source: desktop/gnome-volume-manager.HEAD.bg.po @ 132

Last change on this file since 132 was 132, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги прегледам и допреведа. Все пак гоним 110%, нали?

File size: 28.4 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome volume manager.
2# Copyright (C) 2004 THE gnome volume manager'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the gnome volume manager package.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gnome volume manager gnome 2.8\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-08-10 19:55+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-08-10 19:55+0300\n"
14"Last-Translator: Vladimir \"Kaladan\" Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:1
22msgid "\"Always take this action\" checkbox for Autorun"
23msgstr ""
24"Настройка „Винаги да се извършва това действие“ за автоматичното стартиране"
25
26#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:2
27msgid "\"Always take this action\" checkbox for iPod Photos"
28msgstr "Настройка „Винаги да се извършва това действие“ за iPod със снимки"
29
30#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:3
31msgid "\"Always take this action\" checkbox for mixed Audio and Data CDs"
32msgstr ""
33"Настройка „Винаги да се извършва това действие“ за дискове с аудио и данни"
34
35#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:4
36msgid "\"Always take this action\" checkbox for photo import from a camera"
37msgstr ""
38"Настройка „Винаги да се извършва това действие“ за изтегляне на снимки от "
39"фотоапарат"
40
41#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:5
42msgid "\"Always take this action\" checkbox for photo import from a device"
43msgstr ""
44"Настройка „Винаги да се извършва това действие“ за изтегляне на снимки от "
45"устройство"
46
47#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:6
48msgid "':' delimited list of paths to check for autorun binaries and scripts."
49msgstr ""
50"списък от пътища с разделител „:“, който да се проверява за скриптове и "
51"двоични файлове, които да се изпълняват автоматично."
52
53#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:7
54msgid "Action to take when a camera is plugged in."
55msgstr "Действие при свързване на фотоапарат"
56
57#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:8
58msgid "Action to take when a device containing photos is encountered."
59msgstr "Действие при включването на устройство съдържащо снимки"
60
61#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:9
62msgid "Action to take when a device contains an autorun program/script."
63msgstr ""
64"Действие при включването на устройство съдържащо програма/скрипт за "
65"автоматично стартиране"
66
67#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:10
68msgid "Action to take when a mixed Audio and Data CD is encountered."
69msgstr "Действие при поставянето на CD с аудио или данни"
70
71#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:11
72msgid ""
73"Action to take when an iPod Photo is encountered (syncronise music or import "
74"photos)."
75msgstr ""
76"Действие при включването на iPod Photo (синхронизация на музиката или "
77"изтегляне на снимките)"
78
79#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:12
80msgid "Audio CD burn command"
81msgstr "Команда за запис на диск"
82
83#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:13
84msgid "Automount removable drives"
85msgstr "Авт. монтиране на преносимите устройства"
86
87#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:14
88msgid "Automount removable media"
89msgstr "Авт. монтиране на преносимите носители на информация"
90
91#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:15
92msgid "Autorun nautilus"
93msgstr "Авт. стартиране на Nautilus"
94
95#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:16
96msgid "Autorun path"
97msgstr "Път за авт. стартиране"
98
99#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:17
100msgid "CD play command"
101msgstr "Команда за слушане на муз. дискове"
102
103#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:18
104msgid ""
105"Command to run when a digital camera is connected or media from a digital "
106"camera is inserted."
107msgstr ""
108"Команда, която да се изпълни при свързване на цифров фотоапарат или при "
109"монтиране на носител от цифров фотоапарат."
110
111#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:19
112msgid "Command to run when a keyboard is connected."
113msgstr "Команда, която да се стартира при свързване на клавиатура."
114
115#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:20
116msgid "Command to run when a mouse is connected."
117msgstr "Команда, която да се стартира при свързване на мишка."
118
119#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:21
120msgid "Command to run when a printer is connected."
121msgstr "Команда, която да се стартира при свързване на iPod."
122
123#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:22
124msgid "Command to run when a scanner is connected."
125msgstr "Команда, която да се стартира при свързване на скенер."
126
127#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:23
128msgid "Command to run when a video DVD is inserted."
129msgstr "Команда, която да се стартира при поставяне на DVD."
130
131#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:24
132msgid "Command to run when a video camera is connected."
133msgstr "Команда, която да се стартира при свързване на видеокамера."
