source: extras/contact-lookup-applet.HEAD.bg.po @ 12

Last change on this file since 12 was 12, checked in by yavorescu, 17 years ago

(contact-lookup-applet/extras) Осъвременен превод

  • Стандартизиран превод на "Go"
  • Навсякъде "адресна книга" е променено на "адресник" (както е в Evolution)
  • Оправена смислова грешка ("Настройки" в Evolution 2.2.x вече са в менюто "Редактиране")
  • Коригирани 4 обърнати словореда
  • "Автентикация" е променено на "удостоверяване"
  • "widget" е преведено като "приспособление"
File size: 8.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation of contact-lookup-applet.
2# Copyright (C) 2005 THE contact-lookup-applet'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the contact-lookup-applet package.
4# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005.
5#
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: contact-lookup-applet HEAD\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-06-18 18:54+0000\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-06-19 00:55+0300\n"
13"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
19
20#: ../data/GNOME_ContactLookupApplet.server.in.in.h:1
21msgid "Address Book Search"
22msgstr "Търсене в адресника"
23
24#: ../data/GNOME_ContactLookupApplet.server.in.in.h:2
25msgid "Search for a person in your address book"
26msgstr "Търсене на лице в адресника"
27
28#: ../data/GNOME_ContactLookupApplet.xml.h:1
29msgid "_About..."
30msgstr "_Относно..."
31
32#: ../data/GNOME_ContactLookupApplet.xml.h:2
33msgid "_Help"
34msgstr "_Помощ"
35
36#: ../data/contact-lookup-applet.glade.h:1
37msgid "<b>\"Foo\" is online</b>"
38msgstr "<b>\"Хитър Петър\" е на линия</b>"
39
40#: ../data/contact-lookup-applet.glade.h:2
41msgid "<b>Electronic Mail</b>"
42msgstr "<b>Електронна поща</b>"
43
44#: ../data/contact-lookup-applet.glade.h:3
45msgid "<b>Instant Messaging</b>"
46msgstr "<b>Бързи съобщения</b>"
47
48#: ../data/contact-lookup-applet.glade.h:4
49msgid "<b>Video Conferencing</b>"
50msgstr "<b>Видео конференции</b>"
51
52#: ../data/contact-lookup-applet.glade.h:5
53msgid "ADDRESS"
54msgstr "АДРЕС"
55
56#: ../data/contact-lookup-applet.glade.h:6
57msgid "Address Card"
58msgstr "Адресна карта"
59
60#: ../data/contact-lookup-applet.glade.h:7
61msgid "Compose _Mail Message\t"
62msgstr "Създаване на _писмо\t"
63
64#: ../data/contact-lookup-applet.glade.h:8
65msgid "HOME PAGE"
66msgstr "ДОМАШНА СТРАНИЦА"
67
68#: ../data/contact-lookup-applet.glade.h:9
69msgid "NAME"
70msgstr "ИМЕ"
71
72#: ../data/contact-lookup-applet.glade.h:10
73msgid "PHONE"
74msgstr "ТЕЛЕФОН"
75
76#: ../data/contact-lookup-applet.glade.h:11
77msgid "Send _Instant Message"
78msgstr "Изпращане на _бързо съобщение"
79
80#: ../data/contact-lookup-applet.glade.h:12
81msgid "Start _Video Conference"
82msgstr "Започване на _видео конференция"
83
84#: ../data/contact-lookup-applet.glade.h:13
85msgid "VIDEO"
86msgstr "ВИДЕО"
87
88#: ../data/contact-lookup-applet.glade.h:14
89msgid "_Edit Contact Information"
90msgstr "_Редактиране на информацията за контакта"
91
92#: ../data/contact-lookup-applet.glade.h:15
93msgid "_Go"
94msgstr "_Отиване"
95
96#: ../src/contact-dialog.c:53
97#, c-format
98msgid ""
99"<span weight=\"bold\" size=\"large\">Cannot show URL %s:</span>\n"
100"\n"
101"%s"
102msgstr ""
103"<span weight=\"bold\" size=\"large\">Не може да се покаже URL %s:</span>\n"
104"\n"
105"%s"
106
107#: ../src/contact-dialog.c:81
108#, c-format
109msgid ""
110"<span weight=\"bold\" size=\"large\">Cannot send email to %s:</span>\n"
111"\n"
112"%s"
113msgstr ""
114"<span weight=\"bold\" size=\"large\">Не може да се изпрати е-поща до %s:</"
115"span>\n"
116"\n"
117"%s"
118
119#: ../src/contact-dialog.c:100
120#, c-format
121msgid ""
122"<span weight=\"bold\" size=\"large\">Cannot start conference with %s:</"
123"span>\n"
124"\n"
125"%s"
126msgstr ""
127"<span weight=\"bold\" size=\"large\">Не може да се започне конференция с %s:"
128"</span>\n"
129"\n"
130"%s"
131
132#: ../src/contact-dialog.c:321
133msgid " (home)\n"
134msgstr " (домашен)\n"
135
136#: ../src/contact-dialog.c:327
137msgid " (work)\n"
138msgstr " (служебен)\n"
139
140#: ../src/contact-dialog.c:333
141msgid " (mobile)\n"
142msgstr " (мобилен)\n"
143
144#: ../src/contact-lookup-applet.c:59
145#, c-format
146msgid "Unable to search your address book: %s"
147msgstr "Няма достъп до адресника: %s"
148
149#: ../src/contact-lookup-applet.c:63
150msgid "Search your address book"
151msgstr "Търсене в адресника"
152
153#: ../src/contact-lookup-applet.c:95
154#, c-format
