source: gnome/master/glib-networking.master.bg.po

Last change on this file was 3166, checked in by Александър Шопов, 4 years ago

glib-networking: подаден в git на GNOME

File size: 6.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation of glib-networking po-file.
2# Copyright (C) 2011, 2012, 2013, 2017 Free Software Foundation
3# This file is distributed under the same license as the glib-networking package.
4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2011, 2012, 2013, 2017.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: glib-networking\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
10"product=glib&keywords=I18N+L10N&component=network\n"
11"POT-Creation-Date: 2017-09-02 09:31+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2017-08-25 10:54+0200\n"
13"Last-Translator:  Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"Language: bg\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20
21#: ../proxy/libproxy/glibproxyresolver.c:157
22msgid "Proxy resolver internal error."
23msgstr "Вътрешна грешка при откриването на сървъра-посредник."
24
25#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:176
26#, c-format
27msgid "Could not parse DER certificate: %s"
28msgstr "Сертификатът във формат DER не може да бъде анализиран: %s"
29
30#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:197
31#, c-format
32msgid "Could not parse PEM certificate: %s"
33msgstr "Сертификатът във формат PEM не може да бъде анализиран: %s<"
34
35#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:228
36#, c-format
37msgid "Could not parse DER private key: %s"
38msgstr "Частният ключ във формат DER не може да бъде анализиран: %s"
39
40#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:259
41#, c-format
42msgid "Could not parse PEM private key: %s"
43msgstr "Частният ключ във формат PEM не може да бъде анализиран: %s"
44
45#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:299
46msgid "No certificate data provided"
47msgstr "Липсват данни за сертификат"
48
49#: ../tls/gnutls/gtlsclientconnection-gnutls.c:375
50msgid "Server required TLS certificate"
51msgstr "Сървърът изисква сертификат за TLS"
52
53#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:310
54#, c-format
55msgid "Could not create TLS connection: %s"
56msgstr "Не може да се създаде връзка по TLS: %s"
57
58#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:572
59msgid "Connection is closed"
60msgstr "Връзката е прекъсната"
61
62#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:645
63#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1528
64msgid "Operation would block"
65msgstr "Операцията ще блокира"
66
67#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:792
68#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:831
69msgid "Peer failed to perform TLS handshake"
70msgstr "Отсрещната страна не осъществи ръкостискане по TLS"
71
72#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:810
73msgid "Peer requested illegal TLS rehandshake"
74msgstr "Отсрещната страна изиска неправилно ново ръкостискане по TLS"
75
76#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:837
77msgid "TLS connection closed unexpectedly"
78msgstr "Връзката по TLS неочаквано прекъсна"
79
80#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:847
81msgid "TLS connection peer did not send a certificate"
82msgstr "Отсрещната страна за TLS не върна сертификат"
83
84#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:853
85#, c-format
86msgid "Peer sent fatal TLS alert: %s"
87msgstr "Отсрещната страна изпрати фатално съобщение за TLS: %s"
88
89#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1241
90#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1274
91#, c-format
92msgid "Error performing TLS handshake: %s"
93msgstr "Грешка при ръкостискане по TLS: %s"
94
95#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1284
96msgid "Server did not return a valid TLS certificate"
97msgstr "Сървърът върна неправилен сертификат за TLS"
98
99#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1354
100msgid "Unacceptable TLS certificate"
101msgstr "Неприемлив сертификат за TLS"
102
103#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1562
104#, c-format
105msgid "Error reading data from TLS socket: %s"
106msgstr "Грешка при четене на данни по TLS от гнездо: %s"
107
108#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1591
109#, c-format
110msgid "Error writing data to TLS socket: %s"
111msgstr "Грешка при запис на данни по TLS към гнездо: %s"
112
113#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1655
114#, c-format
115msgid "Error performing TLS close: %s"
116msgstr "Грешка при прекъсване на TLS: %s"
117
118#: ../tls/gnutls/gtlsserverconnection-gnutls.c:107
119msgid "Certificate has no private key"
120msgstr "Сертификатът е без частен ключ"
121
122#: ../tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:111
123msgid ""
124"This is the last chance to enter the PIN correctly before the token is "
125"locked."
126msgstr ""
127"Това е последният ви шанс да въведете правилен ПИН. При грешка устройството "
128"ще бъде заключено."
129
130#: ../tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:113
131msgid ""
132"Several PIN attempts have been incorrect, and the token will be locked after "
133"further failures."
134msgstr ""
135"Няколко последователно въведени ПИН-а са били грешни. При поредна грешка "
136"устройството ще бъде заключено."
137
138#: ../tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:115
139msgid "The PIN entered is incorrect."
140msgstr "Неправилен ПИН."
141
142#: ../tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:449
143msgid "Module"
144msgstr "Модул"
145
146#: ../tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:450
147msgid "PKCS#11 Module Pointer"
148msgstr "Указател към модул за PKCS#11"
149
150#: ../tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:457
151msgid "Slot ID"
152msgstr "Идентификатор на гнездо"
153
154#: ../tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:458
155msgid "PKCS#11 Slot Identifier"
156msgstr "Идентификатор на гнездо за PKCS#11"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.