source: extras/gftp.HEAD.bg.po @ 132

Last change on this file since 132 was 132, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги прегледам и допреведа. Все пак гоним 110%, нали?

File size: 100.9 KB
Line 
1# gFTP Bulgarian .po file
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
8# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
9#
10#
11msgid ""
12msgstr ""
13"Project-Id-Version: gftp\n"
14"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15"POT-Creation-Date: 2005-08-10 18:23+0300\n"
16"PO-Revision-Date: 2005-08-09 10:36+0300\n"
17"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
18"Language-Team: Bulgarian GNOME translation team <dict@fsa-bg.org>\n"
19"MIME-Version: 1.0\n"
20"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
23
24#: ../lib/bookmark.c:38
25#, c-format
26msgid "Invalid URL %s\n"
27msgstr "Невалидно URL %s\n"
28
29#: ../lib/cache.c:50 ../lib/cache.c:64 ../lib/cache.c:77
30#, c-format
31msgid "Error: Invalid line %s in cache index file\n"
32msgstr "Грешка: Невалиден ред %s в индексният файл на временната памет\n"
33
34#: ../lib/cache.c:137 ../lib/fsp.c:537 ../lib/local.c:477
35#, c-format
36msgid "Error: Could not make directory %s: %s\n"
37msgstr "Грешка: Не може да се създаде папка %s: %s\n"
38
39#: ../lib/cache.c:161
40#, c-format
41msgid "Error: Cannot create temporary file: %s\n"
42msgstr "Грешка: Не може да се създаде временен файл: %s\n"
43
44#: ../lib/cache.c:183 ../lib/cache.c:232 ../lib/config_file.c:157
45#: ../lib/config_file.c:163 ../lib/local.c:102 ../lib/local.c:217
46#: ../lib/rfc2068.c:259 ../lib/sshv2.c:1128
47#, c-format
48msgid "Error closing file descriptor: %s\n"
49msgstr "Грешка при затваряне на файловият описател: %s\n"
50
51#: ../lib/cache.c:250 ../lib/fsp.c:128 ../lib/fsp.c:208 ../lib/local.c:136
52#: ../lib/local.c:145 ../lib/local.c:192
53#, c-format
54msgid "Error: Cannot seek on file %s: %s\n"
55msgstr "Грешка: Не може да се извърши „seek“ на файла %s: %s\n"
56
57#: ../lib/config_file.c:126 ../lib/config_file.c:133 ../lib/protocols.c:3000
58#, c-format
59msgid "Error: Cannot open local file %s: %s\n"
60msgstr "Грешка: Не може да се отвори локален файл %s: %s\n"
61
62#: ../lib/config_file.c:143 ../lib/protocols.c:2707 ../lib/sslcommon.c:486
63#, c-format
64msgid "Error: Could not write to socket: %s\n"
65msgstr "Грешка: Не може да се пише в гнездо: %s\n"
66
67#: ../lib/config_file.c:151 ../lib/protocols.c:2631 ../lib/sshv2.c:364
68#: ../lib/sslcommon.c:439
69#, c-format
70msgid "Error: Could not read from socket: %s\n"
71msgstr "Грешка: Не може да се чете от гнездо: %s\n"
72
73#: ../lib/config_file.c:183 ../lib/config_file.c:737
74#, c-format
75msgid "gFTP Error: Bad bookmarks file name %s\n"
76msgstr "Грешка на gFTP: Невалидно име на файла с отметки %s\n"
77
78#: ../lib/config_file.c:192
79#, c-format
80msgid "Warning: Cannot find master bookmark file %s\n"
81msgstr "Предупреждение: Не може да се намери главния файл с отметки %s\n"
82
83#: ../lib/config_file.c:203 ../lib/config_file.c:743
84#, c-format
85msgid "gFTP Error: Cannot open bookmarks file %s: %s\n"
86msgstr "Грешка на gFTP: Не може да се отвори файла с отметки %s: %s\n"
87
88#: ../lib/config_file.c:295 ../lib/config_file.c:317
89#, c-format
90msgid "gFTP Warning: Skipping line %d in bookmarks file: %s\n"
91msgstr "Предупреждение на gFTP: Прескачане на %d ред във файла с отметки: %s\n"
92
93#: ../lib/config_file.c:347
94#, c-format
95msgid "gFTP Warning: Line %d doesn't have enough arguments\n"
96msgstr "Предупреждение на gFTP: %d ред няма достатъчно аргументи\n"
97
98#: ../lib/config_file.c:505
99msgid ""
100"This section specifies which hosts are on the local subnet and won't need to "
101"go out the proxy server (if available). Syntax: dont_use_proxy=.domain or "
102"dont_use_proxy=network number/netmask"
103msgstr ""
104"Тази секция задава кои хостове са в локалната подмрежа и за тях няма нужда "
105"да се използва прокси сървър (ако е наличен). Синтаксис: "
106"dont_use_proxy=домейн или dont_use_proxy=мрежа/маска"
107
108#: ../lib/config_file.c:508
109msgid ""
110"ext=file extenstion:XPM file:Ascii or Binary (A or B):viewer program. Note: "
111"All arguments except the file extension are optional"
112msgstr ""
113"ext=разширение на файл:XPM файл:file:Ascii или двоичен (A или B):програма за "
114"преглед. Забележка: Всички аргументи с изключение на разширението на файла "
115"са незадължителни."
116
117#: ../lib/config_file.c:587 ../lib/config_file.c:832
118#, c-format
119msgid "gFTP Error: Bad config file name %s\n"
120msgstr "Грешка на gFTP: Невалидно име на конфигурационния файл %s\n"
121
122#: ../lib/config_file.c:598
123#, c-format
124msgid "gFTP Error: Could not make directory %s: %s\n"
125msgstr "Грешка на gFTP: Не може да се създаде папката %s: %s\n"
126
127#: ../lib/config_file.c:608
128#, c-format
129msgid "gFTP Error: Cannot find master config file %s\n"
130msgstr ""
131"Грешка на gFTP: Не може да се намери главният конфигурационен файл %s\n"
132
133#: ../lib/config_file.c:610
134#, c-format
135msgid "Did you do a make install?\n"
136msgstr "Пуснахте ли make install?\n"
137
138#: ../lib/config_file.c:619 ../lib/config_file.c:838
139#, c-format
140msgid "gFTP Error: Cannot open config file %s: %s\n"
141msgstr "Грешка на gFTP: Не може да се отвори конфигурационния файл %s: %s\n"
142
143#: ../lib/config_file.c:658
144#, c-format
145msgid "Terminating due to parse errors at line %d in the config file\n"
146msgstr ""
147"Преустановяване на работа поради грешка в анализ на ред №%d в "
148"конфигурационния файл\n"
149
150#: ../lib/config_file.c:664
151#, c-format
152msgid "gFTP Warning: Skipping line %d in config file: %s\n"
153msgstr ""
154"Предупреждение на gFTP: Ред %d в конфигурационния файл бе прескочен: %s\n"
155
156#: ../lib/config_file.c:671
157#, c-format
158msgid "gFTP Error: Bad log file name %s\n"
159msgstr "Грешка на gFTP: Невалидно име на журналния файл %s\n"
160
161#: ../lib/config_file.c:677
162#, c-format
163msgid "gFTP Warning: Cannot open %s for writing: %s\n"
164msgstr "Предупреждение на gFTP: Не може да се отвори %s за запис: %s\n"
165
166#: ../lib/config_file.c:732
167msgid ""
168"Bookmarks file for gFTP. Copyright (C) 1998-2003 Brian Masney <masneyb@gftp."
169"org>. Warning: Any comments that you add to this file WILL be overwritten"
170msgstr ""
171"Файл с отметки за gFTP. Copyright (C) 1998-2003 Brian Masney <masneyb@gftp."
172"org>. Предупреждение: Всички коментари, които добавите към този файл ще "
173"бъдат изтрити при презапис."
174
175#: ../lib/config_file.c:733
176msgid ""
177"Note: The passwords contained inside this file are scrambled. This algorithm "
178"is not secure. This is to avoid your password being easily remembered by "
179"someone standing over your shoulder while you're editing this file. Prior to "
180"this, all passwords were stored in plaintext."
181msgstr ""
182"Забележка: Паролите съдържащи се в този файл са разбъркани. Този алгоритъм "
183"не е защитен. Разбъркването е, за да се избегне вашата парола лесно да бъде "
184"запомнена от някой стоящ зад вас, докато вие редактирате този файл. Преди "
185"всички пароли бяха записвани в прав текст."
186
187#: ../lib/config_file.c:845
188msgid ""
189"Config file for gFTP. Copyright (C) 1998-2003 Brian Masney <masneyb@gftp."
190"org>. Warning: Any comments that you add to this file WILL be overwritten. "
191"If a entry has a (*) in it's comment, you can't change it inside gFTP"
192msgstr ""
193"Конфигурационен файл за gFTP. Авторски права (C) 1998-2003 Brian Masney "
194"<masneyb@gftp.org>. ВНИМАНИЕ: Всички коментари, които добавяте в този файл "
195"ЩЕ бъдат препокрити. Ако записа има (*) в коментара не може да го смените от "
196"gFTP."
197
198#: ../lib/config_file.c:1209 ../lib/protocols.c:383 ../lib/protocols.c:455
199#: ../lib/protocols.c:526 ../lib/rfc2068.c:545 ../lib/rfc2068.c:546
200msgid "<unknown>"
201msgstr "<неизвестен>"
202
203#: ../lib/config_file.c:1289 ../lib/config_file.c:1352
204#: ../lib/config_file.c:1394 ../lib/config_file.c:1427
205#, c-format
206msgid "FATAL gFTP Error: Config option '%s' not found in global hash table\n"
207msgstr ""
208"ФАТАЛНА ГРЕШКА на gFTP: Настройката „%s“ не е открита в глобалната таблица с "
209"хешове\n"
210
211#: ../lib/fsp.c:190
212#, c-format
213msgid "Error: Cannot upload file %s\n"
214msgstr "Грешка: Файлът %s не може да бъде качен\n"
215
216#: ../lib/fsp.c:200
217#, c-format
218msgid "Error: Cannot write to file %s: %s\n"
219msgstr "Грешка: Не може да се записва във файла %s: %s\n"
220
221#: ../lib/fsp.c:238
222#, c-format
223msgid "Error: Error closing file: %s\n"
224msgstr "Грешка: Грешка при затваряне на файл: %s\n"
225
226#: ../lib/fsp.c:326
227#, c-format
228msgid "Corrupted file listing from FSP server %s\n"
229msgstr "Развалено изписване на файлове от FSP сървър %s\n"
230
231#: ../lib/fsp.c:338 ../lib/fsp.c:339 ../lib/protocols.c:1541
232#: ../lib/protocols.c:1542 ../lib/protocols.c:1583 ../lib/protocols.c:1584
233#: ../lib/protocols.c:1647 ../lib/protocols.c:1654 ../lib/protocols.c:1730
234#: ../lib/protocols.c:1731 ../lib/protocols.c:1767
235msgid "unknown"
236msgstr "неизвестен"
237
238#: ../lib/fsp.c:376
239#, c-format
240msgid "Could not get FSP directory listing %s: %s\n"
241msgstr "Неуспех при получаването на FSP списъка с папки %s: %s\n"
242
243#: ../lib/fsp.c:438
244#, c-format
245msgid "Successfully changed directory to %s\n"
246msgstr "Успешно отваряне на папката %s\n"
247
248#: ../lib/fsp.c:448
249#, c-format
250msgid "Could not change directory to %s\n"
251msgstr "Неуспех при отварянето на папката %s\n"
252
253#: ../lib/fsp.c:473 ../lib/fsp.c:502 ../lib/local.c:424 ../lib/local.c:447
254#: ../src/gtk/transfer.c:260 ../src/gtk/view_dialog.c:328
255#, c-format
256msgid "Successfully removed %s\n"
257msgstr "%s беше успешно премахнато.\n"
258
259#: ../lib/fsp.c:479 ../lib/local.c:430
260#, c-format
261msgid "Error: Could not remove directory %s: %s\n"
262msgstr "Грешка: Не може да се премахне папката %s: %s\n"
263
264#: ../lib/fsp.c:508 ../lib/local.c:453 ../src/gtk/transfer.c:264
265#: ../src/gtk/view_dialog.c:332
266#, c-format
267msgid "Error: Could not remove file %s: %s\n"
268msgstr "Грешка: Не може да се премахне файла %s: %s\n"
269
270#: ../lib/fsp.c:530 ../lib/local.c:470
271#, c-format
272msgid "Successfully made directory %s\n"
273msgstr "Папката %s беше успешно създадена\n"
274
275#: ../lib/fsp.c:565 ../lib/local.c:496
276#, c-format
277msgid "Successfully renamed %s to %s\n"
278msgstr "%s беше успешно преименуван на %s\n"
279
280#: ../lib/fsp.c:577 ../lib/local.c:503
281#, c-format
282msgid "Error: Could not rename %s to %s: %s\n"
283msgstr "Грешка: Не може да се преименува %s на %s: %s\n"
284
285#: ../lib/ftps.c:157
286msgid ""
287"FTPS Support unavailable since SSL support was not compiled in. Aborting "
288"connection.\n"
289msgstr ""
290"FTPS поддръжката не е налична, тъй като няма компилирана SSL поддръжка. "
291"Връзката ще бъде прекъсната...\n"
292
293#: ../lib/https.c:91
294msgid ""
295"HTTPS Support unavailable since SSL support was not compiled in. Aborting "
296"connection.\n"
297msgstr ""
298"HTTPS поддръжката не е налична, тъй като няма компилирана SSL поддръжка. "
299"Връзката ще бъде прекъсната...\n"
300
301#: ../lib/local.c:71 ../lib/local.c:407
302#, c-format
303msgid "Could not change local directory to %s: %s\n"
304msgstr "Не може да се смени отвори локалната папка %s: %s\n"
305
306#: ../lib/local.c:85 ../lib/local.c:392
307#, c-format
308msgid "Could not get current working directory: %s\n"
309msgstr "Не може да се получи текущата работна папка: %s\n"
310
311#: ../lib/local.c:183
312#, c-format
313msgid "Error: Cannot truncate local file %s: %s\n"
314msgstr "Грешка: Не може да се отреже локалния файл %s: %s\n"
315
316#: ../lib/local.c:347
317#, c-format
318msgid "Could not get local directory listing %s: %s\n"
319msgstr "Не може да се получи списъка с локалните папки %s: %s\n"
320
321#: ../lib/local.c:384
322#, c-format
323msgid "Successfully changed local directory to %s\n"
324msgstr "Успешно отваряне на локалната папка %s\n"
325
326#: ../lib/local.c:520
327#, c-format
328msgid "Successfully changed mode of %s to %o\n"
329msgstr "Режимът %s беше успешно сменен на %o\n"
330
331#: ../lib/local.c:527
332#, c-format
333msgid "Error: Could not change mode of %s to %o: %s\n"
334msgstr "Грешка: Неуспех при промяната на режима %s към %o: %s\n"
335
336#: ../lib/local.c:623
337msgid "local filesystem"
338msgstr "локална файлова система"
339
340#: ../lib/misc.c:401
341#, c-format
342msgid "usage: gftp "
343msgstr "употреба: gftp "
344
345#: ../lib/misc.c:401 ../lib/rfc2068.c:303 ../src/uicommon/gftpui.c:662
346#, c-format
347msgid "\n"
348msgstr "\n"
349
350#: ../lib/options.h:24 ../lib/rfc959.c:26
351msgid "none"
352msgstr "няма"
353
354#: ../lib/options.h:24
355msgid "file"
356msgstr "файл"
357
358#: ../lib/options.h:24
359msgid "size"
360msgstr "размер"
361
362#: ../lib/options.h:25
363msgid "user"
364msgstr "потребител"
365
366#: ../lib/options.h:25
367msgid "group"
368msgstr "група"
369
370#: ../lib/options.h:26
371msgid "datetime"
372msgstr "дата и време"
373
374#: ../lib/options.h:26
375msgid "attribs"
376msgstr "атрибути"
377
378#: ../lib/options.h:28
379msgid "descending"
380msgstr "в низходящ ред"
381
382#: ../lib/options.h:28
383msgid "ascending"
384msgstr "във възходящ ред"
385
386#: ../lib/options.h:34
387msgid "General"
388msgstr "Основни"
389
390#: ../lib/options.h:37
391msgid "View program:"
392msgstr "Програма за преглед:"
393
394#: ../lib/options.h:38
395msgid ""
396"The default program used to view files. If this is blank, the internal file "
397"viewer will be used"
398msgstr ""
399"Подразбиращата се програма използвана за преглед на файлове. Ако това поле е "
400"празно ще се използва вградената."
