source: desktop/gedit.HEAD.bg.po @ 91

Last change on this file since 91 was 91, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

Подал съм Gedit. Програната става все по-трудна за превод.

File size: 148.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gedit for GNOME 2.
2# Copyright (C) 2002,2003 Evgeni Boevski.
3# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation
4# This file is distributed under the same license as the gedit package.
5# Evgeni Boevski <linkej@yahoo.com>, 2003.
6# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005,
7# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org> 2004. 2005
8# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
9#
10#
11msgid ""
12msgstr ""
13"Project-Id-Version: gedit 2.10 branch gnome 2.10\n"
14"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15"POT-Creation-Date: 2005-08-01 21:25+0300\n"
16"PO-Revision-Date: 2005-08-01 21:23+0300\n"
17"Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
18"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
19"MIME-Version: 1.0\n"
20"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
23
24#: ../data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:1
25msgid "Gedit View"
26msgstr "Преглед с gedit"
27
28#: ../data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:2
29msgid "Gedit View."
30msgstr "Преглед с gedit."
31
32#: ../data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:3
33msgid "Gedit viewer factory"
34msgstr "Фабрика на компонента за преглед на Gedit"
35
36#: ../data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:4
37#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:214
38msgid "Source"
39msgstr "Източник"
40
41#: ../data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:5
42msgid "gedit application"
43msgstr "програмата gedit"
44
45#: ../data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:6
46msgid "gedit automation factory"
47msgstr "фабрика за автоматизиране на gedit"
48
49#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:1
50msgid "Edit text files"
51msgstr "Редактиране на текстови файлове"
52
53#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit2.c:365
54msgid "Text Editor"
55msgstr "Текстов редактор"
56
57#: ../data/gedit.schemas.in.h:1
58msgid ""
59"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
60"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
61msgstr ""
62"Шрифт избран от потребителя, който ще бъде използван за текстовата област. "
63"Има ефект само при изключена опция \"Използване на шрифта по подразбиране\"."
64
65#: ../data/gedit.schemas.in.h:2
66msgid "Active plugins"
67msgstr "Активни модули"
68
69#: ../data/gedit.schemas.in.h:3
70msgid "Auto Detected Encodings"
71msgstr "Автоматично откривани кодови таблици"
72
73#: ../data/gedit.schemas.in.h:4
74msgid "Auto Save"
75msgstr "Автоматично запазване"
76
77#: ../data/gedit.schemas.in.h:5
78msgid "Auto Save Interval"
79msgstr "Интервал за автоматично запазване"
80
81#: ../data/gedit.schemas.in.h:6
82msgid "Auto indent"
83msgstr "Автоматичен отстъп"
84
85#: ../data/gedit.schemas.in.h:7
86msgid "Background Color"
87msgstr "Цвят на фона"
88
89#: ../data/gedit.schemas.in.h:8
90msgid ""
91"Background color for selected text in the editing area. This will only take "
92"effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
93msgstr ""
94"Цвета на фона за избран текст в текстовата област. Има ефект само при "
95"изключена опция \"Използване на стандартните цветове\"."
96
97#: ../data/gedit.schemas.in.h:9
98msgid ""
99"Background color for unselected text in the editing area. This will only "
100"take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
101msgstr ""
102"Цвета на фона за неизбран текст в текстовата област. Има ефект само при "
103"изключена опция \"Използване на стандартните цветове\"."
104
105#: ../data/gedit.schemas.in.h:10
106msgid "Backup Copy Extension"
107msgstr "Разширение на резервните копия"
108
109#: ../data/gedit.schemas.in.h:11
110msgid "Body Font for Printing"
111msgstr "Шрифт на текста в тялото на документа при печат"
112
113#: ../data/gedit.schemas.in.h:12
114msgid "Create Backup Copies"
115msgstr "Създаване на резервни копия"
116
117#: ../data/gedit.schemas.in.h:13
118msgid "Display Line Numbers"
119msgstr "Показване на номера на редовете"
120
121#: ../data/gedit.schemas.in.h:14
122msgid "Display Right Margin"
123msgstr "Показване на дясната граница"
124
125#: ../data/gedit.schemas.in.h:15
126msgid "Editor Font"
127msgstr "Шрифт на редкатора"
128
129#: ../data/gedit.schemas.in.h:16
130msgid "Enable Syntax Highlighting"
131msgstr "Включване на отбелязването на синтаксиса"
132
133#: ../data/gedit.schemas.in.h:17
134msgid "Encodings shown in menu"
135msgstr "Кодови таблици показвани в менюто"
136
137#: ../data/gedit.schemas.in.h:18
138msgid ""
139"Extension or suffix to use for backup file names. This will only take effect "
140"if the \"Create Backup Copies\" option is turned on."
141msgstr ""
142"Файлово разширение, което да се използва при създаването на резервни копия. "
143"Има ефект само при включена опция \"Създаване на резервни копия\"."
144
145#: ../data/gedit.schemas.in.h:19
146msgid ""
147"Foreground color for selected text in the editing area. This will only take "
148"effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
149msgstr ""
150"Цвета на избран текст в текстовата област. Има ефект само при изключена "
151"опция \"Използване само на стандартните цветове\"."
152
153#: ../data/gedit.schemas.in.h:20
154msgid ""
155"Foreground color for the unselected text in the editing area. This will only "
156"take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
157msgstr ""
158"Цвета на неизбран текст в текстовата област. Има ефект само при изключена "
159"опция \"Използване само на стандартните цветове\"."
160
161#: ../data/gedit.schemas.in.h:21
162msgid "Header Font for Printing"
163msgstr "Шрифт на колонтитула при печат"
164
165#: ../data/gedit.schemas.in.h:22
166msgid "Highlight Current Line"
167msgstr "Осветяване на текущия ред"
168
169#: ../data/gedit.schemas.in.h:23
170msgid "Highlight Matching Bracket"
171msgstr "Осветяване на съответстващите скоби"
172
173#: ../data/gedit.schemas.in.h:24
174msgid ""
175"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
176"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
177"lines."
178msgstr ""
179"Ако тази стойност е 0, при печат на документ няма да бъдат разпечатани "
180"номера на редове. Иначе gedit ще печата номера през всеки толкова реда. "
181
182#: ../data/gedit.schemas.in.h:25
183msgid "Insert spaces"
184msgstr "Вмъкване на интервали"
185
186#: ../data/gedit.schemas.in.h:26
187msgid "Line Number Font for Printing"
188msgstr "Шрифт на номера на ред при печат"
189
190#: ../data/gedit.schemas.in.h:27
191msgid "Line Wrapping Mode"
192msgstr "Режим с пренасяне"
193
194#: ../data/gedit.schemas.in.h:28
195msgid ""
196"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
197"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
198msgstr ""
199"Списък на активните модули. Съдържа \"местоположението\" на активните "
200"модули. Погледнете файлът .gedit-plugin, за да намерите \"местоположението\" "
201"на даден модул."
202
203#: ../data/gedit.schemas.in.h:29
204msgid ""
205"List of encodings shown in Character Coding menu in open/save file selector. "
206"Only recognized encodings are used."
207msgstr ""
208"Списък с кодови таблици, показани в меню Кодиране на символите в прозореца "
209"отваряне/запазване на файл. Използват се само познати кодови таблици."
210
211#: ../data/gedit.schemas.in.h:30
212msgid "Maximum Recent Files"
213msgstr "Максимален брой скоро използвани файлове"
214
215#: ../data/gedit.schemas.in.h:31
216msgid "Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo."
217msgstr ""
218"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
219"отново."
220
221#. Translators: This is the Editor Font.
222#. This is a Pango font
223#: ../data/gedit.schemas.in.h:34
224msgid "Monospace 12"
225msgstr "Monospace 12"
226
227#. Translators: This is the Body font for printing.
228#. This is a Pango font.
229#: ../data/gedit.schemas.in.h:37
230msgid "Monospace 9"
231msgstr "Monospace 12"
232
233#. Translators: This is the Body font for printing.
234#. This is a gnome-print font name and replaced by
235#. print_font_body_pango.
236#: ../data/gedit.schemas.in.h:41
237msgid "Monospace Regular 9"
238msgstr "Monospace Regular 9"
239
240#: ../data/gedit.schemas.in.h:42
241msgid ""
242"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
243"This will only take effect if the \"Auto Save\" option is turned on."
244msgstr ""
245"Брой минути след които gedit ще запише автоматично, променените файлове. Има "
246"ефект само при включена опция \"Автоматично запазване\"."
247
248#: ../data/gedit.schemas.in.h:43
249msgid "Print Header"
250msgstr "Горен колонтитул на страницата"
251
252#: ../data/gedit.schemas.in.h:44
253msgid "Print Line Numbers"
254msgstr "Печатане на номера на редове"
255
256#: ../data/gedit.schemas.in.h:45
257msgid "Print Syntax Highlighting"
258msgstr "Печатане на синтактично оцветен текст"
259
260#: ../data/gedit.schemas.in.h:46
261msgid "Printing Line Wrapping Mode"
262msgstr "Режим с пренасяне при печат"
263
264#: ../data/gedit.schemas.in.h:47
265msgid "Right Margin Position"
266msgstr "Позиция на дясната граница"
267
268#. Translators: This is the Header font for printing.
269#. This is a Pango font.
270#: ../data/gedit.schemas.in.h:50
271msgid "Sans 11"
272msgstr "Sans 11"
273
274#. Translators: This is the Line Number font for printing.
275#. This is a Pango font.
276#: ../data/gedit.schemas.in.h:53
277msgid "Sans 8"
278msgstr "Sans 8"
279
280#. Translators: This is the Header font for printing.
281#. This is a gnome-print font name and replaced by
282#. print_font_header_pango.
283#: ../data/gedit.schemas.in.h:57
284msgid "Sans Regular 11"
285msgstr "Sans Regular 11"
286
287#. Translators: This is the Line Number font for printing.
288#. This is a gnome-print font name and replaced by
289#. print_font_numbers_pango.
290#: ../data/gedit.schemas.in.h:61
291msgid "Sans Regular 8"
292msgstr "Sans Regular 8"
293
294#: ../data/gedit.schemas.in.h:62
295msgid "Selected Text Color"
296msgstr "Цвят на избрания текст"
297
298#: ../data/gedit.schemas.in.h:63
299msgid "Selection Color"
300msgstr "Цвят на избраното"
301
302#: ../data/gedit.schemas.in.h:64
303msgid ""
304"Sorted list of encodings used by gedit for auto-detecting the encoding of a "
305"file. \"CURRENT\" is the current locale encoding. Only recognized encodings "
306"are used."
307msgstr ""
308"Подреден списък с кодови таблици, използвани от gedit за автоматично "
309"откриване на кодирането на файл. \"ТЕКУЩО\" е текущото кодиране на локала. "
310"Използват се само познати кодови таблици."
311
312#: ../data/gedit.schemas.in.h:65
313msgid ""
314"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"GTK_WRAP_NONE\" for no "
315"wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
316"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
317"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
318"here."
319msgstr ""
320"Указване как да се пренасят дългите редове при печат. Използвайте "
321"\"GTK_WRAP_NONE\" за режим без пренос, \"GTK_WRAP_WORD\" за пренос на "
322"границите на думи, и \"GTK_WRAP_CHAR\" за пренос при всеки знак. Имайте "
323"предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се "
324"уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
325
326#: ../data/gedit.schemas.in.h:66
327msgid ""
328"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"GTK_WRAP_NONE\" "
329"for no wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
330"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
331"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
332"here."
333msgstr ""
334"Указване как да се пренасят дългите редове в областта за редкатиране. "
335"Използвайте \"GTK_WRAP_NONE\" за режим без пренос, \"GTK_WRAP_WORD\" за "
336"пренос на границите на думи, и \"GTK_WRAP_CHAR\" за пренос при всеки знак. "
337"Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че "
338"се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
339
340#: ../data/gedit.schemas.in.h:67
341msgid ""
342"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
343msgstr ""
344"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат."
345
346#: ../data/gedit.schemas.in.h:68
347msgid ""
348"Specifies the font to use for a document's body when printing documents. "
349"This is a gnome-print font name and replaced by print_font_body_pango."
350msgstr ""
351"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат. "
352"Това е име на шрифт от gnome-print и е заменен от print_font_body_pango."
353
354#: ../data/gedit.schemas.in.h:69
355msgid ""
356"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
357"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
358msgstr ""
359"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
360"Има ефект само, когато опцията \"Печатане номера на редове\" е различна от "
361"нула."
362
363#: ../data/gedit.schemas.in.h:70
364msgid ""
365"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
366"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero. This is a "
367"gnome-print font name and replaced by print_font_numbers_pango."
368msgstr ""
369"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
370"Има ефект само, когато опцията \"Печатане номера на редове\" е различна от "
371"нула. Това е име на фонт от gnome-print и е заменен от "
372"print_font_numbers_pango."
373
374#: ../data/gedit.schemas.in.h:71
375msgid ""
376"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
377"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
378msgstr ""
379"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат.Има ефект "
380"само при включена опция \"Печатане на горен колонтитул\"."
381
382#: ../data/gedit.schemas.in.h:72
383msgid ""
384"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
385"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on. This is a "
386"gnome-print font name and replaced by print_font_header_pango."
387msgstr ""
388"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат. Има ефект "
389"само при включена опция \"Печатане на горен колонтитул\". Това е име на фонт "
390"от gnome-print и е заменен от print_font_header_pango."
391
392#: ../data/gedit.schemas.in.h:73
393msgid ""
394"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
395"in the \"Recent Files\" submenu."
396msgstr ""
397"Указване на максималния брой последни файлове, който ще бъде показани в "
398"подменюто \"Последни файлове\"."
399
400#: ../data/gedit.schemas.in.h:74
401msgid ""
402"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
403"characters."
404msgstr "Указване броя интервали, който да се изобразят вместо знаците Tab."
405
406#: ../data/gedit.schemas.in.h:75
407msgid "Specifies the position of the right margin."
408msgstr "Определяне на позицията на дясната граница."
409
410#: ../data/gedit.schemas.in.h:76
411msgid "Status Bar is Visible"
412msgstr "Лентата на състоянието е видима"
413
414#: ../data/gedit.schemas.in.h:77
415msgid ""
416"Style for the toolbar buttons. Possible values are \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM\" "
417"to use the system's default style, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\" to display icons "
418"only, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\" to display both icons and text, and "
419"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\" to display prioritized text beside icons. "
420"Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as "
421"mentioned here."
422msgstr ""
423"Вид на бутоните от лентата с инструменти. Възможни стойности са "
424"\"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM\" за използване на стила по подразбиране на "
425"системата, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\" за икони без текст, "
426"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\" за икони с текст и "
427"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\" за икони с приоритетен текст отстрани. "
428"Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че "
429"се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
430
431#: ../data/gedit.schemas.in.h:78
432msgid "Tab Size"
433msgstr "Размер на таба"
434
435#: ../data/gedit.schemas.in.h:79
436msgid "Text Color"
437msgstr "Цвят на текста"
438
439#: ../data/gedit.schemas.in.h:80
440msgid "Toolbar Buttons Style"
441msgstr "Вид на бутоните от лентата с инструменти"
442
443#: ../data/gedit.schemas.in.h:81
444msgid "Toolbar is Visible"
445msgstr "Лентата с инструменти е видима"
446
447#: ../data/gedit.schemas.in.h:82
448msgid "Undo Actions Limit"
449msgstr "Брой команди отмени"
450
451#: ../data/gedit.schemas.in.h:83
452msgid "Use Default Colors"
453msgstr "Използване на цветове по подразбиране"
454
455#: ../data/gedit.schemas.in.h:84
456msgid "Use Default Font"
457msgstr "Използване на шрифта по подразбиране"
458
459#: ../data/gedit.schemas.in.h:85
460msgid ""
461"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
462"interval. You can set the time interval with the \"Auto Save Interval\" "
463"option."
464msgstr ""
465"Дали gedit да записва модифицираните файлове след определен интервал време. "
466"Можете да укажете интервала в опцията \"Интервал за автоматичното запазване"
467"\"."
468
469#: ../data/gedit.schemas.in.h:86
470msgid ""
471"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
472"set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
473msgstr ""
474"Дали gedit да създава резервни копия на файловете, които записва. Можете да "
475"укажете разширението за копията в опцията \"Разширение на резервните копия\"."
476
477#: ../data/gedit.schemas.in.h:87
478msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
479msgstr "Дали gedit да изобразява номера на редове в областта за редактиране."
480
481#: ../data/gedit.schemas.in.h:88
482msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
483msgstr "Дали gedit да изобразява дясната граница в областта за редактиране."
484
485#: ../data/gedit.schemas.in.h:89
486msgid "Whether gedit should enable auto indentation."
487msgstr "Дали gedit трябва да разрешава автоматично разделяна на абзаци"
488
489#: ../data/gedit.schemas.in.h:90
490msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
491msgstr "Дали gedit трябва да отбелязва с различен цвят синтаксиса."
