source: gnome/master/gedit.master.bg.po @ 2421

Last change on this file since 2421 was 2421, checked in by Александър Шопов, 9 years ago

gedit: подаден в master

File size: 139.8 KB
RevLine 
[1243]1# Bulgarian translation of gedit po-file.
[1948]2# Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
[2318]3# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
[2392]4# Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
[1097]5# This file is distributed under the same license as the gedit package.
6# Evgeni Boevski <linkej@yahoo.com>, 2003.
7# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
[1948]8# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com> 2004, 2005, 2007.
[2392]9# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012.
[1426]10# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
[2276]11# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2010, 2011.
[1097]12#
13msgid ""
14msgstr ""
[1849]15"Project-Id-Version: gedit master\n"
[2281]16"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
[2421]17"POT-Creation-Date: 2012-02-03 13:38+0200\n"
18"PO-Revision-Date: 2012-02-03 13:39+0200\n"
[2318]19"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
[1097]20"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
[2281]21"Language: bg\n"
[1097]22"MIME-Version: 1.0\n"
23"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
24"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
25"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
26
27#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:1
28msgid "Edit text files"
29msgstr "Редактиране на текстови файлове"
30
[2392]31#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:799
[1097]32msgid "Text Editor"
33msgstr "Текстов редактор"
34
[1860]35#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:3
36msgid "gedit"
37msgstr "gedit"
38
[1870]39#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:4
40msgid "gedit Text Editor"
41msgstr "Текстов редактор (gedit)"
42
[2276]43#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:1
[2002]44msgid ""
45"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
46"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
47msgstr ""
48"Шрифт избран от потребителя, който ще бъде използван за текстовата област. "
49"Важи само при изключена опция „Използване на стандартния шрифт“."
[1097]50
[2276]51#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:2
[1097]52msgid "Active plugins"
[1243]53msgstr "Включени приставки"
[1097]54
[2276]55#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:3
[1997]56msgid "Automatic indent"
57msgstr "Автоматичен отстъп"
[1097]58
[2276]59#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:4
[1997]60msgid "Automatically Detected Encodings"
61msgstr "Автоматично откриване на кодирането на знаците"
[1097]62
[2276]63#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:5
[1997]64msgid "Autosave"
65msgstr "Автоматично запазване"
[1097]66
[2276]67#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:6
[1997]68msgid "Autosave Interval"
69msgstr "Интервал за автоматично запазване"
[1097]70
[2276]71#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:7
[1097]72msgid "Body Font for Printing"
73msgstr "Шрифт на текста в тялото на документа при печат"
74
[2276]75#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:8
[1097]76msgid "Create Backup Copies"
77msgstr "Създаване на резервни копия"
78
[2276]79#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:9
[1097]80msgid "Display Line Numbers"
81msgstr "Показване на номера на редовете"
82
[2276]83#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:10
[1097]84msgid "Display Right Margin"
85msgstr "Показване на дясна граница"
86
[2276]87#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:11
[1097]88msgid "Editor Font"
89msgstr "Шрифт на редактора"
90
[2276]91#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:12
[1097]92msgid "Enable Search Highlighting"
[2281]93msgstr "Включване на оцветяването при търсене"
[1097]94
[2276]95#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:13
[1097]96msgid "Enable Syntax Highlighting"
[2281]97msgstr "Включване на оцветяването на синтаксиса"
[1097]98
[2276]99#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:14
[1097]100msgid "Encodings shown in menu"
101msgstr "Кодирания на знаци, показвани в менюто"
102
[2276]103#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:15
[2421]104msgid "Ensure Trailing Newline"
105msgstr ""
106
107#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:16
[1097]108msgid "Header Font for Printing"
109msgstr "Шрифт на колонтитула при печат"
110
[2421]111#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:17
[1097]112msgid "Highlight Current Line"
[2281]113msgstr "Оцветяване на текущия ред"
[1097]114
[2421]115#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:18
[2276]116msgid "Highlight Matching Brackets"
[2281]117msgstr "Оцветяване на съответстващите скоби"
[1097]118
[2421]119#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:19
[2002]120msgid ""
121"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
122"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
123"lines."
124msgstr ""
125"Ако тази стойност е 0, при печат на документ няма да бъдат разпечатани "
126"номера на редове. Иначе gedit ще печата номера през всеки толкова реда. "
[1097]127
[2421]128#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:20
[1097]129msgid "Insert spaces"
130msgstr "Вмъкване на интервали"
131
[2421]132#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:21
[1097]133msgid "Line Number Font for Printing"
134msgstr "Шрифт на номера на ред при печат"
135
[2421]136#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:22
[1097]137msgid "Line Wrapping Mode"
138msgstr "Режим с пренасяне"
139
[2421]140#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:23
[2002]141msgid ""
142"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
143"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
144msgstr ""
145"Списък на включените приставки. Съдържа „местоположението“ на включените "
146"приставки. Погледнете файла .gedit-plugin, за да намерите „местоположението“ "
147"на дадена приставка."
[1997]148
[2421]149#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:24
[2002]150msgid ""
151"List of encodings shown in the Character Encoding menu in open/save file "
152"selector. Only recognized encodings are used."
153msgstr ""
154"Списък с кодирания на знаци, показани в меню „Кодиране на знаците“ в "
155"прозореца за отваряне или запазване на файл. Използват се само познати "
156"кодирания на знаци."
[1097]157
[2421]158#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:25
[1997]159msgid "Maximum Number of Undo Actions"
160msgstr "Максимален брой връщания назад"
[1097]161
[2421]162#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:26
[1997]163msgid "Maximum Recent Files"
164msgstr "Максимален брой скоро използвани файлове"
[1097]165
[2421]166#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:27
[2002]167msgid ""
[2276]168"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
169"\"-1\" for unlimited number of actions."
[2002]170msgstr ""
171"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
172"отново. Използвайте „-1“ за безброй действия."
[1097]173
[2421]174#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:28
[2002]175msgid ""
[2276]176"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
177"\"-1\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
[2002]178msgstr ""
179"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
180"отново. Използвайте „-1“ за неограничен брой действия. Ненужно от 2.12.0 "
181"нататък"
[1097]182
[2421]183#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:29
[2276]184msgid "Notebook Show Tabs Mode"
[2281]185msgstr "Показване на подпрозорци в режим за преносими компютри"
[1097]186
[2421]187#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:30
[2002]188msgid ""
189"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
190"This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
191msgstr ""
192"Брой минути, след които gedit ще запише автоматично променените файлове. "
193"Това е валидно само при включена опция „Автоматично запазване“."
[1097]194
[2421]195#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:31
[1097]196msgid "Print Header"
[1426]197msgstr "Печатане на горен колонтитул"
[1097]198
[2421]199#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:32
[1097]200msgid "Print Line Numbers"
201msgstr "Печатане на номера на редове"
202
[2421]203#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:33
[1097]204msgid "Print Syntax Highlighting"
205msgstr "Печатане на синтактично оцветен текст"
206
[2421]207#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:34
[1097]208msgid "Printing Line Wrapping Mode"
209msgstr "Режим с пренасяне при печат"
210
[2421]211#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:35
[1097]212msgid "Restore Previous Cursor Position"
213msgstr "Възстановяване на предишната позиция на курсора"
214
[2421]215#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:36
[1097]216msgid "Right Margin Position"
217msgstr "Позиция на дясната граница"
218
[2421]219#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:37
[2276]220msgid "Side panel is Visible"
221msgstr "Страничният панел е видим "
[1097]222
[2421]223#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:38
[1243]224msgid "Smart Home End"
225msgstr "Умни „Home“ и „End“"
226
[2421]227#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:39
[2002]228msgid ""
229"Sorted list of encodings used by gedit for automatically detecting the "
230"encoding of a file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only "
231"recognized encodings are used."
232msgstr ""
233"Подреден списък с кодиранията на знаците, използвани от gedit за автоматично "
234"откриване на кодирането на файл. „CURRENT“ е текущото кодиране на локала. "
235"Използват се само познати кодирания на знаци."
[1997]236
[2421]237#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:40
[2002]238msgid ""
239"Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
[2276]240"\"disabled\" to always move at the start/end of the line, \"after\" to move "
[2002]241"to the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the "
242"start/end of the text ignoring whitespaces the second time the keys are "
[2276]243"pressed, \"before\" to move to the start/end of the text before moving to "
244"the start/end of the line and \"always\" to always move to the start/end of "
[2002]245"the text instead of the start/end of the line."
246msgstr ""
[2276]247"Указва как се движи курсорът при натискането на клавишите „HOME“ и „END“. "
248"„DISABLED“ (изключване) означава курсорът винаги да се придвижва в началото/"
249"края на реда, „AFTER“ (след) да се отива в началото/края на текста след "
250"отиването в началото/края на реда, „BEFORE“ (преди) да се отива в началото/"
251"края на текста преди отиването в началото/края на реда и „ALWAYS“ (винаги) "
252"винаги да се придвижва в началото/края на текста, а не на реда."
[1997]253
[2421]254#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:41
[2002]255msgid ""
[2276]256"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"none\" for no wrapping, "
257"\"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for wrapping at "
258"individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so "
259"make sure they appear exactly as mentioned here."
[2002]260msgstr ""
[2276]261"Указване как да се пренасят дългите редове при печат. Използвайте „none“ за "
[2281]262"режим без пренос, „word“ за пренос на границите на думи и „char“ за пренос "
[2276]263"при всеки знак. Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на "
264"буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
[1097]265
[2421]266#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:42
[2002]267msgid ""
[2276]268"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"none\" for no "
269"wrapping, \"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for "
270"wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-"
271"sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here."
[2002]272msgstr ""
273"Указване как да се пренасят дългите редове в областта за редактиране. "
[2276]274"Използвайте „none“ за режим без пренос, „word“ за пренос на границите на "
[2281]275"думи и „char“ за пренос при всеки знак. Имайте предвид, че стойностите са "
[2276]276"зависими от регистъра на буквите, така че се уверете, че са изписани точно, "
277"както ги виждате тук."
[1243]278
[2421]279#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:43
[2002]280msgid ""
281"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
282msgstr ""
283"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат."
[1097]284
[2421]285#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:44
[2002]286msgid ""
287"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
288"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
289msgstr ""
290"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
291"Важи само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от нула."
[1097]292
[2421]293#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:45
[2002]294msgid ""
295"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
296"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
297msgstr ""
298"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат. Важи само "
299"при включена опция „Печатане на горен колонтитул“."
[1097]300
[2421]301#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:46
[2002]302msgid ""
303"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
304"in the \"Recent Files\" submenu."
305msgstr ""
306"Указване на максималния брой последни файлове, който ще бъде показани в "
307"подменюто „Последни файлове“."
[1097]308
[2421]309#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:47
[2002]310msgid ""
311"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
312"characters."
[1997]313msgstr "Указване на броя интервали, които да се изобразят вместо табулаторите."
[1097]314
[2421]315#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:48
[1097]316msgid "Specifies the position of the right margin."
317msgstr "Определяне на позицията на дясната граница."
318
[2421]319#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:49
[2276]320msgid ""
321"Specifies when to show the notebook tabs. Use \"never\" to never show the "
322"tabs, \"always\" to always show the tabs, and \"auto\" to show the tabs only "
323"when there is more than one tab. Note that the values are case-sensitive, so "
324"make sure they appear exactly as mentioned here."
325msgstr ""
[2281]326"Указване кога да се показват подпрозорците за преносими компютри. "
327"Използвайте „never“, за да не се показват, „always“ за постоянно показван и "
328"„auto“ за показване,  само когато има повече от един подпрозорец. Имайте "
329"предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се "
330"уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
[2276]331
[2421]332#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:50
[1097]333msgid "Status Bar is Visible"
334msgstr "Лентата на състоянието е видима"
335
[2421]336#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:51
[1243]337msgid "Style Scheme"
338msgstr "Стилови схеми"
339
[2421]340#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:52
[1097]341msgid "Tab Size"
[1243]342msgstr "Размер на табулатора"
[1097]343
[2421]344#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:53
[1997]345msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
[2002]346msgstr ""
347"Идентификаторът на стилова схема на GtkSourceView, която се ползва за "
348"оцветяване на текста."
[1097]349
[2421]350#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:54
[1097]351msgid "Toolbar is Visible"
352msgstr "Лентата с инструменти е видима"
353
[2421]354#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:55
[1097]355msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
356msgstr "Брой отмени на команди (НЕНУЖНО В НОВИТЕ ВЕРСИИ)"
357
[2421]358#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:56
[1097]359msgid "Use Default Font"
[1243]360msgstr "Използване на стандартния шрифт"
[1097]361
[2421]362#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:57
[2002]363msgid ""
364"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
365"interval. You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" "
366"option."
367msgstr ""
368"Дали gedit да записва променените файлове след определен интервал време. "
369"Можете да укажете интервала в опцията „Интервал за автоматичното запазване“."
[1097]370
[2421]371#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:58
[2002]372msgid ""
373"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
374"set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
375msgstr ""
376"Дали gedit да създава резервни копия на файловете, които записва. Можете да "
377"укажете разширението за копията в опцията „Разширение на резервните копия“."
[1097]378
[2421]379#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:59
[1097]380msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
381msgstr "Дали gedit да изобразява номера на редове в областта за редактиране."
382
[2421]383#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:60
[1097]384msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
385msgstr "Дали gedit да изобразява дясната граница в областта за редактиране."
386
[2421]387#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:61
[1997]388msgid "Whether gedit should enable automatic indentation."
[1426]389msgstr "Дали gedit трябва да разрешава автоматично разделяне на абзаци."
[1097]390
[2421]391#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:62
[1097]392msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
[1243]393msgstr "Дали gedit трябва да оцветява синтаксиса."
[1097]394
[2421]395#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:63
[2002]396msgid ""
397"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
[2281]398msgstr "Дали gedit да отбелязва оцветено всички съвпадения на търсения текст."
[1097]399
[2421]400#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:64
[2276]401msgid "Whether gedit should highlight matching brackets."
[2281]402msgstr "Дали gedit да оцветява съответстващите скоби."
[1097]403
[2421]404#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:65
[1097]405msgid "Whether gedit should highlight the current line."
[2281]406msgstr "Дали gedit да оцветява текущия ред."
[1097]407
[2421]408#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:66
[1097]409msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
[1426]410msgstr "Дали gedit да включва горен колонтитул на документа при печат."
[1097]411
[2421]412#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:67
[1097]413msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
414msgstr "Дали gedit да вмъква интервали вместо табулации."
415
[2421]416#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:68
[1097]417msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
[2002]418msgstr ""
419"Дали gedit да печата синтактично оцветен текст или да пренебрегва цветовете."
[1097]420
[2421]421#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:69
[2002]422msgid ""
423"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
424"loaded."
425msgstr ""
426"Дали gedit да възстановява предишната позиция на курсора, когато се зареди "
427"файл."
[1997]428
[2421]429#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:70
430#, fuzzy
[2002]431msgid ""
[2421]432"Whether gedit will ensure that documents always end with a trailing newline."
433msgstr "Дали gedit да включва горен колонтитул на документа при печат."
434
435#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:71
436msgid ""
[2276]437"Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
[2002]438msgstr ""
439"Дали страничният панел, който е в лявата част на прозореца, да бъде видим."
[1097]440
[2421]441#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:72
[2002]442msgid ""
443"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
444msgstr ""
445"Дали линията за състояние в долната част на прозореца за редактиране да е "
446"видима."
[1097]447
[2421]448#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:73
[1997]449msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
450msgstr "Дали лентата с инструменти да е видима в прозорците за редактиране."
[1097]451
[2421]452#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:74
[2002]453msgid ""
454"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
455"instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
456"font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the system "
457"font."
458msgstr ""
459"Дали да се използва стандартният системен шрифт за текста или шрифт "
460"специфичен за gedit. Ако тази опция е изключена, то ще бъде използван "
461"шрифтът указан в опцията „Шрифт на редактора“."
[1097]462
[2276]463#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:141
[1997]464msgid "Log Out _without Saving"
[1097]465msgstr "Изход _без запазване"
466
[2276]467#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:145
[1097]468msgid "_Cancel Logout"
469msgstr "_Отказване на изход"
470
[2276]471#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:152
[1097]472msgid "Close _without Saving"
473msgstr "_Без запазване"
474
[2276]475#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:214
[1097]476msgid "Question"
477msgstr "Въпрос"
478
[2276]479#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:414
[1097]480#, c-format
[2002]481msgid ""
482"If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
483msgid_plural ""
484"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
485"lost."
