source: developer-libs/gtk+-properties.HEAD.bg.po @ 57

Last change on this file since 57 was 57, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Подавам понеделнишки нови преводи. Трябва още да се работи по gtk+*, gconf и gnome-vfs.

File size: 181.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gtk+properties.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@CNsys.bg>, 2002.
4# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
5# Rostislav Raikov <zbrox@i-space.org>, 2004.
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
7# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: Gtk+-properties 2.4\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2005-07-25 09:43+0300\n"
14"PO-Revision-Date: 2005-07-25 09:43+0300\n"
15"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:110
23msgid "Number of Channels"
24msgstr "Брой канали"
25
26#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:111
27msgid "The number of samples per pixel"
28msgstr "Броят отчети за пиксел"
29
30#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:120
31msgid "Colorspace"
32msgstr "Цветово пространство"
33
34#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:121
35msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
36msgstr "Цветовото пространство, от което са отчетите"
37
38#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:129
39msgid "Has Alpha"
40msgstr "Има алфа канал"
41
42#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:130
43msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
44msgstr "Дали буферът с пиксели има алфа канал"
45
46#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:143
47msgid "Bits per Sample"
48msgstr "Битове за отчет"
49
50#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:144
51msgid "The number of bits per sample"
52msgstr "Броят битове за отчет"
53
54#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:153 ../gtk/gtklayout.c:651
55#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:242
56msgid "Width"
57msgstr "Ширина"
58
59#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:154
60msgid "The number of columns of the pixbuf"
61msgstr "Броят колони в буфера с пиксели"
62
63#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:163 ../gtk/gtklayout.c:660
64msgid "Height"
65msgstr "Височина"
66
67#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:164
68msgid "The number of rows of the pixbuf"
69msgstr "Броят редове в буфера с пиксели"
70
71#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:180
72msgid "Rowstride"
73msgstr "Дължина на ред"
74
75#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:181
76msgid ""
77"The number of bytes between the start of a row and the start of the next row"
78msgstr "Брой байтове между началото на ред и началото на следващия"
79
80#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:190
81msgid "Pixels"
82msgstr "Пиксели"
83
84#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:191
85msgid "A pointer to the pixel data of the pixbuf"
86msgstr "Указател към данните с пиксели на буфера с пиксели"
87
88#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:129
89msgid "Default Display"
90msgstr "Дисплей по подразбиране"
91
92#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:130
93msgid "The default display for GDK"
94msgstr "Дисплеят по подразбиране за GDK"
95
96#: ../gdk/gdkpango.c:510 ../gtk/gtkinvisible.c:117 ../gtk/gtkwindow.c:540
97msgid "Screen"
98msgstr "Екран"
99
100#: ../gdk/gdkpango.c:511
101msgid "the GdkScreen for the renderer"
102msgstr "Екранът GdkScreen на изобразяващия модул"
103
104#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:206
105msgid "Program name"
106msgstr "Име на програмата"
107
108#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:207
109msgid ""
110"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
111"g_get_application_name()"
112msgstr ""
113"Името на програмата. Ако не е зададено, по подразбиране се взима "
114"g_get_application_name()"
115
116#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:221
117msgid "Program version"
118msgstr "Версия на програмата"
119
120#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:222
121msgid "The version of the program"
122msgstr "Версията на програмата"
123
124#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:236
125msgid "Copyright string"
126msgstr "Авторски права"
127
128#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:237
129msgid "Copyright information for the program"
130msgstr "Информация за авторските права върху програмата"
131
132#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:254
133msgid "Comments string"
134msgstr "Коментар"
135
136#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:255
137msgid "Comments about the program"
138msgstr "Коментари за програмата"
139
140#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:289
141msgid "Website URL"
142msgstr "Адрес на уебсайт"
143
144#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:290
145msgid "The URL for the link to the website of the program"
146msgstr "URL към уебсайта на програмата"
147
148#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:306
149msgid "Website label"
150msgstr "Етикет на интернет страница"
151
152#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:307
153msgid ""
154"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
155"defaults to the URL"
156msgstr ""
157"Етикетът за хипервръзката към уебсайта на програмата. Ако не е зададен, по "
158"подразбиране е URL-то"
159
160#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:323
161msgid "Authors"
162msgstr "Автори"
163
164#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:324
165msgid "List of authors of the program"
166msgstr "Списък на авторите на програмата"
167
168#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:340
169msgid "Documenters"
170msgstr "Документатори"
171
172#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:341
173msgid "List of people documenting the program"
174msgstr "Списък на хората, които са написали документацията на програмата"
175
176#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:357
177msgid "Artists"
178msgstr "Дизайнери"
179
180#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:358
181msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
182msgstr ""
183"Списък на хората, които са допринесли за художественото оформление на "
184"програмата"
185
186#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:375
187msgid "Translator credits"
188msgstr "Преводачи"
189
190#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:376
191msgid ""
192"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
193msgstr "Списък с преводачи. Низът трябва да е отбелязан за превод"
194
195#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:391
196msgid "Logo"
197msgstr "Лого"
198
199#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:392
200msgid ""
201"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
202"gtk_window_get_default_icon_list()"
203msgstr ""
204"Лого за диалоговата кутия \"Относно\". Ако не е зададено, по подразбиране се "
205"задава gtk_window_get_default_icon_list()"
206
207#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:407
208msgid "Logo Icon Name"
209msgstr "Име на иконата за логото"
210
211#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:408
212msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
213msgstr ""
214"Именована икона, която да се използва като лого за диалоговата кутия "
215"\"Относно\"."
216
217#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:421
218msgid "Wrap license"
219msgstr "Пренасяне по ред на лиценза"
220
221#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:422
222msgid "Whether to wrap the license text."
223msgstr "Дали текстът на лиценза ще се пренася."
224
225#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:429
226msgid "Link Color"
227msgstr "Цвят на връзката"
228
229#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:430
230msgid "Color of hyperlinks"
231msgstr "Цветът на хипервръзките"
232
233#: ../gtk/gtkaccellabel.c:143
234msgid "Accelerator Closure"
235msgstr "Приключване на ускорение"
236
237#: ../gtk/gtkaccellabel.c:144
238msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
239msgstr "Приключване за наблюдение промените на ускорението"
240
241#: ../gtk/gtkaccellabel.c:150
242msgid "Accelerator Widget"
243msgstr "Ускорение на графични обекти"
244
245#: ../gtk/gtkaccellabel.c:151
246msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
247msgstr "Графични обекти за наблюдение от промените на ускорението"
248
249#: ../gtk/gtkaction.c:197 ../gtk/gtkactiongroup.c:135
250msgid "Name"
251msgstr "Име"
252
253#: ../gtk/gtkaction.c:198
254msgid "A unique name for the action."
255msgstr "Уникално име за действието."
256
257#: ../gtk/gtkaction.c:205 ../gtk/gtkbutton.c:226 ../gtk/gtkexpander.c:206
258#: ../gtk/gtkframe.c:128 ../gtk/gtklabel.c:322 ../gtk/gtktoolbutton.c:187
259msgid "Label"
260msgstr "Етикет"
261
262#: ../gtk/gtkaction.c:206
263msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
264msgstr ""
265"Етикетът за елементи на менюто и бутоните, които активират това действие."
266
267#: ../gtk/gtkaction.c:213
268msgid "Short label"
269msgstr "Кратък етикет"
270
271#: ../gtk/gtkaction.c:214
272msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
273msgstr ""
274"По-кратък етикет, който да се използва за бутоните в лентата с инструменти."
275
276#: ../gtk/gtkaction.c:220
277msgid "Tooltip"
278msgstr "Подсказка"
279
280#: ../gtk/gtkaction.c:221
281msgid "A tooltip for this action."
282msgstr "Подсказка за това действие."
283
284#: ../gtk/gtkaction.c:227
285msgid "Stock Icon"
286msgstr "Вградена икона"
287
288#: ../gtk/gtkaction.c:228
289msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
290msgstr ""
291"Стандартна икона, която да се показва в графичните обекти, които представят "
292"това действие."
293
294#: ../gtk/gtkaction.c:235 ../gtk/gtktoolitem.c:160
295msgid "Visible when horizontal"
296msgstr "Видим хоризонтално"
297
298#: ../gtk/gtkaction.c:236 ../gtk/gtktoolitem.c:161
299msgid ""
300"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
301"orientation."
302msgstr ""
303"Дали елементът на лентата с инструменти да се вижда, когато тя е в "
304"хоризонтална ориентация."
305
306#: ../gtk/gtkaction.c:251
307msgid "Visible when overflown"
308msgstr "Видим при преливане"
309
310#: ../gtk/gtkaction.c:252
311msgid ""
312"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
313"overflow menu."
314msgstr ""
315"Когато е истина, представянето на това действие се показва в менюто за "
316"преливане."
317
318#: ../gtk/gtkaction.c:259 ../gtk/gtktoolitem.c:167
319msgid "Visible when vertical"
320msgstr "Видим хоризонтално"
321
322#: ../gtk/gtkaction.c:260 ../gtk/gtktoolitem.c:168
323msgid ""
324"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
325"orientation."
326msgstr ""
327"Дали елементът на лентата с инструменти да се вижда, когато тя е във "
328"вертикално ориентация."
329
330#: ../gtk/gtkaction.c:267 ../gtk/gtktoolitem.c:174
331msgid "Is important"
332msgstr "Е важно"
333
334#: ../gtk/gtkaction.c:268
335msgid ""
336"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
337"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
338msgstr ""
339"Дали действието е важно. Когато е зададено като истина, представянето на "
340"този елемент от инструментите съдържа и текст в режима "
341"GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ."
342
343#: ../gtk/gtkaction.c:276
344msgid "Hide if empty"
345msgstr "Скриване, ако е празно"
346
347#: ../gtk/gtkaction.c:277
348msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
349msgstr ""
350"Когато е зададено като истина, празните представяния на това действие са "
351"скрити."
352
353#: ../gtk/gtkaction.c:283 ../gtk/gtkactiongroup.c:142
354#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:222 ../gtk/gtkwidget.c:455
355msgid "Sensitive"
356msgstr "Чувствителен"
357
358#: ../gtk/gtkaction.c:284
359msgid "Whether the action is enabled."
360msgstr "Дали действието е включено."
361
362#: ../gtk/gtkaction.c:290 ../gtk/gtkactiongroup.c:149
363#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:226 ../gtk/gtkwidget.c:448
364msgid "Visible"
365msgstr "Видимо"
366
367#: ../gtk/gtkaction.c:291
368msgid "Whether the action is visible."
369msgstr "Дали действието е видимо."
370
371#: ../gtk/gtkaction.c:297
372msgid "Action Group"
373msgstr "Група на действия"
374
375#: ../gtk/gtkaction.c:298
376msgid ""
377"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
378"use)."
379msgstr ""
380"Обектът GtkActionGroup, с който това GtkAction е свързано, или NULL (за "
381"вътрешно ползване)."
382
383#: ../gtk/gtkactiongroup.c:136
384msgid "A name for the action group."
385msgstr "Име на групата за действия."
386
387#: ../gtk/gtkactiongroup.c:143
388msgid "Whether the action group is enabled."
389msgstr "Дали групата действия е включена."
390
391#: ../gtk/gtkactiongroup.c:150
392msgid "Whether the action group is visible."
393msgstr "Дали групата действия е видима."
394
395#: ../gtk/gtkadjustment.c:116 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:116
396#: ../gtk/gtkspinbutton.c:304
397msgid "Value"
398msgstr "Стойност"
399
400#: ../gtk/gtkadjustment.c:117
401msgid "The value of the adjustment"
402msgstr "Стойност на коригирането"
403
404#: ../gtk/gtkadjustment.c:133
405msgid "Minimum Value"
406msgstr "Минимална стойност"
407
408#: ../gtk/gtkadjustment.c:134
409msgid "The minimum value of the adjustment"
410msgstr "Минималната стойност на коригирането"
411
412#: ../gtk/gtkadjustment.c:153
413msgid "Maximum Value"
414msgstr "Максимална стойност"
415
416#: ../gtk/gtkadjustment.c:154
417msgid "The maximum value of the adjustment"
418msgstr "Максималната стойност на коригирането"
419
420#: ../gtk/gtkadjustment.c:170
421msgid "Step Increment"
422msgstr "Стъпка на изменение"
423
424#: ../gtk/gtkadjustment.c:171
425msgid "The step increment of the adjustment"
426msgstr "Стъпката на изменение на коригирането"
427
428#: ../gtk/gtkadjustment.c:187
429msgid "Page Increment"
430msgstr "Страница на прелистване"
431
432#: ../gtk/gtkadjustment.c:188
433msgid "The page increment of the adjustment"
434msgstr "Стъпката на прелистване на коригирането"
435
436#: ../gtk/gtkadjustment.c:207
437msgid "Page Size"
438msgstr "Размер на страницата"
439
440#: ../gtk/gtkadjustment.c:208
441msgid "The page size of the adjustment"
442msgstr "Размера на страницата на коригирането"
443
444#: ../gtk/gtkalignment.c:119
445msgid "Horizontal alignment"
446msgstr "Хоризонтално подравняване"
447
448#: ../gtk/gtkalignment.c:120 ../gtk/gtkbutton.c:277
449msgid ""
450"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
451"right aligned"
452msgstr ""
453"Хоризонтално разположение на вложените елементи в наличното място. 0.0 е "
454"ляво подравняване, 1.0 е дясно подравняване"
455
456#: ../gtk/gtkalignment.c:129
457msgid "Vertical alignment"
458msgstr "Вертикално подравняване"
459
460#: ../gtk/gtkalignment.c:130 ../gtk/gtkbutton.c:296
461msgid ""
462"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
463"bottom aligned"
464msgstr ""
465"Вертикално разположение на вложените елементи в наличното място. 0.0 е горно "
466"подравняване, 1.0 е долно подравняване"
467
468#: ../gtk/gtkalignment.c:138
469msgid "Horizontal scale"
470msgstr "Хоризонтално мащабиране"
471
472#: ../gtk/gtkalignment.c:139
473msgid ""
474"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
475"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
476msgstr ""
477"Ако е налично хоризонтално място по-голямо от необходимото как да бъде "
478"използвано. 0.0 означава без а 1.0 означава всичко"
479
480#: ../gtk/gtkalignment.c:147
481msgid "Vertical scale"
482msgstr "Вертикално мащабиране"
483
484#: ../gtk/gtkalignment.c:148
485msgid ""
486"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
487"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
488msgstr ""
489"Ако е налично вертикално място по-голямо от необходимото как да бъде "
490"използвано. 0.0 означава без а 1.0 означава всичко"
491
492#: ../gtk/gtkalignment.c:165
493msgid "Top Padding"
494msgstr "Горна обшивка"
495
496#: ../gtk/gtkalignment.c:166
497msgid "The padding to insert at the top of the widget."
498msgstr "Обшивното разстояние, което да се вмъкне отгоре на графичния обект."
499
500#: ../gtk/gtkalignment.c:182
501msgid "Bottom Padding"
502msgstr "Долна обшивка"
503
504#: ../gtk/gtkalignment.c:183
505msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
506msgstr "Обшивното разстояние, което да се вмъкне отдолу на графичния обект."
507
508#: ../gtk/gtkalignment.c:199
509msgid "Left Padding"
510msgstr "Лява обшивка"
511
512#: ../gtk/gtkalignment.c:200
513msgid "The padding to insert at the left of the widget."
514msgstr "Обшивното разстояние, което да се вмъкне отляво на графичния обект."
515
516#: ../gtk/gtkalignment.c:216
517msgid "Right Padding"
518msgstr "Дясна обшивка"
519
520#: ../gtk/gtkalignment.c:217
521msgid "The padding to insert at the right of the widget."
522msgstr "Обшивното разстояние, което да се вмъкне отдясно на графичния обект."
523
524#: ../gtk/gtkarrow.c:101
525msgid "Arrow direction"
526msgstr "Направление на стрелка"
527
528#: ../gtk/gtkarrow.c:102
529msgid "The direction the arrow should point"
530msgstr "Посоката, в която трябва да показва стрелката"
531
532#: ../gtk/gtkarrow.c:109
533msgid "Arrow shadow"
534msgstr "Сянка на стрелката"
535
536#: ../gtk/gtkarrow.c:110
537msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
538msgstr "Поява на сянка около стрелката"
539
540#: ../gtk/gtkaspectframe.c:111
541msgid "Horizontal Alignment"
542msgstr "Хоризонтално подравняване"
543
544#: ../gtk/gtkaspectframe.c:112
545msgid "X alignment of the child"
546msgstr "Подравняване на вложените елементи по Х"
547
548#: ../gtk/gtkaspectframe.c:118
549msgid "Vertical Alignment"
550msgstr "Вертикално подравняване"
551
552#: ../gtk/gtkaspectframe.c:119
553msgid "Y alignment of the child"
554msgstr "Подравняване на вложените елементи по У"
555
556#: ../gtk/gtkaspectframe.c:125
557msgid "Ratio"
558msgstr "Отношение"
559
560#: ../gtk/gtkaspectframe.c:126
561msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
562msgstr "Степен на отношение ако obey_child е FALSE"
563
564#: ../gtk/gtkaspectframe.c:132
565msgid "Obey child"
566msgstr "Подчинен елемент"
567
568#: ../gtk/gtkaspectframe.c:133
569msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
570msgstr ""
571"Принуждава степента на отношение да съвпадне с рамките на вложеният елемент"
572
573#: ../gtk/gtkbbox.c:121
574msgid "Minimum child width"
575msgstr "Минимална ширина на вложен елемент"
576
577#: ../gtk/gtkbbox.c:122
578msgid "Minimum width of buttons inside the box"
579msgstr "Минимална ширина на бутони вътре в рамката"
580
581#: ../gtk/gtkbbox.c:130
582msgid "Minimum child height"
583msgstr "Минимална височина на вложен елемент"
584
585#: ../gtk/gtkbbox.c:131
586msgid "Minimum height of buttons inside the box"
587msgstr "Минимална височина на бутони вътре в рамката"
588
589#: ../gtk/gtkbbox.c:139
590msgid "Child internal width padding"
591msgstr "Вътрешно запълване по ширина"
592
593#: ../gtk/gtkbbox.c:140
594msgid "Amount to increase child's size on either side"
595msgstr "Степен на увеличение на размера от двете страни"
596
597#: ../gtk/gtkbbox.c:148
598msgid "Child internal height padding"
599msgstr "Вътрешно запълване по височина"
600
601#: ../gtk/gtkbbox.c:149
602msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
603msgstr "Степен на увеличение на размера от горе и долу"
604
605#: ../gtk/gtkbbox.c:157
606msgid "Layout style"
607msgstr "Стил на подредба"
608
609#: ../gtk/gtkbbox.c:158
610msgid ""
611"How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, "
612"edge, start and end"
613msgstr ""
614"Как да се подредят бутоните в рамката. Възможни стойности са по "
615"подразбиране, разтегнат по края, от начало от края"
616
617#: ../gtk/gtkbbox.c:166
618msgid "Secondary"
619msgstr "Вторичен"
620
621#: ../gtk/gtkbbox.c:167
622msgid ""
623"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
624"g., help buttons"
625msgstr ""
626"Ако TRUE, то вложеният елемент се появява във вторична група от вложени "
627"елементи, подходящо, например, за бутони за помощ."