492
493#: ../data/gedit.schemas.in.h:91
494msgid "Whether gedit should highlight matching bracket."
495msgstr "Дали gedit трябва да отбелязва отваряне и затваряне на скоби"
496
497#: ../data/gedit.schemas.in.h:92
498msgid "Whether gedit should highlight the current line."
499msgstr "Дали gedit да отбелязва текущия ред"
500
501#: ../data/gedit.schemas.in.h:93
502msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
503msgstr "Дали gedit да включва главница на документа при печат."
504
505#: ../data/gedit.schemas.in.h:94
506msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
507msgstr "Дали gedit да вмъква интервали вместо табулации."
508
509#: ../data/gedit.schemas.in.h:95
510msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
511msgstr ""
512"Дали gedit да печата синтактично оцветен текст или да пренебрегва цветовете."
513
514#: ../data/gedit.schemas.in.h:96
515msgid ""
516"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
517msgstr ""
518"Дали линията за статус в долната част на прозореца за редактиране да е "
519"видима."
520
521#: ../data/gedit.schemas.in.h:97
522msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
523msgstr "Дали лентата с инструменти да е видима в прозорците за редактиране."
524
525#: ../data/gedit.schemas.in.h:98
526msgid ""
527"Whether to use the system's default colors for the editing area. If this "
528"option is turned off, then the colors of the editing area will be those "
529"specified in the \"Background Color\", \"Text Color\", \"Selected Text Color"
530"\", and \"Selection Color\" options."
531msgstr ""
532"Дали да се използват цветовете по подразбиране в областта за редактиране. "
533"Ако тази опция е изключена, то цветовете на областта за редактиране ще бъдат "
534"тези указани в опциите \"Фонов цвят\", \"Цвят на текст\", \"Цвят на избран "
535"текст\", и \"Цвят на маркировката за избор\"."
536
537#: ../data/gedit.schemas.in.h:99
538msgid ""
539"Whether to use the system's default font for editing text instead of a font "
540"specific to gedit. If this option is turned off, then the font named in the "
541"\"Editor Font\" option will be used instead of the system font."
542msgstr ""
543"Дали да се използва системния шрифт по подразбиране за текста или шрифт "
544"специфичен за gedit. Ако тази опция е изключена, то ще бъде използван шрифта "
545"указан в опцията \"Шрифт на редактора\"."
546
547#. Translators: This is the list of encodings shown by default in the Character Coding
548#. menu in open/save file selector. Only recognized encodings are displayed.
549#: ../data/gedit.schemas.in.h:102
550msgid "[ISO-8859-15]"
551msgstr "[ISO-8859-15]"
552
553#. Translators: This is the sorted list of encodings used by gedit
554#. for auto-detecting the encoding of a file. "CURRENT" is the current locale encoding.
555#. Only recognized encodings are used.
556#: ../data/gedit.schemas.in.h:106
557msgid "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15]"
558msgstr "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15]"
559
560#: ../gedit/bonobo-mdi.c:548 ../gedit/bonobo-mdi.c:2124
561#, c-format
562msgid "Activate %s"
563msgstr "Активиране на %s"
564
565#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:142
566msgid "Close _without Saving"
567msgstr "Без запазване"
568
569#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:152
570msgid "Question"
571msgstr "Въпрос"
572
573#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:367
574#, c-format
575msgid ""
576"If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
577msgid_plural ""
578"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
579"lost."
580msgstr[0] ""
581"Ако не запазите файла, промените от последната %ld секунда ще бъдат загубени "
582"безвъзвратно."
583msgstr[1] ""
584"Ако не запазите файла, промените от последните %ld секунди ще бъдат загубени "
585"безвъзвратно."
586
587#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:376
588msgid ""
589"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
590msgstr ""
591"Ако не запазите файла, промените от последната минута ще бъдат загубени "
592"безвъзвратно."
593
594#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:382
595#, c-format
596msgid ""
597"If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
598"permanently lost."
599msgid_plural ""
600"If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
601"permanently lost."
602msgstr[0] ""
603"Ако не запазите файла, промените от последната минута и %ld секунда ще бъдат "
604"загубени безвъзвратно."
605msgstr[1] ""
606"Ако не запазите файла, промените от последната минута и %ld секунди ще бъдат "
607"загубени безвъзвратно."
608
609#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:392
610#, c-format
611msgid ""
612"If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
613msgid_plural ""
614"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
615"lost."
616msgstr[0] ""
617"Ако не запазите файла, промените от последната %ld минута ще бъдат загубени "
618"безвъзвратно."
619msgstr[1] ""
620"Ако не запазите файла, промените от последните %ld минути ще бъдат загубени "
621"безвъзвратно."
622
623#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:407
624#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:428
625#, c-format
626msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
627msgid_plural ""
628"If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
629msgstr[0] ""
630"Ако не запазите файла, промените от последния час ще бъдат загубени "
631"безвъзвратно."
632msgstr[1] ""
633"Ако не запазите файла, промените от последните %d часа ще бъдат загубени "
634"безвъзвратно."
635
636#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:413
637#, c-format
638msgid ""
639"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
640"permanently lost."
641msgid_plural ""
642"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be "
643"permanently lost."
644msgstr[0] ""
645"Ако не запазите файла, промените от последния час и %d минута ще бъдат "
646"загубени безвъзвратно."
647msgstr[1] ""
648"Ако не запазите файла, промените от последния час и %d минути ще бъдат "
649"загубени безвъзвратно."
650
651#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:472
652#, c-format
653msgid "Save the changes to document \"%s\" before closing?"
654msgstr ""
655"Искате ли да запазите промените по документа \"%s\" преди да бъде затворен?"
656
657#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:645
658#, c-format
659msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
660msgid_plural ""
661"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
662msgstr[0] ""
663"Има %d документ с незапазени промени. Да бъде ли запазен преди затварянето?"
664msgstr[1] ""
665"Има %d документи с незапазени промени. Да бъдат ли запазени преди "
666"затварянето?"
667
668#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:662
669msgid "S_elect the documents you want to save:"
670msgstr "Избор докум_ентите, които искате да запазите:"
671
672#. Secondary label
673#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:679
674msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
675msgstr ""
676"Ако не запазите файла, всичките ви промени ще бъдат загубени безвъзвратно."
677
678#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-goto-line.c:184
679msgid "Go to Line"
680msgstr "Отиване на ред"
681
682#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-goto-line.c:197
683msgid "_Go to Line"
684msgstr "_Отиване на ред"
685
686#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:136
687#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:1140 ../gedit/gedit-commands.c:383
688#, c-format
689msgid "The text \"%s\" was not found."
690msgstr "Текстът \"%s\" не е намерен."
691
692#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:269
693#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:4 ../gedit/gedit-ui.xml.h:46
694msgid "Replace"
695msgstr "Замяна"
696
697#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:282
698msgid "Replace _All"
699msgstr "Замяна на _всички"
700
701#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:285
702#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:114 ../plugins/savecopy/savecopy.c:316
703msgid "_Replace"
704msgstr "_Замяна"
705
706#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:402 ../gedit/gedit-ui.xml.h:17
707msgid "Find"
708msgstr "Търсене"
709
710#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:1149
711#, c-format
712msgid "Found and replaced %d occurrence."
713msgid_plural "Found and replaced %d occurrences."
714msgstr[0] "Намерени и заместени %d съвпадение."
715msgstr[1] "Намерени и заместени %d съвпадения."
716
717#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-uri.c:91
718msgid "Open Location"
719msgstr "Отваряне на местоположение"
720
721#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:72
722#, c-format
723msgid "There was an error displaying help: %s"
724msgstr "Грешка при изобразяване на помощ: %s"
725
726#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:355
727#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:423
728msgid "_Description"
729msgstr "_Описание"
730
731#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:364
732#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:432
733msgid "_Encoding"
734msgstr "_Кодиране"
735
736#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade2.h:1
737msgid "A_vailable encodings:"
738msgstr "На_лични кодови таблици:"
739
740#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade2.h:2
741msgid "Character codings"
742msgstr "Кодиране на символите"
743
744#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade2.h:3
745msgid "E_ncodings shown in menu:"
746msgstr "_Кодови таблици показвани в меню:"
747
748#: ../gedit/dialogs/gedit-plugin-manager.c:55
749msgid "Plugin"
750msgstr "Модул"
751
752#: ../gedit/dialogs/gedit-plugin-manager.c:56
753msgid "Enabled"
754msgstr "Активен"
755
756#: ../gedit/dialogs/gedit-plugin-program-location-dialog.c:86
757#: ../gedit/dialogs/program-location-dialog.glade2.h:2
758msgid "Set program location..."
759msgstr "Задаване местоположение на програмата..."
760
761#: ../gedit/dialogs/gedit-plugin-program-location-dialog.c:116
762#, c-format
763msgid ""
764"The %s plugin uses an external program, called <tt>%s</tt>, to perform its "
765"task.\n"
766"\n"
767"Please, specify the location of the <tt>%s</tt> program."
768msgstr ""
769"Този %s модул използва външна програма, <tt>%s</tt>, за изпълнение на "
770"задачата.\n"
771"\n"
772"Задайте местоположението на програма <tt>%s</tt>"
773
774#: ../gedit/dialogs/gedit-plugin-program-location-dialog.c:169
775msgid "The selected file is not executable."
776msgstr "Избраният файл не е изпълним."
777
778#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:730
779msgid "Push this button to select the font to be used by the editor"
780msgstr "Натиснете бутона, за да изберете какъв шрифт използва редактора"
781
782#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:732
783msgid "Push this button to configure text color"
784msgstr "Натиснете бутона, за да изберете цвят на текста"
785
786#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:734
787msgid "Push this button to configure background color"
788msgstr "Натиснете бутона за избор на цвят за фон"
789
790#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:736
791msgid ""
792"Push this button to configure the color in which the selected text should "
793"appear"
794msgstr ""
795"Натиснете бутона, за да изберете цвета, в който ще се оцветява маркирания "
796"текст"
797
798#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:739
799msgid ""
800"Push this button to configure the color in which the selected text should be "
801"marked"
802msgstr "Натиснете бутона за да изберете цвета на маркировката"
803
804#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1189
805msgid "Elements"
806msgstr "Елементи"
807
808#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:1
809#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:1
810#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:1 ../plugins/time/time.glade2.h:1
811msgid "    "
812msgstr "    "
813
814#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:2
815msgid "<b>Automatic Indentation</b>"
816msgstr "<b>Автоматичен отстъп</b>"
817
818#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:3
819msgid "<b>Bracket Matching</b>"
820msgstr "<b>Съответстващи скоби</b>"
821
822#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:4
823msgid "<b>Current Line</b>"
824msgstr "<b>Текущ ред</b>"
825
826#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:5
827msgid "<b>Elements</b>"
828msgstr "<b>Елементи</b>"
829
830#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:6
831msgid "<b>File Saving</b>"
832msgstr "<b>Запазване на файлове</b>"
833
834#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:7
835msgid "<b>Font</b>"
836msgstr "<b>Шрифт</b>"
837
838#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:8
839#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:2
840msgid "<b>Line Numbers</b>"
841msgstr "<b>Номера на редовете</b>"
842
843#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:9
844msgid "<b>Right Margin</b>"
845msgstr "<b>Дясна граница</b>"
846
847#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:10
848msgid "<b>Tab Stops</b>"
849msgstr "<b>Табулации</b>"
850
851#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:11
852#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:3
853msgid "<b>Text Wrapping</b>"
854msgstr "<b>Режим с пренасяне</b>"
855
856#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:12
857msgid "<b>Undo</b>"
858msgstr "<b>Връщане</b>"
859
860#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:13
861msgid "<span weight=\"bold\">Colors</span>"
862msgstr "<span weight=\"bold\">Цветове</span>"
863
864#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:14
865#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:23
866msgid "Bold"
867msgstr "Удебелено"
868
869#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:15
870msgid "Create a _backup copy of files before saving"
871msgstr "Създаване на _резервно копие на файловете преди запазване"
872
873#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:16
874msgid "D_isplay right margin"
875msgstr "Показване на дясна граница"
876
877#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:17
878#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:4
879msgid "Do not _split words over two lines"
880msgstr "Без разделяне на думите на два реда"
881
882#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:18
883msgid "Editor"
884msgstr "Редактор"
885
886#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:19
887msgid "Editor _font: "
888msgstr "Шри_фт на редкатора: "
889
890#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:20
891#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:5
892msgid "Enable text _wrapping"
893msgstr "Разрешаване на режим с _пренасяне"
894
895#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:21
896msgid "Font & Colors"
897msgstr "Шрифт и цветове"
898
899#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:22
900msgid "Hi_ghlight current line"
901msgstr "Отбелязване на текущия ред"
902
903#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:23
904msgid "Highlight _mode:"
905msgstr "Режим на отбелязване:"
906
907#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:24
908msgid "Highlight matching bracket"
909msgstr "Осветяване на съответстващите скоби"
910
911#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:25
912msgid "Insert _spaces instead of tabs"
913msgstr "Вмъкване на _интервали вместо табулации"
914
915#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:26
916msgid "Italic"
917msgstr "Наклонено"
918
919#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:27
920msgid "Normal _text color:"
921msgstr "Нормален цвят на текста:"
922
923#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:28
924msgid "Pick a color"
925msgstr "Избор на цвят"
926
927#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:29
928msgid "Pick the background color"
929msgstr "Избор на цвят за фон"
930
931#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:30
932msgid "Pick the editor font"
933msgstr "Избор на шрифт за редактора"
934
935#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:31
936msgid "Pick the normal text color"
937msgstr "Избор на цвят за нормаления текст"
938
939#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:32
940msgid "Pick the selected text color"
941msgstr "Избор на цвят за маркирания текст"
942
943#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:33
944msgid "Pick the selection color"
945msgstr "Избор на цвят за селекциите"
946
947#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:34
948msgid "Plugins"
949msgstr "Модули"
950
951#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:35
952msgid "Preferences"
953msgstr "Предпочитани настройки"
954
955#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:36
956msgid "Se_lection color:"
957msgstr "Цвят на _селекциите:"
958
959#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:37
960msgid "Selecte_d text color:"
961msgstr "Цвят на _маркираният текст:"
962
963#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:38
964msgid "Strikethrough"
965msgstr "Зачеркнато"
966
967#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:39
968msgid "Syntax Highlighting"
969msgstr "Отбелязване на синтаксиса"
970
971#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:40
972msgid "U_se default theme colors"
973msgstr "Използване на цветови теми по _подразбиране"
974
975#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:41
976msgid "Underline"
977msgstr "Подчертаване"
978
979#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:42
980msgid "View"
981msgstr "Изглед"
982
983#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:43
984msgid "_Autosave files every"
985msgstr "_Автоматично запазване на файловете на всеки"
986
987#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:44
988msgid "_Background color:"
989msgstr "Фонов цвят:"
990
991#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:45
992msgid "_Background:"
993msgstr "Фон:"
994
995#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:46
996msgid "_Display line numbers"
997msgstr "Показване на номера на редовете"
998
999#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:47
1000msgid "_Enable automatic indentation"
1001msgstr "Включване на автоматичния отстъп"
1002
1003#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:48
1004msgid "_Enable syntax highlighting"
1005msgstr "Включване на отбелязването на синтаксиса"
1006
1007#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:49
1008msgid "_Foreground:"
1009msgstr "Текст:"
1010
1011#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:50
1012msgid "_Limit to"
1013msgstr "Ограничаване до"
1014
1015#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:51
1016msgid "_Reset to Default "
1017msgstr "Връщане на стандартни настройки "
1018
1019#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:52
1020msgid "_Right margin at column:"
1021msgstr "Дясна граница за колонка:"
1022
1023#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:53
1024msgid "_Tab width:"
1025msgstr "Ширина на табулацията:"
1026
1027#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:54
1028msgid "_Unlimited undo"
1029msgstr "Неограничено връщане назад"
1030
1031#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:55
1032msgid "_Use default theme font"
1033msgstr "Използване на шрифта на темата по подразбиране"
1034
1035#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:56
1036msgid "_minutes"
1037msgstr "_минути"
1038
1039#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:57
1040msgid "act_ions"
1041msgstr "_действия"
1042
1043#: ../gedit/dialogs/goto-line.glade2.h:1
1044msgid "Goto Line"
1045msgstr "Отиване на ред"
1046
1047#: ../gedit/dialogs/goto-line.glade2.h:2
1048msgid "_Line number:"
1049msgstr "Номер на ред:"
1050
1051#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:6
1052msgid "Fonts"
1053msgstr "Шрифтове"
1054
1055#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:7
1056msgid "General"
1057msgstr "Главни"
1058
1059#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:8
1060msgid "He_aders and footers:"
1061msgstr "Горен и долен колонтитул:"
1062
1063#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:9
1064msgid "Page Setup"
1065msgstr "Настройки за страницата"
1066
1067#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:10
1068msgid "Print _line numbers"
1069msgstr "Печатане на номера на _редове"
1070
1071#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:11
1072msgid "Print s_yntax highlighting"
1073msgstr "Печатане на с_интактично оцветен текст"
1074
1075#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:12
1076msgid "_Body:"
1077msgstr "_Тяло:"
1078
1079#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:13
1080msgid "_Line numbers:"
1081msgstr "Номера на _редове:"
1082
1083#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:14
1084msgid "_Number every"
1085msgstr "_Номериране на всеки"
1086
1087#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:15
1088msgid "_Print page headers"
1089msgstr "_Печатане на колонтитулите"
1090
1091#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:16
1092msgid "_Restore Default Fonts"
1093msgstr "_Възстановяване на шрифтовете по подразбиране"
1094
1095#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:17
1096msgid "lines"
1097msgstr "реда"
1098
1099#: ../gedit/dialogs/plugin-manager.glade2.h:1
1100msgid "C_onfigure Plugin"
1101msgstr "Настройки на модул"
1102
1103#: ../gedit/dialogs/plugin-manager.glade2.h:2
1104msgid "_About Plugin"
1105msgstr "Относно модула"
1106
1107#: ../gedit/dialogs/plugin-manager.glade2.h:3
1108msgid "button1"
1109msgstr "бутон1"
1110
1111#: ../gedit/dialogs/plugin-manager.glade2.h:4
1112msgid "dialog1"
1113msgstr "прозорец1"
1114
1115#: ../gedit/dialogs/program-location-dialog.glade2.h:1
1116msgid "Browse for program location..."
