source: gnome/trunk/empathy.trunk.bg.po @ 1564

Last change on this file since 1564 was 1564, checked in by Александър Шопов, 13 years ago

empathy: начало на обновление

File size: 58.8 KB
RevLine 
[1333]1# Bulgarian translation of empathy po-file.
[1564]2# Copyright (C) 2004, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
[1333]3# This file is distributed under the same license as the empathy package.
4# Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2004.
[1564]5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007, 2008.
[1333]6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
[1564]10"Project-Id-Version: empathy trunk\n"
[1333]11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
[1564]12"POT-Creation-Date: 2008-07-16 15:05+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2008-07-16 15:14+0300\n"
[1333]14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
22msgid "Empathy Instant Messenger"
23msgstr "Бързи съобщения с Empathy"
24
25#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
26msgid "Send and receive instant messages"
27msgstr "Изпращане и получаване на бързи съобщения"
28
29#: ../data/empathy.schemas.in.h:1
30msgid "Always open a separate chat window for new chats."
31msgstr "Новите разговори да се отварят в отделни прозорци."
32
33#: ../data/empathy.schemas.in.h:2
[1564]34msgid ""
35"Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
36"chat."
37msgstr ""
38
39#: ../data/empathy.schemas.in.h:3
[1333]40msgid "Chat window theme"
41msgstr "Графична тема за прозореца за разговори"
42
43#: ../data/empathy.schemas.in.h:4
44msgid ""
45"Comma separated list of spell checker languages to use (e.g. en, fr, nl)."
46msgstr ""
47"Списък от двубуквените съкращения на езиците с проверка за правопис (напр. "
48"bg, en, ru)."
49
50#: ../data/empathy.schemas.in.h:5
51msgid "Compact contact list"
52msgstr "Стегнат списък с контакти"
53
54#: ../data/empathy.schemas.in.h:6
55msgid "Contact list sort criterium"
56msgstr "Критерий за подребдата на списъка с контактите"
57
58#: ../data/empathy.schemas.in.h:7
59msgid "Default directory to select an avatar image from"
60msgstr "Стандартна папка, в която да се търсят изображения за аватари"
61
62#: ../data/empathy.schemas.in.h:8
[1564]63#, fuzzy
64msgid "Empathy should auto-connect on startup"
65msgstr "Без автоматично свързване в началото"
66
67#: ../data/empathy.schemas.in.h:9
68msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
69msgstr ""
70
71#: ../data/empathy.schemas.in.h:10
[1333]72msgid "Enable popup when contact is available"
73msgstr "Известяване с прозорец при появата на контакт"
74
[1564]75#: ../data/empathy.schemas.in.h:11
[1333]76msgid "Enable sound when away"
77msgstr "Със звуци в състояние „_Отсъстващ“"
78
[1564]79#: ../data/empathy.schemas.in.h:12
[1333]80msgid "Enable sound when busy"
81msgstr "Със звуци в състояние „_Зает“"
82
[1564]83#: ../data/empathy.schemas.in.h:13
[1333]84msgid "Enable spell checker"
85msgstr "Да се ползва проверка на правописа"
86
[1564]87#: ../data/empathy.schemas.in.h:14
[1333]88msgid "Hide main window"
89msgstr "Скриване на основния прозорец"
90
[1564]91#: ../data/empathy.schemas.in.h:15
[1333]92msgid "Hide the main window."
93msgstr "Скирване на основния прозорец."
94
[1564]95#: ../data/empathy.schemas.in.h:16
96msgid "NetworkManager should be used"
97msgstr "Да се използва NetworkManager"
98
99#: ../data/empathy.schemas.in.h:17
100msgid "Nick completed character"
101msgstr ""
102
103#: ../data/empathy.schemas.in.h:18
[1333]104msgid "Open new chats in separate windows"
105msgstr "Отваряне на разговорите в отделни прозорци"
106
[1564]107#: ../data/empathy.schemas.in.h:19
108msgid "Salut account is created"
109msgstr "Създаден е абонамент за Salut"
110
111#: ../data/empathy.schemas.in.h:20
[1333]112msgid "Show avatars"
113msgstr "Показване на аватари"
114
[1564]115#: ../data/empathy.schemas.in.h:21
[1333]116msgid "Show hint about closing the main window"
117msgstr "Показване на съвет за затваряне на основния прозорец"
118
[1564]119#: ../data/empathy.schemas.in.h:22
[1333]120msgid "Show offline contacts"
121msgstr "Показване на изключените контакти"
122
[1564]123#: ../data/empathy.schemas.in.h:23
[1333]124msgid "Spell checking languages"
125msgstr "Езици с проверка на правописа"
126
[1564]127#: ../data/empathy.schemas.in.h:24
[1333]128msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
129msgstr "Последната папка, от която е взето изображение за аватар."
130
[1564]131#: ../data/empathy.schemas.in.h:25
[1333]132msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
133msgstr "Темата, която ще се ползва за прозорците за разговори."
134
[1564]135#: ../data/empathy.schemas.in.h:26
[1333]136msgid "Use graphical smileys"
137msgstr "Изображения за емотикони"
138
[1564]139#: ../data/empathy.schemas.in.h:27
[1333]140msgid "Use notification sounds"
141msgstr "Използване на звуци за уведомяване"
142
[1564]143#: ../data/empathy.schemas.in.h:28
[1333]144msgid "Use theme for chat rooms"
145msgstr "Тема за прозорците за разговори"
146
[1564]147#: ../data/empathy.schemas.in.h:29
[1333]148msgid ""
[1564]149"Whether or not Empathy should automatically log in to your accounts on "
150"startup."
151msgstr ""
152
153#: ../data/empathy.schemas.in.h:30
154#, fuzzy
155msgid ""
156"Whether or not Empathy should use the avatar of the contact as the chat "
157"window icon."
158msgstr ""
159"Дали да се показват аватари в списъците за контакти и прозорците за "
160"разговори."
161
162#: ../data/empathy.schemas.in.h:31
163#, fuzzy
164msgid ""
165"Whether or not the Salut account has been created on the first Empathy run."
[1333]166msgstr "Дали при първото стартиране на Empathy е създаден абонамент за Salut."
167
[1564]168#: ../data/empathy.schemas.in.h:32
[1333]169msgid ""
[1564]170"Whether or not the network manager should be used to automatically "
171"disconnect/reconnect."
172msgstr ""
173
174#: ../data/empathy.schemas.in.h:33
175msgid ""
[1333]176"Whether or not to check words typed against the languages you want to check "
177"with."
178msgstr ""
179"Дали да се прави проверка на правописа на въведения текст спрямо избраните "
180"езици."
181
[1564]182#: ../data/empathy.schemas.in.h:34
[1333]183msgid ""
184"Whether or not to convert smileys into graphical images in conversations."
185msgstr "Дали емотиконите да се преобразуват от ASCII в картинки."
186
[1564]187#: ../data/empathy.schemas.in.h:35
[1333]188msgid "Whether or not to play a sound when messages arrive."
189msgstr "Дали пристигането на съобщения да се известява със звук."
190
[1564]191#: ../data/empathy.schemas.in.h:36
[1333]192msgid "Whether or not to play sounds when away."
193msgstr "Дали в състояние „Отсъствам“ да се ползват звуци."
194
[1564]195#: ../data/empathy.schemas.in.h:37
[1333]196msgid "Whether or not to play sounds when busy."
197msgstr "Дали в състояние „Зает“ да се ползват звуци."
198
[1564]199#: ../data/empathy.schemas.in.h:38
[1333]200msgid "Whether or not to show a popup when a contact becomes available."