486msgstr[0] ""
487"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld секунда ще бъдат "
488"загубени безвъзвратно."
489msgstr[1] ""
490"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld секунди ще бъдат "
491"загубени безвъзвратно."
[1097]492
[2276]493#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:423
[2002]494msgid ""
495"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
496msgstr ""
497"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута ще бъдат "
498"загубени безвъзвратно."
[1097]499
[2276]500#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:429
[1097]501#, c-format
[2002]502msgid ""
503"If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
504"permanently lost."
505msgid_plural ""
506"If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
507"permanently lost."
508msgstr[0] ""
509"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунда ще "
510"бъдат загубени безвъзвратно."
511msgstr[1] ""
512"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунди ще "
513"бъдат загубени безвъзвратно."
[1097]514
[2276]515#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:439
[1097]516#, c-format
[2002]517msgid ""
518"If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
519msgid_plural ""
520"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
521"lost."
522msgstr[0] ""
523"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld минута ще бъдат "
524"загубени безвъзвратно."
525msgstr[1] ""
526"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld минути ще бъдат "
527"загубени безвъзвратно."
[1097]528
[2276]529#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:454
[1097]530msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
[2002]531msgstr ""
532"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
533"безвъзвратно."
[1097]534
[2276]535#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:460
[1097]536#, c-format
[2002]537msgid ""
538"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
539"permanently lost."
540msgid_plural ""
541"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be "
542"permanently lost."
543msgstr[0] ""
544"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минута ще бъдат "
545"загубени безвъзвратно."
546msgstr[1] ""
547"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минути ще бъдат "
548"загубени безвъзвратно."
[1097]549
[2276]550#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:475
[1097]551#, c-format
[2002]552msgid ""
553"If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
554msgid_plural ""
555"If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
556msgstr[0] ""
557"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
558"безвъзвратно."
559msgstr[1] ""
560"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %d часа ще бъдат "
561"загубени безвъзвратно."
[1097]562
[2276]563#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:519
[1097]564#, c-format
565msgid "Changes to document \"%s\" will be permanently lost."
566msgstr "Промените направени по документа „%s“ ще бъдат загубени безвъзвратно."
567
[2276]568#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:524
[1097]569#, c-format
[1779]570msgid "Save changes to document \"%s\" before closing?"
[2002]571msgstr ""
572"Искате ли да запазите промените по документа „%s“ преди да бъде затворен?"
[1097]573
[2276]574#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:538
575#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:755
[1097]576msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
577msgstr "Запазването е изключено от системния администратор."
578
[2276]579#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:706
[1097]580#, c-format
581msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
582msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
583msgstr[0] "Промените направени по %d документ ще бъдат загубени безвъзвратно."
584msgstr[1] "Промените направени по %d документа ще бъдат загубени безвъзвратно."
585
[2276]586#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:714
[1097]587#, c-format
588msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
[2002]589msgid_plural ""
590"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
591msgstr[0] ""
592"Има %d документ с незапазени промени. Да бъде ли запазен преди затварянето?"
593msgstr[1] ""
594"Има %d документа с незапазени промени. Да бъдат ли запазени преди "
595"затварянето?"
[1097]596
[2276]597#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:733
[1097]598msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
599msgstr "Документи с _незапазени промени:"
600
[2276]601#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:735
[1097]602msgid "S_elect the documents you want to save:"
603msgstr "Избор докум_ентите, които искате да запазите:"
604
[2276]605#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:759
[1097]606msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
[2002]607msgstr ""
608"Ако не изберете „Запазване“, всичките ви промени ще бъдат загубени "
609"безвъзвратно."
[1097]610
[2392]611#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:347
[1997]612msgid "Character Encodings"
[1097]613msgstr "Кодиране на знаците"
614
[2392]615#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:410
616#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:471
[1097]617msgid "_Description"
618msgstr "_Описание"
619
[2392]620#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:419
621#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:480
[1097]622msgid "_Encoding"
623msgstr "_Кодиране"
624
[2276]625#. ex:set ts=8 noet:
[1678]626#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:1
[1097]627msgid "A_vailable encodings:"
628msgstr "На_лични кодирания на знаци:"
629
[1678]630#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:2
[1997]631msgid "Character encodings"
[1097]632msgstr "Кодиране на знаците"
633
[1678]634#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:3
[1097]635msgid "E_ncodings shown in menu:"
636msgstr "_Кодирания на знаци, показвани в менюто:"
637
[2421]638#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:423
[1997]639msgid "Click on this button to select the font to be used by the editor"
[2002]640msgstr "Натиснете бутона, за да изберете какъв шрифт да използва редакторът"
[1097]641
[2421]642#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:438
[1243]643#, c-format
644msgid "_Use the system fixed width font (%s)"
645msgstr "_Използване на системния шрифт с фиксирана широчина (%s)"
[1097]646
[2421]647#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:676
648#, c-format
649msgid "Directory '%s' could not be created: g_mkdir_with_parents() failed: %s"
650msgstr ""
651"Папката „%s“ не може да бъде създадена: неуспешно изпълнение на "
652"g_mkdir_with_parents(): %s"
653
654#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:860
[1243]655msgid "The selected color scheme cannot be installed."
656msgstr "Избраната цветова схема не може да бъде инсталирана."
[1097]657
[2421]658#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:887
[1243]659msgid "Add Scheme"
660msgstr "Добавяне на схема"
[1097]661
[2421]662#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:894
[1243]663msgid "A_dd Scheme"
664msgstr "_Добавяне на схема"
[1097]665
[2421]666#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:902
[1243]667msgid "Color Scheme Files"
668msgstr "Файлове на цветова схема"
669
[2421]670#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:909
[1948]671#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:52
[1243]672msgid "All Files"
673msgstr "Всички файлове"
674
[2421]675#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:954
[1097]676#, c-format
[1243]677msgid "Could not remove color scheme \"%s\"."
678msgstr "Цветовата схема „%s“ не може да бъде изтрита."
[1097]679
[2421]680#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1180
[1097]681msgid "gedit Preferences"
[1243]682msgstr "Настройки на gedit"
[1097]683
[2276]684#. ex:set ts=8 noet:
[1678]685#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:1
[1948]686msgid "Color Scheme"
687msgstr "Цветова схема"
[1097]688
[2276]689#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:2
[1948]690msgid "Create a _backup copy of files before saving"
691msgstr "Създаване на _резервно копие на файловете преди запазване"
[1097]692
[2276]693#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:3
694msgid "Display right _margin at column:"
695msgstr "Показване на _дясна граница при колона:"
[1097]696
[2276]697#. ex:set ts=8 noet:
698#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:4
[1948]699#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:1
[1426]700msgid "Do not _split words over two lines"
701msgstr "Без разделяне на думите на _два реда"
702
[2276]703#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:5
[1097]704msgid "Editor"
705msgstr "Редактор"
706
[2276]707#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:6
[1097]708msgid "Editor _font: "
709msgstr "_Шрифт на редактора:"
710
[2276]711#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:7
[1948]712#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:2
[1426]713msgid "Enable text _wrapping"
714msgstr "Разрешаване на ре_жим с пренасяне"
715
[2276]716#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:8
[1948]717msgid "File Saving"
718msgstr "Запазване на файлове"
719
[2276]720#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:9
721#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:2
722#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:4
[1948]723msgid "Font"
724msgstr "Шрифт"
725
[2276]726#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:10
[1097]727msgid "Font & Colors"
728msgstr "Шрифт и цветове"
729
[2276]730#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:11
[1243]731msgid "Highlight current _line"
[2281]732msgstr "Оцветяване на _текущия ред"
[1097]733
[2276]734#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:12
735msgid "Highlight matching _brackets"
[2281]736msgstr "Оцветяване на съответства_щите скоби"
[1097]737
[2276]738#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:13
739msgid "Highlighting"
[2281]740msgstr "Оцветяване"
[2276]741
742#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:14
[1097]743msgid "Insert _spaces instead of tabs"
744msgstr "Вмъкване на _интервали вместо табулации"
745
[2276]746#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:15
[2421]747#, fuzzy
748msgid "Install scheme"
749msgstr "Стилови схеми"
750
751#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:16
[1097]752msgid "Pick the editor font"
753msgstr "Избор на шрифт за редактора"
754
[2421]755#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:17
[1097]756msgid "Plugins"
757msgstr "Приставки"
758
[2421]759#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:18
[1097]760msgid "Preferences"
761msgstr "Предпочитани настройки"
762
[2421]763#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:19
[1948]764msgid "Tab Stops"
765msgstr "Табулатори"
766
[2421]767#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:20
[1948]768#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:11
769msgid "Text Wrapping"
770msgstr "Режим с пренасяне"
771
[2421]772#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:21
773msgid "Uninstall scheme"
774msgstr ""
775
776#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:22
[1097]777msgid "View"
778msgstr "Изглед"
779
[2421]780#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:23
[1097]781msgid "_Autosave files every"
782msgstr "Автоматично запазване на файловете на _всеки"
783
[2421]784#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:24 ../gedit/gedit-view.c:552
[1097]785msgid "_Display line numbers"
786msgstr "Показване на _номера на редовете"
787
[2421]788#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:25
[1097]789msgid "_Enable automatic indentation"
790msgstr "Включване на _автоматичния отстъп"
791
[2421]792#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:26
[1097]793msgid "_Tab width:"
[1243]794msgstr "_Широчина на табулатора:"
[1097]795
[2421]796#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:27
[1097]797msgid "_minutes"
798msgstr "_минути"
799
[2421]800#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:28
801msgid "toolbutton1"
802msgstr ""
803
804#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:29
805msgid "toolbutton2"
806msgstr ""
807
[2276]808#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.c:209
[2421]809#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1559
[1097]810msgid "Replace"
811msgstr "Замяна"
812
[2392]813#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.c:287
[1097]814msgid "Replace _All"
815msgstr "Замяна на _всички"
816
[2392]817#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.c:288
818#: ../gedit/gedit-commands-file.c:570
[1097]819msgid "_Replace"
820msgstr "_Замяна"
821
[2276]822#. ex:set ts=8 noet:
823#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:1
[1097]824msgid "Match _entire word only"
825msgstr "Ако съвпада само с _цяла дума"
826
[2276]827#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:3
[1097]828msgid "Replace All"
829msgstr "Замяна на всички"
830
[2276]831#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:4
[1097]832msgid "Replace _with: "
833msgstr "_Замяна с:"
834
[2276]835#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:5
[1097]836msgid "Search _backwards"
837msgstr "Търсене наза_д"
838
[2276]839#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:6
[1097]840msgid "_Match case"
[1243]841msgstr "Зачитане на главни/_малки"
[1097]842
[2276]843#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:7
[1097]844msgid "_Search for: "
[1426]845msgstr "_Търсене за: "
[1097]846
[2276]847#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:8
[1097]848msgid "_Wrap around"
[1678]849msgstr "_След края — от началото"
[1097]850
[2421]851#: ../gedit/gedit-app.c:224
[2276]852msgid "There was an error displaying the help."
853msgstr "Грешка при изобразяване на ръководството."
854
[2421]855#: ../gedit/gedit-app-osx.c:274
856msgid "About gedit"
857msgstr "Относно gedit"
858
[2318]859#: ../gedit/gedit-command-line.c:232
[2276]860#, c-format
861msgid "%s: invalid encoding.\n"
862msgstr "%s: невалидно кодиране на знаците.\n"
863
[2318]864#: ../gedit/gedit-command-line.c:256
[1779]865msgid "Show the application's version"
866msgstr "Извеждане на версията приложението"
867
[2318]868#: ../gedit/gedit-command-line.c:262
[2276]869msgid "Display list of possible values for the encoding option"
870msgstr ""
871"Показване на възможните стойности\n"
872"                                    за кодирането"
873
[2318]874#: ../gedit/gedit-command-line.c:270
[2002]875msgid ""
876"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
877"command line"
[1097]878msgstr ""
[1426]879"Кодиране на знаците, което да бъде\n"
[2002]880"                                    използвано при отварянето на файлове "
881"чрез\n"
[1426]882"                                    командния ред"
[1097]883
[2318]884#: ../gedit/gedit-command-line.c:271
[1243]885msgid "ENCODING"
886msgstr "КОДИРАНЕ"
887
[2318]888#: ../gedit/gedit-command-line.c:278
[1997]889msgid "Create a new top-level window in an existing instance of gedit"
[1097]890msgstr "Създаване на нов прозорец в работещ gedit"
891
[2318]892#: ../gedit/gedit-command-line.c:286
[1097]893msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
894msgstr "Създаване на нов документ в работещ gedit"
895
[2318]896#: ../gedit/gedit-command-line.c:294
[2392]897msgid "Set the size and position of the window (WIDTHxHEIGHT+X+Y)"
[2281]898msgstr "Геометрия на прозореца за X Window (ВИСОЧИНАxШИРОЧИНА+X+Y)"
[1097]899
[2318]900#: ../gedit/gedit-command-line.c:295
[2276]901msgid "GEOMETRY"
902msgstr "ГЕОМЕТРИЯ"
[1097]903
[2318]904#: ../gedit/gedit-command-line.c:302
[2276]905msgid "Open files and block process until files are closed"
906msgstr ""
907"Отваряне на файловете и заключване на програмата, докато файловете не се "
908"затворят"
909
[2318]910#: ../gedit/gedit-command-line.c:310
[2276]911msgid "Run gedit in the background"
912msgstr "Изпълнение във фонов режим"
913
[2318]914#: ../gedit/gedit-command-line.c:318
[2276]915msgid "Run gedit in standalone mode"
916msgstr "Изпълнение в самостоятелен режим"
917
[2318]918#: ../gedit/gedit-command-line.c:327
[2276]919msgid "[FILE...] [+LINE[:COLUMN]]"
[2281]920msgstr "[ФАЙЛ…] [+РЕД[:КОЛОНА]]"
[2276]921
[1097]922#. Setup command line options
[2318]923#: ../gedit/gedit-command-line.c:334
[1097]924msgid "- Edit text files"
[1678]925msgstr "— редактиране на текстови файлове"
[1097]926
[2318]927#: ../gedit/gedit-command-line.c:345
[1097]928#, c-format
[1678]929msgid ""
930"%s\n"
931"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
932msgstr ""
933"%s\n"
934"За пълния списък с опции изпълнете „%s --help“.\n"
935
[2276]936#: ../gedit/gedit-commands-file.c:272
[1678]937#, c-format
[1097]938msgid "Loading file '%s'…"
[1426]939msgstr "Файлът „%s“ се зарежда…"
[1097]940
[2276]941#: ../gedit/gedit-commands-file.c:281
[1097]942#, c-format
943msgid "Loading %d file…"
944msgid_plural "Loading %d files…"
[1426]945msgstr[0] "Зарежда се %d файл…"
946msgstr[1] "Зареждат се %d файла…"
[1097]947
[1243]948#. Translators: "Open Files" is the title of the file chooser window
[2276]949#: ../gedit/gedit-commands-file.c:446
[1243]950msgid "Open Files"
951msgstr "Отваряне на файлове"
[1097]952
[2392]953#: ../gedit/gedit-commands-file.c:557
[1097]954#, c-format
955msgid "The file \"%s\" is read-only."
956msgstr "Файлът „%s“ е само за четене."
957
[2392]958#: ../gedit/gedit-commands-file.c:562
[1097]959msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
[1426]960msgstr "Искате ли да се опитате да го замените с този, който записвате сега?"
[1097]961
[2392]962#: ../gedit/gedit-commands-file.c:612
[2276]963msgid "Save the file using compression?"
964msgstr "Запазване с компресия?"
965
[2392]966#: ../gedit/gedit-commands-file.c:613
[1097]967#, c-format
[2276]968msgid ""
969"The file \"%s\" was previously saved as plain text and will now be saved "
970"using compression."
971msgstr ""
972"Файлът „%s“ е бил запазен като обикновен текст, но сега ще бъде запазен с "
973"компресия."
974
[2392]975#: ../gedit/gedit-commands-file.c:615
[2276]976msgid "_Save Using Compression"
977msgstr "_С компресия"
978
[2392]979#: ../gedit/gedit-commands-file.c:619
[2276]980msgid "Save the file as plain text?"
