source: desktop/gnome-system-tools.HEAD.bg.po @ 132

Last change on this file since 132 was 132, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги прегледам и допреведа. Все пак гоним 110%, нали?

File size: 67.4 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-system-tools po-file.
2# Copyright (C) 2004 THE GST'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same conditions as Gnome-system-tools.
4# Peter "Peshka" Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004.
5# Vladimir "Kaladan" Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
6# Vladimir "Kaladan" Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gnome system tools HEAD\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-08-10 17:55+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-08-10 14:04+0300\n"
14"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:1
22msgid ""
23"Comma separated list of hosts that the GST will be able to access when the "
24"remote configuration option is enabled"
25msgstr ""
26"Разделен със запетаи, списък с имена на компютри, с който програмата ще може "
27"да се свързва, когато настройката за отдалечена конфигурация е разрешена"
28
29#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:2
30msgid "Last GST version executed"
31msgstr "Последната версия на програмата е изключена"
32
33#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:3
34msgid "Preferred bootloader that boot-admin will configure"
35msgstr "Предпочитана програма за начално зареждане, която да се настройва"
36
37#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:4
38msgid "Remote hosts"
39msgstr "Отдалечени хостове"
40
41#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:5
42msgid ""
43"The GST are able to do remote configuration through SSH, enable this option "
44"to use this feature"
45msgstr ""
46"Системните инструменти към GNOME могат да се настройват отдалечено чрез SSH, "
47"избирайки тази опция ще разрешите тази възможност"
48
49#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:6
50msgid "The last GST version that this computer has run"
51msgstr ""
52"Последната версия на системните инструменти към GNOME, пускана на компютъра"
53
54#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:7
55msgid ""
56"This key stores the bootloader that boot-admin will configure if there are "
57"more than one installed, if it's not set or isn't valid, then boot-admin "
58"will ask the user"
59msgstr ""
60"Този ключ определя коя програма за избиране на операционна система ще бъде "
61"настройвана от boot-admin в случай, че има инсталирани повече от една. Ако "
62"това не е зададено или не е поставена валидна информация - този въпрос ще "
63"бъде зададен на потребителя."
64
65#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:8
66msgid "Whether the tools will use remote administration or not"
67msgstr "Дали инструментите ще използват отдалечена настройка или не"
68
69#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:9
70msgid "Whether the users-admin tool should show all users and groups or not"
71msgstr ""
72"Дали инструмента за настройка на потребителите да покаже всички потребители "
73"и групи"
74
75#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:10
76msgid "Whether the warning dialog should be shown or not"
77msgstr "Дали да показва диалоговия прозорец за предупреждение или не"
78
79#: ../interfaces/boot.glade.in.h:1
80msgid "/dev/hda"
81msgstr "/dev/hda"
82
83#: ../interfaces/boot.glade.in.h:2
84msgid "/dev/hdb"
85msgstr "/dev/hdb"
86
87#: ../interfaces/boot.glade.in.h:3
88msgid "/dev/hdc"
89msgstr "/dev/hdc"
90
91#: ../interfaces/boot.glade.in.h:4
92msgid "/dev/hdd"
93msgstr "/dev/hdd"
94
95#: ../interfaces/boot.glade.in.h:5
96msgid "<b>Security</b>"
97msgstr "<b>Сигурност</b>"
98
99#: ../interfaces/boot.glade.in.h:6
100msgid ""
101"<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Several bootloaders have been found</"
102"span>\n"
103"\n"
104"please select which do you want to configure"
105msgstr ""
106"<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Няколко програми за начално стартиране "
107"са намерени на вашата система</span>\n"
108"\n"
109"посочете коя от тях искате да настроите"
110
111#: ../interfaces/boot.glade.in.h:9 ../interfaces/users.glade.in.h:3
112msgid "<span weight=\"bold\">Basic Settings</span>"
113msgstr "<span weight=\"bold\">Основни настройки</span>"
114
115#: ../interfaces/boot.glade.in.h:10
116msgid "<span weight=\"bold\">Image Settings</span>"
117msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки на изображение</span>"
118
119#: ../interfaces/boot.glade.in.h:11
120msgid "<span weight=\"bold\">Other Settings</span>"
121msgstr "<span weight=\"bold\">Други настройки</span>"
122
123#: ../interfaces/boot.glade.in.h:12
124msgid "<span weight=\"bold\">Starting the Computer</span>"
125msgstr "<span weight=\"bold\">Стартирайки компютъра</span>"
126
127#: ../interfaces/boot.glade.in.h:13
128msgid "Ask at boot"
129msgstr "Питане при стартиране"
130
131#: ../interfaces/boot.glade.in.h:14 ../src/boot/main.c:71
132msgid "Boot Manager Settings"
133msgstr "Настройки на програмата за начално стартиране"
134
135#: ../interfaces/boot.glade.in.h:15
136msgid ""
137"Choose a kernel image to boot, and a partition to mount as the root "
138"partition. Optionally, you may also enter parameters passed to the kernel at "
139"boot time."
140msgstr ""
141"Изберете файл на ядрото, който да се стартира и дял, който да се монтира "
142"като коренова директория. Също така, може да въведете допълнителните "
143"параметри, които се предават към ядрото при началното стартиране."
144
145#: ../interfaces/boot.glade.in.h:16
146msgid "Click \"Forward\" to continue"
147msgstr "Натиснете „Напред“ за да продължите"
148
149#: ../interfaces/boot.glade.in.h:17
150msgid "Confirmation"
151msgstr "Потвърждаване"
152
153#. set window title
154#: ../interfaces/boot.glade.in.h:18 ../src/boot/boot-druid.c:442
155#: ../src/boot/boot-druid.c:454
156msgid "Creating a new boot image"
157msgstr "Създаване на ново изображение за стартиране"
158
159#: ../interfaces/boot.glade.in.h:19
160msgid "Don't ask me again"
161msgstr "Да не бъда питан оново"
162
163#: ../interfaces/boot.glade.in.h:20
164msgid "Enable IDE SCSI emulation"
165msgstr "Разрешаване на IDE-SCSI емулация"
166
167#: ../interfaces/boot.glade.in.h:21
168msgid ""
169"Enter a name for the boot image, and specify what kind of operating system "
170"it is."
171msgstr ""
172"Въведете име, което да се появява при началното стартиране и посочете какъв "
173"тип операционна система е."
174
175#: ../interfaces/boot.glade.in.h:22
176msgid "Finished"
177msgstr "Готово"
178
179#: ../interfaces/boot.glade.in.h:23
180msgid "Manual"
181msgstr "Ръчно"
182
183#: ../interfaces/boot.glade.in.h:24
184msgid "Number of colors:"
185msgstr "Номер на цветовете:"
186
187#: ../interfaces/boot.glade.in.h:25
188msgid "Other parameters:"
189msgstr "Други параметри:"
190
191#: ../interfaces/boot.glade.in.h:26
192msgid "Password"
193msgstr "Парола"
194
195#: ../interfaces/boot.glade.in.h:27
196msgid "Protect with password"
197msgstr "Защита с парола"
198
199#: ../interfaces/boot.glade.in.h:28
200msgid "Resolution:"
201msgstr "Разделителна способност:"
202
203#: ../interfaces/boot.glade.in.h:29
204msgid "Seconds to wait before loading default kernel or OS"
205msgstr ""
206"Секунди за изчакване, преди зареждане на стандартното ядрото или операционна "
207"система"
208
209#: ../interfaces/boot.glade.in.h:30
210msgid "Select a kernel image"
211msgstr "Файл на изображение за ядро"
212
213#: ../interfaces/boot.glade.in.h:31
214msgid "Select an initrd image"
215msgstr "Избиране на изображение на initrd"
216
217#: ../interfaces/boot.glade.in.h:32
218msgid "Specify the partition on which the operating system is installed."
219msgstr "Задаване на дяла, на който е инсталирана операционната система."
220
221#: ../interfaces/boot.glade.in.h:33
222msgid ""
223"The new boot image has been added. Please click \"Apply\" to save your "
224"changes."
225msgstr ""
226"Новата операционна система за стартиране е добавена. Натиснете „Прилагане“ "
227"за да запазите промените."
228
229#: ../interfaces/boot.glade.in.h:34
230msgid ""
231"This assistant is designed to help you quickly and easily add a new boot "
232"image to your system."
233msgstr ""
234"Помощникът е направен, за да ви помогне по-бързо и по-лесно да добавите нова "
235"операционна система за стартиране на Вашата система."
236
237#: ../interfaces/boot.glade.in.h:35
238msgid "Video modes (only frame buffer)"
239msgstr "Видео режими (само за кадровата памет)"
240
241#: ../interfaces/boot.glade.in.h:36
242msgid "_Add..."
243msgstr "Доб_авяне..."
