source: gnome/gnome-2-22/metacity.gnome-2-22.bg.po @ 1528

Last change on this file since 1528 was 1528, checked in by Александър Шопов, 13 years ago

metacity: подаден в trunk и gnome-2-22

File size: 183.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation of metacity po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2006, 2007.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
6# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: metacity gnome-2-22\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2008-06-16 23:01+0300\n"
14"PO-Revision-Date: 2008-06-16 17:51+0300\n"
15"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../src/50-metacity-desktop-key.xml.in.h:1
23msgid "Desktop"
24msgstr "Работен плот"
25
26#: ../src/50-metacity-key.xml.in.h:1
27msgid "Window Management"
28msgstr "Управление на прозорци"
29
30#: ../src/core/core.c:206
31#, c-format
32msgid "Unknown window information request: %d"
33msgstr "Неизвестна заявка за информация за прозорец: %d"
34
35#: ../src/core/delete.c:67 ../src/core/delete.c:94
36#: ../src/ui/metacity-dialog.c:50 ../src/ui/theme-parser.c:481
37#, c-format
38msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
39msgstr "„%s“ не може да се анализира като цяло число"
40
41#: ../src/core/delete.c:74 ../src/core/delete.c:101
42#: ../src/ui/metacity-dialog.c:57 ../src/ui/theme-parser.c:490
43#: ../src/ui/theme-parser.c:545
44#, c-format
45msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
46msgstr "Крайните символи „%s“ в низа „%s“ са неразбираеми"
47
48#: ../src/core/delete.c:132
49#, c-format
50msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
51msgstr ""
52"Неуспех при анализа на съобщението „%s“ от процеса за изобразяване на "
53"диалога\n"
54
55#: ../src/core/delete.c:267
56#, c-format
57msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
58msgstr "Грешка при четене от процеса за изобразяване на диалога: %s\n"
59
60#: ../src/core/delete.c:350
61#, c-format
62msgid ""
63"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
64msgstr ""
65"Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който пита дали да се убие "
66"приложението: %s\n"
67
68#: ../src/core/delete.c:459
69#, c-format
70msgid "Failed to get hostname: %s\n"
71msgstr "Неуспех при получаването на името на хоста: %s\n"
72
73#: ../src/core/display.c:256
74#, c-format
75msgid "Missing %s extension required for compositing"
76msgstr "Липсва разширението „%s“, необходимо за наслагване"
77
78#: ../src/core/display.c:438
79#, c-format
80msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
81msgstr "Неуспех при отварянето на дисплея на X Window „%s“\n"
82
83#: ../src/core/errors.c:271
84#, c-format
85msgid ""
86"Lost connection to the display '%s';\n"
87"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
88"the window manager.\n"
89msgstr ""
90"Връзката с дисплея „%s“ се изгуби.\n"
91"Най-вероятно X сървърът е бил спрян или сте\n"
92"убили/унищожили мениджъра на прозорци.\n"
93
94#: ../src/core/errors.c:278
95#, c-format
96msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
97msgstr "Фатална вх./изх. грешка %d (%s) на дисплей „%s“.\n"
98
99#: ../src/core/keybindings.c:1087
100#, c-format
101msgid ""
102"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
103"binding\n"
104msgstr "Някоя друга програма използва бързия клавиш %s с модификатори %x\n"
105
106#: ../src/core/keybindings.c:2733
107#, c-format
108msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
109msgstr ""
110"Грешка при стартиране на диалоговия прозорец на Metacity за отпечатване на "
111"грешка за команда: %s\n"
112
113#: ../src/core/keybindings.c:2838
114#, c-format
115msgid "No command %d has been defined.\n"
116msgstr "Не е дефинирана команда %d.\n"
117
118#: ../src/core/keybindings.c:3866
119#, c-format
120msgid "No terminal command has been defined.\n"
121msgstr "Не е дефинирана команда за терминал.\n"
122
123#: ../src/core/main.c:112
124#, c-format
125msgid ""
126"metacity %s\n"
127"Copyright (C) 2001-2008 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
128"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
129"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
130"PARTICULAR PURPOSE.\n"
131msgstr ""
132"metacity %s\n"
133"Авторски права (C) 2001-2008 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., и други\n"
134"Това е свободен софтуер, прегледайте изходния код относно условията за "
135"разпространение.\n"
136"Не получавате НИКАКВА гаранция, дори и ПРЕПОРЪКА или СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА КАКВИТО "
137"И ДА Е ЦЕЛИ.\n"
138
139#: ../src/core/main.c:239
140msgid "Disable connection to session manager"
141msgstr "Прекъсване на връзката към мениджъра на сесиите"
142
143#: ../src/core/main.c:245
144msgid "Replace the running window manager with Metacity"
145msgstr "Замяна на текущия мениджър на прозорци с Metacity"
146
147#: ../src/core/main.c:251
148msgid "Specify session management ID"
149msgstr "Определяне на идентификатор за управлението на сесии"
150
151#: ../src/core/main.c:256
152msgid "X Display to use"
153msgstr "X дисплеят, който да се използва"
154
155# Ако „запазено“ не се членува, низът се събира на един ред без
156# пренасяне.
157#: ../src/core/main.c:262
158msgid "Initialize session from savefile"
159msgstr "Инициализиране на сесия от файл със запазено състояние"
160
161#: ../src/core/main.c:268
162msgid "Print version"
163msgstr "Отпечатване на версията на програмата"
164
165#: ../src/core/main.c:274
166msgid "Make X calls synchronous"
167msgstr "Извикванията на X да са синхронни"
168
169#: ../src/core/main.c:425
170#, c-format
171msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
172msgstr "Неуспех при сканирането на папката с темите: %s\n"
173
174#: ../src/core/main.c:441
175#, c-format
176msgid ""
177"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
178msgstr ""
179"Неуспех при намирането на тема! Проверете дали %s съществува и съдържа "
180"обичайните теми.\n"
181
182#: ../src/core/main.c:513
183#, c-format
184msgid "Failed to restart: %s\n"
185msgstr "Неуспех при рестартиране: %s\n"
186
187#: ../src/core/prefs.c:434
188#, c-format
189msgid "Type of %s was not integer"
190msgstr "„%s“ не е цяло число"
191
192#: ../src/core/prefs.c:572 ../src/core/prefs.c:600 ../src/core/prefs.c:616
193#: ../src/core/prefs.c:632 ../src/core/prefs.c:648 ../src/core/prefs.c:664
194#: ../src/core/prefs.c:680 ../src/core/prefs.c:696 ../src/core/prefs.c:716
195#: ../src/core/prefs.c:732 ../src/core/prefs.c:748 ../src/core/prefs.c:766
196#: ../src/core/prefs.c:782 ../src/core/prefs.c:801 ../src/core/prefs.c:817
197#: ../src/core/prefs.c:852 ../src/core/prefs.c:868 ../src/core/prefs.c:885
198#: ../src/core/prefs.c:901 ../src/core/prefs.c:917 ../src/core/prefs.c:933
199#: ../src/core/prefs.c:949 ../src/core/prefs.c:964 ../src/core/prefs.c:979
200#: ../src/core/prefs.c:994 ../src/core/prefs.c:1010 ../src/core/prefs.c:1026
201#: ../src/core/prefs.c:1042 ../src/core/prefs.c:1058
202#, c-format
203msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
204msgstr "Ключът на GConf — „%s“ е от невалиден вид\n"
205
206#: ../src/core/prefs.c:1103
207#, c-format
208msgid ""
209"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
210"modifier\n"
211msgstr ""
212"„%s“, който е открит в базата от данни с настройките, не е валиден "
213"модификатор на бутон на мишката\n"
214
215#: ../src/core/prefs.c:1127 ../src/core/prefs.c:1148 ../src/core/prefs.c:1705
216#, c-format
217msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
218msgstr "Ключът на GConf — „%s“ е с невалидна стойност\n"
219
220#: ../src/core/prefs.c:1277
221#, c-format
222msgid ""
223"%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
224"range 1..128\n"
225msgstr ""
226"Стойността %d записана в клавиша на GConf — %s, е неподходяща за размер на "
227"показалеца на мишката (cursor_size). Тя трябва да е в диапазона 1÷128\n"
228
229#: ../src/core/prefs.c:1357
230#, c-format
231msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
232msgstr ""
233"Описанието на шрифт „%s“ от ключа на GConf — %s, не може да бъде "
234"анализирано\n"
235
236#: ../src/core/prefs.c:1599
237#, c-format
238msgid ""
239"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
240"maximum is %d\n"
241msgstr ""
242"Стойността %d записана в клавиша на GConf — %s, е неподходяща за брой на "
243"работните места. Текущият максимум е %d\n"
244
245#: ../src/core/prefs.c:1659
246msgid ""
247"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
248"behave properly.\n"
249msgstr ""
250"Триковете за развалените програми са изключени. Някои програми могат да са с "
251"неправилно поведение.\n"
252
253#: ../src/core/prefs.c:1732
254#, c-format
255msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
256msgstr "Стойността %d записана в ключа на GConf — %s е извън обхвата от 0÷%d\n"
257
258#: ../src/core/prefs.c:1881
259#, c-format
260msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
261msgstr "Грешка при задаване на броя на работни места да е %d: %s\n"
262
263#: ../src/core/prefs.c:2246 ../src/core/prefs.c:2780 ../src/ui/menu.c:199
264#, c-format
265msgid "Workspace %d"
266msgstr "Работен плот %d"
267
268#: ../src/core/prefs.c:2276 ../src/core/prefs.c:2446
269#, c-format
270msgid ""
271"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
272"\"%s\"\n"
273msgstr ""
274"Низът „%s“ открит в базата от данни с настройки е невалиден за стойност на "
275"клавишната комбинация „%s“\n"
276
277#: ../src/core/prefs.c:2861
278#, c-format
279msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
280msgstr "Грешка при задаване на името на работното място %d да е „%s“: %s\n"
281
282#: ../src/core/screen.c:410
283#, c-format
284msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
285msgstr "Екранът %d на дисплей „%s“ е невалиден\n"
286
287#: ../src/core/screen.c:426
288#, c-format
289msgid ""
290"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
291"replace option to replace the current window manager.\n"
292msgstr ""
293"Екранът %d на дисплей „%s“ вече има мениджър на прозорци; пробвайте да го "
294"замените с опцията --replace.\n"
295
296#: ../src/core/screen.c:453
297#, c-format
298msgid ""
299"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
300msgstr ""
301"Неуспех при получаването на избрания мениджър за прозорци на екран %d, "
302"дисплей „%s“\n"
303
304#: ../src/core/screen.c:511
305#, c-format
306msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
307msgstr "Екран %d на дисплей „%s“ вече има мениджър за прозорци\n"
308
309#: ../src/core/screen.c:721
310#, c-format
311msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
312msgstr "Неуспех при отстъпването на екран %d на дисплей „%s“\n"
313
314#: ../src/core/session.c:826 ../src/core/session.c:833
315#, c-format
316msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
317msgstr "Неуспех при създаването на папката „%s“: %s\n"
318
319#: ../src/core/session.c:843
320#, c-format
321msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
322msgstr "Неуспех при отварянето на сесийния файл „%s“ за запис: %s\n"
323
324#: ../src/core/session.c:995
325#, c-format
326msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
327msgstr "Грешка при записване на сесийния файл „%s“: %s\n"
328
329#: ../src/core/session.c:1000
330#, c-format
331msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
332msgstr "Грешка при затваряне на сесийния файл „%s“: %s\n"
333
334#: ../src/core/session.c:1075
335#, c-format
336msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
337msgstr "Неуспех при прочитането на записания сесиен файл %s: %s\n"
338
339#: ../src/core/session.c:1110
340#, c-format
341msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
342msgstr "Неуспех при анализирането на записания сесиен файл: %s\n"
343
344#: ../src/core/session.c:1159
345#, c-format
346msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
347msgstr ""
348"Атрибутът <metacity_session> е видян, но вече имаме сесийния идентификатор"
349
350#: ../src/core/session.c:1172
351#, c-format
352msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
353msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <metacity_session>"
354
355#: ../src/core/session.c:1189
356#, c-format
357msgid "nested <window> tag"
358msgstr "вложен етикет <window>"
359
360#: ../src/core/session.c:1247 ../src/core/session.c:1279
361#, c-format
362msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
363msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <window>"
364
365#: ../src/core/session.c:1351
366#, c-format
367msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
368msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <maximized>"
369
370#: ../src/core/session.c:1411
371#, c-format
372msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
373msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <geometry>"
374
375#: ../src/core/session.c:1431
376#, c-format
377msgid "Unknown element %s"
378msgstr "Непознат елемент %s"
379
380#: ../src/core/session.c:1868
381#, c-format
382msgid ""
383"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
384"session management: %s\n"
385msgstr ""
386"Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който предупреждава за "
387"програми, които не поддържат управление на сесиите: %s\n"
388
389#: ../src/core/util.c:98
390#, c-format
391msgid "Failed to open debug log: %s\n"
392msgstr "Неуспех при отварянето на дневника за изчистване на грешки: %s\n"
393
394#: ../src/core/util.c:108
395#, c-format
396msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
397msgstr "Неуспех при изпълнението на fdopen() върху журналния файл %s: %s\n"
398
399#: ../src/core/util.c:114
400#, c-format
401msgid "Opened log file %s\n"
402msgstr "Отворен е дневника %s\n"
403
404#: ../src/core/util.c:133 ../src/tools/metacity-message.c:176
405#, c-format
406msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
407msgstr "Metacity е компилиран без поддръжка на подробен режим\n"
408
409#: ../src/core/util.c:231
410msgid "Window manager: "
411msgstr "Мениджър на прозорци: "
412
413#: ../src/core/util.c:379
414msgid "Bug in window manager: "
415msgstr "Грешка в мениджъра на прозорци: "
416
417#: ../src/core/util.c:408
418msgid "Window manager warning: "
419msgstr "Предупреждение от мениджъра на прозорци: "
420
421#: ../src/core/util.c:432
422msgid "Window manager error: "
423msgstr "Грешка от мениджъра на прозорци: "
424
425#: ../src/core/window-props.c:192
426#, c-format
427msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
428msgstr "Приложението зададе неверен _NET_WM_PID %lu\n"
429
430#: ../src/core/window-props.c:324
431#, c-format
432msgid "%s (on %s)"
433msgstr "%s (от %s)"
434
435#: ../src/core/window-props.c:1406
436#, c-format
437msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
438msgstr "За %2$s е указан неправилен WM_TRANSIENT_FOR, прозорец 0x%1$lx.\n"
439
440#. first time through
441#: ../src/core/window.c:5650
442#, c-format
443msgid ""
444"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
445"window as specified in the ICCCM.\n"
446msgstr ""
447"Прозорецът %s зададе SM_CLIENT_ID за себе, а не за прозореца "
448"WM_CLIENT_LEADER, както е указано в ICCCM.\n"
449
450#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
451#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
452#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
453#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows.  Apps that set
454#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
455#. * about these apps but make them work.
