source: freedesktop/xkeyboard-config-2.4.99.bg.po @ 2399

Last change on this file since 2399 was 2399, checked in by Александър Шопов, 9 years ago

xkeyboard-config: подаден през робота

File size: 119.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of xkeyboard-config.
2# Copyright (C) 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2009, 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
4# This file is distributed under the same license as the xkeyboard-config package.
5# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
6# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010.
7#
8#
9# = Правила за съкращение на език: =
10#
11# 1. Започва с главна, продължава с малки букви
12#
13# 2. Винаги трибуквено — някои от вариантите в оригинал са 3 буквени,
14# няма защо да сме по-малко информативни от това
15#
16# 3. Ако оригиналът или полученото съкращение е под 3 букви, се допълва
17# с интервали без разделяне „ “ - &nbsp; U+00A0 NO-BREAK SPACE - да се
18# уеднакви широчината на надписа доколкото е възмоно
19#
20# 4. Взима се първата буква, изпускат се буквите „аъоуеиюяйь“ и се
21# взимат 2-та и третата от останалите букви.
22#
23# 5. В случаите, когато това правило води до повтарящи се имена,
24# полученото име не се ползва, а се търси съкращения, които по-точно
25# идентифицират резултата. Често е достатъчно ползването на първите три
26# букви. Пример: белгийска — блгск → Блг, българска — блгрск → Блг;
27# вместо това: белгийска → Бел, българска → Бъл. Пример: латвийска —
28# лтвск → Лтв, литовска — лтвск → Лтв; вместо това латвийска → Лат,
29# литовска → Лит. В много редките случаи (1) когато и това не е
30# достатъчно, се работи ad hoc.
31#
32# = Правила за означение на подредба: =
33#
34# Някои подредби се идентифицират с местата на определени знаци. Пример
35# qwerty, Bepo, Q при турските. Това означение се изписва с правилните
36# знаци, главна буква, ако е една, и малки, ако са повече → qwerty,
37# bépo, Q. 
38#
39# = Правила за знаци =
40#
41# Знаците се изписват графично, не се описват — „€“, а не евро. Думата
42# „знак“ се избягва. Знаците се слагат в български кавички. Ако графично
43# силно приличат на българските кавички, се ползват френски, и се гледа
44# в рамките на едно съобщение цитирането да се прави с еднакви кавички.
45#
46# = Правила за пунктуация =
47#
48# Предпочита се дълго тире „—“ пред скоби „()“.
49msgid ""
50msgstr ""
51"Project-Id-Version: xkeyboard-config-2.4.99\n"
52"Report-Msgid-Bugs-To: svu@users.sourceforge.net\n"
53"POT-Creation-Date: 2012-01-17 20:46+0000\n"
54"PO-Revision-Date: 2012-01-18 22:33+0200\n"
55"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
56"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
57"Language: bg\n"
58"MIME-Version: 1.0\n"
59"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
60"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
61"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
62
63#: ../rules/base.xml.in.h:1
64msgid "&lt;Less/Greater&gt;"
65msgstr "„&lt;&gt;“"
66
67#: ../rules/base.xml.in.h:2
68msgid ""
69"&lt;Less/Greater&gt; chooses 3rd level, acts as onetime lock when pressed "
70"together with another 3rd-level-chooser"
71msgstr ""
72"„&lt;&gt;“ избира третото ниво и еднократно го заключва заедно с друг клавиш "
73"за трето ниво"
74
75#: ../rules/base.xml.in.h:3
76msgid ""
77"&lt;Less/Greater&gt; chooses 5th level, locks when pressed together with "
78"another 5th-level-chooser"
79msgstr ""
80"„&lt;&gt;“ избира петото ниво и го заключва заедно с друг клавиш за пето ниво"
81
82#: ../rules/base.xml.in.h:4
83msgid "A4Tech KB-21"
84msgstr "A4Tech KB-21"
85
86#: ../rules/base.xml.in.h:5
87msgid "A4Tech KBS-8"
88msgstr "A4Tech KBS-8"
89
90#: ../rules/base.xml.in.h:6
91msgid "A4Tech Wireless Desktop RFKB-23"
92msgstr "A4Tech Wireless Desktop RFKB-23 — безжична"
93
94#: ../rules/base.xml.in.h:7
95msgid "ATM/phone-style"
96msgstr "Като банкомат/телефон"
97
98#: ../rules/base.xml.in.h:8
99msgid "Acer AirKey V"
100msgstr "Acer AirKey V"
101
102#: ../rules/base.xml.in.h:9
103msgid "Acer C300"
104msgstr "Acer C300"
105
106#: ../rules/base.xml.in.h:10
107msgid "Acer Ferrari 4000"
108msgstr "Acer Ferrari 4000"
109
110#: ../rules/base.xml.in.h:11
111msgid "Acer Laptop"
112msgstr "Acer, за мобилен компютър"
113
114#: ../rules/base.xml.in.h:12
115msgid "Add the standard behavior to Menu key"
116msgstr "Добавяне на стандартното поведение на Menu"
117
118#: ../rules/base.xml.in.h:13
119msgid "Adding Esperanto circumflexes (supersigno)"
120msgstr "Добавяне на двойните ударения на Esperanto"
121
122#: ../rules/base.xml.in.h:14
123msgid "Adding currency signs to certain keys"
124msgstr "Добавяне на знак за валута към някои клавиши"
125
126#: ../rules/base.xml.in.h:15
127msgid "Advance Scorpius KI"
128msgstr "Advance Scorpius KI"
129
130#: ../rules/base.xml.in.h:16
131msgid "Afghani"
132msgstr "афганистанска"
133
134#: ../rules/base.xml.in.h:17
135msgid "Akan"
136msgstr "аканска"
137
138#: ../rules/base.xml.in.h:18
139msgid "Albanian"
140msgstr "албанска"
141
142#: ../rules/base.xml.in.h:19
143msgid "Alt and Meta are on Alt keys"
144msgstr "Alt-овете отговарят на Meta и на Alt"
145
146#: ../rules/base.xml.in.h:20
147msgid "Alt is mapped to Right Win, Super to Menu"
148msgstr "Десният Win е Alt, а Menu — Super"
149
150#: ../rules/base.xml.in.h:21
151msgid "Alt+Caps Lock"
152msgstr "Alt+Caps Lock"
153
154#: ../rules/base.xml.in.h:22
155msgid "Alt+Ctrl"
156msgstr "Alt+Ctrl"
157
158#: ../rules/base.xml.in.h:23
159msgid "Alt+Shift"
160msgstr "Alt+Shift"
161
162#: ../rules/base.xml.in.h:24
163msgid "Alt+Space"
164msgstr "Alt+Space"
165
166#: ../rules/base.xml.in.h:25
167msgid "Alt/Win key behavior"
168msgstr "Поведение на Alt/Win"
169
170#: ../rules/base.xml.in.h:26
171msgid "Amharic"
172msgstr "амхарска"
173
174#: ../rules/base.xml.in.h:27
175msgid "Any Alt key"
176msgstr "Всеки Alt"
177
178#: ../rules/base.xml.in.h:28
179msgid "Any Win key"
180msgstr "Всеки Win"
181
182#: ../rules/base.xml.in.h:29
183msgid "Any Win key (while pressed)"
184msgstr "Всеки Win (докато е натиснат)"
185
186#: ../rules/base.xml.in.h:30
187msgid "Apple"
188msgstr "Apple"
189
190#: ../rules/base.xml.in.h:31
191msgid "Apple Aluminium Keyboard (ANSI)"
192msgstr "Apple Aluminium Keyboard — стандарт ANSI"
193
194#: ../rules/base.xml.in.h:32
195msgid "Apple Aluminium Keyboard (ISO)"
196msgstr "Apple Aluminium Keyboard — стандарт ISO"
197
198#: ../rules/base.xml.in.h:33
199msgid "Apple Aluminium Keyboard (JIS)"
200msgstr "Apple Aluminium Keyboard — стандарт JIS"
201
202#: ../rules/base.xml.in.h:34
203msgid ""
204"Apple Aluminium Keyboard: emulate PC keys (Print, Scroll Lock, Pause, Num "
205"Lock)"
206msgstr ""
207"Apple Aluminium Keyboard — симулиране на клавиши за PC (Print, Scroll Lock, "
208"Pause, Num Lock)"
209
210#: ../rules/base.xml.in.h:35
211msgid "Apple Laptop"
212msgstr "Apple, за мобилен компютър"
213
214#: ../rules/base.xml.in.h:36
215msgid "Arabic"
216msgstr "арабска"
217
218#: ../rules/base.xml.in.h:37
219msgid "Arabic (Buckwalter)"
220msgstr "арабска — транслитерация по Бъкуолтър"
221
222#: ../rules/base.xml.in.h:38
223msgid "Arabic (Morocco)"
224msgstr "арабска — мароканска"
225
226#: ../rules/base.xml.in.h:39
227msgid "Arabic (Pakistan)"
228msgstr "арабска — пакистанска"
229
230#: ../rules/base.xml.in.h:40
231msgid "Arabic (Syria)"
232msgstr "арабска — сирийска"
233
234#: ../rules/base.xml.in.h:41
235msgid "Arabic (azerty)"
236msgstr "арабска — azerty"
237
238#: ../rules/base.xml.in.h:42
239msgid "Arabic (azerty/digits)"
240msgstr "арабска — azerty/цифри"
241
242#: ../rules/base.xml.in.h:43
243msgid "Arabic (digits)"
244msgstr "арабска — цифри"
245
246#: ../rules/base.xml.in.h:44
247msgid "Arabic (qwerty)"
248msgstr "арабска — qwerty"
249
250#: ../rules/base.xml.in.h:45
251msgid "Arabic (qwerty/digits)"
252msgstr "арабска — querty/цифри"
253
254#: ../rules/base.xml.in.h:46 ../rules/base.extras.xml.in.h:2
255msgid "Armenian"
256msgstr "арменска"
257
258#: ../rules/base.xml.in.h:47
259msgid "Armenian (alternative eastern)"
260msgstr "арменска — източна, алтернативна"
261
262#: ../rules/base.xml.in.h:48
263msgid "Armenian (alternative phonetic)"
264msgstr "арменска — фонетична, алтернативна"
265
266#: ../rules/base.xml.in.h:49
267msgid "Armenian (eastern)"
268msgstr "арменска — източна"
269
270#: ../rules/base.xml.in.h:50
271msgid "Armenian (phonetic)"
272msgstr "арменска — фонетична"
273
274#: ../rules/base.xml.in.h:51
275msgid "Armenian (western)"
276msgstr "арменска — западна"
277
278#: ../rules/base.xml.in.h:52
279msgid "Asturian (Spain, with bottom-dot H and bottom-dot L)"
280msgstr "астурска — испанска с „Ḥ“ и „Ḷ“"
281
282#: ../rules/base.xml.in.h:53
283msgid "Asus Laptop"
284msgstr "Asus, за мобилен компютър"
285
286#: ../rules/base.xml.in.h:54
287msgid "At bottom left"
288msgstr "Долу вляво"
289
290#: ../rules/base.xml.in.h:55
291msgid "At left of 'A'"
292msgstr "Вляво от „A“"
293
294#: ../rules/base.xml.in.h:56
295msgid "Avatime"
296msgstr "аватимска"
297
298#: ../rules/base.xml.in.h:57
299msgid "Azerbaijani"
300msgstr "азърбейджанска"
301
302#: ../rules/base.xml.in.h:58
303msgid "Azerbaijani (Cyrillic)"
304msgstr "азърбейджанска — кирилица"
305
306#: ../rules/base.xml.in.h:59
307msgid "Azona RF2300 wireless Internet Keyboard"
308msgstr "Azona RF2300 wireless Internet Keyboard — безжична, за Интернет"
309
310#: ../rules/base.xml.in.h:60
311msgid "BTC 5090"
312msgstr "BTC 5090"
313
314#: ../rules/base.xml.in.h:61
315msgid "BTC 5113RF Multimedia"
316msgstr "BTC 5113RF Multimedia — за мултимедия"
317
318#: ../rules/base.xml.in.h:62
319msgid "BTC 5126T"
320msgstr "BTC 5126T"
321
322#: ../rules/base.xml.in.h:63
323msgid "BTC 6301URF"
324msgstr "BTC 6301URF"
325
326#: ../rules/base.xml.in.h:64
327msgid "BTC 9000"
328msgstr "BTC 9000"
329
330#: ../rules/base.xml.in.h:65
331msgid "BTC 9000A"
332msgstr "BTC 9000A"
333
334#: ../rules/base.xml.in.h:66
335msgid "BTC 9001AH"
336msgstr "BTC 9001AH"
337
338#: ../rules/base.xml.in.h:67
339msgid "BTC 9019U"
340msgstr "BTC 9019U"
341
342#: ../rules/base.xml.in.h:68
343msgid "BTC 9116U Mini Wireless Internet and Gaming"
344msgstr ""
345"BTC 9116U Mini Wireless Internet and Gaming — безжична, за Интернет и игри"
346
347#: ../rules/base.xml.in.h:69
348msgid "Backslash"
349msgstr "Обратно наклонена черта"
350
351#: ../rules/base.xml.in.h:70
352msgid ""
353"Backslash chooses 3rd level, acts as onetime lock when pressed together with "
354"another 3rd-level-chooser"
355msgstr ""
356"Обратно наклонената черта избира третото ниво и еднократно го заключва "
357"заедно с друг клавиш за трето ниво"
358
359#: ../rules/base.xml.in.h:71
360msgid "Bambara"
361msgstr "бамбарска"
362
363#: ../rules/base.xml.in.h:72
364msgid "Bashkirian"
365msgstr "башкирска"
366
367#: ../rules/base.xml.in.h:73
368msgid "Belarusian"
369msgstr "беларуска"
370
371#: ../rules/base.xml.in.h:74
372msgid "Belarusian (Latin)"
373msgstr "беларуска — латиница"
374
375#: ../rules/base.xml.in.h:75
376msgid "Belarusian (legacy)"
377msgstr "беларуска — остаряла"
378
379#: ../rules/base.xml.in.h:76
380msgid "Belgian"
381msgstr "белгийска"
382
383#: ../rules/base.xml.in.h:77
384msgid "Belgian (ISO alternate)"
385msgstr "белгийска — алтернативна по ISO"
386
387#: ../rules/base.xml.in.h:78
388msgid "Belgian (Sun dead keys)"
389msgstr "белгийска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
390
391#: ../rules/base.xml.in.h:79
392msgid "Belgian (Wang model 724 azerty)"
393msgstr "белгийска — Wang, модел 724, azerty"
394
395#: ../rules/base.xml.in.h:80
396msgid "Belgian (alternative)"
397msgstr "белгийска — алтернативна"
398
399#: ../rules/base.xml.in.h:81
400msgid "Belgian (alternative, Sun dead keys)"
401msgstr "белгийска — алтернативна, с „мъртви“ клавиши на Sun"
402
403#: ../rules/base.xml.in.h:82
404msgid "Belgian (alternative, latin-9 only)"
405msgstr "белгийска — алтернативна, само латиница по ISO 8859-9"
406
407#: ../rules/base.xml.in.h:83
408msgid "Belgian (eliminate dead keys)"
409msgstr "белгийска — без „мъртви“ клавиши"
410
411#: ../rules/base.xml.in.h:84
412msgid "BenQ X-Touch"
413msgstr "BenQ X-Touch"
414
415#: ../rules/base.xml.in.h:85
416msgid "BenQ X-Touch 730"
417msgstr "BenQ X-Touch 730"
418
419#: ../rules/base.xml.in.h:86
420msgid "BenQ X-Touch 800"
421msgstr "BenQ X-Touch 800"
422
423#: ../rules/base.xml.in.h:87
424msgid "Bengali"
425msgstr "бенгалска"
426
427#: ../rules/base.xml.in.h:88
428msgid "Bengali (India)"
429msgstr "бенгалска — индийска"
430
431#: ../rules/base.xml.in.h:89
432msgid "Bengali (India, Baishakhi Inscript)"
433msgstr "бенгалска — индийска, байшаки, инскрипт"
434
435#: ../rules/base.xml.in.h:90
436msgid "Bengali (India, Baishakhi)"
437msgstr "бенгалска — индийска, байшаки"
438
439#: ../rules/base.xml.in.h:91
440msgid "Bengali (India, Bornona)"
441msgstr "бенгалска — индийска, борона"
442
443#: ../rules/base.xml.in.h:92
444msgid "Bengali (India, Probhat)"
445msgstr "бенгалска — индийска, пробхат"
446
447#: ../rules/base.xml.in.h:93
448msgid "Bengali (India, Uni Gitanjali)"
449msgstr "бенгалска — индийска, уни гитанжали"
450
451#: ../rules/base.xml.in.h:94
452msgid "Bengali (Probhat)"
453msgstr "бенгалска — пробхат"
454
455#: ../rules/base.xml.in.h:95
456msgid "Berber (Morocco, Tifinagh alternative phonetic)"
457msgstr "берберска — мароканска, фонетична за тифинах, алтернативна"
458
459#: ../rules/base.xml.in.h:96
460msgid "Berber (Morocco, Tifinagh alternative)"
461msgstr "берберска — мароканска, за тифинах, алтернативна"
462
463#: ../rules/base.xml.in.h:97
464msgid "Berber (Morocco, Tifinagh extended phonetic)"
465msgstr "берберска — мароканска, разширена фонетична за тифинах"
466
467#: ../rules/base.xml.in.h:98
468msgid "Berber (Morocco, Tifinagh extended)"
469msgstr "берберска — мароканска, разширена за тифинах"
470
471#: ../rules/base.xml.in.h:99
472msgid "Berber (Morocco, Tifinagh phonetic)"
473msgstr "берберска — мароканска, фонетична за тифинах"
474
475#: ../rules/base.xml.in.h:100
476msgid "Berber (Morocco, Tifinagh)"
477msgstr "берберска — мароканска, за тифинах"
478
479#: ../rules/base.xml.in.h:101
480msgid "Bosnian"
481msgstr "босненска"
482
483#: ../rules/base.xml.in.h:102
484msgid "Bosnian (US keyboard with Bosnian digraphs)"
485msgstr "босненска — американска с босненски диграфи"
486
487#: ../rules/base.xml.in.h:103
488msgid "Bosnian (US keyboard with Bosnian letters)"
489msgstr "босненска — американска с босненски букви"
490
491#: ../rules/base.xml.in.h:104
492msgid "Bosnian (use Bosnian digraphs)"
493msgstr "босненска — с босненски диграфи"
494
495#: ../rules/base.xml.in.h:105
496msgid "Bosnian (use guillemets for quotes)"
497msgstr "босненска — с „«»“"
498
499#: ../rules/base.xml.in.h:106
500msgid "Both Alt keys together"
501msgstr "Двата Alt-а заедно"
502
503#: ../rules/base.xml.in.h:107
504msgid "Both Ctrl keys together"
505msgstr "Двата Ctrl-а заедно"
506
507#: ../rules/base.xml.in.h:108
508msgid "Both Shift keys together"
509msgstr "Двата Shift-а заедно"
510