244
245#: ../interfaces/boot.glade.in.h:37
246msgid "_Device:"
247msgstr "_Устройство:"
248
249#: ../interfaces/boot.glade.in.h:38
250msgid "_Edit"
251msgstr "Р_едактиране"
252
253#: ../interfaces/boot.glade.in.h:39 ../src/boot/boot-settings.c:44
254msgid "_Initrd image path:"
255msgstr "Път до initrd - файла:"
256
257#: ../interfaces/boot.glade.in.h:40
258msgid "_Kernel image path:"
259msgstr "Път до ядрото:"
260
261#: ../interfaces/boot.glade.in.h:41
262msgid "_Name:"
263msgstr "_Име:"
264
265#: ../interfaces/boot.glade.in.h:42
266msgid "_Operating system:"
267msgstr "_Операционна система:"
268
269#: ../interfaces/boot.glade.in.h:43
270msgid "_Parameters:"
271msgstr "_Параметри:"
272
273#: ../interfaces/boot.glade.in.h:44
274msgid "_Root file system device:"
275msgstr "Уст_ройство с кореновата файлова система:"
276
277#: ../interfaces/common.glade.in.h:1
278msgid ""
279"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Please enter your root password</span>"
280msgstr ""
281"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Въведете административната парола</"
282"span>"
283
284#: ../interfaces/common.glade.in.h:2
285msgid ""
286"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">The platform you are running is not "
287"supported by this tool</span>"
288msgstr ""
289"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Дистрибуцията, която използвате не се "
290"поддържа от този инструмент</span>"
291
292#: ../interfaces/common.glade.in.h:3
293msgid "Enter Password"
294msgstr "Въведете парола"
295
296#: ../interfaces/common.glade.in.h:4
297msgid ""
298"If you know for sure that it works like one of the platforms listed below, "
299"you can select that and continue. Note, however, that this might damage the "
300"system configuration or downright cripple your computer."
301msgstr ""
302"Ако знаете със сигурност, че работи като една от платформите изписани по-"
303"долу, можете да го посочите и да продължите. Забележете, че това може да "
304"повреди настройките на системата или да осакати вашия компютър."
305
306#: ../interfaces/common.glade.in.h:5
307msgid "Remote administration"
308msgstr "Отдалечена администрация"
309
310#: ../interfaces/common.glade.in.h:6
311msgid "Run _Without Password"
312msgstr "Стартиране _без парола"
313
314#: ../interfaces/common.glade.in.h:7
315msgid "Unsupported Platform"
316msgstr "Неподдържана платформа"
317
318#: ../interfaces/common.glade.in.h:8
319msgid "Use this window to select the computer you wish to configure"
320msgstr ""
321"Този прозорец се използва за задаване на компютър, който искате да настроите"
322
323#: ../interfaces/common.glade.in.h:9
324msgid ""
325"You need administrator privileges to use this tool. Enter a password to "
326"modify\n"
327"your system configuration."
328msgstr ""
329"Трябва да имате администраторски привилегии, за да използвате този "
330"инструмент. Въведете административната парола, за променяте настройките на "
331"системата."
332
333#: ../interfaces/common.glade.in.h:11
334msgid "_Password:"
335msgstr "_Парола:"
336
337#: ../interfaces/network.glade.in.h:1
338msgid ""
339"/dev/modem\n"
340"/dev/ttyS0\n"
341"/dev/ttyS1\n"
342"/dev/ttyS2\n"
343"/dev/ttyS3"
344msgstr ""
345"/dev/modem\n"
346"/dev/ttyS0\n"
347"/dev/ttyS1\n"
348"/dev/ttyS2\n"
349"/dev/ttyS3"
350
351#: ../interfaces/network.glade.in.h:6
352msgid "<b>Account data</b>"
353msgstr "<b>Данни за абонамент</b>"
354
355#: ../interfaces/network.glade.in.h:7
356msgid "<b>Connection settings</b>"
357msgstr "<b>Настройка на връзката</b>"
358
359#: ../interfaces/network.glade.in.h:8
360msgid "<b>Connection</b>"
361msgstr "<b>Връзка</b>"
362
363#: ../interfaces/network.glade.in.h:9
364msgid "<b>DNS Servers</b>"
365msgstr "<b>DNS сървъри</b>"
366
367#: ../interfaces/network.glade.in.h:10
368msgid "<b>Host Settings</b>"
369msgstr "<b>Настройки на хостовете</b>"
370
371#: ../interfaces/network.glade.in.h:11
372msgid "<b>Internet service provider data</b>"
373msgstr "<b>Данни за доставчика на интернет</b>"
374
375#: ../interfaces/network.glade.in.h:12
376msgid "<b>Modem settings</b>"
377msgstr "<b>Настройки на модеми</b>"
378
379#: ../interfaces/network.glade.in.h:13
380msgid "<b>Search Domains</b>"
381msgstr "<b>Search домейни</b>"
382
383#: ../interfaces/network.glade.in.h:14
384msgid "<b>Wireless settings</b>"
385msgstr "<b>Настройки за безжична връзка</b>"
386
387#: ../interfaces/network.glade.in.h:15
388msgid "Aliases:"
389msgstr "Алиаси:"
390
391#: ../interfaces/network.glade.in.h:16
392msgid "C_onfiguration:"
393msgstr "_Настройки:"
394
395#: ../interfaces/network.glade.in.h:17
396msgid "Connections"
397msgstr "Връзки"
398
399#: ../interfaces/network.glade.in.h:18
400msgid "DNS"
401msgstr "DNS"
402
403#: ../interfaces/network.glade.in.h:19
404msgid "D_omain name:"
405msgstr "Име на д_омейна:"
406
407#: ../interfaces/network.glade.in.h:20
408msgid "Default _gateway device:"
409msgstr "Стандартен _шлюз:"
410
411#: ../interfaces/network.glade.in.h:21
412msgid "Device:"
413msgstr "Устройство:"
414
415#: ../interfaces/network.glade.in.h:22
416msgid "E_nable this connection"
417msgstr "Активира_не на тази връзка"
418
419#: ../interfaces/network.glade.in.h:23 ../interfaces/users.glade.in.h:20
420msgid "General"
421msgstr "Основни"
422
423#: ../interfaces/network.glade.in.h:24
424msgid "Host alias settings"
425msgstr "Настройки на алиасите на хостовете"
426
427#: ../interfaces/network.glade.in.h:25
428msgid "Hosts"
429msgstr "Хостове"
430
431#: ../interfaces/network.glade.in.h:26 ../interfaces/shares.glade.in.h:15
432msgid "IP address:"
433msgstr "IP адрес:"
434
435#: ../interfaces/network.glade.in.h:27
436msgid "Interface properties"
437msgstr "Настройки на интерфейса"
438
439#: ../interfaces/network.glade.in.h:28
440msgid "Key _type:"
441msgstr "Тип на _ключ:"
442
443#: ../interfaces/network.glade.in.h:29
444msgid "Location name:"
445msgstr "Име на местоположението:"
446
447#: ../interfaces/network.glade.in.h:30
448msgid "Location:"
449msgstr "Място:"
450
451#: ../interfaces/network.glade.in.h:31
452msgid "Modem"
453msgstr "Модем"
454
455#: ../interfaces/network.glade.in.h:32
456msgid "Network name (_ESSID):"
457msgstr "Име на мрежата (_ESSID):"
458
459#: ../interfaces/network.glade.in.h:33
460msgid ""
461"Off\n"
462"Low\n"
463"Medium\n"
464"Loud"
465msgstr ""
466"Изключено\n"
467"Ниско\n"
468"Средно\n"
469"Високо"
470
471#: ../interfaces/network.glade.in.h:37
472msgid "Options"
473msgstr "Опции"
474
475#: ../interfaces/network.glade.in.h:38
476msgid "P_assword"
477msgstr "П_арола"
478
479#: ../interfaces/network.glade.in.h:39
480msgid ""
481"Plain (ASCII)\n"
482"Hexadecimal"
483msgstr ""
484"Обикновен (ASCII)\n"
485"Hexadecimal"
486
487#: ../interfaces/network.glade.in.h:41
488msgid "Select location name"
489msgstr "Избиране име на местоположението"
490
491#: ../interfaces/network.glade.in.h:42