401
402#: ../lib/options.h:40
403msgid "Edit program:"
404msgstr "Програма за редактиране:"
405
406#: ../lib/options.h:41
407msgid "The default program used to edit files."
408msgstr "Подразбиращата се програма за редактиране на файлове."
409
410#: ../lib/options.h:42
411msgid "Startup Directory:"
412msgstr "Начална папка:"
413
414#: ../lib/options.h:44
415msgid "The default directory gFTP will go to on startup"
416msgstr "Подразбиращата се папка на gFTP при стартиране"
417
418#: ../lib/options.h:45
419msgid "Max Log Window Size:"
420msgstr "Максималният размер на журналния прозорец:"
421
422#: ../lib/options.h:47
423msgid "The maximum size of the log window in bytes for the GTK+ port"
424msgstr "Максималният размер на журналния прозорец в байта за GTK+ port"
425
426#: ../lib/options.h:49
427msgid "Remote Character Sets:"
428msgstr "Кодирането на отдалечения сървър е:"
429
430#: ../lib/options.h:51
431msgid ""
432"This is a comma separated list of charsets to try to convert the remote "
433"messages to the current locale"
434msgstr ""
435"Това е списък със символи, разделен със запетаи, за да се преведат "
436"отдалечените съобщения за текущата локала."
437
438#: ../lib/options.h:53
439msgid "Remote LC_TIME:"
440msgstr "LC_TIME на отдалечения сървър е:"
441
442#: ../lib/options.h:55
443msgid ""
444"This is the value of LC_TIME for the remote site. This is so that dates can "
445"be parsed properly in the directory listings."
446msgstr ""
447"Това е стойността на LC_TIME за отдалечения сървър. Тя се използва, за да "
448"може датите в показваните папки да се анализират правилно"
449
450#: ../lib/options.h:57
451msgid "Cache TTL:"
452msgstr "Продължителност на временната памет:"
453
454#: ../lib/options.h:60
455msgid "The number of seconds to keep cache entries before they expire."
456msgstr "Колко секунди да се пазят записите във временната памет"
457
458#: ../lib/options.h:63
459msgid "Append file transfers"
460msgstr "Добавяне на файл за прехвърляне"
461
462#: ../lib/options.h:65
463msgid "Append new file transfers onto existing ones"
464msgstr "Добавяне на нов файл за прехвърляне към опашката"
465
466#: ../lib/options.h:66
467msgid "Do one transfer at a time"
468msgstr "Извършване само на едно прехвърляне наведнъж"
469
470#: ../lib/options.h:68
471msgid "Do only one transfer at a time?"
472msgstr "Да се прави само по едно прехвърляне наведнъж?"
473
474#: ../lib/options.h:69
475msgid "Overwrite by Default"
476msgstr "Презаписване по подразбиране"
477
478#: ../lib/options.h:72
479msgid "Overwrite files by default or set to resume file transfers"
480msgstr ""
481"Да се презаписват файловете по подразбиране или да бъдат продължени, от "
482"където са прекъснати."
483
484#: ../lib/options.h:74
485msgid "Preserve file permissions"
486msgstr "Запазване на файловите права"
487
488#: ../lib/options.h:77
489msgid "Preserve file permissions of transfered files"
490msgstr "Запазване на файловите права на прехвърлените файлове"
491
492#: ../lib/options.h:79
493msgid "Preserve file time"
494msgstr "Запазване времето на файловете"
495
496#: ../lib/options.h:82
497msgid "Preserve file times of transfered files"
498msgstr "Запазване на времената на прехвърлените файлове"
499
500#: ../lib/options.h:84
501msgid "Refresh after each file transfer"
502msgstr "Обновяване след всеки прехвърлен файл"
503
504#: ../lib/options.h:87
505msgid "Refresh the listbox after each file is transfered"
506msgstr "Обновяване на списъка след всеки прехвърлен файл"
507
508#: ../lib/options.h:89
509msgid "Sort directories first"
510msgstr "Подреждане на папките в началото на списъка"
511
512#: ../lib/options.h:92
513msgid "Put the directories first then the files"
514msgstr "Поставяне на папките първи в списъка и след това файловете"
515
516#: ../lib/options.h:93
517msgid "Show hidden files"
518msgstr "Показване на скритите файлове"
519
520#: ../lib/options.h:96
521msgid "Show hidden files in the listboxes"
522msgstr "Показване на скритите файлове в списъка"
523
524#: ../lib/options.h:97
525msgid "Show transfer status in title"
526msgstr "Показване на състоянието на преноса в заглавието"
527
528#: ../lib/options.h:99
529msgid "Show the file transfer status in the titlebar"
530msgstr ""
531"Показване на състоянието на преноса на файлове в лентата за заглавието на "
532"прозореца"
533
534#: ../lib/options.h:100
535msgid "Start file transfers"
536msgstr "Започване на прехвърляне на файл"
537
538#: ../lib/options.h:102
539msgid "Automatically start the file transfers when they get queued"
540msgstr "Автоматично започване на прехвърлянето на файл, когато е на изчакване"
541
542#: ../lib/options.h:104
543msgid "Allow manual commands in GUI"
544msgstr "Позволяване на потребителски команди в графичния интерфейс"
545
546#: ../lib/options.h:106
547msgid ""
548"Allow entering manual commands in the GUI (functions like the text port)"
549msgstr ""
550"Позволява въвеждането на ръчни команди в графичния интерфейс (функционира "
551"като текстовата версия на програмата)"
552
553#: ../lib/options.h:108 ../src/gtk/options_dialog.c:1023
554#: ../src/gtk/options_dialog.c:1243
555msgid "Network"
556msgstr "Мрежа"
557
558#: ../lib/options.h:110
559msgid "Network timeout:"
560msgstr "Забавяне на мрежата:"
561
562#: ../lib/options.h:113
563msgid ""
564"The timeout waiting for network input/output. This is NOT an idle timeout."
565msgstr ""
566"Време на изчакване за мрежов вход/изход. Това НЕ Е време на изчакване при "
567"бездействие."
568
569#: ../lib/options.h:115
570msgid "Connect retries:"
571msgstr "Повторни свързвания:"
572
573#: ../lib/options.h:118
574msgid "The number of auto-retries to do. Set this to 0 to retry indefinitely"
575msgstr ""
576"Брой автоматични повторения за свързване. Ако зададете 0, повторните опити "
577"ще бъдат неограничени."
578
579#: ../lib/options.h:120
580msgid "Retry sleep time:"
581msgstr "Време за изчакване между опитите:"
582
583#: ../lib/options.h:123
584msgid "The number of seconds to wait between retries"
585msgstr "Брой секунди за изчакване между опитите"
586
587#: ../lib/options.h:124
588msgid "Max KB/S:"
589msgstr "Макс. Кб/с:"
590
591#: ../lib/options.h:127
592msgid "The maximum KB/s a file transfer can get. (Set to 0 to disable)"
593msgstr ""
594"Максимума Кб/с пренос, с който един файл може да бъде прехвърлян. (Задайте 0 "
595"за изключване на ограничението)"
596
597#: ../lib/options.h:129
598msgid "Transfer Block Size:"
599msgstr "Размер на блоковете за пренос:"
600
601#: ../lib/options.h:132
602msgid ""
603"The block size that is used when transfering files. This should be a "
604"multiple of 1024."
605msgstr ""
606"Размерът на блоковете при пренос на файловете. Трябва да е кратен на 1024."
607
608#: ../lib/options.h:135
609msgid "Default Protocol:"
610msgstr "Стандартен протокол:"
611
612#: ../lib/options.h:137
613msgid "This specifies the default protocol to use"
614msgstr "Това определя стандартния протокол"
615
616#: ../lib/options.h:139 ../lib/options.h:142
617msgid "Enable IPv6 support"
618msgstr "Включване на поддръжка на IPv6"
619
620#: ../lib/options.h:147
621msgid ""
622"This defines what will happen when you double click a file in the file "
623"listboxes. 0=View file 1=Edit file 2=Transfer file"
624msgstr ""
625"Това определя какво ще се случи, когато натиснете два пъти върху файл от "
626"списъка. 0=Преглеждане на файл 1=Редактиране на файл 2=Прехвърляне на файл"
627
628#: ../lib/options.h:150
629msgid "The default width of the local files listbox"
630msgstr "Подразбиращата се ширина на списъка с локални файлове"
631
632#: ../lib/options.h:153
633msgid "The default width of the remote files listbox"
634msgstr "Подразбиращата се ширина на списъка с отдалечени файлове"
635
636#: ../lib/options.h:156
637msgid "The default height of the local/remote files listboxes"
638msgstr ""
639"Подразбиращата се височина на списъците с локалните и отдалечените файлове"
640
641#: ../lib/options.h:159
642msgid "The default height of the transfer listbox"
643msgstr "Подразбиращата се височина на списъка с файлове за трансфер"
644
645#: ../lib/options.h:162
646msgid "The default height of the logging window"
647msgstr "Подразбиращата се височина на журналния прозорец"
648
649#: ../lib/options.h:165
650msgid ""
651"The width of the filename column in the transfer window. Set this to 0 to "
652"have this column automagically resize."
653msgstr ""
654"Ширината на колоната с имената на файловете в прозореца за пренос на данни. "
655"Задайте 0, ако искате автоматична промяна на размера."
656
657#: ../lib/options.h:173 ../lib/options.h:179
658msgid "The default column to sort by"
659msgstr "По коя колона да се сортира по подразбиране"
660
661#: ../lib/options.h:176 ../lib/options.h:182
662msgid "Sort ascending or descending"
663msgstr "Сортиране в низходящ или възходящ ред"
664
665#: ../lib/options.h:186 ../lib/options.h:204
666msgid ""
667"The width of the filename column in the file listboxes. Set this to 0 to "
668"have this column automagically resize. Set this to -1 to disable this column"
669msgstr ""
670"Ширината на колоната с имената на файловете. Задайте 0, ако искате "
671"автоматична промяна на размера. Задайте -1, ако искате да забраните тази "
672"колона"
673
674#: ../lib/options.h:189 ../lib/options.h:207
675msgid ""
676"The width of the size column in the file listboxes. Set this to 0 to have "
677"this column automagically resize. Set this to -1 to disable this column"
678msgstr ""
679"Ширината на колоната с размера на файловете. Задайте 0, ако искате "
680"автоматична промяна на размера. Задайте -1, ако искате да забраните тази "
681"колона"
682
683#: ../lib/options.h:192 ../lib/options.h:210
684msgid ""
685"The width of the user column in the file listboxes. Set this to 0 to have "
686"this column automagically resize. Set this to -1 to disable this column"
687msgstr ""
688"Ширината на списъка с колоната за собственик на файловете. Задайте 0, ако "
689"искате автоматична промяна на размера. Задайте -1, ако искате да забраните "
690"тази колона"
691
692#: ../lib/options.h:195 ../lib/options.h:213
693msgid ""
694"The width of the group column in the file listboxes. Set this to 0 to have "
695"this column automagically resize. Set this to -1 to disable this column"
696msgstr ""
697"Ширината на колоната с групата собственик на файловете. Задайте 0, ако "
698"искате автоматична промяна на размера. Задайте -1, ако искате да забраните "
699"тази колона."
