source: gnome/master/gconf.master.bg.po @ 2434

Last change on this file since 2434 was 2318, checked in by Александър Шопов, 10 years ago

yelp-xsl, gtk+, gtk+-properties, glib, gedit, gnome-bluetooth, gnome-system-monitor, zenity, orca, gnome-session, gconf, gvfs, network-manager-applet, gnome-utils, atk: подадени в master

File size: 111.6 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gconf po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
4# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
6# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gconf master\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2011-08-11 19:58+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2011-08-11 19:58+0300\n"
14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"Language: bg\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../backends/evoldap-backend.c:162
23#, c-format
24msgid "Failed to get configuration file path from '%s'"
25msgstr "Неуспех при получаването на пътя до файла с настройки от „%s“"
26
27#: ../backends/evoldap-backend.c:173
28#, c-format
29msgid "Created Evolution/LDAP source using configuration file '%s'"
30msgstr "Създаден е източник на Evolution/LDAP от файла с настройки „%s“"
31
32#: ../backends/evoldap-backend.c:447
33#, c-format
34msgid "Unable to parse XML file '%s'"
35msgstr "Неуспех при анализиране на файла с XML — „%s“"
36
37#: ../backends/evoldap-backend.c:456
38#, c-format
39msgid "Config file '%s' is empty"
40msgstr "Документът „%s“ е празен"
41
42#: ../backends/evoldap-backend.c:467
43#, c-format
44msgid "Root node of '%s' must be <evoldap>, not <%s>"
45msgstr "Кореновият възел на „%s“ трябва да е <evoldap>, а не <%s>"
46
47#: ../backends/evoldap-backend.c:505
48#, c-format
49msgid "No <template> specified in '%s'"
50msgstr "В „%s“ не присъства елемент <template>"
51
52#: ../backends/evoldap-backend.c:512
53#, c-format
54msgid "No \"filter\" attribute specified on <template> in '%s'"
55msgstr "Не е указан атрибут „filter“ за елемент <template> в „%s“"
56
57#: ../backends/evoldap-backend.c:574
58#, c-format
59msgid "No LDAP server or base DN specified in '%s'"
60msgstr "В „%s“ не е указан сървър за LDAP или базов DN"
61
62#: ../backends/evoldap-backend.c:580
63#, c-format
64msgid "Contacting LDAP server: host '%s', port '%d', base DN '%s'"
65msgstr "Свързване към сървър за LDAP: хост „%s“, порт „%d“, базов DN „%s“"
66
67#: ../backends/evoldap-backend.c:587
68#, c-format
69msgid "Failed to contact LDAP server: %s"
70msgstr "Неуспех при свързване със сървър за LDAP: %s"
71
72#: ../backends/evoldap-backend.c:675
73#, c-format
74msgid "Searching for entries using filter: %s"
75msgstr "Търсене за записи чрез ползването на филтър: %s"
76
77#: ../backends/evoldap-backend.c:689
78#, c-format
79msgid "Error querying LDAP server: %s"
80msgstr "Грешка при запитване към сървър за LDAP: %s"
81
82#: ../backends/evoldap-backend.c:699
83#, c-format
84msgid "Got %d entries using filter: %s"
85msgstr "Получени са %d записа чрез ползването на филтъра: %s"
86
87#: ../backends/gconf-merge-tree.c:59
88#, c-format
89msgid "Cannot find directory %s\n"
90msgstr "Не може да се намери папката %s\n"
91
92#: ../backends/gconf-merge-tree.c:75
93#, c-format
94msgid "Error saving GConf tree to '%s': %s\n"
95msgstr "Грешка при запазване на дървото на GConf в „%s“: %s\n"
96
97#: ../backends/gconf-merge-tree.c:101
98#, c-format
99msgid "Usage: %s <dir>\n"
100msgstr "Употреба: %s <папка>\n"
101
102#: ../backends/gconf-merge-tree.c:107
103#, c-format
104msgid ""
105"Usage: %s <dir>\n"
106"  Merges a markup backend filesystem hierarchy like:\n"
107"    dir/%%gconf.xml\n"
108"        subdir1/%%gconf.xml\n"
109"        subdir2/%%gconf.xml\n"
110"  to:\n"
111"    dir/%%gconf-tree.xml\n"
112msgstr ""
113"Употреба: %s <папка>\n"
114"  Слива йерархия на файловата система във вид на XML по следния начин:\n"
115"    папка/%%gconf.xml\n"
116"        подпапка1/%%gconf.xml\n"
117"        подпапка2/%%gconf.xml\n"
118"  в:\n"
119"    папка/%%gconf-tree.xml\n"
120
121#: ../backends/markup-backend.c:163
122msgid "Unloading text markup backend module."
123msgstr "Модулът за работа с XML се изключва."
124
125#: ../backends/markup-backend.c:226 ../backends/xml-backend.c:288
126#, c-format
127msgid "Couldn't find the XML root directory in the address `%s'"
128msgstr "Не може да се намери основната папка за XML в адреса „%s“"
129
130#: ../backends/markup-backend.c:283 ../backends/xml-backend.c:343
131#, c-format
132msgid "Could not make directory `%s': %s"
133msgstr "Не може да се създаде папката „%s“: %s"
134
135#: ../backends/markup-backend.c:392 ../backends/xml-backend.c:444
136#, c-format
137msgid ""
138"Can't read from or write to the XML root directory in the address \"%s\""
139msgstr "Не може да се чете или пише в главната папка за XML в адреса „%s“"
140
141#: ../backends/markup-backend.c:403 ../backends/xml-backend.c:454
142#, c-format
143msgid "Directory/file permissions for XML source at root %s are: %o/%o"
144msgstr ""
145"Правата за достъп до папка/файл с източник на XML в корена %s са: %o/%o"
146
147#: ../backends/markup-backend.c:742 ../backends/xml-backend.c:685
148#, c-format
149msgid ""
150"Remove directory operation is no longer supported, just remove all the "
151"values in the directory"
152msgstr ""
153"Операцията по изтриването на папка вече не се поддържа. Просто премахнете "
154"всички стойности в папката"
155
156#: ../backends/markup-backend.c:828 ../backends/xml-backend.c:771
157#, c-format
158msgid "Could not open lock directory for %s to remove locks: %s\n"
159msgstr ""
160"Не може да се отвори папката със заключващи записи за %s, за да се премахнат "
161"заключванията: %s\n"
162
163#: ../backends/markup-backend.c:841 ../backends/xml-backend.c:784
164#, c-format
165msgid "Could not remove file %s: %s\n"
166msgstr "Не може да се премахне файл %s: %s\n"
167
168#: ../backends/markup-backend.c:862
169msgid "Initializing Markup backend module"
170msgstr "Модулът за работа с XML се инициализира"
171
172#: ../backends/markup-backend.c:923 ../backends/xml-backend.c:885
173#, c-format
174msgid "Failed to give up lock on XML directory \"%s\": %s"
175msgstr "Грешка при отключване на папката с XML „%s“: %s"
176
177#: ../backends/markup-tree.c:437
178#, c-format
179msgid "Failed to write some configuration data to disk\n"
180msgstr "Неуспех при запазването на част от настройките върху диска\n"
181
182#: ../backends/markup-tree.c:960 ../backends/xml-dir.c:1267
183#, c-format
184msgid "Could not make directory \"%s\": %s"
185msgstr "Не може да се създаде папка „%s“: %s"
186
187#: ../backends/markup-tree.c:1000 ../backends/markup-tree.c:1007
188#, c-format
189msgid "Could not remove \"%s\": %s\n"
190msgstr "Не може да се премахне файл „%s“: %s\n"
191
192#: ../backends/markup-tree.c:1208
193#, c-format
194msgid "Failed to write \"%s\": %s\n"
195msgstr "Неуспех при писане в „%s“: %s\n"
196
197#: ../backends/markup-tree.c:1416
198#, c-format
199msgid "Failed to load file \"%s\": %s"
200msgstr "Неуспех при зареждане на файла „%s“: %s"
201
202#: ../backends/markup-tree.c:2006
203#, c-format
204msgid "Line %d character %d: %s"
205msgstr "Ред %d, знак %d: %s"
206
207#: ../backends/markup-tree.c:2234 ../backends/markup-tree.c:2255
208#, c-format
209msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
210msgstr "Неправилен атрибут „%s“ за елемента <%s> в този контекст"
211
212#: ../backends/markup-tree.c:2280 ../gconf/gconf-value.c:111
213#, c-format
214msgid "Didn't understand `%s' (expected integer)"
215msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се цяло число)"
216
217#: ../backends/markup-tree.c:2287 ../gconf/gconf-value.c:121
218#, c-format
219msgid "Integer `%s' is too large or small"
220msgstr "Цялото число „%s“ е твърде голямо или малко"
221
222#: ../backends/markup-tree.c:2319 ../gconf/gconf-value.c:186
223#, c-format
224msgid "Didn't understand `%s' (expected true or false)"
225msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се истина или лъжа)"
226
227#: ../backends/markup-tree.c:2343 ../gconf/gconf-value.c:142
228#, c-format
229msgid "Didn't understand `%s' (expected real number)"
230msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се реално число)"
231
232#: ../backends/markup-tree.c:2423
233#, c-format
234msgid "Unknown value \"%s\" for \"%s\" attribute on element <%s>"
235msgstr "Непозната стойност „%s“ за атрибута „%s“ на елемента <%s>"
236
237#: ../backends/markup-tree.c:2443 ../backends/markup-tree.c:2483
238#: ../backends/markup-tree.c:2507 ../backends/markup-tree.c:2515
239#: ../backends/markup-tree.c:2570 ../backends/markup-tree.c:2635
240#: ../backends/markup-tree.c:2747 ../backends/markup-tree.c:2815
241#: ../backends/markup-tree.c:2873 ../backends/markup-tree.c:3023
242#, c-format
243msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
244msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента <%s> липсва"
245
246#: ../backends/markup-tree.c:2457
247#, c-format
248msgid "Invalid ltype \"%s\" on <%s>"
249msgstr "Неправилен вид ltype „%s“ в <%s>"
250
251#: ../backends/markup-tree.c:2537
252#, c-format
253msgid "Invalid first-element type \"%s\" on <%s>"
254msgstr "Неправилен вид на първия елемент „%s“ в <%s>"
255
256#: ../backends/markup-tree.c:2551
257#, c-format
258msgid "Invalid cdr_type \"%s\" on <%s>"
259msgstr "Неправилен вид на опашката (cdr_type) „%s“ в <%s>"
260
261#: ../backends/markup-tree.c:2587
262#, c-format
263msgid "Invalid list_type \"%s\" on <%s>"
264msgstr "Неправилен вид на списък (list_type) „%s“ в <%s>"
265
266#: ../backends/markup-tree.c:2954
267msgid "Two <default> elements below a <local_schema>"
268msgstr "Два елемента <default> под <local_schema>"
269
270#: ../backends/markup-tree.c:2969
271msgid "Two <longdesc> elements below a <local_schema>"
272msgstr "Два елемента <longdesc> под <local_schema>"
273
274#: ../backends/markup-tree.c:2976
275#, c-format
276msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
277msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
278
279#: ../backends/markup-tree.c:3001 ../backends/markup-tree.c:3106
280#: ../backends/markup-tree.c:3160 ../backends/markup-tree.c:3211
281#, c-format
282msgid "<%s> provided but current element does not have type %s"
283msgstr "Зададен е <%s>, но текущият елемент няма вид %s"
284
285#: ../backends/markup-tree.c:3084
286msgid "Two <car> elements given for same pair"
287msgstr "Зададени са две глави (<car>) за една и съща двойка"
288
289#: ../backends/markup-tree.c:3098
290msgid "Two <cdr> elements given for same pair"
291msgstr "Зададени са две опашки (<cdr>) за една и съща двойка"
292
293#: ../backends/markup-tree.c:3152
294#, c-format
295msgid "<li> has wrong type %s"
296msgstr "<li> е от грешен вид %s"
297
298#: ../backends/markup-tree.c:3183
299#, c-format
300msgid "<%s> provided but parent <entry> does not have a value"
301msgstr "Зададен е <%s>, но родителският елемент <entry> няма стойност"
302
303#: ../backends/markup-tree.c:3224 ../backends/markup-tree.c:3247
304#: ../backends/markup-tree.c:3269 ../backends/markup-tree.c:3286
305#, c-format
306msgid "Element <%s> is not allowed inside current element"
307msgstr "Елементът <%s> не е позволен в текущия елемент"
308
309#: ../backends/markup-tree.c:3318
310#, c-format
311msgid "Outermost element in menu file must be <gconf> not <%s>"
312msgstr ""
313"Най-външният елемент във файла на менюто трябва да е <gconf>, а не <%s>"
314
315#: ../backends/markup-tree.c:3338 ../backends/markup-tree.c:3360
316#: ../backends/markup-tree.c:3365
317#, c-format
318msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
319msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемента <%s>"
320
321#: ../backends/markup-tree.c:3509
322#, c-format
323msgid "No text is allowed inside element <%s>"
324msgstr "Текст в елемента <%s> не е позволен"
325
326#: ../backends/markup-tree.c:3625 ../backends/markup-tree.c:4391
327#: ../backends/markup-tree.c:4410
328#, c-format
329msgid "Failed to open \"%s\": %s\n"
330msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
331
332#: ../backends/markup-tree.c:3655
333#, c-format
334msgid "Error reading \"%s\": %s\n"
335msgstr "Грешка при прочитане на „%s“: %s\n"
336
337#: ../backends/markup-tree.c:4485
338#, c-format
339msgid "Could not flush file '%s' to disk: %s"
340msgstr "Не може да се гарантира, че файлът „%s“ е записан на диска: %s"
341
342#: ../backends/markup-tree.c:4504
343#, c-format
344msgid "Error writing file \"%s\": %s"
345msgstr "Грешка при запис във файл „%s“: %s"
346
347#: ../backends/markup-tree.c:4533
348#, c-format
349msgid "Failed to move temporary file \"%s\" to final location \"%s\": %s"
350msgstr ""
351"Неуспех при преместване на временния файл „%s“ в крайното местоположение "
352"„%s“: %s"
353
354#: ../backends/xml-backend.c:239
355msgid "Unloading XML backend module."
356msgstr "Модулът за XML вече не е зареден."
