source: extras/gftp.HEAD.bg.po @ 23

Last change on this file since 23 was 23, checked in by zbrox, 16 years ago

gftp (extras) manhatton transfer edition

  • поправена е грешка #42
  • дефакто са поправени правописни грешки, пунктуация, обърнат словоред, изказвания тип "Аз, роботът!",повелително наклонение, глаголи вместо съществителни и също някои неуместни думи.
File size: 93.5 KB
Line 
1# gFTP Bulgarian .po file
2# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7#
8#
9#
10msgid ""
11msgstr ""
12"Project-Id-Version: gftp\n"
13"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14"POT-Creation-Date: 2005-06-22 03:10+0000\n"
15"PO-Revision-Date: 2005-06-22 16:26+0300\n"
16"Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@dir.bg>\n"
17"Language-Team: Bulgarian GNOME translation team <dict@fsa-bg.org>\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
22
23#: ../lib/bookmark.c:38
24#, c-format
25msgid "Invalid URL %s\n"
26msgstr "Невалидно URL %s\n"
27
28#: ../lib/cache.c:50 ../lib/cache.c:64 ../lib/cache.c:77
29#, c-format
30msgid "Error: Invalid line %s in cache index file\n"
31msgstr "Грешка: Невалиден ред %s в индексният файл на кеша\n"
32
33#: ../lib/cache.c:137 ../lib/fsp.c:537 ../lib/local.c:477
34#, c-format
35msgid "Error: Could not make directory %s: %s\n"
36msgstr "Грешка: Не може да се създаде папка %s: %s\n"
37
38#: ../lib/cache.c:161
39#, c-format
40msgid "Error: Cannot create temporary file: %s\n"
41msgstr "Грешка: Не може да се създаде временен файл: %s\n"
42
43#: ../lib/cache.c:183 ../lib/cache.c:232 ../lib/config_file.c:157
44#: ../lib/config_file.c:163 ../lib/local.c:102 ../lib/local.c:217
45#: ../lib/rfc2068.c:259 ../lib/sshv2.c:1128
46#, c-format
47msgid "Error closing file descriptor: %s\n"
48msgstr "Грешка при затваряне на файловият описател: %s\n"
49
50#: ../lib/cache.c:250 ../lib/fsp.c:128 ../lib/fsp.c:208 ../lib/local.c:136
51#: ../lib/local.c:145 ../lib/local.c:192
52#, c-format
53msgid "Error: Cannot seek on file %s: %s\n"
54msgstr "Грешка: Не може да се извърши \"seek\" на файла %s: %s\n"
55
56#: ../lib/config_file.c:126 ../lib/config_file.c:133 ../lib/protocols.c:3000
57#, c-format
58msgid "Error: Cannot open local file %s: %s\n"
59msgstr "Грешка: Не може да се отвори локален файл %s: %s\n"
60
61#: ../lib/config_file.c:143 ../lib/protocols.c:2707 ../lib/sslcommon.c:486
62#, c-format
63msgid "Error: Could not write to socket: %s\n"
64msgstr "Грешка: Не може да се пише в socket: %s\n"
65
66#: ../lib/config_file.c:151 ../lib/protocols.c:2631 ../lib/sshv2.c:364
67#: ../lib/sslcommon.c:439
68#, c-format
69msgid "Error: Could not read from socket: %s\n"
70msgstr "Грешка: Не може да се чете от socket: %s\n"
71
72#: ../lib/config_file.c:183 ../lib/config_file.c:737
73#, c-format
74msgid "gFTP Error: Bad bookmarks file name %s\n"
75msgstr "gFTP Грешка: Невалидно име на файла с отметки %s\n"
76
77#: ../lib/config_file.c:192
78#, c-format
79msgid "Warning: Cannot find master bookmark file %s\n"
80msgstr "Предупреждение: Не може да се намери главния файл с отметки %s\n"
81
82#: ../lib/config_file.c:203 ../lib/config_file.c:743
83#, c-format
84msgid "gFTP Error: Cannot open bookmarks file %s: %s\n"
85msgstr "gFTP Грешка: Не може да се отвори файла с отметки %s: %s\n"
86
87#: ../lib/config_file.c:295 ../lib/config_file.c:317
88#, c-format
89msgid "gFTP Warning: Skipping line %d in bookmarks file: %s\n"
90msgstr "gFTP Предупреждение: Прескачане на %d ред във файла с отметки: %s\n"
91
92#: ../lib/config_file.c:347
93#, c-format
94msgid "gFTP Warning: Line %d doesn't have enough arguments\n"
95msgstr "gFTP Предупреждение: %d ред няма достатъчно аргументи\n"
96
97#: ../lib/config_file.c:505
98msgid ""
99"This section specifies which hosts are on the local subnet and won't need to "
100"go out the proxy server (if available). Syntax: dont_use_proxy=.domain or "
101"dont_use_proxy=network number/netmask"
102msgstr ""
103"Тази секция задава кои хостове са в локалната подмрежа и за тях няма нужда да се "
104"използва прокси сървър (ако е наличен). Синтаксис: dont_use_proxy=домейн или "
105"dont_use_proxy=мрежа/маска"
106
107#: ../lib/config_file.c:508
108msgid ""
109"ext=file extenstion:XPM file:Ascii or Binary (A or B):viewer program. Note: "
110"All arguments except the file extension are optional"
111msgstr ""
112"ext=разширение на файл:XPM файл:file:Ascii или двоичен (A или B):програма за "
113"преглед. Забележка: Всички аргументи с изключение на разширението на файла са "
114"незадължителни."
115
116#: ../lib/config_file.c:587 ../lib/config_file.c:832
117#, c-format
118msgid "gFTP Error: Bad config file name %s\n"
119msgstr "gFTP Грешка: Невалидно име на конфигурационния файл %s\n"
120
121#: ../lib/config_file.c:598
122#, c-format
123msgid "gFTP Error: Could not make directory %s: %s\n"
124msgstr "gFTP Грешка: Не може да се създаде папката %s: %s\n"
125
126#: ../lib/config_file.c:608
127#, c-format
128msgid "gFTP Error: Cannot find master config file %s\n"
129msgstr "gFTP Грешка: Не може да се намери главният конфигурационен файл %s\n"
130
131#: ../lib/config_file.c:610
132#, c-format
133msgid "Did you do a make install?\n"
134msgstr "Пуснахте ли make install?\n"
135
136#: ../lib/config_file.c:619 ../lib/config_file.c:838
137#, c-format
138msgid "gFTP Error: Cannot open config file %s: %s\n"
139msgstr "gFTP Грешка: Не може да се отвори конфигурационния файл %s: %s\n"
140
141#: ../lib/config_file.c:658
142#, c-format
143msgid "Terminating due to parse errors at line %d in the config file\n"
144msgstr ""
145
146#: ../lib/config_file.c:664
147#, c-format
148msgid "gFTP Warning: Skipping line %d in config file: %s\n"
149msgstr "gFTP Предупреждение: Прескача %d ред в конфигурационния файл: %s\n"
150
151#: ../lib/config_file.c:671
152#, c-format
153msgid "gFTP Error: Bad log file name %s\n"
154msgstr "gFTP Грешка: Невалидно име на журналния файл %s\n"
155
156#: ../lib/config_file.c:677
157#, c-format
158msgid "gFTP Warning: Cannot open %s for writing: %s\n"
159msgstr "gFTP Предупреждение: Не може да се отвори %s за запис: %s\n"
160
161#: ../lib/config_file.c:732
162msgid ""
163"Bookmarks file for gFTP. Copyright (C) 1998-2003 Brian Masney <masneyb@gftp."