700
701#: ../lib/options.h:198 ../lib/options.h:216
702msgid ""
703"The width of the date column in the file listboxes. Set this to 0 to have "
704"this column automagically resize. Set this to -1 to disable this column"
705msgstr ""
706"Ширината на колоната с датата на файловете. Задайте 0, ако искате "
707"автоматична промяна на размера. Задайте -1, ако искате да забраните тази "
708"колона"
709
710#: ../lib/options.h:201 ../lib/options.h:219
711msgid ""
712"The width of the attribs column in the file listboxes. Set this to 0 to have "
713"this column automagically resize. Set this to -1 to disable this column"
714msgstr ""
715"Ширината на колоната с атрибутите на файловете. Задайте 0, ако искате "
716"автоматична промяна на размера. Задайте -1, ако искате да забраните тази "
717"колона"
718
719#: ../lib/options.h:222
720msgid "The color of the commands that are sent to the server"
721msgstr "Цветът на командите, които се изпращат на сървъра"
722
723#: ../lib/options.h:225
724msgid "The color of the commands that are received from the server"
725msgstr "Цветът на командите, които се получават от сървъра"
726
727#: ../lib/options.h:228
728msgid "The color of the error messages"
729msgstr "Цветът на съобщенията за грешка"
730
731#: ../lib/options.h:231
732msgid "The color of the rest of the log messages"
733msgstr "Цветът на останалите журнални съобщения"
734
735#: ../lib/options.h:237 ../lib/rfc959.c:40
736msgid "FTP"
737msgstr "FTP"
738
739#: ../lib/options.h:240 ../lib/options.h:242
740msgid "FTPS"
741msgstr "FTPS"
742
743#: ../lib/options.h:245 ../lib/rfc2068.c:27
744msgid "HTTP"
745msgstr "HTTP"
746
747#: ../lib/options.h:248 ../lib/options.h:250
748msgid "HTTPS"
749msgstr "HTTPS"
750
751#: ../lib/options.h:253
752msgid "Local"
753msgstr "Локален"
754
755#: ../lib/options.h:255
756msgid "SSH2"
757msgstr "SSH2"
758
759#: ../lib/options.h:257 ../src/gtk/bookmarks.c:886
760msgid "Bookmark"
761msgstr "Отметка"
762
763#: ../lib/options.h:258
764msgid "FSP"
765msgstr "FSP"
766
767#: ../lib/protocols.c:225
768#, c-format
769msgid "File transfer will be throttled to %.2f KB/s\n"
770msgstr "Прехвърлянето на файлове ще бъде ограничено до %.2f КБ/с\n"
771
772#: ../lib/protocols.c:379
773#, c-format
774msgid "Error setting LC_TIME to '%s'. Falling back to '%s'\n"
775msgstr "Грешка при задаването на LC_TIME да е „%s“. Ще се ползва „%s“\n"
776
777#: ../lib/protocols.c:390
778#, c-format
779msgid "Loading directory listing %s from cache (LC_TIME=%s)\n"
780msgstr "Зарежда се списъка с папките %s от временната памет (LC_TIME=%s)\n"
781
782#: ../lib/protocols.c:400
783#, c-format
784msgid "Loading directory listing %s from server (LC_TIME=%s)\n"
785msgstr "Зарежда се списъка с папките %s от временната памет (LC_TIME=%s)\n"
786
787#: ../lib/protocols.c:454 ../lib/protocols.c:486 ../lib/protocols.c:525
788#: ../lib/protocols.c:557
789#, c-format
790msgid ""
791"Error converting string '%s' from character set %s to character set %s: %s\n"
792msgstr ""
793"Грешка при преобразуването на низа „%s“ от кодиране %s към кодиране %s: %s\n"
794
795#. Don't use request->logging_function since the strings must be in UTF-8
796#. for the GTK+ 2.x port
797#: ../lib/protocols.c:469
798#, c-format
799msgid "Error converting string '%s' to UTF-8 from current locale: %s\n"
800msgstr "Грешка при преобразуване на низа „%s“ от текущия локал към UTF-8: %s\n"
801
802#. Don't use request->logging_function since the strings must be in UTF-8
803#. for the GTK+ 2.x port
804#: ../lib/protocols.c:540
805#, c-format
806msgid "Error converting string '%s' to current locale from UTF-8: %s\n"
807msgstr "Грешка при преобразуване на низа „%s“ от UTF-8 към текущия локал: %s\n"
808
809#: ../lib/protocols.c:629
810#, c-format
811msgid ""
812"Warning: Stripping path off of file '%s'. The stripped path (%s) doesn't "
813"match the current directory (%s)\n"
814msgstr ""
815"Предупреждение: Началната част от името на файла „%s“ се изрязва. Изрязаният "
816"низ (%s) не съвпада с текущата папка (%s)\n"
817
818#: ../lib/protocols.c:647
819#, c-format
820msgid "Error: Cannot write to cache: %s\n"
821msgstr "Грешка: Не може да се пише във временната памет: %s\n"
822
823#: ../lib/protocols.c:680
824#, c-format
825msgid "Error: Could not find bookmark %s\n"
826msgstr "Грешка: Не може да се намери отметката %s\n"
827
828#: ../lib/protocols.c:687
829#, c-format
830msgid "Bookmarks Error: The bookmark entry %s does not have a hostname\n"
831msgstr "Грешка при отметките: Отметката %s няма име на хост\n"
832
833#: ../lib/protocols.c:826 ../lib/protocols.c:853
834#, c-format
835msgid "The protocol '%s' is currently not supported.\n"
836msgstr "Протоколът „%s“ за сега не е поддържан.\n"
837
838#: ../lib/protocols.c:1167 ../lib/protocols.c:1182 ../lib/protocols.c:2214
839#: ../lib/protocols.c:2324
840#, c-format
841msgid "Looking up %s\n"
842msgstr "Търси се %s\n"
843
844#: ../lib/protocols.c:1173 ../lib/protocols.c:1188 ../lib/protocols.c:2219
845#: ../lib/protocols.c:2329
846#, c-format
847msgid "Cannot look up hostname %s: %s\n"
848msgstr "Не може да се открие името на хоста %s: %s\n"
849
850#: ../lib/protocols.c:2237
851#, c-format
852msgid "Failed to create a socket: %s\n"
853msgstr "Неуспех при създаване на socket: %s\n"
854
855#: ../lib/protocols.c:2243 ../lib/protocols.c:2346
856#, c-format
857msgid "Trying %s:%d\n"
858msgstr "Опитва се с %s:%d\n"
859
860#: ../lib/protocols.c:2248 ../lib/protocols.c:2353
861#, c-format
862msgid "Cannot connect to %s: %s\n"
863msgstr "Не може да се осъществи връзка с %s: %s\n"
864
865#: ../lib/protocols.c:2283 ../lib/rfc959.c:640
866#, c-format
867msgid "Failed to create a IPv4 socket: %s\n"
868msgstr "Неуспех при създаване на IPv4 socket: %s\n"
869
870#: ../lib/protocols.c:2307 ../lib/sshv2.c:1046
871#, c-format
872msgid "Cannot look up service name %s/tcp. Please check your services file\n"
873msgstr ""
874"Не може да бъде прочетена информация за услугата %s/tcp. Проверете Вашият "
875"файл за услугите (напр. /etc/services/)\n"
876
877#: ../lib/protocols.c:2369 ../lib/protocols.c:3009 ../lib/rfc959.c:649
878#: ../lib/rfc959.c:826
879#, c-format
880msgid "Error: Cannot set close on exec flag: %s\n"
881msgstr ""
882"Грешка: Не може да се зададе на флаг за затваряне след изпълнение: %s\n"
883
884#: ../lib/protocols.c:2376
885#, c-format
886msgid "Connected to %s:%d\n"
887msgstr "Връзката с %s е осъществена:%d\n"
888
889#: ../lib/protocols.c:2607 ../lib/protocols.c:2682 ../lib/sshv2.c:355
890#, c-format
891msgid "Connection to %s timed out\n"
892msgstr "Връзката към %s прекъсна, заради дълго време бездействие\n"
893
894#: ../lib/protocols.c:2750
895#, c-format
896msgid "Cannot get socket flags: %s\n"
897msgstr "Флаговете за гнездото не могат да бъдат получени: %s\n"
898
899#: ../lib/protocols.c:2764
900#, c-format
901msgid "Cannot set socket to non-blocking: %s\n"
902msgstr "Не може да бъде зададен режим без блокиране на гнездото: %s\n"
903
904#: ../lib/protocols.c:2899
905#, c-format
906msgid "Error: Remote site %s disconnected. Max retries reached...giving up\n"
907msgstr ""
908"Грешка: Отдалечената страна %s прекъсна връзката. Достигнат е максималния "
909"брой опити и няма да се пробва отново.\n"
910
911#: ../lib/protocols.c:2907
912#, c-format
913msgid "Error: Remote site %s disconnected. Will reconnect in %d seconds\n"
914msgstr ""
915"Грешка: Отдалечената страна %s прекъсна връзката. Ще има нов опит за връзка "
916"отново след %d секунди\n"
917
918#: ../lib/pty.c:297
919#, c-format
920msgid "Cannot open master pty %s: %s\n"
921msgstr "Не може да се отвори главния псевдотерминал %s: %s\n"
922
923#: ../lib/pty.c:305
924#, c-format
925msgid "Cannot create a socket pair: %s\n"
926msgstr "Не може да се създаде двойка гнезда: %s\n"
927
928#: ../lib/pty.c:334
929#, c-format
930msgid "Error: Cannot execute ssh: %s\n"
931msgstr "Грешка: Не може да се изпълни ssh: %s\n"
932
933#: ../lib/pty.c:350
934#, c-format
935msgid "Cannot fork another process: %s\n"
936msgstr "Не може да се направи fork за друг процес: %s\n"
937
938#: ../lib/rfc2068.c:30 ../lib/rfc959.c:47
939msgid "Proxy hostname:"
940msgstr "Хост на сървъра посредник:"
941
942#: ../lib/rfc2068.c:32 ../lib/rfc959.c:49
943msgid "Firewall hostname"
944msgstr "Хост на защитна стена"
945
946#: ../lib/rfc2068.c:33 ../lib/rfc959.c:50
947msgid "Proxy port:"
948msgstr "Порт на сървъра посредник:"
949
950#: ../lib/rfc2068.c:35 ../lib/rfc959.c:52
951msgid "Port to connect to on the firewall"
952msgstr "Порт за връзка със защитна стена"
953
954#: ../lib/rfc2068.c:36 ../lib/rfc959.c:53
955msgid "Proxy username:"
956msgstr "Потребител за сървъра посредник:"
957
958#: ../lib/rfc2068.c:38 ../lib/rfc959.c:55
959msgid "Your firewall username"
960msgstr "Вашият потребител за защитна стена"
961
962#: ../lib/rfc2068.c:39 ../lib/rfc959.c:56
963msgid "Proxy password:"
964msgstr "Парола за сървъра посредник:"
965
966#: ../lib/rfc2068.c:41 ../lib/rfc959.c:58
967msgid "Your firewall password"
968msgstr "Вашата парола за защитна стена"
969
970#: ../lib/rfc2068.c:43
971msgid "Use HTTP/1.1"
972msgstr "Използване HTTP/1.1"
973
974#: ../lib/rfc2068.c:46
975msgid "Do you want to use HTTP/1.1 or HTTP/1.0"
976msgstr "Искате да използвате HTTP/1.1 или HTTP/1.0?"
977
978#: ../lib/rfc2068.c:150 ../lib/rfc2068.c:843
979#, c-format
980msgid ""
981"Received wrong response from server, disconnecting\n"
982"Invalid chunk size '%s' returned by the remote server\n"
983msgstr ""
984"Получен е грешен отговор от сървъра. Връзката се прекъсна.\n"
985"Сървърът върна невалиден размер на пакет „%s“\n"
986
987#: ../lib/rfc2068.c:254 ../lib/rfc959.c:608 ../lib/sshv2.c:1123
988#, c-format
989msgid "Disconnecting from site %s\n"
990msgstr "Прекъсване на връзката със сайта %s\n"
991
992#: ../lib/rfc2068.c:303
993msgid "Starting the file transfer at offset "
994msgstr "Започване на пренос на файл с отместване "
995
996#: ../lib/rfc2068.c:324
997#, c-format
998msgid "Cannot retrieve file %s\n"
999msgstr "Не може да се получи файла %s\n"
1000
1001#: ../lib/rfc2068.c:423 ../lib/sshv2.c:1205
1002msgid "Retrieving directory listing...\n"
1003msgstr "Получава се списък с папките...\n"
1004
1005#: ../lib/rfc2068.c:819 ../lib/sshv2.c:814
1006msgid "Received wrong response from server, disconnecting\n"
1007msgstr "Получен е грешен отговор от сървър, прекъсва се връзката\n"
1008
1009#: ../lib/rfc959.c:27
1010msgid "SITE command"
1011msgstr "SITE команда"
1012
1013#: ../lib/rfc959.c:28
1014msgid "user@host"
1015msgstr "потребител@хост"
1016
1017#: ../lib/rfc959.c:29
1018msgid "user@host:port"
1019msgstr "потребител@хост:порт"
1020
1021#: ../lib/rfc959.c:30
1022msgid "AUTHENTICATE"
1023msgstr "ИДЕНТИФИКАЦИЯ"
1024
1025#: ../lib/rfc959.c:31
1026msgid "user@host port"
1027msgstr "потребител@хост порт"
1028
1029#: ../lib/rfc959.c:32
1030msgid "user@host NOAUTH"
1031msgstr "потребител@хост NOAUTH"
1032
1033#: ../lib/rfc959.c:33
1034msgid "HTTP Proxy"
1035msgstr "HTTP сървър посредник"
1036
1037#: ../lib/rfc959.c:34
1038msgid "Custom"
1039msgstr "Потребителски"
1040
1041#: ../lib/rfc959.c:43
1042msgid "Email address:"
1043msgstr "Адрес на ел. поща:"
1044
1045#: ../lib/rfc959.c:45
1046msgid ""
1047"This is the password that will be used whenever you log into a remote FTP "
1048"server as anonymous"
1049msgstr ""
1050"Това е паролата, която ще бъде използвана, когато ще се свързвате с "
1051"отдалечени FTP сървъри анонимно."
1052
1053#: ../lib/rfc959.c:59
1054msgid "Proxy account:"
1055msgstr "Абонамент за сървър посредник:"
1056
1057#: ../lib/rfc959.c:61
1058msgid "Your firewall account (optional)"
1059msgstr "Вашият абонамент за защитна стена (незадължителен)"
1060
1061#: ../lib/rfc959.c:63
1062msgid "Proxy server type:"
1063msgstr "Вид сървър посредник:"
1064
1065#: ../lib/rfc959.c:66
1066#, no-c-format
1067msgid ""
1068"This specifies how your proxy server expects us to log in. You can specify a "
1069"2 character replacement string prefixed by a % that will be replaced with "
1070"the proper data. The first character can be either p for proxy or h for the "
1071"host of the FTP server. The second character can be u (user), p (pass), h "
1072"(host), o (port) or a (account). For example, to specify the proxy user, you "
1073"can you type in %pu"
1074msgstr ""
1075"Това указва как сървърът посредник очаква да се идентифицираме. Можете да "
1076"въведете 2 заместващи символа предшествани от знака за процент („%“). Те ще "
1077"бъдат заменени с правилните данни. Първият символ може да е или „p“ за "
1078"сървър посредник, или „h“ за сървъра за FTP. Вторият символ може да е "
1079"„u“ (потребител), „p“ (парола), „h“ (машина), „o“ (порт) или "
1080"„a“ (абонамент). Например, за да укажете потребителя за сървъра посредник, "
1081"използвайте „%pu“"
1082
1083#: ../lib/rfc959.c:69
1084msgid "Ignore PASV address"
1085msgstr "Игнориране на адресите за пасивна връзка"
1086
1087#: ../lib/rfc959.c:72
1088msgid ""
1089"If this is enabled, then the remote FTP server's PASV IP address field will "
1090"be ignored and the host's IP address will be used instead. This is often "
1091"needed for routers giving their internal rather then their external IP "
1092"address in a PASV reply."