357
358#: ../backends/xml-backend.c:620
359#, c-format
360msgid "Error syncing the XML backend directory cache: %s"
361msgstr "Грешка при синхронизация на папката за кеша на модула за XML: %s"
362
363#: ../backends/xml-backend.c:811
364msgid "Initializing XML backend module"
365msgstr "Модулът за XML се инициализира"
366
367#: ../backends/xml-cache.c:288
368msgid "Failed to sync XML cache contents to disk"
369msgstr "Неуспешно синхронизиране на съдържането на диска с кеша за XML"
370
371#: ../backends/xml-cache.c:318
372#, c-format
373msgid ""
374"Unable to remove directory `%s' from the XML backend cache, because it has "
375"not been successfully synced to disk"
376msgstr ""
377"Не може да се премахне папка „%s“ от кеша за XML, понеже не е синхронизирана "
378"успешно към диска"
379
380#: ../backends/xml-dir.c:170
381#, c-format
382msgid "Could not stat `%s': %s"
383msgstr "Не може да се изпълни stat върху „%s“: %s"
384
385#: ../backends/xml-dir.c:180
386#, c-format
387msgid "XML filename `%s' is a directory"
388msgstr "Името за файл с XML „%s“ е име на папка"
389
390#: ../backends/xml-dir.c:417 ../backends/xml-dir.c:426
391#, c-format
392msgid "Failed to delete \"%s\": %s"
393msgstr "Неуспех при изтриването на „%s“: %s"
394
395#: ../backends/xml-dir.c:472
396#, c-format
397msgid "Failed to write file `%s': %s"
398msgstr "Неуспех при запазването на файла „%s“: %s"
399
400#: ../backends/xml-dir.c:486 ../backends/xml-dir.c:522
401#, c-format
402msgid "Failed to set mode on `%s': %s"
403msgstr "Неуспех при задаване на режим на „%s“: %s"
404
405#: ../backends/xml-dir.c:497
406#, c-format
407msgid "Failed to write XML data to `%s': %s"
408msgstr "Неуспех при запазването на данни с XML в „%s“: %s"
409
410#: ../backends/xml-dir.c:507 ../backends/xml-dir.c:1291
411#, c-format
412msgid "Failed to close file `%s': %s"
413msgstr "Неуспех при затваряне на файл „%s“: %s"
414
415#: ../backends/xml-dir.c:537 ../backends/xml-dir.c:547
416#, c-format
417msgid "Failed to rename `%s' to `%s': %s"
418msgstr "Неуспех при преименуване на „%s“ към „%s“: %s"
419
420#: ../backends/xml-dir.c:553
421#, c-format
422msgid "Failed to restore `%s' from `%s': %s"
423msgstr "Неуспех при възстановяване на „%s“ от „%s“: %s"
424
425#: ../backends/xml-dir.c:565
426#, c-format
427msgid "Failed to delete old file `%s': %s"
428msgstr "Неуспех при изтриване на стария файл „%s“: %s"
429
430#. These are all fatal errors
431#: ../backends/xml-dir.c:991
432#, c-format
433msgid "Failed to stat `%s': %s"
434msgstr "Неуспех при изпълнението на stat върху „%s“: %s"
435
436#: ../backends/xml-dir.c:1165
437#, c-format
438msgid "Duplicate entry `%s' in `%s', ignoring"
439msgstr "Дублиран запис „%s“ в „%s“, игнорира се"
440
441#: ../backends/xml-dir.c:1187
442#, c-format
443msgid "Entry with no name in XML file `%s', ignoring"
444msgstr "Запис без име във файла с XML „%s“, игнорира се"
445
446#: ../backends/xml-dir.c:1195
447#, c-format
448msgid "A toplevel node in XML file `%s' is <%s> rather than <entry>, ignoring"
449msgstr ""
450"Най-горният възел във файла с XML „%s“ е <%s> вместо <entry>, игнорира се"
451
452#: ../backends/xml-dir.c:1283
453#, c-format
454msgid "Failed to create file `%s': %s"
455msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
456
457#: ../backends/xml-dir.c:1382
458#, c-format
459msgid "Failed to parse XML file \"%s\""
460msgstr "Неуспех при анализиране на файл с XML „%s“"
461
462#. There was an error
463#: ../backends/xml-entry.c:153
464#, c-format
465msgid "Ignoring XML node with name `%s': %s"
466msgstr "Игнориране на възел в XML с име „%s“: %s"
467
468#: ../backends/xml-entry.c:329
469#, c-format
470msgid "Ignoring schema name `%s', invalid: %s"
471msgstr "Игнориране на схема с име „%s“, неправилен: %s"
472
473#: ../backends/xml-entry.c:377
474#, c-format
475msgid "Ignoring XML node `%s': %s"
476msgstr "Игнориране на възел в XML „%s“: %s"
477
478#: ../backends/xml-entry.c:730
479#, c-format
480msgid "Failed reading default value for schema: %s"
481msgstr "Неуспех при прочитането на стандартната стойност за схема: %s"
482
483#: ../backends/xml-entry.c:950
484#, c-format
485msgid "No \"type\" attribute for <%s> node"
486msgstr "Възелът <%s> няма атрибут „type“"
487
488#: ../backends/xml-entry.c:964
489#, c-format
490msgid "A node has unknown \"type\" attribute `%s', ignoring"
491msgstr "Възелът има неизвестен атрибут „type“ — „%s“, игнорира се"
492
493#: ../backends/xml-entry.c:979
494msgid "No \"value\" attribute for node"
495msgstr "Атрибутът „value“ за възел липсва"
496
497#: ../backends/xml-entry.c:1027 ../backends/xml-entry.c:1103
498#, c-format
499msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML list node"
500msgstr "Възелът <%s> във възел-списък в XML не може да се анализира"
501
502#: ../backends/xml-entry.c:1061
503msgid "Invalid type (list, pair, or unknown) in a list node"
504msgstr "Неправилен вид (списък, двойка или неизвестно) във възел-списък"
505
506#: ../backends/xml-entry.c:1084
507#, c-format
508msgid "Bad XML node: %s"
509msgstr "Неправилен възел в XML: %s"
510
511#: ../backends/xml-entry.c:1092
512#, c-format
513msgid "List contains a badly-typed node (%s, should be %s)"
514msgstr "Списъкът съдържа възел от неправилен вид (%s, трябва да е %s)"
515
516#: ../backends/xml-entry.c:1144
517#, c-format
518msgid "Ignoring bad car from XML pair: %s"
519msgstr "Игнорира се неправилната глава (car) на двойка в XML: %s"
520
521#: ../backends/xml-entry.c:1153 ../backends/xml-entry.c:1176
522msgid "parsing XML file: lists and pairs may not be placed inside a pair"
523msgstr ""
524"анализира се файл с XML: списъци и двойки не могат да са разположени в двойка"
525
526#: ../backends/xml-entry.c:1166
527#, c-format
528msgid "Ignoring bad cdr from XML pair: %s"
529msgstr "Неправилната опашка (cdr) за двойка в XML се игнорира: %s"
530
531#: ../backends/xml-entry.c:1185
532#, c-format
533msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML pair node"
534msgstr "Възелът <%s> във възел-двойка в XML не може да се анализира"
535
536#: ../backends/xml-entry.c:1203
537msgid "Didn't find car and cdr for XML pair node"
538msgstr "Не са открити главата и опашката (car и cdr) за възел-двойка в XML"
539
540#: ../backends/xml-entry.c:1209
541msgid "Missing cdr from pair of values in XML file"
542msgstr "Опашката (cdr) на двойка стойности във файл с XML липсва"
543
544#: ../backends/xml-entry.c:1216
545msgid "Missing car from pair of values in XML file"
546msgstr "Главата (car) на двойка стойности във файл с XML липсва"
547
548#: ../backends/xml-entry.c:1221
549msgid "Missing both car and cdr values from pair in XML file"
550msgstr "И главата, и опашката (car и cdr) от двойка във файл с XML липсват"
551
552#: ../defaults/org.gnome.gconf.defaults.policy.in.h:1
553msgid "Change GConf mandatory values"
554msgstr "Промяна на задължителните стойности на GConf"
555
556#: ../defaults/org.gnome.gconf.defaults.policy.in.h:2
557msgid "Change GConf system values"
558msgstr "Промяна на системните стойности на GConf"
559
560#: ../defaults/org.gnome.gconf.defaults.policy.in.h:3
561msgid "Privileges are required to change GConf mandatory values"
562msgstr ""
563"Необходими са ви допълнителни привилегии за промяна на задължителните "
564"стойности на GConf"
565
566#: ../defaults/org.gnome.gconf.defaults.policy.in.h:4
567msgid "Privileges are required to change GConf system values"
568msgstr ""
569"Необходими са ви допълнителни привилегии за промяна на системните стойности "
570"на GConf"
571
572#: ../gconf/gconf-backend.c:62
573#, c-format
574msgid "`%c' is an invalid character in a configuration storage address"
575msgstr "„%c“ е неправилен знак в адрес за запазване на настройки"
576
577#. -- end debug only
578#: ../gconf/gconf-backend.c:216
579#, c-format
580msgid "No such file `%s'\n"
581msgstr "Файлът „%s“ не съществува.\n"
582
583#: ../gconf/gconf-backend.c:261
584#, c-format
585msgid "Backend `%s' failed to return a vtable\n"
586msgstr "Модулът „%s“ не успя да върне vtable\n"
587
588#: ../gconf/gconf-backend.c:276
589#, c-format
590msgid "Backend `%s' missing required vtable member `%s'\n"
591msgstr "Модулът „%s“ се нуждае от необходимия член на vtable „%s“\n"
592
593#: ../gconf/gconf-backend.c:302
594#, c-format
595msgid "Bad address `%s': %s"
596msgstr "Лош адрес „%s“: %s"
597
598#: ../gconf/gconf-backend.c:312
599#, c-format
600msgid "Bad address `%s'"
601msgstr "Лош адрес „%s“"
602
603#: ../gconf/gconf-backend.c:337
604msgid "GConf won't work without dynamic module support (gmodule)"
605msgstr "GConf не може да работи без поддръжка на динамични модули (gmodule)"
606
607#: ../gconf/gconf-backend.c:346
608#, c-format
609msgid "Error opening module `%s': %s\n"
610msgstr "Грешка при отваряне на модула „%s“: %s\n"
611
612#: ../gconf/gconf-backend.c:357
613#, c-format
614msgid "Error initializing module `%s': %s\n"
615msgstr "Грешка при инициализиране на модула „%s“: %s\n"
616
617#: ../gconf/gconf-backend.c:388
618#, c-format
619msgid "Couldn't locate backend module for `%s'"
620msgstr "Модулът за обработка на „%s“ не може да се открие"
621
622#: ../gconf/gconf-backend.c:425
623msgid "Failed to shut down backend"
624msgstr "Неуспех при спиране на модула за обработка"
625
626#: ../gconf/gconf-client.c:358 ../gconf/gconf-client.c:376
627#, c-format
628msgid "GConf Error: %s\n"
629msgstr "Грешка на GConf: %s\n"
630
631#: ../gconf/gconf-client.c:976
632#, c-format
633msgid "GConf warning: failure listing pairs in `%s': %s"
634msgstr "Предупреждение на GConf: неуспех при изброяването на двойки в „%s“: %s"
635
636#: ../gconf/gconf-client.c:1450
637#, c-format
638msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
639msgstr "За ключа %3$s се очакваше „%1$s“, а се получи „%2$s“"
640
641#: ../gconf/gconf-database.c:217
642msgid "Received invalid value in set request"
643msgstr "Получи се недопустимо значение в запитването за настройване"
644
645#: ../gconf/gconf-database.c:225
646#, c-format
647msgid "Couldn't make sense of CORBA value received in set request for key `%s'"
648msgstr ""
649"Не може да се анализира стойността на CORBA, получена при заявка за задаване "
650"на ключа „%s“"
651
652#: ../gconf/gconf-database.c:508
653msgid "Received request to drop all cached data"
654msgstr "Получена е заявка за изчистване на всички кеширани данни"
655
656#: ../gconf/gconf-database.c:525
657msgid "Received request to sync synchronously"
658msgstr "Получена е заявка за синхронно изпълняване на sync"
659
660#: ../gconf/gconf-database.c:818
661msgid "Fatal error: failed to get object reference for ConfigDatabase"
662msgstr ""
663"Фатална грешка: неуспех при получаване на указател към обект за "
664"ConfigDatabase"
665
666#: ../gconf/gconf-database.c:999
667#, c-format
668msgid "Failed to sync one or more sources: %s"
669msgstr "Неуспех при синхронизиране на един или повече източници: %s"
670
671#: ../gconf/gconf-database.c:1074
672#, c-format
673msgid ""
674"Error obtaining new value for `%s' after change notification from backend `"
675"%s': %s"
676msgstr ""
677"Грешка при получаването на нова стойност за „%s“ след уведомяване за промяна "
678"от модула „%s“: %s"
679
680#: ../gconf/gconf-database.c:1160
681#, c-format
682msgid ""
683"Failed to log addition of listener %s (%s); will not be able to restore this "
684"listener on gconfd restart, resulting in unreliable notification of "
685"configuration changes."
686msgstr ""
687"Неуспех при записването на добавянето на програмата-слушател %s (%s) в "
688"журнала. Слушането при рестартиране на gconfd няма да може да се "
689"възстановяване, резултатът е ненадеждно уведомяване за измененията в "
690"настройките."
