source: developer-libs/gtk+.gtk-2-8.bg.po @ 165

Last change on this file since 165 was 165, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Много по-добър превод. Оправил съм #131, #145 и #146. Преместил съм файла спрямо активния клон. Подал съм превода и в HEAD на CVS-а на GNOME.

File size: 80.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gtk+-2.x.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@CNsys.bg>, 2002.
4# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: Gtk+ 2.8\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-08-31 08:09+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-08-31 08:09+0300\n"
14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:153 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:856
22#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1107 ../tests/testfilechooser.c:218
23#, c-format
24msgid "Failed to open file '%s': %s"
25msgstr "Неуспех при отваряне на файла „%s“: %s"
26
27#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:166 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:868
28#, c-format
29msgid "Image file '%s' contains no data"
30msgstr "Графичният файл „%s“ не съдържа данни"
31
32#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:208 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:905
33#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1148 ../tests/testfilechooser.c:263
34#, c-format
35msgid ""
36"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
37msgstr ""
38"Неуспех при зареждане на изображението „%s“: неизвестна причина, вероятно "
39"повреден файл"
40
41#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:241
42#, c-format
43msgid ""
44"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
45"animation file"
46msgstr ""
47"Неуспех при зареждане на анимацията „%s“: неизвестна причина, вероятно "
48"повреден анимационен файл"
49
50#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:462
51#, c-format
52msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
53msgstr "Модулът за зареждане на изображения - %s не може да бъде зареден: %s"
54
55#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:477
56#, c-format
57msgid ""
58"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
59"from a different GTK version?"
60msgstr ""
61"Модулът за зареждане на изображения %s не подава подходящ интерфейс: "
62"вероятно е от различна версия на GTK."
63
64#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:646 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:698
65#, c-format
66msgid "Image type '%s' is not supported"
67msgstr "Типът изображение „%s“ не се поддържа"
68
69#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:738
70#, c-format
71msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
72msgstr "Форматът на графичния файл „%s“, не може да бъде разпознат"
73
74#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:746
75msgid "Unrecognized image file format"
76msgstr "Неразпознат графичен формат"
77
78#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:914
79#, c-format
80msgid "Failed to load image '%s': %s"
81msgstr "Неуспех при зареждане на изображението „%s“: %s"
82
83#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1375
84#, c-format
85msgid "Error writing to image file: %s"
86msgstr "Грешка при записва на изображението: %s"
87
88#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1421 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1550
89#, c-format
90msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
91msgstr ""
92"Този компилат на „gdk-pixbuf“ не поддържа записа на графичен формат: %s"
93
94#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1455
95msgid "Insufficient memory to save image to callback"
96msgstr "Недостатъчно памет, за да се запази изображението към функцията"
97
98#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1467
99msgid "Failed to open temporary file"
100msgstr "Грешка при отварянето на временния файл"
101
102#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1492
103msgid "Failed to read from temporary file"
104msgstr "Неуспех при четенето на временния файл"
105
106#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1726
107#, c-format
108msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
109msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“ за запис: %s"
110
111#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1750
112#, c-format
113msgid ""
114"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
115"s"
116msgstr ""
117"Неуспех при затваряне на „%s“ по време на запис на изображение, възможно е "
118"да не са записани всички данни: %s"
119
120#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1970 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2020
121msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
122msgstr "Недостатъчно памет за записа на изображението в буфер"
123
124#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:383
125#, c-format
126msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
127msgstr "Не се поддържа постепенно зареждане на изображение от типа „%s“"
128
129#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:411 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:513
130#, c-format
131msgid ""
132"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
133"but didn't give a reason for the failure"
134msgstr ""
135"Вътрешна грешка: модулът за зареждане на изображение „%s“ не успя да зареди "
136"изображение, но не указа причина за това"
137
138#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
139msgid "Image header corrupt"
140msgstr "Повредена е заглавната част на изображението"
141
142#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
143msgid "Image format unknown"
144msgstr "Неизвестен формат на изображението"
145
146#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
147msgid "Image pixel data corrupt"
148msgstr "Повредени данни за пикселите на изображението"
149
150#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
151#, c-format
152msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
153msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
154msgstr[0] "неуспех при заделяне на буфер от %u байт за изображението"
155msgstr[1] "неуспех при заделяне на буфер от %u байта за изображението"
156
157#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:244
158msgid "Unexpected icon chunk in animation"
159msgstr "Неочакван откъс за икона в анимация"
160
161#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:337
162msgid "Unsupported animation type"
163msgstr "Неподдържан тип анимация"
164
165#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:348 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:538
166msgid "Invalid header in animation"
167msgstr "Грешна заглавна част в анимацията"
168
169#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:358 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:382
170#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:441 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:460
171#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:511 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:583
172msgid "Not enough memory to load animation"
173msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на анимацията"
174
175#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:400 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:417
176#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:428
177msgid "Malformed chunk in animation"
178msgstr "Грешно форматиран откъс в анимацията"
179
180#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:676
181msgid "The ANI image format"
182msgstr "Форматът за изображения ANI"
183
184#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:228 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:306
185#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:338 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:361
186#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:442
187msgid "BMP image has bogus header data"
188msgstr "Изображението във формат BMP е с неправилна заглавна част"
189
190#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:239 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:401
191msgid "Not enough memory to load bitmap image"
192msgstr "Няма достатъчно памет за да се зареди изображение формат „bitmap“"
193
194#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:287
195msgid "BMP image has unsupported header size"
196msgstr ""
197"Такъв размер на заглавната част на изображението във формат BMP не се "
198"поддържа"
199
200#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:325
201msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
202msgstr ""
203"Изображения във формат BMP с обратен запис (отгоре-надолу, а не обратно) не "
204"могат да бъдат компресирани"
205
206#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1203
207msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
208msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на файл във формат BMP"
209
210#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1244
211msgid "Couldn't write to BMP file"
212msgstr "Неуспех при запис на файл във формат BMP"
213
214#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1293
215msgid "The BMP image format"
216msgstr "Форматът за изображения BMP"
217
218#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:220
219#, c-format
220msgid "Failure reading GIF: %s"
221msgstr "Неуспех при четене на GIF: %s "
222
223#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:492 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1463
224#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1624
225msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
226msgstr ""
227"Липсват част от данните на файла във формат GIF (може би файлът не е цял.)"
228
229#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:501
230#, c-format
231msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
232msgstr "Вътрешна грешка в модула за зареждане на GIF (%s)"
233
234#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:575
235msgid "Stack overflow"
236msgstr "Препълване на стека"
237
238#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:635
239msgid "GIF image loader cannot understand this image."
240msgstr ""
241"Модулът за зареждане на изображения във формат GIF, не може да анализира "
242"това изображение."
243
244#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:664
245msgid "Bad code encountered"
246msgstr "Срещнат е лош код"
247
248#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:674
249msgid "Circular table entry in GIF file"
250msgstr "Кръгов табличен запис във файла във формат GIF"
251
252#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:862 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1451
253#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1497 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1612
254msgid "Not enough memory to load GIF file"
255msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на файла във формат GIF"
256
257#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:947
258msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
259msgstr "Няма достатъчно памет за създаване на кадър от файла във формат GIF"
260
261#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1116
262msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
263msgstr "Файлът във формат GIF е повреден (грешна компресация на LZW)"
264
265#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1166
266msgid "File does not appear to be a GIF file"
267msgstr "Файлът не изглежда да е във формат GIF"
268
269#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1178
270#, c-format
271msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
272msgstr "Не се поддържа версията %s на формата за файлове GIF"
273
274#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1287
275msgid ""
276"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
277"colormap."
278msgstr ""
279"Липсва глобална цветова палитра в изображението във формат GIF, както и "
280"локална цветова палитра за някой от кадрите в него."
281
282#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1519
283msgid "GIF image was truncated or incomplete."
284msgstr "GIF изображението е орязано или непълно."
285
286#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1671
287msgid "The GIF image format"
288msgstr "Форматът за изображения GIF"
289
290#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:219 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:279
291#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:348 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:411
292#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:441
293msgid "Not enough memory to load icon"
294msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на иконата"
295
296#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:256 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:269
297#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:338
298msgid "Invalid header in icon"
299msgstr "Грешна заглавна част в иконата"
300
301#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:301
302msgid "Icon has zero width"
303msgstr "Иконата има нулева ширина"
304
305#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:311
306msgid "Icon has zero height"
307msgstr "Иконата има нулева височина"
308
309#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:363
310msgid "Compressed icons are not supported"
311msgstr "Не се поддържат компресирани икони"
312
313#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:396
314msgid "Unsupported icon type"
315msgstr "Неподдържан тип икона"
316
317#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:490
318msgid "Not enough memory to load ICO file"
319msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на файл във формат ICO"
320
321#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:955
322msgid "Image too large to be saved as ICO"
323msgstr "Изображението е твърде голямо, за да бъде запазено във формат ICO"
324
325#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:966
326msgid "Cursor hotspot outside image"
327msgstr "Горещата точка на курсора е извън изображението"
328
329#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:989
330#, c-format
331msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
332msgstr "Неподдържана дълбочина на цвета за файла във формат ICO: %d"
333
334#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1218
335msgid "The ICO image format"
336msgstr "Форматът за изображения ICO"
337
338#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:117
339#, c-format
340msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
341msgstr "Грешка при интерпретацията на изображението във формат JPEG (%s)"
342
343#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:352
344msgid ""
345"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
346"memory"
347msgstr ""
348"Няма достатъчно памет за зареждане на изображението. Спрете някои програми, "
349"за да освободите памет."
350
351#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:386 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:752
352#, c-format
353msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
354msgstr "Неподдържано цветово пространство за JPEG (%s)"
355
356#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:484 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:681
357#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:946 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:955
358msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
359msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на файл във формат JPEG"
360
361#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:897
362#, c-format
363msgid ""
364"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
365"parsed."
366msgstr ""
367"Качеството за JPEG трябва да бъде между 0 и 100. Стойността „%s“ не може да "
368"бъде анализирана."
