source: gnome/master/tomboy.master.bg.po @ 2333

Last change on this file since 2333 was 2333, checked in by bfaf, 10 years ago

Завършен превод.

File size: 99.4 KB
Line 
1# Bulgarian translation of tomboy po-file.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
4# This file is distributed under the same license as the tomboy package.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
6# Vladimir "Kaladan" Petkov <kaladan@gmail.com>, 2005, 2006, 2007, 2009.
7# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
8# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2011.
9#
10msgid ""
11msgstr ""
12"Project-Id-Version: tomboy master\n"
13"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=tomboy&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
14"POT-Creation-Date: 2011-09-05 17:55+0000\n"
15"PO-Revision-Date: 2011-09-11 12:16+0200\n"
16"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
17"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"Language: bg\n"
22"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
23
24#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:1
25msgid "Accessories"
26msgstr "Аксесоари"
27
28#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:2
29msgid "Simple and easy to use note-taking"
30msgstr "Просто и лесно водене на бележки"
31
32#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:3
33msgid "Tomboy Applet Factory"
34msgstr "Фабрика за аплети на Tomboy"
35
36#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:4
37#: ../data/tomboy.desktop.in.h:3
38#: ../Tomboy/Tray.cs:579
39msgid "Tomboy Notes"
40msgstr "Бележки (Tomboy)"
41
42#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:1
43#: ../Tomboy/ActionManager.cs:179
44#: ../Tomboy/Tray.cs:274
45msgid "S_ynchronize Notes"
46msgstr "Син_хронизация на бележките"
47
48#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:2
49#: ../Tomboy/ActionManager.cs:164
50msgid "_About"
51msgstr "_Относно"
52
53#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:3
54#: ../Tomboy/ActionManager.cs:157
55#: ../Tomboy/Tray.cs:288
56msgid "_Help"
57msgstr "Помо_щ"
58
59#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:4
60#: ../Tomboy/ActionManager.cs:153
61#: ../Tomboy/Tray.cs:283
62msgid "_Preferences"
63msgstr "_Настройки"
64
65#: ../data/tomboy.desktop.in.h:1
66msgid "Note-taker"
67msgstr "Водене на бележки"
68
69#: ../data/tomboy.desktop.in.h:2
70msgid "Take notes, link ideas, and stay organized"
71msgstr "Писане на бележки, свързване на идеи — бъди организиран"
72
73#: ../data/tomboy.schemas.in.h:1
74msgid "Accept SSL Certificates"
75msgstr "Приемане на сертификатите за SSL"
76
77#: ../data/tomboy.schemas.in.h:2
78msgid "Automatic Background Synchronization Timeout"
79msgstr "Време за автоматично фоново синхронизиране"
80
81#: ../data/tomboy.schemas.in.h:3
82msgid "Create a new Note"
83msgstr "Създаване на нова бележка"
84
85#: ../data/tomboy.schemas.in.h:4
86msgid "Custom Font Face"
87msgstr "Личен шрифт"
88
89#: ../data/tomboy.schemas.in.h:5
90msgid "Determines X coordinate of \"Search All Notes\" window; stored on Tomboy exit."
91msgstr "Указва координатата X на прозореца „Търсене из всички бележки“. Запазва се при изход от Tomboy."
92
93#: ../data/tomboy.schemas.in.h:6
94msgid "Determines Y coordinate of \"Search All Notes\" window; stored on Tomboy exit."
95msgstr "Указва координатата Y на прозореца „Търсене из всички бележки“. Запазва се при изход от Tomboy."
96
97#: ../data/tomboy.schemas.in.h:7
98msgid "Determines pixel height of \"Search All Notes\" window; stored on Tomboy exit."
99msgstr "Указва височината на прозореца „Търсене из всички бележки“ в пиксели. Запазва се при изход от Tomboy."
100
101#: ../data/tomboy.schemas.in.h:8
102msgid "Determines pixel width of \"Search All Notes\" window; stored on Tomboy exit."
103msgstr "Указва широчината на прозореца „Търсене из всички бележки“ в пиксели. Запазва се при изход от Tomboy."
104
105#: ../data/tomboy.schemas.in.h:9
106msgid "Enable Middle-Click Paste On Icon."
107msgstr "Поставяне на текст при натискане на средния бутон на мишката върху иконата."
108
109#: ../data/tomboy.schemas.in.h:10
110msgid "Enable Tray Icon"
111msgstr "Показване на иконата в областта за уведомяване"
112
113#: ../data/tomboy.schemas.in.h:11
114msgid "Enable WikiWord highlighting"
115msgstr "Отбелязване като Уики"
116
117#: ../data/tomboy.schemas.in.h:12
118msgid "Enable automatic bulleted lists."
119msgstr "Автоматични поточкови списъци."
120
121#: ../data/tomboy.schemas.in.h:13
122msgid "Enable closing notes with escape."
123msgstr "Затваряне на бележките с „Esc“."
124
125#: ../data/tomboy.schemas.in.h:14
126msgid "Enable custom font"
127msgstr "Включване на личния шрифт"
128
129#: ../data/tomboy.schemas.in.h:15
130msgid "Enable global keybindings"
131msgstr "Включване на глобалните бързи клавиши"
132
133#: ../data/tomboy.schemas.in.h:16
134msgid "Enable spellchecking"
135msgstr "Включване на проверката на правописа"
136
137#: ../data/tomboy.schemas.in.h:17
138msgid "Enable startup notes"
139msgstr "Включване на бележки при стартиране"
140
141#: ../data/tomboy.schemas.in.h:18
142msgid "Enable the Delete Note confirmation dialog"
143msgstr "Включване на прозореца за потвърждаването на изтриването на бележки"
144
145#: ../data/tomboy.schemas.in.h:19
146msgid "Enable this option if you want bulleted lists to be automatic when you place - or * at the beginning of a line."
147msgstr "Включете тази опция, ако искате автоматично да се създават списъци и да им се поставят водачи, когато редовете започват с „-“ или „*“."
148
149#: ../data/tomboy.schemas.in.h:20
150msgid "Enable this option if you want to be able to middle-click the Tomboy icon to paste timestamped content into the Start Here note."
151msgstr "Включете тази опция, ако искате чрез натискане на средния бутон на мишката върху иконата на Tomboy да поставяте и вмъквате съдържание заедно с времето на поставянето му в началната бележка."
152
153#: ../data/tomboy.schemas.in.h:21
154msgid "Enable this option to highlight words ThatLookLikeThis. Clicking the word will create a note with that name."
155msgstr "Включете тази опция, за да се отбелязват думи КоитоИзглеждатТака. Натискането с левия бутон на мишката върху думата ще създаде бележка със същото име."
156
157#: ../data/tomboy.schemas.in.h:22
158msgid "FUSE Mounting Timeout (ms)"
159msgstr "Изтече времето за монтиране на FUSE (ms)"
160
161#: ../data/tomboy.schemas.in.h:23
162msgid "HTML Export All Linked Notes"
163msgstr "Изнасяне на всички свързани бележки в HTML"
164
165#: ../data/tomboy.schemas.in.h:24
166msgid "HTML Export Linked Notes"
167msgstr "Свързани бележки при изнасяне в HTML"
168
169#: ../data/tomboy.schemas.in.h:25
170msgid "If disabled, the \"Delete Note\" confirmation dialog will be suppressed."
171msgstr "Ако не е истина, прозорецът за потвърждаване на изтриването на бележки няма да се показва."
172
173#: ../data/tomboy.schemas.in.h:26
174msgid "If enable_custom_font is true, the font name set here will be used as the font when displaying notes."
175msgstr "Ако настройката „enable_custom_font“ е истина, шрифтът указан тук ще бъде използван за бележките."
176
177#: ../data/tomboy.schemas.in.h:27
178msgid "If enabled, all notes that were open when Tomboy quit will automatically be reopened at startup."
179msgstr "Ако е истина, отворените при спирането на Tomboy бележки ще бъдат автоматично показани при стартирането му."
180
181#: ../data/tomboy.schemas.in.h:28
182msgid "If enabled, an opened note can be closed by hitting the escape key."
183msgstr "Ако е включено, отворена бележка може да бъде затворена чрез натискането на клавиша „Esc“."
184
185#: ../data/tomboy.schemas.in.h:29
186msgid "If true, Tomboy's tray icon will be displayed in the notification area. Disabling this may be useful when another application is providing the functionality of the tray icon."
187msgstr "Ако е истина, иконата на Tomboy ще се показва в областта за уведомяване. Изключването на тази настройка може да е полезно, когато тази функционалност се предоставя от друга програма."
188
189#: ../data/tomboy.schemas.in.h:30
190msgid "If true, misspellings will be underlined in red, and correct spelling suggestions shown in the right-click menu."
191msgstr "Ако е истина, сгрешените думи ще бъдат подчертани с червено, а предложенията за верен правопис — изнесени в менюто излизащо при натискането на десния бутон на мишката."
192
193#: ../data/tomboy.schemas.in.h:31
194msgid "If true, the desktop-global keybindings set in /apps/tomboy/global_keybindings will be enabled, allowing for useful Tomboy actions to be available from any application."
195msgstr "Ако е истина, клавишните комбинации указани в „/apps/tomboy/global_keybindings“ ще са включени. Това ще позволи ползването на възможностите на Tomboy от всяко приложение."
196
197#: ../data/tomboy.schemas.in.h:32
198msgid "If true, the font name set in custom_font_face will be used as the font when displaying notes. Otherwise the desktop default font will be used."
199msgstr "Ако е истина, името на шрифта записано в „custom_font_face“ ще бъде използвано за шрифта за показване на бележките. В противен случай ще бъде използван стандартният шрифт."
200
201#: ../data/tomboy.schemas.in.h:33
202msgid "Indicates that the Sticky Note Importer plugin has not been run, so it should run automatically the next time Tomboy starts."
203msgstr "Показва, че приставката за внасянето на лепкавите бележки не е била стартирана досега и трябва да се задейства автоматично при следващото стартиране на Tomboy."
204
205#: ../data/tomboy.schemas.in.h:34
206msgid "Integer determining the minimum number of notes to show in the Tomboy note menu."
207msgstr "Цяло число, указващо минималния брой бележки, които да се показват в менюто на Tomboy за бележки."
208
209#: ../data/tomboy.schemas.in.h:35
210msgid "Integer value indicating how frequently to perform a background sync of your notes (when sync is configured). Any value less than 1 indicates that autosync is disabled. The lowest acceptable positive value is 5. Value is in minutes."
211msgstr "Цяло число, което указва периода в минути за извършване на фоново синхронизиране (когато то е включено). Стойност под 1 указва, че синхронизирането е изключено. Най-малката приемлива стойност е 5."
212
213#: ../data/tomboy.schemas.in.h:36
214msgid "Integer value indicating if there is a preference to always perform a specific behavior when a conflict is detected, instead of prompting the user. The values map to an internal enumeration. 0 indicates that the user wishes to be prompted when a conflict occurs, so that they may handle each conflict situation on a case-by-case basis."
