source: desktop/gnome-volume-manager.HEAD.bg.po @ 113

Last change on this file since 113 was 113, checked in by zbrox, 16 years ago

gnome-volume-manager (gnome 2.12) blabla edition

  • обновен превод
File size: 28.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome volume manager.
2# Copyright (C) 2004 THE gnome volume manager'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the gnome volume manager package.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gnome volume manager gnome 2.8\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-08-08 06:31+0000\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-08-08 12:33+0300\n"
14"Last-Translator: Vladimir \"Kaladan\" Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
20
21#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:1
22msgid "\"Always take this action\" checkbox for Autorun"
23msgstr ""
24"Настройка „Винаги да се извършва това действие“ за автоматичното стартиране"
25
26#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:2
27msgid "\"Always take this action\" checkbox for iPod Photos"
28msgstr "Настройка „Винаги да се извършва това действие“ за iPod със снимки"
29
30#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:3
31msgid "\"Always take this action\" checkbox for mixed Audio and Data CDs"
32msgstr ""
33"Настройка „Винаги да се извършва това действие“ за дискове с аудио и данни"
34
35#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:4
36msgid "\"Always take this action\" checkbox for photo import from a camera"
37msgstr ""
38"Настройка „Винаги да се извършва това действие“ за изтегляне на снимки от "
39"фотоапарат"
40
41#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:5
42msgid "\"Always take this action\" checkbox for photo import from a device"
43msgstr ""
44"Настройка „Винаги да се извършва това действие“ за изтегляне на снимки от "
45"устройство"
46
47#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:6
48msgid "':' delimited list of paths to check for autorun binaries and scripts."
49msgstr ""
50"списък от пътища с разделител „:“, който да се проверява за скриптове и "
51"двоични файлове, които да се изпълняват автоматично."
52
53#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:7
54msgid "Action to take when a camera is plugged in."
55msgstr "Действие при свързване на фотоапарат"
56
57#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:8
58msgid "Action to take when a device containing photos is encountered."
59msgstr "Действие при включването на устройство съдържащо снимки"
60
61#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:9
62msgid "Action to take when a device contains an autorun program/script."
63msgstr ""
64"Действие при включването на устройство съдържащо програма/скрипт за "
65"автоматично стартиране"
66
67#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:10
68msgid "Action to take when a mixed Audio and Data CD is encountered."
69msgstr "Действие при поставянето на CD с аудио или данни"
70
71#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:11
72msgid ""
73"Action to take when an iPod Photo is encountered (syncronise music or import "
74"photos)."
75msgstr ""
76"Действие при включването на iPod Photo (синхронизация на музиката или изтегляне на снимките)"
77
78#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:12
79msgid "Audio CD burn command"
80msgstr "Команда за запис на диск"
81
82#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:13
83msgid "Automount removable drives"
84msgstr "Авт. монтиране на преносимите устройства"
85
86#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:14
87msgid "Automount removable media"
88msgstr "Авт. монтиране на преносимите носители на информация"
89
90#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:15
91msgid "Autorun nautilus"
92msgstr "Авт. стартиране на Nautilus"
93
94#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:16
95msgid "Autorun path"
96msgstr "Път за авт. стартиране"
97
98#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:17
99msgid "CD play command"
100msgstr "Команда за слушане на муз. дискове"
101
102#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:18
103msgid ""
104"Command to run when a digital camera is connected or media from a digital "
105"camera is inserted."
106msgstr ""
107"Команда, която да се изпълни при свързване на цифров фотоапарат или при "
108"монтиране на носител от цифров фотоапарат."
109
110#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:19
111msgid "Command to run when a keyboard is connected."
112msgstr "Команда, която да се стартира при свързване на клавиатура."
113
114#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:20
115msgid "Command to run when a mouse is connected."
116msgstr "Команда, която да се стартира при свързване на мишка."
117
118#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:21
119msgid "Command to run when a printer is connected."
120msgstr "Команда, която да се стартира при свързване на iPod."
121
122#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:22
123msgid "Command to run when a scanner is connected."
124msgstr "Команда, която да се стартира при свързване на скенер."
125
126#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:23
127msgid "Command to run when a video DVD is inserted."
128msgstr "Команда, която да се стартира при поставяне на DVD."
129
130#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:24
131msgid "Command to run when a video camera is connected."
132msgstr "Команда, която да се стартира при свързване на видеокамера."
