source: gnome/master/gnome-shell.master.bg.po @ 2332

Last change on this file since 2332 was 2332, checked in by ivalkov, 10 years ago

gnome-shell: Обновен до master.

File size: 49.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-shell po-file.
2# Copyright (C) 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gnome-shell package.
4# Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2010, 2011.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: gnome-shell master\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2011-09-08 13:13+0300\n"
11"PO-Revision-Date: 2011-09-09 10:32+0300\n"
12"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"Language: bg\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19
20#: ../data/gnome-shell.desktop.in.in.h:1
21msgid "GNOME Shell"
22msgstr "Обвивка на GNOME"
23
24#: ../data/gnome-shell.desktop.in.in.h:2
25msgid "Window management and application launching"
26msgstr "Управление на прозорци и стартиране на програми"
27
28#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:1
29msgid ""
30"Allows access to internal debugging and monitoring tools using the Alt-F2 "
31"dialog."
32msgstr ""
33"Разрешава достъпа до вътрешни инструменти за наблюдение и изчистване грешки "
34"чрез Alt-F2."
35
36#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:2
37msgid "Enable internal tools useful for developers and testers from Alt-F2"
38msgstr ""
39"Включване на вътрешни инструменти полезни за разработчици и изпитатели чрез "
40"Alt-F2"
41
42#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:3
43msgid "File extension used for storing the screencast"
44msgstr "Разширение на файла за съхранение на записите"
45
46#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:4
47msgid "Framerate used for recording screencasts."
48msgstr "Честота на кадрите за създаваните записи"
49
50#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:5
51msgid ""
52"GNOME Shell extensions have a uuid property; this key lists extensions which "
53"should be loaded. disabled-extensions overrides this setting for extensions "
54"that appear in both lists."
55msgstr ""
56"Разширенията на Обвивката на GNOME имат идентификатор (uuid). Този ключ "
57"съдържа списък на разширенията, които да се зареждат. Разширения записани "
58"едновременно тук и в списъка „disabled-extensions“ ще бъдат изключени."
59
60#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:6
61msgid "History for command (Alt-F2) dialog"
62msgstr "История на командата Alt-F2"
63
64#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:7
65msgid "History for the looking glass dialog"
66msgstr "История на прозореца с огледалото"
67
68#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:8
69msgid "If true, display date in the clock, in addition to time."
70msgstr "Показване на дата в допълнение към времето, ако е истина."
71
72#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:9
73msgid "If true, display onscreen keyboard."
74msgstr "Показване екранната клавиатура, ако е истина."
75
76#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:10
77msgid "If true, display seconds in time."
78msgstr "Показване на секундите в допълнение към времето, ако е истина."
79
80#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:11
81msgid "If true, display the ISO week date in the calendar."
82msgstr "Показване на деня от седмицата по ISO, ако е истина."
83
84#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:12
85msgid "List of desktop file IDs for favorite applications"
86msgstr ""
87"Списък на идентификаторите на файловете във формат .desktop за любими "
88"програми"
89
90#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:14
91#, no-c-format
92msgid ""
93"Sets the GStreamer pipeline used to encode recordings. It follows the syntax "
94"used for gst-launch. The pipeline should have an unconnected sink pad where "
95"the recorded video is recorded. It will normally have a unconnected source "
96"pad; output from that pad will be written into the output file. However the "
97"pipeline can also take care of its own output - this might be used to send "
98"the output to an icecast server via shout2send or similar. When unset or set "
99"to an empty value, the default pipeline will be used. This is currently "
100"'videorate ! vp8enc quality=10 speed=2 threads=%T ! queue ! webmmux' and "
101"records to WEBM using the VP8 codec. %T is used as a placeholder for a guess "
102"at the optimal thread count on the system."
103msgstr ""
104"Задава конвейера на GStreamer, който ще се използва за кодиране на записите. "
105"Използвайте синтаксиса на gst-launch. Конвейерът трябва да бъде с несвързан "
106"блок-приемник, където се записва видеото. Обикновено конвейерът е с "
107"несвързан блок-източник. Изходът от този блок ще бъде записан в изходния "
108"файл. Въпреки това конвейерът може да задава собствен изход — това може да "
109"се използва за изпращане на изхода към icecast сървър чрез „shout2send“ или "
110"подобен елемент. Когато този ключ не е зададен или стойността му e празна, "
111"се използва стандартния конвейер. За момента това е „videorate ! vp8enc "
112"quality=10 speed=2 threads=%T ! queue ! webmmux“ и записва видео контейнер "
113"WEBM и използва кодера VP8. Стойността в „%T“ замества предполагаемия "
114"оптимален брой нишки за системата."
115
116#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:15
117msgid "Show date in clock"
118msgstr "Показване на дата в часовника"
119
120#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:16
121msgid "Show the onscreen keyboard"
122msgstr "Показване на екранната клавиатура"
123
124#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:17
125msgid "Show the week date in the calendar"
126msgstr "Показване на деня от седмицата в календара"
127
128#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:18
129msgid "Show time with seconds"
130msgstr "Показване на секунди към времето"
131
132#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:19
133msgid ""
134"The applications corresponding to these identifiers will be displayed in the "
135"favorites area."
136msgstr ""
137"Програмите, които отговарят на тези идентификатор, ще бъдат показани в "
138"областта „Любими“."
139
140#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:20
141msgid ""
142"The filename for recorded screencasts will be a unique filename based on the "
143"current date, and use this extension. It should be changed when recording to "
144"a different container format."
145msgstr ""
146"Разширението ще се използва към името на файла за създадените записи на "
147"екрана, което ще бъде уникално и ще зависи от текущата дата. Трябва да го "
148"промените, когато записвате в различен формат на контейнера."
149
150#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:21
151msgid ""
152"The framerate of the resulting screencast recordered by GNOME Shell's "
153"screencast recorder in frames-per-second."
154msgstr ""
155"Честота на кадрите за записа на екрана създаден от записващата програма на "
156"Обвивката на GNOME в кадри за секунда."
157
158#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:22
159msgid "The gstreamer pipeline used to encode the screencast"
160msgstr "Конвейерът на gstreamer за кодиране на записа на екрана"
161
162#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:23
163msgid ""
164"The shell normally monitors active applications in order to present the most "
165"used ones (e.g. in launchers). While this data will be kept private, you may "
166"want to disable this for privacy reasons. Please note that doing so won't "
167"remove already saved data."
168msgstr ""
169"Обикновено обвивката наблюдава работещите програми, за да представя най-"
170"често използваните (например в стартери). Въпреки, че тази информация се "
171"пази в тайна, може да желаете да изключите тази функционалност, за да "
172"защитите личните си данни. Забележете, че дори да го направите, това няма да "
173"премахне вече запазените данни."
174
175#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:24
176msgid "The type of keyboard to use."
177msgstr "Видът на клавиатурата, която да се ползва."
