source: gnome/master/gucharmap.master.bg.po

Last change on this file was 2986, checked in by Александър Шопов, 6 years ago

gucharmap подаден в master

File size: 53.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gucharmap po-file
2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2009, 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
4# Copyright (C) 2013, 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc.
5# This file is distributed under the same license as the gucharmap package.
6# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2006.
7# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2005.
8# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012.
9# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2013, 2014, 2015.
10# Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2010, 2012.
11#
12msgid ""
13msgstr ""
14"Project-Id-Version: gucharmap master\n"
15"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16"POT-Creation-Date: 2015-03-12 06:46+0200\n"
17"PO-Revision-Date: 2015-03-12 06:46+0200\n"
18"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
19"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
20"Language: bg\n"
21"MIME-Version: 1.0\n"
22"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
25
26#: ../data/gucharmap.appdata.xml.in.h:1 ../gucharmap.desktop.in.in.h:1
27#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:759 ../gucharmap/main.c:236
28msgid "Character Map"
29msgstr "Таблица със знаци"
30
31#: ../data/gucharmap.appdata.xml.in.h:2 ../gucharmap.desktop.in.in.h:2
32msgid "Insert special characters into documents"
33msgstr "Вмъкване на специални знаци в документи"
34
35#: ../data/gucharmap.appdata.xml.in.h:3
36msgid ""
37"GNOME Character Map is a Unicode character map program, part of GNOME "
38"desktop. This program allows characters to be displayed by unicode block or "
39"script type. It includes brief descriptions of related characters and "
40"occasionally meanings of the character in question."
41msgstr ""
42"Таблицата със знаци на GNOME е програма представяща всички знаци от Уникод. "
43"Приложението е част от работната среда GNOME. Знаците могат да се представят "
44"по писменост или блок от Уникод. Включена е и кратка информация за подобните "
45"знаци, а в някои случчаи и значението на избрания знак."
46
47#: ../data/gucharmap.appdata.xml.in.h:4
48msgid ""
49"Gucharmap can also be used to input or enter characters (by copy and paste). "
50"The search functionality allows the use of several search methods, including "
51"by unicode name or code point of the character."
52msgstr ""
53"Gucharmap може да се ползва и за въвеждането на знаци чрез копиране и "
54"поставяне. Знаците могат да се търсят по няколко начина, включително по име "
55"или кодова точка."
56
57#: ../gucharmap.desktop.in.in.h:3
58msgid "font;unicode;"
59msgstr ""
60"шрифт;знак;глиф;буква;сричка;йероглиф;символ;уникод;юникод;азбука;клинопис;"
61"абджад;абугида;font;unicode;character;map;glyph;symbol;"
62
63#: ../gucharmap/gucharmap-block-chapters-model.c:53
64msgid "All"
65msgstr "Всички"
66
67#: ../gucharmap/gucharmap-block-chapters-model.c:138
68msgid "Unicode Block"
69msgstr "Блок в Уникод"
70
71#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:524
72msgid "Canonical decomposition:"
73msgstr "Канонични разлагания:"
74
75#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:567 ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:581
76msgid "[not a printable character]"
77msgstr "[знак, който не се отпечатва]"
78
79#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:581
80msgid "General Character Properties"
81msgstr "Общи свойства на знака"
82
83#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:587
84msgid "In Unicode since:"
85msgstr "В Уникод от:"
86
87#. character category
88#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:591
89msgid "Unicode category:"
90msgstr "Категория в Уникод:"
91
92#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:600
93msgid "Various Useful Representations"
94msgstr "Разни полезни представяния"
95
96#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:610
97msgid "UTF-8:"
98msgstr "UTF-8:"
99
100#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:618
101msgid "UTF-16:"
102msgstr "UTF-16:"
103
104#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:629
105msgid "C octal escaped UTF-8:"
106msgstr "UTF-8, осмично екраниран в C:"
107
108#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:639
109msgid "XML decimal entity:"
110msgstr "Десетичен указател към знак в XML:"
111
112#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:650
113msgid "Annotations and Cross References"
114msgstr "Анотации и препратки"
115
116#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:657
117msgid "Alias names:"
118msgstr "Псевдоними:"
119
120#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:666
121msgid "Notes:"
122msgstr "Бележки:"
123
124#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:675
125msgid "See also:"
126msgstr "Виж също:"
127
128#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:684
129msgid "Approximate equivalents:"
130msgstr "Приблизителни еквиваленти:"
131
132#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:693
133msgid "Equivalents:"
134msgstr "Еквиваленти:"
135
136#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:709
137msgid "CJK Ideograph Information"
138msgstr "Информация за идеограми от CJK"
139
140#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:714
141msgid "Definition in English:"
142msgstr "Определение на английски:"
143
144#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:719
145msgid "Mandarin Pronunciation:"
146msgstr "Произнасяне на мандарин:"
147
148#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:724
149msgid "Cantonese Pronunciation:"
150msgstr "Произнасяне на кантонски:"
151
152#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:729
153msgid "Japanese On Pronunciation:"
154msgstr "Японско произнасяне Он:"
155
156#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:734
157msgid "Japanese Kun Pronunciation:"
158msgstr "Японско произнасяне Кун:"
159
160#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:739
161msgid "Tang Pronunciation:"
162msgstr "Произнасяне Танг:"
163
164#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:744
165msgid "Korean Pronunciation:"
166msgstr "Корейско произнасяне:"
167
168#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:1127
169msgid "Characte_r Table"
170msgstr "_Таблица със знаци"
171
172#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:1174
173msgid "Character _Details"
174msgstr "_Информация за знака"
175
176#: ../gucharmap/gucharmap-chartable-accessible.c:795
177msgid "Character Table"
178msgstr "Таблица със знаци"
179
180#: ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:1287
181msgid "Unknown character, unable to identify."
182msgstr "Непознат знак, не беше разпознат."
183
184#: ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:1289
185#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:585
186msgid "Not found."
187msgstr "Не е открит."
188
189#: ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:1292
190msgid "Character found."
191msgstr "Знакът е открит."