1117msgstr "Посочване на местоположението на програмата..."
1118
1119#: ../gedit/dialogs/program-location-dialog.glade2.h:3
1120msgid "_Location to search for:"
1121msgstr "Къде да се търси:"
1122
1123#: ../gedit/dialogs/program-location-dialog.glade2.h:4
1124msgid "label"
1125msgstr "етикет"
1126
1127#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:1 ../gedit/dialogs/uri.glade2.h:1
1128#: ../plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:1
1129#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:1 ../plugins/time/time.glade2.h:2
1130msgid "*"
1131msgstr "*"
1132
1133#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:2 ../gedit/gedit-ui.xml.h:19
1134msgid "Find Next"
1135msgstr "Намиране на следващ"
1136
1137#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:3
1138msgid "Match _entire word only"
1139msgstr "Ако съвпада само с _цяла дума"
1140
1141#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:5
1142msgid "Replace All"
1143msgstr "Замяна на всички"
1144
1145#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:6
1146msgid "Replace _with: "
1147msgstr "Замяна с:"
1148
1149#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:7
1150msgid "Search _backwards"
1151msgstr "Търсене на о_братно"
1152
1153#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:8
1154msgid "_Match case"
1155msgstr "Зачитане на малки/големи"
1156
1157#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:9
1158msgid "_Search for: "
1159msgstr "Търсене за:"
1160
1161#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:10
1162msgid "_Wrap around"
1163msgstr "Режим с пре_насяне"
1164
1165#: ../gedit/dialogs/uri.glade2.h:2
1166msgid "Ch_aracter coding:"
1167msgstr "Кодиране на _символите:"
1168
1169#: ../gedit/dialogs/uri.glade2.h:3
1170msgid "Enter the _location (URI) of the file you would like to open:"
1171msgstr "Въведи местопо_ложението (URI) на файла:"
1172
1173#: ../gedit/dialogs/uri.glade2.h:4
1174msgid "Open from URI"
1175msgstr "Отваряне от URI"
1176
1177#: ../gedit/gedit-commands.c:551
1178msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
1179msgstr "gedit е малък и лек текстов редактор за Gnome"
1180
1181#. Translators: This is a special message that shouldn't be translated
1182#. literally. It is used in the about box to give credits to
1183#. the translators.
1184#. Thus, you should translate it to your name and email address.
1185#. You can also include other translators who have contributed to
1186#. this translation; in that case, please write them on separate
1187#. lines seperated by newlines (\n).
1188#: ../gedit/gedit-commands.c:560
1189msgid "translator-credits"
1190msgstr ""
1191"Владимир \"Kaladan\" Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
1192"Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1193"Евгени Боевски <e_boevski@abv.bg>\n"
1194"\n"
1195"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1196"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1197"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1198
1199#: ../gedit/gedit-commands.c:579
1200msgid "gedit"
1201msgstr "gedit"
1202
1203#: ../gedit/gedit-document.c:370
1204#, c-format
1205msgid "%s %d"
1206msgstr "%s %d"
1207
1208#: ../gedit/gedit-document.c:370
1209msgid "Unsaved Document"
1210msgstr "Незапазени документи"
1211
1212#: ../gedit/gedit-document.c:916 ../gedit/gedit-document.c:1468
1213msgid "Invalid UTF-8 data"
1214msgstr "Грешни UTF-8 данни"
1215
1216#: ../gedit/gedit-document.c:1718
1217#, c-format
1218msgid "Could not read symbolic link information for %s"
1219msgstr "Неуспех при четене на информация от символична връзка за %s"
1220
1221#: ../gedit/gedit-document.c:1764
1222msgid "The file has too many symbolic links."
1223msgstr "Файлът има прекалено много символични връзки."
1224
1225#: ../gedit/gedit-document.c:1848
1226#, c-format
1227msgid "gedit cannot handle %s: locations in write mode."
1228msgstr "gedit не може да използва %s: местоположения в режим запис."
1229
1230#: ../gedit/gedit-document.c:1855
1231msgid "gedit cannot handle this kind of location in write mode."
1232msgstr "gedit не може да използва такива местоположения в режим запис."
1233
1234#: ../gedit/gedit-document.c:1868
1235msgid "Invalid filename."
1236msgstr "Невалидно име на файл."
1237
1238#: ../gedit/gedit-document.c:2019
1239msgid ""
1240"There is not enough disk space to save the file.\n"
1241"Please free some disk space and try again."
1242msgstr ""
1243"На диска няма достатъчно място за запис на файла.\n"
1244"Освободете място и опитайте пак."
1245
1246#: ../gedit/gedit-document.c:2024
1247msgid ""
1248"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
1249"sizes.  Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does "
1250"not have this limitation."
1251msgstr ""
1252"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на файловете. "
1253"Пробвайте да запазите по-малък файл или използвайте диск без ограничения."
1254
1255#: ../gedit/gedit-document.c:2068
1256msgid "Could not create a backup file."
1257msgstr "Неуспех при създаването на резервно копие на файла."
1258
1259#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:204
1260msgid "Auto Detected"
1261msgstr "Автоматично открита"
1262
1263#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:224
1264#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:246
1265#, c-format
1266msgid "Current Locale (%s)"
1267msgstr "Текущ локал (%s)"
1268
1269#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:307
1270msgid "Add or _Remove..."
1271msgstr "Добавяне или п_ремахване..."
1272
1273#: ../gedit/gedit-encodings.c:136 ../gedit/gedit-encodings.c:181
1274#: ../gedit/gedit-encodings.c:183 ../gedit/gedit-encodings.c:185
1275#: ../gedit/gedit-encodings.c:187
1276msgid "Unicode"
1277msgstr "Уникод"
1278
1279#: ../gedit/gedit-encodings.c:150 ../gedit/gedit-encodings.c:176
1280#: ../gedit/gedit-encodings.c:222 ../gedit/gedit-encodings.c:265
1281msgid "Western"
1282msgstr "Западен"
1283
1284#: ../gedit/gedit-encodings.c:152 ../gedit/gedit-encodings.c:224
1285#: ../gedit/gedit-encodings.c:261
1286msgid "Central European"
1287msgstr "Централно европейски"
1288
1289#: ../gedit/gedit-encodings.c:154
1290msgid "South European"
1291msgstr "Южно европейски"
1292
1293#: ../gedit/gedit-encodings.c:156 ../gedit/gedit-encodings.c:172
1294#: ../gedit/gedit-encodings.c:275
1295msgid "Baltic"
1296msgstr "Балтийски"
1297
1298#: ../gedit/gedit-encodings.c:158 ../gedit/gedit-encodings.c:226
1299#: ../gedit/gedit-encodings.c:239 ../gedit/gedit-encodings.c:243
1300#: ../gedit/gedit-encodings.c:245 ../gedit/gedit-encodings.c:263
1301msgid "Cyrillic"
1302msgstr "Кирилица"
1303
1304#: ../gedit/gedit-encodings.c:160 ../gedit/gedit-encodings.c:232
1305#: ../gedit/gedit-encodings.c:273
1306msgid "Arabic"
1307msgstr "Арабски"
1308
1309#: ../gedit/gedit-encodings.c:162 ../gedit/gedit-encodings.c:267
1310#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:93
1311msgid "Greek"
1312msgstr "Гръцки"
1313
1314#: ../gedit/gedit-encodings.c:164
1315msgid "Hebrew Visual"
1316msgstr "Иврит видим"
1317
1318#: ../gedit/gedit-encodings.c:166 ../gedit/gedit-encodings.c:230
1319#: ../gedit/gedit-encodings.c:271 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:109
1320msgid "Hebrew"
1321msgstr "Иврит"
1322
1323#: ../gedit/gedit-encodings.c:168 ../gedit/gedit-encodings.c:228
1324#: ../gedit/gedit-encodings.c:269 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:149
1325msgid "Turkish"
1326msgstr "Турски"
1327
1328#: ../gedit/gedit-encodings.c:170
1329msgid "Nordic"
1330msgstr "Скандинавски"
1331
1332#: ../gedit/gedit-encodings.c:174
1333msgid "Celtic"
1334msgstr "Келтски"
1335
1336#: ../gedit/gedit-encodings.c:178 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:137
1337msgid "Romanian"
1338msgstr "Румънски"
1339
1340#: ../gedit/gedit-encodings.c:190
1341msgid "Armenian"
1342msgstr "Американски"
1343
1344#: ../gedit/gedit-encodings.c:192 ../gedit/gedit-encodings.c:194
1345#: ../gedit/gedit-encodings.c:208
1346msgid "Chinese Traditional"
1347msgstr "Китайски традиционен"
1348
1349#: ../gedit/gedit-encodings.c:196
1350msgid "Cyrillic/Russian"
1351msgstr "Кирилица/Руска"
1352
1353#: ../gedit/gedit-encodings.c:199 ../gedit/gedit-encodings.c:201
1354#: ../gedit/gedit-encodings.c:203 ../gedit/gedit-encodings.c:235
1355#: ../gedit/gedit-encodings.c:250
1356msgid "Japanese"
1357msgstr "Японски"
1358
1359#: ../gedit/gedit-encodings.c:206 ../gedit/gedit-encodings.c:237
1360#: ../gedit/gedit-encodings.c:241 ../gedit/gedit-encodings.c:256
1361msgid "Korean"
1362msgstr "Корейски"
1363
1364#: ../gedit/gedit-encodings.c:211 ../gedit/gedit-encodings.c:213
1365#: ../gedit/gedit-encodings.c:215 ../gedit/gedit-encodings.c:219
1366msgid "Chinese Simplified"
1367msgstr "Китайски опростен"
1368
1369#: ../gedit/gedit-encodings.c:217
1370msgid "Georgian"
1371msgstr "Грузински"
1372
1373#: ../gedit/gedit-encodings.c:247
1374msgid "Cyrillic/Ukrainian"
1375msgstr "Кирилица/Украинска"
1376
1377#: ../gedit/gedit-encodings.c:252 ../gedit/gedit-encodings.c:258
1378#: ../gedit/gedit-encodings.c:277 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:152
1379msgid "Vietnamese"
1380msgstr "Виетнамски"
1381
1382#: ../gedit/gedit-encodings.c:254
1383msgid "Thai"
1384msgstr "Тайвански"
1385
1386#: ../gedit/gedit-encodings.c:441
1387msgid "Unknown"
1388msgstr "Неизвестен"
1389
1390#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:132 ../plugins/savecopy/savecopy.c:303
1391#, c-format
1392msgid "A file named \"%s\" already exists.\n"
1393msgstr "Файл с името \"%s\" вече съществува.\n"
1394
1395#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:133 ../plugins/savecopy/savecopy.c:307
1396msgid "Do you want to replace it with the one you are saving?"
1397msgstr "Желаете ли да го замените с този, който записвате в момента?"
1398
1399#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:142
1400#, c-format
1401msgid "The file \"%s\" is read-only.\n"
1402msgstr "Файлът \"%s\" е само за четене.\n"
1403
1404#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:143
1405msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
1406msgstr "Желаете ли да се опитате да го замените с този, който записвате сега?"
1407
1408#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:338 ../plugins/savecopy/savecopy.c:531
1409msgid "All Files"
1410msgstr "Всички файлове"
1411
1412#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:346 ../plugins/savecopy/savecopy.c:539
1413msgid "All Text Files"
1414msgstr "Всички текстови файлове"
1415
1416#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:364 ../plugins/savecopy/savecopy.c:550
1417msgid "_Character Coding:"
1418msgstr "Кодиране на си_мволите:"
1419
1420#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:498
1421msgid "Select a file to open"
1422msgstr "Избор на файл за отваряне"
1423
1424#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:523
1425msgid "Select files to open"
1426msgstr "Избор на файлове за отваряне"
1427
1428#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:559
1429msgid "Select a filename to save"
1430msgstr "Избор на име на файл за запис"
1431
1432#: ../gedit/gedit-file.c:194
1433msgid "Open File..."
1434msgstr "Отваряне на файл..."
1435
1436#: ../gedit/gedit-file.c:250 ../gedit/gedit-file.c:390
1437#, c-format
1438msgid "Saving document \"%s\"..."
1439msgstr "Запазва се документа \"%s\"..."
1440
1441#: ../gedit/gedit-file.c:279 ../gedit/gedit-file.c:408
1442#, c-format
1443msgid "The document \"%s\" has not been saved."
1444msgstr "Документът \"%s\" не беше запазен."
1445
1446#: ../gedit/gedit-file.c:287 ../gedit/gedit-file.c:421
1447#, c-format
1448msgid "The document \"%s\" has been saved."
1449msgstr "Документът \"%s\" беше запазен."
1450
1451#: ../gedit/gedit-file.c:372
1452msgid "Save as..."
1453msgstr "Запазване като..."
1454
1455#: ../gedit/gedit-file.c:526
1456#, c-format
1457msgid "Revert unsaved changes to document \"%s\"?"
1458msgstr "Възвръщане на незапазените промени на документ \"%s\"?"
1459
1460#: ../gedit/gedit-file.c:535
1461#, c-format
1462msgid ""
1463"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
1464msgid_plural ""
1465"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
1466"lost."
1467msgstr[0] ""
1468"Промените направени по документа в последната %ld секунда ще бъдат загубени "
1469"безвъзвратно."
1470msgstr[1] ""
1471"Промените направени по документа в последните %ld секунди ще бъдат загубени "
1472"безвъзвратно."
1473
1474#: ../gedit/gedit-file.c:544
1475msgid ""
1476"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
1477msgstr ""
1478"Промените направени по документа в последната минута ще бъдат загубени "
1479"безвъзвратно."
1480
1481#: ../gedit/gedit-file.c:550
1482#, c-format
1483msgid ""
1484"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
1485"permanently lost."
1486msgid_plural ""
1487"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
1488"permanently lost."
1489msgstr[0] ""
1490"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунда ще бъдат "
1491"загубени безвъзвратно."
1492msgstr[1] ""
1493"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунди ще бъдат "
1494"загубени безвъзвратно."
1495
1496#: ../gedit/gedit-file.c:560
1497#, c-format
1498msgid ""
1499"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
1500msgid_plural ""
1501"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
1502"lost."
1503msgstr[0] ""
1504"Промените направени по документа в последната %ld минута ще бъдат загубени "
1505"безвъзвратно."
1506msgstr[1] ""
1507"Промените направени по документа в последните %ld минути ще бъдат загубени "
1508"безвъзвратно."
1509
1510#: ../gedit/gedit-file.c:575 ../gedit/gedit-file.c:596
1511#, c-format
1512msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
1513msgid_plural ""
1514"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
1515msgstr[0] ""
1516"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1517"безвъзвратно."
1518msgstr[1] ""
1519"Промените направени по документа в последнитя %d часа ще бъдат загубени "
1520"безвъзвратно."
1521
1522#: ../gedit/gedit-file.c:581
1523#, c-format
1524msgid ""
1525"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
1526"permanently lost."
1527msgid_plural ""
1528"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
1529"permanently lost."
1530msgstr[0] ""
1531"Промените направени по документа в последния час и %d минута ще бъдат "
1532"загубени безвъзвратно."
1533msgstr[1] ""
1534"Промените направени по документа в последния час и %d минути ще бъдат "
1535"загубени безвъзвратно."
1536
1537#: ../gedit/gedit-file.c:617 ../gedit/gedit-ui.xml.h:94
1538msgid "_Revert"
1539msgstr "_Възстановяване"
1540
1541#: ../gedit/gedit-file.c:662
1542#, c-format
1543msgid "Error reverting the document \"%s\"."
