source: gnome/trunk/gconf.trunk.bg.po @ 1553

Last change on this file since 1553 was 1553, checked in by Александър Шопов, 13 years ago

gconf, totem: начало на обновяване

File size: 105.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gconf po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004, 2005, 2006, 2007.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gconf trunk\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2008-07-02 06:41+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2007-08-31 07:40+0300\n"
13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../backends/evoldap-backend.c:159
21#, c-format
22msgid "Failed to get configuration file path from '%s'"
23msgstr "Неуспех при получаването на пътя до файла с настройки от „%s“"
24
25#: ../backends/evoldap-backend.c:170
26#, c-format
27msgid "Created Evolution/LDAP source using configuration file '%s'"
28msgstr "Създаден е източник на Evolution/LDAP от файла с настройки „%s“"
29
30#: ../backends/evoldap-backend.c:444
31#, c-format
32msgid "Unable to parse XML file '%s'"
33msgstr "Неуспех при анализиране на файла с XML - „%s“"
34
35#: ../backends/evoldap-backend.c:453
36#, c-format
37msgid "Config file '%s' is empty"
38msgstr "Документът „%s“ е празен"
39
40#: ../backends/evoldap-backend.c:464
41#, c-format
42msgid "Root node of '%s' must be <evoldap>, not <%s>"
43msgstr "Кореновият възел на „%s“ трябва да е <evoldap>, а не <%s>"
44
45#: ../backends/evoldap-backend.c:502
46#, c-format
47msgid "No <template> specified in '%s'"
48msgstr "В „%s“ не е указан шаблон <template>"
49
50#: ../backends/evoldap-backend.c:509
51#, c-format
52msgid "No \"filter\" attribute specified on <template> in '%s'"
53msgstr "Не е указан атрибут „filter“ за шаблон <template> в „%s“"
54
55#: ../backends/evoldap-backend.c:571
56#, c-format
57msgid "No LDAP server or base DN specified in '%s'"
58msgstr "В „%s“ не е указан сървър за LDAP или базов DN"
59
60#: ../backends/evoldap-backend.c:577
61#, c-format
62msgid "Contacting LDAP server: host '%s', port '%d', base DN '%s'"
63msgstr "Свързване към сървър за LDAP: хост „%s“, порт „%d“, базов DN „%s“"
64
65#: ../backends/evoldap-backend.c:584
66#, c-format
67msgid "Failed to contact LDAP server: %s"
68msgstr "Неуспех при свързване със сървър за LDAP: %s"
69
70#: ../backends/evoldap-backend.c:672
71#, c-format
72msgid "Searching for entries using filter: %s"
73msgstr "Търсене за записи чрез ползването на филтър: %s"
74
75#: ../backends/evoldap-backend.c:686
76#, c-format
77msgid "Error querying LDAP server: %s"
78msgstr "Грешка при запитване към сървър за LDAP: %s"
79
80#: ../backends/evoldap-backend.c:696
81#, c-format
82msgid "Got %d entries using filter: %s"
83msgstr "Получени са %d записа чрез ползването на филтъра: %s"
84
85#: ../backends/gconf-merge-tree.c:59
86#, c-format
87msgid "Cannot find directory %s\n"
88msgstr "Не може да се намери папката %s\n"
89
90#: ../backends/gconf-merge-tree.c:75
91#, c-format
92msgid "Error saving GConf tree to '%s': %s\n"
93msgstr "Грешка при запазване на дървото на GConf в „%s“: %s\n"
94
95#: ../backends/gconf-merge-tree.c:101
96#, c-format
97msgid "Usage: %s <dir>\n"
98msgstr "Употреба: %s <папка>\n"
99
100#: ../backends/gconf-merge-tree.c:107
101#, c-format
102msgid ""
103"Usage: %s <dir>\n"
104"  Merges a markup backend filesystem hierarchy like:\n"
105"    dir/%%gconf.xml\n"
106"        subdir1/%%gconf.xml\n"
107"        subdir2/%%gconf.xml\n"
108"  to:\n"
109"    dir/%%gconf-tree.xml\n"
110msgstr ""
111"Употреба: %s <папка>\n"
112"  Слива йерархия на файловата система във вид на XML по следния начин:\n"
113"    папка/%%gconf.xml\n"
114"        подпапка1/%%gconf.xml\n"
115"        подпапка2/%%gconf.xml\n"
116"  в:\n"
117"    папка/%%gconf-tree.xml\n"
118
119#: ../backends/markup-backend.c:163
120msgid "Unloading text markup backend module."
121msgstr "Изключва се модула за работа с XML."
122
123#: ../backends/markup-backend.c:226 ../backends/xml-backend.c:288
124#, c-format
125msgid "Couldn't find the XML root directory in the address `%s'"
126msgstr "Не може да се намери основната папка за XML в адреса „%s“"
127
128#: ../backends/markup-backend.c:283 ../backends/xml-backend.c:343
129#, c-format
130msgid "Could not make directory `%s': %s"
131msgstr "Не може да се създаде папката „%s“: %s"
132
133#: ../backends/markup-backend.c:390 ../backends/xml-backend.c:442
134#, c-format
135msgid ""
136"Can't read from or write to the XML root directory in the address \"%s\""
137msgstr "Не може да се чете или пише в главната папка за XML в адреса „%s“"
138
139#: ../backends/markup-backend.c:401 ../backends/xml-backend.c:452
140#, c-format
141msgid "Directory/file permissions for XML source at root %s are: %o/%o"
142msgstr ""
143"Правата за достъп до папка/файл с източник на XML в корена %s са: %o/%o"
144
145#: ../backends/markup-backend.c:740 ../backends/xml-backend.c:683
146#, c-format
147msgid ""
148"Remove directory operation is no longer supported, just remove all the "
149"values in the directory"
150msgstr ""
151"Операцията по изтриването на папка вече не се поддържа. Просто премахнете "
152"всички стойности в папката"
153
154#: ../backends/markup-backend.c:826 ../backends/xml-backend.c:769
155#, c-format
156msgid "Could not open lock directory for %s to remove locks: %s\n"
157msgstr ""
158"Не може да се отвори папката със заключващи записи за %s, за да се премахнат "
159"заключванията: %s\n"
160
161#: ../backends/markup-backend.c:839 ../backends/xml-backend.c:782
162#, c-format
163msgid "Could not remove file %s: %s\n"
164msgstr "Не може да се премахне файл %s: %s\n"
165
166#: ../backends/markup-backend.c:860
167msgid "Initializing Markup backend module"
168msgstr "Инициализира се модула за работа с XML"
169
170#: ../backends/markup-backend.c:918 ../backends/xml-backend.c:880
171#, c-format
172msgid "Failed to give up lock on XML directory \"%s\": %s"
173msgstr "Грешка при отключване на папката с XML „%s“: %s"
174
175#: ../backends/markup-tree.c:400
176#, c-format
177msgid "Failed to write some configuration data to disk\n"
178msgstr "Неуспех при запазването на част от настройките върху диска\n"
179
180#: ../backends/markup-tree.c:923 ../backends/xml-dir.c:1267
181#, c-format
182msgid "Could not make directory \"%s\": %s"
183msgstr "Не може да се създаде папка „%s“: %s"
184
185#: ../backends/markup-tree.c:963 ../backends/markup-tree.c:970
186#, c-format
187msgid "Could not remove \"%s\": %s\n"
188msgstr "Не може да се премахне файл „%s“: %s\n"
189
190#: ../backends/markup-tree.c:1171
191#, c-format
192msgid "Failed to write \"%s\": %s\n"
193msgstr "Неуспех при писане в „%s“: %s\n"
194
195#: ../backends/markup-tree.c:1379
196#, c-format
197msgid "Failed to load file \"%s\": %s"
198msgstr "Неуспех при зареждане на файла „%s“: %s"
199
200#: ../backends/markup-tree.c:1969
201#, c-format
202msgid "Line %d character %d: %s"
203msgstr "Ред %d, знак %d: %s"
204
205#: ../backends/markup-tree.c:2188
206#, c-format
207msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
208msgstr "Атрибутът „%s“ е повторен два пъти в елемента <%s>"
209
210#: ../backends/markup-tree.c:2205 ../backends/markup-tree.c:2229
211#, c-format
212msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
213msgstr "Неправилен атрибут „%s“ за елемента <%s> в този контекст"
214
215#: ../backends/markup-tree.c:2254 ../gconf/gconf-value.c:111
216#, c-format
217msgid "Didn't understand `%s' (expected integer)"
218msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се цяло число)"
219
220#: ../backends/markup-tree.c:2261 ../gconf/gconf-value.c:121
221#, c-format
222msgid "Integer `%s' is too large or small"
223msgstr "Цялото число „%s“ е твърде голямо или малко"
224
225#: ../backends/markup-tree.c:2293 ../gconf/gconf-value.c:186
226#, c-format
227msgid "Didn't understand `%s' (expected true or false)"
228msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се истина или лъжа)"
229
230#: ../backends/markup-tree.c:2317 ../gconf/gconf-value.c:142
231#, c-format
232msgid "Didn't understand `%s' (expected real number)"
233msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се реално число)"
234
235#: ../backends/markup-tree.c:2387 ../backends/markup-tree.c:2416
236#: ../backends/markup-tree.c:2456 ../backends/markup-tree.c:2480
237#: ../backends/markup-tree.c:2488 ../backends/markup-tree.c:2543
238#: ../backends/markup-tree.c:2608 ../backends/markup-tree.c:2720
239#: ../backends/markup-tree.c:2788 ../backends/markup-tree.c:2846
240#: ../backends/markup-tree.c:2996
241#, c-format
242msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
243msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента <%s> липсва"
244
245#: ../backends/markup-tree.c:2396
246#, c-format
247msgid "Unknown value \"%s\" for \"%s\" attribute on element <%s>"
248msgstr "Непозната стойност „%s“ за атрибута „%s“ на елемента <%s>"
249
250#: ../backends/markup-tree.c:2430
251#, c-format
252msgid "Invalid ltype \"%s\" on <%s>"
253msgstr "Неправилен вид ltype „%s“ в <%s>"
254
255#: ../backends/markup-tree.c:2510
256#, c-format
257msgid "Invalid first-element type \"%s\" on <%s>"
258msgstr "Неправилен вид на първия елемент „%s“ в <%s>"
259
260#: ../backends/markup-tree.c:2524
261#, c-format
262msgid "Invalid cdr_type \"%s\" on <%s>"
263msgstr "Неправилен вид на опашката (cdr_type) „%s“ в <%s>"
264
265#: ../backends/markup-tree.c:2560
266#, c-format
267msgid "Invalid list_type \"%s\" on <%s>"
268msgstr "Неправилен вид на списък (list_type) „%s“ в <%s>"
269
270#: ../backends/markup-tree.c:2927
271msgid "Two <default> elements below a <local_schema>"
272msgstr "Два елемента <default> под <local_schema>"
273
274#: ../backends/markup-tree.c:2942
275msgid "Two <longdesc> elements below a <local_schema>"
276msgstr "Два елемента <longdesc> под <local_schema>"
277
278#: ../backends/markup-tree.c:2949
279#, c-format
280msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
281msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
282
283#: ../backends/markup-tree.c:2974 ../backends/markup-tree.c:3079
284#: ../backends/markup-tree.c:3133 ../backends/markup-tree.c:3184
285#, c-format
286msgid "<%s> provided but current element does not have type %s"
287msgstr "Зададен е <%s>, но текущият елемент няма вид %s"
288
289#: ../backends/markup-tree.c:3057
290msgid "Two <car> elements given for same pair"
291msgstr "Зададени са две глави (<car>) за една и съща двойка"
292
293#: ../backends/markup-tree.c:3071
294msgid "Two <cdr> elements given for same pair"
295msgstr "Зададени са две опашки (<cdr>) за една и съща двойка"
296
297#: ../backends/markup-tree.c:3125
298#, c-format
299msgid "<li> has wrong type %s"
300msgstr "<li> е от грешен вид %s"
301
302#: ../backends/markup-tree.c:3156
303#, c-format
304msgid "<%s> provided but parent <entry> does not have a value"
305msgstr "Зададен е <%s>, но родителският <entry> няма стойност"
306
307#: ../backends/markup-tree.c:3197 ../backends/markup-tree.c:3220
308#: ../backends/markup-tree.c:3242 ../backends/markup-tree.c:3259
309#, c-format
310msgid "Element <%s> is not allowed inside current element"
311msgstr "Елементът <%s> не е позволен в текущия елемент"
312
313#: ../backends/markup-tree.c:3291
314#, c-format
315msgid "Outermost element in menu file must be <gconf> not <%s>"
316msgstr ""
317"Най-външният елемент във файла на менюто трябва да е <gconf>, а не <%s>"
318
319#: ../backends/markup-tree.c:3311 ../backends/markup-tree.c:3333
320#: ../backends/markup-tree.c:3338
321#, c-format
322msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
323msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемента <%s>"
324
325#: ../backends/markup-tree.c:3482
326#, c-format
327msgid "No text is allowed inside element <%s>"
328msgstr "Текст в елемента <%s> не е позволен"
329
330#: ../backends/markup-tree.c:3599 ../backends/markup-tree.c:4379
331#: ../backends/markup-tree.c:4397
332#, c-format
333msgid "Failed to open \"%s\": %s\n"
334msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
335
336#: ../backends/markup-tree.c:3629
337#, c-format
338msgid "Error reading \"%s\": %s\n"
339msgstr "Грешка при прочитане на „%s“: %s\n"
340
341#: ../backends/markup-tree.c:4484
342#, c-format
343msgid "Error writing file \"%s\": %s"
344msgstr "Грешка при запис във файл „%s“: %s"
345
346#: ../backends/markup-tree.c:4513
347#, c-format
348msgid "Failed to move temporary file \"%s\" to final location \"%s\": %s"
349msgstr ""
350"Неуспех при преместване на временния файл „%s“ в крайното местоположение „%"
351"s“: %s"
352
353#: ../backends/xml-backend.c:239
354msgid "Unloading XML backend module."