192
193#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:1
194msgid "By _Script"
195msgstr "По _писменост"
196
197#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:2
198msgid "By _Unicode Block"
199msgstr "По блок в _Уникод"
200
201#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:3
202msgid "Sho_w only glyphs from this font"
203msgstr "_Глифи само от този шрифт"
204
205#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:4
206msgid "Snap _Columns to Power of Two"
207msgstr "_Броят колони да е степен на 2"
208
209#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:5
210msgid "Zoom _In"
211msgstr "_Увеличаване"
212
213#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:6
214msgid "Zoom _Out"
215msgstr "_Намаляване"
216
217#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:7
218msgid "_Normal Size"
219msgstr "_Оригинал"
220
221#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:8
222msgid "_Find"
223msgstr "_Търсене"
224
225#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:9
226msgid "_Help"
227msgstr "Помо_щ"
228
229#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:10
230msgid "_About"
231msgstr "_Относно"
232
233#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:11
234msgid "_Close Window"
235msgstr "_Затваряне на прозореца"
236
237#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:12
238msgid "_File"
239msgstr "_Файл"
240
241#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:13
242msgid "_Close"
243msgstr "_Затваряне"
244
245#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:14
246msgid "_View"
247msgstr "_Изглед"
248
249#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:15
250msgid "_Search"
251msgstr "_Търсене"
252
253#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:16
254msgid "Find _Next"
255msgstr "Намиране на _следващ"
256
257#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:17
258msgid "Find _Previous"
259msgstr "Намиране на _предишен"
260
261#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:18
262msgid "_Go"
263msgstr "_Отиване"
264
265#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:19
266msgid "_Next Character"
267msgstr "_Следващ знак"
268
269#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:20
270msgid "_Previous Character"
271msgstr "_Предишен знак"
272
273#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:21
274msgid "_Contents"
275msgstr "_Ръководство"
276
277#: ../gucharmap/gucharmap-mini-fontsel.c:282
278msgid "Font"
279msgstr "Шрифт"
280
281#: ../gucharmap/gucharmap-mini-fontsel.c:295
282msgid "Font Family"
283msgstr "Семейство на шрифта"
284
285#: ../gucharmap/gucharmap-mini-fontsel.c:313
286msgid "Font Size"
287msgstr "Размер на шрифта"
288
289#: ../gucharmap/gucharmap-script-chapters-model.c:134
290msgid "Script"
291msgstr "Писменост"
292
293#. Unicode assigns "Common" as the script name for any character not
294#. * specifically listed in Scripts.txt
295#: ../gucharmap/gucharmap-script-codepoint-list.c:463
296#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:35
297msgid "Common"
298msgstr "Често срещани"
299
300#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:565
301msgid "Information"
302msgstr "Информация"
303
304#. follow hig guidelines
305#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:732
306msgid "Find"
307msgstr "Търсене"
308
309#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:745
310msgid "_Previous"
311msgstr "_Предишен"
312
313#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:752
314msgid "_Next"
315msgstr "_Следващ"
316
317#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:768
318msgid "_Search:"
319msgstr "_Търсене:"
320
321#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:779
322msgid "Match _whole word"
323msgstr "Отбелязване на _цяла дума"
324
325#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:784
326msgid "Search in character _details"
327msgstr "Търсене в _информацията за знака"
328
329#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:100
330msgid "<Non Private Use High Surrogate>"
331msgstr "<Не-личен висок заместител>"
332
333#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:102
334msgid "<Private Use High Surrogate>"
335msgstr "<Личен висок заместител>"
336
337#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:104
338msgid "<Low Surrogate>"
339msgstr "<Ниски заместители>"
340
341#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:106
342msgid "<Private Use>"
343msgstr "<Лична употреба>"
344
345#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:108
346msgid "<Plane 15 Private Use>"
347msgstr "<Поле 15 за лична употреба>"
348
349#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:110
350msgid "<Plane 16 Private Use>"
351msgstr "<Поле 16 за лична употреба>"
352
353#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:115
354msgid "<not assigned>"
355msgstr "<не е заделен>"
356
357#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:128
358msgid "Other, Control"
359msgstr "Друг, контролни"
360
361#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:129
362msgid "Other, Format"
363msgstr "Друг, форматиращи"
364
365#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:130
366msgid "Other, Not Assigned"
367msgstr "Друг, незаделени"
368
369#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:131
370msgid "Other, Private Use"
371msgstr "Друг, лична употреба"
372
373#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:132
374msgid "Other, Surrogate"
375msgstr "Друг, заместители"
376
377#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:133
378msgid "Letter, Lowercase"
379msgstr "Буква, малки"
380
381#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:134
382msgid "Letter, Modifier"
383msgstr "Буква, модификатори"
384
385#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:135
386msgid "Letter, Other"
387msgstr "Буква, други"
388
389#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:136
390msgid "Letter, Titlecase"
391msgstr "Буква, заглавни"
392
393#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:137
394msgid "Letter, Uppercase"
395msgstr "Буква, големи"
396
397#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:138
398msgid "Mark, Spacing Combining"
399msgstr "Знак комбиниращ интервали"
400
401#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:139
402msgid "Mark, Enclosing"
403msgstr "Знак, завършващи"
404
405#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:140
406msgid "Mark, Non-Spacing"
407msgstr "Знак, неотбелязващи интервал"
408
409#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:141
410msgid "Number, Decimal Digit"
411msgstr "Цифра, десетични цифри"
412
413#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:142
414msgid "Number, Letter"
415msgstr "Цифра, буква"
416
417#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:143
418msgid "Number, Other"
419msgstr "Цифра, други"
420
421#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:144
422msgid "Punctuation, Connector"
423msgstr "Пунктуация, свързващи"
424
425#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:145
426msgid "Punctuation, Dash"
427msgstr "Пунктуация, тире"
428
429#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:146
430msgid "Punctuation, Close"
431msgstr "Пунктуация, крайни"
432
433#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:147
434msgid "Punctuation, Final Quote"
435msgstr "Пунктуация, край на цитат"
436
437#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:148
438msgid "Punctuation, Initial Quote"
439msgstr "Пунктуация, начало на цитат"
440
441#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:149
442msgid "Punctuation, Other"
443msgstr "Пунктуация, други"
444
445#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:150
446msgid "Punctuation, Open"
447msgstr "Пунктуация, начални"
448
449#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:151
450msgid "Symbol, Currency"
451msgstr "Знак за валута"
452
453#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:152
454msgid "Symbol, Modifier"
455msgstr "Знак, модификатор"
456
457#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:153
458msgid "Symbol, Math"
459msgstr "Знак, математически"
460
461#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:154
462msgid "Symbol, Other"
463msgstr "Знак, други"
464
465#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:155
466msgid "Separator, Line"
467msgstr "Разделител, линии"
468
469#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:156
470msgid "Separator, Paragraph"
471msgstr "Разделител, абзаци"
472
473#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:157
474msgid "Separator, Space"
475msgstr "Разделител, интервали"
476
477#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:422
478msgid ""
479"Gucharmap is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
480"the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
481"Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) "
482"any later version."
