source: gnome/master/zenity.master.bg.po @ 2434

Last change on this file since 2434 was 2382, checked in by Александър Шопов, 9 years ago

zenity: подаден в master

File size: 24.4 KB
Line 
1# Bulgarian translation of zenity po-file.
2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2008, 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
4# This file is distributed under the same license as the zenity package.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
6# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2005.
7# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012.
8#
9#
10#
11msgid ""
12msgstr ""
13"Project-Id-Version: zenity master\n"
14"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15"POT-Creation-Date: 2012-01-08 10:38+0200\n"
16"PO-Revision-Date: 2012-01-08 10:38+0200\n"
17"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
18"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
19"Language: bg\n"
20"MIME-Version: 1.0\n"
21"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
24
25#: ../src/about.c:64
26msgid ""
27"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
28"under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the "
29"Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your "
30"option) any later version.\n"
31msgstr ""
32"Тази програма (zenity) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/"
33"или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както "
34"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
35"ваше решение) по-късна версия.\n"
36
37#: ../src/about.c:68
38msgid ""
39"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
40"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
41"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU Lesser General Public License "
42"for more details.\n"
43msgstr ""
44"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
45"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
46"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU.\n"
47
48#: ../src/about.c:72
49msgid ""
50"You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License "
51"along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, "
52"Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
53msgstr ""
54"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
55"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
56"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
57
58#: ../src/about.c:265
59msgid "translator-credits"
60msgstr ""
61"Ростислав Райков <zbrox@i-space.org>\n"
62"Владимир Петков <kaladan@gmail.com>\n"
63"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
64"\n"
65"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
66"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
67"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
68
69#: ../src/about.c:277
70msgid "Display dialog boxes from shell scripts"
71msgstr "Показва диалогови прозорци от конзолни скриптове"
72
73#: ../src/main.c:105
74#, c-format
75msgid "You must specify a dialog type. See 'zenity --help' for details\n"
76msgstr ""
77"Трябва да изберете вид на прозореца. Вижте „zenity --help“ за повече "
78"информация\n"
79
80#: ../src/notification.c:95
81#, c-format
82msgid "could not parse command from stdin\n"
83msgstr "не може да се подаде командата от стандартния вход\n"
84
85#: ../src/notification.c:122
86#, c-format
87msgid "Could not parse message from stdin\n"
88msgstr "Въведеното на стандартния вход не може да се анализира\n"
89
90#: ../src/notification.c:198
91msgid "Zenity notification"
92msgstr "Уведомяване на Zenity"
93
94#: ../src/password.c:64
95msgid "Type your password"
96msgstr "Въведете паролата си"
97
98#: ../src/password.c:99
99msgid "Username:"
100msgstr "Потребителско име:"
101
102#: ../src/password.c:115
103msgid "Password:"
104msgstr "Парола:"
105
106#: ../src/scale.c:57
107#, c-format
108msgid "Maximum value must be greater than minimum value.\n"
109msgstr "Максималната стойност трябва да е по-голяма от минималната.\n"
110
111#: ../src/scale.c:64
112#, c-format
113msgid "Value out of range.\n"
114msgstr "Стойността е извън допустимите.\n"
115
116#: ../src/tree.c:327
117#, c-format
118msgid "No column titles specified for List dialog.\n"
119msgstr "Няма посочени заглавия на колоните във прозореца със списък\n"
120
121#: ../src/tree.c:333
122#, c-format
123msgid "You should use only one List dialog type.\n"
124msgstr "Трябва да използвате само един вид на прозорец със списък.\n"
125
126#: ../src/zenity.ui.h:1
127msgid "<b>Forms dialog</b>"
128msgstr "<b>Прозорец за формуляр</b>"
129
130#: ../src/zenity.ui.h:2
131msgid "Add a new entry"
132msgstr "Добавяне на нов запис"
133
134#: ../src/zenity.ui.h:3
135msgid "Adjust the scale value"
136msgstr "Нагласяне на стойността на скалата"
137
138#: ../src/zenity.ui.h:4
139msgid "All updates are complete."
140msgstr "Всички обновявания са завършени."
