source: gnome/master/gnome-packagekit.master.bg.po @ 2112

Last change on this file since 2112 was 2112, checked in by Александър Шопов, 11 years ago

gnome-packagekit, gucharmap, gnome-media: обновени и подадени в master и gnome-2-32

File size: 179.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-packagekit po-file.
2# Copyright (C) 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
3# Alexander Shopov <ash@kambanaira.org>, 2008, 2009, 2010.
4#
5#
6# install инсталирам
7# remove деинсталирам
8# downgradе връщам към предишна версия
9# update, upgrade (n)+(countable) обновление
10# update, upgrade (v)+(action) обновявам
11# catalog, source хранилище
12# ignore прескачам
13# package manager управление на пакети
14#
15msgid ""
16msgstr ""
17"Project-Id-Version: gnome-packagekit master\n"
18"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
19"POT-Creation-Date: 2010-08-26 23:13+0300\n"
20"PO-Revision-Date: 2010-08-26 23:13+0300\n"
21"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
22"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
23"Language: bg\n"
24"MIME-Version: 1.0\n"
25"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
26"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
27"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
28
29#: ../data/gpk-application.desktop.in.h:1
30msgid "Add or remove software installed on the system"
31msgstr "Инсталиране и деинсталиране на софтуер към системата"
32
33#. TRANSLATORS: short name for gpk-update-viewer
34#: ../data/gpk-application.desktop.in.h:2 ../data/gpk-application.ui.h:2
35#: ../src/gpk-application-main.c:90 ../src/gpk-log.c:498
36#: ../src/gpk-update-viewer-main.c:85
37msgid "Add/Remove Software"
38msgstr "Инсталиране/деинсталиране на софтуер"
39
40#: ../data/gpk-application.ui.h:1
41msgid "About this software"
42msgstr "Относно тази програма"
43
44#: ../data/gpk-application.ui.h:3
45msgid "Edit list of software sources"
46msgstr "Редактиране на списъка с хранилища"
47
48#: ../data/gpk-application.ui.h:4
49msgid "Execute graphical applications"
50msgstr "Изпълняване на графични приложения"
51
52#: ../data/gpk-application.ui.h:5
53msgid "Fi_nd"
54msgstr "_Търсене"
55
56#: ../data/gpk-application.ui.h:6
57msgid "Help with this software"
58msgstr "Помощ за програмата"
59
60#: ../data/gpk-application.ui.h:7
61msgid "Only N_ative Packages"
62msgstr "Само за _конкретната архитектура"
63
64#: ../data/gpk-application.ui.h:8
65msgid "Only _Available"
66msgstr "Само _налични"
67
68#: ../data/gpk-application.ui.h:9
69msgid "Only _Development"
70msgstr "Само за _разработчици"
71
72#: ../data/gpk-application.ui.h:10
73msgid "Only _End User Files"
74msgstr "Само за _крайни потребители"
75
76#: ../data/gpk-application.ui.h:11
77msgid "Only _Graphical"
78msgstr "Само _графични"
79
80#: ../data/gpk-application.ui.h:12
81msgid "Only _Installed"
82msgstr "Само _инсталирани"
83
84#: ../data/gpk-application.ui.h:13
85msgid "Only _Newest Packages"
86msgstr "Само _най-нови пакети"
87
88#: ../data/gpk-application.ui.h:14
89msgid "Only _Non-Free Software"
90msgstr "Само _несвободен софтуер"
91
92#: ../data/gpk-application.ui.h:15
93msgid "Only _Non-Source Code"
94msgstr "Само _без изходен код"
95
96#: ../data/gpk-application.ui.h:16
97msgid "Only _Text"
98msgstr "Само _текстови"
99
100#: ../data/gpk-application.ui.h:17
101msgid "Only show one package, not subpackages"
102msgstr "Да се показва само един пакет, а не и подпакетите"
103
104#: ../data/gpk-application.ui.h:18
105msgid "Only show packages matching the machine architecture"
106msgstr "Да се показват само пакетите подходящи за архитектурата на машината"
107
108#: ../data/gpk-application.ui.h:19
109msgid "Only show the newest available package"
110msgstr "Да се показват само най-новите пакети"
111
112#: ../data/gpk-application.ui.h:20
113msgid "Refresh Package Lists"
114msgstr "Обновяване на списъците с пакетите"
115
116#: ../data/gpk-application.ui.h:21
117msgid "Refresh the list of packages on the system"
118msgstr "Обновяване на списъка с пакети на системата"
119
120#: ../data/gpk-application.ui.h:22
121msgid "S_election"
122msgstr "_Избор"
123
124#: ../data/gpk-application.ui.h:23
125msgid "Software Log"
126msgstr "Журнал за софтуера"
127
128#: ../data/gpk-application.ui.h:24 ../data/gpk-prefs.ui.h:6
129msgid "Software Sources"
130msgstr "Хранилища"
131
132#: ../data/gpk-application.ui.h:25
133msgid "View previously added or removed software"
134msgstr "Преглед на инсталирането и деинсталирането на софтуер"
135
136#: ../data/gpk-application.ui.h:26
137msgid "Visit the project homepage"
138msgstr "Посещаване на уеб страницата на проекта"
139
140#: ../data/gpk-application.ui.h:27
141msgid "_Contents"
142msgstr "_Ръководство"
143
144#: ../data/gpk-application.ui.h:28
145msgid "_Development"
146msgstr "_Разработка"
147
148#: ../data/gpk-application.ui.h:29
149msgid "_Filters"
150msgstr "_Филтри"
151
152#: ../data/gpk-application.ui.h:30
153msgid "_Free"
154msgstr "_Свободни"
155
156#: ../data/gpk-application.ui.h:31
157msgid "_Graphical"
158msgstr "_Графични"
159
160#. TRANSLATORS: context menu to open the offline help file
161#: ../data/gpk-application.ui.h:32 ../src/gpk-check-update.c:271
162msgid "_Help"
163msgstr "Помо_щ"
164
165#: ../data/gpk-application.ui.h:33
166msgid "_Hide Subpackages"
167msgstr "Скриване на _подпакетите"
168
169#: ../data/gpk-application.ui.h:34
170msgid "_Installed"
171msgstr "_Инсталирани"
172
173#: ../data/gpk-application.ui.h:35
174msgid "_No Filter"
175msgstr "_Без филтри"
176
177#: ../data/gpk-application.ui.h:36
178msgid "_Only Free Software"
179msgstr "Само _свободен софтуер"
180
181#: ../data/gpk-application.ui.h:37
182msgid "_Only Source Code"
183msgstr "Само с _изходен код"
184
185#: ../data/gpk-application.ui.h:38
186msgid "_Source"
187msgstr "_Изходен код"
188
189#: ../data/gpk-application.ui.h:39
190msgid "_System"
191msgstr "_Системни"
192
193#: ../data/gpk-backend-status.ui.h:1
194msgid "Backend Status"
195msgstr "Състояние на ядрото"
196
197#: ../data/gpk-backend-status.ui.h:2
198msgid "Backend author:"
199msgstr "Автор на ядрото:"
200
201#: ../data/gpk-backend-status.ui.h:3
202msgid "Backend name:"
203msgstr "Име на ядрото:"
204
205#: ../data/gpk-client.ui.h:1
206msgid "Install Package"
207msgstr "Инсталиране на пакет"
208
209#: ../data/gpk-error.ui.h:1
210msgid "More details"
211msgstr "Допълнителна информация"
212
213#: ../data/gpk-eula.ui.h:1
214msgid "License Agreement Required"
215msgstr "Изисква са приемане на лицензното споразумение"
216
217#: ../data/gpk-eula.ui.h:2
218msgid "_Accept Agreement"
219msgstr "_Лицензно споразумение"
220
221#. TRANSLATORS: program name: application to install a catalog of software
222#: ../data/gpk-install-catalog.desktop.in.h:1 ../src/gpk-install-catalog.c:69
223#: ../src/gpk-install-catalog.c:71
224msgid "Catalog Installer"
225msgstr "Инсталиране на каталог"
226
227#: ../data/gpk-install-catalog.desktop.in.h:2
228msgid "Install a catalog of software on the system"
229msgstr "Инсталиране на каталог със софтуер на системата"
230
231#: ../data/gpk-install-file.desktop.in.h:1
232msgid "Install selected software on the system"
233msgstr "Инсталиране на избрания софтуер на системата"
234
235#: ../data/gpk-install-file.desktop.in.h:2
236msgid "Package Installer"
237msgstr "Инсталиране на пакети"
238
239#: ../data/gpk-log.desktop.in.h:1 ../data/gpk-log.ui.h:2 ../src/gpk-log.c:712
240msgid "Software Log Viewer"
241msgstr "Преглед на дневника за софтуера"
242
243#: ../data/gpk-log.desktop.in.h:2
244msgid "View past package management tasks"
245msgstr "Преглед на миналите действия по управление на софтуера"
246
247#: ../data/gpk-log.ui.h:1
248msgid "Filter"
249msgstr "Филтриране"
250
251#: ../data/gpk-prefs.desktop.in.h:1
252msgid ""
253"Change software update preferences and enable or disable software sources"
254msgstr ""
255"Промяна на настройките за обновяване на софтуера и включване/изключване на "
256"хранилищата"
257
258#: ../data/gpk-prefs.desktop.in.h:2
259msgid "Software Updates"
260msgstr "Обновявания на софтуера"
261
262#: ../data/gpk-prefs.ui.h:1
263msgid ""
264"A software source contains packages that can be installed on this computer."
265msgstr ""
266"Някое хранилище съдържа пакет, който може да се инсталира на този компютър."
267
268#: ../data/gpk-prefs.ui.h:2
269msgid "C_heck for updates:"
270msgstr "_Проверка за обновления:"
271
272#: ../data/gpk-prefs.ui.h:3
273msgid "Check for major _upgrades:"
274msgstr "Проверка за _основни обновления:"
275
276#: ../data/gpk-prefs.ui.h:4
277msgid "Check for updates when using mobile broadband"
278msgstr "Проверка за обновления, когато се ползва мобилна, широколентова връзка"
279
280#: ../data/gpk-prefs.ui.h:5
281msgid "Currently using mobile broadband"
282msgstr "В момента се ползва мобилна, широколентова връзка"
283
284#: ../data/gpk-prefs.ui.h:7
285msgid "Software Update Preferences"
286msgstr "Настройки на обновяването на софтуера"
287
288#: ../data/gpk-prefs.ui.h:8
289msgid "Update Settings"
290msgstr "Настройки на обновяването"
291
292#: ../data/gpk-prefs.ui.h:9
293msgid "_Automatically install:"
294msgstr "_Автоматично инсталиране:"
295
296#. shows extra -source, -debuginfo, and -devel software sources
297#: ../data/gpk-prefs.ui.h:11
298msgid "_Show debug and development software sources"
299msgstr "Показване на _хранилища за изчистване на грешки и тези за разработчици"
300
301#. TRANSLATORS: column for what was done, e.g. update-system
302#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:1 ../src/gpk-log.c:295
303msgid "Action"
304msgstr "Действие"
305
306#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:2
307msgid "Create"
308msgstr "Създаване"
309
310#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:3
311msgid "Create a copy of this computers package list"
312msgstr "Създаване на списък с пакетите на този компютър"
313
314#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:4
315msgid "Create an archive of a specific package"
316msgstr "Създаване на архив с определен пакет"
317
318#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:5
319msgid "Create an archive of all the pending updates"
320msgstr "Създаване на архив със всички предстоящи обновления"
321
322#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:6
323msgid "Destination package list:"
324msgstr "Целеви списък с пакети:"
325
326#. TRANSLATORS: column for what packages were upgraded
327#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:7 ../src/gpk-log.c:322
328msgid "Details"
329msgstr "Подробности"
330
331#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:8
332msgid "Multiple packages can be specified using a comma delimited list"
333msgstr "Повече от един пакет маже да се указват в списък с разделител „,“"
334
335#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:9
336msgid "Output directory:"
337msgstr "Изходна папка:"
338
339#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:10
340msgid "Progress"
341msgstr "Напредък"
342
343#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:11
344msgid "Save New Service Pack"
345msgstr "Запазване на нов сервизен пакет"
346
347#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:12
348msgid "Select A Package List File"
349msgstr "Избор на файл — списък на пакети"
350
351#. TRANSLATORS: program description, an application to create service packs
352#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:13 ../src/gpk-service-pack.c:747
353msgid "Service Pack Creator"
354msgstr "Създаване на сервизни пакети"
355
356#: ../data/gpk-signature.ui.h:1
357msgid "Do you recognise the user and trust this key?"
358msgstr "Познавате ли потребителя и имате ли доверие на този ключ?"
359
360#: ../data/gpk-signature.ui.h:2
361msgid "Do you trust the source of the packages?"
362msgstr "Имате ли доверие на хранилището на пакетите?"
363
364#: ../data/gpk-signature.ui.h:3
365msgid "Package:"
366msgstr "Пакет:"
367
368#: ../data/gpk-signature.ui.h:4
369msgid "Repository name:"
370msgstr "Името на хранилище:"
371
372#: ../data/gpk-signature.ui.h:5
373msgid "Signature URL:"
374msgstr "Адрес на подпис:"
375
376#: ../data/gpk-signature.ui.h:6
377msgid "Signature identifier:"
378msgstr "Идентификатор на подпис:"
379
380#: ../data/gpk-signature.ui.h:7
381msgid "Signature user identifier:"
382msgstr "Идентификатор на потребител в подписа:"
383
384#: ../data/gpk-signature.ui.h:8
385msgid "Software signature is required"
386msgstr "Изисква се подпис на софтуера"
387
388#: ../data/gpk-update-icon.desktop.in.h:1
389msgid "PackageKit Update Applet"
390msgstr "Аплет за обновяване към PackageKit"
391
392#: ../data/gpk-update-viewer.desktop.in.h:1 ../data/gpk-update-viewer.ui.h:1
393msgid "Software Update"
394msgstr "Обновление на софтуера"
395
396#: ../data/gpk-update-viewer.desktop.in.h:2
397msgid "Update software installed on the system"
398msgstr "Обновяване на софтуера инсталиран върху системата"
399
400#: ../data/gpk-update-viewer.ui.h:2
401msgid ""
402"Software updates correct errors, eliminate security vulnerabilities and "
403"provide new features."
404msgstr ""
405"Обновленията на софтуера поправят грешки, премахват проблеми със сигурността "
406"и предоставят нови възможности."
407
408#: ../data/gpk-update-viewer.ui.h:3
409msgid "_Install Update(s)"
410msgstr "_Инсталиране на обновленията"
411
412#: ../data/gpk-update-viewer.ui.h:4
413msgid "_Upgrade"
414msgstr "_Обновяване"
415
416#. TRANSLATORS: expander label in the error dialog
417#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:413
418msgid "_Details"
419msgstr "_Подробности"
420
421#. Application column (icon, name, description)
422#. TRANSLATORS: column for the application name
423#. TRANSLATORS: column for the package name
424#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:510 ../src/gpk-helper-chooser.c:149
425#: ../src/gpk-helper-run.c:219
426msgid "Package"
427msgstr "Пакет"
428
429#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:609
430msgid "_Remove"
431msgstr "_Деинсталиране"
432
433#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:610
434#, python-format
435msgid "Remove %i additional package?"
436msgid_plural "Remove %i additional packages?"
437msgstr[0] "Да се деинсталира ли %i допълнителен пакет?"
438msgstr[1] "Да се деинсталират ли %i допълнителни пакета?"
439
440#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:615
441msgid ""
442"The software which you want to remove is required to run other software, "
443"which will be removed too."
444msgstr ""
445"Програмите, които се нуждаят от софтуера, който искате да деинсталирате, "
446"също ще бъдат деинсталирани."
447
448#. TRANSLATORS: button label, install
449#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:646 ../src/gpk-helper-chooser.c:298
450msgid "_Install"
451msgstr "_Инсталиране"
452
453#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:647
454#, python-format
455msgid "Install %i additional package?"
456msgid_plural "Install %i additional packages?"
457msgstr[0] "Да се инсталира ли %i допълнителен пакет?"
458msgstr[1] "Да се инсталират ли %i допълнителни пакета?"
459
460#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:652
461msgid ""
462"The software that you want to install requires additional software to run "
463"correctly."
464msgstr "Програмата, която искате да инсталирате, изисква допълнителен софтуер."
465
466#. TRANSLATORS: check once an hour
467#: ../src/cc-update-panel.c:70
468msgid "Hourly"
469msgstr "Ежечасно"
470
471#. TRANSLATORS: check once a day
472#: ../src/cc-update-panel.c:72
473msgid "Daily"
474msgstr "Ежедневно"
475
476#. TRANSLATORS: check once a week
477#: ../src/cc-update-panel.c:74
478msgid "Weekly"
479msgstr "Ежеседмично"
480
481#. TRANSLATORS: never check for updates/upgrades
482#: ../src/cc-update-panel.c:76
483msgid "Never"
484msgstr "Никога"
485
486#. TRANSLATORS: update everything
487#: ../src/cc-update-panel.c:79
488msgid "All updates"
489msgstr "Всички обновления"
490
491#. TRANSLATORS: update just security updates
492#: ../src/cc-update-panel.c:81
493msgid "Only security updates"
494msgstr "Само обновленията по сигурността"
495
496#. TRANSLATORS: don't update anything
497#: ../src/cc-update-panel.c:83
498msgid "Nothing"
499msgstr "Нищо"
500
501#. TRANSLATORS: for one reason or another, we could not enable or disable a software source
502#: ../src/cc-update-panel.c:518
503msgid "Failed to change status"
504msgstr "Неуспешна промяна на състояние"
505
506#. TRANSLATORS: column if the source is enabled
507#: ../src/cc-update-panel.c:592
508msgid "Enabled"
509msgstr "Включено"
510
511#. TRANSLATORS: column for the source description
512#: ../src/cc-update-panel.c:601
513msgid "Software Source"
514msgstr "Хранилища"
515
516#. TRANSLATORS: for one reason or another, we could not get the list of sources
517#: ../src/cc-update-panel.c:663
518msgid "Failed to get the list of sources"
519msgstr "Списъкът с хранилищата не бе получен"
520
521#. TRANSLATORS: backend is broken, and won't tell us what it supports
522#: ../src/cc-update-panel.c:770 ../src/gpk-backend-status.c:76
523#: ../src/gpk-update-viewer.c:3134
524msgid "Exiting as backend details could not be retrieved"
525msgstr "Спиране на програмата, защото информацията за ядрото не бе получена"
526
527#: ../src/cc-update-panel.c:804
528msgid "Getting software source list not supported by backend"
529msgstr "Ползваното ядро не позволява показване на списъка с хранилищата"
530
531#. TRANSLATORS: title: how many files are installed by the application
532#: ../src/gpk-application.c:617
533#, c-format
534msgid "%i file installed by %s"
535msgid_plural "%i files installed by %s"
536msgstr[0] "%i файл инсталиран от %s"
537msgstr[1] "%i файла инсталирани от %s"
538
539#. TRANSLATORS: no packages returned
540#: ../src/gpk-application.c:956 ../src/gpk-application.c:1079
541msgid "No packages"
542msgstr "Няма пакети"
543
544#. TRANSLATORS: this package is not required by any others
545#: ../src/gpk-application.c:958
546msgid "No other packages require this package"
547msgstr "Никой друг пакет не изисква този"
548
549#. TRANSLATORS: title: how many packages require this package
550#: ../src/gpk-application.c:965
551#, c-format
552msgid "%i package requires %s"
553msgid_plural "%i packages require %s"
554msgstr[0] "%i допълнителен пакет изисква %s"
555msgstr[1] "%i допълнителни пакета изискват %s"
556
557#. TRANSLATORS: show a array of packages for the package
558#: ../src/gpk-application.c:970
559#, c-format
560msgid "Packages listed below require %s to function correctly."
561msgid_plural "Packages listed below require %s to function correctly."
562msgstr[0] "Пакетът изброен по-долу изисква %s, за да работи правилно."
563msgstr[1] "Пакетите изброени по-долу изискват %s, за да работят правилно."
564
565#. TRANSLATORS: this package does not depend on any others
566#: ../src/gpk-application.c:1081
567msgid "This package does not depends on any others"
568msgstr "Този пакет не зависи от никой друг"
569
570#. TRANSLATORS: title: show the number of other packages we depend on
571#: ../src/gpk-application.c:1088
572#, c-format
573msgid "%i additional package is required for %s"
574msgid_plural "%i additional packages are required for %s"
575msgstr[0] "%2$s изисква %1$i допълнителен пакет"
576msgstr[1] "%2$s изисква %1$i допълнителни пакета"
577
578#. TRANSLATORS: message: show the array of dependant packages for this package
579#: ../src/gpk-application.c:1093
580#, c-format
581msgid "Packages listed below are required for %s to function correctly."
582msgid_plural "Packages listed below are required for %s to function correctly."
583msgstr[0] "За да работи %s правилно, е необходим следния пакет."
584msgstr[1] "За да работи %s правилно, са необходими следните пакети."
585
586#. TRANSLATORS: the repo name is invalid or not found, fall back to this
587#: ../src/gpk-application.c:1158
588msgid "Invalid"
589msgstr "Неправилен"
590
591#. TRANSLATORS: no results were found for this search
592#: ../src/gpk-application.c:1363
593msgid "No results were found."
594msgstr "Не е открито хранилище"
595
596#. TRANSLATORS: be helpful, but this shouldn't happen
597#: ../src/gpk-application.c:1371
598msgid "Try entering a package name in the search bar."
599msgstr "Пробвайте да въведете името на пакета в лентата за търсене."
600
601#. TRANSLATORS: nothing in the package queue
602#: ../src/gpk-application.c:1374
603msgid "There are no packages queued to be installed or removed."
604msgstr "В опашката няма пакети за инсталиране или деинсталиране."
605
606#. TRANSLATORS: tell the user to switch to details search mode
607#: ../src/gpk-application.c:1379
608msgid ""
609"Try searching package descriptions by clicking the icon next to the search "
610"text."
611msgstr ""
612"Пробвайте да търсите в описанията на пакетите като натиснете иконата до "
613"текста за търсене."
614
615#. TRANSLATORS: tell the user to try harder
616#: ../src/gpk-application.c:1382
617msgid "Try again with a different search term."
618msgstr "Пробвайте отново с различен текст."