456#.
457#: ../src/core/window.c:6215
458#, c-format
459msgid ""
460"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
461"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
462msgstr ""
463"Прозорецът %s задава подсказка MWM за това, че размерът му не може да се "
464"променя, но едновременно с това указва минимален размер %d x %d и максимален "
465"размер %d x %d. Това не е смислено.\n"
466
467#: ../src/core/xprops.c:155
468#, c-format
469msgid ""
470"Window 0x%lx has property %s\n"
471"that was expected to have type %s format %d\n"
472"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
473"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
474"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
475msgstr ""
476"Прозорецът 0x%lx има свойството %s\n"
477"което трябва да е от вида: %s, формат: %d\n"
478"а всъщност има вида: %s, формат: %d, брой: %d.\n"
479"Това най-вероятно е грешка в приложението, а не в мениджъра на прозорци.\n"
480"Прозорецът е със заглавие=„%s“, клас=„%s“, име=„%s“\n"
481
482#: ../src/core/xprops.c:401
483#, c-format
484msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
485msgstr "Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8\n"
486
487#: ../src/core/xprops.c:484
488#, c-format
489msgid ""
490"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
491msgstr ""
492"Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8 за елемента %d в "
493"списъка\n"
494
495#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
496msgid "Metacity"
497msgstr "Metacity"
498
499#: ../src/metacity.schemas.in.h:1
500msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
501msgstr ""
502"Все още не е осъществено: навигацията работи в рамките на програмите, а не "
503"на прозорците"
504
505#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
506msgid ""
507"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
508"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
509"set to 0. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font "
510"option is set to true."
511msgstr ""
512"Низ описващ шрифта за заглавната лента на прозорците. Размерът от описанието "
513"ще се използва, само ако настройката titlebar_font_size е установена на 0. "
514"Тази настройка е неактивна, ако настройката titlebar_uses_desktop_font е "
515"включена."
516
517#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
518msgid "Action on title bar double-click"
519msgstr "Действие при двойно натискане върху заглавната лента"
520
521#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
522msgid "Action on title bar middle-click"
523msgstr ""
524"Действие при натискане със средния бутон на мишката върху заглавната лента"
525
526#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
527msgid "Action on title bar right-click"
528msgstr ""
529"Действие при натискане с десния бутон на мишката върху заглавната лента"
530
531#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
532msgid "Activate window menu"
533msgstr "Активиране на менюто за прозорците"
534
535#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
536msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
537msgstr "Подредба на бутоните в заглавната лента"
538
539#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
540msgid ""
541"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
542"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
543"the window from the right corner, and the button names are comma-separated. "
544"Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored "
545"so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
546"older versions."
547msgstr ""
548"Подредба на бутоните в заглавната лента. Стойността трябва да е низ от вида "
549"„menu:minimize,maximize,close“. С „;“ се разделят левия от десния ъгъл на "
550"прозореца, а със „,“ — имената на бутоните. Не са позволени повторения на "
551"бутоните. Непознатите имена се игнорират, така че в бъдещи версии на "
552"Metacity да могат да се добавят нови бутони без да се пречи на старите "
553"версии."
554
555#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
556msgid "Automatically raises the focused window"
557msgstr "Автоматично издигане на фокусирания прозорец"
558
559#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
560msgid ""
561"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
562"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
563"(right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" "
564"for example."
565msgstr ""
566"Натискането на заглавната лента на прозорец, когато този модифициращ клавиш "
567"е натиснат, премества прозореца (ляв бутон на мишката), оразмерява прозореца "
568"(среден бутон) или показва менюто за прозорци (десен бутон). Модификаторът е "
569"от вида „&lt;Alt&gt;“ или „&lt;Super&gt;“ например."
570
571#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
572msgid "Close window"
573msgstr "Затваряне на прозореца"
574
575#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
576msgid "Commands to run in response to keybindings"
577msgstr "Команди, които да се изпълнят при натискането на бърз клавиш"
578
579#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
580msgid "Compositing Manager"
581msgstr "Мениджър за наслагване"
582
583#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
584msgid "Control how new windows get focus"
585msgstr "Кога новите прозорци получават фокуса"
586
587#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
588msgid "Current theme"
589msgstr "Текуща тема"
590
591#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
592msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
593msgstr "Забавяне в милисекунди за настройката за автоматично издигане"
594
595#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
596msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
597msgstr "Указва дали Metacity ще действа и като мениджър за наслагване."
598
599#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
600msgid ""
601"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
602"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
603msgstr ""
604"Определя дали програми или системата може да генерират звукови „бибиткания“. "
605"Може да се използва заедно с „визуален звънец“, за да се позволят тихи "
606"„бибиткания“."
607
608#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
609msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
610msgstr ""
611"Изключва неправилното поведение изисквано от стари приложения или такива с "
612"грешки"
613
614#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
615msgid "Enable Visual Bell"
616msgstr "Включване на визуалния звънец"
617
618#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
619msgid "Hide all windows and focus desktop"
620msgstr "Скриване на всички прозорци и фокусиране на работното място"
621
622#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
623msgid ""
624"If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
625"the focused window will be automatically raised after a delay specified by "
626"the auto_raise_delay key. This is not related to clicking on a window to "
627"raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
628msgstr ""
629"Ако е включено и начинът за фокусиране е „sloppy“ или „mouse“, тогава "
630"фокусираният прозорец ще бъде автоматично издигнат след определен интервал, "
631"който е зададен в ключа auto_raise_delay. Това поведение не е свързано с "
632"натискането на бутоните на мишката за издигането на прозорец, нито с с "
633"навлизането на показалеца на мишката при действие на провлачване и пускане."
634
635#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
636msgid ""
637"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
638"font for window titles."
639msgstr ""
640"Ако е зададено като истина, настройката за titlebar_font се игнорира. За "
641"заглавията на прозорците се използва стандартният шрифт за приложенията."
642
643#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
644msgid ""
645"If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, "
646"avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in "
647"usability for many users, but may allow legacy applications to continue "
648"working, and may also be a useful tradeoff for terminal servers. However, "
649"the wireframe feature is disabled when accessibility is on."
650msgstr ""
651"Ако е включено, metacity ще дава на потребителя по-малко обратна връзка, "
652"като се използват рамки вместо цели прозорци, избягват се анимации или чрез "
653"други средства. Това е значимо влошаване на използваемостта за много "
654"потребители, но може да позволи на специфични програми и терминални сървъри "
655"да работят. Рамките за прозорците са изключени, когато са включени "
656"възможностите за достъпност."
657
658#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
659msgid ""
660"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
661"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
662"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
663"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
664"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
665"windows in other applications. Application-based mode is, however, largely "
666"unimplemented at the moment."
667msgstr ""
668"Ако е истина, Metacity работи на базата на приложения, а не на прозорци. "
669"Идеята е малко абстрактна, но като цяло подходът базиран на приложения е по-"
670"близък до Macintosh отколкото до Windows. Когато фокусирате прозорец при "
671"подход базиран на приложения, всички прозорци на приложението ще се "
672"издигнат. При този подход натисканията за фокусиране не се предават на "
673"прозорците на други приложения. На този етап подходът на базата на "
674"приложения още не е осъществен изцяло."
675
676#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
677msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
678msgstr ""
679"Ако е включено, се жертва част от използваемостта за повече свободни ресурси"
680
681#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
682msgid "Lower window below other windows"
683msgstr "Понижаване на прозореца под другите прозорци"
684
685#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
686msgid ""
687"Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the "
688"window) normally raise the window as a side-effect. Setting this option to "
689"false, which is strongly discouraged, will decouple raising from other user "
690"actions, and ignore raise requests generated by applications. See http://"
691"bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
692msgstr ""
693"Много действия (напр. натискане с мишката в областта на клиента, местене или "
694"преоразмеряване на прозорец) обикновено издигат прозореца като страничен "
695"ефект. Задаването на тази настройка като „лъжа“ (което никак не се "
696"препоръчва) ще отдели издигането от другите действия на потребителя и ще "
697"доведе до игнориране на заявки за издигане, генерирани от приложения. Вж. "
698"http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
699
700#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
701msgid "Maximize window"
702msgstr "Максимизиране на прозорец"
703
704#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
705msgid "Maximize window horizontally"
706msgstr "Максимизиране на прозореца хоризонтално"
707
708#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
709msgid "Maximize window vertically"
710msgstr "Максимизиране прозореца вертикално"
711
712#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
713msgid "Minimize window"
714msgstr "Минимизиране на прозореца"
715
716#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
717msgid "Modifier to use for modified window click actions"
718msgstr ""
719"Модификатор, който да се ползва за модифицираните действия с натискания по "
720"прозорците"
721
722#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
723msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
724msgstr ""
725"Незабавно преместване на фокуса между панелите и работното място в обратен "
726"ред"
727
728#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
729msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
730msgstr ""
731"Незабавно преместване на фокуса между панелите и работното място в обратен "
732"ред, като се използва изскачащ прозорец"
733
734#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
735msgid "Move backwards between windows immediately"
736msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен ред"
737
738#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
739msgid "Move backwards between windows of an application immediately"
740msgstr ""
741"Незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно приложение в "
742"обратен ред"
743
744#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
745msgid "Move backwards between windows of an application with popup"
746msgstr ""
747"Незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно приложение, като се "
748"използва изскачащ прозорец"
749
750#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
751msgid "Move between panels and the desktop immediately"
752msgstr "Незабавно преместване на фокуса между панелите и работното място"
753
754#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
755msgid "Move between panels and the desktop with popup"
756msgstr ""
757"Незабавно преместване на фокуса между панелите и работното място, като се "
758"използва изскачащ прозорец"
759
760#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
761msgid "Move between windows immediately"
762msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците "
763
764#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
765msgid "Move between windows of an application immediately"
766msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно приложение"
767
768#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
769msgid "Move between windows of an application with popup"
770msgstr ""
771"Незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно приложение, като се "
772"използва изскачащ прозорец"
773
774#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
775msgid "Move between windows with popup"
776msgstr ""
777"Незабавно преместване на фокуса между прозорците, като се използва изскачащ "
778"прозорец"
779
780#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
781msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
782msgstr ""
783"Незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен ред, като се "
784"използва изскачащ прозорец"
785
786#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
787msgid "Move window"
788msgstr "Преместване на прозорец"
789
790#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
791msgid "Move window one workspace down"
792msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надолу"
793
794#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
795msgid "Move window one workspace to the left"
796msgstr "Преместване на прозореца един работен плот наляво"
797
798#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
799msgid "Move window one workspace to the right"
800msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надясно"
801
802#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
803msgid "Move window one workspace up"
804msgstr "Преместване на прозореца един работен плот нагоре"
805
806#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
807msgid "Move window to east side of screen"
808msgstr "Преместване на прозореца в източния край на екрана"
809
810#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
811msgid "Move window to north side of screen"
812msgstr "Преместване на прозореца в северния край на екрана"
813
814#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
815msgid "Move window to north-east corner"
816msgstr "Преместване на прозореца в североизточния ъгъл на екрана"
817
818#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
819msgid "Move window to north-west corner"
820msgstr "Преместване на прозореца в северозападния ъгъл на екрана"
821
822#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
823msgid "Move window to south side of screen"
824msgstr "Преместване на прозореца в южния край на екрана"
825
826#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
827msgid "Move window to south-east corner"
828msgstr "Преместване на прозореца в югоизточния ъгъл на екрана"
829
830#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
831msgid "Move window to south-west corner"
832msgstr "Преместване на прозореца в югозападния ъгъл на екрана"
833
834#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
835msgid "Move window to west side of screen"
836msgstr "Преместване на прозореца в западния край на екрана"
837
838#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
839msgid "Move window to workspace 1"
840msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 1"
841
842#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
843msgid "Move window to workspace 10"
844msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 10"
845
846#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
847msgid "Move window to workspace 11"
848msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 11"
849
850#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
851msgid "Move window to workspace 12"
852msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 12"
853
854#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
855msgid "Move window to workspace 2"
856msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 2"
857
858#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
859msgid "Move window to workspace 3"
860msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 3"
861
862#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
863msgid "Move window to workspace 4"
864msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 4"
865
866#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
867msgid "Move window to workspace 5"
868msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 5"
869
870#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
871msgid "Move window to workspace 6"
872msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 6"
873
874#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
875msgid "Move window to workspace 7"
876msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 7"
877
878#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
879msgid "Move window to workspace 8"
880msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 8"
881
882#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
883msgid "Move window to workspace 9"
884msgstr "Преместване на прозореца на работен плот 9"
885
886#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
887msgid "Name of workspace"
888msgstr "Име на работния плот"
889
890#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
891msgid "Number of workspaces"
892msgstr "Брой работни плотове"
893
894#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
895msgid ""
896"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to "
897"prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many "
898"workspaces."
