source: gnome/master/atk.master.bg.po

Last change on this file was 2956, checked in by Александър Шопов, 6 years ago

Подаден в master

File size: 22.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation for atk po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2011 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2015 Zahari Yurukov <zahari.yurukov@gmail.com>.
4# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
5# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2004, 2005, 2006, 2009, 2011.
6# Zahari Yurukov <zahari.yurukov@gmail.com>, 2015.
7# Към всички преводачи - това са специални термини,
8# които трябва да са достъпни за потребители с
9# увреждания - например слепота. Преводът е ОПИСАТЕЛЕН,
10# за да може да се предаде на потребителя какво всъщност
11# има на екрана. Преводът не е идеален. Някои от
12# термините са силно обвързани с терминологията на Java.
13# За повече информация:
14# http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/components/rootpane.html
15#
16msgid ""
17msgstr ""
18"Project-Id-Version: atk master\n"
19"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
20"POT-Creation-Date: 2015-03-09 16:33+0200\n"
21"PO-Revision-Date: 2015-03-09 16:37+0200\n"
22"Last-Translator: Zahari Yurukov <zahari.yurukov@gmail.com>\n"
23"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
24"Language: bg\n"
25"MIME-Version: 1.0\n"
26"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
27"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
28"lural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
29"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
30"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
31
32#: ../atk/atkhyperlink.c:128
33msgid "Selected Link"
34msgstr "Избрана връзка"
35
36#: ../atk/atkhyperlink.c:129
37msgid "Specifies whether the AtkHyperlink object is selected"
38msgstr "Определя дали обектът AtkHyperlink е избран"
39
40#: ../atk/atkhyperlink.c:135
41msgid "Number of Anchors"
42msgstr "Брой котви"
43
44#: ../atk/atkhyperlink.c:136
45msgid "The number of anchors associated with the AtkHyperlink object"
46msgstr "Броят на котвите свързани с обект AtkHyperlink"
47
48#: ../atk/atkhyperlink.c:144
49msgid "End index"
50msgstr "Краен индекс"
51
52#: ../atk/atkhyperlink.c:145
53msgid "The end index of the AtkHyperlink object"
54msgstr "Крайният индекс на обект AtkHyperlink"
55
56#: ../atk/atkhyperlink.c:153
57msgid "Start index"
58msgstr "Начален индекс"
59
60#: ../atk/atkhyperlink.c:154
61msgid "The start index of the AtkHyperlink object"
62msgstr "Началният индекс на обект AtkHyperlink"
63
64#: ../atk/atkobject.c:97
65msgid "invalid"
66msgstr "невалиден"
67
68#: ../atk/atkobject.c:98
69msgid "accelerator label"
70msgstr "етикет на ускорител"
71
72#: ../atk/atkobject.c:99
73msgid "alert"
74msgstr "внимание"
75
76#: ../atk/atkobject.c:100
77msgid "animation"
78msgstr "анимация"
79
80#: ../atk/atkobject.c:101
81msgid "arrow"
82msgstr "стрелка"
83
84#: ../atk/atkobject.c:102
85msgid "calendar"
86msgstr "календар"
87
88#: ../atk/atkobject.c:103
89msgid "canvas"
90msgstr "платно"
91
92#: ../atk/atkobject.c:104
93msgid "check box"
94msgstr "поле за отметка"
95
96#: ../atk/atkobject.c:105
97msgid "check menu item"
98msgstr "избираем елемент от меню"
99
100#: ../atk/atkobject.c:106
101msgid "color chooser"
102msgstr "избор на цвят"
103
104#: ../atk/atkobject.c:107
105msgid "column header"
106msgstr "заглавие на колона"
107
108#: ../atk/atkobject.c:108
109msgid "combo box"
110msgstr "падащ списък"
111
112#: ../atk/atkobject.c:109
113msgid "dateeditor"
114msgstr "редактор на дата"
115
116#: ../atk/atkobject.c:110
117msgid "desktop icon"