133
134#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:25
135msgid "Command to run when an audio CD is inserted."
136msgstr "Команда, която да се стартира при поставяне на аудио диск."
137
138#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:26
139msgid "Command to run when an iPod is connected."
140msgstr "Команда, която да се стартира при свързване на iPod."
141
142#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:27
143msgid "Command to run when the eject button on a optical drive is pressed."
144msgstr ""
145"Команда, която да се стартира при натискането на бутона за изваждане на "
146"оптично устройство."
147
148#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:28
149msgid "Command to run when the user wishes to burn a Data CD."
150msgstr ""
151"Команда, която да се стартира, когато потребителят иска да запише CD с данни."
152
153#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:29
154msgid "Command to run when the user wishes to burn a Photo CD."
155msgstr ""
156"Команда, която да се стартира, когато потребителят иска да запише Photo CD."
157
158#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:30
159msgid "Command to run when the user wishes to burn an Audio CD."
160msgstr ""
161"Команда, която да се стартира, когато потребителят иска да запише CD с песни."
162
163#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:31
164msgid "DVD play command"
165msgstr "Команда за гледане на DVD"
166
167#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:32
168msgid "Data CD burn command"
169msgstr "Команда за запис на дискове с данни"
170
171#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:33
172msgid "Eject command"
173msgstr "Команда за изваждане"
174
175#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:34
176msgid "Open nautilus on removeable media insert."
177msgstr "Отваряне на Nautilus при поставянето на преносими носители"
178
179#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:35
180msgid "Perform autorun"
181msgstr "Изпълнение на авт. стартиране"
182
183#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:36
184msgid "Photo CD burn command"
185msgstr "Команда за запис на Photo CD"
186
187#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:37
188msgid "Photo management command"
189msgstr "Команда за управление на фотоапарати"
190
191#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:38
192msgid "Play inserted audio CD's"
193msgstr "Слушане на поставения аудио диск"
194
195#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:39
196msgid "Play inserted video DVDs"
197msgstr "Гледане на поставения видео DVD"
198
199#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:40
200msgid "Run a program to burn audio, photo, or data CDs/DVDs"
201msgstr "Стартиране на програма за запис на CD за аудио, данни или снимки"
202
203#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:41
204msgid "Run iPod program"
205msgstr "Стартиране на програма за iPod"
206
207#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:42
208msgid "Run keyboard program"
209msgstr "Стартиране на програма за клавиатура"
210
211#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:43
212msgid "Run mouse program"
213msgstr "Стартиране на програма за мишка"
214
215#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:44
216msgid "Run photo management command"
217msgstr "Стартиране на командата за управление на фотоапарати"
218
219#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:45
220msgid "Run printer program"
221msgstr "Стартиране на програма за принтер"
222
223#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:46
224msgid "Run scanner program"
225msgstr "Стартиране на програма за скенер"
226
227#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:47
228msgid "Run video editing program"
229msgstr "Стартиране на програма за обработка на видео"
230
231#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:48
232msgid ""
233"Whether autorun programs (binaries and scripts located in 'autorun_path') "
234"are run on newly mounted media."
235msgstr ""
236"Дали автоматично да се стартират програми (двоични и скриптове в пътя за "
237"авт. стартиране) на току що монтирани носители."
238
239#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:49
240msgid ""
241"Whether gnome-volume-manager should automatically mount removable storage "
242"drives when they are inserted."
243msgstr ""
244"Дали gnome-volume-manager да монтира автоматично преносимите информационни "
245"устройства, когато са свързани с компютъра."
246
247#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:50
248msgid ""
249"Whether gnome-volume-manager should automatically mount removable storage "
250"media when they are inserted."
251msgstr ""
252"Дали gnome-volume-manager да монтира автоматично преносимите носители, "
253"когато те са поставени в компютъра."
254
255#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:51
256msgid ""
257"Whether, when a blank CD or DVD is inserted, gnome-volume-manager should run "
258"one of the autoburn commands."
259msgstr ""
260"Дали, когато се постави празно CD или DVD, gnome-volume-manager да стартира "
261"някоя от командите за запис на дискове."
262
263#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:52
264msgid ""
265"Whether, when a digital camera is connected or media from a digital camera "
266"is inserted, gnome-volume-manager should run 'autophoto_command'."
267msgstr ""
268"Дали, при свързването на цифров фотоапарат или носител от цифров фотоапарат, "
269"gnome-volume-manager да стартира „autophoto_command“."