628
629#: ../gtk/gtkbox.c:131 ../gtk/gtkexpander.c:230 ../gtk/gtkiconview.c:621
630#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:251
631msgid "Spacing"
632msgstr "Интервал"
633
634#: ../gtk/gtkbox.c:132
635msgid "The amount of space between children"
636msgstr "Разстоянието между вложени елементи"
637
638#: ../gtk/gtkbox.c:141 ../gtk/gtknotebook.c:477 ../gtk/gtktoolbar.c:558
639msgid "Homogeneous"
640msgstr "Хомогенен"
641
642#: ../gtk/gtkbox.c:142
643msgid "Whether the children should all be the same size"
644msgstr "Дали вложените елементи да имат еднакъв размер"
645
646#: ../gtk/gtkbox.c:149 ../gtk/gtkpreview.c:134 ../gtk/gtktoolbar.c:550
647#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:307
648msgid "Expand"
649msgstr "Разширяване"
650
651#: ../gtk/gtkbox.c:150
652msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
653msgstr ""
654"Дали вложените елементи да бъдат обградени с допълнително място, когато "
655"контейнера нараства"
656
657#: ../gtk/gtkbox.c:156
658msgid "Fill"
659msgstr "Запълване"
660
661#: ../gtk/gtkbox.c:157
662msgid ""
663"Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
664"used as padding"
665msgstr ""
666"Дали допълнителното място дадено на вложения елемент да се ползва в елемента "
667"или да се остави като разстояние"
668
669#: ../gtk/gtkbox.c:163
670msgid "Padding"
671msgstr "Обшивка"
672
673#: ../gtk/gtkbox.c:164
674msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
675msgstr "Допълнително място между вложения елемент и неговите съседи, в пиксели"
676
677#: ../gtk/gtkbox.c:170
678msgid "Pack type"
679msgstr "Тип пакетиране"
680
681#: ../gtk/gtkbox.c:171 ../gtk/gtknotebook.c:521
682msgid ""
683"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
684"start or end of the parent"
685msgstr ""
686"GtkPackType, който указва дали вложения елемент е пакетиран с указател към "
687"началото или края на контейнера"
688
689#: ../gtk/gtkbox.c:177 ../gtk/gtknotebook.c:499 ../gtk/gtkpaned.c:245
690#: ../gtk/gtkruler.c:142
691msgid "Position"
692msgstr "Позиция"
693
694#: ../gtk/gtkbox.c:178 ../gtk/gtknotebook.c:500
695msgid "The index of the child in the parent"
696msgstr "Индексът на вложения елемент в контейнера"
697
698#: ../gtk/gtkbutton.c:227
699msgid ""
700"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
701"widget"
702msgstr ""
703"Текст на елемента етикет вътре в бутона, ако той съдържа елемент етикет"
704
705#: ../gtk/gtkbutton.c:234 ../gtk/gtkexpander.c:214 ../gtk/gtklabel.c:343
706#: ../gtk/gtktoolbutton.c:194
707msgid "Use underline"
708msgstr "Използване на подчертаване"
709
710#: ../gtk/gtkbutton.c:235 ../gtk/gtkexpander.c:215 ../gtk/gtklabel.c:344
711msgid ""
712"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
713"for the mnemonic accelerator key"
714msgstr ""
715"Ако е зададено, подчертаване на текст означава че следващият символ ще бъде "
716"използван за комбинация с клавиши"
717
718#: ../gtk/gtkbutton.c:242
719msgid "Use stock"
720msgstr "Използване на вграден"
721
722#: ../gtk/gtkbutton.c:243
723msgid ""
724"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
725msgstr ""
726"Ако е зададен, етикета се използва за избор на вграден обект вместо "
727"покзваният"
728
729#: ../gtk/gtkbutton.c:250 ../gtk/gtkcombobox.c:683
730msgid "Focus on click"
731msgstr "Фокусиране при натискане"
732
733#: ../gtk/gtkbutton.c:251
734msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
735msgstr "Дали бутона е фокусиран при натискането върху него с мишката"
736
737#: ../gtk/gtkbutton.c:258
738msgid "Border relief"
739msgstr "Релефни граници"
740
741#: ../gtk/gtkbutton.c:259
742msgid "The border relief style"
743msgstr "Стил олекотяване на границите"
744
745#: ../gtk/gtkbutton.c:276
746msgid "Horizontal alignment for child"
747msgstr "Хоризонтално подравняване за подчинен"
748
749#: ../gtk/gtkbutton.c:295
750msgid "Vertical alignment for child"
751msgstr "Вертикално подравняване за подчинен"
752
753#: ../gtk/gtkbutton.c:312 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:133
754msgid "Image widget"
755msgstr "Изображение на графичен обект"
756
757#: ../gtk/gtkbutton.c:313
758msgid "Child widget to appear next to the button text"
759msgstr "Обект-наследник, който да се появи до текста на бутона"
760
761#: ../gtk/gtkbutton.c:421
762msgid "Default Spacing"
763msgstr "Интервал по подразбиране"
764
765#: ../gtk/gtkbutton.c:422
766msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
767msgstr "Допълнително място за добавяне на бутоните CAN_DEFAULT "
768
769#: ../gtk/gtkbutton.c:428
770msgid "Default Outside Spacing"
771msgstr "Външен интервал по подразбиране"
772
773#: ../gtk/gtkbutton.c:429
774msgid ""
775"Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the "
776"border"
777msgstr ""
778"Допълнителен интервал за добавяне към бутоните CAN_DEFAULT  които позволяват "
779"показването им извън границите"
780
781#: ../gtk/gtkbutton.c:434
782msgid "Child X Displacement"
783msgstr "Преместване по Х на обект"
784
785#: ../gtk/gtkbutton.c:435
786msgid ""
787"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
788msgstr ""
789"Показва колко далеч по посока на Х ще се премести обекта, когато бутона е "
790"натиснат"
791
792#: ../gtk/gtkbutton.c:442
793msgid "Child Y Displacement"
794msgstr "Преместване по У на обект"
795
796#: ../gtk/gtkbutton.c:443
797msgid ""
798"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
799msgstr ""
800"Показва колко далеч по посока на У ще се премести обекта когато бутона е "
801"натиснат"
802
803#: ../gtk/gtkbutton.c:459
804msgid "Displace focus"
805msgstr "Изместване на фокус"
806
807#: ../gtk/gtkbutton.c:460
808msgid ""
809"Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
810"rectangle"
811msgstr ""
812"Дали свойствата child_displacement_x/_y да имат ефект и върху правоъгълника "
813"на фокусиране"
814
815#: ../gtk/gtkbutton.c:465
816msgid "Show button images"
817msgstr "Показване образите на бутоните"
818
819#: ../gtk/gtkbutton.c:466
820msgid "Whether stock icons should be shown in buttons"
821msgstr "Дали вградените икони да се показват в бутоните"
822
823#: ../gtk/gtkcalendar.c:419
824msgid "Year"
825msgstr "Година"
826
827#: ../gtk/gtkcalendar.c:420
828msgid "The selected year"
829msgstr "Избраната година"
830
831#: ../gtk/gtkcalendar.c:426
832msgid "Month"
833msgstr "Месец"
834
835#: ../gtk/gtkcalendar.c:427
836msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
837msgstr "Избраният месец (число от 0 до 11)"
838
839#: ../gtk/gtkcalendar.c:433
840msgid "Day"
841msgstr "Ден"
842
843#: ../gtk/gtkcalendar.c:434
844msgid ""
845"The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the "
846"currently selected day)"
847msgstr ""
848"Избраният ден (число от 1 до 31, или 0, за да не се махне избора на текущия "
849"ден)"
850
851#: ../gtk/gtkcalendar.c:448
852msgid "Show Heading"
853msgstr "Заглавна част"
854
855#: ../gtk/gtkcalendar.c:449
856msgid "If TRUE, a heading is displayed"
857msgstr "Ако е истина, се показва заглавна част"
858
859#: ../gtk/gtkcalendar.c:463
860msgid "Show Day Names"
861msgstr "Показване на имената на дните"
862
863#: ../gtk/gtkcalendar.c:464
864msgid "If TRUE, day names are displayed"
865msgstr "Ако е истина, се показва имената на дните"
866
867#: ../gtk/gtkcalendar.c:477
868msgid "No Month Change"
869msgstr "Месецът не се променя"
870
871#: ../gtk/gtkcalendar.c:478
872msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
873msgstr "Ако е истина, избраният месец не може да се променя"
874
875#: ../gtk/gtkcalendar.c:492
876msgid "Show Week Numbers"
877msgstr "Показване на номерата на седмиците"
878
879#: ../gtk/gtkcalendar.c:493
880msgid "If TRUE, week numbers are displayed"
881msgstr "Ако е истина, се показват номерата на седмиците"
882
883#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:206
884msgid "mode"
885msgstr "режим"
886
887#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:207
888msgid "Editable mode of the CellRenderer"
889msgstr "Редактируем режим за \"CellRenderer\""
890
891#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:215
892msgid "visible"
893msgstr "видимост"
894
895#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:216
896msgid "Display the cell"
897msgstr "Показване на клетката"
898
899#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:223
900msgid "Display the cell sensitive"
901msgstr "Показване на клетката, като чувствителна"
902
903#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:230
904msgid "xalign"
905msgstr "x-подравняване"
906
907#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:231
908msgid "The x-align"
909msgstr "Подравняването по x"
910
911#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:240
912msgid "yalign"
913msgstr "у-подравняване"
914
915#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:241
916msgid "The y-align"
917msgstr "Подравняване по y"
918
919#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:250
920msgid "xpad"
921msgstr "xpad"
922
923#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:251
924msgid "The xpad"
925msgstr "Xpad"
926
927#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:260
928msgid "ypad"
929msgstr "ypad"
930
931#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:261
932msgid "The ypad"
933msgstr "Ypad"
934
935#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:270
936msgid "width"
937msgstr "ширина"
938
939#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:271
940msgid "The fixed width"
941msgstr "Фиксираната ширина"
942
943#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:280
944msgid "height"
945msgstr "височина"
946
947#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:281
948msgid "The fixed height"
949msgstr "Фиксираната височина"
950
951#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:290
952msgid "Is Expander"
953msgstr "Е разширител"
954
955#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:291
956msgid "Row has children"
957msgstr "Редът има вложени елементи"
958
959#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:299
960msgid "Is Expanded"
961msgstr "Е разширен"
962
963#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:300
964msgid "Row is an expander row, and is expanded"
965msgstr "Редът е разширител и е разширен"
966
967#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:307
968msgid "Cell background color name"
969msgstr "Име на фонов цвят на клетката"
970
971#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:308
972msgid "Cell background color as a string"
973msgstr "Цвят на фона на клетката като низ"
974
975#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:315
976msgid "Cell background color"
977msgstr "Цвят на фона на клетка"
978
979#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:316
980msgid "Cell background color as a GdkColor"
981msgstr "Цвят на фона на клетката като GdkColor"
982
983#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:324
984msgid "Cell background set"
985msgstr "Задаване на фон на клетката"
986
987#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:325
988msgid "Whether this tag affects the cell background color"
989msgstr "Дали този етикет засяга цвета на фона на клетката"
990
991#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:89
992msgid "Model"
993msgstr "Модел"
994
995#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:90
996msgid "The model containing the possible values for the combo box"
997msgstr "Моделът съдържащ възможните стойности на падащото меню"
998
999#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:110 ../gtk/gtkcomboboxentry.c:122
1000msgid "Text Column"
1001msgstr "Текстова колона"
1002
1003#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:111 ../gtk/gtkcomboboxentry.c:123
1004msgid "A column in the data source model to get the strings from"
1005msgstr "Колона в източника на данни, от която да се взимат низове"
1006
1007#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:128
1008msgid "Has Entry"
1009msgstr "Има съдържание"
1010
1011#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:129
1012msgid "If FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
1013msgstr "Ако не е истина, не се позволява вписването на низове освен избраните"
1014
1015#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:145
1016msgid "Pixbuf Object"
1017msgstr "Обект \"Pixbuf\""
1018
1019#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:146
1020msgid "The pixbuf to render"
1021msgstr "Pixbuf за рендване"
1022
1023#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:153
1024msgid "Pixbuf Expander Open"
1025msgstr "Pixbuf разширител отворен"
1026
1027#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:154
1028msgid "Pixbuf for open expander"
1029msgstr "Pixbuf за отворен разширител"
1030
1031#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:161
1032msgid "Pixbuf Expander Closed"
1033msgstr "Pixbuf разширител затворен"
1034
1035#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:162
1036msgid "Pixbuf for closed expander"
1037msgstr "Pixbuf за затворен разширител"
1038
1039#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:169 ../gtk/gtkimage.c:203
1040msgid "Stock ID"
1041msgstr "Номенклатурно ID"
1042
1043#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:170
1044msgid "The stock ID of the stock icon to render"
1045msgstr "Номенкатурно ID на вградената икона, която да се изобрази"
1046
1047#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:177
1048msgid "Size"
1049msgstr "Размер"
1050
1051#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:178
1052msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered icon"
1053msgstr "GtkIconSize стойността, която определя големината на иконата"
1054
1055#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:187
1056msgid "Detail"
1057msgstr "Детайл"
1058
1059#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:188
1060msgid "Render detail to pass to the theme engine"
1061msgstr "Детайли по изображението, които да се подадат на модула на темата"
1062
1063#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:205 ../gtk/gtkimage.c:261
1064#: ../gtk/gtkwindow.c:532
1065msgid "Icon Name"
1066msgstr "Име на икона"
1067
1068#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:206 ../gtk/gtkimage.c:262
1069msgid "The name of the icon from the icon theme"
1070msgstr "Името на иконата от темата на иконите"
1071
1072#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:221
1073msgid "Follow State"
1074msgstr "Следване на състоянието"
1075
1076#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:222
1077msgid "Whether the rendered pixbuf should be colorized according to the state"
1078msgstr "Дали изобразеният буфер за пиксли ще бъде оцветен според състоянието"
1079
1080#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:117
1081msgid "Value of the progress bar"
1082msgstr "Стойност на лентата за прогрес"
1083
1084#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:134 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:219
1085#: ../gtk/gtkentry.c:577 ../gtk/gtkprogressbar.c:221
1086#: ../gtk/gtktextbuffer.c:206
1087msgid "Text"
1088msgstr "Текст"
1089
1090#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:135
1091msgid "Text on the progress bar"
1092msgstr "Текст на лентата за прогрес"
1093
1094#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:220
1095msgid "Text to render"
1096msgstr "Текст за рендване"
1097
1098#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:227
1099msgid "Markup"
1100msgstr "Маркиране"
1101
1102#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:228
1103msgid "Marked up text to render"
1104msgstr "Маркиране на текст за рендване"
1105
1106#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:235 ../gtk/gtklabel.c:329
1107msgid "Attributes"
1108msgstr "Атрибути"
1109
1110#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:236
1111msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer"
1112msgstr "Списък от атрибути на стил за прилагане към текста на рендера"
1113
1114#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:243
1115msgid "Single Paragraph Mode"
1116msgstr "Единичен абзац"
1117
1118#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:244
1119msgid "Whether or not to keep all text in a single paragraph"
1120msgstr "Дали да се държи целия текст е един абзац"
1121
1122#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:252 ../gtk/gtkcellview.c:183
1123#: ../gtk/gtktexttag.c:211
1124msgid "Background color name"
1125msgstr "Име на фонов цвят"
1126
1127#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:253 ../gtk/gtkcellview.c:184
1128#: ../gtk/gtktexttag.c:212
1129msgid "Background color as a string"
1130msgstr "Цвят на фон като низ"
1131
1132#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:260 ../gtk/gtkcellview.c:190
1133#: ../gtk/gtktexttag.c:219
1134msgid "Background color"
1135msgstr "Цвят на фон"
1136
1137#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:261 ../gtk/gtkcellview.c:191
1138msgid "Background color as a GdkColor"
1139msgstr "Цвят на фон като GdkColor"
1140
1141#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:268 ../gtk/gtktexttag.c:245
1142msgid "Foreground color name"
1143msgstr "Име на цвят за преден план"
1144
1145#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:269 ../gtk/gtktexttag.c:246
1146msgid "Foreground color as a string"
1147msgstr "Цвят за преден план като низ"
1148
1149#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:276 ../gtk/gtktexttag.c:253
1150msgid "Foreground color"
1151msgstr "Цвят на преден план"
1152
1153#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:277
1154msgid "Foreground color as a GdkColor"
1155msgstr "Цвят на преден план като GdkColor"
1156
1157#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:285 ../gtk/gtkentry.c:509
1158#: ../gtk/gtktexttag.c:279 ../gtk/gtktextview.c:578
1159msgid "Editable"
1160msgstr "Редактируем"
1161
1162#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:286 ../gtk/gtktexttag.c:280
1163#: ../gtk/gtktextview.c:579
1164msgid "Whether the text can be modified by the user"
1165msgstr "Дали текста може да бъде модифициран от потребителя"
1166
1167#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:293 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:301
1168#: ../gtk/gtkfontsel.c:223 ../gtk/gtktexttag.c:287 ../gtk/gtktexttag.c:295
1169msgid "Font"
1170msgstr "Шрифт"
1171
1172#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:294
1173msgid "Font description as a string"
1174msgstr "Описание на шрифт като низ"
1175
1176#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:302 ../gtk/gtktexttag.c:296
1177msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
1178msgstr "Описание на Шрифт като структура \"PangoFontDescription \""
1179
1180#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:310 ../gtk/gtktexttag.c:304
1181msgid "Font family"
1182msgstr "Фамилия шрифтове"
1183
1184#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:311 ../gtk/gtktexttag.c:305
1185msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
1186msgstr "Име на фамилия шрифтове, напр. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
1187
1188#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:318 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:319
1189#: ../gtk/gtktexttag.c:312
1190msgid "Font style"
1191msgstr "Стил на шрифт"
1192
1193#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:327 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:328
1194#: ../gtk/gtktexttag.c:321
1195msgid "Font variant"
1196msgstr "Вариант на шрифт"
1197
1198#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:336 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:337
1199#: ../gtk/gtktexttag.c:330
1200msgid "Font weight"
1201msgstr "Плътност на шрифт"
1202
1203#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:346 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:347
1204#: ../gtk/gtktexttag.c:341
1205msgid "Font stretch"
1206msgstr "Ширина на шрифт"
1207
1208#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:355 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:356
1209#: ../gtk/gtktexttag.c:350
1210msgid "Font size"
1211msgstr "Размер на шрифт"
1212
1213#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:365 ../gtk/gtktexttag.c:370
1214msgid "Font points"
1215msgstr "Шрифт в точки"
1216
1217#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:366 ../gtk/gtktexttag.c:371
1218msgid "Font size in points"
1219msgstr "Размер на шрифт в точки"
1220
1221#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:375 ../gtk/gtktexttag.c:360
1222msgid "Font scale"
1223msgstr "Мащаб на шрифт"
1224
1225#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:376
1226msgid "Font scaling factor"
1227msgstr "Коефициент на мащабиране за шрифт"
1228
1229#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:385 ../gtk/gtktexttag.c:429
1230msgid "Rise"
1231msgstr "Издигане"
1232
1233#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:386
1234msgid ""
1235"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
1236msgstr ""
1237"Отместване на текста нагоре над основната линия (под базовата линия издига "
1238"ако е отрицателно)"
1239
1240#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:397 ../gtk/gtktexttag.c:469
1241msgid "Strikethrough"
1242msgstr "Зачертано"
1243
1244#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:398 ../gtk/gtktexttag.c:470
1245msgid "Whether to strike through the text"
1246msgstr "Дали текста ще бъде зачертан"
1247
1248#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:405 ../gtk/gtktexttag.c:477
1249msgid "Underline"
1250msgstr "Подчертано"
1251
1252#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:406 ../gtk/gtktexttag.c:478
1253msgid "Style of underline for this text"
1254msgstr "Стил на подчертаване за текст"
1255
1256#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:414 ../gtk/gtktexttag.c:389
1257msgid "Language"
1258msgstr "Език"
1259
1260#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:415
1261msgid ""
1262"The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
1263"when rendering the text. If you don't understand this parameter, you "
1264"probably don't need it"
1265msgstr ""
1266"Езикът, на който е този текст като ISO код. Pango може да използва това като "
1267"подсказка когато изобразява текста. Ако не разбирате този параметър най-"
1268"вероятно не се нуждаете от него"
1269
1270#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:435 ../gtk/gtklabel.c:435
1271#: ../gtk/gtkprogressbar.c:243
1272msgid "Ellipsize"
1273msgstr "Съкращаване"
1274
1275#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:436
1276msgid ""
1277"The preferred place to ellipsize the string, if the cell renderer does not "
1278"have enough room to display the entire string, if at all"
1279msgstr ""
1280"Предпочитаното място за съкращаване на низа в случаите, когато клетката не "
1281"разполага с достатъчно място да изобрази целия низ."
1282
1283#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:455 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:367
1284#: ../gtk/gtklabel.c:455
1285msgid "Width In Characters"
1286msgstr "Ширина в символи"
1287
1288#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:456 ../gtk/gtklabel.c:456
1289msgid "The desired width of the label, in characters"
1290msgstr "Желаната широчина на етикета в символи"
1291
1292#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:474 ../gtk/gtktexttag.c:486
1293msgid "Wrap mode"
1294msgstr "Режим на прехвърляне"
1295
1296#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:475
1297msgid ""
1298"How to break the string into multiple lines, if the cell renderer does not "
1299"have enough room to display the entire string"
1300msgstr ""
1301"Предпочитаното място за пренасяне на низа в случаите, когато клетката не "
1302"разполага с достатъчно място да изобрази целия низ."
