source: desktop/epiphany.HEAD.bg.po @ 69

Last change on this file since 69 was 69, checked in by kaladan, 16 years ago

Epiphany (2.12) fixez

  • затваря грешки #98, #99, #100, премахнал съм един двоен интервал.
File size: 130.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation of epiphany po-file.
2# Copyright (C) 2003 Marco Pesenti Gritti
3# This file is distributed under the same license as the epiphany package.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: epiphany 2.12\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-07-27 13:25+0000\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-07-27 18:34+0300\n"
14"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
20
21#: ../data/GNOME_Epiphany_Automation.server.in.h:1
22msgid "Epiphany automation"
23msgstr "Автоматизация на Epiphany"
24
25#: ../data/bme.desktop.in.h:1
26msgid "Browse and organize your bookmarks"
27msgstr "Разглеждане и организиране на вашите отметки"
28
29#: ../data/bme.desktop.in.h:2
30msgid "Epiphany Web Bookmarks"
31msgstr "Отметки за интернет страници на Epiphany"
32
33#: ../data/bme.desktop.in.h:3
34msgid "Web Bookmarks"
35msgstr "Отметки"
36
37#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:1
38msgid ""
39"A list of protocols to be considered safe in addition to the default, when "
40"disable_unsafe_protocols is enabled."
41msgstr ""
42"Списък с протоколи, които да се считат за безопасни в допълнение към "
43"стандартните, когато е включено disable_unsafe_protocols."
44
45#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:2
46msgid "Additional safe protocols"
47msgstr "Допълнителни безопасни протоколи"
48
49#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:3
50msgid "Disable JavaScript chrome control"
51msgstr "Спиране на JavaScript хром контрола"
52
53#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:4
54msgid "Disable JavaScript's control over window chrome."
55msgstr "Изключване на контрола на JavaScript върху хромирането на прозорците"
56
57#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:5
58msgid ""
59"Disable all historical information by disabling back and forward navigation, "
60"not allowing the history dialog and hiding the most used bookmarks list."
61msgstr ""
62"Изключване на информацията за предишни посещения като изключва бутона \"Назад"
63"\", не позволява на прозореца за историята да се покаже и скрива най-често "
64"използваните отметки."
65
66#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:6
67msgid "Disable arbitrary URLs"
68msgstr "Спиране на произволните адреси"
69
70#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:7
71msgid "Disable bookmark editing"
72msgstr "Спиране редактирането на отметките"
73
74#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:8
75msgid "Disable history"
76msgstr "Спиране на историята"
77
78#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:9
79msgid "Disable the user's ability to add or edit bookmarks."
80msgstr ""
81"Спиране възможността на потребителите да редактират или добавят отметки."
82
83#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:10
84msgid "Disable the user's ability to edit toolbars."
85msgstr ""
86"Спиране възможността на потребителите да редактират лентите с инструменти."
87
88#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:11
89msgid "Disable the user's ability to type in a URL to Epiphany."
90msgstr "Спиране възможността на потребителите да въвеждат адреси в браузъра."
91
92#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:12
93msgid "Disable toolbar editing"
94msgstr "Спиране на редакцията на лентата с инструменти"
95
96#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:13
97msgid "Disable unsafe protocols"
98msgstr "Спиране на несигурните протоколи"
99
100#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:14
101msgid ""
102"Disables loading of content from unsafe protocols. Safe protocols are http "
103"and https."
104msgstr ""
105"Изключване на зареждането на съдържание от не безопасни протоколи. "
106"Безопасните са http и https."
107
108#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:15
109msgid "Hide menubar by default"
110msgstr "Скриване на лентата с менютата по подразбиране"
111
112#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:16
113msgid ""
114"Hide the menubar by default. The menubar can still be accessed using F10."
115msgstr ""
116"Скриване на лентата с менюта по подразбиране. Менюто ще може да бъде "
117"достигнато чрез натискане на клавиша F10."
118
119#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:17
120msgid "Lock in fullscreen mode"
121msgstr "Заключване на режима \"На цял екран\""
122
123#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:18
124msgid "Locks Epiphany in fullscreen mode."
125msgstr "Заключване на режима \"На цял екран\"."
126
127#: ../data/epiphany.desktop.in.h:1
128msgid "Browse the web"
129msgstr "Сърфиране в интернет"
130
131#: ../data/epiphany.desktop.in.h:2 ../src/ephy-main.c:220
132#: ../src/ephy-main.c:228
133msgid "Epiphany Web Browser"
134msgstr "Интернет браузър (Epiphany)"
135
136#: ../data/epiphany.desktop.in.h:3
137msgid "Web Browser"
138msgstr "Интернет браузър"
139
140#: ../data/epiphany.schemas.in.h:1
141msgid "Active extensions"
142msgstr "Активни разширения"
143
144#: ../data/epiphany.schemas.in.h:2
145msgid "Address of the user's home page."
146msgstr "Адрес на домашната страница на потребителя."
147
148#: ../data/epiphany.schemas.in.h:3
149msgid "Allow popups"
150msgstr "Разрешаване на изскачащите прозорци"
151
152#: ../data/epiphany.schemas.in.h:4
153msgid ""
154"Allow sites to open new windows using JavaScript (if JavaScript is enabled)."
155msgstr ""
156"Страниците могат да отварят нови прозорци чрез JavaScript (ако е позволен "
157"JavaScript)."
158
159#: ../data/epiphany.schemas.in.h:5
160msgid "Always show the tab bar"
161msgstr "Винаги да се показва лентата със страниците"
162
163#: ../data/epiphany.schemas.in.h:6
164msgid "Automatic downloads"
165msgstr "Автоматични изтегляния"
166
167#: ../data/epiphany.schemas.in.h:7
168msgid "Autowrap for find in page"
169msgstr "Автоматична обвивка за търсене в страница"
170
171#: ../data/epiphany.schemas.in.h:8
172msgid "Browse with caret"
173msgstr "Навигация с каретка"
174
175#: ../data/epiphany.schemas.in.h:9
176msgid "Cookie accept"
177msgstr "Приемане на бисквитки"
178
179#: ../data/epiphany.schemas.in.h:10
180msgid "Default encoding"
181msgstr "Стандартно кодиране"
182
183#: ../data/epiphany.schemas.in.h:11
184msgid ""
185"Default encoding. Accepted values are: \"armscii-8\", \"Big5\", \"Big5-HKSCS"
186"\", \"EUC-JP\", \"EUC-KR\", \"gb18030\", \"GB2312\", \"geostd8\", \"HZ-GB-"
187"2312\", \"IBM850\", \"IBM852\", \"IBM855\", \"IBM857\", \"IBM862\", \"IBM864"
188"\", \"IBM866\", \"ISO-2022-CN\", \"ISO-2022-JP\", \"ISO-2022-KR\", \"ISO-"
189"8859-1\", \"ISO-8859-2\", \"ISO-8859-3\", \"ISO-8859-4\", \"ISO-8859-5\", "
190"\"ISO-8859-6\", \"ISO-8859-7\", \"ISO-8859-8\", \"ISO-8859-8-I\", \"ISO-8859-"
191"9\", \"ISO-8859-10\", \"ISO-8859-11\", \"ISO-8859-13\", \"ISO-8859-14\", "
192"\"ISO-8859-15\", \"ISO-8859-16\", \"ISO-IR-111\", \"KOI8-R\", \"KOI8-U\", "
193"\"Shift_JIS\", \"TIS-620\", \"UTF-7\", \"UTF-8\", \"VISCII\", \"windows-874"
194"\", \"windows-1250\", \"windows-1251\", \"windows-1252\", \"windows-1253\", "
195"\"windows-1254\", \"windows-1255\", \"windows-1256\", \"windows-1257\", "
196"\"windows-1258\", \"x-euc-tw\", \"x-gbk\", \"x-johab\", \"x-mac-arabic\", "
197"\"x-mac-ce\", \"x-mac-croatian\", \"x-mac-cyrillic\", \"x-mac-devanagari\", "
198"\"x-mac-farsi\", \"x-mac-greek\", \"x-mac-gujarati\", \"x-mac-gurmukhi\", "
199"\"x-mac-hebrew\", \"x-mac-icelandic\", \"x-mac-roman\", \"x-mac-romanian\", "
200"\"x-mac-turkish\", \"x-mac-ukrainian\", \"x-user-defined\", \"x-viet-tcvn5712"
201"\", \"x-viet-vps\" and \"x-windows-949\"."
202msgstr ""
203"Подразбиращо се кодиране. Приемливите стойности са: \"armscii-8\", \"Big5\", "
204"\"Big5-HKSCS\", \"EUC-JP\", \"EUC-KR\", \"gb18030\", \"GB2312\", \"geostd8"
205"\", \"HZ-GB-2312\", \"IBM850\", \"IBM852\", \"IBM855\", \"IBM857\", \"IBM862"
206"\", \"IBM864\", \"IBM866\", \"ISO-2022-CN\", \"ISO-2022-JP\", \"ISO-2022-KR"
207"\", \"ISO-8859-1\", \"ISO-8859-2\", \"ISO-8859-3\", \"ISO-8859-4\", \"ISO-"
208"8859-5\", \"ISO-8859-6\", \"ISO-8859-7\", \"ISO-8859-8\", \"ISO-8859-8-I\", "
209"\"ISO-8859-9\", \"ISO-8859-10\", \"ISO-8859-11\", \"ISO-8859-13\", \"ISO-"
210"8859-14\", \"ISO-8859-15\", \"ISO-8859-16\", \"ISO-IR-111\", \"KOI8-R\", "
211"\"KOI8-U\", \"Shift_JIS\", \"TIS-620\", \"UTF-7\", \"UTF-8\", \"VISCII\", "
212"\"windows-874\", \"windows-1250\", \"windows-1251\", \"windows-1252\", "
213"\"windows-1253\", \"windows-1254\", \"windows-1255\", \"windows-1256\", "
214"\"windows-1257\", \"windows-1258\", \"x-euc-tw\", \"x-gbk\", \"x-johab\", "
215"\"x-mac-arabic\", \"x-mac-ce\", \"x-mac-croatian\", \"x-mac-cyrillic\", \"x-"
216"mac-devanagari\", \"x-mac-farsi\", \"x-mac-greek\", \"x-mac-gujarati\", \"x-"
217"mac-gurmukhi\", \"x-mac-hebrew\", \"x-mac-icelandic\", \"x-mac-roman\", \"x-"
218"mac-romanian\", \"x-mac-turkish\", \"x-mac-ukrainian\", \"x-user-defined\", "
219"\"x-viet-tcvn5712\", \"x-viet-vps\" and \"x-windows-949\"."
220
221#: ../data/epiphany.schemas.in.h:12
222msgid "Default font type"
223msgstr "Стандартен шрифт"
224
225#: ../data/epiphany.schemas.in.h:13
226msgid "Default font type. Possible values are \"serif\" and \"sans-serif\"."
227msgstr "Стандартен шрифт. Възможните стойности са \"serif\" и \"sans-serif\"."
228
229#: ../data/epiphany.schemas.in.h:14
230msgid "Enable Java"
231msgstr "Включване на Java"
232
233#: ../data/epiphany.schemas.in.h:15
234msgid "Enable Java."
235msgstr "Включване на Java."
236
237#: ../data/epiphany.schemas.in.h:16
238msgid "Enable JavaScript"
239msgstr "Включване на JavaScript"
240
241#: ../data/epiphany.schemas.in.h:17
242msgid "Enable JavaScript."
243msgstr "Включване на JavaScript."
244
245#: ../data/epiphany.schemas.in.h:18
246msgid ""
247"For find in page, whether to start again at the beginning after reaching the "
248"end of the page."
249msgstr ""
250"За търсене в страница, или да започне от начало или след достигане на края "
251"на страницата."
252
253#: ../data/epiphany.schemas.in.h:19
254msgid "History pages time range"
255msgstr "Времеви обхват на историята за страниците"
256
257#: ../data/epiphany.schemas.in.h:20
258msgid "Home page"
259msgstr "Домашна страница"
260
261#: ../data/epiphany.schemas.in.h:21
262msgid "ISO-8859-1"
263msgstr "ISO-8859-1"
264
265#: ../data/epiphany.schemas.in.h:22
266msgid "Languages"
267msgstr "Езици"
268
269#: ../data/epiphany.schemas.in.h:23
270msgid "Lists the active extensions."
271msgstr "Изписване на активните разширения."
272
273#: ../data/epiphany.schemas.in.h:24
274msgid "Match case for find in page"
275msgstr ""
276"Големината на буквите има\n"
277"значение при търсене в стр."
278
279#: ../data/epiphany.schemas.in.h:25
280msgid "Match case for find in page."
281msgstr ""
282"Големината на буквите\n"
283"има значение при търсене в стр."
284
285#: ../data/epiphany.schemas.in.h:26
286msgid ""
287"Middle click to open the web page pointed to by the currently selected text"
288msgstr ""
289"Натискане на среден бутон на мишката, да отваря посочената чрез избирания "
290"текст страница"
291
292#: ../data/epiphany.schemas.in.h:27
293msgid ""
294"Middle clicking on the main view pane will open the web page pointed to by "
295"the currently selected text."
296msgstr ""
297"Натискане на среден бутон на мишката върху основната страница ще отвори "
298"посочената с избрания в момента текст."
299
300#: ../data/epiphany.schemas.in.h:28
301msgid "Preferred languages, two letter codes."
302msgstr "Предпочитани езици, кодове от по две букви."
303
304#: ../data/epiphany.schemas.in.h:29
305msgid "Show bookmarks bar by default"
306msgstr "Показване на лентата с отметките по подразбиране"
307
308#: ../data/epiphany.schemas.in.h:30
309msgid "Show bookmarks bar by default."
310msgstr "Показване на лентата с отметките по подразбиране."
311
312#: ../data/epiphany.schemas.in.h:31
313msgid "Show statusbar by default"
314msgstr "Показване на лентата за състоянието по подразбиране"
315
316#: ../data/epiphany.schemas.in.h:32
317msgid "Show statusbar by default."
318msgstr "Показване на лентата за състоянието по подразбиране."
319
320#: ../data/epiphany.schemas.in.h:33
321msgid ""
322"Show the history pages visited \"ever\", \"last_two_days\", \"last_three_days"
323"\", \"today\"."
324msgstr ""
325"Показване на страниците от историята посетени \"ever\", \"last_two_days\", "
326"\"last_three_days\", \"today\"."
327
328#: ../data/epiphany.schemas.in.h:34
329msgid "Show the tab bar also when there is only one tab open."
330msgstr ""
331"Показване на лентата за страниците, дори когато има само една отворена "
332"страница."
333
334#: ../data/epiphany.schemas.in.h:35
335msgid "Show toolbars by default"
336msgstr "Показване на лентата с инструменти по подразбиране"
337
338#: ../data/epiphany.schemas.in.h:36
339msgid "Show toolbars by default."
340msgstr "Показване на лентата с инструменти по подразбиране."
341
342#: ../data/epiphany.schemas.in.h:37
343msgid "Size of disk cache"
344msgstr "Големина на кеша"
345
346#: ../data/epiphany.schemas.in.h:38
347msgid "Size of disk cache, in MB."
348msgstr "Големина на кеша в МБ."
349
350#: ../data/epiphany.schemas.in.h:39
351msgid "The bookmark information shown in the editor view"
352msgstr "Информацията за отметките показана в прозореца за редакция"
353
354#: ../data/epiphany.schemas.in.h:40
355msgid ""
356"The bookmark information shown in the editor view. Valid values in the list "
357"are \"address\" and \"title\"."
358msgstr ""
359"Информацията за отметките показана при редакция. Валидни стойности в списъка "
360"са \"address\" и \"title\"."
361
362#: ../data/epiphany.schemas.in.h:41
363msgid "The currently selected fonts language"
364msgstr "Текущият избран език за шрифтовете"
365
366#: ../data/epiphany.schemas.in.h:42
367msgid ""
368"The currently selected fonts language. Valid values are \"ar\" (arabic), \"x-"
369"baltic\" (baltic languages), \"x-central-euro\" (central european "
370"languages), \"x-cyrillic\" (languages written with cyrillic alphabet), \"el"
371"\" (greek), \"he\" (hebrew), \"ja\" (japanese), \"ko\" (korean), \"zh-CN"
372"\" (simplified chinese), \"th\" (thai), \"zh-TW\" (traditional chinese), \"tr"
373"\" (turkish), \"x-unicode\" (other languages), \"x-western\" (languages "
374"written in latin script), \"x-tamil\" (tamil) and \"x-devanagari"
375"\" (devanagari)."