164"org>. Warning: Any comments that you add to this file WILL be overwritten"
165msgstr ""
166"Файл с отметки за gFTP. Copyright (C) 1998-2003 Brian Masney <masneyb@gftp."
167"org>. Предупреждение: Всички коментари, които добавите към този файл ще "
168"бъдат изтрити при презапис."
169
170#: ../lib/config_file.c:733
171msgid ""
172"Note: The passwords contained inside this file are scrambled. This algorithm "
173"is not secure. This is to avoid your password being easily remembered by "
174"someone standing over your shoulder while you're editing this file. Prior to "
175"this, all passwords were stored in plaintext."
176msgstr ""
177"Забележка: Паролите съдържащи се в този файл са разбъркани. Този алгоритъм "
178"не е защитен. Разбъркването е, за да се избегне вашата парола лесно да бъде "
179"запомнена от някой стоящ зад вас, докато вие редактирате този файл. Преди всички "
180"пароли бяха записвани в прав текст."
181
182#: ../lib/config_file.c:845
183msgid ""
184"Config file for gFTP. Copyright (C) 1998-2003 Brian Masney <masneyb@gftp."
185"org>. Warning: Any comments that you add to this file WILL be overwritten. "
186"If a entry has a (*) in it's comment, you can't change it inside gFTP"
187msgstr ""
188"Конфигурационен файл за gFTP. Авторски права (C) 1998-2003 Brian Masney "
189"<masneyb@gftp.org>. ВНИМАНИЕ: Всички коментари, които добавяте в този файл "
190"ЩЕ бъдат препокрити. Ако записа има (*) в коментара не може да го смените от "
191"gFTP."
192
193#: ../lib/config_file.c:1209 ../lib/protocols.c:383 ../lib/protocols.c:455
194#: ../lib/protocols.c:526 ../lib/rfc2068.c:545 ../lib/rfc2068.c:546
195msgid "<unknown>"
196msgstr "<неизвестен>"
197
198#: ../lib/config_file.c:1289 ../lib/config_file.c:1352
199#: ../lib/config_file.c:1394 ../lib/config_file.c:1427
200#, c-format
201msgid "FATAL gFTP Error: Config option '%s' not found in global hash table\n"
202msgstr ""
203
204#: ../lib/fsp.c:190
205#, c-format
206msgid "Error: Cannot upload file %s\n"
207msgstr ""
208
209#: ../lib/fsp.c:200
210#, c-format
211msgid "Error: Cannot write to file %s: %s\n"
212msgstr "Грешка: Не може да се записва във файла %s: %s\n"
213
214#: ../lib/fsp.c:238
215#, c-format
216msgid "Error: Error closing file: %s\n"
217msgstr ""
218
219#: ../lib/fsp.c:326
220#, c-format
221msgid "Corrupted file listing from FSP server %s\n"
222msgstr "Развалено изписване на файлове от FSP сървър %s\n"
223
224#: ../lib/fsp.c:338 ../lib/fsp.c:339 ../lib/protocols.c:1541
225#: ../lib/protocols.c:1542 ../lib/protocols.c:1583 ../lib/protocols.c:1584
226#: ../lib/protocols.c:1647 ../lib/protocols.c:1654 ../lib/protocols.c:1730
227#: ../lib/protocols.c:1731 ../lib/protocols.c:1767
228msgid "unknown"
229msgstr "неизвестен"
230
231#: ../lib/fsp.c:376
232#, c-format
233msgid "Could not get FSP directory listing %s: %s\n"
234msgstr "Неуспех при получаването на FSP списъка с директории %s: %s\n"
235
236#: ../lib/fsp.c:438
237#, c-format
238msgid "Successfully changed directory to %s\n"
239msgstr "Успешно отваряне на папката %s\n"
240
241#: ../lib/fsp.c:448
242#, c-format
243msgid "Could not change directory to %s\n"
244msgstr "Неуспех при отварянето на папката %s\n"
245
246#: ../lib/fsp.c:473 ../lib/fsp.c:502 ../lib/local.c:424 ../lib/local.c:447
247#: ../src/gtk/transfer.c:260 ../src/gtk/view_dialog.c:328
248#, c-format
249msgid "Successfully removed %s\n"
250msgstr "%s беше успешно премахнато.\n"
251
252#: ../lib/fsp.c:479 ../lib/local.c:430
253#, c-format
254msgid "Error: Could not remove directory %s: %s\n"
255msgstr "Грешка: Не може да се премахне папката %s: %s\n"
256
257#: ../lib/fsp.c:508 ../lib/local.c:453 ../src/gtk/transfer.c:264
258#: ../src/gtk/view_dialog.c:332
259#, c-format
260msgid "Error: Could not remove file %s: %s\n"
261msgstr "Грешка: Не може да се премахне файла %s: %s\n"
262
263#: ../lib/fsp.c:530 ../lib/local.c:470
264#, c-format
265msgid "Successfully made directory %s\n"
266msgstr "Папката %s беше успешно създадена\n"
267
268#: ../lib/fsp.c:565 ../lib/local.c:496
269#, c-format
270msgid "Successfully renamed %s to %s\n"
271msgstr "%s беше успешно преименуван на %s\n"
272
273#: ../lib/fsp.c:577 ../lib/local.c:503
274#, c-format
275msgid "Error: Could not rename %s to %s: %s\n"
276msgstr "Грешка: Не може да се преименува %s на %s: %s\n"
277
278#: ../lib/ftps.c:157
279msgid ""
280"FTPS Support unavailable since SSL support was not compiled in. Aborting "
281"connection.\n"
282msgstr ""
283"FTPS поддръжката не е налична, тъй като няма компилирана SSL поддръжка. "
284"Връзката ще бъде прекъсната...\n"
285
286#: ../lib/https.c:91
287msgid ""
288"HTTPS Support unavailable since SSL support was not compiled in. Aborting "
289"connection.\n"
290msgstr ""
291"HTTPS поддръжката не е налична, тъй като няма компилирана SSL поддръжка. "
292"Връзката ще бъде прекъсната...\n"
293
294#: ../lib/local.c:71 ../lib/local.c:407
295#, c-format
296msgid "Could not change local directory to %s: %s\n"
297msgstr "Не може да се смени отвори локалната папка %s: %s\n"
298
299#: ../lib/local.c:85 ../lib/local.c:392
300#, c-format
301msgid "Could not get current working directory: %s\n"
302msgstr "Не може да се получи текущата работна папка: %s\n"
303
304#: ../lib/local.c:183
305#, c-format
306msgid "Error: Cannot truncate local file %s: %s\n"
307msgstr "Грешка: Не може да се отреже локалния файл %s: %s\n"
308
309#: ../lib/local.c:347
310#, c-format
311msgid "Could not get local directory listing %s: %s\n"
312msgstr "Не може да се получи списъка с локалните папки %s: %s\n"
313
314#: ../lib/local.c:384
315#, c-format
316msgid "Successfully changed local directory to %s\n"
317msgstr "Успешно отваряне на локалната папка %s\n"
318
319#: ../lib/local.c:520
320#, c-format
321msgid "Successfully changed mode of %s to %o\n"
322msgstr "Режимът %s беше успешно сменен на %o\n"
323
324#: ../lib/local.c:527
325#, c-format
326msgid "Error: Could not change mode of %s to %o: %s\n"
327msgstr "Грешка: Неуспех при промяната на режима %s към %o: %s\n"
328
329#: ../lib/local.c:623
330msgid "local filesystem"
331msgstr "локална файлова система"
332
333#: ../lib/misc.c:401
334#, c-format
335msgid "usage: gftp "
336msgstr "употреба: gftp "
337
338#: ../lib/misc.c:401 ../lib/rfc2068.c:303 ../src/uicommon/gftpui.c:662
339#, c-format
340msgid "\n"
341msgstr "\n"
342
343#: ../lib/options.h:24 ../lib/rfc959.c:26
344msgid "none"
345msgstr "няма"
346
347#: ../lib/options.h:24
348msgid "file"
349msgstr "файл"
350
351#: ../lib/options.h:24
352msgid "size"
353msgstr "размер"
354
355#: ../lib/options.h:25
356msgid "user"
357msgstr "потребител"
358
359#: ../lib/options.h:25
360msgid "group"
361msgstr "група"
362
363#: ../lib/options.h:26
364msgid "datetime"
365msgstr "дата и време"
366
367#: ../lib/options.h:26
368msgid "attribs"
369msgstr "атрибути"
370
371#: ../lib/options.h:28
372msgid "descending"
373msgstr "в низходящ ред"
374
375#: ../lib/options.h:28
376msgid "ascending"
377msgstr "във възходящ ред"
378
379#: ../lib/options.h:34
380msgid "General"
381msgstr "Основни"
382
383#: ../lib/options.h:37
384msgid "View program:"
385msgstr "Програма за преглед:"
386
387#: ../lib/options.h:38
388msgid ""
389"The default program used to view files. If this is blank, the internal file "
390"viewer will be used"
391msgstr ""
392"Подразбиращата се програма използвана за преглед на файлове. Ако това поле е празно ще "
393"се използва вградената."
