source: gnome/master/seahorse.master.bg.po @ 2263

Last change on this file since 2263 was 2263, checked in by Александър Шопов, 10 years ago

seahorse, glib, eog, gnome-session, gconf, gvfs, gnome-keyring, gnome-screensaver, gnome-disk-utility, gnome-panel, gdm: подадени в master

File size: 102.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation of seahorse po-file.
2# Copyright (C) 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the seahorse package.
4# Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>, 2005.
5# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: seahorse master\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2011-02-16 22:36+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2011-02-16 22:36+0200\n"
13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"Language: bg\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../daemon/seahorse-daemon.c:64
22msgid "Do not run seahorse-daemon as a daemon"
23msgstr "seahorse-agent да не работи като демон"
24
25#: ../daemon/seahorse-daemon.c:94
26msgid "couldn't fork process"
27msgstr "неуспех при създаването на нов процес"
28
29#: ../daemon/seahorse-daemon.c:100
30msgid "couldn't create new process group"
31msgstr "неуспех при създаването на нова група процеси"
32
33#: ../daemon/seahorse-daemon.c:250
34msgid "Encryption Daemon (Seahorse)"
35msgstr "Демон за шифриране (Seahorse)"
36
37#: ../daemon/seahorse-service.c:164 ../daemon/seahorse-service.c:277
38#, c-format
39msgid "Invalid or unrecognized key type: %s"
40msgstr "Грешен или неразпознат вид ключ: %s"
41
42#: ../daemon/seahorse-service.c:234
43#, c-format
44msgid "This keytype is not supported: %s"
45msgstr "Този вид ключ не се поддържа: %s"
46
47#: ../daemon/seahorse-service.c:241
48#, c-format
49msgid "Support for this feature was not enabled at build time"
50msgstr "Поддръжката на тази възможност не е била включена при компилирането."
51
52#: ../daemon/seahorse-service.c:341 ../daemon/seahorse-service-keyset.c:180
53#: ../daemon/seahorse-service-keyset.c:223
54#, c-format
55msgid "Invalid or unrecognized key: %s"
56msgstr "Грешен или неразпознат ключ: %s"
57
58#. TRANSLATORS: <key id='xxx'> is a custom markup tag, do not translate.
59#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:204
60#, c-format
61msgid "Signed by <i><key id='%s'/> <b>expired</b></i> on %s."
62msgstr "Подписан с <i><key id='%s'/>, <b>ключът е изтекъл</b></i> на %s."
63
64#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:205
65msgid "Invalid Signature"
66msgstr "Грешен подпис"
67
68#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:211
69#, c-format
70msgid "Signed by <i><key id='%s'/></i> on %s <b>Expired</b>."
71msgstr "Подписан с <i><key id='%s'/>, <b>подписът е изтекъл</b></i> на %s."
72
73#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:212
74msgid "Expired Signature"
75msgstr "Изтекъл подпис"
76
77#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:218
78#, c-format
79msgid "Signed by <i><key id='%s'/> <b>Revoked</b></i> on %s."
80msgstr "Подписан с <i><key id='%s'/> <b>анулиран</b></i> на %s."
81
82#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:219
83msgid "Revoked Signature"
84msgstr "Анулиран подпис"
85
86#. TRANSLATORS: <key id='xxx'> is a custom markup tag, do not translate.
87#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:225
88#, c-format
89msgid "Signed by <i><key id='%s'/></i> on %s."
90msgstr "Подписан с <i><key id='%s'/> на %s."
91
92#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:226
93msgid "Good Signature"
94msgstr "Добър подпис"
95
96#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:231
97msgid "Signing key not in keyring."
98msgstr "Ключът за подпис не е в ключодържателя"
99
100#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:232
101msgid "Unknown Signature"
102msgstr "Непознат подпис"
103
104#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:236
105msgid "Bad or forged signature. The signed data was modified."
106msgstr "Неправилен или подправен подпис. Подписаните данни са били променени."
107
108#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:237
109msgid "Bad Signature"
110msgstr "Неправилен подпис"
111
112#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:245
113msgid "Couldn't verify signature."
114msgstr "Подписът не може да бъде проверен."
115
116#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:317
117#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:646
118#, c-format
119msgid "Invalid or unrecognized signer: %s"
120msgstr "Грешен или неразпознат подписал: %s"
121
122#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:324
123#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:653
124#, c-format
125msgid "Key is not valid for signing: %s"
126msgstr "Грешен ключ за подписване: %s"
127
128#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:335
129#, c-format
130msgid "Invalid or unrecognized recipient: %s"
131msgstr "Грешен или неразпознат получател: %s"
132
133#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:343
134#, c-format
135msgid "Key is not a valid recipient for encryption: %s"
136msgstr "Ключът не може да шифрира: %s"
137
138#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:352
139#, c-format
140msgid "No recipients specified"
141msgstr "Не са указани получатели"
142
143#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:434
144#, c-format
145msgid "Invalid key type for decryption: %s"
146msgstr "Грешен вид на ключ за дешифриране: %s"
147
148#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:548
149#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:746
150#, c-format
151msgid "Please set clearuri"
152msgstr "Задайте адрес clearuri"
153
154#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:554
155#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:752
156#, c-format
157msgid "Please set crypturi"
158msgstr "Задайте адрес crypturi"
159
160#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:564
161#, c-format
162msgid "Error opening clearuri"
163msgstr "Грешка при отваряне на clearuri"
164
165#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:641
166#, c-format
167msgid "No signer specified"
168msgstr "Не е указан подписал"
169
170#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:830
171#, c-format
172msgid "Invalid key type for verifying: %s"
173msgstr "Грешен вид на ключ за проверка: %s"
174
175#: ../daemon/seahorse-service-keyset.c:273
176#, c-format
177msgid "Invalid key id: %s"
178msgstr "Неправилен идентификатор на ключ: %s"
179
180#: ../data/seahorse.schemas.in.h:1
181msgid ""
182"A list of key server URIs to search for remote PGP keys. In later versions a "
183"display name can be included, by appending a space and then the name."
184msgstr ""
185"Списък с адресите на сървъри, в които да се търсят отдалечени ключове на "
186"PGP. В по-късните версии е включено и име, което стои на втора позиция и се "
187"отделя чрез знака за интервал."
188
189#: ../data/seahorse.schemas.in.h:2
190msgid "Auto Retrieve Keys"
191msgstr "Автоматично получаване на ключове"
192
193#: ../data/seahorse.schemas.in.h:3
194msgid "Auto Sync Keys"
195msgstr "Автоматично сверяване на ключовете"
196
197#: ../data/seahorse.schemas.in.h:4
198msgid "Controls the visibility of the expires column for the key manager."
199msgstr ""
200"Определя видимостта на колоната с времето за изтичане в прозореца за "
201"управлението."
202
203#: ../data/seahorse.schemas.in.h:5
204msgid "Controls the visibility of the trust column for the key manager."
205msgstr ""
206"Определя видимостта на колоната с доверието в прозореца за управлението."
207
208#: ../data/seahorse.schemas.in.h:6
209msgid "Controls the visibility of the type column for the key manager."
210msgstr ""
211"Определя видимостта на колоната с вида на ключа в прозореца за управлението."
212
213#: ../data/seahorse.schemas.in.h:7
214msgid "Controls the visibility of the validity column for the key manager."
215msgstr ""
216"Определя видимостта на колоната за валидност в прозореца за управлението."
217
218#: ../data/seahorse.schemas.in.h:8
219msgid "Enable DNS-SD sharing"
220msgstr "Включване на поддръжката на DNS-SD"
221
222#: ../data/seahorse.schemas.in.h:9
223msgid ""
224"Enables DNS-SD (Apple Bonjour) sharing of keys. seahorse-daemon must be "
225"running and must be built with HKP and DNS-SD support."
226msgstr ""
227"Включване на споделянето на ключове чрез DNS-SD (Apple Bonjour). Програмата "
228"seahorse-daemon трябва да върви и да е компилирана с поддръжка на HKP и DNS-"
229"SD."
230
231#: ../data/seahorse.schemas.in.h:10
232msgid "ID of the default key"
233msgstr "Идентификатор на стандартния ключ"
234
235#: ../data/seahorse.schemas.in.h:11
236msgid ""
237"If set to true, then files encrypted with seahorse will be ASCII armor "
238"encoded."
239msgstr ""
240"Ако е истина, файловете шифрирани със Seahorse ще са представени изцяло в "
241"рамките на ASCII."
242
243#: ../data/seahorse.schemas.in.h:12
244msgid ""
245"If set to true, then the default key will always be added to an encryption "
246"recipients list."
247msgstr ""
248"Ако е истина, стандартният ключ винаги ще се добавя към списъка на "
249"получатели на шифрирани съобщения."
250
251#: ../data/seahorse.schemas.in.h:13
252msgid "Last key server search pattern"
253msgstr "Последен шаблон за търсене в сървър с ключове"
254
255#: ../data/seahorse.schemas.in.h:14
256msgid "Last key servers used"
257msgstr "Последно използван сървър с ключове"
258
259#: ../data/seahorse.schemas.in.h:15
260msgid "Last key used to sign a message."
261msgstr "Последен ключ използван за подписването на съобщение"
262
263#: ../data/seahorse.schemas.in.h:16
264msgid "PGP Key servers"
265msgstr "Сървъри с ключове на PGP"
266
267#: ../data/seahorse.schemas.in.h:17
268msgid "Publish keys to this key server."
269msgstr "Публикуване на ключовете към този сървър."
270
271#: ../data/seahorse.schemas.in.h:18
272msgid "Show expires column in key manager"
273msgstr "Показване на колоната за изтичане в прозореца за управление"
274
275#: ../data/seahorse.schemas.in.h:19
276msgid "Show trust column in key manager"
277msgstr "Показване на колоната за доверие в прозореца за управление"
278
279#: ../data/seahorse.schemas.in.h:20
280msgid "Show type column in key manager"
281msgstr "Показване на колоната за вида на ключа в прозореца за управление"
282
283#: ../data/seahorse.schemas.in.h:21
284msgid "Show validity column in key manager"
285msgstr "Показване на колоната за валидност в прозореца за управление"
286
287#: ../data/seahorse.schemas.in.h:22
288msgid ""
289"Specify the column to sort the recipients window by. Columns are: 'name' and "
290"'id'. Put a '-' in front of the column name to sort in descending order."
291msgstr ""
292"Колоната, по която да се подреди прозореца с получателите. Колоните са "
293"„name“, (име) и „id“ (идентификатор). Със знака „минус“ (-) пред името на "
294"колоната обръщате подредбата."
295
296#: ../data/seahorse.schemas.in.h:23
297msgid ""
298"Specify the column to sort the seahorse key manager main window by. Columns "
299"are: 'name', 'id', 'validity', 'expires', 'trust', and 'type'. Put a '-' in "
300"front of the column name to sort in descending order."
301msgstr ""
302"Колоната, по която да се подреди прозорецът за управление на Seahorse. "
303"Колоните са „name“ (име), „id“ (идентификатор), „validity“ (валидност), "
304"„expires“ (изтичане), „trust“ (доверие) и „type“ (вид). Със знака "
305"„минус“ (-) пред името на колоната обръщате подредбата."
306
307#: ../data/seahorse.schemas.in.h:24
308msgid "The ID of the last secret key used to sign a message."
309msgstr "Идентификаторът на последния таен ключ, чрез който е подписвано."
310
311#: ../data/seahorse.schemas.in.h:25
312msgid "The column to sort the recipients by"
313msgstr "Колоната, по която да се подредят получателите"
314
315#: ../data/seahorse.schemas.in.h:26
316msgid "The column to sort the seahorse keys by"
317msgstr "Колоната, по която да се подредят ключовете"
318
319#: ../data/seahorse.schemas.in.h:27
320msgid ""
321"The key server to publish PGP keys to. Or empty to suppress publishing of "
322"PGP keys."
323msgstr ""
324"Сървърът с ключове, където да се публикуват ключовете на PGP. Ако е празно, "
325"ключовете не се публикуват."
326
327#: ../data/seahorse.schemas.in.h:28
328msgid ""
329"The last key server a search was performed against or empty for all key "
330"servers."
331msgstr ""
332"Последният използван за търсене сървър с ключове или празно за всички "
333"сървъри с ключове."
334
335#: ../data/seahorse.schemas.in.h:29
336msgid "The last search pattern searched for against a key server."
337msgstr "Последният използван шаблон за търсене в сървър с ключове."
338
339#: ../data/seahorse.schemas.in.h:30
340msgid ""
341"This specifies the default key to use for certain operations, mainly signing."
342msgstr "Указване на стандартния ключ за някои действия, най-вече подписване."
343
344#: ../data/seahorse.schemas.in.h:31
345msgid "Whether or not keys should be automatically retrieved from key servers."
346msgstr "Дали ключовете автоматично да се получават от сървърите с ключове."
347
348#: ../data/seahorse.schemas.in.h:32
349msgid ""
350"Whether or not modified keys should be automatically synced with the default "
351"key server."
352msgstr ""
353"Дали променените ключове автоматично да се сверяват със стандартния сървър с "
354"ключове."