369
370#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:912
371#, c-format
372msgid ""
373"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
374msgstr ""
375"Kачеството за JPEG трябва да бъде между 0 и 100. Стойността „%d“ не е "
376"разрешена"
377
378#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1074
379msgid "The JPEG image format"
380msgstr "Форматът за изображения JPEG"
381
382#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:191
383msgid "Couldn't allocate memory for header"
384msgstr "Няма достатъчно памет за заглавна част"
385
386#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:206 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:566
387msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
388msgstr "Няма достатъчно памет за контекстния буфер"
389
390#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:607
391msgid "Image has invalid width and/or height"
392msgstr "Изображението е с нулева височина и/или височина"
393
394#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:619 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:680
395msgid "Image has unsupported bpp"
396msgstr "Изображението е с неподдържана стойност на битове за пиксел"
397
398#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:624 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:632
399#, c-format
400msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
401msgstr "Изображението е с неподдържан брой %d-битови цветови равнини"
402
403#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:648
404msgid "Couldn't create new pixbuf"
405msgstr "Невъзможно е да създаде нов буфер за пиксели"
406
407#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:656
408msgid "Couldn't allocate memory for line data"
409msgstr "Няма достатъчно памет за данните за линия"
410
411#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:663
412msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
413msgstr "Няма достатъчно памет за данните за цветова палитра"
414
415#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:710
416msgid "Didn't get all lines of PCX image"
417msgstr "Не са получени всички линии в изображението във формат PCX"
418
419#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:717
420msgid "No palette found at end of PCX data"
421msgstr "Не е открита палитра в края на данните за PCX"
422
423#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:758
424msgid "The PCX image format"
425msgstr "Форматът за изображения PCX"
426
427#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:55
428msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
429msgstr "Броят битове за канал за изображението във формат PNG не е валиден."
430
431#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:136
432msgid "Transformed PNG has zero width or height."
433msgstr ""
434"Трансформираното изображение във формат PNG е с нулева ширина или височина."
435
436#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:144
437msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
438msgstr ""
439"Броят битове за канал в трансформираното изображение във формат PNG не е 8."
440
441#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:153
442msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
443msgstr "Трансформираното изображение във формат PNG не е RGB или RGBA."
444
445#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:162
446msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
447msgstr ""
448"Трансформираното изображение във формат PNG е с неподдържан брой канали, той "
449"трябва да е 3 или 4."
450
451#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:183
452#, c-format
453msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
454msgstr "Фатална грешка в изображение във формат PNG: %s"
455
456#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:301
457msgid "Insufficient memory to load PNG file"
458msgstr "Недостатъчно памет за зареждане на файл във формат PNG"
459
460#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:618
461#, c-format
462msgid ""
463"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
464"applications to reduce memory usage"
465msgstr ""
466"Недостатъчно памет за запазване на изображение %ldx%ld. Спрете някоя "
467"програма, за да освободите памет."
468
469#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:669
470msgid "Fatal error reading PNG image file"
471msgstr "Фатална грешка при четене на изображение във формат PNG"
472
473#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:718
474#, c-format
475msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
476msgstr "Фатална грешка при четене на изображение във формат PNG: %s"
477
478#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:810
479msgid ""
480"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
481msgstr ""
482"Ключовете за откъсите текст в PNG трябва да са с дължина от 1 до 79 символа."
483
484#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:818
485msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
486msgstr ""
487"Ключовете за откъсите текст в PNG трябва да се състоят само от символи от "
488"ASCII."
489
490#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:831
491#, c-format
492msgid ""
493"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not "
494"be parsed."
495msgstr ""
496"Нивото на компресията на PNG трябва да бъде между 0 и 9. Стойността „%s“ не "
497"може да бъде анализирана."
498
499#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:843
500#, c-format
501msgid ""
502"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not "
503"allowed."
504msgstr ""
505"Нивото на компресията на PNG трябва да бъде между 0 и 9. Стойността „%d“ не "
506"е позволена."
507
508#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:883
509#, c-format
510msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
511msgstr ""
512"Откъсът текст в PNG - „%s“ не може да бъде конвертиран до кодиране ISO-8859-"
513"1."
514
515#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:1026
516msgid "The PNG image format"
517msgstr "Форматът за изображения PNG"
518
519#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:252
520msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
521msgstr ""
522"Модулът за зареждането на PNM очакваше целочислена стойност, но получи друга"
523
524#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:284
525msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
526msgstr "Файлът във формат PNM е с некоректен начален байт"
527
528#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:314
529msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
530msgstr "Файлът във формат PNM не е от познатите подформати на PNM"
531
532#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:339
533msgid "PNM file has an image width of 0"
534msgstr "Файлът във формат PNM съдържа изображение с ширина 0"
535
536#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:360
537msgid "PNM file has an image height of 0"
538msgstr "Файлът във формат PNM съдържа изображение с височина 0"
539
540#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:383
541msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
542msgstr "Максималната стойност на цвят във файла във формат PNM е 0"
543
544#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:391
545msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
546msgstr "Максималната стойност на цвят във файла във формат PNM е твърде голяма"
547
548#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:399
549msgid "Cannot handle PNM files with maximum color values greater than 255"
550msgstr "Не се поддържат файлове във формат PNM с повече от 255 цвята"
551
552#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:438 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:466
553#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:498
554msgid "Raw PNM image type is invalid"
555msgstr "Типът изображение „суров“ (raw) PNM е невалиден"
556
557#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:562 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:604
558msgid "PNM image format is invalid"
559msgstr "Невалиден формат на изображение тип PNM"
560
561#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:663
562msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
563msgstr "Модулът за зареждане на PNM не поддържа този подформат на PNM"
564
565#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:718
566msgid "Premature end-of-file encountered"
567msgstr "Преждевременно се стигна до „край на файл“"
568
569#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:750 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:981
570msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
571msgstr "Форматът за „суров“ PNM изисква точно един интервал преди самите данни"
572
573#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:777
574msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
575msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на изображение във формат PNM"
576
577#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:827
578msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
579msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане структурата на контекста за PNM"
580
581#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:878
582msgid "Unexpected end of PNM image data"
583msgstr "Неочакван край на данните за изображението във формат PNM"
584
585#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:1010
586msgid "Insufficient memory to load PNM file"
587msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на файл във формат PNM"
588
589#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:1089
590msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
591msgstr "Фамилията формати за изображения PNM/PBG/PGM/PPM"
592
593#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:126
594msgid "RAS image has bogus header data"
595msgstr "Изображението във формат RAS е с „фалшиви“ заглавни данни"
596
597#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:148
598msgid "RAS image has unknown type"
599msgstr "Изображението във формат е от неизвестен тип"
600
601#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:156
602msgid "unsupported RAS image variation"
603msgstr "неподдържана разновидност на изображение във формат RAS"
604
605#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:171 ../gdk-pixbuf/io-ras.c:200
606msgid "Not enough memory to load RAS image"
607msgstr "Няма достатъчно памет, за да се зареди изображението във формат RAS"
608
609#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:543
610msgid "The Sun raster image format"
611msgstr "Форматът за растерни изображения на Sun"
612
613#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:154
614msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer struct"
615msgstr "Няма достатъчно памет за структура на IOBuffer "
616
617#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:173
618msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer data"
619msgstr "Няма достатъчно памет за данни на IOBuffer "
620
621#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:184
622msgid "Cannot realloc IOBuffer data"
623msgstr "Не може да се преразпределят данни от IOBuffer"
624
625#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:214
626msgid "Cannot allocate temporary IOBuffer data"
627msgstr "Не може да се заделят временни данни в IOBuffer"
628
629#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:348
630msgid "Cannot allocate new pixbuf"
631msgstr "Няма достатъчно памет за нов буфер за изображение"
632
633#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:689
634msgid "Cannot allocate colormap structure"
635msgstr "Няма достатъчно памет за нова структура за палитра за цветове"
636
637#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:696
638msgid "Cannot allocate colormap entries"
639msgstr "Няма достатъчно памет за нов елемент в палитра за цветове"
640
641#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:718
642msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
643msgstr "Неочаквана дълбочина на цвят за елементите на палитрата на цветовете"
644
645#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:736
646msgid "Cannot allocate TGA header memory"
647msgstr "Няма достатъчно памет за заглавната част на формата TGA "
648
649#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:769
650msgid "TGA image has invalid dimensions"
651msgstr "Изображението във формат TGA е с грешни размери"
652
653#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:775 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:784
654#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:794 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:804
655#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:811
656msgid "TGA image type not supported"
657msgstr "Типът изображение TGA не се поддържа"
658
659#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:858
660msgid "Cannot allocate memory for TGA context struct"
661msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане структурата на контекста за TGA "
662
663#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:923
664msgid "Excess data in file"
665msgstr "Излишък от данни във файл"
666
667#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:992