483msgstr ""
484"Тази програма (Gucharmap) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/"
485"или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както "
486"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 3 на лиценза или (по "
487"ваше решение) по-късна версия."
488
489#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:426
490msgid ""
491"Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy "
492"of the Unicode data files to deal in them without restriction, including "
493"without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, "
494"distribute, and/or sell copies."
495msgstr ""
496"С настоящото се дава напълно безплатно право на всеки, който получи копие от "
497"файловете с данни на Уникод, да разполага с тях, включително, но без "
498"ограничение — да ги използва, копира, модифицира, слива, публикува, "
499"разпространява и/или да продава копия."
500
501#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:430
502msgid ""
503"Gucharmap and the Unicode data files are distributed in the hope that they "
504"will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty "
505"of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General "
506"Public License and Unicode Copyright for more details."
507msgstr ""
508"Тази програма и файловете с данни на Уникод се разпространява с надеждата, "
509"че ще бъде полезна, но БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА "
510"или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия "
511"публичен лиценз на GNU."
512
513#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:434
514msgid ""
515"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
516"Gucharmap; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
517"Place, Suite 330, Boston, MA  02110-1301  USA"
518msgstr ""
519"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
520"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
521"Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02110-1301, USA"
522
523#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:437
524msgid ""
525"Also you should have received a copy of the Unicode Copyright along with "
526"Gucharmap; you can always find it at Unicode's website: http://www.unicode."
527"org/copyright.html"
528msgstr ""
529"Също така, трябва да сте получили лиценза за ползване на данните от Уникод "
530"заедно с Gucharmap. Винаги можете да ги получите от сайта на Уникод: http://"
531"www.unicode.org/copyright.html"
532
533#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:447 ../gucharmap/main.c:39
534msgid "GNOME Character Map"
535msgstr "Таблица със знаци"
536
537#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:449
538msgid "Based on the Unicode Character Database 7.0.0"
539msgstr "Ползва базата от данни за знаци на Уникод 7.0.0"
540
541#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:458
542msgid "translator-credits"
543msgstr ""
544"Ростислав Райков <zbrox@i-space.org>\n"
545"Владимир Петков <kaladan@gmail.com>\n"
546"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
547"Ивайло Вълков <ivaylo@e-valkov.org>\n"
548"\n"
549"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
550"Научете повече за нас на <a href=\"http://gnome.cult.bg\">http://gnome.cult."
551"bg</a>\n"
552"Докладвайте за грешки на <a href=\"http://gnome.cult.bg/bugs\">http://gnome."
553"cult.bg/bugs</a>"
554
555#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:547
556msgid "Next Script"
557msgstr "Следваща писменост"
558
559#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:547
560msgid "Previous Script"
561msgstr "Предишна писменост"
562
563#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:552
564msgid "Next Block"
565msgstr "Следващ блок"
566
567#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:552
568msgid "Previous Block"
569msgstr "Предишен блок"
570
571#. Text to copy entry + button
572#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:790
573msgid "_Text to copy:"
574msgstr "_Текст за копиране:"
575
576#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:797
577msgid "Copy to the clipboard."
578msgstr "Копиране в буфера за обмен."
579
580#: ../gucharmap/main.c:160
581msgid "Page _Setup"
582msgstr "_Настройки на страницата"
583
584#. g_menu_append (G_MENU (model), _("Print Preview"), "win.print-preview");
585#: ../gucharmap/main.c:162
586msgid "_Print"
587msgstr "_Печат"
588
589#: ../gucharmap/main.c:210
590msgid "Font to start with; ex: 'Serif 27'"
591msgstr "Шрифт, с който да се стартира, напр.: „Serif 27“"
592
593#: ../gucharmap/main.c:210
594msgid "FONT"
595msgstr "ШРИФТ"
596
597#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:1
598msgid "Character map grouping method"
599msgstr "Метод за групиране на знаците"
600
601#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:2
602msgid ""
603"This is how the characters in the character map are grouped. The characters "
604"can either be grouped by 'script' or 'block'."
605msgstr ""
606"Начин за групиране на знаците. Може да е „script“ (по писменост) или "
607"„block“ (по блок в Уникод)"
608
609#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:3
610msgid "Character map font description"
611msgstr "Шрифт за знаците"
612
613#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:4
614msgid ""
615"The font to use for the character map. If set to 'nothing' then the default "
616"is the system font with the size doubled. Otherwise it should be a font "
617"description string like 'Sans 24'."
618msgstr ""
619"Шрифтът, който да се ползва за самите знаци. Ако е „nothing“ (нищо), ще се "
620"ползва системният шрифт с удвоен размер. Иначе трябва да е описание на "
621"шрифт, например „Sans 24“."
622
623#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:5
624msgid "Snap number of columns to a power of two"
625msgstr "Броят колони да е степен на 2"
626
627#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:6
628msgid ""
629"The number of columns in the character map grid is determined by the width "
630"of the window. If this setting is 'true' then the value will be forced to "
631"the nearest power of two."
632msgstr ""
633"Броят колони от знаци се определя от широчината на прозореца. Ако "
634"настройката е зададена, броят ще бъде степен на 2, която най-точно отговаря "
635"на широчината."
636
637#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:7
638msgid "Last selected character"
639msgstr "Последно избран знак"
640
641#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:8
642msgid ""
643"This is the last character that was selected in the character map (and will "
644"be selected again when the character map is next started).\n"
645"\n"
646"By default, it is the first letter of the alphabet in the current locale."
647msgstr ""
648"Ако настройката е зададена, при следващо отваряне на програмата първият "
649"показан знак ще е последно избраният. Той се записва в този ключ. Ако "
650"настройката не е зададена, първият знак ще съответства на първата буква от "
651"азбуката, отговаряща на текущият локал."