355msgstr "Модулът за XML вече не е зареден."
356
357#: ../backends/xml-backend.c:618
358#, c-format
359msgid "Error syncing the XML backend directory cache: %s"
360msgstr "Грешка при синхронизация на папката за кеша на модула за XML: %s"
361
362#: ../backends/xml-backend.c:809
363msgid "Initializing XML backend module"
364msgstr "Модулът за XML се инициализира"
365
366#: ../backends/xml-cache.c:288
367msgid "Failed to sync XML cache contents to disk"
368msgstr "Неуспешно синхронизиране на съдържането на диска с кеша за XML"
369
370#: ../backends/xml-cache.c:318
371#, c-format
372msgid ""
373"Unable to remove directory `%s' from the XML backend cache, because it has "
374"not been successfully synced to disk"
375msgstr ""
376"Не може да се премахне папка „%s“ от кеша за XML, понеже не е синхронизирана "
377"успешно към диска"
378
379#: ../backends/xml-dir.c:170
380#, c-format
381msgid "Could not stat `%s': %s"
382msgstr "Не може да се изпълни stat върху „%s“: %s"
383
384#: ../backends/xml-dir.c:180
385#, c-format
386msgid "XML filename `%s' is a directory"
387msgstr "Името за файл с XML „%s“ е име на папка"
388
389#: ../backends/xml-dir.c:417 ../backends/xml-dir.c:426
390#, c-format
391msgid "Failed to delete \"%s\": %s"
392msgstr "Неуспех при изтриването на „%s“: %s"
393
394#: ../backends/xml-dir.c:472
395#, c-format
396msgid "Failed to write file `%s': %s"
397msgstr "Неуспех при запазването на файла „%s“: %s"
398
399#: ../backends/xml-dir.c:486 ../backends/xml-dir.c:522
400#, c-format
401msgid "Failed to set mode on `%s': %s"
402msgstr "Неуспех при задаване на режим на „%s“: %s"
403
404#: ../backends/xml-dir.c:497
405#, c-format
406msgid "Failed to write XML data to `%s': %s"
407msgstr "Неуспех при запазването на данни с XML в „%s“: %s"
408
409#: ../backends/xml-dir.c:507 ../backends/xml-dir.c:1291
410#, c-format
411msgid "Failed to close file `%s': %s"
412msgstr "Неуспех при затваряне на файл „%s“: %s"
413
414#: ../backends/xml-dir.c:537 ../backends/xml-dir.c:547
415#, c-format
416msgid "Failed to rename `%s' to `%s': %s"
417msgstr "Неуспех при преименуване на „%s“ към „%s“: %s"
418
419#: ../backends/xml-dir.c:553
420#, c-format
421msgid "Failed to restore `%s' from `%s': %s"
422msgstr "Неуспех при възстановяване на „%s“ от „%s“: %s"
423
424#: ../backends/xml-dir.c:565
425#, c-format
426msgid "Failed to delete old file `%s': %s"
427msgstr "Неуспех при изтриване на стария файл „%s“: %s"
428
429#. These are all fatal errors
430#: ../backends/xml-dir.c:991
431#, c-format
432msgid "Failed to stat `%s': %s"
433msgstr "Неуспех при изпълнението на stat върху „%s“: %s"
434
435#: ../backends/xml-dir.c:1165
436#, c-format
437msgid "Duplicate entry `%s' in `%s', ignoring"
438msgstr "Дублиран запис „%s“ в „%s“, игнорира се"
439
440#: ../backends/xml-dir.c:1187
441#, c-format
442msgid "Entry with no name in XML file `%s', ignoring"
443msgstr "Запис без име във файла с XML „%s“, игнорира се"
444
445#: ../backends/xml-dir.c:1195
446#, c-format
447msgid "A toplevel node in XML file `%s' is <%s> rather than <entry>, ignoring"
448msgstr ""
449"Най-горният възел във файла с XML „%s“ е <%s> вместо <entry>, игнорира се"
450
451#: ../backends/xml-dir.c:1283
452#, c-format
453msgid "Failed to create file `%s': %s"
454msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
455
456#: ../backends/xml-dir.c:1382
457#, c-format
458msgid "Failed to parse XML file \"%s\""
459msgstr "Неуспех при анализиране на файл с XML „%s“"
460
461#. There was an error
462#: ../backends/xml-entry.c:153
463#, c-format
464msgid "Ignoring XML node with name `%s': %s"
465msgstr "Игнориране на възел в XML с име „%s“: %s"
466
467#: ../backends/xml-entry.c:329
468#, c-format
469msgid "Ignoring schema name `%s', invalid: %s"
470msgstr "Игнориране на схема с име „%s“, неправилен: %s"
471
472#: ../backends/xml-entry.c:377
473#, c-format
474msgid "Ignoring XML node `%s': %s"
475msgstr "Игнориране на възел в XML „%s“: %s"
476
477#: ../backends/xml-entry.c:730
478#, c-format
479msgid "Failed reading default value for schema: %s"
480msgstr "Неуспех при прочитането на стандартната стойност за схема: %s"
481
482#: ../backends/xml-entry.c:950
483#, c-format
484msgid "No \"type\" attribute for <%s> node"
485msgstr "Възелът <%s> няма атрибут „type“"
486
487#: ../backends/xml-entry.c:964
488#, c-format
489msgid "A node has unknown \"type\" attribute `%s', ignoring"
490msgstr "Възелът има неизвестен атрибут „type“- „%s“, игнорира се"
491
492#: ../backends/xml-entry.c:979
493msgid "No \"value\" attribute for node"
494msgstr "Атрибутът „value“ за възел липсва"
495
496#: ../backends/xml-entry.c:1027 ../backends/xml-entry.c:1103
497#, c-format
498msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML list node"
499msgstr "Възелът <%s> във възел-списък в XML не може да се анализира"
500
501#: ../backends/xml-entry.c:1061
502msgid "Invalid type (list, pair, or unknown) in a list node"
503msgstr "Неправилен вид (списък, двойка или неизвестно) във възел-списък"
504
505#: ../backends/xml-entry.c:1084
506#, c-format
507msgid "Bad XML node: %s"
508msgstr "Неправилен възел в XML: %s"
509
510#: ../backends/xml-entry.c:1092
511#, c-format
512msgid "List contains a badly-typed node (%s, should be %s)"
513msgstr "Списъкът съдържа възел от неправилен вид (%s, трябва да е %s)"
514
515#: ../backends/xml-entry.c:1144
516#, c-format
517msgid "Ignoring bad car from XML pair: %s"
518msgstr "Игнорира се неправилната глава (car) на двойка в XML: %s"
519
520#: ../backends/xml-entry.c:1153 ../backends/xml-entry.c:1176
521msgid "parsing XML file: lists and pairs may not be placed inside a pair"
522msgstr ""
523"анализира се файл с XML: списъци и двойки не могат да са разположени в двойка"
524
525#: ../backends/xml-entry.c:1166
526#, c-format
527msgid "Ignoring bad cdr from XML pair: %s"
528msgstr "Неправилната опашка (cdr) за двойка в XML се игнорира: %s"
529
530#: ../backends/xml-entry.c:1185
531#, c-format
532msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML pair node"
533msgstr "Възелът <%s> във възел-двойка в XML не може да се анализира"
534
535#: ../backends/xml-entry.c:1203
536msgid "Didn't find car and cdr for XML pair node"
537msgstr "Не са открити главата и опашката (car и cdr) за възел-двойка в XML"
538
539#: ../backends/xml-entry.c:1209
540msgid "Missing cdr from pair of values in XML file"
541msgstr "Опашката (cdr) на двойка стойности във файл с XML липсва"
542
543#: ../backends/xml-entry.c:1216
544msgid "Missing car from pair of values in XML file"
545msgstr "Главата (car) на двойка стойности във файл с XML липсва"
546
547#: ../backends/xml-entry.c:1221
548msgid "Missing both car and cdr values from pair in XML file"
549msgstr "И главата, и опашката (car и cdr) от двойка във файл с XML липсват"
550
551#: ../gconf/gconf-backend.c:62
552#, c-format
553msgid "`%c' is an invalid character in a configuration storage address"
554msgstr "„%c“ е неправилен знак в адрес за запазване на настройки"
555
556#. -- end debug only
557#: ../gconf/gconf-backend.c:216
558#, c-format
559msgid "No such file `%s'\n"
560msgstr "Файлът „%s“ не съществува.\n"
561
562#: ../gconf/gconf-backend.c:261
563#, fuzzy, c-format
564msgid "Backend `%s' failed to return a vtable\n"
565msgstr "Модулът „%s“ не успя да върне vtable\n"
566
567#: ../gconf/gconf-backend.c:276
568#, c-format
569msgid "Backend `%s' missing required vtable member `%s'\n"
570msgstr "Модулът „%s“ се нуждае от необходимия член на vtable „%s“\n"
571
572#: ../gconf/gconf-backend.c:302
573#, c-format
574msgid "Bad address `%s': %s"
575msgstr "Лош адрес „%s“: %s"
576
577#: ../gconf/gconf-backend.c:312
578#, c-format
579msgid "Bad address `%s'"
580msgstr "Лош адрес „%s“"
581
582#: ../gconf/gconf-backend.c:337
583msgid "GConf won't work without dynamic module support (gmodule)"
584msgstr "GConf не може да работи без поддръжка на динамични модули (gmodule)"
585
586#: ../gconf/gconf-backend.c:346
587#, c-format
588msgid "Error opening module `%s': %s\n"
589msgstr "Грешка при отваряне на модула „%s“: %s\n"
590
591#: ../gconf/gconf-backend.c:357
592#, c-format
593msgid "Error initializing module `%s': %s\n"
594msgstr "Грешка при инициализиране на модула „%s“: %s\n"
595
596#: ../gconf/gconf-backend.c:388
597#, c-format
598msgid "Couldn't locate backend module for `%s'"
599msgstr "Модулът за обработка на „%s“ не може да се открие"
600
601#: ../gconf/gconf-backend.c:425
602msgid "Failed to shut down backend"
603msgstr "Неуспех при спиране на модула за обработка"
604
605#: ../gconf/gconf-client.c:345 ../gconf/gconf-client.c:363
606#, c-format
607msgid "GConf Error: %s\n"
608msgstr "Грешка на GConf: %s\n"
609
610#: ../gconf/gconf-client.c:913
611#, c-format
612msgid "GConf warning: failure listing pairs in `%s': %s"
613msgstr "Предупреждение на GConf: неуспех при изброяването на двойки в „%s“: %s"
614
615#: ../gconf/gconf-client.c:1198
616#, c-format
617msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
618msgstr "За ключа %3$s се очакваше „%1$s“, а се получи „%2$s“"
619
620#: ../gconf/gconf-database.c:212
621msgid "Received invalid value in set request"
622msgstr "Получи се недопустимо значение в запитването за настройване"
623
624#: ../gconf/gconf-database.c:220
625#, c-format
626msgid "Couldn't make sense of CORBA value received in set request for key `%s'"
627msgstr ""
628"Не може да се анализира стойността на CORBA, получена при заявка за задаване "
629"на ключа „%s“"
630
631#: ../gconf/gconf-database.c:503
632msgid "Received request to drop all cached data"
633msgstr "Получена е заявка за изчистване на всички кеширани данни"
634
635#: ../gconf/gconf-database.c:520
636msgid "Received request to sync synchronously"
637msgstr "Получена е заявка за синхронно изпълняване на sync"
638
639#: ../gconf/gconf-database.c:808
640msgid "Fatal error: failed to get object reference for ConfigDatabase"
641msgstr ""
642"Фатална грешка: неуспех при получаване на указател към обект за "
643"ConfigDatabase"
644
645#: ../gconf/gconf-database.c:974
646#, c-format
647msgid "Failed to sync one or more sources: %s"
648msgstr "Неуспех при синхронизиране на един или повече източници: %s"
649
650#: ../gconf/gconf-database.c:1047
651#, c-format
652msgid ""
653"Error obtaining new value for `%s' after change notification from backend `%"
654"s': %s"
655msgstr ""
656"Грешка при получаването на нова стойност за „%s“ след уведомяване за промяна "
657"от модула „%s“: %s"
658
659#: ../gconf/gconf-database.c:1120
660#, fuzzy, c-format
661msgid ""
662"Failed to log addition of listener %s (%s); will not be able to restore this "
663"listener on gconfd restart, resulting in unreliable notification of "
664"configuration changes."
665msgstr ""
666"Неуспех при записването на добавянето на програмата-слушател %s (%s) в "
667"журнала. Слушането при рестартиране на gconfd няма да може да се "
668"възстановяване, резултатът е ненадеждно уведомяване за измененията в "
669"настройките."