981msgstr "Запазване като обикновен текст?"
982
[2392]983#: ../gedit/gedit-commands-file.c:620
[2276]984#, c-format
985msgid ""
986"The file \"%s\" was previously saved using compression and will now be saved "
987"as plain text."
988msgstr ""
989"Файлът „%s“ е бил запазен с компресия, а сега ще бъде запазен като обикновен "
990"текст."
991
[2392]992#: ../gedit/gedit-commands-file.c:622
[2276]993msgid "_Save As Plain Text"
994msgstr "_Обикновен текст"
995
[2392]996#: ../gedit/gedit-commands-file.c:740 ../gedit/gedit-commands-file.c:957
[2276]997#, c-format
[1097]998msgid "Saving file '%s'…"
[1426]999msgstr "Файлът „%s“ се запазва…"
[1097]1000
[2392]1001#: ../gedit/gedit-commands-file.c:844
[2276]1002msgid "Save As"
1003msgstr "Запазване като"
[1097]1004
[2392]1005#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1171
[1097]1006#, c-format
1007msgid "Reverting the document '%s'…"
[1426]1008msgstr "Възстановяване на документа „%s“…"
[1097]1009
[2392]1010#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1216
[1097]1011#, c-format
1012msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
1013msgstr "Възвръщане на незапазените промени на документа „%s“?"
1014
[2392]1015#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1225
[1097]1016#, c-format
[2002]1017msgid ""
1018"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
1019msgid_plural ""
1020"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
1021"lost."
1022msgstr[0] ""
1023"Промените направени по документа в последната %ld секунда ще бъдат загубени "
1024"безвъзвратно."
1025msgstr[1] ""
1026"Промените направени по документа в последните %ld секунди ще бъдат загубени "
1027"безвъзвратно."
[1097]1028
[2392]1029#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1234
[2002]1030msgid ""
1031"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
1032msgstr ""
1033"Промените направени по документа в последната минута ще бъдат загубени "
1034"безвъзвратно."
[1097]1035
[2392]1036#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1240
[1097]1037#, c-format
[2002]1038msgid ""
1039"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
1040"permanently lost."
1041msgid_plural ""
1042"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
1043"permanently lost."
1044msgstr[0] ""
1045"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунда ще бъдат "
1046"загубени безвъзвратно."
1047msgstr[1] ""
1048"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунди ще бъдат "
1049"загубени безвъзвратно."
[1097]1050
[2392]1051#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1250
[1097]1052#, c-format
[2002]1053msgid ""
1054"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
1055msgid_plural ""
1056"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
1057"lost."
1058msgstr[0] ""
1059"Промените направени по документа в последната %ld минута ще бъдат загубени "
1060"безвъзвратно."
1061msgstr[1] ""
1062"Промените направени по документа в последните %ld минути ще бъдат загубени "
1063"безвъзвратно."
[1097]1064
[2392]1065#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1265
[1097]1066msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
[2002]1067msgstr ""
1068"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1069"безвъзвратно."
[1097]1070
[2392]1071#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1271
[1097]1072#, c-format
[2002]1073msgid ""
1074"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
1075"permanently lost."
1076msgid_plural ""
1077"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
1078"permanently lost."
1079msgstr[0] ""
1080"Промените направени по документа в последния час и %d минута ще бъдат "
1081"загубени безвъзвратно."
1082msgstr[1] ""
1083"Промените направени по документа в последния час и %d минути ще бъдат "
1084"загубени безвъзвратно."
[1097]1085
[2392]1086#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1286
[1097]1087#, c-format
[2002]1088msgid ""
1089"Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
1090msgid_plural ""
1091"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
1092msgstr[0] ""
1093"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1094"безвъзвратно."
1095msgstr[1] ""
1096"Промените направени по документа в последните %d часа ще бъдат загубени "
1097"безвъзвратно."
[1097]1098
[2392]1099#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1312
[1097]1100msgid "_Revert"
1101msgstr "_Възстановяване"
1102
[2318]1103#: ../gedit/gedit-commands-help.c:88
[1097]1104msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
[1426]1105msgstr "gedit е малък и лек текстов редактор за работната среда GNOME"
[1097]1106
[2318]1107#: ../gedit/gedit-commands-help.c:113
[1097]1108msgid "translator-credits"
1109msgstr ""
[1948]1110"Владимир „Kaladan“ Петков <kaladan@gmail.com>\n"
[1097]1111"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
[1328]1112"Евгени Боевски <linkej@yahoo.com>\n"
[1948]1113"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
[2002]1114"Красимир Чонов <mk2616@abv.bg>\n"
[1097]1115"\n"
1116"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1117"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1118"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1119
[2276]1120#: ../gedit/gedit-commands-search.c:112
[1097]1121#, c-format
1122msgid "Found and replaced %d occurrence"
1123msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
[1426]1124msgstr[0] "Намерено и заменено %d съвпадение."
1125msgstr[1] "Намерени и заменени %d съвпадения."
[1097]1126
[2276]1127#: ../gedit/gedit-commands-search.c:121
[1097]1128msgid "Found and replaced one occurrence"
[1426]1129msgstr "Намерено и заменено едно съвпадение."
[1097]1130
[1849]1131#. Translators: %s is replaced by the text
1132#. entered by the user in the search box
[2276]1133#: ../gedit/gedit-commands-search.c:144
[1849]1134#, c-format
1135msgid "\"%s\" not found"
1136msgstr "Низът „%s“ не е открит"
[1097]1137
[2421]1138#: ../gedit/gedit-document.c:1222 ../gedit/gedit-document.c:1248
[1097]1139#, c-format
1140msgid "Unsaved Document %d"
1141msgstr "Незапазен документ %d"
1142
[2392]1143#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:122 ../gedit/gedit-documents-panel.c:136
[2421]1144#: ../gedit/gedit-window.c:2399 ../gedit/gedit-window.c:2406
[1997]1145msgid "Read-Only"
[1097]1146msgstr "(само за четене)"
1147
[2421]1148#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:1143 ../gedit/gedit-window.c:3848
[1097]1149msgid "Documents"
1150msgstr "Документи"
1151
[2276]1152#: ../gedit/gedit-encodings.c:142 ../gedit/gedit-encodings.c:184
[2002]1153#: ../gedit/gedit-encodings.c:186 ../gedit/gedit-encodings.c:188
1154#: ../gedit/gedit-encodings.c:190 ../gedit/gedit-encodings.c:192
[2276]1155#: ../gedit/gedit-encodings.c:194 ../gedit/gedit-encodings.c:196
[1097]1156msgid "Unicode"
1157msgstr "Уникод"
1158
[2276]1159#: ../gedit/gedit-encodings.c:155 ../gedit/gedit-encodings.c:179
1160#: ../gedit/gedit-encodings.c:229 ../gedit/gedit-encodings.c:272
[1097]1161msgid "Western"
1162msgstr "Западно"
1163
[2276]1164#: ../gedit/gedit-encodings.c:157 ../gedit/gedit-encodings.c:231
1165#: ../gedit/gedit-encodings.c:268
[1097]1166msgid "Central European"
1167msgstr "Централно европейско"
1168
[2276]1169#: ../gedit/gedit-encodings.c:159
[1097]1170msgid "South European"
1171msgstr "Южно европейско"
1172
[2276]1173#: ../gedit/gedit-encodings.c:161 ../gedit/gedit-encodings.c:175
1174#: ../gedit/gedit-encodings.c:282
[1097]1175msgid "Baltic"
1176msgstr "Балтийско"
1177
[2276]1178#: ../gedit/gedit-encodings.c:163 ../gedit/gedit-encodings.c:233
1179#: ../gedit/gedit-encodings.c:246 ../gedit/gedit-encodings.c:250
1180#: ../gedit/gedit-encodings.c:252 ../gedit/gedit-encodings.c:270
[1097]1181msgid "Cyrillic"
1182msgstr "Кирилица"
1183
[2276]1184#: ../gedit/gedit-encodings.c:165 ../gedit/gedit-encodings.c:239
1185#: ../gedit/gedit-encodings.c:280
[1097]1186msgid "Arabic"
1187msgstr "Арабско"
1188
[2276]1189#: ../gedit/gedit-encodings.c:167 ../gedit/gedit-encodings.c:274
[1097]1190msgid "Greek"
[1426]1191msgstr "Гръцко"
[1097]1192
[2276]1193#: ../gedit/gedit-encodings.c:169
[1097]1194msgid "Hebrew Visual"
1195msgstr "Иврит видим"
1196
[2276]1197#: ../gedit/gedit-encodings.c:171 ../gedit/gedit-encodings.c:235
1198#: ../gedit/gedit-encodings.c:276
[1097]1199msgid "Turkish"
1200msgstr "Турско"
1201
[2276]1202#: ../gedit/gedit-encodings.c:173
[1097]1203msgid "Nordic"
1204msgstr "Скандинавско"
1205
[2276]1206#: ../gedit/gedit-encodings.c:177
[1097]1207msgid "Celtic"
1208msgstr "Келтско"
1209
[2276]1210#: ../gedit/gedit-encodings.c:181
[1097]1211msgid "Romanian"
1212msgstr "Румънско"
1213
[2276]1214#: ../gedit/gedit-encodings.c:199
[1097]1215msgid "Armenian"
[1426]1216msgstr "Арменско"
[1097]1217
[2276]1218#: ../gedit/gedit-encodings.c:201 ../gedit/gedit-encodings.c:203
1219#: ../gedit/gedit-encodings.c:217
[1097]1220msgid "Chinese Traditional"
[1678]1221msgstr "Китайско — традиционно"
[1097]1222
[2276]1223#: ../gedit/gedit-encodings.c:205
[1097]1224msgid "Cyrillic/Russian"
1225msgstr "Кирилица/Руска"
1226
[2276]1227#: ../gedit/gedit-encodings.c:208 ../gedit/gedit-encodings.c:210
1228#: ../gedit/gedit-encodings.c:212 ../gedit/gedit-encodings.c:242
1229#: ../gedit/gedit-encodings.c:257
[1097]1230msgid "Japanese"
1231msgstr "Японско"
1232
[2276]1233#: ../gedit/gedit-encodings.c:215 ../gedit/gedit-encodings.c:244
1234#: ../gedit/gedit-encodings.c:248 ../gedit/gedit-encodings.c:263
[1097]1235msgid "Korean"
1236msgstr "Корейско"
1237
[2276]1238#: ../gedit/gedit-encodings.c:220 ../gedit/gedit-encodings.c:222
1239#: ../gedit/gedit-encodings.c:224
[1097]1240msgid "Chinese Simplified"
[1678]1241msgstr "Китайско — опростено"
[1097]1242
[2276]1243#: ../gedit/gedit-encodings.c:226
[1097]1244msgid "Georgian"
1245msgstr "Грузинско"
1246
[2276]1247#: ../gedit/gedit-encodings.c:237 ../gedit/gedit-encodings.c:278
[1948]1248msgid "Hebrew"
1249msgstr "Иврит"
1250
[2276]1251#: ../gedit/gedit-encodings.c:254
[1097]1252msgid "Cyrillic/Ukrainian"
1253msgstr "Кирилица/Украинска"
1254
[2276]1255#: ../gedit/gedit-encodings.c:259 ../gedit/gedit-encodings.c:265
1256#: ../gedit/gedit-encodings.c:284
[1097]1257msgid "Vietnamese"
1258msgstr "Виетнамско"
1259
[2276]1260#: ../gedit/gedit-encodings.c:261
[1097]1261msgid "Thai"
[1426]1262msgstr "Тайско"
[1097]1263
[2276]1264#: ../gedit/gedit-encodings.c:435
[1097]1265msgid "Unknown"
1266msgstr "Неизвестно"
1267
[2392]1268#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:301
[1997]1269msgid "Automatically Detected"
[1097]1270msgstr "Автоматично открито"
1271
[2392]1272#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:320
1273#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:336
[1097]1274#, c-format
1275msgid "Current Locale (%s)"
1276msgstr "Текущ локал (%s)"
1277
[2392]1278#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:388
[1948]1279msgid "Add or Remove..."
1280msgstr "Добавяне или премахване…"
[1097]1281
[1948]1282#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:53
[1097]1283msgid "All Text Files"
1284msgstr "Всички текстови файлове"
1285
[2392]1286#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:95
[1997]1287msgid "C_haracter Encoding:"
[1426]1288msgstr "Кодиране на з_наците:"
[1097]1289
[2392]1290#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:154
[1948]1291msgid "L_ine Ending:"
1292msgstr "Край на _ред:"
1293
[2392]1294#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:173
[1948]1295msgid "Unix/Linux"
1296msgstr "Юникс/Линукс"
1297
[2392]1298#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:179
[1948]1299msgid "Mac OS Classic"
1300msgstr "Класически Мак ОС"
1301
[2392]1302#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:185
[1948]1303msgid "Windows"
1304msgstr "Уиндоус"
1305
[2276]1306#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:182
1307#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:497
[1948]1308msgid "_Retry"
1309msgstr "_Опитване отново"
1310
[2276]1311#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:203
[1097]1312#, c-format
1313msgid "Could not find the file %s."
1314msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде открит."
1315
[2276]1316#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:205
1317#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:248
1318#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:255
[1678]1319msgid "Please check that you typed the location correctly and try again."
[2002]1320msgstr ""
1321"Проверете дали сте написали местоположението правилно и опитайте отново."
[1097]1322
1323#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
[2276]1324#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:224
[1097]1325#, c-format
1326msgid "gedit cannot handle %s locations."
[1426]1327msgstr "gedit не може да използва местоположение тип „%s“."
[1097]1328
[2276]1329#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:230
[1097]1330msgid "gedit cannot handle this location."
[1426]1331msgstr "gedit не може да използва това местоположение."
[1097]1332
[2276]1333#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:238
[1678]1334msgid "The location of the file cannot be mounted."
1335msgstr "Местоположението на файла не може да се монтира."
[1097]1336
[2276]1337#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:242
[1678]1338msgid "The location of the file cannot be accessed because it is not mounted."
[2002]1339msgstr ""
1340"Местоположението, където се намира файлът, е недостъпно, защото не е "
1341"монтирано."
[1097]1342
[2276]1343#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:246
[1097]1344#, c-format
1345msgid "%s is a directory."
1346msgstr "„%s“ е папка."
1347
[2276]1348#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:253
[1678]1349#, c-format
1350msgid "%s is not a valid location."
1351msgstr "„%s“ не е валидно местоположение."
[1097]1352
[2276]1353#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:289
[1097]1354#, c-format
[2002]1355msgid ""
1356"Host %s could not be found. Please check that your proxy settings are "
1357"correct and try again."
1358msgstr ""
1359"Хостът %s не е намерен. Проверете настройките на сървъра посредник и "
1360"опитайте отново."
[1097]1361
[2276]1362#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:304
[1328]1363#, c-format
[2002]1364msgid ""
1365"Hostname was invalid. Please check that you typed the location correctly and "
1366"try again."
1367msgstr ""
1368"Името на хоста е невалидно. Уверете се, че сте написали адреса правилно и "
1369"опитайте отново."
[1097]1370
[2276]1371#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:312
[1678]1372#, c-format
1373msgid "%s is not a regular file."
1374msgstr "%s не е редовен файл."
[1097]1375
[2276]1376#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:317
[1097]1377msgid "Connection timed out. Please try again."
1378msgstr "Връзката изтече. Опитайте отново."
1379
[2276]1380#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:340
[1678]1381msgid "The file is too big."
1382msgstr "Файлът е прекалено голям."
1383
[2276]1384#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:381
[1097]1385#, c-format
1386msgid "Unexpected error: %s"
1387msgstr "Неочаквана грешка: %s"
1388
[2276]1389#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:417
[1948]1390msgid "gedit cannot find the file. Perhaps it has recently been deleted."
1391msgstr "gedit не намира файла. Вероятно е бил изтрит наскоро."
1392
[2276]1393#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:427
[1948]1394#, c-format
1395msgid "Could not revert the file %s."
1396msgstr "Файлът „%s“ не може да се възстанови."
1397
[2276]1398#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:454
[1997]1399msgid "Ch_aracter Encoding:"
[1948]1400msgstr "Кодир_ане на знаците:"
1401
1402#. Translators: the access key chosen for this string should be
1403#. different from other main menu access keys (Open, Edit, View...)