141
142#: ../src/zenity.ui.h:5
143msgid "An error has occurred."
144msgstr "Появи се грешка."
145
146#: ../src/zenity.ui.h:6
147msgid "Are you sure you want to proceed?"
148msgstr "Сигурни ли сте, че желаете да продължите?"
149
150#: ../src/zenity.ui.h:7
151msgid "C_alendar:"
152msgstr "К_алендар:"
153
154#: ../src/zenity.ui.h:8
155msgid "Calendar selection"
156msgstr "Избор на календар"
157
158#: ../src/zenity.ui.h:9
159msgid "Error"
160msgstr "Грешка"
161
162#: ../src/zenity.ui.h:10
163msgid "Information"
164msgstr "Информация"
165
166#: ../src/zenity.ui.h:11
167msgid "Progress"
168msgstr "Прогрес"
169
170#: ../src/zenity.ui.h:12
171msgid "Question"
172msgstr "Въпрос"
173
174#: ../src/zenity.ui.h:13
175msgid "Running..."
176msgstr "Изпълнява се…"
177
178#: ../src/zenity.ui.h:14
179msgid "Select a date from below."
180msgstr "Избор на дата по-долу"
181
182#: ../src/zenity.ui.h:15
183msgid "Select items from the list"
184msgstr "Избор на записи от списъка"
185
186#: ../src/zenity.ui.h:16
187msgid "Select items from the list below."
188msgstr "Избор на записи от списъка долу"
189
190#: ../src/zenity.ui.h:17
191msgid "Text View"
192msgstr "Текстов изглед"
193
194#: ../src/zenity.ui.h:18
195msgid "Warning"
196msgstr "Внимание"
197
198#: ../src/zenity.ui.h:19
199msgid "_Enter new text:"
200msgstr "Въвеждан_е на нов текст:"
201
202#: ../src/option.c:154
203msgid "Set the dialog title"
204msgstr "Задаване на заглавието на прозореца"
205
206#: ../src/option.c:155
207msgid "TITLE"
208msgstr "ЗАГЛАВИЕ"
209
210#: ../src/option.c:163
211msgid "Set the window icon"
212msgstr "Задаване на иконката на прозореца"
213
214#: ../src/option.c:164
215msgid "ICONPATH"
216msgstr "ПЪТ_ДО_ИКОНКАТА"
217
218#: ../src/option.c:172
219msgid "Set the width"
220msgstr "Задаване на широчината"
221
222#: ../src/option.c:173
223msgid "WIDTH"
224msgstr "ШИРОЧИНА"
225
226#: ../src/option.c:181
227msgid "Set the height"
228msgstr "Задаване на височината"
229
230#: ../src/option.c:182
231msgid "HEIGHT"
232msgstr "ВИСОЧИНА"
233
234#: ../src/option.c:190
235msgid "Set dialog timeout in seconds"
236msgstr "Задаване на времето за прозореца в секунди"
237
238#. Timeout for closing the dialog
239#: ../src/option.c:192
240msgid "TIMEOUT"
241msgstr "ВРЕМЕ_ЗА_ИЗТИЧАНЕ"
242
243#: ../src/option.c:200
244msgid "Sets the label of the Ok button"
245msgstr "Задаване на текста на бутона за потвърждение"
246
247#: ../src/option.c:201 ../src/option.c:210 ../src/option.c:234
248#: ../src/option.c:294 ../src/option.c:303 ../src/option.c:337
249#: ../src/option.c:378 ../src/option.c:498 ../src/option.c:605
250#: ../src/option.c:640 ../src/option.c:712 ../src/option.c:771
251#: ../src/option.c:780 ../src/option.c:824 ../src/option.c:865
252#: ../src/option.c:1016
253msgid "TEXT"
254msgstr "ТЕКСТ"
255
256#: ../src/option.c:209
257msgid "Sets the label of the Cancel button"
258msgstr "Задаване на текста на бутона за отказ"
259
260#: ../src/option.c:224
261msgid "Display calendar dialog"
262msgstr "Показване на прозорец с календар"
263
264#: ../src/option.c:233 ../src/option.c:293 ../src/option.c:336
265#: ../src/option.c:377 ../src/option.c:497 ../src/option.c:639
266#: ../src/option.c:711 ../src/option.c:823 ../src/option.c:864