118msgstr "икона на работния плот"
119
120#: ../atk/atkobject.c:111
121msgid "desktop frame"
122msgstr "рамка на работния плот"
123
124#: ../atk/atkobject.c:112
125msgid "dial"
126msgstr "скала"
127
128#: ../atk/atkobject.c:113
129msgid "dialog"
130msgstr "диалогов прозорец"
131
132#: ../atk/atkobject.c:114
133msgid "directory pane"
134msgstr "съдържание на папка"
135
136#: ../atk/atkobject.c:115
137msgid "drawing area"
138msgstr "област за рисуване"
139
140#: ../atk/atkobject.c:116
141msgid "file chooser"
142msgstr "избор на файл"
143
144#: ../atk/atkobject.c:117
145msgid "filler"
146msgstr "пълнител"
147
148#. I know it looks wrong but that is what Java returns
149#: ../atk/atkobject.c:119
150msgid "fontchooser"
151msgstr "избор на шрифт"
152
153#: ../atk/atkobject.c:120
154msgid "frame"
155msgstr "рамка"
156
157#: ../atk/atkobject.c:121
158msgid "glass pane"
159msgstr "най-предно поле"
160
161#: ../atk/atkobject.c:122
162msgid "html container"
163msgstr "контейнер с html"
164
165#: ../atk/atkobject.c:123
166msgid "icon"
167msgstr "икона"
168
169#: ../atk/atkobject.c:124
170msgid "image"
171msgstr "изображение"
172
173#: ../atk/atkobject.c:125
174msgid "internal frame"
175msgstr "вътрешна рамка"
176
177#: ../atk/atkobject.c:126
178msgid "label"
179msgstr "етикет"
180
181#: ../atk/atkobject.c:127
182msgid "layered pane"
183msgstr "рамка със слоеве обекти"
184
185#: ../atk/atkobject.c:128
186msgid "list"
187msgstr "списък"
188
189#: ../atk/atkobject.c:129
190msgid "list item"
191msgstr "елемент от списък"
192
193#: ../atk/atkobject.c:130
194msgid "menu"
195msgstr "меню"
196
197#: ../atk/atkobject.c:131
198msgid "menu bar"
199msgstr "лента с менюта"
200
201#: ../atk/atkobject.c:132
202msgid "menu item"
203msgstr "елемент от меню"
204
205#: ../atk/atkobject.c:133
206msgid "option pane"
207msgstr "панел с опции"
208
209#: ../atk/atkobject.c:134
210msgid "page tab"
211msgstr "етикет на подпрозорец"
212
213#: ../atk/atkobject.c:135
214msgid "page tab list"
215msgstr "списък със подпрозорци"
216
217#: ../atk/atkobject.c:136
218msgid "panel"
219msgstr "панел"
220
221#: ../atk/atkobject.c:137
222msgid "password text"
223msgstr "текстово поле за парола"
224
225#: ../atk/atkobject.c:138
226msgid "popup menu"
227msgstr "изскачащо меню"
228
229#: ../atk/atkobject.c:139
230msgid "progress bar"
231msgstr "лента на напредъка"
232
233#: ../atk/atkobject.c:140
234msgid "push button"
235msgstr "бутон"
236
237#: ../atk/atkobject.c:141
238msgid "radio button"
239msgstr "радио бутон"
240
241#: ../atk/atkobject.c:142
242msgid "radio menu item"
243msgstr "избираем елемент от меню"
244
245#: ../atk/atkobject.c:143
246msgid "root pane"
247msgstr "основна рамка"
248
249#: ../atk/atkobject.c:144
250msgid "row header"
251msgstr "заглавие на ред"
252
253#: ../atk/atkobject.c:145
254msgid "scroll bar"
255msgstr "лента за придвижване"
256
257#: ../atk/atkobject.c:146
258msgid "scroll pane"
259msgstr "рамка, която се прелиства"
260
261#: ../atk/atkobject.c:147
262msgid "separator"
263msgstr "разделител"
264
265#: ../atk/atkobject.c:148
266msgid "slider"
267msgstr "плъзгач"
268
269#: ../atk/atkobject.c:149
270msgid "split pane"
271msgstr "разделителна рамка"
272
273#: ../atk/atkobject.c:150
274msgid "spin button"
275msgstr "въртелив бутон"
276
277#: ../atk/atkobject.c:151
278msgid "statusbar"
279msgstr "лента за състояние"
280
281#: ../atk/atkobject.c:152
282msgid "table"
283msgstr "таблица"
284
285#: ../atk/atkobject.c:153
286msgid "table cell"
287msgstr "клетка от таблица"
288
289#: ../atk/atkobject.c:154
290msgid "table column header"
291msgstr "заглавие на колона в таблица"
292
293#: ../atk/atkobject.c:155
294msgid "table row header"