691
692#: ../gconf/gconf-database.c:1194
693#, c-format
694msgid "Listener ID %lu doesn't exist"
695msgstr "Не съществува програма-слушател с идентификатор %lu"
696
697#: ../gconf/gconf-database.c:1208
698#, c-format
699msgid ""
700"Failed to log removal of listener to logfile (most likely harmless, may "
701"result in a notification weirdly reappearing): %s"
702msgstr ""
703"Неуспех при записването на премахването на програмата-слушател в журнала. "
704"(най-често безобидна грешка, която може да доведе до възобновяване на "
705"уведомяването): %s"
706
707#: ../gconf/gconf-database.c:1342 ../gconf/gconf-sources.c:1737
708#, c-format
709msgid "Error getting value for `%s': %s"
710msgstr "Грешка при получаване на стойност за „%s“: %s"
711
712#: ../gconf/gconf-database.c:1394
713#, c-format
714msgid "Error setting value for `%s': %s"
715msgstr "Грешка при задаване на стойност за „%s“: %s"
716
717#: ../gconf/gconf-database.c:1455
718#, c-format
719msgid "Error unsetting `%s': %s"
720msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
721
722#: ../gconf/gconf-database.c:1484
723#, c-format
724msgid "Error getting default value for `%s': %s"
725msgstr "Грешка при получаване на стандартната стойност на „%s“: %s"
726
727#: ../gconf/gconf-database.c:1560
728#, c-format
729msgid "Error unsetting \"%s\": %s"
730msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
731
732#: ../gconf/gconf-database.c:1591
733#, c-format
734msgid "Error getting new value for \"%s\": %s"
735msgstr "Грешка при получаване на нова стойност на „%s“: %s"
736
737#: ../gconf/gconf-database.c:1662
738#, c-format
739msgid "Error checking existence of `%s': %s"
740msgstr "Грешка при проверка дали „%s“ съществува: %s"
741
742#: ../gconf/gconf-database.c:1686
743#, c-format
744msgid "Error removing directory \"%s\": %s"
745msgstr "Грешка при изтриване на папка „%s“: %s"
746
747#: ../gconf/gconf-database.c:1713
748#, c-format
749msgid "Failed to get all entries in `%s': %s"
750msgstr "Неуспех при получаване на всички записи в „%s“: %s"
751
752#: ../gconf/gconf-database.c:1739
753#, c-format
754msgid "Error listing dirs in `%s': %s"
755msgstr "Грешка при показването на папки в „%s“: %s"
756
757#: ../gconf/gconf-database.c:1760
758#, c-format
759msgid "Error setting schema for `%s': %s"
760msgstr "Грешка при установяване на схема за „%s“: %s"
761
762#: ../gconf/gconf-database-dbus.c:789
763#, c-format
764msgid "Notification on %s doesn't exist"
765msgstr "Не съществува уведомяване за %s"
766
767#: ../gconf/gconf-dbus.c:219 ../gconf/gconf-dbus.c:250
768#, c-format
769msgid "D-BUS error: %s"
770msgstr "Грешка на D-BUS: %s"
771
772#: ../gconf/gconf-dbus.c:226 ../gconf/gconf-dbus.c:466
773msgid "Unknown error"
774msgstr "Непозната грешка"
775
776#: ../gconf/gconf-dbus.c:266
777#, c-format
778msgid "Unknown error %s: %s"
779msgstr "Непозната грешка %s: %s"
780
781#: ../gconf/gconf-dbus.c:439
782#, c-format
783msgid "No D-BUS daemon running\n"
784msgstr "Демонът на D-BUS не е стартиран\n"
785
786#: ../gconf/gconf-dbus.c:470
787#, c-format
788msgid "Failed to activate configuration server: %s\n"
789msgstr "Неуспех при включването на сървър за настройки: %s\n"
790
791#: ../gconf/gconf-dbus.c:555 ../gconf/gconf.c:424
792#, c-format
793msgid "Server couldn't resolve the address `%s'"
794msgstr "Сървърът не успя да открие обект по адреса „%s“"
795
796#: ../gconf/gconf-dbus.c:1031 ../gconf/gconf.c:860
797msgid "Can't add notifications to a local configuration source"
798msgstr "Не може да се добави уведомяване в локален източник на настройки"
799
800#: ../gconf/gconf-dbus.c:1217 ../gconf/gconf-dbus.c:1399
801#, c-format
802msgid "Couldn't get value"
803msgstr "Не може да се получи стойност"
804
805#: ../gconf/gconf-error.c:26
806msgid "Success"
807msgstr "Успех"
808
809#: ../gconf/gconf-error.c:27
810msgid "Failed"
811msgstr "Неуспех"
812
813#: ../gconf/gconf-error.c:28
814msgid "Configuration server couldn't be contacted"
815msgstr "Сървърът за настройки е недостъпен"
816
817#: ../gconf/gconf-error.c:29
818msgid "Permission denied"
819msgstr "Достъпът е отказан!"
820
821#: ../gconf/gconf-error.c:30
822msgid "Couldn't resolve address for configuration source"
823msgstr "Неуспех при откриването по адрес на източника на настройки"
824
825#: ../gconf/gconf-error.c:31
826msgid "Bad key or directory name"
827msgstr "Лош ключ или име на папка"
828
829#: ../gconf/gconf-error.c:32
830msgid "Parse error"
831msgstr "Грешка при анализ"
832
833#: ../gconf/gconf-error.c:33
834msgid "Corrupt data in configuration source database"
835msgstr "Повредени данни в източника на базата от данни с настройки"
836
837#: ../gconf/gconf-error.c:34
838msgid "Type mismatch"
839msgstr "Несъответствие на вида"
840
841#: ../gconf/gconf-error.c:35
842msgid "Key operation on directory"
843msgstr "Операция за ключове върху папка"
844
845#: ../gconf/gconf-error.c:36
846msgid "Directory operation on key"
847msgstr "Операция за папки върху ключ"
848
849#: ../gconf/gconf-error.c:37
850msgid "Can't overwrite existing read-only value"
851msgstr "Не може да се записва върху съществуваща стойност само за четене"
852
853#: ../gconf/gconf-error.c:38
854msgid "Object Activation Framework error"
855msgstr "Грешка в инфраструктурата за задействане на обекти (OAF)"
856
857#: ../gconf/gconf-error.c:39
858msgid "Operation not allowed without configuration server"
859msgstr "Операцията не е позволена без сървър за настройки"
860
861#: ../gconf/gconf-error.c:40
862msgid "Failed to get a lock"
863msgstr "Неуспех при заключване"
864
865#: ../gconf/gconf-error.c:41
866msgid "No database available to save your configuration"
867msgstr "Няма налична база от данни за запазване на настройките"
868
869#: ../gconf/gconf-internals.c:94
870#, c-format
871msgid "No '/' in key \"%s\""
872msgstr "В ключа липсва „/“ „%s“"
873
874#: ../gconf/gconf-internals.c:183
875#, c-format
876msgid "Invalid UTF-8 in string value in '%s'"
877msgstr "Неправилен UTF-8 в низ със стойност в „%s“"
878
879#: ../gconf/gconf-internals.c:242
880msgid "Couldn't interpret CORBA value for list element"
881msgstr "Неуспех при интерпретирането на стойността на CORBA за елемент-списък"
882
883#: ../gconf/gconf-internals.c:244
884#, c-format
885msgid "Incorrect type for list element in %s"
886msgstr "Неправилен вид за елемент-списък в %s"
887
888#: ../gconf/gconf-internals.c:257
889msgid "Received list from gconfd with a bad list type"
890msgstr "Получен е списък от gconfd с лош вид на списък"
891
892#: ../gconf/gconf-internals.c:438
893msgid "Failed to convert object to IOR"
894msgstr "Неуспех при преобразуването на обект в IOR"
895
896#: ../gconf/gconf-internals.c:575
897msgid "Invalid UTF-8 in locale for schema"
898msgstr "Неправилен UTF-8 в локала на схема"
899
900#: ../gconf/gconf-internals.c:583
901msgid "Invalid UTF-8 in short description for schema"
902msgstr "Неправилен UTF-8 в късото описание на схема"
903
904#: ../gconf/gconf-internals.c:591
905msgid "Invalid UTF-8 in long description for schema"
906msgstr "Неправилен UTF-8 в подробното описание на схема"
907
908#: ../gconf/gconf-internals.c:599
909msgid "Invalid UTF-8 in owner for schema"
910msgstr "Неправилен UTF-8 в собственика на схема"
911
912#: ../gconf/gconf-internals.c:845
913#, c-format
914msgid "Couldn't open path file `%s': %s\n"
915msgstr "Файлът с пътища „%s“ не може да се отвори: %s\n"
916
917#: ../gconf/gconf-internals.c:901
918#, c-format
919msgid "Adding source `%s'\n"
920msgstr "Източникът „%s“ се добавя\n"
921
922#: ../gconf/gconf-internals.c:916
923#, c-format
924msgid "Read error on file `%s': %s\n"
925msgstr "Грешка при четене от файла „%s“: %s\n"
926
927#: ../gconf/gconf-internals.c:1190 ../gconf/gconf-internals.c:1256
928#: ../gconf/gconf-value.c:155 ../gconf/gconf-value.c:254
929#: ../gconf/gconf-value.c:396 ../gconf/gconf-value.c:1706
930#, c-format
931msgid "Text contains invalid UTF-8"
932msgstr "Текстът съдържа неправилен UTF-8"
933
934#: ../gconf/gconf-internals.c:1341
935#, c-format
936msgid "Expected list, got %s"
937msgstr "Очаква се списък, а бе получен %s"
938
939#: ../gconf/gconf-internals.c:1351
940#, c-format
941msgid "Expected list of %s, got list of %s"
942msgstr "Очаква се списък от %s, а бе получен списък от %s"
943
944#: ../gconf/gconf-internals.c:1479
945#, c-format
946msgid "Expected pair, got %s"
947msgstr "Очаква се двойка, а бе получено %s"
948
949#: ../gconf/gconf-internals.c:1493
950#, c-format
951msgid "Expected (%s,%s) pair, got a pair with one or both values missing"
952msgstr ""
953"Очаква се двойка (%s,%s), а бе получена двойка с една или две липсващи "
954"стойности"
955
956#: ../gconf/gconf-internals.c:1509
957#, c-format
958msgid "Expected pair of type (%s,%s) got type (%s,%s)"
959msgstr "Очаква се двойка вид (%s,%s), а бе получена (%s,%s)"
960
961#: ../gconf/gconf-internals.c:1625
962msgid "Quoted string doesn't begin with a quotation mark"
963msgstr "Цитираният низ не започва с кавички"
964
965#: ../gconf/gconf-internals.c:1686
966msgid "Quoted string doesn't end with a quotation mark"
967msgstr "Цитираният низ не завършва с кавички"
968
969#: ../gconf/gconf-internals.c:1804
970msgid "Encoded value is not valid UTF-8"
971msgstr "Кодираната стойност е неправилен UTF-8"
972
973#: ../gconf/gconf-internals.c:2289
974#, c-format
975msgid "Could not lock temporary file '%s': %s"
976msgstr "Временният файл „%s“ не може да се заключи: %s"
977
978#: ../gconf/gconf-internals.c:2316
979#, c-format
980msgid "Could not create file '%s', probably because it already exists"
981msgstr "Файлът „%s“ не може да се създаде, вероятно той вече съществува"
982
983#: ../gconf/gconf-internals.c:2384
984#, c-format
985msgid "Failed to create or open '%s'"
986msgstr "Неуспех при създаване или отваряне на „%s“"
987
988#: ../gconf/gconf-internals.c:2394
989#, c-format
990msgid ""
991"Failed to lock '%s': probably another process has the lock, or your "
992"operating system has NFS file locking misconfigured (%s)"
993msgstr ""
994"Неуспех при заключването на „%s“: вероятно друг процес го е заключил или "
995"системата ви е с грешно настроена подсистема за заключване на файлове по NFS "
996"(%s)"
997
998#: ../gconf/gconf-internals.c:2414
999#, c-format
1000msgid "Failed to remove '%s': %s"
1001msgstr "Неуспех при изтриване на „%s“: %s"
1002
1003#: ../gconf/gconf-internals.c:2442
1004#, c-format
1005msgid "Not running within active session"
1006msgstr "Работа извън активна сесия"
1007
1008#: ../gconf/gconf-internals.c:2452
1009#, c-format
1010msgid "Failed to get connection to session: %s"
1011msgstr "Неуспех при получаването на връзка към сесия: %s"
1012
1013#: ../gconf/gconf-internals.c:2475
1014#, c-format
1015msgid "GetIOR failed: %s"
1016msgstr "Неуспех при изпълнението на GetIOR: %s"
1017
1018#: ../gconf/gconf-internals.c:2512
1019#, c-format
1020msgid "couldn't contact ORB to resolve existing gconfd object reference"
1021msgstr ""
1022"неуспех при свързване с ORB, за да се открие по адрес съществуващ указател "
1023"към обект gconfd"
1024
1025#: ../gconf/gconf-internals.c:2524
1026#, c-format
1027msgid "Failed to convert IOR '%s' to an object reference"
1028msgstr "Неуспех при превръщането на IOR „%s“ към указател към обект"
1029
1030#: ../gconf/gconf-internals.c:2551
1031#, c-format
1032msgid "couldn't create directory `%s': %s"
1033msgstr "Неуспех при създаването на папка „%s“: %s"
1034
1035#: ../gconf/gconf-internals.c:2608
1036#, c-format
1037msgid "Can't write to file `%s': %s"
1038msgstr "Във файла „%s“ на може да се пише: %s"
1039
1040#: ../gconf/gconf-internals.c:2649
1041#, c-format
1042msgid "We didn't have the lock on file `%s', but we should have"
1043msgstr "Не притежавате заключването на файл „%s“, а трябва"
1044
1045#: ../gconf/gconf-internals.c:2672
1046#, c-format
1047msgid "Failed to link '%s' to '%s': %s"
1048msgstr "Неуспех при свързването на „%s“ с „%s“: %s"
1049
1050#: ../gconf/gconf-internals.c:2684
1051#, c-format
1052msgid "Failed to remove lock file `%s': %s"
1053msgstr "Неуспех при премахването на файл-ключалка „%s“: %s"
1054
1055#: ../gconf/gconf-internals.c:2707
1056#, c-format
1057msgid "Failed to clean up file '%s': %s"
1058msgstr "Неуспех при изчистването на файл „%s“: %s"
1059
1060#: ../gconf/gconf-internals.c:2723
1061#, c-format
1062msgid "Failed to remove lock directory `%s': %s"
1063msgstr "Неуспех при премахването на папка-ключалка „%s“: %s"
1064
1065#: ../gconf/gconf-internals.c:2861
1066#, c-format
1067msgid "Server ping error: %s"
1068msgstr "Грешка при ping на сървър: %s"
1069
1070#: ../gconf/gconf-internals.c:2880
1071#, c-format
1072msgid ""
1073"Failed to contact configuration server; the most common cause is a missing "
1074"or misconfigured D-Bus session bus daemon. See http://projects.gnome.org/"
1075"gconf/ for information. (Details - %s)"
1076msgstr ""
1077"Неуспех при свързването със сървър за настройки. Най-честата причина за това "
1078"е липсващ или лошо настроен демон на сесийната шина — D-Bus. За повече "
1079"информация: http://projects.gnome.org/gconf/. (Подробности — %s)"
1080
1081#: ../gconf/gconf-internals.c:2881
1082msgid "none"
1083msgstr "няма"
1084
1085#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:49
1086msgid "- Sanity checks for GConf"
1087msgstr "— минимално необходими проверки за GConf"
1088
1089#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:58 ../gconf/gconftool.c:639
1090#, c-format
1091msgid ""
1092"Error while parsing options: %s.\n"
1093"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
1094msgstr ""
1095"Грешка при анализа на опции: %s.\n"
1096"Изпълнете „%s --help“, за да видите пълния списък от налични\n"
1097"опции на командата.\n"
1098
1099#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:143 ../gconf/gconf-sanity-check.c:168
1100#, c-format
1101msgid ""
1102"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1103"Could not open or create the file \"%s\"; this indicates that there may be a "
1104"problem with your configuration, as many programs will need to create files "
1105"in your home directory. The error was \"%s\" (errno = %d)."
