source: gnome/master/seahorse-plugins.master.bg.po @ 2343

Last change on this file since 2343 was 2343, checked in by Александър Шопов, 10 years ago

gtk+-properties, gtk+, seahorse, seahorse-plugins, nautilus: подадени в master

File size: 36.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of seahorse-plugins po-file.
2# Copyright (C) 2005, 2007, 2008, 2010 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the seahorse package.
4# Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>, 2005.
5# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2005, 2007, 2008, 2010.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: seahorse-plugins master\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2011-09-17 20:18+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2011-09-17 20:18+0300\n"
13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"Language: bg\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:1
22msgid ""
23"A list of key server URIs to search for remote PGP keys. In later versions a "
24"display name can be included, by appending a space and then the name."
25msgstr ""
26"Списък с адресите на сървъри, в които да се търсят отдалечени ключове на "
27"PGP. В по-късните версии е включено и име, което стои на втора позиция и се "
28"отделя чрез знака за интервал."
29
30#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:2
31msgid ""
32"After performing a verify operation from the applet, display the resulting "
33"text in a window."
34msgstr ""
35"След проверка чрез аплета, резултатът от операцията да се покаже в прозорец."
36
37#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:3
38msgid ""
39"After performing an decrypt operation from the applet, display the resulting "
40"text in a window."
41msgstr ""
42"След дешифриране чрез аплета, резултатът от операцията да се покаже в "
43"прозорец."
44
45#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:4
46msgid ""
47"After performing an encrypt or signing operation from the applet, display "
48"the resulting text in a window."
49msgstr ""
50"След шифриране или подписване чрез аплета, резултатът от операцията да се "
51"покаже в прозорец."
52
53#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:5
54msgid "Display cache reminder in the notification area"
55msgstr ""
56"Показване на напомняне за запомнянето на паролите в областта за уведомяване"
57
58#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:6
59msgid "Display clipboard after decrypting"
60msgstr "Показване на буфера за обмен след дешифриране"
61
62#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:7
63msgid "Display clipboard after encrypting"
64msgstr "Показване на буфера за обмен след шифриране"
65
66#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:8
67msgid "Display clipboard after verifying"
68msgstr "Показване на буфера за обмен след проверка"
69
70#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:9
71msgid "Expire passwords in the cache"
72msgstr "Принуждаване на запомнените пароли да изтекат"
73
74#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:10
75msgid "ID of the default key"
76msgstr "Идентификатор на стандартния ключ"
77
78#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:11
79msgid ""
80"If set to 'gnome' uses gnome-keyring to cache passwords. When set to "
81"'internal' uses internal cache."
82msgstr ""
83"Ако е „gnome“ за запомнянето на паролите се използва gnome-keyring. Когато е "
84"„internal“ се използва вътрешното запомняне."
85
86#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:12
87msgid ""
88"If set to true, then files encrypted with seahorse will be ASCII armor "
89"encoded."
90msgstr ""
91"Ако е истина, файловете шифрирани със Seahorse ще са представени изцяло в "
92"рамките на ASCII"
93
94#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:13
95msgid ""
96"If set to true, then the default key will always be added to an encryption "
97"recipients list."
98msgstr ""
99"Ако е истина, стандартният ключ винаги ще се добавя към списъка на "
100"получатели на шифрирани съобщения."
101
102#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:14
103msgid "Last key used to sign a message."
104msgstr "Последен ключ използван за подписването на съобщение"
105
106#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:15
107msgid "PGP Key servers"
108msgstr "Сървъри с ключове на PGP"
109
110#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:16
111msgid "Prompt before using GPG passwords in cache"
112msgstr "Предупреждаване преди използване на запомнени пароли за GPG"
113
114#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:17
115msgid ""
116"Reflect the contents of the clipboard (whether encrypted, signed, etc...) in "
117"the panel applet icon."
118msgstr ""
119"Отразяване на съдържанието на буфера за обмен (дали е шифрирано, подписано и "
120"т.н.….) в иконата на аплета в панела."
121
122#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:18
123msgid ""
124"Set to 'true' to enable display of the cache reminder in the notification "
125"area of your panel."