355
356#: ../data/seahorse.schemas.in.h:33
357msgid "Whether to always encrypt to default key"
358msgstr "Дали винаги да се шифрира със стандартния ключ"
359
360#: ../data/seahorse.schemas.in.h:34
361msgid "Whether to use ASCII Armor"
362msgstr "Дали да се ползва само ASCII"
363
364#: ../gkr/seahorse-add-keyring.xml.h:1
365msgid "Add Password Keyring"
366msgstr "Добавяне на ключодържател"
367
368#: ../gkr/seahorse-add-keyring.xml.h:2
369msgid "New Keyring Name:"
370msgstr "Име на нов ключодържател:"
371
372#: ../gkr/seahorse-add-keyring.xml.h:3
373msgid ""
374"Please choose a name for the new keyring. You will be prompted for an unlock "
375"password."
376msgstr ""
377"Изберете име на новия ключодържател. Ще бъдете запитани за парола за "
378"отключването му."
379
380#: ../gkr/seahorse-add-keyring.xml.h:4
381#: ../libseahorse/seahorse-add-keyserver.xml.h:5
382#: ../ssh/seahorse-ssh-upload.xml.h:3
383msgid "The host name or address of the server."
384msgstr "Името на хоста или адреса на сървъра с ключове."
385
386#: ../gkr/seahorse-gkr-add-item.c:61 ../gkr/seahorse-gkr-add-keyring.c:73
387msgid "Couldn't add keyring"
388msgstr "Неуспех при добавянето на ключодържател"
389
390#: ../gkr/seahorse-gkr-add-item.xml.h:1
391msgid "Add Password"
392msgstr "Добавяне на парола"
393
394#: ../gkr/seahorse-gkr-add-item.xml.h:2
395#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:15 ../pgp/seahorse-revoke.xml.h:5
396msgid "_Description:"
397msgstr "_Описание:"
398
399#: ../gkr/seahorse-gkr-add-item.xml.h:3
400msgid "_Keyring:"
401msgstr "_Ключодържател:"
402
403#: ../gkr/seahorse-gkr-add-item.xml.h:4
404msgid "_Password:"
405msgstr "_Парола:"
406
407#: ../gkr/seahorse-gkr-add-item.xml.h:5
408msgid "_Show Password"
409msgstr "_Показване на парола"
410
411#: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:473
412msgid "Web Password"
413msgstr "Парола за уеб"
414
415#: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:475
416msgid "Network Password"
417msgstr "Парола за мрежата"
418
419#: ../gkr/seahorse-gkr-item.c:477 ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:107
420msgid "Password"
421msgstr "Парола"
422
423#: ../gkr/seahorse-gkr-item-commands.c:78
424#, c-format
425msgid "Are you sure you want to delete the password '%s'?"
426msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете паролата — „%s“?"
427
428#: ../gkr/seahorse-gkr-item-commands.c:81
429#, c-format
430msgid "Are you sure you want to delete %d password?"
431msgid_plural "Are you sure you want to delete %d passwords?"
432msgstr[0] "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %d парола?"
433msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %d пароли?"
434
435#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:66
436msgid "Access a network share or resource"
437msgstr "Достъп до ресурс споделен по мрежата"
438
439#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:69
440msgid "Access a website"
441msgstr "Достъп до уеб сайт"
442
443#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:72
444msgid "Unlocks a PGP key"
445msgstr "Отключване на ключ за PGP"
446
447#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:75
448msgid "Unlocks a Secure Shell key"
449msgstr "Отключване на ключ за SSH"
450
451#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:78
452msgid "Saved password or login"
453msgstr "Запазени пароли и имена"
454
455#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:102
456msgid "Network Credentials"
457msgstr "Мрежово удостоверяване на самоличност"
458
459#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:245
460msgid "Couldn't change password."
461msgstr "Неуспех при промяна на паролата."
462
463#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:350
464msgid "Couldn't set description."
465msgstr "Неуспех при задаване на описание."
466
467#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.c:656
468msgid "Couldn't set application access."
469msgstr "Неуспех при задаване на достъпа на програма."
470
471#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:1
472msgid "<b>Password:</b>"
473msgstr "<b>Парола:</b>"
474
475#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:2
476msgid "<b>Path:</b>"
477msgstr "<b>Път:</b>"
478
479#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:3
480msgid "<b>Permissions:</b>"
481msgstr "<b>Права:</b>"
482
483#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:4
484#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:8
485#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.xml.h:7
486msgid "<b>Technical Details:</b>"
487msgstr "<b>Технически детайли:</b>"
488
489#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:5
490msgid "Applications"
491msgstr "Програми"
492
493#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:6
494#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:22
495#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:19
496#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.xml.h:15
497msgid "Details"
498msgstr "Подробности"
499
500#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:7
501#: ../pgp/seahorse-pgp-subkey.c:366
502#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.xml.h:17
503msgid "Key"
504msgstr "Ключ"
505
506#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:8
507#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:30
508#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:30
509#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.xml.h:18
510msgid "Key Properties"
511msgstr "Настройки на ключа"
512
513#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:9
514msgid "Login:"
515msgstr "Потребителско име:"
516
517#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:10
518msgid "Server:"
519msgstr "Сървър:"
520
521#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:11
522msgid "Show pass_word"
523msgstr "_Показване на пароли"
524
525#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:12
526#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:44
527#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:38
528msgid "Type:"
529msgstr "Вид:"
530
531#. To translators: This is the noun not the verb.
532#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:14
533msgid "Use:"
534msgstr "Употреба:"
535
536#. To translators: This is the infinitive not the imperative.
537#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:17
538msgid "_Read"
539msgstr "Про_читане"
540
541#. To translators: This is the infinitive not the imperative.
542#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:19
543msgid "_Write"
544msgstr "_Запазване"
545
546#: ../gkr/seahorse-gkr-item-properties.xml.h:20
547msgctxt "infinitive"
548msgid "_Delete"
549msgstr "_Изтриване"
550
551#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring.c:193
552msgid "Listing passwords"
553msgstr "Списък с пароли"
554
555#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring.c:354
556#, c-format
557msgid "Passwords: %s"
558msgstr "Пароли: %s"
559
560#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring.c:355
561#, c-format
562msgid "<b>Passwords:</b> %s"
563msgstr "<b>Пароли:</b> %s"
564
565#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:119
566msgid "Password Keyring"
567msgstr "Парола за ключодържателя"
568
569#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:120
570msgid "Used to store application and network passwords"
571msgstr "Ползва се за съхраняване на паролите за програмите и мрежата:"
572
573#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:121
574msgid "Stored Password"
575msgstr "Съхранена парола"
576
577#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:122
578msgid "Safely store a password or secret."
579msgstr "Защитено съхраняване на парола или ключ."
580
581#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:136
582msgid "Couldn't unlock keyring"
583msgstr "Неуспех при отключването на ключодържател"
584
585#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:177
586msgid "Couldn't lock keyring"
587msgstr "Неуспех при заключването на ключодържател"
588
589#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:218
590msgid "Couldn't set default keyring"
591msgstr "Неуспех при задаване на стандартния ключодържател"
592
593#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:257
594msgid "Couldn't change keyring password"
595msgstr "Неуспех при промяна на паролата на ключодържателя"
596
597#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:288
598msgid "_Lock"
599msgstr "_Заключване"
600
601#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:289
602msgid ""
603"Lock the password storage keyring so a master password is required to unlock "
604"it."
605msgstr ""
606"Заключване на ключодържателя с паролите. За да го отключите, ще ви трябва "
607"главната парола."
608
609#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:290
610msgid "_Unlock"
611msgstr "_Отключване"
612
613#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:291
614msgid ""
615"Unlock the password storage keyring with a master password so it is "
616"available for use."
617msgstr ""
618"Отключване на ключодържателя с паролите чрез главната парола. Той ще е готов "
619"да се ползва след това."
620
621#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:292
622msgid "_Set as default"
623msgstr "_Задаване да е стандартния"
624
625#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:293
626msgid "Applications usually store new passwords in the default keyring."
627msgstr "Обикновено приложенията съхраняват паролите в този ключодържател."
628
629#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:294
630msgid "Change _Password"
631msgstr "_Смяна на паролата"
632
633#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:295
634msgid "Change the unlock password of the password storage keyring"
635msgstr "Смяна на паролата за отключване на ключодържателя"
636
637#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:360
638#, c-format
639msgid "Are you sure you want to delete the password keyring '%s'?"
640msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете ключодържателя „%s“?"
641
642#. -----------------------------------------------------------------------------
643#. * PUBLIC
644#.
645#. To translators: This is the noun not the verb.
646#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring.xml.h:2
647#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:19
648#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:18
649msgid "Created:"
650msgstr "Създаден:"
651
652#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring.xml.h:3
653msgid "Keyring"
654msgstr "Ключодържател"
655
656#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring.xml.h:4
657msgid "Keyring Properties"
658msgstr "Настройки на ключодържателя"
659
660#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring.xml.h:5
661msgid "_Name:"
662msgstr "_Име:"
663
664#: ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:168
665msgid "Access to the key ring was denied"
666msgstr "Достъпът до ключодържателя бе отказан"
667
668#: ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:171
669msgid "The gnome-keyring daemon is not running"
670msgstr "Програмата-демон gnome-keyring не е стартирана"
671
672#: ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:174
673msgid "The key ring has already been unlocked"
674msgstr "Ключодържателят вече е отключен"
675
676#: ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:177
677msgid "No such key ring exists"
678msgstr "Не съществува такъв ключодържател"
679
680#: ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:180
681msgid "Couldn't communicate with key ring daemon"
682msgstr "Неуспех при връзка към програмата за ключодържатели"
683
684#: ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:183
685msgid "The item already exists"
686msgstr "Обектът вече съществува"
687
688#: ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:189
689msgid "Internal error accessing gnome-keyring"
690msgstr "Вътрешна грешка при достъпа до gnome-keyring"
691
692#: ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:238 ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:264
693msgid "Saving item..."
694msgstr "Запазване на обекта…"
695
696#: ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:300
697msgid "Deleting item..."
698msgstr "Изтриване на обекта…"
699
700#: ../gkr/seahorse-gkr-operation.c:325
701msgid "Deleting keyring..."
702msgstr "Изтриване на ключодържател…"
703
704#: ../gkr/seahorse-gkr-source.c:234
705msgid "Listing password keyrings"
706msgstr "Списък с ключодържателите"
707
708#: ../libcryptui/cryptui.c:272
709msgid ""
710"No encryption keys were found with which to perform the operation you "
711"requested.  The program <b>Passwords and Encryption Keys</b> will now be "
712"started so that you may either create a key or import one."
713msgstr ""
714"Ключове за шифриране необходими за поисканото действие липсват. Програмата "
715"<b>Пароли и ключове за шифриране</b> ще бъде стартирана, за да можете да "
716"създадете или внесете такъв ключ."