670
671#: ../gconf/gconf-database.c:1154
672#, c-format
673msgid "Listener ID %lu doesn't exist"
674msgstr "Не съществува програма-слушател с идентификатор %lu"
675
676#: ../gconf/gconf-database.c:1168
677#, c-format
678msgid ""
679"Failed to log removal of listener to logfile (most likely harmless, may "
680"result in a notification weirdly reappearing): %s"
681msgstr ""
682"Неуспех при записването на премахването на програмата-слушател в журнала. "
683"(най-често безобидна грешка, която може да възобнови уведомяването): %s"
684
685#: ../gconf/gconf-database.c:1301 ../gconf/gconf-sources.c:1697
686#, c-format
687msgid "Error getting value for `%s': %s"
688msgstr "Грешка при получаване на стойност за „%s“: %s"
689
690#: ../gconf/gconf-database.c:1351
691#, c-format
692msgid "Error setting value for `%s': %s"
693msgstr "Грешка при задаване на стойност за „%s“: %s"
694
695#: ../gconf/gconf-database.c:1399
696#, c-format
697msgid "Error unsetting `%s': %s"
698msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
699
700#: ../gconf/gconf-database.c:1428
701#, c-format
702msgid "Error getting default value for `%s': %s"
703msgstr "Грешка при получаване на стандартната стойност на „%s“: %s"
704
705#: ../gconf/gconf-database.c:1486
706#, c-format
707msgid "Error unsetting \"%s\": %s"
708msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
709
710#: ../gconf/gconf-database.c:1517
711#, c-format
712msgid "Error getting new value for \"%s\": %s"
713msgstr "Грешка при получаване на нова стойност на „%s“: %s"
714
715#: ../gconf/gconf-database.c:1572
716#, c-format
717msgid "Error checking existence of `%s': %s"
718msgstr "Грешка при проверка дали „%s“ съществува: %s"
719
720#: ../gconf/gconf-database.c:1596
721#, c-format
722msgid "Error removing directory \"%s\": %s"
723msgstr "Грешка при изтриване на папка „%s“: %s"
724
725#: ../gconf/gconf-database.c:1623
726#, c-format
727msgid "Failed to get all entries in `%s': %s"
728msgstr "Неуспех при получаване на всички записи в „%s“: %s"
729
730#: ../gconf/gconf-database.c:1649
731#, c-format
732msgid "Error listing dirs in `%s': %s"
733msgstr "Грешка при показването на папки в „%s“: %s"
734
735#: ../gconf/gconf-database.c:1670
736#, c-format
737msgid "Error setting schema for `%s': %s"
738msgstr "Грешка при установяване на схема за „%s“: %s"
739
740#: ../gconf/gconf-error.c:26
741msgid "Success"
742msgstr "Успех"
743
744#: ../gconf/gconf-error.c:27
745msgid "Failed"
746msgstr "Неуспех"
747
748#: ../gconf/gconf-error.c:28
749msgid "Configuration server couldn't be contacted"
750msgstr "Сървърът за настройки е недостъпен"
751
752#: ../gconf/gconf-error.c:29
753msgid "Permission denied"
754msgstr "Достъпът е отказан!"
755
756#: ../gconf/gconf-error.c:30
757msgid "Couldn't resolve address for configuration source"
758msgstr "Неуспех при разрешаването на адреса на източника на настройки"
759
760#: ../gconf/gconf-error.c:31
761msgid "Bad key or directory name"
762msgstr "Лош ключ или име на папка"
763
764#: ../gconf/gconf-error.c:32
765msgid "Parse error"
766msgstr "Грешка при анализ"
767
768#: ../gconf/gconf-error.c:33
769msgid "Corrupt data in configuration source database"
770msgstr "Повредени данни в източника на базата данни с настройки"
771
772#: ../gconf/gconf-error.c:34
773msgid "Type mismatch"
774msgstr "Несъответствие на вида"
775
776#: ../gconf/gconf-error.c:35
777msgid "Key operation on directory"
778msgstr "Операция за ключове върху папка"
779
780#: ../gconf/gconf-error.c:36
781msgid "Directory operation on key"
782msgstr "Операция за папки върху ключ"
783
784#: ../gconf/gconf-error.c:37
785msgid "Can't overwrite existing read-only value"
786msgstr "Не може да се записва върху съществуваща стойност само за четене"
787
788#: ../gconf/gconf-error.c:38
789msgid "Object Activation Framework error"
790msgstr "Грешка в инфраструктурата за задействане на обекти (OAF)"
791
792#: ../gconf/gconf-error.c:39
793msgid "Operation not allowed without configuration server"
794msgstr "Операцията не е позволена без сървър за настройки"
795
796#: ../gconf/gconf-error.c:40
797msgid "Failed to get a lock"
798msgstr "Неуспех при заключване"
799
800#: ../gconf/gconf-error.c:41
801msgid "No database available to save your configuration"
802msgstr "Няма налична база данни за запазване на настройките"
803
804#: ../gconf/gconf-internals.c:94
805#, c-format
806msgid "No '/' in key \"%s\""
807msgstr "Липсва „/“ в ключа „%s“"
808
809#: ../gconf/gconf-internals.c:182
810#, c-format
811msgid "Invalid UTF-8 in string value in '%s'"
812msgstr "Неправилен UTF-8 в низ със стойност в „%s“"
813
814#: ../gconf/gconf-internals.c:241
815msgid "Couldn't interpret CORBA value for list element"
816msgstr "Неуспех при интерпретирането на стойността на CORBA за елемент-списък"
817
818#: ../gconf/gconf-internals.c:243
819#, c-format
820msgid "Incorrect type for list element in %s"
821msgstr "Некоректен вид за елемент-списък в %s"
822
823#: ../gconf/gconf-internals.c:256
824msgid "Received list from gconfd with a bad list type"
825msgstr "Получен е списък от gconfd с лош вид на списък"
826
827#: ../gconf/gconf-internals.c:437
828msgid "Failed to convert object to IOR"
829msgstr "Неуспех при преобразуването на обект в IOR"
830
831#: ../gconf/gconf-internals.c:574
832msgid "Invalid UTF-8 in locale for schema"
833msgstr "Неправилен UTF-8 в локала на схема"
834
835#: ../gconf/gconf-internals.c:582
836msgid "Invalid UTF-8 in short description for schema"
837msgstr "Неправилен UTF-8 в късото описание на схема"
838
839#: ../gconf/gconf-internals.c:590
840msgid "Invalid UTF-8 in long description for schema"
841msgstr "Неправилен UTF-8 в подробното описание на схема"
842
843#: ../gconf/gconf-internals.c:598
844msgid "Invalid UTF-8 in owner for schema"
845msgstr "Неправилен UTF-8 в собственика на схема"
846
847#: ../gconf/gconf-internals.c:843
848#, c-format
849msgid "Couldn't open path file `%s': %s\n"
850msgstr "Файлът с пътища „%s“ не може да се отвори: %s\n"
851
852#: ../gconf/gconf-internals.c:899
853#, c-format
854msgid "Adding source `%s'\n"
855msgstr "Източникът „%s“ се добавя\n"
856
857#: ../gconf/gconf-internals.c:914
858#, c-format
859msgid "Read error on file `%s': %s\n"
860msgstr "Грешка при четене от файла „%s“: %s\n"
861
862#: ../gconf/gconf-internals.c:1188 ../gconf/gconf-internals.c:1254
863#: ../gconf/gconf-value.c:155 ../gconf/gconf-value.c:254
864#: ../gconf/gconf-value.c:396 ../gconf/gconf-value.c:1668
865#, c-format
866msgid "Text contains invalid UTF-8"
867msgstr "Текстът съдържа неправилен UTF-8"
868
869#: ../gconf/gconf-internals.c:1339
870#, c-format
871msgid "Expected list, got %s"
872msgstr "Очаква се списък, а бе получен %s"
873
874#: ../gconf/gconf-internals.c:1349
875#, c-format
876msgid "Expected list of %s, got list of %s"
877msgstr "Очаква се списък от %s, а бе получен списък от %s"
878
879#: ../gconf/gconf-internals.c:1477
880#, c-format
881msgid "Expected pair, got %s"
882msgstr "Очаква се двойка, а бе получено %s"
883
884#: ../gconf/gconf-internals.c:1491
885#, c-format
886msgid "Expected (%s,%s) pair, got a pair with one or both values missing"
887msgstr ""
888"Очаква се двойка (%s,%s), а бе получена двойка с една или две липсващи "
889"стойности"
890
891#: ../gconf/gconf-internals.c:1507
892#, c-format
893msgid "Expected pair of type (%s,%s) got type (%s,%s)"
894msgstr "Очаква се двойка вид (%s,%s), а бе получена (%s,%s)"
895
896#: ../gconf/gconf-internals.c:1623
897msgid "Quoted string doesn't begin with a quotation mark"
898msgstr "Цитираният низ не започва с кавички"
899
900#: ../gconf/gconf-internals.c:1684
901msgid "Quoted string doesn't end with a quotation mark"
902msgstr "Цитираният низ не завършва с кавички"
903
904#: ../gconf/gconf-internals.c:1802
905msgid "Encoded value is not valid UTF-8"
906msgstr "Кодираната стойност е неправилен UTF-8"
907
908#: ../gconf/gconf-internals.c:2286
909#, c-format
910msgid "Could not lock temporary file '%s': %s"
911msgstr "Временният файл „%s“ не може да се заключи: %s"
912
913#: ../gconf/gconf-internals.c:2313
914#, c-format
915msgid "Could not create file '%s', probably because it already exists"
916msgstr "Файлът „%s“ не може да се създаде, вероятно той вече съществува"
917
918#: ../gconf/gconf-internals.c:2381
919#, c-format
920msgid "Failed to create or open '%s'"
921msgstr "Неуспех при създаване или отваряне на „%s“"
922
923#: ../gconf/gconf-internals.c:2391
924#, c-format
925msgid ""
926"Failed to lock '%s': probably another process has the lock, or your "
927"operating system has NFS file locking misconfigured (%s)"
928msgstr ""
929"Неуспех при заключването на „%s“: вероятно друг процес го е заключил или "
930"системата ви е с грешно настроена подсистема за заключване на NFS файлове (%"
931"s)"
932
933#: ../gconf/gconf-internals.c:2411
934#, c-format
935msgid "Failed to remove '%s': %s"
936msgstr "Неуспех при изтриване на „%s“: %s"
937
938#: ../gconf/gconf-internals.c:2439
939#, c-format
940msgid "Not running within active session"
941msgstr ""
942
943#: ../gconf/gconf-internals.c:2449
944#, fuzzy, c-format
945msgid "Failed to get connection to session: %s"
946msgstr "Неуспех при задаване на режим на „%s“: %s"
947
948#: ../gconf/gconf-internals.c:2468
949#, c-format
950msgid "Could not send message to gconf daemon: %s"
951msgstr ""
952
953#: ../gconf/gconf-internals.c:2479
954#, c-format
955msgid "daemon gave erroneous reply: %s"
956msgstr ""
957
958#: ../gconf/gconf-internals.c:2517
959#, c-format
960msgid "couldn't contact ORB to resolve existing gconfd object reference"
961msgstr ""
962"неуспех при свързване с ORB, за да се разреши съществуващо обръщение към "
963"gconfd обект"
964
965#: ../gconf/gconf-internals.c:2529
966#, c-format
967msgid "Failed to convert IOR '%s' to an object reference"
968msgstr "Неуспех при превръщането на IOR „%s“ към указател към обект"
969
970#: ../gconf/gconf-internals.c:2554
971#, c-format
972msgid "couldn't create directory `%s': %s"
973msgstr "Неуспех при създаването на папка „%s“: %s"
974
975#: ../gconf/gconf-internals.c:2611
976#, c-format
977msgid "Can't write to file `%s': %s"
978msgstr "На може да се пише във файла „%s“: %s"
979
980#: ../gconf/gconf-internals.c:2652
981#, c-format
982msgid "We didn't have the lock on file `%s', but we should have"
983msgstr "Не притежавате заключването на файл „%s“, а трябва"
984
985#: ../gconf/gconf-internals.c:2675
986#, c-format
987msgid "Failed to link '%s' to '%s': %s"
988msgstr "Неуспех при свързването на „%s“ с „%s“: %s"
989
990#: ../gconf/gconf-internals.c:2687
991#, c-format
992msgid "Failed to remove lock file `%s': %s"
993msgstr "Неуспех при премахването на файл-ключалка „%s“: %s"
994
995#: ../gconf/gconf-internals.c:2710
996#, c-format
997msgid "Failed to clean up file '%s': %s"
998msgstr "Неуспех при изчистването на файл „%s“: %s"
999
1000#: ../gconf/gconf-internals.c:2726
1001#, c-format
1002msgid "Failed to remove lock directory `%s': %s"
1003msgstr "Неуспех при премахването на папка-ключалка „%s“: %s"
1004
1005#: ../gconf/gconf-internals.c:2864
1006#, c-format
1007msgid "Server ping error: %s"
1008msgstr "Грешка при ping на сървър: %s"
1009
1010#: ../gconf/gconf-internals.c:2883
1011#, c-format
1012msgid ""
1013"Failed to contact configuration server; some possible causes are that you "
1014"need to enable TCP/IP networking for ORBit, or you have stale NFS locks due "
1015"to a system crash. See http://www.gnome.org/projects/gconf/ for information. "
1016"(Details - %s)"
1017msgstr ""
1018"Неуспех при свързването със сървър за настройки. Може би трябва да разрешите "
1019"мрежовите връзка по TCP/IP за ORBit, или имате остарели заключвания за NFS. "
1020"За повече информация: http://www.gnome.org/projects/gconf/. (Подробности - %"
1021"s)"
1022
1023#: ../gconf/gconf-internals.c:2884
1024msgid "none"
1025msgstr "няма"
1026
1027#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:49
1028msgid "- Sanity checks for GConf"
1029msgstr "- минимално необходими проверки за GConf"
1030
1031#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:58 ../gconf/gconftool.c:617
1032#, c-format
1033msgid ""
1034"Error while parsing options: %s.\n"
1035"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
1036msgstr ""
1037"Грешка при анализа на опции: %s.\n"
1038"Изпълнете „%s --help“, за да видите пълния списък от налични опции на "
1039"командата.\n"
1040
1041#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:143 ../gconf/gconf-sanity-check.c:168
1042#, c-format
1043msgid ""
1044"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1045"Could not open or create the file \"%s\"; this indicates that there may be a "
1046"problem with your configuration, as many programs will need to create files "
1047"in your home directory. The error was \"%s\" (errno = %d)."
