source: gnome/master/atk.master.bg.po @ 2434

Last change on this file since 2434 was 2318, checked in by Александър Шопов, 10 years ago

yelp-xsl, gtk+, gtk+-properties, glib, gedit, gnome-bluetooth, gnome-system-monitor, zenity, orca, gnome-session, gconf, gvfs, network-manager-applet, gnome-utils, atk: подадени в master

File size: 15.5 KB
RevLine 
[1761]1# Bulgarian translation for atk po-file.
[2318]2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2011 Free Software Foundation, Inc.
[1097]3# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
[2318]4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2004, 2005, 2006, 2009, 2011.
[1097]5# Към всички преводачи - това са специални термини,
6# които трябва да са достъпни за потребители с
7# увреждания - например слепота. Преводът е ОПИСАТЕЛЕН,
8# за да може да се предаде на потребителя какво всъщност
9# има на екрана. Преводът не е идеален. Някои от
10# термините са силно обвързани с терминологията на Java.
11# За повече информация:
12# http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/components/rootpane.html
13#
14msgid ""
15msgstr ""
[1854]16"Project-Id-Version: atk master\n"
[1097]17"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
[2318]18"POT-Creation-Date: 2011-08-11 22:55+0300\n"
19"PO-Revision-Date: 2011-08-11 22:55+0300\n"
20"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
21"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
22"Language: bg\n"
[1097]23"MIME-Version: 1.0\n"
24"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
25"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
26"lural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
27
28#: ../atk/atkhyperlink.c:103
29msgid "Selected Link"
30msgstr "Избрана препратка"
31
32#: ../atk/atkhyperlink.c:104
33msgid "Specifies whether the AtkHyperlink object is selected"
34msgstr "Определя дали обектът AtkHyperlink е избран"
35
36#: ../atk/atkhyperlink.c:110
37msgid "Number of Anchors"
38msgstr "Брой котви"
39
40#: ../atk/atkhyperlink.c:111
41msgid "The number of anchors associated with the AtkHyperlink object"
42msgstr "Броят на котвите свързани с обект AtkHyperlink"
43
44#: ../atk/atkhyperlink.c:119
45msgid "End index"
46msgstr "Край на индекс"
47
48#: ../atk/atkhyperlink.c:120
49msgid "The end index of the AtkHyperlink object"
50msgstr "Крайният индекс на обект AtkHyperlink"
51
52#: ../atk/atkhyperlink.c:128
53msgid "Start index"
54msgstr "Начало на индекс"
55
56#: ../atk/atkhyperlink.c:129
57msgid "The start index of the AtkHyperlink object"
58msgstr "Началният индекс на обект AtkHyperlink"
59
[1761]60#: ../atk/atkobject.c:74
[1097]61msgid "invalid"
62msgstr "невалидно"
63
[1761]64#: ../atk/atkobject.c:75
[1097]65msgid "accelerator label"
66msgstr "надпис на ускорител"
67
[1761]68#: ../atk/atkobject.c:76
[1097]69msgid "alert"
70msgstr "внимание"
71
[1761]72#: ../atk/atkobject.c:77
[1097]73msgid "animation"
74msgstr "анимация"
75
[1761]76#: ../atk/atkobject.c:78
[1097]77msgid "arrow"
78msgstr "стрелка"
79
[1761]80#: ../atk/atkobject.c:79
[1097]81msgid "calendar"
82msgstr "календар"
83
[1761]84#: ../atk/atkobject.c:80
[1097]85msgid "canvas"
86msgstr "платно"
87
[1761]88#: ../atk/atkobject.c:81
[1097]89msgid "check box"
90msgstr "кутийка за отмятане"
91
[1761]92#: ../atk/atkobject.c:82
[1097]93msgid "check menu item"