668msgid "The Targa image format"
669msgstr "Форматът за изображения Targa"
670
671#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:173
672msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
673msgstr "Ширината на изображението не може да се получи (счупен TIFF)"
674
675#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:180
676msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
677msgstr "Височината на изображението не може да се получи (счупен TIFF)"
678
679#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:188
680msgid "Width or height of TIFF image is zero"
681msgstr "Височината или ширината на изображението във формат TIFF е нулева"
682
683#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:197 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:206
684msgid "Dimensions of TIFF image too large"
685msgstr "Размерите на изображението във формат TIFF са твърде големи"
686
687#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:225 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:237
688#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:286 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:572
689msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
690msgstr "Няма достатъчно памет за отваряне на файл във формат TIFF"
691
692#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:251 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:294
693msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
694msgstr "Неуспех при зареждане на данни за каналите RGB от файл във формат TIFF"
695
696#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:361
697msgid "Failed to open TIFF image"
698msgstr "Неуспех при отваряне на изображение във формат TIFF"
699
700#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:373
701msgid "TIFFClose operation failed"
702msgstr "Неуспех при изпълнението на TIFFClose"
703
704#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:504 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:517
705msgid "Failed to load TIFF image"
706msgstr "Неуспех при зареждане на изображение във формат TIFF"
707
708#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:610
709msgid "The TIFF image format"
710msgstr "Форматът за изображения TIFF"
711
712#: ../gdk-pixbuf/io-wbmp.c:246
713msgid "Image has zero width"
714msgstr "Изображението е с нулева ширина"
715
716#: ../gdk-pixbuf/io-wbmp.c:264
717msgid "Image has zero height"
718msgstr "Изображението е с нулева височина"
719
720#: ../gdk-pixbuf/io-wbmp.c:275
721msgid "Not enough memory to load image"
722msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на изображението"
723
724#: ../gdk-pixbuf/io-wbmp.c:334
725msgid "Couldn't save the rest"
726msgstr "Останалото не беше запазено"
727
728#: ../gdk-pixbuf/io-wbmp.c:368
729msgid "The WBMP image format"
730msgstr "Форматът за изображения WBMP"
731
732#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:287
733msgid "Invalid XBM file"
734msgstr "Грешен файл във формат XBM"
735
736#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:297
737msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
738msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на изображение във формат XBM"
739
740#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:441
741msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
742msgstr ""
743"Неуспех при запис на временния файл при зареждане на изображението във "
744"формат XBM"
745
746#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:476
747msgid "The XBM image format"
748msgstr "Форматът за изображения XBM"
749
750#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:467
751msgid "No XPM header found"
752msgstr "Липсва заглавната част на XPM"
753
754#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:476
755msgid "Invalid XPM header"
756msgstr "Заглавната част на XPM е неправилна"
757
758#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:484
759msgid "XPM file has image width <= 0"
760msgstr "Файлът във формат XPM е с отрицателна ширина"
761
762#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:492
763msgid "XPM file has image height <= 0"
764msgstr "Файлът във формат XPM е с отрицателна височина"
765
766#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:500
767msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
768msgstr "Броят на символи за пиксел във файла във формат XPM е неправилен"
769
770#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:507
771msgid "XPM file has invalid number of colors"
772msgstr "Броят цветове във файла във формат XPM е неправилен"
773
774#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:519 ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:528
775#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:580
776msgid "Cannot allocate memory for loading XPM image"
777msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на изображение във формат XPM"
778
779#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:542
780msgid "Cannot read XPM colormap"
781msgstr "Палитрата от цветове за XPM не може да бъде прочетена"
782
783#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:771
784msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
785msgstr ""
786"Неуспех при запис на временен файл при зареждането на изображение във формат "
787"XPM"
788
789#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:806
790msgid "The XPM image format"
791msgstr "Форматът за изображения XPM"
792
793#. Description of --class=CLASS in --help output
794#: ../gdk/gdk.c:115
795msgid "Program class as used by the window manager"
796msgstr "Класът на програмата, който да се използва от мениджъра на прозорци"
797
798#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
799#: ../gdk/gdk.c:116
800msgid "CLASS"
801msgstr "КЛАС"
802
803#. Description of --name=NAME in --help output
804#: ../gdk/gdk.c:118
805msgid "Program name as used by the window manager"
806msgstr "Името на програмата, което да се използва от мениджъра на прозорци"
807
808#. Placeholder in --name=NAME in --help output
809#: ../gdk/gdk.c:119
810msgid "NAME"
811msgstr "ИМЕ"
812
813#. Description of --display=DISPLAY in --help output
814#: ../gdk/gdk.c:121
815msgid "X display to use"
816msgstr "Дисплеят на Х, който да се използва"
817
818#. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
819#: ../gdk/gdk.c:122
820msgid "DISPLAY"
821msgstr "ДИСПЛЕЙ"
822
823#. Description of --screen=SCREEN in --help output
824#: ../gdk/gdk.c:124
825msgid "X screen to use"
826msgstr "Екранът на Х, който да се използва"
827
828#. Placeholder in --screen=SCREEN in --help output
829#: ../gdk/gdk.c:125
830msgid "SCREEN"
831msgstr "ЕКРАН"
832
833#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
834#: ../gdk/gdk.c:128
835msgid "Gdk debugging flags to set"
836msgstr "Флаговете за изчистване на грешки на gdk, които да бъдат зададени"
837
838#. Placeholder in --gdk-debug=FLAGS in --help output
839#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
840#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
841#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
842#: ../gdk/gdk.c:129 ../gdk/gdk.c:132 ../gtk/gtkmain.c:407 ../gtk/gtkmain.c:410
843msgid "FLAGS"
844msgstr "ФЛАГОВЕ"
845
846#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
847#: ../gdk/gdk.c:131
848msgid "Gdk debugging flags to unset"
849msgstr "Флаговете за изчистване на грешки на gdk, които да не бъдат зададени"
850
851#: ../gdk/keyname-table.h:3940
852msgid "keyboard label|BackSpace"
853msgstr "BackSpace"
854
855#: ../gdk/keyname-table.h:3941
856msgid "keyboard label|Tab"
857msgstr "Tab"
858
859#: ../gdk/keyname-table.h:3942
860msgid "keyboard label|Return"
861msgstr "Return"
862
863#: ../gdk/keyname-table.h:3943
864msgid "keyboard label|Pause"
865msgstr "Pause"
866
867#: ../gdk/keyname-table.h:3944
868msgid "keyboard label|Scroll_Lock"
869msgstr "Scroll Lock"
870
871#: ../gdk/keyname-table.h:3945
872msgid "keyboard label|Sys_Req"
873msgstr "SysRq"
874
875#: ../gdk/keyname-table.h:3946
876msgid "keyboard label|Escape"
877msgstr "Escape"
878
879#: ../gdk/keyname-table.h:3947
880msgid "keyboard label|Multi_key"
881msgstr "Multy key"
882
883#: ../gdk/keyname-table.h:3948
884msgid "keyboard label|Home"
885msgstr "Home"
886
887#: ../gdk/keyname-table.h:3949
888msgid "keyboard label|Page_Up"
889msgstr "Page Up"
890
891#: ../gdk/keyname-table.h:3950
892msgid "keyboard label|Page_Down"
893msgstr "Page Down"
894
895#: ../gdk/keyname-table.h:3951
896msgid "keyboard label|End"
897msgstr "End"
898
899#: ../gdk/keyname-table.h:3952
900msgid "keyboard label|Begin"
901msgstr "Begin"
902
903#: ../gdk/keyname-table.h:3953
904msgid "keyboard label|Print"
905msgstr "Print"
906
907#: ../gdk/keyname-table.h:3954
908msgid "keyboard label|Insert"
909msgstr "Insert"
910
911#: ../gdk/keyname-table.h:3955
912msgid "keyboard label|Num_Lock"
913msgstr "Num Lock"
914
915#: ../gdk/keyname-table.h:3956
916msgid "keyboard label|KP_Space"
917msgstr "KP Space"
918
919#: ../gdk/keyname-table.h:3957
920msgid "keyboard label|KP_Tab"
921msgstr "KP Tab"
922
923#: ../gdk/keyname-table.h:3958
924msgid "keyboard label|KP_Enter"
925msgstr "KP Enter"
926
927#: ../gdk/keyname-table.h:3959
928msgid "keyboard label|KP_Home"
929msgstr "KP Home"
930
931#: ../gdk/keyname-table.h:3960
932msgid "keyboard label|KP_Left"
933msgstr "KP Left"
934
935#: ../gdk/keyname-table.h:3961
936msgid "keyboard label|KP_Up"
937msgstr "KP Up"
938
939#: ../gdk/keyname-table.h:3962
940msgid "keyboard label|KP_Right"
941msgstr "KP Right"
942
943#: ../gdk/keyname-table.h:3963
944msgid "keyboard label|KP_Down"
945msgstr "KP Down"
946
947#: ../gdk/keyname-table.h:3964
948msgid "keyboard label|KP_Page_Up"
949msgstr "KP Page Up"
950
951#: ../gdk/keyname-table.h:3965
952msgid "keyboard label|KP_Prior"
953msgstr "KP Prior"
954
955#: ../gdk/keyname-table.h:3966
956msgid "keyboard label|KP_Page_Down"
957msgstr "KP Page Down"
958
959#: ../gdk/keyname-table.h:3967
960msgid "keyboard label|KP_Next"
961msgstr "KP Next"
962
963#: ../gdk/keyname-table.h:3968
964msgid "keyboard label|KP_End"
965msgstr "KP End"
966
967#: ../gdk/keyname-table.h:3969
968msgid "keyboard label|KP_Begin"
969msgstr "KP Begin"
970
971#: ../gdk/keyname-table.h:3970
972msgid "keyboard label|KP_Insert"
973msgstr "KP Insert"
974
975#: ../gdk/keyname-table.h:3971
976msgid "keyboard label|KP_Delete"
977msgstr "KP Delete"
978
979#: ../gdk/keyname-table.h:3972
980msgid "keyboard label|Delete"
981msgstr "Delete"
982
983#. Description of --sync in --help output
984#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:60
985msgid "Don't batch GDI requests"
986msgstr "Да не се групират заявките към GDI"
987
988#. Description of --no-wintab in --help output
989#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:62
990msgid "Don't use the Wintab API for tablet support"
991msgstr "Да не се ползва Wintab API за поддръжката на таблети"
992
993#. Description of --ignore-wintab in --help output
994#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:64
995msgid "Same as --no-wintab"
996msgstr "Същото като --no-wintab"
997
998#. Description of --use-wintab in --help output
999#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:66
1000msgid "Do use the Wintab API [default]"
1001msgstr "Да не се ползва Wintab API [това е по подразбиране]"
1002
1003#. Description of --max-colors=COLORS in --help output
1004#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:68
1005msgid "Size of the palette in 8 bit mode"
1006msgstr "Размер на палитрата при 8 битов режим"
1007
1008#. Placeholder in --max-colors=COLORS in --help output
1009#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:69
1010msgid "COLORS"
1011msgstr "ЦВЕТОВЕ"
1012
1013#. Description of --sync in --help output
1014#: ../gdk/x11/gdkmain-x11.c:92
1015msgid "Make X calls synchronous"
1016msgstr "Заявките към Х да са синхронни"
1017
1018#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:273 ../gtk/gtkaboutdialog.c:2103
1019msgid "License"
1020msgstr "Лиценз"
1021
1022#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:274
1023msgid "The license of the program"
1024msgstr "Лицензът на програмата"
1025
1026#. Add the credits button
1027#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:509
1028msgid "C_redits"
1029msgstr "_Заслуги"
1030
1031#. Add the license button
1032#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:519
1033msgid "_License"
1034msgstr "_Лиценз"
1035
1036#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:756
1037#, c-format
1038msgid "About %s"
1039msgstr "Относно %s"
1040
1041#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2031
1042msgid "Credits"
1043msgstr "Заслуги"
1044
1045#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2057
1046msgid "Written by"
1047msgstr "Създадено от"
1048
1049#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2060
1050msgid "Documented by"
1051msgstr "Документирано от"
1052
1053#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2072
1054msgid "Translated by"
1055msgstr "Преведено от"
1056
1057#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2076
1058msgid "Artwork by"
1059msgstr "Дизайн"
1060
1061#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1062#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
1063#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1064#. * this.