394
395#: ../lib/options.h:40
396msgid "Edit program:"
397msgstr "Програма за редактиране:"
398
399#: ../lib/options.h:41
400msgid "The default program used to edit files."
401msgstr "Подразбиращата се програма за редактиране на файлове."
402
403#: ../lib/options.h:42
404msgid "Startup Directory:"
405msgstr "Начална папка:"
406
407#: ../lib/options.h:44
408msgid "The default directory gFTP will go to on startup"
409msgstr "Подразбиращата се папка на gFTP при стартиране"
410
411#: ../lib/options.h:45
412msgid "Max Log Window Size:"
413msgstr "Максималният размер на журналния прозорец:"
414
415#: ../lib/options.h:47
416msgid "The maximum size of the log window in bytes for the GTK+ port"
417msgstr "Максималният размер на журналния прозорец в байта за GTK+ port"
418
419#: ../lib/options.h:49
420msgid "Remote Character Sets:"
421msgstr ""
422
423#: ../lib/options.h:51
424msgid ""
425"This is a comma separated list of charsets to try to convert the remote "
426"messages to the current locale"
427msgstr ""
428"Това е списък със символи, разделен със запетаи, за да се преведат "
429"отдалечените съобщения за текущата локала."
430
431#: ../lib/options.h:53
432msgid "Remote LC_TIME:"
433msgstr ""
434
435#: ../lib/options.h:55
436msgid ""
437"This is the value of LC_TIME for the remote site. This is so that dates can "
438"be parsed properly in the directory listings."
439msgstr ""
440
441#: ../lib/options.h:57
442msgid "Cache TTL:"
443msgstr ""
444
445#: ../lib/options.h:60
446msgid "The number of seconds to keep cache entries before they expire."
447msgstr "Колко секунди да се пазят записите във временната памет"
448
449#: ../lib/options.h:63
450msgid "Append file transfers"
451msgstr "Добавяне на файл за прехвърляне"
452
453#: ../lib/options.h:65
454msgid "Append new file transfers onto existing ones"
455msgstr "Добавяне на нов файл за прехвърляне към опашката"
456
457#: ../lib/options.h:66
458msgid "Do one transfer at a time"
459msgstr "Извършване само на едно прехвърляне наведнъж"
460
461#: ../lib/options.h:68
462msgid "Do only one transfer at a time?"
463msgstr "Да се прави само по едно прехвърляне наведнъж?"
464
465#: ../lib/options.h:69
466msgid "Overwrite by Default"
467msgstr "Презаписване по подразбиране"
468
469#: ../lib/options.h:72
470msgid "Overwrite files by default or set to resume file transfers"
471msgstr "Да се презаписват файловете по подразбиране или да бъдат продължени, от където са прекъснати."
472
473#: ../lib/options.h:74
474msgid "Preserve file permissions"
475msgstr "Запазване на файловите права"
476
477#: ../lib/options.h:77
478msgid "Preserve file permissions of transfered files"
479msgstr "Запазване на файловите права на прехвърлените файлове"
480
481#: ../lib/options.h:79
482msgid "Preserve file time"
483msgstr "Запазване времето на файловете"
484
485#: ../lib/options.h:82
486msgid "Preserve file times of transfered files"
487msgstr "Запазване на времената на прехвърлените файлове"
488
489#: ../lib/options.h:84
490msgid "Refresh after each file transfer"
491msgstr "Обновяване след всеки прехвърлен файл"
492
493#: ../lib/options.h:87
494msgid "Refresh the listbox after each file is transfered"
495msgstr "Обновяване на списъка след всеки прехвърлен файл"
496
497#: ../lib/options.h:89
498msgid "Sort directories first"
499msgstr "Подреждане на папките в началото на списъка"
500
501#: ../lib/options.h:92
502msgid "Put the directories first then the files"
503msgstr "Поставяне на папките първи в списъка и след това файловете"
504
505#: ../lib/options.h:93
506msgid "Show hidden files"
507msgstr "Показване на скритите файлове"
508
509#: ../lib/options.h:96
510msgid "Show hidden files in the listboxes"
511msgstr "Показване на скритите файлове в списъка"
512
513#: ../lib/options.h:97
514msgid "Show transfer status in title"
515msgstr "Показване на състоянието на преноса в заглавието"
516
517#: ../lib/options.h:99
518msgid "Show the file transfer status in the titlebar"
519msgstr "Показване на състоянието на преноса на файлове в лентата за заглавието на прозореца"
520
521#: ../lib/options.h:100
522msgid "Start file transfers"
523msgstr "Започване на прехвърляне на файл"
524
525#: ../lib/options.h:102
526msgid "Automatically start the file transfers when they get queued"
527msgstr "Автоматично започване на прехвърлянето на файл, когато е на изчакване"
528
529#: ../lib/options.h:104
530msgid "Allow manual commands in GUI"
531msgstr "Позволяване на потребителски команди в графичния интерфейс"
532
533#: ../lib/options.h:106
534msgid ""
535"Allow entering manual commands in the GUI (functions like the text port)"
536msgstr ""
537"Позволява въвеждането на ръчни команди в графичния интерфейс (функционира като текстовата версия на програмата)"
538
539#: ../lib/options.h:108 ../src/gtk/options_dialog.c:1023
540#: ../src/gtk/options_dialog.c:1243
541msgid "Network"
542msgstr "Мрежа"
543
544#: ../lib/options.h:110
545msgid "Network timeout:"
546msgstr "Забавяне на мрежата:"
547
548#: ../lib/options.h:113
549msgid ""
550"The timeout waiting for network input/output. This is NOT an idle timeout."