201msgstr "Дали прозорец да известява за появата на контакт."
202
[1564]203#: ../data/empathy.schemas.in.h:39
[1333]204msgid ""
205"Whether or not to show avatars for contacts in the contact list and chat "
206"windows."
207msgstr ""
208"Дали да се показват аватари в списъците за контакти и прозорците за "
209"разговори."
210
[1564]211#: ../data/empathy.schemas.in.h:40
[1333]212msgid "Whether or not to show contacts that are offline in the contact list."
213msgstr ""
214"Дали в списъка да се показват контактите, които в момента не са включени."
215
[1564]216#: ../data/empathy.schemas.in.h:41
[1333]217msgid ""
218"Whether or not to show the message dialog about closing the main window with "
219"the 'x' button in the title bar."
220msgstr ""
221"Дали да се показва съобщение за затварянето на основния прозорец при "
222"натискане на бутона „х“ в заглавната лента."
223
[1564]224#: ../data/empathy.schemas.in.h:42
[1333]225msgid "Whether to show the contact list in compact mode or not."
226msgstr "Дали да се ползва стегнат изглед за списъка с контактите."
227
[1564]228#: ../data/empathy.schemas.in.h:43
[1333]229msgid "Whether to use the theme for chat rooms or not."
230msgstr "Дали да се ползва тема за стаите за разговори."
231
[1564]232#: ../data/empathy.schemas.in.h:44
[1333]233msgid ""
234"Which criterium to use when sorting the contact list. Default is to use sort "
235"by the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will "
236"sort the contact list by state."
237msgstr ""
238"Кой критерий да се използва за подредбата на списъка с контактите. "
[1564]239"Стандартната стойност е „name“ — подредба по име. Стойност „state“ означава "
[1333]240"подреждане по състояние."
241
[1564]242#: ../libempathy/empathy-tp-contact-list.c:731 ../src/empathy.c:242
243msgid "People nearby"
244msgstr "Хора наблизо"
[1333]245
[1564]246#: ../libempathy/empathy-utils.c:346
[1333]247msgid "Available"
248msgstr "На линия"
249
[1564]250#: ../libempathy/empathy-utils.c:348
[1333]251msgid "Busy"
252msgstr "Зает"
253
[1564]254#: ../libempathy/empathy-utils.c:351
[1333]255msgid "Away"
256msgstr "Отсъстващ"
257
[1564]258#: ../libempathy/empathy-utils.c:353
[1333]259msgid "Hidden"
260msgstr "Скрит"
261
[1564]262#: ../libempathy/empathy-utils.c:356
263msgid "Offline"
264msgstr "Изключен"
[1333]265
[1564]266#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:335
[1333]267msgid "All"
268msgstr "Всички"
269
[1564]270#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:302
271#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:347
[1333]272#, c-format
273msgid "%s:"
274msgstr "%s:"
275
[1564]276#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.glade.h:1
277#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.glade.h:1
278#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.glade.h:1
279#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.glade.h:1
[1333]280#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:1
281#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.glade.h:1
282#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.glade.h:1
[1564]283#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.glade.h:1
284#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:1
[1333]285msgid "<b>Advanced</b>"
286msgstr "<b>За напреднали</b>"
287
[1564]288#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.glade.h:2
289#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.glade.h:2
290#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.glade.h:2
291#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:3
[1333]292#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.glade.h:2
[1564]293#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.glade.h:4
294#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:2
[1333]295msgid "Forget password and clear the entry."
296msgstr "Изчистване на полето и забравяне на паролата."
297
[1564]298#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.glade.h:3
299#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.glade.h:4
300#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.glade.h:4
301#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:5
302#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.glade.h:4
303#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.glade.h:5
304#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:5
305msgid "Pass_word:"
306msgstr "П_арола:"
307
308#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.glade.h:4
309msgid "Screen _Name:"
310msgstr ""
311
312#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.glade.h:5
313#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.glade.h:5
314#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.glade.h:6
315#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:11
316#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.glade.h:5
317#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:9
318msgid "_Port:"
319msgstr "_Порт:"
320
321#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.glade.h:6
322#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.glade.h:6
323#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.glade.h:7
324#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:12
325#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.glade.h:6
326#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:11
327#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:10
328msgid "_Server:"
329msgstr "_Сървър:"
330
331#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.glade.h:3
332#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:4
[1333]333#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.glade.h:3
[1564]334#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:4
[1333]335msgid "Login I_D:"
336msgstr "_Идентификатор:"
337
[1564]338#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.glade.h:3
339msgid "ICQ _UIN:"
340msgstr ""
[1333]341
[1564]342#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.glade.h:5
343#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:7
344msgid "_Charset:"
345msgstr "_Кодиране:"
[1333]346
[1564]347#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.c:245
348msgid "New Network"
349msgstr "Нова мрежа"
350
351#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:1
352msgid "<b>Network</b>"
353msgstr "<b>Мрежа</b>"
354
355#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:2
356msgid "<b>Servers</b>"
357msgstr "<b>Сървъри</b>"
358
359#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:3
360msgid "Charset:"
361msgstr "Кодиране:"
362
363#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:4
364msgid "Create a new IRC network"
365msgstr "Създаване на нова мрежа в IRC"
366
367#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:5
368msgid "Edit the selected IRC network"
369msgstr "Редактиране на избраната мрежа в IRC"
370
371#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:6
372msgid "Network"
373msgstr "Мрежа"
374
375#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:7
376msgid "Network:"
377msgstr "Мрежа:"
378
379#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:8
380msgid "Nickname:"
381msgstr "Псевдоним:"
382
383#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:9
384msgid "Password:"
385msgstr "Парола:"
386
387#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:10
388#, fuzzy
389msgid "Quit message:"
390msgstr "Други съобщения"
391
392#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:11
393msgid "Real name:"
394msgstr "Истинско име:"
395
396#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:12
397msgid "Remove the selected IRC network"
398msgstr ""
399
400#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:2
401#, fuzzy
402msgid "<b>Override server settings</b>"
403msgstr "<b>Настройки</b>"
404
[1333]405#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:6
[1564]406msgid "Pri_ority:"
407msgstr "_Приоритет:"
408
409#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:7
[1333]410msgid "Reso_urce:"
411msgstr "_Ресурс:"
412
[1564]413#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:8
414#, fuzzy
415msgid "Use old SS_L"
[1333]416msgstr "Използване на _шифриране (SSL)"
417
418#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:9
[1564]419msgid "_Encryption required (TLS/SSL)"
420msgstr ""
[1333]421
422#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:10
[1564]423#, fuzzy
424msgid "_Ignore SSL certificate errors"
425msgstr "Грешка в сертификата"
[1333]426
427#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.glade.h:2
[1564]428msgid "_Email:"
[1333]429msgstr "_Е-поща:"
430
431#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.glade.h:3
432msgid "_First Name: "
433msgstr "_Лично име:"
434
435#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.glade.h:4
436msgid "_Jabber ID:"
437msgstr "_Идентификатор по Jabber:"
438
439#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.glade.h:5
440msgid "_Last Name:"
441msgstr "_Фамилно име:"
442
443#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.glade.h:6
[1564]444#: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:8
[1333]445msgid "_Nickname:"
446msgstr "_Псевдоним:"
447
448#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.glade.h:7
449msgid "_Published Name:"
450msgstr "Име за п_убликуване:"
451
[1564]452#. look up the DNS SRV record at the service's domain for the host name of a STUN server.