619
620#. TRANSLATORS: title: invlid text in the search bar
621#: ../src/gpk-application.c:1661
622msgid "Invalid search text"
623msgstr "Неправилен текст за търсене"
624
625#. TRANSLATORS: message: tell the user that's not allowed
626#: ../src/gpk-application.c:1663
627msgid "The search text contains invalid characters"
628msgstr "Текстът за търсене съдържа неправилни знаци"
629
630#. TRANSLATORS: title: we failed to execute the mthod
631#: ../src/gpk-application.c:1701
632msgid "The search could not be completed"
633msgstr "Търсеният текст не може да бъде дописан"
634
635#. TRANSLATORS: low level failure, details to follow
636#: ../src/gpk-application.c:1703
637msgid "Running the transaction failed"
638msgstr "Неуспешно изпълнение на транзакция"
639
640#. TRANSLATORS: title: warn the user they are quitting with unapplied changes
641#: ../src/gpk-application.c:1851
642msgid "Changes not applied"
643msgstr "Промените не са приложени"
644
645#: ../src/gpk-application.c:1852
646msgid "Close _Anyway"
647msgstr "_Затваряне независимо от това"
648
649#. TRANSLATORS: tell the user the problem
650#: ../src/gpk-application.c:1856
651msgid "You have made changes that have not yet been applied."
652msgstr "Направихте промени, които все още не са приложени."
653
654#: ../src/gpk-application.c:1857
655msgid "These changes will be lost if you close this window."
656msgstr "Промените ще бъдат загубени, ако затворите прозореца."
657
658#. TRANSLATORS: column for installed status
659#. TRANSLATORS: The state of a package
660#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
661#: ../src/gpk-application.c:2182 ../src/gpk-enum.c:1142 ../src/gpk-enum.c:1223
662msgid "Installed"
663msgstr "Инсталирани"
664
665#. TRANSLATORS: column for package name
666#. TRANSLATORS: column for group name
667#. TRANSLATORS: column for the package name
668#: ../src/gpk-application.c:2198 ../src/gpk-application.c:2220
669#: ../src/gpk-dialog.c:152 ../src/gpk-modal-dialog.c:732
670msgid "Name"
671msgstr "Име"
672
673#. TRANSLATORS: the type of package is a collection (metagroup)
674#: ../src/gpk-application.c:2363
675msgid "Type"
676msgstr "Вид"
677
678#: ../src/gpk-application.c:2363
679msgid "Collection"
680msgstr "Комплект"
681
682#. TRANSLATORS: tooltip: go to the web address
683#: ../src/gpk-application.c:2371
684#, c-format
685msgid "Visit %s"
686msgstr "Посещаване на %s"
687
688#. TRANSLATORS: add an entry to go to the project home page
689#: ../src/gpk-application.c:2376
690msgid "Project"
691msgstr "Проект"
692
693#: ../src/gpk-application.c:2376
694msgid "Homepage"
695msgstr "Лична страница"
696
697#. TRANSLATORS: the group the package belongs in
698#: ../src/gpk-application.c:2390
699msgid "Group"
700msgstr "Група"
701
702#. TRANSLATORS: the licence string for the package
703#: ../src/gpk-application.c:2396
704msgid "License"
705msgstr "Лиценз"
706
707#. TRANSLATORS: the path in the menu, e.g. Applications -> Games
708#: ../src/gpk-application.c:2405
709msgid "Menu"
710msgstr "Меню"
711
712#. TRANSLATORS: the size of the meta package
713#. TRANSLATORS: a column that has size of each package
714#: ../src/gpk-application.c:2423 ../src/gpk-update-viewer.c:1792
715msgid "Size"
716msgstr "Размер"
717
718#. TRANSLATORS: the installed size in bytes of the package
719#: ../src/gpk-application.c:2426
720msgid "Installed size"
721msgstr "Размер при инсталация"
722
723#. TRANSLATORS: the download size of the package
724#: ../src/gpk-application.c:2429
725msgid "Download size"
726msgstr "Размер при изтегляне"
727
728#. TRANSLATORS: where the package came from, the software source name
729#: ../src/gpk-application.c:2438
730msgid "Source"
731msgstr "Хранилище"
732
733#. TRANSLATORS: this is a menu group of packages in the queue
734#: ../src/gpk-application.c:2584
735msgid "Selected packages"
736msgstr "Избраните пакети"
737
738#. TRANSLATORS: entry tooltip: basic search
739#: ../src/gpk-application.c:2638
740msgid "Searching by name"
741msgstr "Търсене по име"
742
743#. TRANSLATORS: entry tooltip: detailed search
744#: ../src/gpk-application.c:2663
745msgid "Searching by description"
746msgstr "Търсене по описание"
747
748#. TRANSLATORS: entry tooltip: file search
749#: ../src/gpk-application.c:2688
750msgid "Searching by file"
751msgstr "Търсене по файл"
752
753#. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
754#: ../src/gpk-application.c:2713
755msgid "Search by name"
756msgstr "Търсене по име"
757
758#. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
759#: ../src/gpk-application.c:2724
760msgid "Search by description"
761msgstr "Търсене по описание"
762
763#. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
764#: ../src/gpk-application.c:2735
765msgid "Search by file name"
766msgstr "Търсене по име на файл"
767
768#: ../src/gpk-application.c:2776 ../src/gpk-check-update.c:202
769msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
770msgstr "Лицензиран по условията на ОПЛ 2 на GNU (GNU GPL), версия 2"
771
772#: ../src/gpk-application.c:2777 ../src/gpk-check-update.c:203
773msgid ""
774"PackageKit is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
775"the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
776"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
777"any later version."
778msgstr ""
779"Тази програма (Packagekit) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате "
780"и/или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), "
781"както е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза "
782"или (по ваше решение) по-късна версия."
783
784#: ../src/gpk-application.c:2781 ../src/gpk-check-update.c:207
785msgid ""
786"PackageKit is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
787"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
788"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
789"more details."
790msgstr ""
791"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
792"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
793"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
794
795#: ../src/gpk-application.c:2785 ../src/gpk-check-update.c:211
796msgid ""
797"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
798"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
799"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
800msgstr ""
801"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
802"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
803"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
804
805#. TRANSLATORS: put your own name here -- you deserve credit!
806#: ../src/gpk-application.c:2791 ../src/gpk-check-update.c:216
807msgid "translator-credits"
808msgstr ""
809"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
810"\n"
811"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
812"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
813"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
814
815#. TRANSLATORS: website label
816#: ../src/gpk-application.c:2811 ../src/gpk-check-update.c:233
817msgid "PackageKit Website"
818msgstr "Уеб страница на PackageKit"
819
820#. TRANSLATORS: description of application, gpk-application that is
821#: ../src/gpk-application.c:2814
822msgid "Package Manager for GNOME"
823msgstr "Управление на пакети в GNOME"
824
825#. TRANSLATORS: single column for the package details, not visible at the moment
826#: ../src/gpk-application.c:3260
827msgid "Text"
828msgstr "Текст"
829
830#. TRANSLATORS: welcome text if we can click the group array
831#: ../src/gpk-application.c:3283
832msgid ""
833"Enter a package name and then click find, or click a group to get started."
834msgstr ""
835"За начало въведете име на пакет и натиснете върху бутона за търсене или "
836"върху група."
837
838#. TRANSLATORS: welcome text if we have to search by name
839#: ../src/gpk-application.c:3286
840msgid "Enter a package name and then click find to get started."
841msgstr "За начало въведете име на пакет и натиснете бутона за търсене."
842
843#. TRANSLATORS: daemon is broken
844#: ../src/gpk-application.c:3510
845msgid "Exiting as properties could not be retrieved"
846msgstr "Спиране на програмата, защото настройките не бяха получени"
847
848#. TRANSLATORS: title: all of the packages on the system and availble in sources
849#: ../src/gpk-application.c:3629
850msgid "All packages"
851msgstr "Всички пакети"
852
853#. TRANSLATORS: tooltip: all packages
854#: ../src/gpk-application.c:3631
855msgid "Show all packages"
856msgstr "Показване на всички пакети"
857
858#. TRANSLATORS: tooltip on the clear button
859#: ../src/gpk-application.c:3883
860msgid "Clear current selection"
861msgstr "Изчистване на текущия избор"
862
863#. TRANSLATORS: tooltip on the apply button
864#: ../src/gpk-application.c:3908
865msgid "Changes are not applied instantly, this button applies all changes"
866msgstr "Промените не се прилагат незабавно. Този бутон прилага всички промени"
867
868#. TRANSLATORS: tooltip on the homepage button
869#: ../src/gpk-application.c:3934
870msgid "Visit home page for selected package"
871msgstr "Посещаване на уеб страницата на избрания пакет"
872
873#. TRANSLATORS: tooltip on the find button
874#: ../src/gpk-application.c:4042
875msgid "Find packages"
876msgstr "Търсене на пакети"
877
878#. TRANSLATORS: tooltip on the cancel button
879#: ../src/gpk-application.c:4050
880msgid "Cancel search"
881msgstr "Преустановяване на търсенето"
882
883#. TRANSLATORS: show the program version
884#: ../src/gpk-application-main.c:73 ../src/gpk-backend-status.c:242
885#: ../src/gpk-update-icon.c:79 ../src/gpk-update-viewer-main.c:68
886msgid "Show the program version and exit"
887msgstr "Извеждане на версията на програмата и изход"
888
889#. are we running privileged
890#: ../src/gpk-application-main.c:103
891msgid "Package installer"
892msgstr "Инсталатор на пакети"
893
894#: ../src/gpk-backend-status.c:258
895msgid "PackageKit Backend Details Viewer"
896msgstr "Подробен изглед към ядрото на PackageKit"
897
898#. TRANSLATORS: context menu to open the preferences
899#: ../src/gpk-check-update.c:259
900msgid "_Preferences"
901msgstr "_Настройки"
902
903#. TRANSLATORS: context menu to show the about screen
904#: ../src/gpk-check-update.c:279
905msgid "_About"
906msgstr "_Относно"
907
908#. TRANSLATORS: we did the update, but some updates were skipped and not applied
909#: ../src/gpk-check-update.c:370
910msgid "One package was skipped:"
911msgid_plural "Some packages were skipped:"
912msgstr[0] "Пропуснат е един пакет:"
913msgstr[1] "Пропуснати са няколко пакета:"
914
915#. TRANSLATORS: title: system update completed all okay
916#: ../src/gpk-check-update.c:401
917msgid "The system update has completed"
918msgstr "Обновяването на системата завърши"
919
920#. TRANSLATORS: restart computer as system packages need update
921#: ../src/gpk-check-update.c:409
922msgid "Restart computer now"
923msgstr "Рестартиране на компютъра"
924
925#. TRANSLATORS: don't show this option again (when finished)
926#. TRANSLATORS: hides forever
927#. add a checkbutton for deps screen
928#. TRANSLATORS: don't pop-up the same message twice
929#: ../src/gpk-check-update.c:416 ../src/gpk-check-update.c:1308
930#: ../src/gpk-dialog.c:305 ../src/gpk-hardware.c:196 ../src/gpk-watch.c:830
931msgid "Do not show this again"
932msgstr "Това да не се показва повече"
933
934#. TRANSLATORS: button: show more details about the error
935#. TRANSLATORS: button: show details about the error
936#. TRANSLATORS: This is a link in a libnotify bubble that shows the detailed error
937#: ../src/gpk-check-update.c:478 ../src/gpk-dbus-task.c:388
938#: ../src/gpk-watch.c:607
939msgid "Show details"
940msgstr "Допълнителна информация"
941
942#. TRANSLATORS: this is the application name for libcanberra
943#: ../src/gpk-check-update.c:532 ../src/gpk-check-update.c:922
944#: ../src/gpk-check-update.c:944
945msgid "GNOME PackageKit Update Icon"
946msgstr "Икона за обновяване към GNOME PackageKit"
947
948#. TRANSLATORS: this is the sound description
949#: ../src/gpk-check-update.c:534 ../src/gpk-update-viewer.c:519
950msgid "Updated successfully"
951msgstr "Успешно обновяване"
952
953#. TRANSLATORS: title in the libnotify popup
954#: ../src/gpk-check-update.c:660
955msgid "Security update available"
956msgid_plural "Security updates available"
957msgstr[0] "Налично е обновление по сигурността."
958msgstr[1] "Налични са обновления по сигурността."
959
960#. TRANSLATORS: message when there are security updates
961#: ../src/gpk-check-update.c:663
962msgid "An important update is available for your computer:"
963msgid_plural "Important updates are available for your computer:"
964msgstr[0] "Налично е важно обновление за компютъра ви:"
965msgstr[1] "Налични са важни обновления за компютъра ви:"
966
967#. TRANSLATORS: button: open the update viewer to install updates
968#: ../src/gpk-check-update.c:683
969msgid "Install updates"
970msgstr "Инсталиране на обновления"
971
972#. TRANSLATORS: policy says update, but we are on battery and so prompt
973#: ../src/gpk-check-update.c:764
974msgid ""
975"Automatic updates are not being installed as the computer is running on "
976"battery power"
977msgstr ""
978"Докато компютърът се захранва от батерии, обновленията няма да се инсталират "
979"автоматично."
980
981#. TRANSLATORS: informs user will not install by default
982#: ../src/gpk-check-update.c:766
983msgid "Updates not installed"
984msgstr "Обновления не се инсталират"
985
986#. TRANSLATORS: to hell with my battery life, just do it
987#: ../src/gpk-check-update.c:776
988msgid "Install the updates anyway"
989msgstr "Обновленията да се инсталират"
990
991#. TRANSLATORS: title: notification when we scheduled an automatic update
992#: ../src/gpk-check-update.c:802
993msgid "Updates are being installed"
994msgstr "Инсталират се обновления"
995
996#. TRANSLATORS: tell the user why the hard disk is grinding...
997#: ../src/gpk-check-update.c:804
998msgid "Updates are being automatically installed on your computer"
999msgstr "Автоматично се инсталират обновления"
1000
1001#: ../src/gpk-check-update.c:810
1002msgid "Cancel update"
1003msgstr "Преустановяване на обновяването"
1004
1005#. TRANSLATORS: tooltip: how many updates are waiting to be applied
1006#: ../src/gpk-check-update.c:894
1007#, c-format
1008msgid "There is %d update available"
1009msgid_plural "There are %d updates available"
1010msgstr[0] "Налично е %d обновление"
1011msgstr[1] "Налични са %d обновления"
1012
1013#. TRANSLATORS: this is the sound description
1014#: ../src/gpk-check-update.c:924
1015msgid "Update available"
1016msgstr "Налично е обновление"
1017
1018#. TRANSLATORS: this is the sound description
1019#: ../src/gpk-check-update.c:946
1020msgid "Update available (on battery)"
1021msgstr "Налично е обновление (захранване от батерии)"
1022
1023#. TRANSLATORS: a distro update is available, e.g. Fedora 8 to Fedora 9
1024#: ../src/gpk-check-update.c:1295
1025msgid "Distribution upgrades available"
1026msgstr "Налични са обновления на дистрибуцията"
1027
1028#. TRANSLATORS: provides more information about the upgrade
1029#. TRANSLATORS: button: a link to the help file
1030#. TRANSLATORS: button: show the user a button to get more help finding stuff
1031#. TRANSLATORS: button text
1032#. TRANSLATORS: button: show the user a button to get more help finding stuff
1033#: ../src/gpk-check-update.c:1305 ../src/gpk-dbus-task.c:1100
1034#: ../src/gpk-dbus-task.c:1334 ../src/gpk-dbus-task.c:1640
1035#: ../src/gpk-dbus-task.c:1846 ../src/gpk-dbus-task.c:2102
1036msgid "More information"
1037msgstr "Повече информация"
1038
1039#. TRANSLATORS: these tools cannot run as root (unknown name)
1040#: ../src/gpk-common.c:371
1041msgid "This application is running as a privileged user"
1042msgstr "Това приложение работи с права на администратор"
1043
1044#. TRANSLATORS: cannot run as root user, and we display the applicaiton name
1045#: ../src/gpk-common.c:374
1046#, c-format
1047msgid "%s is running as a privileged user"
1048msgstr "Програмата „%s“ е стартирана с правата на администратор"
1049
1050#. TRANSLATORS: tell the user off
1051#: ../src/gpk-common.c:377
1052msgid "Package management applications are security sensitive."
1053msgstr "Програмите за управление на пакети са чувствителни спрямо сигурността."
1054
1055#. TRANSLATORS: and explain why
1056#: ../src/gpk-common.c:379
1057msgid ""
1058"Running graphical applications as a privileged user should be avoided for "
1059"security reasons."
1060msgstr ""
1061"Изпълнението на графични програми с правата на администратор трябва да се "
1062"избягва заради сигурността."
1063
1064#. TRANSLATORS: button: allow the user to run this, even when insecure
1065#: ../src/gpk-common.c:385
1066msgid "Continue _Anyway"
1067msgstr "_Продължаване независимо от това"
1068
1069#. TRANSLATORS: The actions has just literally happened
1070#: ../src/gpk-common.c:455 ../src/gpk-common.c:505
1071#, c-format
1072msgid "Now"
1073msgstr "Сега"
1074
1075#. TRANSLATORS: time
1076#: ../src/gpk-common.c:465 ../src/gpk-common.c:515
1077#, c-format
1078msgid "%i second"
1079msgid_plural "%i seconds"
1080msgstr[0] "%i секунда"
1081msgstr[1] "%i секунди"
1082
1083#. TRANSLATORS: time
1084#: ../src/gpk-common.c:475 ../src/gpk-common.c:528
1085#, c-format
1086msgid "%i minute"
1087msgid_plural "%i minutes"
1088msgstr[0] "%i минута"
1089msgstr[1] "%i минути"
1090
1091#. TRANSLATORS: time
1092#: ../src/gpk-common.c:481 ../src/gpk-common.c:547
1093#, c-format
1094msgid "%i hour"
1095msgid_plural "%i hours"
1096msgstr[0] "%i час"
1097msgstr[1] "%i часа"
1098
1099#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i minutes %i seconds"
1100#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
1101#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
1102#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
1103#: ../src/gpk-common.c:534 ../src/gpk-common.c:553
1104#, c-format
1105msgid "%i %s %i %s"
1106msgstr "%i %s и %i %s"
1107
1108#: ../src/gpk-common.c:535 ../src/gpk-common.c:555
1109msgid "minute"
1110msgid_plural "minutes"
1111msgstr[0] "минута"
1112msgstr[1] "минути"
1113
1114#: ../src/gpk-common.c:536
1115msgid "second"
1116msgid_plural "seconds"
1117msgstr[0] "секунда"
1118msgstr[1] "секунди"
1119
1120#: ../src/gpk-common.c:554
1121msgid "hour"
1122msgid_plural "hours"
1123msgstr[0] "час"
1124msgstr[1] "часа"
1125
1126#: ../src/gpk-common.c:581
1127#, c-format
1128msgid "%s and %s"
1129msgstr "%s и %s"
1130
1131#: ../src/gpk-common.c:584
1132#, c-format
1133msgid "%s, %s and %s"
1134msgstr "%s, %s и %s"
1135
1136#: ../src/gpk-common.c:587
1137#, c-format
1138msgid "%s, %s, %s and %s"
1139msgstr "%s, %s, %s и %s"
1140
1141#: ../src/gpk-common.c:591
1142#, c-format
1143msgid "%s, %s, %s, %s and %s"
1144msgstr "%s, %s, %s, %s и %s"
1145
1146#. TRANSLATORS: we failed to install
1147#: ../src/gpk-dbus-task.c:246
1148msgid "Failed to install software"
1149msgstr "Софтуерът не бе инсталиран"
1150
1151#. TRANSLATORS: we didn't select any applications that were returned
1152#: ../src/gpk-dbus-task.c:248
1153msgid "No applications were chosen to be installed"
1154msgstr "Нито едно приложение не бе избрано за инсталиране"
1155
1156#. TRANSLATORS: detailed text about the error
1157#. TRANSLATORS: The detailed error if the user clicks "more info"
1158#: ../src/gpk-dbus-task.c:281 ../src/gpk-watch.c:112
1159msgid "Error details"
1160msgstr "Допълнителна информация за грешката"
1161
1162#: ../src/gpk-dbus-task.c:281
1163msgid "Package Manager error details"
1164msgstr "Допълнителна информация за грешката от управлението на пакети"
1165
1166#. TRANSLATORS: default fallback error -- this should never happen
1167#: ../src/gpk-dbus-task.c:297
1168msgid ""
1169"Unknown error. Please refer to the detailed report and report in your "
1170"distribution bugtracker."
1171msgstr ""
1172"Непозната грешка. Прегледайте допълнителната информация за нея и я "
1173"докладвайте в системата за проследяване на грешки на дистрибуцията."
1174
1175#. TRANSLATORS: failed authentication
1176#: ../src/gpk-dbus-task.c:313
1177msgid "You don't have the necessary privileges to perform this action."
1178msgstr "Нямате необходимите права за това действие."
1179
1180#. TRANSLATORS: could not start system service
1181#: ../src/gpk-dbus-task.c:317
1182msgid "The packagekitd service could not be started."
1183msgstr ""
1184"Услугата за управление на пакети — „packagekitd“ не може да бъде стартирана."
1185
1186#. TRANSLATORS: the user tried to query for something invalid
1187#: ../src/gpk-dbus-task.c:321
1188msgid "The query is not valid."
1189msgstr "Грешна заявка."
1190
1191#. TRANSLATORS: the user tried to install a file that was not compatable or broken
1192#: ../src/gpk-dbus-task.c:325
1193msgid "The file is not valid."
1194msgstr "Грешен файл."
1195
1196#. TRANSLATORS: error: failed to install, detailed error follows
1197#. TRANSLATORS: failed to install, shouldn't be shown
1198#: ../src/gpk-dbus-task.c:476 ../src/gpk-dbus-task.c:1153
1199msgid "Failed to install package"
1200msgstr "Пакетите не бяха инсталирани"
1201
1202#. TRANSLATORS: title: installing packages
1203#. TRANSLATORS: transaction state, installing packages
1204#: ../src/gpk-dbus-task.c:514 ../src/gpk-enum.c:941
1205msgid "Installing packages"
1206msgstr "Инсталиране на пакети"
1207
1208#. TRANSLATORS: title
1209#: ../src/gpk-dbus-task.c:616 ../src/gpk-dbus-task.c:1372
1210msgid "Failed to install file"
1211msgid_plural "Failed to install files"
1212msgstr[0] "Файлът не бе инсталиран"
1213msgstr[1] "Файловете не бяха инсталирани"
1214
1215#. TRANSLATORS: title: confirm the user want's to install a local file
1216#: ../src/gpk-dbus-task.c:705
1217msgid "Do you want to install this file?"
1218msgid_plural "Do you want to install these files?"
1219msgstr[0] "Искате ли да инсталирате този файл?"