267#: ../src/option.c:1015
268msgid "Set the dialog text"
269msgstr "Задаване на текста на прозореца"
270
271#: ../src/option.c:242
272msgid "Set the calendar day"
273msgstr "Задаване на деня на календара"
274
275#: ../src/option.c:243
276msgid "DAY"
277msgstr "ДЕН"
278
279#: ../src/option.c:251
280msgid "Set the calendar month"
281msgstr "Задаване на месеца на календара"
282
283#: ../src/option.c:252
284msgid "MONTH"
285msgstr "МЕСЕЦ"
286
287#: ../src/option.c:260
288msgid "Set the calendar year"
289msgstr "Задаване на годината на календара"
290
291#: ../src/option.c:261
292msgid "YEAR"
293msgstr "ГОДИНА"
294
295#: ../src/option.c:269 ../src/option.c:1033
296msgid "Set the format for the returned date"
297msgstr "Задаване на формата на връщаната дата"
298
299#: ../src/option.c:270 ../src/option.c:1034
300msgid "PATTERN"
301msgstr "ШАБЛОН"
302
303#: ../src/option.c:284
304msgid "Display text entry dialog"
305msgstr "Показване на прозорец за въвеждане на текст"
306
307#: ../src/option.c:302
308msgid "Set the entry text"
309msgstr "Задаване на текста на записа"
310
311#: ../src/option.c:311
312msgid "Hide the entry text"
313msgstr "Скриване на текста на записа"
314
315#: ../src/option.c:327
316msgid "Display error dialog"
317msgstr "Показване на прозорец за грешка"
318
319#: ../src/option.c:345 ../src/option.c:386 ../src/option.c:720
320#: ../src/option.c:832
321msgid "Do not enable text wrapping"
322msgstr "Текстът да не обгражда обектите"
323
324#: ../src/option.c:354 ../src/option.c:395 ../src/option.c:729
325#: ../src/option.c:841
326msgid "Do not enable pango markup"
327msgstr "Без маркиране на текста чрез Pango"
328
329#: ../src/option.c:368
330msgid "Display info dialog"
331msgstr "Показване на прозорец с информация"
332
333#: ../src/option.c:409
334msgid "Display file selection dialog"
335msgstr "Показване на прозорец за избор на файл"
336
337#: ../src/option.c:418
338msgid "Set the filename"
339msgstr "Задаване на файловото име"
340
341#: ../src/option.c:419 ../src/option.c:753
342msgid "FILENAME"
343msgstr "ИМЕ_НА_ФАЙЛА"
344
345#: ../src/option.c:427
346msgid "Allow multiple files to be selected"
347msgstr "Позволяване на избор на множество файлове"
348
349#: ../src/option.c:436
350msgid "Activate directory-only selection"
351msgstr "Включване на избора само на папки"
352
353#: ../src/option.c:445
354msgid "Activate save mode"
355msgstr "Активиране на режим на запазване"
356
357#: ../src/option.c:454 ../src/option.c:533 ../src/option.c:1024
358msgid "Set output separator character"
359msgstr "Задаване на изходния знак-разделител"
360
361#: ../src/option.c:455 ../src/option.c:534 ../src/option.c:1025
362msgid "SEPARATOR"
363msgstr "РАЗДЕЛИТЕЛ"
364
365#: ../src/option.c:463
366msgid "Confirm file selection if filename already exists"
367msgstr ""
368"Потвърждаване на избора на файл, ако вече\n"
369"                                    съществува файл с такова име"
370
371#: ../src/option.c:472
372msgid "Sets a filename filter"
373msgstr "Задаване на филтър по файлово име"
374
375#. Help for file-filter argument (name and patterns for file selection)
376#: ../src/option.c:474
377msgid "NAME | PATTERN1 PATTERN2 ..."