511#: ../rules/base.xml.in.h:109
512msgid "Both Shift-Keys together activate Caps Lock, one Shift-Key deactivates"
513msgstr ""
514"Двата Shift-а заедно включват Caps Lock, самостоятелен Shift го изключва"
515
516#: ../rules/base.xml.in.h:110
517msgid "Both Shift-Keys together toggle Caps Lock"
518msgstr "Двата Shift-а заедно превключват Caps Lock"
519
520#: ../rules/base.xml.in.h:111
521msgid "Both Shift-Keys together toggle ShiftLock"
522msgstr "Двата Shift-а заедно превключват ShiftLock"
523
524#: ../rules/base.xml.in.h:112
525msgid "Braille"
526msgstr "брайл"
527
528#: ../rules/base.xml.in.h:113
529msgid "Braille (left hand)"
530msgstr "брайл за левичари"
531
532#: ../rules/base.xml.in.h:114
533msgid "Braille (right hand)"
534msgstr "брайл за десничари"
535
536#: ../rules/base.xml.in.h:115
537msgid "Brother Internet Keyboard"
538msgstr "Brother Internet Keyboard — за Интернет"
539
540#: ../rules/base.xml.in.h:116
541msgid "Bulgarian"
542msgstr "българска"
543
544#: ../rules/base.xml.in.h:117
545msgid "Bulgarian (new phonetic)"
546msgstr "българска — нова фонетична"
547
548#: ../rules/base.xml.in.h:118
549msgid "Bulgarian (traditional phonetic)"
550msgstr "българска — традиционна фонетична"
551
552#: ../rules/base.xml.in.h:119
553msgid "Burmese"
554msgstr "бурманска"
555
556#: ../rules/base.xml.in.h:120
557msgid "Cameroon Multilingual (Dvorak)"
558msgstr "камерунска — многоезична, Дворак"
559
560#: ../rules/base.xml.in.h:121
561msgid "Cameroon Multilingual (azerty)"
562msgstr "камерунска — многоезична, azerty"
563
564#: ../rules/base.xml.in.h:122
565msgid "Cameroon Multilingual (qwerty)"
566msgstr "камерунска — многоезична, qwerty"
567
568#: ../rules/base.xml.in.h:123
569msgid "Canadian Multilingual"
570msgstr "канадска — многоезична"
571
572#: ../rules/base.xml.in.h:124
573msgid "Canadian Multilingual (first part)"
574msgstr "канадска — многоезична, първа част"
575
576#: ../rules/base.xml.in.h:125
577msgid "Canadian Multilingual (second part)"
578msgstr "канадска — многоезична, втора част"
579
580#: ../rules/base.xml.in.h:126
581msgid "Caps Lock"
582msgstr "Caps Lock"
583
584#: ../rules/base.xml.in.h:127
585msgid "Caps Lock (to first layout), Shift+Caps Lock (to last layout)"
586msgstr "Caps Lock (към първата подредба), Shift+Caps Lock (към последната)"
587
588#: ../rules/base.xml.in.h:128
589msgid ""
590"Caps Lock (while pressed), Alt+Caps Lock does the original capslock action"
591msgstr "Caps Lock (докато е натиснат), Alt+Caps Lock замества Caps Lock"
592
593#: ../rules/base.xml.in.h:129
594msgid "Caps Lock acts as Shift with locking. Shift \"pauses\" Caps Lock"
595msgstr ""
596"Caps Lock работи като Shift със заключване. Shift временно отменя Caps Lock"
597
598#: ../rules/base.xml.in.h:130
599msgid "Caps Lock acts as Shift with locking. Shift doesn't affect Caps Lock"
600msgstr ""
601"Caps Lock работи като Shift със заключване. Shift не влияе на Caps Lock"
602
603#: ../rules/base.xml.in.h:131
604msgid "Caps Lock as Ctrl"
605msgstr "Caps Lock е Ctrl"
606
607#: ../rules/base.xml.in.h:132
608msgid ""
609"Caps Lock chooses 3rd level, acts as onetime lock when pressed together with "
610"another 3rd-level-chooser"
611msgstr ""
612"Caps Lock избира третото ниво и еднократно го заключва заедно с друг клавиш "
613"за трето ниво"
614
615#: ../rules/base.xml.in.h:133
616msgid "Caps Lock is disabled"
617msgstr "Caps Lock е изключен"
618
619#: ../rules/base.xml.in.h:134
620msgid "Caps Lock key behavior"
621msgstr "Поведение на Caps Lock"
622
623#: ../rules/base.xml.in.h:135
624msgid "Caps Lock toggles Shift so all keys are affected"
625msgstr "Caps Lock сменя състоянието Shift за всички клавиши"
626
627#: ../rules/base.xml.in.h:136
628msgid "Caps Lock toggles normal capitalization of alphabetic characters"
629msgstr "Caps Lock сменя състоянието Shift само на буквените клавиши"
630
631#: ../rules/base.xml.in.h:137
632msgid "Caps Lock uses internal capitalization. Shift \"pauses\" Caps Lock"
633msgstr ""
634"Caps Lock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift временно отменя Caps "
635"Lock"
636
637#: ../rules/base.xml.in.h:138
638msgid "Caps Lock uses internal capitalization. Shift doesn't affect Caps Lock"
639msgstr ""
640"Caps Lock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift не влияе на Caps Lock"
641
642#: ../rules/base.xml.in.h:139
643msgid "Catalan"
644msgstr "каталунска"
645
646#: ../rules/base.xml.in.h:140
647msgid "Catalan (Spain, with middle-dot L)"
648msgstr "каталунска — испанска с „Ŀ“"
649
650#: ../rules/base.xml.in.h:141
651msgid "Cherokee"
652msgstr "черокска"
653
654#: ../rules/base.xml.in.h:142
655msgid "Cherry B.UNLIMITED"
656msgstr "Cherry B.UNLIMITED"
657
658#: ../rules/base.xml.in.h:143
659msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd"
660msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd"
661
662#: ../rules/base.xml.in.h:144
663msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd (alternate option)"
664msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd — алтернативен вариант"
665
666#: ../rules/base.xml.in.h:145
667msgid "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
668msgstr "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
669
670#: ../rules/base.xml.in.h:146
671msgid "Cherry CyMotion Expert"
672msgstr "Cherry CyMotion Expert"
673
674#: ../rules/base.xml.in.h:147
675msgid "Cherry CyMotion Master Linux"
676msgstr "Cherry CyMotion Master Linux"
677
678#: ../rules/base.xml.in.h:148
679msgid "Cherry CyMotion Master XPress"
680msgstr "Cherry CyMotion Master XPress"
681
682#: ../rules/base.xml.in.h:149
683msgid "Chicony Internet Keyboard"
684msgstr "Chicony Internet Keyboard — за Интернет"
685
686#: ../rules/base.xml.in.h:150
687msgid "Chicony KB-9885"
688msgstr "Chicony KB-9885"
689
690#: ../rules/base.xml.in.h:151
691msgid "Chicony KU-0108"
692msgstr "Chicony KU-0108"
693
694#: ../rules/base.xml.in.h:152
695msgid "Chicony KU-0420"
696msgstr "Chicony KU-0420"
697
698#: ../rules/base.xml.in.h:153
699msgid "Chinese"
700msgstr "китайска"
701
702#: ../rules/base.xml.in.h:154
703msgid "Chuvash"
704msgstr "чувашка"
705
706#: ../rules/base.xml.in.h:155
707msgid "Chuvash (Latin)"
708msgstr "чувашка — латиница"
709
710#: ../rules/base.xml.in.h:156
711msgid "Classmate PC"
712msgstr "Classmate PC"
713
714#: ../rules/base.xml.in.h:157
715msgid "CloGaelach"
716msgstr "келтска латиница"
717
718#: ../rules/base.xml.in.h:158
719msgid "Compaq Easy Access Keyboard"
720msgstr "Compaq Easy Access Keyboard — за лесен достъп"
721
722#: ../rules/base.xml.in.h:159
723msgid "Compaq Internet Keyboard (13 keys)"
724msgstr "Compaq Internet Keyboard — за Интернет, 13 допълнителни клавиша"
725
726#: ../rules/base.xml.in.h:160
727msgid "Compaq Internet Keyboard (18 keys)"
728msgstr "Compaq Internet Keyboard — за Интернет, 18 допълнителни клавиша"
729
730#: ../rules/base.xml.in.h:161
731msgid "Compaq Internet Keyboard (7 keys)"
732msgstr "Compaq Internet Keyboard — за Интернет, 7 допълнителни клавиша"
733
734#: ../rules/base.xml.in.h:162
735msgid "Compaq iPaq Keyboard"
736msgstr "Compaq iPaq Keyboard"
737
738#: ../rules/base.xml.in.h:163
739msgid "Compose key position"
740msgstr "Положение на Compose"
741
742#: ../rules/base.xml.in.h:164
743msgid "Control + Alt + Backspace"
744msgstr "Control+Alt+Backspace"
745
746#: ../rules/base.xml.in.h:165
747msgid "Control is mapped to Alt keys, Alt is mapped to Win keys"
748msgstr "И двата Alt-а са Control, Win е Alt"
749
750#: ../rules/base.xml.in.h:166
751msgid "Control is mapped to Win keys (and the usual Ctrl keys)"
752msgstr "И двата Win-а са Control (както и клавишите Ctrl)"
753
754#: ../rules/base.xml.in.h:167
755msgid "Creative Desktop Wireless 7000"
756msgstr "Creative Desktop Wireless 7000 — безжична"
757
758#: ../rules/base.xml.in.h:168
759msgid "Crimean Tatar (Turkish Alt-Q)"
760msgstr "кримски татарски — турска, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
761
762#: ../rules/base.xml.in.h:169
763msgid "Crimean Tatar (Turkish F)"
764msgstr "кримски татарски — турска, „F“ горе-вляво"
765
766#: ../rules/base.xml.in.h:170
767msgid "Crimean Tatar (Turkish Q)"
768msgstr "кримски татарски — турска, „Q“ горе-вляво"
769
770#: ../rules/base.xml.in.h:171
771msgid "Croatian"
772msgstr "хърватска"
773
774#: ../rules/base.xml.in.h:172
775msgid "Croatian (US keyboard with Croatian digraphs)"
776msgstr "хърватска — американска с хърватски диграфи"
777
778#: ../rules/base.xml.in.h:173
779msgid "Croatian (US keyboard with Croatian letters)"
780msgstr "хърватска — американска с хърватски букви"
781
782#: ../rules/base.xml.in.h:174
783msgid "Croatian (use Croatian digraphs)"
784msgstr "хърватска — с хърватски диграфи"
785
786#: ../rules/base.xml.in.h:175
787msgid "Croatian (use guillemets for quotes)"
788msgstr "хърватска — с „«»“"
789
790#: ../rules/base.xml.in.h:176
791msgid "Ctrl key position"
792msgstr "Положение на Ctrl"
793
794#: ../rules/base.xml.in.h:177
795msgid "Ctrl+Shift"
796msgstr "Ctrl+Shift"
797
798#: ../rules/base.xml.in.h:178
799msgid "Czech"
800msgstr "чешка"
801
802#: ../rules/base.xml.in.h:179
803msgid "Czech (UCW layout, accented letters only)"
804msgstr "чешка — UCW, само букви с надредни знаци"
805
806#: ../rules/base.xml.in.h:180
807msgid "Czech (US Dvorak with CZ UCW support)"
808msgstr "чешка — американски Дворак с поддръжка на UCW"
809
810#: ../rules/base.xml.in.h:181
811msgid "Czech (qwerty)"
812msgstr "чешка — qwerty"
813
814#: ../rules/base.xml.in.h:182
815msgid "Czech (qwerty, extended Backslash)"
816msgstr "чешка — qwerty с „\\“"
817
818#: ../rules/base.xml.in.h:183
819msgid "Czech (with &lt;\\|&gt; key)"
820msgstr "чешка — с „\\|“"
821
822#: ../rules/base.xml.in.h:184
823msgid "DTK2000"
824msgstr "DTK2000"
825
826#: ../rules/base.xml.in.h:185
827msgid "Danish"
828msgstr "датска"
829
830#: ../rules/base.xml.in.h:186
831msgid "Danish (Dvorak)"
832msgstr "датска — Дворак"
833
834#: ../rules/base.xml.in.h:187
835msgid "Danish (Macintosh)"
836msgstr "датска — за Макинтош"
837
838#: ../rules/base.xml.in.h:188
839msgid "Danish (Macintosh, eliminate dead keys)"
840msgstr "датска — за Макинтош, без „мъртви“ клавиши"
841
842#: ../rules/base.xml.in.h:189
843msgid "Danish (eliminate dead keys)"
844msgstr "датска — без „мъртви“ клавиши"
845
846#: ../rules/base.xml.in.h:190
847msgid "Default numeric keypad keys"
848msgstr "Стандартни клавиши на цифровата клавиатура"
849
850#: ../rules/base.xml.in.h:191
851msgid "Dell"
852msgstr "Dell"
853
854#: ../rules/base.xml.in.h:192
855msgid "Dell 101-key PC"
856msgstr "Клавиатура на Dell със 101 клавиша за PC"
857
858#: ../rules/base.xml.in.h:193
859msgid "Dell Laptop/notebook Inspiron 6xxx/8xxx"
860msgstr "Dell Laptop/notebook Inspiron 6xxx/8xxx — за мобилен компютър"
861
862#: ../rules/base.xml.in.h:194
863msgid "Dell Laptop/notebook Precision M series"
864msgstr "Dell Laptop/notebook Precision M series — за мобилен компютър"
865
866#: ../rules/base.xml.in.h:195
867msgid "Dell Latitude series laptop"
868msgstr "За преносим компютър Dell Latitude"
869
870#: ../rules/base.xml.in.h:196
871msgid "Dell Precision M65"
872msgstr "Dell Precision M65"
873
874#: ../rules/base.xml.in.h:197
875msgid "Dell SK-8125"
876msgstr "Dell SK-8125"
877
878#: ../rules/base.xml.in.h:198
879msgid "Dell SK-8135"
880msgstr "Dell SK-8135"
881
882#: ../rules/base.xml.in.h:199
883msgid "Dell USB Multimedia Keyboard"
884msgstr "Dell USB Multimedia Keybard — за мултимедия"
885
886#: ../rules/base.xml.in.h:200
887msgid "Dexxa Wireless Desktop Keyboard"
888msgstr "Dexxa Wireless Desktop Keyboard — безжична"
889
890#: ../rules/base.xml.in.h:201
891msgid "Dhivehi"
892msgstr "дивеи"
893
894#: ../rules/base.xml.in.h:202
895msgid "Diamond 9801 / 9802 series"
896msgstr "Diamond 9801/9802 series"
897
898#: ../rules/base.xml.in.h:203
899msgid "Dutch"
900msgstr "холандска"
901
902#: ../rules/base.xml.in.h:204
903msgid "Dutch (Macintosh)"
904msgstr "холандска — за Макинтош"
905
906#: ../rules/base.xml.in.h:205
907msgid "Dutch (Sun dead keys)"
908msgstr "холандска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
909
910#: ../rules/base.xml.in.h:206
911msgid "Dutch (standard)"
912msgstr "холандска — стандартна"
913
914#: ../rules/base.xml.in.h:207
915msgid "Dzongkha"
916msgstr "дзонка"
917
918#: ../rules/base.xml.in.h:208
919msgid "Enable extra typographic characters"
920msgstr "Допълнителни типографски знаци"
921
922#: ../rules/base.xml.in.h:209
923msgid "English (Cameroon)"
924msgstr "английска — камерунска"
925
926#: ../rules/base.xml.in.h:210
927msgid "English (Canada)"
928msgstr "английска — канадска"
929
930#: ../rules/base.xml.in.h:211
931msgid "English (Colemak)"
932msgstr "английска — Коулмак"
933
934# FIXME алтернативна да е след международна
935#: ../rules/base.xml.in.h:212
936msgid "English (Dvorak alternative international no dead keys)"
937msgstr "английска — Дворак, международна, алтернативна, без „мъртви“ клавиши"
938
939#: ../rules/base.xml.in.h:213
940msgid "English (Dvorak international with dead keys)"
941msgstr "английска — Дворак, международна, с „мъртви“ клавиши"
942
943#: ../rules/base.xml.in.h:214
944msgid "English (Dvorak)"
945msgstr "английска — Дворак"
946
947#: ../rules/base.xml.in.h:215
948msgid "English (Ghana)"
949msgstr "английска — ганайска"
950
951#: ../rules/base.xml.in.h:216
952msgid "English (Ghana, GILLBT)"
953msgstr "английска — ганайска, GILLBT"
954
955#: ../rules/base.xml.in.h:217
956msgid "English (Ghana, multilingual)"
957msgstr "английска — ганайска, международна"
958
959#: ../rules/base.xml.in.h:218
960msgid "English (India, with RupeeSign)"
961msgstr "английска — индийска, с „₨“"
962
963#: ../rules/base.xml.in.h:219
964msgid "English (Macintosh)"
965msgstr "английска — за Макинтош"
966
967#: ../rules/base.xml.in.h:220
968msgid "English (Mali, US Macintosh)"
969msgstr "английска — малийска, американска за Макинтош"
970
971#: ../rules/base.xml.in.h:221
972msgid "English (Mali, US international)"
973msgstr "английска — малийска, американска международна"
974
975#: ../rules/base.xml.in.h:222
976msgid "English (Nigeria)"
977msgstr "английска — нигерийска"
978
979#: ../rules/base.xml.in.h:223
980msgid "English (South Africa)"
981msgstr "английска — южноафриканска"
982
983#: ../rules/base.xml.in.h:224
984msgid "English (UK)"
985msgstr "английска — великобританска"
986
987#: ../rules/base.xml.in.h:225
988msgid "English (UK, Colemak)"
989msgstr "английска — великобританска, Коулмак"
990
991#: ../rules/base.xml.in.h:226
992msgid "English (UK, Dvorak with UK punctuation)"
993msgstr ""
994"английска — великобританска, с пунктуация на Обединеното кралство, Дворак"
995
996#: ../rules/base.xml.in.h:227
997msgid "English (UK, Dvorak)"
998msgstr "английска — великобританска, Дворак"
999
1000#: ../rules/base.xml.in.h:228
1001msgid "English (UK, Macintosh international)"
1002msgstr "английска  — великобританска, за Макинтош, международна"
1003
1004#: ../rules/base.xml.in.h:229
1005msgid "English (UK, Macintosh)"
1006msgstr "английска — великобританска, за Макинтош"