376msgstr ""
377"Текущият избран език за шритовете. Валидни стойности са \"ar\" (арабски), "
378"\"x-baltic\" (балтийски езици), \"x-central-euro\" (централноевропейски "
379"езици), \"x-cyrillic\" (езици с писменост на кирилица), \"el\" (гръцки), \"he"
380"\" (иврит), \"ja\" (японски), \"ko\" (корейски), \"zh-CN\" (опростен "
381"китайски), \"th\" (тайски), \"zh-TW\" (традиционен китайски), \"tr"
382"\" (турски), \"x-unicode\" (други езици), \"x-western\" (езици с писменост "
383"на латиница), \"x-tamil\" (тамилски) и \"x-devanagari\" (индийски)."
384
385#: ../data/epiphany.schemas.in.h:43
386msgid "The downloads folder"
387msgstr "Папката с изтеглените файлове"
388
389#: ../data/epiphany.schemas.in.h:44
390msgid "The encoding autodetector. Empty string means autodetect is off"
391msgstr ""
392"Автоматично засичане на кодовата таблица. Празно място означава, че "
393"автоматичното засичане е изключено."
394
395#: ../data/epiphany.schemas.in.h:45
396msgid ""
397"The encoding autodetector. Valid entries are \"\" (autodetectors off), "
398"\"cjk_parallel_state_machine\" (autodetect east asian encodings), "
399"\"ja_parallel_state_machine\" (autodetect japanese encodings), "
400"\"ko_parallel_state_machine\" (autodetect korean encodings), \"ruprob"
401"\" (autodetect russian encodings), \"ukprob\" (autodetect ukrainian "
402"encodings), \"zh_parallel_state_machine\" (autodetect chinese encodings), "
403"\"zhcn_parallel_state_machine\" (autodetect simplified chinese encodings), "
404"\"zhtw_parallel_state_machine\" (autodetect traditional chinese encodings) "
405"and \"universal_charset_detector\" (autodetect most encodings)."
406msgstr ""
407"Автоматично засичане на кодовата таблица. Валидни стойности са "
408"\"\" (изключено), \"cjk_parallel_state_machine\" (за източно европейските "
409"кодови таблици), \"ja_parallel_state_machine\" (за японските кодови "
410"таблици), \"ko_parallel_state_machine\" (за корейските кодови таблици), "
411"\"ruprob\" (за руските кодови таблици), \"ukprob\" (за украински кодови "
412"таблици), \"zh_parallel_state_machine\" (за китайски кодови таблици), "
413"\"zhcn_parallel_state_machine\" (за опростени китайски кодови таблици), "
414"\"zhtw_parallel_state_machine\" (за традиционни китайски кодови таблици) и "
415"\"universal_charset_detector\" (за повечето кодови таблици)."
416
417#: ../data/epiphany.schemas.in.h:46
418msgid "The page information shown in the history view"
419msgstr "Информация за страниците показвана в прегледа на историята"
420
421#: ../data/epiphany.schemas.in.h:47
422msgid ""
423"The page information shown in the history view. Valid values in the list are "
424"\"address\", \"title\"."
425msgstr ""
426"Информация за страниците показани в историята. Валидни стойности в списъка "
427"са \"address\", \"title\"."
428
429#: ../data/epiphany.schemas.in.h:48
430msgid ""
431"The path of the folder where to download files to; or \"Downloads\" to use "
432"the default downloads folder, or \"Desktop\" to use the desktop folder."
433msgstr ""
434"Пътя до папката, където да се изтеглят файловете; за да ползвате "
435"стандартната папка задайте \"Downloads\", а ако искате да ги запазвате върху "
436"работния плот задайте \"Desktop\"."
437
438#: ../data/epiphany.schemas.in.h:49
439msgid "Toolbar style"
440msgstr "Стил на лентата с инструменти"
441
442#: ../data/epiphany.schemas.in.h:50
443msgid ""
444"Toolbar style. Allowed values are \"\" (use GNOME default style), \"both"
445"\" (text and icons), \"both-horiz\" (text besides icons), \"icons\", and "
446"\"text\"."
447msgstr ""
448"Стил на лентата с инструменти. Позволени стойности са \"\" (стандартен стил "
449"на GNOME), \"both\" (текст и икони), \"both-horiz (текст до иконите) \"icons"
450"\" и \"text\""
451
452#: ../data/epiphany.schemas.in.h:51
453msgid "Use caret browsing mode."
454msgstr "Използване на навигация с каретка."
455
456#: ../data/epiphany.schemas.in.h:52
457msgid "Use own colors"
458msgstr "Използване на собствени цветове"
459
460#: ../data/epiphany.schemas.in.h:53
461msgid "Use own fonts"
462msgstr "Използване на собствени шрифтове"
463
464#: ../data/epiphany.schemas.in.h:54
465msgid "Use your own colors instead of the colors the page requests."
466msgstr "Използване на ваши цветове, вместо цветовете от страниците."
467
468#: ../data/epiphany.schemas.in.h:55
469msgid "Use your own fonts instead of the fonts the page requests."
470msgstr ""
471"Използване на ваши шрифтове, вместо шрифтовете предоставени от страниците."
472
473#: ../data/epiphany.schemas.in.h:56
474msgid ""
475"When files cannot be opened by the browser they are automatically downloaded "
476"to the download folder and opened with the appropriate application."
477msgstr ""
478"Когато файловете не могат да бъдат отворени с браузъра, те автоматично се "
479"изтеглят в стандартната папка за изтегляне и се отварят с подходяща програма."
480
481#: ../data/epiphany.schemas.in.h:57
482msgid ""
483"Where to accept cookies from. Possible values are \"anywhere\", \"current "
484"site\" and \"nowhere\"."
485msgstr ""
486"От къде да приема бисквитки. Възможните стойности са \"anywhere\", \"current "
487"site\" и \"nowhere\"."
488
489#: ../data/epiphany.schemas.in.h:58
490msgid "Whether to print the date in the footer"
491msgstr "Къде да се разпечата датата в долната част"
492
493#: ../data/epiphany.schemas.in.h:59
494msgid "Whether to print the date in the footer."
495msgstr "Къде да се разпечата датата в долната част."
496
497#: ../data/epiphany.schemas.in.h:60
498msgid "Whether to print the page address in the header"
499msgstr "Къде в горната част да се разпечата адреса на страницата"
500
501#: ../data/epiphany.schemas.in.h:61
502msgid "Whether to print the page address in the header."
503msgstr "Къде в горната част да се разпечата адреса на страницата."
504
505#: ../data/epiphany.schemas.in.h:62
506msgid "Whether to print the page numbers (x of total) in the footer"
507msgstr "Къде в долната част да се разпечата номера на страницата (x от общо)"
508
509#: ../data/epiphany.schemas.in.h:63
510msgid "Whether to print the page numbers (x of total) in the footer."
511msgstr "Къде в долната част да се разпечата номера на страницата (x от общо)."
512
513#: ../data/epiphany.schemas.in.h:64
514msgid "Whether to print the page title in the header"
515msgstr "Дали в горната част да се разпечатва заглавието на страницата"
516
517#: ../data/epiphany.schemas.in.h:65
518msgid "Whether to print the page title in the header."
519msgstr "Дали в горната част да разпечатва заглавието на страницата."
520
521#: ../data/epiphany.schemas.in.h:66
522msgid "x-western"
523msgstr "x-западен"
524
525#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:1
526msgid "<b>Fingerprints</b>"
527msgstr "<b>Пръстови отпечатъци</b>"
528
529#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:2
530msgid "<b>Issued By</b>"
531msgstr "<b>Издаден от</b>"
532
533#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:3
534msgid "<b>Issued To</b>"
535msgstr "<b>Издаден до</b>"
536
537#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:4
538msgid "<b>Validity</b>"
539msgstr "<b>Валидност</b>"
540
541#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:5
542msgid "Certificate _Fields"
543msgstr "Полета на серти_фиката"
544
545#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:6
546msgid "Certificate _Hierarchy"
547msgstr "Йерар_хия на сертификата"
548
549#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:7
550msgid "Common Name:"
551msgstr "Общо име:"
552
553#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:8
554msgid "DYNAMIC"
555msgstr "ДИНАМИЧНИ"
556
557#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:9
558msgid "Details"
559msgstr "Подробности"
560
561#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:10
562msgid "Expires On:"
563msgstr "Изтича на:"
564
565#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:11
566msgid "Field _Value"
567msgstr "_Стойност на полето"
568
569#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:12
570#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:23
571msgid "General"
572msgstr "Основни"
573
574#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:13
575msgid "Issued On:"
576msgstr "Издаден на:"
577
578#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:14
579msgid "MD5 Fingerprint:"
580msgstr "Пръстови отпечатъци тип MD5:"
581
582#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:15
583#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:989
584msgid "Organization:"
585msgstr "Организация:"
586
587#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:16
588msgid "Organizational Unit:"
589msgstr "Организационна единица:"
590
591#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:17
592msgid "SHA1 Fingerprint:"
593msgstr "Пръстови отпечатъци тип SHA1:"
594
595#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:18
596msgid "Serial Number:"
597msgstr "Сериен номер:"
598
599#: ../data/glade/epiphany.glade.h:1
600msgid "<b>_Automatic</b>"
601msgstr "<b>_Автоматично</b>"
602
603#: ../data/glade/epiphany.glade.h:2
604msgid "<b>_Use a different encoding:</b>"
605msgstr "<b>_Използване на различно кодиране:</b>"
606
607#: ../data/glade/epiphany.glade.h:3
608msgid "C_ase sensitive"
609msgstr "М_алките и големите букви имат значение"
610
611#: ../data/glade/epiphany.glade.h:4
612msgid "Cookies"
613msgstr "Бисквитки"
614
615#: ../data/glade/epiphany.glade.h:5
616msgid "Download Manager"
617msgstr "Управление на изтеглящите се файлове"
618
619#: ../data/glade/epiphany.glade.h:6 ../src/ephy-window.c:1118
620msgid "Find"
621msgstr "Търсене"
622
623#: ../data/glade/epiphany.glade.h:7
624msgid "Passwords"
625msgstr "Пароли"
626
627#: ../data/glade/epiphany.glade.h:8
628msgid "Personal Data Manager"
629msgstr "Мениджър за личната информация"
630
631#: ../data/glade/epiphany.glade.h:9
632msgid "Text Encoding"
633msgstr "_Кодиране на текста"
634
635#: ../data/glade/epiphany.glade.h:10 ../src/ephy-encoding-menu.c:358
636msgid "Use the encoding specified by the document"
637msgstr "Използване на кодировката определена от документа"
638
639#: ../data/glade/epiphany.glade.h:11
640msgid "_Find:"
641msgstr "_Търсене:"
642
643#: ../data/glade/epiphany.glade.h:12
644msgid "_Next"
645msgstr "_Следващ"
646
647#: ../data/glade/epiphany.glade.h:13 ../embed/downloader-view.c:368
648msgid "_Pause"
649msgstr "_Пауза"
650
651#: ../data/glade/epiphany.glade.h:14
652msgid "_Previous"
653msgstr "_Предишен"
654
655#: ../data/glade/epiphany.glade.h:15
656msgid "_Wrap around"
657msgstr "Об_виване"
658
659#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:1 ../data/glade/print.glade.h:1
660msgid "<b>Colors</b>"
661msgstr "<b>Цветове</b>"
662
663#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:2
664msgid "<b>Cookies</b>"
665msgstr "<b>Бисквитки</b>"
666
667#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:3
668msgid "<b>Downloads</b>"
669msgstr "<b>Изтегляния</b>"
670
671#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:4
672msgid "<b>Encodings</b>"
673msgstr "<b>Кодирания</b>"
674
675#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:5
676msgid "<b>Fonts</b>"
677msgstr "<b>Шрифтове</b>"
678
679#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:6
680msgid "<b>Home page</b>"
681msgstr "<b>Домашна страница</b>"
682
683#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:7
684msgid "<b>Languages</b>"
685msgstr "<b>Езици</b>"
686
687#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:8
688msgid "<b>Temporary Files</b>"
689msgstr "<b>Временни файлове</b>"
690
691#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:9
692msgid "<b>Web Content</b>"
693msgstr "<b>Интернет съдържание</b>"
694
695#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:10
696msgid "A_utomatically download and open files"
697msgstr "А_втоматично изтегляне и отваряне на файловете"
698
699#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:11
700msgid "Add Language"
701msgstr "Добавяне на език"
702
703#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:12
704msgid "Al_ways use the desktop theme colors"
705msgstr "Винаги да се използва темата с цветове на работната среда"
706
707#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:13
708msgid "Allow popup _windows"
709msgstr "Позволяване на изскачащите _прозорци"
710
711#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:14
712msgid "Always use _these fonts"
713msgstr "Винаги да се използват _тези шрифтове"
714
715#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:15
716msgid "Au_todetect:"
717msgstr "_Автоматично засичане:"
718
719#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:16
720msgid "Choose a l_anguage:"
721msgstr "Избор на _език:"
722
723#. Translators: the mnemonic shouldn't conflict with any of the
724#. * standard items in the GtkEntry context menu (Cut, Copy, Paste, Delete,
725#. * Select All, Input Methods and Insert Unicode control character.)
726#.
727#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:17
728#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:496 ../src/ephy-history-window.c:261
729msgid "Cl_ear"
730msgstr "Из_чистване"
731
732#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:18
733msgid "De_fault:"
734msgstr "По _подразбиране:"
735
736#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:19
737msgid "Enable Java_Script"
738msgstr "Включване на Java_Script"
739
740#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:20
741msgid "Enable _Java"
742msgstr "Включване на _Java"
743
744#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:21
745msgid "Fonts and Colors"
746msgstr "Шрифтове и цветове"
747
748#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:22
749msgid "For l_anguage:"
750msgstr "За _език:"
751
752#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:24 ../src/prefs-dialog.c:1056
753msgid "Language"
754msgstr "Език"
755
756#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:25
757msgid "MB"
758msgstr "МБ"
759
760#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:26
761msgid "Only _from sites you visit"
762msgstr "Само _от страници, които посещавате"
763
764#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:27
765msgid "Preferences"
766msgstr "Настройки"
767
768#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:28
769msgid "Privacy"
770msgstr "Защита на личните данни"
771
772#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:29
773msgid "Set to Current _Page"
774msgstr "Като текущата _страница"
775
776#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:30
777msgid "Set to _Blank Page"
778msgstr "_Празна страница"
779
780#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:31
781#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:369
782msgid "_Address:"
783msgstr "_Адрес:"
784
785#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:32
786msgid "_Always accept"
787msgstr "_Винаги да бъдат приемани"
788
789#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:33
790msgid "_Disk space:"
791msgstr "Заемано пространство:"
792
793#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:34
794msgid "_Download folder:"
795msgstr "_Папка за запазване на изтеглените файлове:"
796
797#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:35
798msgid "_Fixed width:"
799msgstr "_Фиксирана ширина:"
800
801#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:36
802msgid "_Minimum size:"
803msgstr "Мини_мален размер:"
804
805#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:37
806msgid "_Never accept"
807msgstr "_Никога да не бъдат приемани"
808
809#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:38
810msgid "_Variable width:"
811msgstr "_Променлива ширина:"
812
813#: ../data/glade/print.glade.h:2
814msgid "<b>Footers</b>"
815msgstr "<b>Долна част</b>"
816
817#: ../data/glade/print.glade.h:3
818msgid "<b>Headers</b>"
819msgstr "<b>Хедъри</b>"
820
821#: ../data/glade/print.glade.h:4
822msgid "Appearance"
823msgstr "Изглед"
824
825#: ../data/glade/print.glade.h:5
826msgid "C_olor"
827msgstr "_Цвят"
828
829#: ../data/glade/print.glade.h:6
830msgid "P_age title"
831msgstr "Заг_лавие на страницата"
832
833#: ../data/glade/print.glade.h:7
834msgid "Page _numbers"
835msgstr "Номера на _страниците"
836
837#: ../data/glade/print.glade.h:8
838msgid "Paper"
839msgstr "Хартия"
840
841#: ../data/glade/print.glade.h:9
842msgid "Print Setup"
843msgstr "Настройки на печата"
844
845#: ../data/glade/print.glade.h:10
846msgid "_Date"
847msgstr "_Дата"
848
849#: ../data/glade/print.glade.h:11
850msgid "_Grayscale"
851msgstr "_Черно-бял"
852
853#: ../data/glade/print.glade.h:12
854msgid "_Page address"
855msgstr "Адрес на с_траницата"
856
857#. this opens the downloader window, or brings it to the foreground if already open
858#: ../embed/downloader-view.c:184
859msgid "_Show Downloader..."