270
271#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:53
272msgid ""
273"Whether, when a digital video camera is connected, gnome-volume-manager "
274"should run 'autovideocam_command'."
275msgstr ""
276"Дали, при свързването на цифрова видеокамера, gnome-volume-manager да "
277"стартира „autovideocam_command“."
278
279#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:54
280msgid ""
281"Whether, when a keyboard is connected, gnome-volume-manager should run "
282"'autokeyboard_command'."
283msgstr ""
284"Дали, при свързването на клавиатура, gnome-volume-manager да стартира "
285"„autokeyboard_command“."
286
287#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:55
288msgid ""
289"Whether, when a mouse is connected, gnome-volume-manager should run "
290"'automouse_command'."
291msgstr ""
292"Дали, при свързването на мишка, gnome-volume-manager да стартира "
293"„automouse_command“."
294
295#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:56
296msgid ""
297"Whether, when a printer is connected, gnome-volume-manager should run "
298"'autoprinter_command'."
299msgstr ""
300"Дали, при свързването на принтер, gnome-volume-manager да стартира "
301"„autoprinter_command“."
302
303#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:57
304msgid ""
305"Whether, when a scanner is connected, gnome-volume-manager should run "
306"'autoscanner_command'."
307msgstr ""
308"Дали, при свързването на скенер, gnome-volume-manager да стартира "
309"„autoscanner_command“."
310
311#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:58
312msgid ""
313"Whether, when a video DVD is inserted, gnome-volume-manager should run "
314"'autoplay_dvd_command'."
315msgstr ""
316"Дали, при поставяне на видео DVD, gnome-volume-manager да стартира "
317"„autoplay_dvd_command“."
318
319#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:59
320msgid ""
321"Whether, when an audio CD is inserted, gnome-volume-manager should run "
322"'autoplay_cda_command'."
323msgstr ""
324"Дали, при поставяне на музикален CD, gnome-volume-manager да стартира "
325"„autoplay_cda_command“."
326
327#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:60
328msgid ""
329"Whether, when an iPod is connected, gnome-volume-manager should run "
330"'autoipod_command'."
331msgstr ""
332"Дали, при свързването на iPod, gnome-volume-manager да стартира "
333"„autoipod_command“."
334
335#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:61
336msgid "iPod sync command"
337msgstr "Команда за синхронизиране на iPod"
338
339#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:62
340msgid "keyboard command"
341msgstr "команда за клавиатура"
342
343#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:63
344msgid "mouse command"
345msgstr "команда за мишка"
346
347#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:64
348msgid "printer command"
349msgstr "Команда за печат"
350
351#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:65
352msgid "scanner command"
353msgstr "команда за скенер"
354
355#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:66
356msgid "video camera command"
357msgstr "команда за видеокамера"
358
359#: ../gnome-volume-properties.desktop.in.h:1
360msgid "Configure management of removable drives and media"
361msgstr "Настройка на управлението на преносими устройства и носители"
362
363#: ../gnome-volume-properties.desktop.in.h:2
364msgid "Removable Drives and Media"
365msgstr "Преносими устройства и носители"
366
367#: ../gnome-volume-properties.glade.h:1
368msgid "    "
369msgstr "    "
370
371#: ../gnome-volume-properties.glade.h:2
372msgid "<b>Audio CD Discs</b>"
373msgstr "<b>Музикални дискове (CD)</b>"
374
375#: ../gnome-volume-properties.glade.h:3
376msgid "<b>Blank CD and DVD Discs</b>"
377msgstr "<b>Празни дискове (CD и DVD)</b>"
378
379#: ../gnome-volume-properties.glade.h:4
380msgid "<b>Digital Camera</b>"
381msgstr "<b>Цифров фотоапарат</b>"
382
383#: ../gnome-volume-properties.glade.h:5