1065#. * And do not translate the part before the |.
1066#.
1067#: ../gtk/gtkaccellabel.c:121
1068msgid "keyboard label|Shift"
1069msgstr "Shift"
1070
1071#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1072#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
1073#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1074#. * this.
1075#. * And do not translate the part before the |.
1076#.
1077#: ../gtk/gtkaccellabel.c:128
1078msgid "keyboard label|Ctrl"
1079msgstr "Ctrl"
1080
1081#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1082#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
1083#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1084#. * this.
1085#. * And do not translate the part before the |.
1086#.
1087#: ../gtk/gtkaccellabel.c:135
1088msgid "keyboard label|Alt"
1089msgstr "Alt"
1090
1091#. do not translate the part before the |
1092#: ../gtk/gtkaccellabel.c:577
1093msgid "keyboard label|Space"
1094msgstr "Space"
1095
1096#. do not translate the part before the |
1097#: ../gtk/gtkaccellabel.c:581
1098msgid "keyboard label|Backslash"
1099msgstr "\\"
1100
1101#. Translate to calendar:YM if you want years to be displayed
1102#. * before months; otherwise translate to calendar:MY.
1103#. * Do *not* translate it to anything else, if it
1104#. * it isn't calendar:YM or calendar:MY it will not work.
1105#. *
1106#. * Note that this flipping is in top the text direction flipping,
1107#. * so if you have a default text direction of RTL and YM, then
1108#. * the year will appear on the right.
1109#.
1110#: ../gtk/gtkcalendar.c:647
1111msgid "calendar:MY"
1112msgstr "calendar:MY"
1113
1114#. Translate to calendar:week_start:0 if you want Sunday to be the
1115#. * first day of the week to calendar:week_start:1 if you want Monday
1116#. * to be the first day of the week, and so on.
1117#.
1118#: ../gtk/gtkcalendar.c:661
1119msgid "calendar:week_start:0"
1120msgstr "calendar:week_start:1"
1121
1122#. Translators:  This is a text measurement template.
1123#. * Translate it to the widest year text.
1124#. *
1125#. * Don't include the prefix "year measurement template|"
1126#. * in the translation.
1127#. *
1128#. * If you don't understand this, leave it as "2000"
1129#.
1130#: ../gtk/gtkcalendar.c:1549
1131msgid "year measurement template|2000"
1132msgstr "2000"
1133
1134#. Translators: This dictates how the year is displayed in
1135#. * gtkcalendar widget.  See strftime() manual for the format.
1136#. * Use only ASCII in the translation.
1137#. *
1138#. * Also look for the msgid "year measurement template|2000".
1139#. * Translate that entry to a year with the widest output of this
1140#. * msgid.
1141#. *
1142#. * Don't include the prefix "calendar year format|" in the
1143#. * translation. "%Y" is appropriate for most locales.
1144#.
1145#: ../gtk/gtkcalendar.c:1826
1146msgid "calendar year format|%Y"
1147msgstr "%Y"
1148
1149#. do not translate the part before the |
1150#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:237 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:295
1151#, c-format
1152msgid "progress bar label|%d %%"
1153msgstr "%d %%"
1154
1155#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:221 ../gtk/gtkcolorbutton.c:576
1156msgid "Pick a Color"
1157msgstr "Избор на цвят"
1158
1159#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:467
1160msgid "Received invalid color data\n"
1161msgstr "Получени са невалидни данни за цвета\n"
1162
1163#: ../gtk/gtkcolorsel.c:565
1164msgid ""
1165"The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
1166"now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as "
1167"current by dragging it to the other color swatch alongside."
1168msgstr ""
1169"Предишният избран цвят, за сравнение с цвета, който сте избрали сега. Може "
1170"да изтеглите този цвят върху палитрата или да зададете този цвят като текущ "
1171"като го издърпате върху цвета за избор."
1172
1173#: ../gtk/gtkcolorsel.c:570
1174msgid ""
1175"The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save "
1176"it for use in the future."
1177msgstr ""
1178"Цветът, който сте избрали. Може да го изтеглите върху палитрата, за да го "
1179"запазите за бъдеща употреба."
1180
1181#: ../gtk/gtkcolorsel.c:961
1182msgid "_Save color here"
1183msgstr "_Запазване на цвета тук"
1184
1185#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1166
1186msgid ""
1187"Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, "
1188"drag a color swatch here or right-click it and select \"Save color here.\""
1189msgstr ""
1190"Натиснете на този елемент от палитрата, за да го направите текущ цвят. За да "
1191"смените цвета, изтеглете примерен цвят тук или натиснете десния клавиш и "
1192"изберете „Запазване на цвета тук“."
1193
1194#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1953
1195msgid ""
1196"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
1197"lightness of that color using the inner triangle."
1198msgstr ""
1199"Изберете цвета, който Ви трябва, от външния пръстен. Изберете светлостта му "
1200"чрез вътрешния триъгълник."
1201
1202#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1978
1203msgid ""
1204"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
1205"that color."
1206msgstr ""
1207"Натиснете върху пипетката, а след това на цвят върху Вашия екран, за да го "
1208"изберете."
1209
1210#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1987
1211msgid "_Hue:"
1212msgstr "_Нюанс:"
1213
1214#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1988
1215msgid "Position on the color wheel."
1216msgstr "Позиция върху цветното колело."
1217
1218#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1990
1219msgid "_Saturation:"
1220msgstr "_Наситеност:"
1221
1222#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1991
1223msgid "\"Deepness\" of the color."
1224msgstr "„Дълбочина“ на цвят."
1225
1226#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1992
1227msgid "_Value:"
1228msgstr "_Стойност:"
1229
1230#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1993
1231msgid "Brightness of the color."
1232msgstr "Яркост на цвета."
1233
1234#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1994
1235msgid "_Red:"
1236msgstr "_Червено:"
1237
1238#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1995
1239msgid "Amount of red light in the color."
1240msgstr "Количеството червена светлина в цвета."
1241
1242#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1996
1243msgid "_Green:"
1244msgstr "_Зелено:"
1245
1246#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1997
1247msgid "Amount of green light in the color."
1248msgstr "Количеството зелена светлина в цвета."
1249
1250#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1998
1251msgid "_Blue:"
1252msgstr "_Синьо:"
1253
1254#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1999
1255msgid "Amount of blue light in the color."
1256msgstr "Количеството синя светлина в цвета."
1257
1258#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2002
1259msgid "_Opacity:"
1260msgstr "Н_епрозрачност:"
1261
1262#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2010 ../gtk/gtkcolorsel.c:2021
1263msgid "Transparency of the color."
1264msgstr "Прозрачност на цвята."
1265
1266#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2028
1267msgid "Color _Name:"
1268msgstr "Име на _цвят:"
1269
1270#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2043
1271msgid ""
1272"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
1273"such as 'orange' in this entry."
1274msgstr ""
1275"Може да въведете цвят като шестнадесетична стойност за HTML или можете "
1276"просто да посочите името му."
1277
1278#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2062
1279msgid "_Palette"
1280msgstr "_Палитра"
1281
1282#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2094
1283msgid "Color Wheel"
1284msgstr "Цветова палитра"
1285
1286#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:123
1287msgid "Color Selection"
1288msgstr "Избор на цвят"
1289
1290#: ../gtk/gtkentry.c:4560 ../gtk/gtktextview.c:7125
1291msgid "Select _All"
1292msgstr "Избиране на _всичко"
1293
1294#: ../gtk/gtkentry.c:4570 ../gtk/gtktextview.c:7135
1295msgid "Input _Methods"
1296msgstr "_Методи за вход"
1297
1298#: ../gtk/gtkentry.c:4581 ../gtk/gtktextview.c:7146
1299msgid "_Insert Unicode Control Character"
1300msgstr "_Вмъкване на контролен символ за Уникод"
1301
1302#: ../gtk/gtkfilechooser.c:1672 ../gtk/gtkfilechooser.c:1716
1303#: ../gtk/gtkfilechooser.c:1791 ../gtk/gtkfilechooser.c:1835
1304#, c-format
1305msgid "Invalid filename: %s"
1306msgstr "Невалидно име на файла: %s"
1307
1308#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:67
1309msgid "Select A File"
1310msgstr "Избор на файл"
1311
1312#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:68 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1423
1313#: ../gtk/gtkpathbar.c:1020
1314msgid "Home"
1315msgstr "Домашна папка"
1316
1317#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:69 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1458
1318#: ../gtk/gtkpathbar.c:1022
1319msgid "Desktop"
1320msgstr "Работен плот"
1321
1322#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:70
1323msgid "(None)"
1324msgstr "(без)"
1325
1326#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:1531
1327msgid "Other..."
1328msgstr "Друго..."