1093msgstr ""
1094"Ако това бъде зададено, IP адресът за пасивна връзка към сървъра за FTP ще "
1095"се игнорира и вместо това ще се използва IP адреса на машината Ви. Това "
1096"често се налага за маршрутизатори, които подават вътрешния си, а не външния "
1097"си IP адрес при отговор за пасивна връзка."
1098
1099#: ../lib/rfc959.c:74
1100msgid "Passive file transfers"
1101msgstr "Пасивен трансфер на файлове"
1102
1103#: ../lib/rfc959.c:77
1104msgid ""
1105"If this is enabled, then the remote FTP server will open up a port for the "
1106"data connection. If you are behind a firewall, you will need to enable this. "
1107"Generally, it is a good idea to keep this enabled unless you are connecting "
1108"to an older FTP server that doesn't support this. If this is disabled, then "
1109"gFTP will open up a port on the client side and the remote server will "
1110"attempt to connect to it."
1111msgstr ""
1112"Ако това е включено, тогава отдалечения FTP сървър ще отвори порт за "
1113"връзката за данни. Ако сте зад firewall, ще се нуждаете от това. Като цяло е "
1114"добра идея да държите тази опция включена, освен ако не се свързвате към по-"
1115"стар FTP сървър, който не поддържа това. Ако тази опция е изключена, тогава "
1116"gFTP ще отвори порт от страната на клиента и отдалечения сървър ще се опита "
1117"да се свърже към него."
1118
1119#: ../lib/rfc959.c:79
1120msgid "Resolve Remote Symlinks (LIST -L)"
1121msgstr "Проследяване на отдалечените символни връзки (LIST -L)"
1122
1123#: ../lib/rfc959.c:82
1124msgid ""
1125"The remote FTP server will attempt to resolve symlinks in the directory "
1126"listings. Generally, this is a good idea to leave enabled. The only time you "
1127"will want to disable this is if the remote FTP server doesn't support the -L "
1128"option to LIST"
1129msgstr ""
1130"Сървърът за FTP ще се опита да проследи символните връзки в списъците на "
1131"папките. Добре е да оставите тази настройка включена. Единственият случай, в "
1132"който може да Ви се наложи да я изключите, е ако сървърът за FTP не поддържа "
1133"опцията „-L“ на командата „LIST“"
1134
1135#: ../lib/rfc959.c:84
1136msgid "Transfer files in ASCII mode"
1137msgstr "Прехвърляне на файлове в ASCII режим"
1138
1139#: ../lib/rfc959.c:87
1140msgid ""
1141"If you are transfering a text file from Windows to UNIX box or vice versa, "
1142"then you should enable this. Each system represents newlines differently for "
1143"text files. If you are transfering from UNIX to UNIX, then it is safe to "
1144"leave this off. If you are downloading binary data, you will want to disable "
1145"this."
1146msgstr ""
1147"Ако прехвърляте текстов файл от Windows към UNIX машина или обратното трябва "
1148"да включите това. Всяка система интерпретира новите редове различно за "
1149"текстовите файлове. Ако прехвърляте от UNIX към UNIX, тогава може да "
1150"оставите тази опция изключена. Ако прехвърляте бинарна(двоична) информация, "
1151"ще трябва да изключите това."
1152
1153#: ../lib/rfc959.c:322 ../lib/rfc959.c:331 ../lib/rfc959.c:342
1154#: ../lib/rfc959.c:789 ../lib/rfc959.c:1387
1155#, c-format
1156msgid "Invalid response '%c' received from server.\n"
1157msgstr "Невалиден отговор „%c“ получен от сървъра.\n"
1158
1159#: ../lib/rfc959.c:679 ../lib/rfc959.c:689
1160#, c-format
1161msgid "Cannot find an IP address in PASV response '%s'\n"
1162msgstr "Не може да се открие IP адреса в PASV отговор „%s“\n"
1163
1164#: ../lib/rfc959.c:715
1165#, c-format
1166msgid "Ignoring IP address in PASV response, connecting to %d.%d.%d.%d:%d\n"
1167msgstr "Игнорира се адреса IP в отговора PASV, свързване към %d.%d.%d.%d:%d\n"
1168
1169#: ../lib/rfc959.c:726 ../lib/rfc959.c:887
1170#, c-format
1171msgid "Cannot create a data connection: %s\n"
1172msgstr "Не може да се създаде връзка за данни: %s\n"
1173
1174#: ../lib/rfc959.c:738 ../lib/rfc959.c:759 ../lib/rfc959.c:912
1175#, c-format
1176msgid "Cannot get socket name: %s\n"
1177msgstr "Името на гнездо не може да бъде получено: %s\n"
1178
1179#: ../lib/rfc959.c:749 ../lib/rfc959.c:902
1180#, c-format
1181msgid "Cannot bind a port: %s\n"
1182msgstr "Не може да се върже порт: %s\n"
1183
1184#: ../lib/rfc959.c:768 ../lib/rfc959.c:921
1185#, c-format
1186msgid "Cannot listen on port %d: %s\n"
1187msgstr "Не може да се слуша на порт %d: %s\n"
1188
1189#: ../lib/rfc959.c:817
1190#, c-format
1191msgid "Failed to create a IPv6 socket: %s\n"
1192msgstr "Неуспех при създаване на гнездо за IPv6: %s\n"
1193
1194#: ../lib/rfc959.c:837
1195msgid ""
1196"Error: It doesn't look like we are connected via IPv6. Aborting connection.\n"
1197msgstr "Грешка: Изглежда връзката не е през IPv6. Връзката се прекъсва...\n"
1198
1199#: ../lib/rfc959.c:865 ../lib/rfc959.c:874
1200#, c-format
1201msgid "Invalid EPSV response '%s'\n"
1202msgstr "Невалиден EPSV отговор „%s“\n"
1203
1204#: ../lib/rfc959.c:931
1205#, c-format
1206msgid "Cannot get address of local socket: %s\n"
1207msgstr "Адресът на локално гнездо не може да бъде получен: %s\n"
1208
1209#: ../lib/rfc959.c:1005
1210#, c-format
1211msgid "Cannot accept connection from server: %s\n"
1212msgstr "Не може да се приеме връзка от сървър: %s\n"
1213
1214#: ../lib/rfc959.c:1542
1215msgid "total"
1216msgstr "общо"
1217
1218#: ../lib/rfc959.c:1544
1219#, c-format
1220msgid "Warning: Cannot parse listing %s\n"
1221msgstr "ВНИМАНИЕ: Не може да се обработи списъка %s\n"
1222
1223#: ../lib/sshv2.c:28
1224msgid "SSH"
1225msgstr "SSH"
1226
1227#: ../lib/sshv2.c:31
1228msgid "SSH Prog Name:"
1229msgstr "SSH Име на програма:"
1230
1231#: ../lib/sshv2.c:33
1232msgid "The path to the SSH executable"
1233msgstr "Път към SSH програмата"
1234
1235#: ../lib/sshv2.c:34
1236msgid "SSH Extra Params:"
1237msgstr "Допълнителни параметри на SSH:"
1238
1239#: ../lib/sshv2.c:36
1240msgid "Extra parameters to pass to the SSH program"
1241msgstr "Допълнителни параметри за подаване към SSH програма"
1242
1243#: ../lib/sshv2.c:38
1244msgid "Need SSH User/Pass"
1245msgstr "Необходимост от SSH Потребител/Парола"
1246
1247#: ../lib/sshv2.c:41
1248msgid "Require a username/password for SSH connections"
1249msgstr "Изисква се име/парола за SSH връзки"
1250
1251#: ../lib/sshv2.c:298
1252#, c-format
1253msgid "Running program %s\n"
1254msgstr "Изпълняване на програмата %s\n"
1255
1256#: ../lib/sshv2.c:307
1257msgid "Enter passphrase for RSA key"
1258msgstr "Въведете паролата за ключа на RSA"
1259
1260#: ../lib/sshv2.c:308
1261msgid "Enter passphrase for key '"
1262msgstr "Въведете парола за ключа „"
1263
1264#: ../lib/sshv2.c:309
1265msgid "Password"
1266msgstr "Парола"
1267
1268#: ../lib/sshv2.c:310
1269msgid "password"
1270msgstr "парола"
1271
1272#: ../lib/sshv2.c:414
1273msgid "(yes/no)?"
1274msgstr "(да/не)?"
1275
1276#: ../lib/sshv2.c:432
1277msgid "Enter PASSCODE:"
1278msgstr "Въвеждане на ПАРОЛА:"
1279
1280#: ../lib/sshv2.c:436 ../src/gtk/gtkui.c:118 ../src/gtk/transfer.c:554
1281#: ../src/gtk/transfer.c:564
1282msgid "Enter Password"
1283msgstr "Въвеждане на парола"
1284
1285#: ../lib/sshv2.c:437
1286msgid "Enter SecurID Password:"
1287msgstr "Въвеждане на SecurID парола:"
1288
1289#: ../lib/sshv2.c:487
1290msgid "Error: An incorrect password was entered\n"
1291msgstr "Грешка: Въвели сте неправилна парола\n"
1292
1293#: ../lib/sshv2.c:516
1294#, c-format
1295msgid "%d: Protocol Initialization\n"
1296msgstr "%d: Инициализация на протокола\n"
1297
1298#: ../lib/sshv2.c:520
1299#, c-format
1300msgid "%d: Protocol version %d\n"
1301msgstr "%d: Версия на протокола %d\n"
1302
1303#: ../lib/sshv2.c:529
1304#, c-format
1305msgid "%d: Open %s\n"
1306msgstr "%d: Отваряне на %s\n"
1307
1308#: ../lib/sshv2.c:534
1309#, c-format
1310msgid "%d: Close\n"
1311msgstr "%d: Затваряне\n"
1312
1313#: ../lib/sshv2.c:537
1314#, c-format
1315msgid "%d: Open Directory %s\n"
1316msgstr "%d: Отваряне на папка %s\n"
1317
1318#: ../lib/sshv2.c:542
1319#, c-format
1320msgid "%d: Read Directory\n"
1321msgstr "%d: Четене на папка\n"
1322
1323#: ../lib/sshv2.c:546
1324#, c-format
1325msgid "%d: Remove file %s\n"
1326msgstr "%d: Премахване на файл %s\n"
1327
1328#: ../lib/sshv2.c:551
1329#, c-format
1330msgid "%d: Make directory %s\n"
1331msgstr "%d: Създаване на папка %s\n"
1332
1333#: ../lib/sshv2.c:556
1334#, c-format
1335msgid "%d: Remove directory %s\n"
1336msgstr "%d: Премахване на папка %s\n"
1337
1338#: ../lib/sshv2.c:561
1339#, c-format
1340msgid "%d: Realpath %s\n"
1341msgstr "%d: Истински път %s\n"
1342
1343#: ../lib/sshv2.c:566
1344#, c-format
1345msgid "%d: File attributes\n"
1346msgstr "%d: Атрибути на файл\n"
1347
1348#: ../lib/sshv2.c:570
1349#, c-format
1350msgid "%d: Stat %s\n"
1351msgstr "%d: Статистика %s\n"
1352
1353#: ../lib/sshv2.c:590
1354#, c-format
1355msgid "%d: Chmod %s %o\n"
1356msgstr "%d: Chmod %s %o\n"
1357
1358#: ../lib/sshv2.c:595
1359#, c-format
1360msgid "%d: Utime %s %d\n"
1361msgstr "%d: Utime %s %d\n"
1362
1363#: ../lib/sshv2.c:609 ../src/gtk/bookmarks.c:1045 ../src/gtk/bookmarks.c:1298
1364#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:253 ../src/gtk/gtkui_transfer.c:368
1365#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1011 ../src/gtk/options_dialog.c:1208
1366#: ../src/gtk/options_dialog.c:1442
1367msgid "OK"
1368msgstr "OK"
1369
1370#: ../lib/sshv2.c:612
1371msgid "EOF"
1372msgstr "EOF"
1373
1374#: ../lib/sshv2.c:615
1375msgid "No such file or directory"
1376msgstr "Няма такъв файл или папка"
1377
1378#: ../lib/sshv2.c:618
1379msgid "Permission denied"
1380msgstr "Отхвърлени права"
1381
1382#: ../lib/sshv2.c:621
1383msgid "Failure"
1384msgstr "Неуспешно"
1385
1386#: ../lib/sshv2.c:624
1387msgid "Bad message"
1388msgstr "Лошо съобщение"
1389
1390#: ../lib/sshv2.c:627
1391msgid "No connection"
1392msgstr "Няма връзка"
1393
1394#: ../lib/sshv2.c:630
1395msgid "Connection lost"
1396msgstr "Връзката беше загубена"
1397
1398#: ../lib/sshv2.c:633
1399msgid "Operation unsupported"
1400msgstr "Неподдържана операция"
1401
1402#: ../lib/sshv2.c:636
1403msgid "Unknown message returned from server"
1404msgstr "От сървъра е върнато непознато съобщение"
1405
1406#: ../lib/sshv2.c:671
1407#, c-format
1408msgid "Error: Message size %d too big\n"
1409msgstr "Грешка: Размера на съобщението %d е твърде голям\n"
1410
1411#: ../lib/sshv2.c:730 ../lib/sshv2.c:1225 ../lib/sshv2.c:1821
1412#: ../lib/sshv2.c:1959
1413#, c-format
1414msgid "Error: Message size %d too big from server\n"
1415msgstr "Грешка: Размерът на съобщението от сървъра %d е твърде голям\n"
1416
1417#: ../lib/sshv2.c:736
1418msgid ""
1419"There was an error initializing a SSH connection with the remote server. The "
1420"error message from the remote server follows:\n"
1421msgstr ""
1422"Имаше грешка при установяването на SSL връзка с отдалечения сървър. Следното "
1423"съобщение за грешка бе получено от отдалечения сървър:\n"
1424
1425#: ../lib/sshv2.c:1038
1426#, c-format
1427msgid "Opening SSH connection to %s\n"
1428msgstr "Отваря се SSH връзка към %s\n"
1429
1430#: ../lib/sshv2.c:1090
1431#, c-format
1432msgid "Successfully logged into SSH server %s\n"
1433msgstr "Успешно влизане в SSH сървъра %s\n"
1434
1435#: ../lib/sslcommon.c:31
1436msgid "SSL Engine"
1437msgstr "SSL Двигател"
1438
1439#: ../lib/sslcommon.c:34
1440msgid "SSL Entropy File:"
1441msgstr "Файл за ентропия за SSL:"
1442
1443#: ../lib/sslcommon.c:36
1444msgid "SSL entropy file"
1445msgstr "Файл за ентропия за SSL"
1446
1447#: ../lib/sslcommon.c:37
1448msgid "Entropy Seed Length:"
1449msgstr "Дължината на захранването за ентропия:"
1450
1451#: ../lib/sslcommon.c:39
1452msgid "The maximum number of bytes to seed the SSL engine with"
1453msgstr "Максималният брой байтове, с които да се захрани подсистемата за SSL"
1454
1455#: ../lib/sslcommon.c:41 ../lib/sslcommon.c:43
1456msgid "Verify SSL Peer"
1457msgstr "Проверка на отсрещната машина по SSL"
1458
1459#: ../lib/sslcommon.c:107
1460#, c-format
1461msgid ""
1462"Error with certificate at depth: %i\n"
1463"Issuer = %s\n"
1464"Subject = %s\n"
1465"Error %i:%s\n"
1466msgstr ""
1467"Грешка със сертификат на ниво: %i\n"
1468"Издал = %s\n"
1469"Относно = %s\n"
1470"Грешка %i:%s\n"
1471
1472#: ../lib/sslcommon.c:129
1473msgid "Cannot get peer certificate\n"
1474msgstr "Сертификатът на отсрещната машина не може да бъде получен\n"
1475
1476#: ../lib/sslcommon.c:188
1477#, c-format
1478msgid ""
1479"ERROR: The host in the SSL certificate (%s) does not match the host that we "
1480"connected to (%s). Aborting connection.\n"
1481msgstr ""
1482"ГРЕШКА: Машината упомената в сертификата за SSL (%s) не е машината, към "
1483"която е връзката (%s). Връзката се преустановява.\n"
1484
1485#: ../lib/sslcommon.c:295
1486msgid "Cannot initialize the OpenSSL library\n"
1487msgstr "Библиотеката за OpenSSL не може да бъде инициализирана\n"
1488
1489#: ../lib/sslcommon.c:310
1490msgid "Error loading default SSL certificates\n"
1491msgstr "Грешка при зареждането на сертификатите за SSL по подразбиране\n"
1492
1493#: ../lib/sslcommon.c:322
1494msgid "Error setting cipher list (no valid ciphers)\n"
1495msgstr "Грешка при задаване на списъка с шифри (липсват валидни шифри)\n"
1496
1497#: ../lib/sslcommon.c:342 ../lib/sslcommon.c:416 ../lib/sslcommon.c:464
1498msgid "Error: SSL engine was not initialized\n"
1499msgstr "Грешка: Ядрото за SSL не е инициализирано\n"
1500
1501#: ../lib/sslcommon.c:359
1502msgid "Error setting up SSL connection (BIO object)\n"
1503msgstr "Грешка при установяване на връзка по SSL (в обект BIO)\n"
1504
1505#: ../lib/sslcommon.c:369
1506msgid "Error setting up SSL connection (SSL object)\n"
1507msgstr "Грешка при установяване на връзка по SSL (в обект SSL)\n"
1508
1509#: ../lib/sslcommon.c:390
1510#, c-format
1511msgid "Error with peer certificate: %s\n"
1512msgstr "Грешка в сертификата на отсрещната машина: %s\n"
1513
1514#: ../src/uicommon/gftpui.c:91
1515#, c-format
1516msgid "Waiting %d seconds until trying to connect again\n"
1517msgstr "Изчаква се %d секунди преди нов опит за свързване\n"
1518
1519#: ../src/uicommon/gftpui.c:101
1520msgid "Operation canceled\n"
1521msgstr "Операцията е прекъсната\n"
1522
1523#: ../src/uicommon/gftpui.c:190
1524msgid ""
1525">. If you have any questions, comments, or suggestions about this program, "
1526"please feel free to email them to me. You can always find out the latest "
1527"news about gFTP from my website at http://www.gftp.org/\n"
1528msgstr ""
1529">. Ако имате някакви въпроси, коментари или предложения за тази програма ни "
1530"пишете. Можете винаги да намерите последните новини за gFTP от http://www."
