source: gnome/master/network-manager-openvpn.master.bg.po @ 2434

Last change on this file since 2434 was 2264, checked in by Александър Шопов, 10 years ago

nautilus, gnome-system-monitor, zenity: попадени в master, network-manager-openconnect, network-manager-pptp, network-manager-applet, network-manager-vpnc, network-manager-openvpn: преместени в master, обновени и подадени в master при нужда

File size: 11.4 KB
Line 
1# Bulgarian translation of network-manager-openvpn po-file
2# Copyright (C) 2007, 2008, 2010 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the network-manager-openvpn package.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007, 2008, 2010.
5# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2009.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: network-manager-openvpn master\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2010-10-02 10:52+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2010-10-02 10:52+0300\n"
13"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"Language: bg\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:130
22msgid "_Password:"
23msgstr "_Парола:"
24
25#: ../auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:131
26msgid "_Secondary Password:"
27msgstr "_Втора парола:"
28
29#: ../auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:248
30msgid "_Username:"
31msgstr "Потребителско _име:"
32
33#: ../auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:250
34msgid "_Domain:"
35msgstr "_Домейн:"
36
37#: ../auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:346
38msgid "Connect _anonymously"
39msgstr "_Анонимно свързване"
40
41#: ../auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:351
42msgid "Connect as _user:"
43msgstr "Свързване _като потребителя:"
44
45#: ../auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:456
46msgid "_Remember password for this session"
47msgstr "_Запомняне на паролата за тази сесия"
48
49#: ../auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:458
50msgid "_Save password in keyring"
51msgstr "Запазване на паролата в клю_чодържателя"
52
53#: ../auth-dialog/main.c:94
54#, c-format
55msgid "You need to authenticate to access the Virtual Private Network '%s'."
56msgstr "Трябва да се идентифицирате, за да ползвате ВЧМ „%s“."
57
58#: ../auth-dialog/main.c:95
59msgid "Authenticate VPN"
60msgstr "Идентифициране пред ВЧМ"
61
62#: ../auth-dialog/main.c:116
63msgid "Certificate pass_word:"
64msgstr "Парола за _сертификата:"
65
66#: ../auth-dialog/main.c:130
67msgid "Certificate password:"
68msgstr "Парола за сертификата:"
69
70#: ../properties/auth-helpers.c:207
71msgid "Choose a Certificate Authority certificate..."
72msgstr "Изберете сертификата на сертифициращата организация…"
73
74#: ../properties/auth-helpers.c:226
75msgid "Choose your personal certificate..."
76msgstr "Изберете личния си сертификат…"
77
78#: ../properties/auth-helpers.c:244
79msgid "Choose your private key..."
80msgstr "Изберете личния си ключ…"
81
82#: ../properties/auth-helpers.c:302
83msgid "Choose an OpenVPN static key..."
84msgstr "Изберете статичния ключ на OpenVPN…"
85
86#: ../properties/auth-helpers.c:326 ../properties/auth-helpers.c:1078
87#: ../properties/auth-helpers.c:1443
88msgid "None"
89msgstr "Няма"
90
91#: ../properties/auth-helpers.c:775
92msgid "PEM or PKCS#12 certificates (*.pem, *.crt, *.key, *.cer, *.p12)"
93msgstr ""
94"Сертификати във формат PEM или PKCS#12 (*.pem, *.crt, *.key, *.cer, *.p12)"
95
96#: ../properties/auth-helpers.c:776
97msgid "PEM certificates (*.pem, *.crt, *.key, *.cer)"
98msgstr "Сертификати във формат PEM (*.pem, *.crt, *.key, *.cer)"
99
100#: ../properties/auth-helpers.c:836
101msgid "OpenVPN Static Keys (*.key)"
102msgstr "Статични ключове за OpenVPN (*.key)"
103
104#: ../properties/auth-helpers.c:995 ../properties/auth-helpers.c:1070
105msgid "Default"
106msgstr "Стандартно"
107
108#: ../properties/auth-helpers.c:1080
109msgid "MD-5"
110msgstr "MD-5"
111
112#: ../properties/auth-helpers.c:1082
113msgid "SHA-1"
114msgstr "SHA-1"
115
116#: ../properties/auth-helpers.c:1084
117msgid "SHA-224"
118msgstr "SHA-224"
119
120#: ../properties/auth-helpers.c:1086
121msgid "SHA-256"
122msgstr "SHA-256"
123
124#: ../properties/auth-helpers.c:1088
125msgid "SHA-384"
126msgstr "SHA-384"
127
128#: ../properties/auth-helpers.c:1090
129msgid "SHA-512"
130msgstr "SHA-512"
131
132#: ../properties/auth-helpers.c:1092
133msgid "RIPEMD-160"
134msgstr "RIPEMD-160"
135
136#: ../properties/auth-helpers.c:1245
137#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:16
138msgid "Not required"
139msgstr "Не е задължително"
140
141#: ../properties/auth-helpers.c:1247
142msgid "HTTP"
143msgstr "HTTP"
144
145#: ../properties/auth-helpers.c:1249
146msgid "SOCKS"
147msgstr "SOCKS"
148
149#: ../properties/nm-openvpn.c:53
150msgid "OpenVPN"
151msgstr "OpenVPN"
152
153#: ../properties/nm-openvpn.c:54
154msgid "Compatible with the OpenVPN server."
155msgstr "Съвместим със сървърите за OpenVPN."
156
157#: ../properties/nm-openvpn.c:322
158msgid "Certificates (TLS)"
159msgstr "Сертификати (TLS)"
160
161#: ../properties/nm-openvpn.c:336
162msgid "Password"
163msgstr "Парола"
164
165#: ../properties/nm-openvpn.c:353
166msgid "Password with Certificates (TLS)"
167msgstr "Парола със сертификати (TLS)"
168
169#: ../properties/nm-openvpn.c:365
170msgid "Static Key"
171msgstr "Статичен ключ"
172
173#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:1
174msgid " "
175msgstr " "
176
177#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:2
178msgid "<b>Authentication</b>"
179msgstr "<b>Идентификация</b>"
180
181#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:3
182msgid "<b>General</b>"
183msgstr "<b>Общи</b>"
184
185#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:4
186msgid ""
187"<i>Connect only to servers whose certificate matches the given subject.\n"
188"Example: /CN=myvpn.company.com</i>"
189msgstr ""
190"<i>Свързване само към сървъри, чийто сертификат съвпада с указаната тема.\n"