551msgstr ""
552"Време на изчакване за мрежов вход/изход. Това НЕ Е време на изчакване при "
553"бездействие."
554
555#: ../lib/options.h:115
556msgid "Connect retries:"
557msgstr "Повторни свързвания:"
558
559#: ../lib/options.h:118
560msgid "The number of auto-retries to do. Set this to 0 to retry indefinitely"
561msgstr ""
562"Брой автоматични повторения за свързване. Ако зададете 0, повторните опити "
563"ще бъдат неограничени."
564
565#: ../lib/options.h:120
566msgid "Retry sleep time:"
567msgstr "Време за изчакване между опитите:"
568
569#: ../lib/options.h:123
570msgid "The number of seconds to wait between retries"
571msgstr "Брой секунди за изчакване между опитите"
572
573#: ../lib/options.h:124
574msgid "Max KB/S:"
575msgstr "Макс. Кб/с:"
576
577#: ../lib/options.h:127
578msgid "The maximum KB/s a file transfer can get. (Set to 0 to disable)"
579msgstr ""
580"Максимума Кб/с пренос, с който един файл може да бъде прехвърлян. (Задайте 0 за "
581"изключване на ограничението)"
582
583#: ../lib/options.h:129
584msgid "Transfer Block Size:"
585msgstr "Размер на блоковете за пренос:"
586
587#: ../lib/options.h:132
588msgid ""
589"The block size that is used when transfering files. This should be a "
590"multiple of 1024."
591msgstr ""
592
593#: ../lib/options.h:135
594msgid "Default Protocol:"
595msgstr "Стандартен протокол:"
596
597#: ../lib/options.h:137
598msgid "This specifies the default protocol to use"
599msgstr "Това определя стандартния протокол"
600
601#: ../lib/options.h:139 ../lib/options.h:142
602msgid "Enable IPv6 support"
603msgstr "Включване на IPv6 поддръжка"
604
605#: ../lib/options.h:147
606msgid ""
607"This defines what will happen when you double click a file in the file "
608"listboxes. 0=View file 1=Edit file 2=Transfer file"
609msgstr ""
610"Това определя какво ще се случи, когато натиснете два пъти върху файл от списъка. "
611"0=Преглеждане на файл 1=Редактиране на файл 2=Прехвърляне на файл"
612
613#: ../lib/options.h:150
614msgid "The default width of the local files listbox"
615msgstr "Подразбиращата се ширина на списъка с локални файлове"
616
617#: ../lib/options.h:153
618msgid "The default width of the remote files listbox"
619msgstr "Подразбиращата се ширина на списъка с отдалечени файлове"
620
621#: ../lib/options.h:156
622msgid "The default height of the local/remote files listboxes"
623msgstr "Подразбиращата се височина на списъците с локалните и отдалечените файлове"
624
625#: ../lib/options.h:159
626msgid "The default height of the transfer listbox"
627msgstr "Подразбиращата се височина на списъка с файлове за трансфер"
628
629#: ../lib/options.h:162
630msgid "The default height of the logging window"
631msgstr "Подразбиращата се височина на журналния прозорец"
632
633#: ../lib/options.h:165
634msgid ""
635"The width of the filename column in the transfer window. Set this to 0 to "
636"have this column automagically resize."
637msgstr ""
638"Ширината на колоната с имената на файловете в прозореца за пренос на данни. Задайте "
639"0, ако искате автоматична промяна на размера."
640
641#: ../lib/options.h:173 ../lib/options.h:179
642msgid "The default column to sort by"
643msgstr ""
644
645#: ../lib/options.h:176 ../lib/options.h:182
646msgid "Sort ascending or descending"
647msgstr "Сортиране в низходящ или възходящ ред"
648
649#: ../lib/options.h:186 ../lib/options.h:204
650msgid ""
651"The width of the filename column in the file listboxes. Set this to 0 to "
652"have this column automagically resize. Set this to -1 to disable this column"
653msgstr ""
654"Ширината на колоната с имената на файловете. Задайте 0, ако искате "
655"автоматична промяна на размера. Задайте -1, ако искате да забраните тази "
656"колона"
657
658#: ../lib/options.h:189 ../lib/options.h:207
659msgid ""
660"The width of the size column in the file listboxes. Set this to 0 to have "
661"this column automagically resize. Set this to -1 to disable this column"
662msgstr ""
663"Ширината на колоната с размера на файловете. Задайте 0, ако искате "
664"автоматична промяна на размера. Задайте -1, ако искате да забраните тази "
665"колона"
666
667#: ../lib/options.h:192 ../lib/options.h:210
668msgid ""
669"The width of the user column in the file listboxes. Set this to 0 to have "
670"this column automagically resize. Set this to -1 to disable this column"
671msgstr ""
672"Ширината на списъка с колоната за собственик на файловете. Задайте 0, ако искате "
673"автоматична промяна на размера. Задайте -1, ако искате да забраните тази "
674"колона"
675
676#: ../lib/options.h:195 ../lib/options.h:213
677msgid ""
678"The width of the group column in the file listboxes. Set this to 0 to have "
679"this column automagically resize. Set this to -1 to disable this column"
680msgstr ""
681"Ширината на колоната с групата собственик на файловете. Задайте 0, ако искате "
682"автоматична промяна на размера. Задайте -1, ако искате да забраните тази "
683"колона."