1531"gftp.org/\n"
1532
1533#: ../src/uicommon/gftpui.c:191
1534msgid ""
1535"gFTP comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details, see the COPYING file. "
1536"This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain "
1537"conditions; for details, see the COPYING file\n"
1538msgstr ""
1539"gFTP е БЕЗ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ; Това е свободен софтуер и вие може да го "
1540"разпространявате при известни условия, вижте файла COPYING за подробности\n"
1541
1542#: ../src/uicommon/gftpui.c:193 ../src/gtk/menu-items.c:505
1543msgid "Translated by"
1544msgstr ""
1545"Борислав Александров <B.Aleksandrov@cnsys.bg>\n"
1546"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1547"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
1548"\n"
1549"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1550"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1551"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1552
1553#: ../src/uicommon/gftpui.c:240 ../src/uicommon/gftpui.c:282
1554#: ../src/uicommon/gftpui.c:322 ../src/uicommon/gftpui.c:357
1555#: ../src/uicommon/gftpui.c:392 ../src/uicommon/gftpui.c:427
1556#: ../src/uicommon/gftpui.c:463 ../src/uicommon/gftpui.c:528
1557#: ../src/uicommon/gftpui.c:609 ../src/uicommon/gftpui.c:872
1558msgid "Error: Not connected to a remote site\n"
1559msgstr "Грешка: Няма връзка с отдалечен сървър\n"
1560
1561#: ../src/uicommon/gftpui.c:251
1562msgid "usage: chmod <mode> <file>\n"
1563msgstr "употреба: chmod <вид> <файл>\n"
1564
1565#: ../src/uicommon/gftpui.c:292
1566msgid "usage: rename <old name> <new name>\n"
1567msgstr "употреба: rename <старо име> <ново име>\n"
1568
1569#: ../src/uicommon/gftpui.c:328
1570msgid "usage: delete <file>\n"
1571msgstr "употреба: delete <файл>\n"
1572
1573#: ../src/uicommon/gftpui.c:363
1574msgid "usage: rmdir <directory>\n"
1575msgstr "употреба: rmdir <папка>\n"
1576
1577#: ../src/uicommon/gftpui.c:398
1578msgid "usage: site <site command>\n"
1579msgstr "употреба: site <сайт команда>\n"
1580
1581#: ../src/uicommon/gftpui.c:433
1582msgid "usage: mkdir <new directory>\n"
1583msgstr "употреба: mkdir <нова папка>\n"
1584
1585#: ../src/uicommon/gftpui.c:469 ../src/uicommon/gftpui.c:487
1586msgid "usage: chdir <directory>\n"
1587msgstr "употреба: chdir <папка>\n"
1588
1589#: ../src/uicommon/gftpui.c:560
1590msgid "Invalid argument\n"
1591msgstr "Невалиден аргумент\n"
1592
1593#: ../src/uicommon/gftpui.c:573
1594msgid "Clear the directory cache\n"
1595msgstr "Изчиства временната памет за папката\n"
1596
1597#: ../src/uicommon/gftpui.c:662
1598msgid "usage: open "
1599msgstr "употреба: open "
1600
1601#: ../src/uicommon/gftpui.c:733
1602msgid "usage: set [variable = value]\n"
1603msgstr "употреба: set [променлива=стойност]\n"
1604
1605#: ../src/uicommon/gftpui.c:747
1606#, c-format
1607msgid "Error: Variable %s is not a valid configuration variable.\n"
1608msgstr "Грешка: Променливата %s не е валидна конфигурационна променлива.\n"
1609
1610#: ../src/uicommon/gftpui.c:754
1611#, c-format
1612msgid "Error: Variable %s is not available in the text port of gFTP\n"
1613msgstr "Грешка: Променливата %s не е валидна конфигурационна променлива.\n"
1614
1615#: ../src/uicommon/gftpui.c:836
1616msgid ""
1617"Supported commands:\n"
1618"\n"
1619msgstr ""
1620"Поддържани команди:\n"
1621"\n"
1622
1623#: ../src/uicommon/gftpui.c:879
1624#, c-format
1625msgid "usage: %s <filespec>\n"
1626msgstr "употреба: %s <файлова спецификация>\n"
1627
1628#: ../src/uicommon/gftpui.c:964
1629msgid "about"
1630msgstr "about"
1631
1632#: ../src/uicommon/gftpui.c:965
1633msgid "Shows gFTP information"
1634msgstr "Показване на информация за gFTP"
1635
1636#: ../src/uicommon/gftpui.c:966
1637msgid "ascii"
1638msgstr "ASCII"
1639
1640#: ../src/uicommon/gftpui.c:967
1641msgid "Sets the current file transfer mode to Ascii (only for FTP)"
1642msgstr "Използване на Ascii режим за текущия трансфер (само за FTP)"
1643
1644#: ../src/uicommon/gftpui.c:968
1645msgid "binary"
1646msgstr "binary"
1647
1648#: ../src/uicommon/gftpui.c:969
1649msgid "Sets the current file transfer mode to Binary (only for FTP)"
1650msgstr "Използване на бинарен(двоичен) режим за текущия трансфер (само за FTP)"
1651
1652#: ../src/uicommon/gftpui.c:970
1653msgid "cd"
1654msgstr "cd"
1655
1656#: ../src/uicommon/gftpui.c:971 ../src/uicommon/gftpui.c:973
1657msgid "Changes the remote working directory"
1658msgstr "Променяне на отдалечената работна папка"
1659
1660#: ../src/uicommon/gftpui.c:972
1661msgid "chdir"
1662msgstr "chdir"
1663
1664#: ../src/uicommon/gftpui.c:974
1665msgid "chmod"
1666msgstr "chmod"
1667
1668#: ../src/uicommon/gftpui.c:975
1669msgid "Changes the permissions of a remote file"
1670msgstr "Променяне на правата на отдалечен файл"
1671
1672#: ../src/uicommon/gftpui.c:976
1673msgid "clear"
1674msgstr "clear"
1675
1676#: ../src/uicommon/gftpui.c:977
1677msgid "Available options: cache"
1678msgstr "Налични опции: cache"
1679
1680#: ../src/uicommon/gftpui.c:978
1681msgid "close"
1682msgstr "close"
1683
1684#: ../src/uicommon/gftpui.c:979
1685msgid "Disconnects from the remote site"
1686msgstr "Прекъсване на връзката с отдалечения сайт"
1687
1688#: ../src/uicommon/gftpui.c:980
1689msgid "delete"
1690msgstr "delete"
1691
1692#: ../src/uicommon/gftpui.c:981
1693msgid "Removes a remote file"
1694msgstr "Премахване на отдалечен файл"
1695
1696#: ../src/uicommon/gftpui.c:982
1697msgid "dir"
1698msgstr "dir"
1699
1700#: ../src/uicommon/gftpui.c:983 ../src/uicommon/gftpui.c:1009
1701msgid "Shows the directory listing for the current remote directory"
1702msgstr "Показване на списъка с файловете на текущата отдалечена папка"
1703
1704#: ../src/uicommon/gftpui.c:984
1705msgid "get"
1706msgstr "get"
1707
1708#: ../src/uicommon/gftpui.c:985 ../src/uicommon/gftpui.c:1011
1709msgid "Downloads remote file(s)"
1710msgstr "Изтегляне на отдалечен(и) файл(ове)"
1711
1712#: ../src/uicommon/gftpui.c:986
1713msgid "help"
1714msgstr "help"
1715
1716#: ../src/uicommon/gftpui.c:987
1717msgid "Shows this help screen"
1718msgstr "Показване на този помощен екран"
1719
1720#: ../src/uicommon/gftpui.c:988
1721msgid "lcd"
1722msgstr "lcd"
1723
1724#: ../src/uicommon/gftpui.c:989 ../src/uicommon/gftpui.c:991
1725msgid "Changes the local working directory"
1726msgstr "Промяна на локалната работна папка"
1727
1728#: ../src/uicommon/gftpui.c:990
1729msgid "lchdir"
1730msgstr "lchdir"
1731
1732#: ../src/uicommon/gftpui.c:992
1733msgid "lchmod"
1734msgstr "lchmod"
1735
1736#: ../src/uicommon/gftpui.c:993
1737msgid "Changes the permissions of a local file"
1738msgstr "Промяна на правата на локален файл"
1739
1740#: ../src/uicommon/gftpui.c:994
1741msgid "ldelete"
1742msgstr "ldelete"
1743
1744#: ../src/uicommon/gftpui.c:995
1745msgid "Removes a local file"
1746msgstr "Премахване на локален файл"
1747
1748#: ../src/uicommon/gftpui.c:996
1749msgid "ldir"
1750msgstr "ldir"
1751
1752#: ../src/uicommon/gftpui.c:997 ../src/uicommon/gftpui.c:999
1753msgid "Shows the directory listing for the current local directory"
1754msgstr "Показване на списъка с файловете на текущата локална папка"
1755
1756#: ../src/uicommon/gftpui.c:998
1757msgid "lls"
1758msgstr "lls"
1759
1760#: ../src/uicommon/gftpui.c:1000
1761msgid "lmkdir"
1762msgstr "lmkdir"
1763
1764#: ../src/uicommon/gftpui.c:1001
1765msgid "Creates a local directory"
1766msgstr "Създаване на локална папка"
1767
1768#: ../src/uicommon/gftpui.c:1002
1769msgid "lpwd"
1770msgstr "lpwd"
1771
1772#: ../src/uicommon/gftpui.c:1003
1773msgid "Show current local directory"
1774msgstr "Показване на текуща локална папка"
1775
1776#: ../src/uicommon/gftpui.c:1004
1777msgid "lrename"
1778msgstr "lrename"
1779
1780#: ../src/uicommon/gftpui.c:1005
1781msgid "Rename a local file"
1782msgstr "Преименуване на локален файл"
1783
1784#: ../src/uicommon/gftpui.c:1006
1785msgid "lrmdir"
1786msgstr "lrmdir"
1787
1788#: ../src/uicommon/gftpui.c:1007
1789msgid "Remove a local directory"
1790msgstr "Премахване на локална папка"
1791
1792#: ../src/uicommon/gftpui.c:1008
1793msgid "ls"
1794msgstr "ls"
1795
1796#: ../src/uicommon/gftpui.c:1010
1797msgid "mget"
1798msgstr "mget"
1799
1800#: ../src/uicommon/gftpui.c:1012
1801msgid "mkdir"
1802msgstr "mkdir"
1803
1804#: ../src/uicommon/gftpui.c:1013
1805msgid "Creates a remote directory"
1806msgstr "Създаване на отдалечена папка"
1807
1808#: ../src/uicommon/gftpui.c:1014
1809msgid "mput"
1810msgstr "mput"
1811
1812#: ../src/uicommon/gftpui.c:1015 ../src/uicommon/gftpui.c:1019
1813msgid "Uploads local file(s)"
1814msgstr "Прехвърляне на локален/ни файл(ове)"
1815
1816#: ../src/uicommon/gftpui.c:1016
1817msgid "open"
1818msgstr "open"
1819
1820#: ../src/uicommon/gftpui.c:1017
1821msgid "Opens a connection to a remote site"
1822msgstr "Отваряне на връзка към отдалечен сайт"
1823
1824#: ../src/uicommon/gftpui.c:1018
1825msgid "put"
1826msgstr "put"
1827
1828#: ../src/uicommon/gftpui.c:1020
1829msgid "pwd"
1830msgstr "pwd"
1831
1832#: ../src/uicommon/gftpui.c:1021
1833msgid "Show current remote directory"
1834msgstr "Показване на текуща отдалечена папка"
1835
1836#: ../src/uicommon/gftpui.c:1022
1837msgid "quit"
1838msgstr "quit"
1839
1840#: ../src/uicommon/gftpui.c:1023
1841msgid "Exit from gFTP"
1842msgstr "Спиране на gFTP"
1843
1844#: ../src/uicommon/gftpui.c:1024
1845msgid "rename"
1846msgstr "rename"
1847
1848#: ../src/uicommon/gftpui.c:1025
1849msgid "Rename a remote file"
1850msgstr "Преименуване на отдалечен файл"
1851
1852#: ../src/uicommon/gftpui.c:1026
1853msgid "rmdir"
1854msgstr "rmdir"
1855
1856#: ../src/uicommon/gftpui.c:1027
1857msgid "Remove a remote directory"
1858msgstr "Премахване на отдалечена папка"
1859
1860#: ../src/uicommon/gftpui.c:1028
1861msgid "set"
1862msgstr "set"
1863
1864#: ../src/uicommon/gftpui.c:1029
1865msgid ""
1866"Show configuration file variables. You can also set variables by set var=val"
1867msgstr ""
1868"Показване на променливите от конфигурационния файл. Също така можете да "
1869"настройвате променливи със set променлива=стойност"
1870
1871#: ../src/uicommon/gftpui.c:1031
1872msgid "site"
1873msgstr "site"
1874
1875#: ../src/uicommon/gftpui.c:1032
1876msgid "Run a site specific command"
1877msgstr "Изпълняване на специфична за сайта команда"
1878
1879#: ../src/uicommon/gftpui.c:1122
1880msgid "Error: Command not recognized\n"
1881msgstr "Грешка: Непозната команда\n"
1882
1883#: ../src/uicommon/gftpui.c:1375
1884msgid "Error: Remote site disconnected after trying to transfer file\n"