652
653#. The unicode code point of the first letter of the alphabet
654#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:12
655msgctxt "First letter"
656msgid "0x41"
657msgstr "0x410"
658
659#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:14
660msgid "Basic Latin"
661msgstr "Основна латиница"
662
663#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:15
664msgid "Latin-1 Supplement"
665msgstr "Латиница-1, допълнителни"
666
667#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:16
668msgid "Latin Extended-A"
669msgstr "Разширена латиница — A"
670
671#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:17
672msgid "Latin Extended-B"
673msgstr "Разширена латиница — B"
674
675#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:18
676msgid "IPA Extensions"
677msgstr "Разширения на IPA"
678
679#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:19
680msgid "Spacing Modifier Letters"
681msgstr "Значи променящи разстоянието м/у буквите"
682
683#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:20
684msgid "Combining Diacritical Marks"
685msgstr "Комбиниращи диакритични знаци"
686
687#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:21
688msgid "Greek and Coptic"
689msgstr "Гръцки и коптски"
690
691#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:22 ../gucharmap/unicode-scripts.h:39
692msgid "Cyrillic"
693msgstr "Кирилица"
694
695#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:23
696msgid "Cyrillic Supplement"
697msgstr "Кирилица, допълнителни"
698
699#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:24 ../gucharmap/unicode-scripts.h:17
700msgid "Armenian"
701msgstr "Арменски"
702
703#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:25 ../gucharmap/unicode-scripts.h:56
704msgid "Hebrew"
705msgstr "Иврит"
706
707#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:26 ../gucharmap/unicode-scripts.h:16
708msgid "Arabic"
709msgstr "Арабски"
710
711#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:27 ../gucharmap/unicode-scripts.h:123
712msgid "Syriac"
713msgstr "Сириак"
714
715#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:28
716msgid "Arabic Supplement"
717msgstr "Арабски, допълнителни"
718
719#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:29 ../gucharmap/unicode-scripts.h:132
720msgid "Thaana"
721msgstr "Тхаана"
722
723#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:30 ../gucharmap/unicode-scripts.h:93
724msgid "N'Ko"
725msgstr "Н'Ко"
726
727#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:31 ../gucharmap/unicode-scripts.h:114
728msgid "Samaritan"
729msgstr "Самаритянски"
730
731#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:32 ../gucharmap/unicode-scripts.h:82
732msgid "Mandaic"
733msgstr "Мандайски"
734
735#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:33
736msgid "Arabic Extended-A"
737msgstr "Разширен арабски — A"
738
739#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:34 ../gucharmap/unicode-scripts.h:41
740msgid "Devanagari"
741msgstr "Деванагари"
742
743#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:35 ../gucharmap/unicode-scripts.h:23
744msgid "Bengali"
745msgstr "Бенгалски"
746
747#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:36 ../gucharmap/unicode-scripts.h:52
748msgid "Gurmukhi"
749msgstr "Гурмукхи"
750
751#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:37 ../gucharmap/unicode-scripts.h:51
752msgid "Gujarati"
753msgstr "Гуджарати"
754
755#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:38 ../gucharmap/unicode-scripts.h:104
756msgid "Oriya"
757msgstr "Ория"
758
759#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:39 ../gucharmap/unicode-scripts.h:130
760msgid "Tamil"
761msgstr "Тамил"
762
763#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:40 ../gucharmap/unicode-scripts.h:131
764msgid "Telugu"
765msgstr "Телугу"
766
767#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:41 ../gucharmap/unicode-scripts.h:64
768msgid "Kannada"
769msgstr "Каннада"
770
771#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:42 ../gucharmap/unicode-scripts.h:81
772msgid "Malayalam"
773msgstr "Малаялам"
774
775#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:43 ../gucharmap/unicode-scripts.h:119
776msgid "Sinhala"
777msgstr "Синхала"
778
779#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:44 ../gucharmap/unicode-scripts.h:133
780msgid "Thai"
781msgstr "Тайски"
782
783#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:45 ../gucharmap/unicode-scripts.h:71
784msgid "Lao"
785msgstr "Лао"
786
787#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:46 ../gucharmap/unicode-scripts.h:134
788msgid "Tibetan"
789msgstr "Тибетски"
790
791#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:47 ../gucharmap/unicode-scripts.h:92
792msgid "Myanmar"
793msgstr "Мианмар"
794
795#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:48 ../gucharmap/unicode-scripts.h:46
796msgid "Georgian"
797msgstr "Грузински"
798
799#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:49
800msgid "Hangul Jamo"
801msgstr "Хангул Джамо"
802
803#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:50 ../gucharmap/unicode-scripts.h:45
804msgid "Ethiopic"
805msgstr "Етиопски"
806
807#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:51
808msgid "Ethiopic Supplement"
809msgstr "Етиопски, допълнителни"
810
811#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:52 ../gucharmap/unicode-scripts.h:34
812msgid "Cherokee"
813msgstr "Чероки"
814
815#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:53
816msgid "Unified Canadian Aboriginal Syllabics"
817msgstr "Унифицирани срички на канадските аборигени"
818
819#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:54 ../gucharmap/unicode-scripts.h:96
820msgid "Ogham"
821msgstr "Огам"
822
823#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:55 ../gucharmap/unicode-scripts.h:113
824msgid "Runic"
825msgstr "Рунически"
826
827#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:56 ../gucharmap/unicode-scripts.h:124
828msgid "Tagalog"
829msgstr "Тагалог"
830
831#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:57 ../gucharmap/unicode-scripts.h:55
832msgid "Hanunoo"
833msgstr "Ханунуу"
834
835#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:58 ../gucharmap/unicode-scripts.h:28
836msgid "Buhid"
837msgstr "Бухид"
838
839#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:59 ../gucharmap/unicode-scripts.h:125
840msgid "Tagbanwa"
841msgstr "Тагбанва"
842
843#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:60 ../gucharmap/unicode-scripts.h:68
844msgid "Khmer"
845msgstr "Кхмерски"
846
847#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:61 ../gucharmap/unicode-scripts.h:90
848msgid "Mongolian"
849msgstr "Монголски"
850
851#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:62
852msgid "Unified Canadian Aboriginal Syllabics Extended"
853msgstr "Разширени унифицирани срички на канадските аборигени"
854
855#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:63 ../gucharmap/unicode-scripts.h:74
856msgid "Limbu"
857msgstr "Лимбу"
858
859#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:64 ../gucharmap/unicode-scripts.h:126
860msgid "Tai Le"
861msgstr "Тай Ле"
862
863#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:65 ../gucharmap/unicode-scripts.h:95
864msgid "New Tai Lue"
865msgstr "Нов Тай Ле"
866
867#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:66