1329
1330#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1000
1331msgid "Could not retrieve information about the file"
1332msgstr "Информацията за файла не може да бъде получена"
1333
1334#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1011
1335msgid "Could not add a bookmark"
1336msgstr "Не може да бъде добавена отметка"
1337
1338#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1022
1339msgid "Could not remove bookmark"
1340msgstr "Не може да бъде премахната отметка"
1341
1342#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1033
1343msgid "The folder could not be created"
1344msgstr "Папката не може да бъде създадена"
1345
1346#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1046
1347msgid ""
1348"The folder could not be created, as a file with the same name already "
1349"exists.  Try using a different name for the folder, or rename the file first."
1350msgstr ""
1351"Папката не можа да бъде създадена, понеже вече съществува файл със същото "
1352"име. Опитайте с друго име на папката или преименувайте файла."
1353
1354#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1059
1355msgid "Invalid file name"
1356msgstr "Невалидно име на файл"
1357
1358#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1069
1359msgid "The folder contents could not be displayed"
1360msgstr "Съдържанието на папката не може да бъде показано"
1361
1362#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1289
1363#, c-format
1364msgid "Could not get information about '%s': %s"
1365msgstr "Информацията за „%s“ не може да бъде получена: %s"
1366
1367#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2353
1368#, c-format
1369msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
1370msgstr "Добавяне на папката „%s“ към отметките"
1371
1372#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2394
1373msgid "Add the current folder to the bookmarks"
1374msgstr "Добавяне на текущата папка към отметките"
1375
1376#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2396
1377msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
1378msgstr "Добавяне на избраните папки към отметките"
1379
1380#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2436
1381#, c-format
1382msgid "Remove the bookmark '%s'"
1383msgstr "Премахване на отметката - „%s“"
1384
1385#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2867
1386#, c-format
1387msgid "Could not add a bookmark for '%s' because it is an invalid path name."
1388msgstr ""
1389"Не може да се добави отметка за „%s“, понеже това е невалидно име на път."
1390
1391#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3082
1392msgid "Remove"
1393msgstr "Премахване"
1394
1395#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3091
1396msgid "Rename..."
1397msgstr "Преименуване..."
1398
1399#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3214
1400msgid "Shortcuts"
1401msgstr "Бързи клавиши"
1402
1403#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3268
1404msgid "Folder"
1405msgstr "Папка"
1406
1407#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3324 ../gtk/gtkstock.c:317
1408msgid "_Add"
1409msgstr "_Добавяне"
1410
1411#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3331
1412msgid "Add the selected folder to the Bookmarks"
1413msgstr "Добавяне на избраната папка към отметките"
1414
1415#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3336 ../gtk/gtkstock.c:398
1416msgid "_Remove"
1417msgstr "_Премахване"
1418
1419#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3343
1420msgid "Remove the selected bookmark"
1421msgstr "Изтриване на избраната отметка"
1422
1423#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3443
1424msgid "Could not select file"
1425msgstr "Не може да бъде избран файл"
1426
1427#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3499
1428#, c-format
1429msgid "Could not select file '%s' because it is an invalid path name."
1430msgstr ""
1431"Файлът „%s“ не може да бъде избран, понеже това е невалидно име на път."
1432
1433#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3571
1434msgid "_Add to Bookmarks"
1435msgstr "_Добавяне към отметките"
1436
1437#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3581
1438msgid "Open _Location"
1439msgstr "Отваряне на _местоположение"
1440
1441#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3593
1442msgid "Show _Hidden Files"
1443msgstr "Показване на _скритите файлове"
1444
1445#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3717 ../gtk/gtkfilesel.c:763
1446msgid "Files"
1447msgstr "Файлове"
1448
1449#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3762
1450msgid "Name"
1451msgstr "Име"
1452
1453#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3787
1454msgid "Size"
1455msgstr "Размер"
1456
1457#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3800
1458msgid "Modified"
1459msgstr "Променян на"
1460
1461#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3832
1462msgid "Select which types of files are shown"
1463msgstr "Избор на видовете файлове, които се показват"
1464
1465#. Create Folder
1466#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3868
1467msgid "Create Fo_lder"
1468msgstr "Създаване на _папка"
1469
1470#. Name entry
1471#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3989
1472msgid "_Name:"
1473msgstr "_Име:"
1474
1475#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4029
1476msgid "_Browse for other folders"
1477msgstr "_Отваряне на други папки"
1478
1479#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4284
1480msgid "Save in _folder:"
1481msgstr "Запазване в п_апка:"
1482
1483#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4286
1484msgid "Create in _folder:"
1485msgstr "Създаване в _папка:"
1486
1487#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5318
1488msgid "Cannot change to folder because it is not local"
1489msgstr "Не може да е тази папка, защото тя не е локална"
1490
1491#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5880
1492#, c-format
1493msgid "Shortcut %s does not exist"
1494msgstr "Бързият клавиш „%s“ не съществува"
1495
1496#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6135
1497#, c-format
1498msgid "A file named \"%s\" already exists.  Do you want to replace it?"
1499msgstr "Вече съществува файл с име „%s“. Искате ли да го замените?"
1500
1501#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6138
1502#, c-format
1503msgid ""
1504"The file already exists in \"%s\".  Replacing it will overwrite its contents."
1505msgstr ""
1506"Вече съществува файл с такова име в „%s“. Заменянето му ще унищожи старото "
1507"му съдържание."
1508
1509#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6143
1510msgid "_Replace"
1511msgstr "_Замяна"
1512
1513#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6634
1514#, c-format
1515msgid "Could not mount %s"
1516msgstr "Не може да се монтира „%s“"
1517
1518#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6926
1519msgid "Type name of new folder"
1520msgstr "Напишете името на новата папка"
1521
1522#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6968
1523#, c-format
1524msgid "%d byte"
1525msgid_plural "%d bytes"
1526msgstr[0] "%d байт"
1527msgstr[1] "%d байта"
1528
1529#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6970
1530#, c-format
1531msgid "%.1f K"
1532msgstr "%.1f K"
1533
1534#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6972
1535#, c-format
1536msgid "%.1f M"
1537msgstr "%.1f M"
1538
1539#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6974
1540#, c-format
1541msgid "%.1f G"
1542msgstr "%.1f G"
1543
1544#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7020 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7044
1545msgid "Unknown"
1546msgstr "Неизвестен"
1547
1548#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7031
1549msgid "Today"
1550msgstr "Днес"
1551
1552#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7033
1553msgid "Yesterday"
1554msgstr "Вчера"
1555
1556#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7115
1557msgid "Cannot change folder"
1558msgstr "Не може да се смени текущата папка"
1559
1560#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7116
1561msgid "The folder you specified is an invalid path."
1562msgstr "Посочената папка е невалиден път."
1563
1564#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7155
1565#, c-format
1566msgid "Could not build file name from '%s' and '%s'"
1567msgstr "Не може да се създаде име на файл от „%s“ и „%s“"
1568
1569#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7191
1570msgid "Could not select item"
1571msgstr "Елементът не може да бъде избран"
1572
1573#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7231
1574msgid "Open Location"
1575msgstr "Отваряне на местоположение"
1576
1577#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7238
1578msgid "Save in Location"
1579msgstr "Запазване в"
1580
1581#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7265
1582msgid "_Location:"
1583msgstr "_Местоположение"
1584
1585#: ../gtk/gtkfilesel.c:727
1586msgid "Folders"
1587msgstr "Папки"
1588
1589#: ../gtk/gtkfilesel.c:731
1590msgid "Fol_ders"
1591msgstr "Па_пки"
1592
1593#: ../gtk/gtkfilesel.c:767
1594msgid "_Files"
1595msgstr "_Файлове"
1596
1597#: ../gtk/gtkfilesel.c:855 ../gtk/gtkfilesel.c:2242
1598#, c-format
1599msgid "Folder unreadable: %s"
1600msgstr "Папката не може да се прочете: %s"
1601
1602#: ../gtk/gtkfilesel.c:984
1603#, c-format
1604msgid ""
1605"The file \"%s\" resides on another machine (called %s) and may not be "
1606"available to this program.\n"
1607"Are you sure that you want to select it?"
1608msgstr ""
1609"Файлът „%s“ се намира на друга машина, чието име е %s, и може да не е "
1610"наличен за тази програма.\n"
1611"Сигурни ли сте, че искате да го изберете?"
1612
1613#: ../gtk/gtkfilesel.c:1114
1614msgid "_New Folder"
1615msgstr "_Нова папка"
1616
1617#: ../gtk/gtkfilesel.c:1125
1618msgid "De_lete File"
1619msgstr "Из_триване на файл"
1620
1621#: ../gtk/gtkfilesel.c:1136
1622msgid "_Rename File"
1623msgstr "_Преименуване на файл"
1624
1625#: ../gtk/gtkfilesel.c:1438
1626#, c-format
1627msgid ""
1628"The folder name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
1629msgstr ""
1630"Името на папката „%s“ съдържа символи, които не са позволени в имена на "
1631"файлове"
1632
1633#: ../gtk/gtkfilesel.c:1440
1634#, c-format
1635msgid ""
1636"Error creating folder \"%s\": %s\n"
1637"%s"
1638msgstr ""
1639"Грешка при създаването на папка „%s“: %s\n"
1640"%s"
1641
1642#: ../gtk/gtkfilesel.c:1441 ../gtk/gtkfilesel.c:1677
1643msgid "You probably used symbols not allowed in filenames."
1644msgstr "Вероятно използвате символи, които не са позволени в имена на файлове"
1645
1646#: ../gtk/gtkfilesel.c:1449
1647#, c-format
1648msgid "Error creating folder \"%s\": %s\n"
1649msgstr "Грешка при създаването на папка „%s“: %s\n"
1650
1651#: ../gtk/gtkfilesel.c:1483
1652msgid "New Folder"
1653msgstr "Нова папка"
1654
1655#: ../gtk/gtkfilesel.c:1498
1656msgid "_Folder name:"
1657msgstr "_Име на папката:"
1658
1659#: ../gtk/gtkfilesel.c:1522
1660msgid "C_reate"
1661msgstr "_Създаване"
1662
1663#: ../gtk/gtkfilesel.c:1565
1664#, c-format
1665msgid "The filename \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
1666msgstr ""
1667"В името на файла „%s“ има символи, които не са позволени в имена на файлове"
1668
1669#: ../gtk/gtkfilesel.c:1568
1670#, c-format
1671msgid ""
1672"Error deleting file \"%s\": %s\n"
1673"%s"
1674msgstr ""
1675"Грешка при изтриването на файла „%s“: %s\n"
1676"%s"
1677
1678#: ../gtk/gtkfilesel.c:1570 ../gtk/gtkfilesel.c:1691
1679msgid "It probably contains symbols not allowed in filenames."
