source: gnome/master/atk.master.bg.po

Last change on this file was 2956, checked in by Александър Шопов, 6 years ago

Подаден в master

File size: 22.5 KB
RevLine 
[1761]1# Bulgarian translation for atk po-file.
[2318]2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2011 Free Software Foundation, Inc.
[2956]3# Copyright (C) 2015 Zahari Yurukov <zahari.yurukov@gmail.com>.
[1097]4# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
[2318]5# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2004, 2005, 2006, 2009, 2011.
[2956]6# Zahari Yurukov <zahari.yurukov@gmail.com>, 2015.
[1097]7# Към всички преводачи - това са специални термини,
8# които трябва да са достъпни за потребители с
9# увреждания - например слепота. Преводът е ОПИСАТЕЛЕН,
10# за да може да се предаде на потребителя какво всъщност
11# има на екрана. Преводът не е идеален. Някои от
12# термините са силно обвързани с терминологията на Java.
13# За повече информация:
14# http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/components/rootpane.html
15#
16msgid ""
17msgstr ""
[1854]18"Project-Id-Version: atk master\n"
[1097]19"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
[2956]20"POT-Creation-Date: 2015-03-09 16:33+0200\n"
21"PO-Revision-Date: 2015-03-09 16:37+0200\n"
22"Last-Translator: Zahari Yurukov <zahari.yurukov@gmail.com>\n"
[2318]23"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
24"Language: bg\n"
[1097]25"MIME-Version: 1.0\n"
26"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
27"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
28"lural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
[2956]29"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
30"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
[1097]31
[2956]32#: ../atk/atkhyperlink.c:128
[1097]33msgid "Selected Link"
[2956]34msgstr "Избрана връзка"
[1097]35
[2956]36#: ../atk/atkhyperlink.c:129
[1097]37msgid "Specifies whether the AtkHyperlink object is selected"
38msgstr "Определя дали обектът AtkHyperlink е избран"
39
[2956]40#: ../atk/atkhyperlink.c:135
[1097]41msgid "Number of Anchors"
42msgstr "Брой котви"
43
[2956]44#: ../atk/atkhyperlink.c:136
[1097]45msgid "The number of anchors associated with the AtkHyperlink object"
46msgstr "Броят на котвите свързани с обект AtkHyperlink"
47
[2956]48#: ../atk/atkhyperlink.c:144
[1097]49msgid "End index"
[2956]50msgstr "Краен индекс"
[1097]51
[2956]52#: ../atk/atkhyperlink.c:145
[1097]53msgid "The end index of the AtkHyperlink object"
54msgstr "Крайният индекс на обект AtkHyperlink"
55
[2956]56#: ../atk/atkhyperlink.c:153
[1097]57msgid "Start index"
[2956]58msgstr "Начален индекс"
[1097]59
[2956]60#: ../atk/atkhyperlink.c:154
[1097]61msgid "The start index of the AtkHyperlink object"
62msgstr "Началният индекс на обект AtkHyperlink"
63
[2956]64#: ../atk/atkobject.c:97
[1097]65msgid "invalid"
[2956]66msgstr "невалиден"
[1097]67
[2956]68#: ../atk/atkobject.c:98
[1097]69msgid "accelerator label"
[2956]70msgstr "етикет на ускорител"
[1097]71
[2956]72#: ../atk/atkobject.c:99
[1097]73msgid "alert"
74msgstr "внимание"
75
[2956]76#: ../atk/atkobject.c:100
[1097]77msgid "animation"
78msgstr "анимация"
79
[2956]80#: ../atk/atkobject.c:101
[1097]81msgid "arrow"
82msgstr "стрелка"
83
[2956]84#: ../atk/atkobject.c:102
[1097]85msgid "calendar"
86msgstr "календар"
87