1007
1008#: ../rules/base.xml.in.h:230
1009msgid "English (UK, extended WinKeys)"
1010msgstr "английска  — великобританска, разширена, с клавиши на Windows"
1011
1012#: ../rules/base.xml.in.h:231
1013msgid "English (UK, international with dead keys)"
1014msgstr "английска  — великобританска, международна, с „мъртви“ клавиши"
1015
1016#: ../rules/base.xml.in.h:232 ../rules/base.extras.xml.in.h:8
1017msgid "English (US)"
1018msgstr "английска — американска"
1019
1020#: ../rules/base.xml.in.h:233
1021msgid "English (US, alternative international)"
1022msgstr "английска — американска, международна, алтернативна"
1023
1024#: ../rules/base.xml.in.h:234
1025msgid "English (US, international with dead keys)"
1026msgstr "английска — американска, международна, с „мъртви“ клавиши"
1027
1028#: ../rules/base.xml.in.h:235
1029msgid "English (US, with euro on 5)"
1030msgstr "английска — американска, c „€“ при 5"
1031
1032#: ../rules/base.xml.in.h:236
1033msgid "English (classic Dvorak)"
1034msgstr "английска — класически Дворак"
1035
1036#: ../rules/base.xml.in.h:237
1037msgid "English (international AltGr dead keys)"
1038msgstr "английска — международна, с „мъртви“ клавиши чрез AltGr"
1039
1040#: ../rules/base.xml.in.h:238
1041msgid "English (layout toggle on multiply/divide key)"
1042msgstr "английска — смяна на подредбата при натискане на „*“ и „/“"
1043
1044#: ../rules/base.xml.in.h:239
1045msgid "English (left handed Dvorak)"
1046msgstr "английска — Дворак за левичари"
1047
1048#: ../rules/base.xml.in.h:240
1049msgid "English (programmer Dvorak)"
1050msgstr "английска — Дворак за програмисти"
1051
1052#: ../rules/base.xml.in.h:241
1053msgid "English (right handed Dvorak)"
1054msgstr "английска — Дворак за десничари"
1055
1056#: ../rules/base.xml.in.h:242
1057msgid "Ennyah DKB-1008"
1058msgstr "Ennyah DKB-1008"
1059
1060#: ../rules/base.xml.in.h:243
1061msgid "Enter on keypad"
1062msgstr "Enter на цифровата клавиатура"
1063
1064#: ../rules/base.xml.in.h:244
1065msgid "Esperanto"
1066msgstr "есперантска"
1067
1068#: ../rules/base.xml.in.h:245
1069msgid "Esperanto (Portugal, Nativo)"
1070msgstr "есперантска — португалска, нативна"
1071
1072#: ../rules/base.xml.in.h:246
1073msgid "Esperanto (displaced semicolon and quote, obsolete)"
1074msgstr "есперантска — разменени „;“ и „\"“, остаряла"
1075
1076#: ../rules/base.xml.in.h:247
1077msgid "Estonian"
1078msgstr "естонска"
1079
1080#: ../rules/base.xml.in.h:248
1081msgid "Estonian (Dvorak)"
1082msgstr "естонска — Дворак"
1083
1084#: ../rules/base.xml.in.h:249
1085msgid "Estonian (US keyboard with Estonian letters)"
1086msgstr "естонска — американска с естонски букви"
1087
1088#: ../rules/base.xml.in.h:250
1089msgid "Estonian (eliminate dead keys)"
1090msgstr "естонска — без „мъртви“ клавиши"
1091
1092#: ../rules/base.xml.in.h:251
1093msgid "Euro on 2"
1094msgstr "„€“ при „2“"
1095
1096#: ../rules/base.xml.in.h:252
1097msgid "Euro on 4"
1098msgstr "„€“ при „4“"
1099
1100#: ../rules/base.xml.in.h:253
1101msgid "Euro on 5"
1102msgstr "„€“ при „5“"
1103
1104#: ../rules/base.xml.in.h:254
1105msgid "Euro on E"
1106msgstr "„€“ при „E“"
1107
1108#: ../rules/base.xml.in.h:255
1109msgid "Everex STEPnote"
1110msgstr "Everex STEPnote"
1111
1112#: ../rules/base.xml.in.h:256
1113msgid "Ewe"
1114msgstr "еве"
1115
1116#: ../rules/base.xml.in.h:257
1117msgid "FL90"
1118msgstr "FL90"
1119
1120#: ../rules/base.xml.in.h:258
1121msgid "Faroese"
1122msgstr "фарьорска"
1123
1124#: ../rules/base.xml.in.h:259
1125msgid "Faroese (eliminate dead keys)"
1126msgstr "фарьорска — без „мъртви“ клавиши"
1127
1128#: ../rules/base.xml.in.h:260
1129msgid "Filipino"
1130msgstr "филипинска"
1131
1132#: ../rules/base.xml.in.h:261
1133msgid "Filipino (Capewell-Dvorak Baybayin)"
1134msgstr "филипинска — Дворак на Кейпуел за байбаин"
1135
1136#: ../rules/base.xml.in.h:262
1137msgid "Filipino (Capewell-Dvorak Latin)"
1138msgstr "филипинска — Дворак на Кейпуел за латиница"
1139
1140#: ../rules/base.xml.in.h:263
1141msgid "Filipino (Capewell-QWERF 2006 Baybayin)"
1142msgstr "филипинска — QWERF 2006 на Кейпуел за байбаин"
1143
1144#: ../rules/base.xml.in.h:264
1145msgid "Filipino (Capewell-QWERF 2006 Latin)"
1146msgstr "филипинска — QWERF 2006 на Кейпуел за латиница"
1147
1148#: ../rules/base.xml.in.h:265
1149msgid "Filipino (Colemak Baybayin)"
1150msgstr "филипинска — Коулмак за байбаин"
1151
1152#: ../rules/base.xml.in.h:266
1153msgid "Filipino (Colemak Latin)"
1154msgstr "филипинска — Коулмак за латиница"
1155
1156#: ../rules/base.xml.in.h:267
1157msgid "Filipino (Dvorak Baybayin)"
1158msgstr "филипинска — Дворак за байбаин"
1159
1160#: ../rules/base.xml.in.h:268
1161msgid "Filipino (Dvorak Latin)"
1162msgstr "филипинска — Дворак за латиница"
1163
1164#: ../rules/base.xml.in.h:269
1165msgid "Filipino (QWERTY Baybayin)"
1166msgstr "филипинска — QWERTY за байбаин"
1167
1168#: ../rules/base.xml.in.h:270
1169msgid "Finnish"
1170msgstr "финландска"
1171
1172#: ../rules/base.xml.in.h:271
1173msgid "Finnish (Macintosh)"
1174msgstr "финландска — за Макинтош"
1175
1176#: ../rules/base.xml.in.h:272
1177msgid "Finnish (classic)"
1178msgstr "финландска — класическа"
1179
1180#: ../rules/base.xml.in.h:273
1181msgid "Finnish (classic, eliminate dead keys)"
1182msgstr "финландска — класическа, без „мъртви“ клавиши"
1183
1184#. This assumes the KP_ abstract symbols are actually useful for some apps
1185#. The description needs to be rewritten
1186#: ../rules/base.xml.in.h:276
1187msgid "Four-level key with abstract separators"
1188msgstr "Клавиш на четири нива с абстрактни разделители"
1189
1190#: ../rules/base.xml.in.h:277
1191msgid "Four-level key with comma"
1192msgstr "Клавиш на четири нива с десетична запетая"
1193
1194#: ../rules/base.xml.in.h:278
1195msgid "Four-level key with dot"
1196msgstr "Клавиш на четири нива с десетична точка"
1197
1198#: ../rules/base.xml.in.h:279
1199msgid "Four-level key with dot, latin-9 restriction"
1200msgstr "Клавиш на четири нива с десетична точка, само латиница по ISO-8859-9"
1201
1202#: ../rules/base.xml.in.h:280
1203msgid "Four-level key with momayyez"
1204msgstr "Клавиш на четири нива с арабска десетична запетая"
1205
1206#: ../rules/base.xml.in.h:281
1207msgid "French"
1208msgstr "френска"
1209
1210#: ../rules/base.xml.in.h:282
1211msgid "French (Bepo, ergonomic, Dvorak way)"
1212msgstr "френска — Дворак, bépo, ергономична"
1213
1214#: ../rules/base.xml.in.h:283
1215msgid "French (Bepo, ergonomic, Dvorak way, latin-9 only)"
1216msgstr "френска — Дворак, bépo, ергономична, само латиница по ISO 8859-9"
1217
1218#: ../rules/base.xml.in.h:284
1219msgid "French (Breton)"
1220msgstr "френска — бретонска"
1221
1222#: ../rules/base.xml.in.h:285
1223msgid "French (Cameroon)"
1224msgstr "френска — камерунска"
1225
1226#: ../rules/base.xml.in.h:286 ../rules/base.extras.xml.in.h:11
1227msgid "French (Canada)"
1228msgstr "френска — канадска"
1229
1230#: ../rules/base.xml.in.h:287
1231msgid "French (Canada, Dvorak)"
1232msgstr "френска — канадска, Дворак"
1233
1234#: ../rules/base.xml.in.h:288
1235msgid "French (Canada, legacy)"
1236msgstr "френска — канадска, остаряла"
1237
1238#: ../rules/base.xml.in.h:289
1239msgid "French (Democratic Republic of the Congo)"
1240msgstr "френска — конгоанска"
1241
1242#: ../rules/base.xml.in.h:290
1243msgid "French (Dvorak)"
1244msgstr "френска — Дворак"
1245
1246#: ../rules/base.xml.in.h:291
1247msgid "French (Guinea)"
1248msgstr "френска — гвинейска"
1249
1250#: ../rules/base.xml.in.h:292
1251msgid "French (Macintosh)"
1252msgstr "френска — за Макинтош"
1253
1254#: ../rules/base.xml.in.h:293
1255msgid "French (Mali, alternative)"
1256msgstr "френска — малийска, алтернативна"
1257
1258#: ../rules/base.xml.in.h:294
1259msgid "French (Morocco)"
1260msgstr "френска — мароканска"
1261
1262#: ../rules/base.xml.in.h:295
1263msgid "French (Sun dead keys)"
1264msgstr "френска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
1265
1266#: ../rules/base.xml.in.h:296
1267msgid "French (Switzerland)"
1268msgstr "френска — швейцарска"
1269
1270#: ../rules/base.xml.in.h:297
1271msgid "French (Switzerland, Macintosh)"
1272msgstr "френска — швейцарска, за Макинтош"
1273
1274#: ../rules/base.xml.in.h:298
1275msgid "French (Switzerland, Sun dead keys)"
1276msgstr "френска — швейцарска, с „мъртви“ клавиши на Sun"
1277
1278#: ../rules/base.xml.in.h:299
1279msgid "French (Switzerland, eliminate dead keys)"
1280msgstr "френска — швейцарска, без „мъртви“ клавиши"
1281
1282#: ../rules/base.xml.in.h:300
1283msgid "French (alternative)"
1284msgstr "френска — алтернативна"
1285
1286#: ../rules/base.xml.in.h:301
1287msgid "French (alternative, Sun dead keys)"
1288msgstr "френска — алтернативна, с „мъртви“ клавиши на Sun"
1289
1290#: ../rules/base.xml.in.h:302
1291msgid "French (alternative, eliminate dead keys)"
1292msgstr "френска — алтернативна, без „мъртви“ клавиши"
1293
1294#: ../rules/base.xml.in.h:303
1295msgid "French (alternative, latin-9 only)"
1296msgstr "френска — алтернативна, само латиница по ISO 8859-9"
1297
1298#: ../rules/base.xml.in.h:304
1299msgid "French (eliminate dead keys)"
1300msgstr "френска — без „мъртви“ клавиши"
1301
1302#: ../rules/base.xml.in.h:305
1303msgid "French (legacy, alternative)"
1304msgstr "френска — алтернативна, остаряла"
1305
1306#: ../rules/base.xml.in.h:306
1307msgid "French (legacy, alternative, Sun dead keys)"
1308msgstr "френска — алтернативна, остаряла, с „мъртви“ клавиши на Sun"
1309
1310#: ../rules/base.xml.in.h:307
1311msgid "French (legacy, alternative, eliminate dead keys)"
1312msgstr "френска — алтернативна, остаряла, без „мъртви“ клавиши"
1313
1314#: ../rules/base.xml.in.h:308
1315msgid "Fujitsu-Siemens Computers AMILO laptop"
1316msgstr "Fujitsu-Siemens Computers AMILO laptop — за мобилен компютър"
1317
1318#: ../rules/base.xml.in.h:309
1319msgid "Fula"
1320msgstr "фула"
1321
1322#: ../rules/base.xml.in.h:310
1323msgid "Ga"
1324msgstr "га"
1325
1326#: ../rules/base.xml.in.h:311
1327msgid "Generic 101-key PC"
1328msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 101 клавиша"
1329
1330#: ../rules/base.xml.in.h:312
1331msgid "Generic 102-key (Intl) PC"
1332msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 102 клавиша — международна"
1333
1334#: ../rules/base.xml.in.h:313
1335msgid "Generic 104-key PC"
1336msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 104 клавиша"
1337
1338#: ../rules/base.xml.in.h:314
1339msgid "Generic 105-key (Intl) PC"
1340msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 105 клавиша — международна"
1341
1342#: ../rules/base.xml.in.h:315
1343msgid "Genius Comfy KB-12e"
1344msgstr "Genius Comfy KB-12e"
1345
1346#: ../rules/base.xml.in.h:316
1347msgid "Genius Comfy KB-16M / Genius MM Keyboard KWD-910"
1348msgstr "Genius Comfy KB-16M/Genius MM Keyboard KWD-910"
1349
1350#: ../rules/base.xml.in.h:317
1351msgid "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
1352msgstr "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
1353
1354#: ../rules/base.xml.in.h:318
1355msgid "Genius KB-19e NB"
1356msgstr "Genius KB-19e NB"
1357
1358#: ../rules/base.xml.in.h:319
1359msgid "Genius KKB-2050HS"
1360msgstr "Genius KKB-2050HS"
1361
1362#: ../rules/base.xml.in.h:320
1363msgid "Georgian"
1364msgstr "грузинска"
1365
1366#: ../rules/base.xml.in.h:321
1367msgid "Georgian (France, AZERTY Tskapo)"
1368msgstr "грузинска — azerty на Цкапо"
1369
1370#: ../rules/base.xml.in.h:322
1371msgid "Georgian (Italy)"
1372msgstr "грузинска — италианска"
1373
1374#: ../rules/base.xml.in.h:323
1375msgid "Georgian (MESS)"
1376msgstr "грузинска — MESS"
1377
1378#: ../rules/base.xml.in.h:324
1379msgid "Georgian (ergonomic)"
1380msgstr "грузинска — ергономична"
1381
1382#: ../rules/base.xml.in.h:325 ../rules/base.extras.xml.in.h:12
1383msgid "German"
1384msgstr "немска"
1385
1386#: ../rules/base.xml.in.h:326
1387msgid "German (Austria)"
1388msgstr "немска — австрийска"
1389
1390#: ../rules/base.xml.in.h:327
1391msgid "German (Austria, Macintosh)"
1392msgstr "немска — австрийска, за Макинтош"
1393
1394#: ../rules/base.xml.in.h:328
1395msgid "German (Austria, Sun dead keys)"
1396msgstr "немска — австрийска, с „мъртви“ клавиши на Sun"
1397
1398#: ../rules/base.xml.in.h:329
1399msgid "German (Austria, eliminate dead keys)"
1400msgstr "немска, австрийска, без „мъртви“ клавиши"
1401
1402#: ../rules/base.xml.in.h:330
1403msgid "German (Dvorak)"
1404msgstr "немска — Дворак"
1405
1406#: ../rules/base.xml.in.h:331
1407msgid "German (Macintosh)"
1408msgstr "немска — за Макинтош"
1409
1410#: ../rules/base.xml.in.h:332
1411msgid "German (Macintosh, eliminate dead keys)"
1412msgstr "немска — за Макинтош, без „мъртви“ клавиши"
1413
1414#: ../rules/base.xml.in.h:333
1415msgid "German (Neo 2)"
1416msgstr "немска — Neo 2, добавени гръцки букви"
1417
1418#: ../rules/base.xml.in.h:334
1419msgid "German (Sun dead keys)"
1420msgstr "немска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
1421
1422#: ../rules/base.xml.in.h:335
1423msgid "German (Switzerland)"
1424msgstr "немска — швейцарска"
1425
1426#: ../rules/base.xml.in.h:336
1427msgid "German (Switzerland, Macintosh)"
1428msgstr "немска — швейцарска, за Макинтош"
1429
1430#: ../rules/base.xml.in.h:337
1431msgid "German (Switzerland, Sun dead keys)"
1432msgstr "немска — швейцарска, с „мъртви“ клавиши на Sun"
1433
1434#: ../rules/base.xml.in.h:338
1435msgid "German (Switzerland, eliminate dead keys)"
1436msgstr "немска — швейцарска, без „мъртви“ клавиши"
1437
1438#: ../rules/base.xml.in.h:339
1439msgid "German (Switzerland, legacy)"
1440msgstr "немска — швейцарска, остаряла"
1441
1442#: ../rules/base.xml.in.h:340
1443msgid "German (dead acute)"
1444msgstr "немска — с „мъртво“ ударение"
1445
1446#: ../rules/base.xml.in.h:341
1447msgid "German (dead grave acute)"
1448msgstr "немска — с „мъртво“ тежко ударение"
1449
1450#: ../rules/base.xml.in.h:342
1451msgid "German (eliminate dead keys)"
1452msgstr "немска — без „мъртви“ клавиши"
1453
1454#: ../rules/base.xml.in.h:343
1455msgid "Greek"
1456msgstr "гръцка"
1457
1458#: ../rules/base.xml.in.h:344
1459msgid "Greek (eliminate dead keys)"
1460msgstr "гръцка — без „мъртви“ клавиши"
1461
1462#: ../rules/base.xml.in.h:345
1463msgid "Greek (extended)"
1464msgstr "гръцка — разширена"
1465
1466#: ../rules/base.xml.in.h:346
1467msgid "Greek (polytonic)"
1468msgstr "гръцка — политонална"
1469
1470#: ../rules/base.xml.in.h:347
1471msgid "Greek (simple)"
1472msgstr "гръцка — опростена"
1473
1474#: ../rules/base.xml.in.h:348
1475msgid "Gujarati"
1476msgstr "гуджарати"
1477
1478#: ../rules/base.xml.in.h:349
1479msgid "Gyration"
1480msgstr "Gyration"
1481
1482#: ../rules/base.xml.in.h:350
1483msgid "HTC Dream"
1484msgstr "HTC Dream"
1485
1486#: ../rules/base.xml.in.h:351
1487msgid "Happy Hacking Keyboard"
1488msgstr "Happy Hacking Keyboard — за весело хакерстване"
1489
1490#: ../rules/base.xml.in.h:352
1491msgid "Happy Hacking Keyboard for Mac"
1492msgstr "Happy Hacking Keyboard for Mac — за весело хакерстване"