384msgid "<b>Digital Video Camera</b>"
385msgstr "<b>Цифрова видеокамера</b>"
386
387#: ../gnome-volume-properties.glade.h:6
388msgid "<b>Keyboards</b>"
389msgstr "<b>Клавиатури</b>"
390
391#: ../gnome-volume-properties.glade.h:7
392msgid "<b>Mice</b>"
393msgstr "<b>Мишки</b>"
394
395#: ../gnome-volume-properties.glade.h:8
396msgid "<b>Printers</b>"
397msgstr "<b>Принтери</b>"
398
399#: ../gnome-volume-properties.glade.h:9
400msgid "<b>Removable Storage</b>"
401msgstr "<b>Преносими носители на информация</b>"
402
403#: ../gnome-volume-properties.glade.h:10
404msgid "<b>Scanners</b>"
405msgstr "<b>Скенери</b>"
406
407#: ../gnome-volume-properties.glade.h:11
408msgid "<b>Tablets</b>"
409msgstr "<b>Таблети</b>"
410
411#: ../gnome-volume-properties.glade.h:12
412msgid "<b>Video DVD Discs</b>"
413msgstr "<b>Видео дискове (DVD)</b>"
414
415#: ../gnome-volume-properties.glade.h:13
416msgid "<b>iPod</b>"
417msgstr "<b>iPod</b>"
418
419#: ../gnome-volume-properties.glade.h:14
420msgid "Automatically run a program when a USB _keyboard is connected"
421msgstr "Автоматично стартиране на програма при свързването на USB _клавиатура"
422
423#: ../gnome-volume-properties.glade.h:15
424msgid "Automatically run a program when a USB _mouse is connected"
425msgstr "Автоматично стартиране на програма при свързването на USB _мишка"
426
427#: ../gnome-volume-properties.glade.h:16
428msgid "Automatically run a program when a _printer is connected"
429msgstr "Автоматично стартиране на програма при свързването на _принтер"
430
431#: ../gnome-volume-properties.glade.h:17
432msgid "Automatically run a program when a _scanner is connected"
433msgstr "Автоматично стартиране на програма при свързването на _скенер."
434
435#: ../gnome-volume-properties.glade.h:18
436msgid "Automatically run a program when a _tablet is connected"
437msgstr "Автоматично стартиране на програма при свързването на _таблет."
438
439#: ../gnome-volume-properties.glade.h:19
440msgid "Browse _removable media when inserted"
441msgstr "Авт. разглеждане на п_реносимите носители след монтирането им"
442
443#: ../gnome-volume-properties.glade.h:20
444msgid "C_ommand:"
445msgstr "К_оманда:"
446
447#: ../gnome-volume-properties.glade.h:21
448msgid "Cameras"
449msgstr "Камери"
450
451#: ../gnome-volume-properties.glade.h:22
452msgid "Comma_nd:"
453msgstr "Кома_нда:"
454
455#: ../gnome-volume-properties.glade.h:23
456msgid "Comman_d:"
457msgstr "Коман_да:"
458
459#: ../gnome-volume-properties.glade.h:24
460msgid "Command for A_udio CDs:"
461msgstr "Команда за CD-та с _аудио"
462
463#: ../gnome-volume-properties.glade.h:25
464msgid "Command for _Data CDs: "
465msgstr "Команда за CD-та с да_нни"
466
467#: ../gnome-volume-properties.glade.h:26
468msgid "Command for _Photo CDs:"
469msgstr "Команда _за Photo CD-та"
470
471#: ../gnome-volume-properties.glade.h:27
472msgid "Command:"
473msgstr "Команда:"
474
475#: ../gnome-volume-properties.glade.h:28
476msgid "Drives and Media Preferences"
477msgstr "Настройки на устройствата и носителите"
478
479#: ../gnome-volume-properties.glade.h:29
480msgid "Input Devices"
481msgstr "Входящи устройства"
482
483#: ../gnome-volume-properties.glade.h:30
484msgid "Mount removable media when _inserted"
485msgstr "Авт. монтиране на преносимите носители"
486
487#: ../gnome-volume-properties.glade.h:31
488msgid "Multimedia"
489msgstr "Мултимедия"
490
491#: ../gnome-volume-properties.glade.h:32
492msgid "Play _audio CD discs when inserted"
493msgstr "Слушане на _музикалните дискове след поставянето им"
494
495#: ../gnome-volume-properties.glade.h:33
496msgid "Play _video DVD disks when inserted"
497msgstr "Гледане на DVD-та след поставянето им"
498
499#: ../gnome-volume-properties.glade.h:34
500msgid "Printers & Scanners"
501msgstr "Принтери и скенери"
502
503#: ../gnome-volume-properties.glade.h:35
504msgid "Removable Drives and Media Preferences"
505msgstr "Настройки на преносимите устройства и носители"
506