134
135#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:25
136msgid "Command to run when an audio CD is inserted."
137msgstr "Команда, която да се стартира при поставяне на аудио диск."
138
139#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:26
140msgid "Command to run when an iPod is connected."
141msgstr "Команда, която да се стартира при свързване на iPod."
142
143#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:27
144msgid "Command to run when the eject button on a optical drive is pressed."
145msgstr ""
146"Команда, която да се стартира при натискането на бутона за изваждане на "
147"оптично устройство."
148
149#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:28
150msgid "Command to run when the user wishes to burn a Data CD."
151msgstr ""
152"Команда, която да се стартира, когато потребителят иска да запише CD с данни."
153
154#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:29
155msgid "Command to run when the user wishes to burn a Photo CD."
156msgstr ""
157"Команда, която да се стартира, когато потребителят иска да запише Photo CD."
158
159#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:30
160msgid "Command to run when the user wishes to burn an Audio CD."
161msgstr ""
162"Команда, която да се стартира, когато потребителят иска да запише CD с песни."
163
164#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:31
165msgid "DVD play command"
166msgstr "Команда за гледане на DVD"
167
168#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:32
169msgid "Data CD burn command"
170msgstr "Команда за запис на дискове с данни"
171
172#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:33
173msgid "Eject command"
174msgstr "Команда за изваждане"
175
176#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:34
177msgid "Open nautilus on removeable media insert."
178msgstr "Отваряне на Nautilus при поставянето на преносими носители"
179
180#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:35
181msgid "Perform autorun"
182msgstr "Изпълнение на авт. стартиране"
183
184#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:36
185msgid "Photo CD burn command"
186msgstr "Команда за запис на Photo CD"
187
188#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:37
189msgid "Photo management command"
190msgstr "Команда за управление на фотоапарати"
191
192#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:38
193msgid "Play inserted audio CD's"
194msgstr "Слушане на поставения аудио диск"
195
196#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:39
197msgid "Play inserted video DVDs"
198msgstr "Гледане на поставения видео DVD"
199
200#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:40
201msgid "Run a program to burn audio, photo, or data CDs/DVDs"
202msgstr "Стартиране на програма за запис на CD за аудио, данни или снимки"
203
204#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:41
205msgid "Run iPod program"
206msgstr "Стартиране на програма за iPod"
207
208#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:42
209msgid "Run keyboard program"
210msgstr "Стартиране на програма за клавиатура"
211
212#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:43
213msgid "Run mouse program"
214msgstr "Стартиране на програма за мишка"
215
216#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:44
217msgid "Run photo management command"
218msgstr "Стартиране на командата за управление на фотоапарати"
219
220#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:45
221msgid "Run printer program"
222msgstr "Стартиране на програма за принтер"
223
224#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:46
225msgid "Run scanner program"
226msgstr "Стартиране на програма за скенер"
227
228#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:47
229msgid "Run video editing program"
230msgstr "Стартиране на програма за обработка на видео"
231
232#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:48
233msgid ""
234"Whether autorun programs (binaries and scripts located in 'autorun_path') "
235"are run on newly mounted media."
236msgstr ""
237"Дали автоматично да се стартират програми (двоични и скриптове в пътя за "
238"авт. стартиране) на току що монтирани носители."
239
240#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:49
241msgid ""
242"Whether gnome-volume-manager should automatically mount removable storage "
243"drives when they are inserted."
244msgstr ""
245"Дали gnome-volume-manager да монтира автоматично преносимите информационни "
246"устройства, когато са свързани с компютъра."
247
248#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:50
249msgid ""
250"Whether gnome-volume-manager should automatically mount removable storage "
251"media when they are inserted."
252msgstr ""
253"Дали gnome-volume-manager да монтира автоматично преносимите носители, "
254"когато те са поставени в компютъра."
255
256#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:51
257msgid ""
258"Whether, when a blank CD or DVD is inserted, gnome-volume-manager should run "
259"one of the autoburn commands."
260msgstr ""
261"Дали, когато се постави празно CD или DVD, gnome-volume-manager да стартира "
262"някоя от командите за запис на дискове."
263
264#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:52
265msgid ""
266"Whether, when a digital camera is connected or media from a digital camera "
267"is inserted, gnome-volume-manager should run 'autophoto_command'."