1493
1494#: ../rules/base.xml.in.h:353
1495msgid "Hausa"
1496msgstr "хауска"
1497
1498#: ../rules/base.xml.in.h:354
1499msgid "Hebrew"
1500msgstr "иврит"
1501
1502#: ../rules/base.xml.in.h:355
1503msgid "Hebrew (Biblical, Tiro)"
1504msgstr "иврит — библейска, Тиро"
1505
1506#: ../rules/base.xml.in.h:356
1507msgid "Hebrew (lyx)"
1508msgstr "иврит — LyX"
1509
1510#: ../rules/base.xml.in.h:357
1511msgid "Hebrew (phonetic)"
1512msgstr "иврит — фонетична"
1513
1514#: ../rules/base.xml.in.h:358
1515msgid "Hewlett-Packard Internet Keyboard"
1516msgstr "Hewlett-Packard Internet Keyboard — за Интернет"
1517
1518#: ../rules/base.xml.in.h:359
1519msgid "Hewlett-Packard Mini 110 Notebook"
1520msgstr "Hewlett-Packard Mini 110 Notebook — за мобилен компютър"
1521
1522#: ../rules/base.xml.in.h:360
1523msgid "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
1524msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
1525
1526#: ../rules/base.xml.in.h:361
1527msgid "Hewlett-Packard Omnibook 5xx"
1528msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 5xx"
1529
1530#: ../rules/base.xml.in.h:362
1531msgid "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
1532msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
1533
1534#: ../rules/base.xml.in.h:363
1535msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
1536msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
1537
1538#: ../rules/base.xml.in.h:364
1539msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
1540msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
1541
1542#: ../rules/base.xml.in.h:365
1543msgid "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
1544msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
1545
1546#: ../rules/base.xml.in.h:366
1547msgid "Hewlett-Packard Pavilion ZT11xx"
1548msgstr "Hewlett-Packard Pavilion ZT11xx"
1549
1550#: ../rules/base.xml.in.h:367
1551msgid "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
1552msgstr "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
1553
1554#: ../rules/base.xml.in.h:368
1555msgid "Hewlett-Packard SK-250x Multimedia Keyboard"
1556msgstr "Hewlett-Packard SK-250x Multimedia Keyboard — за мултимедия"
1557
1558#: ../rules/base.xml.in.h:369
1559msgid "Hewlett-Packard nx9020"
1560msgstr "Hewlett-Packard nx9020"
1561
1562#: ../rules/base.xml.in.h:370
1563msgid "Hexadecimal"
1564msgstr "шестнадесетична"
1565
1566#: ../rules/base.xml.in.h:371
1567msgid "Hindi (Bolnagri)"
1568msgstr "хинди — Болнагри"
1569
1570#: ../rules/base.xml.in.h:372
1571msgid "Hindi (Wx)"
1572msgstr "хинди — Wx"
1573
1574#: ../rules/base.xml.in.h:373
1575msgid "Honeywell Euroboard"
1576msgstr "Honeywell Euroboard"
1577
1578#: ../rules/base.xml.in.h:374
1579msgid "Htc Dream phone"
1580msgstr "Телефон HTC Dream"
1581
1582#: ../rules/base.xml.in.h:375
1583msgid "Hungarian"
1584msgstr "унгарска"
1585
1586#: ../rules/base.xml.in.h:376
1587msgid "Hungarian (101/qwerty/comma/dead keys)"
1588msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „,“, с „мъртви“ клавиши"
1589
1590#: ../rules/base.xml.in.h:377
1591msgid "Hungarian (101/qwerty/comma/eliminate dead keys)"
1592msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „,“, без „мъртви“ клавиши"
1593
1594#: ../rules/base.xml.in.h:378
1595msgid "Hungarian (101/qwerty/dot/dead keys)"
1596msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „.“, с „мъртви“ клавиши"
1597
1598#: ../rules/base.xml.in.h:379
1599msgid "Hungarian (101/qwerty/dot/eliminate dead keys)"
1600msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „.“, без „мъртви“ клавиши"
1601
1602#: ../rules/base.xml.in.h:380
1603msgid "Hungarian (101/qwertz/comma/dead keys)"
1604msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „,“, с „мъртви“ клавиши"
1605
1606#: ../rules/base.xml.in.h:381
1607msgid "Hungarian (101/qwertz/comma/eliminate dead keys)"
1608msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „,“, без „мъртви“ клавиши"
1609
1610#: ../rules/base.xml.in.h:382
1611msgid "Hungarian (101/qwertz/dot/dead keys)"
1612msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „.“, с „мъртви“ клавиши"
1613
1614#: ../rules/base.xml.in.h:383
1615msgid "Hungarian (101/qwertz/dot/eliminate dead keys)"
1616msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „.“, без „мъртви“ клавиши"
1617
1618#: ../rules/base.xml.in.h:384
1619msgid "Hungarian (102/qwerty/comma/dead keys)"
1620msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „,“, с „мъртви“ клавиши"
1621
1622#: ../rules/base.xml.in.h:385
1623msgid "Hungarian (102/qwerty/comma/eliminate dead keys)"
1624msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „,“, без „мъртви“ клавиши"
1625
1626#: ../rules/base.xml.in.h:386
1627msgid "Hungarian (102/qwerty/dot/dead keys)"
1628msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „.“, с „мъртви“ клавиши"
1629
1630#: ../rules/base.xml.in.h:387
1631msgid "Hungarian (102/qwerty/dot/eliminate dead keys)"
1632msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „.“, без „мъртви“ клавиши"
1633
1634#: ../rules/base.xml.in.h:388
1635msgid "Hungarian (102/qwertz/comma/dead keys)"
1636msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „,“, с „мъртви“ клавиши"
1637
1638#: ../rules/base.xml.in.h:389
1639msgid "Hungarian (102/qwertz/comma/eliminate dead keys)"
1640msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „,“, без „мъртви“ клавиши"
1641
1642#: ../rules/base.xml.in.h:390
1643msgid "Hungarian (102/qwertz/dot/dead keys)"
1644msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „.“, с „мъртви“ клавиши"
1645
1646#: ../rules/base.xml.in.h:391
1647msgid "Hungarian (102/qwertz/dot/eliminate dead keys)"
1648msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „.“, без „мъртви“ клавиши"
1649
1650#: ../rules/base.xml.in.h:392
1651msgid "Hungarian (eliminate dead keys)"
1652msgstr "унгарска — без „мъртви“ клавиши"
1653
1654#: ../rules/base.xml.in.h:393
1655msgid "Hungarian (qwerty)"
1656msgstr "унгарска — qwerty"
1657
1658#: ../rules/base.xml.in.h:394
1659msgid "Hungarian (standard)"
1660msgstr "унгарска — стандартна"
1661
1662#: ../rules/base.xml.in.h:395
1663msgid "Hyper is mapped to Win-keys"
1664msgstr "И двата Win-а са Hyper"
1665
1666#: ../rules/base.xml.in.h:396
1667msgid "IBM Rapid Access"
1668msgstr "IBM Rapid Access"
1669
1670#: ../rules/base.xml.in.h:397
1671msgid "IBM Rapid Access II"
1672msgstr "IBM Rapid Access II"
1673
1674#: ../rules/base.xml.in.h:398
1675msgid "IBM Space Saver"
1676msgstr "IBM Space Saver"
1677
1678#: ../rules/base.xml.in.h:399
1679msgid "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
1680msgstr "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
1681
1682#: ../rules/base.xml.in.h:400
1683msgid "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
1684msgstr "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
1685
1686#: ../rules/base.xml.in.h:401
1687msgid "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
1688msgstr "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
1689
1690#: ../rules/base.xml.in.h:402
1691msgid "Icelandic"
1692msgstr "исландска"
1693
1694#: ../rules/base.xml.in.h:403
1695msgid "Icelandic (Dvorak)"
1696msgstr "исландска — Дворак"
1697
1698#: ../rules/base.xml.in.h:404
1699msgid "Icelandic (Macintosh)"
1700msgstr "исландска — за Макинтош"
1701
1702#: ../rules/base.xml.in.h:405
1703msgid "Icelandic (Sun dead keys)"
1704msgstr "исландска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
1705
1706#: ../rules/base.xml.in.h:406
1707msgid "Icelandic (eliminate dead keys)"
1708msgstr "исландска — без „мъртви“ клавиши"
1709
1710#: ../rules/base.xml.in.h:407
1711msgid "Igbo"
1712msgstr "игбо"
1713
1714#: ../rules/base.xml.in.h:408
1715msgid "Indian"
1716msgstr "индийска"
1717
1718#: ../rules/base.xml.in.h:409
1719msgid "Inuktitut"
1720msgstr "ескимоска"
1721
1722#: ../rules/base.xml.in.h:410
1723msgid "Iraqi"
1724msgstr "иракска"
1725
1726#: ../rules/base.xml.in.h:411
1727msgid "Irish"
1728msgstr "ирландска"
1729
1730#: ../rules/base.xml.in.h:412
1731msgid "Irish (UnicodeExpert)"
1732msgstr "ирландска — експертна за Уникод"
1733
1734#: ../rules/base.xml.in.h:413
1735msgid "Italian"
1736msgstr "италианска"
1737
1738#: ../rules/base.xml.in.h:414
1739msgid "Italian (Macintosh)"
1740msgstr "италианска — за Макинтош"
1741
1742#: ../rules/base.xml.in.h:415
1743msgid "Italian (US keyboard with Italian letters)"
1744msgstr "италианска — американска с италиански букви"
1745
1746#: ../rules/base.xml.in.h:416
1747msgid "Italian (eliminate dead keys)"
1748msgstr "италианска — без „мъртви“ клавиши"
1749
1750#: ../rules/base.xml.in.h:417
1751msgid "Japanese"
1752msgstr "японска"
1753
1754#: ../rules/base.xml.in.h:418
1755msgid "Japanese (Kana 86)"
1756msgstr "японска — кана 86"
1757
1758#: ../rules/base.xml.in.h:419
1759msgid "Japanese (Kana)"
1760msgstr "японска — кана"
1761
1762#: ../rules/base.xml.in.h:420
1763msgid "Japanese (Macintosh)"
1764msgstr "японска — за Макинтош"
1765
1766#: ../rules/base.xml.in.h:421
1767msgid "Japanese (OADG 109A)"
1768msgstr "японска — OADG 109A"
1769
1770#: ../rules/base.xml.in.h:422
1771msgid "Japanese (PC-98xx Series)"
1772msgstr "японска — серии PC-98xx"
1773
1774#: ../rules/base.xml.in.h:423
1775msgid "Japanese keyboard options"
1776msgstr "Настройки за японска клавиатура"
1777
1778#: ../rules/base.xml.in.h:424
1779msgid "Kalmyk"
1780msgstr "калмикска"
1781
1782#: ../rules/base.xml.in.h:425
1783msgid "Kana Lock key is locking"
1784msgstr "Клавишът Lock на кана заключва"
1785
1786#: ../rules/base.xml.in.h:426
1787msgid "Kannada"
1788msgstr "канареска"
1789
1790#: ../rules/base.xml.in.h:427
1791msgid "Kashubian"
1792msgstr "кашубска"
1793
1794#: ../rules/base.xml.in.h:428
1795msgid "Kazakh"
1796msgstr "казахска"
1797
1798#: ../rules/base.xml.in.h:429
1799msgid "Kazakh (with Russian)"
1800msgstr "казахска с руски букви"
1801
1802#: ../rules/base.xml.in.h:430
1803msgid "Key sequence to kill the X server"
1804msgstr "Клавишна комбинация за убиването на X сървъра"
1805
1806#: ../rules/base.xml.in.h:431
1807msgid "Key to choose 3rd level"
1808msgstr "Клавиш за избор третото ниво"
1809
1810#: ../rules/base.xml.in.h:432
1811msgid "Key to choose 5th level"
1812msgstr "Клавиш за избор петото ниво"
1813
1814#: ../rules/base.xml.in.h:433
1815msgid "Key(s) to change layout"
1816msgstr "Клавиш(и) за смяна на подредбата"
1817
1818#: ../rules/base.xml.in.h:434
1819msgid "Keytronic FlexPro"
1820msgstr "Keytronic FlexPro"
1821
1822#: ../rules/base.xml.in.h:435
1823msgid "Khmer (Cambodia)"
1824msgstr "кхмерска — камбоджанска"
1825
1826#: ../rules/base.xml.in.h:436
1827msgid "Kikuyu"
1828msgstr "кикуйска"
1829
1830#: ../rules/base.xml.in.h:437
1831msgid "Kinesis"
1832msgstr "Кинезис"
1833
1834#: ../rules/base.xml.in.h:438
1835msgid "Komi"
1836msgstr "комска"
1837
1838#: ../rules/base.xml.in.h:439
1839msgid "Korean"
1840msgstr "корейска"
1841
1842#: ../rules/base.xml.in.h:440
1843msgid "Korean (101/104 key compatible)"
1844msgstr "корейска — съвместима със 101/104 клавиша"
1845
1846#: ../rules/base.xml.in.h:441
1847msgid "Kurdish (Iran, Arabic-Latin)"
1848msgstr "кюрдска — иранска, арабски и латински букви"
1849
1850#: ../rules/base.xml.in.h:442
1851msgid "Kurdish (Iran, F)"
1852msgstr "кюрдска — иранска, „F“ горе-вляво"
1853
1854#: ../rules/base.xml.in.h:443
1855msgid "Kurdish (Iran, Latin Alt-Q)"
1856msgstr "кюрдска — иранска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
1857
1858#: ../rules/base.xml.in.h:444
1859msgid "Kurdish (Iran, Latin Q)"
1860msgstr "кюрдска — иранска, латиница, „Q“ горе-вляво"
1861
1862#: ../rules/base.xml.in.h:445
1863msgid "Kurdish (Iraq, Arabic-Latin)"
1864msgstr "кюрдска — иракска, арабски и латински букви"
1865
1866#: ../rules/base.xml.in.h:446
1867msgid "Kurdish (Iraq, F)"
1868msgstr "кюрдска — иракска, „F“ горе-вляво"
1869
1870#: ../rules/base.xml.in.h:447
1871msgid "Kurdish (Iraq, Latin Alt-Q)"
1872msgstr "кюрдска — иракска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
1873
1874#: ../rules/base.xml.in.h:448
1875msgid "Kurdish (Iraq, Latin Q)"
1876msgstr "кюрдска — иракска, латиница, „Q“ горе-вляво"
1877
1878#: ../rules/base.xml.in.h:449
1879msgid "Kurdish (Syria, F)"
1880msgstr "кюрдска — сирийска, „F“ горе-вляво"
1881
1882#: ../rules/base.xml.in.h:450
1883msgid "Kurdish (Syria, Latin Alt-Q)"
1884msgstr "кюрдска — сирийска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
1885
1886#: ../rules/base.xml.in.h:451
1887msgid "Kurdish (Syria, Latin Q)"
1888msgstr "кюрдска — сирийска, латиница, „Q“ горе-вляво"
1889
1890#: ../rules/base.xml.in.h:452
1891msgid "Kurdish (Turkey, F)"
1892msgstr "кюрдска — турска, „F“ горе-вляво"
1893
1894#: ../rules/base.xml.in.h:453
1895msgid "Kurdish (Turkey, Latin Alt-Q)"
1896msgstr "кюрдска — турска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
1897
1898#: ../rules/base.xml.in.h:454
1899msgid "Kurdish (Turkey, Latin Q)"
1900msgstr "кюрдска — турска, латиница, „Q“ горе-вляво"
1901
1902#: ../rules/base.xml.in.h:455
1903msgid "Kyrgyz"
1904msgstr "киргистанска"
1905
1906#: ../rules/base.xml.in.h:456
1907msgid "Kyrgyz (phonetic)"
1908msgstr "киргистанска — фонетична"
1909
1910#: ../rules/base.xml.in.h:457
1911msgid "Lao"
1912msgstr "лаоска"
1913
1914#: ../rules/base.xml.in.h:458
1915msgid "Lao (STEA proposed standard layout)"
1916msgstr "лаоска — стандартна подредба по STEA"
1917
1918#: ../rules/base.xml.in.h:459
1919msgid "Laptop/notebook Compaq (eg. Armada) Laptop Keyboard"
1920msgstr ""
1921"Laptop/notebook Compaq Laptop Keyboard — за мобилен компютър, напр. Armada"
1922
1923#: ../rules/base.xml.in.h:460
1924msgid "Laptop/notebook Compaq (eg. Presario) Internet Keyboard"
1925msgstr ""
1926"Laptop/notebook Compaq Internet Keyboard — за мобилен компютър, напр. "
1927"Presario, и Интернет"
1928
1929#: ../rules/base.xml.in.h:461
1930msgid "Laptop/notebook eMachines m68xx"
1931msgstr "Laptop/notebook eMachines m68xx — за мобилен компютър"
1932
1933#: ../rules/base.xml.in.h:462 ../rules/base.extras.xml.in.h:16
1934msgid "Latvian"
1935msgstr "латвийска"
1936
1937#: ../rules/base.xml.in.h:463
1938msgid "Latvian (F variant)"
1939msgstr "латвийска — с „F“"
1940
1941#: ../rules/base.xml.in.h:464
1942msgid "Latvian (adapted)"
1943msgstr "латвийска — адаптирана"
1944
1945#: ../rules/base.xml.in.h:465
1946msgid "Latvian (apostrophe variant)"
1947msgstr "латвийска — с „'“"
1948
1949#: ../rules/base.xml.in.h:466
1950msgid "Latvian (ergonomic, ŪGJRMV)"
1951msgstr "латвийска — ергономична, ūgjrmv"
1952
1953#: ../rules/base.xml.in.h:467
1954msgid "Latvian (modern)"
1955msgstr "латвийска — модерна"
1956
1957#: ../rules/base.xml.in.h:468
1958msgid "Latvian (tilde variant)"
1959msgstr "латвийска — с „~“"
1960
1961#: ../rules/base.xml.in.h:469
1962msgid "Left Alt"
1963msgstr "Левият Alt"
1964
1965#: ../rules/base.xml.in.h:470
1966msgid "Left Alt (while pressed)"
1967msgstr "Левият Alt (докато е натиснат)"
1968
1969#: ../rules/base.xml.in.h:471
1970msgid "Left Alt is swapped with Left Win"
1971msgstr "Левият Alt е разменен с левия Win"