453#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.glade.h:3
454msgid "Discover STUN"
[1333]455msgstr ""
456
[1564]457#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.glade.h:6
458#, fuzzy
459msgid "Stun Server:"
460msgstr "_Сървър:"
[1333]461
[1564]462#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.glade.h:7
463msgid "Stun port:"
[1333]464msgstr ""
465
[1564]466#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.glade.h:8
467#, fuzzy
468msgid "_Username:"
469msgstr "_Име:"
[1333]470
[1564]471#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:3
472#, fuzzy
473msgid "J_apan server:"
474msgstr "_Сървър:"
[1333]475
[1564]476#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:6
477msgid "Use _Yahoo Japan"
[1333]478msgstr ""
479
[1564]480#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:8
481msgid "_Ignore conference and chatroom invitations"
[1333]482msgstr ""
483
[1564]484#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:10
485msgid "_Room List locale:"
[1333]486msgstr ""
487
[1564]488#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:457
[1333]489msgid "Select Your Avatar Image"
490msgstr "Избор на изображение за аватар"
491
[1564]492#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:460
[1333]493msgid "No Image"
494msgstr "Без изображение"
495
[1564]496#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:520
[1333]497msgid "Images"
498msgstr "Изображения"
499
[1564]500#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:524
[1333]501msgid "All Files"
502msgstr "Всички файлове"
503
[1564]504#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:294
[1333]505msgid "Click to enlarge"
506msgstr "Натиснете за увеличаване"
507
[1564]508#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:493
[1333]509msgid "offline"
510msgstr "изключен"
511
[1564]512#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:496
[1333]513msgid "invalid contact"
514msgstr "грешен контакт"
515
[1564]516#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:499
[1333]517msgid "permission denied"
518msgstr "липсват права"
519
[1564]520#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:502
[1333]521msgid "too long message"
522msgstr "прекалено дълго съобщение"
523
[1564]524#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:505
[1333]525msgid "not implemented"
526msgstr "не е реализирано"
527
[1564]528#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:508
[1333]529msgid "unknown"
530msgstr "неизвестна грешка"
531
[1564]532#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:512
[1333]533#, c-format
534msgid "Error sending message '%s': %s"
535msgstr "Грешка при изпращането на съобщението „%s“: %s"
536
[1564]537#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:542
538#, c-format
539msgid "Topic set to: %s"
540msgstr "Темата вече е: „%s“"
541
542#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:544
543msgid "No topic defined"
544msgstr "Не е зададена тема"
545
546#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:959
[1333]547msgid "Insert Smiley"
548msgstr "Вмъкване на емотикон"
549
[1564]550#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:975
551msgid "_Send"
552msgstr "_Изпращане"
553
554#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1009
[1333]555msgid "_Check Word Spelling..."
[1564]556msgstr "_Проверка на правопис…"
[1333]557
[1564]558#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1115
559#, c-format
560msgid "%s has joined the room"
561msgstr "%s влезе в стаята"
562
563#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1118
564#, c-format
565msgid "%s has left the room"
566msgstr "%s излезе от стаята"
567
568#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1232 ../src/empathy.c:124
569#: ../src/empathy-call-window.c:403
570msgid "Disconnected"
571msgstr "Изключен"
572
573#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1604
[1333]574msgid "Connected"
575msgstr "Свързан"
576
577#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.glade.h:1
[1564]578msgid "<b>Topic:</b>"
579msgstr "<b>Тема:</b>"
[1333]580
581#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.glade.h:2
[1564]582msgid "Group Chat"
583msgstr "Разговор в група"
[1333]584
[1564]585#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-view.c:430
[1333]586msgid "_Copy Link Address"
587msgstr "_Копиране на адреса"
588
[1564]589#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-view.c:438
[1333]590msgid "_Open Link"
591msgstr "_Отваряне на адреса"
592
[1564]593#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:180
[1333]594msgid "Personal Information"
595msgstr "Лични данни"
596
[1564]597#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:183
[1333]598msgid "Edit Contact Information"
599msgstr "Редактиране на данните за контакта"
600
[1564]601#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:186
[1333]602msgid "Contact Information"
603msgstr "Данни за контакта"
604
[1564]605#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:283
[1333]606msgid "I would like to add you to my contact list."
607msgstr ""
608"bg: Искам да ви добавя към списъка си с контакти.\n"
609"en: I would like to add you to my contact list."
610
[1564]611#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:307
[1333]612msgid "New Contact"
613msgstr "Нов контакт"
614
615#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.glade.h:1
616msgid "Decide _Later"
617msgstr "Отлагане на _решението"
618
619#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.glade.h:2
620msgid "Subscription Request"
621msgstr "Искане за записване"
622
[1564]623#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1235
624#, c-format
625msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
626msgstr ""
[1333]627
[1564]628#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1237
629msgid "Removing group"
[1333]630msgstr ""
631
[1564]632#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1284
633#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1363
[1333]634msgid "_Remove"
635msgstr "_Премахване"
636
[1564]637#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1314
638#, c-format
639msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
640msgstr ""
641
642#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1316
643#, fuzzy
644msgid "Removing contact"
[1333]645msgstr "Премахване на контакт"
646
[1564]647#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1321
648msgid "Sorry, I don't want you in my contact list anymore."
649msgstr ""
650"bg: Съжалявам, вече не желая да сте в списъка ми с контакти.\n"
651"en: Sorry, I don't want you in my contact list anymore."
[1333]652
[1564]653#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:109
654#: ../src/empathy-main-window.glade.h:9
655msgid "_Chat"
656msgstr "_Разговор"
[1333]657
[1564]658#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:130
659msgid "_Call"
660msgstr "_Разговор"
[1333]661
[1564]662#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:169
663#: ../src/empathy-main-window.glade.h:17
664msgid "_View Previous Conversations"
665msgstr "_Преглед на предишни разговори"
[1333]666
[1564]667#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:197
668msgid "Infor_mation"
669msgstr "_Данни за контакта"
[1333]670
[1564]671#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:224
672#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:14 ../src/empathy-main-window.glade.h:11
673msgid "_Edit"
674msgstr "_Редактиране"
[1333]675
[1564]676#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:358
677#, fuzzy
678msgid "Save Avatar"
679msgstr "Показване на аватари"
[1333]680
[1564]681#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:414
682msgid "Unable to save avatar"
[1333]683msgstr ""
684
[1564]685#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:866
[1333]686msgid "Select"
687msgstr "Избор"
688
[1564]689#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:875
690#: ../src/empathy-main-window.c:850
[1333]691msgid "Group"
692msgstr "Група"
693
694#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:1
695msgid "<b>Client Information</b>"
696msgstr "<b>Данни за клиента</b>"
697
698#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:2
699msgid "<b>Contact Details</b>"
700msgstr "<b>Данни за контакта</b>"
701
702#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:3
703msgid "<b>Contact</b>"
704msgstr "<b>Контакт</b>"
705
706#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:4
707msgid "<b>Groups</b>"
708msgstr "<b>Групи</b>"
709
[1564]710#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:5
711#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.glade.h:1
712#: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:1
713#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:1
714msgid "Account:"
715msgstr "Абонамент:"
716
[1333]717#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:6
718msgid "Alias:"
719msgstr "Псевдоним:"
720
721#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:7
722msgid "Birthday:"
723msgstr "Рожден ден:"
724
725#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:8
726msgid "Client:"
727msgstr "Клиент:"
728
729#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:9
730msgid "Contact information"
731msgstr "Данни за контакта"
732
733#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:10
734msgid "Email:"
735msgstr "Е-поща:"
736
737#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:11
738msgid "Fullname:"
739msgstr "Пълно име:"
740
[1564]741#. Identifier to connect to Instant Messaging network
742#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:13
[1333]743msgid "Identifier:"
744msgstr "Идентификатор:"
745
[1564]746#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:14
[1333]747msgid "Information requested..."