507#: ../gnome-volume-properties.glade.h:36
508msgid "Select program to burn audio CDs"
509msgstr "Избор на програма за запис на CD-та с аудио"
510
511#: ../gnome-volume-properties.glade.h:37
512msgid "Select program to burn data CDs"
513msgstr "Избор на програма за запис на CD-та с данни"
514
515#: ../gnome-volume-properties.glade.h:38
516msgid "Select program to burn photo CDs"
517msgstr "Избор на програма за запис на Photo CD-та"
518
519#: ../gnome-volume-properties.glade.h:39
520msgid "Select program to edit videos"
521msgstr "Избор на програма за обработка на видео"
522
523#: ../gnome-volume-properties.glade.h:40
524msgid "Select program to import photos"
525msgstr "Избор на програма за изтегляне на снимки"
526
527#: ../gnome-volume-properties.glade.h:41
528msgid "Select program to play DVDs"
529msgstr "Избор на програма за гледане на DVD-та"
530
531#: ../gnome-volume-properties.glade.h:42
532msgid "Select program to play audio CDs"
533msgstr "Избор на програма за слушане на CD-та с аудио"
534
535#: ../gnome-volume-properties.glade.h:43
536msgid "Select program to run when a keyboard is plugged in"
537msgstr "Действие при свързването на клавиатура"
538
539#: ../gnome-volume-properties.glade.h:44
540msgid "Select program to run when a mouse is plugged in"
541msgstr "Действие при свързването на мишка"
542
543#: ../gnome-volume-properties.glade.h:45
544msgid "Select program to run when a printer is plugged in"
545msgstr "Действие при свързването на принтер"
546
547#: ../gnome-volume-properties.glade.h:46
548msgid "Select program to run when a scanner is plugged in"
549msgstr "Действие при свързването на скенер"
550
551#: ../gnome-volume-properties.glade.h:47
552msgid "Select program to run when a tablet is plugged in"
553msgstr "Действие при свързването на таблет"
554
555#: ../gnome-volume-properties.glade.h:48
556msgid "Select program to sync iPod"
557msgstr "Избор на програма за синхронизация на iPod"
558
559#: ../gnome-volume-properties.glade.h:49
560msgid "Storage"
561msgstr "Носители"
562
563#: ../gnome-volume-properties.glade.h:50
564msgid "Sync _music files when connected"
565msgstr "Синхронизиране на _музикалните файлове при свързване на iPod"
566
567#: ../gnome-volume-properties.glade.h:51
568msgid "_Auto-run programs on new drives and media"
569msgstr "Авт. стартиращи се програми на нови устройства и носители"
570
571#: ../gnome-volume-properties.glade.h:52
572msgid "_Burn a CD or DVD when a blank disc is inserted"
573msgstr "_Запис на CD или DVD при поставяне на празен диск"
574
575#: ../gnome-volume-properties.glade.h:53
576msgid "_Command:"
577msgstr "_Команда:"
578
579#: ../gnome-volume-properties.glade.h:54
580msgid "_Edit video when connected"
581msgstr "_Обработка на видео при свързване на видеокамера"
582
583#: ../gnome-volume-properties.glade.h:55
584msgid "_Import digital photographs when connected"
585msgstr "_Внасяне на цифрови фотографии при свързване на фотоапарат"
586
587#: ../gnome-volume-properties.glade.h:56
588msgid "_Mount removable drives when hot-plugged"
589msgstr "Авт. _монтиране на преносимите устройства"
590
591#: ../src/manager.c:138
592msgid "_Run Command"
593msgstr "Ста_ртиране на команда"
594
595#: ../src/manager.c:143 ../src/manager.c:148
596msgid "_Import Photos"
597msgstr "_Изтегляне на снимки"
598
599#: ../src/manager.c:149
600msgid "_Sync Music"
601msgstr "_Синхронизиране на музиката"
602
603#: ../src/manager.c:154
604msgid "_Browse Files"
605msgstr "_Разглеждане на файлове"
606
607#: ../src/manager.c:155
608msgid "_Play Tracks"
609msgstr "_Слушане на песни"
610
611#: ../src/manager.c:160
612msgid "Burn _Audio CD/DVD"
613msgstr "Запис на CD/DVD с _аудио"
614
615#: ../src/manager.c:161
616msgid "Burn _Photo CD/DVD"
617msgstr "Запис _на Photo CD/DVD"
618
619#: ../src/manager.c:162
620msgid "Burn _Data CD/DVD"
621msgstr "Запис на CD/DVD с _данни"
622
623#: ../src/manager.c:194 ../src/manager.c:195
624msgid "Run command from inserted media?"