1303
1304#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:494 ../gtk/gtkcombobox.c:573
1305msgid "Wrap width"
1306msgstr "Ширина за пренос"
1307
1308#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:495
1309msgid "The width at which the text is wrapped"
1310msgstr "Ъгъл, на който текстът е завъртян "
1311
1312#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:507 ../gtk/gtkcellview.c:198
1313#: ../gtk/gtktexttag.c:556
1314msgid "Background set"
1315msgstr "Задаване на фон"
1316
1317#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:508 ../gtk/gtkcellview.c:199
1318#: ../gtk/gtktexttag.c:557
1319msgid "Whether this tag affects the background color"
1320msgstr "Дали този таг засяга цвета на фона"
1321
1322#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:511 ../gtk/gtktexttag.c:568
1323msgid "Foreground set"
1324msgstr "Задаване за преден план"
1325
1326#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:512 ../gtk/gtktexttag.c:569
1327msgid "Whether this tag affects the foreground color"
1328msgstr "Дали този таг засяга цвета на преден план"
1329
1330#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:515 ../gtk/gtktexttag.c:576
1331msgid "Editability set"
1332msgstr "Задаване на редактируем"
1333
1334#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:516 ../gtk/gtktexttag.c:577
1335msgid "Whether this tag affects text editability"
1336msgstr "Дали този таг засяга редактируемостта на текста"
1337
1338#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:519 ../gtk/gtktexttag.c:580
1339msgid "Font family set"
1340msgstr "Задаване на фамилия шрифтове"
1341
1342#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:520 ../gtk/gtktexttag.c:581
1343msgid "Whether this tag affects the font family"
1344msgstr "Дали този таг засяга фамилията шрифтове"
1345
1346#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:523 ../gtk/gtktexttag.c:584
1347msgid "Font style set"
1348msgstr "Задаване на стил на шрифт"
1349
1350#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:524 ../gtk/gtktexttag.c:585
1351msgid "Whether this tag affects the font style"
1352msgstr "Дали този таг засяга стиловете шрифтове"
1353
1354#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:527 ../gtk/gtktexttag.c:588
1355msgid "Font variant set"
1356msgstr "Задаване на вариант на шрифт"
1357
1358#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:528 ../gtk/gtktexttag.c:589
1359msgid "Whether this tag affects the font variant"
1360msgstr "Дали този таг засяга варианта шрифт"
1361
1362#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:531 ../gtk/gtktexttag.c:592
1363msgid "Font weight set"
1364msgstr "Задаване на плътност нашрифт"
1365
1366#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:532 ../gtk/gtktexttag.c:593
1367msgid "Whether this tag affects the font weight"
1368msgstr "Дали този таг засяга плътността на шрифт"
1369
1370#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:535 ../gtk/gtktexttag.c:596
1371msgid "Font stretch set"
1372msgstr "Задаване на ширина на шрифт"
1373
1374#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:536 ../gtk/gtktexttag.c:597
1375msgid "Whether this tag affects the font stretch"
1376msgstr "Дали този таг засяга ширината на шрифт"
1377
1378#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:539 ../gtk/gtktexttag.c:600
1379msgid "Font size set"
1380msgstr "Задаване на размер на шрифт"
1381
1382#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:540 ../gtk/gtktexttag.c:601
1383msgid "Whether this tag affects the font size"
1384msgstr "Дали този таг засяга големината на шрифт"
1385
1386#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:543 ../gtk/gtktexttag.c:604
1387msgid "Font scale set"
1388msgstr "Задаване на мащаб на шрифт"
1389
1390#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:544 ../gtk/gtktexttag.c:605
1391msgid "Whether this tag scales the font size by a factor"
1392msgstr "Дали този таг засяга мащаба на шрифта по подразбиране"
1393
1394#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:547 ../gtk/gtktexttag.c:624
1395msgid "Rise set"
1396msgstr "Задаване на издигане"
1397
1398#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:548 ../gtk/gtktexttag.c:625
1399msgid "Whether this tag affects the rise"
1400msgstr "Дали този таг засяга издигането"
1401
1402#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:551 ../gtk/gtktexttag.c:640
1403msgid "Strikethrough set"
1404msgstr "Задаване на зачертано"
1405
1406#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:552 ../gtk/gtktexttag.c:641
1407msgid "Whether this tag affects strikethrough"
1408msgstr "Дали този таг засяга зачертаване"
1409
1410#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:555 ../gtk/gtktexttag.c:648
1411msgid "Underline set"
1412msgstr "Задаване на подчертано"
1413
1414#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:556 ../gtk/gtktexttag.c:649
1415msgid "Whether this tag affects underlining"
1416msgstr "Дали този таг засяга подчертаване"
1417
1418#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:559 ../gtk/gtktexttag.c:612
1419msgid "Language set"
1420msgstr "Задаване на език"
1421
1422#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:560 ../gtk/gtktexttag.c:613
1423msgid "Whether this tag affects the language the text is rendered as"
1424msgstr "Дали този етикет засяга езикът на който е изобразен текста"
1425
1426#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:563
1427msgid "Ellipsize set"
1428msgstr "Задаване на съкращаване"
1429
1430#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:564
1431msgid "Whether this tag affects the ellipsize mode"
1432msgstr "Дали този таг засяга съкращаването"
1433
1434#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:143
1435msgid "Toggle state"
1436msgstr "Състояние на превключване"
1437
1438#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:144
1439msgid "The toggle state of the button"
1440msgstr "Състояние на превключване на бутонте"
1441
1442#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:151
1443msgid "Inconsistent state"
1444msgstr "Неопределено състояние"
1445
1446#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:152
1447msgid "The inconsistent state of the button"
1448msgstr "Неопределеното състояние на бутона"
1449
1450#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:159
1451msgid "Activatable"
1452msgstr "Активируеми"
1453
1454#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:160
1455msgid "The toggle button can be activated"
1456msgstr "Превключването на бутоните може да ги активира"
1457
1458#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:167
1459msgid "Radio state"
1460msgstr "Радио състояние"
1461
1462#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:168
1463msgid "Draw the toggle button as a radio button"
1464msgstr "Изчертаване на превключващ бутон като радио бутон"
1465
1466#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:101 ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:142
1467#: ../gtk/gtkoptionmenu.c:203
1468msgid "Indicator Size"
1469msgstr "Размер на индикатор"
1470
1471#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:102 ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:144
1472msgid "Size of check or radio indicator"
1473msgstr "Размер на маркирането или радио индикатора"
1474
1475#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:109 ../gtk/gtkexpander.c:256
1476#: ../gtk/gtkoptionmenu.c:209
1477msgid "Indicator Spacing"
1478msgstr "Размер на индикатор"
1479
1480#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:110
1481msgid "Spacing around check or radio indicator"
1482msgstr "Разстоянието около маркирането или радио индиктора"
1483
1484#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:119 ../gtk/gtktogglebutton.c:135
1485msgid "Active"
1486msgstr "Активен"
1487
1488#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:120
1489msgid "Whether the menu item is checked"
1490msgstr "Дали меню елемента е маркиран"
1491
1492#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:127 ../gtk/gtktogglebutton.c:143
1493msgid "Inconsistent"
1494msgstr "Нечувствителен"
1495
1496#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:128
1497msgid "Whether to display an \"inconsistent\" state"
1498msgstr "Дали да показва \"неопределено\" състояние"
1499
1500#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:135
1501msgid "Draw as radio menu item"
1502msgstr "Изобразяване като меню с радио бутон"
1503
1504#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:136
1505msgid "Whether the menu item looks like a radio menu item"
1506msgstr "Дали елемент от менюто да изглежда като елемент от меню с радио-бутони"
1507
1508#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:204
1509msgid "Use alpha"
1510msgstr "Използване на алфа"
1511
1512#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:205
1513msgid "Whether or not to give the color an alpha value"
1514msgstr "Дали да се дава алфа стойност на цвета"
1515
1516#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:219 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:353
1517#: ../gtk/gtkfontbutton.c:177 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:299
1518msgid "Title"
1519msgstr "Заглавие"
1520
1521#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:220
1522msgid "The title of the color selection dialog"
1523msgstr "Заглавието на прозореца за избор на цвят"
1524
1525#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:234 ../gtk/gtkcolorsel.c:1888
1526msgid "Current Color"
1527msgstr "Текущ цвят"
1528
1529#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:235
1530msgid "The selected color"
1531msgstr "Избрания цвят"
1532
1533#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:249 ../gtk/gtkcolorsel.c:1895
1534msgid "Current Alpha"
1535msgstr "Текущата алфа"
1536
1537#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:250
1538msgid "The selected opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
1539msgstr ""
1540"Избраната стойност на непрозрачност (0 пълна прозрачност, 65535 пълна "
1541"непрозрачност)"
1542
1543#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1874
1544msgid "Has Opacity Control"
1545msgstr "Има контрол на непрозорчност"
1546
1547#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1875
1548msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
1549msgstr "Дали избраният цвят ще позволи настройки на прозрачност"
1550
1551#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1881
1552msgid "Has palette"
1553msgstr "Има палитра"
1554
1555#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1882
1556msgid "Whether a palette should be used"
1557msgstr "Дали ще бъде използвана палитра"
1558
1559#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1889
1560msgid "The current color"
1561msgstr "Текущият цвят"
1562
1563#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1896
1564msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
1565msgstr ""
1566"Текущата стойност на непрозрачност (0 пълна прозрачност, 65535 пълна "
1567"непрозрачност)"
1568
1569#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1910
1570msgid "Custom palette"
1571msgstr "Потребителска палитра"
1572
1573#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1911
1574msgid "Palette to use in the color selector"
1575msgstr "Палитра за избор на цвят"
1576
1577#: ../gtk/gtkcombo.c:146
1578msgid "Enable arrow keys"
1579msgstr "Разрешава клавиши със стрелки"
1580
1581#: ../gtk/gtkcombo.c:147
1582msgid "Whether the arrow keys move through the list of items"
1583msgstr "Дали клавишите със стрелки ще преместват обектите в списъка"
1584
1585#: ../gtk/gtkcombo.c:153
1586msgid "Always enable arrows"
1587msgstr "Винаги разрешава стрелките"
1588
1589#: ../gtk/gtkcombo.c:154
1590msgid "Obsolete property, ignored"
1591msgstr "Ост., не се взема под внимание"
1592
1593#: ../gtk/gtkcombo.c:160
1594msgid "Case sensitive"
1595msgstr "Чувствително на малки/големи букви"
1596
1597#: ../gtk/gtkcombo.c:161
1598msgid "Whether list item matching is case sensitive"
1599msgstr "Дали списъка с обекти се сравнява със значение за малки/големи букви"
1600
1601#: ../gtk/gtkcombo.c:168
1602msgid "Allow empty"
1603msgstr "Винаги празно"
1604
1605#: ../gtk/gtkcombo.c:169
1606msgid "Whether an empty value may be entered in this field"
1607msgstr "Дали празни стойности могат да бъдат въведени в това поле"
1608
1609#: ../gtk/gtkcombo.c:176
1610msgid "Value in list"
1611msgstr "Стойност в списък"
1612
1613#: ../gtk/gtkcombo.c:177
1614msgid "Whether entered values must already be present in the list"
1615msgstr "Дали въведените стойности трябва да са вече налични в списъка"
1616
1617#: ../gtk/gtkcombobox.c:556
1618msgid "ComboBox model"
1619msgstr "Модел на падащото меню"
1620
1621#: ../gtk/gtkcombobox.c:557
1622msgid "The model for the combo box"
1623msgstr "Моделът на падащото меню"
1624
1625#: ../gtk/gtkcombobox.c:574
1626msgid "Wrap width for layouting the items in a grid"
1627msgstr "Ширината за пренасяне при позициониране на елементи в мрежа"
1628
1629#: ../gtk/gtkcombobox.c:596
1630msgid "Row span column"
1631msgstr "Колона за редовете"
1632
1633#: ../gtk/gtkcombobox.c:597
1634msgid "TreeModel column containing the row span values"
1635msgstr ""
1636"Колона на модела на дървото, която съдържа стойностите за размера на редовете"
1637
1638#: ../gtk/gtkcombobox.c:618
1639msgid "Column span column"
1640msgstr "Колона за колоните"
1641
1642#: ../gtk/gtkcombobox.c:619
1643msgid "TreeModel column containing the column span values"
1644msgstr ""
1645"Колона на модела на дървото, която съдържа стойностите за размера на колоните"
1646
1647#: ../gtk/gtkcombobox.c:639
1648msgid "Active item"
1649msgstr "Активен запис"
1650
1651#: ../gtk/gtkcombobox.c:640
1652msgid "The item which is currently active"
1653msgstr "Елемента, който в момента е активен"
1654
1655#: ../gtk/gtkcombobox.c:659 ../gtk/gtkuimanager.c:232
1656msgid "Add tearoffs to menus"
1657msgstr "Откъсване на менютата"
1658
1659#: ../gtk/gtkcombobox.c:660
1660msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
1661msgstr "Дали менютата ще имат елемент за откъсване"
1662
1663#: ../gtk/gtkcombobox.c:675 ../gtk/gtkentry.c:534
1664msgid "Has Frame"
1665msgstr "С рамка"
1666
1667#: ../gtk/gtkcombobox.c:676
1668msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
1669msgstr "Дали падащото меню да изчертава рамка около децата си"
1670
1671#: ../gtk/gtkcombobox.c:684
1672msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
1673msgstr "Дали падащото меню поема фокуса, когато се щракне с мишката"
1674
1675#: ../gtk/gtkcombobox.c:690
1676msgid "Appears as list"
1677msgstr "Появява се като списък"
1678
1679#: ../gtk/gtkcombobox.c:691
1680msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
1681msgstr "Дали падащите елементи да изглеждат като списъци, а не като менюта"
1682
1683#: ../gtk/gtkcontainer.c:205
1684msgid "Resize mode"
1685msgstr "Режим на промяна на размера"
1686
1687#: ../gtk/gtkcontainer.c:206
1688msgid "Specify how resize events are handled"
1689msgstr "Задава как ще се поддържа промяната на размера"
1690
1691#: ../gtk/gtkcontainer.c:213
1692msgid "Border width"
1693msgstr "Ширина на рамка"
1694
1695#: ../gtk/gtkcontainer.c:214
1696msgid "The width of the empty border outside the containers children"
1697msgstr "Ширината на празната рамка извън вложените елементи на контейнера"
1698
1699#: ../gtk/gtkcontainer.c:222
1700msgid "Child"
1701msgstr "Вложен елемент"
1702
1703#: ../gtk/gtkcontainer.c:223
1704msgid "Can be used to add a new child to the container"
1705msgstr ""
1706"Може да бъде използван за добавяне на нов вложен елемент към контейнера"
1707
1708#: ../gtk/gtkcurve.c:124
1709msgid "Curve type"
1710msgstr "Тип крива"
1711
1712#: ../gtk/gtkcurve.c:125
1713msgid "Is this curve linear, spline interpolated, or free-form"
1714msgstr "Явява ли се тази крива линейна, интерполиран сплайн или свободна форма"
1715
1716#: ../gtk/gtkcurve.c:132
1717msgid "Minimum X"
1718msgstr "Минимум Х"
1719
1720#: ../gtk/gtkcurve.c:133
1721msgid "Minimum possible value for X"
1722msgstr "Минимална възможна стойност за Х"
1723
1724#: ../gtk/gtkcurve.c:141
1725msgid "Maximum X"
1726msgstr "Максимум Х"
1727
1728#: ../gtk/gtkcurve.c:142
1729msgid "Maximum possible X value"
1730msgstr "Максимална възможна стойност за Х"
1731
1732#: ../gtk/gtkcurve.c:150
1733msgid "Minimum Y"
1734msgstr "Минимум У"
1735
1736#: ../gtk/gtkcurve.c:151
1737msgid "Minimum possible value for Y"
1738msgstr "Минимална възможна стойност за У"
1739
1740#: ../gtk/gtkcurve.c:159
1741msgid "Maximum Y"
1742msgstr "Максимум У"
1743
1744#: ../gtk/gtkcurve.c:160
1745msgid "Maximum possible value for Y"
1746msgstr "Максимална възможна стойност за У"
1747
1748#: ../gtk/gtkdialog.c:149
1749msgid "Has separator"
1750msgstr "Има разделител"
1751
1752#: ../gtk/gtkdialog.c:150
1753msgid "The dialog has a separator bar above its buttons"
1754msgstr "Диалога има разделител над бутоните"
1755
1756#: ../gtk/gtkdialog.c:175
1757msgid "Content area border"
1758msgstr "Рамка на полето за съдържание"
1759
1760#: ../gtk/gtkdialog.c:176
1761msgid "Width of border around the main dialog area"
1762msgstr "Ширина на рамката около пространството на главния диалог"
1763
1764#: ../gtk/gtkdialog.c:183
1765msgid "Button spacing"
1766msgstr "Интервал на бутон"
1767
1768#: ../gtk/gtkdialog.c:184
1769msgid "Spacing between buttons"
1770msgstr "Разстояние между бутони"
1771
1772#: ../gtk/gtkdialog.c:192
1773msgid "Action area border"
1774msgstr "Граница на пространството за действие"
1775
1776#: ../gtk/gtkdialog.c:193
1777msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
1778msgstr "Ширината на рамката около мястото с бутони долу в диалога"
1779
1780#: ../gtk/gtkentry.c:489 ../gtk/gtklabel.c:400
1781msgid "Cursor Position"
1782msgstr "Позиция на показалеца"
1783
1784#: ../gtk/gtkentry.c:490 ../gtk/gtklabel.c:401
1785msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
1786msgstr "Текущата позиция на вмъкващия курсор в символи"
1787
1788#: ../gtk/gtkentry.c:499 ../gtk/gtklabel.c:410
1789msgid "Selection Bound"
1790msgstr "Свързана към избора"
1791
1792#: ../gtk/gtkentry.c:500 ../gtk/gtklabel.c:411
1793msgid ""
1794"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
1795msgstr "Позицията на противоположния край от избраното от показалеца в символи"
1796
1797#: ../gtk/gtkentry.c:510
1798msgid "Whether the entry contents can be edited"
1799msgstr "Дали съдържанието на записите да бъде редактирано"
1800
1801#: ../gtk/gtkentry.c:517
1802msgid "Maximum length"
1803msgstr "Максимална дължина"
1804
1805#: ../gtk/gtkentry.c:518
1806msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
1807msgstr ""
1808"Максимален брой символи за този запис. Нула ако няма максимална стойност"
1809
1810#: ../gtk/gtkentry.c:526
1811msgid "Visibility"
1812msgstr "Видимост"
1813
1814#: ../gtk/gtkentry.c:527
1815msgid ""
1816"FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
1817"mode)"
1818msgstr "FALSE показва \"невидимия знак\" вместо истинския текст (режим парола)"
1819
1820#: ../gtk/gtkentry.c:535
1821msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
1822msgstr "FLASE премахва външната рамка от полето"
1823
1824#: ../gtk/gtkentry.c:542
1825msgid "Invisible character"
1826msgstr "Невидим символ"
1827
1828#: ../gtk/gtkentry.c:543
1829msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
1830msgstr ""
1831"Символите използвани за скриване съдържанието на записи (в \"режим на парола"
1832"\")"
1833
1834#: ../gtk/gtkentry.c:550
1835msgid "Activates default"
1836msgstr "Активиране на по подразбиране"
1837
1838#: ../gtk/gtkentry.c:551
1839msgid ""
1840"Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
1841"dialog) when Enter is pressed"
1842msgstr ""
1843"Дали да активира елемента по подразбиране (такъв като бутон по подразбиране "
1844"в диалог) когато е натиснат \"Enter\""
1845
1846#: ../gtk/gtkentry.c:557
1847msgid "Width in chars"
1848msgstr "Ширина в символи"
1849
1850#: ../gtk/gtkentry.c:558
1851msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
1852msgstr "Брой символи, за които е оставено място в записа"
1853
1854#: ../gtk/gtkentry.c:567
1855msgid "Scroll offset"
1856msgstr "Отместване на скролирането"
1857
1858#: ../gtk/gtkentry.c:568
1859msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
1860msgstr "Брой пиксели от полето скролирани извън екрана в ляво"
1861
1862#: ../gtk/gtkentry.c:578
1863msgid "The contents of the entry"
1864msgstr "Съдържание на записите"
1865
1866#: ../gtk/gtkentry.c:593 ../gtk/gtkmisc.c:101
1867msgid "X align"
1868msgstr "Подравняване по X "
1869
1870#: ../gtk/gtkentry.c:594 ../gtk/gtkmisc.c:102
1871msgid ""
1872"The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
1873"layouts."
1874msgstr ""
1875"Хоризонталното подравняване, от 0 (ляво) до 1 (дясно). Обърнато за RTL "
1876"подредби"
1877
1878#: ../gtk/gtkentry.c:832
1879msgid "Select on focus"
1880msgstr "Избор на фокус"
1881
1882#: ../gtk/gtkentry.c:833
1883msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
1884msgstr "Дали да се избере съдържанието на записа, когато той се фокусира"
1885
1886#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:276
1887msgid "Completion Model"
1888msgstr "Модел на завършване"
1889
1890#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:277
1891msgid "The model to find matches in"
1892msgstr "Моделът, в който да се търсят съвпадения"
1893
1894#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:283
1895msgid "Minimum Key Length"
1896msgstr "Минимална дължина на ключа"
1897
1898#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:284
1899msgid "Minimum length of the search key in order to look up matches"
1900msgstr "Минимална дължина на низа за търсене, да се намерят съвпадения"
1901
1902#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:299 ../gtk/gtkiconview.c:542
1903msgid "Text column"
1904msgstr "Текстова колона"
1905
1906#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:300
1907msgid "The column of the model containing the strings."
1908msgstr "Колоната в модела, от която да се взимат низове"
1909
1910#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:319
1911msgid "Inline completion"
1912msgstr "Вътрешно допълване"
1913
1914#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:320
1915msgid "Whether the common prefix should be inserted automatically"
1916msgstr "Дали общият префикс да се показва автоматично"
1917
1918#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:334
1919msgid "Popup completion"
1920msgstr "Изскачащо завършване"
1921
1922#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:335
1923msgid "Whether the completions should be shown in a popup window"
1924msgstr "Дали автоматичното допълване да се показва в изскачащ прозорец"
1925
1926#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:350
1927msgid "Popup set width"
1928msgstr "Ширина на изскачащ прозорец"
1929
1930#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:351
1931msgid "If TRUE, the popup window will have the same size as the entry"
1932msgstr ""
1933"Ако е ИСТИНА, изскачащият прозорец ще е със същата широчина като елемента"
1934
1935#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:369
1936msgid "Popup single match"
1937msgstr "Единствено условие на изскачащ прозорец"
1938
1939#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:370
1940msgid "If TRUE, the popup window will appear for a single match."
1941msgstr ""
1942"Ако е ИСТИНА, изскачащият прозорец ще се появява при единствено условие."
1943
1944#: ../gtk/gtkeventbox.c:122
1945msgid "Visible Window"
1946msgstr "Видим прозорец"
1947
1948#: ../gtk/gtkeventbox.c:123
1949msgid ""
1950"Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used to "
1951"trap events."
1952msgstr ""
1953"Дали кутията за събития да е видима, или да не е. Когато е невидима се "
1954"използва само, за да улавя събития."
1955
1956#: ../gtk/gtkeventbox.c:129
1957msgid "Above child"
1958msgstr "Горен наследник"
1959
1960#: ../gtk/gtkeventbox.c:130
1961msgid ""
1962"Whether the event-trapping window of the eventbox is above the window of the "
1963"child widget as opposed to below it."
1964msgstr ""
1965"Дали прозорецът за прехващане на събитията е над прозореца на наследника или "
1966"под него."
1967
1968#: ../gtk/gtkexpander.c:198
1969msgid "Expanded"
1970msgstr "Разширен"
1971
1972#: ../gtk/gtkexpander.c:199
1973msgid "Whether the expander has been opened to reveal the child widget"
1974msgstr ""
1975"Дали разширителят е бил отворен, за да се покаже вътрешния графичен обект"
1976
1977#: ../gtk/gtkexpander.c:207
1978msgid "Text of the expander's label"
1979msgstr "Текст на надписа на разширителя"
1980
1981#: ../gtk/gtkexpander.c:222 ../gtk/gtklabel.c:336
1982msgid "Use markup"
1983msgstr "Използване на маркиране"
1984
1985#: ../gtk/gtkexpander.c:223 ../gtk/gtklabel.c:337
1986msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
1987msgstr "Текстът на етикета включва XML. Виж pango_parse_markup()"
1988
1989#: ../gtk/gtkexpander.c:231
1990msgid "Space to put between the label and the child"
1991msgstr "Разстояние, което да е между надписа и елементът наследник"
1992
1993#: ../gtk/gtkexpander.c:240 ../gtk/gtkframe.c:170 ../gtk/gtktoolbutton.c:201
1994msgid "Label widget"
1995msgstr "Графичен обект \"Етикет\""
1996
1997#: ../gtk/gtkexpander.c:241
1998msgid "A widget to display in place of the usual expander label"
1999msgstr ""
2000"Графичен обект, който да се показва вместо обичайния разширяващ се етикет"
2001
2002#: ../gtk/gtkexpander.c:247 ../gtk/gtktreeview.c:716
2003msgid "Expander Size"
2004msgstr "Големина на разширителя"
2005
2006#: ../gtk/gtkexpander.c:248 ../gtk/gtktreeview.c:717
2007msgid "Size of the expander arrow"
2008msgstr "Големина на стрелката на разширителя"
2009
2010#: ../gtk/gtkexpander.c:257
2011msgid "Spacing around expander arrow"
2012msgstr "Разстояние около стрелката за разширяване"
2013
2014#: ../gtk/gtkfilechooser.c:203
2015msgid "Action"
2016msgstr "Действие"
2017
2018#: ../gtk/gtkfilechooser.c:204
2019msgid "The type of operation that the file selector is performing"
2020msgstr "Видът операция, която извършва обектът за избор на файл"
2021
2022#: ../gtk/gtkfilechooser.c:210
2023msgid "File System Backend"
2024msgstr "Модул за файлова система"
2025
2026#: ../gtk/gtkfilechooser.c:211
2027msgid "Name of file system backend to use"
2028msgstr "Име на модула за файлова система, който да се ползва"
2029
2030#: ../gtk/gtkfilechooser.c:216
2031msgid "Filter"
2032msgstr "Филтър"
2033
2034#: ../gtk/gtkfilechooser.c:217
2035msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
2036msgstr "Текущия филтър за избиране на показваните файлове"
2037
2038#: ../gtk/gtkfilechooser.c:222
2039msgid "Local Only"
2040msgstr "Само локални"
2041
2042#: ../gtk/gtkfilechooser.c:223
2043msgid "Whether the selected file(s) should be limited to local file: URLs"
2044msgstr ""
2045"Дали избраните файлове да бъдат ограничени само до локални файлове: URL-та"
2046
2047#: ../gtk/gtkfilechooser.c:228
2048msgid "Preview widget"
2049msgstr "Предварителен преглед"
2050
2051#: ../gtk/gtkfilechooser.c:229
2052msgid "Application supplied widget for custom previews."
2053msgstr ""
2054"Графичен обект за предварителен преглед, който се предоставя от приложението"
2055
2056#: ../gtk/gtkfilechooser.c:234
2057msgid "Preview Widget Active"
2058msgstr "Включен предварителен преглед"
2059
2060#: ../gtk/gtkfilechooser.c:235
2061msgid ""
2062"Whether the application supplied widget for custom previews should be shown."
2063msgstr ""
2064"Дали графичният обект за предварителен преглед, който се предоставя от "
2065"приложението да се показва."
2066
2067#: ../gtk/gtkfilechooser.c:240
2068msgid "Use Preview Label"
2069msgstr "Етикет за преглед"
2070
2071#: ../gtk/gtkfilechooser.c:241
2072msgid "Whether to display a stock label with the name of the previewed file."
2073msgstr ""
2074"Дали да се показва вграден етикет с името на файла, който се преглежда."
2075
2076#: ../gtk/gtkfilechooser.c:246
2077msgid "Extra widget"
2078msgstr "Допълнителен графичен обект"
2079
2080#: ../gtk/gtkfilechooser.c:247
2081msgid "Application supplied widget for extra options."
2082msgstr ""
2083"Допълнителен графичен обект, който се предоставя от приложението и дава "
2084"допълнителни възможности."
2085
2086#: ../gtk/gtkfilechooser.c:252
2087msgid "Select Multiple"
2088msgstr "Избира множество"
2089
2090#: ../gtk/gtkfilechooser.c:253 ../gtk/gtkfilesel.c:573
2091msgid "Whether to allow multiple files to be selected"
2092msgstr "Дали е позволен избор на няколко файла"
2093
2094#: ../gtk/gtkfilechooser.c:259
2095msgid "Show Hidden"
2096msgstr "Показване на скритите"
2097
2098#: ../gtk/gtkfilechooser.c:260
2099msgid "Whether the hidden files and folders should be displayed"
2100msgstr "Дали скритите файлове и папки да бъдат показани"
2101
2102#: ../gtk/gtkfilechooser.c:266
2103msgid "Do overwrite confirmation"
2104msgstr "Потвърждение за презаписване"
2105
2106#: ../gtk/gtkfilechooser.c:267
2107msgid ""
2108"Whether a file chooser in GTK_FILE_CHOOSER_ACTION_SAVE will present an "
2109"overwrite confirmation dialog if the user selects a file name that already "
2110"exists."
2111msgstr ""
2112"Дали при действие GTK_FILE_CHOOSER_ACTION_SAVE диалогът за избор на файлове "
2113"ще показва прозорец искащ потвърждение за презапис при вече съществуващ файл."