[1564]748msgstr "Данните са поискани…"
[1333]749
[1564]750#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:15
[1333]751msgid "OS:"
752msgstr "ОС:"
753
[1564]754#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:16
[1333]755msgid ""
756"Select the groups you want this contact to appear in, you can select more "
757"than one group or no groups."
758msgstr ""
759"Изберете групите, в които да се появава контакта. Можете да изберете 0 или "
760"повече групи за контакт."
761
[1564]762#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:17
[1333]763msgid "Version:"
764msgstr "Версия:"
765
[1564]766#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:18
[1333]767msgid "Web site:"
768msgstr "Интернет страница:"
769
[1564]770#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:284
771msgid "new server"
772msgstr ""
[1333]773
[1564]774#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:513
775#, fuzzy
776msgid "Server"
777msgstr "_Сървър:"
[1333]778
[1564]779#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:528
780#, fuzzy
781msgid "Port"
782msgstr "_Порт:"
[1333]783
[1564]784#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:541
785msgid "SSL"
786msgstr ""
[1333]787
788#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:497
789msgid "Account"
790msgstr "Абонамент"
791
[1564]792#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:504 ../src/empathy-chat-window.c:276
[1333]793msgid "Conversation"
794msgstr "Разговор"
795
796#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:514
797msgid "Date"
798msgstr "Дата"
799
[1564]800#. Tab Label
801#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.glade.h:2
[1333]802msgid "Conversations"
803msgstr "Разговори"
804
[1564]805#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.glade.h:3
[1333]806msgid "Previous Conversations"
807msgstr "Предишни разговори"
808
[1564]809#. Tab Label
810#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.glade.h:5
[1333]811msgid "Search"
812msgstr "Търсене"
813
[1564]814#. Searching *for* something
815#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.glade.h:7
[1333]816msgid "_For:"
817msgstr "_За:"
818
[1564]819#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.glade.h:2
820msgid "Call"
821msgstr "Обаждане"
[1333]822
[1564]823#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.glade.h:3
824#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:2
825msgid "Chat"
826msgstr "Разговор"
[1333]827
[1564]828#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.glade.h:4
829#, fuzzy
830msgid "Contact ID:"
831msgstr "Контакт"
832
833#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.glade.h:5
834#, fuzzy
835msgid "New Conversation"
836msgstr "Разговор"
837
838#. Custom messages
839#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:685
840msgid "Custom messages..."
841msgstr "Други съобщения…"
842
843#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.glade.h:1
844msgid "Custom message"
845msgstr "Други съобщения"
846
847#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.glade.h:2
848msgid "Message:"
849msgstr "Съобщение:"
850
851#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.glade.h:3
852msgid "Save message"
853msgstr "Запазване на съобщение"
854
855#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.glade.h:4
856msgid "Status:"
857msgstr "Състояние:"
858
859#: ../libempathy-gtk/empathy-spell-dialog.c:88
860msgid "Word"
861msgstr "Дума"
862
863#: ../libempathy-gtk/empathy-spell-dialog.c:265
864msgid "Suggestions for the word"
865msgstr "Предложения за думата"
866
867#: ../libempathy-gtk/empathy-spell-dialog.glade.h:1
868msgid "Spell Checker"
869msgstr "Проверка на правописа"
870
871#: ../libempathy-gtk/empathy-spell-dialog.glade.h:2
872msgid "Suggestions for the word:"
873msgstr "Предложения за думата:"
874
875#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-boxes.c:745
876#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-irc.c:293
877msgid "%A %d %B %Y"
878msgstr "%d.%m.%Y, %A"
879
880#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:73
881msgid "Classic"
882msgstr "Класическа"
883
884#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:74
885msgid "Simple"
886msgstr "Проста"
887
888#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:75
889msgid "Clean"
890msgstr "Изчистена"
891
892#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:76
893msgid "Blue"
894msgstr "Синя"
895
896#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1330
897msgid "Unable to open URI"
898msgstr ""
899
900#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
901msgid "Current Locale"
902msgstr ""
903
904#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
905#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
906#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
907#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
908msgid "Arabic"
909msgstr ""
910
911#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
912msgid "Armenian"
913msgstr ""
914
915#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
916#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
917#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
918msgid "Baltic"
919msgstr ""
920
921#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
922#, fuzzy
923msgid "Celtic"
924msgstr "Класическа"
925
926#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
927#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
928#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
929#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
930msgid "Central European"
931msgstr ""
932
933#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
934#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
935#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
936#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
937msgid "Chinese Simplified"
938msgstr ""
939
940#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
941#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
942#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
943msgid "Chinese Traditional"
944msgstr ""
945
946#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
947#, fuzzy
948msgid "Croatian"
949msgstr "Разговор"
950
951#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
952#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
953#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
954#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
955#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
956#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
957msgid "Cyrillic"
958msgstr ""
959
960#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
961msgid "Cyrillic/Russian"
962msgstr ""
963
964#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
965#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
966msgid "Cyrillic/Ukrainian"
967msgstr ""
968
969#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
970msgid "Georgian"
971msgstr ""
972
973#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
974#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
975#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
976msgid "Greek"
977msgstr ""
978
979#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
980msgid "Gujarati"
981msgstr ""
982
983#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
984msgid "Gurmukhi"
985msgstr ""
986
987#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
988#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
989#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
990#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
991msgid "Hebrew"
992msgstr ""
993
994#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
995msgid "Hebrew Visual"
996msgstr ""
997
998#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
999msgid "Hindi"
1000msgstr ""
1001
1002#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
1003msgid "Icelandic"
1004msgstr ""
1005
1006#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
1007#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
1008#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
1009msgid "Japanese"
1010msgstr ""
1011
1012#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
1013#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
1014#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
1015#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
1016msgid "Korean"
1017msgstr ""
1018
1019#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
1020#, fuzzy
1021msgid "Nordic"
1022msgstr "Дума"
1023
1024#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
1025#, fuzzy
1026msgid "Persian"
1027msgstr "Версия:"
1028
1029#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
1030#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
1031msgid "Romanian"
1032msgstr ""
1033
1034#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
1035msgid "South European"
1036msgstr ""
1037
1038#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
1039msgid "Thai"
1040msgstr ""
1041
1042#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
1043#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
1044#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
1045#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
1046msgid "Turkish"
1047msgstr ""
1048
1049#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
1050#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
1051#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
1052#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
1053#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
1054msgid "Unicode"
1055msgstr ""
1056
1057#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
1058#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
1059#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
1060#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
1061#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
1062#, fuzzy
1063msgid "Western"
1064msgstr "Интернет страница:"
1065
1066#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
1067#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
1068#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
1069#, fuzzy
1070msgid "Vietnamese"
1071msgstr "Преименуване"
1072
1073#.
1074#. * vim: sw=2 ts=8 cindent noai bs=2
1075#.
1076#: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.schemas.in.h:1
[1333]1077msgid ""
[1564]1078"The contact to display in the applet. Empty means no contact is displayed."
[1333]1079msgstr ""
[1564]1080"Контактът, който да се появява в аплета. Ако остане празно, няма да се "
1081"показва никой контакт."
[1333]1082
[1564]1083#: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.schemas.in.h:2
1084msgid "The contact's avatar token. Empty means contact has no avatar."
1085msgstr ""
1086"Идентификаторът на аватара на контакта. Ако не е попълнено нищо, контактът "
1087"няма аватар."
1088
1089#: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.server.in.in.h:1
1090msgid "Megaphone"
1091msgstr "Мегафон"
1092
1093#: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.server.in.in.h:2
1094#: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:417
1095msgid "Talk!"