1680msgstr "Вероятно съдържа символи, които не са позволени в имена на файлове."
1681
1682#: ../gtk/gtkfilesel.c:1579
1683#, c-format
1684msgid "Error deleting file \"%s\": %s"
1685msgstr "Грешка при изтриването на файла „%s“: %s"
1686
1687#: ../gtk/gtkfilesel.c:1622
1688#, c-format
1689msgid "Really delete file \"%s\"?"
1690msgstr "Действително ли искате файлът „%s“ да бъде изтрит?"
1691
1692#: ../gtk/gtkfilesel.c:1627
1693msgid "Delete File"
1694msgstr "Изтриване на файл"
1695
1696#: ../gtk/gtkfilesel.c:1673 ../gtk/gtkfilesel.c:1687
1697#, c-format
1698msgid "The file name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
1699msgstr ""
1700"Името на файла „%s“ съдържа символи, които не са позволени в имена на файлове"
1701
1702#: ../gtk/gtkfilesel.c:1675
1703#, c-format
1704msgid ""
1705"Error renaming file to \"%s\": %s\n"
1706"%s"
1707msgstr ""
1708"Грешка при преименуването на файла на „%s“: %s\n"
1709"%s"
1710
1711#: ../gtk/gtkfilesel.c:1689
1712#, c-format
1713msgid ""
1714"Error renaming file \"%s\": %s\n"
1715"%s"
1716msgstr ""
1717"Грешка при преименуването на файла „%s“: %s\n"
1718"%s"
1719
1720#: ../gtk/gtkfilesel.c:1699
1721#, c-format
1722msgid "Error renaming file \"%s\" to \"%s\": %s"
1723msgstr "Грешка при преименуването на файла „%s“ на „%s“: %s"
1724
1725#: ../gtk/gtkfilesel.c:1746
1726msgid "Rename File"
1727msgstr "Преименуване на файл"
1728
1729#: ../gtk/gtkfilesel.c:1761
1730#, c-format
1731msgid "Rename file \"%s\" to:"
1732msgstr "Преименуване на файла „%s“ на:"
1733
1734#: ../gtk/gtkfilesel.c:1790
1735msgid "_Rename"
1736msgstr "_Преименуване"
1737
1738#: ../gtk/gtkfilesel.c:2222
1739msgid "_Selection: "
1740msgstr "_Избор: "
1741
1742#: ../gtk/gtkfilesel.c:3147
1743#, c-format
1744msgid ""
1745"The filename \"%s\" couldn't be converted to UTF-8. (try setting the "
1746"environment variable G_FILENAME_ENCODING): %s"
1747msgstr ""
1748"Името на файла „%s“ не може да бъде конвертирано към UTF-8 (опитайте се да "
1749"зададете променливата на средата G_FILENAME_ENCODING): %s"
1750
1751#: ../gtk/gtkfilesel.c:3150
1752msgid "Invalid UTF-8"
1753msgstr "Грешен UTF-8"
1754
1755#: ../gtk/gtkfilesel.c:4027
1756msgid "Name too long"
1757msgstr "Името е твърде дълго"
1758
1759#: ../gtk/gtkfilesel.c:4029
1760msgid "Couldn't convert filename"
1761msgstr "Името на файла не може да бъде конвертирано"
1762
1763#: ../gtk/gtkfilesystemmodel.c:1271
1764msgid "(Empty)"
1765msgstr "(Празно)"
1766
1767#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:476 ../gtk/gtkfilesystemunix.c:682
1768#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1858 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:471
1769#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:484 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1496
1770#, c-format
1771msgid "Error getting information for '%s': %s"
1772msgstr "Грешка при получаването на информация за „%s“: %s"
1773
1774#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:551 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:526
1775#, c-format
1776msgid "Error creating directory '%s': %s"
1777msgstr "Грешка при създаването на папка „%s“: %s"
1778
1779#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:631 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:586
1780msgid "This file system does not support mounting"
1781msgstr "Тази файлова система не поддържа монтиране"
1782
1783#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:639
1784msgid "File System"
1785msgstr "Файлова система"
1786
1787#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:796
1788#, c-format
1789msgid "Could not get a stock icon for %s"
1790msgstr "Не може да се извлече стандартната икона за %s"
1791
1792#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:891
1793#, c-format
1794msgid ""
1795"The name \"%s\" is not valid because it contains the character \"%s\". "
1796"Please use a different name."
1797msgstr ""
1798"Името „%s“ е невалидно защото съдържа знака „%s“. Използвайте различно име."
1799
1800#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1463 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1036
1801#, c-format
1802msgid "Bookmark saving failed: %s"
1803msgstr "Запазването на отметката беше неуспешно: %s"
1804
1805#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1518
1806#, c-format
1807msgid "'%s' already exists in the bookmarks list"
1808msgstr "„%s“ вече съществува в списъка с отметки"
1809
1810#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1590
1811#, c-format
1812msgid "'%s' does not exist in the bookmarks list"
1813msgstr "„%s“ не съществува в списъка с отметки"
1814
1815#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1818
1816#, c-format
1817msgid "Error getting information for '/': %s"
1818msgstr "Грешка при получаването на информация за „/“: %s"
1819
1820#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:600
1821#, c-format
1822msgid "Network Drive (%s)"
1823msgstr "Мрежово устройство (%s)"
1824
1825#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:639
1826#, c-format
1827msgid "%s (%s)"
1828msgstr "%s (%s)"
1829
1830#: ../gtk/gtkfontbutton.c:179 ../gtk/gtkfontbutton.c:292
1831msgid "Pick a Font"
1832msgstr "Избор на шрифт"
1833
1834#. Initialize fields
1835#: ../gtk/gtkfontbutton.c:286
1836msgid "Sans 12"
1837msgstr "Sans 12"
1838
1839#: ../gtk/gtkfontbutton.c:804
1840msgid "Font"
1841msgstr "Шрифт"
1842
1843#. This is the default text shown in the preview entry, though the user
1844#. can set it. Remember that some fonts only have capital letters.
1845#: ../gtk/gtkfontsel.c:74
1846msgid "abcdefghijk ABCDEFGHIJK"
1847msgstr "абвгде АБВГДЕ abcde ABCDE"
1848
1849#: ../gtk/gtkfontsel.c:361
1850msgid "_Family:"
1851msgstr "_Фамилия:"
1852
1853#: ../gtk/gtkfontsel.c:367
1854msgid "_Style:"
1855msgstr "_Стил:"
1856
1857#: ../gtk/gtkfontsel.c:373
1858msgid "Si_ze:"
1859msgstr "Раз_мер:"
1860
1861#. create the text entry widget
1862#: ../gtk/gtkfontsel.c:549
1863msgid "_Preview:"
1864msgstr "_Преглед:"
1865
1866#: ../gtk/gtkfontsel.c:1383
1867msgid "Font Selection"
1868msgstr "Избор на шрифт"
1869
1870#: ../gtk/gtkgamma.c:401
1871msgid "Gamma"
1872msgstr "Гама"
1873
1874#: ../gtk/gtkgamma.c:411
1875msgid "_Gamma value"
1876msgstr "_Стойност на гама"
1877
1878#. Remove this icon source so we don't keep trying to
1879#. * load it.
1880#.