1106msgstr ""
1107"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1108"Файлът „%s“ не може да се отвори или създаде. Това означава, че има проблем "
1109"с вашите настройки, понеже много програми създават файлове във вашата "
1110"домашна папка. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
1111
1112#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:182
1113#, c-format
1114msgid ""
1115"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1116"Could not lock the file \"%s\"; this indicates that there may be a problem "
1117"with your operating system configuration. If you have an NFS-mounted home "
1118"directory, either the client or the server may be set up incorrectly. See "
1119"the rpc.statd and rpc.lockd documentation. A common cause of this error is "
1120"that the \"nfslock\" service has been disabled.The error was \"%s\" (errno = "
1121"%d)."
1122msgstr ""
1123"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1124"Файлът „%s“ не може да се заключи. Това означава, че има проблем с "
1125"настройките на операционната ви система. Ако домашната ви папка е монтирана "
1126"през NFS, или клиентът, или сървърът не са настроени правилно. Вижте "
1127"документацията на rpc.statd и rpc.lockd. Честа причина за тази грешка е, че "
1128"услугата „nfslock“ е забранена. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
1129
1130#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:199
1131#, c-format
1132msgid "Can't remove file %s: %s\n"
1133msgstr "Файлът %s не може да се изтрие: %s\n"
1134
1135#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:235
1136#, c-format
1137msgid ""
1138"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1139"No configuration sources in the configuration file \"%s\"; this means that "
1140"preferences and other settings can't be saved. %s%s"
1141msgstr ""
1142"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1143"Няма източници на настройки във файла за настройки „%s“. Това означава че "
1144"настройките не могат да се запазват. %s%s"
1145
1146#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:238
1147msgid "Error reading the file: "
1148msgstr "Грешка при четене на файла:"
1149
1150#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:261
1151#, c-format
1152msgid ""
1153"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1154"Could not resolve the address \"%s\" in the configuration file \"%s\": %s"
1155msgstr ""
1156"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1157"Обектът „%s“ във файла с настройки „%s“ не може да се открие по адрес: %s"
1158
1159#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:322
1160msgid ""
1161"The files that contain your preference settings are currently in use.\n"
1162"\n"
1163"You might be logged in to a session from another computer, and the other "
1164"login session is using your preference settings files.\n"
1165"\n"
1166"You can continue to use the current session, but this might cause temporary "
1167"problems with the preference settings in the other session.\n"
1168"\n"
1169"Do you want to continue?"
1170msgstr ""
1171"Файловете, който съдържат вашите настройки се използват в момента.\n"
1172"\n"
1173"Може да сте влезнали в сесия от друг компютър и другата сесия да използва "
1174"тези файлове.\n"
1175"\n"
1176"Може да продължите да използвате текущата сесия, но това може да причини "
1177"временни проблеми с настройките в другата сесия.\n"
1178"\n"
1179"Желаете ли да продължите?"
1180
1181#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:343
1182msgid "_Log Out"
1183msgstr "_Излизане"
1184
1185#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:345
1186msgid "_Continue"
1187msgstr "_Продължаване"
1188
1189#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:358
1190#, c-format
1191msgid "%s Continue (y/n)?"
1192msgstr "%s Да се продължи ли? (y=Да/n=Не)"
1193
1194#: ../gconf/gconf-schema.c:211 ../gconf/gconf-schema.c:219
1195#: ../gconf/gconf-schema.c:227 ../gconf/gconf-schema.c:235
1196#, c-format
1197msgid "Schema contains invalid UTF-8"
1198msgstr "Схемата съдържа неправилен UTF-8"
1199
1200#: ../gconf/gconf-schema.c:244
1201#, c-format
1202msgid ""
1203"Schema specifies type list but doesn't specify the type of the list elements"
1204msgstr "Схемата указва вида на списъка, но не и вида на елементите му"
1205
1206#: ../gconf/gconf-schema.c:254
1207#, c-format
1208msgid ""
1209"Schema specifies type pair but doesn't specify the type of the car/cdr "
1210"elements"
1211msgstr ""
1212"Схемата указва вида на двойката, но не и вида на главата и опашката (car и "
1213"cdr)"
1214
1215#: ../gconf/gconf-sources.c:374
1216#, c-format
1217msgid "Failed to load source \"%s\": %s"
1218msgstr "Неуспех при зареждане на източника „%s“: %s"
1219
1220#: ../gconf/gconf-sources.c:414
1221#, c-format
1222msgid ""
1223"Resolved address \"%s\" to a writable configuration source at position %d"
1224msgstr ""
1225"Открито бе, че адресът „%s“ на позиция %d сочи към източник на настройки с "
1226"право на запис"
1227
1228#: ../gconf/gconf-sources.c:420
1229#, c-format
1230msgid ""
1231"Resolved address \"%s\" to a read-only configuration source at position %d"
1232msgstr ""
1233"Открито бе, че адресът „%s“ на позиция %d сочи към източник на настройки без "
1234"право на запис"
1235
1236#: ../gconf/gconf-sources.c:427
1237#, c-format
1238msgid ""
1239"Resolved address \"%s\" to a partially writable configuration source at "
1240"position %d"
1241msgstr ""
1242"Открито бе, че адресът „%s“ на позиция %d сочи към източник на настройки с "
1243"непълно право на запис"
1244
1245#: ../gconf/gconf-sources.c:436
1246msgid ""
1247"None of the resolved addresses are writable; saving configuration settings "
1248"will not be possible"
1249msgstr ""
1250"Никой от откритите по адрес източници не позволява запис. Настройките няма "
1251"да могат да се запазват"
1252
1253#: ../gconf/gconf-sources.c:690
1254#, c-format
1255msgid "Schema `%s' specified for `%s' stores a non-schema value"
1256msgstr "Схемата „%s“, зададена за „%s“, съдържа стойност, която не е схема"
1257
1258#: ../gconf/gconf-sources.c:752
1259msgid "The '/' name can only be a directory, not a key"
1260msgstr "Името „/“ може да е само папка, а не ключ"
1261
1262#: ../gconf/gconf-sources.c:794
1263#, c-format
1264msgid ""
1265"Value for `%s' set in a read-only source at the front of your configuration "
1266"path"
1267msgstr ""
1268"Стойността за „%s“ е указна в източник само за четене в началото на пътя към "
1269"настройките"
1270
1271#: ../gconf/gconf-sources.c:806
1272#, c-format
1273msgid ""
1274"Unable to store a value at key '%s', as the configuration server has no "
1275"writable databases. There are some common causes of this problem: 1) your "
1276"configuration path file %s/path doesn't contain any databases or wasn't "
1277"found 2) somehow we mistakenly created two gconfd processes 3) your "
1278"operating system is misconfigured so NFS file locking doesn't work in your "
1279"home directory or 4) your NFS client machine crashed and didn't properly "
1280"notify the server on reboot that file locks should be dropped. If you have "
1281"two gconfd processes (or had two at the time the second was launched), "
1282"logging out, killing all copies of gconfd, and logging back in may help. If "
1283"you have stale locks, remove ~/.gconf*/*lock. Perhaps the problem is that "
1284"you attempted to use GConf from two machines at once, and ORBit still has "
1285"its default configuration that prevents remote CORBA connections - put "
1286"\"ORBIIOPIPv4=1\" in /etc/orbitrc. As always, check the user.* syslog for "
1287"details on problems gconfd encountered. There can only be one gconfd per "
1288"home directory, and it must own a lockfile in ~/.gconfd and also lockfiles "
1289"in individual storage locations such as ~/.gconf"
1290msgstr ""
1291"Не може да се запази стойността на ключа „%s“, защото сървърът за настройки "
1292"няма база от данни за писане. Чести причини за това са: 1) файлът с пътищата "
1293"до настройките %s/path не съдържа база от данни или не е бил открит; 2) "
1294"погрешка са създадени два процеса gconfd; 3) операционната ви система е "
1295"настроена лошо и заключването за NFS на файлове не работи за домашната ви "
1296"папка или 4) вашият клиент за NFS е забил и не е известил сървъра при "
1297"рестартирането си, че заключванията на файловете трябва да се махнат. Ако "
1298"имате два процеса gconfd, излезте от системата, убийте всички копия на "
1299"gconfd и влезте отново. Ако имате остарели заключвания, изтрийте ~/.gconf*/"
1300"*lock. Може би проблемът е, че се опитвате да използвате GConf от две машини "
1301"едновременно, а ORBit е със стандартната си конфигурация, която "
1302"предотвратява отдалечени връзки по CORBA — сложете „ORBIIOPIPv4=1“ в /etc/"
1303"orbitrc. Проверете и потребителските журнални файлове за повече подробности "
1304"за проблемите на gconf. Може да има само по един gconfd за домашна папка и "
1305"той трябва да притежава заключващия файл в ~/.gconfd и заключващите файлове "
1306"в отделните места за съхранение като ~/.gconf"
1307
1308#: ../gconf/gconf-sources.c:1610
1309#, c-format
1310msgid "Error finding metainfo: %s"
1311msgstr "Грешка при търсене на метаинформация: %s"
1312
1313#: ../gconf/gconf-sources.c:1679
1314#, c-format
1315msgid "Error getting metainfo: %s"
1316msgstr "Грешка при получаване на метаинформация: %s"
1317
1318#: ../gconf/gconf-sources.c:1703
1319#, c-format
1320msgid "Key `%s' listed as schema for key `%s' actually stores type `%s'"
1321msgstr ""
1322"Ключът „%s“, посочен като схема за ключа „%s“, в действителност съдържа вида "
1323"„%s“"
1324
1325#: ../gconf/gconf-value.c:262
1326#, c-format
1327msgid "Didn't understand `%s' (list must start with a '[')"
1328msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да започва с „[“ )"
1329
1330#: ../gconf/gconf-value.c:275
1331#, c-format
1332msgid "Didn't understand `%s' (list must end with a ']')"
1333msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да завършва с „]“ )"
1334
1335#: ../gconf/gconf-value.c:326
1336#, c-format
1337msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ']' found inside list)"
1338msgstr ""
1339"„%s“ не може да се анализира (в списъка има излишна, неекранирана „]“ )"
1340
1341#: ../gconf/gconf-value.c:357 ../gconf/gconf-value.c:518
1342#, c-format
1343msgid "Didn't understand `%s' (extra trailing characters)"
1344msgstr "„%s“ не може да се анализира (в края има излишни знаци)"
1345
1346#: ../gconf/gconf-value.c:404
1347#, c-format
1348msgid "Didn't understand `%s' (pair must start with a '(')"
1349msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да започва с „(“ )"
1350
1351#: ../gconf/gconf-value.c:417
1352#, c-format
1353msgid "Didn't understand `%s' (pair must end with a ')')"
1354msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да завършва с „)“ )"
1355
1356#: ../gconf/gconf-value.c:447 ../gconf/gconf-value.c:533
1357#, c-format
1358msgid "Didn't understand `%s' (wrong number of elements)"
1359msgstr "„%s“ не може да се анализира (грешен брой елементи)"
1360
1361#: ../gconf/gconf-value.c:487
1362#, c-format
1363msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ')' found inside pair)"
1364msgstr ""
1365"„%s“ не може да се анализира (в двойката има излишна, неекранирана „)“ )"
1366
1367#: ../gconf/gconf.c:100
1368msgid "Key is NULL"
1369msgstr "Ключът е NULL"
1370
1371#: ../gconf/gconf.c:107
1372#, c-format
1373msgid "\"%s\": %s"
1374msgstr "„%s“: %s"
1375
1376#: ../gconf/gconf.c:2338
1377#, c-format
1378msgid "Adding client to server's list failed, CORBA error: %s"
1379msgstr ""
1380"Неуспех при добавяне на клиент към списъка със сървъри, грешка на CORBA: %s"
1381
1382#: ../gconf/gconf.c:2711
1383msgid "Must begin with a slash '/'"
1384msgstr "Трябва да започва с наклонена черта: „/“"
1385
1386#: ../gconf/gconf.c:2733
1387msgid "Can't have two slashes '/' in a row"
1388msgstr "Не може да има две наклонени черти една след друга: „//“"
1389
1390#: ../gconf/gconf.c:2735
1391msgid "Can't have a period '.' right after a slash '/'"
1392msgstr "Не може веднага след наклонена черта „/“ да следва точка „.“"
1393
1394#: ../gconf/gconf.c:2755
1395#, c-format
1396msgid "'\\%o' is not an ASCII character and thus isn't allowed in key names"
1397msgstr ""
1398"„\\%o“ не е знак от ASCII и не може да се използва в имената на ключовете"
1399
1400#: ../gconf/gconf.c:2765
1401#, c-format
1402msgid "`%c' is an invalid character in key/directory names"
1403msgstr "„%c“ не е валиден знак в името на ключ/папка"
1404
1405#: ../gconf/gconf.c:2779
1406msgid "Key/directory may not end with a slash '/'"
1407msgstr "Ключовете и папките не трябва да завършват с наклонена черта „/“"
1408
1409#: ../gconf/gconf.c:3151
1410#, c-format
1411msgid "Failure shutting down configuration server: %s"
1412msgstr "Неуспех при спиране на сървъра за настройки: %s"
1413
1414#: ../gconf/gconf.c:3213
1415#, c-format
1416msgid "Expected float, got %s"
1417msgstr "Очаква се число с плаваща точка, а бе получено %s"
1418
1419#: ../gconf/gconf.c:3248
1420#, c-format
1421msgid "Expected int, got %s"
1422msgstr "Очаква се цяло число, а бе получено %s"
1423
1424#: ../gconf/gconf.c:3283
1425#, c-format
1426msgid "Expected string, got %s"
1427msgstr "Очаква се низ, а бе получено %s"
1428
1429#: ../gconf/gconf.c:3317
1430#, c-format
1431msgid "Expected bool, got %s"
1432msgstr "Очаква се булева стойност, а бе получено %s"
1433
1434#: ../gconf/gconf.c:3364
1435#, c-format
1436msgid "Expected schema, got %s"
1437msgstr "Очаква се схема, а бе получено %s"
1438
1439#: ../gconf/gconf.c:3768
1440#, c-format
1441msgid "CORBA error: %s"
1442msgstr "Грешка на CORBA: %s"
1443
1444#: ../gconf/gconfd.c:344 ../gconf/gconfd-dbus.c:186
1445msgid "Shutdown request received"
1446msgstr "Получена е заявка за спиране"
1447
1448#: ../gconf/gconfd.c:377
1449msgid ""
1450"gconfd compiled with debugging; trying to load gconf.path from the source "
1451"directory"
1452msgstr ""
1453"gconfd е компилиран с информация за изчиствана на грешки. Опит да се зареди "
1454"gconf.path от папката с изходен код"
1455
1456#: ../gconf/gconfd.c:397
1457#, c-format
1458msgid ""
1459"No configuration files found. Trying to use the default configuration source "
1460"`%s'"
1461msgstr ""
1462"Не бе открит нито един файл с настройки, опитва се стандартният източник „%s“"
1463
1464#. We want to stay alive but do nothing, because otherwise every
1465#. request would result in another failed gconfd being spawned.