94msgstr "елемент на менюто за отмятане"
95
[1761]96#: ../atk/atkobject.c:83
[1097]97msgid "color chooser"
98msgstr "избор на цвят"
99
[1761]100#: ../atk/atkobject.c:84
[1097]101msgid "column header"
102msgstr "заглавие на колона"
103
[1761]104#: ../atk/atkobject.c:85
[1097]105msgid "combo box"
106msgstr "кутийка за избор от определени стойности"
107
[1761]108#: ../atk/atkobject.c:86
[1097]109msgid "dateeditor"
110msgstr "редактор на дата"
111
[1761]112#: ../atk/atkobject.c:87
[1097]113msgid "desktop icon"
114msgstr "икона за работния плот"
115
[1761]116#: ../atk/atkobject.c:88
[1097]117msgid "desktop frame"
118msgstr "рамка на работния плот"
119
[1761]120#: ../atk/atkobject.c:89
[1097]121msgid "dial"
122msgstr "скала"
123
[1761]124#: ../atk/atkobject.c:90
[1097]125msgid "dialog"
126msgstr "диалогова кутия"
127
[1761]128#: ../atk/atkobject.c:91
[1097]129msgid "directory pane"
130msgstr "изглед към папки"
131
[1761]132#: ../atk/atkobject.c:92
[1097]133msgid "drawing area"
134msgstr "област за рисуване"
135
[1761]136#: ../atk/atkobject.c:93
[1097]137msgid "file chooser"
138msgstr "избор на файл"
139
[1761]140#: ../atk/atkobject.c:94
[1097]141msgid "filler"
142msgstr "пълнител"
143
144#. I know it looks wrong but that is what Java returns
[1761]145#: ../atk/atkobject.c:96
[1097]146msgid "fontchooser"
147msgstr "избор на шрифт"
148
[1761]149#: ../atk/atkobject.c:97
[1097]150msgid "frame"
151msgstr "рамка"
152
[1761]153#: ../atk/atkobject.c:98
[1097]154msgid "glass pane"
155msgstr "най-горна рамка"
156
[1761]157#: ../atk/atkobject.c:99
[1097]158msgid "html container"
159msgstr "контейнер с код на html"
160
[1761]161#: ../atk/atkobject.c:100
[1097]162msgid "icon"
163msgstr "икона"
164
[1761]165#: ../atk/atkobject.c:101
[1097]166msgid "image"
167msgstr "картина"
168
[1761]169#: ../atk/atkobject.c:102
[1097]170msgid "internal frame"
171msgstr "вътрешна рамка"
172
[1761]173#: ../atk/atkobject.c:103
[1097]174msgid "label"
175msgstr "етикет"
176
[1761]177#: ../atk/atkobject.c:104
[1097]178msgid "layered pane"
179msgstr "рамка със слоеве обекти"
180
[1761]181#: ../atk/atkobject.c:105
[1097]182msgid "list"
183msgstr "списък"
184
[1761]185#: ../atk/atkobject.c:106
[1097]186msgid "list item"
187msgstr "елемент на списък"
188
[1761]189#: ../atk/atkobject.c:107
[1097]190msgid "menu"
191msgstr "меню"
192
[1761]193#: ../atk/atkobject.c:108
[1097]194msgid "menu bar"
195msgstr "лента с менюта"
196
[1761]197#: ../atk/atkobject.c:109
[1097]198msgid "menu item"
199msgstr "елемент от меню"
200
[1761]201#: ../atk/atkobject.c:110
[1097]202msgid "option pane"
203msgstr "панел с опции"
204
[1761]205#: ../atk/atkobject.c:111
[1097]206msgid "page tab"
207msgstr "таб за страница"
208
[1761]209#: ../atk/atkobject.c:112
[1097]210msgid "page tab list"
211msgstr "списък с табове"
212
[1761]213#: ../atk/atkobject.c:113
[1097]214msgid "panel"
215msgstr "панел"
216
[1761]217#: ../atk/atkobject.c:114
[1097]218msgid "password text"
219msgstr "текстово поле за парола"
220
[1761]221#: ../atk/atkobject.c:115
[1097]222msgid "popup menu"
223msgstr "изскачащо меню"
224
[1761]225#: ../atk/atkobject.c:116
[1097]226msgid "progress bar"
227msgstr "лента за прогрес"
228
[1761]229#: ../atk/atkobject.c:117
[1097]230msgid "push button"
231msgstr "бутон"
232
[1761]233#: ../atk/atkobject.c:118
[1097]234msgid "radio button"
235msgstr "радио-бутон"
236