1048msgstr ""
1049"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1050"Файлът „%s“ не може да се отвори или създаде. Това означава, че има проблем "
1051"с вашите настройки, понеже много програми създават файлове във вашата "
1052"домашна папка. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
1053
1054#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:182
1055#, c-format
1056msgid ""
1057"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1058"Could not lock the file \"%s\"; this indicates that there may be a problem "
1059"with your operating system configuration. If you have an NFS-mounted home "
1060"directory, either the client or the server may be set up incorrectly. See "
1061"the rpc.statd and rpc.lockd documentation. A common cause of this error is "
1062"that the \"nfslock\" service has been disabled.The error was \"%s\" (errno = "
1063"%d)."
1064msgstr ""
1065"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1066"Файлът „%s“ не може да се заключи. Това означава, че има проблем с "
1067"настройките на операционната ви система. Ако домашната ви папка е монтирана "
1068"през NFS, или клиентът, или сървърът не са настроени правилно. Вижте "
1069"документацията на rpc.statd и rpc.lockd. Честа причина за тази грешка е, че "
1070"услугата „nfslock“ е забранена. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
1071
1072#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:199
1073#, c-format
1074msgid "Can't remove file %s: %s\n"
1075msgstr "Файлът %s не може да се изтрие: %s\n"
1076
1077#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:235
1078#, c-format
1079msgid ""
1080"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1081"No configuration sources in the configuration file \"%s\"; this means that "
1082"preferences and other settings can't be saved. %s%s"
1083msgstr ""
1084"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1085"Няма източници на настройки във файла за настройки „%s“. Това означава че "
1086"настройките не могат да се запазват. %s%s"
1087
1088#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:238
1089msgid "Error reading the file: "
1090msgstr "Грешка при четене на файла:"
1091
1092#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:261
1093#, c-format
1094msgid ""
1095"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1096"Could not resolve the address \"%s\" in the configuration file \"%s\": %s"
1097msgstr ""
1098"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1099"Адресът „%s“ не може да се открие във файла с настройки „%s“: %s"
1100
1101#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:322
1102msgid ""
1103"The files that contain your preference settings are currently in use.\n"
1104"\n"
1105"You might be logged in to a session from another computer, and the other "
1106"login session is using your preference settings files.\n"
1107"\n"
1108"You can continue to use the current session, but this might cause temporary "
1109"problems with the preference settings in the other session.\n"
1110"\n"
1111"Do you want to continue?"
1112msgstr ""
1113"Файловете, който съдържат вашите настройки се използват в момента.\n"
1114"\n"
1115"Може да сте влезнали в сесия от друг компютър и другата сесия да използва "
1116"тези файлове.\n"
1117"\n"
1118"Може да продължите да използвате текущата сесия, но това може да причини "
1119"временни проблеми с настройките в другата сесия.\n"
1120"\n"
1121"Желаете ли да продължите?"
1122
1123#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:343
1124msgid "_Log Out"
1125msgstr "_Излизане"
1126
1127#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:345
1128msgid "_Continue"
1129msgstr "_Продължаване"
1130
1131#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:358
1132#, c-format
1133msgid "%s Continue (y/n)?"
1134msgstr "%s Да се продължи ли? (y=Да/n=Не)"
1135
1136#: ../gconf/gconf-schema.c:211 ../gconf/gconf-schema.c:219
1137#: ../gconf/gconf-schema.c:227 ../gconf/gconf-schema.c:235
1138#, c-format
1139msgid "Schema contains invalid UTF-8"
1140msgstr "Схемата съдържа неправилен UTF-8"
1141
1142#: ../gconf/gconf-schema.c:244
1143#, c-format
1144msgid ""
1145"Schema specifies type list but doesn't specify the type of the list elements"
1146msgstr "Схемата указва вида на списъка, но не и вида на елементите му"
1147
1148#: ../gconf/gconf-schema.c:254
1149#, c-format
1150msgid ""
1151"Schema specifies type pair but doesn't specify the type of the car/cdr "
1152"elements"
1153msgstr ""
1154"Схемата указва вида на двойката, но не и вида на главата и опашката (car и "
1155"cdr)"
1156
1157#: ../gconf/gconf-sources.c:372
1158#, c-format
1159msgid "Failed to load source \"%s\": %s"
1160msgstr "Неуспех при зареждане на източника „%s“: %s"
1161
1162#: ../gconf/gconf-sources.c:412
1163#, c-format
1164msgid ""
1165"Resolved address \"%s\" to a writable configuration source at position %d"
1166msgstr ""
1167"Адрес „%s“ към източник на настройки с право на запис бе открит на позиция %d"
1168
1169#: ../gconf/gconf-sources.c:418
1170#, c-format
1171msgid ""
1172"Resolved address \"%s\" to a read-only configuration source at position %d"
1173msgstr ""
1174"Адрес „%s“ към източник на настройки без право на запис бе открит на позиция "
1175"%d"
1176
1177#: ../gconf/gconf-sources.c:425
1178#, fuzzy, c-format
1179msgid ""
1180"Resolved address \"%s\" to a partially writable configuration source at "
1181"position %d"
1182msgstr ""
1183"Адрес „%s“ към източник на настройки с непълно право на запис бе открит на "
1184"позиция %d"
1185
1186#: ../gconf/gconf-sources.c:434
1187msgid ""
1188"None of the resolved addresses are writable; saving configuration settings "
1189"will not be possible"
1190msgstr ""
1191"Никой от адресите не позволява запис. Настройките няма да могат да се "
1192"запазват"
1193
1194#: ../gconf/gconf-sources.c:650
1195#, c-format
1196msgid "Schema `%s' specified for `%s' stores a non-schema value"
1197msgstr "Схемата „%s“, зададена за „%s“, съдържа стойност, която не е схема"
1198
1199#: ../gconf/gconf-sources.c:712
1200msgid "The '/' name can only be a directory, not a key"
1201msgstr "Името „/“ може да е само папка, а не ключ"
1202
1203#: ../gconf/gconf-sources.c:754
1204#, c-format
1205msgid ""
1206"Value for `%s' set in a read-only source at the front of your configuration "
1207"path"
1208msgstr ""
1209"Стойността за „%s“ е указна в източник само за четене в началото на пътя към "
1210"настройките"
1211
1212#: ../gconf/gconf-sources.c:766
1213#, c-format
1214msgid ""
1215"Unable to store a value at key '%s', as the configuration server has no "
1216"writable databases. There are some common causes of this problem: 1) your "
1217"configuration path file %s/path doesn't contain any databases or wasn't "
1218"found 2) somehow we mistakenly created two gconfd processes 3) your "
1219"operating system is misconfigured so NFS file locking doesn't work in your "
1220"home directory or 4) your NFS client machine crashed and didn't properly "
1221"notify the server on reboot that file locks should be dropped. If you have "
1222"two gconfd processes (or had two at the time the second was launched), "
1223"logging out, killing all copies of gconfd, and logging back in may help. If "
1224"you have stale locks, remove ~/.gconf*/*lock. Perhaps the problem is that "
1225"you attempted to use GConf from two machines at once, and ORBit still has "
1226"its default configuration that prevents remote CORBA connections - put "
1227"\"ORBIIOPIPv4=1\" in /etc/orbitrc. As always, check the user.* syslog for "
1228"details on problems gconfd encountered. There can only be one gconfd per "
1229"home directory, and it must own a lockfile in ~/.gconfd and also lockfiles "
1230"in individual storage locations such as ~/.gconf"
1231msgstr ""
1232"Не може да се запази стойността на ключа „%s“, защото сървърът за настройки "
1233"няма база данни за писане. Чести причини за това са: 1) файлът с пътищата до "
1234"настройките %s/path не съдържа база данни или не е бил открит; 2) погрешка "
1235"са създадени два gconfd процеса; 3) операционната ви система е настроена "
1236"лошо и заключването за NFS на файлове не работи за домашната ви папка или 4) "
1237"вашият клиент за NFS е забил и не е известил сървъра при рестартирането си, "
1238"че заключванията на файловете трябва да се махнат. Ако имате два процеса "
1239"gconfd, излезте от системата, убийте всички копия на gconfd и влезте отново. "
1240"Ако имате остарели заключвания, изтрийте ~/.gconf*/*lock. Може би проблемът "
1241"е, че се опитвате да използвате GConf от две машини едновременно, а ORBit е "
1242"със стандартната си конфигурация, която предотвратява отдалечени връзки по "
1243"CORBA - сложете „ORBIIOPIPv4=1“ в /etc/orbitrc. Проверете и потребителските "
1244"журнални файлове за повече подробности за проблемите на gconf. Може да има "
1245"само по един gconfd за домашна папка и той трябва да притежава заключващия "
1246"файл в ~/.gconfd и заключващите файлове в отделните места за съхранение като "
1247"~/.gconf"
1248
1249#: ../gconf/gconf-sources.c:1570
1250#, c-format
1251msgid "Error finding metainfo: %s"
1252msgstr "Грешка при търсене на метаинформация: %s"
1253
1254#: ../gconf/gconf-sources.c:1639
1255#, c-format
1256msgid "Error getting metainfo: %s"
1257msgstr "Грешка при получаване на метаинформация: %s"
1258
1259#: ../gconf/gconf-sources.c:1663
1260#, c-format
1261msgid "Key `%s' listed as schema for key `%s' actually stores type `%s'"
1262msgstr ""
1263"Ключът „%s“, посочен като схема за ключа „%s“, в действителност съдържа вида "
1264"„%s“"
1265
1266#: ../gconf/gconf-value.c:262
1267#, c-format
1268msgid "Didn't understand `%s' (list must start with a '[')"
1269msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да започва с „[“ )"
1270
1271#: ../gconf/gconf-value.c:275
1272#, c-format
1273msgid "Didn't understand `%s' (list must end with a ']')"
1274msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да завършва с „]“ )"
1275
1276#: ../gconf/gconf-value.c:326
1277#, c-format
1278msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ']' found inside list)"
1279msgstr ""
1280"„%s“ не може да се анализира (в списъка има излишна, неекранирана „]“ )"
1281
1282#: ../gconf/gconf-value.c:357 ../gconf/gconf-value.c:518
1283#, c-format
1284msgid "Didn't understand `%s' (extra trailing characters)"
1285msgstr "„%s“ не може да се анализира (в края има излишни знаци)"
1286
1287#: ../gconf/gconf-value.c:404
1288#, c-format
1289msgid "Didn't understand `%s' (pair must start with a '(')"
1290msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да започва с „(“ )"
1291
1292#: ../gconf/gconf-value.c:417
1293#, c-format
1294msgid "Didn't understand `%s' (pair must end with a ')')"
1295msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да завършва с „)“ )"
1296
1297#: ../gconf/gconf-value.c:447 ../gconf/gconf-value.c:533
1298#, c-format
1299msgid "Didn't understand `%s' (wrong number of elements)"
1300msgstr "„%s“ не може да се анализира (грешен брой елементи)"
1301
1302#: ../gconf/gconf-value.c:487
1303#, c-format
1304msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ')' found inside pair)"
1305msgstr ""
1306"„%s“ не може да се анализира (в двойката има излишна, неекранирана „)“ )"
1307
1308#: ../gconf/gconf.c:95
1309msgid "Key is NULL"
1310msgstr "Ключът е NULL"
1311
1312#: ../gconf/gconf.c:102
1313#, c-format
1314msgid "\"%s\": %s"
1315msgstr "„%s“: %s"
1316
1317#: ../gconf/gconf.c:423
1318#, c-format
1319msgid "Server couldn't resolve the address `%s'"
1320msgstr "Сървърът не успя да открие номера по IP на адреса „%s“"
1321
1322#: ../gconf/gconf.c:801
1323msgid "Can't add notifications to a local configuration source"
1324msgstr "Не може да се добави уведомяване в локален източник на настройки"
1325
1326#: ../gconf/gconf.c:2251
1327#, c-format
1328msgid "Adding client to server's list failed, CORBA error: %s"
1329msgstr ""
1330"Неуспех при добавяне на клиент към списъка със сървъри, грешка на CORBA: %s"
1331
1332#: ../gconf/gconf.c:2623
1333#, fuzzy
1334msgid "Must begin with a slash '/'"
1335msgstr "Трябва да започва с наклонена черта (/)"
1336
1337#: ../gconf/gconf.c:2645
1338#, fuzzy
1339msgid "Can't have two slashes '/' in a row"
1340msgstr "Не може да има две наклонени черти една след друга (/)"
1341
1342#: ../gconf/gconf.c:2647
1343#, fuzzy
1344msgid "Can't have a period '.' right after a slash '/'"
1345msgstr "Не може веднага след наклонена черта (/) да следва точка (.)"