378msgstr "ИМЕ | ШАБЛОН1 ШАБЛОН2 …"
379
380#: ../src/option.c:488
381msgid "Display list dialog"
382msgstr "Показване на прозорец със списък"
383
384#: ../src/option.c:506
385msgid "Set the column header"
386msgstr "Задаване на заглавието на колоната"
387
388#: ../src/option.c:507
389msgid "COLUMN"
390msgstr "КОЛОНА"
391
392#: ../src/option.c:515
393msgid "Use check boxes for first column"
394msgstr "Ползване на поле за избор за първата колона"
395
396#: ../src/option.c:524
397msgid "Use radio buttons for first column"
398msgstr "Ползване на радио бутони за първата колона"
399
400#: ../src/option.c:542
401msgid "Allow multiple rows to be selected"
402msgstr "Позволяване на избор на множество редове"
403
404#: ../src/option.c:551 ../src/option.c:761
405msgid "Allow changes to text"
406msgstr "Позволяване на промени по текста"
407
408#: ../src/option.c:560
409msgid ""
410"Print a specific column (Default is 1. 'ALL' can be used to print all "
411"columns)"
412msgstr ""
413"Печат на определена колона (по подразбиране \n"
414"                                    е 1-та. „ALL“ може да се използва за "
415"печат\n"
416"                                    на всички колони)"
417
418#. Column index number to print out on a list dialog
419#: ../src/option.c:562 ../src/option.c:571
420msgid "NUMBER"
421msgstr "НОМЕР"
422
423#: ../src/option.c:570
424msgid "Hide a specific column"
425msgstr "Скриване на специфична колона"
426
427#: ../src/option.c:579
428msgid "Hides the column headers"
429msgstr "Скрива заглавията на колоните"
430
431#: ../src/option.c:595
432msgid "Display notification"
433msgstr "Показване на уведомяване"
434
435#: ../src/option.c:604
436msgid "Set the notification text"
437msgstr "Задаване на текста за уведомяване"
438
439#: ../src/option.c:613
440msgid "Listen for commands on stdin"
441msgstr "Очакване на команди от стандартния вход"
442
443#: ../src/option.c:630
444msgid "Display progress indication dialog"
445msgstr "Показване на прозорец с индикация за прогрес"
446
447#: ../src/option.c:648
448msgid "Set initial percentage"
449msgstr "Задаване на началния прогрес"
450
451#: ../src/option.c:649
452msgid "PERCENTAGE"
453msgstr "ПРОЦЕНТ"
454
455#: ../src/option.c:657
456msgid "Pulsate progress bar"
457msgstr "Пулсираща индикация за прогреса"
458
459#: ../src/option.c:667
460#, no-c-format
461msgid "Dismiss the dialog when 100% has been reached"
462msgstr "Затваряне на прозореца след стигане на 100%"
463
464#: ../src/option.c:677
465#, no-c-format
466msgid "Kill parent process if Cancel button is pressed"
467msgstr ""
468"Убиване на родителския процес при натискане \n"
469"                                    на бутона за отказ"
470
471#: ../src/option.c:687
472#, no-c-format
473msgid "Hide Cancel button"
474msgstr "Скриване на бутона за отказ"
475
476#: ../src/option.c:702
477msgid "Display question dialog"
478msgstr "Показване на прозорец с въпрос"
479
480#: ../src/option.c:743
481msgid "Display text information dialog"
482msgstr "Показване на прозорец с текстова информация"
483
484#: ../src/option.c:752
485msgid "Open file"
486msgstr "Отваряне на файл"
487
488#: ../src/option.c:770
489msgid "Set the text font"
490msgstr "Задаване на шрифта текста"
491
492#: ../src/option.c:779
493msgid "Enable an I read and agree checkbox"
494msgstr "Поле за избор на „Прочетох и се съгласявам“"
495
496#: ../src/option.c:789
497msgid "Enable html support"
498msgstr "Поддръжка на HTML"
499
500#: ../src/option.c:798
501msgid "Sets an url instead of a file. Only works if you use --html option"
502msgstr "Задава адрес вместо файл. Работи само заедно с опцията „--html“"
503
504#: ../src/option.c:799
505msgid "URL"
506msgstr "Адрес"