126msgstr ""
127"Стойност истина включва напомнянето за запомнените пароли в областта за "
128"уведомяване в панела."
129
130#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:19
131msgid ""
132"Set to 'true' to have seahorse-agent prompt before giving out passwords it "
133"has cached."
134msgstr ""
135"Стойност истина означава, че програмата seahorse-agent ще предупреждава "
136"преди да дава паролите, които е запомнила."
137
138#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:20
139msgid "Show clipboard state in panel"
140msgstr "Показването на състоянието на буфера за обмен в панела"
141
142#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:21
143msgid ""
144"Specify the column to sort the recipients window by. Columns are: 'name' and "
145"'id'. Put a '-' in front of the column name to sort in descending order."
146msgstr ""
147"Колоната, по която да се подреди прозореца с получателите. Колоните са "
148"„name“, (име) и „id“ (идентификатор). Със знака „минус“ (-) пред името на "
149"колоната обръщате подредбата."
150
151#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:22
152msgid "The ID of the last secret key used to sign a message."
153msgstr "Идентификаторът на последния таен ключ, чрез който е подписвано."
154
155#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:23
156msgid "The column to sort the recipients by"
157msgstr "Колоната, по която да се подредят получателите"
158
159#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:24
160msgid "The time (in minutes) to cache GPG passwords"
161msgstr "Време (в минути) за запомняне на паролите за GPG"
162
163#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:25
164msgid ""
165"This is the amount of time, specified in minutes, to cache GPG passwords in "
166"seahorse-agent."
167msgstr ""
168"Това е времето в минути за запомняне на пароли за GPG в услугата seahorse-"
169"agent."
170
171#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:26
172msgid ""
173"This option enables the GPG password cache in the seahorse-agent program. "
174"The 'use-agent' setting in gpg.conf affects this setting."
175msgstr ""
176"Включване на запомнянето на паролите за GPG от услугата seahorse-agent. "
177"Настройката „use-agent“ в gpg.conf взаимодейства с тази настройка."
178
179#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:27
180msgid ""
181"This specifies the default key to use for certain operations, mainly signing."
182msgstr "Указване на стандартния ключ за някои действия, най-вече подписване."
183
184#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:28
185msgid ""
186"When set, seahorse-agent expires GPG passwords in its cache after a period "
187"of time."
188msgstr ""
189"Когато е зададено, seahorse-agent забравя запомнените пароли за GPG след "
190"известно време."
191
192#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:29
193msgid "Where to store cached passwords."
194msgstr "Къде да се съхраняват запомнените паролите за GPG"
195
196#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:30
197msgid "Whether the GPG password cache is enabled"
198msgstr "Дали запомнянето на паролите за GPG е включено"
199
200#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:31
201msgid "Whether to always encrypt to default key"
202msgstr "Дали винаги да се шифрира със стандартния ключ"
203
204#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:32
205msgid "Whether to use ASCII Armor"
206msgstr "Дали да се ползва само ASCII"
207
208#: ../libseahorse/seahorse-multi-encrypt.xml.h:1
209msgid "<b>You have selected multiple files or folders</b>"
210msgstr "<b>Избрали сте множество файлове или папки</b>"
211
212#: ../libseahorse/seahorse-multi-encrypt.xml.h:2
213msgid ""
214"Because the files are located remotely, each file will be encrypted "
215"separately."
216msgstr ""
217"Понеже файловете са отдалечени, всеки от тях ще бъде шифриран поотделно."