1881#: ../gtk/gtkiconfactory.c:1656
1882#, c-format
1883msgid "Error loading icon: %s"
1884msgstr "Грешка при зареждането на икона: %s"
1885
1886#: ../gtk/gtkicontheme.c:1292
1887#, c-format
1888msgid ""
1889"Could not find the icon '%s'. The '%s' theme\n"
1890"was not found either, perhaps you need to install it.\n"
1891"You can get a copy from:\n"
1892"\t%s"
1893msgstr ""
1894"Иконата „%s“ не може да бъде намерена. Темата „%s“\n"
1895"също не беше намерена. Вероятно трябва да я инсталирате.\n"
1896"Можете да я получите от:\n"
1897"\t%s"
1898
1899#: ../gtk/gtkicontheme.c:1365
1900#, c-format
1901msgid "Icon '%s' not present in theme"
1902msgstr "Иконата „%s“ не е включена в темата"
1903
1904#: ../gtk/gtkimmodule.c:427
1905msgid "Default"
1906msgstr "Стандартен"
1907
1908#: ../gtk/gtkinputdialog.c:235
1909msgid "Input"
1910msgstr "Вход"
1911
1912#: ../gtk/gtkinputdialog.c:244
1913msgid "No extended input devices"
1914msgstr "Няма разширено входно устройство"
1915
1916#: ../gtk/gtkinputdialog.c:256
1917msgid "_Device:"
1918msgstr "_Устройство:"
1919
1920#: ../gtk/gtkinputdialog.c:273
1921msgid "Disabled"
1922msgstr "Забранено"
1923
1924#: ../gtk/gtkinputdialog.c:280
1925msgid "Screen"
1926msgstr "Екран"
1927
1928#: ../gtk/gtkinputdialog.c:287
1929msgid "Window"
1930msgstr "Прозорец"
1931
1932#: ../gtk/gtkinputdialog.c:294
1933msgid "_Mode: "
1934msgstr "_Режим:"
1935
1936#. The axis listbox
1937#: ../gtk/gtkinputdialog.c:325
1938msgid "_Axes"
1939msgstr "_Оси"
1940
1941#. Keys listbox
1942#: ../gtk/gtkinputdialog.c:342
1943msgid "_Keys"
1944msgstr "_Клавиши"
1945
1946#: ../gtk/gtkinputdialog.c:562
1947msgid "X"
1948msgstr "X"
1949
1950#: ../gtk/gtkinputdialog.c:563
1951msgid "Y"
1952msgstr "Y"
1953
1954#: ../gtk/gtkinputdialog.c:564
1955msgid "Pressure"
1956msgstr "Натиск"
1957
1958#: ../gtk/gtkinputdialog.c:565
1959msgid "X Tilt"
1960msgstr "Наклон по X"
1961
1962#: ../gtk/gtkinputdialog.c:566
1963msgid "Y Tilt"
1964msgstr "Наклон по Y"
1965
1966#: ../gtk/gtkinputdialog.c:567
1967msgid "Wheel"
1968msgstr "Колелце"
1969
1970#: ../gtk/gtkinputdialog.c:607
1971msgid "none"
1972msgstr "без"
1973
1974#: ../gtk/gtkinputdialog.c:643 ../gtk/gtkinputdialog.c:679
1975msgid "(disabled)"
1976msgstr "(забранен)"
1977
1978#: ../gtk/gtkinputdialog.c:672
1979msgid "(unknown)"
1980msgstr "(неизвестен)"
1981
1982#. and clear button
1983#: ../gtk/gtkinputdialog.c:759
1984msgid "clear"
1985msgstr "изчистване"
1986
1987#: ../gtk/gtklabel.c:3985
1988msgid "Select All"
1989msgstr "Избиране на всичко"
1990
1991#. Description of --gtk-module=MODULES in --help output
1992#: ../gtk/gtkmain.c:400
1993msgid "Load additional GTK+ modules"
1994msgstr "Зареждане на допълнителни модули на GTK+"
1995
1996#. Placeholder in --gtk-module=MODULES in --help output
1997#: ../gtk/gtkmain.c:401
1998msgid "MODULES"
1999msgstr "МОДУЛИ"
2000
2001#. Description of --g-fatal-warnings in --help output
2002#: ../gtk/gtkmain.c:403
2003msgid "Make all warnings fatal"
2004msgstr "Всички предупреждения да са фатални"
2005
2006#. Description of --gtk-debug=FLAGS in --help output
2007#: ../gtk/gtkmain.c:406
2008msgid "GTK+ debugging flags to set"
2009msgstr "Флаговете за изчистване на грешки на GTK+, които да бъдат зададени"
2010
2011#. Description of --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
2012#: ../gtk/gtkmain.c:409
2013msgid "GTK+ debugging flags to unset"
2014msgstr "Флаговете за изчистване на грешки на GTK+, които да не бъдат зададени"
2015
2016#. Translate to default:RTL if you want your widgets
2017#. * to be RTL, otherwise translate to default:LTR.
2018#. * Do *not* translate it to "predefinito:LTR", if it
2019#. * it isn't default:LTR or default:RTL it will not work
2020#.
2021#: ../gtk/gtkmain.c:493
2022msgid "default:LTR"
2023msgstr "default:LTR"
2024
2025#: ../gtk/gtkmain.c:576
2026msgid "GTK+ Options"
2027msgstr "Настройки на GTK+"
2028
2029#: ../gtk/gtkmain.c:576
2030msgid "Show GTK+ Options"
2031msgstr "Показване на настройките на GTK+"
2032
2033#: ../gtk/gtknotebook.c:2718 ../gtk/gtknotebook.c:5062
2034#, c-format
2035msgid "Page %u"
2036msgstr "Страница %u"
2037
2038#: ../gtk/gtkradiotoolbutton.c:92
2039msgid "Group"
2040msgstr "Група"
2041
2042#: ../gtk/gtkradiotoolbutton.c:93
2043msgid "The radio tool button whose group this button belongs to."
2044msgstr "Групата радио-бутони, към които този принадлежи."
2045
2046#: ../gtk/gtkrc.c:2400
2047#, c-format
2048msgid "Unable to find include file: \"%s\""
2049msgstr "Файлът за включване - „%s“ не може да бъде намерен"
2050
2051#: ../gtk/gtkrc.c:3042 ../gtk/gtkrc.c:3045
2052#, c-format
2053msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\""
2054msgstr "Графичният файл не може да бъде открит в пътя за изображения: „%s“"
2055
2056#: ../gtk/gtkrc.c:3480
2057#, c-format
2058msgid "Pixmap path element: \"%s\" must be absolute, %s, line %d"
2059msgstr ""
2060"Елементът за път за изображения - „%s“ трябва да указва абсолютен път. %s, "
2061"ред %d"
2062
2063#. KEEP IN SYNC with gtkiconfactory.c stock icons, when appropriate
2064#: ../gtk/gtkstock.c:308
2065msgid "Information"
2066msgstr "Информация"
2067
2068#: ../gtk/gtkstock.c:309
2069msgid "Warning"
2070msgstr "Предупреждение"
2071
2072#: ../gtk/gtkstock.c:310
2073msgid "Error"
2074msgstr "Грешка"
2075
2076#: ../gtk/gtkstock.c:311
2077msgid "Question"
2078msgstr "Въпрос"
2079
2080#. FIXME these need accelerators when appropriate, and
2081#. * need the mnemonics to be rationalized
2082#.
2083#: ../gtk/gtkstock.c:316
2084msgid "_About"
2085msgstr "_Относно"
2086
2087#: ../gtk/gtkstock.c:318
2088msgid "_Apply"
2089msgstr "_Използване"
2090
2091#: ../gtk/gtkstock.c:319
2092msgid "_Bold"
2093msgstr "_Получерно"
2094
2095#: ../gtk/gtkstock.c:320
2096msgid "_Cancel"
2097msgstr "_Отказване"
2098
2099#: ../gtk/gtkstock.c:321
2100msgid "_CD-Rom"
2101msgstr "_CD-Rom"
2102
2103#: ../gtk/gtkstock.c:322
2104msgid "_Clear"
2105msgstr "_Изчистване"
2106
2107#: ../gtk/gtkstock.c:323
2108msgid "_Close"
2109msgstr "_Затваряне"
2110
2111#: ../gtk/gtkstock.c:324
2112msgid "_Convert"
2113msgstr "Кон_вертиране"
2114
2115#: ../gtk/gtkstock.c:325
2116msgid "_Copy"
2117msgstr "_Копиране"
2118
2119#: ../gtk/gtkstock.c:326
2120msgid "Cu_t"
2121msgstr "От_рязване"
2122
2123#: ../gtk/gtkstock.c:327
2124msgid "_Delete"
2125msgstr "_Изтриване"
2126
2127#: ../gtk/gtkstock.c:328
2128msgid "_Execute"
2129msgstr "_Изпълняване"
2130
2131#: ../gtk/gtkstock.c:329
2132msgid "_Edit"
2133msgstr "_Редактиране"
2134
2135#: ../gtk/gtkstock.c:330
2136msgid "_Find"
2137msgstr "_Търсене"
2138
2139#: ../gtk/gtkstock.c:331
2140msgid "Find and _Replace"
2141msgstr "Търсене и _замяна"
2142
2143#: ../gtk/gtkstock.c:332
2144msgid "_Floppy"
2145msgstr "_Дискета"
2146
2147#: ../gtk/gtkstock.c:333
2148msgid "_Fullscreen"
2149msgstr "На _цял екран"
2150
2151#: ../gtk/gtkstock.c:334
2152msgid "_Leave Fullscreen"
2153msgstr "_Изход от цял екран"
2154
2155#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2156#: ../gtk/gtkstock.c:336
2157msgid "Navigation|_Bottom"
2158msgstr "О_тдолу"
2159
2160#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2161#: ../gtk/gtkstock.c:338
2162msgid "Navigation|_First"
2163msgstr "_Първо"
2164
2165#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2166#: ../gtk/gtkstock.c:340
2167msgid "Navigation|_Last"
2168msgstr "По_следно"
2169
2170#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2171#: ../gtk/gtkstock.c:342
2172msgid "Navigation|_Top"
2173msgstr "_Отгоре"
2174
2175#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2176#: ../gtk/gtkstock.c:344
2177msgid "Navigation|_Back"
2178msgstr "На_зад"
2179
2180#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2181#: ../gtk/gtkstock.c:346
2182msgid "Navigation|_Down"
2183msgstr "На_долу"
2184
2185#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2186#: ../gtk/gtkstock.c:348
2187msgid "Navigation|_Forward"
2188msgstr "Нап_ред"
2189
2190#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2191#: ../gtk/gtkstock.c:350
2192msgid "Navigation|_Up"
2193msgstr "На_горе"
2194
2195#: ../gtk/gtkstock.c:351
2196msgid "_Harddisk"
2197msgstr "_Твърд диск"
2198
2199#: ../gtk/gtkstock.c:352
2200msgid "_Help"
2201msgstr "_Помощ"
2202