[2956]88#: ../atk/atkobject.c:103
[1097]89msgid "canvas"
90msgstr "платно"
91
[2956]92#: ../atk/atkobject.c:104
[1097]93msgid "check box"
[2956]94msgstr "поле за отметка"
[1097]95
[2956]96#: ../atk/atkobject.c:105
[1097]97msgid "check menu item"
[2956]98msgstr "избираем елемент от меню"
[1097]99
[2956]100#: ../atk/atkobject.c:106
[1097]101msgid "color chooser"
102msgstr "избор на цвят"
103
[2956]104#: ../atk/atkobject.c:107
[1097]105msgid "column header"
106msgstr "заглавие на колона"
107
[2956]108#: ../atk/atkobject.c:108
[1097]109msgid "combo box"
[2956]110msgstr "падащ списък"
[1097]111
[2956]112#: ../atk/atkobject.c:109
[1097]113msgid "dateeditor"
114msgstr "редактор на дата"
115
[2956]116#: ../atk/atkobject.c:110
[1097]117msgid "desktop icon"
[2956]118msgstr "икона на работния плот"
[1097]119
[2956]120#: ../atk/atkobject.c:111
[1097]121msgid "desktop frame"
122msgstr "рамка на работния плот"
123
[2956]124#: ../atk/atkobject.c:112
[1097]125msgid "dial"
126msgstr "скала"
127
[2956]128#: ../atk/atkobject.c:113
[1097]129msgid "dialog"
[2956]130msgstr "диалогов прозорец"
[1097]131
[2956]132#: ../atk/atkobject.c:114
[1097]133msgid "directory pane"
[2956]134msgstr "съдържание на папка"
[1097]135
[2956]136#: ../atk/atkobject.c:115
[1097]137msgid "drawing area"
138msgstr "област за рисуване"
139
[2956]140#: ../atk/atkobject.c:116
[1097]141msgid "file chooser"
142msgstr "избор на файл"
143
[2956]144#: ../atk/atkobject.c:117
[1097]145msgid "filler"
146msgstr "пълнител"
147
148#. I know it looks wrong but that is what Java returns
[2956]149#: ../atk/atkobject.c:119
[1097]150msgid "fontchooser"
151msgstr "избор на шрифт"
152
[2956]153#: ../atk/atkobject.c:120
[1097]154msgid "frame"
155msgstr "рамка"
156
[2956]157#: ../atk/atkobject.c:121
[1097]158msgid "glass pane"
[2956]159msgstr "най-предно поле"
[1097]160
[2956]161#: ../atk/atkobject.c:122
[1097]162msgid "html container"
[2956]163msgstr "контейнер с html"
[1097]164
[2956]165#: ../atk/atkobject.c:123
[1097]166msgid "icon"
167msgstr "икона"
168
[2956]169#: ../atk/atkobject.c:124
[1097]170msgid "image"
[2956]171msgstr "изображение"
[1097]172
[2956]173#: ../atk/atkobject.c:125
[1097]174msgid "internal frame"
175msgstr "вътрешна рамка"
176
[2956]177#: ../atk/atkobject.c:126
[1097]178msgid "label"
179msgstr "етикет"
180
[2956]181#: ../atk/atkobject.c:127
[1097]182msgid "layered pane"
183msgstr "рамка със слоеве обекти"
184
[2956]185#: ../atk/atkobject.c:128
[1097]186msgid "list"
187msgstr "списък"
188
[2956]189#: ../atk/atkobject.c:129
[1097]190msgid "list item"
[2956]191msgstr "елемент от списък"
[1097]192
[2956]193#: ../atk/atkobject.c:130
[1097]194msgid "menu"
195msgstr "меню"
196
[2956]197#: ../atk/atkobject.c:131
[1097]198msgid "menu bar"
199msgstr "лента с менюта"
200
[2956]201#: ../atk/atkobject.c:132
[1097]202msgid "menu item"
203msgstr "елемент от меню"
204
[2956]205#: ../atk/atkobject.c:133
[1097]206msgid "option pane"
207msgstr "панел с опции"
208
[2956]209#: ../atk/atkobject.c:134
[1097]210msgid "page tab"
[2956]211msgstr "етикет на подпрозорец"
[1097]212
[2956]213#: ../atk/atkobject.c:135
[1097]214msgid "page tab list"
[2956]215msgstr "списък със подпрозорци"
[1097]216
[2956]217#: ../atk/atkobject.c:136
[1097]218msgid "panel"
219msgstr "панел"
220
[2956]221#: ../atk/atkobject.c:137
[1097]222msgid "password text"
223msgstr "текстово поле за парола"