492msgid ""
493"Static IP address\n"
494"DHCP"
495msgstr ""
496"Статичен IP адрес\n"
497"DHCP"
498
499#: ../interfaces/network.glade.in.h:44
500msgid ""
501"Tones\n"
502"Pulses"
503msgstr ""
504"Тонално\n"
505"Пулсово"
506
507#: ../interfaces/network.glade.in.h:46
508msgid "Use the Internet service provider nameservers"
509msgstr "Използване на DNS от доставчика на интернет"
510
511#: ../interfaces/network.glade.in.h:47
512msgid "WEP _key:"
513msgstr "_Ключ WEP:"
514
515#: ../interfaces/network.glade.in.h:48 ../src/network/ifaces-list.c:34
516msgid "_Activate"
517msgstr "_Активиране"
518
519#: ../interfaces/network.glade.in.h:49
520msgid "_Autodetect"
521msgstr "_Автоматично засичане"
522
523#: ../interfaces/network.glade.in.h:50 ../src/network/ifaces-list.c:35
524msgid "_Deactivate"
525msgstr "_Изключване"
526
527#: ../interfaces/network.glade.in.h:51
528msgid "_Dial prefix:"
529msgstr "_Префикс на набирането:"
530
531#: ../interfaces/network.glade.in.h:52
532msgid "_Dial type:"
533msgstr "Тип _набиране:"
534
535#: ../interfaces/network.glade.in.h:53
536msgid "_Gateway address:"
537msgstr "Адрес на _шлюза:"
538
539#: ../interfaces/network.glade.in.h:54
540msgid "_Hostname:"
541msgstr "Име на компютъра:"
542
543#: ../interfaces/network.glade.in.h:55
544msgid "_IP address:"
545msgstr "_IP адрес:"
546
547#: ../interfaces/network.glade.in.h:56
548msgid "_Local IP:"
549msgstr "_Локален IP:"
550
551#: ../interfaces/network.glade.in.h:57
552msgid "_Modem port:"
553msgstr "Порт на _модема:"
554
555#: ../interfaces/network.glade.in.h:58
556msgid "_Phone number:"
557msgstr "Теле_фонен номер:"
558
559#: ../interfaces/network.glade.in.h:59
560msgid "_Remote IP:"
561msgstr "_Отдалечен IP:"
562
563#: ../interfaces/network.glade.in.h:60
564msgid "_Retry if the connection breaks or fails to start"
565msgstr "Повторен опит ако не се свъ_рже или връзката се разпадне"
566
567#: ../interfaces/network.glade.in.h:61
568msgid "_Set modem as default route to internet"
569msgstr "На_стройване модема като стандартна връзка към интернет"
570
571#: ../interfaces/network.glade.in.h:62
572msgid "_Subnet mask:"
573msgstr "Ма_ска на мрежата:"
574
575#: ../interfaces/network.glade.in.h:63 ../interfaces/users.glade.in.h:60
576msgid "_Username:"
577msgstr "Потребителско _име:"
578
579#: ../interfaces/network.glade.in.h:64
580msgid "_Volume:"
581msgstr "Сила на _звука:"
582
583#: ../interfaces/services.glade.in.h:1
584msgid "Advanced settings:"
585msgstr "Допълнителни настройки:"
586
587#: ../interfaces/services.glade.in.h:2
588msgid "Select the services that you wish to activate:"
589msgstr "Изберете услугите, които искате да активирате:"
590
591#: ../interfaces/shares.glade.in.h:1
592msgid "<b>Allowed hosts</b>"
593msgstr "<b>Позволени хостове</b>"
594
595#: ../interfaces/shares.glade.in.h:2
596msgid "<b>Hosts settings</b>"
597msgstr "<b>Настройки на хостовете</b>"
598
599#: ../interfaces/shares.glade.in.h:3
600msgid "<b>Share properties</b>"
601msgstr "<b>Настройки на споделянето</b>"
602
603#: ../interfaces/shares.glade.in.h:4
604msgid "<b>Shared folder</b>"
605msgstr "<b>Споделена папка</b>"
606
607#: ../interfaces/shares.glade.in.h:5
608msgid "<b>WINS server</b>"
609msgstr "<b>WINS сървър</b>"
610
611#: ../interfaces/shares.glade.in.h:6
612msgid "<b>Windows sharing Settings</b>"
613msgstr "<b>Настройки на споделянето тип Windows</b>"
614
615#: ../interfaces/shares.glade.in.h:7
616msgid "Add allowed hosts"
617msgstr "Добавяне на позволени хостове"
618
619#: ../interfaces/shares.glade.in.h:8
620msgid "Allow _browsing folder"
621msgstr "Позволяване _разглеждането на папката"
622
623#: ../interfaces/shares.glade.in.h:9
624msgid "Allowed hosts:"
625msgstr "Позволени хостове:"
626
627#: ../interfaces/shares.glade.in.h:10
628msgid "Comment:"
629msgstr "Коментар:"
630
631#: ../interfaces/shares.glade.in.h:11
632msgid "Do not use WINS server"
633msgstr "Да не се използва сървър от типа WINS"
634
635#: ../interfaces/shares.glade.in.h:12
636msgid "Domain / _Workgroup"
637msgstr "Домейн / _група"
638
639#: ../interfaces/shares.glade.in.h:13
640msgid "General Windows sharing settings"
641msgstr "Основни настройки за споделяне с Windows"
642
643#: ../interfaces/shares.glade.in.h:14
644msgid "Host name:"
645msgstr "Хост:"
646
647#: ../interfaces/shares.glade.in.h:16
648msgid "Name:"
649msgstr "Име:"
650
651#: ../interfaces/shares.glade.in.h:17
652msgid "Netmask:"
653msgstr "Маска на мрежата:"
654
655#: ../interfaces/shares.glade.in.h:18
656msgid "Network:"
657msgstr "Мрежа:"
658
659#: ../interfaces/shares.glade.in.h:19 ../src/shares/nfs-acl-table.c:57
660msgid "Read only"
661msgstr "Само за четене"
662
663#: ../interfaces/shares.glade.in.h:20
664msgid "Share folder"
665msgstr "Споделяне на папка"
666
667#: ../interfaces/shares.glade.in.h:21
668msgid "Share with:"
669msgstr "Споделяне чрез:"
670
671#: ../interfaces/shares.glade.in.h:22
672msgid "This computer is a WINS server"
673msgstr "Този компютър е сървър тип WINS"
674
675#: ../interfaces/shares.glade.in.h:23
676msgid "Use WINS Server"
677msgstr "Използване на сървър от типа WINS"
678
679#: ../interfaces/shares.glade.in.h:24
680msgid "Windows sharing settings"
681msgstr "Настройки за споделянето тип Windows"
682
683#: ../interfaces/shares.glade.in.h:25
684msgid "_Add host"
685msgstr "_Добавяне на хост"
686
687#: ../interfaces/shares.glade.in.h:26
688msgid "_Host description:"
689msgstr "Описание на _хоста:"
690
691#: ../interfaces/shares.glade.in.h:27
692msgid "_Path:"
693msgstr "_Път:"
694
695#: ../interfaces/shares.glade.in.h:28
696msgid "_Read only"
697msgstr "_Само за четене"
698
699#: ../interfaces/time.glade.in.h:1
700msgid "(unconfigured)"
701msgstr "(не е настроен)"
702
703#: ../interfaces/time.glade.in.h:2
704msgid ":"
705msgstr ":"
706
707#: ../interfaces/time.glade.in.h:3
708msgid "<b>Selection</b>"
709msgstr "<b>Избор</b>"
710
711#: ../interfaces/time.glade.in.h:4
712msgid "<b>Time zone</b>"
713msgstr "<b>Часови пояс</b>"
714
715#: ../interfaces/time.glade.in.h:5
716msgid "Add NTP Server"
717msgstr "Добавяне на NTP сървър"
718
719#: ../interfaces/time.glade.in.h:6
720msgid "NTP server"
721msgstr "NTP сървър"
722
723#: ../interfaces/time.glade.in.h:7
724msgid "S_ynchronize clock with Internet servers:"
725msgstr "Сверяване на часовника през Интернет"
726
727#: ../interfaces/time.glade.in.h:8
728msgid "Se_lect Servers..."
729msgstr "Избиране на сървъри..."
730
731#: ../interfaces/time.glade.in.h:9
732msgid "Time servers"
733msgstr "Сървъри за време"
734
735#: ../interfaces/time.glade.in.h:10
736msgid "Time zone"
737msgstr "Часови пояс"
738
739#: ../interfaces/time.glade.in.h:11
740msgid "Time zone:"
741msgstr "Часови пояс:"
742
743#: ../interfaces/time.glade.in.h:12
744msgid "_Date:"
745msgstr "_Дата:"
746
747#: ../interfaces/time.glade.in.h:13
748msgid "_Select Time Zone..."
749msgstr "_Избор на часови пояс..."