1885msgstr ""
1886"Грешка: Отдалеченият сайт прекъсна връзката след опит за прехвърляне на "
1887"файл\n"
1888
1889#: ../src/uicommon/gftpui.c:1443
1890#, c-format
1891msgid "Could not download %s from %s\n"
1892msgstr "Не може да се изтегли %s от %s\n"
1893
1894#: ../src/uicommon/gftpui.c:1467
1895#, c-format
1896msgid "Successfully transferred %s at %.2f KB/s\n"
1897msgstr "Успешно прехвърлени %s с %.2f КБ/с\n"
1898
1899#: ../src/uicommon/gftpui.c:1474
1900#, c-format
1901msgid "There was an error transfering the file %s"
1902msgstr "Появи се грешка при преноса на файла %s"
1903
1904#: ../src/gtk/bookmarks.c:40 ../src/gtk/dnd.c:122 ../src/gtk/gftp-gtk.c:213
1905#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:1063 ../src/gtk/misc-gtk.c:512
1906#: ../src/gtk/misc-gtk.c:520
1907#, c-format
1908msgid "%s: Please hit the stop button first to do anything else\n"
1909msgstr "%s: Първо натиснете бутона за спиране, за да извършите нещо друго.\n"
1910
1911#: ../src/gtk/bookmarks.c:41
1912msgid "Run Bookmark"
1913msgstr "Стартиране на отметка"
1914
1915#: ../src/gtk/bookmarks.c:71
1916msgid "Add Bookmark: You must enter a name for the bookmark\n"
1917msgstr "Добавяне на отметка: Вие трябва да въведете име на отметката\n"
1918
1919#: ../src/gtk/bookmarks.c:78
1920#, c-format
1921msgid "Add Bookmark: Cannot add bookmark %s because that name already exists\n"
1922msgstr ""
1923"Добавяне на отметка: Не може да се добави отметката %s, защото това име вече "
1924"съществува\n"
1925
1926#: ../src/gtk/bookmarks.c:135 ../src/gtk/bookmarks.c:146
1927msgid "Add Bookmark"
1928msgstr "Добавяне на отметка"
1929
1930#: ../src/gtk/bookmarks.c:142
1931msgid "Add Bookmark: You must enter a hostname\n"
1932msgstr "Добавяне на отметка: Трябва да зададете име на хост\n"
1933
1934#: ../src/gtk/bookmarks.c:146
1935msgid ""
1936"Enter the name of the bookmark you want to add\n"
1937"You can separate items by a / to put it into a submenu\n"
1938"(ex: Linux Sites/Debian)"
1939msgstr ""
1940"Въведете име на отметката, която искате да добавите\n"
1941"Може да разделяте отметки с / за да ги поставяте в подменюта (пример: Linux "
1942"Sites/Debian)"
1943
1944#: ../src/gtk/bookmarks.c:146
1945msgid "Remember password"
1946msgstr "Запомняне на паролата"
1947
1948#: ../src/gtk/bookmarks.c:473 ../src/gtk/bookmarks.c:483
1949msgid "New Folder"
1950msgstr "Нова папка"
1951
1952#: ../src/gtk/bookmarks.c:474
1953msgid "Enter the name of the new folder to create"
1954msgstr "Въведете името на новата папка за създаване"
1955
1956#: ../src/gtk/bookmarks.c:484
1957msgid "Enter the name of the new item to create"
1958msgstr "Въведете името на новия обект за създаване"
1959
1960#: ../src/gtk/bookmarks.c:557
1961#, c-format
1962msgid ""
1963"Are you sure you want to erase the bookmark\n"
1964"%s and all it's children?"
1965msgstr ""
1966"Сигурен ли сте, че желаете да изтриете отметката\n"
1967"%s и всички нейни елементи?"
1968
1969#: ../src/gtk/bookmarks.c:558
1970msgid "Delete Bookmark"
1971msgstr "Изтриване на отметка"
1972
1973#: ../src/gtk/bookmarks.c:630
1974msgid "Bookmarks"
1975msgstr "Отметки"
1976
1977#: ../src/gtk/bookmarks.c:850 ../src/gtk/bookmarks.c:853
1978msgid "Edit Entry"
1979msgstr "Редактиране на запис"
1980
1981#: ../src/gtk/bookmarks.c:891
1982msgid "Description:"
1983msgstr "Описание:"
1984
1985#: ../src/gtk/bookmarks.c:906
1986msgid "Hostname:"
1987msgstr "Хост:"
1988
1989#: ../src/gtk/bookmarks.c:919
1990msgid "Port:"
1991msgstr "Порт:"
1992
1993#: ../src/gtk/bookmarks.c:936
1994msgid "Protocol:"
1995msgstr "Протокол:"
1996
1997#: ../src/gtk/bookmarks.c:960
1998msgid "Remote Directory:"
1999msgstr "Отдалечена папка:"
2000
2001#: ../src/gtk/bookmarks.c:973
2002msgid "Local Directory:"
2003msgstr "Локална папка:"
2004
2005#: ../src/gtk/bookmarks.c:990
2006msgid "Username:"
2007msgstr "Потребителско име:"
2008
2009#: ../src/gtk/bookmarks.c:1003 ../src/text/textui.c:86
2010msgid "Password:"
2011msgstr "Парола:"
2012
2013#: ../src/gtk/bookmarks.c:1017
2014msgid "Account:"
2015msgstr "Абонамент:"
2016
2017#: ../src/gtk/bookmarks.c:1031
2018msgid "Log in as ANONYMOUS"
2019msgstr "Влизане с ANONYMOUS(като анонимен)"
2020
2021#: ../src/gtk/bookmarks.c:1056 ../src/gtk/bookmarks.c:1309
2022#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:265 ../src/gtk/gtkui_transfer.c:380
2023#: ../src/gtk/options_dialog.c:1219 ../src/gtk/options_dialog.c:1453
2024msgid "  Cancel  "
2025msgstr "  Отказване  "
2026
2027#: ../src/gtk/bookmarks.c:1065 ../src/gtk/options_dialog.c:1464
2028msgid "Apply"
2029msgstr "Прилагане"
2030
2031#: ../src/gtk/bookmarks.c:1215
2032msgid "/_File"
2033msgstr "/_Файл"
2034
2035#: ../src/gtk/bookmarks.c:1216
2036msgid "/File/tearoff"
2037msgstr "/Файл/tearoff"
2038
2039#: ../src/gtk/bookmarks.c:1217
2040msgid "/File/New Folder..."
2041msgstr "/Файл/Нова папка..."
2042
2043#: ../src/gtk/bookmarks.c:1218
2044msgid "/File/New Item..."
2045msgstr "/Файл/Нов обект..."
2046
2047#: ../src/gtk/bookmarks.c:1219
2048msgid "/File/Delete"
2049msgstr "/Файл/Изтриване"
2050
2051#: ../src/gtk/bookmarks.c:1220
2052msgid "/File/Properties..."
2053msgstr "/Файл/Настройки..."
2054
2055#: ../src/gtk/bookmarks.c:1221
2056msgid "/File/sep"
2057msgstr "/Файл/sep"
2058
2059#: ../src/gtk/bookmarks.c:1222
2060msgid "/File/Close"
2061msgstr "/Файл/Затваряне"
2062
2063#: ../src/gtk/bookmarks.c:1240 ../src/gtk/bookmarks.c:1243
2064msgid "Edit Bookmarks"
2065msgstr "Редактиране на отметки"
2066
2067#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:132 ../src/gtk/chmod_dialog.c:137
2068#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:142
2069msgid "Chmod"
2070msgstr "Chmod"
2071
2072#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:162
2073msgid ""
2074"You can now adjust the attributes of your file(s)\n"
2075"Note: Not all ftp servers support the chmod feature"
2076msgstr ""
2077"Може да нагласите атрибутите на вашите файлове\n"
2078"Забележка: Не всички ftp сървъри позволяват това"
2079
2080#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:172
2081msgid "Special"
2082msgstr "Специален"
2083
2084#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:180
2085msgid "SUID"
2086msgstr "SUID"
2087
2088#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:184
2089msgid "SGID"
2090msgstr "SGID"
2091
2092#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:188
2093msgid "Sticky"
2094msgstr "Sticky"
2095
2096#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:192 ../src/gtk/gftp-gtk.c:748
2097msgid "User"
2098msgstr "Потребител"
2099
2100#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:200 ../src/gtk/chmod_dialog.c:220
2101#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:240
2102msgid "Read"
2103msgstr "Четене"
2104
2105#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:204 ../src/gtk/chmod_dialog.c:224
2106#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:244
2107msgid "Write"
2108msgstr "Запис"
2109
2110#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:208 ../src/gtk/chmod_dialog.c:228
2111#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:248
2112msgid "Execute"
2113msgstr "Изпълнение"
2114
2115#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:212 ../src/gtk/gftp-gtk.c:749
2116msgid "Group"
2117msgstr "Група"
2118
2119#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:232
2120msgid "Other"
2121msgstr "Други"
2122
2123#: ../src/gtk/delete_dialog.c:61
2124#, c-format
2125msgid "Are you sure you want to delete these %ld files and %ld directories"
2126msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тези %ld файлове и %ld папки"
2127
2128#: ../src/gtk/delete_dialog.c:65
2129#, c-format
2130msgid "Are you sure you want to delete these %ld files"
2131msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тези %ld файлове"
2132
2133#: ../src/gtk/delete_dialog.c:69
2134#, c-format
2135msgid "Are you sure you want to delete these %ld directories"
2136msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тези %ld папки"
2137
2138#: ../src/gtk/delete_dialog.c:74
2139msgid "Delete Files/Directories"
2140msgstr "Изтриване на файлове/папки"
2141
2142#: ../src/gtk/delete_dialog.c:90 ../src/gtk/options_dialog.c:1305
2143msgid "Delete"
2144msgstr "Изтриване"
2145
2146#: ../src/gtk/dnd.c:123 ../src/gtk/gftp-gtk.c:1064 ../src/gtk/misc-gtk.c:946
2147#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1020
2148msgid "Connect"
2149msgstr "Свързване"
2150
2151#: ../src/gtk/dnd.c:136 ../src/gtk/dnd.c:269
2152#, c-format
2153msgid "Received URL %s\n"
2154msgstr "Получено URL %s\n"
2155
2156#: ../src/gtk/dnd.c:159 ../src/gtk/dnd.c:247
2157msgid "Drag-N-Drop"
2158msgstr "Изтегляне и пускане"
2159
2160#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:127
2161msgid "Exit"
2162msgstr "Спиране на програмата"
2163
2164#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:127
2165msgid ""
2166"There are file transfers in progress.\n"
2167"Are you sure you want to exit?"
2168msgstr ""
2169"В момента протича прехвърляне на файлове.\n"
2170"Сигурен ли сте, че искате да излезете от програмата?"
2171
2172#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:198
2173msgid "Connect via URL"
2174msgstr "Връзка през URL"
2175
2176#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:198
2177msgid "Enter a URL to connect to"
2178msgstr "Въведете URL за връзка"
2179
2180#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:214
2181msgid "OpenURL"
2182msgstr "OpenURL"
2183
2184#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:244
2185msgid "/_FTP"
2186msgstr "/_FTP"
2187
2188#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:245
2189msgid "/FTP/tearoff"
2190msgstr "/FTP/tearoff"
2191
2192#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:246
2193msgid "/FTP/Window 1"
2194msgstr "/FTP/Прозорец 1"
2195
2196#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:248
2197msgid "/FTP/Window 2"
2198msgstr "/FTP/Прозорец 2"
2199
2200#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:250 ../src/gtk/gftp-gtk.c:255
2201#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:258
2202msgid "/FTP/sep"
2203msgstr "/FTP/sep"
2204
2205#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:251
2206msgid "/FTP/Ascii"
2207msgstr "/FTP/Ascii"
2208
2209#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:253
2210msgid "/FTP/Binary"
2211msgstr "/FTP/Двоично"
2212
2213#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:256
2214msgid "/FTP/_Options..."
2215msgstr "/FTP/_Настройки..."