625msgstr "Стартиране на команда от поставения носител?"
626
627#: ../src/manager.c:196
628#, c-format
629msgid "Do you want to run the file \"%s?\""
630msgstr "Искате ли да се изпълни файла „%s?“"
631
632#: ../src/manager.c:197 ../src/manager.c:202 ../src/manager.c:207
633#: ../src/manager.c:214 ../src/manager.c:219 ../src/manager.c:224
634msgid "Always take this action"
635msgstr "Винаги да се извършва това действие"
636
637#: ../src/manager.c:199 ../src/manager.c:200
638msgid "Import photos from camera?"
639msgstr "Изтегляне на фотографите от фотоапарата?"
640
641#: ../src/manager.c:201
642msgid ""
643"There are photos on the plugged-in camera. Would you like to import these "
644"photographs into your album?"
645msgstr ""
646"На този фотоапарат има снимки. Искате ли да ги изтеглите във Вашия фото-"
647"албум?"
648
649#: ../src/manager.c:204 ../src/manager.c:205
650msgid "Import photos from device?"
651msgstr "Изтегляне на фотографите от устройството?"
652
653#: ../src/manager.c:206
654msgid ""
655"There are photos on the inserted media. Would you like to import these "
656"photographs into your album?"
657msgstr ""
658"В поставения носител има снимки. Искате ли да ги изтеглите във Вашия фото-"
659"албум?"
660
661#: ../src/manager.c:209 ../src/manager.c:210
662msgid "Import photos or music?"
663msgstr "Изтегляне на фотографии или музика?"
664
665#: ../src/manager.c:211
666msgid ""
667"There are both photos and music on the plugged-in iPod. Would you like to "
668"import the photos or would you prefer to sync your music?"
669msgstr ""
670"В този iPod има едновременно снимки и музика. Искате ли да изтеглите "
671"снимките или предпочитате да синхронизирате вашата музика?"
672
673#: ../src/manager.c:216 ../src/manager.c:217
674msgid "Browse files or play tracks from disc?"
675msgstr "Разглеждане на файлове или слушане на песни от диска?"
676
677#: ../src/manager.c:218
678msgid "This CD contains both music and data. What would you like to do?"
679msgstr "Този диск съдържа и музика и данни. Какво искате да направите?"
680
681#: ../src/manager.c:221 ../src/manager.c:222
682msgid "Burn audio, photo, or data CD?"
683msgstr "Запис на диск с аудио, данни или снимки?"
684
685#: ../src/manager.c:223
686msgid "Would you like to burn an audio, photo, or data CD/DVD?"
687msgstr "Желаете ли да запишете CD/DVD с аудио, данни или снимки?"
688
689#: ../src/properties.c:255
690msgid "Could not load the main interface"
691msgstr "Основният интерфейс не може да бъде зареден"
692
693#: ../src/properties.c:257
694msgid "Please make sure that the volume manager is properly installed"
695msgstr "Проверете дали gnome-volume-manager е инсталиран правилно"
696
697#: ../src/properties.c:443
698#, c-format
699msgid ""
700"Error starting gnome-volume-manager daemon:\n"
701"%s"
702msgstr ""
703"Грешка при стартиране на gnome-volume-manager:\n"
704"%s"
705
706#: ../src/properties.c:474
707msgid "Volume management not supported"
708msgstr "Управлението на носители не се поддържа"
709
710#: ../src/properties.c:476
711msgid ""
712"The \"hald\" service is required but not currently running. Enable the "
713"service and rerun this application, or contact your system administrator.\n"
714"\n"
715"Note: You need Linux kernel 2.6 for volume management to work."
716msgstr ""
717"Необходима е услугата „hald“, но в момента не е стартирана. Активирайте "
718"услугата и стартирайте отново този аплет или се свържете с Вашия системен "
719"администратор.\n"
720"\n"
721"Забележка: За да работи управлението на носители ще ви трябва версия 2.6 на Linux ядрото."
722
723#~ msgid ""
724#~ "There are both audio tracks and data files on the inserted disc. Would "
725#~ "you like to play the audio tracks to listen to music or browse the files "
726#~ "to manage the stored data."
727#~ msgstr ""
728#~ "На този диск има едновременно звукови записи и файлове с данни. Изберете "
729#~ "дали искате да изпълните звуковите записи и да слушате музика или да "
730#~ "разгледате файловете с данни."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.