717
718#: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:174
719#: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:179
720msgid "All Keys"
721msgstr "Всички ключове"
722
723#: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:175
724#: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:180
725msgid "Selected Recipients"
726msgstr "Избрани получатели"
727
728#: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:176
729#: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:181
730msgid "Search Results"
731msgstr "Резултати от търсенето"
732
733#. Filter Label
734#: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:192
735msgid "Search _for:"
736msgstr "Търсене _на:"
737
738#: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:250
739msgid "None (Don't Sign)"
740msgstr "Няма (да не се подписва)"
741
742#: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:263
743#, c-format
744msgid "Sign this message as %s"
745msgstr "Подписване на пощата като %s"
746
747#. Sign Label
748#: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:285
749msgid "_Sign message as:"
750msgstr "Подписване на пощата _като:"
751
752#. TODO: Icons
753#. The name column
754#: ../libcryptui/cryptui-key-list.c:140
755#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:839
756#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:865
757msgid "Name"
758msgstr "Име"
759
760#. The keyid column
761#: ../libcryptui/cryptui-key-list.c:145
762#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1745
763#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:877
764msgid "Key ID"
765msgstr "Идентификатор"
766
767#: ../libegg/egg-datetime.c:325
768msgid "Display flags"
769msgstr "Показани флагове"
770
771#: ../libegg/egg-datetime.c:326
772msgid "Displayed date and/or time properties"
773msgstr "Показани свойства на датата и/или времето"
774
775#: ../libegg/egg-datetime.c:331
776msgid "Lazy mode"
777msgstr "Мързелив режим"
778
779#: ../libegg/egg-datetime.c:332
780msgid "Lazy mode doesn't normalize entered date and time values"
781msgstr "Мързеливият режим не нормализира въведените стойности за дата и час"
782
783#: ../libegg/egg-datetime.c:337
784msgid "Year"
785msgstr "Година"
786
787#: ../libegg/egg-datetime.c:338
788msgid "Displayed year"
789msgstr "Показана година"
790
791#: ../libegg/egg-datetime.c:343
792msgid "Month"
793msgstr "Месец"
794
795#: ../libegg/egg-datetime.c:344
796msgid "Displayed month"
797msgstr "Показан месец"
798
799#: ../libegg/egg-datetime.c:349
800msgid "Day"
801msgstr "Ден"
802
803#: ../libegg/egg-datetime.c:350
804msgid "Displayed day of month"
805msgstr "Показан ден от месец"
806
807#: ../libegg/egg-datetime.c:355
808msgid "Hour"
809msgstr "Час"
810
811#: ../libegg/egg-datetime.c:356
812msgid "Displayed hour"
813msgstr "Показан час"
814
815#: ../libegg/egg-datetime.c:361
816msgid "Minute"
817msgstr "Минута"
818
819#: ../libegg/egg-datetime.c:362
820msgid "Displayed minute"
821msgstr "Показана минута"
822
823#: ../libegg/egg-datetime.c:367
824msgid "Second"
825msgstr "Секунда"
826
827#: ../libegg/egg-datetime.c:368
828msgid "Displayed second"
829msgstr "Показана секунда"
830
831#: ../libegg/egg-datetime.c:373
832msgid "Lower limit year"
833msgstr "Начална година"
834
835#: ../libegg/egg-datetime.c:374
836msgid "Year part of the lower date limit"
837msgstr "Частта за годината на началната дата"
838
839#: ../libegg/egg-datetime.c:379
840msgid "Upper limit year"
841msgstr "Крайна година"
842
843#: ../libegg/egg-datetime.c:380
844msgid "Year part of the upper date limit"
845msgstr "Частта за годината от крайната дата"
846
847#: ../libegg/egg-datetime.c:385
848msgid "Lower limit month"
849msgstr "Начален месец"
850
851#: ../libegg/egg-datetime.c:386
852msgid "Month part of the lower date limit"
853msgstr "Частта за месеца от началната дата"
854
855#: ../libegg/egg-datetime.c:391
856msgid "Upper limit month"
857msgstr "Краен месец"
858
859#: ../libegg/egg-datetime.c:392
860msgid "Month part of the upper date limit"
861msgstr "Частта за месеца от крайната дата"
862
863#: ../libegg/egg-datetime.c:397
864msgid "Lower limit day"
865msgstr "Начален ден"
866
867#: ../libegg/egg-datetime.c:398
868msgid "Day of month part of the lower date limit"
869msgstr "Частта за деня от месеца от началната дата"
870
871#: ../libegg/egg-datetime.c:403
872msgid "Upper limit day"
873msgstr "Краен ден"
874
875#: ../libegg/egg-datetime.c:404
876msgid "Day of month part of the upper date limit"
877msgstr "Частта за деня от месеца от крайната дата"
878
879#: ../libegg/egg-datetime.c:409
880msgid "Lower limit hour"
881msgstr "Начален час"
882
883#: ../libegg/egg-datetime.c:410
884msgid "Hour part of the lower time limit"
885msgstr "Частта за часа от началната дата"
886
887#: ../libegg/egg-datetime.c:415
888msgid "Upper limit hour"
889msgstr "Краен час"
890
891#: ../libegg/egg-datetime.c:416
892msgid "Hour part of the upper time limit"
893msgstr "Частта за часа от крайната дата"
894
895#: ../libegg/egg-datetime.c:421
896msgid "Lower limit minute"
897msgstr "Начална минута"
898
899#: ../libegg/egg-datetime.c:422
900msgid "Minute part of the lower time limit"
901msgstr "Частта за минутите от началната дата"
902
903#: ../libegg/egg-datetime.c:427
904msgid "Upper limit minute"
905msgstr "Крайна минута"
906
907#: ../libegg/egg-datetime.c:428
908msgid "Minute part of the upper time limit"
909msgstr "Частта за минутите от крайната дата"
910
911#: ../libegg/egg-datetime.c:433
912msgid "Lower limit second"
913msgstr "Начална секунда"
914
915#: ../libegg/egg-datetime.c:434
916msgid "Second part of the lower time limit"
917msgstr "Частта за секундите от началната дата"
918
919#: ../libegg/egg-datetime.c:439
920msgid "Upper limit second"
921msgstr "Крайна секунда"
922
923#: ../libegg/egg-datetime.c:440
924msgid "Second part of the upper time limit"
925msgstr "Частта за секундите от крайната дата"
926
927#. Translate to calendar:week_start:1 if you want Monday to be the
928#. * first day of the week; otherwise translate to calendar:week_start:0.
929#. * Do *not* translate it to anything else, if it isn't calendar:week_start:1
930#. * or calendar:week_start:0 it will not work.
931#.
932#: ../libegg/egg-datetime.c:482
933msgid "calendar:week_start:0"
934msgstr "calendar:week_start:1"
935
936#: ../libegg/egg-datetime.c:504
937msgid "Date"
938msgstr "Дата"
939
940#: ../libegg/egg-datetime.c:504
941msgid "Enter the date directly"
942msgstr "Пряко въвеждане на датата"
943
944#: ../libegg/egg-datetime.c:511
945msgid "Select Date"
946msgstr "Избор на дата"
947
948#: ../libegg/egg-datetime.c:511
949msgid "Select the date from a calendar"
950msgstr "Избор на датата от календар"
951
952#: ../libegg/egg-datetime.c:529 ../libegg/egg-datetime.c:2213
953msgid "Time"
954msgstr "Време"
955
956#: ../libegg/egg-datetime.c:529
957msgid "Enter the time directly"
958msgstr "Пряко въвеждане на времето"
959
960#: ../libegg/egg-datetime.c:536
961msgid "Select Time"
962msgstr "Избор на време"
963
964#: ../libegg/egg-datetime.c:536
965msgid "Select the time from a list"
966msgstr "Избор на времето от списък"
967
968#. Translators: set this to anything else if you want to use a
969#. * 24 hour clock.
970#.
971#: ../libegg/egg-datetime.c:810
972msgid "24hr: no"
973msgstr "24hr: yes"
974
975#: ../libegg/egg-datetime.c:814 ../libegg/egg-datetime.c:1274
976#: ../libegg/egg-datetime.c:1278
977msgid "AM"
978msgstr "пр. об."
979
980#: ../libegg/egg-datetime.c:816 ../libegg/egg-datetime.c:1275
981#: ../libegg/egg-datetime.c:1282
982msgid "PM"
983msgstr "сл. об."
984
985#. Translators: This is hh:mm:ss AM/PM.
986#: ../libegg/egg-datetime.c:824
987#, c-format
988msgid "%02d:%02d:%02d %s"
989msgstr "%02d:%02d:%02d %s"
990
991#. Translators: This is hh:mm AM/PM.
992#: ../libegg/egg-datetime.c:827
993#, c-format
994msgid "%02d:%02d %s"
995msgstr "%02d:%02d %s"
996
997#. Translators: This is hh:mm:ss.
998#: ../libegg/egg-datetime.c:831
999#, c-format
1000msgid "%02d:%02d:%02d"
1001msgstr "%02d:%02d:%02d"
1002
1003#. Translators: This is hh:mm.
1004#: ../libegg/egg-datetime.c:834
1005#, c-format
1006msgid "%02d:%02d"
1007msgstr "%02d:%02d"
1008
1009#. TODO: should handle other display modes as well...
1010#. Translators: This is YYYY-MM-DD
1011#: ../libegg/egg-datetime.c:1190
1012#, c-format
1013msgid "%04d-%02d-%02d"
1014msgstr "%04d-%02d-%02d"
1015
1016#. Translators: This is hh:mm:ss.
1017#: ../libegg/egg-datetime.c:1255
1018#, c-format
1019msgid "%u:%u:%u"
1020msgstr "%u:%u:%u"
1021
1022#: ../libegg/eggdesktopfile.c:165
1023#, c-format
1024msgid "File is not a valid .desktop file"
1025msgstr "Файлът не е във формат .desktop"
1026
1027#: ../libegg/eggdesktopfile.c:188
1028#, c-format
1029msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
1030msgstr "Непозната версия на файла: %s"
1031
1032#: ../libegg/eggdesktopfile.c:968
1033#, c-format
1034msgid "Starting %s"
1035msgstr "Стартиране на %s"
1036
1037#: ../libegg/eggdesktopfile.c:1110
1038#, c-format
1039msgid "Application does not accept documents on command line"
1040msgstr "Програмата не приема документи през командния ред"
1041
1042#: ../libegg/eggdesktopfile.c:1178
1043#, c-format
1044msgid "Unrecognized launch option: %d"
1045msgstr "Непозната опция при стартиране „%d“"
1046
1047#: ../libegg/eggdesktopfile.c:1383
1048#, c-format
1049msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
1050msgstr "В обекти от вида „Type=Link“ не може да се подават адреси на документи"
1051
1052#: ../libegg/eggdesktopfile.c:1404
1053#, c-format
1054msgid "Not a launchable item"
1055msgstr "Не е обект за стартиране"
1056
1057#: ../libegg/eggsmclient.c:225
1058msgid "Disable connection to session manager"
1059msgstr "Изключване на връзката с управлението на сесиите"
1060
1061#: ../libegg/eggsmclient.c:228
1062msgid "Specify file containing saved configuration"
1063msgstr "Указване на файла със запазените настройки"
1064
1065#: ../libegg/eggsmclient.c:228
1066msgid "FILE"
1067msgstr "ФАЙЛ"
1068
1069#: ../libegg/eggsmclient.c:231
1070msgid "Specify session management ID"
1071msgstr "Указване на идентификатор за управлението на сесиите"
1072
1073#: ../libegg/eggsmclient.c:231 ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1314
1074msgid "ID"
1075msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
1076
1077#: ../libegg/eggsmclient.c:252
1078msgid "Session management options:"
1079msgstr "Настройки на управлението на сесии:"
1080
1081#: ../libegg/eggsmclient.c:253
1082msgid "Show session management options"
1083msgstr "Показване на настройките за управлението на сесиите"
1084
1085#: ../libseahorse/seahorse-add-keyserver.xml.h:1
1086msgid ":"
1087msgstr ":"
1088
1089#: ../libseahorse/seahorse-add-keyserver.xml.h:2
1090msgid "Add Key Server"
1091msgstr "Добавяне на сървър с ключове"
1092
1093#: ../libseahorse/seahorse-add-keyserver.xml.h:3
1094msgid "Host:"
1095msgstr "Хост:"
1096
1097#: ../libseahorse/seahorse-add-keyserver.xml.h:4
1098msgid "Key Server Type:"
1099msgstr "Вид на сървъра с ключове:"
1100
1101#: ../libseahorse/seahorse-add-keyserver.xml.h:6
1102msgid "The port to access the server on."
1103msgstr "Порт за свързване към сървъра."
1104
1105#: ../libseahorse/seahorse-add-keyserver.xml.h:7
1106msgid "initial temporary item"
1107msgstr "първоначален, временен обект"
1108
1109#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:576
1110#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:604
1111msgid "Key Imported"
1112msgid_plural "Keys Imported"
1113msgstr[0] "Внесен ключ"
1114msgstr[1] "Внесени ключове"
1115
1116#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:580
1117#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:603
1118#, c-format
1119msgid "Imported %i key"
1120msgid_plural "Imported %i keys"
1121msgstr[0] "Внесен е %d ключ"
1122msgstr[1] "Внесени са %d ключа"
1123
1124#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:582
1125#, c-format
1126msgid "Imported a key for"
1127msgid_plural "Imported keys for"
1128msgstr[0] "Внесен е ключ за"
1129msgstr[1] "Внесени са ключове за"
1130
1131#: ../libseahorse/seahorse-notify.xml.h:1
1132msgid "Notification Messages"
1133msgstr "Съобщения за уведомяване"
1134
1135#: ../libseahorse/seahorse-object.c:317
1136msgid "Symmetric Key"
1137msgstr "Симетричен ключ"
1138
1139#: ../libseahorse/seahorse-object.c:320
1140msgid "Public Key"
1141msgstr "Публичен ключ"
1142
1143#: ../libseahorse/seahorse-object.c:323
1144msgid "Private Key"
1145msgstr "Частен ключ"
1146
1147#: ../libseahorse/seahorse-object.c:326
1148msgid "Credentials"
1149msgstr "Удостоверяване на самоличност"
1150
1151#.
1152#. * Translators: "This object is a means of storing items such as
1153#. * name, email address, etc. that make up one's digital identity.
1154#.
1155#: ../libseahorse/seahorse-object.c:333
1156msgid "Identity"
1157msgstr "Самоличност"
1158
1159#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:200
1160msgid "Passphrase"
1161msgstr "Парола"
1162
1163#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:203
1164#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:480
1165msgid "Password:"
1166msgstr "Парола:"
1167
1168#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:269
1169msgid "Confirm:"
1170msgstr "Потвърждаване:"
1171
1172#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:62
1173msgid "Not a valid Key Server address."
1174msgstr "Неправилен адрес на сървър с ключове."
1175
1176#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:63
1177msgid ""
1178"For help contact your system adminstrator or the administrator of the key "
1179"server."
1180msgstr ""
1181"За помощ се обърнете към вашия системен администратор или администратора на "
1182"сървъра с ключове."