507
508#: ../src/option.c:814
509msgid "Display warning dialog"
510msgstr "Показване на прозорец с предупреждение"
511
512#: ../src/option.c:855
513msgid "Display scale dialog"
514msgstr "Показване на прозорец със скала"
515
516#: ../src/option.c:873
517msgid "Set initial value"
518msgstr "Задаване на начална стойност"
519
520#: ../src/option.c:874 ../src/option.c:883 ../src/option.c:892
521#: ../src/option.c:901 ../src/option.c:1082
522msgid "VALUE"
523msgstr "СТОЙНОСТ"
524
525#: ../src/option.c:882
526msgid "Set minimum value"
527msgstr "Задаване на минимална стойност"
528
529#: ../src/option.c:891
530msgid "Set maximum value"
531msgstr "Задаване на максимална стойност"
532
533#: ../src/option.c:900
534msgid "Set step size"
535msgstr "Задаване на стъпка"
536
537#: ../src/option.c:909
538msgid "Print partial values"
539msgstr "Отпечатване на частични стойности"
540
541#: ../src/option.c:918
542msgid "Hide value"
543msgstr "Скриване на стойност"
544
545#: ../src/option.c:933
546msgid "Display forms dialog"
547msgstr "Показване на прозорец за формуляр"
548
549#: ../src/option.c:942
550msgid "Add a new Entry in forms dialog"
551msgstr "Добавяне на ново поле във формуляра"
552
553#: ../src/option.c:943 ../src/option.c:952
554msgid "Field name"
555msgstr "Име на поле"
556
557#: ../src/option.c:951
558msgid "Add a new Password Entry in forms dialog"
559msgstr "Добавяне на поле за парола във формуляра"
560
561#: ../src/option.c:960
562msgid "Add a new Calendar in forms dialog"
563msgstr "Добавяне на поле за календар във формуляра"
564
565#: ../src/option.c:961
566msgid "Calendar field name"
567msgstr "Име на поле за календар"
568
569#: ../src/option.c:969
570msgid "Add a new List in forms dialog"
571msgstr "Добавяне на нов списък във формуляра"
572
573#: ../src/option.c:970
574msgid "List field and header name"
575msgstr "Списък с полетата и заглавията"
576
577#: ../src/option.c:978
578msgid "List of values for List"
579msgstr "Списък със стойностите"
580
581#: ../src/option.c:979 ../src/option.c:988
582msgid "List of values separated by |"
583msgstr "Списък със стойностите разделени с „|“"
584
585#: ../src/option.c:987
586msgid "List of values for columns"
587msgstr "Списък със стойностите за колоните"
588
589#: ../src/option.c:1006
590msgid "Show the columns header"
591msgstr "Показване на заглавията на колоните"
592
593#: ../src/option.c:1048
594msgid "Display password dialog"
595msgstr "Показване на прозорец за парола"
596
597#: ../src/option.c:1057
598msgid "Display the username option"
599msgstr "Показване на опцията за потребителско име"
600
601#: ../src/option.c:1072
602msgid "Display color selection dialog"
603msgstr "Показване на прозорец за избор на цвят"
604
605#: ../src/option.c:1081
606msgid "Set the color"
607msgstr "Задаване на цвета"
608
609#: ../src/option.c:1090
610msgid "Show the palette"
611msgstr "Показване на палитрата"
612
613#: ../src/option.c:1105
614msgid "About zenity"
615msgstr "Относно Zenity"
616
617#: ../src/option.c:1114
618msgid "Print version"
619msgstr "Отпечатване на версията"
620
621#: ../src/option.c:1988
622msgid "General options"
623msgstr "Общи опции"
624
625#: ../src/option.c:1989
626msgid "Show general options"
627msgstr "Показване на общите опции"
628
629#: ../src/option.c:1999
630msgid "Calendar options"
631msgstr "Опции на календара"
632
633#: ../src/option.c:2000
634msgid "Show calendar options"
635msgstr "Показване на опциите на календара"
636
637#: ../src/option.c:2010
638msgid "Text entry options"
639msgstr "Опции на въвеждането на текст"
640
641#: ../src/option.c:2011
642msgid "Show text entry options"
643msgstr "Показване на опциите за въвеждането на текст"
644