1544msgstr "Грешка при възстановяването на документа %s\"."
1545
1546#: ../gedit/gedit-file.c:670
1547#, c-format
1548msgid "The document \"%s\" has not been reverted."
1549msgstr "Документът \"%s\" не беше възстановен."
1550
1551#: ../gedit/gedit-file.c:674
1552#, c-format
1553msgid "The document \"%s\" has been reverted."
1554msgstr "Документът \"%s\" беше възстановен."
1555
1556#: ../gedit/gedit-file.c:702
1557#, c-format
1558msgid "Reverting the document \"%s\"..."
1559msgstr "Възстановяване на документа \"%s\"..."
1560
1561#: ../gedit/gedit-file.c:825
1562msgid "Could not read data from stdin."
1563msgstr "Неуспех при четене на данни от stdin."
1564
1565#: ../gedit/gedit-file.c:912
1566msgid "Reverting file:"
1567msgstr "Възстановяване на файл:"
1568
1569#: ../gedit/gedit-file.c:912
1570msgid "Loading file:"
1571msgstr "Зареждане на файл:"
1572
1573#: ../gedit/gedit-file.c:1092 ../gedit/gedit-file.c:1333
1574#, c-format
1575msgid "Error loading file \"%s\""
1576msgstr "Грешка при зареждане на файл \"%s\""
1577
1578#: ../gedit/gedit-file.c:1113
1579#, c-format
1580msgid "Loaded file \"%s\""
1581msgstr "Зареден е файлът \"%s\""
1582
1583#: ../gedit/gedit-file.c:1225
1584#, c-format
1585msgid "Loaded %d file"
1586msgid_plural "Loaded %d files"
1587msgstr[0] "Зареден е %d файл"
1588msgstr[1] "Заредени са %d файла"
1589
1590#: ../gedit/gedit-file.c:1286
1591#, c-format
1592msgid "Created file \"%s\""
1593msgstr "Създаден е файлът \"%s\""
1594
1595#: ../gedit/gedit-file.c:1304
1596#, c-format
1597msgid "Loading file \"%s\"..."
1598msgstr "Зарежда се файлът \"%s\"..."
1599
1600#: ../gedit/gedit-file.c:1469
1601#, c-format
1602msgid "Loading %d file..."
1603msgid_plural "Loading %d files..."
1604msgstr[0] "Зарежда се %d файл..."
1605msgstr[1] "Зареждат се %d файла ..."
1606
1607#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:84
1608#, c-format
1609msgid "Could not find the file \"%s\""
1610msgstr "Не може да бъде открит файла \"%s\""
1611
1612#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:86 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:130
1613#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:150
1614msgid "Please, check that you typed the location correctly and try again."
1615msgstr "Проверете дали сте написали местоположението правилно и пробвайте пак."
1616
1617#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:91 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:99
1618#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:116 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:122
1619#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:135 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:141
1620#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:155 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:171
1621#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:215 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:223
1622#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:231 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:239
1623#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:246 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:252
1624#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:292 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:313
1625#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:341
1626#, c-format
1627msgid "Could not open the file \"%s\""
1628msgstr "Грешка при отваряне на файл \"%s\""
1629
1630#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:93 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:406
1631msgid "The file contains corrupted data."
1632msgstr "Файлът съдържа повредени данни."
1633
1634#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:104 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:417
1635#, c-format
1636msgid "gedit cannot handle %s: locations."
1637msgstr "gedit не може да използва %s: местоположения"
1638
1639#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:109 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:422
1640msgid "gedit cannot handle this location."
1641msgstr "gedit не може да използва това местоположение"
1642
1643#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:118 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:431
1644msgid "The file contains data in an invalid format."
1645msgstr "Файлът съдържа данни с грешен формат."
1646
1647#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:124 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:437
1648msgid "The file is too big."
1649msgstr "Файлът е прекалено голям."
1650
1651#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:128
1652#, c-format
1653msgid "\"%s\" is not a valid location"
1654msgstr "\"%s\" не е валидно местонахождение."
1655
1656#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:137 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:443
1657msgid "Access was denied."
1658msgstr "Достъпът беше отказан."
1659
1660#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:143
1661msgid ""
1662"there are too many open files. Please, close some open files and try again."
1663msgstr ""
1664"Има прекалено много отворени файлове. Затворете няколко файла и опитайте "
1665"отново."
1666
1667#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:148 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:661
1668#, c-format
1669msgid "\"%s\" is a directory"
1670msgstr "\"%s\" е папка"
1671
1672#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:157
1673msgid ""
1674"Not enough available memory to open the file. Please, close some running "
1675"applications and try again."
1676msgstr ""
1677"Няма достатъчно памет за отворяне на файла. Затворете ненужни програми и "
1678"пробвайте пак."
1679
1680#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:185 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:483
1681#, c-format
1682msgid ""
1683"Host \"%s\" could not be found. Please, check that your proxy settings are "
1684"correct and try again."
1685msgstr ""
1686"Не е намерен хоста \"%s\" Проверете прокси настройките и пробвайте пак."
1687
1688#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:196 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:207
1689#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:217
1690msgid ""
1691"Host name was invalid. Please, check that you typed the location correctly "
1692"and try again."
1693msgstr ""
1694"Името на хоста е невалидно. Уверете се, че сте наисали правилното "
1695"местоположение и опитайте отново."
1696
1697#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:225
1698msgid ""
1699"Host name was empty. Please, check that your proxy settings are correct and "
1700"try again."
1701msgstr ""
1702"Не е посочено име на хост. Проверете прокси настройките и пробвайте пак."
1703
1704#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:233
1705msgid ""
1706"Attempt to log in failed. Please, check that you typed the location "
1707"correctly and try again."
1708msgstr ""
1709"Опита за влизане пропадна. Уверете се, че сте написали местоположението "
1710"правилно и опитайте отново."
1711
1712#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:241
1713msgid ""
1714"The file contains invalid data. Probably, you are trying to open a binary "
1715"file."
1716msgstr ""
1717"Файлът съдържа невалидни данни. Вероятно се опитвате да отворите двоичен "
1718"файл."
1719
1720#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:248
1721msgid "The file you are trying to open is not a regular file."
1722msgstr "Файлът, който се опитвате да отворите не е нормален файл."
1723
1724#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:294
1725msgid ""
1726"gedit was not able to automatically detect the character coding. Please, "
1727"check that you are not trying to open a binary file and try again selecting "
1728"a character coding in the 'Open File...' (or 'Open Location') dialog."
1729msgstr ""
1730"gedit не може автоматично да определи кодирането на символите. Уверете се, "
1731"че не отваряте двоичен файл и опитайте отново да изберете кодиране на "
1732"сиволите в прозореца за избор на файл (местоположение)."
1733
1734#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:302 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:328
1735#, c-format
1736msgid "Could not open the file \"%s\" using the %s character coding"
1737msgstr "Не може да се отвори файлът \"%s\", използвайки се %s кодова таблица."
1738
1739#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:305 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:331
1740msgid ""
1741"Please, check that you are not trying to open a binary file and that you "
1742"selected the right character coding in the 'Open File... ' (or 'Open "
1743"Location') dialog and try again."
1744msgstr ""
1745"Проверете дали не отваряте двоичен файл и дали сте избрали точната кодова "
1746"таблица в прозореца за избор на файл (местоположение)."
1747
1748#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:315
1749msgid ""
1750"The file contains data in an invalid format. Probably, you are trying to "
1751"open a binary file."
1752msgstr ""
1753"Файлът съдържа данни в невалиден формат. Вероятно се опитвате да отворите "
1754"двоичен файл."
1755
1756#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:397 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:404
1757#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:410 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:429
1758#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:435 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:441
1759#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:447 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:454
1760#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:469 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:497
1761#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:505 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:511
1762#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:518 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:557
1763#, c-format
1764msgid "Could not revert the file \"%s\""
1765msgstr "Не може да се възстановяви файла \"%s\"."
1766
1767#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:399
1768msgid "gedit cannot find it. Perhaps, it has recently been deleted."
1769msgstr "gedit не го намира. Вероятно е бил изтрит наскоро."
1770
1771#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:449
1772msgid ""
1773"There are too many open files. Please, close some open files and try again."
1774msgstr ""
1775"Има прекалено много отворени файлове. Затворете няколко файла и опитайте "
1776"отново."
1777
1778#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:456
1779msgid ""
1780"Not enough available memory. Please, close some running applications and try "
1781"again."
1782msgstr "Няма достатъчно памет. Затворете ненужни програми и пробвайте пак."
1783
1784#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:499
1785msgid ""
1786"The host name was empty. Please, check that your proxy settings are correct "
1787"and try again."
1788msgstr ""
1789"Името на хоста е непопълнено. Проверете прокси настройките и пробвайте пак."
1790
1791#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:507
1792msgid "Attempt to log in failed."
1793msgstr "Опита за влизане пропадна."
1794
1795#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:513
1796msgid ""
1797"The file contains invalid UTF-8 data. Probably, you are trying to revert a "
1798"binary file."
1799msgstr ""
1800"Файлът съдържа невалидни UTF-8 данни. Вероятно се опитвайте да възстановите "
1801"двоичен файл."
1802
1803#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:520
1804msgid "It is not possible to revert an Untitled document."
1805msgstr "Невъзможно възстановяването на неозаглавен документ."
1806
1807#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:607
1808#, c-format
1809msgid "Could not save the file \"%s\""
1810msgstr "Не може да се запише файла \"%s\"."
1811
1812#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:656
1813#, c-format
1814msgid "The file \"%s\" already exists"
1815msgstr "Файлът \"%s\" вече съществува."
1816
1817#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:662
1818msgid "Please, check that you typed the location correctly."
1819msgstr "Проверете дали сте въвели коректното местоположение."
1820
1821#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:668 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:674
1822#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:680 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:687
1823#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:694
1824#, c-format
1825msgid "Could not create the file \"%s\""
1826msgstr "Файлът \"%s\" не може да бъде създаден."
1827
1828#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:670
1829msgid "Make sure you have the appropriate write permissions."
1830msgstr "Уверете се, че имате нужните права за запис."
1831
1832#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:676
1833msgid "The file name is too long."
1834msgstr "Файловото име е прекалено дълго."
1835
1836#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:682
1837msgid ""
1838"A directory component in the file name does not exist or is a dangling "
1839"symbolic link."
1840msgstr ""
1841"Част от името на файла е директория, която не съществува или е висяща връзка."
1842
1843#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:689
1844msgid ""
1845"There is not enough disk space to create the file. Please free some disk "
1846"space and try again."
1847msgstr ""
1848"Няма достатъчно място за запис на файла. Освободете място и опитайте пак."
1849
1850#. Read only
1851#: ../gedit/gedit-mdi-child.c:248
1852msgid "RO"
1853msgstr "Четене"
1854
1855#. Add the detach tab button
1856#: ../gedit/gedit-mdi-child.c:649 ../gedit/gedit-ui.xml.h:85
1857msgid "_Move to New Window"
1858msgstr "Пре_местване в нов прозорец"
1859
1860#: ../gedit/gedit-mdi-child.c:736
1861msgid "Unicode (UTF-8)"
1862msgstr "Уникод (UTF-8)"
1863
1864#: ../gedit/gedit-mdi-child.c:746
1865msgid "Name:"
1866msgstr "Име:"
1867
1868#: ../gedit/gedit-mdi-child.c:747
1869msgid "MIME Type:"
1870msgstr "MIME тип:"
1871
1872#: ../gedit/gedit-mdi-child.c:748
1873msgid "Encoding:"
1874msgstr "Кодова таблица:"
1875
1876#. Translators: %s is a URI
1877#: ../gedit/gedit-mdi.c:253 ../gedit/gedit-mdi.c:453
1878#, c-format
1879msgid "Open '%s'"
1880msgstr "Отваряне на \"%s\""
1881
1882#: ../gedit/gedit-mdi.c:528
1883msgid "Open a recently used file"
1884msgstr "Отваряне на скоро използван файл"
1885
1886#: ../gedit/gedit-mdi.c:1467 ../gedit/gedit-mdi.c:1469
1887msgid "Read Only"
1888msgstr "(само за четене)"
1889
1890#: ../gedit/gedit-mdi.c:2094
1891msgid "Normal"
1892msgstr "Нормален"
1893
1894#: ../gedit/gedit-mdi.c:2095
1895msgid "Use Normal highlight mode"
1896msgstr "Използване на нормален режим на осветяване"
1897
1898#: ../gedit/gedit-mdi.c:2171
1899#, c-format
1900msgid "Use %s highlight mode"
1901msgstr "Използване на %s режим на осветяване"
1902
1903#: ../gedit/gedit-output-window.c:378
1904msgid "Close the output window"
1905msgstr "Затваряне на изходния прозорец"
1906
1907#: ../gedit/gedit-output-window.c:416
1908msgid "Copy selected lines"
1909msgstr "Копиране на избраните редове"
1910
1911#: ../gedit/gedit-output-window.c:436
1912msgid "Clear the output window"
1913msgstr "Изчистване на изходния прозорец"
1914
1915#: ../gedit/gedit-output-window.c:476
1916msgid "Output Lines"
1917msgstr "Извеждане на редове"
1918
1919#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:175
1920msgid "Cannot initialize preferences manager."
1921msgstr "Управлението на настройки не може да бъде инициализирано"
1922
1923#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:1326
1924#, c-format
1925msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
1926msgstr "Очаквано \"%s\", получено \"%s\" за ключ %s"
1927
1928#: ../gedit/gedit-print.c:219 ../gedit/gedit-ui.xml.h:37
1929msgid "Print"
1930msgstr "Печат"
1931
1932#: ../gedit/gedit-print.c:228 ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:7
1933msgid "Lines"
1934msgstr "Редове"
1935
1936#: ../gedit/gedit-print.c:330
1937msgid "Preparing pages..."
1938msgstr "Подготвяне на страниците..."
1939
1940#: ../gedit/gedit-print.c:357
1941#, c-format
1942msgid "Rendering page %d of %d..."
1943msgstr "Изчисляване на страница %d от %d..."
1944
1945#: ../gedit/gedit-print.c:359
1946#, c-format
1947msgid "Printing page %d of %d..."
1948msgstr "Печат на страница %d от %d..."
1949
1950#: ../gedit/gedit-print.c:381 ../gedit/gedit-ui.xml.h:40
1951msgid "Print preview"
1952msgstr "Преглед на документ"
1953
1954#: ../gedit/gedit-print.c:551
1955#, c-format
1956msgid "File: %s"
1957msgstr "Файл: %s"
1958
1959#: ../gedit/gedit-print.c:557
1960msgid "Page %N of %Q"
1961msgstr "Страница %N от %Q"
1962
1963#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:1
1964msgid "About this application"
1965msgstr "Относно приложението"
1966
1967#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:2
1968msgid "Change the visibility of the output window in the current window"
1969msgstr "Промяна изгледа на изходния прозорец в текущия прозорец"
1970
1971#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:3
1972msgid "Change the visibility of the statusbar in the current window"
1973msgstr "Промяна изгледа на лентата на състоянието на текущия прозорец"
1974
1975#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:4
1976msgid "Change the visibility of the toolbar in the current window"
1977msgstr "Промяна изгледа на лентата с инструменти на текущия прозорец"
1978
1979#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:5
1980msgid "Close"
1981msgstr "Затваряне"
1982
1983#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:6
1984msgid "Close all open files"
1985msgstr "Затваряне на всички отворени файлове"
1986
1987#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:7
1988msgid "Close the current file"
1989msgstr "Затваряне на текущия файл"
1990
1991#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:8
1992msgid "Configure the application"
1993msgstr "Настройки на приложението"
1994
1995#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:9
1996msgid "Copy"
1997msgstr "Копиране"
1998
1999#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:10
2000msgid "Copy the selection"
2001msgstr "Копиране на избраната част"
2002
2003#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:11
2004msgid "Create a new document"
2005msgstr "Създаване на нов документ"
2006
2007#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:12
2008msgid "Cu_t"
2009msgstr "_Изрязване"
2010
2011#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:13
2012msgid "Cut"
2013msgstr "Изрязване"
2014
2015#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:14
2016msgid "Cut the selection"
2017msgstr "Изрязване на избраната част"
2018
2019#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:15
2020msgid "Delete"
2021msgstr "Изтриване"
2022
2023#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:16
2024msgid "Delete the selected text"
2025msgstr "Изтриване на избрания текст"
2026
2027#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:18
2028msgid "Find Ne_xt"
2029msgstr "Намиране на _следващ"
2030
2031#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:20
2032msgid "Find Pre_vious"
2033msgstr "Намиране на п_редишен"
2034
2035#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:21
2036msgid "Find Previous"
2037msgstr "Намиране на предишен"
2038
2039#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:22
2040msgid "Go to _Line..."
2041msgstr "Отиване на _ред..."