2114
2115#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:338
2116msgid "Dialog"
2117msgstr "Диалогова кутия"
2118
2119#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:339
2120msgid "The file chooser dialog to use."
2121msgstr "Коя диалогова кутия да се ползва за избор на файл."
2122
2123#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:354
2124msgid "The title of the file chooser dialog."
2125msgstr "Заглавието на диалоговата кутия за избор на шрифт"
2126
2127#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:368
2128msgid "The desired width of the button widget, in characters."
2129msgstr "Желаната широчина на бутона, в символи"
2130
2131#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:691
2132msgid "Default file chooser backend"
2133msgstr "Модулът за файлова система по подразбиране"
2134
2135#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:692
2136msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
2137msgstr "Име на модула за GtkFileChooser, който да се използва по подразбиране"
2138
2139#: ../gtk/gtkfilesel.c:558 ../gtk/gtkimage.c:194
2140msgid "Filename"
2141msgstr "Име на файл"
2142
2143#: ../gtk/gtkfilesel.c:559
2144msgid "The currently selected filename"
2145msgstr "Текущото избрано име на файл"
2146
2147#: ../gtk/gtkfilesel.c:565
2148msgid "Show file operations"
2149msgstr "Показване на файловите операции"
2150
2151#: ../gtk/gtkfilesel.c:566
2152msgid "Whether buttons for creating/manipulating files should be displayed"
2153msgstr "Дали бутоните за създаване/манипулация на файловете да бъдат показани"
2154
2155#: ../gtk/gtkfilesel.c:572
2156msgid "Select multiple"
2157msgstr "Избор на няколко"
2158
2159#: ../gtk/gtkfixed.c:123 ../gtk/gtklayout.c:615
2160msgid "X position"
2161msgstr "X позиция"
2162
2163#: ../gtk/gtkfixed.c:124 ../gtk/gtklayout.c:616
2164msgid "X position of child widget"
2165msgstr "X позиция на вграден обект по хоризонтала"
2166
2167#: ../gtk/gtkfixed.c:133 ../gtk/gtklayout.c:625
2168msgid "Y position"
2169msgstr "Y позиция"
2170
2171#: ../gtk/gtkfixed.c:134 ../gtk/gtklayout.c:626
2172msgid "Y position of child widget"
2173msgstr "Y позиция на вграден обект по вертикалата"
2174
2175#: ../gtk/gtkfontbutton.c:178
2176msgid "The title of the font selection dialog"
2177msgstr "Заглавието на прозореца за избор на шрифт"
2178
2179#: ../gtk/gtkfontbutton.c:193 ../gtk/gtkfontsel.c:216
2180msgid "Font name"
2181msgstr "Име на шрифт"
2182
2183#: ../gtk/gtkfontbutton.c:194
2184msgid "The name of the selected font"
2185msgstr "Името на избрания шрифт"
2186
2187#: ../gtk/gtkfontbutton.c:195
2188msgid "Sans 12"
2189msgstr "Sans 12"
2190
2191#: ../gtk/gtkfontbutton.c:209
2192msgid "Use font in label"
2193msgstr "Използване на шрифт в етикета"
2194
2195#: ../gtk/gtkfontbutton.c:210
2196msgid "Whether the label is drawn in the selected font"
2197msgstr "Дали етикетът да е изчертан с избрания шрифт"
2198
2199#: ../gtk/gtkfontbutton.c:224
2200msgid "Use size in label"
2201msgstr "Използване на размер в етикета"
2202
2203#: ../gtk/gtkfontbutton.c:225
2204msgid "Whether the label is drawn with the selected font size"
2205msgstr "Дали етикетът да е изчертан с избрания размер"
2206
2207#: ../gtk/gtkfontbutton.c:240
2208msgid "Show style"
2209msgstr "Показване на стил"
2210
2211#: ../gtk/gtkfontbutton.c:241
2212msgid "Whether the selected font style is shown in the label"
2213msgstr "Дали избраният стил на шрифта да се изпише в етикета"
2214
2215#: ../gtk/gtkfontbutton.c:255
2216msgid "Show size"
2217msgstr "Показване на размер"
2218
2219#: ../gtk/gtkfontbutton.c:256
2220msgid "Whether selected font size is shown in the label"
2221msgstr "Дали избраният размер на шрифта да се изпише в етикета"
2222
2223#: ../gtk/gtkfontsel.c:217
2224msgid "The X string that represents this font"
2225msgstr "Х низ, който представя този шрифт"
2226
2227#: ../gtk/gtkfontsel.c:224
2228msgid "The GdkFont that is currently selected"
2229msgstr "GdkFont, който текущо е избран"
2230
2231#: ../gtk/gtkfontsel.c:230
2232msgid "Preview text"
2233msgstr "Преглед на текст"
2234
2235#: ../gtk/gtkfontsel.c:231
2236msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
2237msgstr "Текстът за показване при демонстрация на шрифта"
2238
2239#: ../gtk/gtkframe.c:129
2240msgid "Text of the frame's label"
2241msgstr "Текст на етикет на рамката"
2242
2243#: ../gtk/gtkframe.c:136
2244msgid "Label xalign"
2245msgstr "Изравняване на текста по Х"
2246
2247#: ../gtk/gtkframe.c:137
2248msgid "The horizontal alignment of the label"
2249msgstr "Хоризонталното подравняване на етикета"
2250
2251#: ../gtk/gtkframe.c:145
2252msgid "Label yalign"
2253msgstr "Изравняване на текста по У"
2254
2255#: ../gtk/gtkframe.c:146
2256msgid "The vertical alignment of the label"
2257msgstr "Вертикалното подравняване на етикета"
2258
2259#: ../gtk/gtkframe.c:154 ../gtk/gtkhandlebox.c:201
2260msgid "Deprecated property, use shadow_type instead"
2261msgstr "Ост., вместо това използвайте shadow_type"
2262
2263#: ../gtk/gtkframe.c:161
2264msgid "Frame shadow"
2265msgstr "Сянка на рамка"
2266
2267#: ../gtk/gtkframe.c:162
2268msgid "Appearance of the frame border"
2269msgstr "Вид на границите на рамката"
2270
2271#: ../gtk/gtkframe.c:171
2272msgid "A widget to display in place of the usual frame label"
2273msgstr "Елемент, показан на мястото на обикновеният етикет за рамка"
2274
2275#: ../gtk/gtkhandlebox.c:208 ../gtk/gtkmenubar.c:227 ../gtk/gtkstatusbar.c:205
2276#: ../gtk/gtktoolbar.c:599 ../gtk/gtkviewport.c:153
2277msgid "Shadow type"
2278msgstr "Тип сянка"
2279
2280#: ../gtk/gtkhandlebox.c:209
2281msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container"
2282msgstr "Вид на сянката около контейнера"
2283
2284#: ../gtk/gtkhandlebox.c:217
2285msgid "Handle position"
2286msgstr "Поддържа позиция"
2287
2288#: ../gtk/gtkhandlebox.c:218
2289msgid "Position of the handle relative to the child widget"
2290msgstr "Позиция на манипулатора относно вложения елемент"
2291
2292#: ../gtk/gtkhandlebox.c:226
2293msgid "Snap edge"
2294msgstr "Изравняване на края"
2295
2296#: ../gtk/gtkhandlebox.c:227
2297msgid ""
2298"Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the "
2299"handlebox"
2300msgstr ""
2301"Страна на манипулаторната кутия, която е подравнена с точката за скачване на "
2302"кутията"
2303
2304#: ../gtk/gtkhandlebox.c:235
2305msgid "Snap edge set"
2306msgstr "Включено изравняване на края"
2307
2308#: ../gtk/gtkhandlebox.c:236
2309msgid ""
2310"Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from "
2311"handle_position"
2312msgstr ""
2313"Дали да използва стойността на характеристиката snap_edge или стойност "
2314"извлечена от handle_position"
2315
2316#: ../gtk/gtkiconview.c:505
2317msgid "Selection mode"
2318msgstr "Начин на избор"
2319
2320#: ../gtk/gtkiconview.c:506
2321msgid "The selection mode"
2322msgstr "Начинът за избор"
2323
2324#: ../gtk/gtkiconview.c:524
2325msgid "Pixbuf column"
2326msgstr "Колона на буферите"
2327
2328#: ../gtk/gtkiconview.c:525
2329msgid "Model column used to retrieve the icon pixbuf from"
2330msgstr "Колона в модела, от която се вземат буферите с пиксели за иконите"
2331
2332#: ../gtk/gtkiconview.c:543
2333msgid "Model column used to retrieve the text from"
2334msgstr "Колона в модела, от която се взема текста"
2335
2336#: ../gtk/gtkiconview.c:562
2337msgid "Markup column"
2338msgstr "Колона с маркиране"
2339
2340#: ../gtk/gtkiconview.c:563
2341msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
2342msgstr ""
2343"Колона в модела, от която се взема текста, ако се ползва маркиране на Pango"
2344
2345#: ../gtk/gtkiconview.c:570
2346msgid "Icon View Model"
2347msgstr "Преглед с икони"
2348
2349#: ../gtk/gtkiconview.c:571
2350msgid "The model for the icon view"
2351msgstr "Моделът на преглед с икони"
2352
2353#: ../gtk/gtkiconview.c:587
2354msgid "Number of columns"
2355msgstr "Брой колони"
2356
2357#: ../gtk/gtkiconview.c:588
2358msgid "Number of columns to display"
2359msgstr "Брой колони, които да се изобразяват"
2360
2361#: ../gtk/gtkiconview.c:605
2362msgid "Width for each item"
2363msgstr "Ширина на всеки елемент"
2364
2365#: ../gtk/gtkiconview.c:606
2366msgid "The width used for each item"
2367msgstr "Широчината, която се ползва за всеки елемент"
2368
2369#: ../gtk/gtkiconview.c:622
2370msgid "Space which is inserted between cells of an item"
2371msgstr "Пространството, което се вмъква между клетките на елемент"
2372
2373#: ../gtk/gtkiconview.c:637
2374msgid "Row Spacing"
2375msgstr "Разредка на редовете"
2376
2377#: ../gtk/gtkiconview.c:638
2378msgid "Space which is inserted between grid rows"
2379msgstr "Пространството, което се вмъква между редовете в мрежата"
2380
2381#: ../gtk/gtkiconview.c:653
2382msgid "Column Spacing"
2383msgstr "Отстояние между колони"
2384
2385#: ../gtk/gtkiconview.c:654
2386msgid "Space which is inserted between grid column"
2387msgstr "Пространството, което се вмъква между колоните в мрежата"
2388
2389#: ../gtk/gtkiconview.c:669
2390msgid "Margin"
2391msgstr "Поле"
2392
2393#: ../gtk/gtkiconview.c:670
2394msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
2395msgstr "Пространството, което се вмъква по ръбовете на прегледа с икони"
2396
2397#: ../gtk/gtkiconview.c:686 ../gtk/gtkprogressbar.c:153
2398#: ../gtk/gtktoolbar.c:508
2399msgid "Orientation"
2400msgstr "Ориентация"
2401
2402#: ../gtk/gtkiconview.c:687
2403msgid ""
2404"How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
2405msgstr "Как се разполагат относително един спрямо друг текста и иконата"
2406
2407#: ../gtk/gtkiconview.c:703 ../gtk/gtktreeview.c:618
2408#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:342
2409msgid "Reorderable"
2410msgstr "Възможни за преустройство"
2411
2412#: ../gtk/gtkiconview.c:704 ../gtk/gtktreeview.c:619
2413msgid "View is reorderable"
2414msgstr "Прегледа е възможен за преустройство"
2415
2416#: ../gtk/gtkiconview.c:711
2417msgid "Selection Box Color"
2418msgstr "Цвят на прозореца за избор"
2419
2420#: ../gtk/gtkiconview.c:712
2421msgid "Color of the selection box"
2422msgstr "Цветът на прозореца за избор"
2423
2424#: ../gtk/gtkiconview.c:718
2425msgid "Selection Box Alpha"
2426msgstr "Алфа каналът на прозореца за избор"
2427
2428#: ../gtk/gtkiconview.c:719
2429msgid "Opacity of the selection box"
2430msgstr "Непрозрачността на прозореца за избор"
2431
2432#: ../gtk/gtkimage.c:162
2433msgid "Pixbuf"
2434msgstr "Буфер с пиксели"
2435
2436#: ../gtk/gtkimage.c:163
2437msgid "A GdkPixbuf to display"
2438msgstr "GdkPixbuf за показване"
2439
2440#: ../gtk/gtkimage.c:170
2441msgid "Pixmap"
2442msgstr "Карта на пиксели"
2443
2444#: ../gtk/gtkimage.c:171
2445msgid "A GdkPixmap to display"
2446msgstr "GdkPixmap за показване"
2447
2448#: ../gtk/gtkimage.c:178
2449msgid "Image"
2450msgstr "Изображение"
2451
2452#: ../gtk/gtkimage.c:179
2453msgid "A GdkImage to display"
2454msgstr "GdkImage за показване"
2455
2456#: ../gtk/gtkimage.c:186
2457msgid "Mask"
2458msgstr "Маска"
2459
2460#: ../gtk/gtkimage.c:187
2461msgid "Mask bitmap to use with GdkImage or GdkPixmap"
2462msgstr "Битова маска използвана с GdkImage или GdkPixmap"
2463
2464#: ../gtk/gtkimage.c:195
2465msgid "Filename to load and display"
2466msgstr "Име на файла за зареждане и показване"
2467
2468#: ../gtk/gtkimage.c:204
2469msgid "Stock ID for a stock image to display"
2470msgstr "Номенклатурно ID на вградено изображение, което да се показва."
2471
2472#: ../gtk/gtkimage.c:211
2473msgid "Icon set"
2474msgstr "Набор икони"
2475
2476#: ../gtk/gtkimage.c:212
2477msgid "Icon set to display"
2478msgstr "Набор икони за показване"
2479
2480#: ../gtk/gtkimage.c:219
2481msgid "Icon size"
2482msgstr "Размер на икона"
2483
2484#: ../gtk/gtkimage.c:220
2485msgid "Symbolic size to use for stock icon, icon set or named icon"
2486msgstr ""
2487"Символичен размер, който са се използва от вградените икони, набор от икони "
2488"или именована икона"
2489
2490#: ../gtk/gtkimage.c:236
2491msgid "Pixel size"
2492msgstr "Размер в пиксели"
2493
2494#: ../gtk/gtkimage.c:237
2495msgid "Pixel size to use for named icon"
2496msgstr "Размер в пискели, който да се използва от именована икона"
2497
2498#: ../gtk/gtkimage.c:245
2499msgid "Animation"
2500msgstr "Анимация"
2501
2502#: ../gtk/gtkimage.c:246
2503msgid "GdkPixbufAnimation to display"
2504msgstr "GdkPixbufAnimation за показване."
2505
2506#: ../gtk/gtkimage.c:269
2507msgid "Storage type"
2508msgstr "Тип на запазване"
2509
2510#: ../gtk/gtkimage.c:270
2511msgid "The representation being used for image data"
2512msgstr "Презентацията използвана за данни от картинки"
2513
2514#: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:134
2515msgid "Child widget to appear next to the menu text"
2516msgstr "Вграден графичен обект, който се появява в следващото меню текст"
2517
2518#: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:139
2519msgid "Show menu images"
2520msgstr "Показване на изображения в менютата"
2521
2522#: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:140
2523msgid "Whether images should be shown in menus"
2524msgstr "Дали в менютата ще бъдат показвани изображения"
2525
2526#: ../gtk/gtkinvisible.c:118 ../gtk/gtkwindow.c:541
2527msgid "The screen where this window will be displayed"
2528msgstr "Екранът, където ще бъде изобразен този прозорец"
2529
2530#: ../gtk/gtklabel.c:323
2531msgid "The text of the label"
2532msgstr "Текстът на етикета"
2533
2534#: ../gtk/gtklabel.c:330
2535msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
2536msgstr "Списък от стилови атрибути за прилагане към текста на етикета"
2537
2538#: ../gtk/gtklabel.c:351 ../gtk/gtktexttag.c:380 ../gtk/gtktextview.c:595
2539msgid "Justification"
2540msgstr "Нагласяване"
2541
2542#: ../gtk/gtklabel.c:352
2543msgid ""
2544"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
2545"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
2546"GtkMisc::xalign for that"
2547msgstr ""
2548"Подравняването на редовете в текста на етикета един спрямо друг. Това НЕ "
2549"влияе на подравняването на етикета в неговото място. За това Виж GtkMisc::"
2550"xalign"
2551
2552#: ../gtk/gtklabel.c:360
2553msgid "Pattern"
2554msgstr "Плочка"
2555
2556#: ../gtk/gtklabel.c:361
2557msgid ""
2558"A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
2559"to underline"
2560msgstr ""
2561"Низ със _ знаци на позиции отговарящи на знаците от от текста, които да се "
2562"подчертаят"
2563
2564#: ../gtk/gtklabel.c:368
2565msgid "Line wrap"
2566msgstr "Прехвърляне на ред"
2567
2568#: ../gtk/gtklabel.c:369
2569msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
2570msgstr "Ако е зададено, текста се прехвърля на нов ред ако е твърде широк"
2571
2572#: ../gtk/gtklabel.c:375
2573msgid "Selectable"
2574msgstr "Избираем"
2575
2576#: ../gtk/gtklabel.c:376
2577msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
2578msgstr "Дали текстът на етикета може да бъде избран с мишката"
2579
2580#: ../gtk/gtklabel.c:382
2581msgid "Mnemonic key"
2582msgstr "Мнемоничен клавиш"
2583
2584#: ../gtk/gtklabel.c:383
2585msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
2586msgstr "Мнемоничен ускорителен клавиш за този етикет"
2587
2588#: ../gtk/gtklabel.c:391
2589msgid "Mnemonic widget"
2590msgstr "Мнемоничен графичен обект"
2591
2592#: ../gtk/gtklabel.c:392
2593msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
2594msgstr ""
2595"Елементът за активиране, когато мнемоничният клавиш на етикет е натиснат"
2596
2597#: ../gtk/gtklabel.c:436
2598msgid ""
2599"The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
2600"enough room to display the entire string, if at all"
2601msgstr ""
2602"Предпочитаното място за съкращаване на низа в случаите, когато етикетът не "
2603"разполага с достатъчно място да изобрази целия низ."
2604
2605#: ../gtk/gtklabel.c:476
2606msgid "Single Line Mode"
2607msgstr "На един ред"
2608
2609#: ../gtk/gtklabel.c:477
2610msgid "Whether the label is in single line mode"
2611msgstr "Дали текстът на етикета да бъде само на един ред"
2612
2613#: ../gtk/gtklabel.c:494
2614msgid "Angle"
2615msgstr "Ъгъл"
2616
2617#: ../gtk/gtklabel.c:495
2618msgid "Angle at which the label is rotated"
2619msgstr "Ъгъл, на който е завъртян етикета"
2620
2621#: ../gtk/gtklabel.c:515
2622msgid "Maximum Width In Characters"
2623msgstr "Максимална ширина в символи"
2624
2625#: ../gtk/gtklabel.c:516
2626msgid "The desired maximum width of the label, in characters"
2627msgstr "Желаната максимална широчина на етикета в символи"
2628
2629#: ../gtk/gtklayout.c:635 ../gtk/gtkviewport.c:137
2630msgid "Horizontal adjustment"
2631msgstr "Хоризонтално нагласяване"
2632
2633#: ../gtk/gtklayout.c:636 ../gtk/gtkscrolledwindow.c:240
2634msgid "The GtkAdjustment for the horizontal position"
2635msgstr "Нагласяване на Gtk за хоризонталната позиция"
2636
2637#: ../gtk/gtklayout.c:643 ../gtk/gtkviewport.c:145
2638msgid "Vertical adjustment"
2639msgstr "Вертикално нагласяване"
2640
2641#: ../gtk/gtklayout.c:644 ../gtk/gtkscrolledwindow.c:247
2642msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
2643msgstr "Нагласяване на Gtk за вертикалната позиция"
2644
2645#: ../gtk/gtklayout.c:652
2646msgid "The width of the layout"
2647msgstr "Ширината на подредбата"
2648
2649#: ../gtk/gtklayout.c:661
2650msgid "The height of the layout"
2651msgstr "Височината на подредбата"
2652
2653#: ../gtk/gtkmenu.c:532
2654msgid "Tearoff Title"
2655msgstr "Откъснато заглавие"
2656
2657#: ../gtk/gtkmenu.c:533
2658msgid ""
2659"A title that may be displayed by the window manager when this menu is torn-"
2660"off"
2661msgstr ""
2662"Заглавие, което може да се покаже от мениджъра на прозорци, когато това меню "
2663"е отделено"
2664
2665#: ../gtk/gtkmenu.c:547
2666msgid "Tearoff State"
2667msgstr "Откъснато"
2668
2669#: ../gtk/gtkmenu.c:548
2670msgid "A boolean that indicates whether the menu is torn-off"
2671msgstr "Булева стойност указваща дали заглавието е откъснато"
2672
2673#: ../gtk/gtkmenu.c:554
2674msgid "Vertical Padding"
2675msgstr "Вертикална обшивка"
2676
2677#: ../gtk/gtkmenu.c:555
2678msgid "Extra space at the top and bottom of the menu"
2679msgstr "Допълнително място над и под менюто"
2680
2681#: ../gtk/gtkmenu.c:563
2682msgid "Vertical Offset"
2683msgstr "Вертикален отстъп"
2684
2685#: ../gtk/gtkmenu.c:564
2686msgid ""
2687"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
2688"vertically"
2689msgstr ""
2690"Когато менюто е подменю, да се разположи отместено на определен брой пиксели "
2691"вертикално"
2692
2693#: ../gtk/gtkmenu.c:572
2694msgid "Horizontal Offset"
2695msgstr "Хоризонтален отстъп"
2696
2697#: ../gtk/gtkmenu.c:573
2698msgid ""
2699"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
2700"horizontally"
2701msgstr ""
2702"Когато менюто е подменю, да се разположи отместено на определен брой пиксели "
2703"хоризонтално"
2704
2705#: ../gtk/gtkmenu.c:583
2706msgid "Left Attach"
2707msgstr "Ляво прикрепяне"
2708
2709#: ../gtk/gtkmenu.c:584 ../gtk/gtktable.c:206
2710msgid "The column number to attach the left side of the child to"
2711msgstr ""
2712"Номер на колоната, към който да се прикрепи лявата страна на вложения елемент"
2713
2714#: ../gtk/gtkmenu.c:591
2715msgid "Right Attach"
2716msgstr "Дясно прикрепяне"
2717
2718#: ../gtk/gtkmenu.c:592
2719msgid "The column number to attach the right side of the child to"
2720msgstr ""
2721"Номер на колоната, към който да се прикрепи лявата страна на вложения елемент"
2722
2723#: ../gtk/gtkmenu.c:599
2724msgid "Top Attach"
2725msgstr "Горно прикрепяне"
2726
2727#: ../gtk/gtkmenu.c:600
2728msgid "The row number to attach the top of the child to"
2729msgstr ""
2730"Номер на реда, към който да се прикрепи долната страна на вложения елемент"
2731
2732#: ../gtk/gtkmenu.c:607
2733msgid "Bottom Attach"
2734msgstr "Долно прикрепяне"
2735
2736#: ../gtk/gtkmenu.c:608 ../gtk/gtktable.c:227
2737msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
2738msgstr ""
2739"Номер на реда, към който да се прикрепи долната страна на вложения елемент"
2740
2741#: ../gtk/gtkmenu.c:695
2742msgid "Can change accelerators"
2743msgstr "Може да променя ускорителите"
2744
2745#: ../gtk/gtkmenu.c:696
2746msgid ""
2747"Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item"
2748msgstr ""
2749"Дали ускорителите за менюта могат да бъдат променяни чрез натискане на "
2750"клавиш над обект от менюто."