295msgstr "заглавие на ред в таблица"
296
297#: ../atk/atkobject.c:156
298msgid "tear off menu item"
299msgstr "отделим елемент от меню"
300
301#: ../atk/atkobject.c:157
302msgid "terminal"
303msgstr "терминал"
304
305#: ../atk/atkobject.c:158
306msgid "text"
307msgstr "текст"
308
309#: ../atk/atkobject.c:159
310msgid "toggle button"
311msgstr "превключващ бутон"
312
313#: ../atk/atkobject.c:160
314msgid "tool bar"
315msgstr "лента с инструменти"
316
317#: ../atk/atkobject.c:161
318msgid "tool tip"
319msgstr "подсказка"
320
321#: ../atk/atkobject.c:162
322msgid "tree"
323msgstr "дърво"
324
325#: ../atk/atkobject.c:163
326msgid "tree table"
327msgstr "дървовидна таблица"
328
329#: ../atk/atkobject.c:164
330msgid "unknown"
331msgstr "непознат"
332
333#: ../atk/atkobject.c:165
334msgid "viewport"
335msgstr "видима част"
336
337#: ../atk/atkobject.c:166
338msgid "window"
339msgstr "прозорец"
340
341#: ../atk/atkobject.c:167
342msgid "header"
343msgstr "горен колонтитул"
344
345#: ../atk/atkobject.c:168
346msgid "footer"
347msgstr "долен колонтитул"
348
349#: ../atk/atkobject.c:169
350msgid "paragraph"
351msgstr "абзац"
352
353#: ../atk/atkobject.c:170
354msgid "ruler"
355msgstr "линийка"
356
357#: ../atk/atkobject.c:171
358msgid "application"
359msgstr "приложение"
360
361#: ../atk/atkobject.c:172
362msgid "autocomplete"
363msgstr "автоматично довършване"
364
365#: ../atk/atkobject.c:173
366msgid "edit bar"
367msgstr "лента за редакция"
368
369#: ../atk/atkobject.c:174
370msgid "embedded component"
371msgstr "вграден компонент"
372
373#: ../atk/atkobject.c:175
374msgid "entry"
375msgstr "поле за писане"
376
377#: ../atk/atkobject.c:176
378msgid "chart"
379msgstr "графика"
380
381#: ../atk/atkobject.c:177
382msgid "caption"
383msgstr "надпис"
384
385#: ../atk/atkobject.c:178
386msgid "document frame"
387msgstr "рамка на документ"
388
389#: ../atk/atkobject.c:179
390msgid "heading"
391msgstr "заглавие"
392
393#: ../atk/atkobject.c:180
394msgid "page"
395msgstr "страница"
396
397#: ../atk/atkobject.c:181
398msgid "section"
399msgstr "раздел"
400
401#: ../atk/atkobject.c:182
402msgid "redundant object"
403msgstr "излишен обект"
404
405#: ../atk/atkobject.c:183
406msgid "form"
407msgstr "формуляр"
408
409#: ../atk/atkobject.c:184
410msgid "link"
411msgstr "връзка"
412
413#: ../atk/atkobject.c:185
414msgid "input method window"
415msgstr "избор на начина за въвеждане на текст"
416
417#: ../atk/atkobject.c:186
418msgid "table row"
419msgstr "ред в таблица"
420
421#: ../atk/atkobject.c:187
422msgid "tree item"
423msgstr "елемент от дърво"
424
425#: ../atk/atkobject.c:188
426msgid "document spreadsheet"
427msgstr "електронна таблица"
428
429#: ../atk/atkobject.c:189
430msgid "document presentation"
431msgstr "презентация"
432
433#: ../atk/atkobject.c:190
434msgid "document text"
435msgstr "текст"
436
437#: ../atk/atkobject.c:191
438msgid "document web"
439msgstr "уеб страница"
440
441#: ../atk/atkobject.c:192
442msgid "document email"
443msgstr "е-писмо"
444
445#: ../atk/atkobject.c:193
446msgid "comment"
447msgstr "коментар"
448
449#: ../atk/atkobject.c:194
450msgid "list box"
451msgstr "списък"
452
453#: ../atk/atkobject.c:195
454msgid "grouping"
455msgstr "групиране"
456
457#: ../atk/atkobject.c:196
458msgid "image map"
459msgstr "зонирано изображение"
460
461#: ../atk/atkobject.c:197
462msgid "notification"
463msgstr "известяване"
464
465#: ../atk/atkobject.c:198
466msgid "info bar"
467msgstr "лента с информация"
468
469#: ../atk/atkobject.c:199
470msgid "level bar"
471msgstr "нивомер"
472
473#: ../atk/atkobject.c:200
474msgid "title bar"
475msgstr "заглавна лента"
476
477#: ../atk/atkobject.c:201
478msgid "block quote"