1183
1184#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:172
1185msgid "URL"
1186msgstr "Адрес"
1187
1188#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:352
1189msgid "Custom"
1190msgstr "Потребителски"
1191
1192#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:425
1193msgid "None: Don't publish keys"
1194msgstr "няма — ключовете няма да се публикуват"
1195
1196#: ../libseahorse/seahorse-prefs.xml.h:1
1197msgid "Automatically retrieve keys from _key servers"
1198msgstr "_Автоматично получаване на ключовете от сървърите за ключове"
1199
1200#: ../libseahorse/seahorse-prefs.xml.h:2
1201msgid "Automatically synchronize _modified keys with key servers"
1202msgstr "Автоматично _сверяване на променените ключове със сървърите за ключове"
1203
1204#: ../libseahorse/seahorse-prefs.xml.h:3
1205msgid "Key Servers"
1206msgstr "Сървъри с ключове"
1207
1208#: ../libseahorse/seahorse-prefs.xml.h:4
1209msgid "Preferences"
1210msgstr "Настройки"
1211
1212#: ../libseahorse/seahorse-prefs.xml.h:5
1213msgid "_Find keys via:"
1214msgstr "_Търсене на ключове чрез:"
1215
1216#: ../libseahorse/seahorse-prefs.xml.h:6
1217msgid "_Publish keys to:"
1218msgstr "П_убликуване на ключове към:"
1219
1220#: ../libseahorse/seahorse-progress.xml.h:1
1221msgid "Progress Title"
1222msgstr "Заглавие на напредъка"
1223
1224#: ../libseahorse/seahorse-unknown.c:67
1225msgid "Unavailable"
1226msgstr "Недостъпен"
1227
1228#: ../libseahorse/seahorse-util.c:240
1229msgid "%Y-%m-%d"
1230msgstr "%d.%m.%Y г."
1231
1232#: ../libseahorse/seahorse-util.c:516
1233msgid "Key Data"
1234msgstr "Данни за ключ"
1235
1236#: ../libseahorse/seahorse-util.c:518
1237msgid "Multiple Keys"
1238msgstr "Множество ключове"
1239
1240#: ../libseahorse/seahorse-util.c:774
1241msgid "Couldn't run file-roller"
1242msgstr "Неуспех при изпълнението на file-roller"
1243
1244#: ../libseahorse/seahorse-util.c:780
1245msgid "Couldn't package files"
1246msgstr "Файловете не могат да бъдат пакетирани"
1247
1248#: ../libseahorse/seahorse-util.c:781
1249msgid "The file-roller process did not complete successfully"
1250msgstr "Процесът на file-roller завърши неуспешно"
1251
1252#. Filter for PGP keys. We also include *.asc, as in many
1253#. cases that extension is associated with text/plain
1254#: ../libseahorse/seahorse-util.c:957
1255msgid "All key files"
1256msgstr "Всички файлове с ключове"
1257
1258#: ../libseahorse/seahorse-util.c:968 ../libseahorse/seahorse-util.c:1016
1259#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:242
1260msgid "All files"
1261msgstr "Всички файлове"
1262
1263#: ../libseahorse/seahorse-util.c:1009
1264msgid "Archive files"
1265msgstr "Всички архиви"
1266
1267#: ../libseahorse/seahorse-util.c:1079
1268msgid ""
1269"<b>A file already exists with this name.</b>\n"
1270"\n"
1271"Do you want to replace it with a new file?"
1272msgstr ""
1273"<b>Съществува файл с такова име.</b>\n"
1274"\n"
1275"Искате ли да го замените?"
1276
1277#: ../libseahorse/seahorse-util.c:1082
1278msgid "_Replace"
1279msgstr "_Замяна"
1280
1281#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:40 ../pgp/seahorse-gpgme-subkey.c:197
1282#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1133
1283#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:46
1284#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:40
1285msgid "Unknown"
1286msgstr "Неизвестно"
1287
1288#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:42
1289#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1139
1290msgctxt "Validity"
1291msgid "Never"
1292msgstr "Никога"
1293
1294#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:44
1295#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1146
1296#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:32
1297msgid "Marginal"
1298msgstr "донякъде"
1299
1300#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:46
1301#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1152
1302#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:26
1303msgid "Full"
1304msgstr "пълно"
1305
1306#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:48
1307#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1158
1308#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:45
1309msgid "Ultimate"
1310msgstr "най-пълно"
1311
1312#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:50
1313#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1351
1314msgid "Disabled"
1315msgstr "Изключена"
1316
1317#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:52
1318#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1347
1319msgid "Revoked"
1320msgstr "Анулиран"
1321
1322#: ../libseahorse/seahorse-widget.c:480
1323#, c-format
1324msgid "Could not display help: %s"
1325msgstr "Помощта не може да бъде показана: %s"
1326
1327#: ../pgp/seahorse-add-subkey.xml.h:1
1328msgid "Expiration Date:"
1329msgstr "Дата на изтичане:"
1330
1331#: ../pgp/seahorse-add-subkey.xml.h:2
1332msgid "Generate a new subkey"
1333msgstr "Създаване на нов подключ"
1334
1335#: ../pgp/seahorse-add-subkey.xml.h:3
1336msgid "If key never expires"
1337msgstr "Ако ключът никога не изтича"
1338
1339#: ../pgp/seahorse-add-subkey.xml.h:4
1340msgid "Key _Length:"
1341msgstr "_Дължина на ключа:"
1342
1343#: ../pgp/seahorse-add-subkey.xml.h:5
1344msgid "Key _Type:"
1345msgstr "_Вид на ключа:"
1346
1347#: ../pgp/seahorse-add-subkey.xml.h:6
1348msgid "Length of Key"
1349msgstr "Дължина на ключа"
1350
1351#: ../pgp/seahorse-add-subkey.xml.h:7
1352msgid "Never E_xpires"
1353msgstr "_Никога не изтича"
1354
1355#: ../pgp/seahorse-add-uid.xml.h:1
1356msgid "Add User ID"
1357msgstr "Добавяне на идентификатор на потребител"
1358
1359#: ../pgp/seahorse-add-uid.xml.h:2
1360msgid "Create the new user ID"
1361msgstr "Създаване на нов идентификатор на потребител"
1362
1363#: ../pgp/seahorse-add-uid.xml.h:3 ../pgp/seahorse-pgp-generate.xml.h:7
1364msgid "Full _Name:"
1365msgstr "_Пълно име:"
1366
1367#: ../pgp/seahorse-add-uid.xml.h:4
1368msgid "Key Co_mment:"
1369msgstr "Ко_ментар към ключа:"
1370
1371#: ../pgp/seahorse-add-uid.xml.h:5
1372msgid "Must be at least 5 characters long"
1373msgstr "Трябва да бъде с дължина поне 5 знака"
1374
1375#: ../pgp/seahorse-add-uid.xml.h:6
1376msgid "Optional comment describing key"
1377msgstr "Незадължително описание на ключа"
1378
1379#: ../pgp/seahorse-add-uid.xml.h:7
1380msgid "Optional email address"
1381msgstr "Незадължителен адрес на е-поща"
1382
1383#: ../pgp/seahorse-add-uid.xml.h:8 ../pgp/seahorse-pgp-generate.xml.h:13
1384msgid "_Email Address:"
1385msgstr "_Адрес на е-поща:"
1386
1387#: ../pgp/seahorse-expires.xml.h:1
1388msgid "C_hange"
1389msgstr "_Промяна"
1390
1391#: ../pgp/seahorse-expires.xml.h:2 ../pgp/seahorse-revoke.xml.h:4
1392msgid "Revoke key"
1393msgstr "Анулиране на ключ"
1394
1395#: ../pgp/seahorse-expires.xml.h:3
1396msgid "_Never expires"
1397msgstr "_Не изтича никога"
1398
1399#: ../pgp/seahorse-gpgme-add-subkey.c:147
1400msgid "Couldn't add subkey"
1401msgstr "Неуспех при добавянето на подключ"
1402
1403#: ../pgp/seahorse-gpgme-add-subkey.c:166
1404#, c-format
1405msgid "Add subkey to %s"
1406msgstr "Добавяне на подключ към %s"
1407
1408#: ../pgp/seahorse-gpgme-add-subkey.c:182 ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:118
1409msgid "DSA (sign only)"
1410msgstr "DSA (само подписване)"
1411
1412#: ../pgp/seahorse-gpgme-add-subkey.c:190
1413msgid "ElGamal (encrypt only)"
1414msgstr "ElGamal (само шифриране)"
1415
1416#: ../pgp/seahorse-gpgme-add-subkey.c:196 ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:119
1417msgid "RSA (sign only)"
1418msgstr "RSA (само подписване)"
1419
1420#: ../pgp/seahorse-gpgme-add-subkey.c:202
1421msgid "RSA (encrypt only)"
1422msgstr "RSA (само шифриране)"
1423
1424#: ../pgp/seahorse-gpgme-add-uid.c:85
1425msgid "Couldn't add user id"
1426msgstr "Неуспех при добавяне на идентификатор на потребител"
1427
1428#: ../pgp/seahorse-gpgme-add-uid.c:107
1429#, c-format
1430msgid "Add user ID to %s"
1431msgstr "Добавяне на идентификатор на потребител към %s"
1432
1433#: ../pgp/seahorse-gpgme.c:72
1434msgid "Decryption failed. You probably do not have the decryption key."
1435msgstr "Неуспешно дешифриране. Вероятно не притежавате ключа за дешифриране."
1436
1437#: ../pgp/seahorse-gpgme-expires.c:58
1438msgid "Invalid expiry date"
1439msgstr "Грешна дата на изтичане"
1440
1441#: ../pgp/seahorse-gpgme-expires.c:59
1442msgid "The expiry date must be in the future"
1443msgstr "Датата на изтичане трябва да е в бъдещето"
1444
1445#: ../pgp/seahorse-gpgme-expires.c:72
1446msgid "Couldn't change expiry date"
1447msgstr "Неуспех при промяна на датата на изтичане"
1448
1449#: ../pgp/seahorse-gpgme-expires.c:131
1450#, c-format
1451msgid "Expiry: %s"
1452msgstr "Изтичане: %s"
1453
1454#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:79
1455msgid "PGP Key"
1456msgstr "Ключ за PGP"
1457
1458#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:80
1459msgid "Used to encrypt email and files"
1460msgstr "Използва се за шифриране на поща и файлове"
1461
1462#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:116 ../ssh/seahorse-ssh-generate.xml.h:9
1463msgid "RSA"
1464msgstr "RSA"
1465
1466#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:117
1467msgid "DSA Elgamal"
1468msgstr "DSA ElGamal"
1469
1470#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:135
1471msgid "Couldn't generate PGP key"
1472msgstr "Неуспех при създаването на ключ за PGP"
1473
1474#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:195
1475msgid "Passphrase for New PGP Key"
1476msgstr "Парола за новия ключ за PGP"
1477
1478#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:196
1479msgid "Enter the passphrase for your new key twice."
1480msgstr "Въведете двукратно паролата за новия си ключ."
1481
1482#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:205
1483msgid "Couldn't generate key"
1484msgstr "Неуспех при създаването на ключ"
1485
1486#: ../pgp/seahorse-gpgme-generate.c:207
1487msgid "Generating key"
1488msgstr "Създаване на ключ"
1489
1490#: ../pgp/seahorse-gpgme-key-op.c:301
1491msgid "Wrong password"
1492msgstr "Грешна парола"
1493
1494#: ../pgp/seahorse-gpgme-key-op.c:301
1495msgid "This was the third time you entered a wrong password. Please try again."
1496msgstr "Трети пореден път въвеждате неправилна парола. Пробвайте отново."
1497
1498#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:73
1499#, c-format
1500msgid ""
1501"<big><b>The photo is too large</b></big>\n"
1502"The recommended size for a photo on your key is %d x %d pixels."
1503msgstr ""
1504"<big><b>Изображението е прекалено голямо</b></big>\n"
1505"Препоръчителният размер на изображение за ключа ви е %d×%d пиксела."
1506
1507#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:78
1508msgid "_Don't Resize"
1509msgstr "_Без преоразмеряване"
1510
1511#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:79
1512msgid "_Resize"
1513msgstr "_Преоразмеряване"
1514
1515#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:128
1516#, c-format
1517msgid ""
1518"This is not a image file, or an unrecognized kind of image file. Try to use "
1519"a JPEG image."
1520msgstr ""
1521"Това не е файл с изображение или е от неразпознат вид. Пробвайте с JPEG."
1522
1523#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:224
1524msgid "All image files"
1525msgstr "Всички файлове с изображения"
1526
1527#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:237
1528msgid "All JPEG files"
1529msgstr "Всички файлове, формат JPEG"
1530
1531#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:261
1532msgid "Choose Photo to Add to Key"
1533msgstr "Изберете изображение, което да прикачите към ключа"
1534
1535#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:290 ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:294
1536msgid "Couldn't add photo"
1537msgstr "Неуспех при прикачането на изображение"
1538
1539#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:291
1540msgid "The file could not be loaded. It may be in an invalid format"
1541msgstr "Файлът не бе зареден. Може да е в грешен формат"
1542
1543#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:320
1544msgid "Are you sure you want to remove the current photo from your key?"
1545msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете изображението от ключа си?"