899msgstr ""
900"Брой работни плотове. Трябва да е над 0. Има горна граница (за да се "
901"предотврати случайното разрушаване на средата, ако поискате прекалено много "
902"работни места)."
903
904#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
905msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
906msgstr "Ако прозорецът е под друг, го издига, иначе го понижава"
907
908#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
909msgid "Raise window above other windows"
910msgstr "Издигане на прозореца над другите"
911
912#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
913msgid "Resize window"
914msgstr "Оразмеряване на прозорец"
915
916#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
917msgid "Run a defined command"
918msgstr "Изпълняване на определена команда"
919
920#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
921msgid "Run a terminal"
922msgstr "Стартиране на терминал"
923
924#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
925msgid "Show the panel menu"
926msgstr "Показване на менюто на панела"
927
928#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
929msgid "Show the panel run application dialog"
930msgstr "Показване на диалоговия прозорец на панела за стартиране на програма"
931
932#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
933msgid ""
934"Some applications disregard specifications in ways that result in window "
935"manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, "
936"which gives a more consistent user interface, provided one does not need to "
937"run any misbehaving applications."
938msgstr ""
939"Някои програми нарушават спецификациите по начини, които предизвикват грешно "
940"поведение на мениджъра на прозорци. Тази настройка кара Metacity да работи в "
941"изцяло правилен режим, което дава малко по-добър потребителски интерфейс, "
942"ако няма да стартирате развалени програми."
943
944#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
945msgid "Switch to workspace 1"
946msgstr "Превключване към работен плот 1"
947
948#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
949msgid "Switch to workspace 10"
950msgstr "Превключване към работен плот 10"
951
952#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
953msgid "Switch to workspace 11"
954msgstr "Превключване към работен плот 11"
955
956#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
957msgid "Switch to workspace 12"
958msgstr "Превключване към работен плот 12"
959
960#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
961msgid "Switch to workspace 2"
962msgstr "Превключване към работен плот 2"
963
964#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
965msgid "Switch to workspace 3"
966msgstr "Превключване към работен плот 3"
967
968#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
969msgid "Switch to workspace 4"
970msgstr "Превключване към работен плот 4"
971
972#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
973msgid "Switch to workspace 5"
974msgstr "Превключване към работен плот 5"
975
976#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
977msgid "Switch to workspace 6"
978msgstr "Превключване към работен плот 6"
979
980#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
981msgid "Switch to workspace 7"
982msgstr "Превключване към работен плот 7"
983
984#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
985msgid "Switch to workspace 8"
986msgstr "Превключване към работен плот 8"
987
988#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
989msgid "Switch to workspace 9"
990msgstr "Превключване към работен плот 9"
991
992#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
993msgid "Switch to workspace above this one"
994msgstr "Превключване към работния плот отгоре"
995
996#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
997msgid "Switch to workspace below this one"
998msgstr "Превключване към работния плот отдолу"
999
1000#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
1001msgid "Switch to workspace on the left"
1002msgstr "Превключване към работния плот вляво"
1003
1004#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
1005msgid "Switch to workspace on the right"
1006msgstr "Превключване към работния плот вдясно"
1007
1008#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
1009msgid "System Bell is Audible"
1010msgstr "Системният звънец е звуков"
1011
1012#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
1013msgid "Take a screenshot"
1014msgstr "Снимане на екрана"
1015
1016#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
1017msgid "Take a screenshot of a window"
1018msgstr "Снимка на отделен прозорец"
1019
1020#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
1021msgid ""
1022"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
1023"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
1024"two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black "
1025"flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application "
1026"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
1027"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
1028"currently focused window's titlebar is flashed."
1029msgstr ""
1030"Задава начинът, по който Metacity визуално представя системния звънец или "
1031"звънеца на приложение. В момента валидни са следните две стойности: "
1032"„fullscreen“, което съответства на черно-бяло премигване на целия екран, и "
1033"„frame_flash“, което съответства на премигване на заглавната лента на "
1034"приложението, което звънва. Ако приложението, което звънва е неизвестно "
1035"(какъвто е най-честия случай при подразбиращият се системен звънец), "
1036"премигва заглавната лента на текущо фокусирания прозорец."
1037
1038#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
1039msgid ""
1040"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
1041"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
1042"will execute command_N."
1043msgstr ""
1044"Ключовете в /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N дефинират "
1045"клавишни комбинации, съответстващи на тези команди. Натискането на "
1046"клавишната комбинация за run_command_N ще изпълни команда command_N."
1047
1048#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
1049msgid ""
1050"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
1051"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
1052msgstr ""
1053"Ключът /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot определя "
1054"бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
1055
1056#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
1057msgid ""
1058"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
1059"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
1060"be invoked."
1061msgstr ""
1062"Ключът /apps/metacity/global_keybindings/run_command_windows_screenshot "
1063"определя бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
1064
1065#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
1066msgid ""
1067"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
1068"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
1069"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
1070"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
1071"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
1072"then there will be no keybinding for this action."
1073msgstr ""
1074"Бързият клавиш, който изпълнява командата със същия номер в /apps/metacity/"
1075"keybinding_commands. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;"
1076"&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
1077"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
1078"стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
1079"клавиш."
1080
1081#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
1082msgid ""
1083"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
1084"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
1085"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1086"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1087"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1088"for this action."
1089msgstr ""
1090"Бързият клавиш, който превключва към работното място над текущото. Форматът "
1091"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1092"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1093"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1094"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1095
1096#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
1097msgid ""
1098"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
1099"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
1100"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1101"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1102"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1103"for this action."
1104msgstr ""
1105"Бързият клавиш, който превключва към работното място под текущото. Форматът "
1106"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1107"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1108"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1109"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1110
1111#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
1112msgid ""
1113"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
1114"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
1115"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
1116"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
1117"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
1118"keybinding for this action."
1119msgstr ""
1120"Бързият клавиш, който превключва към работното място вляво от текущото. "
1121"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1122"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1123"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
1124"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1125
1126#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
1127msgid ""
1128"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
1129"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
1130"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
1131"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
1132"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
1133"keybinding for this action."
1134msgstr ""
1135"Бързият клавиш, който превключва към работното място вдясно от текущото. "
1136"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1137"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1138"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
1139"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1140
1141#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
1142msgid ""
1143"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
1144"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1145"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1146"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1147"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1148msgstr ""
1149"Бързият клавиш, който превключва към работно място 1. Форматът е от вида "
1150"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1151"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1152"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1153"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1154
1155#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
1156msgid ""
1157"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
1158"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1159"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1160"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1161"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1162msgstr ""
1163"Бързият клавиш, който превключва към работно място 10. Форматът е от вида "
1164"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1165"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1166"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1167"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1168
1169#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
1170msgid ""
1171"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
1172"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1173"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1174"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1175"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1176msgstr ""
1177"Бързият клавиш, който превключва към работно място 11. Форматът е от вида "
1178"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1179"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1180"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1181"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1182
1183#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
1184msgid ""
1185"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
1186"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1187"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1188"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1189"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1190msgstr ""
1191"Бързият клавиш, който превключва към работно място 12. Форматът е от вида "
1192"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1193"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1194"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1195"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1196
1197#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
1198msgid ""
1199"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
1200"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1201"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1202"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1203"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1204msgstr ""
1205"Бързият клавиш, който превключва към работно място 2. Форматът е от вида "
1206"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1207"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1208"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1209"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1210
1211#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
1212msgid ""
1213"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
1214"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1215"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1216"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1217"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1218msgstr ""
1219"Бързият клавиш, който превключва към работно място 3. Форматът е от вида "
1220"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1221"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1222"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1223"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1224
1225#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
1226msgid ""
1227"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
1228"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1229"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1230"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1231"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1232msgstr ""
1233"Бързият клавиш, който превключва към работно място 4. Форматът е от вида "
1234"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1235"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1236"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1237"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1238
1239#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
1240msgid ""
1241"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
1242"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1243"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1244"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1245"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1246msgstr ""
1247"Бързият клавиш, който превключва към работно място 5. Форматът е от вида "
1248"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1249"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1250"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1251"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1252
1253#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
1254msgid ""
1255"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
1256"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1257"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1258"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1259"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1260msgstr ""
1261"Бързият клавиш, който превключва към работно място 6. Форматът е от вида "
1262"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1263"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1264"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1265"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1266
1267#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
1268msgid ""
1269"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
1270"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1271"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1272"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1273"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1274msgstr ""
1275"Бързият клавиш, който превключва към работно място 7. Форматът е от вида "
1276"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1277"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1278"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1279"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1280
1281#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
1282msgid ""
1283"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
1284"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1285"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1286"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1287"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1288msgstr ""
1289"Бързият клавиш, който превключва към работно място 8. Форматът е от вида "
1290"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1291"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1292"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1293"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1294
1295#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
1296msgid ""
1297"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
1298"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1299"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1300"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1301"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1302msgstr ""
1303"Бързият клавиш, който превключва към работно място 9. Форматът е от вида "
1304"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1305"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1306"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1307"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1308
1309#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
1310msgid ""
1311"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
1312"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1313"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1314"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1315"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1316msgstr ""
1317"Бързият клавиш за активиране на менюто на прозореца. Форматът е от вида „&lt;"
1318"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1319"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1320"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1321"това действие няма да има бърз клавиш."
1322
1323#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
1324msgid ""
1325"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
1326"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1327"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1328"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1329"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1330msgstr ""
1331"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1332"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1333"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1334"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1335"това действие няма да има бърз клавиш."
1336
1337#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
1338msgid ""
1339"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
1340"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1341"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1342"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1343"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1344"no keybinding for this action."
1345msgstr ""
1346"Бързият клавиш за преминаване в режим на преместване, след което прозорецът "
1347"може да се движи и с клавиатурата. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1348"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1349"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1350"Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма "
1351"да има бърз клавиш."
1352
1353#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
1354msgid ""
1355"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
1356"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1357"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1358"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1359"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1360"will be no keybinding for this action."
1361msgstr ""
1362"Бързият клавиш за преминаване в режим на оразмеряване, след което прозорецът "
1363"може да се движи и с клавиатурата. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1364"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1365"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1366"Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма "
1367"да има бърз клавиш."
1368
1369#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
1370msgid ""
1371"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
1372"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1373"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1374"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1375"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1376"will be no keybinding for this action."
1377msgstr ""
1378"Бързият клавиш за скриване на нормални прозорци и фокусиране на фона на "
1379"работния плот. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
1380"Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
1381"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
1382"стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
1383"клавиш."
1384
1385#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
1386msgid ""
1387"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
1388"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1389"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1390"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1391"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1392msgstr ""
1393"Бързият клавиш за максимизиране на прозорец. Форматът е от вида „&lt;"
1394"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1395"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1396"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1397"това действие няма да има бърз клавиш."
1398
1399#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
1400msgid ""
1401"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
1402"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1403"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1404"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1405"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1406msgstr ""
1407"Бързият клавиш за минимизиране на прозорец. Форматът е от вида „&lt;"
1408"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1409"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1410"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1411"това действие няма да има бърз клавиш."
1412
1413#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
1414msgid ""
1415"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
1416"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
1417"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
1418"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
1419"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
1420"action."
1421msgstr ""
1422"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място надолу. "
1423"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1424"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1425"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
1426"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1427
1428#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
1429msgid ""
1430"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
1431"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1432"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1433"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1434"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1435"for this action."
1436msgstr ""
1437"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място вляво. Форматът "
1438"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1439"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1440"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1441"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1442
1443#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
1444msgid ""
1445"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
1446"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1447"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1448"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1449"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1450"for this action."