868msgid "Khmer Symbols"
869msgstr "Кхмерски знаци"
870
871#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:67 ../gucharmap/unicode-scripts.h:27
872msgid "Buginese"
873msgstr "Бугински"
874
875#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:68 ../gucharmap/unicode-scripts.h:127
876msgid "Tai Tham"
877msgstr "Тай Тхам (Лана)"
878
879#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:69
880msgid "Combining Diacritical Marks Extended"
881msgstr "Комбиниращи диакритични знаци — разширени"
882
883#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:70 ../gucharmap/unicode-scripts.h:19
884msgid "Balinese"
885msgstr "Балинески"
886
887#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:71 ../gucharmap/unicode-scripts.h:121
888msgid "Sundanese"
889msgstr "Судански"
890
891#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:72 ../gucharmap/unicode-scripts.h:22
892msgid "Batak"
893msgstr "Батак"
894
895#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:73 ../gucharmap/unicode-scripts.h:73
896msgid "Lepcha"
897msgstr "Лепча"
898
899#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:74 ../gucharmap/unicode-scripts.h:97
900msgid "Ol Chiki"
901msgstr "Ол Чики — Санталски"
902
903#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:75
904msgid "Sundanese Supplement"
905msgstr "Судански, допълнителни"
906
907#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:76
908msgid "Vedic Extensions"
909msgstr "Ведически разширения"
910
911#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:77
912msgid "Phonetic Extensions"
913msgstr "Фонетични разширения"
914
915#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:78
916msgid "Phonetic Extensions Supplement"
917msgstr "Фонетични разширения, допълнителни"
918
919#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:79
920msgid "Combining Diacritical Marks Supplement"
921msgstr "Комбиниращи диакритични знаци, допълнителни"
922
923#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:80
924msgid "Latin Extended Additional"
925msgstr "Разширена латиница — допълнителни"
926
927#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:81
928msgid "Greek Extended"
929msgstr "Разширен гръцки"
930
931#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:82
932msgid "General Punctuation"
933msgstr "Обща пунктуация"
934
935#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:83
936msgid "Superscripts and Subscripts"
937msgstr "Горни и долни индекси"
938
939#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:84
940msgid "Currency Symbols"
941msgstr "Валутни знаци"
942
943#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:85
944msgid "Combining Diacritical Marks for Symbols"
945msgstr "Комбиниращи диакритични знаци"
946
947#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:86
948msgid "Letterlike Symbols"
949msgstr "Буквоподобни знаци"
950
951#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:87
952msgid "Number Forms"
953msgstr "Числови форми"
954
955#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:88
956msgid "Arrows"
957msgstr "Стрелки"
958
959#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:89
960msgid "Mathematical Operators"
961msgstr "Математически операции"
962
963#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:90
964msgid "Miscellaneous Technical"
965msgstr "Разни технически"
966
967#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:91
968msgid "Control Pictures"
969msgstr "Контролни картинки"
970
971#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:92
972msgid "Optical Character Recognition"
973msgstr "Оптическо разпознаване на знаци (OCR)"
974
975#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:93
976msgid "Enclosed Alphanumerics"
977msgstr "Букви и цифри в кръгче"
978
979#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:94
980msgid "Box Drawing"
981msgstr "Правоъгълни форми"
982
983#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:95
984msgid "Block Elements"
985msgstr "Блокови елементи"
986
987#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:96
988msgid "Geometric Shapes"
989msgstr "Геометрични форми"
990
991#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:97
992msgid "Miscellaneous Symbols"
993msgstr "Разни знаци"
994
995#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:98
996msgid "Dingbats"
997msgstr "Картинки"
998
999#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:99
1000msgid "Miscellaneous Mathematical Symbols-A"
1001msgstr "Разни математически знаци — A"
1002
1003#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:100
1004msgid "Supplemental Arrows-A"
1005msgstr "Допълнителни стрелки — A"
1006
1007#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:101
1008msgid "Braille Patterns"
1009msgstr "Брайлови шаблони"
1010
1011#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:102
1012msgid "Supplemental Arrows-B"
1013msgstr "Допълнителни стрелки — B"
1014
1015#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:103
1016msgid "Miscellaneous Mathematical Symbols-B"
1017msgstr "Разни математически знаци — B"
1018
1019#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:104
1020msgid "Supplemental Mathematical Operators"
1021msgstr "Допълнителни математически операции"
1022
1023#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:105
1024msgid "Miscellaneous Symbols and Arrows"
1025msgstr "Разни знаци и стрелки"
1026
1027#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:106 ../gucharmap/unicode-scripts.h:47
1028msgid "Glagolitic"
1029msgstr "Глаголица"
1030
1031#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:107
1032msgid "Latin Extended-C"
1033msgstr "Разширена латиница — C"
1034
1035#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:108 ../gucharmap/unicode-scripts.h:36
1036msgid "Coptic"
1037msgstr "Коптски"
1038
1039#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:109
1040msgid "Georgian Supplement"
1041msgstr "Грузински, допълнителни"
1042
1043#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:110 ../gucharmap/unicode-scripts.h:135
1044msgid "Tifinagh"
1045msgstr "Тифинаг"
1046
1047#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:111
1048msgid "Ethiopic Extended"
1049msgstr "Разширен етиопски"
1050
1051#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:112
1052msgid "Cyrillic Extended-A"
1053msgstr "Разширена кирилица — A"
1054
1055#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:113
1056msgid "Supplemental Punctuation"
1057msgstr "Пунктуация, допълнителни"
1058
1059#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:114
1060msgid "CJK Radicals Supplement"
1061msgstr "Корени от CJK — допълнителни"
1062
1063#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:115
1064msgid "Kangxi Radicals"
1065msgstr "Кангкски корени"
1066
1067#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:116
1068msgid "Ideographic Description Characters"
1069msgstr "Идеограмни знаци за описание"
1070
1071#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:117
1072msgid "CJK Symbols and Punctuation"
1073msgstr "Знаци и пунктуация от CJK"
1074
1075#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:118 ../gucharmap/unicode-scripts.h:57
1076msgid "Hiragana"
1077msgstr "Хирагана"
1078
1079#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:119 ../gucharmap/unicode-scripts.h:65
1080msgid "Katakana"
1081msgstr "Катакана"
1082
1083#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:120 ../gucharmap/unicode-scripts.h:24
