти на паметта"
520
521#: ../src/memmaps.c:422
522#, c-format
523msgid "_Memory maps for process \"%s\" (PID %u):"
524msgstr "Карти на паметта за процеса „%s“ (PID %u):"
525
526#: ../src/openfiles.c:31
527msgid "file"
528msgstr "файл"
529
530#: ../src/openfiles.c:33
531msgid "pipe"
532msgstr "тръба"
533
534#: ../src/openfiles.c:35
535msgid "network connection"
536msgstr "мрежова свързаност"
537
538#: ../src/openfiles.c:37
539msgid "local socket"
540msgstr "локално гнездо"
541
542#: ../src/openfiles.c:39
543msgid "unknown type"
544msgstr "неизвестен тип"
545
546#. Translators: "FD" here means "File Descriptor". Please use
547#. a very short translation if possible, and at most
548#. 2-3 characters for it to be able to fit in the UI.
549#: ../src/openfiles.c:229
550msgid "FD"
551msgstr "УкФ"
552
553#: ../src/openfiles.c:230
554msgid "Type"
555msgstr "Тип"
556
557#: ../src/openfiles.c:231
558msgid "Object"
559msgstr "Обект"
560
561#: ../src/openfiles.c:308
562msgid "Open Files"
563msgstr "Отваряне на файлове"
564
565#: ../src/openfiles.c:330
566#, c-format
567msgid "_Files opened by process \"%s\" (PID %u):"
568msgstr "Отворени файлове от процес „%s“ (PID %u):"
569
570#: ../src/procactions.c:73
571#, c-format
572msgid ""
573"Cannot change the priority of process with pid %d to %d.\n"
574"%s"
575msgstr ""
576"Невъзможно е да се промени приоритета на процес с pid %d на %d.\n"
577"%s"
578
579#: ../src/procactions.c:140
580#, c-format
581msgid ""
582"Cannot kill process with pid %d with signal %d.\n"
583"%s"
584msgstr ""
585"Процес с pid %d не може да бъде убит със сигнал %d.\n"
586"%s"
587
588#. translators: primary alert message
589#: ../src/procdialogs.c:62
590msgid "Hide the selected process?"
591msgstr "Скриване на избрания процес?"
592
593#. FIXME: View menu -> Edit menu
594#. translators: secondary alert messagex
595#: ../src/procdialogs.c:72
596msgid ""
597"Hidden processes are no longer visible in the process list. You can re-"
598"enable them by selecting the \"Hidden Processes\" entry in the View menu."
599msgstr ""
600"Скритите процеси вече не са видими в списъкът с процеси. Можете да разрешите "
601"показването им чрез избирането на „Скрити процеси“ в менюто „Изглед“."
602
603#. translators: primary alert message
604#: ../src/procdialogs.c:121
605msgid "Kill the selected process?"
606msgstr "Спиране на избрания процес?"
607
608#. translators: secondary alert message
609#: ../src/procdialogs.c:123
610msgid ""
611"Killing a process may destroy data, break the session or introduce a "
612"security risk. Only unresponding processes should be killed."
613msgstr ""
614"Ако убиете процес, можете да загубите данни, развалите текущата си сесия или "
615"да създадете риск за сигурността на системата. Желателно е да убивате само "
616"процеси, които не отговарят на потребителските заявки."
617
618#. translators: primary alert message
619#: ../src/procdialogs.c:130
620msgid "End the selected process?"
621msgstr "Прекратяване на избрания процес?"
622
623#. translators: secondary alert message
624#: ../src/procdialogs.c:132
625msgid ""
626"Ending a process may destroy data, break the session or introduce a security "
627"risk. Only unresponding processes should be ended."
628msgstr ""
629"Ако прекратите на процес, можете да загубите данни, да развалите текущата "
630"сесия или да създадете риск за сигурността на системата. Добре е да "
631"прекратявате само процеси, които не отговарят на потребителските заявки."
632
633#: ../src/procdialogs.c:135
634msgid "_End Process"
635msgstr "_Завършване на процес"
636
637#: ../src/procdialogs.c:164
638msgid "(Very High Priority)"
639msgstr "(Много висок приоритет)"
640
641#: ../src/procdialogs.c:166
642msgid "(High Priority)"
643msgstr "(Висок приоритет)"
644
645#: ../src/procdialogs.c:168
646msgid "(Normal Priority)"
647msgstr "(Нормален приоритет)"
648
649#: ../src/procdialogs.c:170
650msgid "(Low Priority)"
651msgstr "(Нисък приоритет)"
652
653#: ../src/procdialogs.c:172
654msgid "(Very Low Priority)"
655msgstr "(Много нисък приоритет)"
656
657#: ../src/procdialogs.c:224
658msgid "Change Priority"
659msgstr "Промяна на приоритет"
660
661#: ../src/procdialogs.c:245
662msgid "Change _Priority"
663msgstr "Промяна на _приоритет"
664
665#: ../src/procdialogs.c:266
666msgid "_Nice value:"
667msgstr "_Стойност на nice:"
668
669#: ../src/procdialogs.c:283
670msgid ""
671"The priority of a process is given by its nice value. A lower nice value "
672"corresponds to a higher priority."