750
751#: ../interfaces/time.glade.in.h:14
752msgid "_Time:"
753msgstr "_Час:"
754
755#: ../interfaces/users.glade.in.h:1
756msgid "<span weight=\"bold\">Advanced Settings</span>"
757msgstr "<span weight=\"bold\">Разширени настройки</span>"
758
759#: ../interfaces/users.glade.in.h:2
760msgid "<span weight=\"bold\">Automatic UID/GID</span>"
761msgstr "<span weight=\"bold\">Автоматично UID/GID</span>"
762
763#: ../interfaces/users.glade.in.h:4
764msgid "<span weight=\"bold\">Contact Information</span>"
765msgstr "<span weight=\"bold\">Информация за контакт</span>"
766
767#: ../interfaces/users.glade.in.h:5
768msgid "<span weight=\"bold\">Group Members</span>"
769msgstr "<span weight=\"bold\">Членове на групата</span>"
770
771#: ../interfaces/users.glade.in.h:6
772msgid "<span weight=\"bold\">Optional Settings</span>"
773msgstr "<span weight=\"bold\">Допълнителни настройки</span>"
774
775#: ../interfaces/users.glade.in.h:7
776msgid "<span weight=\"bold\">Password Settings</span>"
777msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки за паролата</span>"
778
779#: ../interfaces/users.glade.in.h:8
780msgid "<span weight=\"bold\">Password</span>"
781msgstr "<span weight=\"bold\">Парола</span>"
782
783#: ../interfaces/users.glade.in.h:9
784msgid "<span weight=\"bold\">Profile Settings</span>"
785msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки за профила</span>"
786
787#: ../interfaces/users.glade.in.h:10
788msgid "<span weight=\"bold\">System Defaults</span>"
789msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки по подразбиране</span"
790
791#: ../interfaces/users.glade.in.h:11
792msgid "<span weight=\"bold\">User Profile</span>"
793msgstr "<span weight=\"bold\">Профил на потребителя</span>"
794
795#: ../interfaces/users.glade.in.h:12
796msgid "Account"
797msgstr "Абонамент"
798
799#: ../interfaces/users.glade.in.h:13
800msgid "Advanced"
801msgstr "Допълнително"
802
803#: ../interfaces/users.glade.in.h:14
804msgid "Assign a random password by default"
805msgstr "Задаване на случайна парола по подразбиране"
806
807#: ../interfaces/users.glade.in.h:15
808msgid "Check password _quality"
809msgstr "Проверка качеството на паролата"
810
811#: ../interfaces/users.glade.in.h:16
812msgid "Con_firmation:"
813msgstr "Потвърждение:"
814
815#: ../interfaces/users.glade.in.h:17
816msgid "Days between warning and password expiration:"
817msgstr "Дни между предупреждението и изтичането на паролата"
818
819#: ../interfaces/users.glade.in.h:18
820msgid "Default _group:"
821msgstr "_Група по подразбиране:"
822
823#: ../interfaces/users.glade.in.h:19
824msgid "Default _shell:"
825msgstr "Обвивка по подразбиране:"
826
827#: ../interfaces/users.glade.in.h:21
828msgid "Generate _random password"
829msgstr "Гене_риране на случайна парола"
830
831#: ../interfaces/users.glade.in.h:22
832msgid "Group _ID:"
833msgstr "_ID на групата:"
834
835#: ../interfaces/users.glade.in.h:23
836msgid "Group _members:"
837msgstr "Членове на групата:"
838
839#: ../interfaces/users.glade.in.h:24
840msgid "Group _name:"
841msgstr "Име на групата:"
842
843#: ../interfaces/users.glade.in.h:25
844msgid "Group properties"
845msgstr "Настройки на групата"
846
847#: ../interfaces/users.glade.in.h:26
848msgid "Groups"
849msgstr "Групи"
850
851#: ../interfaces/users.glade.in.h:27
852msgid "Ma_ximum days a password may be used:"
853msgstr "Максимум дни за използване на паролата:"
854
855#: ../interfaces/users.glade.in.h:28
856msgid "Maximum UID:"
857msgstr "Максимално UID:"
858
859#: ../interfaces/users.glade.in.h:29
860msgid "Mi_nimum days between password changes:"
861msgstr "Минимум дни между промяна на паролата:"
862
863#: ../interfaces/users.glade.in.h:30
864msgid "Minimum GID:"
865msgstr "Минимум GID:"
866
867#: ../interfaces/users.glade.in.h:31
868msgid "Minimum UID:"
869msgstr "Минимум UID:"
870
871#: ../interfaces/users.glade.in.h:32
872msgid "Minimum days allowed between password changes:"
873msgstr "Позволени минимум дни между промяна на паролата:"
874
875#: ../interfaces/users.glade.in.h:33
876msgid "Number of days that a password may be used:"
877msgstr "Брой дни, в които може да се използва паролата:"
878
879#: ../interfaces/users.glade.in.h:34
880msgid "O_ffice location:"
881msgstr "Местоположение на о_фиса:"
882
883#: ../interfaces/users.glade.in.h:35
884msgid "Password set to: "
885msgstr "Настройване паролата на:"
886
887#: ../interfaces/users.glade.in.h:36
888msgid "Privileges"
889msgstr "Привилегии"
890
891#: ../interfaces/users.glade.in.h:37
892msgid "Profile _name:"
893msgstr "Име _на профила:"
894
895#: ../interfaces/users.glade.in.h:38
896msgid "Set password b_y hand"
897msgstr "Настройва паролата р_ъчно"
898
899#: ../interfaces/users.glade.in.h:39
900msgid "Show a_ll users and groups"
901msgstr "Показване на всички потребители и групи"
902
903#: ../interfaces/users.glade.in.h:40
904msgid "User _ID:"
905msgstr "_ID на потребителя:"
906
907#: ../interfaces/users.glade.in.h:41
908msgid "User _password:"
909msgstr "Парола на потребителя:"
910
911#: ../interfaces/users.glade.in.h:42
912msgid "User privileges"
913msgstr "Привилегии на потребителите"
914
915#: ../interfaces/users.glade.in.h:43
916msgid "User profiles"
917msgstr "Профили на потребителите"
918
919#: ../interfaces/users.glade.in.h:44
920msgid "Users"
921msgstr "Потребители"
922
923#: ../interfaces/users.glade.in.h:45
924msgid "_Add Group..."
925msgstr "Доб_авяне на група..."
926
927#: ../interfaces/users.glade.in.h:46
928msgid "_Add Profile..."
929msgstr "Доб_авяне на профил..."
930
931#: ../interfaces/users.glade.in.h:47
932msgid "_Add User..."
933msgstr "Доб_авяне на потребител..."
934
935#: ../interfaces/users.glade.in.h:48
936msgid "_All users:"
937msgstr "_Всички потребители:"
938
939#: ../interfaces/users.glade.in.h:49
940msgid "_Comments"
941msgstr "_Коментари"
942
943#: ../interfaces/users.glade.in.h:50
944msgid "_Days between warning and password expiration:"
945msgstr "_Дни между предупреждението и изтичането на паролата:"
946
947#: ../interfaces/users.glade.in.h:51 ../src/boot/table.c:54
948#: ../src/network/address-list.c:72 ../src/network/hosts.c:39
949#: ../src/shares/table.c:42 ../src/users/table.c:50
950msgid "_Delete"
951msgstr "_Изтриване"
952
953#: ../interfaces/users.glade.in.h:52
954msgid "_Edit User Profiles..."
955msgstr "Р_едакция на потребителските профили..."
956
957#: ../interfaces/users.glade.in.h:53
958msgid "_Generate"
959msgstr "_Генериране"
960
961#: ../interfaces/users.glade.in.h:54
962msgid "_Home directory:"
963msgstr "_Домашна папка:"
964
965#: ../interfaces/users.glade.in.h:55
966msgid "_Home phone:"
967msgstr "_Домашен телефон:"
968
969#: ../interfaces/users.glade.in.h:56
970msgid "_Main group:"
971msgstr "_Главна група:"
972
973#: ../interfaces/users.glade.in.h:57
974msgid "_Profile:"
975msgstr "_Профил:"
976
977#: ../interfaces/users.glade.in.h:58
978msgid "_Real name:"
979msgstr "_Истинско име:"
980
981#: ../interfaces/users.glade.in.h:59
982msgid "_Shell:"
983msgstr "_Обвивка:"
984
985#: ../interfaces/users.glade.in.h:61
986msgid "_Work phone:"
987msgstr "_Работен телефон:"
988
989#: ../src/boot/boot-append-gui.c:140
990msgid "32,768"
991msgstr "32,768"
992
993#: ../src/boot/boot-append-gui.c:141
994msgid "65,536"
995msgstr "65,536"
996
997#: ../src/boot/boot-append-gui.c:142
998msgid "16,777,216"
999msgstr "16,777,216"
1000
1001#: ../src/boot/boot-append-gui.c:253
1002msgid "Invalid VGA value"
1003msgstr "Невалидна стойност на VGA"
1004
1005#: ../src/boot/boot-append-gui.c:255
1006#, c-format
1007msgid "\"%s\" is not a valid VGA value."
1008msgstr "„%s“ не е валидна стойност за VGA."
1009
1010#: ../src/boot/boot-druid.c:113
1011msgid "Error creating boot image"
1012msgstr "Грешка при създаването на ново изображение за стартиране"
1013
1014#: ../src/boot/boot-druid.c:443
1015#, c-format
1016msgid "Creating a new boot image (%d of %d)"
1017msgstr "Създаване на ново начално стартиране (%d от %d)"
1018
1019#: ../src/boot/boot-druid.c:444
1020msgid "Finished creating a new boot image"
1021msgstr "Завърши създаването на новото начално стартиране"
1022
1023#: ../src/boot/boot-image.c:43
1024msgid "Unknown"
1025msgstr "Непознат"
1026
1027#: ../src/boot/boot-image.c:44
1028msgid "Windows NT"
1029msgstr "Windows NT"
1030
1031#: ../src/boot/boot-image.c:45
1032msgid "Windows 9x"
1033msgstr "Windows 9x"
1034
1035#: ../src/boot/boot-image.c:46
1036msgid "Dos"
1037msgstr "Dos"
1038
1039#: ../src/boot/boot-image.c:47
1040msgid "Linux"
1041msgstr "Linux"
1042
1043#: ../src/boot/boot-image.c:48
1044msgid "Linux swap"
1045msgstr "Linux swap"
1046
1047#: ../src/boot/boot-image.c:49
1048msgid "GNU/Hurd"
1049msgstr "GNU/Hurd"
1050
1051#: ../src/boot/boot-image.c:279
1052#, c-format
1053msgid "\"%s\" is an invalid path"
1054msgstr "„%s“ е невалиден път"
1055
1056#: ../src/boot/boot-image.c:295
1057#, c-format
1058msgid "\"%s\" already exists, please set another name."
1059msgstr "„%s“ вече съществува, задайте друго име."
1060
1061#: ../src/boot/boot-image.c:301
1062#, c-format
1063msgid "Invalid image name: \"%s\"."
1064msgstr "Невалидно име на изображението: „%s“."