1546
1547#: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:333
1548msgid "Couldn't delete photo"
1549msgstr "Неуспех при изтриването на изображение"
1550
1551#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:70
1552msgid "Couldn't revoke subkey"
1553msgstr "Неуспех при анулирането на подключ"
1554
1555#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:91
1556#, c-format
1557msgid "Revoke: %s"
1558msgstr "Анулиране: %s"
1559
1560#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:102
1561msgid "No reason"
1562msgstr "Липсва причина"
1563
1564#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:103
1565msgid "No reason for revoking key"
1566msgstr "Липсва причина за анулиране на ключа"
1567
1568#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:109
1569msgid "Compromised"
1570msgstr "Компрометиран"
1571
1572#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:110
1573msgid "Key has been compromised"
1574msgstr "Ключът е компрометиран"
1575
1576#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:116
1577msgid "Superseded"
1578msgstr "Заменен"
1579
1580#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:117
1581msgid "Key has been superseded"
1582msgstr "Ключът е заменен"
1583
1584#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:123
1585msgid "Not Used"
1586msgstr "Не се ползва"
1587
1588#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:124
1589msgid "Key is no longer used"
1590msgstr "Ключът вече не се ползва"
1591
1592#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:161
1593#, c-format
1594msgid ""
1595"You are about to add %s as a revoker for %s. This operation cannot be "
1596"undone! Are you sure you want to continue?"
1597msgstr ""
1598"Що добавите %s като анулиращ %s. Това действие е необратимо! Сигурни ли сте, "
1599"че искате да го направите?"
1600
1601#: ../pgp/seahorse-gpgme-revoke.c:173
1602msgid "Couldn't add revoker"
1603msgstr "Неуспех при добавянето на анулиращ"
1604
1605#: ../pgp/seahorse-gpgme-sign.c:99
1606#, c-format
1607msgid ""
1608"This key was already signed by\n"
1609"\"%s\""
1610msgstr ""
1611"Ключът вече е подписан от:\n"
1612"„%s“"
1613
1614#: ../pgp/seahorse-gpgme-sign.c:103
1615msgid "Couldn't sign key"
1616msgstr "Неуспех при подписването на ключа"
1617
1618#. TODO: We should be giving an error message that allows them to
1619#. generate or import a key
1620#: ../pgp/seahorse-gpgme-sign.c:157 ../pgp/seahorse-signer.c:61
1621msgid "No keys usable for signing"
1622msgstr "Няма ключове, които стават за подпис"
1623
1624#: ../pgp/seahorse-gpgme-sign.c:158
1625msgid ""
1626"You have no personal PGP keys that can be used to indicate your trust of "
1627"this key."
1628msgstr ""
1629"Нямате лични ключове за PGP, които да могат да се използват, за да укажете "
1630"доверието си към този ключ."
1631
1632#: ../pgp/seahorse-gpgme-source.c:99
1633#, c-format
1634msgid "Wrong passphrase."
1635msgstr "Неправилна парола."
1636
1637#: ../pgp/seahorse-gpgme-source.c:103
1638#, c-format
1639msgid "Enter new passphrase for '%s'"
1640msgstr "Въведете нова парола за „%s“"
1641
1642#: ../pgp/seahorse-gpgme-source.c:105
1643#, c-format
1644msgid "Enter passphrase for '%s'"
1645msgstr "Въведете парола за „%s“"
1646
1647#: ../pgp/seahorse-gpgme-source.c:108
1648#: ../src/seahorse-change-passphrase.xml.h:4
1649msgid "Enter new passphrase"
1650msgstr "Въведете нова парола"
1651
1652#: ../pgp/seahorse-gpgme-source.c:110
1653msgid "Enter passphrase"
1654msgstr "Въведете парола"
1655
1656#. TODO: We can use the GPGME progress to make this more accurate
1657#: ../pgp/seahorse-gpgme-source.c:722
1658#, c-format
1659msgid "Loaded %d key"
1660msgid_plural "Loaded %d keys"
1661msgstr[0] "Зареден е %d ключ"
1662msgstr[1] "Заредени са %d ключа"
1663
1664#: ../pgp/seahorse-gpgme-source.c:777
1665msgid "Loading Keys..."
1666msgstr "Зареждане на ключовете…"
1667
1668#: ../pgp/seahorse-gpgme-source.c:820
1669msgid ""
1670"Invalid key data (missing UIDs). This may be due to a computer with a date "
1671"set in the future or a missing self-signature."
1672msgstr ""
1673"Грешни данни за ключ (липсва потребителски идентификатор). Може да се дължи "
1674"на компютър със системна дата в бъдещето или липсващ собствен подпис."
1675
1676#: ../pgp/seahorse-gpgme-source.c:910 ../src/seahorse-key-manager.c:544
1677msgid "Importing Keys"
1678msgstr "Внасяне на ключове"
1679
1680#: ../pgp/seahorse-gpgme-source.c:946
1681msgid "Exporting Keys"
1682msgstr "Изнасяне на ключове"
1683
1684#: ../pgp/seahorse-gpgme-subkey.c:199
1685msgid "ElGamal"
1686msgstr "ElGamal"
1687
1688#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:387
1689#, c-format
1690msgid "Search was not specific enough. Server '%s' found too many keys."
1691msgstr ""
1692"Търсеното не е било достатъчно специфично. Сървърът „%s“ съдържа прекалено "
1693"много съвпадащи ключове."
1694
1695#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:389
1696#, c-format
1697msgid "Couldn't communicate with server '%s': %s"
1698msgstr "Неуспех при връзката към сървъра „%s“: %s"
1699
1700#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:671
1701msgid "Searching for keys..."
1702msgstr "Търсене на ключове…"
1703
1704#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:759
1705msgid "Uploading keys..."
1706msgstr "Изпращане на ключовете…"
1707
1708#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:857
1709msgid "Retrieving keys..."
1710msgstr "Получаване на ключове…"
1711
1712#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:987
1713#, c-format
1714msgid "Searching for keys on: %s"
1715msgstr "Търсене на ключове в „%s“"
1716
1717#. The ldap_cb and chain_cb were set in seahorse_ldap_operation_start
1718#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:1072 ../pgp/seahorse-hkp-source.c:1154
1719#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:668
1720#, c-format
1721msgid "Connecting to: %s"
1722msgstr "Свързване с %s"
1723
1724#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:1184
1725msgid "HTTP Key Server"
1726msgstr "Сървър с ключове по HTTP"
1727
1728#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:459
1729#, c-format
1730msgid "Couldn't communicate with '%s': %s"
1731msgstr "Неуспех при връзка към „%s“: %s"
1732
1733#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:641
1734#, c-format
1735msgid "Couldn't resolve address: %s"
1736msgstr "Неуспех при откриването на адреса: %s"
1737
1738#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:719
1739#, c-format
1740msgid "Resolving server address: %s"
1741msgstr "Откриване на адреса на сървър: %s"
1742
1743#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:955
1744#, c-format
1745msgid "Searching for keys containing '%s'..."
1746msgstr "Търсене на ключове, съдържащи „%s“…"
1747
1748#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:983
1749#, c-format
1750msgid "Searching for key id '%s'..."
1751msgstr "Търсене на ключ с идентификатор „%s“…"
1752
1753#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:1089
1754msgid "Retrieving remote keys..."
1755msgstr "Получаване на ключове…"
1756
1757#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:1221
1758msgid "Sending keys to key server..."
1759msgstr "Изпращане на ключовете до сървър…"
1760
1761#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:1423
1762msgid "LDAP Key Server"
1763msgstr "Сървър с ключове по LDAP"
1764
1765#: ../pgp/seahorse-pgp-commands.c:103
1766msgid "_Sign Key..."
1767msgstr "_Подписване на ключ…"
1768
1769#: ../pgp/seahorse-pgp-commands.c:103
1770msgid "Sign public key"
1771msgstr "Подписване на публичен ключ"
1772
1773#: ../pgp/seahorse-pgp-commands.c:171
1774#, c-format
1775msgid "Are you sure you want to permanently delete %s?"
1776msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете „%s“?"
1777
1778#: ../pgp/seahorse-pgp-commands.c:176
1779#, c-format
1780msgid "Are you sure you want to permanently delete %d keys and identities?"
1781msgstr ""
1782"Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %d ключа и идентификатори?"
1783
1784#: ../pgp/seahorse-pgp-commands.c:178
1785#, c-format
1786msgid "Are you sure you want to permanently delete %d keys?"
1787msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %d ключа?"
1788
1789#: ../pgp/seahorse-pgp-commands.c:180
1790#, c-format
1791msgid "Are you sure you want to permanently delete %d identities?"
1792msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %d идентификатори?"
1793
1794#: ../pgp/seahorse-pgp-generate.xml.h:1 ../ssh/seahorse-ssh-generate.xml.h:1
1795msgid "<b>_Advanced key options</b>"
1796msgstr "<b>_Допълнителни настройки на ключ</b>"
1797
1798#: ../pgp/seahorse-pgp-generate.xml.h:2
1799msgid "A PGP key allows you to encrypt email or files to other people."
1800msgstr ""
1801"Ключ за PGP ви позволява да шифрирате е-пощата или файловете до други хора."
1802
1803#: ../pgp/seahorse-pgp-generate.xml.h:3
1804msgid "Algorithms here"
1805msgstr "Тук — алгоритми"
1806
1807#: ../pgp/seahorse-pgp-generate.xml.h:4
1808msgid "C_reate"
1809msgstr "_Създаване"
1810
1811#: ../pgp/seahorse-pgp-generate.xml.h:5
1812msgid "E_xpiration Date:"
1813msgstr "Дата на _изтичане:"
1814
1815#: ../pgp/seahorse-pgp-generate.xml.h:6 ../ssh/seahorse-ssh-generate.xml.h:5
1816msgid "Encryption _Type:"
1817msgstr "_Вид шифриране:"
1818
1819#: ../pgp/seahorse-pgp-generate.xml.h:8
1820msgid "Generate a new key"
1821msgstr "Създаване на нов ключ"
1822
1823#: ../pgp/seahorse-pgp-generate.xml.h:9 ../ssh/seahorse-ssh-generate.xml.h:7
1824msgid "Key _Strength (bits):"
1825msgstr "Си_ла на ключа (битове):"
1826
1827#: ../pgp/seahorse-pgp-generate.xml.h:10
1828msgid "Ne_ver Expires"
1829msgstr "_Никога не изтича"
1830
1831#: ../pgp/seahorse-pgp-generate.xml.h:11
1832msgid "New PGP Key"
1833msgstr "Нов ключ за PGP"
1834
1835#: ../pgp/seahorse-pgp-generate.xml.h:12
1836msgid "_Comment:"
1837msgstr "_Коментар:"
1838
1839#: ../pgp/seahorse-pgp-key.c:201
1840#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:38
1841msgid "Private PGP Key"
1842msgstr "Частен ключ за PGP"
1843
1844#: ../pgp/seahorse-pgp-key.c:204
1845#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:34
1846msgid "Public PGP Key"
1847msgstr "Публичен ключ за PGP"
1848
1849#: ../pgp/seahorse-pgp-key.c:583 ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1349
1850msgid "Expired"
1851msgstr "Изтекъл"
1852
1853#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:224
1854msgid "Couldn't change primary user ID"
1855msgstr "Неуспех при промяната на основния идентификатор на потребител"
1856
1857#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:241
1858#, c-format
1859msgid "Are you sure you want to permanently delete the '%s' user ID?"
1860msgstr ""
1861"Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете идентификатора на "
1862"потребител „%s“?"
1863
1864#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:251
1865msgid "Couldn't delete user ID"
1866msgstr "Неуспех при изтриването на идентификатора на потребител"
1867
1868#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:333
1869#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1464
1870msgid "[Unknown]"
1871msgstr "[Неизвестно]"
1872
1873#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:426
1874#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1742
1875msgid "Name/Email"
1876msgstr "Име/е-поща"
1877
1878#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:431
1879msgid "Signature ID"
1880msgstr "Идентификатор на подпис"
1881
1882#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:552
1883msgid "Couldn't change primary photo"
1884msgstr "Неуспех при промяната на основното изображение"
1885
1886#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:775
1887msgid "(unknown)"
1888msgstr "(неизвестно)"
1889
1890#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:778
1891#, c-format
1892msgid "This key expired on: %s"
1893msgstr "Този ключ изтече на: %s"
1894
1895#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:946
1896#, c-format
1897msgid "Are you sure you want to permanently delete subkey %d of %s?"
1898msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %d подключ на „%s“?"
1899
1900#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:955
1901msgid "Couldn't delete subkey"
1902msgstr "Неуспех при изтриването на подключ"
1903
1904#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:991
1905#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1427
1906msgid "Unable to change trust"
1907msgstr "Доверието не може да се промени"
1908
1909#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1006 ../src/seahorse-viewer.c:290
1910#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:168
1911#, c-format
1912msgid "Couldn't export key to \"%s\""
1913msgstr "Неуспех при изнасянето на ключ към „%s“"
1914
1915#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1035
1916#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:193
1917msgid "Export Complete Key"
1918msgstr "Изнасяне на пълен ключ"
1919
1920#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1060
1921#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:215
1922msgid "Couldn't export key."
1923msgstr "Неуспех при изнасянето на ключ."