2042
2043#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:23
2044msgid "Go to a specific line"
2045msgstr "Отиване на конкретен ред"
2046
2047#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:24
2048msgid "Main toolbar"
2049msgstr "Главна лента с инструменти"
2050
2051#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:25
2052msgid "Move the current document to a new window"
2053msgstr "Премества текущия документ в нов прозорец"
2054
2055#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:26
2056msgid "New"
2057msgstr "Нов"
2058
2059#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:27
2060msgid "Open"
2061msgstr "Отваряне"
2062
2063#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:28
2064msgid "Open Location..."
2065msgstr "Отваряне на местоположение..."
2066
2067#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:29
2068msgid "Open _Location..."
2069msgstr "Отваряне на _местоположение..."
2070
2071#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:30
2072msgid "Open a file"
2073msgstr "Отваряне на файл"
2074
2075#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:31
2076msgid "Open a file from a specified location"
2077msgstr "Отваряне на файл от конкретно местоположение"
2078
2079#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:32
2080msgid "Open the gedit manual"
2081msgstr "Отваряне на наръчника за работа с gedit"
2082
2083#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:33
2084msgid "Page Set_up"
2085msgstr "_Настройки на страницата"
2086
2087#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:34
2088msgid "Paste"
2089msgstr "Поставяне"
2090
2091#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:35
2092msgid "Paste the clipboard"
2093msgstr "Поставяне на съдържанието на системния буфер"
2094
2095#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:36
2096msgid "Pr_eferences"
2097msgstr "Н_астройки"
2098
2099#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:38
2100msgid "Print Previe_w..."
2101msgstr "П_реглед на документ..."
2102
2103#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:39
2104msgid "Print Preview"
2105msgstr "Преглед на документ"
2106
2107#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:41
2108msgid "Print the current file"
2109msgstr "Печат на текущия файл"
2110
2111#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:42
2112msgid "Quit"
2113msgstr "Спиране на програмата"
2114
2115#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:43
2116msgid "Quit the program"
2117msgstr "Спиране на програмата"
2118
2119#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:44
2120msgid "Redo"
2121msgstr "Повтаряне"
2122
2123#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:45
2124msgid "Redo the undone action"
2125msgstr "Повтаряне на отменено действие"
2126
2127#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:47
2128msgid "Revert"
2129msgstr "Възстановяване"
2130
2131#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:48
2132msgid "Revert to a saved version of the file"
2133msgstr "Възстановяване на до записана версия на файла"
2134
2135#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:49
2136msgid "Save"
2137msgstr "Запазване"
2138
2139#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:50
2140msgid "Save As"
2141msgstr "Запазване като"
2142
2143#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:51
2144msgid "Save _As..."
2145msgstr "Запазване _като..."
2146
2147#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:52
2148msgid "Save all open files"
2149msgstr "Запазване на всички отворени файлове"
2150
2151#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:53
2152msgid "Save the current file"
2153msgstr "Запазване на текущия файл"
2154
2155#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:54
2156msgid "Save the current file with a different name"
2157msgstr "Записване на текущия файл с ново име"
2158
2159#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:55
2160msgid "Search backwards for the same text"
2161msgstr "Търсене назад за същия текст"
2162
2163#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:56
2164msgid "Search for and replace text"
2165msgstr "Търсене и заменяне на текст"
2166
2167#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:57
2168msgid "Search for text"
2169msgstr "Търсене за текст"
2170
2171#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:58
2172msgid "Search forwards for the same text"
2173msgstr "Търсене напред за същия тескт"
2174
2175#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:59
2176msgid "Select All"
2177msgstr "Избор на всичко"
2178
2179#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:60
2180msgid "Select _All"
2181msgstr "Избор на вси_чко"
2182
2183#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:61
2184msgid "Select the entire document"
2185msgstr "Избор на целия документ"
2186
2187#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:62
2188msgid ""
2189"Set toolbar button style according to desktop Menu and Toolbar Preferences"
2190msgstr "Установяване на стил на бутоните в съответствие с тези на десктопа"
2191
2192#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:63
2193msgid "Setup the page settings"
2194msgstr "Настройки на параметрите на страницата"
2195
2196#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:64
2197msgid "Show only icons in the toolbar"
2198msgstr "Показване само на икони в лентата с инструменти"
2199
2200#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:65
2201msgid "Show text below every icon in the toolbar"
2202msgstr "Показване на текст под иконите в лентата с инструменти"
2203
2204#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:66
2205msgid "Show text only beside important icons in the toolbar"
2206msgstr "Показване на текст само до важни икони в лентата с инструменти"
2207
2208#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:67
2209msgid "T_ext for Important Icons"
2210msgstr "Т_екст за важни икони"
2211
2212#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:68
2213msgid "Undo"
2214msgstr "Отменяне"
2215
2216#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:69
2217msgid "Undo the last action"
2218msgstr "Отменяне на последното действие"
2219
2220#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:70
2221msgid "_About"
2222msgstr "_Относно"
2223
2224#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:71
2225msgid "_Close"
2226msgstr "_Затваряне"
2227
2228#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:72
2229msgid "_Close All"
2230msgstr "Зат_варяне на всички"
2231
2232#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:73
2233msgid "_Contents"
2234msgstr "_Ръководство"
2235
2236#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:74
2237msgid "_Copy"
2238msgstr "_Копиране"
2239
2240#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:75
2241msgid "_Customize Toolbar"
2242msgstr "Настройки на ле_нтата с инструменти"
2243
2244#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:76
2245msgid "_Delete"
2246msgstr "Из_триване"
2247
2248#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:77
2249msgid "_Desktop Default"
2250msgstr "_По подразбиране"
2251
2252#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:78
2253msgid "_Documents"
2254msgstr "_Документи"
2255
2256#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:79
2257msgid "_Edit"
2258msgstr "_Редактиране"
2259
2260#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:80
2261msgid "_File"
2262msgstr "_Файл"
2263
2264#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:81
2265msgid "_Find..."
2266msgstr "_Търсене..."
2267
2268#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:82
2269msgid "_Help"
2270msgstr "_Помощ"
2271
2272#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:83
2273msgid "_Highlight Mode"
2274msgstr "Режим на о_светяване"
2275
2276#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:84
2277msgid "_Icons Only"
2278msgstr "_Само икони"
2279
2280#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:86
2281msgid "_New"
2282msgstr "_Нов документ"
2283
2284#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:87
2285msgid "_Open..."
2286msgstr "_Отваряне..."
2287
2288#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:88
2289msgid "_Output Window"
2290msgstr "_Изходни съобщения"
2291
2292#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:89
2293msgid "_Paste"
2294msgstr "_Поставяне"
2295
2296#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:90
2297msgid "_Print..."
2298msgstr "_Печат..."
2299
2300#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:91
2301msgid "_Quit"
2302msgstr "_Спиране на програмата"
2303
2304#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:92
2305msgid "_Redo"
2306msgstr "Повтаряне"
2307
2308#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:93
2309msgid "_Replace..."
2310msgstr "_Замяна..."
2311
2312#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:95
2313msgid "_Save"
2314msgstr "_Запазване"
2315
2316#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:96
2317msgid "_Save All"
2318msgstr "_Запазване на всички"
2319
2320#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:97
2321msgid "_Search"
2322msgstr "_Търсене"
2323
2324#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:98
2325msgid "_Statusbar"
2326msgstr "Лента на _състоянието"
2327
2328#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:99
2329msgid "_Text for All Icons"
2330msgstr "_Текст за всички икони"
2331
2332#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:100
2333msgid "_Toolbar"
2334msgstr "Лента с _инструменти"
2335
2336#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:101
2337msgid "_Tools"
2338msgstr "Инс_трументи"
2339
2340#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:102
2341msgid "_Undo"
2342msgstr "_Отмяна"
2343
2344#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:103
2345msgid "_View"
2346msgstr "_Изглед"
2347
2348#: ../gedit/gedit-utils.c:686
2349msgid " (invalid Unicode)"
2350msgstr "(невалиден Уникод)"
2351
2352#.
2353#. if (col == chars)
2354#. msg = g_strdup_printf (_("  Ln %d, Col %d"), row + 1, col + 1);
2355#. else
2356#. msg = g_strdup_printf (_("  Ln %d, Col %d-%d"), row + 1, chars + 1, col + 1);
2357#.
2358#. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for "Column". Please,
2359#. use abbreviations if possible to avoid space problems.
2360#: ../gedit/gedit-view.c:885
2361#, c-format
2362msgid "  Ln %d, Col %d"
2363msgstr "  Ред %d, Кол. %d"
2364
2365#: ../gedit/gedit-view.c:921
2366msgid "  OVR"
2367msgstr "  OVR"
2368
2369#: ../gedit/gedit-view.c:923
2370msgid "  INS"
2371msgstr "  INS"
2372
2373#: ../gedit/gedit2.c:83
2374msgid ""
2375"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
2376"command line"
2377msgstr ""
2378"Кодова таблица, която да бъде използвана при отварянето на файлове чрез "
2379"командния ред"
2380
2381#: ../gedit/gedit2.c:86
2382msgid "Quit an existing instance of gedit"
2383msgstr "Спиране на работещ gedit"
2384
2385#: ../gedit/gedit2.c:89
2386msgid "Create a new toplevel window in an existing instance of gedit"
2387msgstr "Създаване на нов прозорец в работещ gedit"
2388
2389#: ../gedit/gedit2.c:92
2390msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
2391msgstr "Създаване на нов документ в работещ gedit"
2392
2393#: ../gedit/gedit2.c:168
2394#, c-format
2395msgid "The specified encoding \"%s\" is not valid\n"
2396msgstr "Избраната кодова таблица \"%s\" не е валидна\n"
2397
2398#: ../gedit/gedit-convert.c:91
2399msgid "The file you are trying to open contains an invalid byte sequence."
2400msgstr ""
2401"Файлът, който искате да отворите, съдържа невалидна битова последователност."
2402
2403#: ../gedit/gedit-convert.c:160 ../gedit/gedit-convert.c:204
2404msgid ""
2405"gedit was not able to automatically determine the encoding of the file you "
2406"want to open."
2407msgstr ""
2408"gedit не успя да определи автоматично кодовата таблица на отворения файл."
2409
2410#: ../plugins/changecase/changecase.c:43
2411msgid "C_hange Case"
2412msgstr "Пр_омяна на регистъра"
2413
2414#: ../plugins/changecase/changecase.c:49
2415msgid "All _Upper Case"
2416msgstr "Само големи букви"
2417
2418#: ../plugins/changecase/changecase.c:50
2419msgid "All _Lower Case"
2420msgstr "Само малки букви"
2421
2422#: ../plugins/changecase/changecase.c:51
2423msgid "_Invert Case"
2424msgstr "Обръщане на капитализацията"
2425
2426#: ../plugins/changecase/changecase.c:52
2427msgid "_Title Case"
2428msgstr "Капитализация на заглавието"
2429
2430#: ../plugins/changecase/changecase.c:54
2431msgid "Change selected text to upper case"
2432msgstr "Промяна на избрания текст към големи букви"
2433
2434#: ../plugins/changecase/changecase.c:55
2435msgid "Change selected text to lower case"
2436msgstr "Промяна на избрания текст към малки букви"
2437
2438#: ../plugins/changecase/changecase.c:56
2439msgid "Invert the case of selected text"
2440msgstr "Обръщане капитализацията на избрания текст"
2441
2442#: ../plugins/changecase/changecase.c:57
2443msgid "Capitalize the first letter of each selected word"
2444msgstr "Капитализиране на първата буква на всяка маркирана дума"
2445
2446#: ../plugins/changecase/changecase.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2447msgid "Change Case"
2448msgstr "Сменяне на капитализацията"
2449
2450#: ../plugins/changecase/changecase.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2451msgid "Changes the case of selected text."
2452msgstr "Промяна на капитализацията на избрания текст."
2453
2454#: ../plugins/docinfo/docinfo.c:45
2455msgid "_Document Statistics"
2456msgstr "_Статистика за документа"
2457
2458#: ../plugins/docinfo/docinfo.c:48
2459msgid "Get statistic info on current document"
2460msgstr "Статистическа информация за текущия документ"
2461
2462#: ../plugins/docinfo/docinfo.c:139
2463#: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2464msgid "Document Statistics"
2465msgstr "Статистика за документа"
2466
2467#: ../plugins/docinfo/docinfo.c:153
2468msgid "_Update"
2469msgstr "_Подновяване"
2470
2471#: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2472msgid ""
2473"Analyzes the current document and reports the number of words, lines, "
2474"characters and non-space characters in it."
2475msgstr "Анализира текущия документ и определя броя думи, редове, знаци в него."
2476
2477#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:2
2478msgid "0"
2479msgstr "0"
2480
2481#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:3
2482msgid "<span weight=\"bold\">File Name</span>"
2483msgstr "<span weight=\"bold\">Име на файл</span>"
2484
2485#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:4
2486msgid "Bytes"
2487msgstr "Байта"
2488
2489#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:5
2490msgid "Characters (no spaces)"
2491msgstr "Символи (без интервали)"
2492
2493#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:6
2494msgid "Characters (with spaces)"
2495msgstr "Символи (с интервали)"
2496
2497#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:8
2498msgid "Update"
2499msgstr "Подновяване"
2500
2501#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:9
2502msgid "Words"
2503msgstr "Думи"
2504
2505#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:10
2506msgid "gedit: Document Info plugin"
2507msgstr "gedit: Модул \"Информация за документа\""
2508
2509#: ../plugins/indent/indent.c:45
2510msgid "_Indent"
2511msgstr "_Отстъп надясно"
2512
2513#: ../plugins/indent/indent.c:47
2514msgid "Indent selected lines"
2515msgstr "Отместване навътре на избрани редове (оформяне на абзац)"
2516
2517#: ../plugins/indent/indent.c:49
2518msgid "U_nindent"
2519msgstr "Отстъп наляво"
2520
2521#: ../plugins/indent/indent.c:51
2522msgid "Unindent selected lines"
2523msgstr "Отместване навън за избрани редове (премахване на абзац)"
2524
2525#: ../plugins/indent/indent.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2526msgid "Indent lines"
2527msgstr "Отстъп надясно на редове"
2528
2529#: ../plugins/indent/indent.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2530msgid "Indents or un-indents selected lines."
2531msgstr "Отместване или премахване на отместването на избраните редове."
2532
2533#: ../plugins/sample/sample.c:43
2534msgid "Insert User Na_me"
2535msgstr "Вмъкване на _име на потребител"
2536
2537#: ../plugins/sample/sample.c:46
2538msgid "Insert the user name at the cursor position"
2539msgstr "Вмъкване на име на потребител на позицията на текущия курсор"
2540
2541#: ../plugins/sample/sample.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2542msgid "Inserts the user name at the cursor position."
2543msgstr "Вмъкване на име на потребител на позицията на текущия курсор."
2544
2545#: ../plugins/sample/sample.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2546msgid "User name"
2547msgstr "Име на потребител"
2548
2549#: ../plugins/savecopy/savecopy.c:49
2550msgid "Sa_ve Copy..."
2551msgstr "Запазване на копие..."
2552
2553#: ../plugins/savecopy/savecopy.c:52
2554msgid "Save a copy of the current document"
2555msgstr "Запазване на копие на текущия документ"
2556
2557#: ../plugins/savecopy/savecopy.c:262
2558#, c-format
2559msgid "Could not save a copy of the file to \"%s\""
2560msgstr "Не може да се запази копие на файла в \"%s\""
2561
2562#: ../plugins/savecopy/savecopy.c:361
2563msgid "You are trying to overwrite the original file"
2564msgstr "Опитвате се да презапишете оригиналния файл."
2565
2566#: ../plugins/savecopy/savecopy.c:470
2567msgid "Save Copy..."
2568msgstr "Запазване на копие..."
2569
2570#. translators: %s is a filename
2571#: ../plugins/savecopy/savecopy.c:502 ../plugins/savecopy/savecopy.c:512
2572#, c-format
2573msgid "%s (copy)"
2574msgstr "%s (копие)"
2575
2576#: ../plugins/savecopy/savecopy.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2577msgid "Save a Copy"
2578msgstr "Запазване на копие"
2579
2580#: ../plugins/savecopy/savecopy.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2581msgid "Saves a copy of the current document to a local or remote location."
2582msgstr "Запазва копие на текущия документ на локално или отдалечено място."
2583
2584#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:56
2585msgid "_Run Command..."
2586msgstr "_Изпълняване на команда..."
2587
2588#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:59
2589msgid "Run a command"
2590msgstr "Изпълняване на команда"
2591
2592#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:156
2593#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:576
2594msgid "Stopped"
2595msgstr "Спрян"
2596
2597#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:355
2598msgid "Run Command"
2599msgstr "Изпълняване на команда"
2600
2601#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:374
2602msgid "_Run"
2603msgstr "_Стартиране"
2604
2605#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:582
2606msgid "Done"
2607msgstr "Готово"
2608
2609#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:584
2610msgid "Failed"
2611msgstr "Неуспех"
2612
2613#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:754
2614msgid ""
2615"The shell command entry is empty.\n"
2616"\n"
2617"Please, insert a valid shell command."