1084msgid "Bopomofo"
1085msgstr "Бопомофо"
1086
1087#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:121
1088msgid "Hangul Compatibility Jamo"
1089msgstr "Хангул съвместим с Джамо"
1090
1091#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:122
1092msgid "Kanbun"
1093msgstr "Канбун"
1094
1095#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:123
1096msgid "Bopomofo Extended"
1097msgstr "Разширен бопомофо"
1098
1099#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:124
1100msgid "CJK Strokes"
1101msgstr "Щрихи за CJK"
1102
1103#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:125
1104msgid "Katakana Phonetic Extensions"
1105msgstr "Фонетични разширения на Катакана"
1106
1107#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:126
1108msgid "Enclosed CJK Letters and Months"
1109msgstr "Заградени букви и месеци от CJK"
1110
1111#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:127
1112msgid "CJK Compatibility"
1113msgstr "Съвместимост със CJK"
1114
1115#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:128
1116msgid "CJK Unified Ideographs Extension A"
1117msgstr "Унифицирани идеограми от CJK — разширение A"
1118
1119#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:129
1120msgid "Yijing Hexagram Symbols"
1121msgstr "Шестоъгълни знаци на Иджинг"
1122
1123#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:130
1124msgid "CJK Unified Ideographs"
1125msgstr "Унифицирани идеограми от CJK"
1126
1127#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:131
1128msgid "Yi Syllables"
1129msgstr "Срички И"
1130
1131#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:132
1132msgid "Yi Radicals"
1133msgstr "Корени И"
1134
1135#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:133 ../gucharmap/unicode-scripts.h:77
1136msgid "Lisu"
1137msgstr "Лису"
1138
1139#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:134 ../gucharmap/unicode-scripts.h:138
1140msgid "Vai"
1141msgstr "Ваи"
1142
1143#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:135
1144msgid "Cyrillic Extended-B"
1145msgstr "Разширена кирилица — B"
1146
1147#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:136 ../gucharmap/unicode-scripts.h:20
1148msgid "Bamum"
1149msgstr "Бамум"
1150
1151#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:137
1152msgid "Modifier Tone Letters"
1153msgstr "Знаци променящи тоновете"
1154
1155#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:138
1156msgid "Latin Extended-D"
1157msgstr "Разширена латиница — D"
1158
1159#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:139 ../gucharmap/unicode-scripts.h:122
1160msgid "Syloti Nagri"
1161msgstr "Силоти Нагри"
1162
1163#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:140
1164msgid "Common Indic Number Forms"
1165msgstr "Общи индийски числови форми"
1166
1167#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:141
1168msgid "Phags-pa"
1169msgstr "Фагс Па"
1170
1171#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:142 ../gucharmap/unicode-scripts.h:115
1172msgid "Saurashtra"
1173msgstr "Саураштра"
1174
1175#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:143
1176msgid "Devanagari Extended"
1177msgstr "Разширена Деванагари"
1178
1179#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:144 ../gucharmap/unicode-scripts.h:66
1180msgid "Kayah Li"
1181msgstr "Кая Ли"
1182
1183#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:145 ../gucharmap/unicode-scripts.h:112
1184msgid "Rejang"
1185msgstr "Режанг"
1186
1187#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:146
1188msgid "Hangul Jamo Extended-A"
1189msgstr "Разширена Хангул Джамо — A"
1190
1191#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:147 ../gucharmap/unicode-scripts.h:62
1192msgid "Javanese"
1193msgstr "Явански"
1194
1195#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:148
1196msgid "Myanmar Extended-B"
1197msgstr "Разширена мианмар — B"
1198
1199#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:149 ../gucharmap/unicode-scripts.h:33
1200msgid "Cham"
1201msgstr "Чам"
1202
1203#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:150
1204msgid "Myanmar Extended-A"
1205msgstr "Разширена мианмар — A"
1206
1207#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:151 ../gucharmap/unicode-scripts.h:128
1208msgid "Tai Viet"
1209msgstr "Тай Виет"
1210
1211#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:152
1212msgid "Meetei Mayek Extensions"
1213msgstr "Разширения на Мейтей Майек"
1214
1215#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:153
1216msgid "Ethiopic Extended-A"
1217msgstr "Разширен етиопски — А"
1218
1219#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:154
1220msgid "Latin Extended-E"
1221msgstr "Разширена латиница — E"
1222
1223#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:155 ../gucharmap/unicode-scripts.h:84
1224msgid "Meetei Mayek"
1225msgstr "Мейтей Майек"
1226
1227#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:156
1228msgid "Hangul Syllables"
1229msgstr "Срички на Хангул"
1230
1231#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:157
1232msgid "Hangul Jamo Extended-B"
1233msgstr "Разширена Хангул Джамо — B"
1234
1235#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:158
1236msgid "High Surrogates"
1237msgstr "Високи заместители"
1238
1239#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:159
1240msgid "High Private Use Surrogates"
1241msgstr "Високи лични заместители"
1242
1243#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:160
1244msgid "Low Surrogates"
1245msgstr "Ниски заместители"
1246
1247#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:161
1248msgid "Private Use Area"
1249msgstr "Област за лична употреба"
1250
1251#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:162
1252msgid "CJK Compatibility Ideographs"
1253msgstr "Идеограми за съвместимост със CJK"
1254
1255#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:163
1256msgid "Alphabetic Presentation Forms"
1257msgstr "Азбучни представящи форми"
1258
1259#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:164
1260msgid "Arabic Presentation Forms-A"
1261msgstr "Арабски представящи форми — A"
1262
1263#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:165
1264msgid "Variation Selectors"
1265msgstr "Избор на вариант"
1266
1267#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:166
1268msgid "Vertical Forms"
1269msgstr "Вертикални форми"
1270
1271#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:167
1272msgid "Combining Half Marks"
1273msgstr "Комбиниращи полузнаци"
1274
1275#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:168
1276msgid "CJK Compatibility Forms"
1277msgstr "Форми за съвместимост със CJK"
1278
1279#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:169
1280msgid "Small Form Variants"
1281msgstr "Варианти с малък размер"
1282
1283#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:170
1284msgid "Arabic Presentation Forms-B"
1285msgstr "Арабски представящи форми — B"
1286
1287#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:171
1288msgid "Halfwidth and Fullwidth Forms"
1289msgstr "Форми с половин и пълна дължина"
1290
1291#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:172
1292msgid "Specials"
1293msgstr "Специални"
1294
1295#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:173
1296msgid "Linear B Syllabary"
1297msgstr "Линейна сричкова азбука — B"