224
[2956]225#: ../atk/atkobject.c:138
[1097]226msgid "popup menu"
227msgstr "изскачащо меню"
228
[2956]229#: ../atk/atkobject.c:139
[1097]230msgid "progress bar"
[2956]231msgstr "лента на напредъка"
[1097]232
[2956]233#: ../atk/atkobject.c:140
[1097]234msgid "push button"
235msgstr "бутон"
236
[2956]237#: ../atk/atkobject.c:141
[1097]238msgid "radio button"
[2956]239msgstr "радио бутон"
[1097]240
[2956]241#: ../atk/atkobject.c:142
[1097]242msgid "radio menu item"
[2956]243msgstr "избираем елемент от меню"
[1097]244
[2956]245#: ../atk/atkobject.c:143
[1097]246msgid "root pane"
247msgstr "основна рамка"
248
[2956]249#: ../atk/atkobject.c:144
[1097]250msgid "row header"
251msgstr "заглавие на ред"
252
[2956]253#: ../atk/atkobject.c:145
[1097]254msgid "scroll bar"
[1854]255msgstr "лента за придвижване"
[1097]256
[2956]257#: ../atk/atkobject.c:146
[1097]258msgid "scroll pane"
259msgstr "рамка, която се прелиства"
260
[2956]261#: ../atk/atkobject.c:147
[1097]262msgid "separator"
263msgstr "разделител"
264
[2956]265#: ../atk/atkobject.c:148
[1097]266msgid "slider"
267msgstr "плъзгач"
268
[2956]269#: ../atk/atkobject.c:149
[1097]270msgid "split pane"
271msgstr "разделителна рамка"
272
[2956]273#: ../atk/atkobject.c:150
[1097]274msgid "spin button"
[2956]275msgstr "въртелив бутон"
[1097]276
[2956]277#: ../atk/atkobject.c:151
[1097]278msgid "statusbar"
279msgstr "лента за състояние"
280
[2956]281#: ../atk/atkobject.c:152
[1097]282msgid "table"
283msgstr "таблица"
284
[2956]285#: ../atk/atkobject.c:153
[1097]286msgid "table cell"
287msgstr "клетка от таблица"
288
[2956]289#: ../atk/atkobject.c:154
[1097]290msgid "table column header"
291msgstr "заглавие на колона в таблица"
292
[2956]293#: ../atk/atkobject.c:155
[1097]294msgid "table row header"
295msgstr "заглавие на ред в таблица"
296
[2956]297#: ../atk/atkobject.c:156
[1097]298msgid "tear off menu item"
[2956]299msgstr "отделим елемент от меню"
[1097]300
[2956]301#: ../atk/atkobject.c:157
[1097]302msgid "terminal"
303msgstr "терминал"
304
[2956]305#: ../atk/atkobject.c:158
[1097]306msgid "text"
307msgstr "текст"
308
[2956]309#: ../atk/atkobject.c:159
[1097]310msgid "toggle button"
311msgstr "превключващ бутон"
312
[2956]313#: ../atk/atkobject.c:160
[1097]314msgid "tool bar"
315msgstr "лента с инструменти"
316
[2956]317#: ../atk/atkobject.c:161
[1097]318msgid "tool tip"
319msgstr "подсказка"
320
[2956]321#: ../atk/atkobject.c:162
[1097]322msgid "tree"
323msgstr "дърво"
324
[2956]325#: ../atk/atkobject.c:163
[1097]326msgid "tree table"
327msgstr "дървовидна таблица"
328
[2956]329#: ../atk/atkobject.c:164
[1097]330msgid "unknown"
[2956]331msgstr "непознат"
[1097]332
[2956]333#: ../atk/atkobject.c:165
[1097]334msgid "viewport"
[2956]335msgstr "видима част"
[1097]336
[2956]337#: ../atk/atkobject.c:166
[1097]338msgid "window"
339msgstr "прозорец"
340
[2956]341#: ../atk/atkobject.c:167
[1097]342msgid "header"
343msgstr "горен колонтитул"
344
[2956]345#: ../atk/atkobject.c:168
[1097]346msgid "footer"
347msgstr "долен колонтитул"
348
[2956]349#: ../atk/atkobject.c:169
[1097]350msgid "paragraph"
351msgstr "абзац"
352
[2956]353#: ../atk/atkobject.c:170
[1761]354msgid "ruler"
355msgstr "линийка"
356
[2956]357#: ../atk/atkobject.c:171
[1097]358msgid "application"
359msgstr "приложение"
360
[2956]361#: ../atk/atkobject.c:172
[1097]362msgid "autocomplete"