191"Пример: /CN=myvpn.company.com</i>"
192
193#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:6
194msgid ""
195"<i>If key direction is used, it must be the opposite of that used on the VPN "
196"peer.  For example, if the peer uses '1', this connection must use '0'.  If "
197"you are unsure what value to use, contact your system administrator.</i>"
198msgstr ""
199"<i>Ако се използва посока на ключа, тя трябва да е обратната на използваната "
200"от отсрещната страна по ВЧМ. Например — ако тя ползва „1“, тази връзка "
201"трябва да ползва „0“. Ако не сте сигурни, попитайте системния си "
202"администратор.</i>"
203
204#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:7
205msgid ""
206"<i>Select this option if your organization requires the use of a proxy "
207"server to access the Internet.</i>"
208msgstr ""
209"<i>Изберете тази настройка, ако организацията, в която се намирате, ви "
210"задължава да използвате сървър-посредник за връзката ви към Internet.</i>"
211
212#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:8
213msgid "Ad_vanced..."
214msgstr "_Допълнителни…"
215
216#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:9
217msgid "CA Certificate:"
218msgstr "Сертификат на сертифициращата организация:"
219
220#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:10
221msgid "Cipher:"
222msgstr "Шифър:"
223
224#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:11
225msgid "General"
226msgstr "Общи"
227
228#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:12
229msgid "HMAC Authentication:"
230msgstr "Идентификация с HMAC:"
231
232#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:13
233msgid "Key Direction:"
234msgstr "Посока на ключа:"
235
236#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:14
237msgid "Key File:"
238msgstr "Файл-ключ:"
239
240#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:15
241msgid "Local IP Address:"
242msgstr "Локален адрес:"
243
244#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:17
245msgid "OpenVPN Advanced Options"
246msgstr "Допълнителни настройки на OpenVPN"
247
248#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:18
249msgid "Password:"
250msgstr "Парола:"
251
252#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:19
253msgid "Port:"
254msgstr "Порт:"
255
256#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:20
257msgid "Private Key Password:"
258msgstr "Частен ключ:"
259
260#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:21
261msgid "Private Key:"
262msgstr "Частен ключ:"
263
264#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:22
265msgid "Proxies"
266msgstr "Посредници"
267
268#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:23
269msgid "Proxy Password:"
270msgstr "Парола за посредника:"
271
272#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:24
273msgid "Proxy Type:"
274msgstr "Вид посредник:"
275
276#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:25
277msgid "Proxy Username:"
278msgstr "Потребителско _име за посредника:"
279
280#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:26
281msgid "Remote IP Address:"
282msgstr "Отдалечен адрес:"
283
284#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:27
285msgid "Restrict tunnel TCP Maximum Segment Size (MSS)"
286msgstr "Ограничаване на максималния размер на сегментите (MSS) по TCP"
287
288#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:28
289msgid "Retry indefinitely when errors occur"
290msgstr "При появата на грешка да се повтаря до безкрай"
291
292#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:29
293msgid "Security"
294msgstr "Сигурност"
295
296#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:30
297msgid "Server Address:"
298msgstr "Адрес на сървъра:"
299
300#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:31
301msgid "Show passwords"
302msgstr "Показване на паролите"
303
304#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:32
305msgid "Static Key:"
306msgstr "Статичен ключ:"
307
308#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:33
309msgid "Subject Match:"
310msgstr "Съвпадане на темата:"
311
312#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:34
313msgid "TLS Authentication"
314msgstr "Идентификация с TSL"
315
316#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:35
317msgid "Type:"
318msgstr "Вид:"
319
320#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:36
321msgid "Use L_ZO data compression"
322msgstr "Използване на _компресия LZO"
323
324#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:37
325msgid "Use a TA_P device"
326msgstr "Използване на _устройство TAP"
327
328#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:38
329msgid "Use a _TCP connection"
330msgstr "Използване на _връзка по TCP"
331
332#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:39
333msgid "Use additional TLS authentication"
334msgstr "Използване на допълнителна идентификация с TLS"
335
336#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:40
337msgid "Use custom UDP _fragment size:"
338msgstr "Различен размер на _фрагментите на UDP:"
339
340#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:41
341msgid "Use custom _renegotiation interval:"
342msgstr "_Различен интервал на предоговаряне:"
343
344#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:42
345msgid "Use custom _tunnel Maximum Transmission Unit (MTU):"
346msgstr "Различен _максимален размер на пакета (MTU) за тунела:"
347
348#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:43
349msgid "Use custom gateway p_ort:"
350msgstr "_Потребителски порт на шлюза:"
351
352#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:44
353msgid "User Certificate:"
354msgstr "Потребителски сертификат:"
355
356#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:45
357msgid "User name:"
358msgstr "Потребителско име:"
359
360#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:46
361msgid "_Gateway:"
362msgstr "_Шлюз:"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.