178
179#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:25
180msgid "Uuids of extensions to enable"
181msgstr "Идентификатори (uuid) на разширения, които да бъдат включени"
182
183#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:26
184msgid "Whether to collect stats about applications usage"
185msgstr "Дали да се събира статистика за използването на програми"
186
187#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:27
188msgid "Which keyboard to use"
189msgstr "Коя клавиатура да бъде да се ползва"
190
191#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:28
192msgid "disabled OpenSearch providers"
193msgstr "изключени доставчици на OpenSearch"
194
195#: ../js/gdm/loginDialog.js:601
196msgid "Session..."
197msgstr "Сесия…"
198
199#: ../js/gdm/loginDialog.js:758 ../js/gdm/loginDialog.js:931
200msgid "Sign In"
201msgstr "Регистриране"
202
203#: ../js/gdm/loginDialog.js:816
204msgid "Not listed?"
205msgstr "Липсва в списъка?"
206
207#: ../js/gdm/loginDialog.js:926 ../js/ui/endSessionDialog.js:410
208#: ../js/ui/networkAgent.js:158 ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:170
209#: ../js/ui/status/bluetooth.js:480
210msgid "Cancel"
211msgstr "Отказване"
212
213#: ../js/gdm/loginDialog.js:1251
214msgid "Login Window"
215msgstr "Екран за идентификация"
216
217#: ../js/misc/util.js:68
218msgid "Command not found"
219msgstr "Командата не беше открита"
220
221#. Replace "Error invoking GLib.shell_parse_argv: " with
222#. something nicer
223#: ../js/misc/util.js:95
224msgid "Could not parse command:"
225msgstr "Неуспех при анализиране на командата:"
226
227#: ../js/misc/util.js:103
228#, c-format
229msgid "Execution of '%s' failed:"
230msgstr "Неуспешно изпълнение на „%s“:"
231
232#. Translators: Filter to display all applications
233#: ../js/ui/appDisplay.js:255
234msgid "All"
235msgstr "Всички"
236
237#: ../js/ui/appDisplay.js:319
238msgid "APPLICATIONS"
239msgstr "ПРОГРАМИ"
240
241#: ../js/ui/appDisplay.js:377
242msgid "SETTINGS"
243msgstr "НАСТРОЙКИ"
244
245#: ../js/ui/appDisplay.js:685
246msgid "New Window"
247msgstr "Нов прозорец"
248
249#: ../js/ui/appDisplay.js:688
250msgid "Remove from Favorites"
251msgstr "Премахване от „Любими“"
252
253#: ../js/ui/appDisplay.js:689
254msgid "Add to Favorites"
255msgstr "Добавяне в „Любими“"
256
257#: ../js/ui/appFavorites.js:89
258#, c-format
259msgid "%s has been added to your favorites."
260msgstr "Програмата „%s“ беше добавена в „Любими“"
261
262#: ../js/ui/appFavorites.js:120
263#, c-format
264msgid "%s has been removed from your favorites."
265msgstr "Програмата „%s“ беше премахната от „Любими“"
266
267#: ../js/ui/autorunManager.js:592
268#, c-format
269msgid "Open with %s"
270msgstr "Отваряне с %s"
271
272#: ../js/ui/autorunManager.js:618
273msgid "Eject"
274msgstr "Изваждане"
275
276#. Translators: Shown in calendar event list for all day events
277#. * Keep it short, best if you can use less then 10 characters
278#.
279#: ../js/ui/calendar.js:63
280msgctxt "event list time"
281msgid "All Day"
282msgstr "Цял ден"
283
284#. Translators: Shown in calendar event list, if 24h format
285#: ../js/ui/calendar.js:68
286msgctxt "event list time"
287msgid "%H:%M"
288msgstr "%H:%M"
289
290#. Transators: Shown in calendar event list, if 12h format
291#: ../js/ui/calendar.js:75
292msgctxt "event list time"
293msgid "%l:%M %p"
294msgstr "%l:%M %p"
295
296#. Translators: Calendar grid abbreviation for Sunday.
297#. *
298#. * NOTE: These grid abbreviations are always shown together
299#. * and in order, e.g. "S M T W T F S".
300#.
301#: ../js/ui/calendar.js:115
302msgctxt "grid sunday"
303msgid "S"
304msgstr "Н"
305
306#. Translators: Calendar grid abbreviation for Monday
307#: ../js/ui/calendar.js:117
308msgctxt "grid monday"
309msgid "M"
310msgstr "П"
311
312#. Translators: Calendar grid abbreviation for Tuesday
313#: ../js/ui/calendar.js:119
314msgctxt "grid tuesday"
315msgid "T"
316msgstr "В"
317
318#. Translators: Calendar grid abbreviation for Wednesday
319#: ../js/ui/calendar.js:121
320msgctxt "grid wednesday"
321msgid "W"
322msgstr "С"
323
324#. Translators: Calendar grid abbreviation for Thursday
325#: ../js/ui/calendar.js:123
326msgctxt "grid thursday"
327msgid "T"
328msgstr "Ч"
329
330#. Translators: Calendar grid abbreviation for Friday
331#: ../js/ui/calendar.js:125
332msgctxt "grid friday"
333msgid "F"
334msgstr "П"
335
336#. Translators: Calendar grid abbreviation for Saturday
337#: ../js/ui/calendar.js:127
338msgctxt "grid saturday"
339msgid "S"
340msgstr "С"
341
342#. Translators: Event list abbreviation for Sunday.
343#. *
344#. * NOTE: These list abbreviations are normally not shown together
345#. * so they need to be unique (e.g. Tuesday and Thursday cannot
346#. * both be 'T').
347#.