1346
1347#: ../gconf/gconf.c:2667
1348#, fuzzy, c-format
1349msgid "'\\%o' is not an ASCII character and thus isn't allowed in key names"
1350msgstr ""
1351"„\\%o“ не е знак от ASCII и не може да се използва в имената на ключовете"
1352
1353#: ../gconf/gconf.c:2677
1354#, c-format
1355msgid "`%c' is an invalid character in key/directory names"
1356msgstr "„%c“ не е валиден знак в името на ключ/папка"
1357
1358#: ../gconf/gconf.c:2691
1359#, fuzzy
1360msgid "Key/directory may not end with a slash '/'"
1361msgstr "Ключ и папка не трябва да завършват с наклонена черта (/)"
1362
1363#: ../gconf/gconf.c:3062
1364#, fuzzy, c-format
1365msgid "Failure shutting down configuration server: %s"
1366msgstr "Неуспех при спиране на сървър за настройки: %s"
1367
1368#: ../gconf/gconf.c:3123
1369#, c-format
1370msgid "Expected float, got %s"
1371msgstr "Очаква се число с плаваща точка, а бе получено %s"
1372
1373#: ../gconf/gconf.c:3158
1374#, c-format
1375msgid "Expected int, got %s"
1376msgstr "Очаква се цяло число, а бе получено %s"
1377
1378#: ../gconf/gconf.c:3193
1379#, c-format
1380msgid "Expected string, got %s"
1381msgstr "Очаква се низ, а бе получено %s"
1382
1383#: ../gconf/gconf.c:3227
1384#, c-format
1385msgid "Expected bool, got %s"
1386msgstr "Очаква се булева стойност, а бе получено %s"
1387
1388#: ../gconf/gconf.c:3260
1389#, c-format
1390msgid "Expected schema, got %s"
1391msgstr "Очаква се схема, а бе получено %s"
1392
1393#: ../gconf/gconf.c:3599
1394#, c-format
1395msgid "CORBA error: %s"
1396msgstr "Грешка на CORBA: %s"
1397
1398#: ../gconf/gconfd.c:301
1399msgid "Shutdown request received"
1400msgstr "Получена е заявка за спиране"
1401
1402#: ../gconf/gconfd.c:333
1403msgid ""
1404"gconfd compiled with debugging; trying to load gconf.path from the source "
1405"directory"
1406msgstr ""
1407"gconfd е компилиран с информация за изчиствана на грешки. Опит да се зареди "
1408"gconf.path от папката с изходен код..."
1409
1410#: ../gconf/gconfd.c:353
1411#, fuzzy, c-format
1412msgid ""
1413"No configuration files found. Trying to use the default configuration source "
1414"`%s'"
1415msgstr ""
1416"Не бе открит нито един файл с настройки, опитва се стандартният източник „%s“"
1417
1418#. We want to stay alive but do nothing, because otherwise every
1419#. request would result in another failed gconfd being spawned.
1420#.
1421#: ../gconf/gconfd.c:361
1422#, fuzzy, c-format
1423msgid ""
1424"No configuration sources in the source path. Configuration won't be saved; "
1425"edit %s%s"
1426msgstr ""
1427"Няма нито един източник на настройки в пътя, конфигурирането няма да се "
1428"запази. Редактирайте %s%s"
1429
1430#: ../gconf/gconfd.c:374
1431#, fuzzy, c-format
1432msgid "Error loading some configuration sources: %s"
1433msgstr "Грешка при зареждане на някои източници на настройки: %s"
1434
1435#: ../gconf/gconfd.c:386
1436#, fuzzy
1437msgid ""
1438"No configuration source addresses successfully resolved. Can't load or store "
1439"configuration data"
1440msgstr ""
1441"Не е разрешен нито един адрес на източник на настройки. Не може да се "
1442"заредят или запазят конфигурационните данни."
1443
1444#: ../gconf/gconfd.c:403
1445#, fuzzy
1446msgid ""
1447"No writable configuration sources successfully resolved. May be unable to "
1448"save some configuration changes"
1449msgstr ""
1450"Не е разрешен нито един източник на настройки с права за запис, промените "
1451"може да не се запазят."
1452
1453#: ../gconf/gconfd.c:584
1454#, fuzzy, c-format
1455msgid "Could not connect to session bus: %s"
1456msgstr "Временният файл „%s“ не може да се заключи: %s"
1457
1458#: ../gconf/gconfd.c:606
1459#, fuzzy, c-format
1460msgid "Failed to get bus name for daemon, exiting: %s"
1461msgstr "Неуспех при получаване на заключване за демон, приключване: %s"
1462
1463#: ../gconf/gconfd.c:676
1464#, c-format
1465msgid "starting (version %s), pid %u user '%s'"
1466msgstr "стартира се (версия %s), идентификатор на процес %u, потребител „%s“"
1467
1468#: ../gconf/gconfd.c:736
1469msgid "Failed to get object reference for ConfigServer"
1470msgstr "Неуспех при получаване на указател към обект за ConfigServer"
1471
1472#: ../gconf/gconfd.c:765
1473#, c-format
1474msgid ""
1475"Failed to write byte to pipe file descriptor %d so client program may hang: %"
1476"s"
1477msgstr ""
1478"Неуспех при запис на байт във файлов дескриптор на програмен канал %d, "
1479"клиентската програма може да забие: %s"
1480
1481#: ../gconf/gconfd.c:807
1482#, c-format
1483msgid "Error releasing lockfile: %s"
1484msgstr "Грешка при освобождаване на файл-ключалка: %s"
1485
1486#: ../gconf/gconfd.c:815
1487msgid "Exiting"
1488msgstr "Приключва се"
1489
1490#: ../gconf/gconfd.c:833
1491msgid "SIGHUP received, reloading all databases"
1492msgstr "Получен е сигнал SIGHUP, всички бази данни се презареждат"
1493
1494#: ../gconf/gconfd.c:850
1495msgid "GConf server is not in use, shutting down."
1496msgstr "Не се използва сървър GConf, програмата спира."
1497
1498#: ../gconf/gconfd.c:1176
1499#, c-format
1500msgid "Error obtaining new value for `%s': %s"
1501msgstr "Грешка при получаване на нова стойност за „%s“: %s"
1502
1503#: ../gconf/gconfd.c:1304
1504#, c-format
1505msgid "Returning exception: %s"
1506msgstr "Върнато изключение: %s"
1507
1508#: ../gconf/gconfd.c:1410
1509#, c-format
1510msgid ""
1511"Failed to open gconfd logfile; won't be able to restore listeners after "
1512"gconfd shutdown (%s)"
1513msgstr ""
1514"Неуспех при отваряне на журнален файл за gconfd. Няма да може да се "
1515"възстановят процесите-слушатели след спиране на gconfd (%s)"
1516
1517#: ../gconf/gconfd.c:1445
1518#, c-format
1519msgid ""
1520"Failed to close gconfd logfile; data may not have been properly saved (%s)"
1521msgstr ""
1522"Неуспех при затварянето на журналния файл на gconfd. Данните може да не са "
1523"запазени успешно (%s)"
1524
1525#: ../gconf/gconfd.c:1507
1526#, c-format
1527msgid "Could not open saved state file '%s' for writing: %s"
1528msgstr ""
1529"Неуспех при отваряне на файла за запазване на състоянието „%s“ за запис: %s"
1530
1531#: ../gconf/gconfd.c:1521
1532#, c-format
1533msgid "Could not write saved state file '%s' fd: %d: %s"
1534msgstr ""
1535"Не може да се запише файлът за запазване на състоянието „%s“ fd: %d: %s"
1536
1537#: ../gconf/gconfd.c:1530
1538#, c-format
1539msgid "Failed to close new saved state file '%s': %s"
1540msgstr "Неуспех при затваряне на нов файл за запазване на състоянието „%s“: %s"
1541
1542#: ../gconf/gconfd.c:1544
1543#, c-format
1544msgid "Could not move aside old saved state file '%s': %s"
1545msgstr ""
1546"Не може да се премести старият файл за запазване на състоянието „%s“: %s"
1547
1548#: ../gconf/gconfd.c:1554
1549#, fuzzy, c-format
1550msgid "Failed to move new saved state file into place: %s"
1551msgstr ""
1552"Неуспех при преместването на новия файл за запазване на състоянието на "
1553"мястото му: %s"
1554
1555#: ../gconf/gconfd.c:1563
1556#, c-format
1557msgid ""
1558"Failed to restore original saved state file that had been moved to '%s': %s"
1559msgstr ""
1560"Неуспех при възстановяването на първоначалния файл за запазване на "
1561"състоянието, който е преместен в „%s“: %s"
1562
1563#: ../gconf/gconfd.c:2042
1564#, c-format
1565msgid ""
1566"Unable to restore a listener on address '%s', couldn't resolve the database"
1567msgstr ""
1568"Не може да възстанови процесът-слушател на адрес „%s“, не може да се открие "
1569"базата данни"
1570
1571#: ../gconf/gconfd.c:2078
1572#, c-format
1573msgid "Error reading saved state file: %s"
1574msgstr "Грешка при четене на файл за запазване на състоянието: %s"
1575
1576#: ../gconf/gconfd.c:2128
1577#, c-format
1578msgid "Unable to open saved state file '%s': %s"
1579msgstr "Не може да се отвори файлът за запазване на състоянието „%s“: %s"
1580
1581#: ../gconf/gconfd.c:2247
1582#, c-format
1583msgid ""
1584"Failed to log addition of listener to gconfd logfile; won't be able to re-"
1585"add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
1586msgstr ""
1587"Неуспех при запис на добавянето на процес-слушател в журнала на gconfd, няма "
1588"да може да се добави след спиране или завършване на gconfd (%s)"
1589
1590#: ../gconf/gconfd.c:2252
1591#, c-format
1592msgid ""
1593"Failed to log removal of listener to gconfd logfile; might erroneously re-"
1594"add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
1595msgstr ""
1596"Неуспех при запис на премахването на процес-слушател в журнала на gconfd. "
1597"Може погрешно да бъде добавен отново след спиране или завършване на gconfd (%"
1598"s)"
1599
1600#: ../gconf/gconfd.c:2275 ../gconf/gconfd.c:2449
1601#, c-format
1602msgid "Failed to get IOR for client: %s"
1603msgstr "Неуспех при получаване на IOR за клиент: %s"
1604
1605#: ../gconf/gconfd.c:2290
1606#, c-format
1607msgid "Failed to open saved state file: %s"
1608msgstr "Неуспех при отваряне на файл за запазване на състоянието: %s"
1609
1610#: ../gconf/gconfd.c:2303
1611#, c-format
1612msgid "Failed to write client add to saved state file: %s"
1613msgstr ""
1614"Неуспех при запис на добавянето на клиент във файл за запазване на "
1615"състоянието: %s"
1616
1617#: ../gconf/gconfd.c:2311
1618#, c-format
1619msgid "Failed to flush client add to saved state file: %s"
1620msgstr ""
1621"Неуспех при приключване на добавянето на клиент във файл за запазване на "
1622"състоянието: %s"
1623
1624#: ../gconf/gconfd.c:2410
1625msgid ""
1626"Some client removed itself from the GConf server when it hadn't been added."
1627msgstr "Някой клиент се самоизтри от сървъра GConf, без да е бил добавен"
1628
1629#: ../gconf/gconftool.c:91
1630msgid "Set a key to a value and sync. Use with --type."
1631msgstr ""
1632"Задаване на стойност на клавиш и записване върху диска. Използва се с --type."
1633
1634#: ../gconf/gconftool.c:100
1635msgid "Print the value of a key to standard output."
1636msgstr "Отпечатване на стойността на ключ на стандартния изход."
1637
1638#: ../gconf/gconftool.c:110
1639msgid "Unset the keys on the command line"
1640msgstr "Премахване на стойностите на ключовете на командния ред"
1641
1642#: ../gconf/gconftool.c:119
1643msgid ""
1644"Recursively unset all keys at or below the key/directory names on the "
1645"command line"
1646msgstr ""
1647"Рекурсивно премахване на стойностите на всички ключове под ключа/папката на "
1648"командния ред"
1649
1650#: ../gconf/gconftool.c:128
1651msgid "Print all key/value pairs in a directory."
1652msgstr "Показване на всички двойки ключ/стойност в папка."
1653
1654#: ../gconf/gconftool.c:137
1655msgid "Print all subdirectories in a directory."
1656msgstr "Показване на всички подпапки в папка."
1657
1658#: ../gconf/gconftool.c:146
1659msgid "Print all subdirectories and entries under a directory, recursively."
1660msgstr "Рекурсивен печат на всички записи в папка."
1661
1662#: ../gconf/gconftool.c:155
1663msgid "Search for a key, recursively."
1664msgstr "Рекурсивно търсене на ключ"
1665
1666#: ../gconf/gconftool.c:164
1667msgid "Get the short doc string for a key"
1668msgstr "Получаване на кратка информация за ключа"
1669
1670#: ../gconf/gconftool.c:173
1671msgid "Get the long doc string for a key"
1672msgstr "Получаване на подробна информация за ключа"
1673
1674#: ../gconf/gconftool.c:182
1675msgid "Return 0 if the directory exists, 2 if it does not."
1676msgstr "Връщане на 0, ако папката съществува, и 2, ако не съществува."
1677
1678#: ../gconf/gconftool.c:191
1679msgid "Ignore schema defaults when reading values."
1680msgstr ""
1681"Игнориране на стандартните настройки на схемата, когато се четат стойностите."
1682
1683#: ../gconf/gconftool.c:206
1684msgid ""
1685"Dump to standard output an XML description of all entries under a directory, "
1686"recursively."
1687msgstr ""
1688"Рекурсивно извеждане на описание на всички записи в папка във вид на XML."
1689
1690#: ../gconf/gconftool.c:215
1691msgid ""
1692"Load from the specified file an XML description of values and set them "
1693"relative to a directory."
1694msgstr ""
1695"Зареждане от избрания файл на описание във вид на XML на стойностите и "
1696"настройване относително към папка."