363msgstr "автоматично довършване"
364
[2956]365#: ../atk/atkobject.c:173
[1097]366msgid "edit bar"
367msgstr "лента за редакция"
368
[2956]369#: ../atk/atkobject.c:174
[1097]370msgid "embedded component"
371msgstr "вграден компонент"
372
[2956]373#: ../atk/atkobject.c:175
[1097]374msgid "entry"
[2956]375msgstr "поле за писане"
[1097]376
[2956]377#: ../atk/atkobject.c:176
[1097]378msgid "chart"
[2956]379msgstr "графика"
[1097]380
[2956]381#: ../atk/atkobject.c:177
[1097]382msgid "caption"
[2956]383msgstr "надпис"
[1097]384
[2956]385#: ../atk/atkobject.c:178
[1097]386msgid "document frame"
[2956]387msgstr "рамка на документ"
[1097]388
[2956]389#: ../atk/atkobject.c:179
[1097]390msgid "heading"
[2956]391msgstr "заглавие"
[1097]392
[2956]393#: ../atk/atkobject.c:180
[1097]394msgid "page"
395msgstr "страница"
396
[2956]397#: ../atk/atkobject.c:181
[1097]398msgid "section"
399msgstr "раздел"
400
[2956]401#: ../atk/atkobject.c:182
[1097]402msgid "redundant object"
403msgstr "излишен обект"
404
[2956]405#: ../atk/atkobject.c:183
[1097]406msgid "form"
407msgstr "формуляр"
408
[2956]409#: ../atk/atkobject.c:184
[1761]410msgid "link"
411msgstr "връзка"
412
[2956]413#: ../atk/atkobject.c:185
[1761]414msgid "input method window"
[2956]415msgstr "избор на начина за въвеждане на текст"
[1761]416
[2956]417#: ../atk/atkobject.c:186
[2318]418msgid "table row"
419msgstr "ред в таблица"
420
[2956]421#: ../atk/atkobject.c:187
[2318]422msgid "tree item"
[2956]423msgstr "елемент от дърво"
[2318]424
[2956]425#: ../atk/atkobject.c:188
[2318]426msgid "document spreadsheet"
427msgstr "електронна таблица"
428
[2956]429#: ../atk/atkobject.c:189
[2318]430msgid "document presentation"
431msgstr "презентация"
432
[2956]433#: ../atk/atkobject.c:190
[2318]434msgid "document text"
435msgstr "текст"
436
[2956]437#: ../atk/atkobject.c:191
[2318]438msgid "document web"
439msgstr "уеб страница"
440
[2956]441#: ../atk/atkobject.c:192
[2318]442msgid "document email"
443msgstr "е-писмо"
444
[2956]445#: ../atk/atkobject.c:193
[2318]446msgid "comment"
447msgstr "коментар"
448
[2956]449#: ../atk/atkobject.c:194
[2318]450msgid "list box"
451msgstr "списък"
452
[2956]453#: ../atk/atkobject.c:195
[2318]454msgid "grouping"
455msgstr "групиране"
456
[2956]457#: ../atk/atkobject.c:196
[2318]458msgid "image map"
[2956]459msgstr "зонирано изображение"
[2318]460
[2956]461#: ../atk/atkobject.c:197
[2318]462msgid "notification"
463msgstr "известяване"
464
[2956]465#: ../atk/atkobject.c:198
[2318]466msgid "info bar"
467msgstr "лента с информация"
468
[2956]469#: ../atk/atkobject.c:199
470msgid "level bar"
471msgstr "нивомер"
472
473#: ../atk/atkobject.c:200
474msgid "title bar"
475msgstr "заглавна лента"
476
477#: ../atk/atkobject.c:201
478msgid "block quote"
479msgstr "цитат в каре"
480
481#: ../atk/atkobject.c:202
482msgid "audio"
483msgstr "аудио"
484
485#: ../atk/atkobject.c:203
486msgid "video"
487msgstr "видео"
488
489#: ../atk/atkobject.c:204
490msgid "definition"
491msgstr "определение"
492
493#: ../atk/atkobject.c:205
494msgid "article"
495msgstr "статия"
496
497#: ../atk/atkobject.c:206
498msgid "landmark"
499msgstr "ориентир"
500
501#: ../atk/atkobject.c:207
502msgid "log"
503msgstr "журнал"
504
505#: ../atk/atkobject.c:208
506msgid "marquee"
507msgstr "движещ се текст"
508
509#: ../atk/atkobject.c:209
510msgid "math"