1451msgstr ""
1452"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място вдясно. "
1453"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1454"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1455"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
1456"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1457
1458#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
1459msgid ""
1460"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
1461"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1462"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1463"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1464"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1465msgstr ""
1466"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място нагоре. "
1467"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1468"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1469"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
1470"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1471
1472#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
1473msgid ""
1474"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
1475"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1476"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1477"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1478"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1479msgstr ""
1480"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 1. Форматът е от "
1481"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1482"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1483"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1484"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1485
1486#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
1487msgid ""
1488"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
1489"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1490"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1491"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1492"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1493msgstr ""
1494"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 10. Форматът е от "
1495"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1496"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1497"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1498"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1499
1500#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
1501msgid ""
1502"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
1503"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1504"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1505"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1506"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1507msgstr ""
1508"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 11. Форматът е от "
1509"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1510"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1511"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1512"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1513
1514#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
1515msgid ""
1516"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
1517"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1518"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1519"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1520"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1521msgstr ""
1522"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 12. Форматът е от "
1523"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1524"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1525"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1526"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1527
1528#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
1529msgid ""
1530"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
1531"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1532"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1533"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1534"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1535msgstr ""
1536"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 2. Форматът е от "
1537"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1538"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1539"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1540"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1541
1542#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
1543msgid ""
1544"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
1545"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1546"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1547"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1548"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1549msgstr ""
1550"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 3. Форматът е от "
1551"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1552"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1553"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1554"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1555
1556#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
1557msgid ""
1558"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
1559"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1560"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1561"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1562"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1563msgstr ""
1564"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 4. Форматът е от "
1565"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1566"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1567"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1568"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1569
1570#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
1571msgid ""
1572"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
1573"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1574"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1575"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1576"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1577msgstr ""
1578"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 5. Форматът е от "
1579"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1580"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1581"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1582"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1583
1584#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
1585msgid ""
1586"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
1587"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1588"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1589"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1590"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1591msgstr ""
1592"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 6. Форматът е от "
1593"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1594"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1595"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1596"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1597
1598#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
1599msgid ""
1600"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
1601"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1602"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1603"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1604"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1605msgstr ""
1606"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 7. Форматът е от "
1607"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1608"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1609"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1610"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1611
1612#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
1613msgid ""
1614"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
1615"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1616"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1617"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1618"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1619msgstr ""
1620"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 8. Форматът е от "
1621"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1622"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1623"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1624"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1625
1626#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
1627msgid ""
1628"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
1629"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1630"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1631"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1632"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1633msgstr ""
1634"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 9. Форматът е от "
1635"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1636"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1637"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1638"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1639
1640#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
1641msgid ""
1642"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
1643"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1644"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1645"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1646"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1647"will be no keybinding for this action."
1648msgstr ""
1649"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1650"място в обратен ред, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида "
1651"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1652"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1653"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1654"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1655
1656#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
1657msgid ""
1658"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
1659"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1660"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1661"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1662"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1663"will be no keybinding for this action."
1664msgstr ""
1665"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1666"място в обратен ред, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида "
1667"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1668"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1669"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1670"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1671
1672#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
1673msgid ""
1674"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
1675"application without a popup window. Holding \"shift\" together with this "
1676"binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
1677"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1678"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1679"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1680"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1681msgstr ""
1682"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно "
1683"приложение в обратен ред, без да се използва изскачащ прозорец. Форматът е "
1684"от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1685"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1686"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1687"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1688
1689#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
1690msgid ""
1691"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
1692"application, using a popup window. Holding \"shift\" together with this "
1693"binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
1694"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1695"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1696"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1697"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1698msgstr ""
1699"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно "
1700"приложение в обратен ред, като се използва изскачащ прозорец. Форматът е от "
1701"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1702"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1703"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1704"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1705
1706#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
1707msgid ""
1708"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
1709"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
1710"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1711"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1712"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1713"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1714"no keybinding for this action."
1715msgstr ""
1716"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен "
1717"ред, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1718"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1719"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1720"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1721"това действие няма да има бърз клавиш."
1722
1723#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
1724msgid ""
1725"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
1726"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
1727"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1728"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1729"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1730"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1731"no keybinding for this action."
1732msgstr ""
1733"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен "
1734"ред, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1735"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1736"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1737"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1738"това действие няма да има бърз клавиш."
1739
1740#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
1741msgid ""
1742"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
1743"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1744"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1745"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1746"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1747"no keybinding for this action."
1748msgstr ""
1749"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1750"място, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1751"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1752"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1753"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1754"това действие няма да има бърз клавиш."
1755
1756#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
1757msgid ""
1758"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
1759"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1760"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1761"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1762"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1763"no keybinding for this action."
1764msgstr ""
1765"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1766"място, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;"
1767"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1768"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1769"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1770"това действие няма да има бърз клавиш."
1771
1772#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
1773msgid ""
1774"The keybinding used to move focus between windows of an application without "
1775"a popup window. Holding the \"shift\" key while using this binding reverses "
1776"the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
1777"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
1778"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
1779"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
1780"then there will be no keybinding for this action."
1781msgstr ""
1782"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно "
1783"приложение, без да се използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;"
1784"Escape). Използването на клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация "
1785"обръща посоката на местена на фокуса. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ "
1786"или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална "
1787"по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;"
1788"Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, това "
1789"действие няма да има бърз клавиш."
1790
1791#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
1792msgid ""
1793"The keybinding used to move focus between windows of an application, using a "
1794"popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;F6) Holding the \"shift\" key while "
1795"using this binding reverses the direction of movement. The format looks like "
1796"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1797"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1798"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1799"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1800msgstr ""
1801"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно "
1802"приложение, като се използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;"
1803"Tab). Използването на клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация "
1804"обръща посоката на местена на фокуса. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ "
1805"или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална "
1806"по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;"
1807"Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, това "
1808"действие няма да има бърз клавиш."
1809
1810#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
1811msgid ""
1812"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
1813"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
1814"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
1815"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1816"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1817"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1818"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1819msgstr ""
1820"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците, без да "
1821"се използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;Escape). "
1822"Използването на клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация обръща "
1823"посоката на местена на фокуса. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1824"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1825"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1826"Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма "
1827"да има бърз клавиш."
1828
1829#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
1830msgid ""
1831"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
1832"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
1833"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
1834"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1835"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1836"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1837"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1838msgstr ""
1839"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците, като се "
1840"използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;Tab). Използването на "
1841"клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация обръща посоката на "
1842"местена на фокуса. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;"
1843"&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
1844"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
1845"стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
1846"клавиш."
1847
1848#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
1849msgid ""
1850"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
1851"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
1852"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1853"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1854"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1855"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1856msgstr ""
1857"Бързият клавиш за превключване между появата на прозореца на всички работни "
1858"места и появата му само на едно. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1859"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1860"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1861"Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма "
1862"да има бърз клавиш."
1863
1864#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
1865msgid ""
1866"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
1867"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1868"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1869"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1870"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1871msgstr ""
1872"Бързият клавиш за превключване на режим на цял екран. Форматът е от вида "
1873"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1874"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1875"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1876"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1877
1878#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
1879msgid ""
1880"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
1881"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1882"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1883"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1884"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1885msgstr ""
1886"Бързият клавиш за превключване на максимизирането. Форматът е от вида „&lt;"
1887"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1888"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1889"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1890"това действие няма да има бърз клавиш."
1891
1892#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
1893msgid ""
1894"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
1895"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1896"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1897"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1898"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1899msgstr ""
1900"Бързият клавиш за превключване между навито и развито състояние. Форматът е "
1901"от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1902"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1903"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1904"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1905
1906#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
1907msgid ""
1908"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
1909"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
1910"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
1911"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
1912"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
1913"keybinding for this action."
1914msgstr ""
1915"Бързият клавиш за превключване между появата на прозореца на всички работни "
1916"места и появата му само на едно. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1917"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1918"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1919"Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма "
1920"да има бърз клавиш."
1921
1922#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
1923msgid ""
1924"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
1925"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1926"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1927"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1928"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1929msgstr ""
1930"Бързият клавиш за демаксимизирането на прозорец. Форматът е от вида „&lt;"
1931"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1932"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1933"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1934"това действие няма да има бърз клавиш."
1935
1936#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
1937msgid ""
1938"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
1939"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
1940"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1941"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1942"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1943"for this action."
1944msgstr ""
1945"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1946"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1947"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1948"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1949"това действие няма да има бърз клавиш."
1950
1951#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
1952msgid ""
1953"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
1954"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1955"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1956"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1957"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1958msgstr ""
1959"Бързият клавиш, който стартира терминал. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1960"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1961"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1962"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1963"това действие няма да има бърз клавиш.“\n"
1964" "
1965
1966#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
1967msgid ""
1968"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
1969"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1970"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1971"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1972"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1973"will be no keybinding for this action."
1974msgstr ""
1975"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1976"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1977"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1978"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1979"това действие няма да има бърз клавиш."
1980
1981#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
1982msgid ""
1983"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
1984"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1985"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1986"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1987"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1988"for this action."
1989msgstr ""
1990"Бързият клавиш, който превключва към работно място 1. Форматът е от вида "
1991"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1992"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1993"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1994"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1995
1996#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
1997msgid ""
1998"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
1999"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
2000"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
2001"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
2002"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
2003msgstr ""
2004"Бързият клавиш за активиране на менюто на прозореца. Форматът е от вида „&lt;"
2005"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
2006"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
2007"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
2008"това действие няма да има бърз клавиш."
2009
2010#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
2011msgid "The name of a workspace."
2012msgstr "Името на работния плот."
2013
2014#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
2015msgid "The screenshot command"
2016msgstr "Команда за снимка на екрана"
2017
2018#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
2019msgid ""
2020"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
2021"forth."
2022msgstr ""
2023"Темата определя външния вид на рамките на прозорците, заглавната лента и т.н."
2024
2025#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
2026msgid ""
2027"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
2028"delay is given in thousandths of a second."
2029msgstr ""
2030"Закъснението в милисекунди преди да се издигне прозорец, ако auto_raise е "
2031"истина."
2032
2033#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
2034msgid ""
2035"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
2036"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
2037"them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
2038"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
2039"unfocused when the mouse leaves the window."
2040msgstr ""
2041"Начинът за фокусиране на прозорци указва как се активират прозорците. Има "
2042"три възможни стойности: „click“ означава, че прозорците трябва да бъдат "
2043"натиснати с мишката, за да се фокусират, „sloppy“ означава, че прозорците се "
2044"фокусират, когато мишката влезе в тях, а „mouse“, че прозорците се "
2045"фокусират, когато мишката влезе в тях и губят фокуса, когато мишката излезе "
2046"от тях."
2047
2048#: ../src/metacity.schemas.in.h:173
2049msgid "The window screenshot command"
2050msgstr "Командата за снимка на екрана"
2051
2052#: ../src/metacity.schemas.in.h:174
2053msgid ""
2054"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
2055"the window is covered by another one, it raises the window above all others, "
2056"and if the window is already fully visible, it lowers it below all others. "
2057"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
2058"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
2059"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
2060"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
2061"for this action."
2062msgstr ""
2063"Бързият клавиш за издигането/свалянето на прозореца над/под всички останали. "
2064"Ако прозорецът е под някой друг, той се издига над всички останали, Ако е "
2065"най-отгоре, се сваля под всички прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
2066"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
2067"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
2068"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
2069"това действие няма да има бърз клавиш."
2070
2071#: ../src/metacity.schemas.in.h:175
2072msgid ""
2073"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
2074"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
2075"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
2076"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
2077"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
2078msgstr ""
2079"Бързият клавиш за свалянето на прозореца под всички останали. Форматът е от "
2080"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
2081"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
2082"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
2083"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
2084
2085#: ../src/metacity.schemas.in.h:176
2086msgid ""
2087"This keybinding moves a window against the north (top) side of the screen. "
2088"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
2089"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
2090"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
2091"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
2092"for this action."
2093msgstr ""
2094"Бързият клавиш за преместването на прозореца на северния (горния) край на "
2095"екрана. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
2096"F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
2097"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
2098"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
2099
2100#: ../src/metacity.schemas.in.h:177
2101msgid ""
2102"This keybinding moves a window into the east (right) side of the screen. The "
2103"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
2104"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
2105"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
2106"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
2107"for this action."
2108msgstr ""
2109"Бързият клавиш за преместването на прозореца на източния (десния) край на "
2110"екрана. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
2111"F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
2112"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
2113"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
2114
2115#: ../src/metacity.schemas.in.h:178
2116msgid ""
2117"This keybinding moves a window into the north-east (top right) corner of the "
2118"screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
2119"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
2120"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
2121"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
2122"keybinding for this action."
2123msgstr ""
2124"Бързият клавиш за преместването на прозореца на североизточния (горния "
2125"десен) ъгъл на екрана. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;"
2126"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
2127"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
2128"Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма "
2129"да има бърз клавиш."
2130
2131#: ../src/metacity.schemas.in.h:179
2132msgid ""
2133"This keybinding moves a window into the north-west (top left) corner of the "
2134"screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
2135"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
2136"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
2137"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
2138"keybinding for this action."