2618msgstr ""
2619"Въведената командата е празна. \n"
2620"\n"
2621"Въведете валидна команда."
2622
2623#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:776
2624msgid ""
2625"Error parsing the shell command.\n"
2626"\n"
2627"Please, insert a valid shell command."
2628msgstr ""
2629"Грешка в синтаксиса на командата.\n"
2630"\n"
2631"Въведете валидна команда."
2632
2633#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:854
2634msgid "Executing command"
2635msgstr "Изпълнение на команда"
2636
2637#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:919
2638msgid "An error occurred while running the selected command."
2639msgstr "Грешка при изпълнението на избраната команда."
2640
2641#: ../plugins/shell_output/shell_output.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2642msgid ""
2643"Executes an external program and, if required, displays its output in the "
2644"output window."
2645msgstr ""
2646"Изпълнение на външна програма и евентуално прихващане на нейния изход в "
2647"изходния прозорец."
2648
2649#: ../plugins/shell_output/shell_output.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2650msgid "Shell command"
2651msgstr "Команда от шел"
2652
2653#: ../plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:2
2654msgid "Co_mmand:"
2655msgstr "Ко_манда"
2656
2657#: ../plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:3
2658msgid "Select the working directory..."
2659msgstr "Изберете работната директория..."
2660
2661#: ../plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:4
2662msgid "_Show results in Output Window"
2663msgstr "_Показване на изходните резултати в прозорец"
2664
2665#: ../plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:5
2666msgid "_Working directory:"
2667msgstr "_Работна директория:"
2668
2669#: ../plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:6
2670msgid "gedit: Shell Output plugin"
2671msgstr "gedit: Модул \"Изход на обвивка\""
2672
2673#: ../plugins/sort/sort.c:29
2674msgid "S_ort..."
2675msgstr "_Подреждане..."
2676
2677#: ../plugins/sort/sort.c:32
2678msgid "Sort the current document or selection."
2679msgstr "Подреждане на текущия документ или избран текст."
2680
2681#: ../plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2682#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:3
2683msgid "Sort"
2684msgstr "Подреждане"
2685
2686#: ../plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2687msgid "Sorts a document or selected text."
2688msgstr "Подреждане на документ или избран текст."
2689
2690#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:1
2691msgid "R_emove duplicates"
2692msgstr "Пр_емахване на повтарящите се"
2693
2694#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:2
2695msgid "S_tart at column:"
2696msgstr "_Започване от колона:"
2697
2698#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:4
2699msgid "You cannot undo a sort operation"
2700msgstr "Операция за подреждане не може да се отменя"
2701
2702#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:5
2703msgid "_Ignore case"
2704msgstr "_Игнориране на малки/големи"
2705
2706#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:6
2707msgid "_Reverse order"
2708msgstr "Обратен _ред"
2709
2710#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:7
2711msgid "_Sort"
2712msgstr "_Подреждане"
2713
2714#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:419
2715#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:511
2716msgid "(no suggested words)"
2717msgstr "(няма предположения)"
2718
2719#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:443
2720msgid "_More..."
2721msgstr "_Още"
2722
2723#. Ignore all
2724#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:496
2725msgid "_Ignore All"
2726msgstr "_Игнориране на всички"
2727
2728#. + Add to Dictionary
2729#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:509
2730msgid "_Add"
2731msgstr "_Добавяне"
2732
2733#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:546
2734msgid "_Spelling Suggestions..."
2735msgstr "_Предложения за правопис..."
2736
2737#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:289
2738msgid "Check Spelling"
2739msgstr "Проверка на правописа"
2740
2741#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:300
2742msgid "Suggestions"
2743msgstr "Предложения"
2744
2745#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:615
2746msgid "(correct spelling)"
2747msgstr "(няма правописни грешки)"
2748
2749#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:800
2750msgid "Completed spell checking"
2751msgstr "Проверката на правописа проключи"
2752
2753#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:79
2754msgid "Afrikaans"
2755msgstr "африкаанс"
2756
2757#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:80
2758msgid "Amharic"
2759msgstr "амхарски"
2760
2761#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:81
2762msgid "Azerbaijani"
2763msgstr "азербайджански"
2764
2765#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:82
2766msgid "Belarusian"
2767msgstr "беларуски"
2768
2769#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:83
2770msgid "Bulgarian"
2771msgstr "български"
2772
2773#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:84
2774msgid "Bengali"
2775msgstr "бенгали"
2776
2777#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:85
2778msgid "Breton"
2779msgstr "британски"
2780
2781#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:86
2782msgid "Catalan"
2783msgstr "каталонски"
2784
2785#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:87
2786msgid "Czech"
2787msgstr "чешки"
2788
2789#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:88
2790msgid "Welsh"
2791msgstr "уелски"
2792
2793#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:89
2794msgid "Danish"
2795msgstr "датски"
2796
2797#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:90
2798msgid "German (Austria)"
2799msgstr "немски (Австрия)"
2800
2801#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:91
2802msgid "German (Germany)"
2803msgstr "немски (Германия)"
2804
2805#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:92
2806msgid "German (Swiss)"
2807msgstr "немски (Швейцария)"
2808
2809#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:94
2810msgid "English (American)"
2811msgstr "английски (Америка)"
2812
2813#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:95
2814msgid "English (British)"
2815msgstr "английски (Британия)"
2816
2817#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:96
2818msgid "English (Canadian)"
2819msgstr "английски (Канада)"
2820
2821#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:97
2822msgid "Esperanto"
2823msgstr "есперанто"
2824
2825#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:98
2826msgid "Spanish"
2827msgstr "испански"
2828
2829#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:99
2830msgid "Estonian"
2831msgstr "естонски"
2832
2833#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:100
2834msgid "Persian"
2835msgstr "персийски"
2836
2837#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:101
2838msgid "Finnish"
2839msgstr "финландски"
2840
2841#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:102
2842msgid "Faroese"
2843msgstr "фаройски"
2844
2845#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:103
2846msgid "French (France)"
2847msgstr "френски (Франция)"
2848
2849#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:104
2850msgid "French (Swiss)"
2851msgstr "френски (Швейцария)"
2852
2853#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:105
2854msgid "Irish"
2855msgstr "ирландски"
2856
2857#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:106
2858msgid "Scottish Gaelic"
2859msgstr "шотландски галски"
2860
2861#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:107
2862msgid "Gallegan"
2863msgstr "галеган"
2864
2865#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:108
2866msgid "Manx Gaelic"
2867msgstr "манкс галски"
2868
2869#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:110
2870msgid "Hindi"
2871msgstr "хинди"
2872
2873#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:111
2874msgid "Croatian"
2875msgstr "хърватски"
2876
2877#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:112
2878msgid "Upper Sorbian"
2879msgstr "горен сорбиан"
2880
2881#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:113
2882msgid "Hungarian"
2883msgstr "унгарски"
2884
2885#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:114
2886msgid "Interlingua (IALA)"
2887msgstr "интерлингуа (IALA)"
2888
2889#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:115
2890msgid "Indonesian"
2891msgstr "индонезийски"
2892
2893#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:116
2894msgid "Icelandic"
2895msgstr "исландски"
2896
2897#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:117
2898msgid "Italian"
2899msgstr "италиански"
2900
2901#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:118
2902msgid "Kurdish"
2903msgstr "кюрдски"
2904
2905#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:119
2906msgid "Latin"
2907msgstr "латински"
2908
2909#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:120
2910msgid "Lithuanian"
2911msgstr "литовски"
2912
2913#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:121
2914msgid "Latvian"
2915msgstr "латвийски"
2916
2917#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:122
2918msgid "Malagasy"
2919msgstr "Малагаси"
2920
2921#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:123
2922msgid "Maori"
2923msgstr "маори"
2924
2925#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:124
2926msgid "Macedonian"
2927msgstr "македонски"
2928
2929#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:125
2930msgid "Mongolian"
2931msgstr "монголски"
2932
2933#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:126
2934msgid "Malay"
2935msgstr "малайски"
2936
2937#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:127
2938msgid "Maltese"
2939msgstr "малтийски"
2940
2941#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:128
2942msgid "Norwegian Bokmal"
2943msgstr "норвежки бокмал"
2944
2945#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:129
2946msgid "Dutch"
2947msgstr "датски"
2948
2949#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:130
2950msgid "Norwegian Nynorsk"
2951msgstr "норвежки нинорск"
2952
2953#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:131
2954msgid "Norwegian"
2955msgstr "норвежки"
2956
2957#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:132
2958msgid "Nyanja"
2959msgstr "Нианя"
2960
2961#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:133
2962msgid "Polish"
2963msgstr "полски"
2964
2965#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:134
2966msgid "Portuguese (Portugal)"
2967msgstr "португалски (Португалия)"
2968
2969#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:135
2970msgid "Portuguese (Brazilian)"
2971msgstr "португалски (Бразилия)"
2972
2973#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:136
2974msgid "Quechua"
2975msgstr "куечуа"
2976
2977#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:138
2978msgid "Russian"
2979msgstr "руски"
2980
2981#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:139
2982msgid "Kinyarwanda"
2983msgstr "киниуарванда"
2984
2985#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:140
2986msgid "Sardinian"
2987msgstr "сардински"
2988
2989#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:141
2990msgid "Slovak"
2991msgstr "словашки"
2992
2993#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:142
2994msgid "Slovenian"
2995msgstr "словенски"
2996
2997#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:143
2998msgid "Swedish"
2999msgstr "шведски"
3000
3001#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:144
3002msgid "Swahili"
3003msgstr "суахили"
3004
3005#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:145
3006msgid "Tamil"
3007msgstr "тамилски"
3008
3009#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:146
3010msgid "Tetum"
3011msgstr "тетум"
3012
3013#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:147
3014msgid "Tagalog"
3015msgstr "тагалог"
3016
3017#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:148
3018msgid "Tswana"
3019msgstr "тсвана"
3020
3021#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:150
3022msgid "Ukrainian"
3023msgstr "украински"
3024
3025#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:151
3026msgid "Uzbek"
3027msgstr "узбекски"
3028
3029#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:153
3030msgid "Walloon"
3031msgstr "валон"
3032
3033#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:154
3034msgid "Yiddish"
3035msgstr "йидиш"
3036
3037#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:155
3038msgid "Zulu"
3039msgstr "зулу"
3040
3041#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:826
3042msgid "Default"
3043msgstr "Стандартен"
3044
3045#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:239
3046#, c-format
3047msgid "Could not find the required widgets inside %s."
3048msgstr "Необходим инструмент не може да бъде намерен в %s."
3049
3050#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:258
3051msgid "Languages"
3052msgstr "Езици"
3053
3054#: ../plugins/spell/languages-dialog.glade2.h:1
3055msgid "Select the _language of the current document."
3056msgstr "Избор на _езика на текущия документ."
3057
3058#: ../plugins/spell/languages-dialog.glade2.h:2
3059msgid "Set language"
3060msgstr "Избор на език"
3061
3062#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:2
3063msgid "<b>Language</b>"
3064msgstr "<b>Език</b>"
3065
3066#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:3
3067msgid "<b>word</b>"
3068msgstr "<b>дума</b>"
3069
3070#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:4
3071msgid "Add w_ord"
3072msgstr "Добавяне на _дума"
3073
3074#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:5
3075msgid "Cha_nge"
3076msgstr "Заме_няне"
3077
3078#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:6
3079msgid "Change A_ll"
3080msgstr "Замяна на _всички"
3081
3082#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:7
3083msgid "Change _to:"
3084msgstr "Замяна _с:"
3085
3086#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:8
3087msgid "Check _Word"
3088msgstr "Проверка на д_ума"
3089
3090#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:9
3091msgid "Check spelling"
3092msgstr "Проверка на правописа"
3093
3094#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:10
3095msgid "Ignore _All"
3096msgstr "_Игнориране на всички"
3097
3098#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:11
3099msgid "Language:"
3100msgstr "Език:"
3101
3102#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:12
3103msgid "Mispelled word:"
3104msgstr "Сгрешена дума:"
3105
3106#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:13
3107msgid "User dictionary:"
3108msgstr "Потребителски речник:"
3109
3110#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:14
3111msgid "_Ignore"
3112msgstr "_Игнориране"
3113
3114#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:15
3115msgid "_Suggestions:"
3116msgstr "_Предложения:"
3117
3118#: ../plugins/spell/spell.c:52
3119msgid "_Check Spelling"
3120msgstr "Про_верка на правописа"
3121
3122#: ../plugins/spell/spell.c:55
3123msgid "Check the current document for incorrect spelling"
3124msgstr "Проверява текущия документ за некоректен правопис"
3125
3126#: ../plugins/spell/spell.c:57
3127msgid "_Autocheck Spelling"
3128msgstr "_Автоматична проверка на правописа"
3129
3130#: ../plugins/spell/spell.c:60
3131msgid "Automatically spell-check the current document"
3132msgstr "Автоматична проверка на текущия документ за правописни грешки"
3133
3134#: ../plugins/spell/spell.c:62
3135msgid "Set _Language"
3136msgstr "Избор на _език"
3137
3138#: ../plugins/spell/spell.c:65
3139msgid "Set the language of the current document"
3140msgstr "Задаване на езика на текущия документ"
3141
3142#: ../plugins/spell/spell.c:625
3143msgid "The document is empty."
3144msgstr "Документът не съдържа текст."
3145
3146#: ../plugins/spell/spell.c:643
3147msgid "The selected text does not contain misspelled words."
3148msgstr "Избраният текст не съдържа сгрешени думи."
3149
3150#: ../plugins/spell/spell.c:644
3151msgid "The document does not contain misspelled words."
3152msgstr "Документът не съдържа сгрешени думи."
3153
3154#: ../plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3155msgid "Checks the spelling of the current document."
3156msgstr "Проверка на правописа на текущия документ."
3157
3158#: ../plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3159msgid "Spell checker"
3160msgstr "Проверка на правописа"
3161
3162#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:1
3163msgid "Abbreviated form"
3164msgstr "Съкратена форма"
3165
3166#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:2
3167msgid "Abbreviation"
3168msgstr "Съкращение"
3169
3170#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:3
3171msgid "Above"
3172msgstr "Отгоре"
3173
3174#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:4
3175msgid "Accessibility key character"
3176msgstr "Символ на ключ за достъпност"
3177
3178#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:5
3179msgid "Acronym"
3180msgstr "Акроним"
3181
3182#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:6
3183msgid "Align"
3184msgstr "Подравняване"
3185
3186#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:7
3187msgid "Alignment character"
3188msgstr "Подравняващ символ"
3189
3190#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:8
3191msgid "Alternative"
3192msgstr "Алттернативен"
3193
3194#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:9
3195msgid "Anchor"
3196msgstr "Anchor"
3197
3198#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:10
3199msgid "Anchor URI"
3200msgstr "Anchor URI"
3201
3202#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:11
3203msgid "Applet class file code"
3204msgstr "Applet class file code"
3205
3206#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:12
3207msgid "Array"
3208msgstr "Array"
3209
3210#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:13
3211msgid "Associated information"
3212msgstr "Асоциирана информация"
3213
3214#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:14
3215msgid "Author info"
3216msgstr "Информация за автора"
3217
3218#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:15
3219msgid "Axis related headers"
3220msgstr "Колонтитули свързани с оста"
3221
3222#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:16
3223msgid "BGSound"
3224msgstr "BGSound"
3225
3226#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:17
3227msgid "Background color"
3228msgstr "Фонов цвят:"
3229
3230#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:18
3231msgid "Background texture tile"
3232msgstr "Текстурна плочка за фон"
3233
3234#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:19
3235msgid "Base URI"
3236msgstr "Базов адрес"
3237
3238#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:20
3239msgid "Base font"
3240msgstr "Базов шрифт"
3241
3242#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:21
3243msgid "Behavior"
3244msgstr "Поведение"
3245
3246#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:22
3247msgid "Blinking text"
3248msgstr "Мигащ текст"
3249
3250#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:24
3251msgid "Border"
3252msgstr "Граница"
3253
3254#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:25
3255msgid "Border color"
3256msgstr "Цвят на границата"
3257
3258#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:26
3259msgid "Box"
3260msgstr "Кутия"
3261
3262#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:27
3263msgid "Cell rowspan"
3264msgstr "Cell rowspan"
3265
3266#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:28
3267msgid "Center"
3268msgstr "Център"
3269
3270#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:29
3271msgid "Character encoding of linked resource"
3272msgstr "Кодова таблица на свързания ресурс"
3273
3274#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:30
3275msgid "Checked(state)"
3276msgstr "Checked(state)"
3277
3278#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:31
3279msgid "Citation"
3280msgstr "Цитат"
3281
3282#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:32
3283msgid "Cite reason for change"
3284msgstr "Cite reason for change"
3285
3286#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:33
3287msgid "Class implementation ID"
3288msgstr "Class implementation ID"
3289
3290#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:34
3291msgid "Class list"
3292msgstr "Class list"
3293
3294#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:35
3295msgid "Clear text flow control"
3296msgstr "Свободен контрол на потока на текста"
3297
3298#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:36
3299msgid "Code content type"
3300msgstr "Вид на съдържанието на кода"
3301
3302#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:37
3303msgid "Color of selected links"
3304msgstr "Цвят на избраните препратки"
3305
3306#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:38
3307msgid "Column span"
3308msgstr "Column span"
3309
3310#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:39
3311msgid "Columns"
3312msgstr "Колони"
3313
3314#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:40
3315msgid "Comment"
3316msgstr "Коментар"
3317
3318#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:41
3319msgid "Computer code fragment"
3320msgstr "Фрагментиране на компютърния код"
3321
3322#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:42
3323msgid "Content scheme"
3324msgstr "Схема на съдържанието"
3325
3326#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:43
3327msgid "Content type"
3328msgstr "Вид на съдържанието"
3329
3330#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:44
3331msgid "Coordinates"
3332msgstr "Координати"
3333
3334#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:45
3335msgid "DIV Style container"
3336msgstr "DIV Style container"
3337
3338#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:46
3339msgid "DIV container"
3340msgstr "DIV container"
3341
3342#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:47
3343msgid "Date and time of change"
3344msgstr "Дата и време на промяна"
3345
3346#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:48
3347msgid "Declare flag"
3348msgstr "Declare flag"
3349
3350#. Translators: DEFER is an optional attribute of the <script> tag.