2751
2752#: ../gtk/gtkmenu.c:701
2753msgid "Delay before submenus appear"
2754msgstr "Закъснение преди появяване на подменюта"
2755
2756#: ../gtk/gtkmenu.c:702
2757msgid ""
2758"Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear"
2759msgstr ""
2760"Минимално време, през което показалеца трябва да остане над обект от меню "
2761"преди да се появи подменюто"
2762
2763#: ../gtk/gtkmenu.c:709
2764msgid "Delay before hiding a submenu"
2765msgstr "Закъснение преди скриване на подменю"
2766
2767#: ../gtk/gtkmenu.c:710
2768msgid ""
2769"The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the "
2770"submenu"
2771msgstr ""
2772"Време преди скриване на подменю, през което показалеца се движи към подменюто"
2773
2774#: ../gtk/gtkmenubar.c:201
2775msgid "Pack direction"
2776msgstr "Посока на обединяване"
2777
2778#: ../gtk/gtkmenubar.c:202
2779msgid "The pack direction of the menubar"
2780msgstr "Посока на обединяването на лентата с инструменти"
2781
2782#: ../gtk/gtkmenubar.c:218
2783msgid "Child Pack direction"
2784msgstr "Посока на обединяването на дъщерните елементи"
2785
2786#: ../gtk/gtkmenubar.c:219
2787msgid "The child pack direction of the menubar"
2788msgstr "Посока на обединяването на дъщерните елементи на лентата с инструменти"
2789
2790#: ../gtk/gtkmenubar.c:228
2791msgid "Style of bevel around the menubar"
2792msgstr "Стил около лентата с менюта"
2793
2794#: ../gtk/gtkmenubar.c:235 ../gtk/gtktoolbar.c:575
2795msgid "Internal padding"
2796msgstr "Вътрешна добавка"
2797
2798#: ../gtk/gtkmenubar.c:236
2799msgid "Amount of border space between the menubar shadow and the menu items"
2800msgstr "Брой рамки между лентата със засенчена лента с менюта и самите менюта"
2801
2802#: ../gtk/gtkmenubar.c:243
2803msgid "Delay before drop down menus appear"
2804msgstr "Закъснение преди появяване на падащи менюта"
2805
2806#: ../gtk/gtkmenubar.c:244
2807msgid "Delay before the submenus of a menu bar appear"
2808msgstr "Закъснението преди появяване на подменютата"
2809
2810#: ../gtk/gtkmenushell.c:377
2811msgid "Take Focus"
2812msgstr "Вземане на фокус"
2813
2814#: ../gtk/gtkmenushell.c:378
2815msgid "A boolean that determines whether the menu grabs the keyboard focus"
2816msgstr "Булева стойност указваща дали заглавието взема фокуса"
2817
2818#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:248 ../gtk/gtkoptionmenu.c:196
2819msgid "Menu"
2820msgstr "Меню"
2821
2822#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:249
2823msgid "The dropdown menu"
2824msgstr "Падащо меню"
2825
2826#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:126
2827msgid "Image/label border"
2828msgstr "Изображение/етикет рамка"
2829
2830#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:127
2831msgid "Width of border around the label and image in the message dialog"
2832msgstr "Ширина за рамката около етикета и изображението в диалога за съобщения"
2833
2834#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:142
2835msgid "Use separator"
2836msgstr "Използва раделител"
2837
2838#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:143
2839msgid ""
2840"Whether to put a separator between the message dialog's text and the buttons"
2841msgstr "Дали да се постави разделител между текста на съобщението и бутоните"
2842
2843#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:149
2844msgid "Message Type"
2845msgstr "Тип съобщение"
2846
2847#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:150
2848msgid "The type of message"
2849msgstr "Типа на съобщението"
2850
2851#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:157
2852msgid "Message Buttons"
2853msgstr "Бутони на съобщение"
2854
2855#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:158
2856msgid "The buttons shown in the message dialog"
2857msgstr "Бутоните показани в диалога за съобщение"
2858
2859#: ../gtk/gtkmisc.c:111
2860msgid "Y align"
2861msgstr "Подравняване по Y "
2862
2863#: ../gtk/gtkmisc.c:112
2864msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
2865msgstr "Вертикално подравняване, от 0 (горе) до 1 (долу)"
2866
2867#: ../gtk/gtkmisc.c:121
2868msgid "X pad"
2869msgstr "X добавка"
2870
2871#: ../gtk/gtkmisc.c:122
2872msgid ""
2873"The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels"
2874msgstr ""
2875"Количеството празно за добавяне в ляво и дясно на графичните обекти в пиксели"
2876
2877#: ../gtk/gtkmisc.c:131
2878msgid "Y pad"
2879msgstr "Y добавка"
2880
2881#: ../gtk/gtkmisc.c:132
2882msgid ""
2883"The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
2884msgstr ""
2885"Количеството празно за добавяне горе и долу на графичните обекти в пиксели"
2886
2887#: ../gtk/gtknotebook.c:405
2888msgid "Page"
2889msgstr "Страница"
2890
2891#: ../gtk/gtknotebook.c:406
2892msgid "The index of the current page"
2893msgstr "Индекса на текущата страница"
2894
2895#: ../gtk/gtknotebook.c:414
2896msgid "Tab Position"
2897msgstr "Положение на таба"
2898
2899#: ../gtk/gtknotebook.c:415
2900msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
2901msgstr "От коя страна на контейнера са табовете"
2902
2903#: ../gtk/gtknotebook.c:422
2904msgid "Tab Border"
2905msgstr "Граница на табовете"
2906
2907#: ../gtk/gtknotebook.c:423
2908msgid "Width of the border around the tab labels"
2909msgstr "Ширина на рамката около етикетите на таб"
2910
2911#: ../gtk/gtknotebook.c:431
2912msgid "Horizontal Tab Border"
2913msgstr "Хоризонтална рамка на таб"
2914
2915#: ../gtk/gtknotebook.c:432
2916msgid "Width of the horizontal border of tab labels"
2917msgstr "Ширина на хоризонталната рамка около етикетите на панел"
2918
2919#: ../gtk/gtknotebook.c:440
2920msgid "Vertical Tab Border"
2921msgstr "Вертикална рамка на таб"
2922
2923#: ../gtk/gtknotebook.c:441
2924msgid "Width of the vertical border of tab labels"
2925msgstr "Ширина на вертикалната рамка около етикетите на панел"
2926
2927#: ../gtk/gtknotebook.c:449
2928msgid "Show Tabs"
2929msgstr "Показване на панели"
2930
2931#: ../gtk/gtknotebook.c:450
2932msgid "Whether tabs should be shown or not"
2933msgstr "Дали панелите ще бъдат показани или не"
2934
2935#: ../gtk/gtknotebook.c:456
2936msgid "Show Border"
2937msgstr "Показване на границите"
2938
2939#: ../gtk/gtknotebook.c:457
2940msgid "Whether the border should be shown or not"
2941msgstr "Показва дали ще се показват граници"
2942
2943#: ../gtk/gtknotebook.c:463
2944msgid "Scrollable"
2945msgstr "Скролируем"
2946
2947#: ../gtk/gtknotebook.c:464
2948msgid "If TRUE, scroll arrows are added if there are too many tabs to fit"
2949msgstr ""
2950"Ако е TRUE, скрол стрелки се добавят когато панелите са повече отколкото "
2951"свободното екранно място"
2952
2953#: ../gtk/gtknotebook.c:470
2954msgid "Enable Popup"
2955msgstr "Разрешава появявания"
2956
2957#: ../gtk/gtknotebook.c:471
2958msgid ""
2959"If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that "
2960"you can use to go to a page"
2961msgstr ""
2962"Ако е истина, натискането на десен клавиш на мишката в нотбука предизвиква "
2963"появата на меню което вие може да използвате за отиване на страница"
2964
2965#: ../gtk/gtknotebook.c:478
2966msgid "Whether tabs should have homogeneous sizes"
2967msgstr "Дали панелите ще имат еднакви размери"
2968
2969#: ../gtk/gtknotebook.c:485
2970msgid "Tab label"
2971msgstr "Текст на панела"
2972
2973#: ../gtk/gtknotebook.c:486
2974msgid "The string displayed on the child's tab label"
2975msgstr "Низът изобразен на етикета на таба"
2976
2977#: ../gtk/gtknotebook.c:492
2978msgid "Menu label"
2979msgstr "Меню текст"
2980
2981#: ../gtk/gtknotebook.c:493
2982msgid "The string displayed in the child's menu entry"
2983msgstr "Низът изобразен в елемента в менюто за поделемента"
2984
2985#: ../gtk/gtknotebook.c:506
2986msgid "Tab expand"
2987msgstr "Разширение на панела"
2988
2989#: ../gtk/gtknotebook.c:507
2990msgid "Whether to expand the child's tab or not"
2991msgstr "Дали да се разширява таба ба поделемента или не"
2992
2993#: ../gtk/gtknotebook.c:513
2994msgid "Tab fill"
2995msgstr "Допълване на таба"
2996
2997#: ../gtk/gtknotebook.c:514
2998msgid "Whether the child's tab should fill the allocated area or not"
2999msgstr "Дали таба на поделемента да запълва отделеното място или не"
3000
3001#: ../gtk/gtknotebook.c:520
3002msgid "Tab pack type"
3003msgstr "Тип пакетиране на панела"
3004
3005#: ../gtk/gtknotebook.c:536 ../gtk/gtkscrollbar.c:116
3006msgid "Secondary backward stepper"
3007msgstr "Втора стрелка назад"
3008
3009#: ../gtk/gtknotebook.c:537
3010msgid ""
3011"Display a second backward arrow button on the opposite end of the tab area"
3012msgstr "Втори бутон със стрелка назад от другата страна на лентата с табове"
3013
3014#: ../gtk/gtknotebook.c:553 ../gtk/gtkscrollbar.c:124
3015msgid "Secondary forward stepper"
3016msgstr "Втора стрелка напред"
3017
3018#: ../gtk/gtknotebook.c:554
3019msgid ""
3020"Display a second forward arrow button on the opposite end of the tab area"
3021msgstr "Втори бутон със стрелка напред от другата страна на лентата с табовете"
3022
3023#: ../gtk/gtknotebook.c:569 ../gtk/gtkscrollbar.c:100
3024msgid "Backward stepper"
3025msgstr "Стрелка назад"
3026
3027#: ../gtk/gtknotebook.c:570 ../gtk/gtkscrollbar.c:101
3028msgid "Display the standard backward arrow button"
3029msgstr "Използване на стандартния бутон за стрелка назад"
3030
3031#: ../gtk/gtknotebook.c:585 ../gtk/gtkscrollbar.c:108
3032msgid "Forward stepper"
3033msgstr "Стрелка напред"
3034
3035#: ../gtk/gtknotebook.c:586 ../gtk/gtkscrollbar.c:109
3036msgid "Display the standard forward arrow button"
3037msgstr "Използване на стандартния бутон за стрелка напред"
3038
3039#: ../gtk/gtkoptionmenu.c:197
3040msgid "The menu of options"
3041msgstr "Меню опции"
3042
3043#: ../gtk/gtkoptionmenu.c:204
3044msgid "Size of dropdown indicator"
3045msgstr "Размер на \"dropdown\" индикатор"
3046
3047#: ../gtk/gtkoptionmenu.c:210
3048msgid "Spacing around indicator"
3049msgstr "Разстояние около индикатор"
3050
3051#: ../gtk/gtkpaned.c:246
3052msgid ""
3053"Position of paned separator in pixels (0 means all the way to the left/top)"
3054msgstr "Позиция на разделител на панел в пиксели"
3055
3056#: ../gtk/gtkpaned.c:254
3057msgid "Position Set"
3058msgstr "Задаване на позиция"
3059
3060#: ../gtk/gtkpaned.c:255
3061msgid "TRUE if the Position property should be used"
3062msgstr "TRUE ако ще се използва свойството на позиция"
3063
3064#: ../gtk/gtkpaned.c:261
3065msgid "Handle Size"
3066msgstr "Размер на поддръжка"
3067
3068#: ../gtk/gtkpaned.c:262
3069msgid "Width of handle"
3070msgstr "Ширина на поддръжка"
3071
3072#: ../gtk/gtkpaned.c:278
3073msgid "Minimal Position"
3074msgstr "Минимална позиция"
3075
3076#: ../gtk/gtkpaned.c:279
3077msgid "Smallest possible value for the \"position\" property"
3078msgstr "Най-малката възможна стойност за \"позиция\""
3079
3080#: ../gtk/gtkpaned.c:296
3081msgid "Maximal Position"
3082msgstr "Максимална позиция"
3083
3084#: ../gtk/gtkpaned.c:297
3085msgid "Largest possible value for the \"position\" property"
3086msgstr "Най-голямата възможна стойност за \"позиция\""
3087
3088#: ../gtk/gtkpaned.c:314
3089msgid "Resize"
3090msgstr "Променяне на размер"
3091
3092#: ../gtk/gtkpaned.c:315
3093msgid "If TRUE, the child expands and shrinks along with the paned widget"
3094msgstr "Ако е истина, наследникът се разширява и свива заедно с панелния обект"
3095
3096#: ../gtk/gtkpaned.c:330
3097msgid "Shrink"
3098msgstr "Смаляване"
3099
3100#: ../gtk/gtkpaned.c:331
3101msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
3102msgstr "Ако е истина, наследникът може да е по-малък от исканото"
3103
3104#: ../gtk/gtkpreview.c:135
3105msgid ""
3106"Whether the preview widget should take up the entire space it is allocated"
3107msgstr "Дали предишният графичен обект взема цялото разпределено пространство"
3108
3109#: ../gtk/gtkprogress.c:132
3110msgid "Activity mode"
3111msgstr "Режим на Активиране"
3112
3113#: ../gtk/gtkprogress.c:133
3114msgid ""
3115"If TRUE the GtkProgress is in activity mode, meaning that it signals "
3116"something is happening, but not how much of the activity is finished. This "
3117"is used when you're doing something that you don't know how long it will take"
3118msgstr ""
3119"Ако е TRUE, GtkProgress е във режим активност, което означава, че "
3120"сигнализира, когато има някакъв прогрес, но не и каква част от дейността е "
3121"свършена. Това се използва когато изобразявате дейност с неопределена "
3122"продължителност"
3123
3124#: ../gtk/gtkprogress.c:140
3125msgid "Show text"
3126msgstr "Показване на текст"
3127
3128#: ../gtk/gtkprogress.c:141
3129msgid "Whether the progress is shown as text"
3130msgstr "Дали прогреса ще се покаже като текст"
3131
3132#: ../gtk/gtkprogress.c:148
3133msgid "Text x alignment"
3134msgstr "Подравняване на текст по x "
3135
3136#: ../gtk/gtkprogress.c:149
3137msgid ""
3138"A number between 0.0 and 1.0 specifying the horizontal alignment of the text "
3139"in the progress widget"
3140msgstr ""
3141"Число между 0.0 и 1.0 задаващо хоризонталното подравняване на текст в "
3142"прогрес елемента"
3143
3144#: ../gtk/gtkprogress.c:157
3145msgid "Text y alignment"
3146msgstr "Подравняване на текст по у"
3147
3148#: ../gtk/gtkprogress.c:158
3149msgid ""
3150"A number between 0.0 and 1.0 specifying the vertical alignment of the text "
3151"in the progress widget"
3152msgstr ""
3153"Число между 0.0 и 1.0 задаващо вертикалното подравняване на текст в "
3154"графичния обект за прогрес"
3155
3156#: ../gtk/gtkprogressbar.c:145 ../gtk/gtkrange.c:338
3157#: ../gtk/gtkspinbutton.c:243
3158msgid "Adjustment"
3159msgstr "Нагласяване"
3160
3161#: ../gtk/gtkprogressbar.c:146
3162msgid "The GtkAdjustment connected to the progress bar (Deprecated)"
3163msgstr "GtkAdjustment-та, който е свързан с прогрес индикатора (Ост.)"
3164
3165#: ../gtk/gtkprogressbar.c:154
3166msgid "Orientation and growth direction of the progress bar"
3167msgstr "Ориентация и посока на растене на лентата за прогрес"
3168
3169#: ../gtk/gtkprogressbar.c:162
3170msgid "Bar style"
3171msgstr "Стил на лентата"
3172
3173#: ../gtk/gtkprogressbar.c:163
3174msgid "Specifies the visual style of the bar in percentage mode (Deprecated)"
3175msgstr "Задава стила на визуализация на лентата в режим на проценти"
3176
3177#: ../gtk/gtkprogressbar.c:171
3178msgid "Activity Step"
3179msgstr "Стъпка на активност"
3180
3181#: ../gtk/gtkprogressbar.c:172
3182msgid "The increment used for each iteration in activity mode (Deprecated)"
3183msgstr "Нарастване използвано за всяка итерация в активен режим"
3184
3185#: ../gtk/gtkprogressbar.c:181
3186msgid "Activity Blocks"
3187msgstr "Блокове за активност"
3188
3189#: ../gtk/gtkprogressbar.c:182
3190msgid ""
3191"The number of blocks which can fit in the progress bar area in activity mode "
3192"(Deprecated)"
3193msgstr ""
3194"Броя блокове, които могат да са подходящи в за пространството на лентата за "
3195"прогрес в активен режим"
3196
3197#: ../gtk/gtkprogressbar.c:191
3198msgid "Discrete Blocks"
3199msgstr "Отделни блокове"
3200
3201#: ../gtk/gtkprogressbar.c:192
3202msgid ""
3203"The number of discrete blocks in a progress bar (when shown in the discrete "
3204"style)"
3205msgstr ""
3206"Брой отделни блокове в лентата за прогрес (когато се показват в дискретен "
3207"стил)"
3208
3209#: ../gtk/gtkprogressbar.c:201
3210msgid "Fraction"
3211msgstr "Дроб"
3212
3213#: ../gtk/gtkprogressbar.c:202
3214msgid "The fraction of total work that has been completed"
3215msgstr "Част от цялата работа която е извършена"
3216
3217#: ../gtk/gtkprogressbar.c:211
3218msgid "Pulse Step"
3219msgstr "Стъпка на пулс"
3220
3221#: ../gtk/gtkprogressbar.c:212
3222msgid "The fraction of total progress to move the bouncing block when pulsed"
3223msgstr "Частта от общия прогрес, която предизвиква пулсиране на индикатора"
3224
3225#: ../gtk/gtkprogressbar.c:222
3226msgid "Text to be displayed in the progress bar"
3227msgstr "Текст за показване в лентата за прогрес"
3228
3229#: ../gtk/gtkprogressbar.c:244
3230msgid ""
3231"The preferred place to ellipsize the string, if the progressbar does not "
3232"have enough room to display the entire string, if at all"
3233msgstr ""
3234"Предпочитаното място за съкращаване на низа в случаите, когато лентата за "
3235"прогрес не разполага с достатъчно място да изобрази целия низ."
3236
3237#: ../gtk/gtkradioaction.c:140
3238msgid "The value"
3239msgstr "Стойността"
3240
3241#: ../gtk/gtkradioaction.c:141
3242msgid ""
3243"The value returned by gtk_radio_action_get_current_value() when this action "
3244"is the current action of its group."
3245msgstr ""
3246"Стойността, която се връща от gtk_radio_action_get_current_value(), когато "
3247"това действие е текущото действие на своята група."
3248
3249#: ../gtk/gtkradioaction.c:157 ../gtk/gtkradiobutton.c:114
3250msgid "Group"
3251msgstr "Група"
3252
3253#: ../gtk/gtkradioaction.c:158
3254msgid "The radio action whose group this action belongs to."
3255msgstr "Действието за радио бутон към чиято група принадлежи това действие"
3256
3257#: ../gtk/gtkradiobutton.c:115
3258msgid "The radio button whose group this widget belongs to."
3259msgstr "Радио бутонът, към чиято група принадлежи този графичен елемент."