1466#.
1467#: ../gconf/gconfd.c:405
1468#, c-format
1469msgid ""
1470"No configuration sources in the source path. Configuration won't be saved; "
1471"edit %s%s"
1472msgstr ""
1473"Няма нито един източник на настройки в пътя, настройките няма да се запазят. "
1474"Редактирайте %s%s"
1475
1476#: ../gconf/gconfd.c:418
1477#, c-format
1478msgid "Error loading some configuration sources: %s"
1479msgstr "Грешка при зареждане на някои източници на настройки: %s"
1480
1481#: ../gconf/gconfd.c:430
1482msgid ""
1483"No configuration source addresses successfully resolved. Can't load or store "
1484"configuration data"
1485msgstr ""
1486"Нито един източник на настройки не може да бъде открит по адрес. Настройките "
1487"не могат да се заредят или запазят."
1488
1489#: ../gconf/gconfd.c:447
1490msgid ""
1491"No writable configuration sources successfully resolved. May be unable to "
1492"save some configuration changes"
1493msgstr ""
1494"Нито един източник на настройки с права за запис не може да бъде открит по "
1495"адрес. Някои промени по настройките може да не се запазят."
1496
1497#: ../gconf/gconfd.c:615
1498#, c-format
1499msgid "Could not connect to session bus: %s"
1500msgstr "Не може да се направи връзка към шината на сесията: %s"
1501
1502#: ../gconf/gconfd.c:637
1503#, c-format
1504msgid "Failed to get bus name for daemon, exiting: %s"
1505msgstr "Неуспех при получаване на шинното име на демона, приключване: %s"
1506
1507#: ../gconf/gconfd.c:719
1508#, c-format
1509msgid "Could not connect to system bus: %s"
1510msgstr "Не може да се направи връзка към системната шина: %s"
1511
1512#: ../gconf/gconfd.c:858
1513#, c-format
1514msgid "starting (version %s), pid %u user '%s'"
1515msgstr "стартира се (версия %s), идентификатор на процес %u, потребител „%s“"
1516
1517#: ../gconf/gconfd.c:914
1518msgid "Failed to get object reference for ConfigServer"
1519msgstr "Неуспех при получаване на указател към обект за ConfigServer"
1520
1521#: ../gconf/gconfd.c:949
1522#, c-format
1523msgid ""
1524"Failed to write byte to pipe file descriptor %d so client program may hang: "
1525"%s"
1526msgstr ""
1527"Неуспех при запис на байт във файлов дескриптор на програмен канал %d, "
1528"клиентската програма може да забие: %s"
1529
1530#: ../gconf/gconfd.c:1001
1531#, c-format
1532msgid "Error releasing lockfile: %s"
1533msgstr "Грешка при освобождаване на файл-ключалка: %s"
1534
1535#: ../gconf/gconfd.c:1010
1536msgid "Exiting"
1537msgstr "Приключва се"
1538
1539#: ../gconf/gconfd.c:1028
1540msgid "SIGHUP received, reloading all databases"
1541msgstr "Получен е сигнал SIGHUP, всички бази от данни се презареждат"
1542
1543#: ../gconf/gconfd.c:1055
1544msgid "GConf server is not in use, shutting down."
1545msgstr "Не се използва сървър GConf, програмата спира."
1546
1547#: ../gconf/gconfd.c:1385
1548#, c-format
1549msgid "Error obtaining new value for `%s': %s"
1550msgstr "Грешка при получаване на нова стойност за „%s“: %s"
1551
1552#: ../gconf/gconfd.c:1541
1553#, c-format
1554msgid "Returning exception: %s"
1555msgstr "Върнато изключение: %s"
1556
1557#: ../gconf/gconfd.c:1647
1558#, c-format
1559msgid ""
1560"Failed to open gconfd logfile; won't be able to restore listeners after "
1561"gconfd shutdown (%s)"
1562msgstr ""
1563"Неуспех при отваряне на журнален файл за gconfd. Няма да може да се "
1564"възстановят процесите-слушатели след спиране на gconfd (%s)"
1565
1566#: ../gconf/gconfd.c:1682
1567#, c-format
1568msgid ""
1569"Failed to close gconfd logfile; data may not have been properly saved (%s)"
1570msgstr ""
1571"Неуспех при затварянето на журналния файл на gconfd. Данните може да не са "
1572"запазени успешно (%s)"
1573
1574#: ../gconf/gconfd.c:1744
1575#, c-format
1576msgid "Could not open saved state file '%s' for writing: %s"
1577msgstr ""
1578"Неуспех при отваряне на файла за запазване на състоянието „%s“ за запис: %s"
1579
1580#: ../gconf/gconfd.c:1758
1581#, c-format
1582msgid "Could not write saved state file '%s' fd: %d: %s"
1583msgstr ""
1584"Файлът за запазване на състоянието „%s“, fd: %d не може да се запише: %s"
1585
1586#: ../gconf/gconfd.c:1767
1587#, c-format
1588msgid "Could not flush saved state file '%s' to disk: %s"
1589msgstr ""
1590"Не може да се гарантира, че файлът за запазване на състоянието „%s“ е "
1591"записан на диска: %s"
1592
1593#: ../gconf/gconfd.c:1774
1594#, c-format
1595msgid "Failed to close new saved state file '%s': %s"
1596msgstr "Неуспех при затваряне на нов файл за запазване на състоянието „%s“: %s"
1597
1598#: ../gconf/gconfd.c:1788
1599#, c-format
1600msgid "Could not move aside old saved state file '%s': %s"
1601msgstr ""
1602"Старият файл за запазване на състоянието „%s“ не може да се премести: %s"
1603
1604#: ../gconf/gconfd.c:1798
1605#, c-format
1606msgid "Failed to move new saved state file into place: %s"
1607msgstr ""
1608"Неуспех при преместването на новия файл за запазване на състоянието на "
1609"мястото му: %s"
1610
1611#: ../gconf/gconfd.c:1807
1612#, c-format
1613msgid ""
1614"Failed to restore original saved state file that had been moved to '%s': %s"
1615msgstr ""
1616"Неуспех при възстановяването на първоначалния файл за запазване на "
1617"състоянието, който е преместен в „%s“: %s"
1618
1619#: ../gconf/gconfd.c:2286
1620#, c-format
1621msgid ""
1622"Unable to restore a listener on address '%s', couldn't resolve the database"
1623msgstr ""
1624"Процесът-слушател на адрес „%s“ не може да възстанови, базата от данни не "
1625"може да се открие"
1626
1627#: ../gconf/gconfd.c:2322
1628#, c-format
1629msgid "Error reading saved state file: %s"
1630msgstr "Грешка при четене на файл за запазване на състоянието: %s"
1631
1632#: ../gconf/gconfd.c:2372
1633#, c-format
1634msgid "Unable to open saved state file '%s': %s"
1635msgstr "Файлът за запазване на състоянието „%s“ не може да се отвори: %s"
1636
1637#: ../gconf/gconfd.c:2491
1638#, c-format
1639msgid ""
1640"Failed to log addition of listener to gconfd logfile; won't be able to re-"
1641"add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
1642msgstr ""
1643"Неуспех при запис на добавянето на процес-слушател в журнала на gconfd, няма "
1644"да може да се добави след спиране или завършване на gconfd (%s)"
1645
1646#: ../gconf/gconfd.c:2496
1647#, c-format
1648msgid ""
1649"Failed to log removal of listener to gconfd logfile; might erroneously re-"
1650"add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
1651msgstr ""
1652"Неуспех при запис на премахването на процес-слушател в журнала на gconfd. "
1653"Може погрешно да бъде добавен отново след спиране или завършване на gconfd "
1654"(%s)"
1655
1656#: ../gconf/gconfd.c:2519 ../gconf/gconfd.c:2693
1657#, c-format
1658msgid "Failed to get IOR for client: %s"
1659msgstr "Неуспех при получаване на IOR за клиент: %s"
1660
1661#: ../gconf/gconfd.c:2534
1662#, c-format
1663msgid "Failed to open saved state file: %s"
1664msgstr "Неуспех при отваряне на файл за запазване на състоянието: %s"
1665
1666#: ../gconf/gconfd.c:2547
1667#, c-format
1668msgid "Failed to write client add to saved state file: %s"
1669msgstr ""
1670"Неуспех при запис на добавянето на клиент във файл за запазване на "
1671"състоянието: %s"
1672
1673#: ../gconf/gconfd.c:2555
1674#, c-format
1675msgid "Failed to flush client add to saved state file: %s"
1676msgstr ""
1677"Неуспех при приключване на добавянето на клиент във файл за запазване на "
1678"състоянието: %s"
1679
1680#: ../gconf/gconfd.c:2654
1681msgid ""
1682"Some client removed itself from the GConf server when it hadn't been added."
1683msgstr "Някой клиент се самоизтри от сървъра GConf, без да е бил добавен"
1684
1685#: ../gconf/gconfd-dbus.c:209
1686#, c-format
1687msgid ""
1688"Daemon failed to connect to the D-BUS daemon:\n"
1689"%s"
1690msgstr ""
1691"Демонът не успя да се свърже към този на D-BUS:\n"
1692"%s"
1693
1694#: ../gconf/gconfd-dbus.c:236
1695#, c-format
1696msgid ""
1697"Daemon failed to acquire gconf service:\n"
1698"%s"
1699msgstr ""
1700"Демонът не успя да се свърже към gconf:\n"
1701"%s"
1702
1703#: ../gconf/gconfd-dbus.c:247
1704msgid "Failed to register server object with the D-BUS bus daemon"
1705msgstr "Обектът за сървъра не можа да се регистрира към демона на D-BUS"
1706
1707#: ../gconf/gconfd-dbus.c:282
1708msgid "Got a malformed message."
1709msgstr "Форматът на полученото съобщение е неправилен."
1710
1711#: ../gconf/gconfd-dbus.c:377
1712msgid "The GConf daemon is currently shutting down."
1713msgstr "Сървърът GConf в момента спира."
1714
1715#: ../gconf/gconftool.c:93
1716msgid "Set a key to a value and sync. Use with --type."
1717msgstr ""
1718"Задаване на стойност на клавиш\n"
1719"                                        и записване върху диска. Използва се "
1720"с\n"
1721"                                        --type"
1722
1723#: ../gconf/gconftool.c:102
1724msgid "Print the value of a key to standard output."
1725msgstr ""
1726"Отпечатване на стойността на\n"
1727"                                        ключ на стандартния изход"
1728
1729#: ../gconf/gconftool.c:112
1730msgid "Unset the keys on the command line"
1731msgstr ""
1732"Премахване на стойностите на\n"
1733"                                        ключовете на командния ред"
1734
1735#: ../gconf/gconftool.c:121
1736msgid ""
1737"Recursively unset all keys at or below the key/directory names on the "
1738"command line"
1739msgstr ""
1740"Рекурсивно премахване на стой-\n"
1741"                                        ностите на всички ключове под ключа/"
1742"пап-\n"
1743"                                        ката на командния ред"
1744
1745#: ../gconf/gconftool.c:130
1746msgid "Toggles a boolean key."
1747msgstr ""
1748"Превключване на булев\n"
1749"                                        ключ."
1750
1751#: ../gconf/gconftool.c:139
1752msgid "Print all key/value pairs in a directory."
1753msgstr ""
1754"Показване на всички двойки\n"
1755"                                        ключ/стойност в папка"
1756
1757#: ../gconf/gconftool.c:148
1758msgid "Print all subdirectories in a directory."
1759msgstr ""
1760"Показване на всички подпапки в\n"
1761"                                        папка"
1762
1763#: ../gconf/gconftool.c:157
1764msgid "Print all subdirectories and entries under a directory, recursively."
1765msgstr ""
1766"Рекурсивен печат на всички за-\n"
1767"                                        писи в папка"
1768
1769#: ../gconf/gconftool.c:166 ../gconf/gconftool.c:175
1770msgid "Search for a key, recursively."
1771msgstr "Рекурсивно търсене на ключ"
1772
1773#: ../gconf/gconftool.c:184
1774msgid "Get the short doc string for a key"
1775msgstr ""
1776"Получаване на кратка информация\n"
1777"                                        за ключа"
1778
1779#: ../gconf/gconftool.c:193
1780msgid "Get the long doc string for a key"
1781msgstr ""
1782"Получаване на подробна информа-\n"
1783"                                        ция за ключа"
1784
1785#: ../gconf/gconftool.c:202
1786msgid "Return 0 if the directory exists, 2 if it does not."