268msgstr ""
269"Дали, при свързването на цифров фотоапарат или носител от цифров фотоапарат, "
270"gnome-volume-manager да стартира „autophoto_command“."
271
272#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:53
273msgid ""
274"Whether, when a digital video camera is connected, gnome-volume-manager "
275"should run 'autovideocam_command'."
276msgstr ""
277"Дали, при свързването на цифрова видеокамера, gnome-volume-manager да "
278"стартира „autovideocam_command“."
279
280#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:54
281msgid ""
282"Whether, when a keyboard is connected, gnome-volume-manager should run "
283"'autokeyboard_command'."
284msgstr ""
285"Дали, при свързването на клавиатура, gnome-volume-manager да стартира "
286"„autokeyboard_command“."
287
288#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:55
289msgid ""
290"Whether, when a mouse is connected, gnome-volume-manager should run "
291"'automouse_command'."
292msgstr ""
293"Дали, при свързването на мишка, gnome-volume-manager да стартира "
294"„automouse_command“."
295
296#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:56
297msgid ""
298"Whether, when a printer is connected, gnome-volume-manager should run "
299"'autoprinter_command'."
300msgstr ""
301"Дали, при свързването на принтер, gnome-volume-manager да стартира "
302"„autoprinter_command“."
303
304#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:57
305msgid ""
306"Whether, when a scanner is connected, gnome-volume-manager should run "
307"'autoscanner_command'."
308msgstr ""
309"Дали, при свързването на скенер, gnome-volume-manager да стартира "
310"„autoscanner_command“."
311
312#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:58
313msgid ""
314"Whether, when a video DVD is inserted, gnome-volume-manager should run "
315"'autoplay_dvd_command'."
316msgstr ""
317"Дали, при поставяне на видео DVD, gnome-volume-manager да стартира "
318"„autoplay_dvd_command“."
319
320#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:59
321msgid ""
322"Whether, when an audio CD is inserted, gnome-volume-manager should run "
323"'autoplay_cda_command'."
324msgstr ""
325"Дали, при поставяне на музикален CD, gnome-volume-manager да стартира "
326"„autoplay_cda_command“."
327
328#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:60
329msgid ""
330"Whether, when an iPod is connected, gnome-volume-manager should run "
331"'autoipod_command'."
332msgstr ""
333"Дали, при свързването на iPod, gnome-volume-manager да стартира "
334"„autoipod_command“."
335
336#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:61
337msgid "iPod sync command"
338msgstr "Команда за синхронизиране на iPod"
339
340#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:62
341msgid "keyboard command"
342msgstr "команда за клавиатура"
343
344#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:63
345msgid "mouse command"
346msgstr "команда за мишка"
347
348#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:64
349msgid "printer command"
350msgstr "Команда за печат"
351
352#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:65
353msgid "scanner command"
354msgstr "команда за скенер"
355
356#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:66
357msgid "video camera command"
358msgstr "команда за видеокамера"
359
360#: ../gnome-volume-properties.desktop.in.h:1
361msgid "Configure management of removable drives and media"
362msgstr "Настройка на управлението на преносими устройства и носители"
363
364#: ../gnome-volume-properties.desktop.in.h:2
365msgid "Removable Drives and Media"
366msgstr "Преносими устройства и носители"
367
368#: ../gnome-volume-properties.glade.h:1
369msgid "    "
370msgstr "    "
371
372#: ../gnome-volume-properties.glade.h:2
373msgid "<b>Audio CD Discs</b>"
374msgstr "<b>Музикални дискове (CD)</b>"
375
376#: ../gnome-volume-properties.glade.h:3
377msgid "<b>Blank CD and DVD Discs</b>"
378msgstr "<b>Празни дискове (CD и DVD)</b>"
379
380#: ../gnome-volume-properties.glade.h:4