1697
1698#: ../gconf/gconftool.c:224
1699msgid "Unload a set of values described in an XML file."
1700msgstr "Махане на набор от стойности описани във файл на XML."
1701
1702#: ../gconf/gconftool.c:239
1703msgid "Get the name of the default source"
1704msgstr "Получаване на името на стандартния източник"
1705
1706#: ../gconf/gconftool.c:248
1707msgid "Shut down gconfd. DON'T USE THIS OPTION WITHOUT GOOD REASON."
1708msgstr "Спиране на gconfd. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТАЗИ ОПЦИЯ БЕЗ ДОБРА ПРИЧИНА."
1709
1710#: ../gconf/gconftool.c:257
1711msgid "Return 0 if gconfd is running, 2 if not."
1712msgstr ""
1713"Връщане на 0, ако gconfd се изпълнява в момента, и 2, ако не се изпълнява."
1714
1715#: ../gconf/gconftool.c:266
1716#, fuzzy
1717msgid ""
1718"Launch the configuration server (gconfd). (Normally happens automatically "
1719"when needed.)"
1720msgstr ""
1721"Стартиране на конфигурационен сървър (gconfd). (Нормално стартирането е "
1722"автоматично - при необходимост)"
1723
1724#: ../gconf/gconftool.c:281
1725msgid ""
1726"Specify the type of the value being set, or the type of the value a schema "
1727"describes. Unique abbreviations OK."
1728msgstr ""
1729"Указване на вида, който се задава, или вида на стойностите, които схемата "
1730"описва. Уникалните съкращения са позволени."
1731
1732#: ../gconf/gconftool.c:282
1733msgid "int|bool|float|string|list|pair"
1734msgstr "int|bool|float|string|list|pair"
1735
1736#: ../gconf/gconftool.c:290
1737msgid "Print the data type of a key to standard output."
1738msgstr "Отпечатване на вида данни на ключ на стандартния изход."
1739
1740#: ../gconf/gconftool.c:299
1741msgid "Get the number of elements in a list key."
1742msgstr "Взимане номера на елементите в ключ-списък."
1743
1744#: ../gconf/gconftool.c:308
1745msgid "Get a specific element from a list key, numerically indexed."
1746msgstr "Взимане на специфичен елемент от ключ-списък, индексирано с номера."
1747
1748#: ../gconf/gconftool.c:317
1749msgid ""
1750"Specify the type of the list value being set, or the type of the value a "
1751"schema describes. Unique abbreviations OK."
1752msgstr ""
1753"Указване на вида на стойността на списъка, която се задава, или вида на "
1754"стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
1755
1756#: ../gconf/gconftool.c:318 ../gconf/gconftool.c:327 ../gconf/gconftool.c:336
1757msgid "int|bool|float|string"
1758msgstr "int|bool|float|string"
1759
1760#: ../gconf/gconftool.c:326
1761msgid ""
1762"Specify the type of the car pair value being set, or the type of the value a "
1763"schema describes. Unique abbreviations OK."
1764msgstr ""
1765"Указване на вида на главата (car) от двойката, който се задава или вида на "
1766"стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
1767
1768#: ../gconf/gconftool.c:335
1769msgid ""
1770"Specify the type of the cdr pair value being set, or the type of the value a "
1771"schema describes. Unique abbreviations OK."
1772msgstr ""
1773"Указване на вида на опашката (cdr) от двойката, който се задава, или вида на "
1774"стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
1775
1776#: ../gconf/gconftool.c:350
1777msgid "Specify a schema file to be installed"
1778msgstr "Указване на файл-схема за инсталиране"
1779
1780#: ../gconf/gconftool.c:351
1781msgid "FILENAME"
1782msgstr "ИМЕ НА ФАЙЛ"
1783
1784#: ../gconf/gconftool.c:359
1785msgid "Specify a configuration source to use rather than the default path"
1786msgstr ""
1787"Указване на източник на настройки, който да се използва, вместо стандартния "
1788"път"
1789
1790#: ../gconf/gconftool.c:360
1791msgid "SOURCE"
1792msgstr "ИЗТОЧНИК"
1793
1794#: ../gconf/gconftool.c:368
1795#, fuzzy
1796msgid ""
1797"Bypass server, and access the configuration database directly. Requires that "
1798"gconfd is not running."
1799msgstr ""
1800"Директен достъп до базата данни с настройки. Сървърът се прескача. Не трябва "
1801"да има стартиран процес gconfd."
1802
1803#: ../gconf/gconftool.c:377
1804#, fuzzy
1805msgid ""
1806"Properly installs schema files on the command line into the database. "
1807"Specify a custom configuration source in the GCONF_CONFIG_SOURCE environment "
1808"variable, or set set the variable to an empty string to use the default "
1809"configuration source."
1810msgstr ""
1811"Инсталиране на файловете-схеми от командния ред в базата данни. За да се "
1812"ползва различен от стандартния източник на настройки, той трябва да е "
1813"посочен в променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е празна, се "
1814"използва стандартният източник."
1815
1816#: ../gconf/gconftool.c:386
1817#, fuzzy
1818msgid ""
1819"Properly uninstalls schema files on the command line from the database. "
1820"GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable should be set to a non-default "
1821"configuration source or set to the empty string to use the default."
1822msgstr ""
1823"Деинсталиране на файловете-схеми от командния ред от базата данни. За да се "
1824"ползва различен от стандартния източник на настройки, той трябва да е "
1825"посочен в променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е празна, се "
1826"използва стандартният източник."
1827
1828#: ../gconf/gconftool.c:401
1829msgid ""
1830"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of values of "
1831"different types for keys on the command line."
1832msgstr ""
1833"Стресово изпитване на приложение чрез задаване и премахване на различни "
1834"видове стойности на ключовете на командния ред."
1835
1836#: ../gconf/gconftool.c:410
1837msgid ""
1838"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of keys inside "
1839"the directories on the command line."
1840msgstr ""
1841"Стресово изпитване на приложение чрез задаване и премахване на стойности на "
1842"ключове в папките на командния ред."
1843
1844#: ../gconf/gconftool.c:425
1845msgid ""
1846"Set a schema and sync. Use with --short-desc, --long-desc, --owner, and --"
1847"type."
1848msgstr ""
1849"Задаване на схема и записване върху диска. Използва се със --short-desc, --"
1850"long-desc, --owner, и --type."
1851
1852#: ../gconf/gconftool.c:434
1853msgid "Specify a short half-line description to go in a schema."
1854msgstr "Указване на кратко описание на схема"
1855
1856#: ../gconf/gconftool.c:435 ../gconf/gconftool.c:444
1857msgid "DESCRIPTION"
1858msgstr "ОПИСАНИЕ"
1859
1860#: ../gconf/gconftool.c:443
1861msgid "Specify a several-line description to go in a schema."
1862msgstr "Указване на подробно описание на схема."
1863
1864#: ../gconf/gconftool.c:452
1865msgid "Specify the owner of a schema"
1866msgstr "Указване на собственик на схема"
1867
1868#: ../gconf/gconftool.c:453
1869msgid "OWNER"
1870msgstr "СОБСТВЕНИК"
1871
1872#: ../gconf/gconftool.c:461
1873msgid "Get the name of the schema applied to this key"
1874msgstr "Получаване на името на схемата присвоена на този ключ"
1875
1876#: ../gconf/gconftool.c:470
1877msgid "Specify the schema name followed by the key to apply the schema name to"
1878msgstr ""
1879"Указване на името на схемата, последвано от ключа, на който да се присвои "
1880"схемата"
1881
1882#: ../gconf/gconftool.c:479
1883msgid "Remove any schema name applied to the given keys"
1884msgstr "Премахване на всяко име на схема присвоена на дадените ключове"
1885
1886#: ../gconf/gconftool.c:494
1887msgid "Print version"
1888msgstr "Показване на версията"
1889
1890#: ../gconf/gconftool.c:503
1891msgid "[FILE...]|[KEY...]|[DIR...]"
1892msgstr "[ФАЙЛ...]|[КЛЮЧ...]|[ПАПКА...]"
1893
1894#: ../gconf/gconftool.c:563
1895msgid "- Tool to manipulate a GConf configuration"
1896msgstr " - инструмент за работа с настройки на GConf"
1897
1898#: ../gconf/gconftool.c:568
1899msgid "Client options:"
1900msgstr "Настройки на клиента:"
1901
1902#: ../gconf/gconftool.c:568
1903msgid "Show client options"
1904msgstr "Показване на настройките на клиента"
1905
1906#: ../gconf/gconftool.c:573
1907msgid "Key type options:"
1908msgstr "Настройки на вида на ключа:"
1909
1910#: ../gconf/gconftool.c:573
1911msgid "Show key type options"
1912msgstr "Показване на настройките на вида на ключа"
1913
1914#: ../gconf/gconftool.c:578
1915msgid "Load/Save options:"
1916msgstr "Настройки на зареждането/запазването:"
1917
1918#: ../gconf/gconftool.c:578
1919msgid "Show load/save options"
1920msgstr "Показване на настройките на зареждането/запазването"
1921
1922#: ../gconf/gconftool.c:583
1923msgid "Server options:"
1924msgstr "Настройки на сървъра:"
1925
1926#: ../gconf/gconftool.c:583
1927msgid "Show server options"
1928msgstr "Показване на настройките на сървъра"
1929
1930#: ../gconf/gconftool.c:588
1931msgid "Installation options:"
1932msgstr "Настройки за инсталация:"
1933
1934#: ../gconf/gconftool.c:588
1935msgid "Show installation options"
1936msgstr "Показване на настройките за инсталация"
1937
1938#: ../gconf/gconftool.c:593
1939msgid "Test options:"
1940msgstr "Настройки за тестване:"
1941
1942#: ../gconf/gconftool.c:593
1943msgid "Show test options"
1944msgstr "Показване на настройките за тестване"
1945
1946#: ../gconf/gconftool.c:598
1947msgid "Schema options:"
1948msgstr "Настройки на схема:"
1949
1950#: ../gconf/gconftool.c:598
1951msgid "Show schema options"
1952msgstr "Показване на настройките на схема"
1953
1954#: ../gconf/gconftool.c:607
1955#, c-format
1956msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
1957msgstr ""
1958"Изпълнете „%s --help“, за да видите пълния списък от налични опции на "
1959"командата.\n"
1960
1961#: ../gconf/gconftool.c:635
1962#, c-format
1963msgid "Can't get and set/unset simultaneously\n"
1964msgstr ""
1965"Не може едновременно да се получава и да се задава/премахва информация\n"
1966
1967#: ../gconf/gconftool.c:645
1968#, c-format
1969msgid "Can't set and get/unset simultaneously\n"
1970msgstr ""
1971"Не може едновременно да се задава и да се получава/премахва информация\n"
1972
1973#: ../gconf/gconftool.c:652
1974#, c-format
1975msgid "Can't get type and set/unset simultaneously\n"
1976msgstr ""
1977"Не може едновременно да се получава вида и да се задава/премахва информация\n"
1978
1979#: ../gconf/gconftool.c:663
1980#, c-format
1981msgid "Can't use --all-entries with --get or --set\n"
1982msgstr "--all-entries не може да се използва с --get или --set\n"
1983
1984#: ../gconf/gconftool.c:674
1985#, c-format
1986msgid "Can't use --all-dirs with --get or --set\n"
1987msgstr "--all-dirs не може да се използва с --get или --set\n"
1988
1989#: ../gconf/gconftool.c:688
1990#, c-format
1991msgid ""
1992"--recursive-list should not be used with --get, --set, --unset, --all-"
1993"entries, --all-dirs, or --search-key\n"
1994msgstr ""
1995"--recursive-list не може да се използва с --get, --set, --unset, --all-"
1996"entries, --all-dirs или --search-key\n"
1997
1998#: ../gconf/gconftool.c:702
1999#, c-format
2000msgid ""
2001"--set_schema should not be used with --get, --set, --unset, --all-entries, --"
2002"all-dirs, or --search-key\n"
2003msgstr ""
2004"--set_schema не може да се използва с --get, --set, --unset, --all-entries, "
2005"--all-dirs или --search-key\n"
2006
2007#: ../gconf/gconftool.c:708
2008#, c-format
2009msgid "Value type is only relevant when setting a value\n"
2010msgstr "Вид на стойността е уместен само, когато се задава стойност\n"
2011
2012#: ../gconf/gconftool.c:714
2013#, c-format
2014msgid "Must specify a type when setting a value\n"
2015msgstr "Когато задавате стойност, трябва да зададете и вида й\n"
2016
2017#: ../gconf/gconftool.c:722
2018#, c-format
2019msgid ""
2020"--ignore-schema-defaults is only relevant with --get, --all-entries, --dump, "
2021"--recursive-list, --get-list-size or --get-list-element\n"
2022msgstr ""
2023"--ignore-schema-defaults се използва само с --get, --all-entries, --dump, --"
2024"recursive-list, --get-list-size или --get-list-element\n"
2025
2026#: ../gconf/gconftool.c:734 ../gconf/gconftool.c:747 ../gconf/gconftool.c:760
2027#: ../gconf/gconftool.c:774 ../gconf/gconftool.c:787 ../gconf/gconftool.c:800
2028#: ../gconf/gconftool.c:814
2029#, c-format
2030msgid "%s option must be used by itself.\n"