348#: ../js/ui/calendar.js:140
349msgctxt "list sunday"
350msgid "Su"
351msgstr "Нд"
352
353#. Translators: Event list abbreviation for Monday
354#: ../js/ui/calendar.js:142
355msgctxt "list monday"
356msgid "M"
357msgstr "Пн"
358
359#. Translators: Event list abbreviation for Tuesday
360#: ../js/ui/calendar.js:144
361msgctxt "list tuesday"
362msgid "T"
363msgstr "Вт"
364
365#. Translators: Event list abbreviation for Wednesday
366#: ../js/ui/calendar.js:146
367msgctxt "list wednesday"
368msgid "W"
369msgstr "Ср"
370
371#. Translators: Event list abbreviation for Thursday
372#: ../js/ui/calendar.js:148
373msgctxt "list thursday"
374msgid "Th"
375msgstr "Чт"
376
377#. Translators: Event list abbreviation for Friday
378#: ../js/ui/calendar.js:150
379msgctxt "list friday"
380msgid "F"
381msgstr "Пт"
382
383#. Translators: Event list abbreviation for Saturday
384#: ../js/ui/calendar.js:152
385msgctxt "list saturday"
386msgid "S"
387msgstr "Сб"
388
389#. Translators: Text to show if there are no events
390#: ../js/ui/calendar.js:687
391msgid "Nothing Scheduled"
392msgstr "Няма нищо запланувано"
393
394#. Translators: Shown on calendar heading when selected day occurs on current year
395#: ../js/ui/calendar.js:703
396msgctxt "calendar heading"
397msgid "%A, %B %d"
398msgstr "%A, %B %d"
399
400#. Translators: Shown on calendar heading when selected day occurs on different year
401#: ../js/ui/calendar.js:706
402msgctxt "calendar heading"
403msgid "%A, %B %d, %Y"
404msgstr "%A, %B, %d, %Y"
405
406#: ../js/ui/calendar.js:716
407msgid "Today"
408msgstr "Днес"
409
410#: ../js/ui/calendar.js:720
411msgid "Tomorrow"
412msgstr "Утре"
413
414#: ../js/ui/calendar.js:729
415msgid "This week"
416msgstr "Тази седмица"
417
418#: ../js/ui/calendar.js:737
419msgid "Next week"
420msgstr "Следващата седмица"
421
422#: ../js/ui/contactDisplay.js:59 ../js/ui/notificationDaemon.js:444
423#: ../js/ui/status/power.js:223 ../src/shell-app.c:355
424msgid "Unknown"
425msgstr "Неизвестно"
426
427#: ../js/ui/contactDisplay.js:80 ../js/ui/userMenu.js:147
428msgid "Available"
429msgstr "На линия"
430
431#: ../js/ui/contactDisplay.js:85 ../js/ui/userMenu.js:156
432msgid "Away"
433msgstr "Отсъстващ"
434
435#: ../js/ui/contactDisplay.js:89 ../js/ui/userMenu.js:150
436msgid "Busy"
437msgstr "Зает"
438
439#: ../js/ui/contactDisplay.js:93
440msgid "Offline"
441msgstr "Извън мрежата"
442
443#: ../js/ui/contactDisplay.js:140
444msgid "CONTACTS"
445msgstr "КОНТАКТИ"
446
447#: ../js/ui/dash.js:172 ../js/ui/messageTray.js:1197
448msgid "Remove"
449msgstr "Изтриване"
450
451#: ../js/ui/dateMenu.js:99
452msgid "Date and Time Settings"
453msgstr "Настройки на датата и времето"
454
455#: ../js/ui/dateMenu.js:125
456msgid "Open Calendar"
457msgstr "Отваряне на календара"
458
459#. Translators: This is the time format with date used
460#. in 24-hour mode.
461#: ../js/ui/dateMenu.js:183
462msgid "%a %b %e, %R:%S"
463msgstr "%a, %e %b, %R:%S"
464
465#: ../js/ui/dateMenu.js:184
466msgid "%a %b %e, %R"
467msgstr "%a, %e %b, %R"
468
469#. Translators: This is the time format without date used
470#. in 24-hour mode.
471#: ../js/ui/dateMenu.js:188
472msgid "%a %R:%S"
473msgstr "%a, %R:%S"
474
475#: ../js/ui/dateMenu.js:189
476msgid "%a %R"
477msgstr "%a, %R"
478
479#. Translators: This is a time format with date used
480#. for AM/PM.
481#: ../js/ui/dateMenu.js:196
482msgid "%a %b %e, %l:%M:%S %p"
483msgstr "%a, %e %b, %l:%M:%S %p"
484
485#: ../js/ui/dateMenu.js:197
486msgid "%a %b %e, %l:%M %p"
487msgstr "%a, %e %b, %l:%M %p"
488
489#. Translators: This is a time format without date used
490#. for AM/PM.
491#: ../js/ui/dateMenu.js:201
492msgid "%a %l:%M:%S %p"
493msgstr "%a %l:%M:%S %p"
494
495#: ../js/ui/dateMenu.js:202
496msgid "%a %l:%M %p"
497msgstr "%a, %H:%M"
498
499#. Translators: This is the date format to use when the calendar popup is
500#. * shown - it is shown just below the time in the shell (e.g. "Tue 9:29 AM").
501#.
502#: ../js/ui/dateMenu.js:213
503msgid "%A %B %e, %Y"
504msgstr "%A %B %e, %Y"
505
506#: ../js/ui/docDisplay.js:16
507msgid "RECENT ITEMS"
508msgstr "СКОРО ОТВАРЯНИ"
509
510#: ../js/ui/endSessionDialog.js:60
511#, c-format
512msgid "Log Out %s"
513msgstr "Изход на „%s“"
514
515#: ../js/ui/endSessionDialog.js:61 ../js/ui/endSessionDialog.js:67
516msgid "Log Out"
517msgstr "Изход"
518
519#: ../js/ui/endSessionDialog.js:62
520msgid "Click Log Out to quit these applications and log out of the system."
521msgstr ""
522"Натиснете „Изход“, за да спрете тези програми и да излезете от системата."
523
524#: ../js/ui/endSessionDialog.js:63
525#, c-format
526msgid "%s will be logged out automatically in %d seconds."
527msgstr "Потребителят „%s“ ще излезе от системата автоматично след %d секунди."
528
529#: ../js/ui/endSessionDialog.js:64
530#, c-format
531msgid "You will be logged out automatically in %d seconds."
532msgstr "Ще излезете от системата автоматично след %d секунди."
533
534#: ../js/ui/endSessionDialog.js:65
535msgid "Logging out of the system."
536msgstr "Излизане от системата."
537
538#: ../js/ui/endSessionDialog.js:72 ../js/ui/endSessionDialog.js:79
539msgid "Power Off"
540msgstr "Изключване"
541
542#: ../js/ui/endSessionDialog.js:73
543msgid "Click Power Off to quit these applications and power off the system."
544msgstr ""
545"Натиснете „Изключване“, за да спрете тези програми и да излезете от "
546"системата."
547
548#: ../js/ui/endSessionDialog.js:74
549#, c-format
550msgid "The system will power off automatically in %d seconds."
551msgstr "Системата ще се изключи автоматично след %d секунди."
552
553#: ../js/ui/endSessionDialog.js:75
554msgid "Powering off the system."
555msgstr "Изключване на системата."
556
557#: ../js/ui/endSessionDialog.js:77 ../js/ui/endSessionDialog.js:85
558#: ../js/ui/endSessionDialog.js:90
559msgid "Restart"
560msgstr "Рестартиране"
561
562#: ../js/ui/endSessionDialog.js:86
563msgid "Click Restart to quit these applications and restart the system."
564msgstr ""
565"Натиснете „Рестартиране“, за да спрете тези програми и да рестартирате "
566"системата."
567
568#: ../js/ui/endSessionDialog.js:87
569#, c-format
570msgid "The system will restart automatically in %d seconds."
571msgstr "Системата ще се рестартира автоматично след %d секунди."
572
573#: ../js/ui/endSessionDialog.js:88
574msgid "Restarting the system."
575msgstr "Рестартиране на системата."