381msgid "<b>Digital Camera</b>"
382msgstr "<b>Цифров фотоапарат</b>"
383
384#: ../gnome-volume-properties.glade.h:5
385msgid "<b>Digital Video Camera</b>"
386msgstr "<b>Цифрова видеокамера</b>"
387
388#: ../gnome-volume-properties.glade.h:6
389msgid "<b>Keyboards</b>"
390msgstr "<b>Клавиатури</b>"
391
392#: ../gnome-volume-properties.glade.h:7
393msgid "<b>Mice</b>"
394msgstr "<b>Мишки</b>"
395
396#: ../gnome-volume-properties.glade.h:8
397msgid "<b>Printers</b>"
398msgstr "<b>Принтери</b>"
399
400#: ../gnome-volume-properties.glade.h:9
401msgid "<b>Removable Storage</b>"
402msgstr "<b>Преносими носители на информация</b>"
403
404#: ../gnome-volume-properties.glade.h:10
405msgid "<b>Scanners</b>"
406msgstr "<b>Скенери</b>"
407
408#: ../gnome-volume-properties.glade.h:11
409msgid "<b>Tablets</b>"
410msgstr "<b>Таблети</b>"
411
412#: ../gnome-volume-properties.glade.h:12
413msgid "<b>Video DVD Discs</b>"
414msgstr "<b>Видео дискове (DVD)</b>"
415
416#: ../gnome-volume-properties.glade.h:13
417msgid "<b>iPod</b>"
418msgstr "<b>iPod</b>"
419
420#: ../gnome-volume-properties.glade.h:14
421msgid "Automatically run a program when a USB _keyboard is connected"
422msgstr "Автоматично стартиране на програма при свързването на USB _клавиатура"
423
424#: ../gnome-volume-properties.glade.h:15
425msgid "Automatically run a program when a USB _mouse is connected"
426msgstr "Автоматично стартиране на програма при свързването на USB _мишка"
427
428#: ../gnome-volume-properties.glade.h:16
429msgid "Automatically run a program when a _printer is connected"
430msgstr "Автоматично стартиране на програма при свързването на _принтер"
431
432#: ../gnome-volume-properties.glade.h:17
433msgid "Automatically run a program when a _scanner is connected"
434msgstr "Автоматично стартиране на програма при свързването на _скенер."
435
436#: ../gnome-volume-properties.glade.h:18
437msgid "Automatically run a program when a _tablet is connected"
438msgstr "Автоматично стартиране на програма при свързването на _таблет."
439
440#: ../gnome-volume-properties.glade.h:19
441msgid "Browse _removable media when inserted"
442msgstr "Авт. разглеждане на п_реносимите носители след монтирането им"
443
444#: ../gnome-volume-properties.glade.h:20
445msgid "C_ommand:"
446msgstr "К_оманда:"
447
448#: ../gnome-volume-properties.glade.h:21
449msgid "Cameras"
450msgstr "Камери"
451
452#: ../gnome-volume-properties.glade.h:22
453msgid "Comma_nd:"
454msgstr "Кома_нда:"
455
456#: ../gnome-volume-properties.glade.h:23
457msgid "Comman_d:"
458msgstr "Коман_да:"
459
460#: ../gnome-volume-properties.glade.h:24
461msgid "Command for A_udio CDs:"
462msgstr "Команда за CD-та с _аудио"
463
464#: ../gnome-volume-properties.glade.h:25
465msgid "Command for _Data CDs: "
466msgstr "Команда за CD-та с да_нни"
467
468#: ../gnome-volume-properties.glade.h:26
469msgid "Command for _Photo CDs:"
470msgstr "Команда _за Photo CD-та"
471
472#: ../gnome-volume-properties.glade.h:27
473msgid "Command:"
474msgstr "Команда:"
475
476#: ../gnome-volume-properties.glade.h:28
477msgid "Drives and Media Preferences"
478msgstr "Настройки на устройствата и носителите"
479
480#: ../gnome-volume-properties.glade.h:29
481msgid "Input Devices"
482msgstr "Входящи устройства"
483
484#: ../gnome-volume-properties.glade.h:30
485msgid "Mount removable media when _inserted"
486msgstr "Авт. монтиране на преносимите носители"
487
488#: ../gnome-volume-properties.glade.h:31
489msgid "Multimedia"
490msgstr "Мултимедия"
491
492#: ../gnome-volume-properties.glade.h:32
493msgid "Play _audio CD discs when inserted"
494msgstr "Слушане на _музикалните дискове след поставянето им"
495
496#: ../gnome-volume-properties.glade.h:33
497msgid "Play _video DVD disks when inserted"
498msgstr "Гледане на DVD-та след поставянето им"
499
500#: ../gnome-volume-properties.glade.h:34
501msgid "Printers & Scanners"
502msgstr "Принтери и скенери"
503
504#: ../gnome-volume-properties.glade.h:35
505msgid "Removable Drives and Media Preferences"