860msgstr "_Показване на програмата за изтеглянията..."
861
862#: ../embed/downloader-view.c:313
863#, c-format
864msgid "%u:%02u.%02u"
865msgstr "%u:%02u.%02u"
866
867#: ../embed/downloader-view.c:317
868#, c-format
869msgid "%02u.%02u"
870msgstr "%02u.%02u"
871
872#: ../embed/downloader-view.c:368
873msgid "_Resume"
874msgstr "_Продължаване"
875
876#. translators: first %s is filename, "%s of %s" is current/total file size
877#: ../embed/downloader-view.c:415
878#, c-format
879msgid ""
880"%s\n"
881"%s of %s"
882msgstr ""
883"%s\n"
884"%s от %s"
885
886#: ../embed/downloader-view.c:426 ../src/ephy-window.c:1311
887msgid "Unknown"
888msgstr "Неизвестно"
889
890#: ../embed/downloader-view.c:460
891#, c-format
892msgid "%d download"
893msgid_plural "%d downloads"
894msgstr[0] "%d изтегляне"
895msgstr[1] "%d изтегляния"
896
897#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
898#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
899#: ../embed/downloader-view.c:575 ../embed/downloader-view.c:588
900msgid "download status|Unknown"
901msgstr "Неизвестно"
902
903#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
904#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
905#: ../embed/downloader-view.c:580
906msgid "download status|Failed"
907msgstr "Неуспешно"
908
909#: ../embed/downloader-view.c:642 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:875
910msgid "File"
911msgstr "Файл"
912
913#: ../embed/downloader-view.c:664
914msgid "%"
915msgstr "%"
916
917#: ../embed/downloader-view.c:675
918msgid "Remaining"
919msgstr "Остават"
920
921#: ../embed/ephy-encodings.c:60
922msgid "Arabic (_IBM-864)"
923msgstr "Арабски (_IBM-864)"
924
925#: ../embed/ephy-encodings.c:61
926msgid "Arabic (ISO-_8859-6)"
927msgstr "Арабски (ISO-_8859-6)"
928
929#: ../embed/ephy-encodings.c:62
930msgid "Arabic (_MacArabic)"
931msgstr "Арабски (_MacArabic)"
932
933#: ../embed/ephy-encodings.c:63
934msgid "Arabic (_Windows-1256)"
935msgstr "Арабски (_Windows-1256)"
936
937#: ../embed/ephy-encodings.c:64
938msgid "Baltic (_ISO-8859-13)"
939msgstr "Балтийски (_ISO-8859-13)"
940
941#: ../embed/ephy-encodings.c:65
942msgid "Baltic (I_SO-8859-4)"
943msgstr "Балтийски (I_SO-8859-4)"
944
945#: ../embed/ephy-encodings.c:66
946msgid "Baltic (_Windows-1257)"
947msgstr "Балтийски (_Windows-1257)"
948
949#: ../embed/ephy-encodings.c:67
950msgid "_Armenian (ARMSCII-8)"
951msgstr "_Арменски (ARMSCII-8)"
952
953#: ../embed/ephy-encodings.c:68
954msgid "_Georgian (GEOSTD8)"
955msgstr "_Грузински (GEOSTD8)"
956
957#: ../embed/ephy-encodings.c:69
958msgid "Central European (_IBM-852)"
959msgstr "Централно европейски (_IBM-852)"
960
961#: ../embed/ephy-encodings.c:70
962msgid "Central European (I_SO-8859-2)"
963msgstr "Централно европейски (I_SO-8859-2)"
964
965#: ../embed/ephy-encodings.c:71
966msgid "Central European (_MacCE)"
967msgstr "Централно европейски (_MacCE)"
968
969#: ../embed/ephy-encodings.c:72
970msgid "Central European (_Windows-1250)"
971msgstr "Централно европейски (_Windows-1250)"
972
973#: ../embed/ephy-encodings.c:73
974msgid "Chinese Simplified (_GB18030)"
975msgstr "Китайски, опростен (_GB18030)"
976
977#: ../embed/ephy-encodings.c:74
978msgid "Chinese Simplified (G_B2312)"
979msgstr "Китайски, опростен (G_B2312)"
980
981#: ../embed/ephy-encodings.c:75
982msgid "Chinese Simplified (GB_K)"
983msgstr "Китайски, опростен (GB_K)"
984
985#: ../embed/ephy-encodings.c:76
986msgid "Chinese Simplified (_HZ)"
987msgstr "Китайски, опростен (_HZ)"
988
989#: ../embed/ephy-encodings.c:77
990msgid "Chinese Simplified (_ISO-2022-CN)"
991msgstr "Китайски, опростен (_ISO-2022-CN)"
992
993#: ../embed/ephy-encodings.c:78
994msgid "Chinese Traditional (Big_5)"
995msgstr "Китайски, традиционен (Big_5)"
996
997#: ../embed/ephy-encodings.c:79
998msgid "Chinese Traditional (Big5-HK_SCS)"
999msgstr "Китайски, традиционен (Big5-HK_SCS)"
1000
1001#: ../embed/ephy-encodings.c:80
1002msgid "Chinese Traditional (_EUC-TW)"
1003msgstr "Китайски, традиционен (_EUC-TW)"
1004
1005#: ../embed/ephy-encodings.c:81
1006msgid "Cyrillic (_IBM-855)"
1007msgstr "Кирилица (_IBM-855)"
1008
1009#: ../embed/ephy-encodings.c:82
1010msgid "Cyrillic (I_SO-8859-5)"
1011msgstr "Кирилица (I_SO-8859-5)"
1012
1013#: ../embed/ephy-encodings.c:83
1014msgid "Cyrillic (IS_O-IR-111)"
1015msgstr "Кирилица (IS_O-IR-111)"
1016
1017#: ../embed/ephy-encodings.c:84
1018msgid "Cyrillic (_KOI8-R)"
1019msgstr "Кирилица (_KOI8-R)"
1020
1021#: ../embed/ephy-encodings.c:85
1022msgid "Cyrillic (_MacCyrillic)"
1023msgstr "Кирилица (_MacCyrillic)"
1024
1025#: ../embed/ephy-encodings.c:86
1026msgid "Cyrillic (_Windows-1251)"
1027msgstr "Кирилица/_Българска (_Windows-1251)"
1028
1029#: ../embed/ephy-encodings.c:87
1030msgid "Cyrillic/_Russian (IBM-866)"
1031msgstr "Кирилица/_Руска (IBM-866)"
1032
1033#: ../embed/ephy-encodings.c:88
1034msgid "Greek (_ISO-8859-7)"
1035msgstr "Гръцки (_ISO-8859-7)"
1036
1037#: ../embed/ephy-encodings.c:89
1038msgid "Greek (_MacGreek)"
1039msgstr "Гръцки (_MacGreek)"
1040
1041#: ../embed/ephy-encodings.c:90
1042msgid "Greek (_Windows-1253)"
1043msgstr "Гръцки (_Windows-1253)"
1044
1045#: ../embed/ephy-encodings.c:91
1046msgid "Gujarati (_MacGujarati)"
1047msgstr "Гужарати (_MacGujarati)"
1048
1049#: ../embed/ephy-encodings.c:92
1050msgid "Gurmukhi (Mac_Gurmukhi)"
1051msgstr "Гурмуки (Mac_Gurmukhi)"
1052
1053#: ../embed/ephy-encodings.c:93
1054msgid "Hindi (Mac_Devanagari)"
1055msgstr "Хинди (Mac_Devanagari)"
1056
1057#: ../embed/ephy-encodings.c:94
1058msgid "Hebrew (_IBM-862)"
1059msgstr "Иврит (_IBM-862)"
1060
1061#: ../embed/ephy-encodings.c:95
1062msgid "Hebrew (IS_O-8859-8-I)"
1063msgstr "Иврит (IS_O-8859-8-I)"
1064
1065#: ../embed/ephy-encodings.c:96
1066msgid "Hebrew (_MacHebrew)"
1067msgstr "Иврит (_MacHebrew)"
1068
1069#: ../embed/ephy-encodings.c:97
1070msgid "Hebrew (_Windows-1255)"
1071msgstr "Иврит (_Windows-1255)"
1072
1073#: ../embed/ephy-encodings.c:98
1074msgid "_Visual Hebrew (ISO-8859-8)"
1075msgstr "Визуален иврит (ISO-8859-8)"
1076
1077#: ../embed/ephy-encodings.c:99
1078msgid "Japanese (_EUC-JP)"
1079msgstr "Японски (_EUC-JP)"
1080
1081#: ../embed/ephy-encodings.c:100
1082msgid "Japanese (_ISO-2022-JP)"
1083msgstr "Японски (_ISO-2022-JP)"
1084
1085#: ../embed/ephy-encodings.c:101
1086msgid "Japanese (_Shift-JIS)"
1087msgstr "Японски (_Shift-JIS)"
1088
1089#: ../embed/ephy-encodings.c:102
1090msgid "Korean (_EUC-KR)"
1091msgstr "Корейски (_EUC-KR)"
1092
1093#: ../embed/ephy-encodings.c:103
1094msgid "Korean (_ISO-2022-KR)"
1095msgstr "Корейски (_ISO-2022-KR)"
1096
1097#: ../embed/ephy-encodings.c:104
1098msgid "Korean (_JOHAB)"
1099msgstr "Корейски (_JOHAB)"
1100
1101#: ../embed/ephy-encodings.c:105
1102msgid "Korean (_UHC)"
1103msgstr "Корейски (_UHC)"
1104
1105#: ../embed/ephy-encodings.c:106
1106msgid "_Celtic (ISO-8859-14)"
1107msgstr "_Келтски (ISO-8859-14)"
1108
1109#: ../embed/ephy-encodings.c:107
1110msgid "_Icelandic (MacIcelandic)"
1111msgstr "_Исландски (MacIcelandic)"
1112
1113#: ../embed/ephy-encodings.c:108
1114msgid "_Nordic (ISO-8859-10)"
1115msgstr "Скандинавски (ISO-8859-10)"
1116
1117#: ../embed/ephy-encodings.c:109
1118msgid "_Persian (MacFarsi)"
1119msgstr "_Персийски (MacFarsi)"
1120
1121#: ../embed/ephy-encodings.c:110
1122msgid "Croatian (Mac_Croatian)"
1123msgstr "Хърватски (Mac_Croatian)"
1124
1125#: ../embed/ephy-encodings.c:111
1126msgid "_Romanian (MacRomanian)"
1127msgstr "_Румънски (MacRomanian)"
1128
1129#: ../embed/ephy-encodings.c:112
1130msgid "R_omanian (ISO-8859-16)"
1131msgstr "Р_умънски (ISO-8859-16)"
1132
1133#: ../embed/ephy-encodings.c:113
1134msgid "South _European (ISO-8859-3)"
1135msgstr "Южно _евопейски (ISO-8859-3)"
1136
1137#: ../embed/ephy-encodings.c:114
1138msgid "Thai (TIS-_620)"
1139msgstr "Тай (TIS-_620)"
1140
1141#: ../embed/ephy-encodings.c:115
1142msgid "Thai (IS_O-8859-11)"
1143msgstr "Тай (IS_O-8859-11)"
1144
1145#: ../embed/ephy-encodings.c:116
1146msgid "_Thai (Windows-874)"
1147msgstr "_Тай (Windows-874)"
1148
1149#: ../embed/ephy-encodings.c:117
1150msgid "Turkish (_IBM-857)"
1151msgstr "Турски (_IBM-857)"
1152
1153#: ../embed/ephy-encodings.c:118
1154msgid "Turkish (I_SO-8859-9)"
1155msgstr "Турски (I_SO-8859-9)"
1156
1157#: ../embed/ephy-encodings.c:119
1158msgid "Turkish (_MacTurkish)"
1159msgstr "Турски (_MacTurkish)"
1160
1161#: ../embed/ephy-encodings.c:120
1162msgid "Turkish (_Windows-1254)"
1163msgstr "Турски (_Windows-1254)"
1164
1165#: ../embed/ephy-encodings.c:121
1166msgid "Unicode (UTF-_8)"
1167msgstr "Уникод (UTF-_8)"
1168
1169#: ../embed/ephy-encodings.c:122
1170msgid "Cyrillic/Ukrainian (_KOI8-U)"
1171msgstr "Кирилица/Украинска (_KOI8-U)"
1172
1173#: ../embed/ephy-encodings.c:123
1174msgid "Cyrillic/Ukrainian (Mac_Ukrainian)"
1175msgstr "Кирилица/Украинска (Mac_Ukrainian)"
1176
1177#: ../embed/ephy-encodings.c:124
1178msgid "Vietnamese (_TCVN)"
1179msgstr "Виетнамски (_TCVN)"
1180
1181#: ../embed/ephy-encodings.c:125
1182msgid "Vietnamese (_VISCII)"
1183msgstr "Виетнамски (_VISCII)"
1184
1185#: ../embed/ephy-encodings.c:126
1186msgid "Vietnamese (V_PS)"
1187msgstr "Виетнамски (V_PS)"
1188
1189#: ../embed/ephy-encodings.c:127
1190msgid "Vietnamese (_Windows-1258)"
1191msgstr "Виетнамски (_Windows-1258)"
1192
1193#: ../embed/ephy-encodings.c:128
1194msgid "Western (_IBM-850)"
1195msgstr "Западен (_IBM-850)"
1196
1197#: ../embed/ephy-encodings.c:129
1198msgid "Western (_ISO-8859-1)"
1199msgstr "Западен (_ISO-8859-1)"
1200
1201#: ../embed/ephy-encodings.c:130
1202msgid "Western (IS_O-8859-15)"
1203msgstr "Западен (IS_O-8859-15)"
1204
1205#: ../embed/ephy-encodings.c:131
1206msgid "Western (_MacRoman)"
1207msgstr "Западен (_MacRoman)"
1208
1209#: ../embed/ephy-encodings.c:132
1210msgid "Western (_Windows-1252)"
1211msgstr "Западен (_Windows-1252)"
1212
1213#. the following encodings are so rarely used that we don't want to pollute the "related"
1214#. * part of the encodings menu with them, so we set the language group to 0 here
1215#.
1216#: ../embed/ephy-encodings.c:137
1217msgid "English (_US-ASCII)"
1218msgstr "Английски (_US-ASCII)"
1219
1220#: ../embed/ephy-encodings.c:138
1221msgid "Unicode (UTF-_16 BE)"
1222msgstr "Уникод (UTF-_16 BE)"
1223
1224#: ../embed/ephy-encodings.c:139
1225msgid "Unicode (UTF-1_6 LE)"
1226msgstr "Уникод (UTF-1_6 LE)"
1227
1228#: ../embed/ephy-encodings.c:140
1229msgid "Unicode (UTF-_32 BE)"
1230msgstr "Уникод (UTF-_32 BE)"
1231
1232#: ../embed/ephy-encodings.c:141
1233msgid "Unicode (UTF-3_2 LE)"
1234msgstr "Уникод (UTF-3_2 LE)"
1235
1236#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1237#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1238#: ../embed/ephy-encodings.c:145
1239msgid "autodetectors|Off"
1240msgstr "Изключено"
1241
1242#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1243#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1244#: ../embed/ephy-encodings.c:148
1245msgid "automatically detect ... character encodings|Chinese"
1246msgstr "Китайски"
1247
1248#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1249#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1250#: ../embed/ephy-encodings.c:151
1251msgid "automatically detect ... character encodings|Simplified Chinese"
1252msgstr "Китайски, опростен"
1253
1254#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1255#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1256#: ../embed/ephy-encodings.c:154
1257msgid "automatically detect ... character encodings|Traditional Chinese"
1258msgstr "Китайски, традиционен"
1259
1260#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1261#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1262#: ../embed/ephy-encodings.c:157
1263msgid "automatically detect ... character encodings|East Asian"
1264msgstr "Източноазиатски"
1265
1266#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1267#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1268#: ../embed/ephy-encodings.c:160
1269msgid "automatically detect ... character encodings|Japanese"
1270msgstr "Японски"
1271
1272#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1273#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1274#: ../embed/ephy-encodings.c:163
1275msgid "automatically detect ... character encodings|Korean"
1276msgstr "Корейски"
1277
1278#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1279#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1280#: ../embed/ephy-encodings.c:166
1281msgid "automatically detect ... character encodings|Russian"
1282msgstr "Руски"
1283
1284#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1285#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1286#: ../embed/ephy-encodings.c:169
1287msgid "automatically detect ... character encodings|Universal"
1288msgstr "Универсален"
1289
1290#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1291#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1292#: ../embed/ephy-encodings.c:172
1293msgid "automatically detect ... character encodings|Ukrainian"
1294msgstr "Украински"
1295
1296#. translators: this is the title that an unknown encoding will
1297#. * be displayed as.