511msgstr "математика"
512
513#: ../atk/atkobject.c:210
514msgid "rating"
515msgstr "оценка"
516
517#: ../atk/atkobject.c:211
518msgid "timer"
519msgstr "хронометър"
520
521#: ../atk/atkobject.c:212
522msgid "description list"
523msgstr "списък на описанията"
524
525#: ../atk/atkobject.c:213
526msgid "description term"
527msgstr "термин"
528
529#: ../atk/atkobject.c:214
530msgid "description value"
531msgstr "описание"
532
533#: ../atk/atkobject.c:372
[1097]534msgid "Accessible Name"
535msgstr "Достъпно име"
536
[2956]537#: ../atk/atkobject.c:373
[1097]538msgid "Object instance's name formatted for assistive technology access"
[2956]539msgstr "Име на обект от някакъв клас, форматирано за технологии за достъпност"
[1097]540
[2956]541#: ../atk/atkobject.c:379
[1097]542msgid "Accessible Description"
543msgstr "Достъпно описание"
544
[2956]545#: ../atk/atkobject.c:380
[1097]546msgid "Description of an object, formatted for assistive technology access"
[2956]547msgstr "Описание на обект, форматирано за технологии за достъпност"
[1097]548
[2956]549#: ../atk/atkobject.c:386
[1097]550msgid "Accessible Parent"
551msgstr "Достъпен родител"
552
[2956]553#: ../atk/atkobject.c:387
554msgid "Parent of the current accessible as returned by atk_object_get_parent()"
555msgstr "Родителя на текущия елемент, както е върнат от atk_object_get_parent()"
[1097]556
[2956]557#: ../atk/atkobject.c:403
[1097]558msgid "Accessible Value"
559msgstr "Достъпна стойност"
560
[2956]561#: ../atk/atkobject.c:404
[1097]562msgid "Is used to notify that the value has changed"
563msgstr "Използва се, за да се уведоми за промяна на стойността"
564
[2956]565#: ../atk/atkobject.c:412
[1097]566msgid "Accessible Role"
[2956]567msgstr "Достъпен вид"
[1097]568
[2956]569#: ../atk/atkobject.c:413
[1097]570msgid "The accessible role of this object"
[2956]571msgstr "Достъпният вид на този обект"
[1097]572
[2956]573#: ../atk/atkobject.c:421
[1097]574msgid "Accessible Layer"
575msgstr "Достъпен слой"
576
[2956]577#: ../atk/atkobject.c:422
[1097]578msgid "The accessible layer of this object"
579msgstr "Достъпният слой на този обект"
580
[2956]581#: ../atk/atkobject.c:430
[1097]582msgid "Accessible MDI Value"
583msgstr "Достъпна стойност на приложение с множество прозорци в един контейнер"
584
[2956]585#: ../atk/atkobject.c:431
[1097]586msgid "The accessible MDI value of this object"
587msgstr ""
588"Достъпна стойност на обект на приложение с множество прозорци в един "
589"контейнер"
590
[2956]591#: ../atk/atkobject.c:447
[1097]592msgid "Accessible Table Caption"
593msgstr "Достъпно заглавие на таблица"
594
[2956]595#: ../atk/atkobject.c:448
[1097]596msgid ""
597"Is used to notify that the table caption has changed; this property should "
598"not be used. accessible-table-caption-object should be used instead"
599msgstr ""
600"Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на таблица. Това "
601"свойство не трябва да се използва. Вместо него се използва accessible-table-"
602"caption-object"
603
[2956]604#: ../atk/atkobject.c:462
[1097]605msgid "Accessible Table Column Header"
606msgstr "Достъпно заглавие на колона на таблица"
607
[2956]608#: ../atk/atkobject.c:463
[1097]609msgid "Is used to notify that the table column header has changed"
610msgstr ""
611"Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на колона на таблица."