1096msgstr "Разговаряйте!"
1097
1098#: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.xml.h:1
1099#: ../nothere/data/GNOME_NotHere_Applet.xml.h:1
1100msgid "_About"
1101msgstr "_Относно"
1102
1103#: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.xml.h:2
1104msgid "_Information"
1105msgstr "_Данни за контакта"
1106
1107#: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.xml.h:3
1108#: ../src/empathy-main-window.glade.h:15
1109msgid "_Preferences"
1110msgstr "_Настройки"
1111
1112#: ../nothere/data/GNOME_NotHere_Applet.server.in.in.h:1
1113msgid "Presence"
1114msgstr "Присъствие"
1115
1116#: ../nothere/data/GNOME_NotHere_Applet.server.in.in.h:2
1117#: ../nothere/src/nothere-applet.c:106
1118msgid "Set your own presence"
1119msgstr "Задайте присъствието си"
1120
1121#: ../src/empathy.c:127
1122msgid "Invalid handle"
1123msgstr ""
1124
1125#: ../src/empathy.c:130
1126msgid "No matching connection"
1127msgstr ""
1128
1129#: ../src/empathy.c:133
1130#, fuzzy
1131msgid "Invalid account"
1132msgstr "грешен контакт"
1133
1134#: ../src/empathy.c:136
1135#, fuzzy
1136msgid "Presence failure"
1137msgstr "Присъствие"
1138
1139#: ../src/empathy.c:139
1140#, fuzzy
1141msgid "No accounts"
1142msgstr "Абонаменти"
1143
1144#: ../src/empathy.c:142 ../src/empathy-main-window.c:1118
1145msgid "Network error"
1146msgstr "Мрежова грешка"
1147
1148#: ../src/empathy.c:145
1149#, fuzzy
1150msgid "Contact does not support voice"
1151msgstr "Критерий за подребдата на списъка с контактите"
1152
1153#: ../src/empathy.c:148
1154msgid "Lowmem"
1155msgstr ""
1156
1157#: ../src/empathy.c:151
1158msgid "Channel request generic error"
1159msgstr ""
1160
1161#: ../src/empathy.c:154
1162msgid "Channel banned"
1163msgstr ""
1164
1165#: ../src/empathy.c:157
1166msgid "Channel full"
1167msgstr ""
1168
1169#: ../src/empathy.c:160
1170msgid "Channel invite only"
1171msgstr ""
1172
1173#: ../src/empathy.c:163
1174#, fuzzy
1175msgid "Unknown error code"
1176msgstr "Неизвестна грешка"
1177
1178#: ../src/empathy.c:368
1179msgid "Don't connect on startup"
1180msgstr "Без автоматично свързване в началото"
1181
1182#: ../src/empathy.c:372
1183#, fuzzy
1184msgid "Don't show the contact list on startup"
1185msgstr "Без автоматично свързване в началото"
1186
1187#: ../src/empathy.c:384
1188msgid "- Empathy Instant Messenger"
1189msgstr "— бързи съобщения с Empathy"
1190
1191#: ../src/empathy-about-dialog.c:64
[1333]1192msgid ""
[1564]1193"Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
1194"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
1195"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
1196"version."
[1333]1197msgstr ""
[1564]1198"Тази програма (Empathy) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/"
1199"или променяте според условията на версия 2 или по-висока (по ваш избор) на "
1200"Общия публичен лиценз на GNU, който е публикуван от Фондацията за свободен "
1201"софтуер."
[1333]1202
[1564]1203#: ../src/empathy-about-dialog.c:68
1204msgid ""
1205"Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
1206"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
1207"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
1208"details."
1209msgstr ""
1210"Тази програма (Empathy) се разпространява с надеждата да е полезна, но БЕЗ "
1211"НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, дори и подразбиращата се ПРИГОДНОСТ или ГОДНОСТ ЗА "
1212"КОНКРЕТНА УПОТРЕБА. За подробности прегледайте Общия публичен лиценз на GNU."
[1333]1213
[1564]1214#: ../src/empathy-about-dialog.c:72
1215msgid ""
1216"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
1217"Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
1218"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
1219msgstr ""
1220"Трябва да сте получили копие на Общия публичен лиценз на GNU заедно с тази "
1221"програма. Ако не се сте — пишете на Фондацията за свободен софтуер на "
1222"адрес:\n"
1223"Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street,\n"
1224"Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. "
[1333]1225
[1564]1226#: ../src/empathy-about-dialog.c:100
1227msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
1228msgstr "Програма за бързи съобщения за GNOME"
[1333]1229
[1564]1230#: ../src/empathy-about-dialog.c:106
1231msgid "translator-credits"
1232msgstr ""
1233"Ясен Праматаров <yasen@lindeas.com>\n"
1234"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
1235"\n"
1236"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1237"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1238"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1239
1240#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:229
[1333]1241msgid ""
[1564]1242"To add a new account, you can click on the 'Add' button and a new entry will "
1243"be created for you to start configuring."
[1333]1244msgstr ""
[1564]1245"За да добавите нов абонамент, натиснете бутона „Добавяне“. Ще се появи нов "
1246"запис, който можете да настроите."
[1333]1247
[1564]1248#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:233
1249msgid ""
1250"To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
1251"you want to use."
1252msgstr ""
1253"За да добавите нов абонамент, трябва да имате модул, който поддръжа неговия "
1254"протокол."
1255
1256#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:240
1257#: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:2
1258msgid "<b>No Account Selected</b>"
1259msgstr "<b>Не е избран абонамент</b>"
1260
1261#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:241
1262msgid ""
1263"\n"
1264"\n"
1265"If you do not want to add an account, simply click on the account you want "
1266"to configure in the list on the left."
1267msgstr ""
1268"\n"
1269"\n"
1270"Ако не искате да добавяте нов абонамент, натиснете върху абонамента, който "
1271"искате да настроите, в списъка отляво."
1272
1273#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:247
1274msgid "<b>No Accounts Configured</b>"
1275msgstr "<b>Няма настроени абонаменти</b>"
1276
1277#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:427
1278#, fuzzy
1279msgid "Enabled"
1280msgstr "Включване"
1281
1282#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:437
1283#: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:4
1284msgid "Accounts"
1285msgstr "Абонаменти"
1286
1287#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:928
1288#, c-format
1289msgid ""
1290"You are about to remove your %s account!\n"
1291"Are you sure you want to proceed?"
1292msgstr ""
1293"Ще изтриете абонамента „%s“!\n"
1294"Искате ли да продължите?"
1295
1296#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:934
1297msgid ""
1298"Any associated conversations and chat rooms will NOT be removed if you "
1299"decide to proceed.\n"
1300"\n"
1301"Should you decide to add the account back at a later time, they will still "
1302"be available."
1303msgstr ""
1304"Никои придналежащи на този абонамент разговори или стаи НЯМА да бъдат "
1305"премахнати.\n"
1306"\n"
1307"Те ще бъдат достъпни, ако решите да добавите отново този абонамент."
1308
1309#: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:1
1310msgid "<b>New Account</b>"
1311msgstr "<b>Нов абонамент</b>"
1312
1313#: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:3
1314msgid "<b>Settings</b>"
1315msgstr "<b>Настройки</b>"
1316
1317#: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:5
1318msgid "Cr_eate"
1319msgstr "_Създаване"
1320
1321#: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:6
1322msgid ""
1323"To add a new account, you can click on the 'Add' button and a new entry will "
1324"be created for you to started configuring.\n"
1325"\n"
1326"If you do not want to add an account, simply click on the account you want "
1327"to configure in the list on the left."