[2276]1404#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:506
1405#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:782
[1948]1406msgid "Edit Any_way"
1407msgstr "_Редактиране въпреки това"
1408
[2276]1409#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:608
[2002]1410msgid ""
1411"The number of followed links is limited and the actual file could not be "
1412"found within this limit."
1413msgstr ""
1414"При проследяване на връзки има ограничение в броя им. В неговите рамки "
1415"файлът не бе открит."
[1678]1416
[2276]1417#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:612
[1678]1418msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
1419msgstr "Нямате нужните разрешения, за да отворите този файл."
1420
[2276]1421#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:618
[1997]1422msgid "gedit has not been able to detect the character encoding."
[1097]1423msgstr "gedit не успя да открие кодирането на знаците."
1424
[2276]1425#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:620
1426#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:642
[1097]1427msgid "Please check that you are not trying to open a binary file."
1428msgstr "Проверете дали не се опитвате да отворите двоичен файл."
1429
[2276]1430#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:621
[1997]1431msgid "Select a character encoding from the menu and try again."
[1097]1432msgstr "Изберете кодиране на знаците от менюто и опитвайте отново."
1433
[2276]1434#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:627
[1097]1435#, c-format
[1948]1436msgid "There was a problem opening the file %s."
1437msgstr "Грешка при отваряне на файла „%s“."
1438
[2276]1439#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:629
[2002]1440msgid ""
1441"The file you opened has some invalid characters. If you continue editing "
[2276]1442"this file you could corrupt this document."
[2002]1443msgstr ""
1444"Файлът, който отворихте, съдържа неправилни знаци. Ако продължите и го "
1445"редактирате, можете да го повредите."
[1948]1446
[2276]1447#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:632
[1948]1448msgid "You can also choose another character encoding and try again."
1449msgstr "Изберете друго кодиране на знаците от менюто и опитвайте отново."
1450
[2276]1451#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:639
[1948]1452#, c-format
[1997]1453msgid "Could not open the file %s using the %s character encoding."
[2002]1454msgstr ""
[2276]1455"Файлът „%s“ не може да се отвори при използването на кодирането на знаците "
1456"%s."
[1097]1457
[2276]1458#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:643
1459#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:717
[1997]1460msgid "Select a different character encoding from the menu and try again."
[1097]1461msgstr "Изберете различно кодиране на знаците от менюто и опитайте отново."
1462
[2276]1463#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:653
[1097]1464#, c-format
[2276]1465msgid "Could not open the file %s."
1466msgstr "Не може да се отвори файла „%s“."
1467
1468#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:712
1469#, c-format
[1997]1470msgid "Could not save the file %s using the %s character encoding."
[2002]1471msgstr ""
[2276]1472"Файлът „%s“ не може да се запази при използването на кодирането на знаците "
1473"%s."
[1097]1474
[2276]1475#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:715
[2002]1476msgid ""
1477"The document contains one or more characters that cannot be encoded using "
1478"the specified character encoding."
1479msgstr ""
1480"Документът съдържа един или повече знаци, които не могат да бъдат записани "
1481"чрез определеното кодиране на знаците."
[1097]1482
[2276]1483#. Translators: the access key chosen for this string should be
1484#. different from other main menu access keys (Open, Edit, View...)
1485#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:787
1486msgid "D_on't Edit"
1487msgstr "_Отказване на редактирането"
1488
1489#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:801
[1097]1490#, c-format
1491msgid "This file (%s) is already open in another gedit window."
1492msgstr "Файлът (%s) вече е отворен в друг прозорец на gedit."
1493
[2276]1494#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:815
[2002]1495msgid ""
1496"gedit opened this instance of the file in a non-editable way. Do you want to "
1497"edit it anyway?"
1498msgstr ""
1499"gedit отвори файла по начин непозволяващ редактиране. Искате ли въпреки това "
1500"да го редактирате?"
[1097]1501
[2276]1502#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:873
1503#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:971
[2281]1504#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1260
[1870]1505msgid "S_ave Anyway"
1506msgstr "_Запазване въпреки това"
1507
[2276]1508#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:877
1509#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:975
[2281]1510#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1264
[1243]1511msgid "D_on't Save"
[1097]1512msgstr "_Отказване на запазването"
1513
1514#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
[2276]1515#. * could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1516#. * not accurate (since last load/save)
1517#.
1518#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:895
[1097]1519#, c-format
1520msgid "The file %s has been modified since reading it."
1521msgstr "Файлът %s е променян откакто е прочетен."
1522
[2276]1523#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:910
[1097]1524msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
[2002]1525msgstr ""
1526"Ако изберете „Запазване“, всички външни промени могат да бъдат изгубени. Да "
1527"се запази ли въпреки това?"
[1097]1528
[2276]1529#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:998
[1097]1530#, c-format
1531msgid "Could not create a backup file while saving %s"
1532msgstr "Неуспех при създаването на резервно копие докато се запазваше %s."
1533
[2276]1534#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1003
[1097]1535#, c-format
1536msgid "Could not create a temporary backup file while saving %s"
[2002]1537msgstr ""
1538"Неуспех при създаването на временно резервно копие, докато се запазваше %s."
[1097]1539
[2276]1540#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1020
[2002]1541msgid ""
1542"gedit could not back up the old copy of the file before saving the new one. "
1543"You can ignore this warning and save the file anyway, but if an error occurs "
1544"while saving, you could lose the old copy of the file. Save anyway?"
1545msgstr ""
1546"gedit не успя да запази резервно копие на старата версия на файла, преди да "
1547"запази новата. Можете да пренебрегнете тази грешка и да запазите файла, но "
1548"ако се появи грешка докато файлът се запазва, може да загубите старата му "
1549"версия. Да се запази ли файла въпреки това?"
[1097]1550
1551#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
[2276]1552#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1080
[1097]1553#, c-format
[2002]1554msgid ""
1555"gedit cannot handle %s locations in write mode. Please check that you typed "
1556"the location correctly and try again."
1557msgstr ""
1558"gedit не може да обработи местоположението %s в режим позволяващ запис. "
1559"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
[1097]1560
[2276]1561#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1088
[2002]1562msgid ""
1563"gedit cannot handle this location in write mode. Please check that you typed "
1564"the location correctly and try again."
1565msgstr ""
1566"gedit не може да обработи това местоположение в режим позволяващ запис. "
1567"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
[1097]1568
[2276]1569#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1097
[1097]1570#, c-format
[2002]1571msgid ""
1572"%s is not a valid location. Please check that you typed the location "
1573"correctly and try again."
1574msgstr ""
1575"%s не е валидно местоположение. Проверете, че сте въвели местоположението "
1576"правилно и опитайте отново."
[1097]1577
[2281]1578#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1104
[2002]1579msgid ""
1580"You do not have the permissions necessary to save the file. Please check "
1581"that you typed the location correctly and try again."
1582msgstr ""
1583"Нямате нужните права, за да запазите файла. Проверете дали сте написали "
1584"правилно местоположението и опитайте отново."
[1097]1585
[2281]1586#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1110
[2002]1587msgid ""
1588"There is not enough disk space to save the file. Please free some disk space "
1589"and try again."
1590msgstr ""
1591"На твърдия диск няма достатъчно място за запис на файла. Освободете място и "
1592"опитайте отново."
[1097]1593
[2281]1594#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1115
[2002]1595msgid ""
1596"You are trying to save the file on a read-only disk. Please check that you "
1597"typed the location correctly and try again."
1598msgstr ""
1599"Опитвате се да запазите файл върху устройство, което позволява само четене. "
1600"Проверете дали сте въвели местоположението правилно и опитайте отново."
[1097]1601
[2281]1602#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1121
[1097]1603msgid "A file with the same name already exists. Please use a different name."
1604msgstr "Файл със същото име вече съществува. Използвайте друго име."
1605
[2281]1606#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1126
[2002]1607msgid ""
1608"The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of "
1609"the file names. Please use a shorter name."
1610msgstr ""
1611"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на имената на "
1612"файловете. Използвайте по-кратко име."
[1097]1613
[2281]1614#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1133
[2002]1615msgid ""
1616"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
1617"sizes. Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does not "
1618"have this limitation."
1619msgstr ""
1620"Дискът, на който записвате, има ограничение за размера на файловете. "
1621"Пробвайте да запазите по-малък файл или използвайте диск без ограничения."
[1097]1622
[2281]1623#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1149
[1097]1624#, c-format
1625msgid "Could not save the file %s."
[1243]1626msgstr "Файлът „%s“ не може да се запази."
[1097]1627
1628#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
[2276]1629#. * could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1630#. * not accurate (since last load/save)
1631#.
[2281]1632#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1194
[1097]1633#, c-format
1634msgid "The file %s changed on disk."
1635msgstr "Файлът %s се промени на диска."
1636
[2281]1637#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1199
[1097]1638msgid "Do you want to drop your changes and reload the file?"
1639msgstr "Искате ли да се откажете от промените и да презаредите файла?"
1640
[2281]1641#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1201
[1097]1642msgid "Do you want to reload the file?"
1643msgstr "Искате ли да презаредите файла."
1644
[2281]1645#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1206
[1097]1646msgid "_Reload"
1647msgstr "П_резареждане"
1648
[2281]1649#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1278
[2276]1650#, c-format
1651msgid "Some invalid chars have been detected while saving %s"
[2281]1652msgstr "При запазването на „%s“ бяха открити някои невалидни знаци"
[2276]1653
[2281]1654#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1294
[2276]1655msgid ""
1656"If you continue saving this file you can corrupt the document.  Save anyway?"
1657msgstr ""
[2281]1658"Ако продължите със запазването на този файл, документът може да се повреди. "
[2276]1659"Искате ли да продължите?"
1660
[2392]1661#. Keep in sync with the respective GtkActions
1662#: ../gedit/gedit-notebook-popup-menu.c:172 ../gedit/gedit-ui.h:140
1663msgid "_Move to New Window"
1664msgstr "Пре_местване в нов прозорец"
1665
1666#: ../gedit/gedit-notebook-popup-menu.c:190 ../gedit/gedit-ui.h:78
1667msgid "Save _As..."
1668msgstr "Запазване _като…"
1669
1670#: ../gedit/gedit-notebook-popup-menu.c:203 ../gedit/gedit-ui.h:84
1671msgid "_Print..."
1672msgstr "_Печат…"
1673
[2421]1674#: ../gedit/gedit-panel.c:409 ../gedit/gedit-panel.c:585
[1097]1675msgid "Empty"
1676msgstr "Празен"
1677
[2318]1678#: ../gedit/gedit-panel.c:475
[1097]1679msgid "Hide panel"
1680msgstr "Скриване на панел"
1681
[2392]1682#: ../gedit/gedit-print-job.c:580
[1097]1683#, c-format
1684msgid "File: %s"
1685msgstr "Файл: %s"
1686
[2392]1687#: ../gedit/gedit-print-job.c:589
[1097]1688msgid "Page %N of %Q"
1689msgstr "Страница %N от %Q"
1690
[2392]1691#: ../gedit/gedit-print-job.c:851
[1426]1692msgid "Preparing..."
1693msgstr "Подготовка…"
[1097]1694
[1678]1695#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:3
[1948]1696msgid "Fonts"
1697msgstr "Шрифтове"
[1097]1698
[1678]1699#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:4
[1426]1700msgid "He_aders and footers:"
1701msgstr "Горен и долен _колонтитул:"
[1097]1702
[2276]1703#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:5
1704msgid "Line Numbers"
1705msgstr "Номера на редове"
1706
[1948]1707#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:6
1708msgid "Page header"
1709msgstr "Колонтитул на страници"
1710
1711#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:7
[1426]1712msgid "Print line nu_mbers"
1713msgstr "Печатане на _номера на редове"
1714
[1948]1715#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:8
[1426]1716msgid "Print page _headers"
1717msgstr "Печатане на _горните колонтитули"
1718
[1948]1719#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:9
[1426]1720msgid "Print synta_x highlighting"
1721msgstr "Печат с оцветяване на _синтаксиса"
1722
[1948]1723#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:10
1724msgid "Syntax Highlighting"
1725msgstr "Синтактично оцветен текст"
1726
[1678]1727#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:12
[1426]1728msgid "_Body:"
1729msgstr "_Тяло:"
1730
[1678]1731#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:13
[1426]1732msgid "_Line numbers:"
1733msgstr "Номера на _редове:"
1734
[1997]1735#. 'Number every' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
1736#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:15
[1426]1737msgid "_Number every"
1738msgstr "_Номериране на всеки"
1739
[1997]1740#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:16
[1426]1741msgid "_Restore Default Fonts"
1742msgstr "_Възстановяване на стандартните шрифтове"
1743
[1997]1744#. 'lines' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
1745#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:18
[1426]1746msgid "lines"
1747msgstr "реда"
1748
[2276]1749#: ../gedit/gedit-print-preview.c:582
[1097]1750msgid "Show the previous page"
1751msgstr "Показване на предишната страница"
1752
[2276]1753#: ../gedit/gedit-print-preview.c:594
[1097]1754msgid "Show the next page"
1755msgstr "Показване на следващата страница"
1756
[2276]1757#: ../gedit/gedit-print-preview.c:610
[1097]1758msgid "Current page (Alt+P)"
1759msgstr "Текуща страница (Alt+P)"
1760
[1997]1761#. Translators: the "of" from "1 of 19" in print preview.
[2276]1762#: ../gedit/gedit-print-preview.c:633
[1097]1763msgid "of"
1764msgstr "от"
1765
[2276]1766#: ../gedit/gedit-print-preview.c:641
[1097]1767msgid "Page total"
1768msgstr "Общо страници"
1769
[2276]1770#: ../gedit/gedit-print-preview.c:642
[1097]1771msgid "The total number of pages in the document"
1772msgstr "Общия брой страници в документа"
1773
[2276]1774#: ../gedit/gedit-print-preview.c:659
[1097]1775msgid "Show multiple pages"
1776msgstr "Показване на множество страници"
1777
[2276]1778#: ../gedit/gedit-print-preview.c:672
[1097]1779msgid "Zoom 1:1"
1780msgstr "Мащаб 1:1"
1781
[2276]1782#: ../gedit/gedit-print-preview.c:681
[1097]1783msgid "Zoom to fit the whole page"
1784msgstr "Пасване на цялата страница"
1785
[2276]1786#: ../gedit/gedit-print-preview.c:690
[1097]1787msgid "Zoom the page in"
1788msgstr "Увеличаване на страницата"
1789
[2276]1790#: ../gedit/gedit-print-preview.c:699
[1097]1791msgid "Zoom the page out"
1792msgstr "Намаляване на страницата"
1793
[2276]1794#: ../gedit/gedit-print-preview.c:711
[1097]1795msgid "_Close Preview"
1796msgstr "_Затваряне на мострата"
1797
[2276]1798#: ../gedit/gedit-print-preview.c:714
[1097]1799msgid "Close print preview"
1800msgstr "Затваряне на мострата"
1801
[2276]1802#: ../gedit/gedit-print-preview.c:783
[1426]1803#, c-format
1804msgid "Page %d of %d"
1805msgstr "Страница %d от %d"
[1097]1806
[2276]1807#: ../gedit/gedit-print-preview.c:967
[1426]1808msgid "Page Preview"
1809msgstr "Преглед на страница"
[1097]1810
[2276]1811#: ../gedit/gedit-print-preview.c:968
[1426]1812msgid "The preview of a page in the document to be printed"
1813msgstr "Преглед как ще изглежда отпечатана страницата от документа"
[1097]1814
[2318]1815#. Use spaces to leave padding proportional to the font size
1816#: ../gedit/gedit-statusbar.c:70 ../gedit/gedit-statusbar.c:76
[1779]1817msgid "OVR"
[2421]1818msgstr "ЗАМ"
[1097]1819
[2318]1820#: ../gedit/gedit-statusbar.c:70 ../gedit/gedit-statusbar.c:76
[1779]1821msgid "INS"
[2421]1822msgstr "ВМК"
[1097]1823
1824#. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for "Column". Please,
1825#. use abbreviations if possible to avoid space problems.
[2318]1826#: ../gedit/gedit-statusbar.c:248
[1097]1827#, c-format
1828msgid "  Ln %d, Col %d"
1829msgstr "  Ред %d, Кол. %d"
1830
[2318]1831#: ../gedit/gedit-statusbar.c:347
[1097]1832#, c-format
1833msgid "There is a tab with errors"
1834msgid_plural "There are %d tabs with errors"
1835msgstr[0] "Има подпрозорец с грешки."