1298#.
1299#: ../embed/ephy-encodings.c:364
1300#, c-format
1301msgid "Unknown (%s)"
1302msgstr "Непознат (%s)"
1303
1304#: ../embed/ephy-history.c:527
1305msgid "All"
1306msgstr "Всички"
1307
1308#: ../embed/ephy-history.c:701
1309msgid "Others"
1310msgstr "Други"
1311
1312#: ../embed/ephy-history.c:707
1313msgid "Local files"
1314msgstr "Локални файлове"
1315
1316#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:172
1317#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:365
1318msgid "Save"
1319msgstr "Запазване"
1320
1321#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:286
1322msgid "Download the unsafe file?"
1323msgstr "Да бъде ли изтеглен непроверения файл?"
1324
1325#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:289
1326msgid ""
1327"This type of file could potentially damage your documents or invade your "
1328"privacy. It's not safe to open it directly. You can save it instead."
1329msgstr ""
1330"Този вид файл може да увреди вашите документи или да наруши личния Ви живот. "
1331"Не е безопасно да го отваряте директно. Вместо това, можете да го запазите."
1332
1333#. translators: %s is the name of the application
1334#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:300
1335#, c-format
1336msgid "Open this file with \"%s\"?"
1337msgstr "Отваряне на този файл с \"%s\"?"
1338
1339#. translators: %s is the name of the application
1340#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:305
1341#, c-format
1342msgid ""
1343"It's not possible to view this file type directly in the browser. You can "
1344"open it with \"%s\" or save it."
1345msgstr ""
1346"Не е възможно да преглеждате този вид файлове директно от браузъра. Може да "
1347"го отворите с \"%s\" или да го запазите."
1348
1349#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:315
1350msgid "Download the file?"
1351msgstr "Изтегляне на този файл?"
1352
1353#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:318
1354msgid ""
1355"It's not possible to view this file because there is no application "
1356"installed that can open it. You can save it instead."
1357msgstr ""
1358"Не може да прегледате този тип файл, защото нямате подходяща програма, която "
1359"да го отвори. Вместо това, можете да го запазите."
1360
1361#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:323
1362msgid "_Save As..."
1363msgstr "Запазване _като..."
1364
1365#. Translators: %s is the name of a protocol, like "http" etc.
1366#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:184
1367#, c-format
1368msgid "“%s” protocol is not supported."
1369msgstr "Протоколът “%s” не се поддържа."
1370
1371#. FIXME: get the list of supported protocols from necko
1372#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:186
1373msgid ""
1374"Supported protocols are “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” and “sftp”."
1375msgstr ""
1376"Поддържаните протоколи са “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” и “sftp”."
1377
1378#. Translators: %s is the path and filename, for example "/home/user/test.html"
1379#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:195
1380#, c-format
1381msgid "File “%s” not found."
1382msgstr "Файлът “%s” не е намерен."
1383
1384#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:196
1385msgid "Check the location of the file and try again."
1386msgstr "Проверете местоположението на файла и опитайте отново."
1387
1388#. Translators: %s is the hostname, like "www.example.com"
1389#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:204
1390#, c-format
1391msgid "“%s” could not be found."
1392msgstr "“%s” не може да бъде намерен."
1393
1394#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:206
1395msgid ""
1396"Check that you are connected to the internet, and that the address is "
1397"correct."
1398msgstr ""
1399"Проверете дали сте свързани към Интернет, и че въведеният адрес е точен."
1400
1401#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:208
1402msgid "If this page used to exist, you may find an archived version:"
1403msgstr ""
1404"Ако тази страница е съществувала, то вие сте намерили архивирана версия:"
1405
1406#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:217
1407#, c-format
1408msgid "“%s” refused the connection."
1409msgstr "“%s” отказа свързване."
1410
1411#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:219
1412#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:232
1413#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:247
1414#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:292
1415#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:317
1416msgid ""
1417"The server may be busy or you may have a network connection problem. Try "
1418"again later."
1419msgstr ""
1420"Сървърът може да е зает или е възможно да имате проблеми с мрежата. Опитайте "
1421"отново по-късно."
1422
1423#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:221
1424#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:234
1425#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:249
1426#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:266
1427#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:279
1428#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:294
1429#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:319
1430msgid "There may be an old version of the page you wanted:"
1431msgstr "Възможно е да има стара версия на търсената от вас страница:"
1432
1433#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:230
1434#, c-format
1435msgid "“%s” interrupted the connection."
1436msgstr "“%s” прекъсна връзката."
1437
1438#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:243
1439#, c-format
1440msgid "“%s” is not responding."
1441msgstr "“%s” не отговаря."
1442
1443#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:245
1444msgid "The connection was lost because the server took too long to respond."
1445msgstr ""
1446"Връзката беше прекъсната, защото сървърът се забави прекалено много при "
1447"отговора."
1448
1449#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:253
1450msgid "Invalid address."
1451msgstr "Неточен адрес."
1452
1453#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:254
1454msgid "The address you entered is not valid."
1455msgstr "Въведеният адрес е невалиден."
1456
1457#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:263
1458#, c-format
1459msgid "“%s” redirected too many times."
1460msgstr "“%s” пренасочи твърде много пъти."
1461
1462#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:265
1463msgid "The redirection has been stopped for security reasons."
1464msgstr ""
1465"Пренасочването беше прекъснато поради причини свързани със сигурността."
1466
1467#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:275
1468#, c-format
1469msgid "“%s” requires an encrypted connection."
1470msgstr "“%s” изисква криптирана връзка."
1471
1472#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:277
1473msgid ""
1474"The document could not be loaded because encryption support is not installed."
1475msgstr ""
1476"Документът не може да бъде зареден, защото поддръжката на криптиране не е "
1477"инсталирана."
1478
1479#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:288
1480#, c-format
1481msgid "“%s” dropped the connection."
1482msgstr "“%s” преустанови връзката."
1483
1484#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:290
1485#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:315
1486msgid "The server dropped the connection before any data could be read."
1487msgstr ""
1488"Сървърът преустанови връзката преди да бъдат прочетени каквито и да е данни."
1489
1490#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:298
1491msgid "Cannot load document in offline mode."
1492msgstr "Документът не може да бъде зареден в режим \"Изключен\"."
1493
1494#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:299
1495msgid ""
1496"This document cannot be viewed in offline mode. Set Epiphany to “online” and "
1497"try again."
1498msgstr ""
1499"Този документ не може да бъде прегледан в режим \"Изключен\". Превключете "
1500"Epiphany режим \"Включен\" и опитайте отново."
1501
1502#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:313
1503#, c-format
1504msgid "“%s” denied access to port “%d”."
1505msgstr "“%s” отказа достъп до порт “%d”."
1506
1507#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:324
1508msgid "Could not connect to proxy server."
1509msgstr "Неуспех при свързването към сървър посредник."
1510
1511#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:325
1512msgid ""
1513"Check the proxy server settings in Control Center. If the connection still "
1514"fails, there may be a problem with your proxy server or your network "
1515"connection."
1516msgstr ""
1517"Проверете настройките на сървъра посредник в контролния център. Ако връзката "
1518"и след това е неуспешна, възможно е да има някакъв проблем със сървъра "
1519"посредник или с вашата мрежа."
1520
1521#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1522#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1523#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:463
1524msgid "You may find an old version:|in the Google Cache"
1525msgstr "в кешът на Google"
1526
1527#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1528#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1529#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:471
1530msgid "You may find an old version:|in the Internet Archive"
1531msgstr "в Интернет Архив"
1532
1533#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:321
1534#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:245
1535#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarksbar-model.c:350 ../src/window-commands.c:309
1536msgid "Untitled"
1537msgstr "Без заглавие"
1538
1539#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:148 ../lib/ephy-file-chooser.c:371
1540#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:717
1541msgid "All files"
1542msgstr "Всички файлове"
1543
1544#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:153 ../lib/ephy-file-chooser.c:355
1545msgid "Web pages"
1546msgstr "Интернет страници"
1547
1548#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:161
1549msgid "Text files"
1550msgstr "Текстови файлове"
1551
1552#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:166 ../lib/ephy-file-chooser.c:363
1553msgid "Images"
1554msgstr "Изображения"
1555
1556#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:174
1557msgid "XML files"
1558msgstr "XML файлове"
1559
1560#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:179
1561msgid "XUL files"
1562msgstr "XUL файлове"
1563
1564#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:156
1565msgid "_Select Certificate"
1566msgstr "_Избиране на сертификат"
1567
1568#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:203
1569#, c-format
1570msgid "Choose a certificate to present as identification to \"%s\"."
1571msgstr ""
1572"Избиране на сертификат, който да бъде представен като идентификация пред \"%s"
1573"\"."
1574
1575#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:206
1576msgid "Select a certificate to identify yourself."
1577msgstr "Изберете сертификат, с който да се удостоверявате"
1578
1579#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:243
1580msgid "Certificate _Details"
1581msgstr "Детайли за сертификата"
1582
1583#. Add the buttons
1584#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:232
1585#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:539
1586msgid "_View Certificate"
1587msgstr "_Преглед на сертификат"
1588
1589#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:240
1590msgid "_Accept"
1591msgstr "_Приемане"
1592
1593#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:304
1594#, c-format
1595msgid ""
1596"The site \"%s\" returned security information for \"%s\". It is possible "
1597"that someone is intercepting your communication to obtain your confidential "
1598"information."
1599msgstr ""
1600"Сайтът \"%s\" върна информация по сигурността за \"%s\". Възможно е някой да "
1601"засича Вашите връзки, за да получи достъп до личната Ви информация."
1602
1603#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:310
1604#, c-format
1605msgid ""
1606"You should only accept the security information if you trust \"%s\" and \"%s"
1607"\"."
1608msgstr ""
1609"Би трябвало да приемате информацията за сигурност, само ако имате доверие на "
1610"\"%s\" и \"%s\"."
1611
1612#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:315
1613msgid "Accept incorrect security information?"
1614msgstr "Ще приемете ли некоректната информация за сигурността?"
1615
1616#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:346
1617#, c-format
1618msgid ""
1619"It was not possible to automatically trust \"%s\". It is possible that "
1620"someone is intercepting your communication to obtain your confidential "
1621"information."
1622msgstr ""
1623"Браузърът не може да се довери автоматично на \"%s\". Възможно е някой да "
1624"засича вашите връзки, за да получи достъп до личната ви информация."
1625
1626#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:352
1627#, c-format
1628msgid ""
1629"You should only connect to the site if you are certain you are connected to "
1630"\"%s\"."
1631msgstr ""
1632"Трябва да се свързвате със сайта само ако сте сигурни, че сте свързани към "
1633"\"%s\"."
1634
1635#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:357
1636msgid "Connect to untrusted site?"
1637msgstr "Искате ли да се свържете с тази непроверена страница?"
1638
1639#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:361
1640msgid "_Don't show this message again for this site"
1641msgstr "Вече да _не се показва това съобщение за тази страница"
1642
1643#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:362
1644msgid "Co_nnect"
1645msgstr "Св_ързване"
1646
1647#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:421
1648msgid "Accept expired security information?"
1649msgstr "Да се приеме ли остарялата информация за сигурност?"
1650
1651#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:422
1652#, c-format
1653msgid "The security information for \"%s\" expired on %s."
1654msgstr "Информацията за сигурността относно \"%s\" изтича на %s."
1655
1656#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:428
1657msgid "Accept not yet valid security information?"
1658msgstr "Приемане на все още невалидната информация за сигурност?"
1659
1660#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:429
1661#, c-format
1662msgid "The security information for \"%s\" isn't valid until %s."
1663msgstr "Информацията за сигурността относно \"%s\" е невалидна докато %s."
1664
1665#. To translators: this a time format that is used while displaying the
1666#. * expiry or start date of an SSL certificate, for the format see
1667#. * strftime(3)
1668#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:445
1669msgid "%a %d %b %Y"
1670msgstr "%a %d %b %Y"
1671
1672#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:453
1673msgid "You should ensure that your computer's time is correct."
1674msgstr "Трябва да се уверите, че часовника на компютъра е верен."
1675
1676#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:499
1677#, c-format
1678msgid "Cannot establish connection to \"%s\"."
1679msgstr "Не може да се осъществи връзка с \"%s\"."
1680
1681#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:502
1682#, c-format
1683msgid "The certificate revocation list (CRL) from \"%s\" needs to be updated."
1684msgstr ""
1685"Списъкът за отхвърляне на сертификати (СОС) от \"%s\" трябва да се обнови."
1686
1687#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:507
1688msgid "Please ask your system administrator for assistance."
1689msgstr "Помолете вашия системен администратор за съдействие."
1690
1691#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:537
1692msgid "Trust new Certificate Authority?"
1693msgstr "Доверявате ли се на този нов сертификат?"
1694
1695#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:542
1696msgid "_Trust CA"
1697msgstr "_Доверяване на CA"
1698
1699#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:564
1700#, c-format
1701msgid "Trust new Certificate Authority \"%s\" to identify web sites?"
1702msgstr "Доверявате ли се на \"%s\" при идентификацията на Интернет страници?"
1703
1704#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:569
1705msgid ""
1706"Before trusting a Certificate Authority (CA) you should verify the "
1707"certificate is authentic."
1708msgstr ""
1709"Преди да се доверите на Агенцията за сертификати трябва да се уверите в "
1710"истинността на техния сертификат."
1711
1712#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:640
1713msgid "Certificate already exists."
1714msgstr "Сертификатът вече съществува."
1715
1716#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:641
1717msgid "The certificate has already been imported."
1718msgstr "Сертификатът вече беше внесен."
1719
1720#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:766
1721msgid "_Backup Certificate"
1722msgstr "Резервно копие на сертификат"
1723
1724#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:773
1725msgid "Select password."
1726msgstr "Избиране на парола."
1727
1728#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:774
1729msgid "Select a password to protect this certificate."
1730msgstr "Избиране на парола за защита на този сертификат."
1731
1732#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:786
1733#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:896
1734msgid "_Password:"
1735msgstr "_Парола:"
1736
1737#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:800
1738msgid "Con_firm password:"
1739msgstr "Пот_върждаване на паролата:"
1740
1741#. TODO: We need a better password quality meter
1742#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:812
1743msgid "Password quality:"
1744msgstr "Качество на паролата:"
1745
1746#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:869
1747msgid "I_mport Certificate"
1748msgstr "В_насяне на сертификат"
1749
1750#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:885
1751msgid "Password required."
1752msgstr "Изисква се парола."
1753
1754#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:886
1755msgid "Enter the password for this certificate."
1756msgstr "Въведете парола за този сертификат."
1757
1758#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:967
1759msgid "Certificate Revocation list successfully imported."
1760msgstr "Списъкът за отхвърляне на сертификати е импортиран успешно."
1761
1762#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:968
1763msgid "Certificate Revocation list (CRL) imported:"
1764msgstr "Списъци за отхвърляне на сертификати, които са импортирани:"
1765
1766#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:994
1767msgid "Unit:"
1768msgstr "Единица:"
1769
1770#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:999
1771msgid "Next Update:"
1772msgstr "Следващо осъвременяване:"
1773
1774#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1026
1775msgid "Not part of certificate"
1776msgstr "Не е част от сертификат"
1777
1778#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1312
1779msgid "Certificate Properties"
1780msgstr "Настройки на сертификат"
1781
1782#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1334
1783msgid "This certificate has been verified for the following uses:"
1784msgstr "Този сертификат е проверен за следните потребители:"
1785
1786#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1337
1787msgid "Could not verify this certificate because it has been revoked."
1788msgstr "Неуспешна проверка на сертификата - той е бил отхвърлен."
1789
1790#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1340
1791msgid "Could not verify this certificate because it has expired."
1792msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен защото е изтекъл."
1793
1794#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1343
1795msgid "Could not verify this certificate because it is not trusted."
1796msgstr ""
1797"Този сертификат не може да бъде проверен защото не му е гласувано доверие."
1798
1799#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1346
1800msgid "Could not verify this certificate because the issuer is not trusted."
1801msgstr ""
1802"Този сертификат не може да бъде проверен защото издателят му не се ползва с "
1803"доверие."
1804
1805#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1349
1806msgid "Could not verify this certificate because the issuer is unknown."
1807msgstr ""
1808"Този сертификат не може да бъде проверен защото издателя му е непознат."
1809
1810#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1352
1811msgid ""
1812"Could not verify this certificate because the CA certificate is invalid."