479msgstr "цитат в каре"
480
481#: ../atk/atkobject.c:202
482msgid "audio"
483msgstr "аудио"
484
485#: ../atk/atkobject.c:203
486msgid "video"
487msgstr "видео"
488
489#: ../atk/atkobject.c:204
490msgid "definition"
491msgstr "определение"
492
493#: ../atk/atkobject.c:205
494msgid "article"
495msgstr "статия"
496
497#: ../atk/atkobject.c:206
498msgid "landmark"
499msgstr "ориентир"
500
501#: ../atk/atkobject.c:207
502msgid "log"
503msgstr "журнал"
504
505#: ../atk/atkobject.c:208
506msgid "marquee"
507msgstr "движещ се текст"
508
509#: ../atk/atkobject.c:209
510msgid "math"
511msgstr "математика"
512
513#: ../atk/atkobject.c:210
514msgid "rating"
515msgstr "оценка"
516
517#: ../atk/atkobject.c:211
518msgid "timer"
519msgstr "хронометър"
520
521#: ../atk/atkobject.c:212
522msgid "description list"
523msgstr "списък на описанията"
524
525#: ../atk/atkobject.c:213
526msgid "description term"
527msgstr "термин"
528
529#: ../atk/atkobject.c:214
530msgid "description value"
531msgstr "описание"
532
533#: ../atk/atkobject.c:372
534msgid "Accessible Name"
535msgstr "Достъпно име"
536
537#: ../atk/atkobject.c:373
538msgid "Object instance's name formatted for assistive technology access"
539msgstr "Име на обект от някакъв клас, форматирано за технологии за достъпност"
540
541#: ../atk/atkobject.c:379
542msgid "Accessible Description"
543msgstr "Достъпно описание"
544
545#: ../atk/atkobject.c:380
546msgid "Description of an object, formatted for assistive technology access"
547msgstr "Описание на обект, форматирано за технологии за достъпност"
548
549#: ../atk/atkobject.c:386
550msgid "Accessible Parent"
551msgstr "Достъпен родител"
552
553#: ../atk/atkobject.c:387
554msgid "Parent of the current accessible as returned by atk_object_get_parent()"
555msgstr "Родителя на текущия елемент, както е върнат от atk_object_get_parent()"
556
557#: ../atk/atkobject.c:403
558msgid "Accessible Value"
559msgstr "Достъпна стойност"
560
561#: ../atk/atkobject.c:404
562msgid "Is used to notify that the value has changed"
563msgstr "Използва се, за да се уведоми за промяна на стойността"
564
565#: ../atk/atkobject.c:412
566msgid "Accessible Role"
567msgstr "Достъпен вид"
568
569#: ../atk/atkobject.c:413
570msgid "The accessible role of this object"
571msgstr "Достъпният вид на този обект"
572
573#: ../atk/atkobject.c:421
574msgid "Accessible Layer"
575msgstr "Достъпен слой"
576
577#: ../atk/atkobject.c:422
578msgid "The accessible layer of this object"
579msgstr "Достъпният слой на този обект"
580
581#: ../atk/atkobject.c:430
582msgid "Accessible MDI Value"
583msgstr "Достъпна стойност на приложение с множество прозорци в един контейнер"
584
585#: ../atk/atkobject.c:431
586msgid "The accessible MDI value of this object"
587msgstr ""
588"Достъпна стойност на обект на приложение с множество прозорци в един "
589"контейнер"
590
591#: ../atk/atkobject.c:447
592msgid "Accessible Table Caption"
593msgstr "Достъпно заглавие на таблица"
594
595#: ../atk/atkobject.c:448
596msgid ""
597"Is used to notify that the table caption has changed; this property should "
598"not be used. accessible-table-caption-object should be used instead"
599msgstr ""
600"Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на таблица. Това "
601"свойство не трябва да се използва. Вместо него се използва accessible-table-"
602"caption-object"
603
604#: ../atk/atkobject.c:462
605msgid "Accessible Table Column Header"
606msgstr "Достъпно заглавие на колона на таблица"
607
608#: ../atk/atkobject.c:463
609msgid "Is used to notify that the table column header has changed"
610msgstr ""
611"Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на колона на таблица."