1836msgstr[1] "Има %d подпрозореца с грешки."
1837
1838#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1839#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
[2392]1840#: ../gedit/gedit-tab.c:734
[1097]1841#, c-format
1842msgid "Reverting %s from %s"
1843msgstr "Възстановяване на %s от %s"
1844
[2392]1845#: ../gedit/gedit-tab.c:741
[1097]1846#, c-format
1847msgid "Reverting %s"
1848msgstr "Възстановяване на %s"
1849
1850#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1851#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
[2392]1852#: ../gedit/gedit-tab.c:757
[1097]1853#, c-format
1854msgid "Loading %s from %s"
1855msgstr "Зареждане на %s от %s"
1856
[2392]1857#: ../gedit/gedit-tab.c:764
[1097]1858#, c-format
1859msgid "Loading %s"
1860msgstr "Зареждане на %s"
1861
1862#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1863#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
[2392]1864#: ../gedit/gedit-tab.c:845
[1097]1865#, c-format
1866msgid "Saving %s to %s"
1867msgstr "Запазване на %s в %s"
1868
[2392]1869#: ../gedit/gedit-tab.c:852
[1097]1870#, c-format
1871msgid "Saving %s"
1872msgstr "Запазване на %s"
1873
1874#. Read only
[2318]1875#: ../gedit/gedit-tab.c:1835
[1097]1876msgid "RO"
1877msgstr "Четене"
1878
[2318]1879#: ../gedit/gedit-tab.c:1882
[1097]1880#, c-format
1881msgid "Error opening file %s"
1882msgstr "Грешка при отваряне на файла %s"
1883
[2318]1884#: ../gedit/gedit-tab.c:1887
[1097]1885#, c-format
1886msgid "Error reverting file %s"
[1426]1887msgstr "Грешка при възстановяването на файла %s"
[1097]1888
[2318]1889#: ../gedit/gedit-tab.c:1892
[1097]1890#, c-format
1891msgid "Error saving file %s"
1892msgstr "Грешка при запазване на файла %s"
1893
[2318]1894#: ../gedit/gedit-tab.c:1913
[1097]1895msgid "Unicode (UTF-8)"
1896msgstr "Уникод (UTF-8)"
1897
[2318]1898#: ../gedit/gedit-tab.c:1920
[1097]1899msgid "Name:"
1900msgstr "Име:"
1901
[2318]1902#: ../gedit/gedit-tab.c:1921
[1097]1903msgid "MIME Type:"
[1243]1904msgstr "Вид MIME:"
[1097]1905
[2318]1906#: ../gedit/gedit-tab.c:1922
[1097]1907msgid "Encoding:"
1908msgstr "Кодиране на знаците:"
1909
[2318]1910#: ../gedit/gedit-tab-label.c:283
[1948]1911msgid "Close document"
1912msgstr "Затваряне на документ"
1913
[1097]1914#. Toplevel
[2318]1915#: ../gedit/gedit-ui.h:43
[1097]1916msgid "_File"
1917msgstr "_Файл"
1918
[2318]1919#: ../gedit/gedit-ui.h:44
[1097]1920msgid "_Edit"
1921msgstr "_Редактиране"
1922
[2318]1923#: ../gedit/gedit-ui.h:45
[1097]1924msgid "_View"
1925msgstr "_Изглед"
1926
[2318]1927#: ../gedit/gedit-ui.h:46
[1097]1928msgid "_Search"
1929msgstr "_Търсене"
1930
[2318]1931#: ../gedit/gedit-ui.h:47
[1097]1932msgid "_Tools"
1933msgstr "И_нструменти"
1934
[2318]1935#: ../gedit/gedit-ui.h:48
[1097]1936msgid "_Documents"
1937msgstr "_Документи"
1938
[2318]1939#: ../gedit/gedit-ui.h:49
[1097]1940msgid "_Help"
[1678]1941msgstr "Помо_щ"
[1097]1942
[2318]1943#: ../gedit/gedit-ui.h:53
[1097]1944msgid "Create a new document"
1945msgstr "Създаване на нов документ"
1946
[2318]1947#: ../gedit/gedit-ui.h:54
[1097]1948msgid "_Open..."
[1426]1949msgstr "_Отваряне…"
[1097]1950
[2421]1951#: ../gedit/gedit-ui.h:55 ../gedit/gedit-window.c:1487
[1097]1952msgid "Open a file"
1953msgstr "Отваряне на файл"
1954
1955#. Edit menu
[2318]1956#: ../gedit/gedit-ui.h:58
[1097]1957msgid "Pr_eferences"
1958msgstr "Н_астройки"
1959
[2318]1960#: ../gedit/gedit-ui.h:59
[1097]1961msgid "Configure the application"
1962msgstr "Настройки на приложението"
1963
1964#. Help menu
[2318]1965#: ../gedit/gedit-ui.h:62
[1097]1966msgid "_Contents"
1967msgstr "_Ръководство"
1968
[2318]1969#: ../gedit/gedit-ui.h:63
[1097]1970msgid "Open the gedit manual"
[1426]1971msgstr "Отваряне на ръководството на gedit"
[1097]1972
[2318]1973#: ../gedit/gedit-ui.h:65
[1097]1974msgid "About this application"
1975msgstr "Относно приложението"
1976
[2318]1977#: ../gedit/gedit-ui.h:69
[1779]1978msgid "Leave fullscreen mode"
1979msgstr "Изход от цял екран"
1980
[2318]1981#: ../gedit/gedit-ui.h:77
[1097]1982msgid "Save the current file"
1983msgstr "Запазване на текущия файл"
1984
[2318]1985#: ../gedit/gedit-ui.h:79
[1097]1986msgid "Save the current file with a different name"
[1426]1987msgstr "Запазване на текущия файл под ново име"
[1097]1988
[2318]1989#: ../gedit/gedit-ui.h:81
[1097]1990msgid "Revert to a saved version of the file"
[1426]1991msgstr "Възстановяване до записана версия на файла"
[1097]1992
[2318]1993#: ../gedit/gedit-ui.h:82
[1097]1994msgid "Print Previe_w"
[1426]1995msgstr "П_реглед за печат"
[1097]1996
[2318]1997#: ../gedit/gedit-ui.h:83
[1097]1998msgid "Print preview"
[1426]1999msgstr "Преглед за печат"
[1097]2000
[2318]2001#: ../gedit/gedit-ui.h:85
[1097]2002msgid "Print the current page"
2003msgstr "Печат на текущата страница"
2004
[2318]2005#: ../gedit/gedit-ui.h:89
[1097]2006msgid "Undo the last action"
2007msgstr "Отменяне на последното действие"
2008
[2318]2009#: ../gedit/gedit-ui.h:91
[1097]2010msgid "Redo the last undone action"
2011msgstr "Повтаряне на последното отменено действие"
2012
[2318]2013#: ../gedit/gedit-ui.h:93
[1097]2014msgid "Cut the selection"
2015msgstr "Изрязване на избраната част"
2016
[2318]2017#: ../gedit/gedit-ui.h:95
[1097]2018msgid "Copy the selection"
2019msgstr "Копиране на избраната част"
2020
[2318]2021#: ../gedit/gedit-ui.h:97
[1097]2022msgid "Paste the clipboard"
2023msgstr "Поставяне на съдържанието на системния буфер"
2024
[2318]2025#: ../gedit/gedit-ui.h:99
[1097]2026msgid "Delete the selected text"
2027msgstr "Изтриване на избрания текст"
2028
[2318]2029#: ../gedit/gedit-ui.h:100
[1097]2030msgid "Select _All"
2031msgstr "Избор на вси_чко"
2032
[2318]2033#: ../gedit/gedit-ui.h:101
[1097]2034msgid "Select the entire document"
2035msgstr "Избор на целия документ"
2036
2037#. View menu
[2318]2038#: ../gedit/gedit-ui.h:104
[1097]2039msgid "_Highlight Mode"
[2281]2040msgstr "_Режим на оцветяване"
[1097]2041
2042#. Search menu
[2318]2043#: ../gedit/gedit-ui.h:107
[1097]2044msgid "_Find..."
[1426]2045msgstr "_Търсене…"
[1097]2046
[2318]2047#: ../gedit/gedit-ui.h:108
[1097]2048msgid "Search for text"
2049msgstr "Търсене за текст"
2050
[2318]2051#: ../gedit/gedit-ui.h:109
[1097]2052msgid "Find Ne_xt"
[1243]2053msgstr "_Следваща поява"
[1097]2054
[2318]2055#: ../gedit/gedit-ui.h:110
[1097]2056msgid "Search forwards for the same text"
2057msgstr "Търсене напред за същия текст"
2058
[2318]2059#: ../gedit/gedit-ui.h:111
[1097]2060msgid "Find Pre_vious"
[1243]2061msgstr "_Предишна поява"
[1097]2062
[2318]2063#: ../gedit/gedit-ui.h:112
[1097]2064msgid "Search backwards for the same text"
2065msgstr "Търсене назад за същия текст"
2066
[2318]2067#: ../gedit/gedit-ui.h:114 ../gedit/gedit-ui.h:117
[1097]2068msgid "_Replace..."
[1426]2069msgstr "_Замяна…"
[1097]2070
[2318]2071#: ../gedit/gedit-ui.h:115 ../gedit/gedit-ui.h:118
[1097]2072msgid "Search for and replace text"
2073msgstr "Търсене и заменяне на текст"
2074
[2318]2075#: ../gedit/gedit-ui.h:120
[1097]2076msgid "_Clear Highlight"
[2281]2077msgstr "Из_чистване на оцветяването"
[1097]2078
[2318]2079#: ../gedit/gedit-ui.h:121
[1097]2080msgid "Clear highlighting of search matches"
[2281]2081msgstr "Изчистване на оцветяването на съвпадения при търсенето"
[1097]2082
[2318]2083#: ../gedit/gedit-ui.h:122
[1097]2084msgid "Go to _Line..."
[1426]2085msgstr "Отиване на _ред…"
[1097]2086
[2318]2087#: ../gedit/gedit-ui.h:123
[1097]2088msgid "Go to a specific line"
2089msgstr "Отиване на конкретен ред"
2090
2091#. Documents menu
[2318]2092#: ../gedit/gedit-ui.h:126
[1097]2093msgid "_Save All"
2094msgstr "_Запазване на всички"
2095
[2318]2096#: ../gedit/gedit-ui.h:127
[1097]2097msgid "Save all open files"
2098msgstr "Запазване на всички отворени файлове"
2099
[2318]2100#: ../gedit/gedit-ui.h:128
[1097]2101msgid "_Close All"
2102msgstr "Зат_варяне на всички"
2103
[2318]2104#: ../gedit/gedit-ui.h:129
[1097]2105msgid "Close all open files"
2106msgstr "Затваряне на всички отворени файлове"
2107
[2318]2108#: ../gedit/gedit-ui.h:130
[2276]2109msgid "_New Tab Group"
[2281]2110msgstr "_Нова група подпрозорци"
[2276]2111
[2318]2112#: ../gedit/gedit-ui.h:131
[2276]2113msgid "Create a new tab group"
[2281]2114msgstr "Създаване на нова група подпрозорци"
[2276]2115
[2318]2116#: ../gedit/gedit-ui.h:132
[2276]2117msgid "P_revious Tab Group"
[2281]2118msgstr "Предишна _група подпрозорци"
[2276]2119
[2318]2120#: ../gedit/gedit-ui.h:133
[2276]2121msgid "Switch to the previous tab group"
[2281]2122msgstr "Показване на предишната група подпрозорци"
[2276]2123
[2318]2124#: ../gedit/gedit-ui.h:134
[2276]2125msgid "Nex_t Tab Group"
[2281]2126msgstr "_Следваща група подпрозорци"
[2276]2127
[2318]2128#: ../gedit/gedit-ui.h:135
[2276]2129msgid "Switch to the next tab group"
[2281]2130msgstr "Показване на следващата група подпрозорци"
[2276]2131
[2318]2132#: ../gedit/gedit-ui.h:136
[1097]2133msgid "_Previous Document"
2134msgstr "_Предишен документ"
2135
[2318]2136#: ../gedit/gedit-ui.h:137
[1097]2137msgid "Activate previous document"
[1243]2138msgstr "Отваряне на предишен документ"
[1097]2139
[2318]2140#: ../gedit/gedit-ui.h:138
[2276]2141msgid "N_ext Document"
2142msgstr "С_ледващ документ"
[1097]2143
[2318]2144#: ../gedit/gedit-ui.h:139
[1097]2145msgid "Activate next document"
[1243]2146msgstr "Отваряне на следващ документ"
[1097]2147
[2318]2148#: ../gedit/gedit-ui.h:141
[1097]2149msgid "Move the current document to a new window"
2150msgstr "Премества текущия документ в нов прозорец"
2151
[2318]2152#: ../gedit/gedit-ui.h:148
[1948]2153msgid "Close the current file"
2154msgstr "Затваряне на текущия файл"
2155
[2318]2156#: ../gedit/gedit-ui.h:155
[1097]2157msgid "Quit the program"
2158msgstr "Спиране на програмата"
2159
[2318]2160#: ../gedit/gedit-ui.h:160
[1097]2161msgid "_Toolbar"
2162msgstr "Лента с _инструменти"
2163
[2318]2164#: ../gedit/gedit-ui.h:161
[1097]2165msgid "Show or hide the toolbar in the current window"
2166msgstr "Показване или скриване на лентата с инструменти в текущия прозорец"
2167
[2318]2168#: ../gedit/gedit-ui.h:163
[1097]2169msgid "_Statusbar"
2170msgstr "Лента на _състоянието"
2171
[2318]2172#: ../gedit/gedit-ui.h:164
[1097]2173msgid "Show or hide the statusbar in the current window"
2174msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието в текущия прозорец"
2175
[2318]2176#: ../gedit/gedit-ui.h:167
[1997]2177msgid "Edit text in fullscreen"
[1849]2178msgstr "Редактиране на текста на цял екран"
2179
[2318]2180#: ../gedit/gedit-ui.h:174
[2276]2181msgid "Side _Panel"
[1097]2182msgstr "Страничен _панел"
2183
[2318]2184#: ../gedit/gedit-ui.h:175
[2276]2185msgid "Show or hide the side panel in the current window"
2186msgstr "Показване или скриване на страничния панел в текущия прозорец"
[1097]2187
[2318]2188#: ../gedit/gedit-ui.h:177
[2276]2189msgid "_Bottom Panel"
[1097]2190msgstr "_Долен панел"
2191
[2318]2192#: ../gedit/gedit-ui.h:178
[2276]2193msgid "Show or hide the bottom panel in the current window"
[1097]2194msgstr "Показване или скриване на долния панел в текущия прозорец"
2195
[2276]2196#: ../gedit/gedit-utils.c:1017
[1097]2197msgid "Please check your installation."
2198msgstr "Проверете дали сте инсталирали правилно програмата."
2199
[2392]2200#: ../gedit/gedit-utils.c:1075
[1097]2201#, c-format
[1997]2202msgid "Unable to open UI file %s. Error: %s"
[1678]2203msgstr "Неуспех при намирането на файла с ГПИ — %s. Грешка: %s"
[1097]2204
[2392]2205#: ../gedit/gedit-utils.c:1094
[1678]2206#, c-format
2207msgid "Unable to find the object '%s' inside file %s."
2208msgstr "Неуспех при намирането обекта „%s“ във файла %s."
2209
2210#. Translators: '/ on <remote-share>'
[2392]2211#: ../gedit/gedit-utils.c:1316
[1678]2212#, c-format
2213msgid "/ on %s"
2214msgstr "/ на „%s“"
2215
[1097]2216#. create "Wrap Around" menu item.
[2421]2217#: ../gedit/gedit-view-frame.c:546
[1097]2218msgid "_Wrap Around"
[1678]2219msgstr "_След края — от началото"
[1097]2220
2221#. create "Match Entire Word Only" menu item.
[2421]2222#: ../gedit/gedit-view-frame.c:556
[1097]2223msgid "Match _Entire Word Only"
2224msgstr "Само съвпадения на _цяла дума"
2225
2226#. create "Match Case" menu item.