1065
1066#: ../src/boot/boot-image.c:314
1067#, c-format
1068msgid "Invalid image: \"%s\"."
1069msgstr "Невалидно изображение: „%s“."
1070
1071#: ../src/boot/boot-image.c:332
1072#, c-format
1073msgid "Invalid root device: \"%s\"."
1074msgstr "Невалидно кореново устройство: „%s“."
1075
1076#: ../src/boot/boot-settings.c:45
1077msgid "_Module path:"
1078msgstr "Път към _модула:"
1079
1080#: ../src/boot/boot-settings.c:407
1081msgid "Password confirmation is not correct."
1082msgstr "Невярно потвърждаване на паролата."
1083
1084#: ../src/boot/boot-settings.c:432
1085msgid "Error modifying boot image"
1086msgstr "Грешка при промяната на стартиращото изображение"
1087
1088#: ../src/boot/boot.desktop.in.in.h:1
1089msgid "Boot"
1090msgstr "Начално стартиране"
1091
1092#: ../src/boot/boot.desktop.in.in.h:2
1093msgid "Configure the system boot process"
1094msgstr "Настройка на процеса на начално стартиране"
1095
1096#: ../src/boot/callbacks.c:81
1097msgid "Boot Image Editor"
1098msgstr "Редактор на начините за началното стартиране"
1099
1100#: ../src/boot/callbacks.c:179
1101msgid "Boot Append Editor"
1102msgstr "Редактор за настройките към начално стартиране"
1103
1104#: ../src/boot/callbacks.c:412
1105msgid "Error deleting boot image"
1106msgstr "Грешка при изтриването на изображението за стартиране"
1107
1108#: ../src/boot/callbacks.c:414
1109msgid "Without at least one boot image your computer will not start."
1110msgstr ""
1111"Ако няма поне един начин за начално стартиране, системата няма да може да "
1112"стартира."
1113
1114#: ../src/boot/callbacks.c:433
1115#, c-format
1116msgid "Are you sure you want to delete \"%s\"?"
1117msgstr "Искате ли да изтриете „%s“?"
1118
1119#: ../src/boot/callbacks.c:435
1120msgid "This may leave this operating system unbootable."
1121msgstr "Това може да направи операционната система нестартируема."
1122
1123#: ../src/boot/callbacks.c:464
1124msgid "The configuration will show empty"
1125msgstr "Конфигурацията ще показва празно"
1126
1127#: ../src/boot/callbacks.c:466
1128#, c-format
1129msgid "The file \"%s\" is missing or could not be read."
1130msgstr "Файлът „%s“ липсва или не може да бъде прочетен."
1131
1132#: ../src/boot/table.c:43
1133msgid "Name"
1134msgstr "Име"
1135
1136#: ../src/boot/table.c:44
1137msgid "Default"
1138msgstr "Стандартен"
1139
1140#: ../src/boot/table.c:45
1141msgid "Type"
1142msgstr "Тип"
1143
1144#: ../src/boot/table.c:46
1145msgid "Kernel Image"
1146msgstr "Файл на ядрото"
1147
1148#: ../src/boot/table.c:47
1149msgid "Device"
1150msgstr "Устройство"
1151
1152#: ../src/boot/table.c:52 ../src/network/address-list.c:71
1153#: ../src/network/hosts.c:37 ../src/shares/table.c:40 ../src/users/table.c:48
1154msgid "_Add"
1155msgstr "_Добавяне"
1156
1157#: ../src/boot/table.c:53 ../src/network/hosts.c:38
1158#: ../src/network/ifaces-list.c:33 ../src/shares/table.c:41
1159#: ../src/users/table.c:49
1160msgid "_Properties"
1161msgstr "_Настройки"
1162
1163#. the proccess was running ssh
1164#: ../src/common/gst-auth.c:88
1165msgid "The tool could not connect to the computer"
1166msgstr "Инструментът не може да се свърже с компютъра."
1167
1168#: ../src/common/gst-auth.c:89
1169msgid ""
1170"Check that you have access to this network and that the computer is actually "
1171"working and running SSHD"
1172msgstr ""
1173"Проверете дали имате достъп до тази мрежа, компютърът наистина работи, и че "
1174"на него е стартиран SSHD"
1175
1176#. the proccess was running su
1177#: ../src/common/gst-auth.c:93
1178msgid "The entered password is invalid"
1179msgstr "Въведената от парола е невалидна"
1180
1181#: ../src/common/gst-auth.c:94
1182msgid ""
1183"Check that you typed it correctly and that you haven't activated the \"caps "
1184"lock\" key"
1185msgstr ""
1186"Проверете дали сте го изписали вярно, и че не сте натиснали „Caps Lock“"
1187
1188#: ../src/common/gst-auth.c:103
1189#, c-format
1190msgid "Could not run \"%s\""
1191msgstr "„%s“ не може да бъде стартиран"
1192
1193#: ../src/common/gst-auth.c:104
1194msgid "Check that you have permissions to run this command"
1195msgstr "Проверете дали имате право да изпълнявате тази команда"
1196
1197#: ../src/common/gst-auth.c:106
1198msgid "An unexpected error has occurred"
1199msgstr "Получи се неочаквана грешка"
1200
1201#: ../src/common/gst-auth.c:132
1202msgid "Could not execute the backend"
1203msgstr "Бек ендът не може да бъде стартиран"
1204
1205#: ../src/common/gst-auth.c:133
1206msgid "There was an error creating the child process, the tool will close now."
1207msgstr ""
1208"Получи се грешка при създаване на под-процеса, този инструмент ще бъде спрян."
1209
1210#: ../src/common/gst-dialog.c:60
1211#, c-format
1212msgid "Could not find widget: %s"
1213msgstr "Уиджета %s не може да бъде намерен"
1214
1215#: ../src/common/gst-dialog.c:383
1216msgid "There are changes which have not been applied"
1217msgstr "Има промени, които не са приложени"
1218
1219#: ../src/common/gst-dialog.c:385
1220msgid "Apply them now?"
1221msgstr "Моментално прилагане на промените?"
1222
1223#: ../src/common/gst-dialog.c:492
1224#, c-format
1225msgid "Error connection signal `%s' in widget `%s'"
1226msgstr "Грешка при свързващия сигнал „%s“ в уиджета „%s“"
1227
1228#: ../src/common/gst-tool.c:1026
1229msgid "The configuration could not be loaded"
1230msgstr "Настройките не могат да бъдат заредени"
1231
1232#: ../src/common/gst-tool.c:1028
1233msgid "There was an error running the backend script"
1234msgstr "Грешка при изпълнението на скрипта"
1235
1236#: ../src/common/gst-tool.c:1509
1237#, c-format
1238msgid "Welcome to the %s prerelease of the GNOME System Tools"
1239msgstr "Добре дошли във версия %s на системните инструменти към GNOME"
1240
1241#: ../src/common/gst-tool.c:1511
1242msgid ""
1243"This is still a work in progress, and so it may have serious bugs. Due to "
1244"the nature of these tools, bugs may render your computer <span weight=\"bold"
1245"\">practically useless</span>, costing time, effort and sanity points. You "
1246"have been warned. Thank you for trying out this prerelease of the GNOME "
1247"System Tools!"
1248msgstr ""
1249"Тази програма все още са разработва и затова може да има сериозни проблеми. "
1250"Поради естеството на тези инструменти, грешките им могат да направят "
1251"компютъра Ви <span weight=\"bold\">практически неизползваем</span>, което ще "
1252"Ви струва време и нерви. Бяхте предупреден. Благодаря ви, че изпробвате тази "
1253"предварителна версия на системните инструменти на GNOME!"
1254
1255#: ../src/common/gst-tool.c:1532
1256msgid "Warning"
1257msgstr "Внимание"
1258
1259#: ../src/common/gst-tool.c:1552
1260msgid "Don't show me this again"
1261msgstr "Да не ми показва това съобщение отново"
1262
1263#: ../src/common/gst-tool.c:1609
1264msgid "GNOME System Tools"
1265msgstr "Системни инструменти към GNOME"
1266
1267#: ../src/common/gst-tool.c:1754
1268msgid "Could not display help"
1269msgstr "Помощта не може да бъде показана"
1270
1271#: ../src/network/address-list.c:555
1272msgid "Type address"
1273msgstr "Тип адрес"
1274
1275#: ../src/network/callbacks.c:46
1276#, c-format
1277msgid "Could not enable the interface %s"
1278msgstr "Интерфейсът %s не може да бъде активиран"
1279
1280#: ../src/network/callbacks.c:50
1281msgid ""
1282"Check that the settings are correct for this network and that the computer "
1283"is correctly connected to it."
1284msgstr ""
1285"Проверете дали настройките за тази мрежа са правилни и дали компютърът е "
1286"свързан коректно към нея."
1287
1288#: ../src/network/callbacks.c:237
1289msgid "Could not autodetect modem device"
1290msgstr "Модемът не може да бъде засечен автоматично"
1291
1292#: ../src/network/callbacks.c:240
1293msgid ""
1294"Check that the device is not busy and that is correctly attached to the "
1295"computer."
1296msgstr ""
1297"Проверете дали устройството не е заето, и че е включено правилно в компютъра."