684
685#: ../lib/options.h:198 ../lib/options.h:216
686msgid ""
687"The width of the date column in the file listboxes. Set this to 0 to have "
688"this column automagically resize. Set this to -1 to disable this column"
689msgstr ""
690"Ширината на колоната с датата на файловете. Задайте 0, ако искате автоматична "
691"промяна на размера. Задайте -1, ако искате да забраните тази колона"
692
693#: ../lib/options.h:201 ../lib/options.h:219
694msgid ""
695"The width of the attribs column in the file listboxes. Set this to 0 to have "
696"this column automagically resize. Set this to -1 to disable this column"
697msgstr ""
698"Ширината на колоната с атрибутите на файловете. Задайте 0, ако искате "
699"автоматична промяна на размера. Задайте -1, ако искате да забраните тази "
700"колона"
701
702#: ../lib/options.h:222
703msgid "The color of the commands that are sent to the server"
704msgstr "Цветът на командите, които се изпращат на сървъра"
705
706#: ../lib/options.h:225
707msgid "The color of the commands that are received from the server"
708msgstr "Цветът на командите, които се получават от сървъра"
709
710#: ../lib/options.h:228
711msgid "The color of the error messages"
712msgstr "Цветът на съобщенията за грешка"
713
714#: ../lib/options.h:231
715msgid "The color of the rest of the log messages"
716msgstr "Цветът на останалите журнални съобщения"
717
718#: ../lib/options.h:237 ../lib/rfc959.c:40
719msgid "FTP"
720msgstr "FTP"
721
722#: ../lib/options.h:240 ../lib/options.h:242
723msgid "FTPS"
724msgstr "FTPS"
725
726#: ../lib/options.h:245 ../lib/rfc2068.c:27
727msgid "HTTP"
728msgstr "HTTP"
729
730#: ../lib/options.h:248 ../lib/options.h:250
731msgid "HTTPS"
732msgstr "HTTPS"
733
734#: ../lib/options.h:253
735msgid "Local"
736msgstr "Локален"
737
738#: ../lib/options.h:255
739msgid "SSH2"
740msgstr "SSH2"
741
742#: ../lib/options.h:257 ../src/gtk/bookmarks.c:886
743msgid "Bookmark"
744msgstr "Отметка"
745
746#: ../lib/options.h:258
747msgid "FSP"
748msgstr "FSP"
749
750#: ../lib/protocols.c:225
751#, c-format
752msgid "File transfer will be throttled to %.2f KB/s\n"
753msgstr "Прехвърлянето на файлове ще бъде ограничено до %.2f КБ/с\n"
754
755#: ../lib/protocols.c:379
756#, c-format
757msgid "Error setting LC_TIME to '%s'. Falling back to '%s'\n"
758msgstr ""
759
760#: ../lib/protocols.c:390
761#, c-format
762msgid "Loading directory listing %s from cache (LC_TIME=%s)\n"
763msgstr "Зарежда се списъка с папките %s от временната памет (LC_TIME=%s)\n"
764
765#: ../lib/protocols.c:400
766#, c-format
767msgid "Loading directory listing %s from server (LC_TIME=%s)\n"
768msgstr "Зарежда се списъка с папките %s от временната памет (LC_TIME=%s)\n"
769
770#: ../lib/protocols.c:454 ../lib/protocols.c:486 ../lib/protocols.c:525
771#: ../lib/protocols.c:557
772#, c-format
773msgid ""
774"Error converting string '%s' from character set %s to character set %s: %s\n"
775msgstr ""
776
777#. Don't use request->logging_function since the strings must be in UTF-8
778#. for the GTK+ 2.x port
779#: ../lib/protocols.c:469
780#, c-format
781msgid "Error converting string '%s' to UTF-8 from current locale: %s\n"
782msgstr ""
783
784#. Don't use request->logging_function since the strings must be in UTF-8
785#. for the GTK+ 2.x port
786#: ../lib/protocols.c:540
787#, c-format
788msgid "Error converting string '%s' to current locale from UTF-8: %s\n"
789msgstr ""
790
791#: ../lib/protocols.c:629
792#, c-format
793msgid ""
794"Warning: Stripping path off of file '%s'. The stripped path (%s) doesn't "
795"match the current directory (%s)\n"
796msgstr ""
797
798#: ../lib/protocols.c:647
799#, c-format
800msgid "Error: Cannot write to cache: %s\n"
801msgstr "Грешка: Не може да се пише във временната памет: %s\n"
802
803#: ../lib/protocols.c:680
804#, c-format
805msgid "Error: Could not find bookmark %s\n"
806msgstr "Грешка: Не може да се намери отметката %s\n"
807
808#: ../lib/protocols.c:687
809#, c-format
810msgid "Bookmarks Error: The bookmark entry %s does not have a hostname\n"
811msgstr "Грешка при отметките: Отметката %s няма име на хост\n"
812
813#: ../lib/protocols.c:826 ../lib/protocols.c:853
814#, c-format
815msgid "The protocol '%s' is currently not supported.\n"
816msgstr "Протокола \"%s\" за сега не е поддържан.\n"
817
818#: ../lib/protocols.c:1167 ../lib/protocols.c:1182 ../lib/protocols.c:2214
819#: ../lib/protocols.c:2324
820#, c-format
821msgid "Looking up %s\n"
822msgstr "Търси се %s\n"
823
824#: ../lib/protocols.c:1173 ../lib/protocols.c:1188 ../lib/protocols.c:2219
825#: ../lib/protocols.c:2329
826#, c-format
827msgid "Cannot look up hostname %s: %s\n"
828msgstr "Не може да се открие името на хоста %s: %s\n"
829
830#: ../lib/protocols.c:2237
831#, c-format
832msgid "Failed to create a socket: %s\n"
833msgstr "Неуспех при създаване на socket: %s\n"
834
835#: ../lib/protocols.c:2243 ../lib/protocols.c:2346
836#, c-format
837msgid "Trying %s:%d\n"
838msgstr "Опитва се с %s:%d\n"
839
840#: ../lib/protocols.c:2248 ../lib/protocols.c:2353
841#, c-format
842msgid "Cannot connect to %s: %s\n"
843msgstr "Не може да се осъществи връзка с %s: %s\n"
844
845#: ../lib/protocols.c:2283 ../lib/rfc959.c:640
846#, c-format
847msgid "Failed to create a IPv4 socket: %s\n"
848msgstr "Неуспех при създаване на IPv4 socket: %s\n"
849
850#: ../lib/protocols.c:2307 ../lib/sshv2.c:1046
851#, c-format
852msgid "Cannot look up service name %s/tcp. Please check your services file\n"
853msgstr ""
854
855#: ../lib/protocols.c:2369 ../lib/protocols.c:3009 ../lib/rfc959.c:649
856#: ../lib/rfc959.c:826
857#, c-format
858msgid "Error: Cannot set close on exec flag: %s\n"
859msgstr ""
860
861#: ../lib/protocols.c:2376
862#, c-format
863msgid "Connected to %s:%d\n"
864msgstr "Връзката с %s е осъществена:%d\n"
865
866#: ../lib/protocols.c:2607 ../lib/protocols.c:2682 ../lib/sshv2.c:355
867#, c-format
868msgid "Connection to %s timed out\n"
869msgstr "Връзката към %s прекъсна, заради дълго време бездействие\n"
870
871#: ../lib/protocols.c:2750
872#, c-format
873msgid "Cannot get socket flags: %s\n"
874msgstr ""
875
876#: ../lib/protocols.c:2764
877#, c-format
878msgid "Cannot set socket to non-blocking: %s\n"
879msgstr ""
880
881#: ../lib/protocols.c:2899
882#, c-format
883msgid "Error: Remote site %s disconnected. Max retries reached...giving up\n"
884msgstr "Грешка: Отдалечената страна %s прекъсна връзката. Достигнат е максималния брой опити и няма да се пробва отново.\n"
885
886#: ../lib/protocols.c:2907
887#, c-format
888msgid "Error: Remote site %s disconnected. Will reconnect in %d seconds\n"
889msgstr "Грешка: Отдалечената страна %s прекъсна връзката. Ще има нов опит за връзка отново след %d секунди\n"
890
891#: ../lib/pty.c:297
892#, c-format
893msgid "Cannot open master pty %s: %s\n"
894msgstr "Не може да се отвори главното pty %s: %s\n"
895
896#: ../lib/pty.c:305
897#, c-format
898msgid "Cannot create a socket pair: %s\n"
899msgstr "Не може да се създаде socket pair: %s\n"
900
901#: ../lib/pty.c:334
902#, c-format
903msgid "Error: Cannot execute ssh: %s\n"
904msgstr "Грешка: Не може да се изпълни ssh: %s\n"
905
906#: ../lib/pty.c:350
907#, c-format
908msgid "Cannot fork another process: %s\n"
909msgstr "Не може да се направи fork за друг процес: %s\n"
910
911#: ../lib/rfc2068.c:30 ../lib/rfc959.c:47
912msgid "Proxy hostname:"
913msgstr "Хост на сървъра посредник:"
914
915#: ../lib/rfc2068.c:32 ../lib/rfc959.c:49
916msgid "Firewall hostname"
917msgstr "Хост на Firewall"
918
919#: ../lib/rfc2068.c:33 ../lib/rfc959.c:50
920msgid "Proxy port:"
921msgstr "Порт на сървъра посредник:"
922
923#: ../lib/rfc2068.c:35 ../lib/rfc959.c:52
924msgid "Port to connect to on the firewall"
925msgstr "Порт за връзка с firewall"
926
927#: ../lib/rfc2068.c:36 ../lib/rfc959.c:53
928msgid "Proxy username:"
929msgstr "Потребител за сървъра посредник:"
930
931#: ../lib/rfc2068.c:38 ../lib/rfc959.c:55
932msgid "Your firewall username"
933msgstr "Вашият firewall потребител"
934
935#: ../lib/rfc2068.c:39 ../lib/rfc959.c:56
936msgid "Proxy password:"
937msgstr "Парола за сървъра посредник:"
938
939#: ../lib/rfc2068.c:41 ../lib/rfc959.c:58
940msgid "Your firewall password"
941msgstr "Вашата firewall парола"
942
943#: ../lib/rfc2068.c:43
944msgid "Use HTTP/1.1"
945msgstr "Използване HTTP/1.1"
946
947#: ../lib/rfc2068.c:46
948msgid "Do you want to use HTTP/1.1 or HTTP/1.0"
949msgstr "Искате да използвате HTTP/1.1 или HTTP/1.0?"