215msgstr "Цяло число, което указва дали при конфликт да се предприема специфично действие вместо да се запитва потребителя. Стойностите съответстват на вътрешен избор. „0“ указва, че потребителят желае да бъде предупреждаван при всеки конфликт, за да предприеме конкретно действие."
216
217#: ../data/tomboy.schemas.in.h:37
218msgid "Integer value indicating if there is a preference to always perform a specific link updating behavior when a note is renamed, instead of prompting the user. The values map to an internal enumeration. 0 indicates that the user wishes to be prompted when renaming a note may impact links that exist in other notes. 1 indicates that links should automatically be removed. 2 indicates that link text should be updated to the new note name so that it will continue linking to the renamed note."
219msgstr "Цяло число, което указва какво да е действието при преименуване на бележка. Стойностите съответстват на вътрешен избор. „0“ указва, че потребителят желае да бъде предупреждаван всеки път при преименуване на бележка, към която има връзки в другите бележки. „1“ указва, че връзките в другите бележки трябва да се премахнат, а „2“, че текстът във връзките трябва да се промени, за да съответства на преименуваната бележка."
220
221#: ../data/tomboy.schemas.in.h:38
222msgid "Last Directory used in HTML Export"
223msgstr "Последната папка за изнасяне на HTML"
224
225#: ../data/tomboy.schemas.in.h:39
226msgid "Link Updating Behavior on Note Rename"
227msgstr "Поведение спрямо връзките при преименуване на бележка"
228
229#: ../data/tomboy.schemas.in.h:40
230msgid "List of pinned notes."
231msgstr "Списък със залепените бележки"
232
233#: ../data/tomboy.schemas.in.h:41
234msgid "Maximum characters of note title to show in the Tomboy tray or panel applet note menu."
235msgstr "Максимален брой знаци от заглавието на бележка, които да се показват в аплета Tomboy или менюто с бележки."
236
237#: ../data/tomboy.schemas.in.h:42
238msgid "Maximum note title length to show in tray menu."
239msgstr "Максимална дължина на заглавието на бележки, които да се показват в менюто"
240
241#: ../data/tomboy.schemas.in.h:43
242msgid "Minimum number of notes to show in menu"
243msgstr "Минимален брой бележки, които да се показват в менюто"
244
245#: ../data/tomboy.schemas.in.h:44
246msgid "Note Synchronization Conflict Saved Behavior"
247msgstr "Запазено състояние на конфликта при синхронизация на бележката"
248
249#: ../data/tomboy.schemas.in.h:45
250msgid "Open Recent Changes"
251msgstr "Отваряне на последните промени"
252
253#: ../data/tomboy.schemas.in.h:46
254msgid "Open Search Dialog"
255msgstr "Отваряне на прозореца за търсене"
256
257#: ../data/tomboy.schemas.in.h:47
258msgid "Open Start Here"
259msgstr "Отваряне на началната бележка"
260
261#: ../data/tomboy.schemas.in.h:48
262msgid "Path on SSH server to Tomboy synchronization directory (optional)."
263msgstr "Път върху сървъра със SSH до папката за синхронизация на Tomboy (незадължително)."
264
265#: ../data/tomboy.schemas.in.h:49
266msgid "Path to the synchronization server when using the filesystem synchronization service addin."
267msgstr "Път до сървъра за синхронизация при използване на приставката за услугата за синхронизация."
268
269#: ../data/tomboy.schemas.in.h:50
270msgid "SSHFS Remote Synchronization Folder"
271msgstr "Папка за синхронизация чрез SSHFS"
272
273#: ../data/tomboy.schemas.in.h:51
274msgid "SSHFS Remote Synchronization User Name"
275msgstr "Потребителско име за синхронизация чрез SSHFS"
276
277#: ../data/tomboy.schemas.in.h:52
278msgid "SSHFS Synchronization Server Port"
279msgstr "Порт за синхронизация чрез SSHFS"
280
281#: ../data/tomboy.schemas.in.h:53
282msgid "SSHFS Synchronization Server URL"
283msgstr "Адрес на сървър за синхронизация чрез SSHFS"
284
285#: ../data/tomboy.schemas.in.h:54
286msgid "Saved height of \"Search All Notes\" window"
287msgstr "Запазена височина на прозореца „Търсене из всички бележки“"
288
289#: ../data/tomboy.schemas.in.h:55
290msgid "Saved horizontal position of \"Search All Notes\" window"
291msgstr "Запазена позиция по хоризонтала на прозореца „Търсене из всички бележки“"
292
293#: ../data/tomboy.schemas.in.h:56
294msgid "Saved vertical position of \"Search All Notes\" window"
295msgstr "Запазена позиция по вертикала на прозореца „Търсене из всички бележки“"
296
297#: ../data/tomboy.schemas.in.h:57
298msgid "Saved width of \"Search All Notes\" window"
299msgstr "Запазена широчина на прозореца „Търсене из всички бележки“"
300
301#: ../data/tomboy.schemas.in.h:58
302msgid "Selected Synchronization Service Addin"
303msgstr "Избрана е приставката за услугата за синхронизация."
304
305#: ../data/tomboy.schemas.in.h:59
306msgid "Set to TRUE to activate"
307msgstr "Задайте да е „Истина“, за да активирате"
308
309#: ../data/tomboy.schemas.in.h:60
310msgid "Show applet menu"
311msgstr "Показване на менюто за аплетите"
312
313#: ../data/tomboy.schemas.in.h:61
314msgid "Start Here Note"
315msgstr "Начална бележка"
316
317#: ../data/tomboy.schemas.in.h:62
318msgid "Sticky Note Importer First Run"
319msgstr "Първо стартиране на приставката за внасянето на лепкавите бележки"
320
321#: ../data/tomboy.schemas.in.h:63
322msgid "Synchronization Client ID"
323msgstr "Идентификатор на клиента за синхронизация"
324
325#: ../data/tomboy.schemas.in.h:64
326msgid "Synchronization Local Server Path"
327msgstr "Път до локалния сървър за синхронизация"
328
329#: ../data/tomboy.schemas.in.h:65
330msgid "The date format that is used for the timestamp."
331msgstr "Форматът на текущата дата при въвеждане."
332
333#: ../data/tomboy.schemas.in.h:66
334msgid "The global keybinding for creating and displaying a new Note. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
335msgstr "Глобалните клавишни комбинации за създаване и показване на нова бележка. Форматът е следният: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и малки букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това действие."
336
337#: ../data/tomboy.schemas.in.h:67
338msgid "The global keybinding for opening the \"Start Here\" note. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
339msgstr "Глобалните клавишни комбинации за създаване и показване на начална бележка. Форматът е следният: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и малки букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това действие."
340
341#: ../data/tomboy.schemas.in.h:68
342msgid "The global keybinding for opening the Note Search dialog. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
343msgstr "Глобалните клавишни комбинации за отваряне на прозореца за търсене на бележки. Форматът е следният: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и малки букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това действие."
344
345#: ../data/tomboy.schemas.in.h:69
346msgid "The global keybinding for opening the Recent Changes dialog. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
347msgstr "Глобалните клавишни комбинации за отваряне на прозореца за последните промени. Форматът е следният: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и малки букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това действие."
348
349#: ../data/tomboy.schemas.in.h:70
350msgid "The global keybinding for showing the Tomboy applet's menu. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
351msgstr "Глобалните клавишни комбинации за показване на менюто на аплета Tomboy. Форматът е следният: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и малки букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това действие."
352
353#: ../data/tomboy.schemas.in.h:71
354msgid "The handler for \"note://\" URLs"
355msgstr "Програмата за обработка на адреси от вида „note://“"
356
357#: ../data/tomboy.schemas.in.h:72
358msgid "The last directory a note was exported to using the Export To HTML plugin."
359msgstr "Последната папка, където е била сложена бележка от приставката за изнасяне в HTML."
360
361#: ../data/tomboy.schemas.in.h:73
362msgid "The last setting for the 'Export linked notes' checkbox in the Export to HTML plugin."
363msgstr "Последната настройка за кутийката за отмятане „Изнасяне на свързани бележки“ в приставката за изнасяне в HTML."
364
365#: ../data/tomboy.schemas.in.h:74
366msgid "The last setting for the 'Include all other linked notes' checkbox in the Export to HTML plugin. This setting is used in conjunction with the 'HTML Export Linked Notes' setting and is used to specify whether all notes (found recursively) should be included during an export to HTML."
367msgstr "Последната настройка за кутийката за отмятане „Включване на всички свързани бележки“ в приставката за изнасяне в HTML. Тази настройка се използва заедно с настройката „Изнасяне на всички свързани бележки в HTML“, за да укаже дали всички бележки (откривани рекурсивно) трябва да се включат при изнасяне към HTML."
368
369#: ../data/tomboy.schemas.in.h:75
370msgid "The note URI of the note that should be considered the \"Start Here\" note, which is always placed at the bottom of the Tomboy note menu and also accessible by hotkey."
371msgstr "Адресът на бележката, която да се счита за „Начална бележка“. Тя винаги се намира в дъното на менюто за бележки на Tomboy. За нея има и специален ускорител."
372
373#: ../data/tomboy.schemas.in.h:76
374msgid "The port to use when connecting to the synchronization server via SSH. Set to -1 or less if default SSH port settings should be used instead."
375msgstr "Портът за свързване при синхронизация чрез SSH. Ако е -1 или по-малко, се използва стандартният порт."
376
377#: ../data/tomboy.schemas.in.h:77
378msgid "Time (in milliseconds) Tomboy should wait for a response when using FUSE to mount a sync share."
379msgstr "Времето (в милисекунди), през което Tomboy ще чака за отговор при монтирането на FUSE дял."
380
381#: ../data/tomboy.schemas.in.h:78
382msgid "Timestamp format"
383msgstr "Формат на датата"
384
385#: ../data/tomboy.schemas.in.h:79
386msgid "URL of SSH server containing Tomboy synchronization directory."
387msgstr "Адресът на сървър за SSH, съдържащ папка за синхронизация на Tomboy."
388
389#: ../data/tomboy.schemas.in.h:80
390msgid "Unique identifier for the currently configured note synchronization service addin."
391msgstr "Уникален идентификатор за текущо настроената приставка за услугата за синхронизация."
392
393#: ../data/tomboy.schemas.in.h:81
394msgid "Unique identifier for this Tomboy client, used when communicating with a sychronization server."
395msgstr "Уникален идентификатор за този клиент на Tomboy, който се използва при свързване със сървър за синхронизация."
396
397#: ../data/tomboy.schemas.in.h:82
398msgid "Use wdfs option \"-ac\" to accept SSL certificates without prompting the user."
399msgstr "Използвайте опцията „-ac“ на wdfs, за да се приемат сертификатите за SSL без запитване до потребителя."
400
401#: ../data/tomboy.schemas.in.h:83
402msgid "User name to use when connecting to the synchronization server via SSH."
403msgstr "Потребителското име при синхронизация чрез SSH."
404
405#: ../data/tomboy.schemas.in.h:84
406msgid "Whitespace-separated list of note URIs for notes that should always appear in the Tomboy note menu."
407msgstr "Списък с адресите на бележките, разделени с интервали, които винаги да се появяват в менюто на Tomboy за бележки."