155msgid ""
156"<span size='larger' weight='bold'>Error accessing addressbook</span>\n"
157"\n"
158"%s"
159msgstr ""
160"<span size='larger' weight='bold'>Грешка при достъпа до адресника</"
161"span>\n"
162"\n"
163"%s"
164
165#: ../src/contact-lookup-applet.c:126
166msgid "An applet to search your address book."
167msgstr "Аплет за търсене в адресника."
168
169#: ../src/contact-lookup-applet.c:138
170msgid ""
171"<span size='larger' weight='bold'>No Address Books Available</span>\n"
172"\n"
173"There are no address books selected for auto-completion. To select which "
174"address books to use for completion, go to Edit -> Preferences -> "
175"Autocompletion in Evolution."
176msgstr ""
177"<span size='larger' weight='bold'>Няма налични адресници</span>\n"
178"\n"
179"Няма адресници, избрани за автоматично довършване. За да изберете "
180"такива адресници, използвайте менюто на Evolution - Редактиране -> "
181"Настройки -> Автоматично довършване."
182
183#: ../src/e-contact-entry.c:152
184#, c-format
185msgid "Cannot get contact: %s"
186msgstr "Не може да се покаже контакт: %s"
187
188#: ../src/e-contact-entry.c:184
189#, c-format
190msgid "Could not find contact: %s"
191msgstr "Не може да се намери контакт: %s"
192
193#: ../src/e-contact-entry.c:366
194msgid "Cannot create searchable view."
195msgstr "Не може да се създаде преглед за търсене."
196
197#: ../src/e-contact-entry.c:807
198msgid "Success"
199msgstr "Успех"
200
201#: ../src/e-contact-entry.c:809
202msgid "An argument was invalid."
203msgstr "Невалиден аргумент."
204
205#: ../src/e-contact-entry.c:811
206msgid "The address book is busy."
207msgstr "Адресникът е зает."
208
209#: ../src/e-contact-entry.c:813
210msgid "The address book is offline."
211msgstr "Адресникът е изключен."
212
213#: ../src/e-contact-entry.c:815
214msgid "The address book does not exist."
215msgstr "Адресникът не съществува."
216
217#: ../src/e-contact-entry.c:817
218msgid "The \"Me\" contact does not exist."
219msgstr "Контактът \"Аз\" не съществува."
220
221#: ../src/e-contact-entry.c:819
222msgid "The address book is not loaded."
223msgstr "Адресникът не е зареден."
224
225#: ../src/e-contact-entry.c:821
226msgid "The address book is already loaded."
227msgstr "Адресникът вече е зареден."
228
229#: ../src/e-contact-entry.c:823
230msgid "Permission was denied when accessing the address book."
231msgstr "Достъпът до адресника беше отказан."
232
233#: ../src/e-contact-entry.c:825
234msgid "The contact was not found."
235msgstr "Контактът не беше намерен."
236
237#: ../src/e-contact-entry.c:827
238msgid "This contact ID already exists."
239msgstr "Този идентификатор на контакт вече съществува."
240
241#: ../src/e-contact-entry.c:829
242msgid "The protocol is not supported."
243msgstr "Този протокол не се поддържа."
244
245#: ../src/e-contact-entry.c:831
246msgid "The operation was cancelled."
247msgstr "Операцията беше отменена."
248
249#: ../src/e-contact-entry.c:833
250msgid "The operation could not be cancelled."
251msgstr "Неуспех при отмяната на операцията."
252
253#: ../src/e-contact-entry.c:835
254msgid "The address book authentication failed."
255msgstr "Неуспех при удостоверяването за адресника."
256
257#: ../src/e-contact-entry.c:837
258msgid ""
259"Authentication is required to access the address book and was not given."
260msgstr ""
261"Необходимо е удостоверяване за достъп до адресника, а то не беше дадено."
262
263#: ../src/e-contact-entry.c:839
264msgid "A secure connection is not available."
265msgstr "Няма възможност за сигурна връзка."
266
267#: ../src/e-contact-entry.c:841
268msgid "A CORBA error occured whilst accessing the address book."
269msgstr "Грешка в CORBA при достъпа до адресника."
270
271#: ../src/e-contact-entry.c:843
272msgid "The address book source does not exist."
273msgstr "Източникът на адресника не съществува."
274
275#: ../src/e-contact-entry.c:845 ../src/e-contact-entry.c:848
276msgid "An unknown error occured."
277msgstr "Възникна незнайна грешка."
278
279#: ../src/glade-utils.c:49
280#, c-format
281msgid "Couldn't find necessary glade file '%s'"
282msgstr "Не може да бъде намерен необходимия файл на glade \"%s\""
283
284#: ../src/glade-utils.c:59
285#, c-format
286msgid "Glade file '%s' is missing widget '%s'."
287msgstr "Липсва приспособление \"%s\" във файла на glade \"%s\"."
288
289#: ../src/glade-utils.c:139
290#, c-format
291msgid "Glade file is missing widget '%s'"
292msgstr "Липсва приспособление \"%s\" във файла на glade"
293
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.