source: gnome/master/atk.master.bg.po @ 2434

Last change on this file since 2434 was 2318, checked in by Александър Шопов, 10 years ago

yelp-xsl, gtk+, gtk+-properties, glib, gedit, gnome-bluetooth, gnome-system-monitor, zenity, orca, gnome-session, gconf, gvfs, network-manager-applet, gnome-utils, atk: подадени в master

File size: 15.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation for atk po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2011 Free Software Foundation, Inc.
3# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2004, 2005, 2006, 2009, 2011.
5# Към всички преводачи - това са специални термини,
6# които трябва да са достъпни за потребители с
7# увреждания - например слепота. Преводът е ОПИСАТЕЛЕН,
8# за да може да се предаде на потребителя какво всъщност
9# има на екрана. Преводът не е идеален. Някои от
10# термините са силно обвързани с терминологията на Java.
11# За повече информация:
12# http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/components/rootpane.html
13#
14msgid ""
15msgstr ""
16"Project-Id-Version: atk master\n"
17"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
18"POT-Creation-Date: 2011-08-11 22:55+0300\n"
19"PO-Revision-Date: 2011-08-11 22:55+0300\n"
20"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
21"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
22"Language: bg\n"
23"MIME-Version: 1.0\n"
24"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
25"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
26"lural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
27
28#: ../atk/atkhyperlink.c:103
29msgid "Selected Link"
30msgstr "Избрана препратка"
31
32#: ../atk/atkhyperlink.c:104
33msgid "Specifies whether the AtkHyperlink object is selected"
34msgstr "Определя дали обектът AtkHyperlink е избран"
35
36#: ../atk/atkhyperlink.c:110
37msgid "Number of Anchors"
38msgstr "Брой котви"
39
40#: ../atk/atkhyperlink.c:111
41msgid "The number of anchors associated with the AtkHyperlink object"
42msgstr "Броят на котвите свързани с обект AtkHyperlink"
43
44#: ../atk/atkhyperlink.c:119
45msgid "End index"
46msgstr "Край на индекс"
47
48#: ../atk/atkhyperlink.c:120
49msgid "The end index of the AtkHyperlink object"
50msgstr "Крайният индекс на обект AtkHyperlink"
51
52#: ../atk/atkhyperlink.c:128
53msgid "Start index"
54msgstr "Начало на индекс"
55
56#: ../atk/atkhyperlink.c:129
57msgid "The start index of the AtkHyperlink object"
58msgstr "Началният индекс на обект AtkHyperlink"
59
60#: ../atk/atkobject.c:74
61msgid "invalid"
62msgstr "невалидно"
63
64#: ../atk/atkobject.c:75
65msgid "accelerator label"
66msgstr "надпис на ускорител"
67
68#: ../atk/atkobject.c:76
69msgid "alert"
70msgstr "внимание"
71
72#: ../atk/atkobject.c:77
73msgid "animation"
74msgstr "анимация"
75
76#: ../atk/atkobject.c:78
77msgid "arrow"
78msgstr "стрелка"
79
80#: ../atk/atkobject.c:79
81msgid "calendar"
82msgstr "календар"
83
84#: ../atk/atkobject.c:80
85msgid "canvas"
86msgstr "платно"
87
88#: ../atk/atkobject.c:81
89msgid "check box"
90msgstr "кутийка за отмятане"
91
92#: ../atk/atkobject.c:82
93msgid "check menu item"
94msgstr "елемент на менюто за отмятане"
95
96#: ../atk/atkobject.c:83
97msgid "color chooser"
98msgstr "избор на цвят"
99
100#: ../atk/atkobject.c:84
101msgid "column header"
102msgstr "заглавие на колона"
103
104#: ../atk/atkobject.c:85
105msgid "combo box"
106msgstr "кутийка за избор от определени стойности"
107
108#: ../atk/atkobject.c:86
109msgid "dateeditor"
110msgstr "редактор на дата"
111
112#: ../atk/atkobject.c:87
113msgid "desktop icon"
114msgstr "икона за работния плот"
115
116#: ../atk/atkobject.c:88
117msgid "desktop frame"
118msgstr "рамка на работния плот"
119
120#: ../atk/atkobject.c:89
121msgid "dial"
122msgstr "скала"
123
124#: ../atk/atkobject.c:90