3260
3261#: ../gtk/gtkrange.c:329
3262msgid "Update policy"
3263msgstr "Политика на обновяане"
3264
3265#: ../gtk/gtkrange.c:330
3266msgid "How the range should be updated on the screen"
3267msgstr "Как диапазона ще бъде обновяван на екрана"
3268
3269#: ../gtk/gtkrange.c:339
3270msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
3271msgstr "GtkAdjustment-a, който съдържа текущата стойност на този GtkRange"
3272
3273#: ../gtk/gtkrange.c:346
3274msgid "Inverted"
3275msgstr "Обърнат"
3276
3277#: ../gtk/gtkrange.c:347
3278msgid "Invert direction slider moves to increase range value"
3279msgstr "Обръщане на посоката"
3280
3281#: ../gtk/gtkrange.c:353
3282msgid "Slider Width"
3283msgstr "Ширина на панел"
3284
3285#: ../gtk/gtkrange.c:354
3286msgid "Width of scrollbar or scale thumb"
3287msgstr "Ширина на лентата за скролиране"
3288
3289#: ../gtk/gtkrange.c:361
3290msgid "Trough Border"
3291msgstr "Граница на полето"
3292
3293#: ../gtk/gtkrange.c:362
3294msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel"
3295msgstr "Разстояние между показалеца/стрелките и външната рамка на полето"
3296
3297#: ../gtk/gtkrange.c:369
3298msgid "Stepper Size"
3299msgstr "Големина на стрелките"
3300
3301#: ../gtk/gtkrange.c:370
3302msgid "Length of step buttons at ends"
3303msgstr "Дължина на бутоните на стрелките по краищата"
3304
3305#: ../gtk/gtkrange.c:377
3306msgid "Stepper Spacing"
3307msgstr "Разстояние около стрелките"
3308
3309#: ../gtk/gtkrange.c:378
3310msgid "Spacing between step buttons and thumb"
3311msgstr "Разстояние между бутоните на стрелката и показалеца"
3312
3313#: ../gtk/gtkrange.c:385
3314msgid "Arrow X Displacement"
3315msgstr "Отместване на стрелката по X "
3316
3317#: ../gtk/gtkrange.c:386
3318msgid ""
3319"How far in the x direction to move the arrow when the button is depressed"
3320msgstr ""
3321"Колко далече в посока на x се премества стрелката когато е натиснат бутона"
3322
3323#: ../gtk/gtkrange.c:393
3324msgid "Arrow Y Displacement"
3325msgstr "Отместване на стрелката по Y"
3326
3327#: ../gtk/gtkrange.c:394
3328msgid ""
3329"How far in the y direction to move the arrow when the button is depressed"
3330msgstr ""
3331"Колко далече в посока на у се премества стрелката когато е натиснат бутона"
3332
3333#: ../gtk/gtkruler.c:122
3334msgid "Lower"
3335msgstr "Ниско"
3336
3337#: ../gtk/gtkruler.c:123
3338msgid "Lower limit of ruler"
3339msgstr "Ниско ниво от линията"
3340
3341#: ../gtk/gtkruler.c:132
3342msgid "Upper"
3343msgstr "Високо"
3344
3345#: ../gtk/gtkruler.c:133
3346msgid "Upper limit of ruler"
3347msgstr "Високо ниво на линията"
3348
3349#: ../gtk/gtkruler.c:143
3350msgid "Position of mark on the ruler"
3351msgstr "Позиции на маркер на линията"
3352
3353#: ../gtk/gtkruler.c:152
3354msgid "Max Size"
3355msgstr "Макс. размер"
3356
3357#: ../gtk/gtkruler.c:153
3358msgid "Maximum size of the ruler"
3359msgstr "Максимален размер на правилата"
3360
3361#: ../gtk/gtkruler.c:168
3362msgid "Metric"
3363msgstr "Метричен"
3364
3365#: ../gtk/gtkruler.c:169
3366msgid "The metric used for the ruler"
3367msgstr "Широчината, която се ползва за всеки елемент в метрични единици"
3368
3369#: ../gtk/gtkscale.c:173 ../gtk/gtkspinbutton.c:261
3370msgid "Digits"
3371msgstr "Цифри"
3372
3373#: ../gtk/gtkscale.c:174
3374msgid "The number of decimal places that are displayed in the value"
3375msgstr "Десетични цифри, които се показват като стойности"
3376
3377#: ../gtk/gtkscale.c:183
3378msgid "Draw Value"
3379msgstr "Изчертаване стойност"
3380
3381#: ../gtk/gtkscale.c:184
3382msgid "Whether the current value is displayed as a string next to the slider"
3383msgstr "Дали текущата стойност се показва като низ до \"slider\""
3384
3385#: ../gtk/gtkscale.c:191
3386msgid "Value Position"
3387msgstr "Стойност на позицията"
3388
3389#: ../gtk/gtkscale.c:192
3390msgid "The position in which the current value is displayed"
3391msgstr "Позицията, от която текущата стойност е показана"
3392
3393#: ../gtk/gtkscale.c:199
3394msgid "Slider Length"
3395msgstr "Дължина на лентата за придвижване"
3396
3397#: ../gtk/gtkscale.c:200
3398msgid "Length of scale's slider"
3399msgstr "Дължината на лентата за придвижване"
3400
3401#: ../gtk/gtkscale.c:208
3402msgid "Value spacing"
3403msgstr "Стойност на празното"
3404
3405#: ../gtk/gtkscale.c:209
3406msgid "Space between value text and the slider/trough area"
3407msgstr "Разстоянието между текста и лентата за придвижване"
3408
3409#: ../gtk/gtkscrollbar.c:83
3410msgid "Minimum Slider Length"
3411msgstr "Минимална дължина на плъзгача в лентата за придвижване"
3412
3413#: ../gtk/gtkscrollbar.c:84
3414msgid "Minimum length of scrollbar slider"
3415msgstr "Минимална дължина на плъзгача в лентата за придвижване"
3416
3417#: ../gtk/gtkscrollbar.c:92
3418msgid "Fixed slider size"
3419msgstr "Фиксиран размер на плъзгача"
3420
3421#: ../gtk/gtkscrollbar.c:93
3422msgid "Don't change slider size, just lock it to the minimum length"
3423msgstr "Не променя дължината на плъзгача в лентата за придвижване"
3424
3425#: ../gtk/gtkscrollbar.c:117
3426msgid ""
3427"Display a second backward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
3428msgstr ""
3429"Втори бутон със стрелка назад от другата страна на лентата за скролиране"
3430
3431#: ../gtk/gtkscrollbar.c:125
3432msgid ""
3433"Display a secondary forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
3434msgstr ""
3435"Втори бутон със стрелка напред от другата страна на лентата за скролиране"
3436
3437#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:239 ../gtk/gtktext.c:606
3438#: ../gtk/gtktreeview.c:578
3439msgid "Horizontal Adjustment"
3440msgstr "Хоризонтално нагласяване"
3441
3442#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:246 ../gtk/gtktext.c:614
3443#: ../gtk/gtktreeview.c:586
3444msgid "Vertical Adjustment"
3445msgstr "Вертикално нагласяване"
3446
3447#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:253
3448msgid "Horizontal Scrollbar Policy"
3449msgstr "Политика на хоризонтална лента за придвижване"
3450
3451#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:254
3452msgid "When the horizontal scrollbar is displayed"
3453msgstr "Когато се показва хоризонтална лента за придвижване"
3454
3455#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:261
3456msgid "Vertical Scrollbar Policy"
3457msgstr "Политика на вертикална лента за придвижване"
3458
3459#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:262
3460msgid "When the vertical scrollbar is displayed"
3461msgstr "Когато се показва вертикалната лента за придвижване"
3462
3463#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:270
3464msgid "Window Placement"
3465msgstr "Разполагане на прозорец"
3466
3467#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:271
3468msgid "Where the contents are located with respect to the scrollbars"
3469msgstr "Къде е поместено съдържанието относно лентите за скролиране"
3470
3471#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:278
3472msgid "Shadow Type"
3473msgstr "Тип сянка"
3474
3475#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:279
3476msgid "Style of bevel around the contents"
3477msgstr "Стила около съдържанието"
3478
3479#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:286
3480msgid "Scrollbar spacing"
3481msgstr "Разстояние за лента за скролиране"
3482
3483#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:287
3484msgid "Number of pixels between the scrollbars and the scrolled window"
3485msgstr "Брой пиксели между лентите за скролиране и скролирания прозорец"
3486
3487#: ../gtk/gtkseparatortoolitem.c:137
3488msgid "Draw"
3489msgstr "Рисуване"
3490
3491#: ../gtk/gtkseparatortoolitem.c:138
3492msgid "Whether the separator is drawn, or just blank"
3493msgstr "Дали разделителя е нарисуван или е просто празен"
3494
3495#: ../gtk/gtksettings.c:199
3496msgid "Double Click Time"
3497msgstr "Време на двойно натискане"
3498
3499#: ../gtk/gtksettings.c:200
3500msgid ""
3501"Maximum time allowed between two clicks for them to be considered a double "
3502"click (in milliseconds)"
3503msgstr ""
3504"Максимално време позволено между две натискания, при което те се считат за "
3505"двойни (в милисекунди)"
3506
3507#: ../gtk/gtksettings.c:207
3508msgid "Double Click Distance"
3509msgstr "Разстояние за двойно натискане"
3510
3511#: ../gtk/gtksettings.c:208
3512msgid ""
3513"Maximum distance allowed between two clicks for them to be considered a "
3514"double click (in pixels)"
3515msgstr ""
3516"Максимално време позволено между две натискания, при което те се считат за "
3517"двойни (в пиксели)"
3518
3519#: ../gtk/gtksettings.c:215
3520msgid "Cursor Blink"
3521msgstr "Мигащ показалец"
3522
3523#: ../gtk/gtksettings.c:216
3524msgid "Whether the cursor should blink"
3525msgstr "Дали показалецът ще мига"
3526
3527#: ../gtk/gtksettings.c:223
3528msgid "Cursor Blink Time"
3529msgstr "Време на мигане на показалеца"
3530
3531#: ../gtk/gtksettings.c:224
3532msgid "Length of the cursor blink cycle, in milleseconds"
3533msgstr "Дължината на цикъла на мигане за курсора в милисекунди"
3534
3535#: ../gtk/gtksettings.c:231
3536msgid "Split Cursor"
3537msgstr "Разделяне на показалец"
3538
3539#: ../gtk/gtksettings.c:232
3540msgid ""
3541"Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-to-"
3542"left text"
3543msgstr ""
3544"Дали двата курсора ще бъдат показани за обединен ляво-дясно и дясно-ляво "
3545"текст"
3546
3547#: ../gtk/gtksettings.c:239
3548msgid "Theme Name"
3549msgstr "Име на тема"
3550
3551#: ../gtk/gtksettings.c:240
3552msgid "Name of theme RC file to load"
3553msgstr "Име на тема в RC файл за зареждане"
3554
3555#: ../gtk/gtksettings.c:247
3556msgid "Icon Theme Name"
3557msgstr "Име на тема за икони"
3558
3559#: ../gtk/gtksettings.c:248
3560msgid "Name of icon theme to use"
3561msgstr "Име на темата за икони, която да се използва"
3562
3563#: ../gtk/gtksettings.c:256
3564msgid "Key Theme Name"
3565msgstr "Име на клавишна тема"
3566
3567#: ../gtk/gtksettings.c:257
3568msgid "Name of key theme RC file to load"
3569msgstr "Име на файл с клавишна тема RC за зареждане"
3570
3571#: ../gtk/gtksettings.c:265
3572msgid "Menu bar accelerator"
3573msgstr "Ускорител на лентата с менюта"
3574
3575#: ../gtk/gtksettings.c:266
3576msgid "Keybinding to activate the menu bar"
3577msgstr "Клавиши за активизиране на лентата с менюта"
3578
3579#: ../gtk/gtksettings.c:274
3580msgid "Drag threshold"
3581msgstr "Праг на стъпка"
3582
3583#: ../gtk/gtksettings.c:275
3584msgid "Number of pixels the cursor can move before dragging"
3585msgstr "Брой пиксели, които показалеца може да направи преди \"изтегляне\""
3586
3587#: ../gtk/gtksettings.c:283
3588msgid "Font Name"
3589msgstr "Име на шрифт"
3590
3591#: ../gtk/gtksettings.c:284
3592msgid "Name of default font to use"
3593msgstr "Име на подразбиращ се шрифт за използване"
3594
3595#: ../gtk/gtksettings.c:292
3596msgid "Icon Sizes"
3597msgstr "Размери на икони"
3598
3599#: ../gtk/gtksettings.c:293
3600msgid "List of icon sizes (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20..."
3601msgstr "Списък размери на икони (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20..."
3602
3603#: ../gtk/gtksettings.c:301
3604msgid "GTK Modules"
3605msgstr "Модули за GTK"
3606
3607#: ../gtk/gtksettings.c:302
3608msgid "List of currently active GTK modules"
3609msgstr "Списъкът с текущо активните модули на GTK"
3610
3611#: ../gtk/gtksettings.c:311
3612msgid "Xft Antialias"
3613msgstr "Заглаждане на Xft"
3614
3615#: ../gtk/gtksettings.c:312
3616msgid "Whether to antialias Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
3617msgstr ""
3618"Дали шрифтовете от Xft да бъдат загладени: 0=не, 1=да, -1=стойността по "
3619"подразбиране"
3620
3621#: ../gtk/gtksettings.c:321
3622msgid "Xft Hinting"
3623msgstr "Подсказки на Xft"
3624
3625#: ../gtk/gtksettings.c:322
3626msgid "Whether to hint Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
3627msgstr ""
3628"Дали да се ползват подсказките при заглаждането: 0=не, 1=да, -1=стойността "
3629"по подразбиране"
3630
3631#: ../gtk/gtksettings.c:331
3632msgid "Xft Hint Style"
3633msgstr "Стил на подсказките на Xft"
3634
3635#: ../gtk/gtksettings.c:332
3636msgid ""
3637"What degree of hinting to use; hintnone, hintslight, hintmedium, or hintfull"
3638msgstr ""
3639"Колко силно да се използват подсказките: никак (hintnone), леко "
3640"(hintslight), средно (hintmedium) или изцяло (hintfull)"
3641
3642#: ../gtk/gtksettings.c:341
3643msgid "Xft RGBA"
3644msgstr "Xft RGBA"
3645
3646#: ../gtk/gtksettings.c:342
3647msgid "Type of subpixel antialiasing; none, rgb, bgr, vrgb, vbgr"
3648msgstr ""
3649"Видът на подпикселното заглаждане: никакво (none), чзс (rgb), сзч (bgr), "
3650"Вчзс (vrgb), Всзч (vbgr)"
3651
3652#: ../gtk/gtksettings.c:351
3653msgid "Xft DPI"
3654msgstr "Xft DPI (тчк./инч)"
3655
3656#: ../gtk/gtksettings.c:352
3657msgid "Resolution for Xft, in 1024 * dots/inch. -1 to use default value"
3658msgstr ""
3659"Разделителната способност на Xft, във вида 1024 * точки/инч. При -1 се "
3660"ползва стойността по подразбиране"
3661
3662#: ../gtk/gtksettings.c:361
3663msgid "Cursor theme name"
3664msgstr "Име на тема за показалеца"
3665
3666#: ../gtk/gtksettings.c:362
3667msgid "Name of the cursor theme to use"
3668msgstr "Име на темата за показалеца, която да се използва"
3669
3670#: ../gtk/gtksettings.c:370
3671msgid "Cursor theme size"
3672msgstr "Размер на показалеца"
3673
3674#: ../gtk/gtksettings.c:371
3675msgid "Size to use for cursors"
3676msgstr "Размерът, който да се използва за показалеца"
3677
3678#: ../gtk/gtksettings.c:381
3679msgid "Alternative button order"
3680msgstr "Алтернативна подредба на бутоните"
3681
3682#: ../gtk/gtksettings.c:382
3683msgid "Whether buttons in dialogs should use the alternative button order"
3684msgstr "Дали бутоните в прозорците да използват друг вид подредба"
3685
3686#: ../gtk/gtksizegroup.c:244
3687msgid "Mode"
3688msgstr "Режим"
3689
3690#: ../gtk/gtksizegroup.c:245
3691msgid ""
3692"The directions in which the size group affects the requested sizes of its "
3693"component widgets"
3694msgstr ""
3695"Посоките, в които тази група за размери оказва влияние на заявените размери "
3696"на своите съставни елементи"
3697
3698#: ../gtk/gtksizegroup.c:262
3699msgid "Ignore hidden"
3700msgstr "Игнориране на скритите"
3701
3702#: ../gtk/gtksizegroup.c:263
3703msgid ""
3704"If TRUE, hidden widgets are ignored when determining the size of the group"
3705msgstr ""
3706"Ако е TRUE, скритите графични обекти биват пренебрегнати при определяне на "
3707"големината на групата"
3708
3709#: ../gtk/gtkspinbutton.c:244
3710msgid "The adjustment that holds the value of the spinbutton"
3711msgstr "GtkAdjustment-a, който съдържа стойността на брояча"
3712
3713#: ../gtk/gtkspinbutton.c:251
3714msgid "Climb Rate"
3715msgstr "Скорост на нарастване"
3716
3717#: ../gtk/gtkspinbutton.c:252
3718msgid "The acceleration rate when you hold down a button"
3719msgstr "Степента на ускорение когато е задържан натиснат бутон"
3720
3721#: ../gtk/gtkspinbutton.c:262
3722msgid "The number of decimal places to display"
3723msgstr "Брой десетични точки, които да се изобразяват"
3724
3725#: ../gtk/gtkspinbutton.c:271
3726msgid "Snap to Ticks"
3727msgstr "Придържане към маркерите"
3728
3729#: ../gtk/gtkspinbutton.c:272
3730msgid ""
3731"Whether erroneous values are automatically changed to a spin button's "
3732"nearest step increment"
3733msgstr ""
3734"Когато има опита за указване на невалидна стойност промяна до най-близката "
3735"стъпка на нарастване"
3736
3737#: ../gtk/gtkspinbutton.c:279
3738msgid "Numeric"
3739msgstr "Цифров"
3740
3741#: ../gtk/gtkspinbutton.c:280
3742msgid "Whether non-numeric characters should be ignored"
3743msgstr "Дали не-цифровите символи ще бъдат игнорирани"
3744
3745#: ../gtk/gtkspinbutton.c:287
3746msgid "Wrap"
3747msgstr "Прехвърляне"
3748
3749#: ../gtk/gtkspinbutton.c:288
3750msgid "Whether a spin button should wrap upon reaching its limits"
3751msgstr "Дали бутона на въртене ще превърта при достигане на своя лимит"
3752
3753#: ../gtk/gtkspinbutton.c:295
3754msgid "Update Policy"
3755msgstr "Политика на актуализиране"
3756
3757#: ../gtk/gtkspinbutton.c:296
3758msgid ""
3759"Whether the spin button should update always, or only when the value is legal"
3760msgstr ""
3761"Дали бутона на въртене ще се обновява винаги или само при правилна стойност."
3762
3763#: ../gtk/gtkspinbutton.c:305
3764msgid "Reads the current value, or sets a new value"
3765msgstr "Четене на текущата стойност или задаване на нова"
3766
3767#: ../gtk/gtkspinbutton.c:314
3768msgid "Style of bevel around the spin button"
3769msgstr "Стил на фаската около въртящите бутони"
3770
3771#: ../gtk/gtkstatusbar.c:178
3772msgid "Has Resize Grip"
3773msgstr "Дръжка за преоразмеряване"
3774
3775#: ../gtk/gtkstatusbar.c:179
3776msgid "Whether the statusbar has a grip for resizing the toplevel"
3777msgstr ""
3778"Дали лентата за състоянието има хватка за преоразмеряването на най-горното "
3779"ниво"
3780
3781#: ../gtk/gtkstatusbar.c:206
3782msgid "Style of bevel around the statusbar text"
3783msgstr "Стил около текста в лентата за състоянието"
3784
3785#: ../gtk/gtktable.c:161
3786msgid "Rows"
3787msgstr "Редове"
3788
3789#: ../gtk/gtktable.c:162
3790msgid "The number of rows in the table"
3791msgstr "Брой редове в таблицата"
3792
3793#: ../gtk/gtktable.c:170
3794msgid "Columns"
3795msgstr "Колони"
3796
3797#: ../gtk/gtktable.c:171
3798msgid "The number of columns in the table"
3799msgstr "Брой колони в таблицата"
3800
3801#: ../gtk/gtktable.c:179
3802msgid "Row spacing"
3803msgstr "Интервал между редове"
3804
3805#: ../gtk/gtktable.c:180
3806msgid "The amount of space between two consecutive rows"
3807msgstr "Интервала между два съседни реда"
3808
3809#: ../gtk/gtktable.c:188
3810msgid "Column spacing"
3811msgstr "Разстояние между колони"
3812
3813#: ../gtk/gtktable.c:189
3814msgid "The amount of space between two consecutive columns"
3815msgstr "Разстоянието между две съседни колони"
3816
3817#: ../gtk/gtktable.c:197
3818msgid "Homogenous"
3819msgstr "Хомогенно"
3820
3821#: ../gtk/gtktable.c:198
3822msgid "If TRUE this means the table cells are all the same width/height"
3823msgstr ""
3824"Ако е TRUE това означава, че клетките на таблицата са с еднакви височина/"
3825"ширина"
3826
3827#: ../gtk/gtktable.c:205
3828msgid "Left attachment"
3829msgstr "Ляво прикачване"
3830
3831#: ../gtk/gtktable.c:212
3832msgid "Right attachment"
3833msgstr "Дясно прикачване"
3834
3835#: ../gtk/gtktable.c:213
3836msgid "The column number to attach the right side of a child widget to"
3837msgstr ""
3838"Номер на колоната, към който да се прикачи дясната страна на вложения елемент"
3839
3840#: ../gtk/gtktable.c:219
3841msgid "Top attachment"
3842msgstr "Горно прикачване"
3843
3844#: ../gtk/gtktable.c:220
3845msgid "The row number to attach the top of a child widget to"
3846msgstr ""
3847"Номер на реда към, който да се прикачи горната страна на вложения елемент"
3848
3849#: ../gtk/gtktable.c:226
3850msgid "Bottom attachment"
3851msgstr "Долно прикачване"
3852
3853#: ../gtk/gtktable.c:233
3854msgid "Horizontal options"
3855msgstr "Хоризонтални опции"
3856
3857#: ../gtk/gtktable.c:234
3858msgid "Options specifying the horizontal behaviour of the child"
3859msgstr "Опции указващи хоризонталното поведение на вложения елемент"
3860
3861#: ../gtk/gtktable.c:240
3862msgid "Vertical options"
3863msgstr "Вертикални опции"
3864
3865#: ../gtk/gtktable.c:241
3866msgid "Options specifying the vertical behaviour of the child"
3867msgstr "Опции указващи вертикалното поведение на вложения елемент"
3868
3869#: ../gtk/gtktable.c:247
3870msgid "Horizontal padding"
3871msgstr "Хоризонтално разстояние"
3872
3873#: ../gtk/gtktable.c:248
3874msgid ""
3875"Extra space to put between the child and its left and right neighbors, in "
3876"pixels"
3877msgstr ""
3878"Допълнително разстояние за добавяне между вложения елемент и неговите леви и "
3879"десни съседи, в пиксели"
3880
3881#: ../gtk/gtktable.c:254
3882msgid "Vertical padding"
3883msgstr "Вертикално разстояние"
3884
3885#: ../gtk/gtktable.c:255
3886msgid ""
3887"Extra space to put between the child and its upper and lower neighbors, in "
3888"pixels"
3889msgstr ""
3890"Допълнително разстояние за добавяне между вложения елемент и неговите горни "
3891"и долни съседи, в пиксели"
3892
3893#: ../gtk/gtktext.c:607
3894msgid "Horizontal adjustment for the text widget"
3895msgstr "Хоризонтално подравняване за текстови графични обекти"
3896
3897#: ../gtk/gtktext.c:615
3898msgid "Vertical adjustment for the text widget"
3899msgstr "Вертикално подравняване за текстови графични обекти"
3900
3901#: ../gtk/gtktext.c:622
3902msgid "Line Wrap"
3903msgstr "Прехвърляне на линия"
3904
3905#: ../gtk/gtktext.c:623
3906msgid "Whether lines are wrapped at widget edges"
3907msgstr "Дали линията ще се прехвърля на края на графичния обект"
3908
3909#: ../gtk/gtktext.c:630
3910msgid "Word Wrap"
3911msgstr "Прехвърляне на дума"
3912
3913#: ../gtk/gtktext.c:631
3914msgid "Whether words are wrapped at widget edges"
3915msgstr "Дали думите ще се прехвърлят на края на графичния обект"
3916
3917#: ../gtk/gtktextbuffer.c:188
3918msgid "Tag Table"
3919msgstr "Таблица тагове"
3920
3921#: ../gtk/gtktextbuffer.c:189
3922msgid "Text Tag Table"
3923msgstr "Таблица текстови тагове"
3924
3925#: ../gtk/gtktextbuffer.c:207
3926msgid "Current text of the buffer"
3927msgstr "Текущият текст на буфера"
3928
3929#: ../gtk/gtktexttag.c:201
3930msgid "Tag name"
3931msgstr "Име на таг"
3932
3933#: ../gtk/gtktexttag.c:202
3934msgid "Name used to refer to the text tag. NULL for anonymous tags"
3935msgstr "Име използвано за обръщение към текстовия таг. NULL за анонимен таг"
3936
3937#: ../gtk/gtktexttag.c:220
3938msgid "Background color as a (possibly unallocated) GdkColor"
3939msgstr "Цвят на фон като GdkColor (възможно незаделен)"
3940
3941#: ../gtk/gtktexttag.c:227
3942msgid "Background full height"
3943msgstr "Изпълване на фона по височина"
3944
3945#: ../gtk/gtktexttag.c:228
3946msgid ""
3947"Whether the background color fills the entire line height or only the height "
3948"of the tagged characters"
3949msgstr "Дали цвета на фона ще изпълни цялата височина или само част от нея"
3950
3951#: ../gtk/gtktexttag.c:236
3952msgid "Background stipple mask"
3953msgstr "Маска с точки на фон"
3954
3955#: ../gtk/gtktexttag.c:237
3956msgid "Bitmap to use as a mask when drawing the text background"
3957msgstr "Битмап за използване като маска когато изчертава фона за текста"
3958
3959#: ../gtk/gtktexttag.c:254
3960msgid "Foreground color as a (possibly unallocated) GdkColor"
3961msgstr "Цвят на преден план като GdkColor (възможно незаделен)"
3962
3963#: ../gtk/gtktexttag.c:262
3964msgid "Foreground stipple mask"
3965msgstr "Маска с точки на преден план"
3966
3967#: ../gtk/gtktexttag.c:263
3968msgid "Bitmap to use as a mask when drawing the text foreground"
3969msgstr "Битмап за използване като маска когато изчертава преден план за текста"
3970
3971#: ../gtk/gtktexttag.c:270
3972msgid "Text direction"
3973msgstr "Посока на текст"
3974
3975#: ../gtk/gtktexttag.c:271
3976msgid "Text direction, e.g. right-to-left or left-to-right"
3977msgstr "Посока на текст например от 'ляво на дясно' или от 'дясно на ляво'"
3978
3979#: ../gtk/gtktexttag.c:288
3980msgid "Font description as a string, e.g. \"Sans Italic 12\""
3981msgstr "Описание на шрифт като низ. пр. \"Sans Italic 12\""
3982
3983#: ../gtk/gtktexttag.c:313
3984msgid "Font style as a PangoStyle, e.g. PANGO_STYLE_ITALIC"
3985msgstr "Стил на шрифта като PangoStyle, пр. PANGO_STYLE_ITALIC"
3986
3987#: ../gtk/gtktexttag.c:322
3988msgid "Font variant as a PangoVariant, e.g. PANGO_VARIANT_SMALL_CAPS"
3989msgstr "Вариант на шрифта като PangoVariant, пр. PANGO_VARIANT_SMALL_CAPS"
3990
3991#: ../gtk/gtktexttag.c:331
3992msgid ""
3993"Font weight as an integer, see predefined values in PangoWeight; for "
3994"example, PANGO_WEIGHT_BOLD"
3995msgstr ""
3996"Тегло на шрифта като цяло число, виж предефинираните стойности в "
3997"PangoWeight. пр. PANGO_WEIGHT_BOLD"
3998
3999#: ../gtk/gtktexttag.c:342
4000msgid "Font stretch as a PangoStretch, e.g. PANGO_STRETCH_CONDENSED"
4001msgstr "Разтегляне на шрифта като PangoStretch, пр. PANGO_STRETCH_CONDENSED"
4002
4003#: ../gtk/gtktexttag.c:351
4004msgid "Font size in Pango units"
4005msgstr "Размер на шрифт в Pango единици"
4006
4007#: ../gtk/gtktexttag.c:361
4008msgid ""
4009"Font size as a scale factor relative to the default font size. This properly "
4010"adapts to theme changes etc. so is recommended. Pango predefines some scales "
4011"such as PANGO_SCALE_X_LARGE"
4012msgstr ""
4013"Размер на шрифта като фактор за промяна на размера относно шрифта по "
4014"подразбиране. Това поле се адаптира към промени на темата, затова "
4015"използването му се препоръчва. Pango предефинира някои стойности, пр. "
4016"PANGO_SCALE_X_LARGE"
4017
4018#: ../gtk/gtktexttag.c:381 ../gtk/gtktextview.c:596
4019msgid "Left, right, or center justification"
4020msgstr "Ляво, дясно или центрирано подравняване"
4021
4022#: ../gtk/gtktexttag.c:390
4023msgid ""
4024"The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
4025"when rendering the text. If not set, an appropriate default will be used."