576
577#: ../js/ui/keyboard.js:514 ../js/ui/status/power.js:211
578msgid "Keyboard"
579msgstr "Клавиатура"
580
581#: ../js/ui/lookingGlass.js:641
582msgid "No extensions installed"
583msgstr "Няма инсталирани разширения"
584
585#: ../js/ui/lookingGlass.js:687
586msgid "Enabled"
587msgstr "Включено"
588
589#. translators:
590#. * The device has been disabled
591#: ../js/ui/lookingGlass.js:689 ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1093
592msgid "Disabled"
593msgstr "Изключено"
594
595#: ../js/ui/lookingGlass.js:691
596msgid "Error"
597msgstr "Грешка"
598
599#: ../js/ui/lookingGlass.js:693
600msgid "Out of date"
601msgstr "Остаряло"
602
603#: ../js/ui/lookingGlass.js:695
604msgid "Downloading"
605msgstr "Изтегляне"
606
607#: ../js/ui/lookingGlass.js:720
608msgid "View Source"
609msgstr "Преглед на изходния код"
610
611#: ../js/ui/lookingGlass.js:726
612msgid "Web Page"
613msgstr "Домашна страница"
614
615#: ../js/ui/messageTray.js:1190
616msgid "Open"
617msgstr "Отваряне"
618
619#: ../js/ui/messageTray.js:2352
620msgid "System Information"
621msgstr "Информация за системата"
622
623#: ../js/ui/networkAgent.js:138
624msgid "Show password"
625msgstr "Показване на парола"
626
627#: ../js/ui/networkAgent.js:153
628msgid "Connect"
629msgstr "Свързване"
630
631#. Cisco LEAP
632#: ../js/ui/networkAgent.js:248 ../js/ui/networkAgent.js:260
633#: ../js/ui/networkAgent.js:287 ../js/ui/networkAgent.js:307
634#: ../js/ui/networkAgent.js:317
635msgid "Password: "
636msgstr "Парола: "
637
638#. static WEP
639#: ../js/ui/networkAgent.js:253
640msgid "Key: "
641msgstr "Ключ: "
642
643#. TTLS and PEAP are actually much more complicated, but this complication
644#. is not visible here since we only care about phase2 authentication
645#. (and don't even care of which one)
646#: ../js/ui/networkAgent.js:285 ../js/ui/networkAgent.js:303
647msgid "Username: "
648msgstr "Потребител: "
649
650#: ../js/ui/networkAgent.js:291
651msgid "Identity: "
652msgstr "Самоличност: "
653
654#: ../js/ui/networkAgent.js:293
655msgid "Private key password: "
656msgstr "Парола за частният ключ: "
657
658#: ../js/ui/networkAgent.js:305
659msgid "Service: "
660msgstr "Услуга: "
661
662#: ../js/ui/networkAgent.js:334
663msgid "Authentication required by wireless network"
664msgstr "Изисква се удостоверяване за безжична мрежа"
665
666#: ../js/ui/networkAgent.js:335
667#, c-format
668msgid ""
669"Passwords or encryption keys are required to access the wireless network "
670"'%s'."
671msgstr ""
672"За достъп до безжичната мрежа „%s“ са необходими пароли или криптирани "
673"ключове."
674
675#: ../js/ui/networkAgent.js:339
676msgid "Wired 802.1X authentication"
677msgstr "Жична идентификация 802.1Х"
678
679#: ../js/ui/networkAgent.js:341
680msgid "Network name: "
681msgstr "Име на мрежата: "
682
683#: ../js/ui/networkAgent.js:346
684msgid "DSL authentication"
685msgstr "Удостоверяване за DSL"
686
687#: ../js/ui/networkAgent.js:353
688msgid "PIN code required"
689msgstr "Необходим е PIN"
690
691#: ../js/ui/networkAgent.js:354
692msgid "PIN code is needed for the mobile broadband device"
693msgstr "Мобилното устройство изисква PIN"
694
695#: ../js/ui/networkAgent.js:355
696msgid "PIN: "
697msgstr "ПИН: "
698
699#: ../js/ui/networkAgent.js:361
700msgid "Mobile broadband network password"
701msgstr "Парола за мобилна широколентова връзка"
702
703#: ../js/ui/networkAgent.js:362
704#, c-format
705msgid "A password is required to connect to '%s'."
706msgstr "За свързване към „%s“ се изисква парола."
707
708#: ../js/ui/overview.js:91
709msgid "Undo"
710msgstr "Отмяна"
711
712#: ../js/ui/overview.js:205
713msgid "Windows"
714msgstr "Прозорци"
715
716#: ../js/ui/overview.js:208
717msgid "Applications"
718msgstr "Програми"
719
720#. Translators: this is the name of the dock/favorites area on
721#. the left of the overview
722#: ../js/ui/overview.js:230
723msgid "Dash"
724msgstr "Най-ползвани"
725
726#. TODO - _quit() doesn't really work on apps in state STARTING yet
727#: ../js/ui/panel.js:538
728#, c-format
729msgid "Quit %s"
730msgstr "Спиране на програмата „%s“"
731
732#. Translators: If there is no suitable word for "Activities"
733#. in your language, you can use the word for "Overview".
734#: ../js/ui/panel.js:574
735msgid "Activities"
736msgstr "Дейности"
737
738#: ../js/ui/panel.js:967
739msgid "Top Bar"
740msgstr "Горна лента"
741
742#: ../js/ui/placeDisplay.js:120
743#, c-format
744msgid "Failed to unmount '%s'"
745msgstr "Неуспех при демонтиране на „%s“"
746
747#: ../js/ui/placeDisplay.js:123
748msgid "Retry"
749msgstr "Нов опит"
750
751#: ../js/ui/placeDisplay.js:163
752msgid "Connect to..."
753msgstr "Свързване към…"
754
755#: ../js/ui/placeDisplay.js:375
756msgid "PLACES & DEVICES"
757msgstr "МЕСТА И УСТРОЙСТВА"
758
759#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:72
760msgid "Authentication Required"
761msgstr "Необходимо е удостоверяване"
762
763#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:106
764msgid "Administrator"
765msgstr "Администратор"
766
767#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:174
768msgid "Authenticate"
769msgstr "Удостоверяване"
770
771#. Translators: "that didn't work" refers to the fact that the
772#. * requested authentication was not gained; this can happen
773#. * because of an authentication error (like invalid password),
774#. * for instance.
775#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:262
776msgid "Sorry, that didn't work. Please try again."
777msgstr "Действието не беше успешно. Опитайте отново."
778
779#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:274
780msgid "Password:"
781msgstr "Парола:"
782
783#. Translators: this MUST be either "toggle-switch-us"
784#. (for toggle switches containing the English words
785#. "ON" and "OFF") or "toggle-switch-intl" (for toggle
786#. switches containing "◯" and "|"). Other values will
787#. simply result in invisible toggle switches.
788#: ../js/ui/popupMenu.js:687
789msgid "toggle-switch-us"
790msgstr "toggle-switch-intl"
791
792#: ../js/ui/runDialog.js:208
793msgid "Please enter a command:"
794msgstr "Въведете команда:"
795
796#: ../js/ui/searchDisplay.js:340
797msgid "Searching..."
798msgstr "Търсене…"
799
800#: ../js/ui/searchDisplay.js:363
801msgid "No matching results."
802msgstr "Няма съвпадения."
803
804#: ../js/ui/shellMountOperation.js:285
805msgid "Wrong password, please try again"
806msgstr "Грешна парола. Опитайте отново."