2139msgstr ""
2140"Бързият клавиш за преместването на прозореца на северозападния (горния ляв) "
2141"ъгъл на екрана. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
2142"Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
2143"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
2144"стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
2145"клавиш."
2146
2147#: ../src/metacity.schemas.in.h:180
2148msgid ""
2149"This keybinding moves a window into the south (bottom) side of the screen. "
2150"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
2151"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
2152"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
2153"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
2154"for this action."
2155msgstr ""
2156"Бързият клавиш за преместването на прозореца на южния (долния) край на "
2157"екрана. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
2158"F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
2159"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
2160"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
2161
2162#: ../src/metacity.schemas.in.h:181
2163msgid ""
2164"This keybinding moves a window into the south-east (bottom right) corner of "
2165"the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
2166"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
2167"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
2168"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
2169"keybinding for this action."
2170msgstr ""
2171"Бързият клавиш за преместването на прозореца на югоизточния (долния десен ) "
2172"ъгъл на екрана. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
2173"Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
2174"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
2175"стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
2176"клавиш."
2177
2178#: ../src/metacity.schemas.in.h:182
2179msgid ""
2180"This keybinding moves a window into the south-west (bottom left) corner of "
2181"the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
2182"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
2183"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
2184"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
2185"keybinding for this action."
2186msgstr ""
2187"Бързият клавиш за преместването на прозореца на югозападния (горния ляв) "
2188"ъгъл на екрана. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
2189"Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
2190"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
2191"стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
2192"клавиш."
2193
2194#: ../src/metacity.schemas.in.h:183
2195msgid ""
2196"This keybinding moves a window into the west (left) side of the screen. The "
2197"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
2198"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
2199"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
2200"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
2201"for this action."
2202msgstr ""
2203"Бързият клавиш за преместването на прозореца на западния (левия) край на "
2204"екрана. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
2205"F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
2206"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
2207"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
2208
2209#: ../src/metacity.schemas.in.h:184
2210msgid ""
2211"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
2212"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
2213"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
2214"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
2215"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
2216msgstr ""
2217"Бързият клавиш за издигането на прозореца над всички останали. Форматът е от "
2218"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
2219"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
2220"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
2221"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
2222
2223#: ../src/metacity.schemas.in.h:185
2224msgid ""
2225"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
2226"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
2227"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
2228"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
2229"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
2230"for this action."
2231msgstr ""
2232"Бързият клавиш за максималното хоризонтално разширяване на прозореца. "
2233"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
2234"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
2235"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
2236"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
2237
2238#: ../src/metacity.schemas.in.h:186
2239msgid ""
2240"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
2241"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
2242"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
2243"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
2244"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
2245"for this action."
2246msgstr ""
2247"Бързият клавиш за максималното вертикално разширяване на прозореца. Форматът "
2248"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
2249"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
2250"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
2251"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
2252
2253#: ../src/metacity.schemas.in.h:187
2254msgid ""
2255"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
2256"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
2257"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
2258"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
2259"anything."
2260msgstr ""
2261"Тази настройка определя ефекта на двойното натискане с левия бутон на "
2262"мишката върху заглавната лента. Засега валидни стойности са „toggle_shade“, "
2263"която навива/развива прозореца, „toggle_maximize“, която максимизира/"
2264"демаксимизира прозореца, „minimize“, която минимизира прозореца и „none“, "
2265"която не прави нищо."
2266
2267#: ../src/metacity.schemas.in.h:188
2268msgid ""
2269"This option determines the effects of middle-clicking on the title bar. "
2270"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
2271"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
2272"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
2273"anything."
2274msgstr ""
2275"Тази настройка определя ефекта на натискането със среден бутон на мишката "
2276"върху заглавната лента. Засега валидни стойности са „toggle_shade“, която "
2277"навива/развива прозореца, „toggle_maximize“, която максимизира/демаксимизира "
2278"прозореца, „minimize“, която минимизира прозореца и „none“, която не прави "
2279"нищо."
2280
2281#: ../src/metacity.schemas.in.h:189
2282msgid ""
2283"This option determines the effects of right-clicking on the title bar. "
2284"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
2285"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
2286"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
2287"anything."
2288msgstr ""
2289"Тази настройка определя ефекта на натискането с десния бутон на мишката "
2290"върху заглавната лента. Засега валидни стойности са „toggle_shade“, която "
2291"навива/развива прозореца, „toggle_maximize“, която максимизира/демаксимизира "
2292"прозореца, „minimize“, която минимизира прозореца и „none“, която не прави "
2293"нищо."
2294
2295#: ../src/metacity.schemas.in.h:190
2296msgid ""
2297"This option provides additional control over how newly created windows get "
2298"focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus "
2299"mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being "
2300"given focus."
2301msgstr ""
2302"Тази настройка доуточнява, кога новите прозорци получават фокуса. Възможните "
2303"стойности са две: „smart“ (хитър) — нормалният начин за получаване на фокус "
2304"и „strict“ (стриктен) — прозорците стартирани през терминал не получават "
2305"фокуса."
2306
2307#: ../src/metacity.schemas.in.h:191
2308msgid "Toggle always on top state"
2309msgstr "Превключване на състоянието на винаги отгоре"
2310
2311#: ../src/metacity.schemas.in.h:192
2312msgid "Toggle fullscreen mode"
2313msgstr "Превключване на режима за цял екран"
2314
2315#: ../src/metacity.schemas.in.h:193
2316msgid "Toggle maximization state"
2317msgstr "Превключване на състоянието на максимизиране"
2318
2319#: ../src/metacity.schemas.in.h:194
2320msgid "Toggle shaded state"
2321msgstr "Превключване на състоянието на навиване"
2322
2323#: ../src/metacity.schemas.in.h:195
2324msgid "Toggle window on all workspaces"
2325msgstr "Превключване на появата на прозореца на всички работни места"
2326
2327#: ../src/metacity.schemas.in.h:196
2328msgid ""
2329"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
2330"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
2331"environments."
2332msgstr ""
2333"Включва визуална индикация, когато програма или системата се обърнат към "
2334"„звънец“ или „бибиткане“. Това е полезно при хора с проблемен слух или при "
2335"шумно обкръжение."
2336
2337#: ../src/metacity.schemas.in.h:197
2338msgid "Unmaximize window"
2339msgstr "Демаксимизиране на прозорец"
2340
2341#: ../src/metacity.schemas.in.h:198
2342msgid "Use standard system font in window titles"
2343msgstr "Използване на стандартния системен шрифт за заглавията на прозорците"
2344
2345#: ../src/metacity.schemas.in.h:199
2346msgid "Visual Bell Type"
2347msgstr "Вид визуален звънец"
2348
2349#: ../src/metacity.schemas.in.h:200
2350msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
2351msgstr ""
2352"Дали издигането трябва да се получава като страничен резултат от други "
2353"потребителски действия"
2354
2355#: ../src/metacity.schemas.in.h:201
2356msgid "Window focus mode"
2357msgstr "Режим на фокусиране на прозорци"
2358
2359#: ../src/metacity.schemas.in.h:202
2360msgid "Window title font"
2361msgstr "Шрифт за заглавията на прозорците"
2362
2363#: ../src/ui/frames.c:1077
2364msgid "Close Window"
2365msgstr "Затваряне на прозореца"
2366
2367#: ../src/ui/frames.c:1080
2368msgid "Window Menu"
2369msgstr "Меню за прозорците"
2370
2371#: ../src/ui/frames.c:1083
2372msgid "Minimize Window"
2373msgstr "Минимизиране на прозореца"
2374
2375#: ../src/ui/frames.c:1086
2376msgid "Maximize Window"
2377msgstr "Максимизиране на прозореца"
2378
2379#: ../src/ui/frames.c:1089
2380msgid "Unmaximize Window"
2381msgstr "Демаксимизиране на прозореца"
2382
2383#: ../src/ui/frames.c:1092
2384msgid "Roll Up Window"
2385msgstr "Навиване на прозореца"
2386
2387#: ../src/ui/frames.c:1095
2388msgid "Unroll Window"
2389msgstr "Развиване на прозореца"
2390
2391#: ../src/ui/frames.c:1098
2392msgid "Keep Window On Top"
2393msgstr "Прозорецът да е отгоре"
2394
2395#: ../src/ui/frames.c:1101
2396msgid "Remove Window From Top"
2397msgstr "Прозорецът да не е само отгоре"
2398
2399#: ../src/ui/frames.c:1104
2400msgid "Always On Visible Workspace"
2401msgstr "Винаги на видимия работен плот"
2402
2403#: ../src/ui/frames.c:1107
2404msgid "Put Window On Only One Workspace"
2405msgstr "Прозорецът да се появява само на едно работно място"
2406
2407#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
2408#: ../src/ui/menu.c:70
2409msgid "Mi_nimize"
2410msgstr "Ми_нимизиране"
2411
2412#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
2413#: ../src/ui/menu.c:72
2414msgid "Ma_ximize"
2415msgstr "_Максимизиране"
2416
2417#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
2418#: ../src/ui/menu.c:74
2419msgid "Unma_ximize"
2420msgstr "Де_максимизиране"
2421
2422#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
2423#: ../src/ui/menu.c:76
2424msgid "Roll _Up"
2425msgstr "На_виване"
2426
2427#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
2428#: ../src/ui/menu.c:78
2429msgid "_Unroll"
2430msgstr "_Развиване"
2431
2432#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
2433#: ../src/ui/menu.c:80
2434msgid "_Move"
2435msgstr "_Преместване"
2436
2437#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
2438#: ../src/ui/menu.c:82
2439msgid "_Resize"
2440msgstr "О_размеряване"
2441
2442#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
2443#: ../src/ui/menu.c:84
2444msgid "Move Titlebar On_screen"
2445msgstr "Преместване на лентата за заглавието по _екрана"
2446
2447#. separator
2448#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
2449#: ../src/ui/menu.c:87 ../src/ui/menu.c:89
2450msgid "Always on _Top"
2451msgstr "Винаги _отгоре"
2452
2453#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
2454#: ../src/ui/menu.c:91
2455msgid "_Always on Visible Workspace"
2456msgstr "_Винаги на видимия работен плот"
2457
2458#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
2459#: ../src/ui/menu.c:93
2460msgid "_Only on This Workspace"
2461msgstr "_Само на този работен плот"
2462
2463#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
2464#: ../src/ui/menu.c:95
2465msgid "Move to Workspace _Left"
2466msgstr "Преместване на _левия работен плот"
2467
2468#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
2469#: ../src/ui/menu.c:97
2470msgid "Move to Workspace R_ight"
2471msgstr "Преместване на десни_я работен плот"
2472
2473#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
2474#: ../src/ui/menu.c:99
2475msgid "Move to Workspace _Up"
2476msgstr "Преместване на _горния работен плот"
2477
2478#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
2479#: ../src/ui/menu.c:101
2480msgid "Move to Workspace _Down"
2481msgstr "Преместване в _долния работен плот"
2482
2483#. separator
2484#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
2485#: ../src/ui/menu.c:105
2486msgid "_Close"
2487msgstr "_Затваряне"
2488
2489#: ../src/ui/menu.c:208
2490#, c-format
2491msgid "Workspace 1_0"
2492msgstr "Работен плот 1_0"
2493
2494#: ../src/ui/menu.c:210
2495#, c-format
2496msgid "Workspace %s%d"
2497msgstr "Работен плот %s%d"
2498
2499#: ../src/ui/menu.c:390
2500msgid "Move to Another _Workspace"
2501msgstr "Преместване на др_уг работен плот"
2502
2503#. This is the text that should appear next to menu accelerators
2504#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
2505#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
2506#. * this.
2507#.
2508#: ../src/ui/metaaccellabel.c:105
2509msgid "Shift"
2510msgstr "Shift"
2511
2512#. This is the text that should appear next to menu accelerators
2513#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
2514#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
2515#. * this.
2516#.
2517#: ../src/ui/metaaccellabel.c:111
2518msgid "Ctrl"
2519msgstr "Ctrl"
2520
2521#. This is the text that should appear next to menu accelerators
2522#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
2523#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
2524#. * this.
2525#.
2526#: ../src/ui/metaaccellabel.c:117
2527msgid "Alt"
2528msgstr "Alt"
2529
2530#. This is the text that should appear next to menu accelerators
2531#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
2532#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
2533#. * this.
2534#.
2535#: ../src/ui/metaaccellabel.c:123
2536msgid "Meta"
2537msgstr "Meta"
2538
2539#. This is the text that should appear next to menu accelerators
2540#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
2541#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
2542#. * this.
2543#.
2544#: ../src/ui/metaaccellabel.c:129
2545msgid "Super"
2546msgstr "Super"
2547
2548#. This is the text that should appear next to menu accelerators
2549#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
2550#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
2551#. * this.
2552#.
2553#: ../src/ui/metaaccellabel.c:135
2554msgid "Hyper"
2555msgstr "Hyper"
2556
2557#. This is the text that should appear next to menu accelerators
2558#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
2559#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
2560#. * this.
2561#.