612
[2956]613#: ../atk/atkobject.c:478
[1097]614msgid "Accessible Table Column Description"
615msgstr "Достъпно описание на колона в таблица"
616
[2956]617#: ../atk/atkobject.c:479
[1097]618msgid "Is used to notify that the table column description has changed"
619msgstr ""
620"Използва се, за да се уведоми за промяна на описание на колона на таблица."
621
[2956]622#: ../atk/atkobject.c:494
[1097]623msgid "Accessible Table Row Header"
624msgstr "Достъпно заглавие на ред на таблица"
625
[2956]626#: ../atk/atkobject.c:495
[1097]627msgid "Is used to notify that the table row header has changed"
628msgstr ""
629"Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на ред на таблица."
630
[2956]631#: ../atk/atkobject.c:509
[1097]632msgid "Accessible Table Row Description"
633msgstr "Достъпно описание на ред в таблица"
634
[2956]635#: ../atk/atkobject.c:510
[1097]636msgid "Is used to notify that the table row description has changed"
637msgstr ""
638"Използва се, за да се уведоми за промяна на описание на ред на таблица."
639
[2956]640#: ../atk/atkobject.c:516
[1097]641msgid "Accessible Table Summary"
642msgstr "Достъпно резюме на таблица"
643
[2956]644#: ../atk/atkobject.c:517
[1097]645msgid "Is used to notify that the table summary has changed"
646msgstr "Използва се, за да се уведоми за промяна на резюме на таблица"
647
[2956]648#: ../atk/atkobject.c:523
[1097]649msgid "Accessible Table Caption Object"
650msgstr "Достъпен обект за заглавие на таблица"
651
[2956]652#: ../atk/atkobject.c:524
[1097]653msgid "Is used to notify that the table caption has changed"
654msgstr "Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на таблица"
655
[2956]656#: ../atk/atkobject.c:530
[1097]657msgid "Number of Accessible Hypertext Links"
[2956]658msgstr "Брой достъпни връзки в хипертекст"
[1097]659
[2956]660#: ../atk/atkobject.c:531
[1097]661msgid "The number of links which the current AtkHypertext has"
[2956]662msgstr "Брой връзки в текущия обект AtkHypertext"
663
664#. Translators: This string describes a range within value-related
665#. * widgets such as a password-strength meter. Note that what such a
666#. * widget presents is controlled by application developers. Thus
667#. * assistive technologies such as screen readers are expected to
668#. * present this string alone or as a token in a list.
669#.
670#: ../atk/atkvalue.c:194
671msgid "very weak"
672msgstr "много слаба"
673
674#. Translators: This string describes a range within value-related
675#. * widgets such as a password-strength meter. Note that what such a
676#. * widget presents is controlled by application developers. Thus
677#. * assistive technologies such as screen readers are expected to
678#. * present this string alone or as a token in a list.
679#.
680#: ../atk/atkvalue.c:201
681msgid "weak"
682msgstr "слаба"
683
684#. Translators: This string describes a range within value-related
685#. * widgets such as a password-strength meter. Note that what such a
686#. * widget presents is controlled by application developers. Thus
687#. * assistive technologies such as screen readers are expected to
688#. * present this string alone or as a token in a list.
689#.
690#: ../atk/atkvalue.c:208
691msgid "acceptable"
692msgstr "приемлива"
693
694#. Translators: This string describes a range within value-related
695#. * widgets such as a password-strength meter. Note that what such a
696#. * widget presents is controlled by application developers. Thus
697#. * assistive technologies such as screen readers are expected to
698#. * present this string alone or as a token in a list.
699#.