218
219#: ../libseahorse/seahorse-multi-encrypt.xml.h:3
220msgid "Encrypt Multiple Files"
221msgstr "Шифриране на множество файлове"
222
223#: ../libseahorse/seahorse-multi-encrypt.xml.h:4
224msgid "Encrypt each file separately"
225msgstr "Шифриране на всеки файл поотделно"
226
227#: ../libseahorse/seahorse-multi-encrypt.xml.h:5
228msgid "Encrypt packed together in a package"
229msgstr "Шифриране на файловете в пакет"
230
231#: ../libseahorse/seahorse-multi-encrypt.xml.h:6
232msgid "Package Name:"
233msgstr "Име на пакета:"
234
235#: ../libseahorse/seahorse-multi-encrypt.xml.h:7
236msgid "Packaging:"
237msgstr "Пакетиране:"
238
239#: ../libseahorse/seahorse-multi-encrypt.xml.h:8
240msgid "encrypted-package"
241msgstr "шифриран-пакет"
242
243#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:583
244#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:608
245msgid "Key Imported"
246msgid_plural "Keys Imported"
247msgstr[0] "Внесен ключ"
248msgstr[1] "Внесени ключове"
249
250#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:587
251#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:607
252#, c-format
253msgid "Imported %i key"
254msgid_plural "Imported %i keys"
255msgstr[0] "Внесен е %d ключ"
256msgstr[1] "Внесени са %d ключа"
257
258#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:589
259#, c-format
260msgid "Imported a key for"
261msgid_plural "Imported keys for"
262msgstr[0] "Внесен е ключ за"
263msgstr[1] "Внесени са ключове за"
264
265#. TRANSLATORS: <key id='xxx'> is a custom markup tag, do not translate.
266#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:626
267#, c-format
268msgid "Signed by <i><key id='%s'/> <b>expired</b></i> on %s."
269msgstr "Подписан с <i><key id='%s'/>, <b>ключът е изтекъл</b></i> на %s."
270
271#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:627
272msgid "Invalid Signature"
273msgstr "Грешен подпис"
274
275#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:633
276#, c-format
277msgid "Signed by <i><key id='%s'/></i> on %s <b>Expired</b>."
278msgstr "Подписан с <i><key id='%s'/>, <b> подписът е изтекъл</b></i> на %s."
279
280#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:634
281msgid "Expired Signature"
282msgstr "Изтекъл подпис"
283
284#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:640
285#, c-format
286msgid "Signed by <i><key id='%s'/> <b>Revoked</b></i> on %s."
287msgstr "Подписан с <i><key id='%s'/> <b>анулиран</b></i> на %s."
288
289#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:641
290msgid "Revoked Signature"
291msgstr "Анулиран подпис"
292
293#. TRANSLATORS: <key id='xxx'> is a custom markup tag, do not translate.
294#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:647
295#, c-format
296msgid "Signed by <i><key id='%s'/></i> on %s."
297msgstr "Подписан с <i><key id='%s'/> на %s."
298
299#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:648
300msgid "Good Signature"
301msgstr "Добър подпис"
302
303#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:653
304msgid "Signing key not in keyring."
305msgstr "Ключът за подпис не е в ключодържателя"
306
307#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:654
308msgid "Unknown Signature"
309msgstr "Непознат подпис"
310
311#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:658
312msgid "Bad or forged signature. The signed data was modified."
313msgstr "Неправилен или подправен подпис. Подписаните данни са били променени."
314
315#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:659
316msgid "Bad Signature"
317msgstr "Неправилен подпис"
318
319#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:667
320msgid "Couldn't verify signature."
321msgstr "Подписът не може да бъде проверен"
322
323#: ../libseahorse/seahorse-notify.xml.h:1
324msgid "Notification Messages"
325msgstr "Съобщения за уведомяване"
326
327#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:202
328msgid "Passphrase"
329msgstr "Парола"
330
331#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:205
332msgid "Password:"
333msgstr "Парола:"
334
335#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:271
336msgid "Confirm:"
337msgstr "Потвърждаване:"
338
339#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:359
340#, c-format
341msgid "Wrong passphrase."
342msgstr "Неправилна парола."
343
344#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:363
345#, c-format
346msgid "Enter new passphrase for '%s'"
347msgstr "Въведете нова парола за „%s“"
348
349#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:365
350#, c-format
351msgid "Enter passphrase for '%s'"
352msgstr "Въведете парола за „%s“"
353
354#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:368
355msgid "Enter new passphrase"
356msgstr "Въведете нова парола"
357
358#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:370
359msgid "Enter passphrase"
360msgstr "Въведете парола"
361
362#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:98
363msgid "None. Prompt for a key."
364msgstr "Няма: да се запитва за ключ."