1813msgstr ""
1814"Не може да се провери този сертификат, защото CA сертификатът е невалиден."
1815
1816#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1357
1817msgid "Could not verify this certificate for unknown reasons."
1818msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен поради неизвестни причини."
1819
1820#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:230
1821msgid "Generating Private Key."
1822msgstr "Генериране на частен ключ"
1823
1824#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:231
1825msgid ""
1826"Please wait while a new private key is generated. This process could take a "
1827"few minutes."
1828msgstr ""
1829"Изчакайте докато новия личен ключ се генерира. Този процес може да отнеме "
1830"няколко минути."
1831
1832#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:92
1833msgid "Security Notice"
1834msgstr "Предупреждение за сигурността"
1835
1836#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:93
1837msgid "This page is loaded over a secure connection"
1838msgstr "Разглеждате тази страница чрез сигурна връзка"
1839
1840#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:94
1841msgid ""
1842"You can always see the security status of a page from the padlock icon on "
1843"the statusbar."
1844msgstr ""
1845"Винаги можете да видите състоянието на сигурността към дадена страница, чрез "
1846"поглеждане на вградената икона в лентата за състоянието."
1847
1848#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:111
1849#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:139
1850#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:158
1851#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:178
1852msgid "Security Warning"
1853msgstr "Предупреждение за сигурността"
1854
1855#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:112
1856msgid "This page is loaded over a low security connection"
1857msgstr "Разглеждате тази страница чрез несигурна връзка"
1858
1859#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:113
1860msgid ""
1861"Any information you see or enter on this page could easily be intercepted by "
1862"a third party."
1863msgstr ""
1864"Всяка информация, която виждате или въвеждате в тази страница, може да бъде "
1865"проследена от трети лица."
1866
1867#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:140
1868msgid "Some parts of this page are loaded over an insecure connection"
1869msgstr "Някои части от тази страница са заредени чрез несигурна връзка."
1870
1871#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:141
1872msgid ""
1873"Some information you see or enter will be sent over an insecure connection, "
1874"and could easily be intercepted by a third party."
1875msgstr ""
1876"Част от информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна "
1877"връзка и лесно може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1878
1879#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:159
1880#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:179
1881msgid "Send this information over an insecure connection?"
1882msgstr "Изпращане на тази информация чрез несигурна връзка?"
1883
1884#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:160
1885msgid ""
1886"The information you have entered will be sent over an insecure connection, "
1887"and could easily be intercepted by a third party."
1888msgstr ""
1889"Информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и "
1890"може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1891
1892#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:163
1893#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:184
1894msgid "_Send"
1895msgstr "_Изпращане"
1896
1897#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:180
1898msgid ""
1899"Although this page was loaded over a secure connection, the information you "
1900"have entered will be sent over an insecure connection, and could easily be "
1901"intercepted by a third party."
1902msgstr ""
1903"Въпреки, че тази страница беше заредена чрез сигурна връзка, информацията, "
1904"която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и лесно ще може да "
1905"бъде прочетена/проследена от трети лица."
1906
1907#: ../embed/mozilla/MozDownload.cpp:692
1908msgid "Files"
1909msgstr "Файлове"
1910
1911#. We do this before reading the user pref file so that the user
1912#. * still can overwrite this pref.
1913#. * We don't use the default-prefs.js file since that cannot be
1914#. * localised (see bug #144909).
1915#.
1916#. translators: this is the URL that searches from the location
1917#. * entry get directed to. The search terms will be _appended_ to it,
1918#. * in url-escaped UTF-8; that means that if you're choosing google,
1919#. * the 'q=' part needs to come last.
1920#.
1921#: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:229
1922msgid "http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
1923msgstr "http://www.google.com/search?hl=bg&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
1924
1925#: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:583
1926msgid "Epiphany can't be used now. Mozilla initialization failed."
1927msgstr ""
1928"В момента Epiphany не може да бъде използван. Браузърът Mozilla не може да "
1929"бъде намерен."
1930
1931#: ../embed/print-dialog.c:275
1932msgid "Generating PDF is not supported"
1933msgstr "Генерирането на PDF не се поддържа"
1934
1935#: ../embed/print-dialog.c:282
1936msgid "Printing is not supported on this printer"
1937msgstr "Разпечатването не се поддържа на този принтер"
1938
1939#: ../embed/print-dialog.c:285
1940#, c-format
1941msgid ""
1942"You were trying to print to a printer using the \"%s\" driver. This program "
1943"requires a PostScript printer driver."
1944msgstr ""
1945"Опитвахте се да печатате на принтер използвайки драйвера \"%s\". Тази "
1946"програма изисква драйвер за PostScript принтер."
1947
1948#: ../embed/print-dialog.c:392
1949msgid "_From:"
1950msgstr "_От:"
1951
1952#: ../embed/print-dialog.c:405
1953msgid "Sets the start of the range of pages to be printed"
1954msgstr "Задава началото на обхвата за печат на страниците"
1955
1956#: ../embed/print-dialog.c:407
1957msgid "_To:"
1958msgstr "_До:"
1959
1960#: ../embed/print-dialog.c:420
1961msgid "Sets the end of the range of pages to be printed"
1962msgstr "Задава краят на обвахата за печат на страниците"
1963
1964#: ../embed/print-dialog.c:435 ../src/ephy-window.c:1114
1965msgid "Print"
1966msgstr "Печат"
1967
1968#: ../embed/print-dialog.c:443
1969msgid "Pages"
1970msgstr "Страници"
1971
1972#: ../lib/eel-gconf-extensions.c:68
1973#, c-format
1974msgid ""
1975"GConf error:\n"
1976"  %s"
1977msgstr ""
1978"Грешка в GConf:\n"
1979"  %s"
1980
1981#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:534
1982msgid "_Remove Toolbar"
1983msgstr "_Премахване на лентата с инструменти"
1984
1985#: ../lib/egg/egg-toolbar-editor.c:555
1986msgid "Separator"
1987msgstr "Разделител"
1988
1989#: ../lib/ephy-file-chooser.c:344
1990msgid "All supported types"
1991msgstr "Всички поддържани типове"
1992
1993#. The name of the default downloads folder
1994#: ../lib/ephy-file-helpers.c:96 ../src/prefs-dialog.c:1146
1995msgid "Downloads"
1996msgstr "Изтегляния"
1997
1998#: ../lib/ephy-file-helpers.c:270
1999#, c-format
2000msgid "%s exists, please move it out of the way."
2001msgstr "%s не съществува, премахнете го."
2002
2003#: ../lib/ephy-file-helpers.c:276
2004#, c-format
2005msgid "Failed to create directory %s."
2006msgstr "Папката %s не може да бъде създадена."
2007
2008#: ../lib/ephy-gui.c:214
2009#, c-format
2010msgid "Directory %s is not writable"
2011msgstr "В папката %s не може да се пише"
2012
2013#: ../lib/ephy-gui.c:218
2014msgid "You do not have permission to create files in this directory."
2015msgstr "Нямате права за създаването на файлове в тази директория."
2016
2017#: ../lib/ephy-gui.c:221
2018msgid "Directory not writable"
2019msgstr "В папката не може да се пише"
2020
2021#: ../lib/ephy-gui.c:251
2022#, c-format
2023msgid "File %s is not writable"
2024msgstr "Във файла %s не може да се пише"
2025
2026#: ../lib/ephy-gui.c:255
2027msgid "You do not have permission to overwrite this file."
2028msgstr "Нямате права да презапишете този файл."
2029
2030#: ../lib/ephy-gui.c:257
2031msgid "File not writable"
2032msgstr "Във файла не може да се пише"
2033
2034#: ../lib/ephy-gui.c:279
2035#, c-format
2036msgid "Overwrite \"%s\"?"
2037msgstr "Презаписване на \"%s\"?"
2038
2039#: ../lib/ephy-gui.c:283
2040msgid ""
2041"A file with this name already exists. If you choose to overwrite this file, "
2042"the contents will be lost."
2043msgstr ""
2044"Вече съществува файл с такова име. Ако изберете да презапишете този файл, ще "
2045"загубите съдържанието на предишния файл."
2046
2047#: ../lib/ephy-gui.c:287
2048msgid "_Overwrite"
2049msgstr "_Презаписване"
2050
2051#: ../lib/ephy-gui.c:289
2052msgid "Overwrite File?"
2053msgstr "Презаписване на този файл?"
2054
2055#: ../lib/ephy-gui.c:325
2056#, c-format
2057msgid "Could not display help: %s"
2058msgstr "Помощта не може да бъде изобразена: %s"
2059
2060#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2061#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2062#: ../lib/ephy-langs.c:40
2063msgid "select fonts for|Arabic"
2064msgstr "Арабски"
2065
2066#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2067#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2068#: ../lib/ephy-langs.c:43
2069msgid "select fonts for|Baltic"
2070msgstr "Балтийски"
2071
2072#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2073#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2074#: ../lib/ephy-langs.c:46
2075msgid "select fonts for|Central European"
2076msgstr "Централно Европейски"
2077
2078#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2079#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2080#: ../lib/ephy-langs.c:49
2081msgid "select fonts for|Cyrillic"
2082msgstr "Кирилица"
2083
2084#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2085#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2086#: ../lib/ephy-langs.c:52
2087msgid "select fonts for|Devanagari"
2088msgstr "Деванагари"
2089
2090#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2091#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2092#: ../lib/ephy-langs.c:55
2093msgid "select fonts for|Greek"
2094msgstr "Гръцки"
2095
2096#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2097#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2098#: ../lib/ephy-langs.c:58
2099msgid "select fonts for|Hebrew"
2100msgstr "Иврит"
2101
2102#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2103#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2104#: ../lib/ephy-langs.c:61
2105msgid "select fonts for|Japanese"
2106msgstr "Японски"
2107
2108#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2109#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2110#: ../lib/ephy-langs.c:64
2111msgid "select fonts for|Korean"
2112msgstr "Корейски"
2113
2114#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2115#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2116#: ../lib/ephy-langs.c:67
2117msgid "select fonts for|Simplified Chinese"
2118msgstr "Китайски, опростен"
2119
2120#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2121#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2122#: ../lib/ephy-langs.c:70
2123msgid "select fonts for|Tamil"
2124msgstr "Тамилски"
2125
2126#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2127#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2128#: ../lib/ephy-langs.c:73
2129msgid "select fonts for|Thai"
2130msgstr "Тайски"
2131
2132#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2133#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2134#: ../lib/ephy-langs.c:76
2135msgid "select fonts for|Traditional Chinese"
2136msgstr "Китайски, традиционен"
2137
2138#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2139#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2140#: ../lib/ephy-langs.c:79
2141msgid "select fonts for|Traditional Chinese (Hong Kong)"
2142msgstr "Китайски, традиционен (Хонг Конг)"
2143
2144#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2145#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2146#: ../lib/ephy-langs.c:82
2147msgid "select fonts for|Turkish"
2148msgstr "Турски"
2149
2150#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2151#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2152#: ../lib/ephy-langs.c:86
2153msgid "select fonts for|Armenian"
2154msgstr "Арменски"
2155
2156#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2157#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2158#: ../lib/ephy-langs.c:89
2159msgid "select fonts for|Bengali"
2160msgstr "Бенгали"
2161
2162#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2163#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2164#: ../lib/ephy-langs.c:92
2165msgid "select fonts for|Unified Canadian Syllabics"
2166msgstr "Ескимоски (Канада)"
2167
2168#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2169#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2170#: ../lib/ephy-langs.c:95
2171msgid "select fonts for|Ethiopic"
2172msgstr "Етиопски"
2173
2174#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2175#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2176#: ../lib/ephy-langs.c:98
2177msgid "select fonts for|Georgian"
2178msgstr "Грузински"
2179
2180#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2181#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2182#: ../lib/ephy-langs.c:101
2183msgid "select fonts for|Gujarati"
2184msgstr "Гужарати"
2185
2186#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2187#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2188#: ../lib/ephy-langs.c:104
2189msgid "select fonts for|Gurmukhi"
2190msgstr "Гурмуки"
2191
2192#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2193#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2194#: ../lib/ephy-langs.c:107
2195msgid "select fonts for|Khmer"
2196msgstr "Кхмерски"
2197
2198#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2199#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2200#: ../lib/ephy-langs.c:110
2201msgid "select fonts for|Malayalam"
2202msgstr "Малайлам"
2203
2204#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2205#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2206#: ../lib/ephy-langs.c:114
2207msgid "select fonts for|Western"
2208msgstr "Западни"
2209
2210#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2211#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2212#: ../lib/ephy-langs.c:117
2213msgid "select fonts for|Other Scripts"
2214msgstr "Други скриптове"
2215
2216#: ../lib/ephy-stock-icons.c:56
2217msgid "Close Tab"
2218msgstr "Затваряне на страница"
2219
2220#: ../lib/ephy-stock-icons.c:57
2221msgid "Popup Windows"
2222msgstr "Изскачащи прозорци"
2223
2224#: ../lib/ephy-stock-icons.c:58 ../src/ephy-history-window.c:1191
2225msgid "History"
2226msgstr "История"
2227
2228#: ../lib/ephy-stock-icons.c:59 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:757
2229#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1628
2230#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:960 ../src/ephy-window.c:1120
2231msgid "Bookmarks"
2232msgstr "Отметки"
2233
2234#: ../lib/ephy-stock-icons.c:60 ../src/ephy-toolbar.c:324
2235msgid "Address Entry"
2236msgstr "Запис на адрес"
2237
2238#: ../lib/ephy-stock-icons.c:61
2239msgid "_Download"
2240msgstr "_Изтегляне"
2241
2242#: ../lib/ephy-zoom.h:41
2243msgid "50%"
2244msgstr "50%"
2245
2246#: ../lib/ephy-zoom.h:42
2247msgid "75%"
2248msgstr "75%"
2249
2250#: ../lib/ephy-zoom.h:43
2251msgid "100%"
2252msgstr "100%"
2253
2254#: ../lib/ephy-zoom.h:44
2255msgid "125%"
2256msgstr "125%"
2257
2258#: ../lib/ephy-zoom.h:45
2259msgid "150%"
2260msgstr "150%"
2261
2262#: ../lib/ephy-zoom.h:46
2263msgid "175%"
2264msgstr "175%"
2265
2266#: ../lib/ephy-zoom.h:47
2267msgid "200%"
2268msgstr "200%"
2269
2270#: ../lib/ephy-zoom.h:48
2271msgid "300%"
2272msgstr "300%"
2273
2274#: ../lib/ephy-zoom.h:49
2275msgid "400%"
2276msgstr "400%"
2277
2278#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:627
2279msgid "Drag and drop this icon to create a link to this page"
2280msgstr ""
2281"Изтеглете и пуснете тази икона, за да създадете връзка към тази страница"
2282
2283#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:295
2284#, c-format
2285msgid "%s:"
2286msgstr "%s:"
2287
2288#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:549
2289#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:181
2290#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1241
2291#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:468 ../src/ephy-history-window.c:173
2292#: ../src/ephy-history-window.c:711
2293msgid "Open in New _Tab"
2294msgid_plural "Open in New _Tabs"
2295msgstr[0] "Отваряне в нова _страница"
2296msgstr[1] "Отваряне в нови _страници"
2297
2298#. File Menu
2299#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:555
2300#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:178
2301#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1238
2302#: ../src/ephy-history-window.c:170 ../src/ephy-history-window.c:708
2303msgid "Open in New _Window"
2304msgid_plural "Open in New _Windows"
2305msgstr[0] "Отваряне в нов _прозорец"
2306msgstr[1] "Отваряне в нови _прозорци"
2307
2308#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:576
2309#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:790
2310msgid "_Remove from Toolbar"
2311msgstr "_Премахване от лентата с инструменти"
2312
2313#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:589
2314#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:803
2315msgid "Move _Left"
2316msgstr "Преместване на_ляво"
2317
2318#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:596
2319#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:810
2320msgid "Move Ri_ght"
2321msgstr "Преместване на_дясно"
2322
2323#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:230
2324#, c-format
2325msgid "%s Properties"
2326msgstr "%s настройки"
2327
2328#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:350
2329#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:231
2330msgid "_Title:"
2331msgstr "_Заглавие:"
2332
2333#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:392
2334#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:254
2335msgid "To_pics:"
2336msgstr "Те_ми:"
2337
2338#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:401
2339msgid "_Show in bookmarks bar"
2340msgstr "_Показване в лентата с отметките"
2341
2342#. Toplevel
2343#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:168
2344#: ../src/ephy-history-window.c:163 ../src/ephy-window.c:115
2345msgid "_File"
2346msgstr "_Файл"
2347
2348#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:169
2349#: ../src/ephy-history-window.c:164 ../src/ephy-window.c:116
2350msgid "_Edit"
2351msgstr "_Редактиране"
2352
2353#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:170
2354#: ../src/ephy-history-window.c:165 ../src/ephy-window.c:117
2355msgid "_View"
2356msgstr "_Изглед"
2357
2358#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:171
2359#: ../src/ephy-history-window.c:166 ../src/ephy-window.c:122
2360msgid "_Help"
2361msgstr "_Помощ"
2362
2363#. File Menu
2364#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:175
2365#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:294
2366msgid "_New Topic"
2367msgstr "_Нова тема"
2368
2369#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:176
2370msgid "Create a new topic"
2371msgstr "Създаване на нова тема"
2372
2373#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:179
2374msgid "Open the selected bookmark in a new window"
2375msgstr "Отваряне на избраната отметка в нов прозорец"
2376
2377#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:182
2378msgid "Open the selected bookmark in a new tab"
2379msgstr "Отваряне на избраната отметка в нова страница"
2380
2381#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:184
2382msgid "_Rename..."