[2421]2227#: ../gedit/gedit-view-frame.c:566
[1097]2228msgid "_Match Case"
2229msgstr "Зачитане на р_егистъра"
2230
[2421]2231#: ../gedit/gedit-view-frame.c:767
[1097]2232msgid "String you want to search for"
2233msgstr "Низ, който да бъде търсен"
2234
[2421]2235#: ../gedit/gedit-view-frame.c:777
[1097]2236msgid "Line you want to move the cursor to"
2237msgstr "Ред, на който искате да преместите курсора"
2238
[2421]2239#: ../gedit/gedit-window.c:942
[1097]2240#, c-format
2241msgid "Use %s highlight mode"
[2281]2242msgstr "Използване на режим на оцветяване „%s“"
[1097]2243
[1779]2244#. add the "Plain Text" item before all the others
2245#. Translators: "Plain Text" means that no highlight mode is selected in the
[1097]2246#. * "View->Highlight Mode" submenu and so syntax highlighting is disabled
[2421]2247#: ../gedit/gedit-window.c:1047 ../gedit/gedit-window.c:2093
[2318]2248#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:138
[2392]2249#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:442
2250#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:553
2251#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:874
[1779]2252msgid "Plain Text"
2253msgstr "Обикновен текст"
[1097]2254
[2421]2255#: ../gedit/gedit-window.c:1048
[1097]2256msgid "Disable syntax highlighting"
[2281]2257msgstr "Изключване на оцветяването на синтаксиса"
[1097]2258
2259#. Translators: %s is a URI
[2421]2260#: ../gedit/gedit-window.c:1365
[1097]2261#, c-format
2262msgid "Open '%s'"
2263msgstr "Отваряне на „%s“"
2264
[2421]2265#: ../gedit/gedit-window.c:1489
[1097]2266msgid "Open a recently used file"
2267msgstr "Отваряне на скоро използван файл"
2268
[2421]2269#: ../gedit/gedit-window.c:1495
[1097]2270msgid "Open"
2271msgstr "Отваряне"
2272
[2421]2273#: ../gedit/gedit-window.c:1553
[1779]2274msgid "Save"
2275msgstr "Запазване"
2276
[2421]2277#: ../gedit/gedit-window.c:1555
[1849]2278msgid "Print"
2279msgstr "Печат"
2280
[2421]2281#: ../gedit/gedit-window.c:1557
[2276]2282msgid "Find"
2283msgstr "Търсене"
2284
[1097]2285#. Translators: %s is a URI
[2421]2286#: ../gedit/gedit-window.c:1717
[1097]2287#, c-format
2288msgid "Activate '%s'"
[1243]2289msgstr "Отваряне на „%s“"
[1097]2290
[2421]2291#: ../gedit/gedit-window.c:2074
[1779]2292msgid "Use Spaces"
2293msgstr "Използване на интервали"
2294
[2421]2295#: ../gedit/gedit-window.c:2147
[1779]2296msgid "Tab Width"
2297msgstr "Широчина на табулатора"
2298
[2421]2299#: ../gedit/gedit-window.c:2256
[2276]2300msgid "Bracket match is out of range"
2301msgstr "Съответстващата скоба е извън обхвата"
2302
[2421]2303#: ../gedit/gedit-window.c:2261
[2276]2304msgid "Bracket match not found"
2305msgstr "Няма съответстваща скоба"
2306
[2421]2307#: ../gedit/gedit-window.c:2266
[2276]2308#, c-format
2309msgid "Bracket match found on line: %d"
2310msgstr "Открита е скоба на ред: %d"
2311
2312#. ex:set ts=8 noet:
2313#: ../plugins/changecase/changecase.plugin.desktop.in.h:1
[1097]2314msgid "Change Case"
2315msgstr "Смяна на регистъра"
2316
[2276]2317#: ../plugins/changecase/changecase.plugin.desktop.in.h:2
[1097]2318msgid "Changes the case of selected text."
2319msgstr "Смяна на регистъра на избрания текст."
2320
[2276]2321#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:242
[1097]2322msgid "C_hange Case"
2323msgstr "См_яна на регистъра"
2324
[2276]2325#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:243
[1097]2326msgid "All _Upper Case"
[1243]2327msgstr "Само _главни букви"
[1097]2328
[2276]2329#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:244
[1097]2330msgid "Change selected text to upper case"
[1243]2331msgstr "Промяна на избрания текст към главни букви"
[1097]2332
[2276]2333#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:246
[1097]2334msgid "All _Lower Case"
2335msgstr "Само _малки букви"
2336
[2276]2337#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:247
[1097]2338msgid "Change selected text to lower case"
2339msgstr "Промяна на избрания текст към малки букви"
2340
[2276]2341#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:249
[1097]2342msgid "_Invert Case"
2343msgstr "Обръщане на _регистъра"
2344
[2276]2345#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:250
[1097]2346msgid "Invert the case of selected text"
2347msgstr "Обръщане регистъра на избрания текст"
2348
[2276]2349#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:252
[1097]2350msgid "_Title Case"
2351msgstr "_Регистър за заглавие"
2352
[2276]2353#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:253
[1097]2354msgid "Capitalize the first letter of each selected word"
[1243]2355msgstr "Първата буква на всяка избрана дума да е главна"
[1097]2356
[2276]2357#. ex:set ts=8 noet:
2358#: ../plugins/checkupdate/checkupdate.plugin.desktop.in.h:1
[1849]2359msgid "Check for latest version of gedit"
2360msgstr "Проверка за последната версия на gedit"
2361
[2276]2362#: ../plugins/checkupdate/checkupdate.plugin.desktop.in.h:2
[1849]2363msgid "Check update"
2364msgstr "Проверка за обновления"
2365
[2421]2366#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:257
[1997]2367msgid "There was an error displaying the URI."
[1849]2368msgstr "Грешка при изобразяване на връзката."
2369
[2421]2370#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:294
[1849]2371msgid "_Download"
2372msgstr "_Изтегляне"
2373
[2421]2374#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:302
[1997]2375msgid "_Ignore Version"
[2002]2376msgstr "_Игнориране на версията"
[1997]2377
[2421]2378#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:317
[1849]2379msgid "There is a new version of gedit"
2380msgstr "Има нова версия на gedit"
2381
[2421]2382#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:321
[2002]2383msgid ""
2384"You can download the new version of gedit by clicking on the download button "
2385"or ignore that version and wait for a new one"
2386msgstr ""
2387"Можете да изтеглите новата версия на gedit като натиснете бутона за изтегляне"
[1849]2388
[2276]2389#. ex:set ts=8 noet:
2390#: ../plugins/checkupdate/org.gnome.gedit.plugins.checkupdate.gschema.xml.in.in.h:1
2391msgid "Version to Ignore"
2392msgstr "Игнорирана версия"
[1997]2393
[2276]2394#. This is releated to the next gedit version to be released
2395#: ../plugins/checkupdate/org.gnome.gedit.plugins.checkupdate.gschema.xml.in.in.h:3
2396msgid "Version to ignore until a newer version is released."
2397msgstr "Игнорирана версия до следващата издадена версия."
2398
2399#: ../plugins/docinfo/docinfo.plugin.desktop.in.h:1
[2002]2400msgid ""
2401"Analyzes the current document and reports the number of words, lines, "
2402"characters and non-space characters in it."
[1097]2403msgstr "Анализира текущия документ и определя броя думи, редове, знаци в него."
2404
[2276]2405#: ../plugins/docinfo/docinfo.plugin.desktop.in.h:2
2406#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:6
[1097]2407msgid "Document Statistics"
2408msgstr "Статистика за документа"
2409
[2392]2410#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:451
2411msgid "_Document Statistics"
2412msgstr "_Статистика за документа"
2413
2414#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:453
2415msgid "Get statistical information on the current document"
2416msgstr "Статистическа информация за текущия документ"
2417
2418#. ex:set ts=8 noet:
[2276]2419#. ex:ts=4:et:
[2392]2420#. ex:ts=8:noet:
[2276]2421#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:1
2422#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:1
2423#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:1
2424#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:1
2425msgid "    "
2426msgstr "    "
2427
2428#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:2
[1097]2429msgid "Bytes"
[1426]2430msgstr "Байтове"
[1097]2431
[2276]2432#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:3
[1097]2433msgid "Characters (no spaces)"
2434msgstr "Знаци (без интервали)"
2435
[2276]2436#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:4
[1097]2437msgid "Characters (with spaces)"
2438msgstr "Знаци (с интервали)"
2439
[2276]2440#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:5
[1097]2441msgid "Document"
2442msgstr "Документ"
2443
[2276]2444#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:7
[1997]2445msgid "File Name"
2446msgstr "Файл"
2447
[2276]2448#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:8
[1426]2449msgid "Lines"
2450msgstr "Редове"
2451
[2276]2452#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:9
[1097]2453msgid "Selection"
2454msgstr "Избрано"
2455
[2276]2456#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:10
[1097]2457msgid "Words"
2458msgstr "Думи"
2459
[2276]2460#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:11
[1097]2461msgid "_Update"
2462msgstr "_Подновяване"
2463
[2392]2464#: ../plugins/externaltools/data/build.desktop.in.h:1
2465msgid "Build"
2466msgstr "Компилиране"
[1097]2467
[2392]2468#: ../plugins/externaltools/data/build.desktop.in.h:2
2469msgid "Run \"make\" in the document directory"
2470msgstr "Стартиране на „make“ в папката на документа"
[1097]2471
[2392]2472#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:1
[1948]2473#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here-osx.desktop.in.h:1
2474msgid "Open a terminal in the document location"
2475msgstr "Отваряне на терминал в местоположението на документа"
2476
[2392]2477#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:2
[1948]2478#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here-osx.desktop.in.h:2
2479msgid "Open terminal here"
2480msgstr "Отваряне на терминал тук"
2481
[2392]2482#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:1
2483msgid "Remove trailing spaces"
2484msgstr "Изтриване на празните знаци в краищата на редовете"
2485
2486#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:2
2487msgid "Remove useless trailing spaces in your file"
2488msgstr ""
2489"Изтриване на безполезните празни знаци в краищата на редовете във файла"
2490
2491#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:1
2492msgid "Execute a custom command and put its output in a new document"
2493msgstr "Изпълнение на команда и пренасочване на изхода ѝ в нов документ"
2494
2495#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:2
2496msgid "Run command"
2497msgstr "Стартиране на команда"
2498
[2276]2499#: ../plugins/externaltools/externaltools.plugin.desktop.in.h:1
[1097]2500msgid "Execute external commands and shell scripts."
2501msgstr "Изпълняване на външни команди и скриптове."
2502
[2276]2503#: ../plugins/externaltools/externaltools.plugin.desktop.in.h:2
[1097]2504msgid "External Tools"
2505msgstr "Външни инструменти"
2506
[2276]2507#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:1
2508#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:1
2509msgid "A Pango font name. Examples are \"Sans 12\" or \"Monospace Bold 14\"."
2510msgstr ""
[2281]2511"Име на шрифт във формат Pango. Примери: „Sans 12“ или „Monospace Bold 14“."
[1097]2512
[2276]2513#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:3
2514msgid ""
2515"If true, the external tools will use the desktop-global standard font if "
2516"it's monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
2517msgstr ""
2518"Ако опцията е включена, външните инструменти ще използват глобалния "
[2281]2519"стандартен шрифт, ако е равноширок (може да се използва и подобен шрифт)."
[1097]2520
[2276]2521#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:4
2522#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:8
2523msgid "Whether to use the system font"
2524msgstr "Използване на системния шрифт"
[1849]2525
[1948]2526#: ../plugins/externaltools/tools/capture.py:92
[1849]2527#, python-format
2528msgid "Could not execute command: %s"
2529msgstr "Командата не може да бъде изпълнена: %s"
2530
[2276]2531#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:159
[1097]2532msgid "You must be inside a word to run this command"
2533msgstr "Трябва да сте в дума, за да използвате тази команда"
2534
[2276]2535#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:265
[1097]2536msgid "Running tool:"
2537msgstr "Стартиран инструмент:"
2538
[2276]2539#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:294
[1097]2540msgid "Done."
2541msgstr "Готово."
2542
[2276]2543#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:296
[1097]2544msgid "Exited"
2545msgstr "Завърши работа."
2546
[2318]2547#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:136
[1849]2548msgid "All languages"
2549msgstr "Всички езици"
[1097]2550
[2392]2551#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:542
2552#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:546
2553#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:872
[2318]2554#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:4
[1849]2555msgid "All Languages"
2556msgstr "Всички езици"
[1097]2557
[2392]2558#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:659
[1097]2559msgid "New tool"
2560msgstr "Нов инструмент"
2561
[2392]2562#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:790
[1097]2563#, python-format
2564msgid "This accelerator is already bound to %s"
2565msgstr "Този бърз клавиш е вече свързан с %s."
2566
[2318]2567#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:834
[1097]2568msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
2569msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
2570
[2318]2571#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:836
[1097]2572msgid "Type a new accelerator"
2573msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
2574
[2276]2575#: ../plugins/externaltools/tools/outputpanel.py:120
[1097]2576msgid "Stopped."
2577msgstr "Спрян."
2578
[2318]2579#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:2
2580msgid "Add Tool"
2581msgstr "Добавяне на инструмент"
2582
[1849]2583#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:3
[2318]2584msgid "Add a new tool"
2585msgstr "Добавяне на нов инструмент"
2586
2587#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:5
[1681]2588msgid "All documents"
2589msgstr "Всички документи"
2590
[2318]2591#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:6
[1681]2592msgid "All documents except untitled ones"
2593msgstr "Всички документи без ненаименованите"
2594
[2318]2595#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:7
[1681]2596msgid "Append to current document"
2597msgstr "Добавяне към текущия документ"
2598
[2318]2599#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:8
[1681]2600msgid "Create new document"
2601msgstr "Създаване на нов документ"
2602
[2318]2603#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:9
[1681]2604msgid "Current document"
2605msgstr "Текущия документ"
2606
[2318]2607#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:10
[1681]2608msgid "Current line"
2609msgstr "Текущия ред"
2610
[2318]2611#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:11
[1681]2612msgid "Current selection"
2613msgstr "Текущо избраната част"
2614
[2318]2615#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:12
[1849]2616msgid "Current selection (default to document)"
2617msgstr "Текущо избраната част (стандартно е целият документ)"
2618
[2318]2619#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:13
[1681]2620msgid "Current word"
2621msgstr "Текущата дума"
2622
[2318]2623#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:14
[1681]2624msgid "Display in bottom pane"
2625msgstr "Показване в долния панел"
2626
[2318]2627#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:15
[1681]2628msgid "Insert at cursor position"
2629msgstr "Вмъкване на позицията на курсора"
2630
[2318]2631#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:16
[1681]2632msgid "Local files only"
2633msgstr "Само локални файлове"
2634
[2318]2635#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:17
2636msgid "Manage External Tools"
2637msgstr "Управление на външните инструменти"
2638
2639#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:18
[1681]2640msgid "Nothing"
2641msgstr "Нищо"
2642
[2318]2643#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:19
[1681]2644msgid "Remote files only"
2645msgstr "Само отдалечени файлове"
2646
[2318]2647#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:20
2648msgid "Remove Tool"
2649msgstr "Премахване на инструмент"
2650
2651#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:21
2652msgid "Remove selected tool"
2653msgstr "Премахване на избрания инструмент"
2654
2655#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:22
[1681]2656msgid "Replace current document"
2657msgstr "Замяна на целия документ"
2658
[2318]2659#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:23
[1681]2660msgid "Replace current selection"
2661msgstr "Замяна на избраната част"
2662
[2318]2663#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:24
2664msgid "Revert Tool"
2665msgstr "Възстановяване на инструмент"
2666
2667#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:25
2668msgid "Revert tool"
2669msgstr "Възстановяване на инструмент"
2670
2671#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:26
[2392]2672msgid "Shortcut _Key:"
2673msgstr "_Бърз клавиш:"
2674
2675#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:27
[1681]2676msgid "Untitled documents only"
2677msgstr "Само ненаименованите документи"
2678
[2392]2679#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:28
[1097]2680msgid "_Applicability:"
2681msgstr "Прило_жимост:"
2682
[2392]2683#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:29
[2318]2684#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:16
[1849]2685msgid "_Edit:"
2686msgstr "_Редактиране:"
[1097]2687
[2392]2688#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:30
[1097]2689msgid "_Input:"
2690msgstr "_Вход:"
2691
[2392]2692#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:31
[1097]2693msgid "_Output:"
2694msgstr "_Изход:"
2695
[2392]2696#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:32
[1097]2697msgid "_Save:"
[1426]2698msgstr "_Запазване:"
[1097]2699
[2318]2700#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:33
[1097]2701msgid "_Tools:"
2702msgstr "Инс_трументи:"
2703
[2392]2704#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:179
[2276]2705msgid "Manage _External Tools..."