645#: ../src/option.c:2021
646msgid "Error options"
647msgstr "Опции за грешките"
648
649#: ../src/option.c:2022
650msgid "Show error options"
651msgstr "Показване на опциите за грешки"
652
653#: ../src/option.c:2032
654msgid "Info options"
655msgstr "Опции на информацията"
656
657#: ../src/option.c:2033
658msgid "Show info options"
659msgstr "Показване на опциите за информация"
660
661#: ../src/option.c:2043
662msgid "File selection options"
663msgstr "Опции на избирането на файл"
664
665#: ../src/option.c:2044
666msgid "Show file selection options"
667msgstr "Показване на опциите за избор на файлове"
668
669#: ../src/option.c:2054
670msgid "List options"
671msgstr "Опции на списъците"
672
673#: ../src/option.c:2055
674msgid "Show list options"
675msgstr "Показване на опциите за списъци"
676
677#: ../src/option.c:2066
678msgid "Notification icon options"
679msgstr "Опции на иконата за уведомяване"
680
681#: ../src/option.c:2067
682msgid "Show notification icon options"
683msgstr ""
684"Показване на опциите на иконата за\n"
685"                                    уведомяване"
686
687#: ../src/option.c:2078
688msgid "Progress options"
689msgstr "Опции за отчитането на прогреса"
690
691#: ../src/option.c:2079
692msgid "Show progress options"
693msgstr "Показване на опциите за прогреса"
694
695#: ../src/option.c:2089
696msgid "Question options"
697msgstr "Опции на въпросите"
698
699#: ../src/option.c:2090
700msgid "Show question options"
701msgstr "Показване на опциите за въпросите"
702
703#: ../src/option.c:2100
704msgid "Warning options"
705msgstr "Опции на предупрежденията"
706
707#: ../src/option.c:2101
708msgid "Show warning options"
709msgstr "Показване на опциите за предупреждения"
710
711#: ../src/option.c:2111
712msgid "Scale options"
713msgstr "Опции на скалата"
714
715#: ../src/option.c:2112
716msgid "Show scale options"
717msgstr "Показване на опциите на скалата"
718
719#: ../src/option.c:2122
720msgid "Text information options"
721msgstr "Опции на текста за уведомяване"
722
723#: ../src/option.c:2123
724msgid "Show text information options"
725msgstr ""
726"Показване на опциите на текста за \n"
727"                                    уведомяване"
728
729#: ../src/option.c:2133
730msgid "Color selection options"
731msgstr "Опции на избирането на цвят"
732
733#: ../src/option.c:2134
734msgid "Show color selection options"
735msgstr "Показване на опциите за избор на цвят"
736
737#: ../src/option.c:2144
738msgid "Password dialog options"
739msgstr "Опции на прозореца за паролата"
740
741#: ../src/option.c:2145
742msgid "Show password dialog options"
743msgstr "Показване на опциите на прозореца за паролата"
744
745#: ../src/option.c:2155
746msgid "Forms dialog options"
747msgstr "Опции на прозореца за формуляра"
748
749#: ../src/option.c:2156
750msgid "Show forms dialog options"
751msgstr "Показване на опциите на прозореца за формуляра"
752
753#: ../src/option.c:2166
754msgid "Miscellaneous options"
755msgstr "Други опции"
756
757#: ../src/option.c:2167
758msgid "Show miscellaneous options"
759msgstr "Показване на другите опции"
760
761#: ../src/option.c:2192
762#, c-format
763msgid ""
764"This option is not available. Please see --help for all possible usages.\n"
765msgstr ""
766"Тази опция не е налична. Погледнете „--help“ за всички възможни начини на "
767"употреба.\n"
768
769#: ../src/option.c:2196
770#, c-format
771msgid "--%s is not supported for this dialog\n"
772msgstr "опцията „--%s“ не се поддържа от този прозорец\n"
773
774#: ../src/option.c:2200
775#, c-format
776msgid "Two or more dialog options specified\n"
777msgstr "Указани са две или повече диалогови опции\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.