2383msgstr "_Преименуване..."
2384
2385#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:185
2386msgid "Rename the selected bookmark or topic"
2387msgstr "Преименуване на избраната отметка или тема"
2388
2389#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:186
2390#: ../src/ephy-history-window.c:176
2391msgid "_Delete"
2392msgstr "_Изтриване"
2393
2394#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:187
2395msgid "Delete the selected bookmark or topic"
2396msgstr "Изтриване на избраната отметка или тема"
2397
2398#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:189
2399msgid "_Properties"
2400msgstr "_Настройки"
2401
2402#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:190
2403msgid "View or modify the properties of the selected bookmark"
2404msgstr "Преглед или промяна на настройките на избраната отметка"
2405
2406#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:192
2407msgid "_Import Bookmarks..."
2408msgstr "_Вмъкване на отметки..."
2409
2410#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:193
2411msgid "Import bookmarks from another browser or a bookmarks file"
2412msgstr "Вмъкване на отметки от друг браузър или файл с отметки"
2413
2414#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:195
2415msgid "_Export Bookmarks..."
2416msgstr "_Изнасяне на отметки..."
2417
2418#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:196
2419msgid "Export bookmarks to a file"
2420msgstr "Изнасяне на отметки във файл"
2421
2422#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:198
2423#: ../src/ephy-history-window.c:182 ../src/ephy-window.c:155
2424msgid "_Close"
2425msgstr "_Затваряне"
2426
2427#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:199
2428msgid "Close the bookmarks window"
2429msgstr "Затваряне на прозорецът с отметките"
2430
2431#. Edit Menu
2432#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:203
2433#: ../src/ephy-history-window.c:187 ../src/ephy-window.c:167
2434msgid "Cu_t"
2435msgstr "Из_рязване"
2436
2437#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:204
2438#: ../src/ephy-history-window.c:188 ../src/ephy-window.c:168
2439msgid "Cut the selection"
2440msgstr "Изрязване на избрания текст"
2441
2442#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:206
2443#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1251
2444#: ../src/ephy-history-window.c:190 ../src/ephy-history-window.c:721
2445#: ../src/ephy-window.c:170
2446msgid "_Copy"
2447msgstr "_Копиране"
2448
2449#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:207
2450#: ../src/ephy-history-window.c:191 ../src/ephy-window.c:171
2451msgid "Copy the selection"
2452msgstr "Копиране на избрания текст"
2453
2454#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:209
2455#: ../src/ephy-history-window.c:193 ../src/ephy-window.c:173
2456msgid "_Paste"
2457msgstr "_Поставяне"
2458
2459#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:210
2460#: ../src/ephy-history-window.c:194
2461msgid "Paste the clipboard"
2462msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
2463
2464#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:212
2465#: ../src/ephy-history-window.c:196 ../src/ephy-window.c:176
2466msgid "Select _All"
2467msgstr "Избиране на _всичко"
2468
2469#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:213
2470msgid "Select all bookmarks or text"
2471msgstr "Избиране на всички отметки или текст"
2472
2473#. Help Menu
2474#. Help menu
2475#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:217
2476#: ../src/ephy-history-window.c:204 ../src/ephy-window.c:274
2477msgid "_Contents"
2478msgstr "_Ръководство"
2479
2480#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:218
2481msgid "Display bookmarks help"
2482msgstr "Показване на помощта за отметките"
2483
2484#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:220
2485#: ../src/ephy-history-window.c:207 ../src/ephy-window.c:277
2486msgid "_About"
2487msgstr "_Относно"
2488
2489#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:221
2490#: ../src/ephy-history-window.c:208 ../src/ephy-window.c:278
2491msgid "Display credits for the web browser creators"
2492msgstr "Показване на информацията за създателите тази програма"
2493
2494#. File Menu
2495#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:229
2496msgid "_Show in Bookmarks Bar"
2497msgstr "_Показване в лентата с отметките"
2498
2499#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:230
2500msgid "Show the selected bookmark or topic in the bookmarks bar"
2501msgstr "Показване на избраната отметка или тема в лентата с отметките"
2502
2503#. View Menu
2504#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:244
2505#: ../src/ephy-history-window.c:222
2506msgid "_Title"
2507msgstr "_Заглавие"
2508
2509#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:245
2510#: ../src/ephy-history-window.c:223
2511msgid "Show only the title column"
2512msgstr "Показване само на титулната колона"
2513
2514#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:246
2515#: ../src/ephy-history-window.c:226
2516msgid "T_itle and Address"
2517msgstr "За_главие и адрес"
2518
2519#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:247
2520#: ../src/ephy-history-window.c:227
2521msgid "Show both the title and address columns"
2522msgstr "Показване на колоните за заглавието и адреса"
2523
2524#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:289
2525#: ../src/bookmarks/ephy-topics-selector.c:319
2526msgid "Type a topic"
2527msgstr "Тип тема"
2528
2529#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:466
2530#, c-format
2531msgid "Delete topic \"%s\"?"
2532msgstr "Изтриване на темата \"%s\"?"
2533
2534#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:469
2535msgid "Delete this topic?"
2536msgstr "Изтриване на тази тема?"
2537
2538#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:471
2539msgid ""
2540"Deleting this topic will cause all its bookmarks to become uncategorized, "
2541"unless they also belong to other topics. The bookmarks will not be deleted."
2542msgstr ""
2543"Изтриването на тази тема ще разбърка всички нейни отметки, освен ако те не "
2544"принадлежат към друга тема. Отметките няма да бъдат изтрити."
2545
2546#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:474
2547msgid "_Delete Topic"
2548msgstr "_Изтриване на тема"
2549
2550#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:580
2551msgid "Firefox"
2552msgstr "Firefox"
2553
2554#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:584
2555#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:588
2556msgid "Firebird"
2557msgstr "Firebird"
2558
2559#. Translators: The %s is the name of a Mozilla profile.
2560#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:593
2561#, c-format
2562msgid "Mozilla \"%s\" profile"
2563msgstr "Профил \"%s\" на Mozilla"
2564
2565#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:597
2566msgid "Galeon"
2567msgstr "Galeon"
2568
2569#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:601
2570msgid "Konqueror"
2571msgstr "Konqueror"
2572
2573#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:630
2574msgid "Import failed"
2575msgstr "Внасянето е неуспешно"
2576
2577#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:632
2578msgid "Import Failed"
2579msgstr "Внасянето е неуспешно"
2580
2581#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:635
2582#, c-format
2583msgid ""
2584"The bookmarks from \"%s\" could not be imported because the file is "
2585"corrupted or of an unsupported type."
2586msgstr ""
2587"Отметките от \"%s\" не могат да бъдат внесени, защото файлът е развален или "
2588"е от неподдържан файлов формат."
2589
2590#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:698
2591msgid "Import bookmarks from file"
2592msgstr "Внасяне на отметки от файл"
2593
2594#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:705
2595msgid "Firefox/Mozilla bookmarks"
2596msgstr "Отметки от Firefox/Mozilla"
2597
2598#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:709
2599msgid "Galeon/Konqueror bookmarks"
2600msgstr "Отметки от Galeon/Konqueror"
2601
2602#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:713
2603msgid "Epiphany bookmarks"
2604msgstr "Отметки от Epiphany"
2605
2606#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:747
2607msgid "Export Bookmarks"
2608msgstr "Изнасяне на отметки"
2609
2610#. Make a format selection combo & label
2611#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:760
2612msgid "File format:"
2613msgstr "Файлов формат:"
2614
2615#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:763
2616msgid "Epiphany (RDF)"
2617msgstr "Epiphany (RDF)"
2618
2619#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:764
2620msgid "Mozilla (HTML)"
2621msgstr "Mozilla (HTML)"
2622
2623#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:835
2624msgid "Import Bookmarks"
2625msgstr "Внасяне на отметки"
2626
2627#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:841
2628msgid "I_mport"
2629msgstr "В_насяне"
2630
2631#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:855
2632msgid "Import bookmarks from:"
2633msgstr "Внасяне на отметки от:"
2634
2635#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1247
2636#: ../src/ephy-history-window.c:717
2637msgid "_Copy Address"
2638msgstr "_Копиране на адрес"
2639
2640#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1495
2641#: ../src/ephy-history-window.c:1033
2642msgid "_Search:"
2643msgstr "_Търсене:"
2644
2645#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1694
2646#: ../src/bookmarks/ephy-topics-selector.c:198
2647msgid "Topics"
2648msgstr "Теми"
2649
2650#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1764
2651#: ../src/ephy-history-window.c:1316
2652msgid "Title"
2653msgstr "Заглавие"
2654
2655#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1770
2656#: ../src/ephy-history-window.c:1322
2657msgid "Address"
2658msgstr "Адреси"
2659
2660#. Translators you should change these links to respect your locale.
2661#. * For instance in .nl these should be
2662#. * "http://www.google.nl" and "http://www.google.nl/search?q=%s"
2663#.
2664#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:96
2665msgid "Search the web"
2666msgstr "Търсене в интернет"
2667
2668#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:96
2669#, c-format
2670msgid "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2671msgstr "http://www.google.co.uk/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2672
2673#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:102
2674msgid "Entertainment"
2675msgstr "Забавление"
2676
2677#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:103
2678msgid "News"
2679msgstr "Новини"
2680
2681#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:104
2682msgid "Shopping"
2683msgstr "Пазаруване"
2684
2685#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:105
2686msgid "Sports"
2687msgstr "Спортове"
2688
2689#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:106
2690msgid "Travel"
2691msgstr "Пътуване"
2692
2693#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:107
2694msgid "Work"
2695msgstr "Работа"
2696
2697#. translators: the %s is the title of the bookmark
2698#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:585
2699#, c-format
2700msgid "Update bookmark \"%s\"?"
2701msgstr "Осъвременяване на отметката \"%s\"?"
2702
2703#. translators: the %s is a URL
2704#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:590
2705#, c-format
2706msgid "The bookmarked page has moved to \"%s\"."
2707msgstr "Страницата с отметките беше преместена в \"%s\"."
2708
2709#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:594
2710msgid "_Don't Update"
2711msgstr "_Да не се актуализира"
2712
2713#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:596
2714msgid "_Update"
2715msgstr "_Актуализиране"
2716
2717#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:599
2718msgid "Update Bookmark?"
2719msgstr "Актуализиране на отметка?"
2720
2721#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2722#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2723#. Translators: this topic contains all bookmarks
2724#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:979
2725msgid "bookmarks|All"
2726msgstr "Всички"
2727
2728#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2729#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2730#. Translators: this topic contains the most used bookmarks
2731#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1015
2732msgid "bookmarks|Most Visited"
2733msgstr "Най-използвани"
2734
2735#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2736#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2737#. Translators: this topic contains the not categorized bookmarks
2738#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1034
2739msgid "bookmarks|Not Categorized"
2740msgstr "Неразпределени"
2741
2742#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2743#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2744#. Translators: this is an automatic topic containing local websites bookmarks
2745#. * autodiscovered with zeroconf.
2746#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1058
2747msgid "bookmarks|Local Sites"
2748msgstr "Местни сайтове"
2749
2750#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:275
2751msgid "Add Bookmark"
2752msgstr "Добавяне на отметка"
2753
2754#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:312
2755#, c-format
2756msgid "You already have a bookmark titled \"%s\" for this page."
2757msgstr "Отметка с име \"%s\" вече съществува за тази страница."
2758
2759#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:324
2760msgid "_View Properties"
2761msgstr "_Преглед на настройките"
2762
2763#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:329
2764msgid "Duplicated Bookmark"
2765msgstr "Дублирани отметки"
2766
2767#. This is the adjective, not the verb
2768#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:274
2769msgid "Empty"
2770msgstr "Празен"
2771
2772#: ../src/ephy-encoding-dialog.c:310
2773msgid "Encodings"
2774msgstr "Кодиране"
2775
2776#: ../src/ephy-encoding-menu.c:350
2777msgid "_Other..."
2778msgstr "_Други..."
2779
2780#: ../src/ephy-encoding-menu.c:351
2781msgid "Other encodings"
2782msgstr "Други кодирания"
2783
2784#: ../src/ephy-encoding-menu.c:357
2785msgid "_Automatic"
2786msgstr "_Автоматичен"
2787
2788#: ../src/ephy-find-toolbar.c:404
2789msgid "Find:"
2790msgstr "Търсене:"
2791
2792#: ../src/ephy-find-toolbar.c:420 ../src/ephy-find-toolbar.c:421
2793msgid "Find Next"
2794msgstr "Следващо търсене"
2795
2796#: ../src/ephy-find-toolbar.c:424
2797msgid "Find next occurrence of the search string"
2798msgstr "Търсене на следващото споменаване на низ"
2799
2800#: ../src/ephy-find-toolbar.c:431 ../src/ephy-find-toolbar.c:432
2801msgid "Find Previous"
2802msgstr "Предишно търсене"
2803
2804#: ../src/ephy-find-toolbar.c:435
2805msgid "Find previous occurrence of the search string"
2806msgstr "Търсене на предишното място на търсен низ"
2807
2808#. exit button
2809#: ../src/ephy-fullscreen-popup.c:278 ../src/ephy-toolbar.c:627
2810msgid "Leave Fullscreen"
2811msgstr "Напускане на \"Цял екран\""
2812
2813#: ../src/ephy-go-action.c:71 ../src/ephy-toolbar.c:354
2814msgid "Go"
2815msgstr "Отиване"
2816
2817#: ../src/ephy-history-window.c:171
2818msgid "Open the selected history link in a new window"
2819msgstr "Отваряне на избраната връзка в нов прозорец"
2820
2821#: ../src/ephy-history-window.c:174
2822msgid "Open the selected history link in a new tab"
2823msgstr "Отваряне на избраната връзка в нова страница"
2824
2825#: ../src/ephy-history-window.c:177
2826msgid "Delete the selected history link"
2827msgstr "Изтриване на избраната връзка"
2828
2829#: ../src/ephy-history-window.c:179
2830msgid "Add _Bookmark..."
2831msgstr "_Добавяне на отметка..."
2832
2833#: ../src/ephy-history-window.c:180
2834msgid "Bookmark the selected history link"
2835msgstr "Добавяне в отметките на избраната връзка"
2836
2837#: ../src/ephy-history-window.c:183
2838msgid "Close the history window"
2839msgstr "Затваряне на прозореца с историята"
2840
2841#: ../src/ephy-history-window.c:197
2842msgid "Select all history links or text"
2843msgstr "Избиране на всички посещавани адреси или текст"
2844
2845#: ../src/ephy-history-window.c:199
2846msgid "Clear _History"
2847msgstr "Изчистване на _историята"
2848
2849#: ../src/ephy-history-window.c:200
2850msgid "Clear your browsing history"
2851msgstr "Изтрива адресите на посетените от вас интернет страници"
2852
2853#: ../src/ephy-history-window.c:205
2854msgid "Display history help"
2855msgstr "Показване на помощ за историята"
2856
2857#: ../src/ephy-history-window.c:224
2858msgid "_Address"
2859msgstr "_Адрес"
2860
2861#: ../src/ephy-history-window.c:225
2862msgid "Show only the address column"
2863msgstr "Показване само на колоната с адреса"
2864
2865#: ../src/ephy-history-window.c:254
2866msgid "Clear browsing history?"
2867msgstr "Изчистване на историята?"
2868
2869#: ../src/ephy-history-window.c:258
2870msgid ""
2871"Clearing the browsing history will cause all history links to be permanently "
2872"deleted."
2873msgstr ""
2874"Изчистването на историята ще доведе до постоянното изтриване на адресите на "
2875"всички посетени интернет страници."