1298
1299#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:174
1300msgid "Linear B Ideograms"
1301msgstr "Линейни идеограми — B"
1302
1303#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:175
1304msgid "Aegean Numbers"
1305msgstr "Егейски числа"
1306
1307#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:176
1308msgid "Ancient Greek Numbers"
1309msgstr "Древни гръцки цифри"
1310
1311#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:177
1312msgid "Ancient Symbols"
1313msgstr "Древни знаци"
1314
1315#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:178
1316msgid "Phaistos Disc"
1317msgstr "Дискът от Фестос"
1318
1319#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:179 ../gucharmap/unicode-scripts.h:78
1320msgid "Lycian"
1321msgstr "Ликийски"
1322
1323#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:180 ../gucharmap/unicode-scripts.h:30
1324msgid "Carian"
1325msgstr "Кариански"
1326
1327#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:181
1328msgid "Coptic Epact Numbers"
1329msgstr "Коптски — цифри епакт"
1330
1331#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:182 ../gucharmap/unicode-scripts.h:98
1332msgid "Old Italic"
1333msgstr "Стар италиански"
1334
1335#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:183 ../gucharmap/unicode-scripts.h:48
1336msgid "Gothic"
1337msgstr "Готически"
1338
1339#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:184 ../gucharmap/unicode-scripts.h:100
1340msgid "Old Permic"
1341msgstr "Стар пермски"
1342
1343#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:185 ../gucharmap/unicode-scripts.h:137
1344msgid "Ugaritic"
1345msgstr "Угаритик"
1346
1347#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:186 ../gucharmap/unicode-scripts.h:101
1348msgid "Old Persian"
1349msgstr "Стар персийски"
1350
1351#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:187 ../gucharmap/unicode-scripts.h:40
1352msgid "Deseret"
1353msgstr "Десерет"
1354
1355#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:188 ../gucharmap/unicode-scripts.h:117
1356msgid "Shavian"
1357msgstr "Знаци на Бърнард Шоу"
1358
1359#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:189 ../gucharmap/unicode-scripts.h:105
1360msgid "Osmanya"
1361msgstr "Османя"
1362
1363#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:190 ../gucharmap/unicode-scripts.h:44
1364msgid "Elbasan"
1365msgstr "Елбасан"
1366
1367#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:191 ../gucharmap/unicode-scripts.h:31
1368msgid "Caucasian Albanian"
1369msgstr "Кавказки албански"
1370
1371#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:192 ../gucharmap/unicode-scripts.h:75
1372msgid "Linear A"
1373msgstr "Линейни идеограми — A"
1374
1375#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:193
1376msgid "Cypriot Syllabary"
1377msgstr "Кипърска сричкова азбука"
1378
1379#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:194 ../gucharmap/unicode-scripts.h:58
1380msgid "Imperial Aramaic"
1381msgstr "Имперски арамейски"
1382
1383#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:195 ../gucharmap/unicode-scripts.h:107
1384msgid "Palmyrene"
1385msgstr "Палмирен"
1386
1387#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:196 ../gucharmap/unicode-scripts.h:94
1388msgid "Nabataean"
1389msgstr "Набатейски"
1390
1391#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:197 ../gucharmap/unicode-scripts.h:110
1392msgid "Phoenician"
1393msgstr "Финикийски"
1394
1395#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:198 ../gucharmap/unicode-scripts.h:79
1396msgid "Lydian"
1397msgstr "Лидийски"
1398
1399#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:199 ../gucharmap/unicode-scripts.h:87
1400msgid "Meroitic Hieroglyphs"
1401msgstr "Мероитски йероглифи"
1402
1403#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:200 ../gucharmap/unicode-scripts.h:86
1404msgid "Meroitic Cursive"
1405msgstr "Ръкописен мероитски"
1406
1407#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:201 ../gucharmap/unicode-scripts.h:67
1408msgid "Kharoshthi"
1409msgstr "Карощи"
1410
1411#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:202 ../gucharmap/unicode-scripts.h:102
1412msgid "Old South Arabian"
1413msgstr "Стар южноарабски"
1414
1415#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:203 ../gucharmap/unicode-scripts.h:99
1416msgid "Old North Arabian"
1417msgstr "Стар северноарабски"
1418
1419#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:204 ../gucharmap/unicode-scripts.h:83
1420msgid "Manichaean"
1421msgstr "Манихейски"
1422
1423#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:205 ../gucharmap/unicode-scripts.h:18
1424msgid "Avestan"
1425msgstr "Авестийски"
1426
1427#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:206 ../gucharmap/unicode-scripts.h:61
1428msgid "Inscriptional Parthian"
1429msgstr "Партски"
1430
1431#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:207 ../gucharmap/unicode-scripts.h:60
1432msgid "Inscriptional Pahlavi"
1433msgstr "Пахлави"
1434
1435#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:208 ../gucharmap/unicode-scripts.h:111
1436msgid "Psalter Pahlavi"
1437msgstr "Пахлави — псалтир"
1438
1439#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:209 ../gucharmap/unicode-scripts.h:103
1440msgid "Old Turkic"
1441msgstr "Стар тюркски"
1442
1443#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:210
1444msgid "Rumi Numeral Symbols"
1445msgstr "Цифрови знаци руми"
1446
1447#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:211 ../gucharmap/unicode-scripts.h:25
1448msgid "Brahmi"
1449msgstr "Брахмански"
1450
1451#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:212 ../gucharmap/unicode-scripts.h:63
1452msgid "Kaithi"
1453msgstr "Кайтхи"
1454
1455#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:213 ../gucharmap/unicode-scripts.h:120
1456msgid "Sora Sompeng"
1457msgstr "Сора сомпенг"
1458
1459#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:214 ../gucharmap/unicode-scripts.h:32
1460msgid "Chakma"
1461msgstr "Чакма"
1462
1463#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:215 ../gucharmap/unicode-scripts.h:80
1464msgid "Mahajani"
1465msgstr "Махаджани"
1466
1467#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:216 ../gucharmap/unicode-scripts.h:116
1468msgid "Sharada"
1469msgstr "Шарада"
1470
1471#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:217
1472msgid "Sinhala Archaic Numbers"
1473msgstr "Синхала — стари цифри"
1474
1475#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:218 ../gucharmap/unicode-scripts.h:69
1476msgid "Khojki"
1477msgstr "Коджики"
1478
1479#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:219 ../gucharmap/unicode-scripts.h:70
1480msgid "Khudawadi"
1481msgstr "Кудабади"
1482
1483#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:220 ../gucharmap/unicode-scripts.h:49
1484msgid "Grantha"
1485msgstr "Гранта"
1486
1487#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:221 ../gucharmap/unicode-scripts.h:136
1488msgid "Tirhuta"
1489msgstr "Тирхута"
1490
1491#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:222 ../gucharmap/unicode-scripts.h:118
1492msgid "Siddham"
1493msgstr "Сидам"
1494
1495#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:223 ../gucharmap/unicode-scripts.h:89
1496msgid "Modi"
1497msgstr "Моди"
1498
1499#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:224 ../gucharmap/unicode-scripts.h:129