2706msgstr "_Управление на външните инструменти…"
2707
[2392]2708#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:180
[2276]2709msgid "Opens the External Tools Manager"
2710msgstr "Управление на външните инструменти"
2711
[2392]2712#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:183
[2276]2713msgid "External _Tools"
2714msgstr "_Външни инструменти"
2715
[2392]2716#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:184
[2276]2717msgid "External tools"
2718msgstr "Външни инструменти"
2719
[2392]2720#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:218
[2276]2721msgid "Shell Output"
2722msgstr "Изход от обвивка"
2723
2724#. ex:ts=4:et:
2725#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.plugin.desktop.in.h:1
2726msgid "Easy file access from the side panel"
[1097]2727msgstr "Лесен файлов достъп от страничния панел"
2728
[2276]2729#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.plugin.desktop.in.h:2
2730msgid "File Browser Panel"
[1097]2731msgstr "Панел на файловия браузър"
2732
[2392]2733#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:239
[1243]2734msgid "File System"
2735msgstr "Файлова система"
2736
[2392]2737#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:558
[1097]2738msgid "_Set root to active document"
2739msgstr "_Основната папка да е на активния документ"
2740
[2392]2741#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:560
[1097]2742msgid "Set the root to the active document location"
2743msgstr "Задаване на основната папка да е на активния документ"
2744
[2392]2745#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:565
[1097]2746msgid "_Open terminal here"
2747msgstr "_Отваряне на терминал тук"
2748
[2392]2749#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:567
[1097]2750msgid "Open a terminal at the currently opened directory"
2751msgstr "Отваряне на терминал в текущо отворената папка"
2752
[2392]2753#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:705
[1097]2754msgid "File Browser"
2755msgstr "Файлов браузър"
2756
[2392]2757#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:848
[1097]2758msgid "An error occurred while creating a new directory"
2759msgstr "Възникна грешка при създаването на нова папка"
2760
[2392]2761#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:851
[1097]2762msgid "An error occurred while creating a new file"
2763msgstr "Възникна грешка при създаването на нов файл"
2764
[2392]2765#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:854
[1097]2766msgid "An error occurred while renaming a file or directory"
2767msgstr "Възникна грешка при преименуването на файл или папка"
2768
[2392]2769#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:857
[1097]2770msgid "An error occurred while deleting a file or directory"
2771msgstr "Възникна грешка при изтриването на файл или папка"
2772
[2392]2773#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:860
[1097]2774msgid "An error occurred while opening a directory in the file manager"
2775msgstr "Възникна грешка при отварянето на папка в мениджъра за файлове"
2776
[2392]2777#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:863
[1097]2778msgid "An error occurred while setting a root directory"
2779msgstr "Възникна грешка при задаването на главната папка"
2780
[2392]2781#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:866
[1097]2782msgid "An error occurred while loading a directory"
2783msgstr "Възникна грешка при зареждането на папка"
2784
[2392]2785#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:869
[1097]2786msgid "An error occurred"
2787msgstr "Възникна грешка"
2788
[2392]2789#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1085
[1097]2790msgid ""
2791"Cannot move file to trash, do you\n"
2792"want to delete permanently?"
2793msgstr ""
2794"Файлът не може да бъде преместен в кошчето,\n"
2795"искате ли окончателно да го изтриете?"
2796
[2392]2797#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1090
[1097]2798#, c-format
2799msgid "The file \"%s\" cannot be moved to the trash."
2800msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
2801
[2392]2802#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1095
[1097]2803msgid "The selected files cannot be moved to the trash."
2804msgstr "Избраните файлове не могат да бъдат преместени в кошчето."
2805
[2392]2806#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1127
[1097]2807#, c-format
[1243]2808msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
2809msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете „%s“?"
[1097]2810
[2392]2811#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1132
[1243]2812msgid "Are you sure you want to permanently delete the selected files?"
2813msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете избраните файлове?"
[1097]2814
[2392]2815#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1135
[1243]2816msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
[1097]2817msgstr "Изтритите неща биват окончателно унищожени."
2818
[2281]2819#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:1722
[1243]2820msgid "(Empty)"
2821msgstr "(Празен)"
2822
[2281]2823#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3467
[2002]2824msgid ""
[2318]2825"The renamed file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
[2002]2826"settings to make the file visible"
2827msgstr ""
2828"Преименуваният файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите "
2829"видим, трябва да промените филтъра си"
[1097]2830
[1997]2831#. Translators: This is the default name of new files created by the file browser pane.
[2281]2832#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3711
[1097]2833msgid "file"
2834msgstr "файл"
2835
[2281]2836#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3739
[2002]2837msgid ""
2838"The new file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2839"settings to make the file visible"
2840msgstr ""
2841"Новият файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите видим, "
2842"трябва да промените филтъра си"
[1097]2843
[1997]2844#. Translators: This is the default name of new directories created by the file browser pane.
[2281]2845#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3770
[1097]2846msgid "directory"
2847msgstr "папка"
2848
[2281]2849#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3795
[2002]2850msgid ""
2851"The new directory is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2852"settings to make the directory visible"
2853msgstr ""
2854"Новата папка в момента не преминава през филтъра. За да я направите видима, "
2855"трябва да промените филтъра си"
[1678]2856
[2392]2857#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:734
[1097]2858msgid "Bookmarks"
2859msgstr "Отметки"
2860
[2392]2861#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:822
[1243]2862msgid "_Filter"
2863msgstr "_Филтър"
2864
[2392]2865#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:827
[1997]2866msgid "_Move to Trash"
[1097]2867msgstr "Преместване в _кошчето"
2868
[2392]2869#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:828
[1097]2870msgid "Move selected file or folder to trash"
2871msgstr "Преместване на избрания файл или папка в кошчето"
2872
[2392]2873#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:830
[1097]2874msgid "_Delete"
2875msgstr "_Изтриване"
2876
[2392]2877#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:831
[1097]2878msgid "Delete selected file or folder"
2879msgstr "Изтриване на избрания файл или папка"
2880
[2392]2881#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:838
[1997]2882msgid "Open selected file"
2883msgstr "Отваряне на файла"
2884
[2392]2885#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:844
[1097]2886msgid "Up"
2887msgstr "Нагоре"
2888
[2392]2889#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:845
[1097]2890msgid "Open the parent folder"
2891msgstr "Отваряне на горната папка"
2892
[2392]2893#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:850
[1097]2894msgid "_New Folder"
2895msgstr "_Нова папка"
2896
[2392]2897#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:851
[1097]2898msgid "Add new empty folder"
2899msgstr "Добавяне на нова, празна папка"
2900
[2392]2901#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:853
[1097]2902msgid "New F_ile"
2903msgstr "Нов _файл"
2904
[2392]2905#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:854
[1097]2906msgid "Add new empty file"
2907msgstr "Добавяне на нов, празен файл"
2908
[2392]2909#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:859
[1097]2910msgid "_Rename"
2911msgstr "_Преименуване"
2912
[2392]2913#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:860
[1097]2914msgid "Rename selected file or folder"
2915msgstr "Преименуване на избрания файл или папка"
2916
[2392]2917#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:866
[1097]2918msgid "_Previous Location"
2919msgstr "_Предишно местоположение"
2920
[2392]2921#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:868
[1097]2922msgid "Go to the previous visited location"
2923msgstr "Отиване на предишното посетено местоположение"
2924
[2392]2925#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:870
[1097]2926msgid "_Next Location"
2927msgstr "_Следващо местоположение"
2928
[2392]2929#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:871
[1097]2930msgid "Go to the next visited location"
2931msgstr "Отиване на следващото посетено местоположение"
2932
[2392]2933#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:872
[1097]2934msgid "Re_fresh View"
2935msgstr "_Обновяване на изгледа"
2936
[2392]2937#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:873
[1097]2938msgid "Refresh the view"
2939msgstr "Обновяване на изгледа"
2940
[2392]2941#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:874
2942#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:892
[1097]2943msgid "_View Folder"
2944msgstr "_Преглед на папка"
2945
[2392]2946#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:875
2947#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:893
[1097]2948msgid "View folder in file manager"
2949msgstr "Преглед на папка във файловия мениджър"
2950
[2392]2951#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:882
[1097]2952msgid "Show _Hidden"
2953msgstr "Показване на _скритите"
2954
[2392]2955#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:883
[1097]2956msgid "Show hidden files and folders"
2957msgstr "Показване на скритите файлове и папки"
2958
[2392]2959#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:885
[1097]2960msgid "Show _Binary"
2961msgstr "Показване на _двоичните"
2962
[2392]2963#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:886
[1097]2964msgid "Show binary files"
2965msgstr "Показване на двоичните файлове"
2966
[2392]2967#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1207
2968msgid "Match Filename"
2969msgstr "Напасване на името на файла"
[1097]2970
[2392]2971#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2009
[1678]2972#, c-format
2973msgid "No mount object for mounted volume: %s"
2974msgstr "Липсва обект представляващ монтирания том: %s"
2975
[2392]2976#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2086
[1678]2977#, c-format
2978msgid "Could not open media: %s"
2979msgstr "Носителят не може да се отвори: %s"
2980
[2392]2981#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2133
[1678]2982#, c-format
2983msgid "Could not mount volume: %s"
2984msgstr "Томът не може да се монтира: %s"
2985
[1948]2986#. ex:ts=8:noet:
[2276]2987#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:1
2988msgid "Enable Restore of Remote Locations"
2989msgstr "Включване на възстановяването на отдалеченото местоположение"
2990
2991#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:2
2992msgid "File Browser Filter Mode"
2993msgstr "Режим на филтриране във файловия браузър"
2994
2995#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:3
2996msgid "File Browser Filter Pattern"
2997msgstr "Шаблон на филтъра за файловия браузър"
2998
2999#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:4
3000msgid "File Browser Root Directory"
3001msgstr "Основна папка на файловия браузър"
3002
3003#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:5
3004msgid "File Browser Virtual Root Directory"
3005msgstr "Виртуална основна папка на файловия браузър"
3006
3007#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:6
3008msgid ""
3009"If TRUE the file browser plugin will view the directory of the first opened "
3010"document given that the file browser hasn't been used yet. (Thus this "
3011"generally applies to opening a document from the command line or opening it "
3012"with Nautilus, etc.)"
3013msgstr ""
3014"Ако е ИСТИНА, приставката за мениджъра ще стартира с папката на първия "
3015"отворен документ, стига да не е използван файловия браузър. (Това обикновено "
3016"е така при отваряне на документ от командния ред или при отварянето му през "
3017"Nautilus, и т.н.)"
3018
3019#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:7
3020msgid "Open With Tree View"
3021msgstr "Отваряне в дървовидния изглед"
3022
3023#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:8
3024msgid ""
3025"Open the tree view when the file browser plugin gets loaded instead of the "
3026"bookmarks view"
3027msgstr ""
3028"Отваряне на дървовидния изглед, когато приставката за браузъра се зареди "
3029"вместо изгледа на отметките"
3030
3031#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:9
3032msgid "Set Location to First Document"
3033msgstr "Местоположението да е на първия документ"
3034
3035#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:10
3036msgid "Sets whether to enable restoring of remote locations."
3037msgstr ""
3038"Задаване на включването на възстановяването на отдалечени местоположения."
3039
3040#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:11
3041msgid ""
3042"The file browser root directory to use when loading the file browser plugin "
3043"and onload/tree_view is TRUE."
3044msgstr ""
3045"Основната папка на файловия браузър, когато се зареди приставката за "
3046"файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА."
3047
3048#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:12
3049msgid ""
3050"The file browser virtual root directory to use when loading the file browser "
3051"plugin when onload/tree_view is TRUE. The virtual root must always be below "
3052"the actual root."
3053msgstr ""
3054"Виртуалната основна папка на файловия браузър, когато се зареди приставката "
3055"за файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА. Виртуалната папка трябва "
3056"да е под истинската основна папка."
3057
3058#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:13
3059msgid ""
3060"The filter pattern to filter the file browser with. This filter works on top "
3061"of the filter_mode."
3062msgstr ""
3063"Шаблонът за филтри, който да се ползва във файловия браузър. Той работи в "
3064"режима на филтриране посочен във „filter_mode“."
3065
3066#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:14
3067msgid ""
3068"This value determines what files get filtered from the file browser. Valid "
3069"values are: none (filter nothing), hide-hidden (filter hidden files) and "
3070"hide-binary (filter binary files)."
3071msgstr ""
3072"Тази стойност определя кои файлове не преминават през филтъра на файловия "
[2281]3073"браузър. Възможните стойности са „none“ (нищо да не се филтрира), „hide-"
[2276]3074"hidden“ (махане на скритите файлове от изгледа), „hide-binary“ (махане на "
3075"двоичните файлове от изгледа)."
3076
3077#: ../plugins/modelines/modelines.plugin.desktop.in.h:1
[1097]3078msgid "Emacs, Kate and Vim-style modelines support for gedit."
3079msgstr "Поддръжка в gedit на линиите за режима на Emacs, Kate и Vim."
3080
[2276]3081#: ../plugins/modelines/modelines.plugin.desktop.in.h:2
[1097]3082msgid "Modelines"
3083msgstr "Линии за режима"
3084
[2276]3085#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:2
3086msgid "Command Color Text"
3087msgstr "Цвят на командите"
3088
3089#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:3
3090msgid "Error Color Text"
3091msgstr "Цвят на грешките"
3092
3093#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:5
3094msgid ""
3095"If true, the terminal will use the desktop-global standard font if it's "
3096"monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
3097msgstr ""
[2281]3098"Ако е истина, външните инструменти ще използват глобалния стандартен шрифт, "
3099"ако е равноширок, или подобен."
[2276]3100
3101#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:6
3102msgid "The command color text"
3103msgstr "Цвят на командата"
3104
3105#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:7
3106msgid "The error color text"
3107msgstr "Цвят на грешките"
3108
[1779]3109#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/config.ui.h:1
3110msgid "C_ommand color:"
3111msgstr "Цвят на _командите:"
3112
3113#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/config.ui.h:2
3114msgid "_Error color:"
3115msgstr "Цвят на _грешките:"
3116
[2392]3117#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/__init__.py:52
3118#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:2
3119msgid "Python Console"
3120msgstr "Конзола на Питон"
3121
3122#. ex:et:ts=4:
3123#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:1
3124msgid "Interactive Python console standing in the bottom panel"
3125msgstr "Интерактивна конзола на Питон в долния панел"
3126
[2421]3127#: ../plugins/quickopen/quickopen/__init__.py:71
3128#, fuzzy
3129msgid "Quick open"
3130msgstr "Бързо отваряне"
3131
3132#: ../plugins/quickopen/quickopen/__init__.py:72
3133#, fuzzy
3134msgid "Quickly open documents"
3135msgstr "Бързо отваряне на файлове"
3136
3137#. ex:ts=4:et:
[2392]3138#: ../plugins/quickopen/quickopen.plugin.desktop.in.h:1
[2276]3139#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:31
[1849]3140msgid "Quick Open"
3141msgstr "Бързо отваряне"
[1097]3142
[2276]3143#: ../plugins/quickopen/quickopen.plugin.desktop.in.h:2
[1849]3144msgid "Quickly open files"
3145msgstr "Бързо отваряне на файлове"
[1097]3146
[2392]3147#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:72
3148msgid "Type to search..."