2562#: ../src/ui/metaaccellabel.c:141
2563msgid "Mod2"
2564msgstr "Mod2"
2565
2566#. This is the text that should appear next to menu accelerators
2567#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
2568#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
2569#. * this.
2570#.
2571#: ../src/ui/metaaccellabel.c:147
2572msgid "Mod3"
2573msgstr "Mod3"
2574
2575#. This is the text that should appear next to menu accelerators
2576#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
2577#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
2578#. * this.
2579#.
2580#: ../src/ui/metaaccellabel.c:153
2581msgid "Mod4"
2582msgstr "Mod4"
2583
2584#. This is the text that should appear next to menu accelerators
2585#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
2586#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
2587#. * this.
2588#.
2589#: ../src/ui/metaaccellabel.c:159
2590msgid "Mod5"
2591msgstr "Mod5"
2592
2593#: ../src/ui/metacity-dialog.c:90
2594#, c-format
2595msgid "\"%s\" is not responding."
2596msgstr "Прозорецът „%s“ не отговаря."
2597
2598#: ../src/ui/metacity-dialog.c:97
2599msgid ""
2600"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
2601"application to quit entirely."
2602msgstr ""
2603"Можете да изчакате малко преди изрично да накарате приложението да спре "
2604"работата си."
2605
2606#: ../src/ui/metacity-dialog.c:107
2607msgid "_Wait"
2608msgstr "Из_чакване"
2609
2610#: ../src/ui/metacity-dialog.c:109
2611msgid "_Force Quit"
2612msgstr "_Принудително спиране"
2613
2614#: ../src/ui/metacity-dialog.c:206
2615msgid "Title"
2616msgstr "Заглавие"
2617
2618#: ../src/ui/metacity-dialog.c:218
2619msgid "Class"
2620msgstr "Клас"
2621
2622#: ../src/ui/metacity-dialog.c:244
2623msgid ""
2624"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
2625"restarted manually next time you log in."
2626msgstr ""
2627"Тези прозорци не поддържат операцията по записване на текущото състояние и "
2628"ще трябва да се стартират ръчно при следващото ви влизане."
2629
2630#: ../src/ui/metacity-dialog.c:310
2631#, c-format
2632msgid ""
2633"There was an error running \"%s\":\n"
2634"%s."
2635msgstr ""
2636"Имаше грешка при изпълнението на „%s“:\n"
2637"%s."
2638
2639#: ../src/ui/resizepopup.c:113
2640#, c-format
2641msgid "%d x %d"
2642msgstr "%d×%d"
2643
2644#: ../src/ui/theme-parser.c:227 ../src/ui/theme-parser.c:245
2645#, c-format
2646msgid "Line %d character %d: %s"
2647msgstr "Ред %d, знак %d: %s"
2648
2649#: ../src/ui/theme-parser.c:396
2650#, c-format
2651msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
2652msgstr "Атрибутът „%s“ се повтаря два пъти в един елемент <%s>"
2653
2654#: ../src/ui/theme-parser.c:414 ../src/ui/theme-parser.c:439
2655#, c-format
2656msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
2657msgstr "Атрибутът „%s“ е невалиден за елемента <%s> в този контекст"
2658
2659#: ../src/ui/theme-parser.c:500
2660#, c-format
2661msgid "Integer %ld must be positive"
2662msgstr "Цялото число %ld трябва да е положително"
2663
2664#: ../src/ui/theme-parser.c:508
2665#, c-format
2666msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
2667msgstr "Цялото число %ld е прекалено голямо, максимумът е %d"
2668
2669#: ../src/ui/theme-parser.c:536 ../src/ui/theme-parser.c:652
2670#, c-format
2671msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
2672msgstr "„%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая"
2673
2674#: ../src/ui/theme-parser.c:567 ../src/ui/theme-parser.c:595
2675#, c-format
2676msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
2677msgstr "Булевите стойности са или „истина“, или „лъжа“. Не са „%s“"
2678
2679#: ../src/ui/theme-parser.c:622
2680#, c-format
2681msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
2682msgstr "Ъгълът трябва да е между 0.0 и 360.0, а е %g\n"
2683
2684#: ../src/ui/theme-parser.c:685
2685#, c-format
2686msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
2687msgstr ""
2688"Алфа трябва да е между 0.0 (пълна прозрачност) и 1.0 (пълна непрозрачност), "
2689"а е %g\n"
2690
2691#: ../src/ui/theme-parser.c:750
2692#, c-format
2693msgid ""
2694"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
2695"large,x-large,xx-large)\n"
2696msgstr ""
2697"Невалидно увеличение на заглавието „%s“ (трябва да е едно от „xx-small“, „x-"
2698"small“, „small“,„medium“, „large“, „x-large“, „xx-large“)\n"
2699
2700#: ../src/ui/theme-parser.c:795 ../src/ui/theme-parser.c:803
2701#: ../src/ui/theme-parser.c:885 ../src/ui/theme-parser.c:982
2702#: ../src/ui/theme-parser.c:1024 ../src/ui/theme-parser.c:1135
2703#: ../src/ui/theme-parser.c:1185 ../src/ui/theme-parser.c:1193
2704#: ../src/ui/theme-parser.c:3093 ../src/ui/theme-parser.c:3184
2705#: ../src/ui/theme-parser.c:3191 ../src/ui/theme-parser.c:3198
2706#, c-format
2707msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
2708msgstr "Елементът <%2$s> няма атрибута „%1$s“"
2709
2710#: ../src/ui/theme-parser.c:919 ../src/ui/theme-parser.c:990
2711#: ../src/ui/theme-parser.c:1032 ../src/ui/theme-parser.c:1143
2712#, c-format
2713msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
2714msgstr "Името „%2$s“ на <%1$s> е използвано втори път"
2715
2716#: ../src/ui/theme-parser.c:931 ../src/ui/theme-parser.c:1044
2717#: ../src/ui/theme-parser.c:1155
2718#, c-format
2719msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
2720msgstr "Родителят „%2$s“ на <%1$s> не е дефиниран"
2721
2722#: ../src/ui/theme-parser.c:1057
2723#, c-format
2724msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
2725msgstr "Геометрията „%2$s“ на <%1$s> не е дефинирана"
2726
2727#: ../src/ui/theme-parser.c:1070
2728#, c-format
2729msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
2730msgstr "<%s> трябва да указва или геометрия, или родител с геометрия"
2731
2732#: ../src/ui/theme-parser.c:1112
2733msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
2734msgstr "За да бъде алфа стойността валидна, трябва да е указан фон"
2735
2736#: ../src/ui/theme-parser.c:1203
2737#, c-format
2738msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
2739msgstr "Непознат вид „%s“ на елемента <%s>"
2740
2741#: ../src/ui/theme-parser.c:1214
2742#, c-format
2743msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
2744msgstr "Непознат style_set „%s“ на елемента <%s>"
2745
2746#: ../src/ui/theme-parser.c:1222
2747#, c-format
2748msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
2749msgstr "Видът прозорци „%s“ вече има установен вид на стила"
2750
2751#: ../src/ui/theme-parser.c:1258
2752msgid "Theme already has a fallback icon"
2753msgstr "Темата има резервна икона"
2754
2755#: ../src/ui/theme-parser.c:1270
2756msgid "Theme already has a fallback mini_icon"
2757msgstr "Темата има резервна мини икона (mini_icon)"
2758
2759#: ../src/ui/theme-parser.c:1283 ../src/ui/theme-parser.c:1347
2760#: ../src/ui/theme-parser.c:1636 ../src/ui/theme-parser.c:3285
2761#: ../src/ui/theme-parser.c:3339 ../src/ui/theme-parser.c:3511
2762#: ../src/ui/theme-parser.c:3727 ../src/ui/theme-parser.c:3765
2763#: ../src/ui/theme-parser.c:3803 ../src/ui/theme-parser.c:3841
2764#, c-format
2765msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
2766msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
2767
2768#: ../src/ui/theme-parser.c:1373 ../src/ui/theme-parser.c:1460
2769#: ../src/ui/theme-parser.c:1530
2770#, c-format
2771msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
2772msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „name“"
2773
2774#: ../src/ui/theme-parser.c:1380 ../src/ui/theme-parser.c:1467
2775#, c-format
2776msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
2777msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
2778
2779#: ../src/ui/theme-parser.c:1411 ../src/ui/theme-parser.c:1425
2780#: ../src/ui/theme-parser.c:1484
2781msgid ""
2782"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
2783msgstr ""
2784"Не може да се указват едновременно и двата размера (височина и ширина на "
2785"бутоните), и отношението на размерите им"
2786
2787#: ../src/ui/theme-parser.c:1434
2788#, c-format
2789msgid "Distance \"%s\" is unknown"
2790msgstr "Разстоянието „%s“ е неизвестно"
2791
2792#: ../src/ui/theme-parser.c:1493
2793#, c-format
2794msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
2795msgstr "Пропорцията „%s“ е неизвестна"
2796
2797#: ../src/ui/theme-parser.c:1537
2798#, c-format
2799msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
2800msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „top“"
2801
2802#: ../src/ui/theme-parser.c:1544
2803#, c-format
2804msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
2805msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „bottom“"
2806
2807#: ../src/ui/theme-parser.c:1551
2808#, c-format
2809msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
2810msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „left“"
2811
2812#: ../src/ui/theme-parser.c:1558
2813#, c-format
2814msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
2815msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „right“"
2816
2817#: ../src/ui/theme-parser.c:1590
2818#, c-format
2819msgid "Border \"%s\" is unknown"
2820msgstr "Границата „%s“ е непозната"
2821
2822#: ../src/ui/theme-parser.c:1736 ../src/ui/theme-parser.c:1850
2823#: ../src/ui/theme-parser.c:1961 ../src/ui/theme-parser.c:2192
2824#: ../src/ui/theme-parser.c:3023
2825#, c-format
2826msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
2827msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „color“"
2828
2829#: ../src/ui/theme-parser.c:1743
2830#, c-format
2831msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
2832msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x1“"
2833
2834#: ../src/ui/theme-parser.c:1750 ../src/ui/theme-parser.c:2864
2835#, c-format
2836msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
2837msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y1“"
2838
2839#: ../src/ui/theme-parser.c:1757
2840#, c-format
2841msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
2842msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x2“"
2843
2844#: ../src/ui/theme-parser.c:1764 ../src/ui/theme-parser.c:2871
2845#, c-format
2846msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
2847msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y2“"
2848
2849#: ../src/ui/theme-parser.c:1857 ../src/ui/theme-parser.c:1968
2850#: ../src/ui/theme-parser.c:2117 ../src/ui/theme-parser.c:2199
2851#: ../src/ui/theme-parser.c:2306 ../src/ui/theme-parser.c:2408
2852#: ../src/ui/theme-parser.c:2630 ../src/ui/theme-parser.c:2758
2853#: ../src/ui/theme-parser.c:2857 ../src/ui/theme-parser.c:2934
2854#: ../src/ui/theme-parser.c:3030
2855#, c-format
2856msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
2857msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x“"
2858
2859#: ../src/ui/theme-parser.c:1864 ../src/ui/theme-parser.c:1975
2860#: ../src/ui/theme-parser.c:2124 ../src/ui/theme-parser.c:2206
2861#: ../src/ui/theme-parser.c:2313 ../src/ui/theme-parser.c:2415
2862#: ../src/ui/theme-parser.c:2637 ../src/ui/theme-parser.c:2765
2863#: ../src/ui/theme-parser.c:2941 ../src/ui/theme-parser.c:3037
2864#, c-format
2865msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
2866msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y“"
2867
2868#: ../src/ui/theme-parser.c:1871 ../src/ui/theme-parser.c:1982
2869#: ../src/ui/theme-parser.c:2131 ../src/ui/theme-parser.c:2213
2870#: ../src/ui/theme-parser.c:2320 ../src/ui/theme-parser.c:2422
2871#: ../src/ui/theme-parser.c:2644 ../src/ui/theme-parser.c:2772
2872#: ../src/ui/theme-parser.c:2948
2873#, c-format
2874msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
2875msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „width“"
2876
2877#: ../src/ui/theme-parser.c:1878 ../src/ui/theme-parser.c:1989
2878#: ../src/ui/theme-parser.c:2138 ../src/ui/theme-parser.c:2220
2879#: ../src/ui/theme-parser.c:2327 ../src/ui/theme-parser.c:2429
2880#: ../src/ui/theme-parser.c:2651 ../src/ui/theme-parser.c:2779
2881#: ../src/ui/theme-parser.c:2955
2882#, c-format
2883msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
2884msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „height“"
2885
2886#: ../src/ui/theme-parser.c:1998
2887#, c-format
2888msgid "No \"start_angle\" or \"from\" attribute on element <%s>"
2889msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „start_angle“ или „from“"
2890
2891#: ../src/ui/theme-parser.c:2005
2892#, c-format
2893msgid "No \"extent_angle\" or \"to\" attribute on element <%s>"
2894msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „extent_angle“ или „to“"
2895
2896#: ../src/ui/theme-parser.c:2014
2897#, c-format
2898msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
2899msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „start_angle“"
2900
2901#: ../src/ui/theme-parser.c:2021
2902#, c-format
2903msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
2904msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „extent_angle“"
2905
2906#: ../src/ui/theme-parser.c:2227