365
366#: ../libseahorse/seahorse-prefs.xml.h:1
367msgid "<b>Default Key</b>"
368msgstr "<b>Стандартен ключ</b>"
369
370#: ../libseahorse/seahorse-prefs.xml.h:2
371msgid "<i>This key is used to sign messages when no other key is chosen</i>"
372msgstr ""
373"<i>Този ключ се използва за подписване на съобщения, когато не е избран друг "
374"ключ</i>"
375
376#: ../libseahorse/seahorse-prefs.xml.h:3
377#: ../plugins/nautilus/seahorse-pgp-preferences.desktop.in.h:2
378msgid "Encryption and Keyrings"
379msgstr "Шифриране и ключодържатели"
380
381#: ../libseahorse/seahorse-prefs.xml.h:4
382msgid "PGP Passphrases"
383msgstr "Пароли на PGP"
384
385#: ../libseahorse/seahorse-prefs.xml.h:5
386msgid "When _encrypting, always include myself as a recipient"
387msgstr "При _шифриране, аз също да съм получател."
388
389#: ../libseahorse/seahorse-prefs.xml.h:6
390msgid "_Default key:"
391msgstr "_Стандартен ключ:"
392
393#: ../libseahorse/seahorse-progress.xml.h:1
394msgid "Progress Title"
395msgstr "Заглавие на напредъка"
396
397#: ../libseahorse/seahorse-util.c:173
398msgid "Decryption failed. You probably do not have the decryption key."
399msgstr "Неуспешно дешифриране. Вероятно не притежавате ключа за дешифриране."
400
401#: ../libseahorse/seahorse-util.c:223
402msgid "%Y-%m-%d"
403msgstr "%d.%m.%Y г."
404
405#: ../libseahorse/seahorse-util.c:642
406msgid "Couldn't run file-roller"
407msgstr "Неуспех при изпълнението на file-roller"
408
409#: ../libseahorse/seahorse-util.c:647
410#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:887
411msgid "Couldn't package files"
412msgstr "Файловете не могат да бъдат пакетирани"
413
414#: ../libseahorse/seahorse-util.c:648
415msgid "The file-roller process did not complete successfully"
416msgstr "Процесът на file-roller завърши неуспешно"
417
418#. Filter for PGP keys. We also include *.asc, as in many
419#. cases that extension is associated with text/plain
420#: ../libseahorse/seahorse-util.c:708
421msgid "All key files"
422msgstr "Всички файлове с ключове"
423
424#: ../libseahorse/seahorse-util.c:715 ../libseahorse/seahorse-util.c:755
425msgid "All files"
426msgstr "Всички файлове"
427
428#: ../libseahorse/seahorse-util.c:748
429msgid "Archive files"
430msgstr "Всички архиви"
431
432#: ../libseahorse/seahorse-util.c:777
433msgid ""
434"<b>A file already exists with this name.</b>\n"
435"\n"
436"Do you want to replace it with a new file?"
437msgstr ""
438"<b>Съществува файл с такова име.</b>\n"
439"\n"
440"Искате ли да го замените?"
441
442#: ../libseahorse/seahorse-util.c:780
443msgid "_Replace"
444msgstr "_Замяна"
445
446#: ../libseahorse/seahorse-widget.c:366
447#, c-format
448msgid "Could not display help: %s"
449msgstr "Помощта не може да бъде показана: %s"
450
451#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:284
452msgid "seahorse-applet"
453msgstr "аплет-seahorse"
454
455#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:286
456#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:867
457msgid "Use PGP/GPG to encrypt/decrypt/sign/verify/import the clipboard."
458msgstr ""
459"Използване на PGP/GPG за шифриране/дешифриране/подписване/проверка/внасяне "
460"на буфера за обмен."
461
462#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:291
463msgid "translator-credits"
464msgstr ""
465"Ясен Праматаров <turin@fsa-bg.org>\n"
466"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
467"\n"
468"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
469"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
470"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
471
472#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:294
473msgid "Seahorse Project Homepage"
474msgstr "Страница на проекта Seahorse"
475
476#. Get the recipient list
477#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:366
478#: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:272
479#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:338
480msgid "Choose Recipient Keys"
481msgstr "Избор на ключовете на получателите"
482
483#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:385
484msgid "Encrypted Text"
485msgstr "Шифриран текст"
486
487#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:387
488msgid "Encryption Failed"
489msgstr "Неуспешно шифриране"
490
491#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:387
492msgid "The clipboard could not be encrypted."