125msgid "dialog"
126msgstr "диалогова кутия"
127
128#: ../atk/atkobject.c:91
129msgid "directory pane"
130msgstr "изглед към папки"
131
132#: ../atk/atkobject.c:92
133msgid "drawing area"
134msgstr "област за рисуване"
135
136#: ../atk/atkobject.c:93
137msgid "file chooser"
138msgstr "избор на файл"
139
140#: ../atk/atkobject.c:94
141msgid "filler"
142msgstr "пълнител"
143
144#. I know it looks wrong but that is what Java returns
145#: ../atk/atkobject.c:96
146msgid "fontchooser"
147msgstr "избор на шрифт"
148
149#: ../atk/atkobject.c:97
150msgid "frame"
151msgstr "рамка"
152
153#: ../atk/atkobject.c:98
154msgid "glass pane"
155msgstr "най-горна рамка"
156
157#: ../atk/atkobject.c:99
158msgid "html container"
159msgstr "контейнер с код на html"
160
161#: ../atk/atkobject.c:100
162msgid "icon"
163msgstr "икона"
164
165#: ../atk/atkobject.c:101
166msgid "image"
167msgstr "картина"
168
169#: ../atk/atkobject.c:102
170msgid "internal frame"
171msgstr "вътрешна рамка"
172
173#: ../atk/atkobject.c:103
174msgid "label"
175msgstr "етикет"
176
177#: ../atk/atkobject.c:104
178msgid "layered pane"
179msgstr "рамка със слоеве обекти"
180
181#: ../atk/atkobject.c:105
182msgid "list"
183msgstr "списък"
184
185#: ../atk/atkobject.c:106
186msgid "list item"
187msgstr "елемент на списък"
188
189#: ../atk/atkobject.c:107
190msgid "menu"
191msgstr "меню"
192
193#: ../atk/atkobject.c:108
194msgid "menu bar"
195msgstr "лента с менюта"
196
197#: ../atk/atkobject.c:109
198msgid "menu item"
199msgstr "елемент от меню"
200
201#: ../atk/atkobject.c:110
202msgid "option pane"
203msgstr "панел с опции"
204
205#: ../atk/atkobject.c:111
206msgid "page tab"
207msgstr "таб за страница"
208
209#: ../atk/atkobject.c:112
210msgid "page tab list"
211msgstr "списък с табове"
212
213#: ../atk/atkobject.c:113
214msgid "panel"
215msgstr "панел"
216
217#: ../atk/atkobject.c:114
218msgid "password text"
219msgstr "текстово поле за парола"
220
221#: ../atk/atkobject.c:115
222msgid "popup menu"
223msgstr "изскачащо меню"
224
225#: ../atk/atkobject.c:116
226msgid "progress bar"
227msgstr "лента за прогрес"
228
229#: ../atk/atkobject.c:117
230msgid "push button"
231msgstr "бутон"
232
233#: ../atk/atkobject.c:118
234msgid "radio button"
235msgstr "радио-бутон"
236
237#: ../atk/atkobject.c:119
238msgid "radio menu item"
239msgstr "радио-елемент от меню"
240
241#: ../atk/atkobject.c:120
242msgid "root pane"
243msgstr "основна рамка"
244
245#: ../atk/atkobject.c:121
246msgid "row header"
247msgstr "заглавие на ред"
248
249#: ../atk/atkobject.c:122
250msgid "scroll bar"
251msgstr "лента за придвижване"
252
253#: ../atk/atkobject.c:123
254msgid "scroll pane"
255msgstr "рамка, която се прелиства"
256
257#: ../atk/atkobject.c:124
258msgid "separator"
259msgstr "разделител"
260
261#: ../atk/atkobject.c:125
262msgid "slider"
263msgstr "плъзгач"
264
265#: ../atk/atkobject.c:126
266msgid "split pane"
267msgstr "разделителна рамка"
268
269#: ../atk/atkobject.c:127
270msgid "spin button"
271msgstr "бутон за последователен избор"
272
273#: ../atk/atkobject.c:128
274msgid "statusbar"
275msgstr "лента за състояние"
276
277#: ../atk/atkobject.c:129
278msgid "table"
279msgstr "таблица"
280
281#: ../atk/atkobject.c:130
282msgid "table cell"
283msgstr "клетка от таблица"
284
285#: ../atk/atkobject.c:131
286msgid "table column header"
287msgstr "заглавие на колона в таблица"
288
289#: ../atk/atkobject.c:132
290msgid "table row header"
291msgstr "заглавие на ред в таблица"
292
293#: ../atk/atkobject.c:133
294msgid "tear off menu item"
295msgstr "елемент на менюто, който може да се отдели от него"
296
297#: ../atk/atkobject.c:134
298msgid "terminal"
299msgstr "терминал"
300
301#: ../atk/atkobject.c:135
302msgid "text"
303msgstr "текст"
304
305#: ../atk/atkobject.c:136
306msgid "toggle button"