2216
2217#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:259
2218msgid "/FTP/_Quit"
2219msgstr "/FTP/_Изход от програмата"
2220
2221#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:260
2222msgid "/_Local"
2223msgstr "/_Локален"
2224
2225#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:261
2226msgid "/Local/tearoff"
2227msgstr "/Локален/tearoff"
2228
2229#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:262
2230msgid "/Local/Open URL..."
2231msgstr "/Локален/Отваряне на URL..."
2232
2233#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:263
2234msgid "/Local/Disconnect"
2235msgstr "/Локален/Прекъсване на връзката"
2236
2237#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:264 ../src/gtk/gftp-gtk.c:270
2238msgid "/Local/sep"
2239msgstr "/Локален/sep"
2240
2241#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:265
2242msgid "/Local/Change Filespec..."
2243msgstr "/Локален/Променяне на файлова спецификация..."
2244
2245#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:266
2246msgid "/Local/Show selected"
2247msgstr "/Локален/Показване на избраното"
2248
2249#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:267
2250msgid "/Local/Select All"
2251msgstr "/Локален/Избиране на всичко"
2252
2253#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:268
2254msgid "/Local/Select All Files"
2255msgstr "/Локален/Избиране на всички файлове"
2256
2257#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:269
2258msgid "/Local/Deselect All"
2259msgstr "/Локален/Отказване на всичко избрано"
2260
2261#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:271
2262msgid "/Local/Save Directory Listing..."
2263msgstr "/Локален/Запис на съдържание на папка..."
2264
2265#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:272
2266msgid "/Local/Send SITE Command..."
2267msgstr "/Локален/Изпращане на командата SITE..."
2268
2269#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:273
2270msgid "/Local/Change Directory"
2271msgstr "/Локален/Смяна на папката"
2272
2273#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:274
2274msgid "/Local/Chmod..."
2275msgstr "/Локален/Chmod..."
2276
2277#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:275
2278msgid "/Local/Make Directory..."
2279msgstr "/Локален/Създаване на папка"
2280
2281#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:276
2282msgid "/Local/Rename..."
2283msgstr "/Локален/Преименуване..."
2284
2285#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:277
2286msgid "/Local/Delete..."
2287msgstr "/Локален/Изтриване..."
2288
2289#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:278
2290msgid "/Local/Edit..."
2291msgstr "/Локален/Редактиране..."
2292
2293#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:279
2294msgid "/Local/View..."
2295msgstr "/Локален/Преглед..."
2296
2297#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:280
2298msgid "/Local/Refresh"
2299msgstr "/Локален/Обновяване"
2300
2301#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:281
2302msgid "/_Remote"
2303msgstr "/_Отдалечен"
2304
2305#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:282
2306msgid "/Remote/tearoff"
2307msgstr "/Отдалечен/tearoff"
2308
2309#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:283
2310msgid "/Remote/Open _URL..."
2311msgstr "/Отдалечен/Отваряне на _URL..."
2312
2313#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:285
2314msgid "/Remote/Disconnect"
2315msgstr "/Отдалечен/Прекъсване на връзката"
2316
2317#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:287 ../src/gtk/gftp-gtk.c:293
2318msgid "/Remote/sep"
2319msgstr "/Отдалечен/sep"
2320
2321#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:288
2322msgid "/Remote/Change Filespec..."
2323msgstr "/Отдалечен/Промяна на файлова спецификация..."
2324
2325#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:289
2326msgid "/Remote/Show selected"
2327msgstr "/Отдалечен/Показване на избраното"
2328
2329#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:290
2330msgid "/Remote/Select All"
2331msgstr "/Отдалечен/Избиране на всичко"
2332
2333#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:291
2334msgid "/Remote/Select All Files"
2335msgstr "/Отдалечен/Избиране на всички файлове"
2336
2337#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:292
2338msgid "/Remote/Deselect All"
2339msgstr "/Отдалечен/Отказване от всичко избрано"
2340
2341#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:294
2342msgid "/Remote/Save Directory Listing..."
2343msgstr "/Отдалечен/Запис на съдържание на папка..."
2344
2345#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:295
2346msgid "/Remote/Send SITE Command..."
2347msgstr "/Отдалечен/Изпращане на команда SITE..."
2348
2349#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:296
2350msgid "/Remote/Change Directory"
2351msgstr "/Отдалечен/Смяна на папката"
2352
2353#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:297
2354msgid "/Remote/Chmod..."
2355msgstr "/Отдалечен/Chmod..."
2356
2357#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:298
2358msgid "/Remote/Make Directory..."
2359msgstr "/Отдалечен/Създаване на папка..."
2360
2361#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:299
2362msgid "/Remote/Rename..."
2363msgstr "/Отдалечен/Преименуване..."
2364
2365#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:300
2366msgid "/Remote/Delete..."
2367msgstr "/Отдалечен/Изтриване..."
2368
2369#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:301
2370msgid "/Remote/Edit..."
2371msgstr "/Отдалечен/Редактиране..."
2372
2373#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:302
2374msgid "/Remote/View..."
2375msgstr "/Отдалечен/Преглед..."
2376
2377#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:303
2378msgid "/Remote/Refresh"
2379msgstr "/Отдалечен/Обновяване"
2380
2381#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:304
2382msgid "/_Bookmarks"
2383msgstr "/О_тметки"
2384
2385#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:305
2386msgid "/Bookmarks/tearoff"
2387msgstr "/Отметки/tearoff"
2388
2389#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:306
2390msgid "/Bookmarks/Add bookmark"
2391msgstr "/Отметки/Добавяне на отметка"
2392
2393#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:308
2394msgid "/Bookmarks/Edit bookmarks"
2395msgstr "/Отметки/Редактиране на отметки"
2396
2397#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:309
2398msgid "/Bookmarks/sep"
2399msgstr "/Отметки/sep"
2400
2401#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:310
2402msgid "/_Transfers"
2403msgstr "/_Трансфер"
2404
2405#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:311
2406msgid "/Transfers/tearoff"
2407msgstr "/Трансфер/tearoff"
2408
2409#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:312
2410msgid "/Transfers/Start Transfer"
2411msgstr "/Трансфер/Започване на пренос"
2412
2413#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:313
2414msgid "/Transfers/Stop Transfer"
2415msgstr "/Трансфер/Спиране на пренос"
2416
2417#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:315 ../src/gtk/gftp-gtk.c:323
2418msgid "/Transfers/sep"
2419msgstr "/Трансфер/sep"
2420
2421#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:316
2422msgid "/Transfers/Skip Current File"
2423msgstr "/Трансфер/Прескачане на текущия файл"
2424
2425#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:317
2426msgid "/Transfers/Remove File"
2427msgstr "/Трансфер/Премахване на файл"
2428
2429#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:319
2430msgid "/Transfers/Move File Up"
2431msgstr "/Трансфери/Преместване нагоре"
2432
2433#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:321
2434msgid "/Transfers/Move File Down"
2435msgstr "/Трансфери/Преместване надолу"
2436
2437#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:324
2438msgid "/Transfers/Retrieve Files"
2439msgstr "/Трансфер/Получаване на файлове"
2440
2441#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:325
2442msgid "/Transfers/Put Files"
2443msgstr "/Трансфер/Поставяне на файлове"
2444
2445#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:326
2446msgid "/L_ogging"
2447msgstr "/_Журнал"
2448
2449#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:327
2450msgid "/Logging/tearoff"
2451msgstr "/Журнал/tearoff"
2452
2453#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:328
2454msgid "/Logging/Clear"
2455msgstr "/Журнал/Изчистване"
2456
2457#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:329
2458msgid "/Logging/View log"
2459msgstr "/Дневник/Преглед на дневник"
2460
2461#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:330
2462msgid "/Logging/Save log..."
2463msgstr "/Журнал/Запазване на дневник..."
2464
2465#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:331
2466msgid "/Tool_s"
2467msgstr "/_Инструменти"
2468
2469#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:332
2470msgid "/Tools/tearoff"
2471msgstr "/Инструменти/tearoff"
2472
2473#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:333
2474msgid "/Tools/Compare Windows"
2475msgstr "/Инструменти/Сравняване на прозорци"
2476
2477#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:334
2478msgid "/Tools/Clear Cache"
2479msgstr "/Инструменти/Изчистване на временната памет"
2480
2481#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:335
2482msgid "/Help"
2483msgstr "/Помощ"
2484
2485#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:336
2486msgid "/Help/tearoff"
2487msgstr "/Помощ/tearoff"
2488
2489#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:337
2490msgid "/Help/About"
2491msgstr "/Помощ/Относно"
2492
2493#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:458
2494msgid "Host: "
2495msgstr "Хост: "
2496
2497#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:460
2498msgid "_Host: "
2499msgstr "_Хост: "
2500
2501#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:486
2502msgid "Port: "
2503msgstr "Порт: "
2504
2505#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:507
2506msgid "User: "
2507msgstr "Потребител: "
2508
2509#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:509
2510msgid "_User: "
2511msgstr "_Потребител: "
2512
2513#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:534
2514msgid "Pass: "
2515msgstr "Парола: "
2516
2517#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:604
2518msgid "Command: "
2519msgstr "Команда:"
2520
2521#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:746 ../src/gtk/gftp-gtk.c:952
2522#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:216
2523msgid "Filename"
2524msgstr "Име на файл"
2525
2526#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:747
2527msgid "Size"
2528msgstr "Размер"
2529
2530#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:750
2531msgid "Date"
2532msgstr "Дата"
2533
2534#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:751
2535msgid "Attribs"
2536msgstr "Атрибути"
2537
2538#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:953
2539msgid "Progress"
2540msgstr "Прогрес"
2541
2542#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:1094
2543msgid "Error: You must type in a host to connect to\n"
2544msgstr "Грешка: Трябва да зададете хост, с който да се осъществи връзка\n"
2545
2546#: ../src/gtk/gtkui.c:51
2547msgid "Refresh"
2548msgstr "Обновяване"
2549
2550#: ../src/gtk/gtkui.c:96
2551msgid "Enter Username"
2552msgstr "Въведете потребителско име"
2553
2554#: ../src/gtk/gtkui.c:97
2555msgid "Please enter your username for this site"
2556msgstr "Въведете потребителското си име за този сайт"
2557
2558#: ../src/gtk/gtkui.c:119 ../src/gtk/transfer.c:555 ../src/gtk/transfer.c:565
2559msgid "Please enter your password for this site"
2560msgstr "Въведете паролата си за този сайт"
2561
2562#: ../src/gtk/gtkui.c:274
2563msgid "Operation canceled...you must enter a string\n"
2564msgstr "Операцията е прекъсната... трябва да въведете низ\n"
2565
2566#: ../src/gtk/gtkui.c:320
2567msgid "Mkdir"
2568msgstr "Mkdir"
2569
2570#: ../src/gtk/gtkui.c:323
2571msgid "Make Directory"
2572msgstr "Създаване на папка"
2573
2574#: ../src/gtk/gtkui.c:323
2575msgid "Enter name of directory to create"
2576msgstr "Въведете име на папката"
2577
2578#: ../src/gtk/gtkui.c:346 ../src/gtk/gtkui.c:358 ../src/gtk/misc-gtk.c:949
2579#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1023
2580msgid "Rename"
2581msgstr "Преименуване"
2582
2583#: ../src/gtk/gtkui.c:356
2584#, c-format
2585msgid "What would you like to rename %s to?"
2586msgstr "Искате ли да преименувате %s?"
2587
2588#: ../src/gtk/gtkui.c:378 ../src/gtk/gtkui.c:381
2589msgid "Site"
2590msgstr "Сайт"
2591
2592#: ../src/gtk/gtkui.c:381
2593msgid "Enter site-specific command"
2594msgstr "Въведете команда за спецификация на сайт"
2595
2596#: ../src/gtk/gtkui.c:382
2597msgid "Prepend with SITE"
2598msgstr "Добавяне на SITE отпред"
2599
2600#: ../src/gtk/gtkui.c:425 ../src/gtk/menu-items.c:250
2601msgid "Chdir"
2602msgstr "Chdir"
2603
2604#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:60 ../src/gtk/transfer.c:450
2605#: ../src/gtk/transfer.c:533 ../src/gtk/transfer.c:1012
2606msgid "Skipped"
2607msgstr "Прескачане"
2608
2609#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:62 ../src/gtk/transfer.c:512
2610#: ../src/gtk/transfer.c:537
2611msgid "Waiting..."
2612msgstr "Изчакване..."