1220msgstr[1] "Искате ли да инсталирате тези файлове?"
1221
1222#. TRANSLATORS: title: installing local files
1223#. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
1224#. TRANSLATORS: button: install codecs
1225#. TRANSLATORS: button: install a font
1226#. TRANSLATORS: button: install packages in catalog
1227#. TRANSLATORS: button: install printer drivers
1228#. TRANSLATORS: button: install catalog
1229#. TRANSLATORS: if the update should be installed
1230#: ../src/gpk-dbus-task.c:714 ../src/gpk-dbus-task.c:1246
1231#: ../src/gpk-dbus-task.c:1465 ../src/gpk-dbus-task.c:1668
1232#: ../src/gpk-dbus-task.c:2129 ../src/gpk-dbus-task.c:2399
1233#: ../src/gpk-dbus-task.c:2521 ../src/gpk-dbus-task.c:2874
1234#: ../src/gpk-update-viewer.c:1721
1235msgid "Install"
1236msgstr "Инсталиране"
1237
1238#. TRANSLATORS: title: installing a local file
1239#: ../src/gpk-dbus-task.c:1029
1240msgid "Install local file"
1241msgid_plural "Install local files"
1242msgstr[0] "Инсталиране на локален файл"
1243msgstr[1] "Инсталиране на локални файлове"
1244
1245#. TRANSLATORS: couldn't resolve name to package
1246#: ../src/gpk-dbus-task.c:1088
1247#, c-format
1248msgid "Could not find packages"
1249msgstr "Пакетите не могат да бъдат открити"
1250
1251#. TRANSLATORS: message: could not find
1252#: ../src/gpk-dbus-task.c:1097
1253msgid "The packages could not be found in any software source"
1254msgstr "Пакетите не бяха открити в никое от хранилищата"
1255
1256#: ../src/gpk-dbus-task.c:1136
1257msgid "Failed to install packages"
1258msgstr "Неуспешно инсталиране на пакети"
1259
1260#. TRANSLATORS: message: package is already installed
1261#: ../src/gpk-dbus-task.c:1138 ../src/gpk-enum.c:334
1262msgid "The package is already installed"
1263msgstr "Пакетът вече е инсталиран"
1264
1265#. TRANSLATORS: the search gave us the wrong result. internal error. barf.
1266#: ../src/gpk-dbus-task.c:1155
1267msgid "Incorrect response from search"
1268msgstr "Търсенето върна грешен отговор"
1269
1270#. TRANSLATORS: a program needs a package, for instance openoffice-clipart
1271#: ../src/gpk-dbus-task.c:1230
1272msgid "An additional package is required:"
1273msgid_plural "Additional packages are required:"
1274msgstr[0] "Необходим е допълнителен пакет:"
1275msgstr[1] "Необходими са допълнителни пакети:"
1276
1277#. TRANSLATORS: ask the user if it's okay to search
1278#: ../src/gpk-dbus-task.c:1233
1279msgid "Do you want to search for and install this package now?"
1280msgid_plural "Do you want to search for and install these packages now?"
1281msgstr[0] "Искате ли да се търси и инсталира този пакет сега?"
1282msgstr[1] "Искате ли да се търсят и инсталират тези пакети сега?"
1283
1284#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
1285#: ../src/gpk-dbus-task.c:1239
1286#, c-format
1287msgid "%s wants to install a package"
1288msgid_plural "%s wants to install packages"
1289msgstr[0] "%s иска да инсталира пакет"
1290msgstr[1] "%s иска да инсталира пакети"
1291
1292#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
1293#: ../src/gpk-dbus-task.c:1242
1294msgid "A program wants to install a package"
1295msgid_plural "A program wants to install packages"
1296msgstr[0] "Програма иска да инсталира пакет"
1297msgstr[1] "Програма иска да инсталира пакети"
1298
1299#. TRANSLATORS: title, searching
1300#: ../src/gpk-dbus-task.c:1259 ../src/gpk-dbus-task.c:2581
1301msgid "Searching for packages"
1302msgstr "Търсене на пакети"
1303
1304#. TRANSLATORS: failed to fild the package for thefile
1305#: ../src/gpk-dbus-task.c:1329
1306msgid "Failed to find package"
1307msgstr "Пакетът не бе открит"
1308
1309#. TRANSLATORS: nothing found
1310#: ../src/gpk-dbus-task.c:1331 ../src/gpk-dbus-task.c:2721
1311msgid "The file could not be found in any packages"
1312msgstr "Файлът не бе открит в никой пакет"
1313
1314#. TRANSLATORS: we've already got a package that provides this file
1315#: ../src/gpk-dbus-task.c:1369
1316#, c-format
1317msgid "The %s package already provides this file"
1318msgstr "Пакетът %s вече е осигурил този файл"
1319
1320#. TRANSLATORS: a program wants to install a file, e.g. /lib/moo.so
1321#: ../src/gpk-dbus-task.c:1450
1322msgid "The following file is required:"
1323msgid_plural "The following files are required:"
1324msgstr[0] "Изисква се следния файл:"
1325msgstr[1] "Изискват се следните файлове:"
1326
1327#. TRANSLATORS: confirm with the user
1328#: ../src/gpk-dbus-task.c:1453
1329msgid "Do you want to search for this file now?"
1330msgid_plural "Do you want to search for these files now?"
1331msgstr[0] "Искате ли да се търси този пакет сега?"
1332msgstr[1] "Искате ли да се търсят тези пакети сега?"
1333
1334#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
1335#: ../src/gpk-dbus-task.c:1458
1336#, c-format
1337msgid "%s wants to install a file"
1338msgid_plural "%s wants to install files"
1339msgstr[0] "%s иска да инсталира файл"
1340msgstr[1] "%s иска да инсталира файлове"
1341
1342#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
1343#: ../src/gpk-dbus-task.c:1461
1344msgid "A program wants to install a file"
1345msgid_plural "A program wants to install files"
1346msgstr[0] "Програма иска да инсталира файл"
1347msgstr[1] "Програма иска да инсталира файлове"
1348
1349#. TRANSLATORS: searching for the package that provides the file
1350#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
1351#: ../src/gpk-dbus-task.c:1477 ../src/gpk-dbus-task.c:2824
1352#: ../src/gpk-enum.c:1293
1353msgid "Searching for file"
1354msgstr "Търсене на файл"
1355
1356#. TRANSLATORS: we are listing the plugins in a box
1357#: ../src/gpk-dbus-task.c:1520
1358msgid "The following plugin is required:"
1359msgid_plural "The following plugins are required:"
1360msgstr[0] "Необходима е следната приставка:"
1361msgstr[1] "Необходими са следните приставки:"
1362
1363#. TRANSLATORS: ask for confirmation
1364#: ../src/gpk-dbus-task.c:1538
1365msgid "Do you want to search for this now?"
1366msgid_plural "Do you want to search for these now?"
1367msgstr[0] "Искате ли да го потърсите?"
1368msgstr[1] "Искате ли да ги потърсите?"
1369
1370#. TRANSLATORS: a program wants to decode something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
1371#: ../src/gpk-dbus-task.c:1551
1372#, c-format
1373msgid "%s requires an additional plugin to decode this file"
1374msgid_plural "%s requires additional plugins to decode this file"
1375msgstr[0] "%s изисква допълнителна приставка за декодирането на този файл"
1376msgstr[1] "%s изисква допълнителни приставки за декодирането на този файл"
1377
1378#. TRANSLATORS: a program wants to encode something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
1379#: ../src/gpk-dbus-task.c:1555
1380#, c-format
1381msgid "%s requires an additional plugin to encode this file"
1382msgid_plural "%s requires additional plugins to encode this file"
1383msgstr[0] "%s изисква допълнителна приставка за кодирането на този файл"
1384msgstr[1] "%s изисква допълнителни приставки за кодирането на този файл"
1385
1386#. TRANSLATORS: a program wants to do something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
1387#: ../src/gpk-dbus-task.c:1559
1388#, c-format
1389msgid "%s requires an additional plugin for this operation"
1390msgid_plural "%s requires additional plugins for this operation"
1391msgstr[0] "%s изисква допълнителна приставка за това действие"
1392msgstr[1] "%s изисква допълнителни приставки за това действие"
1393
1394#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to decode something
1395#: ../src/gpk-dbus-task.c:1565
1396msgid "A program requires an additional plugin to decode this file"
1397msgid_plural "A program requires additional plugins to decode this file"
1398msgstr[0] ""
1399"Програма изисква допълнителна приставка за декодирането на този файл"
1400msgstr[1] ""
1401"Програма изисква допълнителни приставки за декодирането на този файл"
1402
1403#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to encode something
1404#: ../src/gpk-dbus-task.c:1569
1405msgid "A program requires an additional plugin to encode this file"
1406msgid_plural "A program requires additional plugins to encode this file"
1407msgstr[0] "Програма изисква допълнителна приставка за кодирането на този файл"
1408msgstr[1] "Програма изисква допълнителни приставки за кодирането на този файл"
1409
1410#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something (unknown)
1411#: ../src/gpk-dbus-task.c:1573
1412msgid "A program requires an additional plugin for this operation"
1413msgid_plural "A program requires additional plugins for this operation"
1414msgstr[0] "Програма изисква допълнителна приставка за това действие"
1415msgstr[1] "Програма изисква допълнителни приставки за това действие"
1416
1417#. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
1418#: ../src/gpk-dbus-task.c:1579 ../src/gpk-dbus-task.c:1932
1419#: ../src/gpk-dbus-task.c:2306
1420msgid "Search"
1421msgstr "Търсене"
1422
1423#. TRANSLATORS: failed to search for codec
1424#: ../src/gpk-dbus-task.c:1634
1425msgid "Failed to search for plugin"
1426msgstr "Неуспешно търсене на приставка"
1427
1428#. TRANSLATORS: no software sources have the wanted codec
1429#: ../src/gpk-dbus-task.c:1636
1430msgid "Could not find plugin in any configured software source"
1431msgstr "Приставката не бе открита в никое настроено хранилище"
1432
1433#: ../src/gpk-dbus-task.c:1659
1434msgid "Install the following plugin"
1435msgid_plural "Install the following plugins"
1436msgstr[0] "Инсталиране на следната приставка"
1437msgstr[1] "Инсталиране на следните приставки"
1438
1439#. TRANSLATORS: title: show a list of fonts
1440#: ../src/gpk-dbus-task.c:1660 ../src/gpk-dbus-task.c:2122
1441#: ../src/gpk-dbus-task.c:2513
1442msgid "Do you want to install this package now?"
1443msgid_plural "Do you want to install these packages now?"
1444msgstr[0] "Искате ли да инсталирате този пакет сега?"
1445msgstr[1] "Искате ли да инсталирате тези пакети сега?"
1446
1447#. TRANSLATORS: search for codec
1448#: ../src/gpk-dbus-task.c:1752
1449msgid "Searching for plugins"
1450msgstr "Търсене на приставки"
1451
1452#: ../src/gpk-dbus-task.c:1773
1453#, c-format
1454msgid "Searching for plugin: %s"
1455msgstr "Търсене на приставка: %s"
1456
1457#. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
1458#: ../src/gpk-dbus-task.c:1811
1459msgid "Failed to search for provides"
1460msgstr "Не са открити пакети предоставящи необходимите компоненти"
1461
1462#. TRANSLATORS: title
1463#: ../src/gpk-dbus-task.c:1841
1464msgid "Failed to find software"
1465msgstr "Софтуерът не е намерен"
1466
1467#. TRANSLATORS: nothing found in the software sources that helps
1468#: ../src/gpk-dbus-task.c:1843
1469msgid "No new applications can be found to handle this type of file"
1470msgstr "Няма нови приложения, които да отварят този вид файлове"
1471
1472#. TRANSLATORS: message: mime type opener required
1473#: ../src/gpk-dbus-task.c:1914
1474msgid "An additional program is required to open this type of file:"
1475msgstr "За отварянето на този вид файлове се изисква допълнителна програма:"
1476
1477#. TRANSLATORS: message: confirm with the user
1478#: ../src/gpk-dbus-task.c:1917
1479msgid "Do you want to search for a program to open this file type now?"
1480msgstr "Искате ли да търсите програма за отварянето на този вид файлове сега?"
1481
1482#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
1483#: ../src/gpk-dbus-task.c:1925
1484#, c-format
1485msgid "%s requires a new mime type"
1486msgid_plural "%s requires new mime types"
1487msgstr[0] "%s изисква нов вид по mime"
1488msgstr[1] "%s изисква нови видове по mime"
1489
1490#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
1491#: ../src/gpk-dbus-task.c:1928
1492msgid "A program requires a new mime type"
1493msgid_plural "A program requires new mime types"
1494msgstr[0] "Програма изисква нов вид по mime"
1495msgstr[1] "Програма изисква нови видове по mime"
1496
1497#. TRANSLATORS: title: searching for mime type handlers
1498#: ../src/gpk-dbus-task.c:1943
1499msgid "Searching for file handlers"
1500msgstr "Търсене на програми за обработка на съответните програми"
1501
1502#. TRANSLATORS: we could not parse the ISO639 code from the fontconfig tag name
1503#: ../src/gpk-dbus-task.c:2023
1504msgid "Language tag not parsed"
1505msgstr "Етикетът за език не може да бъде анализиран"
1506
1507#. TRANSLATORS: we could not find en_US string for ISO639 code
1508#: ../src/gpk-dbus-task.c:2031
1509msgid "Language code not matched"
1510msgstr "Кодът за език не съвпада"
1511
1512#. TRANSLATORS: title: cannot find in sources
1513#: ../src/gpk-dbus-task.c:2091
1514msgid "Failed to find font"
1515msgid_plural "Failed to find fonts"
1516msgstr[0] "Не бе открит шрифт"
1517msgstr[1] "Не бяха открити шрифтове"
1518
1519#. TRANSLATORS: message: tell the user we suck
1520#: ../src/gpk-dbus-task.c:2099
1521msgid "No new fonts can be found for this document"
1522msgstr "За този документ не могат да се открият нови, подходящи шрифтове"
1523
1524#. TRANSLATORS: we need to download a new font package to display a document
1525#: ../src/gpk-dbus-task.c:2285
1526msgid "An additional font is required to view this document correctly."
1527msgid_plural "Additional fonts are required to view this document correctly."
1528msgstr[0] "За разглеждането на този файл е необходим допълнителен шрифт"
1529msgstr[1] "За разглеждането на този файл са необходими допълнителни шрифтове"
1530
1531#. TRANSLATORS: we need to download a new font package to display a document
1532#: ../src/gpk-dbus-task.c:2289
1533msgid "Do you want to search for a suitable package now?"
1534msgid_plural "Do you want to search for suitable packages now?"
1535msgstr[0] "Искате ли да се търси подходящ пакет сега?"
1536msgstr[1] "Искате ли да се търсят подходящ пакети сега?"
1537
1538#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
1539#: ../src/gpk-dbus-task.c:2299
1540#, c-format
1541msgid "%s wants to install a font"
1542msgid_plural "%s wants to install fonts"
1543msgstr[0] "%s иска да инсталира шрифт"
1544msgstr[1] "%s иска да инсталира шрифтове"
1545
1546#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
1547#: ../src/gpk-dbus-task.c:2302
1548msgid "A program wants to install a font"
1549msgid_plural "A program wants to install fonts"
1550msgstr[0] "Програма иска да инсталира шрифт"
1551msgstr[1] "Програма иска да инсталира шрифтове"
1552
1553#. TRANSLATORS: title to show when searching for font files
1554#: ../src/gpk-dbus-task.c:2318
1555msgid "Searching for font"
1556msgid_plural "Searching for fonts"
1557msgstr[0] "Търсене на шрифт"
1558msgstr[1] "Търсене на шрифтове"
1559
1560#: ../src/gpk-dbus-task.c:2356
1561msgid "Could not process catalog"
1562msgstr "Хранилището не може да бъде обработено"
1563
1564#: ../src/gpk-dbus-task.c:2374
1565msgid "No packages need to be installed"
1566msgstr "Не е нeобходимо да се инсталират пакети"
1567
1568#. TRANSLATORS: title: allow user to confirm
1569#: ../src/gpk-dbus-task.c:2393
1570msgid "Install packages in catalog?"
1571msgstr "Инсталиране на пакети от хранилище?"
1572
1573#. TRANSLATORS: display a list of packages to install
1574#: ../src/gpk-dbus-task.c:2395
1575msgid "The following packages are marked to be installed from the catalog:"
1576msgstr "Следните пакети от хранилището са отбелязани за инсталиране:"
1577
1578#. TRANSLATORS: error: failed to remove, detailed error follows
1579#: ../src/gpk-dbus-task.c:2435
1580msgid "Failed to remove package"
1581msgstr "Пакетът не бе деинсталиран"
1582
1583#: ../src/gpk-dbus-task.c:2512
1584msgid "Install the following driver"
1585msgid_plural "Install the following drivers"
1586msgstr[0] "Инсталиране на следния драйвер"
1587msgstr[1] "Инсталиране на следните драйвери"
1588
1589#. TRANSLATORS: title: removing packages
1590#. TRANSLATORS: transaction state, removing packages
1591#: ../src/gpk-dbus-task.c:2665 ../src/gpk-enum.c:933
1592msgid "Removing packages"
1593msgstr "Деинсталиране на пакети"
1594
1595#. TRANSLATORS: failed to fild the package for thefile
1596#: ../src/gpk-dbus-task.c:2719
1597msgid "Failed to find package for this file"
1598msgstr "Пакетът за този файл не бе открит"
1599
1600#. TRANSLATORS: a program wants to remove a file, e.g. /lib/moo.so
1601#: ../src/gpk-dbus-task.c:2797
1602msgid "The following file will be removed:"
1603msgid_plural "The following files will be removed:"
1604msgstr[0] "Следният файл ще бъде деинсталиран:"
1605msgstr[1] "Следните файлове ще бъдат деинсталирани:"
1606
1607#. TRANSLATORS: confirm with the user
1608#: ../src/gpk-dbus-task.c:2800
1609msgid "Do you want to remove this file now?"
1610msgid_plural "Do you want to remove these files now?"
1611msgstr[0] "Искате ли файлът да бъде деинсталиран сега?"
1612msgstr[1] "Искате ли файловете да бъдат деинсталирани сега?"
1613
1614#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
1615#: ../src/gpk-dbus-task.c:2805
1616#, c-format
1617msgid "%s wants to remove a file"
1618msgid_plural "%s wants to remove files"
1619msgstr[0] "%s иска да деинсталира файл"
1620msgstr[1] "%s иска да деинсталира файлове"
1621
1622#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
1623#: ../src/gpk-dbus-task.c:2808
1624msgid "A program wants to remove a file"
1625msgid_plural "A program wants to remove files"
1626msgstr[0] "Програма иска да инсталира файл"
1627msgstr[1] "Програма иска да инсталира файлове"
1628
1629#. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
1630#: ../src/gpk-dbus-task.c:2812
1631msgid "Remove"
1632msgstr "Деинсталиране"
1633
1634#. TRANSLATORS: title to install package catalogs
1635#: ../src/gpk-dbus-task.c:2865
1636msgid "Do you want to install this catalog?"
1637msgid_plural "Do you want to install these catalogs?"
1638msgstr[0] "Искате ли да инсталирате това хранилищe?"
1639msgstr[1] "Искате ли да инсталирате тези хранилища?"
1640
1641#. TRANSLATORS: title: install package catalogs, that is, instructions for installing
1642#: ../src/gpk-dbus-task.c:2890
1643msgid "Install catalogs"
1644msgstr "Инсталиране на хранилища"
1645
1646#. TRANSLATORS: the menu item, Applications, Places, System etc
1647#: ../src/gpk-desktop.c:118
1648msgid "Applications"
1649msgstr "Програми"
1650
1651#. TRANSLATORS: the path in the menu, e.g. Applications -> Games
1652#. TRANSLATORS: The group type
1653#: ../src/gpk-desktop.c:123 ../src/gpk-desktop.c:130 ../src/gpk-enum.c:1615
1654msgid "System"
1655msgstr "Системни инструменти"
1656
1657#: ../src/gpk-desktop.c:123
1658msgid "Preferences"
1659msgstr "Настройки"
1660
1661#: ../src/gpk-desktop.c:130
1662msgid "Administration"
1663msgstr "Администрация"
1664
1665#. TRANSLATORS: This is when we have over 5 items, and we're not interested in detail
1666#: ../src/gpk-dialog.c:73
1667msgid "many packages"
1668msgstr "много пакети"
1669
1670#: ../src/gpk-dialog.c:242
1671msgid "No files"
1672msgstr "Няма файлове"
1673
1674#. TRANSLATORS: this is compact disk (CD) media
1675#: ../src/gpk-enum.c:275
1676msgid "CD"
1677msgstr "CD"
1678
1679#. TRANSLATORS: this is digital versatile disk (DVD) media
1680#: ../src/gpk-enum.c:279
1681msgid "DVD"
1682msgstr "DVD"
1683
1684#. TRANSLATORS: this is either CD or DVD media
1685#: ../src/gpk-enum.c:283
1686msgid "disc"
1687msgstr "диск"
1688
1689#. TRANSLATORS: this is generic media of unknown type that we will install from
1690#: ../src/gpk-enum.c:287
1691msgid "media"
1692msgstr "носител"
1693
1694#: ../src/gpk-enum.c:304
1695msgid "Failed with unknown error code"
1696msgstr "Грешка с непознат код"
1697
1698#: ../src/gpk-enum.c:307
1699msgid "No network connection available"
1700msgstr "Няма свързаност към мрежа"
1701
1702#: ../src/gpk-enum.c:310
1703msgid "No package cache is available."
1704msgstr "Липсва кеш с пакети."