493msgstr "Буферът за обмен не можа да бъде шифриран."
494
495#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:425
496#: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:322
497#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:628
498msgid "Choose Key to Sign with"
499msgstr "Избор на ключ, с който да се подписва"
500
501#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:445
502msgid "Signed Text"
503msgstr "Подписан текст"
504
505#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:447
506#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:527
507msgid "Signing Failed"
508msgstr "Неуспешно подписване"
509
510#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:447
511#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:527
512msgid "The clipboard could not be Signed."
513msgstr "Буферът за обмен не беше подписан."
514
515#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:489
516#: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:366
517#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:471
518msgid "Import Failed"
519msgstr "Неуспешно внасяне"
520
521#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:490
522#: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:367
523#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:472
524msgid "Keys were found but not imported."
525msgstr "Бяха открити ключове, но не бяха внесени."
526
527#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:582
528msgid "No PGP key or message was found on clipboard"
529msgstr "В буфера за обмен не беше открито съобщение или ключ за PGP"
530
531#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:583
532msgid "No PGP data found."
533msgstr "Не са открити данни за PGP."
534
535#. TRANSLATORS: This means 'The text that was decrypted'
536#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:620
537msgid "Decrypted Text"
538msgstr "Дешифриран текст"
539
540#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:712
541#, c-format
542msgid "Could not display URL: %s"
543msgstr "Адресът не може да бъде показан: %s"
544
545#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:782
546msgid "_Encrypt Clipboard"
547msgstr "_Шифриране на буфера за обмен"
548
549#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:789
550msgid "_Sign Clipboard"
551msgstr "_Подписване на буфера за обмен"
552
553#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:796
554msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
555msgstr "_Дешифриране/проверка на буфера за обмен"
556
557#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:802
558msgid "_Import Keys from Clipboard"
559msgstr "_Внасяне на ключове от буфера за обмен"
560
561#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:864
562#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:866
563msgid "Encryption Applet"
564msgstr "Аплет за шифрирането"
565
566#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:934
567msgid "_Preferences"
568msgstr "_Настройки"
569
570#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:937
571msgid "_Help"
572msgstr "Помо_щ"
573
574#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:940
575msgid "_About"
576msgstr "_Относно"
577
578#.
579#. PANEL_APPLET_OUT_PROCESS_FACTORY ("SeahorseAppletFactory",
580#. SEAHORSE_TYPE_APPLET, "SeahorseApplet",
581#. seahorse_applet_factory, NULL);
582#.
583#: ../plugins/applet/seahorse-applet-preferences.xml.h:1
584msgid "<b>Display clipboard contents after:</b>"
585msgstr "<b>Показването на съдържанието на буфера за обмен след:</b>"
586
587#: ../plugins/applet/seahorse-applet-preferences.xml.h:2
588msgid "Clipboard Encryption Preferences"
589msgstr "Настройки на шифрирането на буфера за обмен"
590
591#: ../plugins/applet/seahorse-applet-preferences.xml.h:3
592msgid "_Decrypting the clipboard"
593msgstr "_Дешифриране на буфера за обмен"
594
595#: ../plugins/applet/seahorse-applet-preferences.xml.h:4
596msgid "_Encrypting or signing the clipboard"
597msgstr "_Шифриране или подписване на буфера за обмен"
598
599#: ../plugins/applet/seahorse-applet-preferences.xml.h:5
600msgid "_Show clipboard state in panel"
601msgstr "_Показване на състоянието на буфера за обмен в панела"
602
603#: ../plugins/applet/seahorse-applet-preferences.xml.h:6
604msgid "_Verifying the clipboard"
605msgstr "_Проверка на буфера за обмен"
606
607#: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:405
608msgid "Decrypting Failed"
609msgstr "Неуспешно дешифриране"
610
611#: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:405
612msgid "Text may be malformed."
613msgstr "Текстът може да е неправилен."