1787msgstr ""
1788"Връщане на 0, ако папката съ-\n"
1789"                                        ществува, и 2, ако не съществува"
1790
1791#: ../gconf/gconftool.c:211
1792msgid "Ignore schema defaults when reading values."
1793msgstr ""
1794"Игнориране на стандартните нас-\n"
1795"                                        тройки на схемата, когато се четат "
1796"стой-\n"
1797"                                        ностите"
1798
1799#: ../gconf/gconftool.c:226
1800msgid ""
1801"Dump to standard output an XML description of all entries under a directory, "
1802"recursively."
1803msgstr ""
1804"Рекурсивно извеждане на описа-\n"
1805"                                        ние на всички записи в папка във вид "
1806"на\n"
1807"                                        XML"
1808
1809#: ../gconf/gconftool.c:235
1810msgid ""
1811"Load from the specified file an XML description of values and set them "
1812"relative to a directory."
1813msgstr ""
1814"Зареждане от избрания файл на\n"
1815"                                        описание във вид на XML на "
1816"стойностите\n"
1817"                                        и настройване относително към папка"
1818
1819#: ../gconf/gconftool.c:244
1820msgid "Unload a set of values described in an XML file."
1821msgstr ""
1822"Махане на набор от стойности\n"
1823"                                        описани във файл на XML"
1824
1825#: ../gconf/gconftool.c:259
1826msgid "Get the name of the default source"
1827msgstr ""
1828"Получаване на името на стан-\n"
1829"                                        дартния източник"
1830
1831#: ../gconf/gconftool.c:268
1832msgid "Shut down gconfd. DON'T USE THIS OPTION WITHOUT GOOD REASON."
1833msgstr ""
1834"Спиране на gconfd. НЕ ИЗПОЛЗ-\n"
1835"                                        ВАЙТЕ ТАЗИ ОПЦИЯ БЕЗ ДОБРА ПРИЧИНА"
1836
1837#: ../gconf/gconftool.c:277
1838msgid "Return 0 if gconfd is running, 2 if not."
1839msgstr ""
1840"Връщане на 0, ако gconfd се\n"
1841"                                        изпълнява в момента, и 2, ако не се "
1842"из-\n"
1843"                                        пълнява"
1844
1845#: ../gconf/gconftool.c:286
1846msgid ""
1847"Launch the configuration server (gconfd). (Normally happens automatically "
1848"when needed.)"
1849msgstr ""
1850"Стартиране на конфигурационен\n"
1851"                                        сървър (gconfd). (Нормално "
1852"стартирането\n"
1853"                                        е автоматично — при необходимост)"
1854
1855#: ../gconf/gconftool.c:301
1856msgid ""
1857"Specify the type of the value being set, or the type of the value a schema "
1858"describes. Unique abbreviations OK."
1859msgstr ""
1860"Указване на вида, който се за-\n"
1861"                                        дава, или вида на стойностите, "
1862"които\n"
1863"                                        схемата описва. Уникалните "
1864"съкращения са\n"
1865"                                        позволени"
1866
1867#: ../gconf/gconftool.c:302
1868msgid "int|bool|float|string|list|pair"
1869msgstr "int|bool|float|string|list|pair"
1870
1871#: ../gconf/gconftool.c:310
1872msgid "Print the data type of a key to standard output."
1873msgstr ""
1874"Отпечатване на вида данни на\n"
1875"                                        ключ на стандартния изход"
1876
1877#: ../gconf/gconftool.c:319
1878msgid "Get the number of elements in a list key."
1879msgstr ""
1880"Взимане номера на елементите в\n"
1881"                                        ключ-списък"
1882
1883#: ../gconf/gconftool.c:328
1884msgid "Get a specific element from a list key, numerically indexed."
1885msgstr ""
1886"Взимане на специфичен елемент\n"
1887"                                        от ключ-списък, индексиран с номера"
1888
1889#: ../gconf/gconftool.c:337
1890msgid ""
1891"Specify the type of the list value being set, or the type of the value a "
1892"schema describes. Unique abbreviations OK."
1893msgstr ""
1894"Указване на вида на стойността\n"
1895"                                        на списъка, която се задава, или "
1896"вида на\n"
1897"                                        стойностите, които схемата описва. "
1898"Уни-\n"
1899"                                        калните съкращения са позволени"
1900
1901#: ../gconf/gconftool.c:338 ../gconf/gconftool.c:347 ../gconf/gconftool.c:356
1902msgid "int|bool|float|string"
1903msgstr "int|bool|float|string"
1904
1905#: ../gconf/gconftool.c:346
1906msgid ""
1907"Specify the type of the car pair value being set, or the type of the value a "
1908"schema describes. Unique abbreviations OK."
1909msgstr ""
1910"Указване на вида на главата\n"
1911"                                        (car) от двойката, който се задава "
1912"или\n"
1913"                                        вида на стойностите, които схемата "
1914"опис-\n"
1915"                                        ва. Уникалните съкращения са "
1916"позволени"
1917
1918#: ../gconf/gconftool.c:355
1919msgid ""
1920"Specify the type of the cdr pair value being set, or the type of the value a "
1921"schema describes. Unique abbreviations OK."
1922msgstr ""
1923"Указване на вида на опашката\n"
1924"                                        (cdr) от двойката, който се задава, "
1925"или\n"
1926"                                        вида на стойностите, които схемата "
1927"опис-\n"
1928"                                        ва. Уникалните съкращения са "
1929"позволени"
1930
1931#: ../gconf/gconftool.c:370
1932msgid "Specify a schema file to be installed"
1933msgstr ""
1934"Указване на файл-схема за ин-\n"
1935"                                        сталиране"
1936
1937#: ../gconf/gconftool.c:371
1938msgid "FILENAME"
1939msgstr "ИМЕ_НА_ФАЙЛ"
1940
1941#: ../gconf/gconftool.c:379
1942msgid "Specify a configuration source to use rather than the default path"
1943msgstr ""
1944"Указване на източник на наст-\n"
1945"                                        ройки, който да се използва, вместо\n"
1946"                                        стандартния път"
1947
1948#: ../gconf/gconftool.c:380
1949msgid "SOURCE"
1950msgstr "ИЗТОЧНИК"
1951
1952#: ../gconf/gconftool.c:388
1953msgid ""
1954"Bypass server, and access the configuration database directly. Requires that "
1955"gconfd is not running."
1956msgstr ""
1957"Директен достъп до базата от\n"
1958"                                        данни с настройки като сървърът се "
1959"прес-\n"
1960"                                        кача. Не трябва да има стартиран "
1961"процес\n"
1962"                                        gconfd"
1963
1964#: ../gconf/gconftool.c:397
1965msgid ""
1966"Properly installs schema files on the command line into the database. "
1967"Specify a custom configuration source in the GCONF_CONFIG_SOURCE environment "
1968"variable, or set set the variable to an empty string to use the default "
1969"configuration source."
1970msgstr ""
1971"Инсталиране на файловете-схеми\n"
1972"                                        от командния ред в базата от данни. "
1973"За\n"
1974"                                        да се ползва различен от стандартния "
1975"из-\n"
1976"                                        точник на настройки, той трябва да "
1977"е\n"
1978"                                        посочен в променливата на средата\n"
1979"                                        GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е "
1980"празна,\n"
1981"                                        се използва стандартният източник"
1982
1983#: ../gconf/gconftool.c:406
1984msgid ""
1985"Properly uninstalls schema files on the command line from the database. "
1986"GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable should be set to a non-default "
1987"configuration source or set to the empty string to use the default."
1988msgstr ""
1989"Деинсталиране на файловете-\n"
1990"                                        схеми от командния ред от базата от "
1991"дан-\n"
1992"                                        ни. За да се ползва различен от "
1993"стан-\n"
1994"                                        дартния източник на настройки, той "
1995"тряб-\n"
1996"                                        ва да е посочен в променливата на "
1997"среда-\n"
1998"                                        та GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е "
1999"празна,\n"
2000"                                        се използва стандартният източник"
2001
2002#: ../gconf/gconftool.c:421
2003msgid ""
2004"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of values of "
2005"different types for keys on the command line."
2006msgstr ""
2007"Стресово изпитване на приложе-\n"
2008"                                        ние чрез задаване и премахване на "
2009"раз-\n"
2010"                                        лични видове стойности на ключовете "
2011"на\n"
2012"                                        командния ред"
2013
2014#: ../gconf/gconftool.c:430
2015msgid ""
2016"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of keys inside "
2017"the directories on the command line."
2018msgstr ""
2019"Стресово изпитване на приложе-\n"
2020"                                        ние чрез задаване и премахване на "
2021"стой-\n"
2022"                                        ности на ключове в папките на "
2023"командния\n"
2024"                                        ред"
2025
2026#: ../gconf/gconftool.c:445
2027msgid ""
2028"Set a schema and sync. Use with --short-desc, --long-desc, --owner, and --"
2029"type."
2030msgstr ""
2031"Задаване на схема и записване\n"
2032"                                        върху диска. Използва се със\n"
2033"                                        --short-desc, --long-desc, --owner, "
2034"и\n"
2035"                                        --type"
2036
2037#: ../gconf/gconftool.c:454
2038msgid "Specify a short half-line description to go in a schema."
2039msgstr ""
2040"Указване на кратко описание на\n"
2041"                                        схема"
2042
2043#: ../gconf/gconftool.c:455 ../gconf/gconftool.c:464
2044msgid "DESCRIPTION"
2045msgstr "ОПИСАНИЕ"
2046
2047#: ../gconf/gconftool.c:463
2048msgid "Specify a several-line description to go in a schema."
2049msgstr ""
2050"Указване на подробно описание\n"
2051"                                        на схема"
2052
2053#: ../gconf/gconftool.c:472
2054msgid "Specify the owner of a schema"
2055msgstr "Указване на собственик на схема"
2056
2057#: ../gconf/gconftool.c:473
2058msgid "OWNER"
2059msgstr "СОБСТВЕНИК"
2060
2061#: ../gconf/gconftool.c:481
2062msgid "Get the name of the schema applied to this key"
2063msgstr ""
2064"Получаване на името на схемата\n"
2065"                                        присвоена на този ключ"
2066
2067#: ../gconf/gconftool.c:490
2068msgid "Specify the schema name followed by the key to apply the schema name to"
2069msgstr ""
2070"Указване на името на схемата,\n"
2071"                                        последвано от ключа, на който да се\n"
2072"                                        присвои схемата"
2073
2074#: ../gconf/gconftool.c:499
2075msgid "Remove any schema name applied to the given keys"
2076msgstr ""
2077"Премахване на всяко име на схе-\n"
2078"                                        ма присвоена на дадените ключове"
2079
2080#: ../gconf/gconftool.c:514
2081msgid "Print version"
2082msgstr "Показване на версията"
2083
2084#: ../gconf/gconftool.c:523
2085msgid "[FILE...]|[KEY...]|[DIR...]"