612
613#: ../atk/atkobject.c:478
614msgid "Accessible Table Column Description"
615msgstr "Достъпно описание на колона в таблица"
616
617#: ../atk/atkobject.c:479
618msgid "Is used to notify that the table column description has changed"
619msgstr ""
620"Използва се, за да се уведоми за промяна на описание на колона на таблица."
621
622#: ../atk/atkobject.c:494
623msgid "Accessible Table Row Header"
624msgstr "Достъпно заглавие на ред на таблица"
625
626#: ../atk/atkobject.c:495
627msgid "Is used to notify that the table row header has changed"
628msgstr ""
629"Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на ред на таблица."
630
631#: ../atk/atkobject.c:509
632msgid "Accessible Table Row Description"
633msgstr "Достъпно описание на ред в таблица"
634
635#: ../atk/atkobject.c:510
636msgid "Is used to notify that the table row description has changed"
637msgstr ""
638"Използва се, за да се уведоми за промяна на описание на ред на таблица."
639
640#: ../atk/atkobject.c:516
641msgid "Accessible Table Summary"
642msgstr "Достъпно резюме на таблица"
643
644#: ../atk/atkobject.c:517
645msgid "Is used to notify that the table summary has changed"
646msgstr "Използва се, за да се уведоми за промяна на резюме на таблица"
647
648#: ../atk/atkobject.c:523
649msgid "Accessible Table Caption Object"
650msgstr "Достъпен обект за заглавие на таблица"
651
652#: ../atk/atkobject.c:524
653msgid "Is used to notify that the table caption has changed"
654msgstr "Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на таблица"
655
656#: ../atk/atkobject.c:530
657msgid "Number of Accessible Hypertext Links"
658msgstr "Брой достъпни връзки в хипертекст"
659
660#: ../atk/atkobject.c:531
661msgid "The number of links which the current AtkHypertext has"
662msgstr "Брой връзки в текущия обект AtkHypertext"
663
664#. Translators: This string describes a range within value-related
665#. * widgets such as a password-strength meter. Note that what such a
666#. * widget presents is controlled by application developers. Thus
667#. * assistive technologies such as screen readers are expected to
668#. * present this string alone or as a token in a list.
669#.
670#: ../atk/atkvalue.c:194
671msgid "very weak"
672msgstr "много слаба"
673
674#. Translators: This string describes a range within value-related
675#. * widgets such as a password-strength meter. Note that what such a
676#. * widget presents is controlled by application developers. Thus
677#. * assistive technologies such as screen readers are expected to
678#. * present this string alone or as a token in a list.
679#.
680#: ../atk/atkvalue.c:201
681msgid "weak"
682msgstr "слаба"
683
684#. Translators: This string describes a range within value-related
685#. * widgets such as a password-strength meter. Note that what such a
686#. * widget presents is controlled by application developers. Thus
687#. * assistive technologies such as screen readers are expected to
688#. * present this string alone or as a token in a list.
689#.
690#: ../atk/atkvalue.c:208
691msgid "acceptable"
692msgstr "приемлива"
693
694#. Translators: This string describes a range within value-related
695#. * widgets such as a password-strength meter. Note that what such a
696#. * widget presents is controlled by application developers. Thus
697#. * assistive technologies such as screen readers are expected to
698#. * present this string alone or as a token in a list.
699#.