408
409#: ../Tomboy/ActionManager.cs:127
410msgid "_File"
411msgstr "_Файл"
412
413#: ../Tomboy/ActionManager.cs:130
414msgid "_New"
415msgstr "_Нова бележка"
416
417#: ../Tomboy/ActionManager.cs:131
418#: ../Tomboy/ActionManager.cs:172
419msgid "Create a new note"
420msgstr "Създаване на нова бележка"
421
422#: ../Tomboy/ActionManager.cs:134
423msgid "_Open..."
424msgstr "_Отваряне…"
425
426#: ../Tomboy/ActionManager.cs:135
427msgid "Open the selected note"
428msgstr "Отваряне на избраната бележка"
429
430#: ../Tomboy/ActionManager.cs:138
431msgid "_Delete"
432msgstr "_Изтриване"
433
434#: ../Tomboy/ActionManager.cs:139
435msgid "Delete the selected note"
436msgstr "Изтриване на избраната бележка"
437
438#: ../Tomboy/ActionManager.cs:142
439#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:411
440msgid "_Close"
441msgstr "_Затваряне"
442
443#: ../Tomboy/ActionManager.cs:143
444msgid "Close this window"
445msgstr "Затваряне на този прозорец"
446
447#: ../Tomboy/ActionManager.cs:146
448#: ../Tomboy/Tray.cs:300
449msgid "_Quit"
450msgstr "_Спиране на програмата"
451
452#: ../Tomboy/ActionManager.cs:147
453msgid "Quit Tomboy"
454msgstr "Спиране на Tomboy"
455
456#: ../Tomboy/ActionManager.cs:150
457msgid "_Edit"
458msgstr "_Редактиране"
459
460#: ../Tomboy/ActionManager.cs:154
461#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:65
462msgid "Tomboy Preferences"
463msgstr "Настройки на Tomboy"
464
465#: ../Tomboy/ActionManager.cs:160
466msgid "_Contents"
467msgstr "_Ръководство"
468
469#: ../Tomboy/ActionManager.cs:161
470msgid "Tomboy Help"
471msgstr "Помощ за Tomboy"
472
473#: ../Tomboy/ActionManager.cs:165
474#: ../Tomboy/MacApplication.cs:233
475msgid "About Tomboy"
476msgstr "Относно Tomboy"
477
478#: ../Tomboy/ActionManager.cs:168
479msgid "TrayIcon"
480msgstr "Икона в областта за уведомяване"
481
482#: ../Tomboy/ActionManager.cs:171
483msgid "Create _New Note"
484msgstr "Създаване на _нова бележка"
485
486#: ../Tomboy/ActionManager.cs:175
487#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:354
488msgid "_Search All Notes"
489msgstr "Т_ърсене из всички бележки"
490
491#: ../Tomboy/ActionManager.cs:176
492msgid "Open the Search All Notes window"
493msgstr "Отваряне на „Търсене из всички бележки“"
494
495#: ../Tomboy/ActionManager.cs:180
496msgid "Start synchronizing notes"
497msgstr "Започване на синхронизацията на бележките"
498
499#. Addin's tab caption
500#: ../Tomboy/Addins/AdvancedPreferences/AdvancedPreferencesAddin.cs:38
501msgid "Advanced"
502msgstr "Допълнителни"
503
504#. Menu Note Count option
505#: ../Tomboy/Addins/AdvancedPreferences/AdvancedPreferencesAddin.cs:56
506msgid "Minimum number of notes to show in Recent list (maximum 18)"
507msgstr "Минимален брой бележки, които да се показват в менюто за последни бележки (стандартно е 18)"
508
509#: ../Tomboy/Addins/Backlinks/BacklinksNoteAddin.cs:38
510msgid "What links here?"
511msgstr "Бележки свързани с тази"
512
513#. This is a disabled placeholder item for an empty menu
514#: ../Tomboy/Addins/Backlinks/BacklinksNoteAddin.cs:85
515msgid "(none)"
516msgstr "(нищо)"
517
518#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:23
519msgid "You can use any bugzilla just by dragging links into notes.  If you want a special icon for certain hosts, add them here."
520msgstr "Можете да използвате произволна инсталация на Bugzilla, просто като извлечете връзките върху бележките. Ако искате специална икона за някои хостове, добавете ги тук."
521
522#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:41
523msgid "Host Name"
524msgstr "Име на хоста"
525
526#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:58
527msgid "Icon"
528msgstr "Икона"
529
530#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:176
531msgid "Select an icon..."
532msgstr "Избор на икона…"
533
534#. Extra Widget
535#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:191
536msgid "_Host name:"
537msgstr "Име на _хоста:"
538
539#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:220
540msgid "No host name specified"
541msgstr "Не е указано име"
542
543#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:221
544msgid "You must specify the Bugzilla host name to use with this icon."
545msgstr "Трябва да укажете името на хоста на Bugzilla, за да използвате тази икона."
546
547#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:247
548msgid "Error saving icon"
549msgstr "Грешка при запазване на икона"
550
551#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:248
552msgid "Could not save the icon file."
553msgstr "Файлът с иконата не може да бъде запазен.  "
554
555#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:302
556msgid "Really remove this icon?"
557msgstr "Наистина ли да се изтрие тази икона?"
558
559#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:303
560msgid "If you remove an icon it is permanently lost."
561msgstr "Ако изтриете икона, тя се губи завинаги."
562
563#: ../Tomboy/Addins/Evolution/EvolutionNoteAddin.cs:273
564msgid "Cannot open email"
565msgstr "Неуспех при отварянето на е-пощата"
566
567#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlApplicationAddin.cs:59
568msgid "HTML"
569msgstr "HTML"
570
571#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlDialog.cs:13
572msgid "Destination for HTML Export"
573msgstr "Папка-цел за изнасяне в HTML"
574
575#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlDialog.cs:23
576msgid "Export linked notes"
577msgstr "Изнасяне на свързани бележки"
578
579#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlDialog.cs:28
580msgid "Include all other linked notes"
581msgstr "Включване на всички свързани бележки"
582
583#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:67
584msgid "Export to HTML"
585msgstr "Изнасяне на тази бележка в HTML"
586
587#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:115
588#, csharp-format
589msgid "Your note was exported to \"{0}\"."
590msgstr "Бележката бе изнесена в „{0}“."
591
592#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:126
593msgid "Note exported successfully"
594msgstr "Бележката бе успешно изнесена."
595
596#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:132
597#: ../Tomboy/ExportAllApplicationAddin.cs:195
598#: ../Tomboy/ExportAllApplicationAddin.cs:273
599msgid "Access denied."
600msgstr "Достъпът е отказан."
601
602#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:134
603#: ../Tomboy/ExportAllApplicationAddin.cs:200
604#: ../Tomboy/ExportAllApplicationAddin.cs:278
605msgid "Folder does not exist."
606msgstr "Папката не съществува."
607
608#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:149
609#, csharp-format
610msgid "Could not save the file \"{0}\""
611msgstr "Файлът „{0}“ не може да бъде запазен"
612
613#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:93
614msgid "_Folder Path:"
615msgstr "_Път до папка:"
616
617#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:100
618msgid "Select Synchronization Folder..."
619msgstr "Избор на папка за синхронизация…"
620
621#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:127
622msgid "Folder path field is empty."
623msgstr "Полето за път до папката е празно."
624
625#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:136
626msgid "Specified folder path does not exist, and Tomboy was unable to create it."
627msgstr "Указаният път до папка не съществува, а Tomboy не успя да го създаде."
628
629#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:214
630msgid "Local Folder"
631msgstr "Локална папка"
632
633#: ../Tomboy/Addins/FixedWidth/FixedWidthMenuItem.cs:13
634msgid "Fixed Wid_th"
635msgstr "_Равноширок"
636
637#: ../Tomboy/Addins/GalagoPresence/GalagoPresenceNoteAddin.cs:244
638#, csharp-format
639msgid "Cannot contact '{0}'"
640msgstr "Неуспех при свързването с „{0}“"
641
642#: ../Tomboy/Addins/GalagoPresence/GalagoPresenceNoteAddin.cs:247
643#, csharp-format
644msgid "Error running gaim-remote: {0}"
645msgstr "Грешка при стартирането на gaim-remote: {0}"
646
647#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampNoteAddin.cs:29
648msgid "Insert Timestamp"
649msgstr "Вмъкване на дата"
650
651#. initial newline
652#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampPreferences.cs:29
653#: ../Tomboy/Applet.cs:223
654#: ../Tomboy/Preferences.cs:154
655msgid "dddd, MMMM d, h:mm tt"
656msgstr "d MMMM — dddd, HH:mm"
657
658#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampPreferences.cs:54
659msgid "Choose one of the predefined formats or use your own."
660msgstr "Изберете един от дадените формати или ползвайте личен."
661
662#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampPreferences.cs:62
663msgid "Use _Selected Format"
664msgstr "Използване на _избран формат"
665
666#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampPreferences.cs:87
667msgid "_Use Custom Format"
668msgstr "Избор на _личен формат"
669
670#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:10
671msgid "Today: Template"
672msgstr "Шаблонна бележка „Днес“"
673
674#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:12
675msgid "Today: "
676msgstr "Днес: "
677
678#. Format: "Today: Friday, July 01 2005"
679#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:17
680msgid "dddd, MMMM d yyyy"
681msgstr "d MMMM yyyy, dddd"
682
683#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:43
684msgid "Tasks"
685msgstr "Задачи"
686
687#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:44
688msgid "Appointments"
689msgstr "Срещи"
690
691#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDayPreferences.cs:16
692msgid "Change the <b>Today: Template</b> note to customize the text that new Today notes have."
693msgstr "Променете бележката <b>Шаблонна бележка „Днес“</b>, за да промените текста, който се появява в новите бележки „Днес“."
694
695#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDayPreferences.cs:24
696msgid "_Open Today: Template"
697msgstr "_Отваряне на шаблонна бележка „Днес“"
698
699#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:52
700msgid "Print"
701msgstr "Печат"
702
703#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:82
704msgid "Error printing note"
705msgstr "Грешка при печатане на бележка."
706
707#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:223
708#, csharp-format
709msgid "Page {0} of {1}"
710msgstr "Страница {0} от {1}"
711
712#. Translators: Explanation of the date and time format specifications can be found here:
713#. * http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.globalization.datetimeformatinfo.aspx
714#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:242
715msgid "dddd MM/dd/yyyy, hh:mm:ss tt"
716msgstr "dd.MM.yyyy — dddd, HH:mm"
717
718#. Adding menu item when note is opened and window created
719#: ../Tomboy/Addins/RemoveBrokenLinks/RemoveBrokenLinksAddin.cs:32
720msgid "Remove broken links"
721msgstr "Изтриване на счупените връзки"
722
723#: ../Tomboy/Addins/Sketching/SketchingNoteAddin.cs:19
724msgid "Add a sketch"
725msgstr "Добавяне на скица"
726
727#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:48
728#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:59
729msgid "Se_rver:"
730msgstr "_Сървър:"
731
732#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:52
733#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:61
734msgid "User_name:"
735msgstr "_Име на потребител:"
736
737#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:56
738msgid "_Folder Path (optional):"
739msgstr "_Път до папката (по избор):"
740
741#. Text for label describing setup required for SSH sync addin to work
742#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:59
743msgid "SSH synchronization requires an existing SSH key for this server and user, added to a running SSH daemon."