2907#, c-format
2908msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
2909msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „alpha“"
2910
2911#: ../src/ui/theme-parser.c:2299
2912#, c-format
2913msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
2914msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „type“"
2915
2916#: ../src/ui/theme-parser.c:2349
2917#, c-format
2918msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
2919msgstr "Стойността „%s“ не може да се анализира като вид градиент"
2920
2921#: ../src/ui/theme-parser.c:2436
2922#, c-format
2923msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
2924msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „filename“"
2925
2926#: ../src/ui/theme-parser.c:2461 ../src/ui/theme-parser.c:2980
2927#, c-format
2928msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
2929msgstr "Непознато запълване „%s“ за елемента <%s>"
2930
2931#: ../src/ui/theme-parser.c:2609 ../src/ui/theme-parser.c:2744
2932#: ../src/ui/theme-parser.c:2850
2933#, c-format
2934msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
2935msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
2936
2937#: ../src/ui/theme-parser.c:2616 ../src/ui/theme-parser.c:2751
2938#, c-format
2939msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
2940msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „shadow“"
2941
2942#: ../src/ui/theme-parser.c:2623
2943#, c-format
2944msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
2945msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „arrow“"
2946
2947#: ../src/ui/theme-parser.c:2676 ../src/ui/theme-parser.c:2800
2948#: ../src/ui/theme-parser.c:2891
2949#, c-format
2950msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
2951msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ на елемента <%s>"
2952
2953#: ../src/ui/theme-parser.c:2686 ../src/ui/theme-parser.c:2810
2954#, c-format
2955msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
2956msgstr "Неуспех при анализа на сянката „%s“ на елемента <%s>"
2957
2958#: ../src/ui/theme-parser.c:2696
2959#, c-format
2960msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
2961msgstr "Неуспех при анализа на стрелката „%s“ на елемента <%s>"
2962
2963#: ../src/ui/theme-parser.c:3120 ../src/ui/theme-parser.c:3237
2964#, c-format
2965msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
2966msgstr "Няма дефинирани <draw_ops> с име „%s“"
2967
2968#: ../src/ui/theme-parser.c:3132 ../src/ui/theme-parser.c:3249
2969#, c-format
2970msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
2971msgstr "Включването на draw_ops „%s“ тук би предизвикало циклична зависимост"
2972
2973#: ../src/ui/theme-parser.c:3314
2974#, c-format
2975msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
2976msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
2977
2978#: ../src/ui/theme-parser.c:3371
2979#, c-format
2980msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
2981msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „position“"
2982
2983#: ../src/ui/theme-parser.c:3380
2984#, c-format
2985msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
2986msgstr "Непозната позиция „%s“ за елемент на рамката"
2987
2988#: ../src/ui/theme-parser.c:3388
2989#, c-format
2990msgid "Frame style already has a piece at position %s"
2991msgstr "Стилът на рамката вече има елемент на позицията %s"
2992
2993#: ../src/ui/theme-parser.c:3405 ../src/ui/theme-parser.c:3496
2994#, c-format
2995msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
2996msgstr "Няма дефиниран <draw_ops> с името „%s“"
2997
2998#: ../src/ui/theme-parser.c:3433
2999#, c-format
3000msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
3001msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „function“"
3002
3003#: ../src/ui/theme-parser.c:3441 ../src/ui/theme-parser.c:3557
3004#, c-format
3005msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
3006msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
3007
3008#: ../src/ui/theme-parser.c:3450
3009#, c-format
3010msgid "Unknown function \"%s\" for button"
3011msgstr "Непозната функция „%s“ за бутона"
3012
3013#: ../src/ui/theme-parser.c:3459
3014#, c-format
3015msgid "Button function \"%s\" does not exist in this version (%d, need %d)"
3016msgstr ""
3017"Функцията на бутона „%s“ не съществува в тази версия (%d, а трябва да е %d)"
3018
3019#: ../src/ui/theme-parser.c:3471
3020#, c-format
3021msgid "Unknown state \"%s\" for button"
3022msgstr "Непознато състояние „%s“ за бутона"
3023
3024#: ../src/ui/theme-parser.c:3479
3025#, c-format
3026msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
3027msgstr "Стилът на рамката има бутон за функция %s, състояние %s"
3028
3029#: ../src/ui/theme-parser.c:3549
3030#, c-format
3031msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
3032msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „focus“"
3033
3034#: ../src/ui/theme-parser.c:3565
3035#, c-format
3036msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
3037msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „style“"
3038
3039#: ../src/ui/theme-parser.c:3574
3040#, c-format
3041msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
3042msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута фокус"
3043
3044#: ../src/ui/theme-parser.c:3583
3045#, c-format
3046msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
3047msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута състояние"
3048
3049#: ../src/ui/theme-parser.c:3593
3050#, c-format
3051msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
3052msgstr "Не е дефиниран стил на име  „%s“"
3053
3054#: ../src/ui/theme-parser.c:3604
3055#, c-format
3056msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
3057msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „resize“"
3058
3059#: ../src/ui/theme-parser.c:3614 ../src/ui/theme-parser.c:3637
3060#, c-format
3061msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
3062msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута оразмеряване"
3063
3064#: ../src/ui/theme-parser.c:3648
3065#, c-format
3066msgid ""
3067"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
3068"states"
3069msgstr ""
3070"Елементът <%s> не трябва да има атрибут „resize“ за състоянията максимизиран/"
3071"засенчен"
3072
3073#: ../src/ui/theme-parser.c:3662
3074#, c-format
3075msgid ""
3076"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
3077msgstr ""
3078"Елементът <%s> не трябва да има атрибут „resize“ за състоянието максимизиран"
3079
3080#: ../src/ui/theme-parser.c:3676 ../src/ui/theme-parser.c:3698
3081#, c-format
3082msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
3083msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, оразмеряване %s, фокус %s"
3084
3085#: ../src/ui/theme-parser.c:3687 ../src/ui/theme-parser.c:3709
3086#, c-format
3087msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
3088msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, фокус %s"
3089
3090#: ../src/ui/theme-parser.c:3748
3091msgid ""
3092"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
3093"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
3094msgstr ""
3095"Не може да има два draw_ops за елемент <piece> (темата е указала атрибут "
3096"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
3097
3098#: ../src/ui/theme-parser.c:3786
3099msgid ""
3100"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
3101"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
3102msgstr ""
3103"Не може да има два draw_ops за елемент <button> (темата е указала атрибут "
3104"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
3105
3106#: ../src/ui/theme-parser.c:3824
3107msgid ""
3108"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
3109"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
3110msgstr ""
3111"Не може да има два draw_ops за елемент <menu_icon> (темата е указала атрибут "
3112"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
3113
3114#: ../src/ui/theme-parser.c:3872
3115#, c-format
3116msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
3117msgstr "Най-външният елемент в темата трябва да е <metacity_theme>, а не <%s>"
3118
3119#: ../src/ui/theme-parser.c:3892
3120#, c-format
3121msgid ""
3122"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
3123msgstr "Елементът <%s> не е разрешен в елементите name/author/date/description"
3124
3125#: ../src/ui/theme-parser.c:3897
3126#, c-format
3127msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
3128msgstr "Елементът <%s> не е позволен в <constant> елемент"
3129
3130#: ../src/ui/theme-parser.c:3909
3131#, c-format
3132msgid ""
3133"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
3134msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент distance/border/aspect_ratio"
3135
3136#: ../src/ui/theme-parser.c:3931
3137#, c-format
3138msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
3139msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент с операция за чертане"
3140
3141#: ../src/ui/theme-parser.c:3941 ../src/ui/theme-parser.c:3971
3142#: ../src/ui/theme-parser.c:3976 ../src/ui/theme-parser.c:3981
3143#, c-format
3144msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
3145msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент <%s>"
3146
3147#: ../src/ui/theme-parser.c:4203
3148msgid "No draw_ops provided for frame piece"
3149msgstr "Няма draw_ops за детайл от рамката"
3150
3151#: ../src/ui/theme-parser.c:4218
3152msgid "No draw_ops provided for button"
3153msgstr "Няма draw_ops за бутон"
3154
3155#: ../src/ui/theme-parser.c:4270
3156#, c-format
3157msgid "No text is allowed inside element <%s>"
3158msgstr "Не е позволен текст в елемента <%s>"
3159
3160#: ../src/ui/theme-parser.c:4325
3161msgid "<name> specified twice for this theme"
3162msgstr "<name> е указан два пъти за тази тема"
3163
3164#: ../src/ui/theme-parser.c:4336
3165msgid "<author> specified twice for this theme"
3166msgstr "<author> е указан два пъти за тази тема"
3167
3168#: ../src/ui/theme-parser.c:4347
3169msgid "<copyright> specified twice for this theme"
3170msgstr "<copyright> е указан два пъти за тази тема"
3171
3172#: ../src/ui/theme-parser.c:4358
3173msgid "<date> specified twice for this theme"
3174msgstr "<date> е указан два пъти за тази тема"
3175
3176#: ../src/ui/theme-parser.c:4369
3177msgid "<description> specified twice for this theme"
3178msgstr "<description> е указан два пъти за тази тема"
3179
3180#: ../src/ui/theme-parser.c:4636
3181#, c-format
3182msgid "Failed to find a valid file for theme %s\n"
3183msgstr "Неуспех при намирането на валиден файл за темата %s\n"
3184
3185#: ../src/ui/theme-parser.c:4692
3186#, c-format
3187msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
3188msgstr "Файлът-тема %s не съдържа коренов <metacity_theme> елемент"
3189
3190#: ../src/ui/theme-viewer.c:74
3191msgid "/_Windows"
3192msgstr "/_Прозорци"
3193
3194#: ../src/ui/theme-viewer.c:75
3195msgid "/Windows/tearoff"
3196msgstr "/Прозорци/откъсване"
3197
3198#: ../src/ui/theme-viewer.c:76
3199msgid "/Windows/_Dialog"
3200msgstr "/Прозорци/_Диалогов"
3201
3202#: ../src/ui/theme-viewer.c:77
3203msgid "/Windows/_Modal dialog"
3204msgstr "/Прозорци/_Модален диалогов"
3205
3206#: ../src/ui/theme-viewer.c:78
3207msgid "/Windows/_Utility"
3208msgstr "/Прозорци/_Инструмент"
3209
3210#: ../src/ui/theme-viewer.c:79
3211msgid "/Windows/_Splashscreen"
3212msgstr "/Прозорци/_Стартиращ екран"
3213
3214#: ../src/ui/theme-viewer.c:80
3215msgid "/Windows/_Top dock"
3216msgstr "/Прозорци/_Горен док"
3217
3218#: ../src/ui/theme-viewer.c:81
3219msgid "/Windows/_Bottom dock"
3220msgstr "/Прозорци/_Долен док"
3221
3222#: ../src/ui/theme-viewer.c:82
3223msgid "/Windows/_Left dock"
3224msgstr "/Прозорци/_Ляв док"
3225
3226#: ../src/ui/theme-viewer.c:83
3227msgid "/Windows/_Right dock"
3228msgstr "/Прозорци/_Десен док"
3229
3230#: ../src/ui/theme-viewer.c:84
3231msgid "/Windows/_All docks"
3232msgstr "/Прозорци/_Всички докове"
3233
3234#: ../src/ui/theme-viewer.c:85
3235msgid "/Windows/Des_ktop"
3236msgstr "/Прозорци/Работен _плот"
3237
3238#: ../src/ui/theme-viewer.c:134
3239msgid "Open another one of these windows"
3240msgstr "Отваряне на някой друг от тези прозорци"
3241
3242#: ../src/ui/theme-viewer.c:141
3243msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
3244msgstr "Това е демонстрационен бутон с икона „отваряне“"
3245
3246#: ../src/ui/theme-viewer.c:148
3247msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
3248msgstr "Това е демо бутон с икона „изход“"
3249
3250#: ../src/ui/theme-viewer.c:241
3251msgid "This is a sample message in a sample dialog"
3252msgstr "Това е примерно съобщение в примерен диалогов прозорец"
3253
3254#: ../src/ui/theme-viewer.c:324
3255#, c-format
3256msgid "Fake menu item %d\n"
3257msgstr "Фалшив обект на менюто %d\n"
3258
3259#: ../src/ui/theme-viewer.c:358
3260msgid "Border-only window"
3261msgstr "Прозорец само с граници"
3262
3263#: ../src/ui/theme-viewer.c:360
3264msgid "Bar"
3265msgstr "Лента"
3266
3267#: ../src/ui/theme-viewer.c:377
3268msgid "Normal Application Window"