2031msgstr "Опцията %s се използва самостоятелно.\n"
2032
2033#: ../gconf/gconftool.c:823
2034#, fuzzy, c-format
2035msgid ""
2036"You must specify a configuration source with --config-source when using --"
2037"direct\n"
2038msgstr ""
2039"Трябва да укажете източник на настройки с --config-source, когато използвате "
2040"--direct\n"
2041
2042#: ../gconf/gconftool.c:829
2043#, c-format
2044msgid "Failed to init GConf: %s\n"
2045msgstr "Неуспех при инициализиране на GConf: %s\n"
2046
2047#: ../gconf/gconftool.c:857
2048#, c-format
2049msgid "GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL is set, not installing schemas\n"
2050msgstr ""
2051"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL е зададена, не се инсталират схеми\n"
2052
2053#: ../gconf/gconftool.c:864
2054#, c-format
2055msgid ""
2056"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL is set, not uninstalling schemas\n"
2057msgstr ""
2058"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL е зададена, не се деинсталират "
2059"схеми\n"
2060
2061#: ../gconf/gconftool.c:877
2062#, c-format
2063msgid "Must set the GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable\n"
2064msgstr "Трябва да зададете променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE\n"
2065
2066#: ../gconf/gconftool.c:932
2067#, c-format
2068msgid "Failed to access configuration source(s): %s\n"
2069msgstr "Неуспех при свързване с източник/ци на настройки: %s\n"
2070
2071#: ../gconf/gconftool.c:1219
2072#, c-format
2073msgid "Shutdown error: %s\n"
2074msgstr "Грешка при спиране: %s\n"
2075
2076#: ../gconf/gconftool.c:1262
2077#, c-format
2078msgid "Must specify one or more directories to recursively list.\n"
2079msgstr "Трябва да укажете една или повече папки за рекурсивно показване.\n"
2080
2081#: ../gconf/gconftool.c:1293 ../gconf/gconftool.c:1454
2082#: ../gconf/gconftool.c:1720
2083#, c-format
2084msgid "Failure listing entries in `%s': %s\n"
2085msgstr "Неуспех при показване на записите в „%s“: %s\n"
2086
2087#: ../gconf/gconftool.c:1313 ../gconf/gconftool.c:1473
2088msgid "(no value set)"
2089msgstr "(няма зададена стойност)"
2090
2091#: ../gconf/gconftool.c:1363
2092#, c-format
2093msgid "Must specify a key pattern to search for.\n"
2094msgstr "Трябва да укажете шаблон за ключ, който да се търси.\n"
2095
2096#: ../gconf/gconftool.c:1412
2097#, c-format
2098msgid "Must specify one or more directories to dump.\n"
2099msgstr ""
2100"Трябва да укажете една или повече папки, чиято стойност да се премахне.\n"
2101
2102#: ../gconf/gconftool.c:1779
2103#, fuzzy, c-format
2104msgid "Failed to spawn the configuration server (gconfd): %s\n"
2105msgstr "Неуспех при стартиране на сървъра за настройки (gconfd): %s\n"
2106
2107#: ../gconf/gconftool.c:1808
2108#, c-format
2109msgid "Must specify a key or keys to get\n"
2110msgstr "Трябва да укажете ключ/ове за получаване\n"
2111
2112#: ../gconf/gconftool.c:1843
2113#, c-format
2114msgid "Type: %s\n"
2115msgstr "Вид: %s\n"
2116
2117#: ../gconf/gconftool.c:1844
2118#, c-format
2119msgid "List Type: %s\n"
2120msgstr "Вид списък: %s\n"
2121
2122#: ../gconf/gconftool.c:1845
2123#, c-format
2124msgid "Car Type: %s\n"
2125msgstr "Вид на глава (car): %s\n"
2126
2127#: ../gconf/gconftool.c:1846
2128#, c-format
2129msgid "Cdr Type: %s\n"
2130msgstr "Вид на опашка (cdr): %s\n"
2131
2132#: ../gconf/gconftool.c:1851
2133#, c-format
2134msgid "Default Value: %s\n"
2135msgstr "Стандартна стойност: %s\n"
2136
2137#: ../gconf/gconftool.c:1851 ../gconf/gconftool.c:1853
2138#: ../gconf/gconftool.c:1854 ../gconf/gconftool.c:1855
2139msgid "Unset"
2140msgstr "Без стойност"
2141
2142#: ../gconf/gconftool.c:1853
2143#, c-format
2144msgid "Owner: %s\n"
2145msgstr "Собственик: %s\n"
2146
2147#: ../gconf/gconftool.c:1854
2148#, c-format
2149msgid "Short Desc: %s\n"
2150msgstr "Кр. опис.: %s\n"
2151
2152#: ../gconf/gconftool.c:1855
2153#, c-format
2154msgid "Long Desc: %s\n"
2155msgstr "Подр. опис.: %s\n"
2156
2157#: ../gconf/gconftool.c:1864 ../gconf/gconftool.c:2088
2158#: ../gconf/gconftool.c:2122 ../gconf/gconftool.c:2167
2159#: ../gconf/gconftool.c:2312
2160#, c-format
2161msgid "No value set for `%s'\n"
2162msgstr "Няма зададена стойност за „%s“\n"
2163
2164#: ../gconf/gconftool.c:1868 ../gconf/gconftool.c:2092
2165#: ../gconf/gconftool.c:2126 ../gconf/gconftool.c:2171
2166#: ../gconf/gconftool.c:2316
2167#, c-format
2168msgid "Failed to get value for `%s': %s\n"
2169msgstr "Неуспех при получаване на стойността на „%s“: %s\n"
2170
2171#: ../gconf/gconftool.c:1911 ../gconf/gconftool.c:1923
2172#, c-format
2173msgid "Don't understand type `%s'\n"
2174msgstr "Не може да се разбере вида „%s“\n"
2175
2176#: ../gconf/gconftool.c:1935
2177#, c-format
2178msgid "Must specify alternating keys/values as arguments\n"
2179msgstr "Трябва да укажете редуващи се ключ/стойност като аргументи\n"
2180
2181#: ../gconf/gconftool.c:1955
2182#, c-format
2183msgid "No value to set for key: `%s'\n"
2184msgstr "Не е зададена стойност на ключа: „%s“\n"
2185
2186#: ../gconf/gconftool.c:1983
2187#, c-format
2188msgid "Cannot set schema as value\n"
2189msgstr "Не може да се зададе схема като стойност\n"
2190
2191#: ../gconf/gconftool.c:1993
2192#, c-format
2193msgid "When setting a list you must specify a primitive list-type\n"
2194msgstr "При задаването на списък, трябва да се укаже видът на елементите\n"
2195
2196#: ../gconf/gconftool.c:2007
2197#, c-format
2198msgid ""
2199"When setting a pair you must specify a primitive car-type and cdr-type\n"
2200msgstr ""
2201"При задаването на двойка, трябва да се укажат видовете на главата и опашката "
2202"(car и cdr)\n"
2203
2204#: ../gconf/gconftool.c:2022
2205#, c-format
2206msgid "Error: %s\n"
2207msgstr "Грешка: %s\n"
2208
2209#: ../gconf/gconftool.c:2035 ../gconf/gconftool.c:3067
2210#, c-format
2211msgid "Error setting value: %s\n"
2212msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s\n"
2213
2214#: ../gconf/gconftool.c:2053
2215#, c-format
2216msgid "Error syncing: %s\n"
2217msgstr "Грешка при синхронизация: %s\n"
2218
2219#: ../gconf/gconftool.c:2068
2220#, c-format
2221msgid "Must specify a key or keys to get type\n"
2222msgstr "Трябва да укажете ключ за получаване на вида\n"
2223
2224#: ../gconf/gconftool.c:2112
2225#, c-format
2226msgid "Must specify a key to lookup size of.\n"
2227msgstr "Трябва да укажете ключ, от който да се гледа размера\n"
2228
2229#: ../gconf/gconftool.c:2137 ../gconf/gconftool.c:2182
2230#, c-format
2231msgid "Key %s is not a list.\n"
2232msgstr "Ключът %s не е списък.\n"
2233
2234#: ../gconf/gconftool.c:2157
2235#, c-format
2236msgid "Must specify a key from which to get list element.\n"
2237msgstr "Трябва да се определи ключ, от който елементът-списък да се вземе.\n"
2238
2239#: ../gconf/gconftool.c:2188
2240#, c-format
2241msgid "Must specify list index.\n"
2242msgstr "Трябва да се обозначи списъчен индекс.\n"
2243
2244#: ../gconf/gconftool.c:2195
2245#, c-format
2246msgid "List index must be non-negative.\n"
2247msgstr "Индексът на списъка трябва да е неотрицателен.\n"
2248
2249#: ../gconf/gconftool.c:2204
2250#, c-format
2251msgid "List index is out of bounds.\n"
2252msgstr "Индексът на списъка е извън граници.\n"
2253
2254#: ../gconf/gconftool.c:2230
2255#, c-format
2256msgid "Must specify a key or keys on the command line\n"
2257msgstr "Трябва да укажете ключ/ове на командния ред\n"
2258
2259#: ../gconf/gconftool.c:2250
2260#, c-format
2261msgid "No schema known for `%s'\n"
2262msgstr "Няма известна схема за „%s“\n"
2263
2264#: ../gconf/gconftool.c:2283
2265#, c-format
2266msgid "No doc string stored in schema at '%s'\n"
2267msgstr "Няма документиращ низ в схемата на „%s“\n"
2268
2269#: ../gconf/gconftool.c:2288
2270#, c-format
2271msgid "Error getting schema at '%s': %s\n"
2272msgstr "Грешка при получаване на схема на „%s“: %s\n"
2273
2274#: ../gconf/gconftool.c:2295
2275#, c-format
2276msgid "No schema stored at '%s'\n"
2277msgstr "Няма запазена схема в „%s“\n"
2278
2279#: ../gconf/gconftool.c:2298
2280#, c-format
2281msgid "Value at '%s' is not a schema\n"
2282msgstr "Стойността на „%s“ не е схема\n"
2283
2284#: ../gconf/gconftool.c:2354
2285#, c-format
2286msgid "Must specify a schema name followed by the key name to apply it to\n"
2287msgstr ""
2288"Трябва да укажете име на схема последвано от име на ключ, на който да се "
2289"присвои схемата\n"
2290
2291#: ../gconf/gconftool.c:2361
2292#, c-format
2293msgid "Error associating schema name '%s' with key name '%s': %s\n"
2294msgstr ""
2295"Грешка при свързване на името на схемата „%s“ с името на ключа „%s“: %s\n"
2296
2297#: ../gconf/gconftool.c:2379
2298#, c-format
2299msgid "Must specify keys to unapply schema from\n"
2300msgstr "Трябва да укажете ключове за махане на схемата\n"
2301
2302#: ../gconf/gconftool.c:2389
2303#, c-format
2304msgid "Error removing schema name from '%s': %s\n"
2305msgstr "Грешка при премахване на името на схемата от „%s“: %s\n"
2306
2307#: ../gconf/gconftool.c:2414
2308#, c-format
2309msgid "Must specify key (schema name) as the only argument\n"
2310msgstr "Трябва да укажете ключ (име на схема) като единствен аргумент\n"
2311
2312#: ../gconf/gconftool.c:2456
2313#, c-format
2314msgid "List type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2315msgstr "Видът на списъка трябва да е: string, int, float или bool\n"
2316
2317#: ../gconf/gconftool.c:2476
2318#, c-format
2319msgid "Pair car type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2320msgstr "Видът на главата (car) трябва да е: string, int, float или bool\n"
2321
2322#: ../gconf/gconftool.c:2496
2323#, c-format
2324msgid "Pair cdr type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2325msgstr "Видът на опашката (cdr) трябва да е: string, int, float или bool\n"
2326
2327#: ../gconf/gconftool.c:2511
2328#, c-format
2329msgid "Error setting value: %s"
2330msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s"
2331
2332#: ../gconf/gconftool.c:2525
2333#, c-format
2334msgid "Error syncing: %s"
2335msgstr "Грешка при синхронизация: %s"
2336
2337#: ../gconf/gconftool.c:2540
2338#, c-format
2339msgid "Must specify one or more directories to get key/value pairs from.\n"
2340msgstr ""
2341"Трябва да укажете една или повече папки, от които да се получава двойката "
2342"ключ/стойност.\n"
2343
2344#: ../gconf/gconftool.c:2554
2345#, c-format
2346msgid "Must specify one or more keys to unset.\n"
2347msgstr ""
2348"Трябва да укажете един или повече ключове, чиято стойност да се премахне.\n"
2349
2350#: ../gconf/gconftool.c:2565
2351#, c-format
2352msgid "Error unsetting `%s': %s\n"
2353msgstr "Грешка при премахване на „%s“: %s\n"
2354
2355#: ../gconf/gconftool.c:2585
2356#, c-format
2357msgid "Must specify one or more keys to recursively unset.\n"
2358msgstr ""
2359"Трябва да укажете един или повече ключове, чиито стойности рекурсивно да се "
2360"премахнат.\n"
2361
2362#: ../gconf/gconftool.c:2599
2363#, c-format
2364msgid "Failure during recursive unset of \"%s\": %s\n"
2365msgstr "Неуспех при премахване рекурсивно на „%s“: %s\n"
2366
2367#: ../gconf/gconftool.c:2619
2368#, c-format
2369msgid "Must specify one or more directories to get subdirs from.\n"
2370msgstr ""
2371"Трябва да укажете една или повече папки, от които да получите подпапки.\n"
2372
2373#: ../gconf/gconftool.c:2653
2374#, c-format
2375msgid "Error listing dirs: %s\n"
2376msgstr "Грешка при показване на папки: %s\n"
2377
2378#: ../gconf/gconftool.c:2789
2379#, c-format
2380msgid "WARNING: must specify both a <car> and a <cdr> in a <pair>\n"
2381msgstr ""
2382"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да укажете както глава, така и опашка (<car> и <cdr>) "
2383"в двойка (<pair>)\n"
2384
2385#: ../gconf/gconftool.c:2816
2386#, c-format
2387msgid "WARNING: key specified (%s) for schema under a <value> - ignoring\n"
2388msgstr ""
2389"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: указан ключ (%s) за схемата под стойността <value> - "
2390"игнорира се\n"
2391
2392#: ../gconf/gconftool.c:2849
2393#, c-format
2394msgid "WARNING: must have a child node under <value>\n"
2395msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да има подчинен възел под <value>\n"