2613
2614#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:124 ../src/gtk/gtkui_transfer.c:303
2615#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:333
2616msgid "Overwrite"
2617msgstr "Презаписване"
2618
2619#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:131 ../src/gtk/gtkui_transfer.c:309
2620#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:339
2621msgid "Resume"
2622msgstr "Възстановяване"
2623
2624#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:138 ../src/gtk/gtkui_transfer.c:306
2625msgid "Skip"
2626msgstr "Прескачане"
2627
2628#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:219
2629msgid "Action"
2630msgstr "Действие"
2631
2632#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:224 ../src/gtk/gtkui_transfer.c:233
2633#: ../src/gtk/transfer.c:91
2634msgid "Transfer Files"
2635msgstr "Пренос на файлове"
2636
2637#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:245
2638msgid ""
2639"The following file(s) exist on both the local and remote computer\n"
2640"Please select what you would like to do"
2641msgstr ""
2642"Следните файлове съществуват на двата компютъра\n"
2643"Изберете какво искате да правите"
2644
2645#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:312
2646msgid "Error"
2647msgstr "Грешка"
2648
2649#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:345
2650msgid "Skip File"
2651msgstr "Прескачане на файл"
2652
2653#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:355
2654msgid "Select All"
2655msgstr "Избиране на всичко"
2656
2657#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:361
2658msgid "Deselect All"
2659msgstr "Отказване от всички избрано"
2660
2661#: ../src/gtk/menu-items.c:37
2662msgid "Change Filespec: Operation canceled...you must enter a string\n"
2663msgstr ""
2664"Промяна на файлова спецификация: Операцията прекъсна... трябва да зададете "
2665"низ\n"
2666
2667#: ../src/gtk/menu-items.c:74 ../src/gtk/menu-items.c:77
2668msgid "Change Filespec"
2669msgstr "Промяна на файлова спецификация"
2670
2671#: ../src/gtk/menu-items.c:77
2672msgid "Enter the new file specification"
2673msgstr "Въведете нова файлова спецификация"
2674
2675#: ../src/gtk/menu-items.c:105 ../src/gtk/menu-items.c:313
2676#: ../src/gtk/menu-items.c:377 ../src/gtk/view_dialog.c:76
2677#: ../src/gtk/view_dialog.c:155
2678#, c-format
2679msgid "Error: Cannot open %s for writing: %s\n"
2680msgstr "Грешка: Не може да се отвори %s за запис: %s\n"
2681
2682#: ../src/gtk/menu-items.c:134
2683msgid "Save Directory Listing"
2684msgstr "Запис на съдържанието на папка"
2685
2686#: ../src/gtk/menu-items.c:341 ../src/gtk/menu-items.c:405
2687#, c-format
2688msgid "Error: Error writing to %s: %s\n"
2689msgstr "Грешка: Грешка при запис в %s: %s\n"
2690
2691#: ../src/gtk/menu-items.c:416
2692#, c-format
2693msgid "Successfully wrote the log file to %s\n"
2694msgstr "Успешно се записа журнала във файла %s\n"
2695
2696#: ../src/gtk/menu-items.c:428
2697msgid "Save Log"
2698msgstr "Запазване на Журнал"
2699
2700#: ../src/gtk/menu-items.c:464
2701#, c-format
2702msgid ""
2703"Cannot find the license agreement file COPYING. Please make sure it is in "
2704"either %s or in %s"
2705msgstr ""
2706"Не може да се намери файла с лицензното споразумение (COPYING). Убедете се, "
2707"че е в %s или %s"
2708
2709#: ../src/gtk/menu-items.c:468 ../src/gtk/menu-items.c:473
2710msgid "About gFTP"
2711msgstr "Относно gFTP"
2712
2713#: ../src/gtk/menu-items.c:504
2714#, c-format
2715msgid ""
2716"%s\n"
2717"Copyright (C) 1998-2003 Brian Masney <masneyb@gftp.org>\n"
2718"Official Homepage: http://www.gftp.org/\n"
2719"Logo by: Aaron Worley <planet_hoth@yahoo.com>\n"
2720msgstr ""
2721"%s\n"
2722"Авторски права (C) 1998-2003 Brian Masney <masneyb@gftp.org>\n"
2723"Официална Страница: http://www.gftp.org/\n"
2724"Лого от: Aaron Worley <planet_hoth@yahoo.com>\n"
2725
2726#: ../src/gtk/menu-items.c:516
2727msgid "About"
2728msgstr "Относно"
2729
2730#: ../src/gtk/menu-items.c:565
2731msgid "License Agreement"
2732msgstr "Лицензно споразумение"
2733
2734#: ../src/gtk/menu-items.c:571 ../src/gtk/view_dialog.c:404
2735msgid "  Close  "
2736msgstr "  Затваряне  "
2737
2738#: ../src/gtk/menu-items.c:655
2739msgid "Compare Windows"
2740msgstr "Сравняване на прозорци"
2741
2742#: ../src/gtk/misc-gtk.c:253
2743msgid "Disconnect from the remote server"
2744msgstr "Прекъсване на връзката с отдалечения сървър"
2745
2746#: ../src/gtk/misc-gtk.c:257
2747msgid ""
2748"Connect to the site specified in the host entry. If the host entry is blank, "
2749"then a dialog is presented that will allow you to enter a URL."
2750msgstr ""
2751"Свързване към сайта зададен в полето за сървър. Ако то е празно, се появява "
2752"диалог, в който можете да зададете URL."
2753
2754#: ../src/gtk/misc-gtk.c:304
2755msgid "All Files"
2756msgstr "Всички файлове"
2757
2758#: ../src/gtk/misc-gtk.c:311
2759msgid "] (Cached) ["
2760msgstr "] (Във временната памет) ["
2761
2762#: ../src/gtk/misc-gtk.c:336
2763msgid "Not connected"
2764msgstr "Не е свързан"
2765
2766#: ../src/gtk/misc-gtk.c:439
2767#, c-format
2768msgid "Error opening file %s: %s\n"
2769msgstr "Грешка при отваряне на файл %s: %s\n"
2770
2771#: ../src/gtk/misc-gtk.c:528
2772#, c-format
2773msgid "%s: Not connected to a remote site\n"
2774msgstr "%s: Не е свързан с отдалечен сайт\n"
2775
2776#: ../src/gtk/misc-gtk.c:535
2777#, c-format
2778msgid "%s: This feature is not available using this protocol\n"
2779msgstr "%s: Тези функции не са налични за използване с този протокол\n"
2780
2781#: ../src/gtk/misc-gtk.c:543
2782#, c-format
2783msgid "%s: You must only have one item selected\n"
2784msgstr "%s: Трябва да изберете само един обект\n"
2785
2786#: ../src/gtk/misc-gtk.c:550
2787#, c-format
2788msgid "%s: You must have at least one item selected\n"
2789msgstr "%s: Трябва да сте избрали поне един обект\n"
2790
2791#: ../src/gtk/misc-gtk.c:943 ../src/gtk/misc-gtk.c:1017
2792msgid "Change"
2793msgstr "Промяна"
2794
2795#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1014 ../src/gtk/options_dialog.c:1280
2796msgid "Add"
2797msgstr "Добавяне"
2798
2799#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1040
2800msgid "Cancel"
2801msgstr "Прекъсване"
2802
2803#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1110
2804msgid "  Yes  "
2805msgstr "  Да  "
2806
2807#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1120
2808msgid "  No  "
2809msgstr "  Не  "
2810
2811#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1180
2812msgid "Getting directory listings"
2813msgstr "Получаване на списък на папка"
2814
2815#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1200
2816msgid "  Stop  "
2817msgstr "  Спира  "
2818
2819#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1210
2820#, c-format
2821msgid ""
2822"Received %ld directories\n"
2823"and %ld files"
2824msgstr ""
2825"Получени %ld папки\n"
2826"и %ld файлове"
2827
2828#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1286
2829#, c-format
2830msgid "gFTP Error: Cannot find file %s in %s or %s\n"
2831msgstr "Грешка на gFTP: Не може да се намери файл %s в %s или %s\n"
2832
2833#: ../src/gtk/options_dialog.c:959
2834msgid "Edit Host"
2835msgstr "Редактиране на хост"
2836
2837#: ../src/gtk/options_dialog.c:959
2838msgid "Add Host"
2839msgstr "Добавяне на хост"
2840
2841#: ../src/gtk/options_dialog.c:1005
2842msgid "Type:"
2843msgstr "Тип:"
2844
2845#: ../src/gtk/options_dialog.c:1007
2846msgid "_Type:"
2847msgstr "_Тип:"
2848
2849#: ../src/gtk/options_dialog.c:1017 ../src/gtk/options_dialog.c:1140
2850msgid "Domain"
2851msgstr "Домейн"
2852
2853#: ../src/gtk/options_dialog.c:1050
2854msgid "Network Address"
2855msgstr "Адрес в мрежата"
2856
2857#: ../src/gtk/options_dialog.c:1052
2858msgid "_Network address:"
2859msgstr "Мре_жов адрес"
2860
2861#: ../src/gtk/options_dialog.c:1091 ../src/gtk/options_dialog.c:1244
2862msgid "Netmask"
2863msgstr "Мрежова маска"
2864
2865#: ../src/gtk/options_dialog.c:1093
2866msgid "N_etmask:"
2867msgstr "Мр_ежова маска"
2868
2869#: ../src/gtk/options_dialog.c:1142
2870msgid "_Domain:"
2871msgstr "_Домейн:"
2872
2873#: ../src/gtk/options_dialog.c:1250
2874msgid "Local Hosts"
2875msgstr "Локални хостове"
2876
2877#: ../src/gtk/options_dialog.c:1291 ../src/gtk/view_dialog.c:105
2878msgid "Edit"
2879msgstr "Редактиране"
2880
2881#: ../src/gtk/options_dialog.c:1293
2882msgid "_Edit"
2883msgstr "_Редактиране"
2884
2885#: ../src/gtk/options_dialog.c:1370 ../src/gtk/options_dialog.c:1375
2886msgid "Options"
2887msgstr "Настройки"
2888
2889#: ../src/gtk/transfer.c:30
2890msgid "Receiving file names..."
2891msgstr "Получаване имената на файлове..."
2892
2893#: ../src/gtk/transfer.c:63 ../src/gtk/transfer.c:681
2894msgid "Connecting..."
2895msgstr "Свързване..."
2896
2897#: ../src/gtk/transfer.c:99
2898msgid "Retrieve Files: Not connected to a remote site\n"
2899msgstr "Прехвърляне на файлове: Няма връзка с отдалечения сайт\n"
2900
2901#: ../src/gtk/transfer.c:351
2902#, c-format
2903msgid "Error: Child %d returned %d\n"
2904msgstr "Грешка: Подчинен процес %d върна %d\n"
2905
2906#: ../src/gtk/transfer.c:358
2907#, c-format
2908msgid "Child %d returned successfully\n"
2909msgstr "Синовен %d върна успешно\n"
2910
2911#: ../src/gtk/transfer.c:362
2912#, c-format
2913msgid "Error: Child %d did not terminate properly\n"
2914msgstr "Грешка: Дъщерният процес %d завърши аварийно\n"
2915
2916#: ../src/gtk/transfer.c:372
2917#, c-format
2918msgid "Error: Cannot get information about file %s: %s\n"
2919msgstr "Грешка: Не може да се получи информация за файла %s: %s\n"
2920
2921#: ../src/gtk/transfer.c:377
2922#, c-format
2923msgid "File %s was not changed\n"
2924msgstr "Файлът %s не е променен\n"
2925
2926#: ../src/gtk/transfer.c:385
2927#, c-format
2928msgid ""
2929"File %s has changed.\n"
2930"Would you like to upload it?"
2931msgstr ""
2932"Файлът %s е бил променен.\n"
2933"Искате ли да го качите?"
2934
2935#: ../src/gtk/transfer.c:388
2936msgid "Edit File"
2937msgstr "Редактиране на файл"
2938
2939#: ../src/gtk/transfer.c:453
2940msgid "Finished"
2941msgstr "Завърши"
2942
2943#: ../src/gtk/transfer.c:493
2944#, c-format
2945msgid "Stopping the transfer of %s\n"
2946msgstr "Спиране на преноса на %s\n"
2947
2948#: ../src/gtk/transfer.c:727
2949#, c-format
2950msgid "Unknown percentage complete. (File %ld of %ld)"
2951msgstr "Не е ясно какъв процент е завършен. (Файл %ld от общо %ld)"
2952
2953#: ../src/gtk/transfer.c:731
2954#, c-format
2955msgid "%d%% complete, %02d:%02d:%02d est. time remaining. (File %ld of %ld)"
2956msgstr "%d%% завършено, %02d:%02d:%02d прибл. време остава. (Файл %ld от %ld)"
2957
2958#: ../src/gtk/transfer.c:761
2959#, c-format
2960msgid "Recv %s of %s at %.2fKB/s, %02d:%02d:%02d est. time remaining"
2961msgstr ""
2962"Получен %s от %s със %.2fКБ/с, %02d:%02d:%02d приблизително оставащо време"
2963
2964#: ../src/gtk/transfer.c:770
2965#, c-format
2966msgid "Recv %s of %s, transfer stalled, unknown time remaining"
2967msgstr "Получен %s от %s, прехвърлянето забавено, неизвестно оставащо време"
2968
2969#: ../src/gtk/transfer.c:805
2970#, c-format
2971msgid "Retrieving file names...%s bytes"
2972msgstr "Получават се имена на файлове...%s байта"
2973
2974#: ../src/gtk/transfer.c:884 ../src/gtk/transfer.c:906
2975#: ../src/gtk/transfer.c:940 ../src/gtk/transfer.c:980
2976#: ../src/gtk/transfer.c:1033 ../src/gtk/transfer.c:1093
2977msgid "There are no file transfers selected\n"
2978msgstr "Няма избрани файлови трансфери\n"
2979
2980#: ../src/gtk/transfer.c:924
2981#, c-format
2982msgid "Stopping the transfer on host %s\n"
2983msgstr "Спиране на преноса от хост %s\n"
2984
2985#: ../src/gtk/transfer.c:965 ../src/gtk/transfer.c:1018
2986#, c-format
2987msgid "Skipping file %s on host %s\n"
2988msgstr "Прескача файла %s от хост %s\n"
2989
2990#: ../src/gtk/view_dialog.c:36
2991msgid "View"
2992msgstr "Преглед"
2993
2994#: ../src/gtk/view_dialog.c:48
2995#, c-format
2996msgid "View: %s is a directory. Cannot view it.\n"
2997msgstr "Преглед: %s е папка. Не може да бъде показана.\n"
2998
2999#: ../src/gtk/view_dialog.c:114
3000msgid "Edit: You must specify an editor in the options dialog\n"
3001msgstr "Редактиране: Трябва да зададете редактор в прозореца с опциите\n"
3002
3003#: ../src/gtk/view_dialog.c:127
3004#, c-format
3005msgid "Edit: %s is a directory. Cannot edit it.\n"
3006msgstr "Редактиране: %s е папка. Не може да бъде редактирана.\n"
3007
3008#: ../src/gtk/view_dialog.c:210
3009#, c-format
3010msgid "View: Cannot fork another process: %s\n"
3011msgstr "Преглед: Не може да се направи fork за друг процес: %s\n"
3012
3013#: ../src/gtk/view_dialog.c:213
3014#, c-format
3015msgid "Running program: %s %s\n"
3016msgstr "Изпълнява програмата: %s %s\n"
3017
3018#: ../src/gtk/view_dialog.c:271
3019#, c-format
3020msgid "Opening %s with %s\n"
3021msgstr "Отваряне на %s с %s\n"
3022
3023#: ../src/gtk/view_dialog.c:306
3024#, c-format
3025msgid "Viewing file %s\n"
3026msgstr "Преглеждане на файла %s\n"
3027
3028#: ../src/gtk/view_dialog.c:313
3029#, c-format
3030msgid "View: Cannot open file %s: %s\n"
3031msgstr "Преглед: Не може да се отвори файла %s: %s\n"
3032
3033#: ../src/text/gftp-text.c:176
3034#, c-format
3035msgid "Cannot open controlling terminal %s\n"
3036msgstr "Управляващият терминал не може да бъде отворен %s\n"
3037
3038#: ../src/text/textui.c:74
3039msgid "Username [anonymous]:"
3040msgstr "Потребител [анонимен]:"
3041
3042#: ../src/text/textui.c:143
3043#, c-format
3044msgid ""
3045"%s already exists. (%s source size, %s destination size):\n"
3046"(o)verwrite, (r)esume, (s)kip, (O)verwrite All, (R)esume All, (S)kip All: (%"
3047"c)"
3048msgstr ""
3049"%s вече съществува. (%s размер на източника, %s размер на "
3050"предназначението):\n"
3051"Презаписва, Продължава, Пропуска, Презаписва всички, Продължава всички, "
3052"Пропуска всички: (%c)"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.