744msgstr "Синхронизацията по SSH изисква на демона за SSH да се даде ключ за този потребител на този сървър."
745
746#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:83
747msgid "Server or username field is empty."
748msgstr "Полето за сървър или потребителско име е празно."
749
750#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:143
751msgid "SSH"
752msgstr "SSH"
753
754#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:192
755msgid "Timeout connecting to server. Please ensure that your SSH key has been added to a running SSH daemon."
756msgstr "Времето за осъществяване на връзка със сървъра изтече. Проверете дали сте добавили правилния ключ към стартиран демон за SSH."
757
758#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:50
759msgid "Import from Sticky Notes"
760msgstr "Внасяне на лепкавите бележки"
761
762#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:133
763msgid "No Sticky Notes found"
764msgstr "Не са открити лепкави бележки"
765
766#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:134
767#, csharp-format
768msgid "No suitable Sticky Notes file was found at \"{0}\"."
769msgstr "Не е открит подходящ файл за лепкави бележки на „{0}“."
770
771#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:143
772msgid "Sticky Notes import completed"
773msgstr "Завърши внасянето на лепкавите бележки"
774
775#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:144
776#, csharp-format
777msgid "<b>{0}</b> of <b>{1}</b> Sticky Note was successfully imported."
778msgid_plural "<b>{0}</b> of <b>{1}</b> Sticky Notes were successfully imported."
779msgstr[0] "Успешно е внесена <b>{0}</b> от общо <b>{1}</b> лепкави бележки."
780msgstr[1] "Успешно са внесени <b>{0}</b> от общо <b>{1}</b> лепкави бележки."
781
782#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:159
783msgid "Untitled"
784msgstr "Без име"
785
786#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:188
787msgid "Sticky Note: "
788msgstr "Лепкава бележка: "
789
790#: ../Tomboy/Addins/Tasque/TasqueNoteAddin.cs:62
791msgid "Tasque"
792msgstr "Tasque"
793
794#. Note to translators: "All" here must match up with the "All"
795#. category translation in Tasque for this to work properly.  "All"
796#. is used here to allow Tasque to decide which default category
797#. will be used to create the new task.
798#: ../Tomboy/Addins/Tasque/TasqueNoteAddin.cs:86
799msgid "All"
800msgstr "Всички"
801
802#: ../Tomboy/Addins/Tasque/TasqueNoteAddin.cs:145
803msgid "--- Tasque is not running ---"
804msgstr "--- Tasque не работи ---"
805
806#: ../Tomboy/Addins/Underline/UnderlineMenuItem.cs:12
807msgid "_Underline"
808msgstr "_Подчертаване"
809
810#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:56
811msgid "_URL:"
812msgstr "_Адрес:"
813
814#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:67
815msgid "_Password:"
816msgstr "_Парола:"
817
818#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:80
819msgid "URL, username, or password field is empty."
820msgstr "Полето за адреса, потребителското име или паролата е празно."
821
822#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:133
823msgid "WebDAV"
824msgstr "WebDAV"
825
826#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:192
827msgid "There was an error connecting to the server.  This may be caused by using an incorrect user name and/or password."
828msgstr "Грешка при свързването към сървър. Това може да се дължи на използването на неправилна комбинация от име и парола."
829
830#. TODO: If the above fails (no keyring daemon), save all but password
831#. to GConf, and notify user.
832#. Save configuration into GConf
833#. Preferences.Set ("/apps/tomboy/sync_wdfs_url", url ?? string.Empty);
834#. Preferences.Set ("/apps/tomboy/sync_wdfs_username", username ?? string.Empty);
835#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:268
836msgid "Saving configuration to the GNOME keyring failed with the following message:"
837msgstr "Запазването на настройките в ключодържателя на GNOME бе неуспешно и върна следното съобщение:"
838
839#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:66
840#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:97
841msgid "Connect to Server"
842msgstr "Свързване към сървър"
843
844#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:68
845msgid "Connected"
846msgstr "Свързан"
847
848#. Translators: The web service supporting Tomboy WebSync is not responding as expected
849#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:126
850#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:157
851#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:171
852msgid "Server not responding. Try again later."
853msgstr "Сървърът не отговаря. Пробвайте отново по-късно."
854
855#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:202
856msgid "Authorization Failed, Try Again"
857msgstr "Неуспешна оторизация. Пробвайте отново"
858
859#. Translators: Title of web page presented to user after they authorized Tomboy for sync
860#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:211
861msgid "Tomboy Web Authorization Successful"
862msgstr "Успешна оторизация през уеб"
863
864#. Translators: Body of web page presented to user after they authorized Tomboy for sync
865#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:213
866msgid "Please return to the Tomboy Preferences window and press Save to start synchronizing."
867msgstr "Върнете се в прозореца „Настройки на Tomboy“ и натиснете бутона „Запазване“, за да започне синхронизацията"
868
869#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:222
870msgid "Connected. Press Save to start synchronizing"
871msgstr "Успешна връзка. Натиснете „Запазване“, за да започне синхронизацията"
872
873#. Translators: The user must take action in their web browser to continue the authorization process
874#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:228
875#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:240
876msgid "Authorizing in browser (Press to reset connection)"
877msgstr "Оторизация чрез браузър (натиснете, за да преустановите връзката)"
878
879#. Translators: Sometimes a user's default browser is not set, so we recommend setting it and trying again
880#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:236
881msgid "Set the default browser and try again"
882msgstr "Задайте стандартен браузър и пробвайте отново"
883
884#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncServiceAddin.cs:70
885msgid "Tomboy Web"
886msgstr "Уеб сайт на Tomboy"
887
888#: ../Tomboy/ExportAllApplicationAddin.cs:53
889#, csharp-format
890#| msgid "Export All Notes to "
891msgid "Export All Notes to {0}"
892msgstr "Изнасяне на всички бележки в {0}"
893
894#: ../Tomboy/ExportAllApplicationAddin.cs:54
895#, csharp-format
896#| msgid "Start exporting notes to "
897msgid "Start exporting notes to {0}"
898msgstr "Изнасяне на всички бележки в {0}"
899
900#: ../Tomboy/ExportAllApplicationAddin.cs:58
901#, csharp-format
902#| msgid "Export selected notebook to "
903msgid "Export selected notebook to {0}"
904msgstr "Изнасяне на избрания бележник в {0}"
905
906#: ../Tomboy/ExportAllApplicationAddin.cs:59
907#, csharp-format
908#| msgid "Start exporting notebook to "
909msgid "Start exporting notebook to {0}"
910msgstr "Изнасяне на бележник в {0}"
911
912#: ../Tomboy/ExportAllApplicationAddin.cs:65
913#: ../Tomboy/Synchronization/SyncManager.cs:161
914msgid "_Tools"
915msgstr "_Инструменти"
916
917#: ../Tomboy/ExportAllApplicationAddin.cs:68
918msgid "Export"
919msgstr "Изнасяне"
920
921#: ../Tomboy/ExportAllApplicationAddin.cs:69
922msgid "Export your notes."
923msgstr "Изнасяне на бележките ви."
924
925#: ../Tomboy/ExportAllApplicationAddin.cs:72
926#, csharp-format
927#| msgid "Export All Notes To "
928msgid "Export All Notes To {0}"
929msgstr "Изнасяне на всички бележки в {0}"
930
931#: ../Tomboy/ExportAllApplicationAddin.cs:77
932#, csharp-format
933#| msgid "Export Selected Notebook To "
934msgid "Export Selected Notebook To {0}"
935msgstr "Изнасяне на избрания бележник в {0}"
936
937#: ../Tomboy/ExportAllApplicationAddin.cs:153
938#, csharp-format
939#| msgid "All Notes"
940msgid "All Notes {0} Export"
941msgstr "Изнасяне на всички {0} бележки"
942
943#: ../Tomboy/ExportAllApplicationAddin.cs:193
944#: ../Tomboy/ExportAllApplicationAddin.cs:271
945msgid "Could not export, access denied."
946msgstr "Не може да се изнася — достъпът е отказан."
947
948#: ../Tomboy/ExportAllApplicationAddin.cs:198
949#: ../Tomboy/ExportAllApplicationAddin.cs:276
950msgid "Could not export, folder does not exist."
951msgstr "Не може да се изнася — папката не съществува."
952
953#: ../Tomboy/ExportAllApplicationAddin.cs:203
954#: ../Tomboy/ExportAllApplicationAddin.cs:281
955#, csharp-format
956msgid "Could not export: {0}"
957msgstr "Не може да се изнася: „{0}“"
958
959#: ../Tomboy/ExportAllApplicationAddin.cs:205
960#: ../Tomboy/ExportAllApplicationAddin.cs:283
961msgid "Unknown error."
962msgstr "Непозната грешка."
963
964#: ../Tomboy/ExportAllApplicationAddin.cs:236
965#: ../Tomboy/Notebooks/Notebook.cs:237
966msgid "Unfiled Notes"
967msgstr "Некартотекирани"
968
969#: ../Tomboy/ExportAllApplicationAddin.cs:389
970#, csharp-format
971msgid "Your notes were exported to \"{0}\"."
972msgstr "Бележките бяха изнесени в „{0}“."
973
974#: ../Tomboy/ExportAllApplicationAddin.cs:398
975msgid "Notes exported successfully"
976msgstr "Бележките бяха успешно изнесени"
977
978#: ../Tomboy/ExportAllApplicationAddin.cs:421
979#, csharp-format
980msgid "Could not save the files in \"{0}\""
981msgstr "Файловете не могат да бъдат запазени в „{0}“"
982
983#. Translators: {0} is the export type, e.g. HTML
984#: ../Tomboy/ExportAllApplicationAddin.cs:507
985#, csharp-format
986#| msgid "Create destination folder for "
987msgid "Create destination folder for {0} export"
988msgstr "Създаване на целева папка за изнасянето на {0}"
989
990#: ../Tomboy/JumpListManager.cs:96
991#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:85
992msgid "Search All Notes"
993msgstr "Търсене из всички бележки"
994
995#. IShellLink new_notebook = CreateShellLink("New Notebook", topmboy_path, "--new-notebook",
996#. icons_path, (int)TomboyIcons.NewNotebook);
997#. if (new_notebook != null)
998#. object_collection.AddObject(new_notebook);
999#: ../Tomboy/JumpListManager.cs:106
1000msgid "Create New Note"
1001msgstr "Създаване на нова бележка"
1002
1003#: ../Tomboy/JumpListManager.cs:136
1004#, csharp-format
1005msgid "{0} (new)"
1006msgstr "{0} (нова)"
1007
1008#: ../Tomboy/JumpListManager.cs:158
1009msgid "Recent Notes"
1010msgstr "Скорошни бележки"
1011
1012#. Translators: This is the name of "Window" menu in the Mac menubar
1013#: ../Tomboy/MacApplication.cs:215
1014msgid "_Window"
1015msgstr "_Прозорец"
1016
1017#: ../Tomboy/MacApplication.cs:234
1018msgid "Preferences..."