1972
1973#: ../rules/base.xml.in.h:472
1974msgid "Left Alt+Left Shift"
1975msgstr "Левият Alt+левият Shift"
1976
1977#: ../rules/base.xml.in.h:473
1978msgid "Left Ctrl"
1979msgstr "Левият Ctrl"
1980
1981#: ../rules/base.xml.in.h:474
1982msgid "Left Ctrl (to first layout), Right Ctrl (to last layout)"
1983msgstr "Левият Ctrl (към първата подредба), десният Ctrl (към последната)"
1984
1985#: ../rules/base.xml.in.h:475
1986msgid "Left Ctrl as Meta"
1987msgstr "Левият Ctrl е Meta"
1988
1989#: ../rules/base.xml.in.h:476
1990msgid "Left Ctrl+Left Shift"
1991msgstr "Левият Ctrl+левият Shift"
1992
1993#: ../rules/base.xml.in.h:477
1994msgid "Left Shift"
1995msgstr "Левият Shift"
1996
1997#: ../rules/base.xml.in.h:478
1998msgid "Left Win"
1999msgstr "Левият Win"
2000
2001#: ../rules/base.xml.in.h:479
2002msgid "Left Win (to first layout), Right Win/Menu (to last layout)"
2003msgstr "Левият Win (към първата подредба), десният Win/Menu (към последната)"
2004
2005#: ../rules/base.xml.in.h:480
2006msgid "Left Win (while pressed)"
2007msgstr "Левият Win (докато е натиснат)"
2008
2009#: ../rules/base.xml.in.h:481
2010msgid ""
2011"Left Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-"
2012"level-chooser"
2013msgstr ""
2014"Левият Win избира петото ниво и го заключва заедно с друг клавиш за пето ниво"
2015
2016#: ../rules/base.xml.in.h:482
2017msgid "LeftCtrl+LeftWin (to first layout), RightCtrl+Menu (to second layout)"
2018msgstr ""
2019"Левият Ctrl+левият Win (към първата подредба), десният Ctrl+Menu (към "
2020"последната)"
2021
2022#: ../rules/base.xml.in.h:483
2023msgid "Legacy"
2024msgstr "остаряла"
2025
2026#: ../rules/base.xml.in.h:484
2027msgid "Legacy Wang 724"
2028msgstr "Остаряла Wang 724"
2029
2030#. Actually, with KP_SEPARATOR, as the old keypad(comma)
2031#: ../rules/base.xml.in.h:486
2032msgid "Legacy key with comma"
2033msgstr "Остарял клавиш с десетична запетая"
2034
2035#: ../rules/base.xml.in.h:487
2036msgid "Legacy key with dot"
2037msgstr "Остарял клавиш с десетична точка"
2038
2039#: ../rules/base.xml.in.h:488 ../rules/base.extras.xml.in.h:25
2040msgid "Lithuanian"
2041msgstr "литовска"
2042
2043#: ../rules/base.xml.in.h:489
2044msgid "Lithuanian (IBM LST 1205-92)"
2045msgstr "литовска — IBM LST 1205-92"
2046
2047#: ../rules/base.xml.in.h:490
2048msgid "Lithuanian (LEKP)"
2049msgstr "литовска — LEKP"
2050
2051#: ../rules/base.xml.in.h:491
2052msgid "Lithuanian (LEKPa)"
2053msgstr "литовска — LEKPa"
2054
2055#: ../rules/base.xml.in.h:492
2056msgid "Lithuanian (US keyboard with Lithuanian letters)"
2057msgstr "литовска — американска с литовски букви"
2058
2059#: ../rules/base.xml.in.h:493
2060msgid "Lithuanian (standard)"
2061msgstr "литовска — стандартна"
2062
2063#: ../rules/base.xml.in.h:494
2064msgid "Logitech Access Keyboard"
2065msgstr "Logitech Access Keyboard"
2066
2067#: ../rules/base.xml.in.h:495
2068msgid "Logitech Cordless Desktop"
2069msgstr "Logitech Cordless Desktop — безжична"
2070
2071#: ../rules/base.xml.in.h:496
2072msgid "Logitech Cordless Desktop (alternate option)"
2073msgstr "Logitech Cordless Desktop — алтернативен вариант"
2074
2075#: ../rules/base.xml.in.h:497
2076msgid "Logitech Cordless Desktop EX110"
2077msgstr "Logitech Cordless Desktop EX110"
2078
2079#: ../rules/base.xml.in.h:498
2080msgid "Logitech Cordless Desktop LX-300"
2081msgstr "Logitech Cordless Desktop LX-300 — безжична"
2082
2083#: ../rules/base.xml.in.h:499
2084msgid "Logitech Cordless Desktop Navigator"
2085msgstr "Logitech Cordless Desktop Navigator — безжична"
2086
2087#: ../rules/base.xml.in.h:500
2088msgid "Logitech Cordless Desktop Optical"
2089msgstr "Logitech Cordless Desktop Optical — оптична"
2090
2091#: ../rules/base.xml.in.h:501
2092msgid "Logitech Cordless Desktop Pro (alternate option 2)"
2093msgstr "Logitech Cordless Desktop Pro — алтернативен вариант 2"
2094
2095#: ../rules/base.xml.in.h:502
2096msgid "Logitech Cordless Desktop iTouch"
2097msgstr "Logitech Cordless Desktop iTouch — безжична"
2098
2099#: ../rules/base.xml.in.h:503
2100msgid "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator"
2101msgstr "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator — безжична"
2102
2103#: ../rules/base.xml.in.h:504
2104msgid "Logitech G15 extra keys via G15daemon"
2105msgstr "Logitech G15, допълнителни клавиши чрез G15daemon"
2106
2107#: ../rules/base.xml.in.h:505
2108msgid "Logitech Generic Keyboard"
2109msgstr "Logitech Generic Keyboard — стандартна"
2110
2111#: ../rules/base.xml.in.h:506
2112msgid "Logitech Internet 350 Keyboard"
2113msgstr "Logitech Internet 350 Keyboard — за Интернет"
2114
2115#: ../rules/base.xml.in.h:507
2116msgid "Logitech Internet Keyboard"
2117msgstr "Logitech Internet Keyboard — за Интернет"
2118
2119#: ../rules/base.xml.in.h:508
2120msgid "Logitech Internet Navigator Keyboard"
2121msgstr "Logitech Internet Navigator Keyboard — за Интернет"
2122
2123#: ../rules/base.xml.in.h:509
2124msgid "Logitech Media Elite Keyboard"
2125msgstr "Logitech Media Elite Keyboard"
2126
2127#: ../rules/base.xml.in.h:510
2128msgid "Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop Keyboard"
2129msgstr ""
2130"Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop Keyboard — безжична, за мултимедия"
2131
2132#: ../rules/base.xml.in.h:511
2133msgid "Logitech Ultra-X Keyboard"
2134msgstr "Logitech Ultra-X Keyboard"
2135
2136#: ../rules/base.xml.in.h:512
2137msgid "Logitech diNovo Edge Keyboard"
2138msgstr "Logitech diNovo Edge Keyboard"
2139
2140#: ../rules/base.xml.in.h:513
2141msgid "Logitech diNovo Keyboard"
2142msgstr "Logitech diNovo Keyboard"
2143
2144#: ../rules/base.xml.in.h:514
2145msgid "Logitech iTouch"
2146msgstr "Logitech iTouch"
2147
2148#: ../rules/base.xml.in.h:515
2149msgid "Logitech iTouch Cordless Keyboard (model Y-RB6)"
2150msgstr "Logitech iTouch Cordless Keyboard — model Y-RB6, безжична"
2151
2152#: ../rules/base.xml.in.h:516
2153msgid "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE"
2154msgstr "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE — за Интернет"
2155
2156#: ../rules/base.xml.in.h:517
2157msgid "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE (USB)"
2158msgstr "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE — USB, за Интернет"
2159
2160#: ../rules/base.xml.in.h:518
2161msgid "Lower Sorbian"
2162msgstr "долно сорбска"
2163
2164#: ../rules/base.xml.in.h:519
2165msgid "Lower Sorbian (qwertz)"
2166msgstr "долно сорбска — qwertz"
2167
2168#: ../rules/base.xml.in.h:520
2169msgid "MacBook/MacBook Pro"
2170msgstr "MacBook/MacBook Pro"
2171
2172#: ../rules/base.xml.in.h:521
2173msgid "MacBook/MacBook Pro (Intl)"
2174msgstr "MacBook/MacBook Pro — международна"
2175
2176#: ../rules/base.xml.in.h:522
2177msgid "Macedonian"
2178msgstr "македонска"
2179
2180#: ../rules/base.xml.in.h:523
2181msgid "Macedonian (eliminate dead keys)"
2182msgstr "македонска — без „мъртви“ клавиши"
2183
2184#: ../rules/base.xml.in.h:524
2185msgid "Macintosh"
2186msgstr "Macintosh"
2187
2188#: ../rules/base.xml.in.h:525
2189msgid "Macintosh Old"
2190msgstr "Macintosh Old — стар вариант"
2191
2192#: ../rules/base.xml.in.h:526
2193msgid "Make Caps Lock an additional Backspace"
2194msgstr "Caps Lock е допълнителен Backspace"
2195
2196#: ../rules/base.xml.in.h:527
2197msgid "Make Caps Lock an additional Control but keep the Caps_Lock keysym"
2198msgstr ""
2199"Caps Lock е допълнителен Control, запазване на клавишния символ Caps_Lock"
2200
2201#: ../rules/base.xml.in.h:528
2202msgid "Make Caps Lock an additional ESC"
2203msgstr "Caps Lock е допълнителен Esc"
2204
2205#: ../rules/base.xml.in.h:529
2206msgid "Make Caps Lock an additional Hyper"
2207msgstr "Caps Lock е допълнителен Hyper"
2208
2209#: ../rules/base.xml.in.h:530
2210msgid "Make Caps Lock an additional Num Lock"
2211msgstr "Caps Lock е допълнителен Num Lock"
2212
2213#: ../rules/base.xml.in.h:531
2214msgid "Make Caps Lock an additional Super"
2215msgstr "Caps Lock е допълнителен Super"
2216
2217#: ../rules/base.xml.in.h:532
2218msgid "Make Zenkaku Hankaku an additional ESC"
2219msgstr "„全角/半角“ (Zenkaku Hankaku) е допълнителен Esc"
2220
2221#: ../rules/base.xml.in.h:533
2222msgid "Malayalam"
2223msgstr "малаяламска"
2224
2225#: ../rules/base.xml.in.h:534
2226msgid "Malayalam (Lalitha)"
2227msgstr "малаяламска — лалита"
2228
2229#: ../rules/base.xml.in.h:535
2230msgid "Malayalam (enhanced Inscript with Rupee Sign)"
2231msgstr "малаяламска — разширена индийска инскрипт с „₨“"
2232
2233#: ../rules/base.xml.in.h:536
2234msgid "Maltese"
2235msgstr "малтийска"
2236
2237#: ../rules/base.xml.in.h:537
2238msgid "Maltese (with US layout)"
2239msgstr "малтийска — американска подредба"
2240
2241#: ../rules/base.xml.in.h:538
2242msgid "Maori"
2243msgstr "маорска"
2244
2245#: ../rules/base.xml.in.h:539
2246msgid "Mari"
2247msgstr "марийска"
2248
2249#: ../rules/base.xml.in.h:540
2250msgid "Memorex MX1998"
2251msgstr "Memorex MX1998"
2252
2253#: ../rules/base.xml.in.h:541
2254msgid "Memorex MX2500 EZ-Access Keyboard"
2255msgstr "Memorex MX2500 EZ-Access Keyboard — за лесен достъп"
2256
2257#: ../rules/base.xml.in.h:542
2258msgid "Memorex MX2750"
2259msgstr "Memorex MX2750"
2260
2261#: ../rules/base.xml.in.h:543
2262msgid "Menu"
2263msgstr "Menu"
2264
2265#: ../rules/base.xml.in.h:544
2266msgid "Menu as Right Ctrl"
2267msgstr "Menu е десният Ctrl"
2268
2269#: ../rules/base.xml.in.h:545
2270msgid "Meta is mapped to Left Win"
2271msgstr "Левият Win е Meta"
2272
2273#: ../rules/base.xml.in.h:546
2274msgid "Meta is mapped to Win keys"
2275msgstr "И двата Win-а са Meta"
2276
2277#: ../rules/base.xml.in.h:547
2278msgid "Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000"
2279msgstr "Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000"
2280
2281#: ../rules/base.xml.in.h:548
2282msgid "Microsoft Internet Keyboard"
2283msgstr "Microsoft Internet Keyboard — за Интернет"
2284
2285#: ../rules/base.xml.in.h:549
2286msgid "Microsoft Internet Keyboard Pro, Swedish"
2287msgstr "Microsoft Internet Keyboard Pro, Swedish — за Интернет, шведска"
2288
2289#: ../rules/base.xml.in.h:550
2290msgid "Microsoft Natural"
2291msgstr "Microsoft Natural"
2292
2293#: ../rules/base.xml.in.h:551
2294msgid "Microsoft Natural Keyboard Elite"
2295msgstr "Microsoft Natural Keyboard Elite"
2296
2297#: ../rules/base.xml.in.h:552
2298msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro / Microsoft Internet Keyboard Pro"
2299msgstr ""
2300"Microsoft Natural Keyboard Pro/Microsoft Internet Keyboard Pro — за Интернет"
2301
2302#: ../rules/base.xml.in.h:553
2303msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro OEM"
2304msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro OEM"
2305
2306#: ../rules/base.xml.in.h:554
2307msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro USB / Microsoft Internet Keyboard Pro"
2308msgstr ""
2309"Microsoft Natural Keyboard Pro USB/Microsoft Internet Keyboard Pro — за "
2310"Интернет"
2311
2312#: ../rules/base.xml.in.h:555
2313msgid "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 4000"
2314msgstr ""
2315"Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 4000 — безжична, ергономична"
2316
2317#: ../rules/base.xml.in.h:556
2318msgid "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 7000"
2319msgstr ""
2320"Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 7000 — безжична, ергономична"
2321
2322#: ../rules/base.xml.in.h:557
2323msgid "Microsoft Office Keyboard"
2324msgstr "Microsoft Office Keyboard — за офиса"
2325
2326#: ../rules/base.xml.in.h:558
2327msgid "Microsoft Wireless Multimedia Keyboard 1.0A"
2328msgstr "Microsoft Wireless Multimedia Keyboard 1.0A — безжична, за мултимедия"
2329
2330#: ../rules/base.xml.in.h:559
2331msgid "Miscellaneous compatibility options"
2332msgstr "Разни настройки за съвместимост"
2333
2334#: ../rules/base.xml.in.h:560
2335msgid "Mongolian"
2336msgstr "монголска"
2337
2338#: ../rules/base.xml.in.h:561
2339msgid "Montenegrin"
2340msgstr "черногорска"
2341
2342#: ../rules/base.xml.in.h:562
2343msgid "Montenegrin (Cyrillic with guillemets)"
2344msgstr "черногорска — кирилица с „«»“"
2345
2346#: ../rules/base.xml.in.h:563
2347msgid "Montenegrin (Cyrillic)"
2348msgstr "черногорска — кирилица"
2349
2350#: ../rules/base.xml.in.h:564
2351msgid "Montenegrin (Cyrillic, Z and ZHE swapped)"
2352msgstr "черногорска — кирилица с разменени „З“ и „Ж“"
2353
2354#: ../rules/base.xml.in.h:565
2355msgid "Montenegrin (Latin Unicode qwerty)"
2356msgstr "черногорска — латиница за Уникод, qwerty"
2357
2358#: ../rules/base.xml.in.h:566
2359msgid "Montenegrin (Latin Unicode)"
2360msgstr "черногорска — латиница за Уникод"
2361
2362#: ../rules/base.xml.in.h:567
2363msgid "Montenegrin (Latin qwerty)"
2364msgstr "черногорска — латиница, qwerty"
2365
2366#: ../rules/base.xml.in.h:568
2367msgid "Montenegrin (Latin with guillemets)"
2368msgstr "черногорска — латиница с „«»“"
2369
2370#: ../rules/base.xml.in.h:569
2371msgid "NICOLA-F style Backspace"
2372msgstr "Backspace на мястото определено от подредбата NICOLA-F"
2373
2374#: ../rules/base.xml.in.h:570
2375msgid "Nepali"
2376msgstr "непалска"
2377
2378#: ../rules/base.xml.in.h:571
2379msgid "Non-breakable space character at fourth level"
2380msgstr "Интервал без разделяне на четвърто ниво"
2381
2382#: ../rules/base.xml.in.h:572
2383msgid ""
2384"Non-breakable space character at fourth level, thin non-breakable space "
2385"character at sixth level"
2386msgstr ""
2387"Интервал без разделяне на четвърто ниво и тесен интервал без разделяне на "
2388"шесто ниво"
2389
2390#: ../rules/base.xml.in.h:573
2391msgid ""
2392"Non-breakable space character at fourth level, thin non-breakable space "
2393"character at sixth level (via Ctrl+Shift)"
2394msgstr ""
2395"Интервал без разделяне на четвърто ниво и тесен интервал без разделяне на "
2396"шесто ниво (с Ctrl+Shift)"
2397
2398#: ../rules/base.xml.in.h:574
2399msgid "Non-breakable space character at second level"
2400msgstr "Интервал без разделяне на второ ниво"
2401
2402#: ../rules/base.xml.in.h:575
2403msgid "Non-breakable space character at third level"
2404msgstr "Интервал без разделяне на трето ниво"
2405
2406#: ../rules/base.xml.in.h:576
2407msgid "Non-breakable space character at third level, nothing at fourth level"
2408msgstr "Интервал без разделяне на трето ниво и нищо на четвърто ниво"
2409
2410#: ../rules/base.xml.in.h:577
2411msgid ""
2412"Non-breakable space character at third level, thin non-breakable space "
2413"character at fourth level"
2414msgstr ""
2415"Интервал без разделяне на трето ниво и тесен интервал без разделяне на "
2416"четвърто ниво"
2417
2418#: ../rules/base.xml.in.h:578
2419msgid "Northern Saami (Finland)"
2420msgstr "северносамска — финландска"
2421
2422#: ../rules/base.xml.in.h:579
2423msgid "Northern Saami (Norway)"
2424msgstr "северносамска — норвежка"
2425
2426#: ../rules/base.xml.in.h:580
2427msgid "Northern Saami (Norway, eliminate dead keys)"
2428msgstr "северносамска — норвежка, без „мъртви“ клавиши"
2429