1328msgstr ""
1329"За да добавите нов абонамент, натиснете бутона „Добавяне“. Ще се появи нов "
1330"запис, който можете да настроите.\n"
1331"\n"
1332"Ако не искате да добавяте нов абонамент, натиснете върху абонамента, който "
1333"искате да настроите, в списъка отляво."
1334
1335#: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:9
1336msgid "Type:"
1337msgstr "Вид:"
1338
1339#: ../src/empathy-call-window.c:141
1340#, fuzzy
1341msgid "Closed"
1342msgstr "_Затваряне"
1343
1344#: ../src/empathy-call-window.c:253
1345msgid "End this call?"
1346msgstr ""
1347
1348#: ../src/empathy-call-window.c:255
1349msgid "Closing this window will end the call in progress."
1350msgstr ""
1351
1352#: ../src/empathy-call-window.c:256
1353#, fuzzy
1354msgid "_End Call"
1355msgstr "_Разговор"
1356
1357#: ../src/empathy-call-window.c:310
1358msgid "Incoming call"
1359msgstr ""
1360
1361#: ../src/empathy-call-window.c:312
1362#, c-format
1363msgid "%s is calling you, do you want to answer?"
1364msgstr ""
1365
1366#: ../src/empathy-call-window.c:318
1367#, fuzzy
1368msgid "_Reject"
1369msgstr "Избор"
1370
1371#: ../src/empathy-call-window.c:323
1372msgid "_Answer"
1373msgstr ""
1374
1375#: ../src/empathy-call-window.c:378
1376msgid "Empathy Call"
1377msgstr ""
1378
1379#: ../src/empathy-call-window.c:379
1380msgid "Readying"
1381msgstr ""
1382
1383#: ../src/empathy-call-window.c:388
1384#, c-format
1385msgid "%s - Empathy Call"
1386msgstr "%s — разговор чрез Empathy"
1387
1388#: ../src/empathy-call-window.c:392
1389msgid "Ringing"
1390msgstr "Звънене"
1391
1392#: ../src/empathy-call-window.c:405
1393msgid "Connecting"
1394msgstr "Свързане"
1395
1396#: ../src/empathy-call-window.c:516
1397#, c-format
1398msgid "Incoming call from %s rejected because there is already a running call."
1399msgstr "Отказано е входящо повикване от %s, поради друг текущ разговор."
1400
1401#: ../src/empathy-call-window.glade.h:1
1402msgid "#"
1403msgstr "#"
1404
1405#: ../src/empathy-call-window.glade.h:2
1406msgid "*"
1407msgstr "*"
1408
1409#: ../src/empathy-call-window.glade.h:3
1410msgid "0"
1411msgstr "0"
1412
1413#: ../src/empathy-call-window.glade.h:4
1414msgid "1"
1415msgstr "1"
1416
1417#: ../src/empathy-call-window.glade.h:5
1418msgid "2"
1419msgstr "2"
1420
1421#: ../src/empathy-call-window.glade.h:6
1422msgid "3"
1423msgstr "3"
1424
1425#: ../src/empathy-call-window.glade.h:7
1426msgid "4"
1427msgstr "4"
1428
1429#: ../src/empathy-call-window.glade.h:8
1430msgid "5"
1431msgstr "5"
1432
1433#: ../src/empathy-call-window.glade.h:9
1434msgid "6"
1435msgstr "6"
1436
1437#: ../src/empathy-call-window.glade.h:10
1438msgid "7"
1439msgstr "7"
1440
1441#: ../src/empathy-call-window.glade.h:11
1442msgid "8"
1443msgstr "8"
1444
1445#: ../src/empathy-call-window.glade.h:12
1446msgid "9"
1447msgstr "9"
1448
1449#: ../src/empathy-call-window.glade.h:13
1450msgid "<b>Keypad</b>"
1451msgstr "<b>Циферблат</b>"
1452
1453#: ../src/empathy-call-window.glade.h:14
1454msgid "<b>Volume</b>"
1455msgstr "<b>Сила на звука</b>"
1456
1457#: ../src/empathy-call-window.glade.h:15
1458msgid "Hang Up"
1459msgstr "Затваряне"
1460
1461#: ../src/empathy-call-window.glade.h:16
1462msgid "Send Video"
1463msgstr "Изпращане на видео"
1464
1465#: ../src/empathy-chat-window.c:319
1466#, c-format
1467msgid "Conversations (%d)"
1468msgstr "Разговори (%d)"
1469
1470#: ../src/empathy-chat-window.c:397
1471msgid "Topic:"
1472msgstr "Тема:"
1473
1474#: ../src/empathy-chat-window.c:400
1475msgid "Typing a message."
1476msgstr "Пише съобщение."
1477
1478#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:1
1479msgid "C_lear"
1480msgstr "_Изчистване на прозореца"
1481
1482#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:3
1483msgid "Insert _Smiley"
1484msgstr "_Вмъкване на емотикон"
1485
1486#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:4
1487msgid "Invitation _message:"
1488msgstr "_Съобщение за поканата:"
1489
1490#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:5
1491msgid "Invite"
1492msgstr "Покана"
1493
1494#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:6
1495msgid "Move Tab _Left"
1496msgstr "Преместване на подпрозореца _наляво"
1497
1498#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:7
1499msgid "Move Tab _Right"
1500msgstr "Преместване на подпрозореца _надясно"
1501
1502#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:8
1503msgid "Select who would you like to invite:"
1504msgstr "Изберете, кого ще поканите:"
1505
1506#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:9
1507msgid "You have been invited to join a chat conference."
1508msgstr "Поканени сте да се присъедините към конферентен разговор."