3351#. It indicates that the script is not going to generate any document
3352#. content. The browser can continue parsing and drawing the page.
3353#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:52
3354msgid "Defer attribute"
3355msgstr "Defer attribute"
3356
3357#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:53
3358msgid "Definition description"
3359msgstr "Описание на определение"
3360
3361#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:54
3362msgid "Definition list"
3363msgstr "Списък с определения"
3364
3365#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:55
3366msgid "Definition term"
3367msgstr "Дефиниция"
3368
3369#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:56
3370msgid "Deleted text"
3371msgstr "Изтрит текст"
3372
3373#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:57
3374msgid "Direction"
3375msgstr "Посока"
3376
3377#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:58
3378msgid "Directionality"
3379msgstr "Directionality"
3380
3381#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:59
3382msgid "Directory list"
3383msgstr "Списък с папки"
3384
3385#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:60
3386msgid "Disabled"
3387msgstr "Изключено"
3388
3389#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:61
3390msgid "Document base"
3391msgstr "База на документа"
3392
3393#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:62
3394msgid "Document body"
3395msgstr "Тялото на документа"
3396
3397#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:63
3398msgid "Document head"
3399msgstr "Главница на документа"
3400
3401#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:64
3402msgid "Document title"
3403msgstr "Заглавие на документа"
3404
3405#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:65
3406msgid "Document type"
3407msgstr "Вид на документа"
3408
3409#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:66
3410msgid "Element ID"
3411msgstr "ID на елемента"
3412
3413#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:67
3414msgid "Embedded object"
3415msgstr "Вграден обект"
3416
3417#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:68
3418#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:9
3419msgid "Emphasis"
3420msgstr "Emphasis"
3421
3422#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:69
3423msgid "Encode type"
3424msgstr "Тип кодиране"
3425
3426#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:70
3427msgid "Figure"
3428msgstr "Фигура"
3429
3430#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:71
3431msgid "Font face"
3432msgstr "Име на шрифт"
3433
3434#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:72
3435msgid "For label"
3436msgstr "За етикет"
3437
3438#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:73
3439msgid "Forced line break"
3440msgstr "Forced line break"
3441
3442#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:74
3443msgid "Form"
3444msgstr "Формуляр"
3445
3446#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:75
3447msgid "Form action handler"
3448msgstr "Form action handler"
3449
3450#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:76
3451msgid "Form control group"
3452msgstr "Form control group"
3453
3454#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:77
3455msgid "Form field label text"
3456msgstr "Form field label text"
3457
3458#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:78
3459msgid "Form input"
3460msgstr "Form input"
3461
3462#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:79
3463msgid "Form input type"
3464msgstr "Вид на входа на формуляра"
3465
3466#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:80
3467msgid "Form method"
3468msgstr "Метод на формуляра"
3469
3470#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:81
3471msgid "Forward link"
3472msgstr "Препращане на връзка"
3473
3474#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:82
3475msgid "Frame"
3476msgstr "Frame"
3477
3478#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:83
3479msgid "Frame render parts"
3480msgstr "Frame render parts"
3481
3482#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:84
3483msgid "Frame source"
3484msgstr "Frame source"
3485
3486#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:85
3487msgid "Frame target"
3488msgstr "Frame target"
3489
3490#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:86
3491msgid "Frameborder"
3492msgstr "Frameborder"
3493
3494#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:87
3495msgid "Frameset"
3496msgstr "Frameset"
3497
3498#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:88
3499msgid "Frameset columns"
3500msgstr "Frameset columns"
3501
3502#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:89
3503msgid "Frameset rows"
3504msgstr "Frameset rows"
3505
3506#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:90
3507msgid "Framespacing"
3508msgstr "Framespacing"
3509
3510#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:91
3511msgid "Generic embedded object"
3512msgstr "Общ вграден обект"
3513
3514#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:92
3515msgid "Generic metainformation"
3516msgstr "Обща мета-информация"
3517
3518#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:93
3519msgid "Generic span"
3520msgstr "Generic span"
3521
3522#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:94
3523msgid "HREF URI"
3524msgstr "HREF URI"
3525
3526#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:95
3527msgid "HTML - Special Characters"
3528msgstr "HTML - Специални символи"
3529
3530#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:96
3531msgid "HTML - Tags"
3532msgstr "HTML - Тагове"
3533
3534#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:97
3535msgid "HTML root element"
3536msgstr "HTML root element"
3537
3538#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:98
3539msgid "HTML version"
3540msgstr "Версия на HTML"
3541
3542#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:99
3543msgid "HTTP header name"
3544msgstr "HTTP header name"
3545
3546#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:100
3547msgid "Header cell ID's"
3548msgstr "Header cell ID's"
3549
3550#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:101
3551msgid "Heading"
3552msgstr "Глава"
3553
3554#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:102
3555msgid "Heading 1"
3556msgstr "Поразделение 1"
3557
3558#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:103
3559msgid "Heading 2"
3560msgstr "Подразделение 2"
3561
3562#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:104
3563msgid "Heading 3"
3564msgstr "Подразделение 3"
3565
3566#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:105
3567msgid "Heading 4"
3568msgstr "Подразделение 4"
3569
3570#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:106
3571msgid "Heading 5"
3572msgstr "Подразделение 5"
3573
3574#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:107
3575msgid "Heading 6"
3576msgstr "Подразделение 6"
3577
3578#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:108
3579msgid "Height"
3580msgstr "Височина"
3581
3582#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:109
3583msgid "Horizontal rule"
3584msgstr "Хоризонтално правило"
3585
3586#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:110
3587msgid "Horizontal space"
3588msgstr "Horizontal space"
3589
3590#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:111
3591msgid "I18N BiDi over-ride"
3592msgstr "I18N BiDi over-ride"
3593
3594#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:112
3595msgid "Image"
3596msgstr "Изображение"
3597
3598#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:113
3599msgid "Image map"
3600msgstr "Разграфено изображение"
3601
3602#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:114
3603msgid "Image map area"
3604msgstr "Район на разграфеното изображение"
3605
3606#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:115
3607msgid "Image map name"
3608msgstr "Име на разграфеното изображение"
3609
3610#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:116
3611msgid "Image source"
3612msgstr "Източник на изображението"
3613
3614#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:117
3615msgid "Inline frame"
3616msgstr "Вътрешна рамка"
3617
3618#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:118
3619msgid "Inline layer"
3620msgstr "Inline layer"
3621
3622#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:119
3623msgid "Inserted text"
3624msgstr "Вмъкнат текст"
3625
3626#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:120
3627msgid "Instance definition"
3628msgstr "Instance definition"
3629
3630#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:121
3631msgid "Italic text"
3632msgstr "Наклонен текст"
3633
3634#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:122
3635msgid "Java applet"
3636msgstr "Java аплет"
3637
3638#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:123
3639msgid "Label"
3640msgstr "Етикет"
3641
3642#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:124
3643msgid "Language code"
3644msgstr "Езиков код"
3645
3646#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:125
3647msgid "Large text style"
3648msgstr "Едър текст"
3649
3650#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:126
3651msgid "Layer"
3652msgstr "Слой"
3653
3654#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:127
3655msgid "Link color"
3656msgstr "Цвят на препратката"
3657
3658#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:128
3659msgid "List item"
3660msgstr "Елемент от списък"
3661
3662#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:129
3663msgid "List of MIME types for file upload"
3664msgstr "Списък с MIME типове за качване на файлове"
3665
3666#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:130
3667msgid "List of supported character sets"
3668msgstr "Списък с поддържаните кодови таблици."
3669
3670#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:131
3671msgid "Listing"
3672msgstr "Listing"
3673
3674#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:132
3675msgid "Local change to font"
3676msgstr "Локална промяна на шрифта"
3677
3678#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:133
3679msgid "Long description link"
3680msgstr "Връзка с дълго описание"
3681
3682#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:134
3683msgid "Long quotation"
3684msgstr "Дълъг цитат"
3685
3686#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:135
3687msgid "Mail link"
3688msgstr "Препратка към ел. поща"
3689
3690#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:136
3691msgid "Margin pixel height"
3692msgstr "Височина на границата в пиксели"
3693
3694#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:137
3695msgid "Margin pixel width"
3696msgstr "Ширина на границата в пиксели"
3697
3698#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:138
3699msgid "Marquee"
3700msgstr "Marquee"
3701
3702#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:139
3703msgid "Maximum length of text field"
3704msgstr "Максимална дължина на текстово поле"
3705
3706#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:140
3707msgid "Media-independent link"
3708msgstr "Media-independent link"
3709
3710#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:141
3711msgid "Menu list"
3712msgstr "Menu list"
3713
3714#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:142
3715msgid "Multi-line text field"
3716msgstr "Текстово поле с много редове"
3717
3718#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:143
3719msgid "Multicolumn"
3720msgstr "Многоколонно"
3721
3722#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:144
3723msgid "Multiple"
3724msgstr "Множество"
3725
3726#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:145
3727msgid "Name"
3728msgstr "Име"
3729
3730#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:146
3731msgid "Named property value"
3732msgstr "Именувана стойност на свойство"
3733
3734#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:147
3735msgid "Next ID"
3736msgstr "Следващо ID"
3737
3738#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:148
3739msgid "No URI"
3740msgstr "Без адрес"
3741
3742#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:149
3743msgid "No embedded objects"
3744msgstr "Няма вградени обекти"
3745
3746#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:150
3747msgid "No frames"
3748msgstr "Без рамки"
3749
3750#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:151
3751msgid "No layers"
3752msgstr "Няма слоеве"
3753
3754#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:152
3755msgid "No line break"
3756msgstr "Няма нов ред"
3757
3758#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:153
3759msgid "No resize"
3760msgstr "Без оразмеряване"
3761
3762#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:154
3763msgid "No script"
3764msgstr "Няма скрипт"
3765
3766#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:155
3767msgid "No shade"
3768msgstr "Няма сянка"
3769
3770#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:156
3771msgid "No word wrap"
3772msgstr "Без обвиване на текста"
3773
3774#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:157
3775msgid "Note"
3776msgstr "Бележка"
3777
3778#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:158
3779msgid "Object applet file"
3780msgstr "Object applet file"
3781
3782#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:159
3783msgid "Object data reference"
3784msgstr "Object data reference"
3785
3786#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:160
3787msgid "Offset for alignment character"
3788msgstr "Offset for alignment character"
3789
3790#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:161
3791msgid "OnBlur event"
3792msgstr "OnBlur event"
3793
3794#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:162
3795msgid "OnChange event"
3796msgstr "Събитие при промяна"
3797
3798#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:163
3799msgid "OnClick event"
3800msgstr "Събитието при кликване"
3801
3802#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:164
3803msgid "OnDblClick event"
3804msgstr "OnDblClick event"
3805
3806#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:165
3807msgid "OnFocus event"
3808msgstr "Събитето \"На фокус\""
3809
3810#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:166
3811msgid "OnKeyDown event"
3812msgstr "OnKeyDown event"
3813
3814#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:167
3815msgid "OnKeyPress event"
3816msgstr "OnKeyPress event"
3817
3818#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:168
3819msgid "OnKeyUp event"
3820msgstr "OnKeyUp event"
3821
3822#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:169
3823msgid "OnLoad event"
3824msgstr "Събитието \"При зареждане\""
3825
3826#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:170
3827msgid "OnMouseDown event"
3828msgstr "OnMouseDown event"
3829
3830#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:171
3831msgid "OnMouseMove event"
3832msgstr "Събитието \"При движение на мишката\""
3833
3834#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:172
3835msgid "OnMouseOut event"
3836msgstr "OnMouseOut event"
3837
3838#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:173
3839msgid "OnMouseOver event"
3840msgstr "OnMouseOver event"
3841
3842#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:174
3843msgid "OnMouseUp event"
3844msgstr "OnMouseUp event"
3845
3846#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:175
3847msgid "OnReset event"
3848msgstr "OnReset event"
3849
3850#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:176
3851msgid "OnSelect event"
3852msgstr "Събитието при избиране"
3853
3854#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:177
3855msgid "OnSubmit event"
3856msgstr "OnSubmit event"
3857
3858#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:178
3859msgid "OnUnload event"
3860msgstr "OnUnload event"
3861
3862#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:179
3863msgid "Option group"
3864msgstr "Option group"
3865
3866#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:180
3867msgid "Option selector"
3868msgstr "Избор на опция"
3869
3870#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:181
3871msgid "Ordered list"
3872msgstr "Подреден списък"
3873
3874#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:182
3875msgid "Output media"
3876msgstr "Output media"
3877
3878#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:183
3879msgid "Paragraph"
3880msgstr "Параграф"
3881
3882#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:184
3883msgid "Paragraph class"
3884msgstr "Параграфен клас"
3885
3886#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:185
3887msgid "Paragraph style"
3888msgstr "Стил на параграф"
3889
3890#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:186
3891msgid "Preformatted listing"
3892msgstr "Preformatted listing"
3893
3894#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:187
3895msgid "Preformatted text"
3896msgstr "Преформатиран текст"
3897
3898#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:188
3899msgid "Profile metainfo dictionary"
3900msgstr "Profile metainfo dictionary"
3901
3902#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:189
3903msgid "Prompt message"
3904msgstr "Prompt message"
3905
3906#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:190
3907msgid "Push button"
3908msgstr "Бутон"
3909
3910#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:191
3911msgid "Quote"
3912msgstr "Цитат"
3913
3914#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:192
3915msgid "Range"
3916msgstr "Диапазон"
3917
3918#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:193
3919msgid "ReadOnly text and password"
3920msgstr "Текст и парола само за четене"
3921
3922#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:194
3923msgid "Reduced spacing"
3924msgstr "Reduced spacing"
3925
3926#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:195
3927msgid "Reverse link"
3928msgstr "Обратна връзка"
3929
3930#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:196
3931msgid "Root"
3932msgstr "Root"
3933
3934#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:197
3935msgid "Rows"
3936msgstr "Редове"
3937
3938#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:198
3939msgid "Rulings between rows and columns"
3940msgstr "Rulings между редове и колони"
3941
3942#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:199
3943msgid "Sample program output, scripts"
3944msgstr "Примерен изход на програмата, скриптове"
3945
3946#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:200
3947msgid "Scope covered by header cells"
3948msgstr "Обхват, покриващ от колонтитулните клетки"
3949
3950#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:201
3951msgid "Script language name"
3952msgstr "Име на скрипт езика"
3953
3954#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:202
3955msgid "Script statments"
3956msgstr "Script statments"
3957
3958#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:203
3959msgid "Scrollbar"
3960msgstr "Лента за скролиране"
3961
3962#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:204
3963msgid "Selectable option"
3964msgstr "Опция с възможност за избор"
3965
3966#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:205
3967msgid "Selected"
3968msgstr "Избрано"
3969
3970#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:206
3971msgid "Server-side image map"
3972msgstr "Server-side image map"
3973
3974#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:207
3975msgid "Shape"
3976msgstr "Форма"
3977
3978#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:208
3979msgid "Short inline quotation"
3980msgstr "Short inline quotation"
3981
3982#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:209
3983msgid "Single line prompt"
3984msgstr "Single line prompt"
3985
3986#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:210
3987msgid "Size"
3988msgstr "Размер"
3989
3990#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:211
3991msgid "Small text style"
3992msgstr "Малък текст"
3993
3994#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:212
3995msgid "Soft line break"
3996msgstr "Soft line break"
3997
3998#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:213
3999msgid "Sound"
4000msgstr "Звук"
4001
4002#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:215
4003msgid "Space"
4004msgstr "Интервал"
4005
4006#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:216
4007msgid "Space separated archive list"
4008msgstr "Space separated archive list"
4009
4010#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:217
4011msgid "Spacer"
4012msgstr "Отстояние"