807
808#: ../js/ui/status/accessibility.js:60
809msgid "Zoom"
810msgstr "Увеличаване"
811
812#. let screenReader = this._buildItem(_("Screen Reader"), APPLICATIONS_SCHEMA,
813#. 'screen-reader-enabled');
814#. this.menu.addMenuItem(screenReader);
815#. let screenKeyboard = this._buildItem(_("Screen Keyboard"), APPLICATIONS_SCHEMA,
816#. 'screen-keyboard-enabled');
817#. this.menu.addMenuItem(screenKeyboard);
818#: ../js/ui/status/accessibility.js:75
819msgid "Visual Alerts"
820msgstr "Визуална помощ"
821
822#: ../js/ui/status/accessibility.js:78
823msgid "Sticky Keys"
824msgstr "Лепкави клавиши"
825
826#: ../js/ui/status/accessibility.js:81
827msgid "Slow Keys"
828msgstr "Бавни клавиши"
829
830#: ../js/ui/status/accessibility.js:84
831msgid "Bounce Keys"
832msgstr "Подскачащи клавиши"
833
834#: ../js/ui/status/accessibility.js:87
835msgid "Mouse Keys"
836msgstr "Клавиши за мишка"
837
838#: ../js/ui/status/accessibility.js:91
839msgid "Universal Access Settings"
840msgstr "Настройки на универсалния достъп"
841
842#: ../js/ui/status/accessibility.js:141
843msgid "High Contrast"
844msgstr "Висок контраст"
845
846#: ../js/ui/status/accessibility.js:178
847msgid "Large Text"
848msgstr "Едър текст"
849
850#: ../js/ui/status/bluetooth.js:39 ../js/ui/status/bluetooth.js:261
851#: ../js/ui/status/bluetooth.js:347 ../js/ui/status/bluetooth.js:381
852#: ../js/ui/status/bluetooth.js:421 ../js/ui/status/bluetooth.js:454
853msgid "Bluetooth"
854msgstr "Bluetooth"
855
856#: ../js/ui/status/bluetooth.js:52
857msgid "Visibility"
858msgstr "Видимост"
859
860#: ../js/ui/status/bluetooth.js:66
861msgid "Send Files to Device..."
862msgstr "Изпращане на файлове на устройство..."
863
864#: ../js/ui/status/bluetooth.js:67
865msgid "Set up a New Device..."
866msgstr "Настройка на ново устройство..."
867
868#: ../js/ui/status/bluetooth.js:91
869msgid "Bluetooth Settings"
870msgstr "Настройки на Bluetooth"
871
872#. TRANSLATORS: this means that bluetooth was disabled by hardware rfkill
873#: ../js/ui/status/bluetooth.js:111
874msgid "hardware disabled"
875msgstr "устройството е изключено (чрез бутон)"
876
877#: ../js/ui/status/bluetooth.js:208
878msgid "Connection"
879msgstr "Свързване"
880
881#: ../js/ui/status/bluetooth.js:217 ../js/ui/status/network.js:486
882msgid "disconnecting..."
883msgstr "прекъсване на връзката…"
884
885#: ../js/ui/status/bluetooth.js:230 ../js/ui/status/network.js:492
886msgid "connecting..."
887msgstr "свързване…"
888
889#: ../js/ui/status/bluetooth.js:248
890msgid "Send Files..."
891msgstr "Изпращане на файлове..."
892
893#: ../js/ui/status/bluetooth.js:253
894msgid "Browse Files..."
895msgstr "Разглеждане на файлове..."
896
897#: ../js/ui/status/bluetooth.js:262
898msgid "Error browsing device"
899msgstr "Грешка при разглеждане на устройството"
900
901#: ../js/ui/status/bluetooth.js:263
902#, c-format
903msgid "The requested device cannot be browsed, error is '%s'"
904msgstr "Заявеното устройство не може да бъде разгледано. Грешката е „%s“"
905
906#: ../js/ui/status/bluetooth.js:271
907msgid "Keyboard Settings"
908msgstr "Настройка на клавиатурата"
909
910#: ../js/ui/status/bluetooth.js:274
911msgid "Mouse Settings"
912msgstr "Настройки на мишката"
913
914#: ../js/ui/status/bluetooth.js:279 ../js/ui/status/volume.js:62
915msgid "Sound Settings"
916msgstr "Настройки на звука"
917
918#: ../js/ui/status/bluetooth.js:382
919#, c-format
920msgid "Authorization request from %s"
921msgstr "Заявка за упълномощаване от „%s“"
922
923#: ../js/ui/status/bluetooth.js:388
924#, c-format
925msgid "Device %s wants access to the service '%s'"
926msgstr "Устройството %s иска достъп до услугата „%s“"
927
928#: ../js/ui/status/bluetooth.js:390
929msgid "Always grant access"
930msgstr "Винаги позволяване на достъп"
931
932#: ../js/ui/status/bluetooth.js:391
933msgid "Grant this time only"
934msgstr "Позволяване само този път"
935
936#: ../js/ui/status/bluetooth.js:392 ../js/ui/telepathyClient.js:1185
937msgid "Reject"
938msgstr "Отхвърляне"
939
940#: ../js/ui/status/bluetooth.js:422
941#, c-format
942msgid "Pairing confirmation for %s"
943msgstr "Потвърждение за сдвояване с „%s“"
944
945#: ../js/ui/status/bluetooth.js:428 ../js/ui/status/bluetooth.js:462
946#, c-format
947msgid "Device %s wants to pair with this computer"
948msgstr "Устройството %s иска да се сдвои с този компютър"
949
950#: ../js/ui/status/bluetooth.js:429
951#, c-format
952msgid "Please confirm whether the PIN '%s' matches the one on the device."
953msgstr "Потвърдете дали кодът „%s“ съвпада с този на устройството."
954
955#: ../js/ui/status/bluetooth.js:431
956msgid "Matches"
957msgstr "Съвпадения"
958
959#: ../js/ui/status/bluetooth.js:432
960msgid "Does not match"
961msgstr "Няма съвпадения"
962
963#: ../js/ui/status/bluetooth.js:455
964#, c-format
965msgid "Pairing request for %s"
966msgstr "Запитване за свързване с „%s“"
967
968#: ../js/ui/status/bluetooth.js:463
969msgid "Please enter the PIN mentioned on the device."
970msgstr "Въведете кода на устройството %s."