1019msgstr "Настройки…"
1020
1021#: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:24
1022#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:53
1023msgid "Create a new notebook"
1024msgstr "Създаване на нов бележник"
1025
1026#: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:25
1027msgid "Type the name of the notebook you'd like to create."
1028msgstr "Въведете името на бележника, който искате да създадете."
1029
1030#: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:31
1031msgid "N_otebook name:"
1032msgstr "Име на _бележника:"
1033
1034#: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:45
1035msgid "Name already taken"
1036msgstr "Името на бележника е заето"
1037
1038#. Translation note: This is the Create button in the Create
1039#. New Note Dialog.
1040#: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:59
1041msgid "C_reate"
1042msgstr "_Създаване"
1043
1044#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:48
1045msgid "Note_books"
1046msgstr "_Бележници"
1047
1048#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:49
1049#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:69
1050msgid "Create a new note in a notebook"
1051msgstr "Създаване на нова бележка в бележник"
1052
1053#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:52
1054#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:223
1055msgid "New Note_book..."
1056msgstr "Но_в бележник…"
1057
1058#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:56
1059msgid "_New Note"
1060msgstr "_Нова бележка"
1061
1062#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:57
1063msgid "Create a new note in this notebook"
1064msgstr "Създаване на нова бележка в този бележник"
1065
1066#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:60
1067msgid "_Open Template Note"
1068msgstr "Отваряне на _шаблонната бележка"
1069
1070#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:61
1071msgid "Open this notebook's template note"
1072msgstr "Отваряне на шаблонната бележка на този бележник"
1073
1074#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:64
1075msgid "Delete Note_book"
1076msgstr "Изтриване на _този бележник"
1077
1078#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:65
1079msgid "Delete the selected notebook"
1080msgstr "Изтриване на избрания бележник"
1081
1082#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:68
1083#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:276
1084msgid "Notebooks"
1085msgstr "Бележници"
1086
1087#. The templateNoteTite should show the name of the
1088#. notebook.  For example, if the name of the notebooks
1089#. "Meetings", the templateNoteTitle should be "Meetings
1090#. Notebook Template".  Translators should place the
1091#. name of the notebook accordingly using "{0}".
1092#. TODO: Figure out how to make this note for
1093#. translators appear properly.
1094#: ../Tomboy/Notebooks/Notebook.cs:79
1095#, csharp-format
1096msgid "{0} Notebook Template"
1097msgstr "Шаблона бележка за {0}"
1098
1099#: ../Tomboy/Notebooks/Notebook.cs:153
1100#| msgid "_New Note"
1101msgid "New Note"
1102msgstr "Нова бележка"
1103
1104#: ../Tomboy/Notebooks/Notebook.cs:205
1105msgid "All Notes"
1106msgstr "Всички бележки"
1107
1108#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookManager.cs:367
1109msgid "Really delete this notebook?"
1110msgstr "Наистина ли да се изтрие този бележник?"
1111
1112#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookManager.cs:369
1113msgid "The notes that belong to this notebook will not be deleted, but they will no longer be associated with this notebook.  This action cannot be undone."
1114msgstr "Бележките в този бележник няма да бъдат изтрити, но няма да бъдат свързани повече с него. Това действие не може да се отмени."
1115
1116#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookMenuItem.cs:14
1117msgid "No notebook"
1118msgstr "Няма бележници"
1119
1120#. Translators should preserve the "{0}" in the following
1121#. string.  After being formatted for a notebook named,
1122#. "Meetings", for example, the resultant string would be:
1123#. New "Meetings" Note
1124#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookNewNoteMenuItem.cs:27
1125#, csharp-format
1126msgid "New \"{0}\" Note"
1127msgstr "Нова бележка за {0}"
1128
1129#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookNoteAddin.cs:56
1130msgid "Place this note into a notebook"
1131msgstr "Поставяне на бележката в бележник"
1132
1133#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookNoteAddin.cs:148
1134msgid "Notebook"
1135msgstr "Бележник"
1136
1137#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookNoteAddin.cs:177
1138msgid "_New notebook..."
1139msgstr "Но_в бележник…"
1140
1141#: ../Tomboy/Note.cs:515
1142#: ../Tomboy/NoteManager.cs:475
1143#, csharp-format
1144msgid "New Note {0}"
1145msgstr "Нова бележка {0}"
1146
1147#: ../Tomboy/Note.cs:1607
1148#, csharp-format
1149#| msgid "Really delete this {0} note?"
1150#| msgid_plural "Really delete these {0} notes?"
1151msgid "Really delete \"{0}\"?"
1152msgstr "Наистина ли да се изтрие тази {0} бележка?"
1153
1154#: ../Tomboy/Note.cs:1610
1155#, csharp-format
1156msgid "Really delete this {0} note?"
1157msgid_plural "Really delete these {0} notes?"
1158msgstr[0] "Наистина ли да се изтрие тази {0} бележка?"
1159msgstr[1] "Наистина ли да се изтрият тези {0} бележки?"
1160
1161#: ../Tomboy/Note.cs:1621
1162msgid "If you delete a note it is permanently lost."
1163msgstr "Ако изтриете бележка, тя се губи завинаги."
1164
1165#: ../Tomboy/Note.cs:1655
1166#, csharp-format
1167msgid "An error occurred while saving your notes. Please check that you have sufficient disk space, and that you have appropriate rights on {0}. Error details can be found in {1}."
1168msgstr "При запазването на бележките възникна грешка. Проверете дали имате достатъчно свободно място на диска и необходимите права за папката „{0}“. Подробностите за грешката са във файла „{1}“."
1169
1170#: ../Tomboy/Note.cs:1671
1171msgid "Error saving note data."
1172msgstr "Грешка при запазване на данните на бележка."
1173
1174#. New Note Template
1175#. Translators: This is 'New Note' Template, not New 'Note Template'
1176#: ../Tomboy/NoteManager.cs:21
1177#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:257
1178msgid "New Note Template"
1179msgstr "Нова шаблонна бележка"
1180
1181#. Create migration notification note
1182#. Translators: The title of the data migration note
1183#: ../Tomboy/NoteManager.cs:147
1184msgid "Your Notes Have Moved!"
1185msgstr "Бележките ви са преместени!"
1186
1187#. Translators: The contents (not including the title) of the data migration note. {0}, {1}, {2}, {3}, and {4} are replaced by directory paths and should not be changed
1188#: ../Tomboy/NoteManager.cs:160
1189#, csharp-format
1190msgid ""
1191"In the latest version of Tomboy, your note files have moved.  You have probably never cared where your notes are stored, and if you still don't care, please go ahead and <bold>delete this note</bold>.  :-)\n"
1192"\n"
1193"Your old note directory is still safe and sound at <link:url>{0}</link:url> . If you go back to an older version of Tomboy, it will look for notes there.\n"
1194"\n"
1195"But we've copied your notes and configuration info into new directories, which will be used from now on:\n"
1196"\n"
1197"<list><list-item dir=\"ltr\">Notes can now be found at <link:url>{1}</link:url>\n"
1198"</list-item><list-item dir=\"ltr\">Configuration is at <link:url>{2}</link:url>\n"
1199"</list-item><list-item dir=\"ltr\">You can install add-ins at <link:url>{3}</link:url>\n"
1200"</list-item><list-item dir=\"ltr\">Log files can be found at <link:url>{4}</link:url></list-item></list>\n"
1201"\n"
1202"Ciao!"
1203msgstr ""
1204"В последната версия на Tomboy бележките ви са преместени. Ако никога досега не сте се интересували къде се съхраняват и това продължава да е така — просто <bold>изтрийте тази бележка</bold>.  :-)\n"
1205"\n"
1206"Предишната папка, в която старите бележки все така си седят, е <link:url>{0}</link:url> . Ако се върнете към стара версия на Tomboy, програмата ще работи с тях.\n"
1207"\n"
1208"Все пак, бележките и настройките са копирани в нови папки, който ще се ползват в бъдеще:\n"
1209"\n"
1210"<list><list-item dir=\"ltr\">Бележките се намират в <link:url>{1}</link:url>\n"
1211"</list-item><list-item dir=\"ltr\">Настройките се намират в <link:url>{2}</link:url>\n"
1212"</list-item><list-item dir=\"ltr\">Приставките се намират в <link:url>{3}</link:url>\n"
1213"</list-item><list-item dir=\"ltr\">Дневниците се намират в <link:url>{4}</link:url></list-item></list>\n"
1214"\n"
1215"Поздрави!"
1216
1217#: ../Tomboy/NoteManager.cs:265
1218msgid ""
1219"<note-content>Start Here\n"
1220"\n"
1221"<bold>Welcome to Tomboy!</bold>\n"
1222"\n"
1223"Use this \"Start Here\" note to begin organizing your ideas and thoughts.\n"
1224"\n"
1225"You can create new notes to hold your ideas by selecting the \"Create New Note\" item from the Tomboy Notes menu in your GNOME Panel. Your note will be saved automatically.\n"
1226"\n"
1227"Then organize the notes you create by linking related notes and ideas together!\n"
1228"\n"
1229"We've created a note called <link:internal>Using Links in Tomboy</link:internal>.  Notice how each time we type <link:internal>Using Links in Tomboy</link:internal> it automatically gets underlined?  Click on the link to open the note.</note-content>"
1230msgstr ""
1231"<note-content>Започнете от тук\n"
1232"\n"
1233"<bold>Добре дошли в Tomboy!</bold>\n"
1234"\n"
1235"Използвайте тази „Начална бележка“, за да организирате вашите идеи и мисли.\n"
1236"\n"
1237"Можете да създадете нови бележки, за да съхраните вашите идеи чрез избирането на „Създаване на нова бележка“ от менюто на Tomboy в панела на GNOME.\n"
1238"\n"
1239"След това можете да организирате бележките като създавате връзки между тях!\n"
1240"\n"
1241"Създадена е бележка наречена <link:internal>Създаване на връзки в Tomboy</link:internal>. Забележете как всеки път когато напишем <link:internal>Създаване на връзки в Tomboy</link:internal> тази фраза се подчертава автоматично. Натиснете върху връзката, за да отворите бележката.</note-content>"
1242
1243#: ../Tomboy/NoteManager.cs:284
1244msgid ""
1245"<note-content>Using Links in Tomboy\n"
1246"\n"
1247"Notes in Tomboy can be linked together by highlighting text in the current note and clicking the <bold>Link</bold> button above in the toolbar.  Doing so will create a new note and also underline the note's title in the current note.\n"
1248"\n"
1249"Changing the title of a note will update links present in other notes.  This prevents broken links from occurring when a note is renamed.\n"
1250"\n"
1251"Also, if you type the name of another note in your current note, it will automatically be linked for you.</note-content>"
1252msgstr ""
1253"<note-content>Създаване на връзки в Tomboy\n"
1254"\n"
1255"Бележките в Tomboy могат да бъдат свързвани чрез избиране на текст в текущата бележка и натискане на бутона <bold>Връзка</bold> в лентата с инструменти. С това действие ще създадете нова бележка и също така ще подчертаете заглавието на текущата бележка.\n"
1256"\n"
1257"Промяната на заглавието на бележка ще доведе до актуализиране на връзките в другите бележки. Това ще предотврати създаването на счупени връзки при преименуването на бележката.\n"
1258"\n"
1259"Ако напишете името на друга бележка във вашата текуща бележка, двете бележки ще се свържат автоматично.</note-content>"
1260
1261#. Attempt to find an existing Start Here note
1262#: ../Tomboy/NoteManager.cs:299
1263#: ../Tomboy/NoteManager.cs:395
1264msgid "Start Here"
1265msgstr "Начална бележка"
1266
1267#: ../Tomboy/NoteManager.cs:304
1268msgid "Using Links in Tomboy"
1269msgstr "Създаване на връзки в Tomboy"
1270
1271#. Use a simple "Describe..." body and highlight
1272#. it so it can be easily overwritten
1273#: ../Tomboy/NoteManager.cs:543
1274#: ../Tomboy/NoteManager.cs:646
1275msgid "Describe your new note here."