1705
1706#: ../src/gpk-enum.c:313
1707msgid "Out of memory"
1708msgstr "Недостатъчно памет"
1709
1710#: ../src/gpk-enum.c:316
1711msgid "Failed to create a thread"
1712msgstr "Не може да се създаде нишка"
1713
1714#: ../src/gpk-enum.c:319
1715msgid "Not supported by this backend"
1716msgstr "Не се поддържа от това ядро"
1717
1718#: ../src/gpk-enum.c:322
1719msgid "An internal system error has occurred"
1720msgstr "Възникна вътрешна системна грешка"
1721
1722#: ../src/gpk-enum.c:325
1723msgid "A security signature is not present"
1724msgstr "Липсва подпис"
1725
1726#: ../src/gpk-enum.c:328
1727msgid "The package is not installed"
1728msgstr "Този пакет не е инсталиран"
1729
1730#: ../src/gpk-enum.c:331
1731msgid "The package was not found"
1732msgstr "Този пакет не е открит"
1733
1734#: ../src/gpk-enum.c:337
1735msgid "The package download failed"
1736msgstr "Неуспешно изтегляне на пакета"
1737
1738#: ../src/gpk-enum.c:340
1739msgid "The group was not found"
1740msgstr "Групата не е открита"
1741
1742#: ../src/gpk-enum.c:343
1743msgid "The group list was invalid"
1744msgstr "Списъкът с групи е неправилен"
1745
1746#: ../src/gpk-enum.c:346
1747msgid "Dependency resolution failed"
1748msgstr "Необходимите пакети не са открити"
1749
1750#: ../src/gpk-enum.c:349
1751msgid "Search filter was invalid"
1752msgstr "Неправилен филтър за търсене"
1753
1754#: ../src/gpk-enum.c:352
1755msgid "The package identifier was not well formed"
1756msgstr "Неправилен идентификатор на пакет"
1757
1758#: ../src/gpk-enum.c:355
1759msgid "Transaction error"
1760msgstr "Транзакционна грешка"
1761
1762#: ../src/gpk-enum.c:358
1763msgid "Repository name was not found"
1764msgstr "Името на хранилището не е открито"
1765
1766#: ../src/gpk-enum.c:361
1767msgid "Could not remove a protected system package"
1768msgstr "Защитеният, системен пакет не може да бъде деинсталиран"
1769
1770#: ../src/gpk-enum.c:364
1771msgid "The action was canceled"
1772msgstr "Действието бе отменено"
1773
1774#: ../src/gpk-enum.c:367
1775msgid "The action was forcibly canceled"
1776msgstr "Действието бе изрично отменено"
1777
1778#: ../src/gpk-enum.c:370
1779msgid "Reading the configuration file failed"
1780msgstr "Неуспешно прочитане на файла с настройки"
1781
1782#: ../src/gpk-enum.c:373
1783msgid "The action cannot be canceled"
1784msgstr "Действието не може да бъде отменено"
1785
1786#: ../src/gpk-enum.c:376
1787msgid "Source packages cannot be installed"
1788msgstr "Пакетът с изходен код не може да бъде инсталиран"
1789
1790#: ../src/gpk-enum.c:379
1791msgid "The license agreement failed"
1792msgstr "Неуспешно приемане на лицензното споразумение"
1793
1794#: ../src/gpk-enum.c:382
1795msgid "Local file conflict between packages"
1796msgstr "Конфликт в локален файл между пакети"
1797
1798#: ../src/gpk-enum.c:385
1799msgid "Packages are not compatible"
1800msgstr "Пакетите са несъвместими"
1801
1802#: ../src/gpk-enum.c:388
1803msgid "Problem connecting to a software source"
1804msgstr "Проблем при свързване с хранилище"
1805
1806#: ../src/gpk-enum.c:391
1807msgid "Failed to initialize"
1808msgstr "Неуспешно инициализиране"
1809
1810#: ../src/gpk-enum.c:394
1811msgid "Failed to finalise"
1812msgstr "Неуспешно завършване"
1813
1814#: ../src/gpk-enum.c:397
1815msgid "Cannot get lock"
1816msgstr "Заключването не може да бъде придобито"
1817
1818#: ../src/gpk-enum.c:400
1819msgid "No packages to update"
1820msgstr "Няма обновени пакети"
1821
1822#: ../src/gpk-enum.c:403
1823msgid "Cannot write repository configuration"
1824msgstr "Настройките на хранилището не могат да бъдат записани"
1825
1826#: ../src/gpk-enum.c:406
1827msgid "Local install failed"
1828msgstr "Неуспешна локална инсталация"
1829
1830#: ../src/gpk-enum.c:409
1831msgid "Bad security signature"
1832msgstr "Неправилен подпис"
1833
1834#: ../src/gpk-enum.c:412
1835msgid "Missing security signature"
1836msgstr "Липсващ подпис"
1837
1838#: ../src/gpk-enum.c:415
1839msgid "Repository configuration invalid"
1840msgstr "Неправилна настройка на хранилище"
1841
1842#: ../src/gpk-enum.c:418
1843msgid "Invalid package file"
1844msgstr "Неправилен пакетен файл"
1845
1846#: ../src/gpk-enum.c:421
1847msgid "Package install blocked"
1848msgstr "Инсталирането на пакета е блокирано"
1849
1850#: ../src/gpk-enum.c:424
1851msgid "Package is corrupt"
1852msgstr "Повреден пакет"
1853
1854#: ../src/gpk-enum.c:427
1855msgid "All packages are already installed"
1856msgstr "Всички пакети вече са инсталирани"
1857
1858#: ../src/gpk-enum.c:430
1859msgid "The specified file could not be found"
1860msgstr "Указаният файл не може да бъде намерен"
1861
1862#: ../src/gpk-enum.c:433
1863msgid "No more mirrors are available"
1864msgstr "Няма други огледала"
1865
1866#: ../src/gpk-enum.c:436
1867msgid "No distribution upgrade data is available"
1868msgstr "Липсват данни за обновления на дистрибуцията"
1869
1870#: ../src/gpk-enum.c:439
1871msgid "Package is incompatible with this system"
1872msgstr "Пакетът е несъвместим с тази система"
1873
1874#: ../src/gpk-enum.c:442
1875msgid "No space is left on the disk"
1876msgstr "Свободното пространство на диска свърши"
1877
1878#. TRANSLATORS: this is the window title when a new cd or dvd is required
1879#: ../src/gpk-enum.c:445 ../src/gpk-task.c:359
1880msgid "A media change is required"
1881msgstr "Необходима е смяна на носителя"
1882
1883#: ../src/gpk-enum.c:448
1884msgid "Authorization failed"
1885msgstr "Неуспешна идентификация"
1886
1887#: ../src/gpk-enum.c:451
1888msgid "Update not found"
1889msgstr "Обновлението не е открито"
1890
1891#: ../src/gpk-enum.c:454
1892msgid "Cannot install from untrusted source"
1893msgstr "Не може да се инсталира от недоверено хранилищe"
1894
1895#: ../src/gpk-enum.c:457
1896msgid "Cannot update from untrusted source"
1897msgstr "Не може да се обновява от недоверено хранилище"
1898
1899#: ../src/gpk-enum.c:460
1900msgid "Cannot get the file list"
1901msgstr "Списъкът с файлове не може да бъде получен"
1902
1903#: ../src/gpk-enum.c:463
1904msgid "Cannot get package requires"
1905msgstr "Изискванията на пакета не бяха получени"
1906
1907#: ../src/gpk-enum.c:466
1908msgid "Cannot disable source"
1909msgstr "Хранилището не може да бъде изключено"
1910
1911#: ../src/gpk-enum.c:469
1912msgid "The download failed"
1913msgstr "Пакетът не бе изтеглен"
1914
1915#: ../src/gpk-enum.c:472
1916msgid "Package failed to configure"
1917msgstr "Пакетът не бе настроен"
1918
1919#: ../src/gpk-enum.c:475
1920msgid "Package failed to build"
1921msgstr "Пакетът не бе компилиран"
1922
1923#: ../src/gpk-enum.c:478
1924msgid "Package failed to install"
1925msgstr "Пакетът не бе инсталиран"
1926
1927#: ../src/gpk-enum.c:481
1928msgid "Package failed to be removed"
1929msgstr "Пакетът не бе деинсталиран"
1930
1931#: ../src/gpk-enum.c:484
1932msgid "Update failed due to running process"
1933msgstr "Обновяването е неуспешно заради текущо пуснат процес"
1934
1935#: ../src/gpk-enum.c:487
1936msgid "The package database was changed"
1937msgstr "Базата от данни с пакетите се промени"
1938
1939#: ../src/gpk-enum.c:490
1940msgid "Virtual provide type is not supported"
1941msgstr "Не се поддържат виртуални видове"
1942
1943#: ../src/gpk-enum.c:493
1944msgid "Install root is invalid"
1945msgstr "Неправилна целева папка за инсталиране"
1946
1947#: ../src/gpk-enum.c:510
1948msgid "Failed with unknown error code."
1949msgstr "Грешка с непознат код."
1950
1951#: ../src/gpk-enum.c:513
1952msgid ""
1953"There is no network connection available.\n"
1954"Please check your connection settings and try again."
1955msgstr ""
1956"Липсва връзка с мрежата.\n"
1957"Проверете настройките на връзката и пробвайте отново."
1958
1959#: ../src/gpk-enum.c:517
1960msgid ""
1961"The package list needs to be rebuilt.\n"
1962"This should have been done by the backend automatically."
1963msgstr ""
1964"Списъкът с пакети трябва да се генерира наново.\n"
1965"Ядрото е трябвало да направи това автоматично."
1966
1967#: ../src/gpk-enum.c:521
1968msgid ""
1969"The service that is responsible for handling user requests is out of "
1970"memory.\n"
1971"Please restart your computer."
1972msgstr ""
1973"Няма памет за услугата, която отговаря за обработката на потребителските "
1974"заявки.\n"
1975"Рестартирайте компютъра."
1976
1977#: ../src/gpk-enum.c:525
1978msgid "A thread could not be created to service the user request."
1979msgstr ""
1980"Не може да бъде създадена нишка, която да обработи потребителската заявка."
1981
1982#: ../src/gpk-enum.c:528
1983msgid ""
1984"The action is not supported by this backend.\n"
1985"Please report a bug in your distribution bugtracker as this should not have "
1986"happened."
1987msgstr ""
1988"Това ядро не поддържа това действие.\n"
1989"Моля докладвайте това в системата за проследяване на грешки на "
1990"дистрибуцията, която ползвате."
1991
1992#: ../src/gpk-enum.c:532
1993msgid ""
1994"A problem that we were not expecting has occurred.\n"
1995"Please report this bug in your distribution bugtracker with the error "
1996"description."
1997msgstr ""
1998"Възникна неочакван проблем.\n"
1999"Моля докладвайте това в системата за проследяване на грешки на "
2000"дистрибуцията, която ползвате, заедно с описанието на грешката."
2001
2002#: ../src/gpk-enum.c:536
2003msgid ""
2004"A security trust relationship could not be made with software source.\n"
2005"Please check your security settings."
2006msgstr ""
2007"Не може да се установи връзка на довереност с хранилището.\n"
2008"Проверете настройките на сигурността."
2009
2010#: ../src/gpk-enum.c:540
2011msgid ""
2012"The package that is trying to be removed or updated is not already installed."
2013msgstr ""
2014"Пакетът, който се опитвате да деинсталирате или обновите, не е инсталиран."
2015
2016#: ../src/gpk-enum.c:543
2017msgid ""
2018"The package that is being modified was not found on your system or in any "
2019"software source."
2020msgstr ""
2021"Пакетът, който бива променян, не е открит на системата ви, както и в никое "
2022"хранилище."
2023
2024#: ../src/gpk-enum.c:546
2025msgid "The package that is trying to be installed is already installed."
2026msgstr "Пакетът, който се опитвате да инсталирате, вече е инсталиран."
2027
2028#: ../src/gpk-enum.c:549
2029msgid ""
2030"The package download failed.\n"
2031"Please check your network connectivity."
2032msgstr ""
2033"Неуспешно изтегляне на пакет.\n"
2034"Проверете връзката си с мрежата."
2035
2036#: ../src/gpk-enum.c:553
2037msgid ""
2038"The group type was not found.\n"
2039"Please check your group list and try again."
2040msgstr ""
2041"Видът на групата не е открит.\n"
2042"Проверете списъка с групи и опитайте отново."
2043
2044#: ../src/gpk-enum.c:557
2045msgid ""
2046"The group list could not be loaded.\n"
2047"Refreshing your cache may help, although this is normally a software source "
2048"error."
2049msgstr ""
2050"Списъкът с групи не може да бъде зареден.\n"
2051"Опресняването на кеша може и да помогне, но обикновено причината е грешка в "
2052"хранилището."
2053
2054#: ../src/gpk-enum.c:562
2055msgid ""
2056"A package could not be found that allows the action to complete.\n"
2057"More information is available in the detailed report."
2058msgstr ""
2059"Не може да бъде открит пакет, който да позволи завършването на действието.\n"
2060"Повече информация е достъпна в подробния доклад."
2061
2062#: ../src/gpk-enum.c:566
2063msgid "The search filter was not correctly formed."
2064msgstr "Неправилен филтър за търсене."
2065
2066#: ../src/gpk-enum.c:569
2067msgid ""
2068"The package identifier was not well formed when sent to the server.\n"
2069"This normally indicates an internal error and should be reported."
2070msgstr ""
2071"Когато бе изпратен към сървъра, идентификаторът на пакет бе неправилен.\n"
2072"Обикновено това е признак за вътрешна грешка и трябва да бъде докладван."
2073
2074#: ../src/gpk-enum.c:573
2075msgid ""
2076"An unspecified transaction error has occurred.\n"
2077"More information is available in the detailed report."
2078msgstr ""
2079"Възникна неуказана грешка в транзакцията.\n"
2080"Повече информация е налична в подробния доклад."
2081
2082#: ../src/gpk-enum.c:577
2083msgid ""
2084"The remote software source name was not found.\n"
2085"You may need to enable an item in Software Sources."
2086msgstr ""
2087"Отдалеченото хранилище не бе открито.\n"
2088"Пробвайте да го включите при другите хранилища."
2089
2090#: ../src/gpk-enum.c:581
2091msgid "Removing a protected system package is not allowed."
2092msgstr "Деинсталирането на защитен, системен пакет не е позволено."
2093
2094#: ../src/gpk-enum.c:584
2095msgid "The action was canceled successfully and no packages were changed."
2096msgstr "Действието бе успешно отменено и не са променяни пакети."
2097
2098#: ../src/gpk-enum.c:587
2099msgid ""
2100"The action was canceled successfully and no packages were changed.\n"
2101"The backend did not exit cleanly."
2102msgstr ""
2103"Действието бе успешно отменено и не са променяни пакети.\n"
2104"Ядрото завърши работа с грешка."
2105
2106#: ../src/gpk-enum.c:591
2107msgid ""
2108"The native package configuration file could not be opened.\n"
2109"Please make sure configuration is valid."
2110msgstr ""
2111"Файлът с настройките на пакета за конкретната архитектура не може да бъде "
2112"отворен.\n"
2113"Проверете настройките."
2114
2115#: ../src/gpk-enum.c:595
2116msgid "The action cannot be canceled at this time."
2117msgstr "Действието не може да бъде отменено в момента."
2118
2119#: ../src/gpk-enum.c:598
2120msgid ""
2121"Source packages are not normally installed this way.\n"
2122"Check the extension of the file you are trying to install."
2123msgstr ""
2124"Пакетите с изходен код обикновено не се инсталират така.\n"
2125"Проверете разширението на файла, който искате да инсталирате."
2126
2127#: ../src/gpk-enum.c:602
2128msgid ""
2129"The license agreement was not agreed to.\n"
2130"To use this software you have to accept the license."
2131msgstr ""
2132"Лицензното споразумение не е било прието.\n"
2133"За да използвате този софтуер, трябва да приемете лиценза."
2134
2135#: ../src/gpk-enum.c:606
2136msgid ""
2137"Two packages provide the same file.\n"
2138"This is usually due to mixing packages from different software sources."
2139msgstr ""
2140"Два пакета предоставят един и същи файл.\n"
2141"Обикновено това се случва при смесването на пакети от различни хранилища."
2142
2143#: ../src/gpk-enum.c:610
2144msgid ""
2145"Multiple packages exist that are not compatible with each other.\n"
2146"This is usually due to mixing packages from different software sources."
2147msgstr ""
2148"Съществуват множество пакети, които са несъвместими един с друг.\n"
2149"Обикновено това се случва при смесването на пакети от различни хранилища."
2150
2151#: ../src/gpk-enum.c:614
2152msgid ""
2153"There was a (possibly temporary) problem connecting to a software source.\n"
2154"Please check the detailed error for further details."
2155msgstr ""
2156"Имаше (вероятно временен) проблем при свързването с хранилища.\n"
2157"За повече информация вижте подробностите към грешката."
2158
2159#: ../src/gpk-enum.c:618
2160msgid ""
2161"Failed to initialize packaging backend.\n"
2162"This may occur if other packaging tools are being used simultaneously."
2163msgstr ""
2164"Пакетното ядро не може да се инициализира.\n"
2165"Това може да се случи, когато се ползват едновременно няколко инструмента за "
2166"пакети."
2167
2168#: ../src/gpk-enum.c:622
2169msgid ""
2170"Failed to close down the backend instance.\n"
2171"This error can normally be ignored."
2172msgstr ""
2173"Стартираното ядро не може да бъде спряно.\n"
2174"Обикновено можете да прескочите тази грешка."
2175
2176#: ../src/gpk-enum.c:626
2177msgid ""
2178"Cannot get the exclusive lock on the packaging backend.\n"
2179"Please close any other legacy packaging tools that may be open."
2180msgstr ""
2181"Не може да се придобие изключителен достъп до пакетното ядро.\n"
2182"Проверете дали не е отворен остарял инструмент за работа с пакети."
2183
2184#: ../src/gpk-enum.c:630
2185msgid "None of the selected packages could be updated."
2186msgstr "Никой от избраните пакети не може да бъде обновен."
2187
2188#: ../src/gpk-enum.c:633
2189msgid "The repository configuration could not be modified."
2190msgstr "Настройките на хранилището не могат да бъдат променени."
2191
2192#: ../src/gpk-enum.c:636
2193msgid ""
2194"Installing the local file failed.\n"
2195"More information is available in the detailed report."
2196msgstr ""
2197"Неуспешно инсталиране на локален файл.\n"
2198"Повече информация е налична в подробния доклад."
2199
2200#: ../src/gpk-enum.c:640
2201msgid "The package security signature could not be verified."
2202msgstr "Подписът върху пакета не може да бъде проверен."
2203
2204#: ../src/gpk-enum.c:643
2205msgid ""
2206"The package security signature is missing and this package is untrusted.\n"
2207"This package was not signed when created."
2208msgstr ""
2209"Сертификатът за сигурност на пакета липсва и няма доверие в този пакет.\n"
2210"Пакетът не е бил подписан при създаването си."
2211
2212#: ../src/gpk-enum.c:647
2213msgid "Repository configuration was invalid and could not be read."
2214msgstr "Неправилни настройки на хранилище, които не могат да бъдат прочетени."
2215
2216#: ../src/gpk-enum.c:650
2217msgid ""
2218"The package you are attempting to install is not valid.\n"
2219"The package file could be corrupt, or not a proper package."
2220msgstr ""
2221"Пакетът, който се опитвате да инсталирате е повреден.\n"
2222"Или има проблем с файла на пакета, или това въобще не е пакет."
2223
2224#: ../src/gpk-enum.c:654
2225msgid ""
2226"Installation of this package prevented by your packaging system's "
2227"configuration."
2228msgstr ""
2229"Инсталирането на този пакет бе предотвратено от настройките на пакетната ви "
2230"система."
2231
2232#: ../src/gpk-enum.c:657
2233msgid ""
2234"The package that was downloaded is corrupt and needs to be downloaded again."
2235msgstr "Изтегленият пакет е повреден. Ще бъде изтеглен отново."
2236
2237#: ../src/gpk-enum.c:660
2238msgid ""
2239"All of the packages selected for install are already installed on the system."
2240msgstr "Всички избрани за инсталиране пакети вече са налични на системата."
2241
2242#: ../src/gpk-enum.c:663
2243msgid ""
2244"The specified file could not be found on the system.\n"
2245"Check the file still exists and has not been deleted."
2246msgstr ""
2247"Указаният файл не може да бъде открит на тази система.\n"
2248"Проверете дали файлът още съществува и не е бил изтрит."
2249
2250#: ../src/gpk-enum.c:667
2251msgid ""
2252"Required data could not be found on any of the configured software sources.\n"
2253"There were no more download mirrors that could be tried."
2254msgstr ""
2255"Изисканите данни липсват във всички настроени хранилища.\n"
2256"Няма други огледални сайтове, в които да се провери."
2257
2258#: ../src/gpk-enum.c:671
2259msgid ""
2260"Required upgrade data could not be found in any of the configured software "
2261"sources.\n"
2262"The list of distribution upgrades will be unavailable."
2263msgstr ""
2264"Изисканите данни за обновяване липсват във всички настроени хранилища.\n"
2265"Списъкът с обновяванията на дистрибуцията е недостъпен."
2266
2267#: ../src/gpk-enum.c:675
2268msgid ""
2269"The package that is trying to be installed is incompatible with this system."
2270msgstr ""
2271"Пакетът, който се опитвате да инсталирате, е несъвместим с тази система."
2272
2273#: ../src/gpk-enum.c:678
2274msgid ""
2275"There is insufficient space on the device.\n"
2276"Free some space on the system disk to perform this operation."
2277msgstr ""
2278"На устройството липсва свободно пространство.\n"
2279"За да извършите това действие, освободете място."
2280
2281#: ../src/gpk-enum.c:682
2282msgid "Additional media is required to complete the transaction."
2283msgstr "За завършването на транзакцията се нуждаете от допълнителен носител."
2284
2285#: ../src/gpk-enum.c:685
2286msgid ""
2287"You have failed to provide correct authentication.\n"
2288"Please check any passwords or account settings."
2289msgstr ""
2290"Дали сте грешни данни за идентификация.\n"
2291"Проверете въведените пароли и настройките на регистрацията си."
2292
2293#: ../src/gpk-enum.c:689
2294msgid ""
2295"The specified update could not be found.\n"
2296"It could have already been installed or no longer available on the remote "
2297"server."
2298msgstr ""
2299"Указаното обновяване не може да бъде открито.\n"
2300"Може вече да сте го инсталирали или да не е достъпно на отдалечения сървър."
2301
2302#: ../src/gpk-enum.c:693
2303msgid "The package could not be installed from untrusted source."
2304msgstr "Пакетът не може да бъде инсталиран от недоверено хранилище."
2305
2306#: ../src/gpk-enum.c:696
2307msgid "The package could not be updated from untrusted source."
2308msgstr "Пакетът не може да бъде обновен от недоверено хранилищe."
2309
2310#: ../src/gpk-enum.c:699
2311msgid "The file list is not available for this package."
2312msgstr "Този пакет не предоставя списък на съдържаните в него файлове."
2313
2314#: ../src/gpk-enum.c:702
2315msgid "The information about what requires this package could not be obtained."
2316msgstr "Информацията, кои пакети се нуждаят от този, не може да бъде получена."
2317
2318#: ../src/gpk-enum.c:705
2319msgid "The specified software source could not be disabled."