1924
1925#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1267
1926#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1356
1927msgctxt "Expires"
1928msgid "Never"
1929msgstr "Никога"
1930
1931#. The key type column
1932#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1317
1933#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:896
1934msgid "Type"
1935msgstr "Вид"
1936
1937#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1320
1938msgid "Created"
1939msgstr "Създаден"
1940
1941#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1323
1942msgid "Expires"
1943msgstr "Изтича на"
1944
1945#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1326
1946msgid "Status"
1947msgstr "Състояние:"
1948
1949#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1329
1950msgid "Strength"
1951msgstr "Сила"
1952
1953#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1353
1954msgid "Good"
1955msgstr "Добро"
1956
1957#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:1
1958msgid "<b>Actions</b>"
1959msgstr "<b>Действия</b>"
1960
1961#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:2
1962#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:1
1963msgid "<b>Comment:</b>"
1964msgstr "<b>Коментар:</b>"
1965
1966#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:3
1967msgid "<b>Dates</b>"
1968msgstr "<b>Дати</b>"
1969
1970#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:4
1971#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:3
1972msgid "<b>Email:</b>"
1973msgstr "<b>Е-поща</b>"
1974
1975#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:5
1976msgid "<b>Fingerprint</b>"
1977msgstr "<b>Извадка</b>"
1978
1979#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:6
1980#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:6
1981msgid "<b>Key ID:</b>"
1982msgstr "<b>Идентификатор на ключ:</b>"
1983
1984#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:7
1985msgid "<b>Key Names and Signatures</b>"
1986msgstr "<b>Имена на ключовете и подписи</b>"
1987
1988#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:8
1989#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:7
1990msgid "<b>Photo </b>"
1991msgstr "<b>Изображение </b>"
1992
1993#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:9
1994msgid "<b>Technical Details</b>"
1995msgstr "<b>Технически детайли</b>"
1996
1997#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:10
1998#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:9
1999msgid "<b>This key has been revoked</b>"
2000msgstr "<b>Този ключ е бил анулиран</b>"
2001
2002#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:11
2003#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:10
2004msgid "<b>This key has expired</b>"
2005msgstr "<b>Този ключ е изтекъл</b>"
2006
2007#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:12
2008#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:11
2009#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.xml.h:9
2010msgid "<b>Type:</b>"
2011msgstr "<b>Вид:</b>"
2012
2013#. To translators: This is the noun not the verb.
2014#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:14
2015#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:13
2016#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.xml.h:11
2017msgid "<b>Use:</b>"
2018msgstr "<b>Употреба:</b>"
2019
2020#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:15
2021#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:17
2022msgid "<b>_Subkeys</b>"
2023msgstr "<b>По_дключове</b>"
2024
2025#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:16
2026msgid "Add"
2027msgstr "Прикачане"
2028
2029#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:17
2030msgid "Add a photo to this key"
2031msgstr "Прикачане на изображение към този ключ"
2032
2033#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:18
2034#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.xml.h:14
2035msgid "Change _Passphrase"
2036msgstr "Смяна на _паролата"
2037
2038#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:20
2039msgid "Decrypt files and email sent to you."
2040msgstr "Дешифриране на файловете и е-пощата, които ви пращат."
2041
2042#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:21
2043msgid "Delete"
2044msgstr "Изтриване"
2045
2046#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:23
2047msgid "Expire"
2048msgstr "Изтичане"
2049
2050#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:24
2051#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:21
2052msgid "Expires:"
2053msgstr "Изтича на:"
2054
2055#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:25
2056msgid "Export"
2057msgstr "Изнасяне"
2058
2059#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:27
2060msgid "Go to next photo"
2061msgstr "Към следващото изображение"
2062
2063#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:28
2064msgid "Go to previous photo"
2065msgstr "Към предишното изображение"
2066
2067#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:29
2068#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:29
2069msgid "Key ID:"
2070msgstr "Идентификатор на ключ:"
2071
2072#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:31
2073msgid "Make this photo the primary photo"
2074msgstr "Това изображение да е основното"
2075
2076#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:33
2077msgid "Names and Signatures"
2078msgstr "Имена и подписи"
2079
2080#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:34
2081#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:32
2082msgid "Never"
2083msgstr "Никога"
2084
2085#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:35
2086msgid "Override Owner _Trust:"
2087msgstr "_Преодоляване на доверието на притежателя"
2088
2089#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:36
2090#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:33
2091msgid "Owner"
2092msgstr "Притежател"
2093
2094#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:37
2095msgid "Primary"
2096msgstr "Основно"
2097
2098#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:39
2099msgid "Remove this photo from this key"
2100msgstr "Изтриване на изображението от ключа"
2101
2102#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:40
2103msgid "Revoke"
2104msgstr "Анулиране"
2105
2106#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:41
2107msgid "Sign"
2108msgstr "Подписване"
2109
2110#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:42
2111#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:35
2112msgid "Strength:"
2113msgstr "Сила:"
2114
2115#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:43
2116#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:36
2117msgid "The owner of the key revoked the key. It can no longer be used."
2118msgstr ""
2119"Притежателят на ключа го е анулирал. Ключът повече не може да бъде ползван."
2120
2121#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:47
2122msgid "_Add Name"
2123msgstr "_Добавяне на име"
2124
2125#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:48
2126msgid "_Export Complete Key:"
2127msgstr "_Изнасяне на пълен ключ"
2128
2129#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:49
2130#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:46
2131msgctxt "name-of-key"
2132msgid "<b>Name:</b>"
2133msgstr "<b>Име:</b>"
2134
2135#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:2
2136msgid "<b>Dates:</b>"
2137msgstr "<b>Дати:</b>"
2138
2139#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:4
2140#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.xml.h:2
2141msgid "<b>Fingerprint:</b>"
2142msgstr "<b>Извадка:</b>"
2143
2144#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:5
2145msgid "<b>Indicate Trust:</b>"
2146msgstr "<b>Указване на доверие</b>"
2147
2148#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:14
2149msgid "<b>Your trust of this key</b>"
2150msgstr "<b>Доверието ви в този ключ</b>"
2151
2152#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:15
2153msgid "<b>_Other Names:</b>"
2154msgstr "<b>_Други имена:</b>"
2155
2156#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:16
2157msgid "<b>_People who have signed this key:</b>"
2158msgstr "<b>_Хората, които са подписали този ключ:</b>"
2159
2160#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:20
2161msgid "Encrypt files and email to the key's owner "
2162msgstr "Шифриране на файлове и е-поща до притежателя на ключа"
2163
2164#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:22
2165msgid "Fully"
2166msgstr "Пълно"
2167
2168#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:24
2169#, no-c-format
2170msgid "I trust signatures from '%s' on other keys"
2171msgstr "Имам доверие на подписаните от „%s“ други ключове"
2172
2173#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:26
2174#, no-c-format
2175msgid ""
2176"If you believe that the person that owns this key is '%s', <i>sign</i> this "
2177"key:"
2178msgstr ""
2179"Ако вярвате, че човекът притежаващ този ключ е „%s“, <i>подпишете</i> ключа:"
2180
2181#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:28
2182#, no-c-format
2183msgid ""
2184"If you no longer trust that '%s' owns this key, <i>revoke</i> your signature:"
2185msgstr ""
2186"Ако вече не вярвате, че човекът притежаващ този ключ е „%s“, <i>анулирайте</"
2187"i> подписа си:"
2188
2189#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:31
2190msgid "Marginally"
2191msgstr "Донякъде"
2192
2193#. Trust column
2194#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:37
2195#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:890
2196msgid "Trust"
2197msgstr "Доверие"
2198
2199#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:39
2200msgid "Ultimately"
2201msgstr "Най-пълно"
2202
2203#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:41
2204msgid "You _Trust the Owner:"
2205msgstr "Имам _доверие на притежателя:"
2206
2207#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:42
2208msgid "Your trust is manually specified on the <i>Details</i> tab."
2209msgstr "Доверието се указва ръчно в подпрозореца <i>Подробности</i>."
2210
2211#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:43
2212msgid "_Only display the signatures of people I trust"
2213msgstr "Да се показват подписите _само на хората, на които се доверявам"
2214
2215#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:44
2216msgid "_Revoke Signature"
2217msgstr "_Анулиране на подпис"
2218
2219#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:45
2220msgid "_Sign this Key"
2221msgstr "Подписване на _този ключ"
2222
2223#: ../pgp/seahorse-pgp-subkey.c:371
2224#, c-format
2225msgid "Subkey %d of %s"
2226msgstr "Подключ %d от %s"
2227
2228#: ../pgp/seahorse-revoke.xml.h:1
2229msgid "Optional description of revocation"
2230msgstr "Незадължително описание на причината за анулирането"
2231
2232#: ../pgp/seahorse-revoke.xml.h:2
2233msgid "Re_voke"
2234msgstr "Ан_улиране"
2235
2236#: ../pgp/seahorse-revoke.xml.h:3
2237msgid "Reason for revoking the key"
2238msgstr "Причина за анулиране на ключа"
2239
2240#: ../pgp/seahorse-revoke.xml.h:6
2241msgid "_Reason:"
2242msgstr "_Причина:"
2243
2244#: ../pgp/seahorse-signer.c:62
2245msgid ""
2246"You have no personal PGP keys that can be used to sign a document or message."
2247msgstr ""
2248"Не притежавате лични ключове за PGP, които стават за подписване на документи "
2249"или съобщения."
2250
2251#: ../pgp/seahorse-sign.xml.h:1
2252msgid "<b>How carefully have you checked this key?</b>"
2253msgstr "<b>Колко внимателно сте проверили този ключ?</b>"
2254
2255#: ../pgp/seahorse-sign.xml.h:2
2256msgid "<b>How others will see this signature:</b>"
2257msgstr "<b>Как другите ще видят този подпис:</b>"
2258
2259#: ../pgp/seahorse-sign.xml.h:3
2260msgid "<b>Sign key as:</b>"
2261msgstr "<b>Подписване на ключа като:</b>"
2262
2263#: ../pgp/seahorse-sign.xml.h:4
2264msgid ""
2265"<i>Casually:</i> means you have done a casual verification that the key is "
2266"owned by the person who claims to own it. For example, you could read the "
2267"key fingerprint to the owner over the phone. "
2268msgstr ""
2269"<i>Небрежно:</i> означава, че сте извършили небрежна проверка, че ключът се "
2270"притежава от човека, който твърди това. Например можете да прочетете на "
2271"притежателя отпечатъка на ключа по телефона."
2272
2273#: ../pgp/seahorse-sign.xml.h:5
2274msgid "<i>Key Name</i>"
2275msgstr "<i>Име на ключа</i>"
2276
2277#: ../pgp/seahorse-sign.xml.h:6
2278msgid ""
2279"<i>Not at all:</i> means you believe the key is owned by the person who "
2280"claims to own it, but you could not or did not verify this to be a fact."
2281msgstr ""
2282"<i>Въобще не:</i> означава, че вярвате, че ключът се притежава от човека, "
2283"който твърди това, но не сте се уверили, че това е така."
2284
2285#: ../pgp/seahorse-sign.xml.h:7
2286msgid ""
2287"<i>Very Carefully:</i> Select this only if you are absolutely sure that this "
2288"key is genuine."
2289msgstr ""
2290"<i>С голямо внимание:</i> изберете това, само ако сте напълно сигурни, че "
2291"този ключ е автентичен."
2292
2293#: ../pgp/seahorse-sign.xml.h:8
2294msgid "By signing you indicate your trust that this key belongs to:"
2295msgstr "Подписвайки този ключ, вие указвате доверие, че той принадлежи на:"
2296
2297#: ../pgp/seahorse-sign.xml.h:9
2298msgid "I can _revoke this signature at a later date."
2299msgstr "Мога да _анулирам този подпис на по-късен етап."
2300
2301#: ../pgp/seahorse-sign.xml.h:10
2302msgid "Sign Key"
2303msgstr "Подписване на ключ"
2304
2305#: ../pgp/seahorse-sign.xml.h:11
2306msgid ""
2307"You could use a hard to forge photo identification (such as a passport) to "
2308"personally check that the name on the key is correct. You should have also "
2309"used email to check that the email address belongs to the owner."
2310msgstr ""
2311"Можете да използвате някакъв документ за идентификация (напр. паспорт), в "
2312"който има снимка и е трудно да се фалшифицира, за да се уверите лично, че "
2313"името на ключа е вярно. Трябва да сте използвали и е-поща, за да проверите, "
2314"че адресът е на притежателя."
2315
2316#: ../pgp/seahorse-sign.xml.h:12
2317msgid "_Casually"
2318msgstr "_Небрежно"
2319
2320#: ../pgp/seahorse-sign.xml.h:13
2321msgid "_Not at all"
2322msgstr "_Въобще не"
2323
2324#: ../pgp/seahorse-sign.xml.h:14
2325msgid "_Others may not see this signature"
2326msgstr "Другите да _не могат да видят този подпис"
2327
2328#: ../pgp/seahorse-sign.xml.h:15
2329msgid "_Sign"
2330msgstr "_Подписване"
2331
2332#: ../pgp/seahorse-sign.xml.h:16
2333msgid "_Signer:"
2334msgstr "_Подписал:"
2335
2336#: ../pgp/seahorse-sign.xml.h:17
2337msgid "_Very Carefully"
2338msgstr "_Много внимателно"
2339
2340#: ../pgp/seahorse-signer.xml.h:1
2341msgid "_Sign message with key:"
2342msgstr "Подписване на файл с _ключа:"
2343
2344#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-certificate.c:106
2345#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-certificate-props.c:66
2346msgid "Certificate"
2347msgstr "Сертификат"
2348
2349#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-commands.c:108
2350#, c-format
2351msgid "Are you sure you want to delete the certificate '%s'?"