1500msgid "Takri"
1501msgstr "Такри"
1502
1503#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:225 ../gucharmap/unicode-scripts.h:139
1504msgid "Warang Citi"
1505msgstr "Варанг Кшити"
1506
1507#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:226 ../gucharmap/unicode-scripts.h:108
1508msgid "Pau Cin Hau"
1509msgstr "Пау Син Хау"
1510
1511#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:227 ../gucharmap/unicode-scripts.h:37
1512msgid "Cuneiform"
1513msgstr "Клинопис"
1514
1515#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:228
1516msgid "Cuneiform Numbers and Punctuation"
1517msgstr "Клинописни цифри и пунктуация"
1518
1519#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:229 ../gucharmap/unicode-scripts.h:43
1520msgid "Egyptian Hieroglyphs"
1521msgstr "Египетски йероглифи"
1522
1523#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:230
1524msgid "Bamum Supplement"
1525msgstr "Бамум, допълнителни"
1526
1527#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:231 ../gucharmap/unicode-scripts.h:91
1528msgid "Mro"
1529msgstr "Мро"
1530
1531#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:232 ../gucharmap/unicode-scripts.h:21
1532msgid "Bassa Vah"
1533msgstr "Баса Вах"
1534
1535#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:233 ../gucharmap/unicode-scripts.h:106
1536msgid "Pahawh Hmong"
1537msgstr "Пхахау Монг"
1538
1539#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:234 ../gucharmap/unicode-scripts.h:88
1540msgid "Miao"
1541msgstr "Миао"
1542
1543#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:235
1544msgid "Kana Supplement"
1545msgstr "Кана, допълнителни"
1546
1547#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:236 ../gucharmap/unicode-scripts.h:42
1548msgid "Duployan"
1549msgstr "Дуплоян"
1550
1551#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:237
1552msgid "Shorthand Format Controls"
1553msgstr "Контролни форматиращи стенографски знаци"
1554
1555#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:238
1556msgid "Byzantine Musical Symbols"
1557msgstr "Византийски музикални знаци"
1558
1559#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:239
1560msgid "Musical Symbols"
1561msgstr "Музикални знаци"
1562
1563#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:240
1564msgid "Ancient Greek Musical Notation"
1565msgstr "Древногръцки музикални знаци"
1566
1567#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:241
1568msgid "Tai Xuan Jing Symbols"
1569msgstr "Знаци Тай Ксуан Джинг"
1570
1571#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:242
1572msgid "Counting Rod Numerals"
1573msgstr "Китайски числа на рабош"
1574
1575#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:243
1576msgid "Mathematical Alphanumeric Symbols"
1577msgstr "Математически буквеноцифрови знаци"
1578
1579#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:244 ../gucharmap/unicode-scripts.h:85
1580msgid "Mende Kikakui"
1581msgstr "Менде Кикауи"
1582
1583#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:245
1584msgid "Arabic Mathematical Alphabetic Symbols"
1585msgstr "Арабски математически азбучни знаци"
1586
1587#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:246
1588msgid "Mahjong Tiles"
1589msgstr "Плочки на Маджонг"
1590
1591#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:247
1592msgid "Domino Tiles"
1593msgstr "Плочки на домино"
1594
1595#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:248
1596msgid "Playing Cards"
1597msgstr "Игрални карти"
1598
1599#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:249
1600msgid "Enclosed Alphanumeric Supplement"
1601msgstr "Букви и цифри в кръгче, допълнителни"
1602
1603#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:250
1604msgid "Enclosed Ideographic Supplement"
1605msgstr "Заградени идеограми, допълнителни"
1606
1607#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:251
1608msgid "Miscellaneous Symbols and Pictographs"
1609msgstr "Разни знаци и пиктограми"
1610
1611#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:252
1612msgid "Emoticons"
1613msgstr "Емотикони"
1614
1615#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:253
1616msgid "Ornamental Dingbats"
1617msgstr "Орнаментални картинки"
1618
1619#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:254
1620msgid "Transport and Map Symbols"
1621msgstr "Транспортни и картографски знаци"
1622
1623#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:255
1624msgid "Alchemical Symbols"
1625msgstr "Алхимически знаци"
1626
1627#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:256
1628msgid "Geometric Shapes Extended"
1629msgstr "Геометрични форми — разширени"
1630
1631#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:257
1632msgid "Supplemental Arrows-C"
1633msgstr "Допълнителни стрелки — C"
1634
1635#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:258
1636msgid "CJK Unified Ideographs Extension B"
1637msgstr "Унифицирани идеограми от CJK — разширение B"
1638
1639#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:259
1640msgid "CJK Unified Ideographs Extension C"
1641msgstr "Унифицирани идеограми от CJK — разширение C"
1642
1643#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:260
1644msgid "CJK Unified Ideographs Extension D"
1645msgstr "Унифицирани идеограми от CJK — разширение D"
1646
1647#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:261
1648msgid "CJK Compatibility Ideographs Supplement"
1649msgstr "Идеограми за съвместимост със CJK — допълнителни"
1650
1651#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:262
1652msgid "Tags"
1653msgstr "Етикети"
1654
1655#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:263
1656msgid "Variation Selectors Supplement"
1657msgstr "Избор на вариант — допълнителни"
1658
1659#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:264
1660msgid "Supplementary Private Use Area-A"
1661msgstr "Допълнителна област за лично използване — A"
1662
1663#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:265
1664msgid "Supplementary Private Use Area-B"
1665msgstr "Допълнителна област за лично използване — B"
1666
1667#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:26
1668msgid "Braille"
1669msgstr "Брайлови"
1670
1671#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:29
1672msgid "Canadian Aboriginal"
1673msgstr "Канадски аборигенски"
1674
1675#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:38
1676msgid "Cypriot"
1677msgstr "Кипърски"
1678
1679#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:50
1680msgid "Greek"
1681msgstr "Гръцки"
1682
1683#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:53
1684msgid "Han"
1685msgstr "Хан"
1686
1687#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:54
1688msgid "Hangul"
1689msgstr "Хангул"
1690
1691#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:59
1692msgid "Inherited"
1693msgstr "Наследен"
1694
1695#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:72
1696msgid "Latin"
1697msgstr "Латиница"
1698
1699#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:76
1700msgid "Linear B"
1701msgstr "Линейна сричкова азбука — B"
1702
1703#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:109
1704msgid "Phags Pa"
1705msgstr "Фагс Па"
1706
1707#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:140
1708msgid "Yi"
1709msgstr "И"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.