4026msgstr ""
4027"Езикът, на който е този текст като ISO код. Pango може да използва това като "
4028"подсказка когато изобразява текста. Ако не е зададен, ще се използва "
4029"подходяща стойност по подразбиране."
4030
4031#: ../gtk/gtktexttag.c:397
4032msgid "Left margin"
4033msgstr "Лява граница"
4034
4035#: ../gtk/gtktexttag.c:398 ../gtk/gtktextview.c:605
4036msgid "Width of the left margin in pixels"
4037msgstr "Ширина на лява граница в пиксели"
4038
4039#: ../gtk/gtktexttag.c:407
4040msgid "Right margin"
4041msgstr "Дясна граница"
4042
4043#: ../gtk/gtktexttag.c:408 ../gtk/gtktextview.c:615
4044msgid "Width of the right margin in pixels"
4045msgstr "Ширина на дясна граница в пиксели"
4046
4047#: ../gtk/gtktexttag.c:418 ../gtk/gtktextview.c:624
4048msgid "Indent"
4049msgstr "Отстъп"
4050
4051#: ../gtk/gtktexttag.c:419 ../gtk/gtktextview.c:625
4052msgid "Amount to indent the paragraph, in pixels"
4053msgstr "Количество отстъпи в параграф, в пиксели"
4054
4055#: ../gtk/gtktexttag.c:430
4056msgid ""
4057"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative) "
4058"in Pango units"
4059msgstr ""
4060"Отместване на текста нагоре над основната линия (под базовата линия ако е "
4061"отрицателно), в единици на Pango"
4062
4063#: ../gtk/gtktexttag.c:439
4064msgid "Pixels above lines"
4065msgstr "Пиксели над редове"
4066
4067#: ../gtk/gtktexttag.c:440 ../gtk/gtktextview.c:549
4068msgid "Pixels of blank space above paragraphs"
4069msgstr "Пиксели от празно над параграфи"
4070
4071#: ../gtk/gtktexttag.c:449
4072msgid "Pixels below lines"
4073msgstr "Пиксели под ред"
4074
4075#: ../gtk/gtktexttag.c:450 ../gtk/gtktextview.c:559
4076msgid "Pixels of blank space below paragraphs"
4077msgstr "Пиксели от празно под параграфи"
4078
4079#: ../gtk/gtktexttag.c:459
4080msgid "Pixels inside wrap"
4081msgstr "Пиксели в зоната на прехвърляне"
4082
4083#: ../gtk/gtktexttag.c:460 ../gtk/gtktextview.c:569
4084msgid "Pixels of blank space between wrapped lines in a paragraph"
4085msgstr "Пиксели от празно място между прехвърлени редове в параграф"
4086
4087#: ../gtk/gtktexttag.c:487 ../gtk/gtktextview.c:587
4088msgid ""
4089"Whether to wrap lines never, at word boundaries, or at character boundaries"
4090msgstr "Дали да прехвърля редовете, на границата на дума или символи"
4091
4092#: ../gtk/gtktexttag.c:496 ../gtk/gtktextview.c:634
4093msgid "Tabs"
4094msgstr "Табове"
4095
4096#: ../gtk/gtktexttag.c:497 ../gtk/gtktextview.c:635
4097msgid "Custom tabs for this text"
4098msgstr "Потребителски табулации за този текст"
4099
4100#: ../gtk/gtktexttag.c:515
4101msgid "Invisible"
4102msgstr "Невидим"
4103
4104#: ../gtk/gtktexttag.c:516
4105msgid "Whether this text is hidden."
4106msgstr "Дали този текст е скрит."
4107
4108#: ../gtk/gtktexttag.c:530
4109msgid "Paragraph background color name"
4110msgstr "Име на фонов цвят на абзаца"
4111
4112#: ../gtk/gtktexttag.c:531
4113msgid "Paragraph background color as a string"
4114msgstr "Цвят на фон на абзаца като низ"
4115
4116#: ../gtk/gtktexttag.c:546
4117msgid "Paragraph background color"
4118msgstr "Цвят на фона на абзаца"
4119
4120#: ../gtk/gtktexttag.c:547
4121msgid "Paragraph background color as a (possibly unallocated) GdkColor"
4122msgstr "Цвят на фон на абзаца като GdkColor (възможно незаделен)"
4123
4124#: ../gtk/gtktexttag.c:560
4125msgid "Background full height set"
4126msgstr "Задаване на пълна височина на фон"
4127
4128#: ../gtk/gtktexttag.c:561
4129msgid "Whether this tag affects background height"
4130msgstr "Дали този етикет засяга височината на задната част"
4131
4132#: ../gtk/gtktexttag.c:564
4133msgid "Background stipple set"
4134msgstr "Задаване на точки на фон"
4135
4136#: ../gtk/gtktexttag.c:565
4137msgid "Whether this tag affects the background stipple"
4138msgstr "Дали това засяга точките на фона"
4139
4140#: ../gtk/gtktexttag.c:572
4141msgid "Foreground stipple set"
4142msgstr "Задаване на точки на преден план"
4143
4144#: ../gtk/gtktexttag.c:573
4145msgid "Whether this tag affects the foreground stipple"
4146msgstr "Дали това засяга точките на преден план"
4147
4148#: ../gtk/gtktexttag.c:608
4149msgid "Justification set"
4150msgstr "Набор нагласявания"
4151
4152#: ../gtk/gtktexttag.c:609
4153msgid "Whether this tag affects paragraph justification"
4154msgstr "Дали това засяга подравняване на параграф"
4155
4156#: ../gtk/gtktexttag.c:616
4157msgid "Left margin set"
4158msgstr "Задаване не лява граница"
4159
4160#: ../gtk/gtktexttag.c:617
4161msgid "Whether this tag affects the left margin"
4162msgstr "Дали това касае лявата граница"
4163
4164#: ../gtk/gtktexttag.c:620
4165msgid "Indent set"
4166msgstr "Задаване на отстъп"
4167
4168#: ../gtk/gtktexttag.c:621
4169msgid "Whether this tag affects indentation"
4170msgstr "Дали това касае отстъпа"
4171
4172#: ../gtk/gtktexttag.c:628
4173msgid "Pixels above lines set"
4174msgstr "Задаване на пиксели над ред"
4175
4176#: ../gtk/gtktexttag.c:629 ../gtk/gtktexttag.c:633
4177msgid "Whether this tag affects the number of pixels above lines"
4178msgstr "Дали това засяга броя пиксели над редовете"
4179
4180#: ../gtk/gtktexttag.c:632
4181msgid "Pixels below lines set"
4182msgstr "Задаване на пиксели под ред"
4183
4184#: ../gtk/gtktexttag.c:636
4185msgid "Pixels inside wrap set"
4186msgstr "Задаване на пиксели в прекъсване"
4187
4188#: ../gtk/gtktexttag.c:637
4189msgid "Whether this tag affects the number of pixels between wrapped lines"
4190msgstr "Дали това засяга броя пиксели между прекъснати редове редовете"
4191
4192#: ../gtk/gtktexttag.c:644
4193msgid "Right margin set"
4194msgstr "Задаване на дясна граница"
4195
4196#: ../gtk/gtktexttag.c:645
4197msgid "Whether this tag affects the right margin"
4198msgstr "Дали това засяга дясната граница"
4199
4200#: ../gtk/gtktexttag.c:652
4201msgid "Wrap mode set"
4202msgstr "Задава режим на прехвърляне"
4203
4204#: ../gtk/gtktexttag.c:653
4205msgid "Whether this tag affects line wrap mode"
4206msgstr "Дали това засяга режима на прехвърляне на ред"
4207
4208#: ../gtk/gtktexttag.c:656
4209msgid "Tabs set"
4210msgstr "Задава табулация"
4211
4212#: ../gtk/gtktexttag.c:657
4213msgid "Whether this tag affects tabs"
4214msgstr "Дали това засяга табулация"
4215
4216#: ../gtk/gtktexttag.c:660
4217msgid "Invisible set"
4218msgstr "Задаване на невидимост"
4219
4220#: ../gtk/gtktexttag.c:661
4221msgid "Whether this tag affects text visibility"
4222msgstr "Дали това засяга невидимостта на текста"
4223
4224#: ../gtk/gtktexttag.c:664
4225msgid "Paragraph background set"
4226msgstr "Задаване на фон на абзаца"
4227
4228#: ../gtk/gtktexttag.c:665
4229msgid "Whether this tag affects the paragraph background color"
4230msgstr "Дали този таг засяга цвета на фона на абзаца"
4231
4232#: ../gtk/gtktextview.c:548
4233msgid "Pixels Above Lines"
4234msgstr "Пиксели над редове"
4235
4236#: ../gtk/gtktextview.c:558
4237msgid "Pixels Below Lines"
4238msgstr "Пиксели под редове"
4239
4240#: ../gtk/gtktextview.c:568
4241msgid "Pixels Inside Wrap"
4242msgstr "Пиксели в зоната на прехвърляне"
4243
4244#: ../gtk/gtktextview.c:586
4245msgid "Wrap Mode"
4246msgstr "Режим на прехвърляне"
4247
4248#: ../gtk/gtktextview.c:604
4249msgid "Left Margin"
4250msgstr "Лява граница"
4251
4252#: ../gtk/gtktextview.c:614
4253msgid "Right Margin"
4254msgstr "Дясна граница"
4255
4256#: ../gtk/gtktextview.c:642
4257msgid "Cursor Visible"
4258msgstr "Видим показалец"
4259
4260#: ../gtk/gtktextview.c:643
4261msgid "If the insertion cursor is shown"
4262msgstr "Ако показалеца за вмъкване е показан"
4263
4264#: ../gtk/gtktextview.c:650
4265msgid "Buffer"
4266msgstr "Буфер"
4267
4268#: ../gtk/gtktextview.c:651
4269msgid "The buffer which is displayed"
4270msgstr "Буферът, който се показва"
4271
4272#: ../gtk/gtktextview.c:658
4273msgid "Overwrite mode"
4274msgstr "Режим на презаписване"
4275
4276#: ../gtk/gtktextview.c:659
4277msgid "Whether entered text overwrites existing contents"
4278msgstr "Дали новият текст презаписва съществуващия"
4279
4280#: ../gtk/gtktextview.c:666
4281msgid "Accepts tab"
4282msgstr "Приема табулация"
4283
4284#: ../gtk/gtktextview.c:667
4285msgid "Whether Tab will result in a tab character being entered"
4286msgstr "Дали табулацията означава вмъкване на символ \"табулация\""
4287
4288#: ../gtk/gtktextview.c:676
4289msgid "Error underline color"
4290msgstr "Цвят за подчертаване на грешки"
4291
4292#: ../gtk/gtktextview.c:677
4293msgid "Color with which to draw error-indication underlines"
4294msgstr "Цвят, с който ще се изчертават подчертаванията за грешки"
4295
4296#: ../gtk/gtktoggleaction.c:131
4297msgid "Create the same proxies as a radio action"
4298msgstr "Изчертаване на превключващ бутон като радио бутон"
4299
4300#: ../gtk/gtktoggleaction.c:132
4301msgid "Whether the proxies for this action look like radio action proxies"
4302msgstr ""
4303"Дали представянията на това действие изглеждат като представяния на радио "
4304"бутони"
4305
4306#: ../gtk/gtktogglebutton.c:136
4307msgid "If the toggle button should be pressed in or not"
4308msgstr "Дали бутонът за превключване да бъде включен или не"
4309
4310#: ../gtk/gtktogglebutton.c:144
4311msgid "If the toggle button is in an \"in between\" state"
4312msgstr "Ако бутонът за превключване е в \"междинно\" състояние"
4313
4314#: ../gtk/gtktogglebutton.c:151
4315msgid "Draw Indicator"
4316msgstr "Изчертаване на индикатор"
4317
4318#: ../gtk/gtktogglebutton.c:152
4319msgid "If the toggle part of the button is displayed"
4320msgstr "Дали частта за превключване на бутона е видима"
4321
4322#: ../gtk/gtktoolbar.c:509
4323msgid "The orientation of the toolbar"
4324msgstr "Ориентация на лентата с инструменти"
4325
4326#: ../gtk/gtktoolbar.c:517
4327msgid "Toolbar Style"
4328msgstr "Стил на лентата с инструменти"
4329
4330#: ../gtk/gtktoolbar.c:518
4331msgid "How to draw the toolbar"
4332msgstr "Как да се изчертае лентата с инструменти"
4333
4334#: ../gtk/gtktoolbar.c:525
4335msgid "Show Arrow"
4336msgstr "Показване на стрелка"
4337
4338#: ../gtk/gtktoolbar.c:526
4339msgid "If an arrow should be shown if the toolbar doesn't fit"
4340msgstr ""
4341"Дали да се показва стрелкичка, ако лентата с инструменти е много голяма"
4342
4343#: ../gtk/gtktoolbar.c:541
4344msgid "Tooltips"
4345msgstr "Подсказки"
4346
4347#: ../gtk/gtktoolbar.c:542
4348msgid "If the tooltips of the toolbar should be active or not"
4349msgstr "Дали подсказките да бъдат включени или не"
4350
4351#: ../gtk/gtktoolbar.c:551
4352msgid "Whether the item should receive extra space when the toolbar grows"
4353msgstr ""
4354"Дали елемента да получава допълнително пространство, когато лентата расте"
4355
4356#: ../gtk/gtktoolbar.c:559
4357msgid "Whether the item should be the same size as other homogeneous items"
4358msgstr "Дали елементът да е със същия размер като аналогичните елементи"
4359
4360#: ../gtk/gtktoolbar.c:566
4361msgid "Spacer size"
4362msgstr "Размер на празно"
4363
4364#: ../gtk/gtktoolbar.c:567
4365msgid "Size of spacers"
4366msgstr "Размера на спейсърите"
4367
4368#: ../gtk/gtktoolbar.c:576
4369msgid "Amount of border space between the toolbar shadow and the buttons"
4370msgstr "Размера на рамката между засенчената лентата с инструменти и бутоните"
4371
4372#: ../gtk/gtktoolbar.c:584
4373msgid "Space style"
4374msgstr "Стил на шпация"
4375
4376#: ../gtk/gtktoolbar.c:585
4377msgid "Whether spacers are vertical lines or just blank"
4378msgstr "Дали шпациите са вертикални редове или само празно"
4379
4380#: ../gtk/gtktoolbar.c:592
4381msgid "Button relief"
4382msgstr "Релеф на бутон"
4383
4384#: ../gtk/gtktoolbar.c:593
4385msgid "Type of bevel around toolbar buttons"
4386msgstr "Тип на обкръжението на бутоните"
4387
4388#: ../gtk/gtktoolbar.c:600
4389msgid "Style of bevel around the toolbar"
4390msgstr "Стила на обкръжението на лентата с инструменти"
4391
4392#: ../gtk/gtktoolbar.c:606
4393msgid "Toolbar style"
4394msgstr "Стил на лентата с инструменти"
4395
4396#: ../gtk/gtktoolbar.c:607
4397msgid ""
4398"Whether default toolbars have text only, text and icons, icons only, etc."
4399msgstr "Дали лентата ще има само текст, текст и икони или само икони."
4400
4401#: ../gtk/gtktoolbar.c:613
4402msgid "Toolbar icon size"
4403msgstr "Размер на икона на лентата с инструменти"
4404
4405#: ../gtk/gtktoolbar.c:614
4406msgid "Size of icons in default toolbars"
4407msgstr "Размера на иконите на лентата с инструменти"
4408
4409#: ../gtk/gtktoolbutton.c:188
4410msgid "Text to show in the item."
