source: help/gnome-applets/geyes/applets-geyes.HEAD.bg.po @ 262

Last change on this file since 262 was 262, checked in by yavorescu, 15 years ago

(gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции:

  • Стандартизация на „Заслуги“ (затваря: #6)
  • Българизирани кавички
  • Оправени няколко обърнати словореда

(drivel/extras) Коригирани грешки:

  • Правилен адрес на BTS-а (затваря: #15)
  • Коригирани дублираните ускорители (затваря: #32)
  • „Интернет“ с главна буква (затваря: #34)
  • Променен .desktop (затваря: #46)

(geyes/gnome-applets/help) Компилира се чисто.

(gip/sharp) Пълен превод на версия 1.5.

(synaptic/sharp) Актуализиран превод:

  • „Позволено“ е променено на „Активно“ (затваря: 121)
  • Изглежда #147 съм го оправил в предни ревизии

(tuxpaint/non-gtk) Пълен превод на новата версия.

(localepurge/debian) Добавям го (временно) за всеки случай.

Съгласно договорка със Сашо преди време ще имам грижата сам да подавам
всички преводи на програми, които не са в хранлилището на GNOME.
Оттук нататък ще оставям и низовете, които са obsolete.

--This line, and those below, will be ignored--

A fifth-toe/gtetrinet.HEAD.bg.po
A extras/drivel.drivel-2-0.bg.po
A help/gnome-applets/geyes
A help/gnome-applets/geyes/applets-geyes.HEAD.bg.po
M sharp/gip.bg.po
M sharp/synaptic.bg.po
A non-gtk/tuxpaint.bg.po
A non-gtk/debian/localepurge.bg.po