506msgstr "Настройки на преносимите устройства и носители"
507
508#: ../gnome-volume-properties.glade.h:36
509msgid "Select program to burn audio CDs"
510msgstr "Избор на програма за запис на CD-та с аудио"
511
512#: ../gnome-volume-properties.glade.h:37
513msgid "Select program to burn data CDs"
514msgstr "Избор на програма за запис на CD-та с данни"
515
516#: ../gnome-volume-properties.glade.h:38
517msgid "Select program to burn photo CDs"
518msgstr "Избор на програма за запис на Photo CD-та"
519
520#: ../gnome-volume-properties.glade.h:39
521msgid "Select program to edit videos"
522msgstr "Избор на програма за обработка на видео"
523
524#: ../gnome-volume-properties.glade.h:40
525msgid "Select program to import photos"
526msgstr "Избор на програма за изтегляне на снимки"
527
528#: ../gnome-volume-properties.glade.h:41
529msgid "Select program to play DVDs"
530msgstr "Избор на програма за гледане на DVD-та"
531
532#: ../gnome-volume-properties.glade.h:42
533msgid "Select program to play audio CDs"
534msgstr "Избор на програма за слушане на CD-та с аудио"
535
536#: ../gnome-volume-properties.glade.h:43
537msgid "Select program to run when a keyboard is plugged in"
538msgstr "Действие при свързването на клавиатура"
539
540#: ../gnome-volume-properties.glade.h:44
541msgid "Select program to run when a mouse is plugged in"
542msgstr "Действие при свързването на мишка"
543
544#: ../gnome-volume-properties.glade.h:45
545msgid "Select program to run when a printer is plugged in"
546msgstr "Действие при свързването на принтер"
547
548#: ../gnome-volume-properties.glade.h:46
549msgid "Select program to run when a scanner is plugged in"
550msgstr "Действие при свързването на скенер"
551
552#: ../gnome-volume-properties.glade.h:47
553msgid "Select program to run when a tablet is plugged in"
554msgstr "Действие при свързването на таблет"
555
556#: ../gnome-volume-properties.glade.h:48
557msgid "Select program to sync iPod"
558msgstr "Избор на програма за синхронизация на iPod"
559
560#: ../gnome-volume-properties.glade.h:49
561msgid "Storage"
562msgstr "Носители"
563
564#: ../gnome-volume-properties.glade.h:50
565msgid "Sync _music files when connected"
566msgstr "Синхронизиране на _музикалните файлове при свързване на iPod"
567
568#: ../gnome-volume-properties.glade.h:51
569msgid "_Auto-run programs on new drives and media"
570msgstr "Авт. стартиращи се програми на нови устройства и носители"
571
572#: ../gnome-volume-properties.glade.h:52
573msgid "_Burn a CD or DVD when a blank disc is inserted"
574msgstr "_Запис на CD или DVD при поставяне на празен диск"
575
576#: ../gnome-volume-properties.glade.h:53
577msgid "_Command:"
578msgstr "_Команда:"
579
580#: ../gnome-volume-properties.glade.h:54
581msgid "_Edit video when connected"
582msgstr "_Обработка на видео при свързване на видеокамера"
583
584#: ../gnome-volume-properties.glade.h:55
585msgid "_Import digital photographs when connected"
586msgstr "_Внасяне на цифрови фотографии при свързване на фотоапарат"
587
588#: ../gnome-volume-properties.glade.h:56
589msgid "_Mount removable drives when hot-plugged"
590msgstr "Авт. _монтиране на преносимите устройства"
591
592#: ../src/manager.c:138
593msgid "_Run Command"
594msgstr "Ста_ртиране на команда"
595
596#: ../src/manager.c:143 ../src/manager.c:148
597msgid "_Import Photos"
598msgstr "_Изтегляне на снимки"
599
600#: ../src/manager.c:149
601msgid "_Sync Music"
602msgstr "_Синхронизиране на музиката"
603
604#: ../src/manager.c:154
605msgid "_Browse Files"
606msgstr "_Разглеждане на файлове"
607
608#: ../src/manager.c:155
609msgid "_Play Tracks"
610msgstr "_Слушане на песни"
611
612#: ../src/manager.c:160
613msgid "Burn _Audio CD/DVD"
614msgstr "Запис на CD/DVD с _аудио"
615
616#: ../src/manager.c:161
617msgid "Burn _Photo CD/DVD"
618msgstr "Запис _на Photo CD/DVD"
619
620#: ../src/manager.c:162
621msgid "Burn _Data CD/DVD"
622msgstr "Запис на CD/DVD с _данни"
623
624#: ../src/manager.c:194 ../src/manager.c:195
625msgid "Run command from inserted media?"