2876
2877#: ../src/ephy-history-window.c:270
2878msgid "Clear History"
2879msgstr "Изчистване на историята"
2880
2881#: ../src/ephy-history-window.c:1042
2882msgid "Last 30 Minutes"
2883msgstr "Последните 30 минути"
2884
2885#: ../src/ephy-history-window.c:1043
2886msgid "Today"
2887msgstr "Днес"
2888
2889#. keep this in sync with embed/ephy-history.c's HISTORY_PAGE_OBSOLETE_DAYS
2890#: ../src/ephy-history-window.c:1044 ../src/ephy-history-window.c:1047
2891#: ../src/ephy-history-window.c:1051
2892#, c-format
2893msgid "Last %d day"
2894msgid_plural "Last %d days"
2895msgstr[0] "Последният %d ден"
2896msgstr[1] "Последните %d дни"
2897
2898#: ../src/ephy-history-window.c:1253
2899msgid "Sites"
2900msgstr "Интернет страници"
2901
2902#: ../src/ephy-main.c:58
2903msgid "Open a new tab in an existing Epiphany window"
2904msgstr "Отваряне на нова страница в съществуващия прозорец на Epiphany"
2905
2906#: ../src/ephy-main.c:61
2907msgid "Run Epiphany in full screen mode"
2908msgstr "Стартиране на Epiphany в цял екран"
2909
2910#: ../src/ephy-main.c:64
2911msgid "Load the given session file"
2912msgstr "Зареждане на файла на дадената сесия"
2913
2914#: ../src/ephy-main.c:65 ../src/ephy-main.c:71
2915msgid "FILE"
2916msgstr "ФАЙЛ"
2917
2918#: ../src/ephy-main.c:67
2919msgid "Add a bookmark (don't open any window)"
2920msgstr "Добавяне на отметка (не се отварят никакви прозорци)"
2921
2922#: ../src/ephy-main.c:68
2923msgid "URL"
2924msgstr "АДРЕС"
2925
2926#: ../src/ephy-main.c:70
2927msgid "Import bookmarks from the given file"
2928msgstr "Вмъкване на отметки от посочения файл"
2929
2930#: ../src/ephy-main.c:73
2931msgid "Launch the bookmarks editor"
2932msgstr "Стартиране на редактора на отметките"
2933
2934#: ../src/ephy-notebook.c:987
2935msgid "Close tab"
2936msgstr "Затваряне на страница"
2937
2938#: ../src/ephy-session.c:377
2939msgid "Recover previous browser windows and tabs?"
2940msgstr "Възстановяване на предишните прозорци и страници?"
2941
2942#: ../src/ephy-session.c:381
2943msgid ""
2944"Epiphany appears to have exited unexpectedly the last time it was run. You "
2945"can recover the opened windows and tabs."
2946msgstr ""
2947"Epiphany спря неочаквано по време на предишната сесия. Можете да "
2948"възстановите отворените прозорци и страници."
2949
2950#: ../src/ephy-session.c:385
2951msgid "_Don't Recover"
2952msgstr "_Без възстановяване"
2953
2954#: ../src/ephy-session.c:387
2955msgid "_Recover"
2956msgstr "_Възстановяване"
2957
2958#: ../src/ephy-session.c:389
2959msgid "Crash Recovery"
2960msgstr "Възстановяване след срив"
2961
2962#: ../src/ephy-shell.c:218
2963msgid "Sidebar extension required"
2964msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
2965
2966#: ../src/ephy-shell.c:220
2967msgid "Sidebar Extension Required"
2968msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
2969
2970#: ../src/ephy-shell.c:224
2971msgid "The link you clicked needs the sidebar extension to be installed."
2972msgstr "Връзката, която натиснахте, се нуждае от инсталирана странична лента."
2973
2974#: ../src/ephy-shell.c:455
2975msgid ""
2976"Bonobo couldn't locate the GNOME_Epiphany_Automation.server file. You can "
2977"use bonobo-activation-sysconf to configure the search path for bonobo server "
2978"files."
2979msgstr ""
2980"Bonobo не може да намери GNOME_Epiphany_Automation.server файла. Може да "
2981"използвате bonobo-activation-sysconf, за да конфигурирате къде да се търси "
2982"за сървърни файлове."
2983
2984#: ../src/ephy-shell.c:462
2985msgid ""
2986"Epiphany can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
2987"attempting to register the automation server"
2988msgstr ""
2989"Epiphany не може да бъде използван, заради неочаквана грешка от Bonobo при "
2990"опит да се регистрира автоматизиращия сървър"
2991
2992#: ../src/ephy-shell.c:479
2993msgid ""
2994"Epiphany can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
2995"attempting to locate the automation object."
2996msgstr ""
2997"Epiphany не може да бъде използван, заради неочаквана грешка от Bonobo при "
2998"опит да се открие обект от автоматизацията."
2999
3000#: ../src/ephy-tab.c:474 ../src/ephy-tab.c:2158
3001msgid "Blank page"
3002msgstr "Празна страница"
3003
3004#. translators: %s here is the address of the web page
3005#: ../src/ephy-tab.c:896
3006#, c-format
3007msgid "Loading “%s”..."
3008msgstr "Зареждане на \"%s\"..."
3009
3010#: ../src/ephy-tab.c:900
3011msgid "Loading..."
3012msgstr "Зареждане..."
3013
3014#: ../src/ephy-tab.c:1551
3015#, c-format
3016msgid "Redirecting to %s..."
3017msgstr "Пренасочване към %s..."
3018
3019#: ../src/ephy-tab.c:1555
3020#, c-format
3021msgid "Transferring data from %s..."
3022msgstr "Пренасяне на данни от %s..."
3023
3024#: ../src/ephy-tab.c:1559
3025#, c-format
3026msgid "Waiting for authorization from %s..."
3027msgstr "Очакване на разрешение от %s..."
3028
3029#: ../src/ephy-tab.c:1567
3030#, c-format
3031msgid "Loading %s..."
3032msgstr "Зареждане на %s..."
3033
3034#: ../src/ephy-tabs-menu.c:148
3035msgid "Switch to this tab"
3036msgstr "Превключване към тази страница"
3037
3038#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3039#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3040#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:82
3041msgid "toolbar style|Default"
3042msgstr "Стандартен"
3043
3044#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:201
3045msgid "Toolbar Editor"
3046msgstr "_Редактор на лентата с инструментите"
3047
3048#. translators: translate the same as in gnome-control-center
3049#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:219
3050msgid "Toolbar _button labels:"
3051msgstr "Надписи на бутоните:"
3052
3053#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:287
3054msgid "_Add a New Toolbar"
3055msgstr "_Добавяне на нова лента с инструменти"
3056
3057#: ../src/ephy-toolbar.c:264
3058msgid "Back"
3059msgstr "Назад"
3060
3061#: ../src/ephy-toolbar.c:266
3062msgid "Go back"
3063msgstr "Отиване назад"
3064
3065#. this is the tooltip on the Back button's drop-down arrow, which will show
3066#. * a menu with all sites you can go 'back' to
3067#.
3068#: ../src/ephy-toolbar.c:270
3069msgid "Back history"
3070msgstr "Предишни страници"
3071
3072#: ../src/ephy-toolbar.c:283
3073msgid "Forward"
3074msgstr "Напред"
3075
3076#: ../src/ephy-toolbar.c:285
3077msgid "Go forward"
3078msgstr "Отиване напред"
3079
3080#. this is the tooltip on the Forward button's drop-down arrow, which will show
3081#. * a menu with all sites you can go 'forward' to
3082#.
3083#: ../src/ephy-toolbar.c:289
3084msgid "Forward history"
3085msgstr "Следващи страници"
3086
3087#: ../src/ephy-toolbar.c:301
3088msgid "Up"
3089msgstr "Нагоре"
3090
3091#: ../src/ephy-toolbar.c:303 ../src/ephy-window.c:245
3092msgid "Go up one level"
3093msgstr "Нагоре с едно ниво"
3094
3095#. this is the tooltip on the Up button's drop-down arrow, which will show
3096#. * a menu with al sites you can go 'up' to
3097#.
3098#: ../src/ephy-toolbar.c:307
3099msgid "List of upper levels"
3100msgstr "Списък на предишните нива"
3101
3102#: ../src/ephy-toolbar.c:326
3103msgid "Enter a web address to open, or a phrase to search for on the web"
3104msgstr "Въведете адрес или фраза за търсене"
3105
3106#: ../src/ephy-toolbar.c:342
3107msgid "Zoom"
3108msgstr "Увеличение"
3109
3110#: ../src/ephy-toolbar.c:344
3111msgid "Adjust the text size"
3112msgstr "Нагласяне размера на текста"
3113
3114#: ../src/ephy-toolbar.c:356
3115msgid "Go to the address entered in the address entry"
3116msgstr "Отиване на адреса въведен в полето за адреси"
3117
3118#: ../src/ephy-toolbar.c:365
3119msgid "_Home"
3120msgstr "_У дома"
3121
3122#: ../src/ephy-toolbar.c:367
3123msgid "Go to the home page"
3124msgstr "Отиване в домашната страница"
3125
3126#: ../src/ephy-window.c:118
3127msgid "_Bookmarks"
3128msgstr "_Отметки"
3129
3130#: ../src/ephy-window.c:119
3131msgid "_Go"
3132msgstr "_Отиване"
3133
3134#: ../src/ephy-window.c:120
3135msgid "T_ools"
3136msgstr "_Инструменти"
3137
3138#: ../src/ephy-window.c:121
3139msgid "_Tabs"
3140msgstr "_Страници"
3141
3142#. File menu
3143#: ../src/ephy-window.c:128
3144msgid "_New Window"
3145msgstr "_Нов прозорец"
3146
3147#: ../src/ephy-window.c:129
3148msgid "Open a new window"
3149msgstr "Отваряне на нов прозорец"
3150
3151#: ../src/ephy-window.c:131
3152msgid "New _Tab"
3153msgstr "Нова _страница"
3154
3155#: ../src/ephy-window.c:132
3156msgid "Open a new tab"
3157msgstr "Отваряне на нова страница"
3158
3159#: ../src/ephy-window.c:134
3160msgid "_Open..."
3161msgstr "_Отваряне..."
3162
3163#: ../src/ephy-window.c:135
3164msgid "Open a file"
3165msgstr "Отваряне на файл"
3166
3167#: ../src/ephy-window.c:137 ../src/ephy-window.c:140
3168msgid "Save _As..."
3169msgstr "Запазване _като..."
3170
3171#: ../src/ephy-window.c:138 ../src/ephy-window.c:141
3172msgid "Save the current page"
3173msgstr "Запазване на текущата страница"
3174
3175#: ../src/ephy-window.c:143
3176msgid "Print Set_up..."
3177msgstr "Настройки на печата"
3178
3179#: ../src/ephy-window.c:144
3180msgid "Setup the page settings for printing"
3181msgstr "Определяне на настройките за страница при печатане"
3182
3183#: ../src/ephy-window.c:146
3184msgid "Print Pre_view"
3185msgstr "Преглед, преди печата"
3186
3187#: ../src/ephy-window.c:147
3188msgid "Print preview"
3189msgstr "Преглед, преди печата"
3190
3191#: ../src/ephy-window.c:149
3192msgid "_Print..."
3193msgstr "_Печат..."
3194
3195#: ../src/ephy-window.c:150
3196msgid "Print the current page"
3197msgstr "Печат на текущата страница"
3198
3199#: ../src/ephy-window.c:152
3200msgid "S_end To..."
3201msgstr "И_зпращане до..."
3202
3203#: ../src/ephy-window.c:153
3204msgid "Send a link of the current page"
3205msgstr "Изпращане на връзка за текущата страница"
3206
3207#: ../src/ephy-window.c:156
3208msgid "Close this tab"
3209msgstr "Затваряне на тази страница"
3210
3211#. Edit menu
3212#: ../src/ephy-window.c:161
3213msgid "_Undo"
3214msgstr "_Възстановяване"
3215
3216#: ../src/ephy-window.c:162
3217msgid "Undo the last action"
3218msgstr "Отказване на последното действие"
3219
3220#: ../src/ephy-window.c:164
3221msgid "Re_do"
3222msgstr "Повта_ряне"
3223
3224#: ../src/ephy-window.c:165
3225msgid "Redo the last undone action"
3226msgstr "Повтаряне на последното недовършено действие"
3227
3228#: ../src/ephy-window.c:174
3229msgid "Paste clipboard"
3230msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
3231
3232#: ../src/ephy-window.c:177
3233msgid "Select the entire page"
3234msgstr "Избиране на цялата страница"
3235
3236#: ../src/ephy-window.c:179
3237msgid "_Find..."
3238msgstr "_Търсене..."
3239
3240#: ../src/ephy-window.c:180
3241msgid "Find a word or phrase in the page"
3242msgstr "Търсене за дума или фраза в страницата"
3243
3244#: ../src/ephy-window.c:182
3245msgid "Find Ne_xt"
3246msgstr "С_ледващо търсене"
3247
3248#: ../src/ephy-window.c:183
3249msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
3250msgstr "Търсене на следващото споменаване на дума или фраза"
3251
3252#: ../src/ephy-window.c:185
3253msgid "Find Pre_vious"
3254msgstr "Пр_едишно търсене"
3255
3256#: ../src/ephy-window.c:186
3257msgid "Find previous occurrence of the word or phrase"
3258msgstr "Търсене на предишното място на дума или фраза"
3259
3260#: ../src/ephy-window.c:188
3261msgid "P_ersonal Data"
3262msgstr "Ли_чна информация"
3263
3264#: ../src/ephy-window.c:189
3265msgid "View and remove cookies and passwords"
3266msgstr "Преглед или премахване на бисквитки и пароли"
3267
3268#: ../src/ephy-window.c:191
3269msgid "T_oolbars"
3270msgstr "Ленти с _инструменти"
3271
3272#: ../src/ephy-window.c:192
3273msgid "Customize toolbars"
3274msgstr "Настройване на лентите с инструменти"
3275
3276#: ../src/ephy-window.c:194
3277msgid "P_references"
3278msgstr "На_стройки"
3279
3280#: ../src/ephy-window.c:195
3281msgid "Configure the web browser"
3282msgstr "Настройване на интернет браузъра"
3283
3284#. View menu
3285#: ../src/ephy-window.c:200 ../src/ephy-window.c:203
3286msgid "_Stop"
3287msgstr "_Спиране"
3288
3289#: ../src/ephy-window.c:201
3290msgid "Stop current data transfer"
3291msgstr "Спиране на текущото пренасяне на данни"
3292
3293#: ../src/ephy-window.c:205
3294msgid "_Reload"
3295msgstr "_Презареждане"
3296
3297#: ../src/ephy-window.c:206
3298msgid "Display the latest content of the current page"
3299msgstr "Показване на последното съдържание на текущата страница"
3300
3301#: ../src/ephy-window.c:211
3302msgid "Zoom _In"
3303msgstr "_Увеличаване"
3304
3305#: ../src/ephy-window.c:212
3306msgid "Increase the text size"
3307msgstr "Увеличаване размера на текста"
3308
3309#: ../src/ephy-window.c:214
3310msgid "Zoom _Out"
3311msgstr "Нама_ляване"
3312
3313#: ../src/ephy-window.c:215
3314msgid "Decrease the text size"
3315msgstr "Намаляване размера на текста"
3316
3317#: ../src/ephy-window.c:217
3318msgid "_Normal Size"
3319msgstr "_Нормален размер"
3320
3321#: ../src/ephy-window.c:218
3322msgid "Use the normal text size"
3323msgstr "Използване на нормален размер на текста"
3324
3325#: ../src/ephy-window.c:220
3326msgid "Text _Encoding"
3327msgstr "_Кодиране на текста"
3328
3329#: ../src/ephy-window.c:221
3330msgid "Change the text encoding"
3331msgstr "Промяна кодирането на текста"
3332
3333#: ../src/ephy-window.c:223
3334msgid "_Page Source"
3335msgstr "Изходен _код на страницата"
3336
3337#: ../src/ephy-window.c:224
3338msgid "View the source code of the page"
3339msgstr "Показване изходния код на страницата"
3340
3341#. Bookmarks menu
3342#: ../src/ephy-window.c:229
3343msgid "_Add Bookmark..."
3344msgstr "_Добавяне на отметка..."