2430#: ../rules/base.xml.in.h:581
2431msgid "Northern Saami (Sweden)"
2432msgstr "северносамска — шведска"
2433
2434#: ../rules/base.xml.in.h:582
2435msgid "Northgate OmniKey 101"
2436msgstr "Northgate OmniKey 101"
2437
2438#: ../rules/base.xml.in.h:583
2439msgid "Norwegian"
2440msgstr "норвежка"
2441
2442#: ../rules/base.xml.in.h:584
2443msgid "Norwegian (Dvorak)"
2444msgstr "норвежка — Дворак"
2445
2446#: ../rules/base.xml.in.h:585
2447msgid "Norwegian (Macintosh)"
2448msgstr "норвежка — за Макинтош"
2449
2450#: ../rules/base.xml.in.h:586
2451msgid "Norwegian (Macintosh, eliminate dead keys)"
2452msgstr "норвежка — за Макинтош, без „мъртви“ клавиши"
2453
2454#: ../rules/base.xml.in.h:587
2455msgid "Norwegian (eliminate dead keys)"
2456msgstr "норвежка — без „мъртви“ клавиши"
2457
2458#: ../rules/base.xml.in.h:588
2459msgid "Num Lock"
2460msgstr "Num Lock"
2461
2462#: ../rules/base.xml.in.h:589
2463msgid "Numeric keypad delete key behaviour"
2464msgstr "Поведение на клавиша за триене на цифровата клавиатура"
2465
2466#: ../rules/base.xml.in.h:590
2467msgid "Numeric keypad keys always enter digits (as in Mac OS)"
2468msgstr "Цифровата клавиатура генерира само цифри (като в Mac OS)"
2469
2470#: ../rules/base.xml.in.h:591
2471msgid "Numeric keypad layout selection"
2472msgstr "Избор на подредбата на цифровата клавиатура"
2473
2474#: ../rules/base.xml.in.h:592
2475msgid "OLPC"
2476msgstr "OLPC"
2477
2478#: ../rules/base.xml.in.h:593
2479msgid "Occitan"
2480msgstr "провансалска"
2481
2482#: ../rules/base.xml.in.h:594
2483msgid "Ogham"
2484msgstr "огамска"
2485
2486#: ../rules/base.xml.in.h:595
2487msgid "Ogham (IS434)"
2488msgstr "огамска — IS434"
2489
2490#: ../rules/base.xml.in.h:596
2491msgid "Oriya"
2492msgstr "орийска"
2493
2494#: ../rules/base.xml.in.h:597
2495msgid "Ortek MCK-800 MM/Internet keyboard"
2496msgstr "Ortek MCK-800 MM/Internet keyboard — за Интернет"
2497
2498#: ../rules/base.xml.in.h:598
2499msgid "Ossetian (Georgia)"
2500msgstr "осетинска — грузинска"
2501
2502#: ../rules/base.xml.in.h:599
2503msgid "Ossetian (WinKeys)"
2504msgstr "осетинска — с клавиши на Windows"
2505
2506#: ../rules/base.xml.in.h:600
2507msgid "Ossetian (legacy)"
2508msgstr "осетинска — остаряла"
2509
2510#: ../rules/base.xml.in.h:601
2511msgid "PC-98xx Series"
2512msgstr "Серии PC-98xx"
2513
2514#: ../rules/base.xml.in.h:602
2515msgid "Pannonian Rusyn (homophonic)"
2516msgstr "панонска русинска — еднозвучна"
2517
2518#: ../rules/base.xml.in.h:603
2519msgid "Pashto"
2520msgstr "пащунска"
2521
2522#: ../rules/base.xml.in.h:604
2523msgid "Pashto (Afghanistan, OLPC)"
2524msgstr "пащунска — афганистанска, OLPC"
2525
2526#: ../rules/base.xml.in.h:605
2527msgid "Pause"
2528msgstr "Pause"
2529
2530#: ../rules/base.xml.in.h:606 ../rules/base.extras.xml.in.h:27
2531msgid "Persian"
2532msgstr "персийска"
2533
2534#: ../rules/base.xml.in.h:607
2535msgid "Persian (Afghanistan, Dari OLPC)"
2536msgstr "персийска — афганистанска, дарийски OLPC"
2537
2538#: ../rules/base.xml.in.h:608
2539msgid "Persian (with Persian Keypad)"
2540msgstr "персийска — с персийска цифрова клавиатура"
2541
2542#: ../rules/base.xml.in.h:609 ../rules/base.extras.xml.in.h:28
2543msgid "Polish"
2544msgstr "палска"
2545
2546#: ../rules/base.xml.in.h:610
2547msgid "Polish (Dvorak)"
2548msgstr "полска — Дворак"
2549
2550#: ../rules/base.xml.in.h:611
2551msgid "Polish (Dvorak, Polish quotes on key 1)"
2552msgstr "полска — Дворак, «„”» при «1»"
2553
2554#: ../rules/base.xml.in.h:612
2555msgid "Polish (Dvorak, Polish quotes on quotemark key)"
2556msgstr "полска — Дворак, «„”» при «'\"»"
2557
2558#: ../rules/base.xml.in.h:613
2559msgid "Polish (programmer Dvorak)"
2560msgstr "полска — Дворак за програмисти"
2561
2562#: ../rules/base.xml.in.h:614
2563msgid "Polish (qwertz)"
2564msgstr "полска — qwertz"
2565
2566#: ../rules/base.xml.in.h:615
2567msgid "Portuguese"
2568msgstr "португалска"
2569
2570#: ../rules/base.xml.in.h:616
2571msgid "Portuguese (Brazil)"
2572msgstr "португалска — бразилска"
2573
2574#: ../rules/base.xml.in.h:617
2575msgid "Portuguese (Brazil, Dvorak)"
2576msgstr "португалска — бразилска, Дворак"
2577
2578#: ../rules/base.xml.in.h:618
2579msgid "Portuguese (Brazil, eliminate dead keys)"
2580msgstr "португалска — бразилска, без „мъртви“ клавиши"
2581
2582#: ../rules/base.xml.in.h:619
2583msgid "Portuguese (Brazil, nativo for Esperanto)"
2584msgstr "португалска — бразилска, нативна за есперанто"
2585
2586#: ../rules/base.xml.in.h:620
2587msgid "Portuguese (Brazil, nativo for USA keyboards)"
2588msgstr "португалска — бразилска, нативна за САЩ"
2589
2590#: ../rules/base.xml.in.h:621
2591msgid "Portuguese (Brazil, nativo)"
2592msgstr "португалска — бразилска, нативна"
2593
2594#: ../rules/base.xml.in.h:622
2595msgid "Portuguese (Macintosh)"
2596msgstr "португалска — за Макинтош"
2597
2598#: ../rules/base.xml.in.h:623
2599msgid "Portuguese (Macintosh, Sun dead keys)"
2600msgstr "португалска — за Макинтош, с „мъртви“ клавиши на Sun"
2601
2602#: ../rules/base.xml.in.h:624
2603msgid "Portuguese (Macintosh, eliminate dead keys)"
2604msgstr "португалска — за Макинтош, без „мъртви“ клавиши"
2605
2606#: ../rules/base.xml.in.h:625
2607msgid "Portuguese (Nativo for USA keyboards)"
2608msgstr "португалска — нативна за САЩ"
2609
2610#: ../rules/base.xml.in.h:626
2611msgid "Portuguese (Nativo)"
2612msgstr "португалска — нативна"
2613
2614#: ../rules/base.xml.in.h:627
2615msgid "Portuguese (Sun dead keys)"
2616msgstr "португалска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
2617
2618#: ../rules/base.xml.in.h:628
2619msgid "Portuguese (eliminate dead keys)"
2620msgstr "португалска — без „мъртви“ клавиши"
2621
2622#: ../rules/base.xml.in.h:629
2623msgid "Propeller Voyager (KTEZ-1000)"
2624msgstr "Propeller Voyager — KTEZ-1000"
2625
2626#: ../rules/base.xml.in.h:630
2627msgid "PrtSc"
2628msgstr "PrtSc"
2629
2630#: ../rules/base.xml.in.h:631
2631msgid "Punjabi (Gurmukhi Jhelum)"
2632msgstr "панджаби — гурмуки джелум"
2633
2634#: ../rules/base.xml.in.h:632
2635msgid "Punjabi (Gurmukhi)"
2636msgstr "панджаби — гурмуки"
2637
2638#: ../rules/base.xml.in.h:633
2639msgid "QTronix Scorpius 98N+"
2640msgstr "QTronix Scorpius 98N+"
2641
2642#: ../rules/base.xml.in.h:634
2643msgid "Right Alt"
2644msgstr "Десният Alt"
2645
2646#: ../rules/base.xml.in.h:635
2647msgid "Right Alt (while pressed)"
2648msgstr "Десният Alt (докато е натиснат)"
2649
2650#: ../rules/base.xml.in.h:636
2651msgid "Right Alt as Right Ctrl"
2652msgstr "Десният Alt е десен Ctrl"
2653
2654#: ../rules/base.xml.in.h:637
2655msgid ""
2656"Right Alt chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-"
2657"level-chooser"
2658msgstr ""
2659"Десният Alt избира петото ниво и го заключва заедно с друг клавиш за пето "
2660"ниво"
2661
2662#: ../rules/base.xml.in.h:638
2663msgid "Right Alt key never chooses 3rd level"
2664msgstr "Десният Alt никога не избира третото ниво"
2665
2666#: ../rules/base.xml.in.h:639
2667msgid "Right Alt, Shift+Right Alt key is Multi_Key"
2668msgstr "Десният Alt, Shift+десният Alt са Multi"
2669
2670#: ../rules/base.xml.in.h:640
2671msgid "Right Ctrl"
2672msgstr "Десният Ctrl"
2673
2674#: ../rules/base.xml.in.h:641
2675msgid "Right Ctrl (while pressed)"
2676msgstr "Десният Ctrl (докато е натиснат)"
2677
2678#: ../rules/base.xml.in.h:642
2679msgid "Right Ctrl as Right Alt"
2680msgstr "Десният Ctrl е десен Alt"
2681
2682#: ../rules/base.xml.in.h:643
2683msgid "Right Ctrl+Right Shift"
2684msgstr "Десният Ctrl+десният Shift"
2685
2686#: ../rules/base.xml.in.h:644
2687msgid "Right Shift"
2688msgstr "Десният Shift"
2689
2690#: ../rules/base.xml.in.h:645
2691msgid "Right Win"
2692msgstr "Десният Win"
2693
2694#: ../rules/base.xml.in.h:646
2695msgid "Right Win (while pressed)"
2696msgstr "Десният Win (докато е натиснат)"
2697
2698#: ../rules/base.xml.in.h:647
2699msgid ""
2700"Right Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-"
2701"level-chooser"
2702msgstr ""
2703"Десният Win избира петото ниво и го заключва заедно с друг клавиш за пето "
2704"ниво"
2705
2706#: ../rules/base.xml.in.h:648 ../rules/base.extras.xml.in.h:30
2707msgid "Romanian"
2708msgstr "румънска"
2709
2710#: ../rules/base.xml.in.h:649
2711msgid "Romanian (Germany)"
2712msgstr "румънска — немска"
2713
2714#: ../rules/base.xml.in.h:650
2715msgid "Romanian (Germany, eliminate dead keys)"
2716msgstr "немска — немска, без „мъртви“ клавиши"
2717
2718#: ../rules/base.xml.in.h:651
2719msgid "Romanian (WinKeys)"
2720msgstr "румънска — с клавиши на Windows"
2721
2722#: ../rules/base.xml.in.h:652
2723msgid "Romanian (cedilla)"
2724msgstr "румънска — букви с „¸“"
2725
2726#: ../rules/base.xml.in.h:653
2727msgid "Romanian (standard cedilla)"
2728msgstr "румънска — стандартна, букви с „¸“"
2729
2730#: ../rules/base.xml.in.h:654
2731msgid "Romanian (standard)"
2732msgstr "румънска — стандартна"
2733
2734#: ../rules/base.xml.in.h:655
2735msgid "Rupee on 4"
2736msgstr "„₨“ при „4“"
2737
2738#: ../rules/base.xml.in.h:656 ../rules/base.extras.xml.in.h:32
2739msgid "Russian"
2740msgstr "руска"
2741
2742#: ../rules/base.xml.in.h:657
2743msgid "Russian (DOS)"
2744msgstr "руска — DOS"
2745
2746#: ../rules/base.xml.in.h:658
2747msgid "Russian (Georgia)"
2748msgstr "руска — грузинска"
2749
2750#: ../rules/base.xml.in.h:659
2751msgid "Russian (Germany, phonetic)"
2752msgstr "руска — германска, фонетична"
2753
2754#: ../rules/base.xml.in.h:660
2755msgid "Russian (Kazakhstan, with Kazakh)"
2756msgstr "руска — казахстанска, за казахски"
2757
2758#: ../rules/base.xml.in.h:661
2759msgid "Russian (Poland, phonetic Dvorak)"
2760msgstr "руска — полска, фонетична, Дворак"
2761
2762#: ../rules/base.xml.in.h:662
2763msgid "Russian (Sweden, phonetic)"
2764msgstr "руска — шведска, фонетична"
2765
2766#: ../rules/base.xml.in.h:663
2767msgid "Russian (Sweden, phonetic, eliminate dead keys)"
2768msgstr "руска — шведска, фонетична, без „мъртви“ клавиши"
2769
2770#: ../rules/base.xml.in.h:664
2771msgid "Russian (US, phonetic)"
2772msgstr "руска — американска, фонетична"
2773
2774#: ../rules/base.xml.in.h:665
2775msgid "Russian (Ukraine, standard RSTU)"
2776msgstr "руска — украинска, републикански стандарт"
2777
2778#: ../rules/base.xml.in.h:666
2779msgid "Russian (legacy)"
2780msgstr "руска — остаряла"
2781
2782#: ../rules/base.xml.in.h:667
2783msgid "Russian (phonetic WinKeys)"
2784msgstr "руска — фонетична, с клавиши на Windows"
2785
2786#: ../rules/base.xml.in.h:668
2787msgid "Russian (phonetic)"
2788msgstr "руска — фонетична"
2789
2790#: ../rules/base.xml.in.h:669
2791msgid "Russian (typewriter)"
2792msgstr "руска — за пишеща машина"
2793
2794#: ../rules/base.xml.in.h:670
2795msgid "Russian (typewriter, legacy)"
2796msgstr "руска — за пишеща машина, остаряла"
2797
2798#: ../rules/base.xml.in.h:671
2799msgid "SILVERCREST Multimedia Wireless Keyboard"
2800msgstr "SILVERCREST Multimedia Wireless Keyboard — безжична, за мултимедия"
2801
2802#: ../rules/base.xml.in.h:672
2803msgid "SK-1300"
2804msgstr "SK-1300"
2805
2806#: ../rules/base.xml.in.h:673
2807msgid "SK-2500"
2808msgstr "SK-2500"
2809
2810#: ../rules/base.xml.in.h:674
2811msgid "SK-6200"
2812msgstr "SK-6200"
2813
2814#: ../rules/base.xml.in.h:675
2815msgid "SK-7100"
2816msgstr "SK-7100"
2817
2818#: ../rules/base.xml.in.h:676
2819msgid "SVEN Ergonomic 2500"
2820msgstr "SVEN Ergonomic 2500 — ергономична"
2821
2822#: ../rules/base.xml.in.h:677
2823msgid "SVEN Slim 303"
2824msgstr "SVEN Slim 303"
2825
2826#: ../rules/base.xml.in.h:678
2827msgid "Saisiyat (Taiwan)"
2828msgstr "сайсиятска — тайванска"
2829
2830#: ../rules/base.xml.in.h:679
2831msgid "Samsung SDM 4500P"
2832msgstr "Samsung SDM 4500P"
2833
2834#: ../rules/base.xml.in.h:680
2835msgid "Samsung SDM 4510P"
2836msgstr "Samsung SDM 4510P"
2837
2838#: ../rules/base.xml.in.h:681
2839msgid "Sanwa Supply SKB-KG3"
2840msgstr "Sanwa Supply SKB-KG3"
2841
2842#: ../rules/base.xml.in.h:682
2843msgid "Scroll Lock"
2844msgstr "Scroll Lock"
2845
2846#: ../rules/base.xml.in.h:683
2847msgid "Semi-colon on third level"
2848msgstr "Точка и запетая на третото ниво"
2849
2850#: ../rules/base.xml.in.h:684
2851msgid "Serbian (Cyrillic with guillemets)"
2852msgstr "сръбска — кирилица с „«»“"
2853
2854#: ../rules/base.xml.in.h:685
2855msgid "Serbian (Cyrillic)"
2856msgstr "сръбска — кирилица"
2857
2858#: ../rules/base.xml.in.h:686
2859msgid "Serbian (Cyrillic, Z and ZHE swapped)"
2860msgstr "сръбска — кирилица с разменени „З“ и „Ж“"
2861
2862#: ../rules/base.xml.in.h:687
2863msgid "Serbian (Latin Unicode qwerty)"
2864msgstr "сръбска — латиница за Уникод, qwerty"
2865
2866#: ../rules/base.xml.in.h:688
2867msgid "Serbian (Latin Unicode)"
2868msgstr "сръбска — латиница за Уникод"
2869
2870#: ../rules/base.xml.in.h:689
2871msgid "Serbian (Latin qwerty)"
2872msgstr "сръбска — латиница, qwerty"
2873
2874#: ../rules/base.xml.in.h:690
2875msgid "Serbian (Latin with guillemets)"
2876msgstr "сръбска — латиница с „«»“"
2877
2878#: ../rules/base.xml.in.h:691
2879msgid "Serbian (Latin)"
2880msgstr "сръбска — латиница"
2881
2882#: ../rules/base.xml.in.h:692
2883msgid "Serbian (Russia)"
2884msgstr "сръбска — руска"
2885
2886#: ../rules/base.xml.in.h:693
2887msgid "Serbo-Croatian (US)"
2888msgstr "сърбохърватска — американска"
2889
2890#: ../rules/base.xml.in.h:694
2891msgid "Shift cancels Caps Lock"
2892msgstr "Shift отменя Caps Lock"
2893
2894#: ../rules/base.xml.in.h:695
2895msgid "Shift does not cancel Num Lock, chooses 3rd level instead"
2896msgstr "Shift не отменя Caps Lock, а избира третото ниво"
2897
2898#: ../rules/base.xml.in.h:696
2899msgid "Shift with numeric keypad keys works as in MS Windows"
2900msgstr "Shift за цифровата клавиатура както в MS Windows"
2901
2902#: ../rules/base.xml.in.h:697
2903msgid "Shift+Caps Lock"
2904msgstr "Shift+Caps Lock"
2905
2906#: ../rules/base.xml.in.h:698
2907msgid "Sindhi"
2908msgstr "синдхи"
2909
2910#: ../rules/base.xml.in.h:699
2911msgid "Sinhala (phonetic)"
2912msgstr "синхала — фонетична"
2913
2914#: ../rules/base.xml.in.h:700
2915msgid "Slovak"
2916msgstr "словашка"
2917
2918#: ../rules/base.xml.in.h:701
2919msgid "Slovak (extended Backslash)"
2920msgstr "словашка — с „\\“"
2921
2922#: ../rules/base.xml.in.h:702
2923msgid "Slovak (qwerty)"
2924msgstr "словашка — qwerty"
2925
2926#: ../rules/base.xml.in.h:703
2927msgid "Slovak (qwerty, extended Backslash)"
2928msgstr "словашка — qwerty, с „\\“"
2929
2930#: ../rules/base.xml.in.h:704
2931msgid "Slovenian"
2932msgstr "словенска"
2933
2934#: ../rules/base.xml.in.h:705
2935msgid "Slovenian (US keyboard with Slovenian letters)"
2936msgstr "словенска — американска със словенски букви"
2937
2938#: ../rules/base.xml.in.h:706
2939msgid "Slovenian (use guillemets for quotes)"
2940msgstr "словенска — с „«»“"
2941
2942#: ../rules/base.xml.in.h:707
2943msgid "Spanish"
2944msgstr "испанска"
2945
2946#: ../rules/base.xml.in.h:708
2947msgid "Spanish (Dvorak)"
2948msgstr "испанска — Дворак"
2949
2950#: ../rules/base.xml.in.h:709
2951msgid "Spanish (Latin American)"