2086msgstr "[ФАЙЛ…]|[КЛЮЧ…]|[ПАПКА…]"
2087
2088#: ../gconf/gconftool.c:585
2089msgid "- Tool to manipulate a GConf configuration"
2090msgstr " — инструмент за работа с настройки на GConf"
2091
2092#: ../gconf/gconftool.c:590
2093msgid "Client options:"
2094msgstr "Опции за клиента:"
2095
2096#: ../gconf/gconftool.c:590
2097msgid "Show client options"
2098msgstr ""
2099"Показване на опциите за\n"
2100"                                        клиента"
2101
2102#: ../gconf/gconftool.c:595
2103msgid "Key type options:"
2104msgstr "Опции за вида на ключа:"
2105
2106#: ../gconf/gconftool.c:595
2107msgid "Show key type options"
2108msgstr ""
2109"Показване на опциите за\n"
2110"                                        вида на ключа"
2111
2112#: ../gconf/gconftool.c:600
2113msgid "Load/Save options:"
2114msgstr "Опции за зареждането/запазването:"
2115
2116#: ../gconf/gconftool.c:600
2117msgid "Show load/save options"
2118msgstr ""
2119"Показване на опциите за\n"
2120"                                        зареждането/запазването"
2121
2122#: ../gconf/gconftool.c:605
2123msgid "Server options:"
2124msgstr "Опции за сървъра:"
2125
2126#: ../gconf/gconftool.c:605
2127msgid "Show server options"
2128msgstr ""
2129"Показване на опциите за\n"
2130"                                        сървъра"
2131
2132#: ../gconf/gconftool.c:610
2133msgid "Installation options:"
2134msgstr "Настройки за инсталация:"
2135
2136#: ../gconf/gconftool.c:610
2137msgid "Show installation options"
2138msgstr ""
2139"Показване на опциите за\n"
2140"                                        инсталация"
2141
2142#: ../gconf/gconftool.c:615
2143msgid "Test options:"
2144msgstr "Настройки за тестване:"
2145
2146#: ../gconf/gconftool.c:615
2147msgid "Show test options"
2148msgstr ""
2149"Показване на опциите за\n"
2150"                                        тестване"
2151
2152#: ../gconf/gconftool.c:620
2153msgid "Schema options:"
2154msgstr "Настройки за схема:"
2155
2156#: ../gconf/gconftool.c:620
2157msgid "Show schema options"
2158msgstr ""
2159"Показване на опциите за\n"
2160"                                        схема"
2161
2162#: ../gconf/gconftool.c:629
2163#, c-format
2164msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
2165msgstr ""
2166"Изпълнете „%s --help“, за да видите пълния списък от налични опции на "
2167"командата.\n"
2168
2169#: ../gconf/gconftool.c:657
2170#, c-format
2171msgid "Can't get and set/unset simultaneously\n"
2172msgstr ""
2173"Не може едновременно да се получава и да се задава/премахва информация\n"
2174
2175#: ../gconf/gconftool.c:667
2176#, c-format
2177msgid "Can't set and get/unset simultaneously\n"
2178msgstr ""
2179"Не може едновременно да се задава и да се получава/премахва информация\n"
2180
2181#: ../gconf/gconftool.c:674
2182#, c-format
2183msgid "Can't get type and set/unset simultaneously\n"
2184msgstr ""
2185"Не може едновременно да се получава вида и да се задава/премахва информация\n"
2186
2187#: ../gconf/gconftool.c:682
2188#, c-format
2189msgid "Can't toggle and get/set/unset simultaneously\n"
2190msgstr ""
2191"Не може едновременно да се превключва и да се получава/задава/премахва "
2192"информация\n"
2193
2194#: ../gconf/gconftool.c:693
2195#, c-format
2196msgid "Can't use --all-entries with --get or --set\n"
2197msgstr "--all-entries не може да се използва с --get или --set\n"
2198
2199#: ../gconf/gconftool.c:704
2200#, c-format
2201msgid "Can't use --all-dirs with --get or --set\n"
2202msgstr "--all-dirs не може да се използва с --get или --set\n"
2203
2204#: ../gconf/gconftool.c:718
2205#, c-format
2206msgid ""
2207"--recursive-list should not be used with --get, --set, --unset, --all-"
2208"entries, --all-dirs, or --search-key\n"
2209msgstr ""
2210"--recursive-list не може да се използва с --get, --set, --unset, --all-"
2211"entries, --all-dirs или --search-key\n"
2212
2213#: ../gconf/gconftool.c:732
2214#, c-format
2215msgid ""
2216"--set_schema should not be used with --get, --set, --unset, --all-entries, --"
2217"all-dirs, or --search-key\n"
2218msgstr ""
2219"--set_schema не може да се използва с --get, --set, --unset, --all-entries, "
2220"--all-dirs или --search-key\n"
2221
2222#: ../gconf/gconftool.c:738
2223#, c-format
2224msgid "Value type is only relevant when setting a value\n"
2225msgstr "Вид на стойността е уместен само, когато се задава стойност\n"
2226
2227#: ../gconf/gconftool.c:744
2228#, c-format
2229msgid "Must specify a type when setting a value\n"
2230msgstr "Когато задавате стойност, трябва да зададете и вида ѝ\n"
2231
2232#: ../gconf/gconftool.c:752
2233#, c-format
2234msgid ""
2235"--ignore-schema-defaults is only relevant with --get, --all-entries, --dump, "
2236"--recursive-list, --get-list-size or --get-list-element\n"
2237msgstr ""
2238"--ignore-schema-defaults се използва само с --get, --all-entries, --dump, --"
2239"recursive-list, --get-list-size или --get-list-element\n"
2240
2241#: ../gconf/gconftool.c:764 ../gconf/gconftool.c:777 ../gconf/gconftool.c:790
2242#: ../gconf/gconftool.c:804 ../gconf/gconftool.c:817 ../gconf/gconftool.c:830
2243#: ../gconf/gconftool.c:844
2244#, c-format
2245msgid "%s option must be used by itself.\n"
2246msgstr "Опцията %s се използва самостоятелно.\n"
2247
2248#: ../gconf/gconftool.c:853
2249#, c-format
2250msgid ""
2251"You must specify a configuration source with --config-source when using --"
2252"direct\n"
2253msgstr ""
2254"Трябва да укажете източник на настройки с --config-source, когато използвате "
2255"--direct\n"
2256
2257#: ../gconf/gconftool.c:859
2258#, c-format
2259msgid "Failed to init GConf: %s\n"
2260msgstr "Неуспех при инициализиране на GConf: %s\n"
2261
2262#: ../gconf/gconftool.c:887
2263#, c-format
2264msgid "GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL is set, not installing schemas\n"
2265msgstr ""
2266"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL е зададена, не се инсталират схеми\n"
2267
2268#: ../gconf/gconftool.c:894
2269#, c-format
2270msgid ""
2271"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL is set, not uninstalling schemas\n"
2272msgstr ""
2273"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL е зададена, не се деинсталират "
2274"схеми\n"
2275
2276#: ../gconf/gconftool.c:907
2277#, c-format
2278msgid "Must set the GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable\n"
2279msgstr "Трябва да зададете променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE\n"
2280
2281#: ../gconf/gconftool.c:962
2282#, c-format
2283msgid "Failed to access configuration source(s): %s\n"
2284msgstr "Неуспех при свързване с източник/ци на настройки: %s\n"
2285
2286#: ../gconf/gconftool.c:1267
2287#, c-format
2288msgid "Shutdown error: %s\n"
2289msgstr "Грешка при спиране: %s\n"
2290
2291#: ../gconf/gconftool.c:1310
2292#, c-format
2293msgid "Must specify one or more directories to recursively list.\n"
2294msgstr "Трябва да укажете една или повече папки за рекурсивно показване.\n"
2295
2296#: ../gconf/gconftool.c:1355 ../gconf/gconftool.c:1549
2297#: ../gconf/gconftool.c:1815
2298#, c-format
2299msgid "Failure listing entries in `%s': %s\n"
2300msgstr "Неуспех при показване на записите в „%s“: %s\n"
2301
2302#: ../gconf/gconftool.c:1375 ../gconf/gconftool.c:1568
2303msgid "(no value set)"
2304msgstr "(няма зададена стойност)"
2305
2306#: ../gconf/gconftool.c:1438
2307#, c-format
2308msgid "Must specify a key pattern to search for.\n"
2309msgstr "Трябва да укажете шаблон за ключ, който да се търси.\n"
2310
2311#: ../gconf/gconftool.c:1457
2312#, c-format
2313msgid "Must specify a PCRE regex to search for.\n"
2314msgstr "Трябва да укажете регулярен израз на PCRE, който да се търси.\n"
2315
2316#: ../gconf/gconftool.c:1464
2317#, c-format
2318msgid "Error compiling regex: %s\n"
2319msgstr "Грешка при компилиране на регулярен израз: %s\n"
2320
2321#: ../gconf/gconftool.c:1507
2322#, c-format
2323msgid "Must specify one or more directories to dump.\n"
2324msgstr ""
2325"Трябва да укажете една или повече папки, чиято стойност да се премахне.\n"
2326
2327#: ../gconf/gconftool.c:1874
2328#, c-format
2329msgid "Failed to spawn the configuration server (gconfd): %s\n"
2330msgstr "Неуспех при стартиране на сървъра за настройки (gconfd): %s\n"
2331
2332#: ../gconf/gconftool.c:1903
2333#, c-format
2334msgid "Must specify a key or keys to get\n"
2335msgstr "Трябва да укажете ключ/ове за получаване\n"
2336
2337#: ../gconf/gconftool.c:1938
2338#, c-format
2339msgid "Type: %s\n"
2340msgstr "Вид: %s\n"
2341
2342#: ../gconf/gconftool.c:1939
2343#, c-format
2344msgid "List Type: %s\n"
2345msgstr "Вид на списък: %s\n"
2346
2347#: ../gconf/gconftool.c:1940
2348#, c-format
2349msgid "Car Type: %s\n"
2350msgstr "Вид на глава (car): %s\n"
2351
2352#: ../gconf/gconftool.c:1941
2353#, c-format
2354msgid "Cdr Type: %s\n"
2355msgstr "Вид на опашка (cdr): %s\n"
2356
2357#: ../gconf/gconftool.c:1946
2358#, c-format
2359msgid "Default Value: %s\n"
2360msgstr "Стандартна стойност: %s\n"
2361
2362#: ../gconf/gconftool.c:1946 ../gconf/gconftool.c:1948
2363#: ../gconf/gconftool.c:1949 ../gconf/gconftool.c:1950
2364msgid "Unset"
2365msgstr "Без стойност"
2366
2367#: ../gconf/gconftool.c:1948
2368#, c-format
2369msgid "Owner: %s\n"
2370msgstr "Собственик: %s\n"
2371
2372#: ../gconf/gconftool.c:1949
2373#, c-format
2374msgid "Short Desc: %s\n"
2375msgstr "Кр. опис.: %s\n"
2376
2377#: ../gconf/gconftool.c:1950
2378#, c-format
2379msgid "Long Desc: %s\n"
2380msgstr "Подр. опис.: %s\n"
2381
2382#: ../gconf/gconftool.c:1959 ../gconf/gconftool.c:2236
2383#: ../gconf/gconftool.c:2270 ../gconf/gconftool.c:2315
2384#: ../gconf/gconftool.c:2460
2385#, c-format
2386msgid "No value set for `%s'\n"
2387msgstr "Няма зададена стойност за „%s“\n"
2388
2389#: ../gconf/gconftool.c:1963 ../gconf/gconftool.c:2240
2390#: ../gconf/gconftool.c:2274 ../gconf/gconftool.c:2319
2391#: ../gconf/gconftool.c:2464
2392#, c-format
2393msgid "Failed to get value for `%s': %s\n"
2394msgstr "Неуспех при получаване на стойността на „%s“: %s\n"
2395
2396#: ../gconf/gconftool.c:2006 ../gconf/gconftool.c:2018
2397#, c-format
2398msgid "Don't understand type `%s'\n"
2399msgstr "Вида „%s“ не може да се разбере\n"
2400
2401#: ../gconf/gconftool.c:2030
2402#, c-format
2403msgid "Must specify alternating keys/values as arguments\n"
2404msgstr "Трябва да укажете редуващи се ключ/стойност като аргументи\n"
2405
2406#: ../gconf/gconftool.c:2050
2407#, c-format
2408msgid "No value to set for key: `%s'\n"
2409msgstr "Не е зададена стойност на ключа: „%s“\n"
2410
2411#: ../gconf/gconftool.c:2078
2412#, c-format
2413msgid "Cannot set schema as value\n"
2414msgstr "Не може да се зададе схема като стойност\n"
2415
2416#: ../gconf/gconftool.c:2088
2417#, c-format
2418msgid "When setting a list you must specify a primitive list-type\n"
2419msgstr "При задаването на списък, трябва да се укаже видът на елементите\n"
2420
2421#: ../gconf/gconftool.c:2102
2422#, c-format
2423msgid ""
2424"When setting a pair you must specify a primitive car-type and cdr-type\n"
2425msgstr ""
2426"При задаването на двойка, трябва да се укажат видовете на главата и опашката "
2427"(car и cdr)\n"
2428
2429#: ../gconf/gconftool.c:2117
2430#, c-format
2431msgid "Error: %s\n"
2432msgstr "Грешка: %s\n"
2433
2434#: ../gconf/gconftool.c:2130 ../gconf/gconftool.c:2195
2435#: ../gconf/gconftool.c:3215
2436#, c-format
2437msgid "Error setting value: %s\n"
2438msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s\n"
2439
2440#: ../gconf/gconftool.c:2148
2441#, c-format
2442msgid "Error syncing: %s\n"
2443msgstr "Грешка при синхронизация: %s\n"
2444
2445#: ../gconf/gconftool.c:2163
2446#, c-format
2447msgid "Must specify one or more keys as arguments\n"
2448msgstr "Трябва да укажете един или повече ключове като аргументи.\n"
2449
2450#: ../gconf/gconftool.c:2179
2451#, c-format
2452msgid "No value found for key %s\n"
2453msgstr "Не е открита стойност на ключа: „%s“\n"
2454
2455#: ../gconf/gconftool.c:2185
2456#, c-format
2457msgid "Not a boolean value: %s\n"
2458msgstr "Следното не е булева стойност: „%s“\n"
2459
2460#: ../gconf/gconftool.c:2216
2461#, c-format
2462msgid "Must specify a key or keys to get type\n"
2463msgstr "Трябва да укажете ключ за получаване на вида\n"
2464
2465#: ../gconf/gconftool.c:2260
2466#, c-format
2467msgid "Must specify a key to lookup size of.\n"
2468msgstr "Трябва да укажете ключ, от който да се гледа размера\n"
2469
2470#: ../gconf/gconftool.c:2285 ../gconf/gconftool.c:2330
2471#, c-format
2472msgid "Key %s is not a list.\n"
2473msgstr "Ключът %s не е списък.\n"
2474
2475#: ../gconf/gconftool.c:2305
2476#, c-format
2477msgid "Must specify a key from which to get list element.\n"
2478msgstr "Трябва да се определи ключ, от който да се вземе елемент-списък.\n"
2479
2480#: ../gconf/gconftool.c:2336
2481#, c-format
2482msgid "Must specify list index.\n"
2483msgstr "Трябва да бъде даден индексът за списъка.\n"
2484
2485#: ../gconf/gconftool.c:2343
2486#, c-format
2487msgid "List index must be non-negative.\n"
2488msgstr "Индексът за списъка трябва да е неотрицателен.\n"
2489
2490#: ../gconf/gconftool.c:2352
2491#, c-format
2492msgid "List index is out of bounds.\n"
2493msgstr "Индексът за списъка е извън граници.\n"
2494
2495#: ../gconf/gconftool.c:2378
2496#, c-format
2497msgid "Must specify a key or keys on the command line\n"
2498msgstr "Трябва да укажете ключ/ове на командния ред\n"
2499
2500#: ../gconf/gconftool.c:2398
2501#, c-format
2502msgid "No schema known for `%s'\n"
2503msgstr "Няма известна схема за „%s“\n"
2504
2505#: ../gconf/gconftool.c:2431
2506#, c-format
2507msgid "No doc string stored in schema at '%s'\n"
2508msgstr "Няма документиращ низ в схемата на „%s“\n"
2509
2510#: ../gconf/gconftool.c:2436
2511#, c-format
2512msgid "Error getting schema at '%s': %s\n"
2513msgstr "Грешка при получаване на схема на „%s“: %s\n"
2514
2515#: ../gconf/gconftool.c:2443
2516#, c-format
2517msgid "No schema stored at '%s'\n"
2518msgstr "Няма запазена схема в „%s“\n"
2519
2520#: ../gconf/gconftool.c:2446
2521#, c-format
2522msgid "Value at '%s' is not a schema\n"
2523msgstr "Стойността на „%s“ не е схема\n"
2524
2525#: ../gconf/gconftool.c:2502
2526#, c-format
2527msgid "Must specify a schema name followed by the key name to apply it to\n"