673msgstr ""
674"Приоритета на процеса се задава с неговата стойност в nice. Ниска стойност "
675"на nice съответства на висок приоритет."
676
677#: ../src/procdialogs.c:446
678msgid "Processes i_nfo showed in list:"
679msgstr "И_нформация за процесите в списъка:"
680
681#: ../src/procdialogs.c:498
682msgid "Icon"
683msgstr "Икона"
684
685#: ../src/procdialogs.c:537
686msgid "System Monitor Preferences"
687msgstr "Настройки на наблюдението на системата"
688
689#: ../src/procdialogs.c:567
690msgid "Behavior"
691msgstr "Поведение"
692
693#: ../src/procdialogs.c:586 ../src/procdialogs.c:678
694msgid "_Update interval:"
695msgstr "_Интервал на обновяване:"
696
697#: ../src/procdialogs.c:607 ../src/procdialogs.c:695 ../src/procdialogs.c:782
698msgid "seconds"
699msgstr "секунди"
700
701#: ../src/procdialogs.c:614
702msgid "Alert before ending or _killing processes"
703msgstr "Показване на предупредителен диалог, когато _спирате процес"
704
705#: ../src/procdialogs.c:624
706msgid "Alert before _hiding processes"
707msgstr "Показване на диалог за предупреждение, когато _скривате процес"
708
709#: ../src/procdialogs.c:634
710msgid "Process Fields"
711msgstr "Полета на процеси"
712
713#: ../src/procdialogs.c:659
714msgid "Graphs"
715msgstr "Графики"
716
717#: ../src/procdialogs.c:702
718msgid "_Background color:"
719msgstr "_Фонов цвят:"
720
721#: ../src/procdialogs.c:721
722msgid "_Grid color:"
723msgstr "Цвят на _мрежа:"
724
725#: ../src/procdialogs.c:766
726msgid "Update _interval:"
727msgstr "Интервал на _обновяване:"
728
729#: ../src/procdialogs.c:789
730msgid "Show _all filesystems"
731msgstr "Показване на _всички файлови системи"
732
733#: ../src/proctable.c:242
734msgid "Process Name"
735msgstr "Име на процес"
736
737#: ../src/proctable.c:243
738msgid "User"
739msgstr "Потребител"
740
741#: ../src/proctable.c:244
742msgid "Status"
743msgstr "Състояние"
744
745#: ../src/proctable.c:245
746msgid "Memory"
747msgstr "Памет"
748
749#: ../src/proctable.c:246
750msgid "Virtual Memory"
751msgstr "Виртуална памет"
752
753#: ../src/proctable.c:247
754msgid "Resident Memory"
755msgstr "Постоянна памет"
756
757#: ../src/proctable.c:248
758msgid "Shared Memory"
759msgstr "Споделена памет"
760
761#: ../src/proctable.c:249
762msgid "RSS Memory"
763msgstr "RSS памет"
764
765#: ../src/proctable.c:250
766msgid "X Server Memory"
767msgstr "Памет за X сървъра"
768
769#: ../src/proctable.c:251
770#, no-c-format
771msgid "% CPU"
772msgstr "% CPU"
773
774#: ../src/proctable.c:252
775msgid "CPU time"
776msgstr "Време на процесора"
777
778#: ../src/proctable.c:253
779msgid "Nice"
780msgstr "Nice"
781
782#: ../src/proctable.c:254
783msgid "ID"
784msgstr "ID"
785
786#: ../src/proctable.c:255
787msgid "Security Context"
788msgstr "Контекст на сигурността"
789
790#: ../src/proctable.c:256
791msgid "Arguments"
792msgstr "Аргументи"
793
794#: ../src/proctable.c:430
795msgid "Running"
796msgstr "Стартирани"
797
798#: ../src/proctable.c:435
799msgid "Stopped"
800msgstr "Спрян"
801
802#: ../src/proctable.c:440
803msgid "Zombie"
804msgstr "Зомби"
805
806#: ../src/proctable.c:445
807msgid "Uninterruptible"
808msgstr "Непрекъсваем"
809
810#: ../src/proctable.c:450
811msgid "Sleeping"
812msgstr "Заспал"
813
814#: ../src/proctable.c:634
815#, c-format
816msgid "%s (thread)"
817msgstr "%s (нишка)"
818
819#: ../src/proctable.c:1022
820#, c-format
821msgid "Load averages for the last 1, 5, 15 minutes: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
822msgstr "Средно натоварване за последните 1, 5, 15 минути: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
823
824#: ../src/util.c:87
825#, c-format
826msgid "%u byte"
827msgid_plural "%u bytes"
828msgstr[0] "%u байт"
829msgstr[1] "%u байта"
830
831#: ../src/util.c:93
832#, c-format
833msgid "%.1f KiB"
834msgstr "%.1f KiB"
835
836#: ../src/util.c:97
837#, c-format
838msgid "%.1f MiB"
839msgstr "%.1f MiB"
840
841#: ../src/util.c:101
842#, c-format
843msgid "%.1f GiB"
844msgstr "%.1f GiB"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.