614
615#: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:629
616msgid "_Encrypt"
617msgstr "_Шифриране…"
618
619#: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:636
620msgid "_Sign"
621msgstr "_Подписване"
622
623#: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:643
624msgid "_Decrypt/Verify"
625msgstr "_Дешифриране/проверка"
626
627#: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:650
628msgid "_Import Key"
629msgstr "_Внасяне на ключ"
630
631#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:268
632msgid "Couldn't connect to seahorse-daemon"
633msgstr "Неуспех при свързването към програмата „seahorse-daemon“"
634
635#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:360
636msgid "Encrypted text"
637msgstr "Шифриран текст"
638
639#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:363
640msgid "Couldn't encrypt text"
641msgstr "Текстът не може да бъде шифрирани"
642
643#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:393
644msgid "Couldn't import keys"
645msgstr "Ключовете не могат да бъдат внесени"
646
647#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:402
648msgid "Keys found but not imported"
649msgstr "Открити, но невнесени ключове"
650
651#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:439
652msgid "Couldn't decrypt text"
653msgstr "Текстът не може да бъде дешифриран"
654
655#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:476
656msgid "Couldn't verify text"
657msgstr "Текстът не може да бъде проверен"
658
659#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:524
660msgid "No encrypted or signed text is selected."
661msgstr "Няма избран шифриран или подписан текст."
662
663#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:554
664msgid "Decrypted text"
665msgstr "Дешифриран текст"
666
667#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:561
668msgid "Verified text"
669msgstr "Проверен текст"
670
671#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:596
672#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:497
673#, c-format
674msgid "Imported %d key"
675msgid_plural "Imported %d keys"
676msgstr[0] "Внесен е %d ключ"
677msgstr[1] "Внесени са %d ключа"
678
679#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:650
680msgid "Signed text"
681msgstr "Подписан текст"
682
683#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:653
684msgid "Couldn't sign text"
685msgstr "Текстът не може да бъде подписан"
686
687#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit-plugin.c:133
688msgid "_Encrypt..."
689msgstr "_Шифриране…"
690
691#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit-plugin.c:134
692msgid "Encrypt the selected text"
693msgstr "Шифриране на избрания текст"
694
695#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit-plugin.c:135
696msgid "Decr_ypt/Verify"
697msgstr "_Дешифриране/проверка"
698
699#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit-plugin.c:136
700msgid "Decrypt and/or Verify text"
701msgstr "Дешифриране и/или проверка на текста"
702
703#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit-plugin.c:137
704msgid "Sig_n..."
705msgstr "_Подписване…"
706
707#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit-plugin.c:138
708msgid "Sign the selected text"
709msgstr "Подписване на избрания текст"
710
711#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.schemas.in.h:1
712msgid "Enable the seahorse encryption plugin for gedit."
713msgstr "Включване на приставката на Seahorse за gedit."
714
715#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.schemas.in.h:2
716msgid "Enable the seahorse gedit plugin"
717msgstr "Включване на приставката за работа с gedit"
718
719#: ../plugins/gedit/seahorse-pgp.gedit-plugin.desktop.in.h:1
720msgid "Text Encryption"
721msgstr "Шифриране на текст"
722
723#: ../plugins/gedit/seahorse-pgp.gedit-plugin.desktop.in.h:2
724msgid "This plugin performs encryption operations on text."
725msgstr "Тази приставка осигурява шифриране на текстове."
726
727#: ../plugins/nautilus-ext/seahorse-nautilus.c:158
728msgid "Encrypt..."
729msgstr "Шифриране…"
730
731#: ../plugins/nautilus-ext/seahorse-nautilus.c:159
732msgid "Encrypt (and optionally sign) the selected file"
733msgid_plural "Encrypt the selected files"
734msgstr[0] "Шифриране (евентуално и подписване) на избрания файл"
735msgstr[1] "Шифриране на избраните файлове"
736
737#: ../plugins/nautilus-ext/seahorse-nautilus.c:165
738msgid "Sign"
739msgstr "Подписване"
740
741#: ../plugins/nautilus-ext/seahorse-nautilus.c:166
742msgid "Sign the selected file"
743msgid_plural "Sign the selected files"
744msgstr[0] "Подписване на избрания файл"
745msgstr[1] "Подписване на избраните файлове"
746
747#: ../plugins/nautilus/seahorse-pgp-preferences.c:62
748msgid "Encryption Preferences"
749msgstr "Настройки на шифрирането"
750
751#: ../plugins/nautilus/seahorse-pgp-preferences.desktop.in.h:1
752msgid "Configure key servers and other encryption settings"
753msgstr "Настройване на сървърите с ключове и др."