2528msgstr ""
2529"Трябва да укажете име на схема последвано от име на ключ, на който да се "
2530"присвои схемата\n"
2531
2532#: ../gconf/gconftool.c:2509
2533#, c-format
2534msgid "Error associating schema name '%s' with key name '%s': %s\n"
2535msgstr ""
2536"Грешка при свързване на името на схемата „%s“ с името на ключа „%s“: %s\n"
2537
2538#: ../gconf/gconftool.c:2527
2539#, c-format
2540msgid "Must specify keys to unapply schema from\n"
2541msgstr "Трябва да укажете ключове за махане на схемата\n"
2542
2543#: ../gconf/gconftool.c:2537
2544#, c-format
2545msgid "Error removing schema name from '%s': %s\n"
2546msgstr "Грешка при премахване на името на схемата от „%s“: %s\n"
2547
2548#: ../gconf/gconftool.c:2562
2549#, c-format
2550msgid "Must specify key (schema name) as the only argument\n"
2551msgstr "Трябва да укажете ключ (име на схема) като единствен аргумент\n"
2552
2553#: ../gconf/gconftool.c:2604
2554#, c-format
2555msgid "List type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2556msgstr "Видът на списъка трябва да е: string, int, float или bool\n"
2557
2558#: ../gconf/gconftool.c:2624
2559#, c-format
2560msgid "Pair car type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2561msgstr "Видът на главата (car) трябва да е: string, int, float или bool\n"
2562
2563#: ../gconf/gconftool.c:2644
2564#, c-format
2565msgid "Pair cdr type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2566msgstr "Видът на опашката (cdr) трябва да е: string, int, float или bool\n"
2567
2568#: ../gconf/gconftool.c:2659
2569#, c-format
2570msgid "Error setting value: %s"
2571msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s"
2572
2573#: ../gconf/gconftool.c:2673
2574#, c-format
2575msgid "Error syncing: %s"
2576msgstr "Грешка при синхронизация: %s"
2577
2578#: ../gconf/gconftool.c:2688
2579#, c-format
2580msgid "Must specify one or more directories to get key/value pairs from.\n"
2581msgstr ""
2582"Трябва да укажете една или повече папки, от които да се получава двойката "
2583"ключ/стойност.\n"
2584
2585#: ../gconf/gconftool.c:2702
2586#, c-format
2587msgid "Must specify one or more keys to unset.\n"
2588msgstr ""
2589"Трябва да укажете един или повече ключове, чиято стойност да се премахне.\n"
2590
2591#: ../gconf/gconftool.c:2713
2592#, c-format
2593msgid "Error unsetting `%s': %s\n"
2594msgstr "Грешка при премахване на „%s“: %s\n"
2595
2596#: ../gconf/gconftool.c:2733
2597#, c-format
2598msgid "Must specify one or more keys to recursively unset.\n"
2599msgstr ""
2600"Трябва да укажете един или повече ключове, чиито стойности рекурсивно да се "
2601"премахнат.\n"
2602
2603#: ../gconf/gconftool.c:2747
2604#, c-format
2605msgid "Failure during recursive unset of \"%s\": %s\n"
2606msgstr "Неуспех при премахване рекурсивно на „%s“: %s\n"
2607
2608#: ../gconf/gconftool.c:2767
2609#, c-format
2610msgid "Must specify one or more directories to get subdirs from.\n"
2611msgstr ""
2612"Трябва да укажете една или повече папки, от които да получите подпапки.\n"
2613
2614#: ../gconf/gconftool.c:2801
2615#, c-format
2616msgid "Error listing dirs: %s\n"
2617msgstr "Грешка при показване на папки: %s\n"
2618
2619#: ../gconf/gconftool.c:2937
2620#, c-format
2621msgid "WARNING: must specify both a <car> and a <cdr> in a <pair>\n"
2622msgstr ""
2623"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да укажете както глава, така и опашка (<car> и <cdr>) "
2624"в двойка (<pair>)\n"
2625
2626#: ../gconf/gconftool.c:2964
2627#, c-format
2628msgid "WARNING: key specified (%s) for schema under a <value> - ignoring\n"
2629msgstr ""
2630"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: указан ключ (%s) за схемата под стойността <value> — "
2631"игнорира се\n"
2632
2633#: ../gconf/gconftool.c:2997
2634#, c-format
2635msgid "WARNING: must have a child node under <value>\n"
2636msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да има подчинен възел под <value>\n"
2637
2638#: ../gconf/gconftool.c:3003
2639#, c-format
2640msgid "WARNING: node <%s> not understood\n"
2641msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира\n"
2642
2643#: ../gconf/gconftool.c:3021
2644#, c-format
2645msgid "WARNING: Failed to parse int value `%s'\n"
2646msgstr ""
2647"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на целочислената стойност „%s“\n"
2648
2649#: ../gconf/gconftool.c:3042
2650#, c-format
2651msgid "WARNING: Failed to parse float value `%s'\n"
2652msgstr ""
2653"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стойността с плаваща запетая "
2654"„%s“\n"
2655
2656#: ../gconf/gconftool.c:3064
2657#, c-format
2658msgid "WARNING: Failed to parse string value `%s'\n"
2659msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стойността на низа „%s“\n"
2660
2661#: ../gconf/gconftool.c:3085
2662#, c-format
2663msgid "WARNING: Failed to parse boolean value `%s'\n"
2664msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на булева стойност „%s“\n"
2665
2666#: ../gconf/gconftool.c:3194 ../gconf/gconftool.c:3736
2667#, c-format
2668msgid "WARNING: failed to associate schema `%s' with key `%s': %s\n"
2669msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при свързване на схема „%s“ с ключа „%s“: %s\n"
2670
2671#: ../gconf/gconftool.c:3309
2672#, c-format
2673msgid "WARNING: invalid or missing type for schema (%s)\n"
2674msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на схема (%s)\n"
2675
2676#: ../gconf/gconftool.c:3318
2677#, c-format
2678msgid "WARNING: invalid or missing list_type for schema (%s)\n"
2679msgstr ""
2680"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на списък (list_type) за схема "
2681"(%s)\n"
2682
2683#: ../gconf/gconftool.c:3329 ../gconf/gconftool.c:3359
2684#: ../gconf/gconftool.c:3388
2685#, c-format
2686msgid "WARNING: Failed to parse default value `%s' for schema (%s)\n"
2687msgstr ""
2688"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стандартната стойност „%s“ на "
2689"схемата (%s)\n"
2690
2691#: ../gconf/gconftool.c:3347
2692#, c-format
2693msgid "WARNING: invalid or missing car_type or cdr_type for schema (%s)\n"
2694msgstr ""
2695"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилни или липсващи видове на главата или опашката (car "
2696"или cdr) за схема (%s)\n"
2697
2698#: ../gconf/gconftool.c:3372
2699#, c-format
2700msgid "WARNING: You cannot set a default value for a schema\n"
2701msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да задавате стандартна стойност за схема\n"
2702
2703#: ../gconf/gconftool.c:3401
2704#, c-format
2705msgid "WARNING: gconftool internal error, unknown GConfValueType\n"
2706msgstr ""
2707"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: вътрешна грешка на gconftool, неизвестен GConfValueType\n"
2708
2709#: ../gconf/gconftool.c:3449 ../gconf/gconftool.c:3470
2710#: ../gconf/gconftool.c:3491 ../gconf/gconftool.c:3512
2711#, c-format
2712msgid "WARNING: failed to parse type name `%s'\n"
2713msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на името на вида „%s“\n"
2714
2715#: ../gconf/gconftool.c:3466
2716#, c-format
2717msgid ""
2718"WARNING: list_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2719msgstr ""
2720"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на списъка (list_type) може да е само int, float, "
2721"string или bool, а не „%s“\n"
2722
2723#: ../gconf/gconftool.c:3487
2724#, c-format
2725msgid "WARNING: car_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2726msgstr ""
2727"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на главата (car_type) може да е само int, float, "
2728"string или bool, а не „%s“\n"
2729
2730#: ../gconf/gconftool.c:3508
2731#, c-format
2732msgid "WARNING: cdr_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2733msgstr ""
2734"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на опашката (cdr_type) може да е само int, float, "
2735"string или bool, а не „%s“\n"
2736
2737#: ../gconf/gconftool.c:3548
2738#, c-format
2739msgid "WARNING: empty <applyto> node"
2740msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: празен възел <applyto>"
2741
2742#: ../gconf/gconftool.c:3551 ../gconf/gconftool.c:3809
2743#, c-format
2744msgid "WARNING: node <%s> not understood below <schema>\n"
2745msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <schema>\n"
2746
2747#: ../gconf/gconftool.c:3562
2748#, c-format
2749msgid "WARNING: no <list_type> specified for schema of type list\n"
2750msgstr ""
2751"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен вид на списъка (<list_type>) за схема-списък\n"
2752
2753#: ../gconf/gconftool.c:3568
2754#, c-format
2755msgid "WARNING: no <car_type> specified for schema of type pair\n"
2756msgstr ""
2757"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен вид на главата (<car_type>) за схема-двойка\n"
2758
2759#: ../gconf/gconftool.c:3574
2760#, c-format
2761msgid "WARNING: no <cdr_type> specified for schema of type pair\n"
2762msgstr ""
2763"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен вид на опашката (<cdr_type>) за схема-двойка\n"
2764
2765#: ../gconf/gconftool.c:3603
2766#, c-format
2767msgid "WARNING: <locale> node has no `name=\"locale\"' attribute, ignoring\n"
2768msgstr ""
2769"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <locale> няма атрибут „name=\"локал\"“, игнорира се\n"
2770
2771#: ../gconf/gconftool.c:3609
2772#, c-format
2773msgid ""
2774"WARNING: multiple <locale> nodes for locale `%s', ignoring all past first\n"
2775msgstr ""
2776"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: множество възли <locale> за локала „%s“, всички след първия "
2777"се игнорират\n"
2778
2779#: ../gconf/gconftool.c:3707
2780#, c-format
2781msgid "WARNING: Invalid node <%s> in a <locale> node\n"
2782msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен възел <%s> във възел <locale>\n"
2783
2784#: ../gconf/gconftool.c:3744
2785#, c-format
2786msgid "Attached schema `%s' to key `%s'\n"
2787msgstr "Схемата „%s“ се прикачи към ключа „%s“\n"
2788
2789#: ../gconf/gconftool.c:3818
2790#, c-format
2791msgid "You must have at least one <locale> entry in a <schema>\n"
2792msgstr "Трябва да има поне един запис <locale> в <schema>\n"
2793
2794#: ../gconf/gconftool.c:3853
2795#, c-format
2796msgid "WARNING: failed to install schema `%s', locale `%s': %s\n"
2797msgstr ""
2798"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при инсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
2799
2800#: ../gconf/gconftool.c:3861
2801#, c-format
2802msgid "Installed schema `%s' for locale `%s'\n"
2803msgstr "Инсталирана е схема „%s“ за локала „%s“\n"
2804
2805#: ../gconf/gconftool.c:3871
2806#, c-format
2807msgid "WARNING: failed to uninstall schema `%s', locale `%s': %s\n"
2808msgstr ""
2809"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при деинсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
2810
2811#: ../gconf/gconftool.c:3879
2812#, c-format
2813msgid "Uninstalled schema `%s' from locale `%s'\n"
2814msgstr "Деинсталирана е схема „%s“ от локала „%s“\n"
2815
2816#: ../gconf/gconftool.c:3917
2817#, c-format
2818msgid "WARNING: no key specified for schema\n"
2819msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма указан ключ за схема\n"
2820
2821#: ../gconf/gconftool.c:3958
2822#, c-format
2823msgid "WARNING: node <%s> not understood below <%s>\n"
2824msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <%s>\n"
2825
2826#: ../gconf/gconftool.c:3990
2827#, c-format
2828msgid "Failed to open `%s': %s\n"
2829msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
2830
2831#: ../gconf/gconftool.c:3997
2832#, c-format
2833msgid "Document `%s' is empty?\n"
2834msgstr "Документът „%s“ е празен?\n"
2835
2836#: ../gconf/gconftool.c:4009
2837#, c-format
2838msgid "Document `%s' has the wrong type of root node (<%s>, should be <%s>)\n"
2839msgstr ""
2840"Документът „%s“ е с коренов възел от грешен вид (<%s>, а трябва да е <%s>)\n"
2841
2842#: ../gconf/gconftool.c:4022
2843#, c-format
2844msgid "Document `%s' has no top level <%s> node\n"
2845msgstr "В документа „%s“ липсва възел от най-високо ниво <%s>\n"
2846
2847#: ../gconf/gconftool.c:4036
2848#, c-format
2849msgid "WARNING: node <%s> below <%s> not understood\n"
2850msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> под <%s> не се разбира\n"
2851
2852#: ../gconf/gconftool.c:4057
2853#, c-format
2854msgid "Error syncing configuration data: %s"
2855msgstr "Грешка при синхронизиране на данните с настройки: %s"
2856
2857#: ../gconf/gconftool.c:4073
2858#, c-format
2859msgid "Must specify some schema files to install\n"
2860msgstr "Трябва да укажете файлове със схеми за инсталиране\n"
2861
2862#: ../gconf/gconftool.c:4101
2863#, c-format
2864msgid ""
2865"\n"
2866"%s\n"
2867msgstr ""
2868"\n"
2869"%s\n"
2870
2871#: ../gconf/gconftool.c:4121
2872#, c-format
2873msgid "Failed to unset breakage key %s: %s\n"
2874msgstr ""
2875"Неуспех при премахване на стойността на ключа, който се тества %s: %s\n"
2876
2877#: ../gconf/gconftool.c:4247
2878#, c-format
2879msgid "Must specify some keys to break\n"
2880msgstr "Трябва да укажете ключове за стресово изпитване\n"
2881
2882#: ../gconf/gconftool.c:4253
2883#, c-format
2884msgid ""
2885"Trying to break your application by setting bad values for key:\n"
2886"  %s\n"
2887msgstr ""
2888"Правят се опити да се забие програма чрез задаване на лоша стойност на "
2889"ключа:\n"
2890"  %s\n"
2891
2892#: ../gconf/gconftool.c:4271
2893#, c-format
2894msgid "Must specify some directories to break\n"
2895msgstr "Трябва да укажете папки за стресовото изпитване\n"
2896
2897#: ../gconf/gconftool.c:4290
2898#, c-format
2899msgid ""
2900"Trying to break your application by setting bad values for keys in "
2901"directory:\n"
2902"  %s\n"
2903msgstr ""
2904"Правят се опити да се забие програма, чрез задаване на лоши стойности на "
2905"ключовете в папка\n"
2906"  %s\n"
2907
2908#: ../gsettings/gsettings-data-convert.desktop.in.h:1
2909msgid "GSettings Data Conversion"
2910msgstr "Преобразуване на данните за GSettings"
2911
2912#: ../gsettings/gsettings-data-convert.desktop.in.h:2
2913msgid "Migrates user settings from GConf to dconf"
2914msgstr "Мигриране на потребителските данни от GConf към dconf"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.