2203#: ../gtk/gtkstock.c:353
2204msgid "_Home"
2205msgstr "_Домашна папка"
2206
2207#: ../gtk/gtkstock.c:354
2208msgid "Increase Indent"
2209msgstr "Увеличаване на отместването"
2210
2211#: ../gtk/gtkstock.c:355
2212msgid "Decrease Indent"
2213msgstr "Намаляване на отместването"
2214
2215#: ../gtk/gtkstock.c:356
2216msgid "_Index"
2217msgstr "_Индекс"
2218
2219#: ../gtk/gtkstock.c:357
2220msgid "_Information"
2221msgstr "_Информация"
2222
2223#: ../gtk/gtkstock.c:358
2224msgid "_Italic"
2225msgstr "_Курсив"
2226
2227#: ../gtk/gtkstock.c:359
2228msgid "_Jump to"
2229msgstr "Скок _до"
2230
2231#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2232#: ../gtk/gtkstock.c:361
2233msgid "Justify|_Center"
2234msgstr "_Центриране"
2235
2236#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2237#: ../gtk/gtkstock.c:363
2238msgid "Justify|_Fill"
2239msgstr "_Двустранно"
2240
2241#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2242#: ../gtk/gtkstock.c:365
2243msgid "Justify|_Left"
2244msgstr "_Ляво"
2245
2246#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2247#: ../gtk/gtkstock.c:367
2248msgid "Justify|_Right"
2249msgstr "_Дясно"
2250
2251#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2252#: ../gtk/gtkstock.c:370
2253msgid "Media|_Forward"
2254msgstr "_Напред"
2255
2256#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2257#: ../gtk/gtkstock.c:372
2258msgid "Media|_Next"
2259msgstr "_Следващ"
2260
2261#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2262#: ../gtk/gtkstock.c:374
2263msgid "Media|P_ause"
2264msgstr "П_ауза"
2265
2266#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2267#: ../gtk/gtkstock.c:376
2268msgid "Media|_Play"
2269msgstr "_Изпълнение"
2270
2271#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2272#: ../gtk/gtkstock.c:378
2273msgid "Media|Pre_vious"
2274msgstr "Пре_дишен"
2275
2276#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2277#: ../gtk/gtkstock.c:380
2278msgid "Media|_Record"
2279msgstr "_Запис"
2280
2281#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2282#: ../gtk/gtkstock.c:382
2283msgid "Media|R_ewind"
2284msgstr "Пр_евъртане"
2285
2286#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2287#: ../gtk/gtkstock.c:384
2288msgid "Media|_Stop"
2289msgstr "_Спиране"
2290
2291#: ../gtk/gtkstock.c:385
2292msgid "_Network"
2293msgstr "_Мрежа"
2294
2295#: ../gtk/gtkstock.c:386
2296msgid "_New"
2297msgstr "_Нов"
2298
2299#: ../gtk/gtkstock.c:387
2300msgid "_No"
2301msgstr "_Не"
2302
2303#: ../gtk/gtkstock.c:388
2304msgid "_OK"
2305msgstr "_Добре"
2306
2307#: ../gtk/gtkstock.c:389
2308msgid "_Open"
2309msgstr "_Отваряне"
2310
2311#: ../gtk/gtkstock.c:390
2312msgid "_Paste"
2313msgstr "_Поставяне"
2314
2315#: ../gtk/gtkstock.c:391
2316msgid "_Preferences"
2317msgstr "_Предпочитания"
2318
2319#: ../gtk/gtkstock.c:392
2320msgid "_Print"
2321msgstr "_Печат"
2322
2323#: ../gtk/gtkstock.c:393
2324msgid "Print Pre_view"
2325msgstr "_Мостра на печата"
2326
2327#: ../gtk/gtkstock.c:394
2328msgid "_Properties"
2329msgstr "_Настройки"
2330
2331#: ../gtk/gtkstock.c:395
2332msgid "_Quit"
2333msgstr "_Напускане"
2334
2335#: ../gtk/gtkstock.c:396
2336msgid "_Redo"
2337msgstr "_Напред"
2338
2339#: ../gtk/gtkstock.c:397
2340msgid "_Refresh"
2341msgstr "_Обновяване"
2342
2343#: ../gtk/gtkstock.c:399
2344msgid "_Revert"
2345msgstr "_Връщане"
2346
2347#: ../gtk/gtkstock.c:400
2348msgid "_Save"
2349msgstr "_Запазване"
2350
2351#: ../gtk/gtkstock.c:401
2352msgid "Save _As"
2353msgstr "Запазване _като"
2354
2355#: ../gtk/gtkstock.c:402
2356msgid "_Color"
2357msgstr "_Цвят"
2358
2359#: ../gtk/gtkstock.c:403
2360msgid "_Font"
2361msgstr "_Шрифт"
2362
2363#: ../gtk/gtkstock.c:404
2364msgid "_Ascending"
2365msgstr "_Възходящ"
2366
2367#: ../gtk/gtkstock.c:405
2368msgid "_Descending"
2369msgstr "_Низходящ"
2370
2371#: ../gtk/gtkstock.c:406
2372msgid "_Spell Check"
2373msgstr "_Проверка на правописа"
2374
2375#: ../gtk/gtkstock.c:407
2376msgid "_Stop"
2377msgstr "_Спиране"
2378
2379#: ../gtk/gtkstock.c:408
2380msgid "_Strikethrough"
2381msgstr "_Зачертаване"
2382
2383#: ../gtk/gtkstock.c:409
2384msgid "_Undelete"
2385msgstr "Възстановяване на _изтритото"
2386
2387#: ../gtk/gtkstock.c:410
2388msgid "_Underline"
2389msgstr "_Подчертаване"
2390
2391#: ../gtk/gtkstock.c:411
2392msgid "_Undo"
2393msgstr "_Назад"
2394
2395#: ../gtk/gtkstock.c:412
2396msgid "_Yes"
2397msgstr "_Да"
2398
2399#: ../gtk/gtkstock.c:413
2400msgid "_Normal Size"
2401msgstr "_Нормален размер"
2402
2403#: ../gtk/gtkstock.c:414
2404msgid "Best _Fit"
2405msgstr "Най-добро _пасване"
2406
2407#: ../gtk/gtkstock.c:415
2408msgid "Zoom _In"
2409msgstr "_Увеличаване"
2410
2411#: ../gtk/gtkstock.c:416
2412msgid "Zoom _Out"
2413msgstr "_Намаляване"
2414
2415#: ../gtk/gtktextutil.c:53
2416msgid "LRM _Left-to-right mark"
2417msgstr "Маркер за от_ляво-надясно - LRM"
2418
2419#: ../gtk/gtktextutil.c:54
2420msgid "RLM _Right-to-left mark"
2421msgstr "Маркер за от_дясно-наляво - RLM"
2422
2423#: ../gtk/gtktextutil.c:55
2424msgid "LRE Left-to-right _embedding"
2425msgstr "_Вмъкване отляво-надясно - LRE"
2426
2427#: ../gtk/gtktextutil.c:56
2428msgid "RLE Right-to-left e_mbedding"
2429msgstr "В_мъкване отдясно-наляво - RLE"
2430
2431#: ../gtk/gtktextutil.c:57
2432msgid "LRO Left-to-right _override"
2433msgstr "_Задаване отляво-надясно - LRO"
2434
2435#: ../gtk/gtktextutil.c:58
2436msgid "RLO Right-to-left o_verride"
2437msgstr "З_адаване отдясно-наляво - RLO"
2438
2439#: ../gtk/gtktextutil.c:59
2440msgid "PDF _Pop directional formatting"
2441msgstr "Връ_щане на предишната посока за PDF"
2442
2443#: ../gtk/gtktextutil.c:60
2444msgid "ZWS _Zero width space"
2445msgstr "_Интервал с нулева ширина - ZWS"
2446
2447#: ../gtk/gtktextutil.c:61
2448msgid "ZWJ Zero width _joiner"
2449msgstr "_Свръзка с нулева ширина - ZWJ"
2450
2451#: ../gtk/gtktextutil.c:62
2452msgid "ZWNJ Zero width _non-joiner"
2453msgstr "_Развръзка с нулева ширина - ZWNJ"
2454
2455#: ../gtk/gtkthemes.c:71
2456#, c-format
2457msgid "Unable to locate theme engine in module_path: \"%s\","
2458msgstr "Темата не може да бъде открита в пътя с модули: „%s“,"
2459
2460#: ../gtk/gtktipsquery.c:186
2461msgid "--- No Tip ---"
2462msgstr "--- Няма подсказка ---"
2463
2464#: ../gtk/gtkuimanager.c:1154
2465#, c-format
2466msgid "Unknown attribute '%s' on line %d char %d"
2467msgstr "Непознат атрибут „%s“ на ред %d, символ %d"
2468
2469#: ../gtk/gtkuimanager.c:1371
2470#, c-format
2471msgid "Unexpected start tag '%s' on line %d char %d"
2472msgstr "Неочакван начален етикет „%s“ на ред %d, символ %d"
2473
2474#: ../gtk/gtkuimanager.c:1461
2475#, c-format
2476msgid "Unexpected character data on line %d char %d"
2477msgstr "Неочаквани символни данни на ред %d, символ %d"
2478
2479#: ../gtk/gtkuimanager.c:2272
2480msgid "Empty"
2481msgstr "Празно"
2482
2483#. ID
2484#: ../modules/input/imam-et.c:454
2485msgid "Amharic (EZ+)"
2486msgstr "Амхарски (EZ+)"
2487
2488#. ID
2489#: ../modules/input/imcedilla.c:91
2490msgid "Cedilla"
2491msgstr "Седила"
2492
2493#. ID
2494#: ../modules/input/imcyrillic-translit.c:217
2495msgid "Cyrillic (Transliterated)"
2496msgstr "Кирилица (транслитерация)"
2497
2498#. ID
2499#: ../modules/input/iminuktitut.c:127
2500msgid "Inuktitut (Transliterated)"
2501msgstr "Ескимоски (транслитерация)"
2502
2503#. ID
2504#: ../modules/input/imipa.c:145
2505msgid "IPA"
2506msgstr "IPA"
2507
2508#. ID
2509#: ../modules/input/imthai-broken.c:178
2510msgid "Thai (Broken)"
2511msgstr "Тайски (не работи)"
2512
2513#. ID
2514#: ../modules/input/imti-er.c:453
2515msgid "Tigrigna-Eritrean (EZ+)"
2516msgstr "Тигрина - Еритрея (EZ+)"
2517
2518#. ID
2519#: ../modules/input/imti-et.c:453
2520msgid "Tigrigna-Ethiopian (EZ+)"
2521msgstr "Тигрина - Етиопия (EZ+)"
2522
2523#. ID
2524#: ../modules/input/imviqr.c:244
2525msgid "Vietnamese (VIQR)"
2526msgstr "Виетнамски (VIQR)"
2527
2528#. ID
2529#: ../modules/input/imxim.c:28
2530msgid "X Input Method"
2531msgstr "Метод за въвеждане към X"
2532
2533#: ../tests/testfilechooser.c:205
2534#, c-format
2535msgid "Could not get information for file '%s': %s"
2536msgstr "Информацията за файла „%s“ не може да бъде получена: %s"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.