754
755#: ../plugins/nautilus/seahorse-pgp-encrypted.desktop.in.in.h:1
756msgid "Decrypt File"
757msgstr "Дешифриране на файл"
758
759#: ../plugins/nautilus/seahorse-pgp-keys.desktop.in.in.h:1
760msgid "Import Key"
761msgstr "Внасяне на ключ"
762
763#: ../plugins/nautilus/seahorse-pgp-signature.desktop.in.in.h:1
764msgid "Verify Signature"
765msgstr "Проверка на подпис"
766
767#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:62
768msgid "Import keys from the file"
769msgstr "Внасяне на ключове от файл"
770
771#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:64
772msgid "Encrypt file"
773msgstr "Шифриране на файл"
774
775#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:66
776msgid "Sign file with default key"
777msgstr "Подписване на файл със стандартния ключ"
778
779#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:68
780msgid "Encrypt and sign file with default key"
781msgstr "Шифриране и подписване със стандартния ключ"
782
783#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:70
784msgid "Decrypt encrypted file"
785msgstr "Дешифриране на файл"
786
787#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:72
788msgid "Verify signature file"
789msgstr "Проверка на файл с подписи"
790
791#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:74
792msgid "Read list of URIs on standard in"
793msgstr "Прочитане на списъка с адреси от стандартния вход"
794
795#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:76
796msgid "file..."
797msgstr "файл…"
798
799#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:170
800msgid "Choose Recipients"
801msgstr "Изберете получатели"
802
803#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:235
804#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:348
805msgid "Couldn't load keys"
806msgstr "Неуспех при зареждането а ключовете"
807
808#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:253
809#, c-format
810msgid "Choose Encrypted File Name for '%s'"
811msgstr "Избор на файлово име за шифрирания вариант на „%s“"
812
813#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:326
814msgid "Choose Signer"
815msgstr "Избор на подписващ"
816
817#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:368
818#, c-format
819msgid "Choose Signature File Name for '%s'"
820msgstr "Избор на файлово име за подписания вариант на „%s“"
821
822#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:408
823msgid "Import is complete"
824msgstr "Внасянето завърши"
825
826#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:441
827msgid "Importing keys ..."
828msgstr "Внасяне на ключове…"
829
830#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:495
831#, c-format
832msgid "Imported key"
833msgstr "Внесен ключ"
834
835#. File to decrypt to
836#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:519
837#, c-format
838msgid "Choose Decrypted File Name for '%s'"
839msgstr "Избор на файлово име за дешифриран вариант на „%s“"
840
841#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:576
842#, c-format
843msgid "Choose Original File for '%s'"
844msgstr "Избор на файлово име за първоначалния вариант на „%s“"
845
846#.
847#. * TODO: What should happen with multiple files at this point.
848#. * The last thing we want to do is cascade a big pile of error
849#. * dialogs at the user.
850#.