File size: 19.0 KB
Line 
1msgid ""
2msgstr ""
3"Project-Id-Version: User manual for the Geyes applet\n"
4"POT-Creation-Date: 2005-10-22 13:53+0200\n"
5"PO-Revision-Date: 2005-10-22 15:37+0300\n"
6"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
7"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
8"MIME-Version: 1.0\n"
9"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
10"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
11
12#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
13#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
14#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:192(None)
15msgid "@@image: 'figures/geyes_applet.png'; md5=97e7bcbcdc3bbc8fb3af2b4d22057e36"
16msgstr "FIXME: Засега няма нужда да се прави отделна снимка"
17
18#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:23(title) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:102(revnumber)
19msgid "Geyes Applet Manual V2.6"
20msgstr "Ръководство за аплета „Очички“, версия 2.6"
21
22#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:24(para)
23msgid "User manual for Geyes Applet."
24msgstr "Ръководство за аплета „Очички“"
25
26#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:26(year)
27msgid "2002"
28msgstr "2002"
29
30#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:27(year)
31msgid "2003"
32msgstr "2003"
33
34#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:28(year)
35msgid "2004"
36msgstr "2004"
37
38#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:29(holder) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:58(orgname)
39msgid "Sun Microsystems"
40msgstr "Sun Microsystems"
41
42#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:32(year) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:36(year) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:159(date)
43msgid "2000"
44msgstr "2000"
45
46#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:33(holder)
47msgid "Telsa Gwynne"
48msgstr "Telsa Gwynne"
49
50#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:37(holder)
51msgid "Arjan Scherpenisse"
52msgstr "Arjan Scherpenisse"
53
54#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:49(publishername) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:66(orgname) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:74(orgname) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:98(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:106(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:114(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:122(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:130(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:138(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:146(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:154(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:165(para)
55msgid "GNOME Documentation Project"
56msgstr "Проект за документация на GNOME"
57
58#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:2(para)
59msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
60msgstr "Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и „Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, разпространяван с това ръководство."
61
62#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:12(para)
63msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
64msgstr "Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е описано в раздел 6 от лиценза."
65
66#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:19(para)
67msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
68msgstr "Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава имената са с главни букви или начални главни букви."
69
70#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:35(para)
71msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
72msgstr "ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ (НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
73
74#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:55(para)
75msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
76msgstr "ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
77
78#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:28(para)
79msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
80msgstr "ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ: <placeholder-1/>"
81
82#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:55(firstname)
83msgid "Sun"
84msgstr "Екип на Sun"
85
86#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:56(surname) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:97(para)
87msgid "GNOME Documentation Team"
88msgstr "за документация на GNOME"
89
90#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:63(firstname)
91msgid "Telsa"
92msgstr "Telsa"
93
94#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:64(surname)
95msgid "Gwynne"
96msgstr "Gwynne"
97
98#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:67(email)
99msgid "hobbit@aloss.ukuu.org.uk"
100msgstr "hobbit@aloss.ukuu.org.uk"
101
102#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:71(firstname)
103msgid "Arjan"
104msgstr "Arjan"
105
106#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:72(surname)
107msgid "Scherpenisse"
108msgstr "Scherpenisse"
109
110#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:75(email)
111msgid "acscherp@wins.uva.nl"
112msgstr "acscherp@wins.uva.nl"
113
114#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:94(revnumber)
115msgid "Version 2.8"
116msgstr "Версия 2.8"
117
118#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:95(date)
119msgid "September 2004"
120msgstr "септември, 2004"
121
122#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:103(date)
123msgid "February 2004"
124msgstr "февруари, 2004"
125
126#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:105(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:113(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:121(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:129(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:137(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:145(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:153(para)
127msgid "Sun GNOME Documentation Team"
128msgstr "Екип на Sun за документация на GNOME"
129
130#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:110(revnumber)
131msgid "Geyes Applet Manual V2.5"
132msgstr "Ръководство за аплета „Очички“, версия 2.5"
133
134#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:111(date)
135msgid "September 2003"
136msgstr "септември, 2003"
137
138#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:118(revnumber)
139msgid "Geyes Applet Manual V2.4"
140msgstr "Ръководство за аплета „Очички“, версия 2.4"
141
142#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:119(date)
143msgid "August 2003"
144msgstr "август, 2003"
145
146#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:126(revnumber)
147msgid "Geyes Applet Manual V2.3"
148msgstr "Ръководство за аплета „Очички“, версия 2.3"
149
150#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:127(date)
151msgid "January 2003"
152msgstr "януари, 2003"
153
154#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:134(revnumber)
155msgid "Geyes Applet Manual V2.2"
156msgstr "Ръководство за аплета „Очички“, версия 2.2"
157
158#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:135(date)
159msgid "August 2002"
160msgstr "август, 2002"
161
162#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:142(revnumber)
163msgid "Geyes Applet Manual V2.1"
164msgstr "Ръководство за аплета „Очички“, версия 2.1"
165
166#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:143(date)
167msgid "June 2002"
168msgstr "юни, 2002"
169
170#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:150(revnumber)
171msgid "Geyes Applet Manual V2.0"
172msgstr "Ръководство за аплета „Очички“, версия 2.0"
173
174#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:151(date)
175msgid "March 2002"
176msgstr "март, 2002"
177
178#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:158(revnumber)
179msgid "gEyes Applet"
180msgstr "Аплет „Очички“"
181
182#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:161(para)
183msgid "Telsa Gwynne <email>hobbit@aloss.ukuu.org.uk</email>"
184msgstr "Telsa Gwynne <email>hobbit@aloss.ukuu.org.uk</email>"
185
186#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:163(para)
187msgid "Arjan Scherpenisse <email>acscherp@wins.uva.nl</email>"
188msgstr "Arjan Scherpenisse <email>acscherp@wins.uva.nl</email>"
189
190#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:169(releaseinfo)
191msgid "This manual describes version 2.8 of Geyes."
192msgstr "Това ръководство е за версия 2.8 на аплета „Очички“"
193
194#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:172(title)
195msgid "Feedback"
196msgstr "Обратна връзка"
197
198#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:173(para)
199msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Geyes applet or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
200msgstr "За да докладвате за грешка или да направите предложение относно аплета „Очички“ или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
201
202#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:180(primary)
203msgid "Geyes"
204msgstr "Аплет „Очички“"
205
206#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:186(title)
207msgid "Introduction"
208msgstr "Въведение"
209
210#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:189(title)
211msgid "Geyes Applet"
212msgstr "Аплет „Очички“"
213
214#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:195(phrase)
215msgid "Shows Geyes applet."
216msgstr "Показва аплета „Очички“."
217
218#. ==== End of Figure =======================================
219#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:201(para)
220msgid "The <application>Geyes</application> applet provides an entertaining way to track the movement of the mouse pointer around your screen. The applet is an image of one or more eyes that follow the mouse pointer around the screen."
221msgstr "С помощта на аплета <application>Очички</application> може да следите движението на курсора на мишката по един забавен начин. Аплетът е изображение на едно или повече очи, които следят курсора на мишката по екрана."
222
223#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:205(para)
224msgid "To add <application>Geyes</application> to a panel, right-click on the panel, then choose <guimenuitem>Add to Panel</guimenuitem>. Select <application>Geyes</application> in the <application>Add to the panel</application> dialog, then click <guibutton>OK</guibutton>."
225msgstr "За да добавите аплета <application>Очички</application> към панела, натиснете с десния бутон на мишката върху панела и изберете <guimenuitem>Добавяне към панела...</guimenuitem>. Изберете аплета <application>Очички</application> от диалоговия прозорец <application>Добавяне към панела</application> и натиснете бутона <guibutton>Добавяне</guibutton>."
226
227#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:213(title)
228msgid "Preferences"
229msgstr "Настройки"
230
231#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:214(para)
232msgid "To configure <application>Geyes</application>, right-click on the <application>Geyes</application> applet, then choose <guimenuitem>Preferences</guimenuitem>. You can choose from a number of different themes. Each theme affects how the eyes look."
233msgstr "За да конфигурирате аплета <application>Очички</application>, натиснете с десния бутон на мишката върху аплета и избетете <guimenuitem>Настройки</guimenuitem>. Може да избирате различни теми, като всяка от тях представлява различни очички."
234
235#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
236#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-geyes.HEAD/C/geyes.xml:0(None)
237msgid "translator-credits"
238msgstr "Явор Доганов <yavor@doganov.org>, 2005."
239
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.