2352msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете сертификата — „%s“?"
2353
2354#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-commands.c:111
2355#, c-format
2356msgid "Are you sure you want to delete %d certificate?"
2357msgid_plural "Are you sure you want to delete %d certificates?"
2358msgstr[0] "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %d сертификат?"
2359msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %d сертификата?"
2360
2361#: ../src/seahorse-change-passphrase.xml.h:1
2362msgid "Change Passphrase"
2363msgstr "Смяна на паролата"
2364
2365#: ../src/seahorse-change-passphrase.xml.h:2
2366msgid "Con_firm Passphrase:"
2367msgstr "_Потвърждаване на паролата:"
2368
2369#: ../src/seahorse-change-passphrase.xml.h:3
2370msgid "Confirm new passphrase"
2371msgstr "Потвърждаване на новата парола"
2372
2373#: ../src/seahorse-change-passphrase.xml.h:5
2374msgid "New _Passphrase:"
2375msgstr "Нова _парола:"
2376
2377#: ../src/seahorse.desktop.in.in.h:1
2378msgid "Manage your passwords and encryption keys"
2379msgstr "Управление на паролите и ключовете за шифриране"
2380
2381#: ../src/seahorse.desktop.in.in.h:2 ../src/seahorse-key-manager.c:862
2382msgid "Passwords and Encryption Keys"
2383msgstr "Пароли и ключове за шифриране"
2384
2385#: ../src/seahorse-generate-select.xml.h:1
2386msgid "<b>_Select the type of item to create:</b>"
2387msgstr "<b>_Избор на вида обект, който искате да създадете:</b>"
2388
2389#: ../src/seahorse-generate-select.xml.h:2
2390msgid "C_ontinue"
2391msgstr "_Продължаване"
2392
2393#: ../src/seahorse-generate-select.xml.h:3
2394msgid "Create New ..."
2395msgstr "_Създаване на нов…"
2396
2397#: ../src/seahorse-key-manager.c:233 ../src/seahorse-keyserver-results.c:108
2398#, c-format
2399msgid "Selected %d key"
2400msgid_plural "Selected %d keys"
2401msgstr[0] "Избран е %d ключ"
2402msgstr[1] "Избрани са %d ключа"
2403
2404#: ../src/seahorse-key-manager.c:410 ../src/seahorse-key-manager.c:470
2405#: ../src/seahorse-key-manager.c:533 ../src/seahorse-viewer.c:458
2406msgid "Couldn't import keys"
2407msgstr "Ключовете не могат да бъдат внесени"
2408
2409#: ../src/seahorse-key-manager.c:415 ../src/seahorse-viewer.c:463
2410msgid "Imported keys"
2411msgstr "Внесени ключове"
2412
2413#: ../src/seahorse-key-manager.c:464
2414msgid "Importing keys"
2415msgstr "Внасяне на ключове"
2416
2417#: ../src/seahorse-key-manager.c:487 ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:1017
2418msgid "Import Key"
2419msgstr "Внасяне на ключ"
2420
2421#: ../src/seahorse-key-manager.c:533
2422msgid "Unrecognized key type, or invalid data format"
2423msgstr "Неразпознат вид ключ или данни в грешен формат"
2424
2425#: ../src/seahorse-key-manager.c:731 ../src/seahorse-keyserver-results.c:245
2426msgid "_Remote"
2427msgstr "_SSH"
2428
2429#: ../src/seahorse-key-manager.c:733
2430msgid "Close this program"
2431msgstr "Спиране на тази програма"
2432
2433#: ../src/seahorse-key-manager.c:734
2434msgid "_New..."
2435msgstr "_Нов…"
2436
2437#: ../src/seahorse-key-manager.c:735
2438msgid "Create a new key or item"
2439msgstr "Създаване на нов ключ или обект"
2440
2441#: ../src/seahorse-key-manager.c:736
2442msgid "_Import..."
2443msgstr "_Внасяне…"
2444
2445#: ../src/seahorse-key-manager.c:737
2446msgid "Import from a file"
2447msgstr "Внасяне от файл"
2448
2449#: ../src/seahorse-key-manager.c:739
2450msgid "Import from the clipboard"
2451msgstr "Внасяне от буфера за обмен"
2452
2453#: ../src/seahorse-key-manager.c:744 ../src/seahorse-keyserver-results.c:255
2454msgid "_Find Remote Keys..."
2455msgstr "_Търсене на отдалечени ключове…"
2456
2457#: ../src/seahorse-key-manager.c:745 ../src/seahorse-keyserver-results.c:256
2458msgid "Search for keys on a key server"
2459msgstr "Търсене на ключове в сървър с ключове"
2460
2461#: ../src/seahorse-key-manager.c:746
2462msgid "_Sync and Publish Keys..."
2463msgstr "_Сверяване/публикуване на ключове…"
2464
2465#: ../src/seahorse-key-manager.c:747
2466msgid "Publish and/or synchronize your keys with those online."
2467msgstr "Публикуване/сверяване на вашите ключове с тези на сървър."
2468
2469#: ../src/seahorse-key-manager.c:752
2470msgid "T_ypes"
2471msgstr "_Вид"
2472
2473#: ../src/seahorse-key-manager.c:752
2474msgid "Show type column"
2475msgstr "Показване колоната за вида"
2476
2477#: ../src/seahorse-key-manager.c:754
2478msgid "_Expiry"
2479msgstr "Дата на _изтичане"
2480
2481#: ../src/seahorse-key-manager.c:754
2482msgid "Show expiry column"
2483msgstr "Показване колоната за изтичане"
2484
2485#: ../src/seahorse-key-manager.c:756
2486msgid "_Trust"
2487msgstr "_Доверие"
2488
2489#: ../src/seahorse-key-manager.c:756
2490msgid "Show owner trust column"
2491msgstr "Показване колоната за доверие на притежателя"
2492
2493#: ../src/seahorse-key-manager.c:758
2494msgid "_Validity"
2495msgstr "В_алидност"
2496
2497#: ../src/seahorse-key-manager.c:758
2498msgid "Show validity column"
2499msgstr "Показване колоната за валидност"
2500
2501#: ../src/seahorse-key-manager.c:931
2502msgid "Filter:"
2503msgstr "Филтър:"
2504
2505#: ../src/seahorse-key-manager.xml.h:1
2506msgid "<big><b>First time options:</b></big>"
2507msgstr "<big><b>Първоначални настройки:</b></big>"
2508
2509#: ../src/seahorse-key-manager.xml.h:2
2510msgid "Generate a new key of your own: "
2511msgstr "Създаване на нов ключ:"
2512
2513#: ../src/seahorse-key-manager.xml.h:3
2514msgid "Import existing keys from a file:"
2515msgstr "Внасяне на налични ключове от файл:"
2516
2517#: ../src/seahorse-key-manager.xml.h:4
2518msgid "My _Personal Keys"
2519msgstr "_Лични ключове"
2520
2521#: ../src/seahorse-key-manager.xml.h:5
2522msgid "Other _Keys"
2523msgstr "_Други ключове"
2524
2525#: ../src/seahorse-key-manager.xml.h:6
2526msgid "To get started with encryption you will need keys."
2527msgstr "Трябват ви ключове, за да шифрирате."
2528
2529#: ../src/seahorse-key-manager.xml.h:7 ../src/seahorse-viewer.c:522
2530msgid "_Import"
2531msgstr "_Внасяне"
2532
2533#: ../src/seahorse-key-manager.xml.h:8
2534msgid "_Passwords"
2535msgstr "_Пароли"
2536
2537#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:685 ../src/seahorse-viewer.c:256
2538msgid "Couldn't export keys"
2539msgstr "Неуспех при изнасянето на ключове"
2540
2541#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:883
2542msgid "Validity"
2543msgstr "Валидност"
2544
2545#. Expiry date column
2546#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:902
2547msgid "Expiration Date"
2548msgstr "Дата на изтичане"
2549
2550#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:247
2551msgid "Close this window"
2552msgstr "Затваряне на този прозорец"
2553
2554#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:248
2555msgid "_Expand All"
2556msgstr "Разширяване на _всички"
2557
2558#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:249
2559msgid "Expand all listings"
2560msgstr "Разширяване на всички списъци"
2561
2562#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:250
2563msgid "_Collapse All"
2564msgstr "_Свиване на всички"
2565
2566#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:251
2567msgid "Collapse all listings"
2568msgstr "Свиване на всички списъци"
2569
2570#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:322
2571msgid "Remote Keys"
2572msgstr "Отдалечени ключове"
2573
2574#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:324
2575#, c-format
2576msgid "Remote Keys Containing '%s'"
2577msgstr "Отдалечени ключове, съдържащи „%s“"
2578
2579#: ../src/seahorse-keyserver-search.xml.h:1
2580msgid "<b>Key Servers:</b>"
2581msgstr "<b>Сървъри с ключове:</b>"
2582
2583#: ../src/seahorse-keyserver-search.xml.h:2
2584msgid "<b>Shared Keys Near Me:</b>"
2585msgstr "<b>Споделени ключове наблизо:</b>"
2586
2587#: ../src/seahorse-keyserver-search.xml.h:3
2588msgid "Find Remote Keys"
2589msgstr "Откриване на отдалечени ключове"
2590
2591#: ../src/seahorse-keyserver-search.xml.h:4
2592msgid ""
2593"This will find keys for others on the Internet. These keys can then be "
2594"imported into your local key ring."
2595msgstr ""
2596"Ще се търсят чужди ключове по Интернет. След това ще можете да ги внесете в "
2597"ключодържателя си."
2598
2599#: ../src/seahorse-keyserver-search.xml.h:5
2600msgid "Where to search:"
2601msgstr "Къде да се търси:"
2602
2603#: ../src/seahorse-keyserver-search.xml.h:6
2604msgid "_Search"
2605msgstr "_Търсене на"
2606
2607#: ../src/seahorse-keyserver-search.xml.h:7
2608msgid "_Search for keys containing: "
2609msgstr "_Търсене на ключове, съдържащи: "
2610
2611#: ../src/seahorse-keyserver-sync.c:45
2612msgid "Couldn't publish keys to server"
2613msgstr "Неуспех при публикуването на ключовете до сървъра"
2614
2615#: ../src/seahorse-keyserver-sync.c:61
2616#, c-format
2617msgid "Couldn't retrieve keys from server: %s"
2618msgstr "Неуспех при получаването на ключовете от сървър: %s"
2619
2620#: ../src/seahorse-keyserver-sync.c:155
2621#, c-format
2622msgid "<b>%d key is selected for synchronizing</b>"
2623msgid_plural "<b>%d keys are selected for synchronizing</b>"
2624msgstr[0] "<b>За сверяване е избран %d ключ</b>"
2625msgstr[1] "<b>За сверяване са избрани %d ключа</b>"
2626
2627#: ../src/seahorse-keyserver-sync.c:216
2628msgid "Synchronizing keys"
2629msgstr "Сверяване на ключове"
2630
2631#. Show the progress window if necessary
2632#: ../src/seahorse-keyserver-sync.c:248
2633msgid "Synchronizing keys..."
2634msgstr "Сверяване на ключове…"
2635
2636#: ../src/seahorse-keyserver-sync.xml.h:1
2637msgid "Sync Keys"
2638msgstr "Сверяване"
2639
2640#: ../src/seahorse-keyserver-sync.xml.h:2
2641msgid ""
2642"This will publish the keys in your key ring so they're available for others "
2643"to use. You'll also get any changes others have made since you received "
2644"their keys."
2645msgstr ""
2646"Публикуване на ключовете от ключодържателя ви, за да са достъпни за другите "
2647"хора. Ще получите и промените, които са правени по чуждите ключове откакто "
2648"сте ги получили."
2649
2650#: ../src/seahorse-keyserver-sync.xml.h:3
2651msgid ""
2652"This will retrieve any changes others have made since you received their "
2653"keys. No key server has been chosen for publishing, so your keys will not be "
2654"made available to others."
2655msgstr ""
2656"Ще получите промените, които са правени по чуждите ключове откакто сте ги "
2657"получили. Не сте избрали сървър за публикуване и вашите ключове няма да са "
2658"достъпни за другите хора."