2952msgstr "испанска — латиноамериканска"
2953
2954#: ../rules/base.xml.in.h:710
2955msgid "Spanish (Latin American, Sun dead keys)"
2956msgstr "испанска — латиноамериканска, с „мъртви“ клавиши на Sun"
2957
2958#: ../rules/base.xml.in.h:711
2959msgid "Spanish (Latin American, eliminate dead keys)"
2960msgstr "испанска — латиноамериканска, без „мъртви“ клавиши"
2961
2962#: ../rules/base.xml.in.h:712
2963msgid "Spanish (Latin American, include dead tilde)"
2964msgstr "испанска — латиноамериканска, с мъртва „~“"
2965
2966#: ../rules/base.xml.in.h:713
2967msgid "Spanish (Macintosh)"
2968msgstr "испанска — за Макинтош"
2969
2970#: ../rules/base.xml.in.h:714
2971msgid "Spanish (Sun dead keys)"
2972msgstr "испанска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
2973
2974#: ../rules/base.xml.in.h:715
2975msgid "Spanish (eliminate dead keys)"
2976msgstr "испанска — без „мъртви“ клавиши"
2977
2978#: ../rules/base.xml.in.h:716
2979msgid "Spanish (include dead tilde)"
2980msgstr "испанска — с „мъртва“ тилда"
2981
2982#: ../rules/base.xml.in.h:717
2983msgid "Special keys (Ctrl+Alt+&lt;key&gt;) handled in a server"
2984msgstr ""
2985"Специалните комбинации (Ctrl+Alt+&lt;клавиш&gt;) се обработват от сървъра"
2986
2987#: ../rules/base.xml.in.h:718
2988msgid "Sun Type 5/6"
2989msgstr "На Sun, вид 5/6"
2990
2991#: ../rules/base.xml.in.h:719
2992msgid "Super Power Multimedia Keyboard"
2993msgstr "Super Power Multimedia Keyboard — за мултимедия"
2994
2995#: ../rules/base.xml.in.h:720
2996msgid "Swahili (Kenya)"
2997msgstr "суахили — кенийска"
2998
2999#: ../rules/base.xml.in.h:721
3000msgid "Swahili (Tanzania)"
3001msgstr "суахили — танзанийска"
3002
3003#: ../rules/base.xml.in.h:722
3004msgid "Swap Ctrl and Caps Lock"
3005msgstr "Размяна на Ctrl и Caps Lock"
3006
3007#: ../rules/base.xml.in.h:723
3008msgid "Swap ESC and Caps Lock"
3009msgstr "Размяна на Esc и Caps Lock"
3010
3011#: ../rules/base.xml.in.h:724
3012msgid "Swedish"
3013msgstr "шведска"
3014
3015#: ../rules/base.xml.in.h:725
3016msgid "Swedish (Dvorak)"
3017msgstr "шведска — Дворак"
3018
3019#: ../rules/base.xml.in.h:726
3020msgid "Swedish (Macintosh)"
3021msgstr "шведска — за Макинтош"
3022
3023#: ../rules/base.xml.in.h:727
3024msgid "Swedish (Svdvorak)"
3025msgstr "шведска — шведски Дворак"
3026
3027#: ../rules/base.xml.in.h:728
3028msgid "Swedish (eliminate dead keys)"
3029msgstr "шведска — без „мъртви“ клавиши"
3030
3031#: ../rules/base.xml.in.h:729
3032msgid "Swedish Sign Language"
3033msgstr "шведска — жестомимична"
3034
3035#: ../rules/base.xml.in.h:730
3036msgid "Symplon PaceBook (tablet PC)"
3037msgstr "Symplon PaceBook — за таблет"
3038
3039#: ../rules/base.xml.in.h:731
3040msgid "Syriac"
3041msgstr "сириакска"
3042
3043#: ../rules/base.xml.in.h:732
3044msgid "Syriac (phonetic)"
3045msgstr "сириакска — фонетична"
3046
3047#: ../rules/base.xml.in.h:733
3048msgid "Taiwanese"
3049msgstr "тайванска"
3050
3051#: ../rules/base.xml.in.h:734
3052msgid "Taiwanese (indigenous)"
3053msgstr "тайванска — туземна"
3054
3055#: ../rules/base.xml.in.h:735
3056msgid "Tajik"
3057msgstr "таджикска"
3058
3059#: ../rules/base.xml.in.h:736
3060msgid "Tajik (legacy)"
3061msgstr "таджикска — остаряла"
3062
3063#: ../rules/base.xml.in.h:737
3064msgid "Tamil"
3065msgstr "тамилска"
3066
3067#: ../rules/base.xml.in.h:738
3068msgid "Tamil (Sri Lanka, TAB Typewriter)"
3069msgstr "тамилска — шриланкска, за пишеща машина, кодиране TAB"
3070
3071#: ../rules/base.xml.in.h:739
3072msgid "Tamil (Sri Lanka, Unicode)"
3073msgstr "тамилска — шриланкска, Уникод"
3074
3075#: ../rules/base.xml.in.h:740
3076msgid "Tamil (TAB typewriter)"
3077msgstr "тамилска — за пишеща машина, кодиране TAB"
3078
3079#: ../rules/base.xml.in.h:741
3080msgid "Tamil (TSCII typewriter)"
3081msgstr "тамилска — за пишеща машина, кодиране TSCII"
3082
3083#: ../rules/base.xml.in.h:742
3084msgid "Tamil (Unicode)"
3085msgstr "тамилска — Уникод"
3086
3087#: ../rules/base.xml.in.h:743
3088msgid "Tamil (keyboard with numerals)"
3089msgstr "тамилска — с таймилски цифри"
3090
3091#: ../rules/base.xml.in.h:744
3092msgid "Targa Visionary 811"
3093msgstr "Targa Visionary 811"
3094
3095#: ../rules/base.xml.in.h:745
3096msgid "Tatar"
3097msgstr "татарска"
3098
3099#: ../rules/base.xml.in.h:746
3100msgid "Telugu"
3101msgstr "телугу"
3102
3103#: ../rules/base.xml.in.h:747
3104msgid "Thai"
3105msgstr "тайландска"
3106
3107#: ../rules/base.xml.in.h:748
3108msgid "Thai (Pattachote)"
3109msgstr "тайландска — патачотска"
3110
3111#: ../rules/base.xml.in.h:749
3112msgid "Thai (TIS-820.2538)"
3113msgstr "тайландска — TIS-820.2538"
3114
3115#: ../rules/base.xml.in.h:750
3116msgid "Tibetan"
3117msgstr "тибетска"
3118
3119#: ../rules/base.xml.in.h:751
3120msgid "Tibetan (with ASCII numerals)"
3121msgstr "тибетска — с цифри от ASCII"
3122
3123#: ../rules/base.xml.in.h:752
3124msgid "To the corresponding key in a Dvorak keyboard."
3125msgstr "към съответния клавиш в Dvorak"
3126
3127#: ../rules/base.xml.in.h:753
3128msgid "To the corresponding key in a Qwerty keyboard."
3129msgstr "към съответния клавиш Qwerty"
3130
3131#: ../rules/base.xml.in.h:754
3132msgid "Toggle PointerKeys with Shift + NumLock."
3133msgstr "Включване на клавиши за придвижване чрез Shift+Num Lock"
3134
3135#: ../rules/base.xml.in.h:755
3136msgid "Toshiba Satellite S3000"
3137msgstr "Toshiba Satellite S3000"
3138
3139#: ../rules/base.xml.in.h:756
3140msgid "Trust Direct Access Keyboard"
3141msgstr "Trust Direct Access Keyboard"
3142
3143#: ../rules/base.xml.in.h:757
3144msgid "Trust Slimline"
3145msgstr "Trust Slimline"
3146
3147#: ../rules/base.xml.in.h:758
3148msgid "Trust Wireless Keyboard Classic"
3149msgstr "Trust Wireless Keyboard Classic — безжична"
3150
3151#: ../rules/base.xml.in.h:759
3152msgid "Tswana"
3153msgstr "тсуанска"
3154
3155#: ../rules/base.xml.in.h:760
3156msgid "Turkish"
3157msgstr "турска"
3158
3159#: ../rules/base.xml.in.h:761
3160msgid "Turkish (Alt-Q)"
3161msgstr "турска — „Q“ горе-вляво, алтернативна"
3162
3163#: ../rules/base.xml.in.h:762
3164msgid "Turkish (F)"
3165msgstr "турска — „F“ горе-вляво"
3166
3167#: ../rules/base.xml.in.h:763
3168msgid "Turkish (Sun dead keys)"
3169msgstr "турска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
3170
3171#: ../rules/base.xml.in.h:764
3172msgid "Turkish (international with dead keys)"
3173msgstr "турска — международна, с „мъртви“ клавиши"
3174
3175#: ../rules/base.xml.in.h:765
3176msgid "Turkmen"
3177msgstr "тюркменска"
3178
3179#: ../rules/base.xml.in.h:766
3180msgid "Turkmen (Alt-Q)"
3181msgstr "тюркменска — „Q“ горе-вляво, алтернативна"
3182
3183#: ../rules/base.xml.in.h:767
3184msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2020"
3185msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2020"
3186
3187#: ../rules/base.xml.in.h:768
3188msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 PS2"
3189msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 PS2"
3190
3191#: ../rules/base.xml.in.h:769
3192msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB"
3193msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB"
3194
3195#: ../rules/base.xml.in.h:770
3196msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (102/105:EU mode)"
3197msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB — режим 102/105:EU"
3198
3199#: ../rules/base.xml.in.h:771
3200msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (106:JP mode)"
3201msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB — режим 106:JP"
3202
3203#: ../rules/base.xml.in.h:772
3204msgid "Udmurt"
3205msgstr "удмуртска"
3206
3207#: ../rules/base.xml.in.h:773
3208msgid "Ukrainian"
3209msgstr "украинска"
3210
3211#: ../rules/base.xml.in.h:774
3212msgid "Ukrainian (WinKeys)"
3213msgstr "украинска — с клавиши на Windows"
3214
3215#: ../rules/base.xml.in.h:775
3216msgid "Ukrainian (homophonic)"
3217msgstr "украинска — еднозвучна, алтернативна"
3218
3219#: ../rules/base.xml.in.h:776
3220msgid "Ukrainian (legacy)"
3221msgstr "украинска — остаряла"
3222
3223#: ../rules/base.xml.in.h:777
3224msgid "Ukrainian (phonetic)"
3225msgstr "украинска — фонетична"
3226
3227#: ../rules/base.xml.in.h:778
3228msgid "Ukrainian (standard RSTU)"
3229msgstr "украинска — републикански стандарт"
3230
3231#: ../rules/base.xml.in.h:779
3232msgid "Ukrainian (typewriter)"
3233msgstr "украинска — за пишеща машина"
3234
3235#: ../rules/base.xml.in.h:780
3236msgid "Unicode additions (arrows and math operators)"
3237msgstr "Допълненията от Уникод (стрелки и математически операции)"
3238
3239#: ../rules/base.xml.in.h:781
3240msgid ""
3241"Unicode additions (arrows and math operators). Math operators on default "
3242"level"
3243msgstr ""
3244"Допълненията от Уникод (стрелки и математически операции). Операциите са на "
3245"стандартното ниво"
3246
3247#: ../rules/base.xml.in.h:782
3248msgid "Unitek KB-1925"
3249msgstr "Unitek KB-1925"
3250
3251#: ../rules/base.xml.in.h:783
3252msgid "Urdu (Pakistan)"
3253msgstr "урду — пакистанска"
3254
3255#: ../rules/base.xml.in.h:784
3256msgid "Urdu (Pakistan, CRULP)"
3257msgstr "урду — пакистанска, CRULP"
3258
3259#: ../rules/base.xml.in.h:785
3260msgid "Urdu (Pakistan, NLA)"
3261msgstr "урду — пакистанска, NLA"
3262
3263#: ../rules/base.xml.in.h:786
3264msgid "Urdu (WinKeys)"
3265msgstr "урду — с клавиши на Windows"
3266
3267#: ../rules/base.xml.in.h:787
3268msgid "Urdu (alternative phonetic)"
3269msgstr "урду — фонетична, алтернативна"
3270
3271#: ../rules/base.xml.in.h:788
3272msgid "Urdu (phonetic)"
3273msgstr "урду — фонетична"
3274
3275#: ../rules/base.xml.in.h:789
3276msgid "Use keyboard LED to show alternative layout"
3277msgstr "Индикация чрез клавиатурен светодиод за смяна на подредбата"
3278
3279#: ../rules/base.xml.in.h:790
3280msgid "Using space key to input non-breakable space character"
3281msgstr "Генериране на интервал без разделяне с клавишa за интервал"
3282
3283#: ../rules/base.xml.in.h:791
3284msgid "Usual space at any level"
3285msgstr "Нормален интервал на всички нива"
3286
3287#: ../rules/base.xml.in.h:792
3288msgid "Uyghur"
3289msgstr "уйгурска"
3290
3291#: ../rules/base.xml.in.h:793
3292msgid "Uzbek"
3293msgstr "узбекска"
3294
3295#: ../rules/base.xml.in.h:794
3296msgid "Uzbek (Afghanistan)"
3297msgstr "узбекска — афганистанска"
3298
3299#: ../rules/base.xml.in.h:795
3300msgid "Uzbek (Afghanistan, OLPC)"
3301msgstr "узбекска — афганистанска, OLPC"
3302
3303#: ../rules/base.xml.in.h:796
3304msgid "Uzbek (Latin)"
3305msgstr "узбекска — латиница"
3306
3307#: ../rules/base.xml.in.h:797
3308msgid "Vietnamese"
3309msgstr "виетнамска"
3310
3311#: ../rules/base.xml.in.h:798
3312msgid "ViewSonic KU-306 Internet Keyboard"
3313msgstr "ViewSonic KU-306 Internet Keyboard — за Интернет"
3314
3315#: ../rules/base.xml.in.h:799
3316msgid "Wang 724 keypad with Unicode additions (arrows and math operators)"
3317msgstr ""
3318"Цифрова клавиатура — Wang 724, с допълненията от Уникод (стрелки и "
3319"математически операции)"
3320
3321#: ../rules/base.xml.in.h:800
3322msgid ""
3323"Wang 724 keypad with Unicode additions (arrows and math operators). Math "
3324"operators on default level"
3325msgstr ""
3326"Цифрова клавиатура Wang 724, с допълненията от Уникод (стрелки и "
3327"математически операции). Операциите са на стандартното ниво"
3328
3329#: ../rules/base.xml.in.h:801
3330msgid "Winbook Model XP5"
3331msgstr "Winbook Model XP5"
3332
3333#: ../rules/base.xml.in.h:802
3334msgid "Wolof"
3335msgstr "Уолоф"
3336
3337#: ../rules/base.xml.in.h:803
3338msgid "Yahoo! Internet Keyboard"
3339msgstr "Yahoo! Internet Keyboard — за Интернет"
3340
3341#: ../rules/base.xml.in.h:804
3342msgid "Yakut"
3343msgstr "якутска"
3344
3345#: ../rules/base.xml.in.h:805
3346msgid "Yoruba"
3347msgstr "йоруба"
3348
3349#: ../rules/base.xml.in.h:806
3350msgid "Zero-width non-joiner character at second level"
3351msgstr "Разделител с нулева широчина на второ ниво"
3352
3353#: ../rules/base.xml.in.h:807
3354msgid ""
3355"Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space "
3356"character at third level"
3357msgstr ""
3358"Разделител с нулева широчина на второ ниво и интервал без разделяне на трето "
3359"ниво"
3360
3361#: ../rules/base.xml.in.h:808
3362msgid ""
3363"Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space "
3364"character at third level, nothing at fourth level"
3365msgstr ""
3366"Разделител с нулева широчина на второ ниво, интервал без разделяне на трето "
3367"ниво и нищо на четвърто ниво"
3368
3369#: ../rules/base.xml.in.h:809
3370msgid ""
3371"Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space "
3372"character at third level, thin non-breakable space at fourth level"
3373msgstr ""
3374"Разделител с нулева широчина на второ ниво, интервал без разделяне на трето "
3375"ниво и тесен интервал без разделяне на четвърто ниво"
3376
3377#: ../rules/base.xml.in.h:810
3378msgid ""
3379"Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space "
3380"character at third level, zero-width joiner at fourth level"
3381msgstr ""
3382"Разделител с нулева широчина на второ ниво, интервал без разделяне на трето "
3383"ниво и съединител с нулева широчина на четвърто ниво"
3384
3385#: ../rules/base.xml.in.h:811
3386msgid ""
3387"Zero-width non-joiner character at second level, zero-width joiner character "
3388"at third level"
3389msgstr ""
3390"Разделител с нулева широчина на второ ниво и съединител с нулева широчина на "
3391"трето ниво"
3392
3393#: ../rules/base.xml.in.h:812
3394msgid ""
3395"Zero-width non-joiner character at second level, zero-width joiner character "
3396"at third level, non-breakable space character at fourth level"
3397msgstr ""
3398"Разделител с нулева широчина на второ ниво, съединител с нулева широчина на "
3399"трето ниво и интервал без разделяне на четвърто ниво"
3400
3401#: ../rules/base.xml.in.h:813
3402msgid ""
3403"Zero-width non-joiner character at third level, zero-width joiner at fourth "
3404"level"
3405msgstr ""
3406"Разделител с нулева широчина на трето ниво и съединител с нулева широчина на "
3407"четвърто ниво"
3408
3409#. Keyboard indicator for Akan layouts
3410#: ../rules/base.xml.in.h:815
3411msgid "ak"
3412msgstr "Акн"
3413
3414#. Keyboard indicator for Amharic layouts
3415#: ../rules/base.xml.in.h:817
3416msgid "am"
3417msgstr "Амх"
3418
3419#. Keyboard indicator for Arabic layouts
3420#: ../rules/base.xml.in.h:819
3421msgid "ar"
3422msgstr "Арб"
3423
3424#. Keyboard indicator for Avatime layouts
3425#: ../rules/base.xml.in.h:821
3426msgid "avn"
3427msgstr "Авт"
3428
3429#. Keyboard indicator for Azerbaijani layouts
3430#: ../rules/base.xml.in.h:823
3431msgid "az"
3432msgstr "Азр"
3433
3434#. Keyboard indicator for Belgian layouts
3435#: ../rules/base.xml.in.h:825
3436msgid "be"
3437msgstr "Бел"
3438
3439#. Keyboard indicator for Berber layouts
3440#: ../rules/base.xml.in.h:827
3441msgid "ber"
3442msgstr "Брб"
3443
3444#. Keyboard indicator for Bulgarian layouts
3445#: ../rules/base.xml.in.h:829
3446msgid "bg"
3447msgstr "Бъл"
3448
3449#. Keyboard indicator for Bambara layouts