971
972#: ../js/ui/status/bluetooth.js:479
973msgid "OK"
974msgstr "Добре"
975
976#: ../js/ui/status/keyboard.js:71
977msgid "Show Keyboard Layout"
978msgstr "Показване на клавиатурната подредба"
979
980#: ../js/ui/status/keyboard.js:75
981msgid "Region and Language Settings"
982msgstr "Настройки на региона и езика"
983
984#: ../js/ui/status/network.js:97
985msgid "<unknown>"
986msgstr "<неизвестно>"
987
988#. Translators: this indicates that wireless or wwan is disabled by hardware killswitch
989#: ../js/ui/status/network.js:285
990msgid "disabled"
991msgstr "изключено"
992
993#. Translators: this is for network devices that are physically present but are not
994#. under NetworkManager's control (and thus cannot be used in the menu)
995#: ../js/ui/status/network.js:484
996msgid "unmanaged"
997msgstr "без управление"
998
999#. Translators: this is for network connections that require some kind of key or password
1000#: ../js/ui/status/network.js:495
1001msgid "authentication required"
1002msgstr "изисква се удостоверяване"
1003
1004#. Translators: this is for devices that require some kind of firmware or kernel
1005#. module, which is missing
1006#: ../js/ui/status/network.js:505
1007msgid "firmware missing"
1008msgstr "липсва фърмуер"
1009
1010#. Translators: this is for wired network devices that are physically disconnected
1011#: ../js/ui/status/network.js:512
1012msgid "cable unplugged"
1013msgstr "кабелът е изваден"
1014
1015#. Translators: this is for a network device that cannot be activated (for example it
1016#. is disabled by rfkill, or it has no coverage
1017#: ../js/ui/status/network.js:517
1018msgid "unavailable"
1019msgstr "недостъпно"
1020
1021#: ../js/ui/status/network.js:519
1022msgid "connection failed"
1023msgstr "връзката е неуспешна"
1024
1025#: ../js/ui/status/network.js:575 ../js/ui/status/network.js:1515
1026msgid "More..."
1027msgstr "Повече…"
1028
1029#. TRANSLATORS: this is the indication that a connection for another logged in user is active,
1030#. and we cannot access its settings (including the name)
1031#: ../js/ui/status/network.js:611 ../js/ui/status/network.js:1455
1032msgid "Connected (private)"
1033msgstr "Връзката е осъществена (няма налични данни)"
1034
1035#: ../js/ui/status/network.js:689
1036msgid "Auto Ethernet"
1037msgstr "Автоматична мрежа по Ethernet"
1038
1039#: ../js/ui/status/network.js:753
1040msgid "Auto broadband"
1041msgstr "Автоматична широколентова мрежа"
1042
1043#: ../js/ui/status/network.js:756
1044msgid "Auto dial-up"
1045msgstr "Автоматична мрежа през модем"
1046
1047#. TRANSLATORS: this the automatic wireless connection name (including the network name)
1048#: ../js/ui/status/network.js:878 ../js/ui/status/network.js:1467
1049#, c-format
1050msgid "Auto %s"
1051msgstr "Автоматична мрежа към „%s“"
1052
1053#: ../js/ui/status/network.js:880
1054msgid "Auto bluetooth"
1055msgstr "Автоматична мрежа по Bluetooth"
1056
1057#: ../js/ui/status/network.js:1469
1058msgid "Auto wireless"
1059msgstr "Автоматична безжична мрежа"
1060
1061#: ../js/ui/status/network.js:1558
1062msgid "Enable networking"
1063msgstr "Включване на мрежата"
1064
1065#: ../js/ui/status/network.js:1570
1066msgid "Wired"
1067msgstr "Жична"
1068
1069#: ../js/ui/status/network.js:1581
1070msgid "Wireless"
1071msgstr "Безжична"
1072
1073#: ../js/ui/status/network.js:1591
1074msgid "Mobile broadband"
1075msgstr "Мобилна широколентова"
1076
1077#: ../js/ui/status/network.js:1601
1078msgid "VPN Connections"
1079msgstr "Връзки към ВЧМ"
1080
1081#: ../js/ui/status/network.js:1612
1082msgid "Network Settings"
1083msgstr "Настройки на мрежата"
1084
1085#: ../js/ui/status/network.js:1747
1086msgid "Connectivity lost"
1087msgstr "Връзката е прекъсна"
1088
1089#: ../js/ui/status/network.js:1748
1090msgid "You're no longer connected to the network"
1091msgstr "Вече нямате връзка към мрежата"
1092
1093#: ../js/ui/status/network.js:1756
1094msgid "Connection failed"
1095msgstr "Връзката е неуспешна"
1096
1097#: ../js/ui/status/network.js:1757
1098msgid "Activation of network connection failed"
1099msgstr "Осъществяването на връзка към мрежата е неуспешно"
1100
1101#: ../js/ui/status/network.js:1992
1102msgid "Networking is disabled"
1103msgstr "Мрежата е изключена"
1104
1105#: ../js/ui/status/network.js:2117
1106msgid "Network Manager"
1107msgstr "Управление на мрежата"
1108
1109#: ../js/ui/status/power.js:82
1110msgid "Power Settings"
1111msgstr "Настройка на захранването"
1112
1113#. 0 is reported when UPower does not have enough data
1114#. to estimate battery life
1115#: ../js/ui/status/power.js:103
1116msgid "Estimating..."
1117msgstr "Приблизително времето…"
1118
1119#: ../js/ui/status/power.js:110
1120#, c-format
1121msgid "%d hour remaining"
1122msgid_plural "%d hours remaining"
1123msgstr[0] "Остава %d час"
1124msgstr[1] "Остават %d часа"
1125
1126#. TRANSLATORS: this is a time string, as in "%d hours %d minutes remaining"
1127#: ../js/ui/status/power.js:113
1128#, c-format
1129msgid "%d %s %d %s remaining"
1130msgstr "Остават %d %s и %d %s"
1131
1132#: ../js/ui/status/power.js:115
1133msgid "hour"
1134msgid_plural "hours"
1135msgstr[0] "час"
1136msgstr[1] "часа"
1137
1138#: ../js/ui/status/power.js:115
1139msgid "minute"
1140msgid_plural "minutes"
1141msgstr[0] "минута"
1142msgstr[1] "минути"
1143
1144#: ../js/ui/status/power.js:118
1145#, c-format
1146msgid "%d minute remaining"
1147msgid_plural "%d minutes remaining"
1148msgstr[0] "остават %d минути"
1149msgstr[1] "остават %d минути"
1150
1151#: ../js/ui/status/power.js:201
1152msgid "AC adapter"
1153msgstr "Адаптер за ел. мрежа"
1154
1155#: ../js/ui/status/power.js:203
1156msgid "Laptop battery"
1157msgstr "Батерия на преносим компютър"
1158
1159#: ../js/ui/status/power.js:205
1160msgid "UPS"
1161msgstr "Непрекъсваемо токозахранване"
1162
1163#: ../js/ui/status/power.js:207
1164msgid "Monitor"
1165msgstr "Монитор"
1166
1167#: ../js/ui/status/power.js:209
1168msgid "Mouse"
1169msgstr "Мишка"
1170
1171#: ../js/ui/status/power.js:213
1172msgid "PDA"
1173msgstr "Цифров помощник"
1174
1175#: ../js/ui/status/power.js:215
1176msgid "Cell phone"
1177msgstr "Мобилен телефон"
1178
1179#: ../js/ui/status/power.js:217
1180msgid "Media player"
1181msgstr "Музикално устройство"
1182
1183#: ../js/ui/status/power.js:219
1184msgid "Tablet"
1185msgstr "Таблет"
1186
1187#: ../js/ui/status/power.js:221
1188msgid "Computer"
1189msgstr "Компютър"
1190
1191#: ../js/ui/status/volume.js:42
1192msgid "Volume"
1193msgstr "Сила на звука"
1194
1195#: ../js/ui/status/volume.js:54
1196msgid "Microphone"
1197msgstr "Микрофон"
1198
1199#. We got the TpContact
1200#. FIXME: We don't have a 'chat room' icon (bgo #653737) use
1201#. system-users for now as Empathy does.