626msgstr "Стартиране на команда от поставения носител?"
627
628#: ../src/manager.c:196
629#, c-format
630msgid "Do you want to run the file \"%s?\""
631msgstr "Искате ли да се изпълни файла „%s?“"
632
633#: ../src/manager.c:197 ../src/manager.c:202 ../src/manager.c:207
634#: ../src/manager.c:214 ../src/manager.c:219 ../src/manager.c:224
635msgid "Always take this action"
636msgstr "Винаги да се извършва това действие"
637
638#: ../src/manager.c:199 ../src/manager.c:200
639msgid "Import photos from camera?"
640msgstr "Изтегляне на фотографите от фотоапарата?"
641
642#: ../src/manager.c:201
643msgid ""
644"There are photos on the plugged-in camera. Would you like to import these "
645"photographs into your album?"
646msgstr ""
647"На този фотоапарат има снимки. Искате ли да ги изтеглите във Вашия фото-"
648"албум?"
649
650#: ../src/manager.c:204 ../src/manager.c:205
651msgid "Import photos from device?"
652msgstr "Изтегляне на фотографите от устройството?"
653
654#: ../src/manager.c:206
655msgid ""
656"There are photos on the inserted media. Would you like to import these "
657"photographs into your album?"
658msgstr ""
659"В поставения носител има снимки. Искате ли да ги изтеглите във Вашия фото-"
660"албум?"
661
662#: ../src/manager.c:209 ../src/manager.c:210
663msgid "Import photos or music?"
664msgstr "Изтегляне на фотографии или музика?"
665
666#: ../src/manager.c:211
667msgid ""
668"There are both photos and music on the plugged-in iPod. Would you like to "
669"import the photos or would you prefer to sync your music?"
670msgstr ""
671"В този iPod има едновременно снимки и музика. Искате ли да изтеглите "
672"снимките или предпочитате да синхронизирате вашата музика?"
673
674#: ../src/manager.c:216 ../src/manager.c:217
675msgid "Browse files or play tracks from disc?"
676msgstr "Разглеждане на файлове или слушане на песни от диска?"
677
678#: ../src/manager.c:218
679msgid "This CD contains both music and data. What would you like to do?"
680msgstr "Този диск съдържа и музика и данни. Какво искате да направите?"
681
682#: ../src/manager.c:221 ../src/manager.c:222
683msgid "Burn audio, photo, or data CD?"
684msgstr "Запис на диск с аудио, данни или снимки?"
685
686#: ../src/manager.c:223
687msgid "Would you like to burn an audio, photo, or data CD/DVD?"
688msgstr "Желаете ли да запишете CD/DVD с аудио, данни или снимки?"
689
690#: ../src/properties.c:255
691msgid "Could not load the main interface"
692msgstr "Основният интерфейс не може да бъде зареден"
693
694#: ../src/properties.c:257
695msgid "Please make sure that the volume manager is properly installed"
696msgstr "Проверете дали gnome-volume-manager е инсталиран правилно"
697
698#: ../src/properties.c:443
699#, c-format
700msgid ""
701"Error starting gnome-volume-manager daemon:\n"
702"%s"
703msgstr ""
704"Грешка при стартиране на gnome-volume-manager:\n"
705"%s"
706
707#: ../src/properties.c:474
708msgid "Volume management not supported"
709msgstr "Управлението на носители не се поддържа"
710
711#: ../src/properties.c:476
712msgid ""
713"The \"hald\" service is required but not currently running. Enable the "
714"service and rerun this application, or contact your system administrator.\n"
715"\n"
716"Note: You need Linux kernel 2.6 for volume management to work."
717msgstr ""
718"Необходима е услугата „hald“, но в момента не е стартирана. Активирайте "
719"услугата и стартирайте отново този аплет или се свържете с Вашия системен "
720"администратор.\n"
721"\n"
722"Забележка: За да работи управлението на носители ще ви трябва версия 2.6 на "
723"Linux ядрото."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.