1509
1510#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:10
1511msgid "_Contact"
1512msgstr "_Контакт"
1513
1514#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:11 ../src/empathy-main-window.glade.h:10
1515msgid "_Contents"
1516msgstr "_Ръководство"
1517
1518#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:12
1519msgid "_Conversation"
1520msgstr "_Разговор"
1521
1522#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:13
1523msgid "_Detach Tab"
1524msgstr "_Отделяне на подпрозореца"
1525
1526#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:15 ../src/empathy-main-window.glade.h:12
1527msgid "_Help"
1528msgstr "_Помощ"
1529
1530#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:16
1531msgid "_Next Tab"
1532msgstr "_Следващ подпрозорец"
1533
1534#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:17
1535msgid "_Previous Tab"
1536msgstr "_Предишен подпрозорец"
1537
1538#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:18
1539msgid "_Tabs"
1540msgstr "_Страници"
1541
1542#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:262
1543msgid "Name"
1544msgstr "Име"
1545
1546#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:280
1547msgid "Room"
1548msgstr "Стая"
1549
1550#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:289
1551#, fuzzy
1552msgid "Auto-Connect"
1553msgstr "Автоматично свързване"
1554
1555#: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:2
1556msgid "Edit Favorite Room"
1557msgstr "Редактиране на стаите в отметките"
1558
1559#: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:3
1560msgid "Join room on start_up"
1561msgstr "_Автоматично влизане в стаи при стартиране"
1562
1563#: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:4
1564msgid "Join this chat room when Empathy starts and you are connected"
1565msgstr "Влизане в тази стая при стартиране на Empathy, ако сте свързани"
1566
1567#: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:5
1568msgid "Manage Favorite Rooms"
1569msgstr "Управление на стаите в отметките"
1570
1571#: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:6
1572msgid "N_ame:"
1573msgstr "_Име:"
1574
1575#: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:7
1576msgid "S_erver:"
1577msgstr "_Сървър:"
1578
1579#: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:9
1580#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:9
1581msgid "_Room:"
1582msgstr "_Стая:"
1583
1584#: ../src/empathy-main-window.c:466
[1333]1585msgid "Show and edit accounts"
1586msgstr "Показване и редактиране на абонаменти"
1587
[1564]1588#: ../src/empathy-main-window.c:833
[1333]1589msgid "Contact"
1590msgstr "Контакт"
1591
[1564]1592#: ../src/empathy-main-window.c:1035
1593#, fuzzy
1594msgid "_Edit account"
[1333]1595msgstr "_Редактиране настройките на абонамент"
1596
[1564]1597#: ../src/empathy-main-window.c:1121
[1333]1598msgid "Authentication failed"
1599msgstr "Неуспешно идентифициране"
1600
[1564]1601#: ../src/empathy-main-window.c:1124
[1333]1602msgid "Encryption error"
1603msgstr "Грешка в шифрирането"
1604
[1564]1605#: ../src/empathy-main-window.c:1127
[1333]1606msgid "Name in use"
1607msgstr "Името е заето"
1608
[1564]1609#: ../src/empathy-main-window.c:1130
[1333]1610msgid "Certificate not provided"
1611msgstr "Не е предоставен сертификат"
1612
[1564]1613#: ../src/empathy-main-window.c:1133
[1333]1614msgid "Certificate untrusted"
1615msgstr "Сертификатът не е доверен"
1616
[1564]1617#: ../src/empathy-main-window.c:1136
[1333]1618msgid "Certificate expired"
1619msgstr "Сертификатът е изтекъл"
1620
[1564]1621#: ../src/empathy-main-window.c:1139
[1333]1622msgid "Certificate not activated"
1623msgstr "Сертификатът не е влязъл в сила"
1624
[1564]1625#: ../src/empathy-main-window.c:1142
[1333]1626msgid "Certificate hostname mismatch"
1627msgstr "Несъвпадение на името с това в сертификата"
1628
[1564]1629#: ../src/empathy-main-window.c:1145
[1333]1630msgid "Certificate fingerprint mismatch"
1631msgstr "Несъвпадение на отпечатъка на сертификата"
1632
[1564]1633#: ../src/empathy-main-window.c:1148
1634#, fuzzy
1635msgid "Certificate self-signed"
[1333]1636msgstr "Сертификатът е самоподписан"
1637
[1564]1638#: ../src/empathy-main-window.c:1151
[1333]1639msgid "Certificate error"
1640msgstr "Грешка в сертификата"
1641
[1564]1642#: ../src/empathy-main-window.c:1154
[1333]1643msgid "Unknown error"
1644msgstr "Неизвестна грешка"
1645
[1564]1646#: ../src/empathy-main-window.glade.h:1
[1333]1647msgid "Contact List"
1648msgstr "Списък с контакти"
1649
[1564]1650#: ../src/empathy-main-window.glade.h:2
[1333]1651msgid "Context"
1652msgstr "Контекст"
1653
[1564]1654#: ../src/empathy-main-window.glade.h:3
[1333]1655msgid "Join _Favorites"
1656msgstr "_Добавяне към отметките"
1657
[1564]1658#: ../src/empathy-main-window.glade.h:4
1659msgid "Join _New..."
1660msgstr "Влизане в _нова…"
1661
1662#: ../src/empathy-main-window.glade.h:5
[1333]1663msgid "Manage Favorites"
1664msgstr "Редактиране на отметките"
1665
[1564]1666#: ../src/empathy-main-window.glade.h:6
[1333]1667msgid "Show _Offline Contacts"
1668msgstr "Показване на _изключените контакти"
1669
[1564]1670#: ../src/empathy-main-window.glade.h:7
[1333]1671msgid "_Accounts"
1672msgstr "_Абонаменти"
1673
[1564]1674#: ../src/empathy-main-window.glade.h:8
1675msgid "_Add Contact..."
1676msgstr "_Добавяне на контакт…"
[1333]1677
[1564]1678#: ../src/empathy-main-window.glade.h:13 ../src/empathy-status-icon.glade.h:2
1679#, fuzzy
1680msgid "_New Conversation..."
1681msgstr "_Разговор…"
[1333]1682
[1564]1683#: ../src/empathy-main-window.glade.h:14
[1333]1684msgid "_Personal Information"
1685msgstr "_Лични данни"
1686
[1564]1687#: ../src/empathy-main-window.glade.h:16
1688msgid "_Room"
1689msgstr "_Стая:"
[1333]1690
[1564]1691#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:290
1692msgid "Chat Rooms"
1693msgstr "Стаи за разговор"
[1333]1694
[1564]1695#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:2
1696msgid "Browse:"
1697msgstr "Избор:"
1698
1699#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:3
1700msgid ""
1701"Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
1702msgstr ""
1703"Въведете името на стаята, в която да влезете, или натиснете една или повече "
1704"стаи от списъка."
1705
1706#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:4
1707msgid ""
1708"Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
1709"the current account's server"
1710msgstr ""
1711"Попълнете сървъра, на който е стаята. Ако тя е на сървъра на текущия "
1712"абонамент, оставете полето празно."
1713
1714#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:5
1715msgid "Join"
1716msgstr "Влизане"
1717
1718#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:6
1719msgid "Join New"
1720msgstr "Влизане в нова"
1721
1722#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:7
1723msgid "Re_fresh"
1724msgstr "_Обновяване"
1725
1726#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:8
1727msgid ""
1728"This list represents all chat rooms hosted on the server you have entered."
1729msgstr ""
1730"Този списък показва всички стаи, които се намират на съвръра, към който се "
1731"включихте."