1276msgstr "Тук опишете новата бележка."
1277
1278#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:50
1279msgid "Rename Note Links?"
1280msgstr "Да се преименуват ли връзките в бележките?"
1281
1282#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:56
1283msgid "_Rename Links"
1284msgstr "_Преименуване на връзки"
1285
1286#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:59
1287msgid "_Don't Rename Links"
1288msgstr "_Без преименуване на връзки"
1289
1290#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:67
1291#, csharp-format
1292msgid ""
1293"Rename links in other notes from \"<span underline=\"single\">{0}</span>\" to \"<span underline=\"single\">{1}</span>\"?\n"
1294"\n"
1295"If you do not rename the links, they will no longer link to anything."
1296msgstr ""
1297"Да се преименуват ли връзките в другите бележки от „<span underline=\"single\">{0}</span>“ на „<span underline=\"single\">{1}</span>“?\n"
1298"\n"
1299"Ако не се преименуват, връзките няма да работят повече."
1300
1301#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:83
1302msgid "Rename Links"
1303msgstr "Преименуване на връзки"
1304
1305#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:95
1306#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:119
1307msgid "Note Title"
1308msgstr "Заглавие на бележката"
1309
1310#. Translators: This button causes all notes in the list to be selected
1311#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:118
1312msgid "Select All"
1313msgstr "Избор на всичко"
1314
1315#. Translators: This button causes all notes in the list to be unselected
1316#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:127
1317msgid "Select None"
1318msgstr "Изчистване на избора"
1319
1320#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:144
1321msgid "Ad_vanced"
1322msgstr "_Допълнителни"
1323
1324#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:147
1325msgid "Always show this _window"
1326msgstr "Този _прозорец да се показва винаги"
1327
1328#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:155
1329msgid "Never rename _links"
1330msgstr "Връзките да не се преименуват _никога"
1331
1332#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:163
1333msgid "Alwa_ys rename links"
1334msgstr "Връзките да се преименуват _винаги"
1335
1336#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:59
1337msgid "Find in This Note"
1338msgstr "Търсене в тази бележка"
1339
1340#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:366
1341msgid "_Link to New Note"
1342msgstr "_Връзка към нова бележка"
1343
1344#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:378
1345msgid "Te_xt"
1346msgstr "Т_екст"
1347
1348#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:386
1349msgid "_Find in This Note"
1350msgstr "_Търсене в тази бележка"
1351
1352#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:401
1353msgid "Clos_e All Notes"
1354msgstr "Затваряне на вси_чки бележки"
1355
1356#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:441
1357msgid "Search"
1358msgstr "Търсене"
1359
1360#. TODO: If we ever add a way to customize internal keybindings, this will need to change
1361#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:445
1362msgid "Search your notes"
1363msgstr "Търсене из бележките ви"
1364
1365#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:457
1366msgid "Link"
1367msgstr "Връзка"
1368
1369#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:464
1370msgid "Link selected text to a new note"
1371msgstr "Свързване на избрания текст към нова бележка"
1372
1373#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:477
1374msgid "_Text"
1375msgstr "Т_екст"
1376
1377#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:482
1378msgid "Set properties of text"
1379msgstr "Настройване свойствата на текста"
1380
1381#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:487
1382msgid "T_ools"
1383msgstr "_Инструменти"
1384
1385#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:491
1386msgid "Use tools on this note"
1387msgstr "Използване на инструменти в тази бележка"
1388
1389#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:499
1390msgid "Delete this note"
1391msgstr "Изтриване на тази бележка"
1392
1393#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:507
1394#: ../Tomboy/Synchronization/SyncManager.cs:163
1395msgid "Synchronize Notes"
1396msgstr "Синхронизация на бележките"
1397
1398#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:565
1399msgid "This note is a template note. It determines the default content of regular notes, and will not show up in the note menu or search window."
1400msgstr "Това е шаблон на бележка. С нея се определя съдържанието на стандартните бележки и не можете да я намерите в менюто „Бележка“ или при търсене."
1401
1402#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:571
1403#| msgid "Connect to Server"
1404msgid "Convert to regular note"
1405msgstr "Преобразуване в стандартна бележка"
1406
1407#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:576
1408msgid "Save Si_ze"
1409msgstr "Запазване на ра_змера"
1410
1411#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:585
1412#| msgid "Select None"
1413msgid "Save Se_lection"
1414msgstr "Запазване на избо_ра"
1415
1416#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:594
1417#| msgid "Note Title"
1418msgid "Save _Title"
1419msgstr "Запазване на и_мето"
1420
1421#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:639
1422msgid "_Find..."
1423msgstr "_Търсене…"
1424
1425#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:650
1426msgid "Find _Next"
1427msgstr "_Следващо"
1428
1429#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:663
1430msgid "Find _Previous"
1431msgstr "_Предишно"
1432
1433#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:751
1434msgid "Cannot create note"
1435msgstr "Неуспешно създаване на бележка"
1436
1437#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:832
1438msgid "_Find:"
1439msgstr "_Търсене:"
1440
1441#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:843
1442msgid "_Previous"
1443msgstr "_Предишна поява"
1444
1445#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:852
1446msgid "_Next"
1447msgstr "_Следваща поява"
1448
1449#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1335
1450msgid "_Bold"
1451msgstr "_Получерно"
1452
1453#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1347
1454msgid "_Italic"
1455msgstr "_Курсивно"
1456
1457#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1359
1458msgid "_Strikeout"
1459msgstr "_Зачеркнато"
1460
1461#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1371
1462msgid "_Highlight"
1463msgstr "О_цветяване"
1464
1465#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1384
1466msgid "Font Size"
1467msgstr "Размер на шрифта"
1468
1469#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1387
1470msgid "_Normal"
1471msgstr "_Нормален"
1472
1473#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1404
1474msgid "Hu_ge"
1475msgstr "Ог_ромен"
1476
1477#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1412
1478msgid "_Large"
1479msgstr "_Голям"
1480
1481#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1420
1482msgid "S_mall"
1483msgstr "_Малък"
1484
1485#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1429
1486msgid "Increase Font Size"
1487msgstr "Увеличаване на шрифта"
1488
1489#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1447
1490msgid "Decrease Font Size"
1491msgstr "Намаляване на шрифта"
1492
1493#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1467
1494msgid "Bullets"
1495msgstr "Поточкови списъци"
1496
1497#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:81
1498msgid "Editing"
1499msgstr "Редактиране"
1500
1501#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:84
1502msgid "Hotkeys"
1503msgstr "Бързи клавиши"
1504
1505#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:86
1506msgid "Synchronization"
1507msgstr "Синхронизация"
1508
1509#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:88
1510msgid "Add-ins"
1511msgstr "Приставки"
1512
1513#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:174
1514msgid "_Spell check while typing"
1515msgstr "_Автоматична проверка на правописа"
1516
1517#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:183
1518msgid "Misspellings will be underlined in red, with correct spelling suggestions shown in the context menu."
1519msgstr "Грешните думи ще бъдат подчертани в червено. В контекстното меню има предложения за корекция."
1520
1521#. WikiWords...
1522#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:194
1523msgid "Highlight _WikiWords"
1524msgstr "_Отбелязване на УикиДуми"
1525
1526#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:202
1527msgid "Enable this option to highlight words <b>ThatLookLikeThis</b>. Clicking the word will create a note with that name."
1528msgstr "Включете тази опция, за да отбелязвате думи <b>КоитоИзглеждатТака</b>. Натискане с левия бутон на мишката върху думата ще създаде бележка със същото име."
1529
1530#. Auto bulleted list
1531#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:209
1532msgid "Enable auto-_bulleted lists"
1533msgstr "Включване на _поточковите списъци"
1534
1535#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:218
1536msgid "Use custom _font"
1537msgstr "_Избор на личен шрифт"
1538
1539#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:236
1540msgid "When renaming a linked note: "
1541msgstr "При преименуването на болежка, към която има връзки: "
1542
1543#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:239
1544msgid "Ask me what to do"
1545msgstr "Да се пита за действие"
1546
1547#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:240
1548msgid "Never rename links"
1549msgstr "Връзките да не се преименуват никога"
1550
1551#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:241
1552msgid "Always rename links"
1553msgstr "Връзките да се преименуват винаги"
1554
1555#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:261
1556msgid "Use the new note template to specify the text that should be used when creating a new note."
1557msgstr "Използвайте шаблона за нови бележки, за да укажете текста, който трябва да се използва при създаването на нова бележка."
1558
1559#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:270
1560msgid "Open New Note Template"
1561msgstr "Отваряне на нова шаблонна бележка"
1562
1563#. Hotkeys...
1564#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:327
1565msgid "Listen for _Hotkeys"
1566msgstr "_Следене за бързи клавиши"
1567
1568#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:336
1569msgid "Hotkeys allow you to quickly access your notes from anywhere with a keypress. Example Hotkeys: <b>&lt;Control&gt;&lt;Shift&gt;F11</b>, <b>&lt;Alt&gt;N</b>"
1570msgstr "Бързите клавиши позволяват достъп до бележките с натискане на клавишна комбинация. Например: <b>&lt;Control&gt;&lt;Shift&gt;F11</b>, <b>&lt;Alt&gt;N</b>"
1571
1572#. Show notes menu keybinding...
1573#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:356
1574msgid "Show notes _menu"
1575msgstr "Показване на _менюто за бележки"
1576
1577#. Open Start Here keybinding...
1578#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:373
1579msgid "Open \"_Start Here\""
1580msgstr "Отваряне на „_Начална бележка“"
1581
1582#. Create new note keybinding...
1583#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:390
1584msgid "Create _new note"
1585msgstr "Създаване на нова _бележка"
1586
1587#. Open Search All Notes window keybinding...
1588#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:407
1589msgid "Open \"Search _All Notes\""
1590msgstr "Отваряне на „Т_ърсене из всички бележки“"
1591
1592#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:434
1593msgid "Ser_vice:"
1594msgstr "_Услуга:"
1595
1596#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:487
1597#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1106
1598msgid "Not configurable"
1599msgstr "Не се настройва"
1600
1601#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:513
1602msgid "Automaticall_y Sync in Background Every"
1603msgstr "_Автоматично фоново синхронизиране на всеки"
1604
1605#. Translators: See above comment for details on
1606#. this string.