3345
3346#: ../src/ephy-window.c:230 ../src/ephy-window.c:318
3347msgid "Add a bookmark for the current page"
3348msgstr "Добавяне на отметка за тази страница"
3349
3350#: ../src/ephy-window.c:232
3351msgid "_Edit Bookmarks"
3352msgstr "_Редакция на отметки"
3353
3354#: ../src/ephy-window.c:233
3355msgid "Open the bookmarks window"
3356msgstr "Отваряне на прозореца с отметките"
3357
3358#. Go menu
3359#: ../src/ephy-window.c:238
3360msgid "_Back"
3361msgstr "_Назад"
3362
3363#: ../src/ephy-window.c:239
3364msgid "Go to the previous visited page"
3365msgstr "Отива на предишната посетена страница"
3366
3367#: ../src/ephy-window.c:241
3368msgid "_Forward"
3369msgstr "_Напред"
3370
3371#: ../src/ephy-window.c:242
3372msgid "Go to the next visited page"
3373msgstr "Отиване на следващата посетена страница"
3374
3375#: ../src/ephy-window.c:244
3376msgid "_Up"
3377msgstr "_Нагоре"
3378
3379#: ../src/ephy-window.c:247
3380msgid "_Location..."
3381msgstr "_Местоположение..."
3382
3383#: ../src/ephy-window.c:248
3384msgid "Go to a specified location"
3385msgstr "Отива на посочения адрес"
3386
3387#: ../src/ephy-window.c:250
3388msgid "H_istory"
3389msgstr "_История"
3390
3391#: ../src/ephy-window.c:251
3392msgid "Open the history window"
3393msgstr "Отваряне на прозорец историята на посетените интернет страници"
3394
3395#. Tabs menu
3396#: ../src/ephy-window.c:256
3397msgid "_Previous Tab"
3398msgstr "_Предишна страница"
3399
3400#: ../src/ephy-window.c:257
3401msgid "Activate previous tab"
3402msgstr "Активиране на предишната страница"
3403
3404#: ../src/ephy-window.c:259
3405msgid "_Next Tab"
3406msgstr "_Следваща страница"
3407
3408#: ../src/ephy-window.c:260
3409msgid "Activate next tab"
3410msgstr "Активиране на следващата страница"
3411
3412#: ../src/ephy-window.c:262
3413msgid "Move Tab _Left"
3414msgstr "Преместване на страницата в_ляво"
3415
3416#: ../src/ephy-window.c:263
3417msgid "Move current tab to left"
3418msgstr "Преместване на текущата страница вляво"
3419
3420#: ../src/ephy-window.c:265
3421msgid "Move Tab _Right"
3422msgstr "Преместване на страницата в_дясно"
3423
3424#: ../src/ephy-window.c:266
3425msgid "Move current tab to right"
3426msgstr "Преместване на текущата страница вдясно"
3427
3428#: ../src/ephy-window.c:268
3429msgid "_Detach Tab"
3430msgstr "_Отделяне на страницата"
3431
3432#: ../src/ephy-window.c:269
3433msgid "Detach current tab"
3434msgstr "Отделяне на текущата страница"
3435
3436#: ../src/ephy-window.c:275
3437msgid "Display web browser help"
3438msgstr "Показване на помощта за интернет браузъра"
3439
3440#. File Menu
3441#: ../src/ephy-window.c:286
3442msgid "_Work Offline"
3443msgstr "_Преминаване в режим \"Изключен\""
3444
3445#: ../src/ephy-window.c:287
3446msgid "Toggle network status"
3447msgstr "Състояние на мрежата"
3448
3449#. View Menu
3450#: ../src/ephy-window.c:292
3451msgid "_Toolbar"
3452msgstr "_Лента с инструменти"
3453
3454#: ../src/ephy-window.c:293
3455msgid "Show or hide toolbar"
3456msgstr "Показване или скриване лентата с инструменти"
3457
3458#: ../src/ephy-window.c:295
3459msgid "_Bookmarks Bar"
3460msgstr "_Лента с отметките"
3461
3462#: ../src/ephy-window.c:296
3463msgid "Show or hide bookmarks bar"
3464msgstr "Показване или скриване на лентата за отметките"
3465
3466#: ../src/ephy-window.c:298
3467msgid "St_atusbar"
3468msgstr "Лента за _състоянието"
3469
3470#: ../src/ephy-window.c:299
3471msgid "Show or hide statusbar"
3472msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието"
3473
3474#: ../src/ephy-window.c:301
3475msgid "_Fullscreen"
3476msgstr "На _цял екран"
3477
3478#: ../src/ephy-window.c:302
3479msgid "Browse at full screen"
3480msgstr "Сърфиране на цял екран"
3481
3482#: ../src/ephy-window.c:304
3483msgid "Popup _Windows"
3484msgstr "Изскачащи _прозорци"
3485
3486#: ../src/ephy-window.c:305
3487msgid "Show or hide unrequested popup windows from this site"
3488msgstr "Показване или скриване на непоисканите изскачащи прозорци от този сайт"
3489
3490#: ../src/ephy-window.c:307
3491msgid "Selection Caret"
3492msgstr "Избор на каретка"
3493
3494#. Document
3495#: ../src/ephy-window.c:315
3496msgid "_Save Background As..."
3497msgstr "_Запазване на фона като..."
3498
3499#: ../src/ephy-window.c:317
3500msgid "Add Boo_kmark..."
3501msgstr "Добавяне на от_метка..."
3502
3503#. Framed document
3504#: ../src/ephy-window.c:323
3505msgid "Show Only This _Frame"
3506msgstr "Показване само на тази _рамка"
3507
3508#: ../src/ephy-window.c:324
3509msgid "Show only this frame in this window"
3510msgstr "Показване само на тази рамка в този прозорец"
3511
3512#. Links
3513#: ../src/ephy-window.c:329
3514msgid "_Open Link"
3515msgstr "_Отваряне на връзка"
3516
3517#: ../src/ephy-window.c:330
3518msgid "Open link in this window"
3519msgstr "Отваряне на връзката в този прозорец"
3520
3521#: ../src/ephy-window.c:332
3522msgid "Open Link in New _Window"
3523msgstr "Отваряне на връзката в нов _прозорец"
3524
3525#: ../src/ephy-window.c:333
3526msgid "Open link in a new window"
3527msgstr "Отваряне на връзката в нов прозорец"
3528
3529#: ../src/ephy-window.c:335
3530msgid "Open Link in New _Tab"
3531msgstr "Отваряне на връзката в нова _страница"
3532
3533#: ../src/ephy-window.c:336
3534msgid "Open link in a new tab"
3535msgstr "Отваряне на връзката в нова страница"
3536
3537#: ../src/ephy-window.c:338
3538msgid "_Download Link"
3539msgstr "_Изтегляне на връзката"
3540
3541#: ../src/ephy-window.c:340
3542msgid "_Save Link As..."
3543msgstr "Запазване на връзката _като..."
3544
3545#: ../src/ephy-window.c:341
3546msgid "Save link with a different name"
3547msgstr "Запазване на връзката под различно име"
3548
3549#: ../src/ephy-window.c:343
3550msgid "_Bookmark Link..."
3551msgstr "_Добавяне на връзката в отметките..."
3552
3553#: ../src/ephy-window.c:345
3554msgid "_Copy Link Address"
3555msgstr "_Копиране адреса на връзката"
3556
3557#. Email links
3558#. This is on the context menu on a mailto: link and opens the mail program
3559#: ../src/ephy-window.c:351
3560msgid "_Send Email..."
3561msgstr "И_зпращане на е-писмо..."
3562
3563#: ../src/ephy-window.c:353
3564msgid "_Copy Email Address"
3565msgstr "Копиране на адресът на ел. поща"
3566
3567#. Images
3568#: ../src/ephy-window.c:358
3569msgid "Open _Image"
3570msgstr "Отваряне на _изображението"
3571
3572#: ../src/ephy-window.c:360
3573msgid "_Save Image As..."
3574msgstr "_Запазване на изображение като..."
3575
3576#: ../src/ephy-window.c:362
3577msgid "_Use Image As Background"
3578msgstr "_Използване на изображението като фон"
3579
3580#: ../src/ephy-window.c:364
3581msgid "Copy I_mage Address"
3582msgstr "Копиране адресът на из_ображението"
3583
3584#: ../src/ephy-window.c:663
3585msgid "There are unsubmitted changes to form elements"
3586msgstr "Има неизпратени промени по елементите от формуляра"
3587
3588#: ../src/ephy-window.c:667
3589msgid "If you close the document anyway, you will lose that information."
3590msgstr "Ако все пак затворите документа, ще загубите тази информация."
3591
3592#: ../src/ephy-window.c:671
3593msgid "Close _Document"
3594msgstr "Затваряне на _документа"
3595
3596#: ../src/ephy-window.c:1110 ../src/window-commands.c:362
3597msgid "Open"
3598msgstr "Отваряне"
3599
3600#: ../src/ephy-window.c:1112 ../src/window-commands.c:388
3601msgid "Save As"
3602msgstr "Запазване като"
3603
3604#: ../src/ephy-window.c:1116
3605msgid "Bookmark"
3606msgstr "Отметка"
3607
3608#: ../src/ephy-window.c:1314
3609msgid "Insecure"
3610msgstr "Несигурно"
3611
3612#: ../src/ephy-window.c:1319
3613msgid "Broken"
3614msgstr "Развален"
3615
3616#: ../src/ephy-window.c:1327
3617msgid "Low"
3618msgstr "Нисък"
3619
3620#: ../src/ephy-window.c:1334
3621msgid "High"
3622msgstr "Висок"
3623
3624#: ../src/ephy-window.c:1343
3625#, c-format
3626msgid "Security level: %s"
3627msgstr "Ниво на сигурност: %s"
3628
3629#: ../src/ephy-window.c:1383
3630#, c-format
3631msgid "%d hidden popup window"
3632msgid_plural "%d hidden popup windows"
3633msgstr[0] "%d скрит изскачащ прозорец"
3634msgstr[1] "%d скрити изскачащи прозорци"
3635
3636#: ../src/ephy-window.c:1616
3637#, c-format
3638msgid "Save background image '%s'"
3639msgstr "Запазване на фоновото изображение \"%s\""
3640
3641#: ../src/ephy-window.c:1630
3642#, c-format
3643msgid "Open image '%s'"
3644msgstr "Отваряне на изображението \"%s\""
3645
3646#: ../src/ephy-window.c:1635
3647#, c-format
3648msgid "Use as desktop background '%s'"
3649msgstr "Използване на изображението \"%s\" като фон"
3650
3651#: ../src/ephy-window.c:1640
3652#, c-format
3653msgid "Save image '%s'"
3654msgstr "Запазване на изображението \"%s\""
3655
3656#: ../src/ephy-window.c:1645
3657#, c-format
3658msgid "Copy image address '%s'"
3659msgstr "Копиране адресът на изображението \"%s\""
3660
3661#: ../src/ephy-window.c:1658
3662#, c-format
3663msgid "Send email to address '%s'"
3664msgstr "Изпращане на е-писмо до \"%s\""
3665
3666#: ../src/ephy-window.c:1664
3667#, c-format
3668msgid "Copy email address '%s'"
3669msgstr "Копиране адресът на ел. поща \"%s\""
3670
3671#: ../src/ephy-window.c:1676
3672#, c-format
3673msgid "Save link '%s'"
3674msgstr "Запазване на връзката \"%s\""
3675
3676#: ../src/ephy-window.c:1682
3677#, c-format
3678msgid "Bookmark link '%s'"
3679msgstr "Отмятане на връзката \"%s\""
3680
3681#: ../src/ephy-window.c:1688
3682#, c-format
3683msgid "Copy link's address '%s'"
3684msgstr "Копиране адреса на връзката \"%s\""
3685
3686#: ../src/pdm-dialog.c:414
3687msgid "Domain"
3688msgstr "Домейн"
3689
3690#: ../src/pdm-dialog.c:426
3691msgid "Name"
3692msgstr "Име"
3693
3694#: ../src/pdm-dialog.c:658
3695msgid "Host"
3696msgstr "Хост"
3697
3698#: ../src/pdm-dialog.c:670
3699msgid "User Name"
3700msgstr "Потребителско име"
3701
3702#: ../src/pdm-dialog.c:902
3703msgid "Cookie Properties"
3704msgstr "Настройки на бисквитките"
3705
3706#: ../src/pdm-dialog.c:918
3707msgid "Content:"
3708msgstr "Съдържание:"
3709
3710#: ../src/pdm-dialog.c:934
3711msgid "Path:"
3712msgstr "Пътека:"
3713
3714#: ../src/pdm-dialog.c:950
3715msgid "Send for:"
3716msgstr "Изпращане за:"
3717
3718#: ../src/pdm-dialog.c:959
3719msgid "Encrypted connections only"
3720msgstr "Само криптирани връзки с интернет"
3721
3722#: ../src/pdm-dialog.c:959
3723msgid "Any type of connection"
3724msgstr "Всеки тип връзка с интернет"
3725
3726#: ../src/pdm-dialog.c:965
3727msgid "Expires:"
3728msgstr "Изтича на:"
3729
3730#: ../src/pdm-dialog.c:976
3731msgid "End of current session"
3732msgstr "Край на текущата сесия"
3733
3734#: ../src/popup-commands.c:246
3735msgid "Download Link"
3736msgstr "Изтегляне на връзката"
3737
3738#: ../src/popup-commands.c:254
3739msgid "Save Link As"
3740msgstr "Запазване на връзката като"
3741
3742#: ../src/popup-commands.c:261
3743msgid "Save Image As"
3744msgstr "Запазване на изображението като..."
3745
3746#: ../src/popup-commands.c:351
3747msgid "Save Background As"
3748msgstr "Запазване на фона като..."
3749
3750#: ../src/ppview-toolbar.c:89
3751msgid "First"
3752msgstr "Първи"
3753
3754#: ../src/ppview-toolbar.c:90
3755msgid "Go to the first page"
3756msgstr "Отиване на първата посетена страница"
3757
3758#: ../src/ppview-toolbar.c:93
3759msgid "Last"
3760msgstr "Последен"
3761
3762#: ../src/ppview-toolbar.c:94
3763msgid "Go to the last page"
3764msgstr "Отиване на последната посетена страница"
3765
3766#: ../src/ppview-toolbar.c:97
3767msgid "Previous"
3768msgstr "Предишен"
3769
3770#: ../src/ppview-toolbar.c:98
3771msgid "Go to the previous page"
3772msgstr "Отиване на предишната страница"
3773
3774#: ../src/ppview-toolbar.c:101
3775msgid "Next"
3776msgstr "Следващ"
3777
3778#: ../src/ppview-toolbar.c:102
3779msgid "Go to next page"
3780msgstr "Отиване на следващата страница"
3781
3782#: ../src/ppview-toolbar.c:105
3783msgid "Close"
3784msgstr "Затваряне"
3785
3786#: ../src/ppview-toolbar.c:106
3787msgid "Close print preview"
3788msgstr "Затваряне на прегледа преди печат"
3789
3790#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3791#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3792#. * Translators: the first %s is the language name, and the
3793#. * second %s is the locale name. Example:
3794#. * "French (France)"
3795#.
3796#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3797#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3798#: ../src/prefs-dialog.c:760 ../src/prefs-dialog.c:768
3799#, c-format
3800msgid "language|%s (%s)"
3801msgstr "%s (%s)"
3802
3803#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3804#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3805#. * Translators: this refers to a user-define language code
3806#. * (one which isn't in our built-in list).
3807#.
3808#: ../src/prefs-dialog.c:779
3809#, c-format
3810msgid "language|User defined (%s)"
3811msgstr "Зададен от потребителя (%s)"
3812
3813#: ../src/prefs-dialog.c:801
3814#, c-format
3815msgid "System language (%s)"
3816msgid_plural "System languages (%s)"
3817msgstr[0] "Системен език (%s)"
3818msgstr[1] "Системни езици (%s)"
3819
3820#: ../src/prefs-dialog.c:1357
3821msgid "Select a directory"
3822msgstr "Избор на папка"
3823
3824#: ../src/window-commands.c:156
3825msgid "Check this out!"
3826msgstr "Трябва да видиш това!"
3827
3828#: ../src/window-commands.c:771
3829msgid "Epiphany"
3830msgstr "Epiphany"
3831
3832#. Translators: This is a special message that shouldn't be translated
3833#. * literally. It is used in the about box to give credits to
3834#. * the translators.
3835#. * Thus, you should translate it to your name and email address.
3836#. * You should also include other translators who have contributed to
3837#. * this translation; in that case, please write each of them on a separate
3838#. * line seperated by newlines (\n).
3839#.
3840#: ../src/window-commands.c:784
3841msgid "translator-credits"
3842msgstr ""
3843"Владимир \"Kaladan\" Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
3844"\n"
3845"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
3846"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
3847"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
3848
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.