700#: ../atk/atkvalue.c:215
701msgid "strong"
702msgstr "силна"
703
704#. Translators: This string describes a range within value-related
705#. * widgets such as a password-strength meter. Note that what such a
706#. * widget presents is controlled by application developers. Thus
707#. * assistive technologies such as screen readers are expected to
708#. * present this string alone or as a token in a list.
709#.
710#: ../atk/atkvalue.c:222
711msgid "very strong"
712msgstr "много силна"
713
714#. Translators: This string describes a range within value-related
715#. * widgets such as a volume slider. Note that what such a widget
716#. * presents (e.g. temperature, volume, price) is controlled by
717#. * application developers. Thus assistive technologies such as screen
718#. * readers are expected to present this string alone or as a token in
719#. * a list.
720#.
721#: ../atk/atkvalue.c:230
722msgid "very low"
723msgstr "много ниска"
724
725#. Translators: This string describes a range within value-related
726#. * widgets such as a volume slider. Note that what such a widget
727#. * presents (e.g. temperature, volume, price) is controlled by
728#. * application developers. Thus assistive technologies such as screen
729#. * readers are expected to present this string alone or as a token in
730#. * a list.
731#.
732#: ../atk/atkvalue.c:238
733msgid "medium"
734msgstr "средна"
735
736#. Translators: This string describes a range within value-related
737#. * widgets such as a volume slider. Note that what such a widget
738#. * presents (e.g. temperature, volume, price) is controlled by
739#. * application developers. Thus assistive technologies such as screen
740#. * readers are expected to present this string alone or as a token in
741#. * a list.
742#.
743#: ../atk/atkvalue.c:246
744msgid "high"
745msgstr "висока"
746
747#. Translators: This string describes a range within value-related
748#. * widgets such as a volume slider. Note that what such a widget
749#. * presents (e.g. temperature, volume, price) is controlled by
750#. * application developers. Thus assistive technologies such as screen
751#. * readers are expected to present this string alone or as a token in
752#. * a list.
753#.
754#: ../atk/atkvalue.c:254
755msgid "very high"
756msgstr "много висока"
757
758#. Translators: This string describes a range within value-related
759#. * widgets such as a hard drive usage. Note that what such a widget
760#. * presents (e.g. hard drive usage, network traffic) is controlled by
761#. * application developers. Thus assistive technologies such as screen
762#. * readers are expected to present this string alone or as a token in
763#. * a list.
764#.
765#: ../atk/atkvalue.c:262
766msgid "very bad"
767msgstr "много лоша"
768
769#. Translators: This string describes a range within value-related
770#. * widgets such as a hard drive usage. Note that what such a widget
771#. * presents (e.g. hard drive usage, network traffic) is controlled by
772#. * application developers. Thus assistive technologies such as screen
773#. * readers are expected to present this string alone or as a token in
774#. * a list.
775#.
776#: ../atk/atkvalue.c:270
777msgid "bad"
778msgstr "лоша"
779
780#. Translators: This string describes a range within value-related
781#. * widgets such as a hard drive usage. Note that what such a widget
782#. * presents (e.g. hard drive usage, network traffic) is controlled by
783#. * application developers. Thus assistive technologies such as screen
784#. * readers are expected to present this string alone or as a token in
785#. * a list.
786#.
787#: ../atk/atkvalue.c:278
788msgid "good"
789msgstr "добра"
790
791#. Translators: This string describes a range within value-related
792#. * widgets such as a hard drive usage. Note that what such a widget
793#. * presents (e.g. hard drive usage, network traffic) is controlled by
794#. * application developers. Thus assistive technologies such as screen
795#. * readers are expected to present this string alone or as a token in
796#. * a list.
797#.
798#: ../atk/atkvalue.c:286
799msgid "very good"
800msgstr "много добра"
801
802#. Translators: This string describes a range within value-related
803#. * widgets such as a hard drive usage. Note that what such a widget
804#. * presents (e.g. hard drive usage, network traffic) is controlled by
805#. * application developers. Thus assistive technologies such as screen
806#. * readers are expected to present this string alone or as a token in
807#. * a list.
808#.
809#: ../atk/atkvalue.c:294
810msgid "best"
811msgstr "отлична"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.