307msgstr "превключващ бутон"
308
309#: ../atk/atkobject.c:137
310msgid "tool bar"
311msgstr "лента с инструменти"
312
313#: ../atk/atkobject.c:138
314msgid "tool tip"
315msgstr "подсказка"
316
317#: ../atk/atkobject.c:139
318msgid "tree"
319msgstr "дърво"
320
321#: ../atk/atkobject.c:140
322msgid "tree table"
323msgstr "дървовидна таблица"
324
325#: ../atk/atkobject.c:141
326msgid "unknown"
327msgstr "непознато"
328
329#: ../atk/atkobject.c:142
330msgid "viewport"
331msgstr "изглед"
332
333#: ../atk/atkobject.c:143
334msgid "window"
335msgstr "прозорец"
336
337#: ../atk/atkobject.c:144
338msgid "header"
339msgstr "горен колонтитул"
340
341#: ../atk/atkobject.c:145
342msgid "footer"
343msgstr "долен колонтитул"
344
345#: ../atk/atkobject.c:146
346msgid "paragraph"
347msgstr "абзац"
348
349#: ../atk/atkobject.c:147
350msgid "ruler"
351msgstr "линийка"
352
353#: ../atk/atkobject.c:148
354msgid "application"
355msgstr "приложение"
356
357#: ../atk/atkobject.c:149
358msgid "autocomplete"
359msgstr "автоматично довършване"
360
361#: ../atk/atkobject.c:150
362msgid "edit bar"
363msgstr "лента за редакция"
364
365#: ../atk/atkobject.c:151
366msgid "embedded component"
367msgstr "вграден компонент"
368
369#: ../atk/atkobject.c:152
370msgid "entry"
371msgstr "запис"
372
373#: ../atk/atkobject.c:153
374msgid "chart"
375msgstr "чертеж"
376
377#: ../atk/atkobject.c:154
378msgid "caption"
379msgstr "заглавие"
380
381#: ../atk/atkobject.c:155
382msgid "document frame"
383msgstr "рамка за документи"
384
385#: ../atk/atkobject.c:156
386msgid "heading"
387msgstr "горен колонтитул"
388
389#: ../atk/atkobject.c:157
390msgid "page"
391msgstr "страница"
392
393#: ../atk/atkobject.c:158
394msgid "section"
395msgstr "раздел"
396
397#: ../atk/atkobject.c:159
398msgid "redundant object"
399msgstr "излишен обект"
400
401#: ../atk/atkobject.c:160
402msgid "form"
403msgstr "формуляр"
404
405#: ../atk/atkobject.c:161
406msgid "link"
407msgstr "връзка"
408
409#: ../atk/atkobject.c:162
410msgid "input method window"
411msgstr "прозорец за входен метод"
412
413#: ../atk/atkobject.c:163
414msgid "table row"
415msgstr "ред в таблица"
416
417#: ../atk/atkobject.c:164
418msgid "tree item"
419msgstr "елемент в дърво"
420
421#: ../atk/atkobject.c:165
422msgid "document spreadsheet"
423msgstr "електронна таблица"
424
425#: ../atk/atkobject.c:166
426msgid "document presentation"
427msgstr "презентация"
428
429#: ../atk/atkobject.c:167
430msgid "document text"
431msgstr "текст"
432
433#: ../atk/atkobject.c:168
434msgid "document web"
435msgstr "уеб страница"
436
437#: ../atk/atkobject.c:169
438msgid "document email"
439msgstr "е-писмо"
440
441#: ../atk/atkobject.c:170
442msgid "comment"
443msgstr "коментар"
444
445#: ../atk/atkobject.c:171
446msgid "list box"
447msgstr "списък"
448
449#: ../atk/atkobject.c:172
450msgid "grouping"
451msgstr "групиране"
452
453#: ../atk/atkobject.c:173
454msgid "image map"
455msgstr "карта на картина"
456
457#: ../atk/atkobject.c:174
458msgid "notification"
459msgstr "известяване"
460
461#: ../atk/atkobject.c:175
462msgid "info bar"
463msgstr "лента с информация"
464
465#: ../atk/atkobject.c:514
466msgid "Accessible Name"
467msgstr "Достъпно име"
468
469#: ../atk/atkobject.c:515
470msgid "Object instance's name formatted for assistive technology access"
471msgstr ""
472"Име на обект от някакъв клас. Името е форматирано за технологии за достъпност"
473
474#: ../atk/atkobject.c:521
475msgid "Accessible Description"
476msgstr "Достъпно описание"
477
478#: ../atk/atkobject.c:522
479msgid "Description of an object, formatted for assistive technology access"
480msgstr "Описание на обект, форматиран за технологии за достъпност"
481
482#: ../atk/atkobject.c:528
483msgid "Accessible Parent"
484msgstr "Достъпен родител"
485
486#: ../atk/atkobject.c:529