1607#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:519
1608msgid "Minutes"
1609msgstr "минути"
1610
1611#. "Advanced..." button to bring up extra sync config dialog
1612#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:541
1613msgid "_Advanced..."
1614msgstr "_Допълнителни…"
1615
1616#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:602
1617msgid "The following add-ins are installed"
1618msgstr "Инсталирани са следните приставки"
1619
1620#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:623
1621msgid "Get More Add-Ins..."
1622msgstr "Изтегляне на още приставки…"
1623
1624#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:641
1625msgid "_Enable"
1626msgstr "_Включване"
1627
1628#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:647
1629msgid "_Disable"
1630msgstr "_Изключване"
1631
1632#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:778
1633msgid "Not Implemented"
1634msgstr "Не е реализирано"
1635
1636#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:792
1637#, csharp-format
1638msgid "{0} Preferences"
1639msgstr "Настройки на {0}"
1640
1641#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:931
1642msgid "Choose Note Font"
1643msgstr "Избор на шрифт за бележките"
1644
1645#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:975
1646msgid "Other Synchronization Options"
1647msgstr "Други настройки на синхронизацията"
1648
1649#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:981
1650msgid "When a conflict is detected between a local note and a note on the configured synchronization server:"
1651msgstr "Когато локалната версия на бележка е в конфликт с тази на настроения сървър за синхронизация:"
1652
1653#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:988
1654msgid "Always ask me what to do."
1655msgstr "Винаги да се пита за действие."
1656
1657#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:992
1658msgid "Rename my local note."
1659msgstr "Локалната бележка да се преименува."
1660
1661#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:996
1662msgid "Replace my local note with the server's update."
1663msgstr "Бележката на сървъра да замени локалната."
1664
1665#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1142
1666msgid "Are you sure?"
1667msgstr "Сигурни ли сте?"
1668
1669#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1144
1670msgid "Clearing your synchronization settings is not recommended.  You may be forced to synchronize all of your notes again when you save new settings."
1671msgstr "Не се препоръчва да изчиствате настройките си за синхронизация. Може да се наложи наново да синхронизирате всичките си бележки, когато запазите новите си настройки"
1672
1673#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1157
1674msgid "Resetting Synchronization Settings"
1675msgstr "Изчистване на настройките на синхронизацията"
1676
1677#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1159
1678msgid "You have disabled the configured synchronization service.  Your synchronization settings will now be cleared.  You may be forced to synchronize all of your notes again when you save new settings."
1679msgstr "Изключили сте услугата за автоматична синхронизация. Настройките ви за автоматична синхронизация ще бъдат изчистени. Може да се наложи наново да синхронизирате всичките си бележки, когато запазите новите си настройки"
1680
1681#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1237
1682msgid "Connection successful"
1683msgstr "Успешно свързване"
1684
1685#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1239
1686msgid "Tomboy is ready to synchronize your notes. Would you like to synchronize them now?"
1687msgstr "Tomboy може да синхронизира бележките. Искате ли да ги синхронизирате сега?"
1688
1689#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1262
1690#, csharp-format
1691msgid "Please check your information and try again.  The log file {0} may contain more information about the error."
1692msgstr "Проверете настройките и опитайте отново. Погледнете съдържанието на журналния файл „{0}“ за грешката."
1693
1694#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1274
1695msgid "Error connecting"
1696msgstr "Грешка при свързване"
1697
1698#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1357
1699msgid "Version:"
1700msgstr "Версия:"
1701
1702#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1364
1703msgid "Author:"
1704msgstr "Автор:"
1705
1706#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1371
1707msgid "Copyright:"
1708msgstr "Авторски права:"
1709
1710#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1377
1711msgid "Add-in Dependencies:"
1712msgstr "Зависимости на приставката:"
1713
1714#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:100
1715msgid "_Search:"
1716msgstr "_Търсене:"
1717
1718#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:350
1719msgid "Note"
1720msgstr "Бележка"
1721
1722#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:373
1723msgid "Last Changed"
1724msgstr "Последно променени"
1725
1726#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:512
1727msgid "Matches"
1728msgstr "Съвпадения"
1729
1730#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:563
1731msgid "Title match"
1732msgstr "Съвпадение на заглавието"
1733
1734#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:566
1735#, csharp-format
1736msgid "{0} match"
1737msgid_plural "{0} matches"
1738msgstr[0] "({0} съвпадение)"
1739msgstr[1] "({0} съвпадения)"
1740
1741#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:580
1742#, csharp-format
1743msgid "Total: {0} note"
1744msgid_plural "Total: {0} notes"
1745msgstr[0] "Общо: {0} бележка"
1746msgstr[1] "Общо: {0} бележки"
1747
1748#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:591
1749#, csharp-format
1750msgid "Matches: {0} note"
1751msgid_plural "Matches: {0} notes"
1752msgstr[0] "Съвпадения: {0} бележка"
1753msgstr[1] "Съвпадения: {0} бележки"
1754
1755#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:603
1756msgid ""
1757"No results found in the selected notebook.\n"
1758"Click here to search across all notes."
1759msgstr ""
1760"Не са открити резултати в избрания бележник.\n"
1761"Натиснете тук, за да търсите във всички бележки."
1762
1763#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:609
1764msgid "Click here to search across all notebooks"
1765msgstr "Натиснете тук, за да търсите във всички бележки."
1766
1767#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:775
1768msgid "Notes"
1769msgstr "Бележки"
1770
1771#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:94
1772#, csharp-format
1773msgid "This synchronization addin is not supported on your computer. Please make sure you have FUSE and {0} correctly installed and configured"
1774msgstr "Тази приставка за синхронизация не се поддържа на компютъра ви. Проверете дали потребителските файлови системи (FUSE) и {0} са инсталирани и настроени коректно"
1775
1776#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:129
1777msgid "Could not read testfile."
1778msgstr "Тестовият файл не може да бъде прочетен."
1779
1780#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:132
1781msgid "Write test failed."
1782msgstr "Пробата за запис е неуспешна."
1783
1784#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:176
1785msgid "Timeout connecting to server."
1786msgstr "Времето за връзка със сървъра изтече."
1787
1788#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:184
1789msgid "Error connecting to server."
1790msgstr "Грешка при свързването към сървъра."
1791
1792#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:198
1793msgid "FUSE could not be enabled."
1794msgstr "Потребителските файлови системи не могат да бъдат включени."
1795
1796#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:233
1797msgid "An error ocurred while connecting to the specified server:"
1798msgstr "Възникна грешка при свързване към указания сървър:"
1799
1800#. Expander containing TreeView
1801#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:89
1802msgid "Details"
1803msgstr "Подробности"
1804
1805#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:126
1806msgid "Status"
1807msgstr "Състояние"
1808
1809#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:236
1810msgid "Acquiring sync lock..."
1811msgstr "Придобиване на заключването за синхронизация…"
1812
1813#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:239
1814msgid "Committing changes..."
1815msgstr "Подаване на промените…"
1816
1817#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:242
1818msgid "Synchronizing Notes"
1819msgstr "Синхронизиране на бележките"
1820
1821#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:243
1822msgid "Synchronizing your notes..."
1823msgstr "Синхронизиране на бележките ви…"
1824
1825#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:244
1826msgid "This may take a while, kick back and enjoy!"
1827msgstr "Това може да отнеме известно време. Изчакайте."
1828
1829#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:246
1830msgid "Connecting to the server..."
1831msgstr "Свързване към сървър…"
1832
1833#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:252
1834msgid "Deleting notes off of the server..."
1835msgstr "Изтриване на бележки от сървър…"
1836
1837#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:256
1838msgid "Downloading new/updated notes..."
1839msgstr "Изтегляне на новите/променените бележки…"
1840
1841#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:268
1842msgid "Server Locked"
1843msgstr "Сървърът е заключен"
1844
1845#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:269
1846msgid "Server is locked"
1847msgstr "Сървърът е заключен"
1848
1849#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:270
1850msgid "One of your other computers is currently synchronizing.  Please wait 2 minutes and try again."
1851msgstr "Някой от компютрите ви в момента се синхронизира. Изчакайте 2 минути и опитайте отново."
1852
1853#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:274
1854msgid "Preparing to download updates from server..."
1855msgstr "Подготвяне за изтеглянето на промените от сървър…"
1856
1857#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:277
1858msgid "Preparing to upload updates to server..."
1859msgstr "Подготвяне за качването на промените на сървър…"
1860
1861#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:280
1862msgid "Uploading notes to server..."
1863msgstr "Качване на бележки на сървър…"
1864
1865#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:283
1866msgid "Synchronization Failed"
1867msgstr "Неуспешна синхронизация"
1868
1869#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:284
1870msgid "Failed to synchronize"
1871msgstr "Неуспешна синхронизация"
1872
1873#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:285
1874msgid "Could not synchronize notes.  Check the details below and try again."
1875msgstr "Бележките не бяха синхронизирани. Прегледайте информацията по-долу и опитайте отново."
1876
1877#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:291
1878msgid "Synchronization Complete"
1879msgstr "Синхронизацията завърши"
1880
1881#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:292
1882msgid "Synchronization is complete"
1883msgstr "Синхронизацията завърши"
1884
1885#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:294
1886#, csharp-format
1887msgid "{0} note updated."
1888msgid_plural "{0} notes updated."
1889msgstr[0] "Обновена е {0} бележка."
1890msgstr[1] "Обновени са {0} бележки."
1891
1892#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:299
1893msgid "Your notes are now up to date."
1894msgstr "Бележките ви са обновени."
1895
1896#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:303
1897msgid "Synchronization Canceled"
1898msgstr "Синхронизацията бе отменена"
1899
1900#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:304
1901msgid "Synchronization was canceled"
1902msgstr "Синхронизацията бе отменена."
1903
1904#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:305
1905msgid "You canceled the synchronization.  You may close the window now."
1906msgstr "Отменихте синхронизацията. Можете да затворите този прозорец."
1907
1908#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:309
1909msgid "Synchronization Not Configured"
1910msgstr "Синхронизацията не е настроена"
1911
1912#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:310
1913msgid "Synchronization is not configured"
1914msgstr "Синхронизацията не е настроена."
1915
1916#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:311
1917msgid "Please configure synchronization in the preferences dialog."
1918msgstr "Конфигурирайте синхронизацията в прозореца за настройки."
1919
1920#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:315
1921msgid "Synchronization Service Error"
1922msgstr "Грешка в услугата за синхронизация"
1923
1924#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:316
1925msgid "Service error"
1926msgstr "Грешка в услугата"
1927
1928#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:317
1929msgid "Error connecting to the synchronization service.  Please try again."
1930msgstr "Грешка при свързване към услугата за синхронизиране. Опитайте отново."