2659
2660#: ../src/seahorse-keyserver-sync.xml.h:4
2661msgid "_Key Servers"
2662msgstr "_Сървъри с ключове"
2663
2664#: ../src/seahorse-keyserver-sync.xml.h:5
2665msgid "_Sync"
2666msgstr "_Сверяване"
2667
2668#: ../src/seahorse-main.c:62
2669msgid "Version of this application"
2670msgstr "Версията на програмата"
2671
2672#: ../src/seahorse-main.c:78 ../src/seahorse-viewer.c:144
2673msgid "Encryption Key Manager"
2674msgstr "Управление на ключове"
2675
2676#: ../src/seahorse-viewer.c:120
2677msgid "Contributions:"
2678msgstr "Сътрудници:"
2679
2680#: ../src/seahorse-viewer.c:146
2681msgid "translator-credits"
2682msgstr ""
2683"Ясен Праматаров <turin@fsa-bg.org>\n"
2684"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
2685"\n"
2686"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
2687"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
2688"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
2689
2690#: ../src/seahorse-viewer.c:149
2691msgid "Seahorse Project Homepage"
2692msgstr "Страница на проекта Seahorse"
2693
2694#. Top menu items
2695#: ../src/seahorse-viewer.c:168
2696msgid "_File"
2697msgstr "_Файл"
2698
2699#: ../src/seahorse-viewer.c:169
2700msgid "_Edit"
2701msgstr "_Редактиране"
2702
2703#: ../src/seahorse-viewer.c:170
2704msgid "_View"
2705msgstr "_Изглед"
2706
2707#: ../src/seahorse-viewer.c:171
2708msgid "_Help"
2709msgstr "Помо_щ"
2710
2711#: ../src/seahorse-viewer.c:173
2712msgid "Prefere_nces"
2713msgstr "_Настройки"
2714
2715#: ../src/seahorse-viewer.c:174
2716msgid "Change preferences for this program"
2717msgstr "Промяна на настройките на програмата"
2718
2719#: ../src/seahorse-viewer.c:177
2720msgid "About this program"
2721msgstr "Относно тази програма"
2722
2723#: ../src/seahorse-viewer.c:178
2724msgid "_Contents"
2725msgstr "_Ръководство"
2726
2727#: ../src/seahorse-viewer.c:179
2728msgid "Show Seahorse help"
2729msgstr "Показване на ръководството на Seahorse"
2730
2731#: ../src/seahorse-viewer.c:276
2732msgid "Export public key"
2733msgstr "Изнасяне на публичен ключ"
2734
2735#: ../src/seahorse-viewer.c:296
2736msgid "Exporting keys"
2737msgstr "Изнасяне на ключове"
2738
2739#: ../src/seahorse-viewer.c:321
2740msgid "Couldn't retrieve data from key server"
2741msgstr "Данните не бяха получени от сървъра с ключове"
2742
2743#. Translators: "Copied" is a verb (used as a status indicator), not an adjective for the word "keys"
2744#: ../src/seahorse-viewer.c:340
2745msgid "Copied keys"
2746msgstr "Копирани ключове"
2747
2748#: ../src/seahorse-viewer.c:360
2749msgid "Retrieving keys"
2750msgstr "Получаване на ключове"
2751
2752#: ../src/seahorse-viewer.c:375
2753msgid "Couldn't delete."
2754msgstr "Неуспех при изтриването."
2755
2756#: ../src/seahorse-viewer.c:409
2757msgid "Deleting..."
2758msgstr "Изтриване…"
2759
2760#: ../src/seahorse-viewer.c:435
2761#, c-format
2762msgid "%s is a private key. Are you sure you want to proceed?"
2763msgstr "%s e частен ключ. Сигурни ли сте, че искате да продължите?"
2764
2765#: ../src/seahorse-viewer.c:483
2766msgid "Importing keys from key servers"
2767msgstr "Внасяне на ключове от сървъри с ключове"
2768
2769#: ../src/seahorse-viewer.c:509
2770msgid "Show properties"
2771msgstr "Показване на настройките"
2772
2773#: ../src/seahorse-viewer.c:510
2774msgctxt "This text refers to deleting an item from its type's backing store."
2775msgid "_Delete"
2776msgstr "_Изтриване"
2777
2778#: ../src/seahorse-viewer.c:511
2779msgid "Delete selected items"
2780msgstr "Изтриване на избраните обекти"
2781
2782#: ../src/seahorse-viewer.c:515
2783msgid "E_xport..."
2784msgstr "_Изнасяне…"
2785
2786#: ../src/seahorse-viewer.c:516
2787msgid "Export to a file"
2788msgstr "Изнасяне към файл"
2789
2790#: ../src/seahorse-viewer.c:518
2791msgid "Copy to the clipboard"
2792msgstr "Изнасяне към буфера за обмен"
2793
2794#: ../src/seahorse-viewer.c:523
2795msgid "Import selected keys to local key ring"
2796msgstr "Внасяне на избраните ключове в локалния ключодържател"
2797
2798#: ../ssh/seahorse-ssh-askpass.c:99
2799msgid "Enter your Secure Shell passphrase:"
2800msgstr "Въведете паролата за SSH:"
2801
2802#: ../ssh/seahorse-ssh-commands.c:85
2803msgid "Configure Key for _Secure Shell..."
2804msgstr "На_стройване на ключовете за SSH…"
2805
2806#: ../ssh/seahorse-ssh-commands.c:86
2807msgid ""
2808"Send public Secure Shell key to another machine, and enable logins using "
2809"that key."
2810msgstr ""
2811"Изпращане на ключа за SSH до друга машина и позволяване на влизането чрез "
2812"същия ключ."
2813
2814#: ../ssh/seahorse-ssh-commands.c:115
2815#, c-format
2816msgid "Are you sure you want to delete the secure shell key '%s'?"
2817msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете ключа за SSH — „%s“?"
2818
2819#: ../ssh/seahorse-ssh-commands.c:118
2820#, c-format
2821msgid "Are you sure you want to delete %d secure shell keys?"
2822msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете %d ключа за SSH?"
2823
2824#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.c:59 ../ssh/seahorse-ssh-key.c:91
2825#: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:95 ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.xml.h:19
2826msgid "Secure Shell Key"
2827msgstr "Ключ за SSH"
2828
2829#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.c:60
2830msgid "Used to access other computers (eg: via a terminal)"
2831msgstr "Използва се за достъп до други компютри (напр. чрез терминал)"
2832
2833#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.c:90
2834msgid "Couldn't generate Secure Shell key"
2835msgstr "Неуспех при създаването на ключ за SSH"
2836
2837#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.c:213
2838msgid "Creating Secure Shell Key"
2839msgstr "Създаване на ключ за SSH"
2840
2841#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.xml.h:2
2842msgid ""
2843"<i>Use your email address, and any other reminder you need about what this "
2844"key is for.</i>"
2845msgstr ""
2846"<i>Ползвайте адреса на е-пощата си или нещо друго, което да ви напомня за "
2847"какво е този ключ.</i>"
2848
2849#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.xml.h:3
2850msgid ""
2851"A Secure Shell (SSH) key lets you connect securely to trusted computers "
2852"using SSH, without entering a different password for each of them."
2853msgstr ""
2854"Ключът за SSH (сигурна обвивка) ви дава възможност да се свързвате сигурно "
2855"към доверени компютри чрез SSH, без да въвеждате парола за всеки от тях."
2856
2857#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.xml.h:4
2858msgid "DSA"
2859msgstr "DSA"
2860
2861#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.xml.h:6
2862msgid ""
2863"If there is already a computer you want to use this key with, you can set up "
2864"that computer to recognize your key now. "
2865msgstr ""
2866"В момента можете да настроите компютър, който искате да използвате с този "
2867"ключ."
2868
2869#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.xml.h:8
2870msgid "New Secure Shell Key"
2871msgstr "Нов ключ за SSH"
2872
2873#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.xml.h:10
2874msgid "_Create and Set Up"
2875msgstr "_Създаване и настройка"
2876
2877#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.xml.h:11
2878msgid "_Just Create Key"
2879msgstr "_Просто създаване на ключ"
2880
2881#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.xml.h:12
2882msgid "_Key Description:"
2883msgstr "_Описание на ключа:"
2884
2885#: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:87
2886msgid "(Unreadable Secure Shell Key)"
2887msgstr "(Ключът за SSH не може да бъде прочетен)"
2888
2889#: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:105
2890msgid "Invalid"
2891msgstr "Грешен"
2892
2893#: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:116
2894msgid "Private Secure Shell Key"
2895msgstr "Частен ключ за SSH"
2896
2897#: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:119
2898msgid "Public Secure Shell Key"
2899msgstr "Публичен ключ за SSH"
2900
2901#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:71
2902msgid "Couldn't rename key."
2903msgstr "Неуспех при преименуването на ключ."
2904
2905#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:112
2906msgid "Couldn't change authorization for key."
2907msgstr "Неуспех при промяната на упълномощаването за ключа."
2908
2909#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:127
2910msgid "Couldn't change passphrase for key."
2911msgstr "Неуспех при промяната на паролата за ключа."
2912
2913#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.xml.h:1
2914msgid "<b>Algorithm:</b>"
2915msgstr "<b>Алгоритъм:</b>"
2916
2917#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.xml.h:3
2918msgid "<b>Identifier:</b>"
2919msgstr "<b>Идентификатор:</b>"
2920
2921#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.xml.h:4
2922msgid "<b>Location:</b>"
2923msgstr "<b>Място:</b>"
2924
2925#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.xml.h:5
2926msgid "<b>Name:</b>"
2927msgstr "<b>Име:</b>"
2928
2929#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.xml.h:6
2930msgid "<b>Strength:</b>"
2931msgstr "<b>Сила:</b>"
2932
2933#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.xml.h:8
2934msgid "<b>Trust</b>"
2935msgstr "<b>Доверие</b>"
2936
2937#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.xml.h:13
2938#, no-c-format
2939msgid "<i>This only applies to the '%s'</i> account."
2940msgstr "<i>Това се отнася само до потребителя „%s“</i>."
2941
2942#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.xml.h:16
2943msgid "E_xport Complete Key"
2944msgstr "_Изнасяне на пълен ключ"
2945
2946#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.xml.h:20
2947msgid "The owner of this key is _authorized to connect to this computer"
2948msgstr "Притежателят на този ключ е _упълномощен да се свърже с този компютър"
2949
2950#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.xml.h:21
2951msgid "Used to connect to other computers."
2952msgstr "Използва се за връзка към други компютри."
2953
2954#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:143 ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:732
2955#, c-format
2956msgid "The SSH command was terminated unexpectedly."
2957msgstr "Командата за SSH завърши неочаквано."
2958
2959#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:151 ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:739
2960msgid "The SSH command failed."
2961msgstr "Командата за SSH бе неуспешна."
2962
2963#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:445 ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:477
2964msgid "Secure Shell key"
2965msgstr "Ключ за SSH"
2966
2967#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:448
2968msgid "Passphrase:"
2969msgstr "Парола:"
2970
2971#. Just prompt over and over again
2972#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:762
2973msgid "Remote Host Password"
2974msgstr "Парола за отдалечения компютър"
2975
2976#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:850
2977msgid "Old Key Passphrase"
2978msgstr "Стара парола на ключ"
2979
2980#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:851
2981#, c-format
2982msgid "Enter the old passphrase for: %s"
2983msgstr "Въведете старата парола за %s"
2984
2985#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:855
2986msgid "New Key Passphrase"
2987msgstr "Нова парола за ключ"
2988
2989#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:856
2990#, c-format
2991msgid "Enter the new passphrase for: %s"
2992msgstr "Въведете нова парола за: %s"
2993
2994#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:864
2995msgid "Enter Key Passphrase"
2996msgstr "Въведете паролата за ключа"
2997
2998#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:931
2999msgid "Passphrase for New Secure Shell Key"
3000msgstr "Парола за новия ключ за SSH"
3001
3002#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:932
3003msgid "Enter a passphrase for your new Secure Shell key."
3004msgstr "Въведете парола за новия ключ за SSH."
3005
3006#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:1013
3007#, c-format
3008msgid "Importing key: %s"
3009msgstr "Внасяне на ключа: %s"
3010
3011#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:1015
3012msgid "Importing key. Enter passphrase"
3013msgstr "Внасяне на ключ. Въведете парола"
3014
3015#: ../ssh/seahorse-ssh-source.c:825
3016msgid "No private key file is available for this key."
3017msgstr "За тази ключ липсва частен."
3018
3019#: ../ssh/seahorse-ssh-upload.c:45
3020msgid "Couldn't configure Secure Shell keys on remote computer."
3021msgstr "Ключовете за SSH до отдалечения компютър не можаха да бъдат настроени."
3022
3023#. Show the progress window if necessary
3024#: ../ssh/seahorse-ssh-upload.c:181
3025msgid "Configuring Secure Shell Keys..."
3026msgstr "Настройване на ключовете за SSH…"
3027
3028#: ../ssh/seahorse-ssh-upload.xml.h:1
3029msgid "<i>eg: fileserver.example.com:port</i>"
3030msgstr "<i>напр: файлов-сървър.нейде.com:порт</i>"
3031
3032#: ../ssh/seahorse-ssh-upload.xml.h:2
3033msgid "Set Up Computer for SSH Connection"
3034msgstr "Настройване на компютър за връзка по SSH"
3035
3036#: ../ssh/seahorse-ssh-upload.xml.h:4
3037msgid ""
3038"To use your Secure Shell key with another computer that uses SSH, you must "
3039"already have a login account on that computer."
3040msgstr ""
3041"За да използвате ключа си за SSH с друг компютър, трябва да имате достъп до "
3042"другата машина — валидно потребителско име."
3043
3044#: ../ssh/seahorse-ssh-upload.xml.h:5
3045msgid "_Computer Name:"
3046msgstr "Име на _компютъра:"
3047
3048#: ../ssh/seahorse-ssh-upload.xml.h:6
3049msgid "_Login Name:"
3050msgstr "_Потребителско име:"
3051
3052#: ../ssh/seahorse-ssh-upload.xml.h:7
3053msgid "_Set Up"
3054msgstr "_Настройки"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.