1298
1299#: ../src/network/callbacks.c:451
1300msgid "The host name has changed"
1301msgstr "Името на хоста се промени"
1302
1303#: ../src/network/callbacks.c:454
1304msgid ""
1305"This will prevent you from launching new applications, and so you will have "
1306"to log in again. Continue anyway?"
1307msgstr ""
1308"Няма да можете да стартирате нови програми и ще трябва да се включите пак с "
1309"вашия абонамент. Да продължа ли въпреки това?"
1310
1311#: ../src/network/callbacks.c:460
1312msgid "Change _Host name"
1313msgstr "Промяна на хоста"
1314
1315#: ../src/network/hosts.c:92
1316msgid "IP Address"
1317msgstr "IP адреси"
1318
1319#: ../src/network/hosts.c:100
1320msgid "Aliases"
1321msgstr "Алиаси"
1322
1323#: ../src/network/location.c:144
1324msgid "Create location"
1325msgstr "Създаване на местоположение"
1326
1327#: ../src/network/location.c:152
1328msgid "Delete current location"
1329msgstr "Изтриване на текущото местоположение"
1330
1331#: ../src/network/location.c:366
1332msgid "Do you want to remove this location?"
1333msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете това местоположение?"
1334
1335#: ../src/network/location.c:439
1336msgid "Changing profile"
1337msgstr "Промяна на профил"
1338
1339#: ../src/network/main.c:110
1340msgid "The interface does not exist"
1341msgstr "Интерфейсът не съществува"
1342
1343#: ../src/network/main.c:112
1344msgid ""
1345"Check that it is correctly typed and that it is correctly supported by your "
1346"system."
1347msgstr ""
1348"Проверете дали е написано правилно и дали се поддържа коректно от Вашата "
1349"система."
1350
1351#: ../src/network/main.c:157
1352msgid "Configure a network interface"
1353msgstr "Настройка на мрежов интерфейс"
1354
1355#: ../src/network/main.c:157
1356msgid "INTERFACE"
1357msgstr "ИНТЕРФЕЙС"
1358
1359#: ../src/network/main.c:158
1360msgid "Configure the first network interface with a specific type"
1361msgstr "Настройка на мрежов интерфейс със специфичен тип"
1362
1363#: ../src/network/main.c:158
1364msgid "TYPE"
1365msgstr "ТИП"
1366
1367#: ../src/network/main.c:165
1368msgid "Network settings"
1369msgstr "Настройки на мрежата"
1370
1371#: ../src/network/network.desktop.in.in.h:1
1372msgid "Configure network devices and connections"
1373msgstr "Настройка на мрежови устройства и връзки"
1374
1375#: ../src/network/network.desktop.in.in.h:2
1376msgid "Networking"
1377msgstr "Мрежа"
1378
1379#: ../src/network/network-iface-ethernet.c:302
1380msgid "Ethernet connection"
1381msgstr "Локална мрежа"
1382
1383#: ../src/network/network-iface-irlan.c:122
1384msgid "Infrared connection"
1385msgstr "Инфрачервена връзка"
1386
1387#: ../src/network/network-iface-isdn.c:330
1388msgid "ISDN connection"
1389msgstr "ISDN"
1390
1391#: ../src/network/network-iface-modem.c:253
1392msgid "Modem connection"
1393msgstr "Модем"
1394
1395#: ../src/network/network-iface-plip.c:211
1396msgid "Parallel port connection"
1397msgstr "Паралелен порт"
1398
1399#: ../src/network/network-iface-wireless.c:245
1400msgid "Wireless connection"
1401msgstr "Безжична връзка"
1402
1403#: ../src/network/network-iface.c:410
1404#, c-format
1405msgid "Activating interface \"%s\""
1406msgstr "Активиране на интерфейса „%s“"
1407
1408#: ../src/network/network-iface.c:522
1409#, c-format
1410msgid "The interface %s is not configured"
1411msgstr "Интерфейсът %s не е настроен"
1412
1413#: ../src/network/network-iface.c:524
1414#, c-format
1415msgid "The interface %s is not active"
1416msgstr "Интерфейсът %s не е активиран"
1417
1418#: ../src/network/network-iface.c:526
1419#, c-format
1420msgid "The interface %s is active"
1421msgstr "Интерфейсът %s е активиран"
1422
1423#: ../src/services/callbacks.c:64
1424#, c-format
1425msgid "Settings for \"%s\""
1426msgstr "Настройки за %s"
1427
1428#. FIXME: put service name !!!
1429#: ../src/services/callbacks.c:153
1430msgid "Are you sure you want to deactivate this service?"
1431msgstr "Сигурни ли сте, че искате да деактивирате тази услуга?"
1432
1433#: ../src/services/callbacks.c:156
1434msgid ""
1435"This may affect your system behavior in several ways, possibly leading to "
1436"data loss"
1437msgstr ""
1438"Това може да повлияе върху поведението на вашата система по няколко начина, "
1439"възможно е да се стигне до загуба на данни"
1440
1441#: ../src/services/main.c:55
1442msgid "Services settings"
1443msgstr "Настройки на услугите"
1444
1445#: ../src/services/services.desktop.in.in.h:1
1446msgid "Configure which services will be run when the system starts"
1447msgstr ""
1448"Настройка на услугите, които ще се стартират, при стартиране на системата"
1449
1450#: ../src/services/services.desktop.in.in.h:2
1451msgid "Services"
1452msgstr "Услуги"
1453
1454#: ../src/services/service.c:32
1455msgid "Antivirus"
1456msgstr "Антивирус"
1457
1458#: ../src/services/service.c:32
1459msgid "Analyzes your incoming mail for virus"
1460msgstr "Анализира се пристигащата поща за вируси"
1461
1462#: ../src/services/service.c:33
1463msgid "Volumes mounter"
1464msgstr "Монтиране на устройства"
1465
1466#: ../src/services/service.c:33
1467msgid "Mounts your volumes automatically"
1468msgstr "Монтиране на устройствата автоматично"
1469
1470#: ../src/services/service.c:34
1471msgid "Actions scheduler"
1472msgstr "Диспечер на действия"
1473
1474#: ../src/services/service.c:34
1475msgid "Executes scheduled actions"
1476msgstr "Изпълнение на запланувани действия"
1477
1478#: ../src/services/service.c:35
1479msgid "Database server"
1480msgstr "Сървър за база данни"
1481
1482#: ../src/services/service.c:35
1483msgid "Data storage system"
1484msgstr "Система за запазване на данни"
1485
1486#: ../src/services/service.c:36
1487msgid "Graphical login manager"
1488msgstr "Графична програма за влизане"
1489
1490#: ../src/services/service.c:36
1491msgid "Allows users to login graphically"
1492msgstr "Позволяване на потребители да влизат през графична среда"
1493
1494#: ../src/services/service.c:37
1495msgid "Folder sharing service"
1496msgstr "Услуга за споделяне на папка"
1497
1498#: ../src/services/service.c:37
1499msgid "Shares folders through your network"
1500msgstr "Споделяне на папки по мрежата Ви"
1501
1502#: ../src/services/service.c:38
1503msgid "File sharing service"
1504msgstr "Услуга за споделяне на файлове"
1505
1506#: ../src/services/service.c:38 ../src/services/service.c:39
1507msgid "Shares files though internet"
1508msgstr "Споделяне на файлове по Интернет"
1509
1510#: ../src/services/service.c:39
1511msgid "FTP service"
1512msgstr "NTP услугата"
1513
1514#: ../src/services/service.c:40
1515msgid "Mail fetcher"
1516msgstr "Пощенски агент"
1517
1518#: ../src/services/service.c:40
1519msgid "Downloads your mail from remote accounts"
1520msgstr "Сваля пощата Ви от отдалечени абонаменти"
1521
1522#: ../src/services/service.c:41
1523msgid "Mail agent"
1524msgstr "Пощенски агент"
1525
1526#: ../src/services/service.c:41
1527msgid "Delivers your mails through internet"
1528msgstr "Доставя пратената поща по Интернет"
1529
1530#: ../src/services/service.c:42
1531msgid "Clock synchronization service"
1532msgstr "Услуга за синхронизиране на часовника"
1533
1534#: ../src/services/service.c:42
1535msgid "Synchronizes your computer clock with internet time servers"
1536msgstr ""
1537"Сверяване на часовника на компютъра със сървърите за точно време в Интернет"
1538
1539#: ../src/services/service.c:43
1540msgid "Printer service"
1541msgstr "Услуга за печат"
1542
1543#: ../src/services/service.c:43
1544msgid "Allows applications to use printers"
1545msgstr "Позволява на приложенията да ползват принтери"
1546
1547#: ../src/services/service.c:44
1548msgid "Remote shell server"
1549msgstr "Сървър за отдалечена обвивка"
1550
1551#: ../src/services/service.c:44
1552msgid "Secure shell server"
1553msgstr "Сървър за сигурна обвивка"
1554
1555#: ../src/services/service.c:45
1556msgid "Computer activity logger"
1557msgstr "Журнал на действията на компютъра"
1558
1559#: ../src/services/service.c:45
1560msgid "Keeps a log of your computer activity"
1561msgstr "Записва журнал с действията на компютъра"
1562
1563#: ../src/services/service.c:46
1564msgid "Web server"
1565msgstr "Уеб сървър"
1566
1567#: ../src/services/service.c:46
1568msgid "Shares your web pages through internet"
1569msgstr "Споделяне на уеб страниците по Интернет"
1570
1571#: ../src/shares/callbacks.c:187
1572msgid "Are you sure you want to delete this share?"