487msgid "Is used to notify that the parent has changed"
488msgstr "Използва се, за да уведоми за промяна в родителя"
489
490#: ../atk/atkobject.c:535
491msgid "Accessible Value"
492msgstr "Достъпна стойност"
493
494#: ../atk/atkobject.c:536
495msgid "Is used to notify that the value has changed"
496msgstr "Използва се, за да се уведоми за промяна на стойността"
497
498#: ../atk/atkobject.c:544
499msgid "Accessible Role"
500msgstr "Достъпна роля"
501
502#: ../atk/atkobject.c:545
503msgid "The accessible role of this object"
504msgstr "Достъпната роля на този обект"
505
506#: ../atk/atkobject.c:553
507msgid "Accessible Layer"
508msgstr "Достъпен слой"
509
510#: ../atk/atkobject.c:554
511msgid "The accessible layer of this object"
512msgstr "Достъпният слой на този обект"
513
514#: ../atk/atkobject.c:562
515msgid "Accessible MDI Value"
516msgstr "Достъпна стойност на приложение с множество прозорци в един контейнер"
517
518#: ../atk/atkobject.c:563
519msgid "The accessible MDI value of this object"
520msgstr ""
521"Достъпна стойност на обект на приложение с множество прозорци в един "
522"контейнер"
523
524#: ../atk/atkobject.c:571
525msgid "Accessible Table Caption"
526msgstr "Достъпно заглавие на таблица"
527
528#: ../atk/atkobject.c:572
529msgid ""
530"Is used to notify that the table caption has changed; this property should "
531"not be used. accessible-table-caption-object should be used instead"
532msgstr ""
533"Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на таблица. Това "
534"свойство не трябва да се използва. Вместо него се използва accessible-table-"
535"caption-object"
536
537#: ../atk/atkobject.c:578
538msgid "Accessible Table Column Header"
539msgstr "Достъпно заглавие на колона на таблица"
540
541#: ../atk/atkobject.c:579
542msgid "Is used to notify that the table column header has changed"
543msgstr ""
544"Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на колона на таблица."
545
546#: ../atk/atkobject.c:585
547msgid "Accessible Table Column Description"
548msgstr "Достъпно описание на колона в таблица"
549
550#: ../atk/atkobject.c:586
551msgid "Is used to notify that the table column description has changed"
552msgstr ""
553"Използва се, за да се уведоми за промяна на описание на колона на таблица."
554
555#: ../atk/atkobject.c:592
556msgid "Accessible Table Row Header"
557msgstr "Достъпно заглавие на ред на таблица"
558
559#: ../atk/atkobject.c:593
560msgid "Is used to notify that the table row header has changed"
561msgstr ""
562"Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на ред на таблица."
563
564#: ../atk/atkobject.c:599
565msgid "Accessible Table Row Description"
566msgstr "Достъпно описание на ред в таблица"
567
568#: ../atk/atkobject.c:600
569msgid "Is used to notify that the table row description has changed"
570msgstr ""
571"Използва се, за да се уведоми за промяна на описание на ред на таблица."
572
573#: ../atk/atkobject.c:606
574msgid "Accessible Table Summary"
575msgstr "Достъпно резюме на таблица"
576
577#: ../atk/atkobject.c:607
578msgid "Is used to notify that the table summary has changed"
579msgstr "Използва се, за да се уведоми за промяна на резюме на таблица"
580
581#: ../atk/atkobject.c:613
582msgid "Accessible Table Caption Object"
583msgstr "Достъпен обект за заглавие на таблица"
584
585#: ../atk/atkobject.c:614
586msgid "Is used to notify that the table caption has changed"
587msgstr "Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на таблица"
588
589#: ../atk/atkobject.c:620
590msgid "Number of Accessible Hypertext Links"
591msgstr "Брой достъпни препратки в хипертекст"
592
593#: ../atk/atkobject.c:621
594msgid "The number of links which the current AtkHypertext has"
595msgstr "Брой препратки, в текущия обект AtkHypertext"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.