2320msgstr "Указаното хранилищe не може да бъде изключено."
2321
2322#: ../src/gpk-enum.c:708
2323msgid ""
2324"The download could not be done automatically and should be done manually.\n"
2325"More information is available in the detailed report."
2326msgstr ""
2327"Изтеглянето не може да бъде извършено автоматично, трябва да се осъществи "
2328"ръчно.\n"
2329"Повече информация е достъпна в подробния доклад."
2330
2331#: ../src/gpk-enum.c:712
2332msgid ""
2333"One of the selected packages failed to configure correctly.\n"
2334"More information is available in the detailed report."
2335msgstr ""
2336"Един от избраните пакети не бе настроен успешно.\n"
2337"Повече информация е налична в подробния доклад."
2338
2339#: ../src/gpk-enum.c:716
2340msgid ""
2341"One of the selected packages failed to build correctly.\n"
2342"More information is available in the detailed report."
2343msgstr ""
2344"Един от избраните пакети не бе компилиран успешно.\n"
2345"Повече информация е налична в подробния доклад."
2346
2347#: ../src/gpk-enum.c:720
2348msgid ""
2349"One of the selected packages failed to install correctly.\n"
2350"More information is available in the detailed report."
2351msgstr ""
2352"Един от избраните пакети не бе инсталиран успешно.\n"
2353"Повече информация е налична в подробния доклад."
2354
2355#: ../src/gpk-enum.c:724
2356msgid ""
2357"One of the selected packages failed to be removed correctly.\n"
2358"More information is available in the detailed report."
2359msgstr ""
2360"Един от избраните пакети не бе деинсталиран успешно.\n"
2361"Повече информация е налична в подробния доклад."
2362
2363#: ../src/gpk-enum.c:728
2364msgid ""
2365"A program is running that has to be closed before the update can proceed.\n"
2366"More information is available in the detailed report."
2367msgstr ""
2368"За обновяването е необходимо да се спре някоя от стартираните програми.\n"
2369"Повече информация е достъпна в подробния доклад."
2370
2371#: ../src/gpk-enum.c:732
2372msgid "The package database was changed while the request was running."
2373msgstr ""
2374"Базата от данни с пакетите се промени по времето, когато заявката се "
2375"изпълняваше."
2376
2377#: ../src/gpk-enum.c:735
2378msgid "The virtual provide type is not supported by this system."
2379msgstr "Виртуалният вид не се поддържа от тази система."
2380
2381#: ../src/gpk-enum.c:738
2382msgid "The install root is invalid. Please contact your administrator."
2383msgstr ""
2384"Избраната за инсталиране целева папка е неправилна. Свържете се със "
2385"системния администратор."
2386
2387#: ../src/gpk-enum.c:756
2388msgid "No restart is necessary."
2389msgstr "Не е необходимо рестартиране."
2390
2391#: ../src/gpk-enum.c:759
2392msgid "You will be required to restart this application."
2393msgstr "Ще е необходимо да рестартирате тази програма."
2394
2395#: ../src/gpk-enum.c:762
2396msgid "You will be required to log out and back in."
2397msgstr "Ще е необходимо да излезете и да влезете в системата."
2398
2399#: ../src/gpk-enum.c:765
2400msgid "A restart will be required."
2401msgstr "Ще е необходимо да рестартирате системата."
2402
2403#: ../src/gpk-enum.c:768
2404msgid "You will be required to log out and back in due to a security update."
2405msgstr ""
2406"Ще е необходимо да излезете и да влезете в системата поради обновление по "
2407"сигурността."
2408
2409#: ../src/gpk-enum.c:771
2410msgid "A restart will be required due to a security update."
2411msgstr ""
2412"Ще е необходимо да рестартирате системата поради обновление по сигурността."
2413
2414#: ../src/gpk-enum.c:788
2415msgid "No restart is required."
2416msgstr "Не е необходимо да рестартирате системата."
2417
2418#: ../src/gpk-enum.c:791
2419msgid "A restart is required."
2420msgstr "Необходимо е да рестартирате системата."
2421
2422#: ../src/gpk-enum.c:794
2423msgid "You need to log out and log back in."
2424msgstr "Необходимо е да излезете и да влезете в системата."
2425
2426#: ../src/gpk-enum.c:797
2427msgid "You need to restart the application."
2428msgstr "Необходимо е да рестартирате програмата."
2429
2430#: ../src/gpk-enum.c:800
2431msgid "You need to log out and log back in to remain secure."
2432msgstr ""
2433"Необходимо е да излезете и да влезете в системата, за да бъдете защитени."
2434
2435#: ../src/gpk-enum.c:803
2436msgid "A restart is required to remain secure."
2437msgstr "Необходимо е да рестартирате системата, за да бъдете защитени."
2438
2439#. TRANSLATORS: A distribution stability level
2440#: ../src/gpk-enum.c:821
2441msgid "Stable"
2442msgstr "Стабилна"
2443
2444#. TRANSLATORS: A distribution stability level
2445#: ../src/gpk-enum.c:825
2446msgid "Unstable"
2447msgstr "Нестабилна"
2448
2449#. TRANSLATORS: A distribution stability level
2450#: ../src/gpk-enum.c:829
2451msgid "Testing"
2452msgstr "За тестване"
2453
2454#: ../src/gpk-enum.c:846
2455msgid "A mirror is possibly broken"
2456msgstr "Огледалото вероятно има проблем"
2457
2458#: ../src/gpk-enum.c:849
2459msgid "The connection was refused"
2460msgstr "Връзката е отказана"
2461
2462#: ../src/gpk-enum.c:852
2463msgid "The parameter was invalid"
2464msgstr "Неправилен параметър"
2465
2466#: ../src/gpk-enum.c:855
2467msgid "The priority was invalid"
2468msgstr "Неправилен приоритет"
2469
2470#: ../src/gpk-enum.c:858
2471msgid "Backend warning"
2472msgstr "Предупреждение от ядрото"
2473
2474#: ../src/gpk-enum.c:861
2475msgid "Daemon warning"
2476msgstr "Предупреждение от демона"
2477
2478#: ../src/gpk-enum.c:864
2479msgid "The package list cache is being rebuilt"
2480msgstr "Кешът със списъка на пакети в момента се генерира наново"
2481
2482#: ../src/gpk-enum.c:867
2483msgid "An untrusted package was installed"
2484msgstr "Инсталиран е недоверен пакет"
2485
2486#: ../src/gpk-enum.c:870
2487msgid "A newer package exists"
2488msgstr "Съществува по-нов пакет"
2489
2490#: ../src/gpk-enum.c:873
2491msgid "Could not find package"
2492msgstr "Пакетът не може да бъде открит"
2493
2494#: ../src/gpk-enum.c:876
2495msgid "Configuration files were changed"
2496msgstr "Конфигурационните файлове са променени"
2497
2498#: ../src/gpk-enum.c:879
2499msgid "Package is already installed"
2500msgstr "Пакетът вече е инсталиран"
2501
2502#: ../src/gpk-enum.c:882
2503msgid "Automatic cleanup is being ignored"
2504msgstr "Автоматичното изчистване е прескочено"
2505
2506#: ../src/gpk-enum.c:885
2507msgid "Software source download failed"
2508msgstr "Неуспешно изтегляне на хранилище"
2509
2510#: ../src/gpk-enum.c:888
2511msgid "This software source is for developers only"
2512msgstr "Това хранилищe е само за разработчици"
2513
2514#: ../src/gpk-enum.c:891
2515msgid "Other updates have been held back"
2516msgstr "Някои обновления ще изчакат"
2517
2518#. TRANSLATORS: This is when the transaction status is not known
2519#: ../src/gpk-enum.c:909
2520msgid "Unknown state"
2521msgstr "Неизвестно състояние"
2522
2523#. TRANSLATORS: transaction state, the daemon is in the process of starting
2524#: ../src/gpk-enum.c:913
2525msgid "Starting"
2526msgstr "Начало"
2527
2528#. TRANSLATORS: transaction state, the transaction is waiting for another to complete
2529#: ../src/gpk-enum.c:917
2530msgid "Waiting in queue"
2531msgstr "Изчакване на опашка"
2532
2533#. TRANSLATORS: transaction state, just started
2534#: ../src/gpk-enum.c:921
2535msgid "Running"
2536msgstr "Изпълнение"
2537
2538#. TRANSLATORS: transaction state, is querying data
2539#: ../src/gpk-enum.c:925
2540msgid "Querying"
2541msgstr "Запитване"
2542
2543#. TRANSLATORS: transaction state, getting data from a server
2544#: ../src/gpk-enum.c:929
2545msgid "Getting information"
2546msgstr "Получаване на информация"
2547
2548#. TRANSLATORS: transaction state, downloading package files
2549#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2550#: ../src/gpk-enum.c:937 ../src/gpk-enum.c:1373
2551msgid "Downloading packages"
2552msgstr "Изтегляне на пакети"
2553
2554#. TRANSLATORS: transaction state, refreshing internal lists
2555#: ../src/gpk-enum.c:945
2556msgid "Refreshing software list"
2557msgstr "Обновяване на списъка с пакети"
2558
2559#. TRANSLATORS: transaction state, installing updates
2560#: ../src/gpk-enum.c:949
2561msgid "Installing updates"
2562msgstr "Инсталиране на обновления"
2563
2564#. TRANSLATORS: transaction state, removing old packages, and cleaning config files
2565#: ../src/gpk-enum.c:953
2566msgid "Cleaning up packages"
2567msgstr "Изчистване на пакети"
2568
2569#. TRANSLATORS: transaction state, obsoleting old packages
2570#: ../src/gpk-enum.c:957
2571msgid "Obsoleting packages"
2572msgstr "Обявяване на пакети за остарели"
2573
2574#. TRANSLATORS: transaction state, checking the transaction before we do it
2575#: ../src/gpk-enum.c:961
2576msgid "Resolving dependencies"
2577msgstr "Изчисляване на зависимостите"
2578
2579#. TRANSLATORS: transaction state, checking if we have all the security keys for the operation
2580#: ../src/gpk-enum.c:965
2581msgid "Checking signatures"
2582msgstr "Проверка на подписите"
2583
2584#. TRANSLATORS: transaction state, when we return to a previous system state
2585#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2586#: ../src/gpk-enum.c:969 ../src/gpk-enum.c:1333
2587msgid "Rolling back"
2588msgstr "Връщанe на транзакция"
2589
2590#. TRANSLATORS: transaction state, when we're doing a test transaction
2591#: ../src/gpk-enum.c:973
2592msgid "Testing changes"
2593msgstr "Проверка на промените"
2594
2595#. TRANSLATORS: transaction state, when we're writing to the system package database
2596#: ../src/gpk-enum.c:977
2597msgid "Committing changes"
2598msgstr "Завършване на промените"
2599
2600#. TRANSLATORS: transaction state, requesting data from a server
2601#: ../src/gpk-enum.c:981
2602msgid "Requesting data"
2603msgstr "Изискване на данни"
2604
2605#. TRANSLATORS: transaction state, all done!
2606#: ../src/gpk-enum.c:985
2607msgid "Finished"
2608msgstr "Завършено"
2609
2610#. TRANSLATORS: transaction state, in the process of cancelling
2611#: ../src/gpk-enum.c:989
2612msgid "Cancelling"
2613msgstr "Отмяна"
2614
2615#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
2616#: ../src/gpk-enum.c:993
2617msgid "Downloading repository information"
2618msgstr "Изтегляне на информацията за хранилище"
2619
2620#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
2621#: ../src/gpk-enum.c:997
2622msgid "Downloading list of packages"
2623msgstr "Изтегляне на списъка с пакети"
2624
2625#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
2626#: ../src/gpk-enum.c:1001
2627msgid "Downloading file lists"
2628msgstr "Изтегляне на списъците с файлове"
2629
2630#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
2631#: ../src/gpk-enum.c:1005
2632msgid "Downloading lists of changes"
2633msgstr "Изтегляне на списъците с промените"
2634
2635#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
2636#: ../src/gpk-enum.c:1009
2637msgid "Downloading groups"
2638msgstr "Изтегляне на групите"
2639
2640#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
2641#: ../src/gpk-enum.c:1013
2642msgid "Downloading update information"
2643msgstr "Изтегляне на информацията за обновяване"
2644
2645#. TRANSLATORS: transaction state, repackaging delta files
2646#: ../src/gpk-enum.c:1017
2647msgid "Repackaging files"
2648msgstr "Повторно пакетиране на файлове"
2649
2650#. TRANSLATORS: transaction state, loading databases
2651#: ../src/gpk-enum.c:1021
2652msgid "Loading cache"
2653msgstr "Зареждане на кеша"
2654
2655#. TRANSLATORS: transaction state, scanning for running processes
2656#: ../src/gpk-enum.c:1025
2657msgid "Scanning installed applications"
2658msgstr "Преглед на инсталираните програми"
2659
2660#. TRANSLATORS: transaction state, generating a list of packages installed on the system
2661#: ../src/gpk-enum.c:1029
2662msgid "Generating package lists"
2663msgstr "Генериране на списъците с пакети"
2664
2665#. TRANSLATORS: transaction state, when we're waiting for the native tools to exit
2666#: ../src/gpk-enum.c:1033
2667msgid "Waiting for package manager lock"
2668msgstr "Изчакване поради заключване от управлението на пакети"
2669
2670#. TRANSLATORS: waiting for user to type in a password
2671#: ../src/gpk-enum.c:1037
2672msgid "Waiting for authentication"
2673msgstr "Изчакване за идентификация"
2674
2675#. TRANSLATORS: we are updating the list of processes
2676#: ../src/gpk-enum.c:1041
2677msgid "Updating the list of running applications"
2678msgstr "Обновяване на списъка със стартираните програми"
2679
2680#. TRANSLATORS: we are checking executable files in use
2681#: ../src/gpk-enum.c:1045
2682msgid "Checking for applications currently in use"
2683msgstr "Проверка за приложенията, които се ползват в момента"
2684
2685#. TRANSLATORS: we are checking for libraries in use
2686#: ../src/gpk-enum.c:1049
2687msgid "Checking for libraries currently in use"
2688msgstr "Проверка за библиотеките, които се ползват в момента"
2689
2690#. TRANSLATORS: we are copying package files to prepare to install
2691#: ../src/gpk-enum.c:1053
2692msgid "Copying files"
2693msgstr "Копиране на файлове"
2694
2695#. TRANSLATORS: type of update
2696#: ../src/gpk-enum.c:1071
2697#, c-format
2698msgid "%i trivial update"
2699msgid_plural "%i trivial updates"
2700msgstr[0] "%i дребно обновление"
2701msgstr[1] "%i дребни обновления"
2702
2703#. TRANSLATORS: type of update in the case that we don't have any data
2704#: ../src/gpk-enum.c:1075
2705#, c-format
2706msgid "%i update"
2707msgid_plural "%i updates"
2708msgstr[0] "%i обновление"
2709msgstr[1] "%i обновления"
2710
2711#. TRANSLATORS: type of update
2712#: ../src/gpk-enum.c:1079
2713#, c-format
2714msgid "%i important update"
2715msgid_plural "%i important updates"
2716msgstr[0] "%i важно обновление"
2717msgstr[1] "%i важни обновления"
2718
2719#. TRANSLATORS: type of update
2720#: ../src/gpk-enum.c:1083
2721#, c-format
2722msgid "%i security update"
2723msgid_plural "%i security updates"
2724msgstr[0] "%i обновление по сигурността"
2725msgstr[1] "%i обновления по сигурността"
2726
2727#. TRANSLATORS: type of update
2728#: ../src/gpk-enum.c:1087
2729#, c-format
2730msgid "%i bug fix update"
2731msgid_plural "%i bug fix updates"
2732msgstr[0] "%i обновление за грешки"
2733msgstr[1] "%i обновления за грешки"
2734
2735#. TRANSLATORS: type of update
2736#: ../src/gpk-enum.c:1091
2737#, c-format
2738msgid "%i enhancement update"
2739msgid_plural "%i enhancement updates"
2740msgstr[0] "%i обновление с подобрения"
2741msgstr[1] "%i обновления с подобрения"
2742
2743#. TRANSLATORS: number of updates that cannot be installed due to deps
2744#: ../src/gpk-enum.c:1095
2745#, c-format
2746msgid "%i blocked update"
2747msgid_plural "%i blocked updates"
2748msgstr[0] "%i спряно обновление"
2749msgstr[1] "%i спрени обновления"
2750
2751#. TRANSLATORS: The type of update
2752#: ../src/gpk-enum.c:1113
2753msgid "Trivial update"
2754msgstr "Дребно обновление"
2755
2756#. TRANSLATORS: The type of update
2757#: ../src/gpk-enum.c:1117
2758msgid "Normal update"
2759msgstr "Обичайно обновление"
2760
2761#. TRANSLATORS: The type of update
2762#: ../src/gpk-enum.c:1121
2763msgid "Important update"
2764msgstr "Важно обновление"
2765
2766#. TRANSLATORS: The type of update
2767#: ../src/gpk-enum.c:1125
2768msgid "Security update"
2769msgstr "Обновление по сигурността"
2770
2771#. TRANSLATORS: The type of update
2772#: ../src/gpk-enum.c:1129
2773msgid "Bug fix update"
2774msgstr "Обновление за грешки"
2775
2776#. TRANSLATORS: The type of update
2777#: ../src/gpk-enum.c:1133
2778msgid "Enhancement update"
2779msgstr "Обновление за подобрения"
2780
2781#. TRANSLATORS: The type of update
2782#: ../src/gpk-enum.c:1137
2783msgid "Blocked update"
2784msgstr "Спряно обновление"
2785
2786#. TRANSLATORS: The state of a package, i.e. not installed
2787#: ../src/gpk-enum.c:1147
2788msgid "Available"
2789msgstr "Налично"
2790
2791#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
2792#: ../src/gpk-enum.c:1165 ../src/gpk-service-pack.c:445
2793msgid "Downloading"
2794msgstr "Изтегляне"
2795
2796#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
2797#: ../src/gpk-enum.c:1169
2798msgid "Updating"
2799msgstr "Обновяване"
2800
2801#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
2802#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2803#: ../src/gpk-enum.c:1173 ../src/gpk-enum.c:1309
2804msgid "Installing"
2805msgstr "Инсталиране"
2806
2807#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
2808#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2809#: ../src/gpk-enum.c:1177 ../src/gpk-enum.c:1305
2810msgid "Removing"
2811msgstr "Деинсталиране"
2812
2813#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
2814#: ../src/gpk-enum.c:1181
2815msgid "Cleaning up"
2816msgstr "Изчистване"
2817
2818#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
2819#: ../src/gpk-enum.c:1185
2820msgid "Obsoleting"
2821msgstr "Обявяване за остарял"
2822
2823#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
2824#: ../src/gpk-enum.c:1189
2825msgid "Reinstalling"
2826msgstr "Преинсталиране"
2827
2828#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
2829#: ../src/gpk-enum.c:1193
2830msgid "Preparing"
2831msgstr "Подготовка"
2832
2833#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
2834#: ../src/gpk-enum.c:1197
2835msgid "Decompressing"
2836msgstr "Декомпресиране"
2837
2838#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
2839#: ../src/gpk-enum.c:1215
2840msgid "Downloaded"
2841msgstr "Изтеглен"
2842
2843#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
2844#: ../src/gpk-enum.c:1219
2845msgid "Updated"
2846msgstr "Обновен"
2847
2848#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
2849#: ../src/gpk-enum.c:1227
2850msgid "Removed"
2851msgstr "Деинсталиран"
2852
2853#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
2854#: ../src/gpk-enum.c:1231
2855msgid "Cleaned up"
2856msgstr "Изчистен"
2857
2858#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
2859#: ../src/gpk-enum.c:1235
2860msgid "Obsoleted"
2861msgstr "Остарял"
2862
2863#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
2864#: ../src/gpk-enum.c:1239
2865msgid "Reinstalled"
2866msgstr "Преинсталиран"
2867
2868#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
2869#: ../src/gpk-enum.c:1243
2870msgid "Prepared"
2871msgstr "Подготвен"
2872
2873#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
2874#: ../src/gpk-enum.c:1247
2875msgid "Decompressed"
2876msgstr "Декомпресиран"
2877
2878#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2879#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
2880#: ../src/gpk-enum.c:1265 ../src/gpk-enum.c:1421
2881msgid "Unknown role type"
2882msgstr "Неизвестен вид роля"
2883
2884#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2885#: ../src/gpk-enum.c:1269
2886msgid "Getting dependencies"
2887msgstr "Получаване на зависимостите"
2888
2889#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2890#: ../src/gpk-enum.c:1273
2891msgid "Getting update detail"
2892msgstr "Получаване на подробна информация за обновлението"
2893
2894#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2895#: ../src/gpk-enum.c:1277
2896msgid "Getting details"
2897msgstr "Получаване на подробна информация"
2898
2899#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2900#: ../src/gpk-enum.c:1281
2901msgid "Getting requires"
2902msgstr "Получаване на изискванията"
2903
2904#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2905#: ../src/gpk-enum.c:1285
2906msgid "Getting updates"
2907msgstr "Получаване на обновленията"
2908
2909#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2910#: ../src/gpk-enum.c:1289
2911msgid "Searching details"
2912msgstr "Търсене в подробната информация"
2913
2914#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2915#: ../src/gpk-enum.c:1297
2916msgid "Searching groups"
2917msgstr "Търсене в групите"
2918
2919#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2920#: ../src/gpk-enum.c:1301
2921msgid "Searching for package name"
2922msgstr "Търсене в имената на пакетите"
2923
2924#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2925#: ../src/gpk-enum.c:1313
2926msgid "Installing file"
2927msgstr "Инсталиране на файл"
2928
2929#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2930#: ../src/gpk-enum.c:1317
2931msgid "Refreshing package cache"
2932msgstr "Обновяване на кеша с пакетите"
2933
2934#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2935#: ../src/gpk-enum.c:1321
2936msgid "Updating packages"
2937msgstr "Обновяване на пакетите"
2938
2939#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2940#: ../src/gpk-enum.c:1325
2941msgid "Updating system"
2942msgstr "Обновяване на системата"
2943
2944#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2945#: ../src/gpk-enum.c:1329
2946msgid "Canceling"
2947msgstr "Отменяне"
2948
2949#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2950#: ../src/gpk-enum.c:1337
2951msgid "Getting list of repositories"
2952msgstr "Получаване на списък с хранилищата"
2953
2954#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2955#: ../src/gpk-enum.c:1341
2956msgid "Enabling repository"
2957msgstr "Включване на хранилище"
2958
2959#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2960#: ../src/gpk-enum.c:1345
2961msgid "Setting repository data"