700#: ../atk/atkvalue.c:215
701msgid "strong"
702msgstr "силна"
703
704#. Translators: This string describes a range within value-related
705#. * widgets such as a password-strength meter. Note that what such a
706#. * widget presents is controlled by application developers. Thus
707#. * assistive technologies such as screen readers are expected to
708#. * present this string alone or as a token in a list.
709#.
710#: ../atk/atkvalue.c:222
711msgid "very strong"
712msgstr "много силна"
713
714#. Translators: This string describes a range within value-related
715#. * widgets such as a volume slider. Note that what such a widget
716#. * presents (e.g. temperature, volume, price) is controlled by
717#. * application developers. Thus assistive technologies such as screen
718#. * readers are expected to present this string alone or as a token in
719#. * a list.
720#.
721#: ../atk/atkvalue.c:230
722msgid "very low"
723msgstr "много ниска"
724
725#. Translators: This string describes a range within value-related
726#. * widgets such as a volume slider. Note that what such a widget
727#. * presents (e.g. temperature, volume, price) is controlled by
728#. * application developers. Thus assistive technologies such as screen
729#. * readers are expected to present this string alone or as a token in
730#. * a list.
731#.
732#: ../atk/atkvalue.c:238
733msgid "medium"
734msgstr "средна"
735
736#. Translators: This string describes a range within value-related
737#. * widgets such as a volume slider. Note that what such a widget
738#. * presents (e.g. temperature, volume, price) is controlled by
739#. * application developers. Thus assistive technologies such as screen
740#. * readers are expected to present this string alone or as a token in
741#. * a list.
742#.
743#: ../atk/atkvalue.c:246
744msgid "high"
745msgstr "висока"
746
747#. Translators: This string describes a range within value-related
748#. * widgets such as a volume slider. Note that what such a widget
749#. * presents (e.g. temperature, volume, price) is controlled by
750#. * application developers. Thus assistive technologies such as screen
751#. * readers are expected to present this string alone or as a token in
752#. * a list.
753#.
754#: ../atk/atkvalue.c:254
755msgid "very high"
756msgstr "много висока"
757
758#. Translators: This string describes a range within value-related
759#. * widgets such as a hard drive usage. Note that what such a widget
760#. * presents (e.g. hard drive usage, network traffic) is controlled by
761#. * application developers. Thus assistive technologies such as screen
762#. * readers are expected to present this string alone or as a token in
763#. * a list.
764#.
765#: ../atk/atkvalue.c:262
766msgid "very bad"
767msgstr "много лоша"
768
769#. Translators: This string describes a range within value-related
770#. * widgets such as a hard drive usage. Note that what such a widget
771#. * presents (e.g. hard drive usage, network traffic) is controlled by
772#. * application developers. Thus assistive technologies such as screen
773#. * readers are expected to present this string alone or as a token in
774#. * a list.
775#.
776#: ../atk/atkvalue.c:270
777msgid "bad"
778msgstr "лоша"
779
780#. Translators: This string describes a range within value-related
781#. * widgets such as a hard drive usage. Note that what such a widget
782#. * presents (e.g. hard drive usage, network traffic) is controlled by
783#. * application developers. Thus assistive technologies such as screen
784#. * readers are expected to present this string alone or as a token in
785#. * a list.
786#.
787#: ../atk/atkvalue.c:278
788msgid "good"
789msgstr "добра"
790
791#. Translators: This string describes a range within value-related
792#. * widgets such as a hard drive usage. Note that what such a widget
793#. * presents (e.g. hard drive usage, network traffic) is controlled by
794#. * application developers. Thus assistive technologies such as screen
795#. * readers are expected to present this string alone or as a token in
796#. * a list.
797#.
798#: ../atk/atkvalue.c:286
799msgid "very good"
800msgstr "много добра"
801
802#. Translators: This string describes a range within value-related
803#. * widgets such as a hard drive usage. Note that what such a widget
804#. * presents (e.g. hard drive usage, network traffic) is controlled by
805#. * application developers. Thus assistive technologies such as screen
806#. * readers are expected to present this string alone or as a token in
807#. * a list.
808#.
809#: ../atk/atkvalue.c:294
810msgid "best"
811msgstr "отлична"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.