950
951#: ../lib/rfc2068.c:150 ../lib/rfc2068.c:843
952#, c-format
953msgid ""
954"Received wrong response from server, disconnecting\n"
955"Invalid chunk size '%s' returned by the remote server\n"
956msgstr ""
957
958#: ../lib/rfc2068.c:254 ../lib/rfc959.c:608 ../lib/sshv2.c:1123
959#, c-format
960msgid "Disconnecting from site %s\n"
961msgstr "Прекъсване на връзката със сайта %s\n"
962
963#: ../lib/rfc2068.c:303
964msgid "Starting the file transfer at offset "
965msgstr "Започване на пренос на файл с отместване "
966
967#: ../lib/rfc2068.c:324
968#, c-format
969msgid "Cannot retrieve file %s\n"
970msgstr "Не може да се получи файла %s\n"
971
972#: ../lib/rfc2068.c:423 ../lib/sshv2.c:1205
973msgid "Retrieving directory listing...\n"
974msgstr "Получава се списък с папките...\n"
975
976#: ../lib/rfc2068.c:819 ../lib/sshv2.c:814
977msgid "Received wrong response from server, disconnecting\n"
978msgstr "Получен е грешен отговор от сървър, прекъсва се връзката\n"
979
980#: ../lib/rfc959.c:27
981msgid "SITE command"
982msgstr "SITE команда"
983
984#: ../lib/rfc959.c:28
985msgid "user@host"
986msgstr "потребител@хост"
987
988#: ../lib/rfc959.c:29
989msgid "user@host:port"
990msgstr "потребител@хост:порт"
991
992#: ../lib/rfc959.c:30
993msgid "AUTHENTICATE"
994msgstr "ИДЕНТИФИКАЦИЯ"
995
996#: ../lib/rfc959.c:31
997msgid "user@host port"
998msgstr "потребител@хост порт"
999
1000#: ../lib/rfc959.c:32
1001msgid "user@host NOAUTH"
1002msgstr "потребител@хост NOAUTH"
1003
1004#: ../lib/rfc959.c:33
1005msgid "HTTP Proxy"
1006msgstr "HTTP сървър посредник"
1007
1008#: ../lib/rfc959.c:34
1009msgid "Custom"
1010msgstr "Потребителски"
1011
1012#: ../lib/rfc959.c:43
1013msgid "Email address:"
1014msgstr "Адрес на ел. поща:"
1015
1016#: ../lib/rfc959.c:45
1017msgid ""
1018"This is the password that will be used whenever you log into a remote FTP "
1019"server as anonymous"
1020msgstr ""
1021"Това е паролата, която ще бъде използвана, когато ще се свързвате с "
1022"отдалечени FTP сървъри анонимно."
1023
1024#: ../lib/rfc959.c:59
1025msgid "Proxy account:"
1026msgstr "Абонамент за сървър посредник:"
1027
1028#: ../lib/rfc959.c:61
1029msgid "Your firewall account (optional)"
1030msgstr "Вашият firewall акаунт (опционален)"
1031
1032#: ../lib/rfc959.c:63
1033msgid "Proxy server type:"
1034msgstr "Вид сървър посредник:"
1035
1036#: ../lib/rfc959.c:66
1037#, no-c-format
1038msgid ""
1039"This specifies how your proxy server expects us to log in. You can specify a "
1040"2 character replacement string prefixed by a % that will be replaced with "
1041"the proper data. The first character can be either p for proxy or h for the "
1042"host of the FTP server. The second character can be u (user), p (pass), h "
1043"(host), o (port) or a (account). For example, to specify the proxy user, you "
1044"can you type in %pu"
1045msgstr ""
1046
1047#: ../lib/rfc959.c:69
1048msgid "Ignore PASV address"
1049msgstr ""
1050
1051#: ../lib/rfc959.c:72
1052msgid ""
1053"If this is enabled, then the remote FTP server's PASV IP address field will "
1054"be ignored and the host's IP address will be used instead. This is often "
1055"needed for routers giving their internal rather then their external IP "
1056"address in a PASV reply."
1057msgstr ""
1058
1059#: ../lib/rfc959.c:74
1060msgid "Passive file transfers"
1061msgstr "Пасивен трансфер на файлове"
1062
1063#: ../lib/rfc959.c:77
1064msgid ""
1065"If this is enabled, then the remote FTP server will open up a port for the "
1066"data connection. If you are behind a firewall, you will need to enable this. "
1067"Generally, it is a good idea to keep this enabled unless you are connecting "
1068"to an older FTP server that doesn't support this. If this is disabled, then "
1069"gFTP will open up a port on the client side and the remote server will "
1070"attempt to connect to it."
1071msgstr ""
1072"Ако това е включено, тогава отдалечения FTP сървър ще отвори порт за "
1073"връзката за данни. Ако сте зад firewall, ще се нуждаете от това. Като цяло е "
1074"добра идея да държите тази опция включена освен, ако не се свързвате към по-"
1075"стар FTP сървър, който не поддържа това. Ако тази опция е изключена, тогава "
1076"gFTP ще отвори порт от страната на клиента и отдалечения сървър ще се опита "
1077"да се свърже към него."
1078
1079#: ../lib/rfc959.c:79
1080msgid "Resolve Remote Symlinks (LIST -L)"
1081msgstr "Проследяване на отдалечените символни връзки (LIST -L)"
1082
1083#: ../lib/rfc959.c:82
1084msgid ""
1085"The remote FTP server will attempt to resolve symlinks in the directory "
1086"listings. Generally, this is a good idea to leave enabled. The only time you "
1087"will want to disable this is if the remote FTP server doesn't support the -L "
1088"option to LIST"
1089msgstr ""
1090
1091#: ../lib/rfc959.c:84
1092msgid "Transfer files in ASCII mode"
1093msgstr "Прехвърляне на файлове в ASCII режим"
1094
1095#: ../lib/rfc959.c:87
1096msgid ""
1097"If you are transfering a text file from Windows to UNIX box or vice versa, "
1098"then you should enable this. Each system represents newlines differently for "
1099"text files. If you are transfering from UNIX to UNIX, then it is safe to "
1100"leave this off. If you are downloading binary data, you will want to disable "
1101"this."