2962msgstr "Задаване на данните за хранилища"
2963
2964#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2965#: ../src/gpk-enum.c:1349
2966msgid "Resolving"
2967msgstr "Изчисляване на зависимости"
2968
2969#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2970#: ../src/gpk-enum.c:1353
2971msgid "Getting file list"
2972msgstr "Получаване на списъка с файлове"
2973
2974#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2975#: ../src/gpk-enum.c:1357
2976msgid "Getting what provides"
2977msgstr "Получаване на пакетите предоставящи"
2978
2979#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2980#: ../src/gpk-enum.c:1361
2981msgid "Installing signature"
2982msgstr "Инсталиране на подпис"
2983
2984#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2985#: ../src/gpk-enum.c:1365
2986msgid "Getting package lists"
2987msgstr "Получаване на списъците с пакети"
2988
2989#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2990#: ../src/gpk-enum.c:1369
2991msgid "Accepting EULA"
2992msgstr "Приемане на EULA"
2993
2994#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2995#: ../src/gpk-enum.c:1377
2996msgid "Getting distribution upgrade information"
2997msgstr "Получаване на информацията за обновяване на дистрибуцията"
2998
2999#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3000#: ../src/gpk-enum.c:1381
3001msgid "Getting categories"
3002msgstr "Получаване на категориите"
3003
3004#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3005#: ../src/gpk-enum.c:1385
3006msgid "Getting old transactions"
3007msgstr "Получаване на старите транзакции"
3008
3009#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3010#: ../src/gpk-enum.c:1389
3011msgid "Simulating the install of files"
3012msgstr "Симулация на инсталирането на файлове"
3013
3014#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3015#: ../src/gpk-enum.c:1393
3016msgid "Simulating the install"
3017msgstr "Симулиране на инсталирането"
3018
3019#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3020#: ../src/gpk-enum.c:1397
3021msgid "Simulating the remove"
3022msgstr "Симулиране на деинсталирането"
3023
3024#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3025#: ../src/gpk-enum.c:1401
3026msgid "Simulating the update"
3027msgstr "Симулация на обновяването"
3028
3029#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3030#: ../src/gpk-enum.c:1425
3031msgid "Got dependencies"
3032msgstr "Получени зависимости"
3033
3034#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3035#: ../src/gpk-enum.c:1429
3036msgid "Got update detail"
3037msgstr "Получена подробна информация за обновяването"
3038
3039#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3040#: ../src/gpk-enum.c:1433
3041msgid "Got details"
3042msgstr "Получена подробна информация"
3043
3044#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3045#: ../src/gpk-enum.c:1437
3046msgid "Got requires"
3047msgstr "Получени изисквания"
3048
3049#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3050#: ../src/gpk-enum.c:1441
3051msgid "Got updates"
3052msgstr "Получени обновления"
3053
3054#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3055#: ../src/gpk-enum.c:1445
3056msgid "Searched for package details"
3057msgstr "Търсене за допълнителна информация за пакет"
3058
3059#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3060#: ../src/gpk-enum.c:1449
3061msgid "Searched for file"
3062msgstr "Търсене на файл"
3063
3064#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3065#: ../src/gpk-enum.c:1453
3066msgid "Searched groups"
3067msgstr "Търсене в групите"
3068
3069#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3070#: ../src/gpk-enum.c:1457
3071msgid "Searched for package name"
3072msgstr "Търсене в имената на пакетите"
3073
3074#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3075#: ../src/gpk-enum.c:1461
3076msgid "Removed packages"
3077msgstr "Деинсталирани пакети"
3078
3079#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3080#: ../src/gpk-enum.c:1465
3081msgid "Installed packages"
3082msgstr "Инсталиране пакети"
3083
3084#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3085#: ../src/gpk-enum.c:1469
3086msgid "Installed local files"
3087msgstr "Инсталирани локални файлове"
3088
3089#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3090#: ../src/gpk-enum.c:1473
3091msgid "Refreshed package cache"
3092msgstr "Обновен кеш с пакетите"
3093
3094#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3095#: ../src/gpk-enum.c:1477
3096msgid "Updated packages"
3097msgstr "Обновени пакети"
3098
3099#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3100#: ../src/gpk-enum.c:1481
3101msgid "Updated system"
3102msgstr "Обновена система"
3103
3104#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3105#: ../src/gpk-enum.c:1485
3106msgid "Canceled"
3107msgstr "Отмяна"
3108
3109#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3110#: ../src/gpk-enum.c:1489
3111msgid "Rolled back"
3112msgstr "Връщане назад"
3113
3114#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3115#: ../src/gpk-enum.c:1493
3116msgid "Got list of repositories"
3117msgstr "Получен списък с хранилищата"
3118
3119#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3120#: ../src/gpk-enum.c:1497
3121msgid "Enabled repository"
3122msgstr "Включено хранилище"
3123
3124#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3125#: ../src/gpk-enum.c:1501
3126msgid "Set repository data"
3127msgstr "Задаване на данни за хранилище"
3128
3129#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3130#: ../src/gpk-enum.c:1505
3131msgid "Resolved"
3132msgstr "Изчисление"
3133
3134#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3135#: ../src/gpk-enum.c:1509
3136msgid "Got file list"
3137msgstr "Получен списък с файлове"
3138
3139#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3140#: ../src/gpk-enum.c:1513
3141msgid "Got what provides"
3142msgstr "Получен предоставящи пакет"
3143
3144#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3145#: ../src/gpk-enum.c:1517
3146msgid "Installed signature"
3147msgstr "Инсталиран подписът"
3148
3149#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3150#: ../src/gpk-enum.c:1521
3151msgid "Got package lists"
3152msgstr "Получени списъци с пакети"
3153
3154#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3155#: ../src/gpk-enum.c:1525
3156msgid "Accepted EULA"
3157msgstr "Приет лиценз"
3158
3159#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3160#: ../src/gpk-enum.c:1529
3161msgid "Downloaded packages"
3162msgstr "Изтеглени пакети"
3163
3164#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3165#: ../src/gpk-enum.c:1533
3166msgid "Got distribution upgrades"
3167msgstr "Получени обновления на дистрибуцията"
3168
3169#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3170#: ../src/gpk-enum.c:1537
3171msgid "Got categories"
3172msgstr "Получени категории"
3173
3174#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3175#: ../src/gpk-enum.c:1541
3176msgid "Got old transactions"
3177msgstr "Получена стари транзакции"
3178
3179#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3180#: ../src/gpk-enum.c:1545
3181msgid "Simulated the install of files"
3182msgstr "Симулация на инсталиране на файлове"
3183
3184#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3185#: ../src/gpk-enum.c:1549
3186msgid "Simulated the install"
3187msgstr "Симулация на инсталиране"
3188
3189#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3190#: ../src/gpk-enum.c:1553
3191msgid "Simulated the remove"
3192msgstr "Симулация на деинсталиране"
3193
3194#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3195#: ../src/gpk-enum.c:1557
3196msgid "Simulated the update"
3197msgstr "Симулация на обновяване"
3198
3199#. TRANSLATORS: The group type
3200#: ../src/gpk-enum.c:1575
3201msgid "Accessibility"
3202msgstr "Достъпност"
3203
3204#. TRANSLATORS: The group type
3205#: ../src/gpk-enum.c:1579
3206msgid "Accessories"
3207msgstr "Помощни програми"
3208
3209#. TRANSLATORS: The group type
3210#: ../src/gpk-enum.c:1583
3211msgid "Education"
3212msgstr "Образование"
3213
3214#. TRANSLATORS: The group type
3215#: ../src/gpk-enum.c:1587
3216msgid "Games"
3217msgstr "Игри"
3218
3219#. TRANSLATORS: The group type
3220#: ../src/gpk-enum.c:1591
3221msgid "Graphics"
3222msgstr "Графика"
3223
3224#. TRANSLATORS: The group type
3225#: ../src/gpk-enum.c:1595
3226msgid "Internet"
3227msgstr "Интернет"
3228
3229#. TRANSLATORS: The group type
3230#: ../src/gpk-enum.c:1599
3231msgid "Office"
3232msgstr "Офис"
3233
3234#. TRANSLATORS: The group type
3235#: ../src/gpk-enum.c:1603
3236msgid "Other"
3237msgstr "Други"
3238
3239#. TRANSLATORS: The group type
3240#: ../src/gpk-enum.c:1607
3241msgid "Programming"
3242msgstr "Програмиране"
3243
3244#. TRANSLATORS: The group type
3245#: ../src/gpk-enum.c:1611
3246msgid "Multimedia"
3247msgstr "Мултимедия"
3248
3249#. TRANSLATORS: The group type
3250#: ../src/gpk-enum.c:1619
3251msgid "GNOME desktop"
3252msgstr "Графична среда GNOME"
3253
3254#. TRANSLATORS: The group type
3255#: ../src/gpk-enum.c:1623
3256msgid "KDE desktop"
3257msgstr "Графична среда KDE"
3258
3259#. TRANSLATORS: The group type
3260#: ../src/gpk-enum.c:1627
3261msgid "XFCE desktop"
3262msgstr "Графична среда XFCE"
3263
3264#. TRANSLATORS: The group type
3265#: ../src/gpk-enum.c:1631
3266msgid "Other desktops"
3267msgstr "Други графични среди"
3268
3269#. TRANSLATORS: The group type
3270#: ../src/gpk-enum.c:1635
3271msgid "Publishing"
3272msgstr "Издателски програми"
3273
3274#. TRANSLATORS: The group type
3275#: ../src/gpk-enum.c:1639
3276msgid "Servers"
3277msgstr "Сървъри"
3278
3279#. TRANSLATORS: The group type
3280#: ../src/gpk-enum.c:1643
3281msgid "Fonts"
3282msgstr "Шрифтове"
3283
3284#. TRANSLATORS: The group type
3285#: ../src/gpk-enum.c:1647
3286msgid "Admin tools"
3287msgstr "Инструменти за администрация"
3288
3289#. TRANSLATORS: The group type
3290#: ../src/gpk-enum.c:1651
3291msgid "Legacy"
3292msgstr "Остарели програми"
3293
3294#. TRANSLATORS: The group type
3295#: ../src/gpk-enum.c:1655
3296msgid "Localization"
3297msgstr "Локализиране"
3298
3299#. TRANSLATORS: The group type
3300#: ../src/gpk-enum.c:1659
3301msgid "Virtualization"
3302msgstr "Виртуализиране"
3303
3304#. TRANSLATORS: The group type
3305#: ../src/gpk-enum.c:1663
3306msgid "Security"
3307msgstr "Сигурност"
3308
3309#. TRANSLATORS: The group type
3310#: ../src/gpk-enum.c:1667
3311msgid "Power management"
3312msgstr "Управление на захранването"
3313
3314#. TRANSLATORS: The group type
3315#: ../src/gpk-enum.c:1671
3316msgid "Communication"
3317msgstr "Комуникации"
3318
3319#. TRANSLATORS: The group type
3320#: ../src/gpk-enum.c:1675
3321msgid "Network"
3322msgstr "Мрежа"
3323
3324#. TRANSLATORS: The group type
3325#: ../src/gpk-enum.c:1679
3326msgid "Maps"
3327msgstr "Карти"
3328
3329#. TRANSLATORS: The group type
3330#: ../src/gpk-enum.c:1683
3331msgid "Software sources"
3332msgstr "Хранилища"
3333
3334#. TRANSLATORS: The group type
3335#: ../src/gpk-enum.c:1687
3336msgid "Science"
3337msgstr "Наука"
3338
3339#. TRANSLATORS: The group type
3340#: ../src/gpk-enum.c:1691
3341msgid "Documentation"
3342msgstr "Документация"
3343
3344#. TRANSLATORS: The group type
3345#: ../src/gpk-enum.c:1695
3346msgid "Electronics"
3347msgstr "Електроника"
3348
3349#. TRANSLATORS: The group type
3350#: ../src/gpk-enum.c:1699
3351msgid "Package collections"
3352msgstr "Набори от пакети"
3353
3354#. TRANSLATORS: The group type
3355#: ../src/gpk-enum.c:1703
3356msgid "Vendor"
3357msgstr "Производител"
3358
3359#. TRANSLATORS: The group type
3360#: ../src/gpk-enum.c:1707
3361msgid "Newest packages"
3362msgstr "Най-нови пакети"
3363
3364#. TRANSLATORS: The group type
3365#: ../src/gpk-enum.c:1711
3366msgid "Unknown group"
3367msgstr "Непозната група"
3368
3369#. TRANSLATORS: we need to restart so the new hardware can re-request the firmware
3370#: ../src/gpk-firmware.c:272
3371msgid ""
3372"You will need to restart this computer before the hardware will work "
3373"correctly."
3374msgstr ""
3375"Трябва да рестартирате компютъра, за да може хардуерът да проработи правилно."
3376
3377#. TRANSLATORS: title of libnotify bubble
3378#: ../src/gpk-firmware.c:275 ../src/gpk-firmware.c:310
3379#: ../src/gpk-firmware.c:337
3380msgid "Additional software was installed"
3381msgstr "Инсталиран бе допълнителен софтуер"
3382
3383#. TRANSLATORS: button label
3384#: ../src/gpk-firmware.c:284
3385msgid "Restart now"
3386msgstr "Рестартиране"
3387
3388#. TRANSLATORS: we need to remove an replug so the new hardware can re-request the firmware
3389#: ../src/gpk-firmware.c:307
3390msgid ""
3391"You will need to remove and then reinsert the hardware before it will work "
3392"correctly."
3393msgstr ""
3394"Трябва да извадите и повторно да сложите хардуера, за да проработи правилно."
3395
3396#. TRANSLATORS: we need to remove an replug so the new hardware can re-request the firmware
3397#: ../src/gpk-firmware.c:334
3398msgid "Your hardware has been set up and is now ready to use."
3399msgstr "Хардуерът е настроен и може да го ползвате."
3400
3401#. TRANSLATORS: we need another package to keep udev quiet
3402#: ../src/gpk-firmware.c:606
3403msgid ""
3404"Additional firmware is required to make hardware in this computer function "
3405"correctly."
3406msgstr ""
3407"Необходим е допълнителен фърмуер за правилната работа на този хардуер в "
3408"компютъра."
3409
3410#. TRANSLATORS: title of libnotify bubble
3411#: ../src/gpk-firmware.c:620
3412msgid "Additional firmware required"
3413msgstr "Необходим е допълнителен фърмуер"
3414
3415#. TRANSLATORS: button label
3416#: ../src/gpk-firmware.c:625
3417msgid "Install firmware"
3418msgstr "Инсталиране на фърмуер"
3419
3420#. TRANSLATORS: we should ignore this device and not ask anymore
3421#: ../src/gpk-firmware.c:628
3422msgid "Ignore devices"
3423msgstr "Прескачане на устройствата"
3424
3425#. TODO: tell the user what hardware, NOT JUST A UDI
3426#. TRANSLATORS: we can install an extra package so this hardware works, e.g. firmware
3427#: ../src/gpk-hardware.c:185
3428msgid "Additional packages can be installed to support this hardware"
3429msgstr "За поддръжката този хардуер са необходими допълнителни пакети"
3430
3431#. TRANSLATORS: a new bit of hardware has been plugged in
3432#: ../src/gpk-hardware.c:187
3433msgid "New hardware attached"
3434msgstr "Добавен е нов хардуер"
3435
3436#. TRANSLATORS: button text, install the packages needed for the hardware to work
3437#. TRANSLATORS: button tooltip
3438#: ../src/gpk-hardware.c:193 ../src/gpk-helper-chooser.c:302
3439msgid "Install package"
3440msgstr "Инсталиране на пакет"
3441
3442#. TRANSLATORS: column for the application icon
3443#: ../src/gpk-helper-chooser.c:142 ../src/gpk-helper-run.c:212
3444msgid "Icon"
3445msgstr "Икона"
3446
3447#: ../src/gpk-helper-chooser.c:286
3448msgid "Applications that can open this type of file"
3449msgstr "Приложения, които могат да отварят този вид файлове"
3450
3451#. TRANSLATORS: is not GPG signed
3452#: ../src/gpk-task.c:143 ../src/gpk-task.c:153 ../src/gpk-task.c:173
3453msgid "The software is not signed by a trusted provider."
3454msgstr "Този пакет не е подписан от доверен доставчик."
3455
3456#. TRANSLATORS: user has to trust provider -- I know, this sucks
3457#: ../src/gpk-task.c:145
3458msgid "Do not update this package unless you are sure it is safe to do so."
3459msgstr ""
3460"Не обновявайте този пакет, ако не сте сигурни, че това действие е безопасно."
3461
3462#. TRANSLATORS: warn the user that all bets are off
3463#: ../src/gpk-task.c:147 ../src/gpk-task.c:157
3464msgid "Malicious software can damage your computer or cause other harm."
3465msgstr ""
3466"Вредни програми могат да навредят на компютъра ви или да причинят други "
3467"проблеми."
3468
3469#. TRANSLATORS: ask if they are absolutely sure they want to do this
3470#: ../src/gpk-task.c:149
3471msgid "Are you <b>sure</b> you want to update this package?"
3472msgstr "<b>Сигурни</b> ли сте, че искате да обновите този пакет?"
3473
3474#. TRANSLATORS: user has to trust provider -- I know, this sucks
3475#: ../src/gpk-task.c:155
3476msgid "Do not install this package unless you are sure it is safe to do so."
3477msgstr ""
3478"Не инсталирайте този пакет, ако не сте сигурни, че това действие е безопасно."
3479
3480#. TRANSLATORS: ask if they are absolutely sure they want to do this
3481#: ../src/gpk-task.c:159
3482msgid "Are you <b>sure</b> you want to install this package?"
3483msgstr "<b>Сигурни</b> ли сте, че искате да инсталирате този пакет?"
3484
3485#. TRANSLATORS: dialog body, explains to the user that they need to insert a disk to continue. The first replacement is DVD, CD etc
3486#: ../src/gpk-task.c:354
3487#, c-format
3488msgid ""
3489"Additional media is required. Please insert the %s labeled '%s' to continue."
3490msgstr ""
3491"Необходим е допълнителен носител. Поставете %s с етикет „%s“, за да "
3492"продължите."
3493
3494#. TRANSLATORS: this is button text
3495#: ../src/gpk-task.c:363 ../src/gpk-task.c:542
3496msgid "Continue"
3497msgstr "Продължаване"
3498
3499#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
3500#: ../src/gpk-task.c:400
3501msgid "The following software also needs to be installed"
3502msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат инсталирани"
3503
3504#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
3505#: ../src/gpk-task.c:405
3506msgid "The following software also needs to be removed"
3507msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат деинсталирани"
3508
3509#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
3510#: ../src/gpk-task.c:409
3511msgid "The following software also needs to be updated"
3512msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат обновени"
3513
3514#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
3515#: ../src/gpk-task.c:413
3516msgid "The following software also needs to be re-installed"
3517msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат преинсталирани"
3518
3519#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
3520#: ../src/gpk-task.c:417
3521msgid "The following software also needs to be downgraded"
3522msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат върнати към предишна версия"
3523
3524#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog (we don't know how it's going to be processed -- eeek)
3525#: ../src/gpk-task.c:421
3526msgid "The following software also needs to be processed"
3527msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат обработени"
3528
3529#. TRANSLATORS: title of a dependency dialog
3530#: ../src/gpk-task.c:480
3531msgid "Additional confirmation required"
3532msgstr "Необходимо е допълнително потвърждение"
3533
3534#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
3535#: ../src/gpk-task.c:486
3536msgid "To install this package, additional software also has to be modified."
3537msgid_plural ""
3538"To install these packages, additional software also has to be modified."
3539msgstr[0] "За да инсталирате този пакет, още пакети ще трябва да се променят."
3540msgstr[1] "За да инсталирате тeзи пакети, още пакети ще трябва да се променят."
3541
3542#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
3543#: ../src/gpk-task.c:491
3544msgid "To remove this package, additional software also has to be modified."
3545msgid_plural ""
3546"To remove these packages, additional software also has to be modified."
3547msgstr[0] ""
3548"За да деинсталирате този пакет, още пакети ще трябва да се променят."
3549msgstr[1] ""
3550"За да деинсталирате тези пакети, още пакети ще трябва да се променят."
3551
3552#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
3553#: ../src/gpk-task.c:496
3554msgid "To update this package, additional software also has to be modified."
3555msgid_plural ""
3556"To update these packages, additional software also has to be modified."
3557msgstr[0] "За да обновите този пакет, още пакети ще трябва да се променят."
3558msgstr[1] "За да обновите тези пакети, още пакети ще трябва да се променят."
3559
3560#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
3561#: ../src/gpk-task.c:501
3562msgid "To install this file, additional software also has to be modified."
3563msgid_plural ""
3564"To install these file, additional software also has to be modified."
3565msgstr[0] "За да инсталирате този файл, още пакети ще трябва да се променят."
3566msgstr[1] ""
3567"За да инсталирате тези файлове, още пакети ще трябва да се променят."
3568
3569#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
3570#: ../src/gpk-task.c:506
3571msgid ""
3572"To process this transaction, additional software also has to be modified."
3573msgstr ""
3574"За да извършите това транзакцията, още пакети ще трябва да се променят."
3575
3576#. TRANSLATORS: button label, force the install, even though it's untrusted
3577#: ../src/gpk-task.c:592
3578msgid "_Force install"
3579msgstr "Инсталиране _въпреки всичко"
3580
3581#. TRANSLATORS: button tooltip
3582#: ../src/gpk-task.c:596
3583msgid "Force installing package"
3584msgstr "Инсталиране на пакета въпреки всичко"
3585
3586#. TRANSLATORS: window title: do we want to execute a program we just installed?
3587#: ../src/gpk-helper-run.c:500
3588msgid "Run new application?"
3589msgstr "Стартиране на ново приложение?"