1732
1733#: ../src/empathy-preferences.c:264
[1333]1734msgid "Language"
1735msgstr "Език"
1736
[1564]1737#: ../src/empathy-preferences.glade.h:1
[1333]1738msgid "<b>Appearance</b>"
1739msgstr "<b>Изглед</b>"
1740
[1564]1741#: ../src/empathy-preferences.glade.h:2
[1333]1742msgid "<b>Audio</b>"
1743msgstr "<b>Звуци</b>"
1744
[1564]1745#: ../src/empathy-preferences.glade.h:3
[1333]1746msgid "<b>Behaviour</b>"
1747msgstr "<b>Поведение</b>"
1748
[1564]1749#: ../src/empathy-preferences.glade.h:4
[1333]1750msgid "<b>Contact List</b>"
1751msgstr "<b>Списък с контакти</b>"
1752
[1564]1753#: ../src/empathy-preferences.glade.h:5
[1333]1754msgid "<b>Enable spell checking for languages:</b>"
1755msgstr "<b>Езици с проверка на правописа:</b>"
1756
[1564]1757#: ../src/empathy-preferences.glade.h:6
[1333]1758msgid "<b>Visual</b>"
1759msgstr "<b>Визуални настройки</b>"
1760
[1564]1761#: ../src/empathy-preferences.glade.h:7
[1333]1762msgid ""
1763"<small>The list of languages reflects only the languages for which you have "
1764"a dictionary installed.</small>"
1765msgstr ""
1766"<small>В списъка са само езицитие, за които е инсталиран речник.</small>"
1767
[1564]1768#: ../src/empathy-preferences.glade.h:8
1769#, fuzzy
1770msgid "Automatically _connect on startup "
1771msgstr "Без автоматично свързване в началото"
1772
1773#: ../src/empathy-preferences.glade.h:9
[1333]1774msgid "Avatars are user chosen images shown in the contact list"
1775msgstr ""
1776"Аватарите са изображенията, които се избират от потребителите, за да се "
1777"показват в списъка с контакти"
1778
[1564]1779#: ../src/empathy-preferences.glade.h:10
[1333]1780msgid "Chat Th_eme:"
1781msgstr "_Тема за прозорците за разговори:"
1782
[1564]1783#: ../src/empathy-preferences.glade.h:11
[1333]1784msgid "Display notifications when contacts come _online"
1785msgstr "_Известяване при появата на контакти"
1786
[1564]1787#: ../src/empathy-preferences.glade.h:12
[1333]1788msgid "Enable sounds when _away"
1789msgstr "Със звуци в състояние „_Отсъстващ“"
1790
[1564]1791#: ../src/empathy-preferences.glade.h:13
[1333]1792msgid "Enable sounds when _busy"
1793msgstr "Със звуци в състояние „_Зает“"
1794
[1564]1795#: ../src/empathy-preferences.glade.h:14
[1333]1796msgid "General"
1797msgstr "Общи"
1798
[1564]1799#: ../src/empathy-preferences.glade.h:15
[1333]1800msgid "Notifications"
1801msgstr "Уведомяване"
1802
[1564]1803#: ../src/empathy-preferences.glade.h:16
[1333]1804msgid "Preferences"
1805msgstr "Настройки"
1806
[1564]1807#: ../src/empathy-preferences.glade.h:17
[1333]1808msgid "Show _avatars"
1809msgstr "Показване на _аватари"
1810
[1564]1811#: ../src/empathy-preferences.glade.h:18
[1333]1812msgid "Show _smileys as images"
1813msgstr "Използване на _картинки за емотикони"
1814
[1564]1815#: ../src/empathy-preferences.glade.h:19
[1333]1816msgid "Show co_mpact contact list"
1817msgstr "_Стегнат списък с контакти"
1818
[1564]1819#: ../src/empathy-preferences.glade.h:20
[1333]1820msgid "Sort by _name"
1821msgstr "Подреждане по _име"
1822
[1564]1823#: ../src/empathy-preferences.glade.h:21
[1333]1824msgid "Sort by s_tate"
1825msgstr "Подреждане по _състояние"
1826
[1564]1827#: ../src/empathy-preferences.glade.h:22
[1333]1828msgid "Spell Checking"
1829msgstr "Проверка на правописа"
1830
[1564]1831#: ../src/empathy-preferences.glade.h:23
[1333]1832msgid "Themes"
1833msgstr "Теми"
1834
[1564]1835#: ../src/empathy-preferences.glade.h:24
[1333]1836msgid "_Open new chats in separate windows"
1837msgstr "_Отваряне на разговорите в отделни прозорци"
1838
[1564]1839#: ../src/empathy-preferences.glade.h:25
[1333]1840msgid "_Play sound when messages arrive"
1841msgstr "_Уведомяване със звук при пристигане на съобщение"
1842
[1564]1843#: ../src/empathy-status-icon.glade.h:1
1844msgid "Status"
1845msgstr "Състояние"
[1333]1846
[1564]1847#: ../src/empathy-status-icon.glade.h:3
1848msgid "_Quit"
1849msgstr "_Спиране на програмата"
[1333]1850
[1564]1851#: ../src/empathy-status-icon.glade.h:4
1852msgid "_Show Contact List"
1853msgstr "_Показване на списъка с контакти"
[1333]1854
[1564]1855#~ msgid "msn account settings"
1856#~ msgstr "Настройки на абонамент за msn"
[1333]1857
[1564]1858#~ msgid "salut account settings"
1859#~ msgstr "Настройки на абонамент за Salut"
[1333]1860
[1564]1861#~ msgid "Disable"
1862#~ msgstr "Изключване"
[1333]1863
[1564]1864#~ msgid "Input"
1865#~ msgstr "Вход"
[1333]1866
[1564]1867#~ msgid "Mute"
1868#~ msgstr "Заглушаване"
[1333]1869
[1564]1870#~ msgid "Output"
1871#~ msgstr "Изход"
[1333]1872
[1564]1873#~ msgid "Volume"
1874#~ msgstr "Сила на звука"
[1333]1875
[1564]1876#~ msgid "Ca_ll"
1877#~ msgstr "_Обаждане"
[1333]1878
[1564]1879#~ msgid "Change _Topic..."
1880#~ msgstr "_Смяна на темата…"
[1333]1881
[1564]1882#~ msgid "Contact Infor_mation"
1883#~ msgstr "_Данни за контакта"
[1333]1884
[1564]1885#~ msgid "Cu_t"
1886#~ msgstr "От_рязване"
[1333]1887
[1564]1888#~ msgid "In_vite..."
1889#~ msgstr "П_окана…"
[1333]1890
[1564]1891#~ msgid "_Add To Favorites"
1892#~ msgstr "_Добавяне към отметките…"
[1333]1893
[1564]1894#~ msgid "_Copy"
1895#~ msgstr "_Копиране"
[1333]1896
[1564]1897#~ msgid "_Paste"
1898#~ msgstr "_Поставяне"
[1333]1899
[1564]1900#~ msgid "_Show Contacts"
1901#~ msgstr "_Показване на списъка с контакти"
[1333]1902
[1564]1903#~ msgid "_Group"
1904#~ msgstr "_Група"
[1333]1905
[1564]1906#~ msgid "Chat with contact"
1907#~ msgstr "Разговор с контакт"
[1333]1908
[1564]1909#~ msgid "View contact information"
1910#~ msgstr "Данни за контакта"
[1333]1911
[1564]1912#~ msgid "Re_name"
1913#~ msgstr "_Преименуване"
[1333]1914
[1564]1915#~ msgid "Edit the groups and name for this contact"
1916#~ msgstr ""
1917#~ "Редактиране на името и групите на този контакт\n"
1918#~ "%s"
[1333]1919
[1564]1920#~ msgid "_Invite to Chat Room"
1921#~ msgstr "_Пращане на покана в стая за рзговор"
[1333]1922
[1564]1923#~ msgid "Invite to a currently open chat room"
1924#~ msgstr "Изпращане на покана за текущо отворена стая за разговор"
[1333]1925
[1564]1926#~ msgid "_Send File..."
1927#~ msgstr "_Изпращане на файл…"
[1333]1928
[1564]1929#~ msgid "Send a file"
1930#~ msgstr "Изпращане на файл"
[1333]1931
[1564]1932#~ msgid "View previous conversations with this contact"
1933#~ msgstr "Разглеждане на предишните разговори с този контакт"
[1333]1934
[1564]1935#~ msgid "Start a voice or video conversation with this contact"
1936#~ msgstr "Начало на гласова или видео връзка с този контакт"
1937
1938#~ msgid "Enter the new topic you want to set for this room:"
1939#~ msgstr "Въведете новата тема за тази стая:"
1940
1941#~ msgid "_New Message..."
1942#~ msgstr "_Ново съобщение…"
1943
1944#~ msgid "<b>Options</b>"
1945#~ msgstr "<b>Настройки</b>"
1946
1947#~ msgid "_Use for chat rooms"
1948#~ msgstr "_Да се ползва за стаите за разговор"
1949
1950#~ msgid "%s went offline"
1951#~ msgstr "%s се изключи"
1952
1953#~ msgid "%s has come online"
1954#~ msgstr "%s се включи"
1955
1956#~ msgid ""
1957#~ "New message from %s:\n"
1958#~ "%s"
1959#~ msgstr ""
1960#~ "Ново съобщение от :%s\n"
1961#~ "%s"
1962
1963#~ msgid "Subscription requested by %s"
1964#~ msgstr "Искане за записване от %s"
1965
1966#~ msgid ""
1967#~ "\n"
1968#~ "Message: %s"
1969#~ msgstr ""
1970#~ "\n"
1971#~ "Съобщение: %s"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.