1102msgstr ""
1103"Ако прехвърляте текстов файл от Windows към UNIX машина или обратното трябва "
1104"да включите това. Всяка система интерпретира новите редове различно за "
1105"текстовите файлове. Ако прехвърляте от UNIX към UNIX, тогава може да "
1106"оставите тази опция изключена. Ако прехвърляте бинарна(двоична) информация, "
1107"ще трябва да изключите това."
1108
1109#: ../lib/rfc959.c:322 ../lib/rfc959.c:331 ../lib/rfc959.c:342
1110#: ../lib/rfc959.c:789 ../lib/rfc959.c:1387
1111#, c-format
1112msgid "Invalid response '%c' received from server.\n"
1113msgstr "Невалиден отговор \"%c\" получен от сървъра.\n"
1114
1115#: ../lib/rfc959.c:679 ../lib/rfc959.c:689
1116#, c-format
1117msgid "Cannot find an IP address in PASV response '%s'\n"
1118msgstr "Не може да се открие IP адреса в PASV отговор '%s'\n"
1119
1120#: ../lib/rfc959.c:715
1121#, c-format
1122msgid "Ignoring IP address in PASV response, connecting to %d.%d.%d.%d:%d\n"
1123msgstr "Игнорира се адреса IP в отговора PASV, свързване към %d.%d.%d.%d:%d\n"
1124
1125#: ../lib/rfc959.c:726 ../lib/rfc959.c:887
1126#, c-format
1127msgid "Cannot create a data connection: %s\n"
1128msgstr "Не може да се създаде връзка за данни: %s\n"
1129
1130#: ../lib/rfc959.c:738 ../lib/rfc959.c:759 ../lib/rfc959.c:912
1131#, c-format
1132msgid "Cannot get socket name: %s\n"
1133msgstr ""
1134
1135#: ../lib/rfc959.c:749 ../lib/rfc959.c:902
1136#, c-format
1137msgid "Cannot bind a port: %s\n"
1138msgstr "Не може да се върже порт: %s\n"
1139
1140#: ../lib/rfc959.c:768 ../lib/rfc959.c:921
1141#, c-format
1142msgid "Cannot listen on port %d: %s\n"
1143msgstr "Не може да се слуша на порт %d: %s\n"
1144
1145#: ../lib/rfc959.c:817
1146#, c-format
1147msgid "Failed to create a IPv6 socket: %s\n"
1148msgstr "Неуспех при създаване на IPv6 socket: %s\n"
1149
1150#: ../lib/rfc959.c:837
1151msgid ""
1152"Error: It doesn't look like we are connected via IPv6. Aborting connection.\n"
1153msgstr ""
1154"Грешка: Изглежда връзката не е през IPv6. Връзката се прекъсва...\n"
1155
1156#: ../lib/rfc959.c:865 ../lib/rfc959.c:874
1157#, c-format
1158msgid "Invalid EPSV response '%s'\n"
1159msgstr "Невалиден EPSV отговор '%s'\n"
1160
1161#: ../lib/rfc959.c:931
1162#, c-format
1163msgid "Cannot get address of local socket: %s\n"
1164msgstr ""
1165
1166#: ../lib/rfc959.c:1005
1167#, c-format
1168msgid "Cannot accept connection from server: %s\n"
1169msgstr "Не може да се приеме връзка от сървър: %s\n"
1170
1171#: ../lib/rfc959.c:1542
1172msgid "total"
1173msgstr "общо"
1174
1175#: ../lib/rfc959.c:1544
1176#, c-format
1177msgid "Warning: Cannot parse listing %s\n"
1178msgstr "ВНИМАНИЕ: Не може да се обработи списъка %s\n"
1179
1180#: ../lib/sshv2.c:28
1181msgid "SSH"
1182msgstr "SSH"
1183
1184#: ../lib/sshv2.c:31
1185msgid "SSH Prog Name:"
1186msgstr "SSH Име на програма:"
1187
1188#: ../lib/sshv2.c:33
1189msgid "The path to the SSH executable"
1190msgstr "Път към SSH програмата"
1191
1192#: ../lib/sshv2.c:34
1193msgid "SSH Extra Params:"
1194msgstr "Допълнителни параметри на SSH:"
1195
1196#: ../lib/sshv2.c:36
1197msgid "Extra parameters to pass to the SSH program"
1198msgstr "Допълнителни параметри за подаване към SSH програма"
1199
1200#: ../lib/sshv2.c:38
1201msgid "Need SSH User/Pass"
1202msgstr "Необходимост от SSH Потребител/Парола"
1203
1204#: ../lib/sshv2.c:41
1205msgid "Require a username/password for SSH connections"
1206msgstr "Изисква се име/парола за SSH връзки"
1207
1208#: ../lib/sshv2.c:298
1209#, c-format
1210msgid "Running program %s\n"
1211msgstr "Изпълняване на програмата %s\n"
1212
1213#: ../lib/sshv2.c:307
1214msgid "Enter passphrase for RSA key"
1215msgstr ""
1216
1217#: ../lib/sshv2.c:308
1218msgid "Enter passphrase for key '"
1219msgstr ""
1220
1221#: ../lib/sshv2.c:309
1222msgid "Password"
1223msgstr "Парола"
1224
1225#: ../lib/sshv2.c:310
1226msgid "password"
1227msgstr "парола"
1228
1229#: ../lib/sshv2.c:414
1230msgid "(yes/no)?"
1231msgstr "(да/не)?"