3590
3591#. add run button
3592#: ../src/gpk-helper-run.c:503
3593msgid "_Run"
3594msgstr "_Изпълнение"
3595
3596#. app-id
3597#. xid
3598#. TRANSLATORS: the reason why we've inhibited it
3599#: ../src/gpk-inhibit.c:99
3600msgid "A transaction that cannot be interrupted is running"
3601msgstr "В момента тече транзакция, която не може да бъде прекъсната"
3602
3603#. TRANSLATORS: command line option: a list of catalogs to install
3604#: ../src/gpk-install-catalog.c:53
3605msgid "Catalogs files to install"
3606msgstr "Инсталиране на хранилища"
3607
3608#. are we running privileged
3609#: ../src/gpk-install-catalog.c:79
3610msgid "Catalog installer"
3611msgstr "Инсталатор на каталози"
3612
3613#: ../src/gpk-install-catalog.c:84
3614msgid "Failed to install catalog"
3615msgstr "Неуспешно инсталиране на каталог"
3616
3617#. TRANSLATORS: no filename was supplied
3618#: ../src/gpk-install-catalog.c:86
3619msgid "You need to specify a file name to install"
3620msgstr "Трябва да укажете името на файла, който искате да инсталирате"
3621
3622#. TRANSLATORS: This is when the specified DBus method did not execute successfully
3623#: ../src/gpk-install-catalog.c:119 ../src/gpk-install-local-file.c:119
3624#: ../src/gpk-install-mime-type.c:119 ../src/gpk-install-package-name.c:118
3625#: ../src/gpk-install-provide-file.c:119
3626msgid "The action could not be completed"
3627msgstr "Действието не може да бъде завършено"
3628
3629#. TRANSLATORS: we don't have anything more useful to translate. sorry.
3630#: ../src/gpk-install-catalog.c:121 ../src/gpk-install-local-file.c:121
3631#: ../src/gpk-install-mime-type.c:121 ../src/gpk-install-package-name.c:120
3632#: ../src/gpk-install-provide-file.c:121
3633msgid "The request failed. More details are available in the detailed report."
3634msgstr "Неуспешна заявка. Повече информация е налична в подробния доклад."
3635
3636#. TRANSLATORS: command line option: a list of files to install
3637#: ../src/gpk-install-local-file.c:52
3638msgid "Files to install"
3639msgstr "Файлове за инсталиране"
3640
3641#. TRANSLATORS: program name: application to install a package to provide a file
3642#: ../src/gpk-install-local-file.c:68 ../src/gpk-install-local-file.c:70
3643msgid "PackageKit File Installer"
3644msgstr "Инсталатор PackageKit"
3645
3646#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
3647#: ../src/gpk-install-local-file.c:78
3648msgid "Local file installer"
3649msgstr "Инсталатор на локални файлове"
3650
3651#. TRANSLATORS: could not install a package that contained the file we wanted
3652#. TRANSLATORS: nothing done
3653#: ../src/gpk-install-local-file.c:84 ../src/gpk-install-provide-file.c:84
3654msgid "Failed to install a package to provide a file"
3655msgstr "Неуспешно инсталиране на пакет, който предоставя необходим файл"
3656
3657#. TRANSLATORS: nothing selected
3658#: ../src/gpk-install-local-file.c:86
3659msgid "You need to specify a file to install"
3660msgstr "Трябва да укажете името на файл за инсталиране"
3661
3662#. TRANSLATORS: command line option: a list of catalogs to install
3663#: ../src/gpk-install-mime-type.c:52
3664msgid "Mime types to install"
3665msgstr "Видове MIME, които да се инсталират"
3666
3667#. TRANSLATORS: program name: application to install a package to provide a mime type
3668#: ../src/gpk-install-mime-type.c:68 ../src/gpk-install-mime-type.c:70
3669msgid "Mime Type Installer"
3670msgstr "Инсталатор на видове MIME"
3671
3672#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
3673#: ../src/gpk-install-mime-type.c:78
3674msgid "Mime type installer"
3675msgstr "Инсталатор на видове MIME"
3676
3677#. TRANSLATORS: could not install program supporting this type
3678#: ../src/gpk-install-mime-type.c:84
3679msgid "Failed to install a program to handle this file type"
3680msgstr "Неуспешно инсталиране на програма, която отваря този вид файлове"
3681
3682#. TRANSLATORS: no type given
3683#: ../src/gpk-install-mime-type.c:86
3684msgid "You need to specify a mime-type to install"
3685msgstr "Трябва да укажете кой вид mime да се инсталира"
3686
3687#: ../src/gpk-install-package-name.c:51
3688msgid "Packages to install"
3689msgstr "Пакет, който да бъде инсталиран"
3690
3691#. TRANSLATORS: program name: installs a package (or packages) by name
3692#. TRANSLATORS: application name to pass to to the user if there are not enough privs
3693#: ../src/gpk-install-package-name.c:67 ../src/gpk-install-package-name.c:69
3694#: ../src/gpk-install-package-name.c:77
3695msgid "Package Name Installer"
3696msgstr "Инсталиране на пакети по име"
3697
3698#. TRANSLATORS: failed
3699#: ../src/gpk-install-package-name.c:83
3700msgid "Failed to install package from name"
3701msgstr "Неуспешно инсталиране на пакет по име"
3702
3703#. TRANSLATORS: nothing was specified
3704#: ../src/gpk-install-package-name.c:85
3705msgid "You need to specify a package to install"
3706msgstr "Трябва да укажете пакет за инсталиране"
3707
3708#. TRANSLATORS: command line option: a list of files to install
3709#: ../src/gpk-install-provide-file.c:52
3710msgid "Local files to install"
3711msgstr "Локални файлове, които да се инсталират"
3712
3713#. TRANSLATORS: program name, an application to install a file that is needed by an application and is provided by packages
3714#. TRANSLATORS: application name to pass to to the user if there are not enough privs
3715#: ../src/gpk-install-provide-file.c:68 ../src/gpk-install-provide-file.c:70
3716#: ../src/gpk-install-provide-file.c:78
3717msgid "Single File Installer"
3718msgstr "Инсталатор на отделни файлове"
3719
3720#. TRANSLATORS: nothig was specified
3721#: ../src/gpk-install-provide-file.c:86
3722msgid "You need to specify a filename to install"
3723msgstr "Трябва да укажете файл за инсталиране"
3724
3725#. TRANSLATORS: strftime formatted please
3726#: ../src/gpk-log.c:171
3727msgid "%d %B %Y"
3728msgstr "%d %B %Y"
3729
3730#. TRANSLATORS: column for the date
3731#: ../src/gpk-log.c:286
3732msgid "Date"
3733msgstr "Дата"
3734
3735#. TRANSLATORS: column for the username, e.g. Richard Hughes
3736#: ../src/gpk-log.c:328
3737msgid "Username"
3738msgstr "Потребителско име"
3739
3740#. TRANSLATORS: column for the application used for the install, e.g. Add/Remove Programs
3741#: ../src/gpk-log.c:335
3742msgid "Application"
3743msgstr "Програма"
3744
3745#. TRANSLATORS: short name for pkcon
3746#: ../src/gpk-log.c:495
3747msgid "Command line client"
3748msgstr "Клиент за командния ред"
3749
3750#. TRANSLATORS: short name for gpk-update-viewer
3751#: ../src/gpk-log.c:501
3752msgid "Update System"
3753msgstr "Обновяване на системата"
3754
3755#. TRANSLATORS: short name for gpk-update-icon
3756#: ../src/gpk-log.c:504
3757msgid "Update Icon"
3758msgstr "Икона при обновяване"
3759
3760#. TRANSLATORS: preset the GtktextBox with this filter text
3761#: ../src/gpk-log.c:693
3762msgid "Set the filter to this value"
3763msgstr "Задаване на тази стойност към филтъра"
3764
3765#. TRANSLATORS: we can make this modal (stay on top of) another window
3766#: ../src/gpk-log.c:696
3767msgid "Set the parent window to make this modal"
3768msgstr "Задаване на родителя на този модален прозорец"
3769
3770#. are we running privileged
3771#: ../src/gpk-log.c:720
3772msgid "Log viewer"
3773msgstr "Разглеждане на журнала"
3774
3775#: ../src/gpk-modal-dialog.c:442
3776#, c-format
3777msgid "Remaining time : %s"
3778msgstr "Оставащо време: %s"
3779
3780#. TRANSLATORS: cannot resolve name to package name
3781#: ../src/gpk-service-pack.c:263
3782#, c-format
3783msgid "Could not find any packages named '%s'"
3784msgstr "Не може да бъде открит пакет с име „%s“"
3785
3786#. TRANSLATORS: cannot find any valid package names
3787#: ../src/gpk-service-pack.c:275
3788msgid "Could not find any valid package names"
3789msgstr "Не могат да бъдат открити пакети с правилни имена"
3790
3791#. TRANSLATORS: cannot get package array
3792#: ../src/gpk-service-pack.c:339
3793#, c-format
3794msgid "Could not get array of installed packages: %s"
3795msgstr "Списъкът с инсталирани пакети не може да бъде получен: %s"
3796
3797#: ../src/gpk-service-pack.c:358
3798#, c-format
3799msgid "Could not save to file: %s"
3800msgstr "Файлът не може да бъде записан: %s"
3801
3802#. TRANSLATORS: we could not create the pack file, generic error
3803#. TRANSLATORS: Could not create package array
3804#. TRANSLATORS: we could not read the file array for the destination computer
3805#: ../src/gpk-service-pack.c:408 ../src/gpk-service-pack.c:533
3806#: ../src/gpk-service-pack.c:555 ../src/gpk-service-pack.c:564
3807#: ../src/gpk-service-pack.c:604
3808msgid "Create error"
3809msgstr "Грешка при създаване на списъка с пакети"
3810
3811#: ../src/gpk-service-pack.c:408
3812msgid "Cannot create service pack"
3813msgstr "Сервизният пакет не може да бъде създаден"
3814
3815#: ../src/gpk-service-pack.c:533
3816msgid "Cannot copy system package array"
3817msgstr "Списъкът със системни пакети не може да бъде копиран"
3818
3819#: ../src/gpk-service-pack.c:555
3820msgid "No package name selected"
3821msgstr "Не е избрано име на пакет"
3822
3823#. TRANSLATORS: progressbar text
3824#: ../src/gpk-service-pack.c:577
3825msgid "Refreshing system package array"
3826msgstr "Обновяване на списъка със системни пакети"
3827
3828#. TRANSLATORS: we could not reset internal state
3829#: ../src/gpk-service-pack.c:584
3830msgid "Refresh error"
3831msgstr "Грешка при обновяване"
3832
3833#: ../src/gpk-service-pack.c:584
3834msgid "Could not refresh package array"
3835msgstr "Списъкът с пакети не може да бъде обновен"
3836
3837#: ../src/gpk-service-pack.c:604
3838msgid "Cannot read destination package array"
3839msgstr "Целевият списък с пакети не може да бъде прочетен"
3840
3841#. TRANSLATORS: the constants should not be translated
3842#: ../src/gpk-service-pack.c:722
3843msgid "Set the option, allowable values are 'array', 'updates' and 'package'"
3844msgstr ""
3845"Задайте настройката. Възможните стойности са „array“ (списък), "
3846"„updates“ (обновявания) и „package“ (пакети)"
3847
3848#. TRANSLATORS: this refers to the GtkTextEntry in gpk-service-pack
3849#: ../src/gpk-service-pack.c:725
3850msgid "Add the package name to the text entry box"
3851msgstr "Добавяне на името на пакета към полето за текст"
3852
3853#. TRANSLATORS: this is the destination computer package array
3854#: ../src/gpk-service-pack.c:728
3855msgid "Set the remote package array filename"
3856msgstr "Задаване на името на файла с отдалечените пакети"
3857
3858#. TRANSLATORS: this is the file output directory
3859#: ../src/gpk-service-pack.c:731
3860msgid "Set the default output directory"
3861msgstr "Задаване на стандартната изходна папка"
3862
3863#. TRANSLATORS: file search type, lists of packages
3864#: ../src/gpk-service-pack.c:800
3865msgid "Package array files"
3866msgstr "Файлове със списъци на пакети"
3867
3868#. TRANSLATORS: file search type, service pack destination file type
3869#: ../src/gpk-service-pack.c:807
3870msgid "Service pack files"
3871msgstr "Файлове за сервизен пакет"
3872
3873#: ../src/gpk-update-icon.c:77
3874msgid "Exit after a small delay"
3875msgstr "Изход след кратко забавяне"
3876
3877#. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
3878#: ../src/gpk-update-icon.c:97 ../src/gpk-update-icon.c:99
3879msgid "Update Applet"
3880msgstr "Аплет за обновяване"
3881
3882#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
3883#: ../src/gpk-update-icon.c:112
3884msgid "Update applet"
3885msgstr "Аплет за обновяване"
3886
3887#. TRANSLATORS: we don't have a lot to go on here
3888#: ../src/gpk-update-viewer.c:212
3889msgid "Failed to process request."
3890msgstr "Заявката не бе обработена."
3891
3892#. TRANSLATORS: the message text for the restart
3893#: ../src/gpk-update-viewer.c:241
3894msgid ""
3895"Some of the updates that were installed require the computer to be restarted "
3896"before the changes will be applied."
3897msgstr ""
3898"Някои от обновленията изискват компютърът да бъде рестартиран, за да бъдат "
3899"приложени."
3900
3901#. TRANSLATORS: the button text for the restart
3902#: ../src/gpk-update-viewer.c:243 ../src/gpk-update-viewer.c:249
3903msgid "Restart Computer"
3904msgstr "Рестартиране на компютъра"
3905
3906#. TRANSLATORS: the message text for the restart
3907#: ../src/gpk-update-viewer.c:247
3908msgid ""
3909"Some of the updates that were installed require the computer to be restarted "
3910"to remain secure."
3911msgstr ""
3912"Някои от обновленията изискват компютърът да бъде рестартиран, за да бъдете "
3913"защитени."
3914
3915#. TRANSLATORS: the message text for the logout
3916#: ../src/gpk-update-viewer.c:253
3917msgid ""
3918"Some of the updates that were installed require you to log out and back in "
3919"before the changes will be applied."
3920msgstr ""
3921"Някои от обновленията изискват да излезете и да влезете в системата, за да "
3922"бъдат приложени."
3923
3924#. TRANSLATORS: the button text for the logout
3925#: ../src/gpk-update-viewer.c:255 ../src/gpk-update-viewer.c:261
3926msgid "Log Out"
3927msgstr "Излизане от системата"
3928
3929#. TRANSLATORS: the message text for the logout
3930#: ../src/gpk-update-viewer.c:259
3931msgid ""
3932"Some of the updates that were installed require you to log out and back in "
3933"to remain secure."
3934msgstr ""
3935"Някои от обновленията изискват да излезете и да влезете в системата, за да "
3936"бъдете защитени."
3937
3938#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
3939#: ../src/gpk-update-viewer.c:317
3940msgid "Could not restart"
3941msgstr "Неуспешно рестартиране"
3942
3943#. TRANSLATORS: we failed to install all the updates we requested
3944#: ../src/gpk-update-viewer.c:385
3945msgid "Some updates were not installed"
3946msgstr "Някои обновления не са инсталирани"
3947
3948#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
3949#: ../src/gpk-update-viewer.c:455 ../src/gpk-update-viewer.c:467
3950msgid "Could not update packages"
3951msgstr "Пакетите не могат да бъдат обновени"
3952
3953#. TRANSLATORS: this is the application name for libcanberra
3954#: ../src/gpk-update-viewer.c:490 ../src/gpk-update-viewer.c:517
3955msgid "GNOME PackageKit Update Viewer"
3956msgstr "Изглед за обновления към GNOME PackageKit"
3957
3958#. TRANSLATORS: this is the sound description
3959#: ../src/gpk-update-viewer.c:492
3960msgid "Failed to update"
3961msgstr "Неуспешно обновяване"
3962
3963#. TRANSLATORS: completed all updates
3964#. TRANSLATORS: title: all updates installed okay
3965#: ../src/gpk-update-viewer.c:552 ../src/gpk-update-viewer.c:573
3966msgid "Updates installed"
3967msgstr "Обновленията са инсталирани"
3968
3969#. TRANSLATORS: title: all updates for the machine installed okay
3970#: ../src/gpk-update-viewer.c:562
3971msgid "All updates were installed successfully."
3972msgstr "Всички обновления са инсталирани успешно."
3973
3974#. TRANSLATORS: title: all the selected updates installed okay
3975#: ../src/gpk-update-viewer.c:565
3976msgid "The selected updates were installed successfully."
3977msgstr "Избраните обновления са инсталирани успешно."
3978
3979#. TRANSLATORS: querying update array
3980#: ../src/gpk-update-viewer.c:1040
3981msgid "Getting the list of updates"
3982msgstr "Получаване на списък с обновленията"
3983
3984#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
3985#: ../src/gpk-update-viewer.c:1275
3986msgid "Could not run upgrade script"
3987msgstr "Скриптът за обновяване не можа да бъде изпълнен"
3988
3989#. show a warning message
3990#. TRANSLATORS, are we going to cost the user lots of money?
3991#: ../src/gpk-update-viewer.c:1326
3992msgid ""
3993"Connectivity is being provided by wireless broadband, and it may be "
3994"expensive to update this package."
3995msgid_plural ""
3996"Connectivity is being provided by wireless broadband, and it may be "
3997"expensive to update these packages."
3998msgstr[0] ""
3999"Ползвате мобилна, широколентова връзка. Обновяването на този пакет може да е "
4000"скъпо."
4001msgstr[1] ""
4002"Ползвате мобилна, широколентова връзка. Обновяването на тези пакети може да "
4003"е скъпо."
4004
4005#. TRANSLATORS: there are no updates
4006#: ../src/gpk-update-viewer.c:1417
4007msgid "There are no updates available"
4008msgstr "В момента няма обновления"
4009
4010#. TRANSLATORS: title: nothing to do
4011#: ../src/gpk-update-viewer.c:1479
4012msgid "No updates are available"
4013msgstr "Няма обновления"
4014
4015#. TRANSLATORS: no network connnection, according to PackageKit
4016#: ../src/gpk-update-viewer.c:1481
4017msgid "No network connection was detected."
4018msgstr "Няма свързаност към мрежа."
4019
4020#. TRANSLATORS: this is the button text when we have updates
4021#: ../src/gpk-update-viewer.c:1498
4022msgid "_Install Update"
4023msgid_plural "_Install Updates"
4024msgstr[0] "_Инсталиране на обновление"
4025msgstr[1] "_Инсталиране на обновления"
4026
4027#. TRANSLATORS: title: nothing to do
4028#: ../src/gpk-update-viewer.c:1506
4029msgid "All software is up to date"
4030msgstr "Всички програми са с последни версии"
4031
4032#. TRANSLATORS: tell the user the problem
4033#: ../src/gpk-update-viewer.c:1508
4034msgid "There are no software updates available for your computer at this time."
4035msgstr "Няма обновления за софтуера на компютъра ви в момента."
4036
4037#: ../src/gpk-update-viewer.c:1534
4038#, c-format
4039msgid "There is %i update available"
4040msgid_plural "There are %i updates available"
4041msgstr[0] "Налично е %i обновление"
4042msgstr[1] "Налични са %i обновления"
4043
4044#. TRANSLATORS: how many updates are selected in the UI
4045#: ../src/gpk-update-viewer.c:1550
4046#, c-format
4047msgid "%i update selected"
4048msgid_plural "%i updates selected"
4049msgstr[0] "Избрано е %i обновление"
4050msgstr[1] "Избрани са %i обновления"
4051
4052#. TRANSLATORS: how many updates are selected in the UI, and the size of packages to download
4053#: ../src/gpk-update-viewer.c:1558
4054#, c-format
4055msgid "%i update selected (%s)"
4056msgid_plural "%i updates selected (%s)"
4057msgstr[0] "Избрано е %i обновление (%s)"
4058msgstr[1] "Избрани са %i обновления (%s)"
4059
4060#. TRANSLATORS: a column that has name of the package that will be updated
4061#: ../src/gpk-update-viewer.c:1752
4062msgid "Software"
4063msgstr "Софтуер"
4064
4065#. TRANSLATORS: a column that has state of each package
4066#: ../src/gpk-update-viewer.c:1762
4067msgid "Status"
4068msgstr "Състояние"
4069
4070#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
4071#: ../src/gpk-update-viewer.c:1972
4072msgid "This update will fix bugs and other non-critical problems."
4073msgstr "Това обновление поправя грешки и други некритични проблеми."
4074
4075#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
4076#: ../src/gpk-update-viewer.c:1976
4077msgid "This update is important as it may solve critical problems."
4078msgstr "Това обновление е важно, защото поправя критични проблеми."
4079
4080#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
4081#: ../src/gpk-update-viewer.c:1980
4082msgid ""
4083"This update is needed to fix a security vulnerability with this package."
4084msgstr ""
4085"Това обновление е необходимо, за поправката на проблем по сигурността на "
4086"този пакет."
4087
4088#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
4089#: ../src/gpk-update-viewer.c:1984
4090msgid "This update is blocked."
4091msgstr "Това обновление е блокирано."
4092
4093#. TRANSLATORS: this is when the notification was issued and then updated
4094#: ../src/gpk-update-viewer.c:1996
4095#, c-format
4096msgid "This notification was issued on %s and last updated on %s."
4097msgstr "Това уведомление е публикувано на %s и последно е обновено на %s."
4098
4099#. TRANSLATORS: this is when the update was issued
4100#: ../src/gpk-update-viewer.c:2003
4101#, c-format
4102msgid "This notification was issued on %s."
4103msgstr "Това уведомление е публикувано на %s."
4104
4105#. TRANSLATORS: this is a array of vendor URLs
4106#: ../src/gpk-update-viewer.c:2025
4107msgid "For more information about this update please visit this website:"
4108msgid_plural ""
4109"For more information about this update please visit these websites:"
4110msgstr[0] ""
4111"За повече информация относно това обновление посетете следния адрес:"
4112msgstr[1] ""
4113"За повече информация относно това обновление посетете следните адреси:"
4114
4115#. TRANSLATORS: this is a array of bugzilla URLs
4116#: ../src/gpk-update-viewer.c:2033
4117msgid ""
4118"For more information about bugs fixed by this update please visit this "
4119"website:"
4120msgid_plural ""
4121"For more information about bugs fixed by this update please visit these "
4122"websites:"
4123msgstr[0] ""
4124"За повече информация относно грешките поправени от това обновление посетете "
4125"следния адрес:"
4126msgstr[1] ""
4127"За повече информация относно грешките поправени от това обновление посетете "
4128"следните адреси:"
4129
4130#. TRANSLATORS: this is a array of CVE (security) URLs
4131#: ../src/gpk-update-viewer.c:2041
4132msgid ""
4133"For more information about this security update please visit this website:"
4134msgid_plural ""
4135"For more information about this security update please visit these websites:"
4136msgstr[0] ""
4137"За повече информация относно това обновление по сигурността посетете следния "
4138"адрес:"
4139msgstr[1] ""
4140"За повече информация относно това обновление по сигурността посетете "
4141"следните адреси:"
4142
4143#. TRANSLATORS: reboot required
4144#: ../src/gpk-update-viewer.c:2050
4145msgid ""
4146"The computer will have to be restarted after the update for the changes to "
4147"take effect."