3450#: ../rules/base.xml.in.h:831
3451msgid "bm"
3452msgstr "Бмб"
3453
3454#. Keyboard indicator for Bengali layouts
3455#: ../rules/base.xml.in.h:833
3456msgid "bn"
3457msgstr "Бнг"
3458
3459#. Keyboard indicator for Braille layouts
3460#: ../rules/base.xml.in.h:835
3461msgid "brl"
3462msgstr "Брл"
3463
3464#. Keyboard indicator for Bosnian layouts
3465#: ../rules/base.xml.in.h:837
3466msgid "bs"
3467msgstr "Бсн"
3468
3469#. Keyboard indicator for Belarusian layouts
3470#: ../rules/base.xml.in.h:839
3471msgid "by"
3472msgstr "Блр"
3473
3474#. Keyboard indicator for Catalan layouts
3475#: ../rules/base.xml.in.h:841
3476msgid "ca"
3477msgstr "Ктл"
3478
3479#. Keyboard indicator for Cherokee layouts
3480#: ../rules/base.xml.in.h:843
3481msgid "chr"
3482msgstr "Чрк"
3483
3484#. Keyboard indicator for Cameroon layouts
3485#: ../rules/base.xml.in.h:845
3486msgid "cm"
3487msgstr "Кмр"
3488
3489#. Keyboard indicator for Crimean Tatar layouts
3490#: ../rules/base.xml.in.h:847 ../rules/base.extras.xml.in.h:38
3491msgid "crh"
3492msgstr "Ттр"
3493
3494#. Keyboard indicator for Chech layouts
3495#: ../rules/base.xml.in.h:849
3496msgid "cs"
3497msgstr "Чшк"
3498
3499#. Keyboard indicator for Danish layouts
3500#: ../rules/base.xml.in.h:851
3501msgid "da"
3502msgstr "Дтс"
3503
3504#. Keyboard indicator for German layouts
3505#: ../rules/base.xml.in.h:853 ../rules/base.extras.xml.in.h:39
3506msgid "de"
3507msgstr "Нмс"
3508
3509#. Keyboard indicator for Dhivehi layouts
3510#: ../rules/base.xml.in.h:855
3511msgid "dv"
3512msgstr "Две"
3513
3514#. Keyboard indicator for Dzongkha layouts
3515#: ../rules/base.xml.in.h:857
3516msgid "dz"
3517msgstr "Дзн"
3518
3519#. Keyboard indicator for Ewe layouts
3520#: ../rules/base.xml.in.h:859
3521msgid "ee"
3522msgstr "Еве"
3523
3524#. Keyboard indicator for English layouts
3525#: ../rules/base.xml.in.h:861 ../rules/base.extras.xml.in.h:40
3526msgid "en"
3527msgstr "Анг"
3528
3529#. Keyboard indicator for Esperanto layouts
3530#: ../rules/base.xml.in.h:863
3531msgid "eo"
3532msgstr "Есп"
3533
3534#. Keyboard indicator for Spanish layouts
3535#: ../rules/base.xml.in.h:865
3536msgid "es"
3537msgstr "Исп"
3538
3539#. Keyboard indicator for Estonian layouts
3540#: ../rules/base.xml.in.h:867
3541msgid "et"
3542msgstr "Ест"
3543
3544#. Keyboard indicator for Persian layouts
3545#: ../rules/base.xml.in.h:869 ../rules/base.extras.xml.in.h:41
3546msgid "fa"
3547msgstr "Прс"
3548
3549#. Keyboard indicator for Fula layouts
3550#: ../rules/base.xml.in.h:871
3551msgid "ff"
3552msgstr "Фла"
3553
3554#. Keyboard indicator for Finnish layouts
3555#: ../rules/base.xml.in.h:873
3556msgid "fi"
3557msgstr "Фнл"
3558
3559#. Keyboard indicator for Faroese layouts
3560#: ../rules/base.xml.in.h:875
3561msgid "fo"
3562msgstr "Фрр"
3563
3564#. Keyboard indicator for French layouts
3565#: ../rules/base.xml.in.h:877 ../rules/base.extras.xml.in.h:42
3566msgid "fr"
3567msgstr "Фрн"
3568
3569#. Keyboard indicator for Ga layouts
3570#: ../rules/base.xml.in.h:879
3571msgid "gaa"
3572msgstr "Га "
3573
3574#. Keyboard indicator for Greek layouts
3575#: ../rules/base.xml.in.h:881
3576msgid "gr"
3577msgstr "Грц"
3578
3579#. Keyboard indicator for Gujarati layouts
3580#: ../rules/base.xml.in.h:883
3581msgid "gu"
3582msgstr "Гдж"
3583
3584#. Keyboard indicator for Hausa layouts
3585#: ../rules/base.xml.in.h:885
3586msgid "ha"
3587msgstr "Хск"
3588
3589#. Keyboard indicator for Hebrew layouts
3590#: ../rules/base.xml.in.h:887
3591msgid "he"
3592msgstr "Ивр"
3593
3594#. Keyboard indicator for Hindi layouts
3595#: ../rules/base.xml.in.h:889
3596msgid "hi"
3597msgstr "Хнд"
3598
3599#. Keyboard indicator for Croatian layouts
3600#: ../rules/base.xml.in.h:891
3601msgid "hr"
3602msgstr "Хрв"
3603
3604#. Keyboard indicator for Hungarian layouts
3605#: ../rules/base.xml.in.h:893
3606msgid "hu"
3607msgstr "Унг"
3608
3609#. Keyboard indicator for Armenian layouts
3610#: ../rules/base.xml.in.h:895 ../rules/base.extras.xml.in.h:43
3611msgid "hy"
3612msgstr "Арм"
3613
3614#. Keyboard indicator for Irish layouts
3615#: ../rules/base.xml.in.h:897
3616msgid "ie"
3617msgstr "Ирл"
3618
3619#. Keyboard indicator for Igbo layouts
3620#: ../rules/base.xml.in.h:899
3621msgid "ig"
3622msgstr "Игб"
3623
3624#. Keyboard indicator for Inuktikut layouts
3625#: ../rules/base.xml.in.h:901
3626msgid "ike"
3627msgstr "Еск"
3628
3629#. Keyboard indicator for Indian layouts
3630#: ../rules/base.xml.in.h:903
3631msgid "in"
3632msgstr "Инд"
3633
3634#. Keyboard indicator for Icelandic layouts
3635#: ../rules/base.xml.in.h:905
3636msgid "is"
3637msgstr "Еск"
3638
3639#. Keyboard indicator for Italian layouts
3640#: ../rules/base.xml.in.h:907
3641msgid "it"
3642msgstr "Итл"
3643
3644#. Keyboard indicator for Japanese layouts
3645#: ../rules/base.xml.in.h:909
3646msgid "ja"
3647msgstr "Япн"
3648
3649#. Keyboard indicator for Georgian layouts
3650#: ../rules/base.xml.in.h:911
3651msgid "ka"
3652msgstr "Грз"
3653
3654#. Keyboard indicator for Kikuyu layouts
3655#: ../rules/base.xml.in.h:913
3656msgid "ki"
3657msgstr "Крг"
3658
3659#. Keyboard indicator for Kazakh layouts
3660#: ../rules/base.xml.in.h:915
3661msgid "kk"
3662msgstr "Кзх"
3663
3664#. Keyboard indicator for Khmer layouts
3665#: ../rules/base.xml.in.h:917
3666msgid "km"
3667msgstr "Кхм"
3668
3669#. Keyboard indicator for Kannada layouts
3670#: ../rules/base.xml.in.h:919
3671msgid "kn"
3672msgstr "Кнр"
3673
3674#. Keyboard indicator for Korean layouts
3675#: ../rules/base.xml.in.h:921
3676msgid "ko"
3677msgstr "Крс"
3678
3679#. Keyboard indicator for Kurdish layouts
3680#: ../rules/base.xml.in.h:923
3681msgid "ku"
3682msgstr "Крд"
3683
3684#. Keyboard indicator for Lao layouts
3685#: ../rules/base.xml.in.h:925
3686msgid "lo"
3687msgstr "Лск"
3688
3689#. Keyboard indicator for Lithuanian layouts
3690#: ../rules/base.xml.in.h:927 ../rules/base.extras.xml.in.h:45
3691msgid "lt"
3692msgstr "Лит"
3693
3694#. Keyboard indicator for Latvian layouts
3695#: ../rules/base.xml.in.h:929 ../rules/base.extras.xml.in.h:46
3696msgid "lv"
3697msgstr "Лат"
3698
3699#. Keyboard indicator for Maori layouts
3700#: ../rules/base.xml.in.h:931
3701msgid "mi"
3702msgstr "Мрс"
3703
3704#. Keyboard indicator for Macedonian layouts
3705#: ../rules/base.xml.in.h:933
3706msgid "mk"
3707msgstr "Мкд"
3708
3709#. Keyboard indicator for Malayalam layouts
3710#: ../rules/base.xml.in.h:935
3711msgid "ml"
3712msgstr "Млл"
3713
3714#. Keyboard indicator for Mongolian layouts
3715#: ../rules/base.xml.in.h:937
3716msgid "mn"
3717msgstr "Мнг"
3718
3719#. Keyboard indicator for Maltese layouts
3720#: ../rules/base.xml.in.h:939
3721msgid "mt"
3722msgstr "Млт"
3723
3724#. Keyboard indicator for Burmese layouts
3725#: ../rules/base.xml.in.h:941
3726msgid "my"
3727msgstr "Брм"
3728
3729#. Keyboard indicator for Nepali layouts
3730#: ../rules/base.xml.in.h:943
3731msgid "ne"
3732msgstr "Нпл"
3733
3734#. Keyboard indicator for Dutch layouts
3735#: ../rules/base.xml.in.h:945
3736msgid "nl"
3737msgstr "Хлн"
3738
3739#. Keyboard indicator for Norwegian layouts
3740#: ../rules/base.xml.in.h:947
3741msgid "no"
3742msgstr "Нрв"
3743
3744#. Keyboard indicator for Oriya layouts
3745#: ../rules/base.xml.in.h:949
3746msgid "or"
3747msgstr "Ори"
3748
3749#. Keyboard indicator for Punjabi layouts
3750#: ../rules/base.xml.in.h:951
3751msgid "pa"
3752msgstr "Пнд"
3753
3754#. Keyboard indicator for Filipino layouts
3755#: ../rules/base.xml.in.h:953
3756msgid "ph"
3757msgstr "Флп"
3758
3759#. Keyboard indicator for Polish layouts
3760#: ../rules/base.xml.in.h:955 ../rules/base.extras.xml.in.h:47
3761msgid "pl"
3762msgstr "Плс"
3763
3764#. Keyboard indicator for Pashto layouts
3765#: ../rules/base.xml.in.h:957
3766msgid "ps"
3767msgstr "Пщн"
3768
3769#. Keyboard indicator for Portuguese layouts
3770#: ../rules/base.xml.in.h:959
3771msgid "pt"
3772msgstr "Прт"
3773
3774#. Keyboard indicator for Romanian layouts
3775#: ../rules/base.xml.in.h:961 ../rules/base.extras.xml.in.h:48
3776msgid "ro"
3777msgstr "Рмн"
3778
3779#. Keyboard indicator for Russian layouts
3780#: ../rules/base.xml.in.h:963 ../rules/base.extras.xml.in.h:49
3781msgid "ru"
3782msgstr "Рск"
3783
3784#. Keyboard indicator for Sindhi layouts
3785#: ../rules/base.xml.in.h:965
3786msgid "sd"
3787msgstr "Снд"
3788
3789#. Keyboard indicator for Sinhala layouts
3790#: ../rules/base.xml.in.h:967
3791msgid "si"
3792msgstr "Снх"
3793
3794# славашка
3795#. Keyboard indicator for Slovak layouts
3796#: ../rules/base.xml.in.h:969
3797msgid "sk"
3798msgstr "Слш"
3799
3800# славенска
3801#. Keyboard indicator for Slovenian layouts
3802#: ../rules/base.xml.in.h:971
3803msgid "sl"
3804msgstr "Слн"
3805
3806#. Keyboard indicator for Albanian layouts
3807#: ../rules/base.xml.in.h:973
3808msgid "sq"
3809msgstr "Алб"
3810
3811#. Keyboard indicator for Serbian layouts
3812#: ../rules/base.xml.in.h:975 ../rules/base.extras.xml.in.h:51
3813msgid "sr"
3814msgstr "Срб"
3815
3816#. Keyboard indicator for Swedish layouts
3817#: ../rules/base.xml.in.h:977
3818msgid "sv"
3819msgstr "Швд"
3820
3821#. Keyboard indicator for Swahili layouts
3822#: ../rules/base.xml.in.h:979
3823msgid "sw"
3824msgstr "Схл"
3825
3826#. Keyboard indicator for Syriac layouts
3827#: ../rules/base.xml.in.h:981
3828msgid "syc"
3829msgstr "Срк"
3830
3831#. Keyboard indicator for Tamil layouts
3832#: ../rules/base.xml.in.h:983
3833msgid "ta"
3834msgstr "Тмл"
3835
3836#. Keyboard indicator for Telugu layouts
3837#: ../rules/base.xml.in.h:985
3838msgid "te"
3839msgstr "Тлг"
3840
3841#. Keyboard indicator for Tajik layouts
3842#: ../rules/base.xml.in.h:987
3843msgid "tg"
3844msgstr "Тдж"
3845
3846#. Keyboard indicator for Thai layouts
3847#: ../rules/base.xml.in.h:989
3848msgid "th"
3849msgstr "Тск"
3850
3851#. Keyboard indicator for Turkmen layouts
3852#: ../rules/base.xml.in.h:991
3853msgid "tk"
3854msgstr "Трк"
3855
3856#. Keyboard indicator for Tswana layouts
3857#: ../rules/base.xml.in.h:993
3858msgid "tn"
3859msgstr "Тсн"
3860
3861#. Keyboard indicator for Turkish layouts
3862#: ../rules/base.xml.in.h:995
3863msgid "tr"
3864msgstr "Трс"
3865
3866#. Keyboard indicator for Ukranian layouts
3867#: ../rules/base.xml.in.h:997
3868msgid "uk"
3869msgstr "Укр"
3870
3871#. Keyboard indicator for Urdu layouts
3872#: ../rules/base.xml.in.h:999
3873msgid "ur"
3874msgstr "Урд"
3875
3876#. Keyboard indicator for Uzbek layouts
3877#: ../rules/base.xml.in.h:1001
3878msgid "uz"
3879msgstr "Узб"
3880
3881#. Keyboard indicator for Vietnamese layouts
3882#: ../rules/base.xml.in.h:1003
3883msgid "vi"
3884msgstr "Втн"
3885
3886#. Keyboard indicator for Wolof layouts
3887#: ../rules/base.xml.in.h:1005
3888msgid "wo"
3889msgstr "Улф"
3890
3891#. Keyboard indicator for Saisiyat layouts
3892#: ../rules/base.xml.in.h:1007
3893msgid "xsy"
3894msgstr "Сст"
3895
3896#. Keyboard indicator for Yoruba layouts
3897#: ../rules/base.xml.in.h:1009
3898msgid "yo"
3899msgstr "Йрб"
3900
3901#. Keyboard indicator for Taiwanese layouts
3902#: ../rules/base.xml.in.h:1011
3903msgid "zh"
3904msgstr "Ктс"
3905
3906#: ../rules/base.extras.xml.in.h:1
3907msgid "APL Keyboard Symbols"
3908msgstr "знаци на клавишите в APL"
3909
3910#: ../rules/base.extras.xml.in.h:3
3911msgid "Armenian (OLPC phonetic)"
3912msgstr "арменска — фонетична, OLPC"
3913
3914#: ../rules/base.extras.xml.in.h:4
3915msgid "Atsina"
3916msgstr " ацинска"
3917
3918#: ../rules/base.extras.xml.in.h:5
3919msgid "Avestan"
3920msgstr "авестийска"
3921
3922#: ../rules/base.extras.xml.in.h:6
3923msgid "Couer D'alene Salish"
3924msgstr "селиш на кор дален"
3925
3926#: ../rules/base.extras.xml.in.h:7
3927msgid "Crimean Tatar (Dobruja Q)"
3928msgstr "кримски татарски — „Q“ горе-вляво, Добруджа-Q"
3929
3930#: ../rules/base.extras.xml.in.h:9
3931msgid "English (US, international AltGr Unicode combining)"
3932msgstr "английска — международна, с комбинации по Уникод чрез AltGr"
3933
3934#: ../rules/base.extras.xml.in.h:10
3935msgid "English (US, international AltGr Unicode combining, alternative)"
3936msgstr ""
3937"английска — международна, с комбинации по Уникод чрез AltGr, алтернативна"
3938
3939#: ../rules/base.extras.xml.in.h:13
3940msgid "German (US keyboard with German letters)"
3941msgstr "немска — американска с немски букви"
3942
3943#: ../rules/base.extras.xml.in.h:14
3944msgid "German (with Hungarian letters and no dead keys)"
3945msgstr "немска — унгарски букви, без „мъртви“ клавиши"
3946
3947#: ../rules/base.extras.xml.in.h:15
3948msgid "Kutenai"
3949msgstr "кутенейска"
3950
3951#: ../rules/base.extras.xml.in.h:17
3952msgid "Latvian (US Colemak)"
3953msgstr "латвийска — американска, Коулмак"
3954
3955#: ../rules/base.extras.xml.in.h:18
3956msgid "Latvian (US Colemak, apostrophe variant)"
3957msgstr "латвийска — американска, Коулмак, с „'“"
3958
3959#: ../rules/base.extras.xml.in.h:19
3960msgid "Latvian (US Dvorak)"
3961msgstr "латвийска — американска, Дворак"
3962
3963#: ../rules/base.extras.xml.in.h:20
3964msgid "Latvian (US Dvorak, Y variant)"
3965msgstr "латвийска — американска, Дворак, „Y“ при интервала"
3966
3967#: ../rules/base.extras.xml.in.h:21
3968msgid "Latvian (US Dvorak, minus variant)"
3969msgstr "латвийска — американска, Дворак, „-“ при интервала"
3970
3971#: ../rules/base.extras.xml.in.h:22
3972msgid "Latvian (programmer US Dvorak)"
3973msgstr "латвийска — американска, Дворак за програмисти"
3974
3975#: ../rules/base.extras.xml.in.h:23
3976msgid "Latvian (programmer US Dvorak, Y variant)"
3977msgstr "латвийска — американска, Дворак за програмисти, „Y“ при интервала"
3978
3979#: ../rules/base.extras.xml.in.h:24
3980msgid "Latvian (programmer US Dvorak, minus variant)"
3981msgstr "латвийска — американска, Дворак за програмисти, „-“ при интервала"
3982
3983#: ../rules/base.extras.xml.in.h:26
3984msgid "Lithuanian (US Dvorak with Lithuanian letters)"
3985msgstr "литовска — американска, Дворак с литовски букви"
3986
3987#: ../rules/base.extras.xml.in.h:29
3988msgid "Polish (international with dead keys)"
3989msgstr "полска — международна, с „мъртви“ клавиши"
3990
3991#: ../rules/base.extras.xml.in.h:31
3992msgid "Romanian (ergonomic Touchtype)"
3993msgstr "румънска — ергономична, десетопръстна"
3994
3995#: ../rules/base.extras.xml.in.h:33
3996msgid "Russian (with Ukrainian-Belorussian layout)"
3997msgstr "руска — с украинско-белоруска подредба"
3998
3999#: ../rules/base.extras.xml.in.h:34
4000msgid "Secwepemctsin"
4001msgstr "шъкуъпмъктчин"
4002
4003#: ../rules/base.extras.xml.in.h:35
4004msgid "Serbian"
4005msgstr "сръбска"
4006
4007#: ../rules/base.extras.xml.in.h:36
4008msgid "Serbian (combining accents instead of dead keys)"
4009msgstr "сръбска — комбиниращи ударения вместо „мъртви“ клавиши"
4010
4011#: ../rules/base.extras.xml.in.h:37
4012msgid "apl"
4013msgstr "APL"
4014
4015#: ../rules/base.extras.xml.in.h:44
4016msgid "kut"
4017msgstr "Ктн"
4018
4019#: ../rules/base.extras.xml.in.h:50
4020msgid "shs"
4021msgstr "Шкп"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.