1573msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тази споделена папка?"
1574
1575#: ../src/shares/callbacks.c:189
1576msgid "Other computers in your network will stop viewing this."
1577msgstr "Другите компютри, във вашата мрежа, няма да могат да видят това."
1578
1579#: ../src/shares/main.c:90
1580msgid "Add a shared path, modifies it if it already exists"
1581msgstr "Добавяне на споделен път или го променяте ако вече съществува"
1582
1583#: ../src/shares/main.c:90
1584msgid "PATH"
1585msgstr "ПЪТ"
1586
1587#: ../src/shares/main.c:97
1588msgid "Shared folders settings"
1589msgstr "Настройки на споделените папки"
1590
1591#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:129
1592msgid "_Share folder"
1593msgstr "_Споделяне на папка"
1594
1595#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:130
1596msgid "Share this folder with other computers"
1597msgstr "Споделяне на тази папка с други потребители"
1598
1599#: ../src/shares/nfs-acl-table.c:51
1600msgid "Allowed host/network"
1601msgstr "Позволени хост/мрежа"
1602
1603#: ../src/shares/share-nfs-add-hosts.c:114
1604#, c-format
1605msgid "Hosts in the %s network"
1606msgstr "Хостове в мрежата %s"
1607
1608#: ../src/shares/share-nfs-add-hosts.c:146
1609msgid "Specify hostname"
1610msgstr "Определяне на хост"
1611
1612#: ../src/shares/share-nfs-add-hosts.c:153
1613msgid "Specify IP address"
1614msgstr "Определяне на IP адрес"
1615
1616#: ../src/shares/share-nfs-add-hosts.c:160
1617msgid "Specify network"
1618msgstr "Определяне на мрежа"
1619
1620#: ../src/shares/share-settings.c:123
1621msgid "Do not share"
1622msgstr "Да не се споделя"
1623
1624#: ../src/shares/share-settings.c:131
1625msgid "SMB"
1626msgstr "SMB"
1627
1628#: ../src/shares/share-settings.c:139
1629msgid "NFS"
1630msgstr "NFS"
1631
1632#: ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:1
1633msgid "Configure which folders are available for your network neighborhood"
1634msgstr ""
1635"Настройване на папките, които са налични във вашия network neighborhood"
1636
1637#: ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:2
1638msgid "Shared Folders"
1639msgstr "Споделени папки"
1640
1641#: ../src/shares/transfer.c:44
1642msgid "Sharing services are not installed"
1643msgstr "Услугите за споделяне не са инсталирани"
1644
1645#: ../src/shares/transfer.c:46
1646msgid ""
1647"You need to install at least either Samba or NFS in order to share your "
1648"folders. The tool will close now."
1649msgstr ""
1650"За да споделяте папки, трябва да имате инсталирани поне Samba или NFS. Тази "
1651"програма ще бъде спряна."
1652
1653#: ../src/time/main.c:464
1654msgid "NTP support is not installed"
1655msgstr "Липсва поддръжка на NTP"
1656
1657#: ../src/time/main.c:466
1658msgid ""
1659"Please install and activate NTP support in the system to enable "
1660"synchronization of your local time server with internet time servers."
1661msgstr ""
1662"Нямате стартирана поддръжка за NTP (мрежов протокол за часа). Стартирайте "
1663"услугата за NTP, за да позволите синхронизация със сървър."
1664
1665#: ../src/time/main.c:762
1666msgid "Time and Date Settings"
1667msgstr "Настройки на час и дата"
1668
1669#: ../src/time/time.desktop.in.in.h:1
1670msgid "Change system time, date, and timezone"
1671msgstr "Промяна на часа, датата и часовия пояс на системата"
1672
1673#: ../src/time/time.desktop.in.in.h:2
1674msgid "Time and Date"
1675msgstr "Час и дата"
1676
1677#: ../src/users/callbacks.c:571
1678msgid "Error saving profile"
1679msgstr "Грешка при запазването на профила"
1680
1681#: ../src/users/callbacks.c:613
1682msgid "Create New profile"
1683msgstr "Създаване на нов профил"
1684
1685#: ../src/users/callbacks.c:649
1686#, c-format
1687msgid "Settings for profile %s"
1688msgstr "Настройки за профила %s"
1689
1690#: ../src/users/group-settings.c:91
1691msgid "Create New Group"
1692msgstr "Създаване на нова група"
1693
1694#. Check if gid is available
1695#: ../src/users/group-settings.c:164 ../src/users/group-settings.c:172
1696msgid "Invalid group ID"
1697msgstr "Невалиден ID на групата"
1698
1699#: ../src/users/group-settings.c:165
1700msgid "Group ID must be a positive number"
1701msgstr "Идентификацията на групата трябва да е положителен номер"
1702
1703#. if group is root
1704#: ../src/users/group-settings.c:168
1705msgid "Group ID of the \"root\" user should not be modified"
1706msgstr ""
1707"Идентификацията на групата на администратора (root) не трябва да се променя."
1708
1709#: ../src/users/group-settings.c:169 ../src/users/group-settings.c:215
1710#: ../src/users/group-settings.c:285
1711msgid "This would leave the system unusable"
1712msgstr "Това ще остави системата неизползваема"
1713
1714#: ../src/users/group-settings.c:173
1715#, c-format
1716msgid "Group ID %s already exists"
1717msgstr "Група с идентификация %s вече съществува."
1718
1719#. If empty.
1720#: ../src/users/group-settings.c:198
1721msgid "Group name is empty"
1722msgstr "Името на групата е празно"
1723
1724#: ../src/users/group-settings.c:199
1725msgid "A group name must be specified"
1726msgstr "Трябва да определите име на групата"
1727
1728#. If too long.
1729#: ../src/users/group-settings.c:202
1730msgid "The group name is too long"
1731msgstr "Името на групата е твърде дълго"
1732
1733#: ../src/users/group-settings.c:203
1734#, c-format
1735msgid "The group name should have less than %i characters for being valid"
1736msgstr ""
1737"За да бъде валидно, името на групата трябва да има по-малко от %i символа"
1738
1739#. if invalid.
1740#: ../src/users/group-settings.c:206
1741msgid "Group name has invalid characters"
1742msgstr "Името на групата има невалидни символи"
1743
1744#: ../src/users/group-settings.c:207
1745msgid "Please set a valid group name, using only lower case letters"
1746msgstr "Задайте валидно име за групата, използвайки само малки букви"
1747
1748#. if !exist.
1749#: ../src/users/group-settings.c:210
1750#, c-format
1751msgid "Group \"%s\" already exists"
1752msgstr "Групата „%s“ вече съществува"
1753
1754#: ../src/users/group-settings.c:211
1755msgid "Please select a different group name"
1756msgstr "Изберете различно име за групата"
1757
1758#. if it's the root group
1759#: ../src/users/group-settings.c:214
1760msgid "Group name of the \"root\" user should not be modified"
1761msgstr "Името на групата на администратора (root) не трябва да се променя"
1762
1763#: ../src/users/group-settings.c:284
1764msgid "The group \"root\" should not be deleted"
1765msgstr "Групата на администратора не трябва да се трие"
1766
1767#: ../src/users/group-settings.c:299
1768#, c-format
1769msgid "Are you sure you want to delete group \"%s\"?"
1770msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата „%s“?"
1771
1772#: ../src/users/group-settings.c:301
1773msgid "This may leave files with invalid group ID in the filesystem."
1774msgstr ""
1775"Това може да остави файлове с невалидна идентификация или група във "
1776"файловата система."
1777
1778#: ../src/users/group-settings.c:361
1779#, c-format
1780msgid "Settings for Group %s"
1781msgstr "Настройки за групата %s"
1782
1783#: ../src/users/groups-table.c:44
1784msgid "Group"
1785msgstr "Група"
1786
1787#: ../src/users/groups-table.c:45
1788msgid "GID"
1789msgstr "GID"
1790
1791#: ../src/users/main.c:123
1792msgid "User name contains"
1793msgstr "Името на потребителя съдържа"
1794
1795#: ../src/users/main.c:124
1796msgid "User ID is"
1797msgstr "ID-то на потребителя е"
1798
1799#: ../src/users/main.c:125
1800msgid "Group name contains"
1801msgstr "Името на групата съдържа"
1802
1803#: ../src/users/main.c:126
1804msgid "User GID is"
1805msgstr "GID на потребителя е"
1806
1807#: ../src/users/main.c:245 ../src/users/users.desktop.in.in.h:2
1808msgid "Users and Groups"
1809msgstr "Потребители и групи"
1810
1811#: ../src/users/passwd.c:168
1812msgid "Passwords do not match"
1813msgstr "Паролата не съвпада"
1814
1815#: ../src/users/passwd.c:173
1816#, c-format
1817msgid ""
1818"Bad password: %s.\n"
1819"Please try with a new password"
1820msgstr ""
1821"Лоша парола: %s.\n"
1822"Опитайте с нова парола"
1823
1824#: ../src/users/profile-settings.c:125
1825msgid "The profile must have a name"
1826msgstr "Профилът трябва да има име"
1827
1828#: ../src/users/profile-settings.c:130
1829msgid "The profile must have a default home"
1830msgstr "Профилът трябва да има стандартна домашна папка"
1831
1832#: ../src/users/profile-settings.c:135 ../src/users/profile-settings.c:140
1833msgid "The profile must have a default shell"
1834msgstr "Профилът трябва да има обвивка по подразбиране"
1835
1836#: ../src/users/profile-settings.c:208
1837msgid "The default profile should not be deleted"
1838msgstr "Профилът по подразбиране не трябва да се трие"
1839
1840#: ../src/users/profile-settings.c:209
1841msgid "This profile is used for setting default data for new users"
1842msgstr ""
1843"Този профил се използва за поставяне на стандартните данните за новите "
1844"потребители"
1845
1846#: ../src/users/profile-settings.c:218
1847#, c-format
1848msgid "Delete profile \"%s\"?"