1202#: ../js/ui/telepathyClient.js:256
1203msgid "Invitation"
1204msgstr "Покана"
1205
1206#. We got the TpContact
1207#: ../js/ui/telepathyClient.js:322
1208msgid "Call"
1209msgstr "Разговор"
1210
1211#. We got the TpContact
1212#: ../js/ui/telepathyClient.js:350
1213msgid "File Transfer"
1214msgstr "Обмен на файлове"
1215
1216#: ../js/ui/telepathyClient.js:432
1217msgid "Subscription request"
1218msgstr "Искане за записване"
1219
1220#: ../js/ui/telepathyClient.js:460
1221msgid "Connection error"
1222msgstr "Грешка при свързване"
1223
1224#: ../js/ui/telepathyClient.js:722
1225#, c-format
1226msgid "%s is online."
1227msgstr "%s е на линия."
1228
1229#: ../js/ui/telepathyClient.js:727
1230#, c-format
1231msgid "%s is offline."
1232msgstr "%s не е на линия."
1233
1234#: ../js/ui/telepathyClient.js:730
1235#, c-format
1236msgid "%s is away."
1237msgstr "%s отсъства."
1238
1239#: ../js/ui/telepathyClient.js:733
1240#, c-format
1241msgid "%s is busy."
1242msgstr "%s прави нещо друго."
1243
1244#. Translators: this is a time format string followed by a date.
1245#. If applicable, replace %X with a strftime format valid for your
1246#. locale, without seconds.
1247#: ../js/ui/telepathyClient.js:967
1248#, no-c-format
1249msgid "Sent at <b>%X</b> on <b>%A</b>"
1250msgstr "Изпратено на <b>%2$A</b> в <b>%1$X</b>"
1251
1252#. Translators: this is a time format in the style of "Wednesday, May 25",
1253#. shown when you get a chat message in the same year.
1254#: ../js/ui/telepathyClient.js:973
1255#, no-c-format
1256msgid "Sent on <b>%A</b>, <b>%B %d</b>"
1257msgstr "Изпратено на <b>%A</b>, <b>%B %d</b>"
1258
1259#. Translators: this is a time format in the style of "Wednesday, May 25, 2012",
1260#. shown when you get a chat message in a different year.
1261#: ../js/ui/telepathyClient.js:978
1262#, no-c-format
1263msgid "Sent on <b>%A</b>, <b>%B %d</b>, %Y"
1264msgstr "Изпратено на  <b>%A</b>, <b>%B %d</b>, %Y"
1265
1266#. Translators: this is the other person changing their old IM name to their new
1267#. IM name.
1268#: ../js/ui/telepathyClient.js:1020
1269#, c-format
1270msgid "%s is now known as %s"
1271msgstr "%s в момента е познат като %s"
1272
1273#. translators: argument is a room name like
1274#. * room@jabber.org for example.
1275#: ../js/ui/telepathyClient.js:1129
1276#, c-format
1277msgid "Invitation to %s"
1278msgstr "Покана за присъединяване към %s"
1279
1280#. translators: first argument is the name of a contact and the second
1281#. * one the name of a room. "Alice is inviting you to join room@jabber.org
1282#. * for example.
1283#: ../js/ui/telepathyClient.js:1137
1284#, c-format
1285msgid "%s is inviting you to join %s"
1286msgstr "%s ви кани да се присъедините към %s"
1287
1288#: ../js/ui/telepathyClient.js:1139 ../js/ui/telepathyClient.js:1228
1289#: ../js/ui/telepathyClient.js:1332
1290msgid "Decline"
1291msgstr "Отклоняване"
1292
1293#: ../js/ui/telepathyClient.js:1140 ../js/ui/telepathyClient.js:1229
1294#: ../js/ui/telepathyClient.js:1333
1295msgid "Accept"
1296msgstr "Приемане"
1297
1298#. translators: argument is a contact name like Alice for example.
1299#: ../js/ui/telepathyClient.js:1173
1300#, c-format
1301msgid "Video call from %s"
1302msgstr "Видео разговор от %s"
1303
1304#. translators: argument is a contact name like Alice for example.
1305#: ../js/ui/telepathyClient.js:1176
1306#, c-format
1307msgid "Call from %s"
1308msgstr "Повикване от %s"
1309
1310#: ../js/ui/telepathyClient.js:1186
1311msgid "Answer"
1312msgstr "Отговор"
1313
1314#. To translators: The first parameter is
1315#. * the contact's alias and the second one is the
1316#. * file name. The string will be something
1317#. * like: "Alice is sending you test.ogg"
1318#.
1319#: ../js/ui/telepathyClient.js:1222
1320#, c-format
1321msgid "%s is sending you %s"
1322msgstr "%s ви праща „%s“"
1323
1324#. To translators: The parameter is the contact's alias
1325#: ../js/ui/telepathyClient.js:1297
1326#, c-format
1327msgid "%s would like permission to see when you are online"
1328msgstr "%s иска разрешение да вижда дали сте в мрежата"
1329
1330#: ../js/ui/telepathyClient.js:1395
1331msgid "Network error"
1332msgstr "Мрежова грешка"
1333
1334#: ../js/ui/telepathyClient.js:1397
1335msgid "Authentication failed"
1336msgstr "Неуспешно идентифициране"
1337
1338#: ../js/ui/telepathyClient.js:1399
1339msgid "Encryption error"
1340msgstr "Грешка в шифрирането"
1341
1342#: ../js/ui/telepathyClient.js:1401
1343msgid "Certificate not provided"
1344msgstr "Не е предоставен сертификат"
1345
1346#: ../js/ui/telepathyClient.js:1403
1347msgid "Certificate untrusted"
1348msgstr "Сертификатът не е доверен"
1349
1350#: ../js/ui/telepathyClient.js:1405
1351msgid "Certificate expired"
1352msgstr "Сертификатът е изтекъл"
1353
1354#: ../js/ui/telepathyClient.js:1407
1355msgid "Certificate not activated"
1356msgstr "Сертификатът не е влязъл в сила"
1357
1358#: ../js/ui/telepathyClient.js:1409
1359msgid "Certificate hostname mismatch"
1360msgstr "Несъвпадение на името с това в сертификата"
1361
1362#: ../js/ui/telepathyClient.js:1411
1363msgid "Certificate fingerprint mismatch"
1364msgstr "Несъвпадение на отпечатъка на сертификата"
1365
1366#: ../js/ui/telepathyClient.js:1413
1367msgid "Certificate self-signed"
1368msgstr "Сертификатът е самоподписан"
1369
1370#: ../js/ui/telepathyClient.js:1415
1371msgid "Status is set to offline"
1372msgstr "Състоянието е „Извън мрежата“."