3269msgstr "Нормален прозорец на програма"
3270
3271#: ../src/ui/theme-viewer.c:381
3272msgid "Dialog Box"
3273msgstr "Диалогова кутия"
3274
3275#: ../src/ui/theme-viewer.c:385
3276msgid "Modal Dialog Box"
3277msgstr "Модална диалогова кутия"
3278
3279#: ../src/ui/theme-viewer.c:389
3280msgid "Utility Palette"
3281msgstr "Палитра на инструментите"
3282
3283#: ../src/ui/theme-viewer.c:393
3284msgid "Torn-off Menu"
3285msgstr "Откъсване на менюто"
3286
3287#: ../src/ui/theme-viewer.c:397
3288msgid "Border"
3289msgstr "Граница"
3290
3291#: ../src/ui/theme-viewer.c:725
3292#, c-format
3293msgid "Button layout test %d"
3294msgstr "Тест за подредбата на бутоните %d"
3295
3296#: ../src/ui/theme-viewer.c:754
3297#, c-format
3298msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
3299msgstr "%g милисекунди за да изрисува една прозоречна рамка"
3300
3301#: ../src/ui/theme-viewer.c:797
3302#, c-format
3303msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
3304msgstr "Употреба: metacity-theme-viewer [ИМЕНАТЕМАТА]\n"
3305
3306#: ../src/ui/theme-viewer.c:804
3307#, c-format
3308msgid "Error loading theme: %s\n"
3309msgstr "Грешка при зареждането на темата: %s\n"
3310
3311#: ../src/ui/theme-viewer.c:810
3312#, c-format
3313msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
3314msgstr "Темата „%s“ е заредена за %g секунди\n"
3315
3316#: ../src/ui/theme-viewer.c:833
3317msgid "Normal Title Font"
3318msgstr "Нормален шрифт на заглавието"
3319
3320#: ../src/ui/theme-viewer.c:839
3321msgid "Small Title Font"
3322msgstr "Малък шрифт на заглавието"
3323
3324#: ../src/ui/theme-viewer.c:845
3325msgid "Large Title Font"
3326msgstr "Голям шрифт на заглавието"
3327
3328#: ../src/ui/theme-viewer.c:850
3329msgid "Button Layouts"
3330msgstr "Изглед на бутоните"
3331
3332#: ../src/ui/theme-viewer.c:855
3333msgid "Benchmark"
3334msgstr "Статистика"
3335
3336#: ../src/ui/theme-viewer.c:902
3337msgid "Window Title Goes Here"
3338msgstr "Тук се поставя заглавието на прозорците"
3339
3340#: ../src/ui/theme-viewer.c:1006
3341#, c-format
3342msgid ""
3343"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
3344"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
3345"frame)\n"
3346msgstr ""
3347"Изчертаха се %d кадъра за %g секунди от страна на клиента (по %g милисекунди "
3348"на кадър) и %g секунди нормално време, което включва ресурси от страна на "
3349"сървъра X (по %g милисекунди на кадър)\n"
3350
3351#: ../src/ui/theme-viewer.c:1225
3352msgid "position expression test returned TRUE but set error"
3353msgstr ""
3354"изразът за проверка на разположението върна TRUE, но зададе състояние за "
3355"грешка"
3356
3357#: ../src/ui/theme-viewer.c:1227
3358msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
3359msgstr ""
3360"изразът за проверка на разположението върна FALSE, но не зададе състояние за "
3361"грешка"
3362
3363#: ../src/ui/theme-viewer.c:1231
3364msgid "Error was expected but none given"
3365msgstr "Очакваше се грешка, но не беше дадена никаква"
3366
3367#: ../src/ui/theme-viewer.c:1233
3368#, c-format
3369msgid "Error %d was expected but %d given"
3370msgstr "Очакваше се грешка %d, но беше дадена %d"
3371
3372#: ../src/ui/theme-viewer.c:1239
3373#, c-format
3374msgid "Error not expected but one was returned: %s"
3375msgstr "Не се очакваше грешка, но беше върната една: %s"
3376
3377#: ../src/ui/theme-viewer.c:1243
3378#, c-format
3379msgid "x value was %d, %d was expected"
3380msgstr "стойността на x бе %d, а се очакваше %d"
3381
3382#: ../src/ui/theme-viewer.c:1246
3383#, c-format
3384msgid "y value was %d, %d was expected"
3385msgstr "стойността y бе %d, а се очакваше %d"
3386
3387#: ../src/ui/theme-viewer.c:1311
3388#, c-format
3389msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
3390msgstr "%d координатен израз обработен за %g секунди (%g секунди средно)\n"
3391
3392#: ../src/ui/theme.c:256
3393msgid "top"
3394msgstr "горния"
3395
3396#: ../src/ui/theme.c:258
3397msgid "bottom"
3398msgstr "долния"
3399
3400#: ../src/ui/theme.c:260
3401msgid "left"
3402msgstr "левия"
3403
3404#: ../src/ui/theme.c:262
3405msgid "right"
3406msgstr "десния"
3407
3408#: ../src/ui/theme.c:289
3409#, c-format
3410msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
3411msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер"
3412
3413#: ../src/ui/theme.c:308
3414#, c-format
3415msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
3416msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер на „%s“ ръб"
3417
3418#: ../src/ui/theme.c:345
3419#, c-format
3420msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
3421msgstr "Отношението на размерите на бутона %g е неподходящо"
3422
3423#: ../src/ui/theme.c:357
3424#, c-format
3425msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
3426msgstr "Геометрията на рамката не указва размера на бутоните"
3427
3428#: ../src/ui/theme.c:988
3429#, c-format
3430msgid "Gradients should have at least two colors"
3431msgstr "Преливките трябва да имат поне два цвята"
3432
3433#: ../src/ui/theme.c:1114
3434#, c-format
3435msgid ""
3436"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
3437"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
3438msgstr ""
3439"Цветовата спецификация на GTK трябва да указва състоянието в квадратни "
3440"скоби, напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при "
3441"анализира „%s“"
3442
3443#: ../src/ui/theme.c:1128
3444#, c-format
3445msgid ""
3446"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
3447"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
3448msgstr ""
3449"Цветовата спецификация на GTK трябва да съдържа квадратна скоба след "
3450"състоянието, напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при "
3451"анализа на „%s“"
3452
3453#: ../src/ui/theme.c:1139
3454#, c-format
3455msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
3456msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ в цветовата спецификация"
3457
3458#: ../src/ui/theme.c:1152
3459#, c-format
3460msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
3461msgstr "Неуспех при анализа на цветови компонент „%s“ в цветовата спецификация"
3462
3463#: ../src/ui/theme.c:1182
3464#, c-format
3465msgid ""
3466"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
3467"format"
3468msgstr ""
3469"Форматът на смесването е „blend/bg_color/fg_color/alpha“, „%s“ не се "
3470"подчинява на формата"
3471
3472#: ../src/ui/theme.c:1193
3473#, c-format
3474msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
3475msgstr "Неуспех при анализира на алфа стойността „%s“ в смесения цвят"
3476
3477#: ../src/ui/theme.c:1203
3478#, c-format
3479msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
3480msgstr "Алфа стойността „%s“ в смесения цвят не е между 0.0 и 1.0"
3481
3482#: ../src/ui/theme.c:1251
3483#, c-format
3484msgid ""
3485"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
3486msgstr ""
3487"Форматът на навиването е „shade/base_color/factor“, „%s“ не съответства на "
3488"формата"
3489
3490#: ../src/ui/theme.c:1262
3491#, c-format
3492msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
3493msgstr "Неуспех при анализа на фактора на навиването „%s“ в цвета за навиване"
3494
3495#: ../src/ui/theme.c:1272
3496#, c-format
3497msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
3498msgstr "Факторът на навиване „%s“ в цвета за сянката е отрицателен"
3499
3500#: ../src/ui/theme.c:1302
3501#, c-format
3502msgid "Could not parse color \"%s\""
3503msgstr "Неуспех при анализа на цвета „%s“"
3504
3505#: ../src/ui/theme.c:1560
3506#, c-format
3507msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
3508msgstr "Изразът за координати съдържа символа „%s“, който не е позволен"
3509
3510#: ../src/ui/theme.c:1587
3511#, c-format
3512msgid ""
3513"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
3514"parsed"
3515msgstr ""
3516"Изразът за координати съдържа числото с плаваща запетая „%s“, което не може "
3517"да бъде анализирано"
3518
3519#: ../src/ui/theme.c:1601
3520#, c-format
3521msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
3522msgstr ""
3523"Изразът за координати съдържа цялото число „%s“, което не може да бъде "
3524"анализирано"
3525
3526#: ../src/ui/theme.c:1723
3527#, c-format
3528msgid ""
3529"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
3530"\"%s\""
3531msgstr ""
3532"Изразът за координати съдържа непознат оператор в началото на този текст: „%"
3533"s“"
3534
3535#: ../src/ui/theme.c:1780
3536#, c-format
3537msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
3538msgstr "Изразът за координати бе празен или не бе разбран"
3539
3540#: ../src/ui/theme.c:1891 ../src/ui/theme.c:1901 ../src/ui/theme.c:1935
3541#, c-format
3542msgid "Coordinate expression results in division by zero"
3543msgstr "Изразът за координати дава деление на нула"
3544
3545#: ../src/ui/theme.c:1943
3546#, c-format
3547msgid ""
3548"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
3549msgstr ""
3550"Изразът за координати използва оператора mod върху число с плаваща запетая"
3551
3552#: ../src/ui/theme.c:1999
3553#, c-format
3554msgid ""
3555"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
3556msgstr ""
3557"Изразът за координати използва оператора „%s“ на място, където се очаква "
3558"операнд"
3559
3560#: ../src/ui/theme.c:2008
3561#, c-format
3562msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
3563msgstr ""
3564"Изразът за координати използва оператор на място, където се очаква операнд"
3565
3566#: ../src/ui/theme.c:2016
3567#, c-format
3568msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
3569msgstr "Изразът за координати завършва с оператор вместо с операнд"
3570
3571#: ../src/ui/theme.c:2026
3572#, c-format
3573msgid ""
3574"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
3575"operand in between"
3576msgstr ""
3577"Изразът за координати използва оператора „%c“ след „%c“ без да има операнд "
3578"между тях"
3579
3580#: ../src/ui/theme.c:2173 ../src/ui/theme.c:2214
3581#, c-format
3582msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
3583msgstr ""
3584"Изразът за координати използва непознатата променлива или константа „%s“"
3585
3586#: ../src/ui/theme.c:2268
3587#, c-format
3588msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
3589msgstr "Анализаторът на изрази за координати препълни буфера си."
3590
3591#: ../src/ui/theme.c:2297
3592#, c-format
3593msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
3594msgstr "В израза за координати има затваряща скоба без съответна отваряща"
3595
3596#: ../src/ui/theme.c:2361
3597#, c-format
3598msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
3599msgstr "В изразът за координати има отваряща скоба без съответна затваряща"
3600
3601#: ../src/ui/theme.c:2372
3602#, c-format
3603msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
3604msgstr "Изразът за координати не съдържа нито оператори, нито операнди"
3605
3606#: ../src/ui/theme.c:2574 ../src/ui/theme.c:2594 ../src/ui/theme.c:2614
3607#, c-format
3608msgid "Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n"
3609msgstr "Темата съдържа израз, който даде грешка: %s\n"
3610
3611#: ../src/ui/theme.c:4133
3612#, c-format
3613msgid ""
3614"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
3615"specified for this frame style"
3616msgstr ""
3617"За този стил на рамката трябва да се укаже <button function=\"%s\" state=\"%s"
3618"\" draw_ops=\"нещо си\"/>"
3619
3620#: ../src/ui/theme.c:4609 ../src/ui/theme.c:4634
3621#, c-format
3622msgid ""
3623"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
3624msgstr ""
3625"Липсва <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"нещо си\"/>"
3626
3627#: ../src/ui/theme.c:4678
3628#, c-format
3629msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
3630msgstr "Неуспех при зареждането на темата „%s“: %s\n"
3631
3632#: ../src/ui/theme.c:4804 ../src/ui/theme.c:4811 ../src/ui/theme.c:4818
3633#: ../src/ui/theme.c:4825 ../src/ui/theme.c:4832
3634#, c-format
3635msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
3636msgstr "Не е даден елементът <%s> за темата „%s“"
3637
3638#: ../src/ui/theme.c:4840
3639#, c-format
3640msgid ""
3641"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
3642"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
3643msgstr ""
3644"Няма указан стил на рамката за „%s“ прозорците в тема „%s“. Добавете елемент "
3645"<window type=\"%s\" style_set=\"нещо си\"/>"
3646
3647#: ../src/ui/theme.c:5207 ../src/ui/theme.c:5269 ../src/ui/theme.c:5332
3648#, c-format
3649msgid ""
3650"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
3651msgstr ""
3652"Константите определени от потребителя трябва да започват с главна буква, а „%"
3653"s“ не започва така"
3654
3655#: ../src/ui/theme.c:5215 ../src/ui/theme.c:5277 ../src/ui/theme.c:5340
3656#, c-format
3657msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
3658msgstr "Константата „%s“ вече е дефинирана"
3659
3660#: ../src/tools/metacity-message.c:150
3661#, c-format
3662msgid "Usage: %s\n"
3663msgstr "Употреба: %s\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.