2396
2397#: ../gconf/gconftool.c:2855
2398#, c-format
2399msgid "WARNING: node <%s> not understood\n"
2400msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира\n"
2401
2402#: ../gconf/gconftool.c:2873
2403#, c-format
2404msgid "WARNING: Failed to parse int value `%s'\n"
2405msgstr ""
2406"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на целочислената стойност „%s“\n"
2407
2408#: ../gconf/gconftool.c:2894
2409#, c-format
2410msgid "WARNING: Failed to parse float value `%s'\n"
2411msgstr ""
2412"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стойността с плаваща запетая „%"
2413"s“\n"
2414
2415#: ../gconf/gconftool.c:2916
2416#, c-format
2417msgid "WARNING: Failed to parse string value `%s'\n"
2418msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стойността на низа „%s“\n"
2419
2420#: ../gconf/gconftool.c:2937
2421#, c-format
2422msgid "WARNING: Failed to parse boolean value `%s'\n"
2423msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на булева стойност „%s“\n"
2424
2425#: ../gconf/gconftool.c:3046 ../gconf/gconftool.c:3588
2426#, c-format
2427msgid "WARNING: failed to associate schema `%s' with key `%s': %s\n"
2428msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при свързване на схема „%s“ с ключа „%s“: %s\n"
2429
2430#: ../gconf/gconftool.c:3161
2431#, c-format
2432msgid "WARNING: invalid or missing type for schema (%s)\n"
2433msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на схема (%s)\n"
2434
2435#: ../gconf/gconftool.c:3170
2436#, c-format
2437msgid "WARNING: invalid or missing list_type for schema (%s)\n"
2438msgstr ""
2439"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на списък (list_type) за схема (%"
2440"s)\n"
2441
2442#: ../gconf/gconftool.c:3181 ../gconf/gconftool.c:3211
2443#: ../gconf/gconftool.c:3240
2444#, c-format
2445msgid "WARNING: Failed to parse default value `%s' for schema (%s)\n"
2446msgstr ""
2447"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стандартната стойност „%s“ на "
2448"схемата (%s)\n"
2449
2450#: ../gconf/gconftool.c:3199
2451#, c-format
2452msgid "WARNING: invalid or missing car_type or cdr_type for schema (%s)\n"
2453msgstr ""
2454"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилни или липсващи видове на главата или опашката (car "
2455"или cdr) за схема (%s)\n"
2456
2457#: ../gconf/gconftool.c:3224
2458#, c-format
2459msgid "WARNING: You cannot set a default value for a schema\n"
2460msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да задавате стандартна стойност за схема\n"
2461
2462#: ../gconf/gconftool.c:3253
2463#, c-format
2464msgid "WARNING: gconftool internal error, unknown GConfValueType\n"
2465msgstr ""
2466"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: вътрешна грешка на gconftool, неизвестен GConfValueType\n"
2467
2468#: ../gconf/gconftool.c:3301 ../gconf/gconftool.c:3322
2469#: ../gconf/gconftool.c:3343 ../gconf/gconftool.c:3364
2470#, c-format
2471msgid "WARNING: failed to parse type name `%s'\n"
2472msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на името на вида „%s“\n"
2473
2474#: ../gconf/gconftool.c:3318
2475#, c-format
2476msgid ""
2477"WARNING: list_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2478msgstr ""
2479"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на списъка (list_type) може да е само int, float, "
2480"string или bool, а не „%s“\n"
2481
2482#: ../gconf/gconftool.c:3339
2483#, c-format
2484msgid "WARNING: car_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2485msgstr ""
2486"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на главата (car_type) може да е само int, float, "
2487"string или bool, а не „%s“\n"
2488
2489#: ../gconf/gconftool.c:3360
2490#, c-format
2491msgid "WARNING: cdr_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2492msgstr ""
2493"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на опашката (cdr_type) може да е само int, float, "
2494"string или bool, а не „%s“\n"
2495
2496#: ../gconf/gconftool.c:3400
2497#, c-format
2498msgid "WARNING: empty <applyto> node"
2499msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: празен възел <applyto>"
2500
2501#: ../gconf/gconftool.c:3403 ../gconf/gconftool.c:3661
2502#, c-format
2503msgid "WARNING: node <%s> not understood below <schema>\n"
2504msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <schema>\n"
2505
2506#: ../gconf/gconftool.c:3414
2507#, c-format
2508msgid "WARNING: no <list_type> specified for schema of type list\n"
2509msgstr ""
2510"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен вид на списъка (<list_type>) за схема-списък\n"
2511
2512#: ../gconf/gconftool.c:3420
2513#, c-format
2514msgid "WARNING: no <car_type> specified for schema of type pair\n"
2515msgstr ""
2516"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен вид на главата (<car_type>) за схема-двойка\n"
2517
2518#: ../gconf/gconftool.c:3426
2519#, c-format
2520msgid "WARNING: no <cdr_type> specified for schema of type pair\n"
2521msgstr ""
2522"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен вид на опашката (<cdr_type>) за схема-двойка\n"
2523
2524#: ../gconf/gconftool.c:3455
2525#, c-format
2526msgid "WARNING: <locale> node has no `name=\"locale\"' attribute, ignoring\n"
2527msgstr ""
2528"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <locale> няма атрибут „name=\"локал\"“, игнорира се\n"
2529
2530#: ../gconf/gconftool.c:3461
2531#, c-format
2532msgid ""
2533"WARNING: multiple <locale> nodes for locale `%s', ignoring all past first\n"
2534msgstr ""
2535"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: множество възли <locale> за локала „%s“, всички след първия "
2536"се игнорират\n"
2537
2538#: ../gconf/gconftool.c:3559
2539#, c-format
2540msgid "WARNING: Invalid node <%s> in a <locale> node\n"
2541msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен възел <%s> във възел <locale>\n"
2542
2543#: ../gconf/gconftool.c:3596
2544#, c-format
2545msgid "Attached schema `%s' to key `%s'\n"
2546msgstr "Схемата „%s“ се прикачи към ключа „%s“\n"
2547
2548#: ../gconf/gconftool.c:3670
2549#, c-format
2550msgid "You must have at least one <locale> entry in a <schema>\n"
2551msgstr "Трябва да има поне един запис <locale> в <schema>\n"
2552
2553#: ../gconf/gconftool.c:3705
2554#, fuzzy, c-format
2555msgid "WARNING: failed to install schema `%s', locale `%s': %s\n"
2556msgstr ""
2557"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при инсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
2558
2559#: ../gconf/gconftool.c:3713
2560#, c-format
2561msgid "Installed schema `%s' for locale `%s'\n"
2562msgstr "Инсталирана е схема „%s“ за локала „%s“\n"
2563
2564#: ../gconf/gconftool.c:3723
2565#, fuzzy, c-format
2566msgid "WARNING: failed to uninstall schema `%s', locale `%s': %s\n"
2567msgstr ""
2568"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при деинсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
2569
2570#: ../gconf/gconftool.c:3731
2571#, c-format
2572msgid "Uninstalled schema `%s' from locale `%s'\n"
2573msgstr "Деинсталирана е схема „%s“ от локала „%s“\n"
2574
2575#: ../gconf/gconftool.c:3769
2576#, c-format
2577msgid "WARNING: no key specified for schema\n"
2578msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма указан ключ за схема\n"
2579
2580#: ../gconf/gconftool.c:3810
2581#, c-format
2582msgid "WARNING: node <%s> not understood below <%s>\n"
2583msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <%s>\n"
2584
2585#: ../gconf/gconftool.c:3842
2586#, c-format
2587msgid "Failed to open `%s': %s\n"
2588msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
2589
2590#: ../gconf/gconftool.c:3849
2591#, c-format
2592msgid "Document `%s' is empty?\n"
2593msgstr "Документът „%s“ е празен?\n"
2594
2595#: ../gconf/gconftool.c:3861
2596#, c-format
2597msgid "Document `%s' has the wrong type of root node (<%s>, should be <%s>)\n"
2598msgstr ""
2599"Документът „%s“ е с коренов възел от грешен вид (<%s>, а трябва да е <%s>)\n"
2600
2601#: ../gconf/gconftool.c:3874
2602#, c-format
2603msgid "Document `%s' has no top level <%s> node\n"
2604msgstr "В документа „%s“ липсва възел от най-високо ниво <%s>\n"
2605
2606#: ../gconf/gconftool.c:3888
2607#, c-format
2608msgid "WARNING: node <%s> below <%s> not understood\n"
2609msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> под <%s> не се разбира\n"
2610
2611#: ../gconf/gconftool.c:3909
2612#, fuzzy, c-format
2613msgid "Error syncing configuration data: %s"
2614msgstr "Грешка при синхронизиране на данните с настройки: %s"
2615
2616#: ../gconf/gconftool.c:3925
2617#, c-format
2618msgid "Must specify some schema files to install\n"
2619msgstr "Трябва да укажете файлове със схеми за инсталиране\n"
2620
2621#: ../gconf/gconftool.c:3953
2622#, c-format
2623msgid ""
2624"\n"
2625"%s\n"
2626msgstr ""
2627"\n"
2628"%s\n"
2629
2630#: ../gconf/gconftool.c:3973
2631#, c-format
2632msgid "Failed to unset breakage key %s: %s\n"
2633msgstr ""
2634"Неуспех при премахване на стойността на ключа, който се тества %s: %s\n"
2635
2636#: ../gconf/gconftool.c:4099
2637#, c-format
2638msgid "Must specify some keys to break\n"
2639msgstr "Трябва да укажете ключове за стресово изпитване\n"
2640
2641#: ../gconf/gconftool.c:4105
2642#, c-format
2643msgid ""
2644"Trying to break your application by setting bad values for key:\n"
2645"  %s\n"
2646msgstr ""
2647"Правят се опити да се забие програма чрез задаване на лоша стойност на "
2648"ключа:\n"
2649"  %s\n"
2650
2651#: ../gconf/gconftool.c:4123
2652#, c-format
2653msgid "Must specify some directories to break\n"
2654msgstr "Трябва да укажете папки за стресовото изпитване\n"
2655
2656#: ../gconf/gconftool.c:4142
2657#, c-format
2658msgid ""
2659"Trying to break your application by setting bad values for keys in "
2660"directory:\n"
2661"  %s\n"
2662msgstr ""
2663"Правят се опити да се забие програма, чрез задаване на лоши стойности на "
2664"ключовете в папка\n"
2665"  %s\n"
2666
2667#~ msgid "IOR file '%s' not opened successfully, no gconfd located: %s"
2668#~ msgstr "Файлът за IOR „%s“ не е отворен успешно, gconfd не е открит: %s"
2669
2670#~ msgid "gconftool or other non-gconfd process has the lock file '%s'"
2671#~ msgstr "gconftool или друг несвързан с gconfd процес е заключил файла „%s“"
2672
2673#~ msgid "Failed to unlink lock file %s: %s\n"
2674#~ msgstr "Неуспех при махане на заключващ файл %s: %s\n"
2675
2676#~ msgid "Failed to stat %s: %s"
2677#~ msgstr "Неуспех при изпълнение на stat върху %s: %s"
2678
2679#~ msgid ""
2680#~ "Failed to create pipe for communicating with spawned gconf daemon: %s\n"
2681#~ msgstr ""
2682#~ "Неуспех при създаването на канал за комуникация с породените демони "
2683#~ "gconf: %s\n"
2684
2685#~ msgid "Failed to launch configuration server: %s\n"
2686#~ msgstr "Неуспех при стартирането на сървъра за настройки: %s\n"
2687
2688#~ msgid "Received signal %d, dumping core. Please report a GConf bug."
2689#~ msgstr ""
2690#~ "Получи се сигнал %d, създава се файл core. Изпратете доклад за грешка в "
2691#~ "GConf."
2692
2693#~ msgid "Received signal %d. Please report a GConf bug."
2694#~ msgstr "Получи се сигнал %d. Изпратете доклад за грешка в GConf."
2695
2696#~ msgid ""
2697#~ "Received signal %d, shutting down abnormally. Please file a GConf bug "
2698#~ "report."
2699#~ msgstr ""
2700#~ "Получи се сигнал %d, аварийно спиране. Изпратете доклад за грешка в GConf."
2701
2702#~ msgid "Received signal %d, shutting down cleanly"
2703#~ msgstr "Получи се сигнал %d, чисто спиране"
2704
2705#~ msgid "Failed to open %s: %s"
2706#~ msgstr "Неуспех при отваряне на %s: %s"
2707
2708#~ msgid "Owner of %s is not the current user"
2709#~ msgstr "Собственикът на %s не е текущия потребител"
2710
2711#~ msgid "Bad permissions %lo on directory %s"
2712#~ msgstr "Неправилни права на достъп %lo за папката %s"
2713
2714#~ msgid "Failed to create %s: %s"
2715#~ msgstr "Неуспех при създаване на %s: %s"
2716
2717#~ msgid "Directory %s has a problem, gconfd can't use it"
2718#~ msgstr "Има проблем с папката %s, gconfd не може да я използва"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.