1849msgstr "Изтриване на профила „%s“?"
1850
1851#: ../src/users/profile-settings.c:220
1852msgid "You will not be able to recover this profile after pressing \"apply\"."
1853msgstr ""
1854"Няма да можете да възстановите този профил след натискането на „прилагане“."
1855
1856#. Column name,          Adv_state_show,        Basic_state_show
1857#: ../src/users/profiles-table.c:39
1858msgid "Profile"
1859msgstr "Профил"
1860
1861#: ../src/users/profiles-table.c:40
1862msgid "Comment"
1863msgstr "Коментар"
1864
1865#: ../src/users/search-bar/search-bar.c:228
1866msgid "C_lear"
1867msgstr "Из_чистване"
1868
1869#: ../src/users/search-bar/search-bar.c:329
1870msgid "Choice"
1871msgstr "Избор"
1872
1873#: ../src/users/search-bar/search-bar.c:339
1874msgid "Text"
1875msgstr "Текст"
1876
1877#: ../src/users/user-settings.c:73
1878msgid "The \"root\" user should not be deleted"
1879msgstr "Не може да изтриете администратора"
1880
1881#: ../src/users/user-settings.c:74 ../src/users/user-settings.c:305
1882#: ../src/users/user-settings.c:400 ../src/users/user-settings.c:436
1883msgid "This would leave the system unusable."
1884msgstr "Това би могло да направи системата неизползваема."
1885
1886#: ../src/users/user-settings.c:83
1887#, c-format
1888msgid "Are you sure you want to delete user \"%s\"?"
1889msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете потребителя „%s“?"
1890
1891#: ../src/users/user-settings.c:85
1892msgid ""
1893"This will disable this user's access to the system without deleting the "
1894"user's home directory."
1895msgstr ""
1896"Това ще прекрати достъпа на този потребител до системата, но неговата "
1897"домашна директория няма да бъде изтрита."
1898
1899#: ../src/users/user-settings.c:189
1900msgid "User Account Editor"
1901msgstr "Редактор на потребителите"
1902
1903#: ../src/users/user-settings.c:285
1904msgid "The user name is empty"
1905msgstr "Името на потребителя е празно"
1906
1907#: ../src/users/user-settings.c:286
1908msgid "A user name must be specified."
1909msgstr "Трябва да зададете име на потребителя."
1910
1911#. = sizeof (ut.ut_name)
1912#: ../src/users/user-settings.c:292 ../src/users/user-settings.c:297
1913msgid "The user name is too long"
1914msgstr "Потребителското име е твърде дълго"
1915
1916#: ../src/users/user-settings.c:293 ../src/users/user-settings.c:298
1917#, c-format
1918msgid "To be valid, the user name should have less than %i characters."
1919msgstr ""
1920"За да бъде валидно, потребителското име трябва да има по-малко от %i символа."
1921
1922#: ../src/users/user-settings.c:304
1923msgid "User name for the \"root\" user should not be modified"
1924msgstr "Името на администратора (root) не трябва да се променя"
1925
1926#: ../src/users/user-settings.c:310
1927msgid "User name has invalid characters"
1928msgstr "Потребителското име съдържа невалидни символи"
1929
1930#: ../src/users/user-settings.c:311
1931msgid ""
1932"Please set a valid user name consisting of a lower case letter followed by "
1933"lower case letters and numbers."
1934msgstr ""
1935"Задайте валидно име, което е от малки букви следвано от малки букви и цифри."
1936
1937#: ../src/users/user-settings.c:317
1938#, c-format
1939msgid "User name \"%s\" already exists"
1940msgstr "Потребителят „%s“ вече съществува"
1941
1942#: ../src/users/user-settings.c:318
1943msgid "Please select a different user name."
1944msgstr "Изберете различно потребителско име."
1945
1946#: ../src/users/user-settings.c:343
1947#, c-format
1948msgid "Invalid character \"%c\" in comment"
1949msgstr "Невалиден знак „%c“ в коментара"
1950
1951#: ../src/users/user-settings.c:344
1952msgid "Check that this character is not used."
1953msgstr "Проверете дали този знак се използва."
1954
1955#: ../src/users/user-settings.c:392
1956msgid "Home directory should not be empty"
1957msgstr "Домашната папка не трябва да бъде празна"
1958
1959#: ../src/users/user-settings.c:393
1960msgid "Make sure you provide a home directory."
1961msgstr "Убедете се, че сте указали домашната папка."
1962
1963#: ../src/users/user-settings.c:395
1964msgid "Incomplete path in home directory"
1965msgstr "Пътят за домашна папка не е пълен"
1966
1967#: ../src/users/user-settings.c:396
1968msgid ""
1969"Please enter full path for home directory\n"
1970"<span size=\"smaller\">i.e.: /home/john</span>."
1971msgstr ""
1972"Въведете пълния път до домашната папка\n"
1973"<span size=\"smaller\">например: /home/john</span>."
1974
1975#: ../src/users/user-settings.c:399
1976msgid "Home directory of the \"root\" user should not be modified"
1977msgstr "Домашната папка на на администратора (root) не трябва да се променя"
1978
1979#: ../src/users/user-settings.c:432
1980msgid "Invalid user ID"
1981msgstr "Невалиден ID на потребителя"
1982
1983#: ../src/users/user-settings.c:433
1984msgid "User ID must be a positive number."
1985msgstr "Идентификацията на потребителя трябва да е положителен номер."
1986
1987#: ../src/users/user-settings.c:435
1988msgid "User ID of the \"root\" user should not be modified"
1989msgstr "Името на администратора не трябва да се променя"
1990
1991#: ../src/users/user-settings.c:453
1992#, c-format
1993msgid "User ID %s already exists"
1994msgstr "Вече съществува потребител с ID %s"
1995
1996#: ../src/users/user-settings.c:455
1997msgid ""
1998"Several users may share a single user ID, but it's not common and may lead "
1999"to security problems."
2000msgstr ""
2001"Няколко потребителя могат да споделят един потребителски ID, но това не е "
2002"обичайно и може да доведе до проблеми със сигурността."
2003
2004#: ../src/users/user-settings.c:473
2005msgid "Incomplete path in shell"
2006msgstr "Непълен път в обвивката"
2007
2008#: ../src/users/user-settings.c:474
2009msgid ""
2010"Please enter full path for shell\n"
2011"<span size=\"smaller\">i.e.: /bin/sh</span>."
2012msgstr ""
2013"Въведете пълния път за обвивката.\n"
2014"<span size=\"smaller\">например: /bin/sh</span>."
2015
2016#: ../src/users/user-settings.c:496
2017msgid "Password should not be empty"
2018msgstr "Паролата не може да е празна"
2019
2020#: ../src/users/user-settings.c:497
2021msgid "A password must be provided."
2022msgstr "Трябва да зададете парола."
2023
2024#: ../src/users/user-settings.c:499
2025msgid "Password confirmation isn't correct"
2026msgstr "Потвърждението на паролата не е вярно"
2027
2028#: ../src/users/user-settings.c:500
2029msgid "Check that you have provided the same password in both text fields."
2030msgstr "Проверете дали сте въвели една и съща парола в двете текстови полета."
2031
2032#: ../src/users/user-settings.c:774
2033#, c-format
2034msgid "Settings for User %s"
2035msgstr "Настройки за на потребителя %s"
2036
2037#: ../src/users/users-table.c:61
2038msgid "User"
2039msgstr "Потребител"
2040
2041#: ../src/users/users-table.c:62
2042msgid "Home"
2043msgstr "Домашна папка"
2044
2045#: ../src/users/users-table.c:63
2046msgid "User details"
2047msgstr "Подробности за потребителя"
2048
2049#: ../src/users/users-table.c:64
2050msgid "UID"
2051msgstr "UID"
2052
2053#: ../src/users/users-table.c:65
2054msgid "Shell"
2055msgstr "Обвивка"
2056
2057#: ../src/users/users.desktop.in.in.h:1
2058msgid "Add or remove users and groups"
2059msgstr "Добавяне или премахване на потребители и групи"
2060
2061#~ msgid "<b>Available services:</b>"
2062#~ msgstr "<b>Налични услуги:</b>"
2063
2064#~ msgid "Change your running services"
2065#~ msgstr "Промяна на стартираните услуги"
2066
2067#~ msgid "Requests user and password in a graphical fashion"
2068#~ msgstr "Изисква име и парола на потребител в графичен режим"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.