[1761]237#: ../atk/atkobject.c:119
[1097]238msgid "radio menu item"
239msgstr "радио-елемент от меню"
240
[1761]241#: ../atk/atkobject.c:120
[1097]242msgid "root pane"
243msgstr "основна рамка"
244
[1761]245#: ../atk/atkobject.c:121
[1097]246msgid "row header"
247msgstr "заглавие на ред"
248
[1761]249#: ../atk/atkobject.c:122
[1097]250msgid "scroll bar"
[1854]251msgstr "лента за придвижване"
[1097]252
[1761]253#: ../atk/atkobject.c:123
[1097]254msgid "scroll pane"
255msgstr "рамка, която се прелиства"
256
[1761]257#: ../atk/atkobject.c:124
[1097]258msgid "separator"
259msgstr "разделител"
260
[1761]261#: ../atk/atkobject.c:125
[1097]262msgid "slider"
263msgstr "плъзгач"
264
[1761]265#: ../atk/atkobject.c:126
[1097]266msgid "split pane"
267msgstr "разделителна рамка"
268
[1761]269#: ../atk/atkobject.c:127
[1097]270msgid "spin button"
271msgstr "бутон за последователен избор"
272
[1761]273#: ../atk/atkobject.c:128
[1097]274msgid "statusbar"
275msgstr "лента за състояние"
276
[1761]277#: ../atk/atkobject.c:129
[1097]278msgid "table"
279msgstr "таблица"
280
[1761]281#: ../atk/atkobject.c:130
[1097]282msgid "table cell"
283msgstr "клетка от таблица"
284
[1761]285#: ../atk/atkobject.c:131
[1097]286msgid "table column header"
287msgstr "заглавие на колона в таблица"
288
[1761]289#: ../atk/atkobject.c:132
[1097]290msgid "table row header"
291msgstr "заглавие на ред в таблица"
292
[1761]293#: ../atk/atkobject.c:133
[1097]294msgid "tear off menu item"
295msgstr "елемент на менюто, който може да се отдели от него"
296
[1761]297#: ../atk/atkobject.c:134
[1097]298msgid "terminal"
299msgstr "терминал"
300
[1761]301#: ../atk/atkobject.c:135
[1097]302msgid "text"
303msgstr "текст"
304
[1761]305#: ../atk/atkobject.c:136
[1097]306msgid "toggle button"
307msgstr "превключващ бутон"
308
[1761]309#: ../atk/atkobject.c:137
[1097]310msgid "tool bar"
311msgstr "лента с инструменти"
312
[1761]313#: ../atk/atkobject.c:138
[1097]314msgid "tool tip"
315msgstr "подсказка"
316
[1761]317#: ../atk/atkobject.c:139
[1097]318msgid "tree"
319msgstr "дърво"
320
[1761]321#: ../atk/atkobject.c:140
[1097]322msgid "tree table"
323msgstr "дървовидна таблица"
324
[1761]325#: ../atk/atkobject.c:141
[1097]326msgid "unknown"
327msgstr "непознато"
328
[1761]329#: ../atk/atkobject.c:142
[1097]330msgid "viewport"
331msgstr "изглед"
332
[1761]333#: ../atk/atkobject.c:143
[1097]334msgid "window"
335msgstr "прозорец"
336
[1761]337#: ../atk/atkobject.c:144
[1097]338msgid "header"
339msgstr "горен колонтитул"
340
[1761]341#: ../atk/atkobject.c:145
[1097]342msgid "footer"
343msgstr "долен колонтитул"
344
[1761]345#: ../atk/atkobject.c:146
[1097]346msgid "paragraph"
347msgstr "абзац"
348
[1761]349#: ../atk/atkobject.c:147
350msgid "ruler"
351msgstr "линийка"
352
353#: ../atk/atkobject.c:148
[1097]354msgid "application"
355msgstr "приложение"
356
[1761]357#: ../atk/atkobject.c:149
[1097]358msgid "autocomplete"
359msgstr "автоматично довършване"
360
[1761]361#: ../atk/atkobject.c:150
[1097]362msgid "edit bar"
363msgstr "лента за редакция"
364
[1761]365#: ../atk/atkobject.c:151
[1097]366msgid "embedded component"
367msgstr "вграден компонент"
368
[1761]369#: ../atk/atkobject.c:152
[1097]370msgid "entry"
371msgstr "запис"
372
[1761]373#: ../atk/atkobject.c:153
[1097]374msgid "chart"
375msgstr "чертеж"
376
[1761]377#: ../atk/atkobject.c:154