4148msgstr "След това обновяване ще е необходимо да рестартирате системата."
4149
4150#. TRANSLATORS: log out required
4151#: ../src/gpk-update-viewer.c:2054
4152msgid ""
4153"You will need to log out and back in after the update for the changes to "
4154"take effect."
4155msgstr ""
4156"След това обновяване ще е необходимо да излезете и да влезете в системата."
4157
4158#. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
4159#: ../src/gpk-update-viewer.c:2061
4160msgid ""
4161"The classifaction of this update is unstable which means it is not designed "
4162"for production use."
4163msgstr ""
4164"Обновлението е определено като нестабилно, което означава, че не е "
4165"предназначено за обща употреба."
4166
4167#. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
4168#: ../src/gpk-update-viewer.c:2065
4169msgid ""
4170"This is a test update, and is not designed for normal use. Please report any "
4171"problems or regressions you encounter."
4172msgstr ""
4173"Това е тестово обновление и не е предназначено за обща употреба. Молим да "
4174"докладвате проблемите или грешките, които се появяват при ползването му."
4175
4176#. TRANSLATORS: this is a ChangeLog
4177#: ../src/gpk-update-viewer.c:2074
4178msgid ""
4179"The developer logs will be shown as no description is available for this "
4180"update:"
4181msgstr ""
4182"Ще бъдат показани журналните съобщения от разработчиците, понеже не е "
4183"налична друга информация за обновлението:"
4184
4185#. set loading text
4186#: ../src/gpk-update-viewer.c:2110
4187msgid "Loading..."
4188msgstr "Зареждане…"
4189
4190#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
4191#. TRANSLATORS: PackageKit did not send any results for the query...
4192#: ../src/gpk-update-viewer.c:2151 ../src/gpk-update-viewer.c:2250
4193#: ../src/gpk-update-viewer.c:2270
4194msgid "Could not get update details"
4195msgstr "Подробната информация за обновлението не бе получена"
4196
4197#. TRANSLATORS: PackageKit did not send any results for the query...
4198#: ../src/gpk-update-viewer.c:2171
4199msgid "Could not get package details"
4200msgstr "Подробната информация за пакета не бе получена"
4201
4202#: ../src/gpk-update-viewer.c:2171 ../src/gpk-update-viewer.c:2270
4203msgid "No results were returned."
4204msgstr "Няма резултати."
4205
4206#. TRANSLATORS: right click menu, select all the updates
4207#: ../src/gpk-update-viewer.c:2505
4208msgid "Select all"
4209msgstr "Избор на всички"
4210
4211#. TRANSLATORS: right click menu, unselect all the updates
4212#: ../src/gpk-update-viewer.c:2513
4213msgid "Unselect all"
4214msgstr "Махане на избора"
4215
4216#. TRANSLATORS: right click menu, select only security updates
4217#: ../src/gpk-update-viewer.c:2520
4218msgid "Select security updates"
4219msgstr "Избиране на обновленията по сигурността"
4220
4221#. TRANSLATORS: right click option, ignore this update name, not currently used
4222#: ../src/gpk-update-viewer.c:2526
4223msgid "Ignore this update"
4224msgstr "Прескачане на този пакет"
4225
4226#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
4227#: ../src/gpk-update-viewer.c:2638
4228msgid "Could not get updates"
4229msgstr "Обновленията не бяха получени"
4230
4231#. TRANSLATORS: this is the header
4232#: ../src/gpk-update-viewer.c:2780
4233msgid "Checking for updates..."
4234msgstr "Проверка за обновления…"
4235
4236#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
4237#: ../src/gpk-update-viewer.c:3067
4238msgid "Could not get list of distribution upgrades"
4239msgstr "Списъкът с обновления на дистрибуцията не бе получен"
4240
4241#. TRANSLATORS: new distro available, e.g. F9 to F10
4242#: ../src/gpk-update-viewer.c:3098
4243#, c-format
4244msgid "New distribution upgrade release '%s' is available"
4245msgstr "Налично е  обновление на дистрибуцията към версия „%s“"
4246
4247#. TRANSLATORS: this is when some updates are not being shown as other packages need updating first
4248#: ../src/gpk-update-viewer.c:3338
4249msgid ""
4250"Other updates are held back as some important system packages need to be "
4251"installed first."
4252msgstr ""
4253"Някои обновления няма да се приложат в момента, защото първо трябва да се "
4254"инсталират важните системни пакети."
4255
4256#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
4257#: ../src/gpk-update-viewer-main.c:102
4258msgid "Software Update Viewer"
4259msgstr "Преглед на софтуерните обновявания"
4260
4261#: ../src/gpk-dbus-service.c:140
4262msgid "Do not exit after the request has been processed"
4263msgstr "След изпълнение на заявката програмата да не се спира"
4264
4265#. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
4266#: ../src/gpk-dbus-service.c:157 ../src/gpk-dbus-service.c:159
4267msgid "Session DBus service for PackageKit"
4268msgstr "Сесийна услуга за DBus на PackageKit"
4269
4270#: ../src/gpk-watch.c:112
4271msgid "Package manager error details"
4272msgstr "Допълнителна информация за грешката от управлението на пакети"
4273
4274#. TRANSLATORS: Prefix to the title shown in the libnotify popup
4275#: ../src/gpk-watch.c:598
4276msgid "Package Manager"
4277msgstr "Управление на пакети"
4278
4279#. TRANSLATORS: log out of the session
4280#: ../src/gpk-watch.c:701
4281msgid "Log out"
4282msgstr "Излизане от системата"
4283
4284#. TRANSLATORS: restart the computer
4285#: ../src/gpk-watch.c:706
4286msgid "Restart"
4287msgstr "Рестартиране"
4288
4289#. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
4290#: ../src/gpk-watch.c:811
4291msgid "Packages have been removed"
4292msgstr "Пакетът е деинсталиран"
4293
4294#. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
4295#: ../src/gpk-watch.c:814
4296msgid "Packages have been installed"
4297msgstr "Пакетът е инсталиран"
4298
4299#. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
4300#: ../src/gpk-watch.c:817
4301msgid "System has been updated"
4302msgstr "Системата е обновена"
4303
4304#. TRANSLATORS: title: an action has finished, and we are showing the libnotify bubble
4305#: ../src/gpk-watch.c:824
4306msgid "Task completed"
4307msgstr "Задачата завърши"
4308
4309#. TRANSLATORS: turn on all debugging
4310#: ../src/egg-debug.c:364
4311msgid "Show debugging information for all files"
4312msgstr "Извеждане на информация за изчистване на грешки за всички файлове"
4313
4314#. TRANSLATORS: a list of modules to debug
4315#: ../src/egg-debug.c:440
4316msgid "Debug these specific modules"
4317msgstr "Изчистване на грешки в следните модули"
4318
4319#. TRANSLATORS: a list of functions to debug
4320#: ../src/egg-debug.c:443
4321msgid "Debug these specific functions"
4322msgstr "Изчистване на грешки в следните функции"
4323
4324#. TRANSLATORS: save to a log
4325#: ../src/egg-debug.c:446
4326msgid "Log debugging data to a file"
4327msgstr "Записване на информацията за изчистване на грешки във файл"
4328
4329#: ../src/egg-debug.c:450
4330msgid "Debugging Options"
4331msgstr "Опции за изчистване на грешки"
4332
4333#: ../src/egg-debug.c:450
4334msgid "Show debugging options"
4335msgstr "Извеждане на опциите за изчистване на грешки"
4336
4337#~ msgid "Allow applications to invoke the codec installer"
4338#~ msgstr "Позволяване на приложенията да стартират инсталирането на кодек"
4339
4340#~ msgid "Allow applications to invoke the font installer"
4341#~ msgstr "Позволяване на приложенията да стартират инсталирането на шрифт"
4342
4343#~ msgid "Allow applications to invoke the mime type installer"
4344#~ msgstr "Позволяване на приложенията да стартират инсталирането на вид mime"
4345
4346#~ msgid "Ask the user if additional firmware should be installed"
4347#~ msgstr "Питане на потребителя при инсталирането на допълнителен фърмуер"
4348
4349#~ msgid "Ask the user if additional hardware drivers should be installed"
4350#~ msgstr ""
4351#~ "Питане на потребителя при инсталирането на допълнителни драйвери за "
4352#~ "хардуера"
4353
4354#~ msgid "Ask the user if additional packages should be installed"
4355#~ msgstr "Питане на потребителя при инсталирането на допълнителни пакети"
4356
4357#~ msgid "Ask the user if files should be copied to a non-private directory"
4358#~ msgstr ""
4359#~ "Питане на потребителя при копиране на файлове в публично достъпна папка"
4360
4361#~ msgid ""
4362#~ "Ask the user if files should be copied to a non-private directory when "
4363#~ "installing from a FUSE mount"
4364#~ msgstr ""
4365#~ "Питане на потребителя дали файлове да бъдат копирани в общодостъпна "
4366#~ "папка, когато се инсталира от носител монтиран с FUSE"
4367
4368#~ msgid "Automatically update these types of updates"
4369#~ msgstr "Автоматично инсталиране на такива обновления"
4370
4371#~ msgid ""
4372#~ "Automatically update these types of updates. Options are \"all\", "
4373#~ "\"security\", or \"none\""
4374#~ msgstr ""
4375#~ "Автоматично инсталиране на определени обновления. Възможностите са "
4376#~ "„all“ (всички), „security“ (по сигурността), „none“ (никакви)."
4377
4378#~ msgid "Devices that should be ignored"
4379#~ msgstr "Устройства, които да бъдат прескачани"
4380
4381#~ msgid ""
4382#~ "Devices that should be ignored, separated by commas. These can include "
4383#~ "'*' and '?' characters"
4384#~ msgstr ""
4385#~ "Устройства, които да се прескачат. Изброени с разделител „,“. Имената "
4386#~ "могат да включват знаците „*“ и „?“."
4387
4388#~ msgid "Filter package lists using basename in gpk-application"
4389#~ msgstr ""
4390#~ "Филтриране на списъците с пакети чрез името на пакета в gpk-application"
4391
4392#~ msgid "Filter using basename in gpk-application"
4393#~ msgstr "Филтриране чрез името на пакета в gpk-application"
4394
4395#~ msgid "Firmware files that should not be searched for"
4396#~ msgstr "Файлове с фърмуер, които да не се търсят"
4397
4398#~ msgid ""
4399#~ "Firmware files that should not be searched for, separated by commas. "
4400#~ "These can include '*' and '?' characters"
4401#~ msgstr ""
4402#~ "Файлове с фърмуер, които да не се търсят. Изброени с разделител „,“. "
4403#~ "Имената могат да включват знаците „*“ и „?“."
4404
4405#~ msgid "GTK+ module for font installation"
4406#~ msgstr "Модул на GTK+ за инсталиране на шрифт"
4407
4408#~ msgid "Get the update list when the session starts"
4409#~ msgstr "Изтегляне на списъка с обновления в началото на сесията"
4410
4411#~ msgid ""
4412#~ "Get the update list when the session starts, even if not scheduled to. "
4413#~ "This ensures the user has up to date and valid data in the tray at "
4414#~ "startup."
4415#~ msgstr ""
4416#~ "Изтегляне на списъка с обновления в началото на сесията, дори това да не "
4417#~ "е запланувано. Това ще осигури правилни и пресни данни в областта за "
4418#~ "уведомяване при стартиране."
4419
4420#~ msgid "How often to check for distribution upgrades"
4421#~ msgstr "Честота на проверка за обновления на дистрибуцията"
4422
4423#~ msgid "How often to check for distribution upgrades. Value is in seconds."
4424#~ msgstr "Честота на проверка за обновленията на дистрибуцията в секунди."
4425
4426#~ msgid "How often to check for updates"
4427#~ msgstr "Честота на проверка за обновления"
4428
4429#~ msgid "How often to check for updates. Value is in seconds."
4430#~ msgstr "Честота на проверка за обновления в секунди."
4431
4432#~ msgid "How often to refresh the package cache"
4433#~ msgstr "Честота на опресняване на кеша с пакетите"
4434
4435#~ msgid "How often to refresh the package cache. Value is in seconds."
4436#~ msgstr "Честота на опресняване на кеша с пакетите в секунди"
4437
4438#~ msgid "If search terms should be completed automatically"
4439#~ msgstr "Автоматично дописване на търсения текст"
4440
4441#~ msgid "Install updates automatically when running on battery power"
4442#~ msgstr "Автоматично инсталиране на обновленията при захранване от батерии"
4443
4444#~ msgid "Interaction modes that must be used, overriding requests from client"
4445#~ msgstr ""
4446#~ "Режими на взаимодействие, които да се използват. Те имат превес над "
4447#~ "поисканите от клиента."
4448
4449#~ msgid "Interaction modes to use by default"
4450#~ msgstr "Стандартни режими на взаимодействие"
4451
4452#~ msgid "Messages that should be ignored"
4453#~ msgstr "Съобщения, които да бъдат прескачани"
4454
4455#~ msgid ""
4456#~ "Messages that should be ignored, separated by commas. These can include "
4457#~ "'*' and '?' characters"
4458#~ msgstr ""
4459#~ "Съобщения, които да се прескачат. Изброени с разделител „,“. Имената "
4460#~ "могат да включват знаците „*“ и „?“."
4461
4462#~ msgid ""
4463#~ "Notify the user before a large update is done on a mobile broadband "
4464#~ "connection"
4465#~ msgstr ""
4466#~ "Уведомяване на потребителя преди извършването на голямо обновяване през "
4467#~ "мобилна, широколентова връзка"
4468
4469#~ msgid "Notify the user for completed updates"
4470#~ msgstr "Уведомяване на потребителя при завършване на обновяване"
4471
4472#~ msgid ""
4473#~ "Notify the user for completed updates where the user needs to restart"
4474#~ msgstr ""
4475#~ "Уведомяване на потребителя при завършване на обновяване и необходимост от "
4476#~ "рестартиране"
4477
4478#~ msgid "Notify the user when a task is complete"
4479#~ msgstr "Уведомяване на потребителя при завършване на действието"
4480
4481#~ msgid "Notify the user when an update has failed"
4482#~ msgstr "Уведомяване на потребителя при неуспешно обновяване"
4483
4484#~ msgid "Notify the user when distribution upgrades are available"
4485#~ msgstr ""
4486#~ "Уведомяване на потребителя при наличие на обновления на дистрибуцията"
4487
4488#~ msgid "Notify the user when security updates are available"
4489#~ msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на обновления по сигурността"
4490
4491#~ msgid ""
4492#~ "Notify the user when the automatic update was not started on battery power"
4493#~ msgstr ""
4494#~ "Уведомяване на потребителя при пропускане на автоматично обновяване при "
4495#~ "захранване от батерии"
4496
4497#~ msgid ""
4498#~ "Notify the user when the update was not automatically started while "
4499#~ "running on battery power"
4500#~ msgstr ""
4501#~ "Уведомяване на потребителя при пропускане на автоматичното стартиране на "
4502#~ "обновяване при захранване от батерии"
4503
4504#~ msgid "Notify the user when the update was started"
4505#~ msgstr "Уведомяване на потребителя при начало на обновяване"
4506
4507#~ msgid "Notify the user when there are errors"
4508#~ msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на грешки"
4509
4510#~ msgid "Notify the user when there are messages"
4511#~ msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на съобщения"
4512
4513#~ msgid "Notify the user when there are messages from the package manager"
4514#~ msgstr ""
4515#~ "Уведомяване на потребителя при наличие на съобщения от управлението на "
4516#~ "пакети"
4517
4518#~ msgid "Notify the user when updates are available"
4519#~ msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на обновления"
4520
4521#~ msgid "Only show native packages in the file lists"
4522#~ msgstr "Да се показват само пакетите за конкретната архитектура в списъците"
4523
4524#~ msgid ""
4525#~ "Only show native packages matching the machine architecture in the file "
4526#~ "lists"
4527#~ msgstr ""
4528#~ "Да се показват само пакетите за архитектурата съвпадаща с тази на "
4529#~ "машината в списъците"
4530
4531#~ msgid "Only show the newest packages in the file lists"
4532#~ msgstr "Да се показват само най-новите приложения в списъците"
4533
4534#~ msgid ""
4535#~ "Only show the newest packages in the update list, and filter out older "
4536#~ "updates that are still available."
4537#~ msgstr ""
4538#~ "Да се показват само най-новите приложения в списъците без все още "
4539#~ "наличните, но стари обновления."
4540
4541#~ msgid "Only show the newest updates in the list"
4542#~ msgstr "Да се показват само най-новите обновления в списъците"
4543
4544#~ msgid ""
4545#~ "Programs that should be ignored when they issue session D-Bus requests"
4546#~ msgstr ""
4547#~ "Програми, които да бъдат прескачани, когато изпращат сесийни заявки към D-"
4548#~ "BUS"
4549
4550#~ msgid ""
4551#~ "Programs that should be ignored when they issue session D-Bus requests, "
4552#~ "separated by commas."
4553#~ msgstr ""
4554#~ "Програми, които да се прескачат, когато изпращат сесийни заявки към D-"
4555#~ "BUS, с разделител „,“."
4556
4557#~ msgid "Scroll to packages as they are downloaded"
4558#~ msgstr "Визуално придвижване към пакетите при изтеглянето им"
4559
4560#~ msgid ""
4561#~ "Scroll to packages in the update list as they are downloaded or installed."
4562#~ msgstr ""
4563#~ "Визуално придвижване към пакетите при изтеглянето им или инсталирането им."
4564
4565#~ msgid "Show all repositories in the software source viewer"
4566#~ msgstr "Показване на всички хранилища на софтуер в изгледа за обновления"
4567
4568#~ msgid "Show the 'All Packages' group menu"
4569#~ msgstr "Показване на менюто „Всички пакети“"
4570
4571#~ msgid ""
4572#~ "Show the all packages menu item. This takes a long time to populate on "
4573#~ "most backends and is not generally required by end users"
4574#~ msgstr ""
4575#~ "Показване на менюто „Всички пакети“. За попълването му повечето пакетни "
4576#~ "ядра изискват твърде много време, а повечето потребители рядко изискват "
4577#~ "тази възможност."
4578
4579#~ msgid "Show the category group menu"
4580#~ msgstr "Показване на менюто за категориите групи"
4581
4582#~ msgid ""
4583#~ "Show the category group menu. This is more complete and custom to the "
4584#~ "distribution, but takes longer to populate"
4585#~ msgstr ""
4586#~ "Показване на менюто за категориите и групи. То е по-пълно и съответства "
4587#~ "по-добре на дистрибуцията, но изисква повече време"
4588
4589#~ msgid ""
4590#~ "Show the transaction progress icon in the tray when the original "
4591#~ "application is still running."
4592#~ msgstr ""
4593#~ "Показване на иконата за напредъка на транзакцията, докато първоначалното "
4594#~ "приложение все още работи."
4595
4596#~ msgid "Show transactions that have the original application running"
4597#~ msgstr ""
4598#~ "Показване на транзакциите, докато първоначалното приложение все още работи"
4599
4600#~ msgid ""
4601#~ "The number of seconds at session startup to wait before checking for "
4602#~ "updates"
4603#~ msgstr ""
4604#~ "Брой секунди след стартирането на сесията, след които да се провери за "
4605#~ "обновления"
4606
4607#~ msgid "The search mode used by default"
4608#~ msgstr "Стандартен режим на търсене"
4609
4610#~ msgid ""
4611#~ "The search mode used by default. Options are \"name\", \"details\", or "
4612#~ "\"file\""
4613#~ msgstr ""
4614#~ "Стандартен режим за търсене. Възможностите са „name“ (по име), "
4615#~ "„details“ (по допълнителна информация), или „file“ (по файл)"
4616
4617#~ msgid ""
4618#~ "This key determines if applications should be able to prompt for fonts"
4619#~ msgstr "Този ключ определя дали приложенията да могат да изискват шрифтове"
4620
4621#~ msgid "Use WiFi (wireless LAN) connections to check for updates"
4622#~ msgstr "Използване на безжичната мрежа по WiFI за проверка за обновления"
4623
4624#~ msgid "Use WiFi connections"
4625#~ msgstr "Използване на безжичните връзки"
4626
4627#~ msgid "Use mobile broadband connections"
4628#~ msgstr "Използване на мобилни, широколентови връзки"
4629
4630#~ msgid ""
4631#~ "Use mobile broadband connections such as GSM and CDMA to check for updates"
4632#~ msgstr ""
4633#~ "Използване на мобилни, широколентови връзки като GSM и CDMA за проверки "
4634#~ "за обновления"
4635
4636#~ msgid ""
4637#~ "When displaying UI from a session DBus request, automatically use these "
4638#~ "options by default"
4639#~ msgstr ""
4640#~ "При показване на потребителски интерфейс при сесийна заявка по DBus, "
4641#~ "автоматично да се ползват следните настройки"
4642
4643#~ msgid ""
4644#~ "When displaying UI from a session DBus request, force these options to be "
4645#~ "turned on"
4646#~ msgstr ""
4647#~ "При показване на потребителски интерфейс при сесийна заявка по DBus, да "
4648#~ "се приложат със задължително предимство следните настройки"
4649
4650#~ msgid "Enable or disable software sources"
4651#~ msgstr "Управление на хранилищата"
4652
4653#~ msgid "Shows more software sources that may be interesting"
4654#~ msgstr "Показване на допълнителни хранилища, които може да ви заинтригуват"
4655
4656#~ msgid "Failed to show url"
4657#~ msgstr "Адресът не може да бъде показан"
4658
4659#~ msgid "Software Source Viewer"
4660#~ msgstr "Разглеждане на хранилището"
4661
4662#~ msgid "Software source viewer"
4663#~ msgstr "Разглеждане на хранилището"
4664
4665#~ msgid "This is due to the %s package being updated."
4666#~ msgid_plural "This is due to the following packages being updated: %s."
4667#~ msgstr[0] "Понеже следният пакет е обновен: %s."
4668#~ msgstr[1] "Понеже следните пакети са обновени: %s."
4669
4670#~ msgid "This is because %i package has been updated."
4671#~ msgid_plural "This is because %i packages have been updated."
4672#~ msgstr[0] "Понеже %i пакет е обновен."
4673#~ msgstr[1] "Понеже %i пакета са обновени."
4674
4675#~ msgid "Internal error"
4676#~ msgstr "Вътрешна грешка"
4677
4678#~ msgid "_Restart computer"
4679#~ msgstr "_Рестартиране на компютъра"
4680
4681#~ msgid "_Hide this icon"
4682#~ msgstr "_Скриване на тази икона"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.