851#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:649
852#, c-format
853msgid "No valid signatures found"
854msgstr "Не са открити валидни подписи"
855
856#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:698
857msgid "File Encryption Tool"
858msgstr "Инструмент за шифриране на файлове"
859
860#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:717
861msgid "Encrypting"
862msgstr "Шифриране"
863
864#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:718
865#, c-format
866msgid "Couldn't encrypt file: %s"
867msgstr "Файлът „%s“ не може да се шифрира"
868
869#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:726
870msgid "Signing"
871msgstr "Подписване"
872
873#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:727
874#, c-format
875msgid "Couldn't sign file: %s"
876msgstr "Файлът „%s“ не може да се подпише"
877
878#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:732
879msgid "Importing"
880msgstr "Внасяне"
881
882#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:733
883#, c-format
884msgid "Couldn't import keys from file: %s"
885msgstr "Неуспех при внасяне на ключове от файла „%s“"
886
887#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:739
888msgid "Decrypting"
889msgstr "Дешифриране"
890
891#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:740
892#, c-format
893msgid "Couldn't decrypt file: %s"
894msgstr "Файлът „%s“ не може да се дешифрира"
895
896#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:745
897msgid "Verifying"
898msgstr "Проверка"
899
900#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:746
901#, c-format
902msgid "Couldn't verify file: %s"
903msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде проверен"
904
905#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:120
906msgid "Ace (.ace)"
907msgstr "Ace (.ace)"
908
909#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:121
910msgid "Ar (.ar)"
911msgstr "Ar (.ar)"
912
913#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:122
914msgid "Arj (.arj)"
915msgstr "Arj (.arj)"
916
917#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:129
918msgid "Ear (.ear)"
919msgstr "Ear (.ear)"
920
921#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:130
922msgid "Self-extracting zip (.exe)"
923msgstr "Саморазархивиращ се zip (.exe)"
924
925#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:132
926msgid "Jar (.jar)"
927msgstr "Jar (.jar)"
928
929#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:133
930msgid "Lha (.lzh)"
931msgstr "Lha (.lzh)"
932
933#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:135
934msgid "Rar (.rar)"
935msgstr "Rar (.rar)"
936
937#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:137
938msgid "Tar uncompressed (.tar)"
939msgstr "Некомпресиран tar (.tar)"
940
941#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:138
942msgid "Tar compressed with bzip (.tar.bz)"
943msgstr "Tar, компресиран с bzip (.tar.bz)"
944
945#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:139
946msgid "Tar compressed with bzip2 (.tar.bz2)"
947msgstr "Tar, компресиран с bzip2 (.tar.bz2)"
948
949#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:140
950msgid "Tar compressed with gzip (.tar.gz)"
951msgstr "Tar, компресиран с gzip (.tar.gz)"
952
953#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:141
954msgid "Tar compressed with lzop (.tar.lzo)"
955msgstr "Tar, компресиран с lzop (.tar.lzo)"
956
957#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:142
958msgid "Tar compressed with compress (.tar.Z)"
959msgstr "Tar, компресиран с compress (.tar.Z)"
960
961#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:144
962msgid "War (.war)"
963msgstr "War (.war)"
964
965#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:145
966msgid "Zip (.zip)"
967msgstr "Zip (.zip)"
968
969#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:146
970msgid "Zoo (.zoo)"
971msgstr "Zoo (.zoo)"
972
973#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:147
974msgid "7-Zip (.7z)"
975msgstr "7-Zip (.7z)"
976
977#. TRANSLATOR: This string will become
978#. * "You have selected %d files and %d folders"
979#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:327
980#, c-format
981msgid "You have selected %d file "
982msgid_plural "You have selected %d files "
983msgstr[0] "Избрали сте %d файл "
984msgstr[1] "Избрали сте %d файла "
985
986#. TRANSLATOR: This string will become
987#. * "You have selected %d files and %d folders"
988#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:332
989#, c-format
990msgid "and %d folder"
991msgid_plural "and %d folders"
992msgstr[0] "и %d папка"
993msgstr[1] "и %d папки"
994
995#. TRANSLATOR: "%s%s" are "You have selected %d files and %d folders"
996#. * Swap order with "%2$s%1$s" if needed
997#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:337
998#, c-format
999msgid "<b>%s%s</b>"
1000msgstr "<b>%s%s</b>"
1001
1002#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:345
1003#, c-format
1004msgid "You have selected %d file"
1005msgid_plural "You have selected %d files"
1006msgstr[0] "Избрали сте %d файл "
1007msgstr[1] "Избрали сте %d файла "
1008
1009#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:350
1010#, c-format
1011msgid "You have selected %d folder"
1012msgid_plural "You have selected %d folders"
1013msgstr[0] "Избрали сте %d папка"
1014msgstr[1] "Избрали сте %d папки"
1015
1016#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:868
1017msgid "Preparing..."
1018msgstr "Подготвяне…"
1019
1020#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:877
1021#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:900
1022msgid "Couldn't list files"
1023msgstr "Неуспех при изброяването на файлове"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.