[1097]378msgid "caption"
379msgstr "заглавие"
380
[1761]381#: ../atk/atkobject.c:155
[1097]382msgid "document frame"
383msgstr "рамка за документи"
384
[1761]385#: ../atk/atkobject.c:156
[1097]386msgid "heading"
387msgstr "горен колонтитул"
388
[1761]389#: ../atk/atkobject.c:157
[1097]390msgid "page"
391msgstr "страница"
392
[1761]393#: ../atk/atkobject.c:158
[1097]394msgid "section"
395msgstr "раздел"
396
[1761]397#: ../atk/atkobject.c:159
[1097]398msgid "redundant object"
399msgstr "излишен обект"
400
[1761]401#: ../atk/atkobject.c:160
[1097]402msgid "form"
403msgstr "формуляр"
404
[1761]405#: ../atk/atkobject.c:161
406msgid "link"
407msgstr "връзка"
408
409#: ../atk/atkobject.c:162
410msgid "input method window"
411msgstr "прозорец за входен метод"
412
[2318]413#: ../atk/atkobject.c:163
414msgid "table row"
415msgstr "ред в таблица"
416
417#: ../atk/atkobject.c:164
418msgid "tree item"
419msgstr "елемент в дърво"
420
421#: ../atk/atkobject.c:165
422msgid "document spreadsheet"
423msgstr "електронна таблица"
424
425#: ../atk/atkobject.c:166
426msgid "document presentation"
427msgstr "презентация"
428
429#: ../atk/atkobject.c:167
430msgid "document text"
431msgstr "текст"
432
433#: ../atk/atkobject.c:168
434msgid "document web"
435msgstr "уеб страница"
436
437#: ../atk/atkobject.c:169
438msgid "document email"
439msgstr "е-писмо"
440
441#: ../atk/atkobject.c:170
442msgid "comment"
443msgstr "коментар"
444
445#: ../atk/atkobject.c:171
446msgid "list box"
447msgstr "списък"
448
449#: ../atk/atkobject.c:172
450msgid "grouping"
451msgstr "групиране"
452
453#: ../atk/atkobject.c:173
454msgid "image map"
455msgstr "карта на картина"
456
457#: ../atk/atkobject.c:174
458msgid "notification"
459msgstr "известяване"
460
461#: ../atk/atkobject.c:175
462msgid "info bar"
463msgstr "лента с информация"
464
465#: ../atk/atkobject.c:514
[1097]466msgid "Accessible Name"
467msgstr "Достъпно име"
468
[2318]469#: ../atk/atkobject.c:515
[1097]470msgid "Object instance's name formatted for assistive technology access"
471msgstr ""
472"Име на обект от някакъв клас. Името е форматирано за технологии за достъпност"
473
[2318]474#: ../atk/atkobject.c:521
[1097]475msgid "Accessible Description"
476msgstr "Достъпно описание"
477
[2318]478#: ../atk/atkobject.c:522
[1097]479msgid "Description of an object, formatted for assistive technology access"
480msgstr "Описание на обект, форматиран за технологии за достъпност"
481
[2318]482#: ../atk/atkobject.c:528
[1097]483msgid "Accessible Parent"
484msgstr "Достъпен родител"
485
[2318]486#: ../atk/atkobject.c:529
[1097]487msgid "Is used to notify that the parent has changed"
488msgstr "Използва се, за да уведоми за промяна в родителя"
489
[2318]490#: ../atk/atkobject.c:535
[1097]491msgid "Accessible Value"
492msgstr "Достъпна стойност"
493
[2318]494#: ../atk/atkobject.c:536
[1097]495msgid "Is used to notify that the value has changed"
496msgstr "Използва се, за да се уведоми за промяна на стойността"
497
[2318]498#: ../atk/atkobject.c:544
[1097]499msgid "Accessible Role"
500msgstr "Достъпна роля"
501
[2318]502#: ../atk/atkobject.c:545
[1097]503msgid "The accessible role of this object"
504msgstr "Достъпната роля на този обект"
505
[2318]506#: ../atk/atkobject.c:553
[1097]507msgid "Accessible Layer"
508msgstr "Достъпен слой"
509
[2318]510#: ../atk/atkobject.c:554