1373
1374#: ../js/ui/telepathyClient.js:1417
1375msgid "Encryption is not available"
1376msgstr "Не е налично шифриране"
1377
1378#: ../js/ui/telepathyClient.js:1419
1379msgid "Certificate is invalid"
1380msgstr "Сертификатът е неправилен"
1381
1382#: ../js/ui/telepathyClient.js:1421
1383msgid "Connection has been refused"
1384msgstr "Връзката е отказана"
1385
1386#: ../js/ui/telepathyClient.js:1423
1387msgid "Connection can't be established"
1388msgstr "Не може да се установи връзка"
1389
1390#: ../js/ui/telepathyClient.js:1425
1391msgid "Connection has been lost"
1392msgstr "Връзката прекъсна"
1393
1394#: ../js/ui/telepathyClient.js:1427
1395msgid "This resource is already connected to the server"
1396msgstr "Ресурсът вече е свързан към сървъра"
1397
1398#: ../js/ui/telepathyClient.js:1429
1399msgid ""
1400"Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
1401msgstr "Връзката бе заместена от нова връзка, използваща същия ресурс"
1402
1403#: ../js/ui/telepathyClient.js:1431
1404msgid "The account already exists on the server"
1405msgstr "На сървъра вече има регистрация с такова име."
1406
1407#: ../js/ui/telepathyClient.js:1433
1408msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
1409msgstr ""
1410"В момента сървърът е твърде натоварен, за да обработи заявката за свързване"
1411
1412#: ../js/ui/telepathyClient.js:1435
1413msgid "Certificate has been revoked"
1414msgstr "Сертификатът е анулиран"
1415
1416#: ../js/ui/telepathyClient.js:1437
1417msgid ""
1418"Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
1419msgstr "Сертификатът използва несигурен шифър или слаб алгоритъм за шифриране"
1420
1421#: ../js/ui/telepathyClient.js:1439
1422msgid ""
1423"The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
1424"chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
1425msgstr ""
1426"Дължината на сертификата на сървъра или дълбочината на сертификационната му "
1427"верига надхвърля ограниченията на криптографската библиотека"
1428
1429#. translators: argument is the account name, like
1430#. * name@jabber.org for example.
1431#: ../js/ui/telepathyClient.js:1448
1432#, c-format
1433msgid "Connection to %s failed"
1434msgstr "Връзката е към „%s“ неуспешна"
1435
1436#: ../js/ui/telepathyClient.js:1455
1437msgid "Unknown reason"
1438msgstr "Неизвестна причина"
1439
1440#: ../js/ui/telepathyClient.js:1462
1441msgid "Reconnect"
1442msgstr "Ново свързване"
1443
1444#: ../js/ui/telepathyClient.js:1463
1445msgid "Edit account"
1446msgstr "Редактиране на регистрацията"
1447
1448#: ../js/ui/userMenu.js:153
1449msgid "Hidden"
1450msgstr "Скрит"
1451
1452#: ../js/ui/userMenu.js:159
1453msgid "Idle"
1454msgstr "Бездействие"
1455
1456#: ../js/ui/userMenu.js:162
1457msgid "Unavailable"
1458msgstr "Недостъпно"
1459
1460#: ../js/ui/userMenu.js:516 ../js/ui/userMenu.js:520 ../js/ui/userMenu.js:589
1461msgid "Power Off..."
1462msgstr "Изключване..."
1463
1464#: ../js/ui/userMenu.js:518 ../js/ui/userMenu.js:520 ../js/ui/userMenu.js:588
1465msgid "Suspend"
1466msgstr "Приспиване"
1467
1468#: ../js/ui/userMenu.js:551
1469msgid "Notifications"
1470msgstr "Известяване"
1471
1472#: ../js/ui/userMenu.js:559
1473msgid "Online Accounts"
1474msgstr "Мрежови регистрации"
1475
1476#: ../js/ui/userMenu.js:563
1477msgid "System Settings"
1478msgstr "Настройки на системата"
1479
1480#: ../js/ui/userMenu.js:570
1481msgid "Lock Screen"
1482msgstr "Заключване на екрана"
1483
1484#: ../js/ui/userMenu.js:575
1485msgid "Switch User"
1486msgstr "Смяна на потребител"
1487
1488#: ../js/ui/userMenu.js:580
1489msgid "Log Out..."
1490msgstr "Изход…"
1491
1492#. Translators: this is the text displayed
1493#. in the search entry when no search is
1494#. active; it should not exceed ~30
1495#. characters.
1496#: ../js/ui/viewSelector.js:120
1497msgid "Type to search..."
1498msgstr "Търсене на написаното…"
1499
1500#: ../js/ui/viewSelector.js:140 ../src/shell-util.c:261
1501msgid "Search"
1502msgstr "Търсене"
1503
1504#: ../js/ui/windowAttentionHandler.js:39
1505#, c-format
1506msgid "%s has finished starting"
1507msgstr "Програмата „%s“ стартира успешно"
1508
1509#: ../js/ui/windowAttentionHandler.js:41
1510#, c-format
1511msgid "'%s' is ready"
1512msgstr "Програмата „%s“ е готова за употреба"
1513
1514#. translators:
1515#. * The number of sound outputs on a particular device
1516#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1100
1517#, c-format
1518msgid "%u Output"
1519msgid_plural "%u Outputs"
1520msgstr[0] "%u изход"
1521msgstr[1] "%u изхода"
1522
1523#. translators:
1524#. * The number of sound inputs on a particular device
1525#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1110
1526#, c-format
1527msgid "%u Input"
1528msgid_plural "%u Inputs"
1529msgstr[0] "%u вход"
1530msgstr[1] "%u входа"
1531
1532#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1408
1533msgid "System Sounds"
1534msgstr "Системни звуци"
1535
1536#: ../src/main.c:480
1537msgid "Print version"
1538msgstr "Показване на версията"
1539
1540#: ../src/main.c:486
1541msgid "Mode used by GDM for login screen"
1542msgstr "Режим използван от GDM за екрана за влизане"
1543
1544#: ../src/shell-app.c:581
1545#, c-format
1546msgid "Failed to launch '%s'"
1547msgstr "Неуспех при стартиране на „%s“"
1548
1549#: ../src/shell-mobile-providers.c:80
1550msgid "United Kingdom"
1551msgstr "Великобритания"
1552
1553#: ../src/shell-mobile-providers.c:526
1554msgid "Default"
1555msgstr "Стандартно"
1556
1557#: ../src/shell-polkit-authentication-agent.c:334
1558msgid "Authentication dialog was dismissed by the user"
1559msgstr "Прозорецът за упълномощаване беше затворен от потребителя"
1560
1561#: ../src/shell-util.c:100
1562msgid "Home Folder"
1563msgstr "Домашна папка"
1564
1565#. Translators: this is the same string as the one found in
1566#. * nautilus
1567#: ../src/shell-util.c:115
1568msgid "File System"
1569msgstr "Файлова система"
1570
1571#. Translators: the first string is the name of a gvfs
1572#. * method, and the second string is a path. For
1573#. * example, "Trash: some-directory". It means that the
1574#. * directory called "some-directory" is in the trash.
1575#.
1576#: ../src/shell-util.c:311
1577#, c-format
1578msgid "%1$s: %2$s"
1579msgstr "%1$s: %2$s"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.