1931
1932#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:334
1933msgid "Deleted locally"
1934msgstr "Изтрита локално"
1935
1936#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:337
1937msgid "Deleted from server"
1938msgstr "Изтрита на сървъра"
1939
1940#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:340
1941msgid "Updated"
1942msgstr "Променена"
1943
1944#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:343
1945msgid "Added"
1946msgstr "Добавена"
1947
1948#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:346
1949msgid "Uploaded changes to server"
1950msgstr "Промените са качени на сървъра"
1951
1952#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:349
1953msgid "Uploaded new note to server"
1954msgstr "Новата бележка бе качена на сървъра"
1955
1956#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:496
1957msgid "Note Conflict"
1958msgstr "Конфликт в бележка"
1959
1960#. Suggest renaming note by appending " (old)" to the existing title
1961#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:502
1962msgid " (old)"
1963msgstr " (стара)"
1964
1965#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:541
1966msgid "Rename local note:"
1967msgstr "Преименуване на локална бележка:"
1968
1969#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:547
1970msgid "Update links in referencing notes"
1971msgstr "Обновяване на връзките в препращащите бележки"
1972
1973#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:554
1974msgid "Overwrite local note"
1975msgstr "Заместване на локалната бележка"
1976
1977#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:558
1978msgid "Always perform this action"
1979msgstr "Винаги да се извършва това действие"
1980
1981#. Set initial dialog text
1982#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:564
1983msgid "Note conflict detected"
1984msgstr "Открит е конфликт в бележки"
1985
1986#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:565
1987#, csharp-format
1988msgid "The server version of \"{0}\" conflicts with your local note.  What do you want to do with your local note?"
1989msgstr "Версията върху сървъра на „{0}“ е в конфликт с локалната версия на бележката. Какво искате да се случи с локалната бележка?"
1990
1991#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:119
1992#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:163
1993msgid "Could not enable FUSE"
1994msgstr "Модулът за потребителски файлови системи (FUSE) не може да бъде включен"
1995
1996#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:120
1997#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:164
1998msgid "The FUSE module could not be loaded. Please check that it is installed properly and try again."
1999msgstr "Модулът за FUSE не може да бъде зареден. Проверете дали е инсталиран правилно и опитайте отново."
2000
2001#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:135
2002msgid "Enable FUSE?"
2003msgstr "Включване на потребителските файлови системи (FUSE)?"
2004
2005#. TODO: This message isn't entirely accurate.
2006#. We should fix it.
2007#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:139
2008msgid ""
2009"The synchronization you've chosen requires the FUSE module to be loaded.\n"
2010"\n"
2011"To avoid getting this prompt in the future, you should load FUSE at startup.  Add \"modprobe fuse\" to /etc/init.d/boot.local or \"fuse\" to /etc/modules."
2012msgstr ""
2013"Синхронизацията, която избрахте, изисква зареждането на модула за потребителските файлови системи (FUSE).\n"
2014"\n"
2015"За да не получавате това съобщение в бъдеще, трябва да заредите модула за FUSE при стартиране. Добавете реда „modprobe fuse“ към /etc/init.d/boot.local или „fuse“ към /etc/modules."
2016
2017#: ../Tomboy/Tomboy.cs:251
2018msgid "Cannot create new note"
2019msgstr "Неуспех при създаването на нова бележка"
2020
2021#: ../Tomboy/Tomboy.cs:317
2022msgid "Primary Development:"
2023msgstr "Основна разработка:"
2024
2025#: ../Tomboy/Tomboy.cs:330
2026msgid "Contributors:"
2027msgstr "Сътрудници:"
2028
2029#: ../Tomboy/Tomboy.cs:415
2030msgid "translator-credits"
2031msgstr ""
2032"Владимир „Kaladan“ Петков <kaladan@gmail.com>\n"
2033"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
2034"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
2035"\n"
2036"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
2037"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
2038"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
2039
2040#: ../Tomboy/Tomboy.cs:424
2041msgid ""
2042"Copyright © 2004-2007 Alex Graveley\n"
2043"Copyright © 2004-2011 Others\n"
2044msgstr ""
2045"Авторски права: © 2004-2007 Alex Graveley\n"
2046"Авторски права: © 2004-2011 Други\n"
2047
2048#: ../Tomboy/Tomboy.cs:426
2049msgid "A simple and easy to use desktop note-taking application."
2050msgstr "Програма за просто и лесно взимане на бележки."
2051
2052#: ../Tomboy/Tomboy.cs:436
2053msgid "Homepage"
2054msgstr "Домашна страница"
2055
2056#: ../Tomboy/Tomboy.cs:554
2057msgid ""
2058"Tomboy: A simple, easy to use desktop note-taking application.\n"
2059"Copyright © 2004-2007 Alex Graveley\n"
2060"<alex@beatniksoftware.com>\n"
2061"\n"
2062"Copyright © 2004-2011 Others\n"
2063msgstr ""
2064"Tomboy: Проста и лесна програма за водене на бележки.\n"
2065"Авторски права: © 2004-2006 Alex Graveley <alex@beatniksoftware.com>\n"
2066"\n"
2067"Авторски права: © 2004-2011 Други\n"
2068
2069#: ../Tomboy/Tomboy.cs:568
2070msgid ""
2071"Usage:\n"
2072"  --version\t\t\tPrint version information.\n"
2073"  --help\t\t\tPrint this usage message.\n"
2074"  --note-path [path]\t\tLoad/store note data in this directory.\n"
2075"  --search [text]\t\tOpen the search all notes window with the search text.\n"
2076msgstr ""
2077"Начин на употреба:\n"
2078"  --version                         Показване на информация за версията.\n"
2079"  --help                            Показване на това съобщение.\n"
2080"  --note-path [път]                 Зареждане/съхранение на данните за бележката\n"
2081"                                    в тази папка.\n"
2082"  --search [текст]                  Отваряне на прозореца за търсене във всички\n"
2083"                                    бележки на този текст.\n"
2084
2085#: ../Tomboy/Tomboy.cs:578
2086msgid ""
2087"  --new-note\t\t\tCreate and display a new note.\n"
2088"  --new-note [title]\t\tCreate and display a new note, with a title.\n"
2089"  --open-note [title/url]\tDisplay the existing note matching title.\n"
2090"  --start-here\t\t\tDisplay the 'Start Here' note.\n"
2091"  --highlight-search [text]\tSearch and highlight text in the opened note.\n"
2092msgstr ""
2093"  --new-note                        Създаване и показване на нова бележка.\n"
2094"  --new-note [заглавие]             Създаване и показване на нова бележка със\n"
2095"                                    заглавие.\n"
2096"  --open-note [заглавие/адрес]      Показване на бележка с това заглавие.\n"
2097"  --start-here                      Показване на „Начална бележка“.\n"
2098"  --highlight-search [текст]        Търсене и отбелязване на текст в отворената\n"
2099"                                    бележка.\n"
2100
2101#: ../Tomboy/Tomboy.cs:592
2102#, csharp-format
2103msgid "Version {0}"
2104msgstr "Версия {0}"
2105
2106#: ../Tomboy/Tray.cs:68
2107msgid " (new)"
2108msgstr "(ново)"
2109
2110#: ../Tomboy/Tray.cs:293
2111msgid "_About Tomboy"
2112msgstr "_Относно Tomboy"
2113
2114#: ../Tomboy/Utils.cs:189
2115msgid "The \"Tomboy Notes Manual\" could not be found.  Please verify that your installation has been completed successfully."
2116msgstr "Ръководството на Tomboy не бе открито. Проверете инсталацията си."
2117
2118#: ../Tomboy/Utils.cs:198
2119msgid "Help not found"
2120msgstr "Помощта не е открита"
2121
2122#: ../Tomboy/Utils.cs:214
2123msgid "Cannot open location"
2124msgstr "Местоположението не може да се отвори"
2125
2126#: ../Tomboy/Utils.cs:236
2127#, csharp-format
2128msgid "Today, {0}"
2129msgstr "Днес, {0}"
2130
2131#: ../Tomboy/Utils.cs:238
2132msgid "Today"
2133msgstr "Днес"
2134
2135#: ../Tomboy/Utils.cs:242
2136#, csharp-format
2137msgid "Yesterday, {0}"
2138msgstr "Вчера, {0}"
2139
2140#: ../Tomboy/Utils.cs:244
2141msgid "Yesterday"
2142msgstr "Вчера"
2143
2144#: ../Tomboy/Utils.cs:249
2145#, csharp-format
2146msgid "{0} day ago, {1}"
2147msgid_plural "{0} days ago, {1}"
2148msgstr[0] "преди {0} ден, {1}"
2149msgstr[1] "преди {0} дни, {1}"
2150
2151#: ../Tomboy/Utils.cs:253
2152#, csharp-format
2153msgid "{0} day ago"
2154msgid_plural "{0} days ago"
2155msgstr[0] "преди {0} ден"
2156msgstr[1] "преди {0} дни"
2157
2158#: ../Tomboy/Utils.cs:259
2159#, csharp-format
2160msgid "Tomorrow, {0}"
2161msgstr "Утре, {0}"
2162
2163#: ../Tomboy/Utils.cs:261
2164msgid "Tomorrow"
2165msgstr "Утре"
2166
2167#: ../Tomboy/Utils.cs:266
2168#, csharp-format
2169msgid "In {0} day, {1}"
2170msgid_plural "In {0} days, {1}"
2171msgstr[0] "След {0} ден, {1}"
2172msgstr[1] "След {0} дни, {1}"
2173
2174#: ../Tomboy/Utils.cs:270
2175#, csharp-format
2176msgid "In {0} day"
2177msgid_plural "In {0} days"
2178msgstr[0] "След {0} ден"
2179msgstr[1] "След {0} дни"
2180
2181#: ../Tomboy/Utils.cs:275
2182msgid "MMMM d, h:mm tt"
2183msgstr "d MMMM, HH:mm"
2184
2185#: ../Tomboy/Utils.cs:276
2186msgid "MMMM d"
2187msgstr "d MMMM"
2188
2189#: ../Tomboy/Utils.cs:278
2190msgid "No Date"
2191msgstr "Без дата"
2192
2193#: ../Tomboy/Utils.cs:281
2194msgid "MMMM d yyyy, h:mm tt"
2195msgstr "d MMMM yyyy, HH:mm"
2196
2197#: ../Tomboy/Utils.cs:282
2198msgid "MMMM d yyyy"
2199msgstr "d MMMM yyyy"
2200
2201#: ../Tomboy/Watchers.cs:155
2202#, csharp-format
2203msgid "(Untitled {0})"
2204msgstr "(Без име {0})"
2205
2206#: ../Tomboy/Watchers.cs:189
2207#, csharp-format
2208msgid "A note with the title <b>{0}</b> already exists. Please choose another name for this note before continuing."
2209msgstr "Бележка със заглавие <b>{0}</b> вече съществува. Изберете друго име за тази бележка преди да продължите."
2210
2211#: ../Tomboy/Watchers.cs:204
2212msgid "Note title taken"
2213msgstr "Прието е заглавието на бележката"
2214
2215#: ../Tomboy/Watchers.cs:587
2216msgid "_Copy Link Address"
2217msgstr "_Копиране на адреса на връзката"
2218
2219#: ../Tomboy/Watchers.cs:592
2220msgid "_Open Link"
2221msgstr "_Отваряне на връзка"
2222
2223#~ msgid "Really delete this note?"
2224#~ msgstr "Наистина ли да се изтрие тази бележка?"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.