4013
4014#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:218
4015msgid "Spacing between cells"
4016msgstr "Разстояние между клетките"
4017
4018#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:219
4019msgid "Spacing within cells"
4020msgstr "Разстоянието между клетките"
4021
4022#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:220
4023msgid "Span"
4024msgstr "Span"
4025
4026#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:221
4027msgid "Square root"
4028msgstr "Корен квадратен"
4029
4030#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:222
4031msgid "Standby load msg"
4032msgstr "Съобщение при изчакване за зареждане"
4033
4034#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:223
4035msgid "Starting sequence number"
4036msgstr "Начално число на поредицата"
4037
4038#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:224
4039msgid "Strike-through text"
4040msgstr "Зачеркнат текстов стил"
4041
4042#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:225
4043msgid "Strike-through text style"
4044msgstr "Зачертан текстов стил"
4045
4046#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:226
4047msgid "Strong emphasis"
4048msgstr "Силна емфатичност"
4049
4050#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:227
4051msgid "Style info"
4052msgstr "Информация за стила"
4053
4054#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:228
4055msgid "Subscript"
4056msgstr "Subscript"
4057
4058#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:229
4059msgid "Superscript"
4060msgstr "Superscript"
4061
4062#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:230
4063msgid "Tab order position"
4064msgstr "Tab order position"
4065
4066#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:231
4067msgid "Table"
4068msgstr "Таблица"
4069
4070#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:232
4071msgid "Table body"
4072msgstr "Тяло на таблица"
4073
4074#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:233
4075msgid "Table caption"
4076msgstr "Заглавие на таблицата"
4077
4078#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:234
4079msgid "Table column group properties"
4080msgstr "Table column group properties"
4081
4082#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:235
4083msgid "Table column properties"
4084msgstr "Настройки на колоните на таблица"
4085
4086#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:236
4087msgid "Table data cell"
4088msgstr "Таблична клетка с информация"
4089
4090#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:237
4091msgid "Table footer"
4092msgstr "Колонтитул на таблица"
4093
4094#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:238
4095msgid "Table header"
4096msgstr "Горен колонтитул на таблицата"
4097
4098#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:239
4099msgid "Table header cell"
4100msgstr "Клетка с колонтитул на таблицата"
4101
4102#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:240
4103msgid "Table row"
4104msgstr "Ред на таблица"
4105
4106#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:241
4107msgid "Table summary"
4108msgstr "Обобщение на таблицата"
4109
4110#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:242
4111msgid "Target - Blank"
4112msgstr "Цел - Нов празен прозорец"
4113
4114#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:243
4115msgid "Target - Parent"
4116msgstr "Target - Parent"
4117
4118#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:244
4119msgid "Target - Self"
4120msgstr "Цел - Същият прозорец"
4121
4122#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:245
4123msgid "Target - Top"
4124msgstr "Цел - Горен прозорец"
4125
4126#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:246
4127msgid "Teletype or monospace text style"
4128msgstr "Teletype or monospace text style"
4129
4130#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:247
4131msgid "Text"
4132msgstr "Текст"
4133
4134#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:248
4135msgid "Text color"
4136msgstr "Цвят на текста"
4137
4138#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:249
4139msgid "Text entered by user"
4140msgstr "Текст въведен от потребителя"
4141
4142#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:250
4143msgid "Title"
4144msgstr "Заглавие"
4145
4146#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:251
4147msgid "Topmargin in pixels"
4148msgstr "Горната граница в пиксели"
4149
4150#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:252
4151msgid "URL"
4152msgstr "URL"
4153
4154#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:253
4155msgid "Underlined text style"
4156msgstr "Подчертан текстов стил"
4157
4158#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:254
4159msgid "Unordered list"
4160msgstr "Неподреден списък"
4161
4162#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:255
4163msgid "Use image map"
4164msgstr "Използване на разграфено изображение"
4165
4166#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:256
4167msgid "Value"
4168msgstr "Стойност"
4169
4170#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:257
4171msgid "Value interpretation"
4172msgstr "Интерпретация на стойности"
4173
4174#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:258
4175msgid "Variable or program argument"
4176msgstr "Аргумент на променлива или програма"
4177
4178#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:259
4179msgid "Vertical cell alignment"
4180msgstr "Вертикално подравняване на клетките"
4181
4182#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:260
4183msgid "Vertical space"
4184msgstr "Вертикално пространство"
4185
4186#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:261
4187msgid "Visited link color"
4188msgstr "Цвят на посетените препратки"
4189
4190#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:262
4191msgid "Width"
4192msgstr "Ширина"
4193
4194#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:1
4195msgid "Bibliography cite"
4196msgstr "Цитат от библиография"
4197
4198#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:2
4199msgid "Bibliography item"
4200msgstr "Елемент от библиография"
4201
4202#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:3
4203msgid "Bibliography shortcite"
4204msgstr "Bibliography shortcite"
4205
4206#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:4
4207msgid "Bibliography thebibliography"
4208msgstr "Bibliography thebibliography"
4209
4210#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:5
4211msgid "Brackets ()"
4212msgstr "Кръгли скоби „(“ „)“"
4213
4214#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:6
4215msgid "Brackets <>"
4216msgstr "Счупени скоби „<“ „>“"
4217
4218#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:7
4219msgid "Brackets []"
4220msgstr "Квадратни скоби „[“ „]“"
4221
4222#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:8
4223msgid "Brackets {}"
4224msgstr "Фигурни скоби „{“ „}“"
4225
4226#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:10
4227msgid "File input"
4228msgstr "Въвеждане на файл"
4229
4230#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:11
4231msgid "Footnote"
4232msgstr "Бележка под линия"
4233
4234#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:12
4235msgid "Function cosin"
4236msgstr "Косинус"
4237
4238#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:13
4239msgid "Function e^"
4240msgstr "Фунцкията e^"
4241
4242#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:14
4243msgid "Function exp"
4244msgstr "Function exp"
4245
4246#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:15
4247msgid "Function log"
4248msgstr "Функция \"логаритъм\""
4249
4250#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:16
4251msgid "Function log10"
4252msgstr "Функция \"десетичен логаритъм\""
4253
4254#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:17
4255msgid "Function sine"
4256msgstr "Function sine"
4257
4258#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:18
4259msgid "Greek alpha"
4260msgstr "Гръцката буква алфа"
4261
4262#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:19
4263msgid "Greek beta"
4264msgstr "Гръцката буква бета"
4265
4266#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:20
4267msgid "Greek epsilon"
4268msgstr "Гръцката буква епсилон"
4269
4270#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:21
4271msgid "Greek gamma"
4272msgstr "Гръцката буква гама"
4273
4274#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:22
4275msgid "Greek lambda"
4276msgstr "Гръцката буква ламбда"
4277
4278#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:23
4279msgid "Greek rho"
4280msgstr "Гръцката буква ро"
4281
4282#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:24
4283msgid "Greek tau"
4284msgstr "Гръцката буква тау"
4285
4286#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:25
4287msgid "Header 0 (chapter)"
4288msgstr "Подразделение 0 (глава)"
4289
4290#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:26
4291msgid "Header 0 (chapter*)"
4292msgstr "Подразделение 0 (глава*)"
4293
4294#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:27
4295msgid "Header 1 (section)"
4296msgstr "Подразделение 1 (подразделение на глава)"
4297
4298#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:28
4299msgid "Header 1 (section*)"
4300msgstr "Подразделение 1 (подразделение на глава*)"
4301
4302#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:29
4303msgid "Header 2 (subsection)"
4304msgstr "Подразделение 2 (подразделение на глава)"
4305
4306#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:30
4307msgid "Header 2 (subsection*)"
4308msgstr "Подразделение 2 (подразделение на глава*)"
4309
4310#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:31
4311msgid "Header 3 (subsubsection)"
4312msgstr "Подразделение 3 (подразделение на глава)"
4313
4314#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:32
4315msgid "Header 3 (subsubsection*)"
4316msgstr "Подразделение 3 (подразделение на глава*)"
4317
4318#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:33
4319msgid "Header 4 (paragraph)"
4320msgstr "Подразделение 4 (параграф)"
4321
4322#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:34
4323msgid "Header appendix"
4324msgstr "Заглавие на притурка"
4325
4326#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:35
4327msgid "Item"
4328msgstr "Елемент"
4329
4330#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:36
4331msgid "Item with label"
4332msgstr "Елемент с етикет"
4333
4334#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:37
4335msgid "Latex - Tags"
4336msgstr "Latex - Тагове"
4337
4338#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:38
4339msgid "List description"
4340msgstr "Описание на списъка"
4341
4342#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:39
4343msgid "List enumerate"
4344msgstr "Номериран списък"
4345
4346#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:40
4347msgid "List itemize"
4348msgstr "List itemize"
4349
4350#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:41
4351msgid "Maths (display)"
4352msgstr "Maths (display)"
4353
4354#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:42
4355msgid "Maths (inline)"
4356msgstr "Maths (inline)"
4357
4358#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:43
4359msgid "Operator fraction"
4360msgstr "Дроб"
4361
4362#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:44
4363msgid "Operator integral (display)"
4364msgstr "Интеграл"
4365
4366#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:45
4367msgid "Operator integral (inline)"
4368msgstr "Operator integral (inline)"
4369
4370#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:46
4371msgid "Operator sum (display)"
4372msgstr "Operator sum (display)"
4373
4374#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:47
4375msgid "Operator sum (inline)"
4376msgstr "Operator sum (inline)"
4377
4378#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:48
4379msgid "Reference label"
4380msgstr "Reference label"
4381
4382#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:49
4383msgid "Reference ref"
4384msgstr "Reference ref"
4385
4386#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:50
4387msgid "Symbol <<"
4388msgstr "Символът <<"
4389
4390#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:51
4391msgid "Symbol <="
4392msgstr "Символът <="
4393
4394#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:52
4395msgid "Symbol >="
4396msgstr "Символът >="
4397
4398#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:53
4399msgid "Symbol >>"
4400msgstr "Символът >>"
4401
4402#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:54
4403msgid "Symbol and"
4404msgstr "Символът and"
4405
4406#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:55
4407msgid "Symbol const"
4408msgstr "Символът const"
4409
4410#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:56
4411msgid "Symbol d-by-dt"
4412msgstr "Символът d-by-dt"
4413
4414#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:57
4415msgid "Symbol d-by-dt-partial"
4416msgstr "Символът d-by-dt-partial"
4417
4418#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:58
4419msgid "Symbol d2-by-dt2-partial"
4420msgstr "Символът d2-by-dt2-partial"
4421
4422#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:59
4423msgid "Symbol dagger"
4424msgstr "Символът dagger"
4425
4426#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:60
4427msgid "Symbol equiv"
4428msgstr "Символът equiv"
4429
4430#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:61
4431msgid "Symbol hyphen --"
4432msgstr "Символът hyphen --"
4433
4434#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:62
4435msgid "Symbol hyphen ---"
4436msgstr "Символът hyphen ---"
4437
4438#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:63
4439msgid "Symbol infinity"
4440msgstr "Символът infinity"
4441
4442#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:64
4443msgid "Symbol mathspace ,"
4444msgstr "Символът mathspace ,"
4445
4446#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:65
4447msgid "Symbol mathspace ."
4448msgstr "Символът mathspace ."
4449
4450#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:66
4451msgid "Symbol mathspace _"
4452msgstr "Символът mathspace _"
4453
4454#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:67
4455msgid "Symbol mathspace __"
4456msgstr "Символът mathspace __"
4457
4458#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:68
4459msgid "Symbol simeq"
4460msgstr "Символът simeq"
4461
4462#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:69
4463msgid "Symbol star"
4464msgstr "Символът звезда"
4465
4466#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:70
4467msgid "Typeface bold"
4468msgstr "Удебелено"
4469
4470#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:71
4471msgid "Typeface italic"
4472msgstr "Наклонено"
4473
4474#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:72
4475msgid "Typeface slanted"
4476msgstr "Зачеркнато"
4477
4478#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:73
4479msgid "Typeface type"
4480msgstr "Typeface type"
4481
4482#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:74
4483msgid "Unbreakable text"
4484msgstr "Неразделим текст"
4485
4486#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:1
4487msgid "XSLT - Axes"
4488msgstr "XSLT - Axes"
4489
4490#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:2
4491msgid "XSLT - Elements"
4492msgstr "XSLT - Елементи"
4493
4494#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:3
4495msgid "XSLT - Functions"
4496msgstr "XSLT - Функции"
4497
4498#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:4
4499msgid "ancestor"
4500msgstr "ancestor"
4501
4502#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:5
4503msgid "ancestor-or-self"
4504msgstr "ancestor-or-self"
4505
4506#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:6
4507msgid "attribute"
4508msgstr "атрибут"
4509
4510#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:7
4511msgid "child"
4512msgstr "child"
4513
4514#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:8
4515msgid "descendant"
4516msgstr "descendant"
4517
4518#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:9
4519msgid "descendant-or-self"
4520msgstr "descendant-or-self"
4521
4522#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:10
4523msgid "following"
4524msgstr "следващ"
4525
4526#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:11
4527msgid "following-sibling"
4528msgstr "following-sibling"
4529
4530#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:12
4531msgid "namespace"
4532msgstr "namespace"
4533
4534#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:13
4535msgid "parent"
4536msgstr "parent"
4537
4538#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:14
4539msgid "preceding"
4540msgstr "preceding"
4541
4542#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:15
4543msgid "preceding-sibling"
4544msgstr "preceding-sibling"
4545
4546#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:16
4547msgid "self"
4548msgstr "self"
4549
4550#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-window.c:146
4551msgid "Tag list plugin"
4552msgstr "Модул \"Списък с етикети\""
4553
4554#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-window.c:167
4555msgid "Select the group of tags you want to use"
4556msgstr "Избор на групата с етикети, която искате да използвате."
4557
4558#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-window.c:189
4559msgid "Available Tag Lists"
4560msgstr "Списък с наличните тагове"
4561
4562#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-window.c:191
4563#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-window.c:212
4564msgid "Tags"
4565msgstr "Тагове"
4566
4567#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-window.c:201
4568msgid "Double-click on a tag to insert it in the current document"
4569msgstr "Кликнете два пъти на етикет за да го вмъкнете в текущия документ."
4570
4571#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin.c:46
4572msgid "Tag _List"
4573msgstr "_Списък с тагове"
4574
4575#.
4576#. #define MENU_ITEM_NAME               "TagList"
4577#.
4578#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin.c:51
4579msgid "Show the tag list window"
4580msgstr "Показване на списъка с тагове"
4581
4582#: ../plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:1
4583msgid ""
4584"Provides a method to easily insert into a document commonly used tags/"
4585"strings without having to type them."
4586msgstr ""
4587"Предоставя метод за лесно вкарване в документа на често използвани етикети/"
4588"низове без нужда да се въвеждат отново."
4589
4590#: ../plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:2
4591msgid "Tag list"
4592msgstr "Списък с тагове"
4593
4594#: ../plugins/time/time.c:49
4595msgid "In_sert Date and Time..."
4596msgstr "В_мъкване на дата/време..."
4597
4598#: ../plugins/time/time.c:52
4599msgid "Insert current date and time at the cursor position"
4600msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
4601
4602#: ../plugins/time/time.c:457
4603msgid "Available formats"
4604msgstr "Налични формати"
4605
4606#: ../plugins/time/time.c:565
4607msgid "Configure insert date/time plugin..."
4608msgstr "Настройка на модула дата/време..."
4609
4610#: ../plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:1
4611msgid "Insert Date/Time"
4612msgstr "Вмъкване дата/време"
4613
4614#: ../plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:2
4615msgid "Inserts current date and time at the cursor position."
4616msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
4617
4618#: ../plugins/time/time.glade2.h:3
4619msgid "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
4620msgstr "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
4621
4622#: ../plugins/time/time.glade2.h:4
4623msgid "<span weight=\"bold\"> When inserting date/time...</span>"
4624msgstr "<span weight=\"bold\"> При вмъкване на дата/време...</span>"
4625
4626#: ../plugins/time/time.glade2.h:5
4627msgid "Configure date/time plugin"
4628msgstr "Настройка на модула дата/време"
4629
4630#: ../plugins/time/time.glade2.h:6
4631msgid "Insert Date and Time"
4632msgstr "Вмъкване на дата/време"
4633
4634#: ../plugins/time/time.glade2.h:7
4635msgid "Use the _selected format"
4636msgstr "Използване на _избрания формат"
4637
4638#: ../plugins/time/time.glade2.h:8
4639msgid "_Insert"
4640msgstr "_Вмъкване"
4641
4642#: ../plugins/time/time.glade2.h:9
4643msgid "_Prompt for a format"
4644msgstr "_Посочване на формат"
4645
4646#: ../plugins/time/time.glade2.h:10
4647msgid "_Use custom format"
4648msgstr "_Използване на потребителски формат"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.