4411msgstr "Текст, който да е показван в иконата"
4412
4413#: ../gtk/gtktoolbutton.c:195
4414msgid ""
4415"If set, an underline in the label property indicates that the next character "
4416"should be used for the mnemonic accelerator key in the overflow menu"
4417msgstr ""
4418"Ако е зададено, подчертаване на текст означава, че следващият символ ще бъде "
4419"използван за мнемонична комбинация в прелялото меню"
4420
4421#: ../gtk/gtktoolbutton.c:202
4422msgid "Widget to use as the item label"
4423msgstr "Графичен обект, който да се ползва като етикет"
4424
4425#: ../gtk/gtktoolbutton.c:208
4426msgid "Stock Id"
4427msgstr "Номенклатурно ID"
4428
4429#: ../gtk/gtktoolbutton.c:209
4430msgid "The stock icon displayed on the item"
4431msgstr "Вградената икона, която е изобразена в елемента"
4432
4433#: ../gtk/gtktoolbutton.c:225
4434msgid "Icon name"
4435msgstr "Име на икона"
4436
4437#: ../gtk/gtktoolbutton.c:226
4438msgid "The name of the themed icon displayed on the item"
4439msgstr "Име на вградената икона, която е изобразена в елемента"
4440
4441#: ../gtk/gtktoolbutton.c:232
4442msgid "Icon widget"
4443msgstr "Уиджет за икони"
4444
4445#: ../gtk/gtktoolbutton.c:233
4446msgid "Icon widget to display in the item"
4447msgstr "Графичен обект за икона, който да се показва в елемента"
4448
4449#: ../gtk/gtktoolitem.c:175
4450msgid ""
4451"Whether the toolbar item is considered important. When TRUE, toolbar buttons "
4452"show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode"
4453msgstr ""
4454"Дали елементът от лентата за инструменти е важен. Ако е зададено като "
4455"истина, бутонът на лентата с инструменти показва текст в режим "
4456"GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ"
4457
4458#: ../gtk/gtktreemodelsort.c:331
4459msgid "TreeModelSort Model"
4460msgstr "Режим на сортиране в дървовиден модел"
4461
4462#: ../gtk/gtktreemodelsort.c:332
4463msgid "The model for the TreeModelSort to sort"
4464msgstr "Режима за сортиране в дървовиден режим"
4465
4466#: ../gtk/gtktreeview.c:570
4467msgid "TreeView Model"
4468msgstr "Дървовиден режим"
4469
4470#: ../gtk/gtktreeview.c:571
4471msgid "The model for the tree view"
4472msgstr "Режим на дървовиден преглед"
4473
4474#: ../gtk/gtktreeview.c:579
4475msgid "Horizontal Adjustment for the widget"
4476msgstr "Хоризонтално подравняване за графичен обект"
4477
4478#: ../gtk/gtktreeview.c:587
4479msgid "Vertical Adjustment for the widget"
4480msgstr "Вертикално подравняване за графичен обект"
4481
4482#: ../gtk/gtktreeview.c:594
4483msgid "Headers Visible"
4484msgstr "Видими заглавия"
4485
4486#: ../gtk/gtktreeview.c:595
4487msgid "Show the column header buttons"
4488msgstr "Показване на бутоните в заглавието на колоните"
4489
4490#: ../gtk/gtktreeview.c:602
4491msgid "Headers Clickable"
4492msgstr "Заглавията могат да се кликват"
4493
4494#: ../gtk/gtktreeview.c:603
4495msgid "Column headers respond to click events"
4496msgstr "Заглавията на колоните могат да се кликват"
4497
4498#: ../gtk/gtktreeview.c:610
4499msgid "Expander Column"
4500msgstr "Разширяване на колона"
4501
4502#: ../gtk/gtktreeview.c:611
4503msgid "Set the column for the expander column"
4504msgstr "Задаване на колона за разширение"
4505
4506#: ../gtk/gtktreeview.c:626
4507msgid "Rules Hint"
4508msgstr "Правила на съвети"
4509
4510#: ../gtk/gtktreeview.c:627
4511msgid "Set a hint to the theme engine to draw rows in alternating colors"
4512msgstr ""
4513"Задаване на съвети за темата, относно изчертаване на редове в алтернативни "
4514"цветове"
4515
4516#: ../gtk/gtktreeview.c:634
4517msgid "Enable Search"
4518msgstr "Разрешаване на търсене"
4519
4520#: ../gtk/gtktreeview.c:635
4521msgid "View allows user to search through columns interactively"
4522msgstr "Показва разрешените потребители за търсене през колоните интерактивно"
4523
4524#: ../gtk/gtktreeview.c:642
4525msgid "Search Column"
4526msgstr "Търсене на колона"
4527
4528#: ../gtk/gtktreeview.c:643
4529msgid "Model column to search through when searching through code"
4530msgstr "Колона от модела, която са се използва от кода за търсене"
4531
4532#: ../gtk/gtktreeview.c:663
4533msgid "Fixed Height Mode"
4534msgstr "Режим \"постоянна височина\""
4535
4536#: ../gtk/gtktreeview.c:664
4537msgid "Speeds up GtkTreeView by assuming that all rows have the same height"
4538msgstr ""
4539"Забързва GtkTreeView като предполага, че всички редове имат същата височина"
4540
4541#: ../gtk/gtktreeview.c:684
4542msgid "Hover Selection"
4543msgstr "Следящ избор"
4544
4545#: ../gtk/gtktreeview.c:685
4546msgid "Whether the selection should follow the pointer"
4547msgstr "Дали изборът да следва показателя"
4548
4549#: ../gtk/gtktreeview.c:704
4550msgid "Hover Expand"
4551msgstr "Следване на разширяването"
4552
4553#: ../gtk/gtktreeview.c:705
4554msgid ""
4555"Whether rows should be expanded/collapsed when the pointer moves over them"
4556msgstr ""
4557"Дали редовете да се разширяват и свиват при преминаване на показалец върху "
4558"тях"
4559
4560#: ../gtk/gtktreeview.c:725
4561msgid "Vertical Separator Width"
4562msgstr "Ширина на вертикален разделител"
4563
4564#: ../gtk/gtktreeview.c:726
4565msgid "Vertical space between cells.  Must be an even number"
4566msgstr "Вертикално разстояние между клетки. Трябва да е четно число"
4567
4568#: ../gtk/gtktreeview.c:734
4569msgid "Horizontal Separator Width"
4570msgstr "Ширина на хоризонтален разделител"
4571
4572#: ../gtk/gtktreeview.c:735
4573msgid "Horizontal space between cells.  Must be an even number"
4574msgstr "Хоризонтално разстояние между клетки. Трябва да е четно число"
4575
4576#: ../gtk/gtktreeview.c:743
4577msgid "Allow Rules"
4578msgstr "Позволяване на правила"
4579
4580#: ../gtk/gtktreeview.c:744
4581msgid "Allow drawing of alternating color rows"
4582msgstr "Позволяване на изчертаване на цветове с алтернативни цветове"
4583
4584#: ../gtk/gtktreeview.c:750
4585msgid "Indent Expanders"
4586msgstr "Отместване на разширителите"
4587
4588#: ../gtk/gtktreeview.c:751
4589msgid "Make the expanders indented"
4590msgstr "Отместване на разширителите"
4591
4592#: ../gtk/gtktreeview.c:757
4593msgid "Even Row Color"
4594msgstr "Цвят четен ред"
4595
4596#: ../gtk/gtktreeview.c:758
4597msgid "Color to use for even rows"
4598msgstr "Цвета, който да се използва за четни редове"
4599
4600#: ../gtk/gtktreeview.c:764
4601msgid "Odd Row Color"
4602msgstr "Цвят нечетен ред"
4603
4604#: ../gtk/gtktreeview.c:765
4605msgid "Color to use for odd rows"
4606msgstr "Цвета, който да се използва за нечетни редове"
4607
4608#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:227
4609msgid "Whether to display the column"
4610msgstr "Дали да показва колоната"
4611
4612#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:234 ../gtk/gtkwindow.c:463
4613msgid "Resizable"
4614msgstr "Възможна промяна на размера"
4615
4616#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:235
4617msgid "Column is user-resizable"
4618msgstr "Колона с възможност за промяна на размера"
4619
4620#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:243
4621msgid "Current width of the column"
4622msgstr "Текуща ширина на колоната"
4623
4624#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:252
4625msgid "Space which is inserted between cells"
4626msgstr "Пространството, което се вмъква между клетките"
4627
4628#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:260
4629msgid "Sizing"
4630msgstr "Оразмеряване"
4631
4632#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:261
4633msgid "Resize mode of the column"
4634msgstr "Режим на промяна размера на колоната"
4635
4636#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:269
4637msgid "Fixed Width"
4638msgstr "Фиксирана ширина"
4639
4640#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:270
4641msgid "Current fixed width of the column"
4642msgstr "Текуща фиксирана ширина на колоната"
4643
4644#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:279
4645msgid "Minimum Width"
4646msgstr "Минимална ширина"
4647
4648#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:280
4649msgid "Minimum allowed width of the column"
4650msgstr "Минимална позволена ширина на колона"
4651
4652#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:289
4653msgid "Maximum Width"
4654msgstr "Максимална ширина"
4655
4656#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:290
4657msgid "Maximum allowed width of the column"
4658msgstr "Максимална позволена ширина на колона"
4659
4660#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:300
4661msgid "Title to appear in column header"
4662msgstr "Заглавие за колона"
4663
4664#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:308
4665msgid "Column gets share of extra width allocated to the widget"
4666msgstr ""
4667"Колоната получава дял от допълнителното пространство, което се дава на "
4668"графичния обект"
4669
4670#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:315
4671msgid "Clickable"
4672msgstr "Възможност за кликване"
4673
4674#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:316
4675msgid "Whether the header can be clicked"
4676msgstr "Дали заглавието може да бъде кликвано"
4677
4678#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:324
4679msgid "Widget"
4680msgstr "Графичен обект"
4681
4682#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:325
4683msgid "Widget to put in column header button instead of column title"
4684msgstr "Графичен обект за поставяне в заглавието на колона вместо заглавие"
4685
4686#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:332
4687msgid "Alignment"
4688msgstr "Подравняване"
4689
4690#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:333
4691msgid "X Alignment of the column header text or widget"
4692msgstr "X Подравняване на текст на заглавие на колона или графичен обект"
4693
4694#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:343
4695msgid "Whether the column can be reordered around the headers"
4696msgstr "Определяне дали колоната може да бъде реорганизирана по заглавията"
4697
4698#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:350
4699msgid "Sort indicator"
4700msgstr "Индикатор за сортиране"
4701
4702#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:351
4703msgid "Whether to show a sort indicator"
4704msgstr "Дали да показва индикатор за сортиране"
4705
4706#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:358
4707msgid "Sort order"
4708msgstr "Ред на сортиране"
4709
4710#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:359
4711msgid "Sort direction the sort indicator should indicate"
4712msgstr "Посока на сортиране, която е изобразена на индикатора на сортиране"
4713
4714#: ../gtk/gtkuimanager.c:233
4715msgid "Whether tearoff menu items should be added to menus"
4716msgstr "Дали откъснатите елементи на менюто да се добавят към менюто"
4717
4718#: ../gtk/gtkuimanager.c:240
4719msgid "Merged UI definition"
4720msgstr "Слети дефиниции"
4721
4722#: ../gtk/gtkuimanager.c:241
4723msgid "An XML string describing the merged UI"
4724msgstr "Низ на XML описващ слетия потребителски интерфейс"
4725
4726#: ../gtk/gtkviewport.c:138
4727msgid ""
4728"The GtkAdjustment that determines the values of the horizontal position for "
4729"this viewport"
4730msgstr ""
4731"GtkAdjustment, който определя стойностите на хоризонталната позиция за този "
4732"изглед"
4733
4734#: ../gtk/gtkviewport.c:146
4735msgid ""
4736"The GtkAdjustment that determines the values of the vertical position for "
4737"this viewport"
4738msgstr ""
4739"GtkAdjustment, който определя стойностите на вертикалната позиция за този "
4740"изглед"
4741
4742#: ../gtk/gtkviewport.c:154
4743msgid "Determines how the shadowed box around the viewport is drawn"
4744msgstr "Определяне на изчертаването на засенчващата кутия около изгледа"
4745
4746#: ../gtk/gtkwidget.c:415
4747msgid "Widget name"
4748msgstr "Име на графичен обект"
4749
4750#: ../gtk/gtkwidget.c:416
4751msgid "The name of the widget"
4752msgstr "Името на графичният обект"
4753
4754#: ../gtk/gtkwidget.c:422
4755msgid "Parent widget"
4756msgstr "Бащин графичен обект"
4757
4758#: ../gtk/gtkwidget.c:423
4759msgid "The parent widget of this widget. Must be a Container widget"
4760msgstr "Бащиният елемент на този елемент. Трябва да бъде елемент контейнер"
4761
4762#: ../gtk/gtkwidget.c:430
4763msgid "Width request"
4764msgstr "Заявена широчина"
4765
4766#: ../gtk/gtkwidget.c:431
4767msgid ""
4768"Override for width request of the widget, or -1 if natural request should be "
4769"used"
4770msgstr ""
4771"Игнориране на заявката за ширина на елемента, или -1 ако трябва да бъде "
4772"използвана обикновена заявка"
4773
4774#: ../gtk/gtkwidget.c:439
4775msgid "Height request"
4776msgstr "Заявена височина"
4777
4778#: ../gtk/gtkwidget.c:440
4779msgid ""
4780"Override for height request of the widget, or -1 if natural request should "
4781"be used"
4782msgstr ""
4783"Игнориране на заявката за височина на елемента, или -1 ако трябва да бъде "
4784"използвана обикновена заявка"
4785
4786#: ../gtk/gtkwidget.c:449
4787msgid "Whether the widget is visible"
4788msgstr "Дали графичният обект е видим"
4789
4790#: ../gtk/gtkwidget.c:456
4791msgid "Whether the widget responds to input"
4792msgstr "Дали графичният обект ще използва на входа"
4793
4794#: ../gtk/gtkwidget.c:462
4795msgid "Application paintable"
4796msgstr "Възможност на програмата да рисува"
4797
4798#: ../gtk/gtkwidget.c:463
4799msgid "Whether the application will paint directly on the widget"
4800msgstr "Дали програмата ще рисува директно на графичният обект"
4801
4802#: ../gtk/gtkwidget.c:469
4803msgid "Can focus"
4804msgstr "Може да има фокус"
4805
4806#: ../gtk/gtkwidget.c:470
4807msgid "Whether the widget can accept the input focus"
4808msgstr "Дали графичният обект може да приема входен фокус"
4809
4810#: ../gtk/gtkwidget.c:476
4811msgid "Has focus"
4812msgstr "Има фокус"
4813
4814#: ../gtk/gtkwidget.c:477
4815msgid "Whether the widget has the input focus"
4816msgstr "Дали графичния обект има фокус на вход"
4817
4818#: ../gtk/gtkwidget.c:483
4819msgid "Is focus"
4820msgstr "E фокус"
4821
4822#: ../gtk/gtkwidget.c:484
4823msgid "Whether the widget is the focus widget within the toplevel"
4824msgstr "Дали графичният обект е фокус в прозореца отгоре"
4825
4826#: ../gtk/gtkwidget.c:490
4827msgid "Can default"
4828msgstr "Може да е подразбиращ"
4829
4830#: ../gtk/gtkwidget.c:491
4831msgid "Whether the widget can be the default widget"
4832msgstr "Дали графичният обект може да бъде подразбиращ се"
4833
4834#: ../gtk/gtkwidget.c:497
4835msgid "Has default"
4836msgstr "Е подразбиращ"
4837
4838#: ../gtk/gtkwidget.c:498
4839msgid "Whether the widget is the default widget"
4840msgstr "Дали графичният обект е подразбиращият се"
4841
4842#: ../gtk/gtkwidget.c:504
4843msgid "Receives default"
4844msgstr "Получава по подразбиране"
4845
4846#: ../gtk/gtkwidget.c:505
4847msgid "If TRUE, the widget will receive the default action when it is focused"
4848msgstr ""
4849"Ако е TRUE, графичният обект ще получи подразбиращите се действия когато е "
4850"фокусиран"
4851
4852#: ../gtk/gtkwidget.c:511
4853msgid "Composite child"
4854msgstr "Съставен включен елемент"
4855
4856#: ../gtk/gtkwidget.c:512
4857msgid "Whether the widget is part of a composite widget"
4858msgstr "Дали графичният обект е част от друг композиран графичен обект"
4859
4860#: ../gtk/gtkwidget.c:518
4861msgid "Style"
4862msgstr "Стил"
4863
4864#: ../gtk/gtkwidget.c:519
4865msgid ""
4866"The style of the widget, which contains information about how it will look "
4867"(colors etc)"
4868msgstr ""
4869"Стилът на графичния обект, който съдържа информация за това как ще изглежда "
4870"(цвят и др)"
4871
4872#: ../gtk/gtkwidget.c:525
4873msgid "Events"
4874msgstr "Събития"
4875
4876#: ../gtk/gtkwidget.c:526
4877msgid "The event mask that decides what kind of GdkEvents this widget gets"
4878msgstr ""
4879"Маската на събития, които определят GdkEvents които този графичен обект "
4880"получава"
4881
4882#: ../gtk/gtkwidget.c:533
4883msgid "Extension events"
4884msgstr "Разширени събития"
4885
4886#: ../gtk/gtkwidget.c:534
4887msgid "The mask that decides what kind of extension events this widget gets"
4888msgstr ""
4889"Маската, която определя какъв вид разширени събития получава този обект"
4890
4891#: ../gtk/gtkwidget.c:541
4892msgid "No show all"
4893msgstr "Да не се показва"
4894
4895#: ../gtk/gtkwidget.c:542
4896msgid "Whether gtk_widget_show_all() should not affect this widget"
4897msgstr "Дали gtk_widget_show_all() да не влияе на този обект"
4898
4899#: ../gtk/gtkwidget.c:1448
4900msgid "Interior Focus"
4901msgstr "Вътрешен фокус"
4902
4903#: ../gtk/gtkwidget.c:1449
4904msgid "Whether to draw the focus indicator inside widgets"
4905msgstr "Дали да изчертава индикатор за фокус вътре в графични обекти"
4906
4907#: ../gtk/gtkwidget.c:1455
4908msgid "Focus linewidth"
4909msgstr "Ширина на линия за фокус"
4910
4911#: ../gtk/gtkwidget.c:1456
4912msgid "Width, in pixels, of the focus indicator line"
4913msgstr "Ширина, в пиксели, за линията на индикатора на фокус"
4914
4915#: ../gtk/gtkwidget.c:1462
4916msgid "Focus line dash pattern"
4917msgstr "Линия на фокус с шаблон на тирета"
4918
4919#: ../gtk/gtkwidget.c:1463
4920msgid "Dash pattern used to draw the focus indicator"
4921msgstr "Образец с тирета използван за изчертаване на индикатор за фокус"
4922
4923#: ../gtk/gtkwidget.c:1468
4924msgid "Focus padding"
4925msgstr "Рамка на фокуса"
4926
4927#: ../gtk/gtkwidget.c:1469
4928msgid "Width, in pixels, between focus indicator and the widget 'box'"
4929msgstr ""
4930"Ширина в пиксели между индикатора \"фокус\" и \"box\"-ът на графичния обект"
4931
4932#: ../gtk/gtkwidget.c:1474
4933msgid "Cursor color"
4934msgstr "Цвят на показалец"
4935
4936#: ../gtk/gtkwidget.c:1475
4937msgid "Color with which to draw insertion cursor"
4938msgstr "Цвят, с който ще се изчертава показалеца"
4939
4940#: ../gtk/gtkwidget.c:1480
4941msgid "Secondary cursor color"
4942msgstr "Цвят на втори показалец"
4943
4944#: ../gtk/gtkwidget.c:1481
4945msgid ""
4946"Color with which to draw the secondary insertion cursor when editing mixed "
4947"right-to-left and left-to-right text"
4948msgstr ""
4949"Цвят, с който ще се изчертава втория показалец при редактиране на смесен "
4950"ляво-десен и дясно-ляв текст"
4951
4952#: ../gtk/gtkwidget.c:1486
4953msgid "Cursor line aspect ratio"
4954msgstr "Пропорция на показалеца"
4955
4956#: ../gtk/gtkwidget.c:1487
4957msgid "Aspect ratio with which to draw insertion cursor"
4958msgstr "Пропорция на показалеца"
4959
4960#: ../gtk/gtkwidget.c:1492
4961msgid "Draw Border"
4962msgstr "Рисуване на граница"
4963
4964#: ../gtk/gtkwidget.c:1493
4965msgid "Size of areas outside the widget's allocation to draw"
4966msgstr "Размер на зони, извъне алокацията на уиджитите, за рисуване"
4967
4968#: ../gtk/gtkwindow.c:421
4969msgid "Window Type"
4970msgstr "Тип прозорец"
4971
4972#: ../gtk/gtkwindow.c:422
4973msgid "The type of the window"
4974msgstr "Типа на прозореца"
4975
4976#: ../gtk/gtkwindow.c:430
4977msgid "Window Title"
4978msgstr "Заглавие на прозорец"
4979
4980#: ../gtk/gtkwindow.c:431
4981msgid "The title of the window"
4982msgstr "Заглавието на прозореца"
4983
4984#: ../gtk/gtkwindow.c:438
4985msgid "Window Role"
4986msgstr "Роля на прозореца"
4987
4988#: ../gtk/gtkwindow.c:439
4989msgid "Unique identifier for the window to be used when restoring a session"
4990msgstr ""
4991"Уникален идентификатор на прозореца, който да се използва при "
4992"възстановяването на сесия"
4993
4994#: ../gtk/gtkwindow.c:446
4995msgid "Allow Shrink"
4996msgstr "Позволяване на свиване"
4997
4998#: ../gtk/gtkwindow.c:448
4999#, no-c-format
5000msgid ""
5001"If TRUE, the window has no mimimum size. Setting this to TRUE is 99% of the "
5002"time a bad idea"
5003msgstr ""
5004"Ако е TRUE, прозорцът няма минимален размер. Задаване на това като TRUE е "
5005"лоша идея 99% от случаите"
5006
5007#: ../gtk/gtkwindow.c:455
5008msgid "Allow Grow"
5009msgstr "Позволяване на нарастване"
5010
5011#: ../gtk/gtkwindow.c:456
5012msgid "If TRUE, users can expand the window beyond its minimum size"
5013msgstr ""
5014"Ако е TRUE потребителите могат да разширяват прозореца извън неговият "
5015"минимален размер."
5016
5017#: ../gtk/gtkwindow.c:464
5018msgid "If TRUE, users can resize the window"
5019msgstr "Ако е TRUE, потребителите могат да променя големината на прозореца."
5020
5021#: ../gtk/gtkwindow.c:471
5022msgid "Modal"
5023msgstr "Модален"
5024
5025#: ../gtk/gtkwindow.c:472
5026msgid ""
5027"If TRUE, the window is modal (other windows are not usable while this one is "
5028"up)"
5029msgstr ""
5030"Ако е TRUE, прозореца е модален (другите прозорци не са използваеми докато "
5031"този е активен)"
5032
5033#: ../gtk/gtkwindow.c:479
5034msgid "Window Position"
5035msgstr "Местоположение на прозорец"
5036
5037#: ../gtk/gtkwindow.c:480
5038msgid "The initial position of the window"
5039msgstr "Начално местоположение на прозореца"
5040
5041#: ../gtk/gtkwindow.c:488
5042msgid "Default Width"
5043msgstr "Подразбираща се широчина"
5044
5045#: ../gtk/gtkwindow.c:489
5046msgid "The default width of the window, used when initially showing the window"
5047msgstr ""
5048"Ширина по подразбиране на прозореца, използва се при първоначалното му "
5049"показване"
5050
5051#: ../gtk/gtkwindow.c:498
5052msgid "Default Height"
5053msgstr "Подразбираща се височина"
5054
5055#: ../gtk/gtkwindow.c:499
5056msgid ""
5057"The default height of the window, used when initially showing the window"
5058msgstr ""
5059"Височина по подразбиране на прозореца, използва се при първоначалното му "
5060"показване"
5061
5062#: ../gtk/gtkwindow.c:508
5063msgid "Destroy with Parent"
5064msgstr "Унищожава с родителския"
5065
5066#: ../gtk/gtkwindow.c:509
5067msgid "If this window should be destroyed when the parent is destroyed"
5068msgstr "Трябва ли този прозорец да се унищожава при унищожаване на родителския"
5069
5070#: ../gtk/gtkwindow.c:516
5071msgid "Icon"
5072msgstr "Икона"
5073
5074#: ../gtk/gtkwindow.c:517
5075msgid "Icon for this window"
5076msgstr "Икона за този прозорец"
5077
5078#: ../gtk/gtkwindow.c:533
5079msgid "Name of the themed icon for this window"
5080msgstr "Име на иконата от темата за икона за този прозорец"
5081
5082#: ../gtk/gtkwindow.c:548
5083msgid "Is Active"
5084msgstr "Е активен"
5085
5086#: ../gtk/gtkwindow.c:549
5087msgid "Whether the toplevel is the current active window"
5088msgstr "Дали графичният обект е подразбиращият се"
5089
5090#: ../gtk/gtkwindow.c:556
5091msgid "Focus in Toplevel"
5092msgstr "Фокус на връхния прозорец"
5093
5094#: ../gtk/gtkwindow.c:557
5095msgid "Whether the input focus is within this GtkWindow"
5096msgstr "Дали фокуса е в този GtkWindow"
5097
5098#: ../gtk/gtkwindow.c:564
5099msgid "Type hint"
5100msgstr "Указател за тип"
5101
5102#: ../gtk/gtkwindow.c:565
5103msgid ""
5104"Hint to help the desktop environment understand what kind of window this is "
5105"and how to treat it."
5106msgstr ""
5107"Указател помагащ на работната среда да разбере какъв тип прозорец е това и "
5108"как да се отнася с него"
5109
5110#: ../gtk/gtkwindow.c:573
5111msgid "Skip taskbar"
5112msgstr "Изключен от лентата със задачи"
5113
5114#: ../gtk/gtkwindow.c:574
5115msgid "TRUE if the window should not be in the task bar."
5116msgstr "TRUE ако прозорецът не трябва да бъде в лентата със задачи."
5117
5118#: ../gtk/gtkwindow.c:581
5119msgid "Skip pager"
5120msgstr "Изключен от превключвателя на десктопи"
5121
5122#: ../gtk/gtkwindow.c:582
5123msgid "TRUE if the window should not be in the pager."
5124msgstr ""
5125"TRUE ако прозорецът не трябва да бъде в превключвателя на работни плотове."
5126
5127#: ../gtk/gtkwindow.c:589
5128msgid "Urgent"
5129msgstr "Спешно"
5130
5131#: ../gtk/gtkwindow.c:590
5132msgid "TRUE if the window should be brought to the user's attention."
5133msgstr "TRUE, ако прозорецът трябва да привлече вниманието на потребителя."
5134
5135#: ../gtk/gtkwindow.c:604
5136msgid "Accept focus"
5137msgstr "Приемане на фокус"
5138
5139#: ../gtk/gtkwindow.c:605
5140msgid "TRUE if the window should receive the input focus."
5141msgstr ""
5142"TRUE ако прозорецът не трябва да бъде в превключвателя на работни плотове."
5143
5144#: ../gtk/gtkwindow.c:619
5145msgid "Focus on map"
5146msgstr "Фокусиране при посочване"
5147
5148#: ../gtk/gtkwindow.c:620
5149msgid "TRUE if the window should receive the input focus when mapped."
5150msgstr "Истина, ако прозорецът трябва да получи фокуса при посочване."
5151
5152#: ../gtk/gtkwindow.c:634
5153msgid "Decorated"
5154msgstr "Украсено"
5155
5156#: ../gtk/gtkwindow.c:635
5157msgid "Whether the window should be decorated by the window manager"
5158msgstr "Дали прозореца трябва да бъде украсен от прозоречния мениджър"
5159
5160#: ../gtk/gtkwindow.c:650
5161msgid "Gravity"
5162msgstr "Гравитация"
5163
5164#: ../gtk/gtkwindow.c:651
5165msgid "The window gravity of the window"
5166msgstr "Гравитацията на прозореца"
5167
5168#: ../modules/input/gtkimcontextxim.c:330
5169msgid "IM Preedit style"
5170msgstr "Стил на прередактиране на метода за вход"
5171
5172#: ../modules/input/gtkimcontextxim.c:331
5173msgid "How to draw the input method preedit string"
5174msgstr "Как да се изчертава низа за прередкатиране на метода за вход"
5175
5176#: ../modules/input/gtkimcontextxim.c:339
5177msgid "IM Status style"
5178msgstr "Стил на лентата на метода за вход"
5179
5180#: ../modules/input/gtkimcontextxim.c:340
5181msgid "How to draw the input method statusbar"
5182msgstr "Как да се изчертава лентата за състоянието на метода за вход"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.