3149msgstr "Търсене на написаното…"
[1097]3150
[2392]3151#: ../plugins/snippets/snippets/document.py:56
[2276]3152#: ../plugins/snippets/snippets.plugin.desktop.in.h:2
[1097]3153msgid "Snippets"
[1243]3154msgstr "Изрезки"
[1097]3155
[2392]3156#: ../plugins/snippets/snippets/exporter.py:82
3157#, python-format
3158msgid "The archive \"%s\" could not be created"
3159msgstr "Архивът „%s“ не може да бъде създаден"
[1097]3160
[2392]3161#: ../plugins/snippets/snippets/exporter.py:99
3162#, python-format
3163msgid "Target directory \"%s\" does not exist"
3164msgstr "Целевата папка „%s“ не съществува"
[2318]3165
[2392]3166#: ../plugins/snippets/snippets/exporter.py:102
3167#, python-format
3168msgid "Target directory \"%s\" is not a valid directory"
3169msgstr "Целевата папка „%s“ е невалидна папка"
[1243]3170
[2392]3171#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:47
3172#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:108
3173#, python-format
3174msgid "File \"%s\" does not exist"
3175msgstr "Файлът „%s“ не съществува"
[1243]3176
[2392]3177#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:50
3178#, python-format
3179msgid "File \"%s\" is not a valid snippets file"
3180msgstr "„%s“ не е валиден файл с изрезки"
[2318]3181
[2392]3182#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:67
3183#, python-format
3184msgid "Imported file \"%s\" is not a valid snippets file"
3185msgstr "Внесеният файл „%s“ не е валиден файл с изрезки"
[1243]3186
[2392]3187#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:77
3188#, python-format
3189msgid "The archive \"%s\" could not be extracted"
3190msgstr "Архивът „%s“ не може да бъде разархивиран"
[2318]3191
[2392]3192#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:95
3193#, python-format
3194msgid "The following files could not be imported: %s"
3195msgstr "Следните файлове не могат да бъдат внесени: %s"
[1243]3196
[2392]3197#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:111
3198#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:124
3199#, python-format
3200msgid "File \"%s\" is not a valid snippets archive"
3201msgstr "Файлът „%s“ не е валиден архив с изрезки"
[2318]3202
[2276]3203#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:43
[1243]3204msgid "Snippets archive"
3205msgstr "Архив с изрезки"
3206
[2421]3207#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:63
[1097]3208msgid "Add a new snippet..."
[1426]3209msgstr "Добавяне на нова изрезка…"
[1097]3210
[2421]3211#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:116
[1097]3212msgid "Global"
3213msgstr "Глобално"
3214
[2421]3215#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:400
[1243]3216msgid "Revert selected snippet"
3217msgstr "Възстановяване на избраната изрезка"
3218
[2421]3219#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:403
[2392]3220#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:5
3221msgid "Delete selected snippet"
3222msgstr "Изтриване на избраната изрезка"
3223
[1779]3224#. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(3)
[2421]3225#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:663
[2002]3226msgid ""
3227"This is not a valid Tab trigger. Triggers can either contain letters or a "
3228"single (non-alphanumeric) character like: {, [, etc."
3229msgstr ""
3230"Това не е валиден спусък за табулатора. Валидните спусъци съдържат букви или "
3231"единичен знак, който не е буква или цифра — например „{“, „[“ и т.н."
[1097]3232
[2392]3233#. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(0)
[2421]3234#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:670
[2392]3235#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:14
3236msgid "Single word the snippet is activated with after pressing Tab"
3237msgstr "Дума, с която изрезката се поставя след натискане на табулатор"
3238
[2421]3239#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:759
[1243]3240#, python-format
3241msgid "The following error occurred while importing: %s"
3242msgstr "Възникна следната грешка при внасяне: %s"
3243
[2421]3244#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:766
[1755]3245msgid "Import successfully completed"
[1243]3246msgstr "Внасянето завърши успешно"
3247
[2421]3248#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:780
[2392]3249#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:9
3250msgid "Import snippets"
3251msgstr "Внасяне на на изрезки"
3252
[2421]3253#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:785
3254#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:871
3255#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:934
[1243]3256msgid "All supported archives"
3257msgstr "Всички поддържани архиви"
3258
[2421]3259#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:786
3260#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:872
3261#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:935
[1243]3262msgid "Gzip compressed archive"
3263msgstr "Архив, компресиран с gzip"
3264
[2421]3265#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:787
3266#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:873
3267#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:936
[1755]3268msgid "Bzip2 compressed archive"
3269msgstr "Архив, компресиран с bzip2"
[1243]3270
[2421]3271#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:788
[1243]3272msgid "Single snippets file"
3273msgstr "Единичен файл с изрезки"
3274
[2421]3275#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:789
3276#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:875
3277#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:938
[1243]3278msgid "All files"
3279msgstr "Всички файлове"
3280
[2421]3281#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:801
[1243]3282#, python-format
3283msgid "The following error occurred while exporting: %s"
3284msgstr "Възникна следната грешка при изнасяне: %s"
3285
[2421]3286#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:805
[1755]3287msgid "Export successfully completed"
[1243]3288msgstr "Изнасянето завърши успешно"
3289
3290#. Ask if system snippets should also be exported
[2421]3291#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:845
3292#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:912
[1243]3293msgid "Do you want to include selected <b>system</b> snippets in your export?"
3294msgstr "Искате ли да изнесете и избраните <b>системни</b> изрезки?"
3295
[2421]3296#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:860
3297#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:930
[1243]3298msgid "There are no snippets selected to be exported"
3299msgstr "Не са избрани изрезки за изнасяне"
3300
[2421]3301#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:865
3302#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:903
[1243]3303msgid "Export snippets"
3304msgstr "Изнасяне на изрезки"
3305
[2421]3306#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:1044
[1097]3307msgid "Type a new shortcut, or press Backspace to clear"
3308msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
3309
[2421]3310#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:1046
[1097]3311msgid "Type a new shortcut"
3312msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
3313
[2421]3314#: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:602
[1243]3315#, python-format
[2002]3316msgid ""
3317"Execution of the Python command (%s) exceeds the maximum time, execution "
3318"aborted."
3319msgstr ""
3320"Изпълнението на командата на Питон (%s) надвиши максималното разрешено "
3321"време. Изпълнението ѝ се преустановява."
[1243]3322
[2421]3323#: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:610
[1243]3324#, python-format
[1997]3325msgid "Execution of the Python command (%s) failed: %s"
[1243]3326msgstr "Изпълнението на командата на Питон (%s) е неуспешно: %s"
3327
[2392]3328#. ex:ts=8:et:
3329#: ../plugins/snippets/snippets.plugin.desktop.in.h:1
3330msgid "Insert often-used pieces of text in a fast way"
3331msgstr "Вмъкване на често използвани части текст, по бърз начин"
3332
3333#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:2
3334msgid "Activation"
3335msgstr "Задействане"
3336
3337#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:3
3338msgid "Add Snippet"
3339msgstr "Добавяне на изрезка"
3340
3341#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:4
3342msgid "Create new snippet"
3343msgstr "Създаване на нова изрезка"
3344
3345#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:6
3346msgid "Export Snippets"
3347msgstr "Изнасяне на изрезки"
3348
3349#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:7
3350msgid "Export selected snippets"
3351msgstr "Изнасяне на избраните изрезки"
3352
3353#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:8
3354msgid "Import Snippets"
3355msgstr "Внасяне на на изрезки"
3356
3357#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:10
3358msgid "Manage Snippets"
3359msgstr "Управление на изрезки"
3360
3361#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:11
3362msgid "Remove Snippet"
3363msgstr "Изтриване на изрезка"
3364
3365#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:12
3366msgid "S_hortcut key:"
3367msgstr "Б_ърз клавиш:"
3368
3369#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:13
3370msgid "Shortcut key with which the snippet is activated"
3371msgstr "Бърз клавиш, с който се поставя изрезката"
3372
3373#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:15
3374msgid "_Drop targets:"
3375msgstr "_Цели на влачене:"
3376
3377#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:17
3378msgid "_Snippets:"
3379msgstr "_Изрезки:"
3380
3381#. "tab" here means the tab key, not the notebook tab!
3382#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:19
3383msgid "_Tab trigger:"
3384msgstr "_Спусък за табулатора:"
3385
3386#: ../plugins/snippets/snippets/windowactivatable.py:154
3387msgid "Manage _Snippets..."
3388msgstr "Управление на _изрезки…"
3389
3390#: ../plugins/snippets/snippets/windowactivatable.py:155
3391msgid "Manage snippets"
3392msgstr "Управление на изрезки"
3393
[2276]3394#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:88
[1097]3395msgid "S_ort..."
[1426]3396msgstr "Подре_ждане…"
[1097]3397
[2276]3398#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:90
[1097]3399msgid "Sort the current document or selection"
[1426]3400msgstr "Подреждане на текущия документ или избран текст"
[1097]3401
[2276]3402#. ex:ts=8:noet:
3403#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:1
[1097]3404msgid "R_emove duplicates"
3405msgstr "Пр_емахване на повтарящите се"
3406
[2276]3407#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:2
[1097]3408msgid "S_tart at column:"
3409msgstr "_Започване от колона:"
3410
[2276]3411#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:3
3412#: ../plugins/sort/sort.plugin.desktop.in.h:1
3413msgid "Sort"
3414msgstr "Подреждане"
3415
3416#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:4
[1097]3417msgid "You cannot undo a sort operation"
3418msgstr "Подреждането не може да се отменя"
3419
[2276]3420#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:5
[1097]3421msgid "_Ignore case"
[1243]3422msgstr "_Игнориране на главни/малки"
[1097]3423
[2276]3424#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:6
[1097]3425msgid "_Reverse order"
3426msgstr "Обратен _ред"
3427
[2276]3428#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:7
[1097]3429msgid "_Sort"
3430msgstr "Подре_ждане"
3431
[2276]3432#: ../plugins/sort/sort.plugin.desktop.in.h:2
3433msgid "Sorts a document or selected text."
3434msgstr "Подреждане на документ или избран текст."
3435
[1997]3436#. Translators: Displayed in the "Check Spelling" dialog if there are no suggestions for the current misspelled word
3437#. Translators: Displayed in the "Check Spelling" dialog if there are no suggestions
3438#. * for the current misspelled word
3439#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:420
[2392]3440#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:458
[1097]3441msgid "(no suggested words)"
3442msgstr "(няма предположения)"
3443
[1997]3444#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:444
[1097]3445msgid "_More..."
[1426]3446msgstr "_Още…"
[1097]3447
3448#. Ignore all
[1997]3449#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:499
[1097]3450msgid "_Ignore All"
[1243]3451msgstr "И_гнориране на всички"
[1097]3452
3453#. + Add to Dictionary
[1997]3454#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:514
[1097]3455msgid "_Add"
3456msgstr "_Добавяне"
3457
[1997]3458#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:553
[1097]3459msgid "_Spelling Suggestions..."
[1426]3460msgstr "Предло_жения за правопис…"
[1097]3461
[2392]3462#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:278
[1097]3463msgid "Check Spelling"
3464msgstr "Проверка на правописа"
3465
[2392]3466#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:289
[1097]3467msgid "Suggestions"
3468msgstr "Предложения"
3469
[1997]3470#. Translators: Displayed in the "Check Spelling" dialog if the current word isn't misspelled
[2392]3471#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:565
[1097]3472msgid "(correct spelling)"
3473msgstr "(няма правописни грешки)"
3474
[2392]3475#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:706
[1097]3476msgid "Completed spell checking"
3477msgstr "Проверката на правописа приключи"
3478
[1779]3479#. Translators: the first %s is the language name, and
3480#. * the second %s is the locale name. Example:
[1097]3481#. * "French (France)"
3482#.
[2421]3483#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:378
3484#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:384
[1097]3485#, c-format
[1755]3486msgctxt "language"
3487msgid "%s (%s)"
[1097]3488msgstr "%s (%s)"
3489
[1755]3490#. Translators: this refers to an unknown language code
[1097]3491#. * (one which isn't in our built-in list).
3492#.
[2421]3493#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:393
[1097]3494#, c-format
[1755]3495msgctxt "language"
3496msgid "Unknown (%s)"
[1097]3497msgstr "Неизвестен (%s)"
3498
[1779]3499#. Translators: this refers the Default language used by the
[1097]3500#. * spell checker
3501#.
[2421]3502#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:499
[1755]3503msgctxt "language"
3504msgid "Default"
3505msgstr "Стандартен език"
[1097]3506
[2276]3507#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:142
[1678]3508#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:2
[1243]3509msgid "Set language"
3510msgstr "Избор на език"
[1097]3511
[1948]3512#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:196
[1097]3513msgid "Languages"
3514msgstr "Езици"
3515
[2318]3516#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:107
[1779]3517msgid "_Check Spelling..."
3518msgstr "_Проверка на правописа…"
[1097]3519
[2318]3520#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:109
[1097]3521msgid "Check the current document for incorrect spelling"
[1243]3522msgstr "Проверка на текущия документ за некоректен правопис"
[1097]3523
[2318]3524#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:115
[1097]3525msgid "Set _Language..."
[1426]3526msgstr "Избор на _език…"
[1097]3527
[2318]3528#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:117
[1097]3529msgid "Set the language of the current document"
3530msgstr "Задаване на езика на текущия документ"
3531
[2318]3532#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:126
[2276]3533msgid "_Highlight Misspelled Words"
[2281]3534msgstr "_Оцветяване на сгрешените думи"
[1097]3535
[2318]3536#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:128
[1097]3537msgid "Automatically spell-check the current document"
3538msgstr "Автоматична проверка на текущия документ за правописни грешки"
3539
[2392]3540#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:810
[1097]3541msgid "The document is empty."
3542msgstr "Документът не съдържа текст."
3543
[2392]3544#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:835
[1097]3545msgid "No misspelled words"
3546msgstr "Няма сгрешени думи"
3547
[2276]3548#. ex:ts=8:noet:
[1678]3549#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:1
[1097]3550msgid "Select the _language of the current document."
3551msgstr "Избор на _езика на текущия документ."
3552
[1849]3553#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:1
[1097]3554msgid "Add w_ord"
[1243]3555msgstr "_Добавяне на дума"
[1097]3556
[2010]3557#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:2
[1097]3558msgid "Cha_nge"
3559msgstr "_Заменяне"
3560
[2010]3561#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:3
[1097]3562msgid "Change A_ll"
3563msgstr "Заменяне на вси_чки"
3564
[2010]3565#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:4
[1097]3566msgid "Change _to:"
3567msgstr "Замяна _с:"
3568
[2010]3569#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:5
[1097]3570msgid "Check _Word"
[1243]3571msgstr "_Проверка на дума"
[1097]3572
[2010]3573#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:6
[1097]3574msgid "Check spelling"
3575msgstr "Проверка на правописа"
3576
[2010]3577#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:7
[1097]3578msgid "Ignore _All"
[1243]3579msgstr "И_гнориране на всички"
[1097]3580
[2010]3581#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:8
[1997]3582msgid "Language"
3583msgstr "Език"
3584
[2010]3585#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:9
[1097]3586msgid "Language:"
3587msgstr "Език:"
3588
[2010]3589#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:10
[1097]3590msgid "Misspelled word:"
3591msgstr "Сгрешена дума:"
3592
[2010]3593#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:11
[1097]3594msgid "User dictionary:"
3595msgstr "Потребителски речник:"
3596
[2010]3597#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:12
[1097]3598msgid "_Ignore"
3599msgstr "_Игнориране"
3600
[2010]3601#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:13
[1097]3602msgid "_Suggestions:"
3603msgstr "_Предложения:"
3604
[2010]3605#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:14
[1997]3606msgid "word"
3607msgstr "дума"
3608
[2276]3609#: ../plugins/spell/spell.plugin.desktop.in.h:1
[1097]3610msgid "Checks the spelling of the current document."
3611msgstr "Проверка на правописа на текущия документ."
3612
[2276]3613#: ../plugins/spell/spell.plugin.desktop.in.h:2
[1097]3614msgid "Spell Checker"
3615msgstr "Проверка на правописа"
3616
[2392]3617#. Translators: Use the more common date format in your locale
3618#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:2
3619#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:4
3620#, no-c-format
3621msgid "%d/%m/%Y %H:%M:%S"
3622msgstr "%d.%m.%Y %H:%M:%S"
3623
3624#. Translators: This example should follow the date format defined in the entry above
3625#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:3
3626#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:6
3627msgid "01/11/2009 17:52:00"
3628msgstr "01.11.2002 17:52:00"
3629
3630#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:4
3631msgid "Insert Date and Time"
3632msgstr "Вмъкване на дата/време"
3633
3634#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:5
3635#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:8
3636msgid "Use the _selected format"
3637msgstr "Използване на _избрания формат"
3638
3639#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:6
3640msgid "_Insert"
3641msgstr "_Вмъкване"
3642