[1097]511msgid "The accessible layer of this object"
512msgstr "Достъпният слой на този обект"
513
[2318]514#: ../atk/atkobject.c:562
[1097]515msgid "Accessible MDI Value"
516msgstr "Достъпна стойност на приложение с множество прозорци в един контейнер"
517
[2318]518#: ../atk/atkobject.c:563
[1097]519msgid "The accessible MDI value of this object"
520msgstr ""
521"Достъпна стойност на обект на приложение с множество прозорци в един "
522"контейнер"
523
[2318]524#: ../atk/atkobject.c:571
[1097]525msgid "Accessible Table Caption"
526msgstr "Достъпно заглавие на таблица"
527
[2318]528#: ../atk/atkobject.c:572
[1097]529msgid ""
530"Is used to notify that the table caption has changed; this property should "
531"not be used. accessible-table-caption-object should be used instead"
532msgstr ""
533"Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на таблица. Това "
534"свойство не трябва да се използва. Вместо него се използва accessible-table-"
535"caption-object"
536
[2318]537#: ../atk/atkobject.c:578
[1097]538msgid "Accessible Table Column Header"
539msgstr "Достъпно заглавие на колона на таблица"
540
[2318]541#: ../atk/atkobject.c:579
[1097]542msgid "Is used to notify that the table column header has changed"
543msgstr ""
544"Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на колона на таблица."
545
[2318]546#: ../atk/atkobject.c:585
[1097]547msgid "Accessible Table Column Description"
548msgstr "Достъпно описание на колона в таблица"
549
[2318]550#: ../atk/atkobject.c:586
[1097]551msgid "Is used to notify that the table column description has changed"
552msgstr ""
553"Използва се, за да се уведоми за промяна на описание на колона на таблица."
554
[2318]555#: ../atk/atkobject.c:592
[1097]556msgid "Accessible Table Row Header"
557msgstr "Достъпно заглавие на ред на таблица"
558
[2318]559#: ../atk/atkobject.c:593
[1097]560msgid "Is used to notify that the table row header has changed"
561msgstr ""
562"Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на ред на таблица."
563
[2318]564#: ../atk/atkobject.c:599
[1097]565msgid "Accessible Table Row Description"
566msgstr "Достъпно описание на ред в таблица"
567
[2318]568#: ../atk/atkobject.c:600
[1097]569msgid "Is used to notify that the table row description has changed"
570msgstr ""
571"Използва се, за да се уведоми за промяна на описание на ред на таблица."
572
[2318]573#: ../atk/atkobject.c:606
[1097]574msgid "Accessible Table Summary"
575msgstr "Достъпно резюме на таблица"
576
[2318]577#: ../atk/atkobject.c:607
[1097]578msgid "Is used to notify that the table summary has changed"
579msgstr "Използва се, за да се уведоми за промяна на резюме на таблица"
580
[2318]581#: ../atk/atkobject.c:613
[1097]582msgid "Accessible Table Caption Object"
583msgstr "Достъпен обект за заглавие на таблица"
584
[2318]585#: ../atk/atkobject.c:614
[1097]586msgid "Is used to notify that the table caption has changed"
587msgstr "Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на таблица"
588
[2318]589#: ../atk/atkobject.c:620
[1097]590msgid "Number of Accessible Hypertext Links"
591msgstr "Брой достъпни препратки в хипертекст"
592
[2318]593#: ../atk/atkobject.c:621
[1097]594msgid "The number of links which the current AtkHypertext has"
595msgstr "Брой препратки, в текущия обект AtkHypertext"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.