1232
1233#: ../lib/sshv2.c:432
1234msgid "Enter PASSCODE:"
1235msgstr "Въвеждане на ПАРОЛА:"
1236
1237#: ../lib/sshv2.c:436 ../src/gtk/gtkui.c:118 ../src/gtk/transfer.c:554
1238#: ../src/gtk/transfer.c:564
1239msgid "Enter Password"
1240msgstr "Въвеждане на парола"
1241
1242#: ../lib/sshv2.c:437
1243msgid "Enter SecurID Password:"
1244msgstr "Въвеждане на SecurID парола:"
1245
1246#: ../lib/sshv2.c:487
1247msgid "Error: An incorrect password was entered\n"
1248msgstr "Грешка: Въвели сте неправилна парола\n"
1249
1250#: ../lib/sshv2.c:516
1251#, c-format
1252msgid "%d: Protocol Initialization\n"
1253msgstr "%d: Инициализация на протокола\n"
1254
1255#: ../lib/sshv2.c:520
1256#, c-format
1257msgid "%d: Protocol version %d\n"
1258msgstr "%d: Версия на протокола %d\n"
1259
1260#: ../lib/sshv2.c:529
1261#, c-format
1262msgid "%d: Open %s\n"
1263msgstr "%d: Отваряне на %s\n"
1264
1265#: ../lib/sshv2.c:534
1266#, c-format
1267msgid "%d: Close\n"
1268msgstr "%d: Затваряне\n"
1269
1270#: ../lib/sshv2.c:537
1271#, c-format
1272msgid "%d: Open Directory %s\n"
1273msgstr "%d: Отваряне на папка %s\n"
1274
1275#: ../lib/sshv2.c:542
1276#, c-format
1277msgid "%d: Read Directory\n"
1278msgstr "%d: Четене на папка\n"
1279
1280#: ../lib/sshv2.c:546
1281#, c-format
1282msgid "%d: Remove file %s\n"
1283msgstr "%d: Премахване на файл %s\n"
1284
1285#: ../lib/sshv2.c:551
1286#, c-format
1287msgid "%d: Make directory %s\n"
1288msgstr "%d: Създаване на папка %s\n"
1289
1290#: ../lib/sshv2.c:556
1291#, c-format
1292msgid "%d: Remove directory %s\n"
1293msgstr "%d: Премахване на папка %s\n"
1294
1295#: ../lib/sshv2.c:561
1296#, c-format
1297msgid "%d: Realpath %s\n"
1298msgstr "%d: Истински път %s\n"
1299
1300#: ../lib/sshv2.c:566
1301#, c-format
1302msgid "%d: File attributes\n"
1303msgstr "%d: Атрибути на файл\n"
1304
1305#: ../lib/sshv2.c:570
1306#, c-format
1307msgid "%d: Stat %s\n"
1308msgstr "%d: Статистика %s\n"
1309
1310#: ../lib/sshv2.c:590
1311#, c-format
1312msgid "%d: Chmod %s %o\n"
1313msgstr "%d: Chmod %s %o\n"
1314
1315#: ../lib/sshv2.c:595
1316#, c-format
1317msgid "%d: Utime %s %d\n"
1318msgstr ""
1319
1320#: ../lib/sshv2.c:609 ../src/gtk/bookmarks.c:1045 ../src/gtk/bookmarks.c:1298
1321#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:253 ../src/gtk/gtkui_transfer.c:368
1322#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1011 ../src/gtk/options_dialog.c:1208
1323#: ../src/gtk/options_dialog.c:1442
1324msgid "OK"
1325msgstr "OK"
1326
1327#: ../lib/sshv2.c:612
1328msgid "EOF"
1329msgstr "EOF"
1330
1331#: ../lib/sshv2.c:615
1332msgid "No such file or directory"
1333msgstr "Няма такъв файл или папка"
1334
1335#: ../lib/sshv2.c:618
1336msgid "Permission denied"
1337msgstr "Отхвърлени права"
1338
1339#: ../lib/sshv2.c:621
1340msgid "Failure"
1341msgstr "Неуспешно"
1342
1343#: ../lib/sshv2.c:624
1344msgid "Bad message"
1345msgstr "Лошо съобщение"
1346
1347#: ../lib/sshv2.c:627
1348msgid "No connection"
1349msgstr "Няма връзка"
1350
1351#: ../lib/sshv2.c:630
1352msgid "Connection lost"
1353msgstr "Връзката беше загубена"
1354
1355#: ../lib/sshv2.c:633
1356msgid "Operation unsupported"
1357msgstr "Неподдържана операция"
1358
1359#: ../lib/sshv2.c:636
1360msgid "Unknown message returned from server"
1361msgstr "От сървъра е върнато непознато съобщение"
1362
1363#: ../lib/sshv2.c:671
1364#, c-format
1365msgid "Error: Message size %d too big\n"
1366msgstr "Грешка: Размера на съобщението %d е твърде голям\n"
1367
1368#: ../lib/sshv2.c:730 ../lib/sshv2.c:1225 ../lib/sshv2.c:1821
1369#: ../lib/sshv2.c:1959
1370#, c-format
1371msgid "Error: Message size %d too big from server\n"
1372msgstr "Грешка: Размера на съобщението от сървъра %d е твърде голямо\n"
1373
1374#: ../lib/sshv2.c:736
1375msgid ""
1376"There was an error initializing a SSH connection with the remote server. The "
1377"error message from the remote server follows:\n"
1378msgstr ""
1379"Имаше грешка при установяването на SSL връзка с отдалечения сървър. Следното "
1380"съобщение за грешка бе получено от отдалечения сървър:\n"
1381
1382#: ../lib/sshv2.c:1038
1383#, c-format
1384msgid "Opening SSH connection to %s\n"
1385msgstr "Отваря се SSH връзка към %s\n"
1386
1387#: ../lib/sshv2.c:1090
1388#, c-format
1389msgid "Successfully logged into SSH server %s\n"
1390msgstr "Успешно влизане в SSH сървъра %s\n"
1391
1392#: ../lib/sslcommon.c:31
1393msgid "SSL Engine"
1394msgstr "SSL Двигател"
1395
1396#: ../lib/sslcommon.c:34
1397msgid "SSL Entropy File:"
1398msgstr ""
1399
1400#: ../lib/sslcommon.c:36
1401msgid "SSL entropy file"
1402msgstr ""
1403
1404#: ../lib/sslcommon.c:37
1405msgid "Entropy Seed Length:"
1406msgstr ""
1407
1408#: ../lib/sslcommon.c:39
1409msgid "The maximum number of bytes to seed the SSL engine with"
1410msgstr ""
1411
1412#: ../lib/sslcommon.c:41 ../lib/sslcommon.c:43
1413msgid "Verify SSL Peer"
1414msgstr ""
1415
1416#: ../lib/sslcommon.c:107
1417#, c-format
1418msgid ""
1419"Error with certificate at depth: %i\n"
1420"Issuer = %s\n"
1421"Subject = %s\n"
1422"Error %i:%s\n"
1423msgstr ""
1424
1425#: ../lib/sslcommon.c:129
1426msgid "Cannot get peer certificate\n"
1427msgstr ""
1428
1429#: ../lib/sslcommon.c:188
1430#, c-format
1431msgid ""
1432"ERROR: The host in the SSL certificate (%s) does not match the host that we "
1433"connected to (%s). Aborting connection.\n"
1434msgstr ""
1435
1436#: ../lib/sslcommon.c:295
1437msgid "Cannot initialize the OpenSSL library\n"
1438msgstr ""
1439
1440#: ../lib/sslcommon.c:310
1441msgid "Error loading default SSL certificates\n"
1442msgstr ""
1443
1444#: ../lib/sslcommon.c:322
1445msgid "Error setting cipher list (no valid ciphers)\n"
1446msgstr ""
1447
1448#: ../lib/sslcommon.c:342 ../lib/sslcommon.c:416 ../lib/sslcommon.c:464
1449msgid "Error: SSL engine was not initialized\n"
1450msgstr ""
1451
1452#: ../lib/sslcommon.c:359
1453msgid "Error setting up SSL connection (BIO object)\n"
1454msgstr ""
1455
1456#: ../lib/sslcommon.c:369
1457msgid "Error setting up SSL connection (SSL object)\n"
1458msgstr ""
1459
1460#: ../lib/sslcommon.c:390
1461#, c-format
1462msgid "Error with peer certificate: %s\n"
1463msgstr ""
1464
1465#: ../src/uicommon/gftpui.c:91
1466#, c-format
1467msgid "Waiting %d seconds until trying to connect again\n"
1468msgstr "Изчаква се %d секунди преди нов опит за свързване\n"
1469
1470#: ../src/uicommon/gftpui.c:101
1471msgid "Operation canceled\n"
1472msgstr "Операцията е прекъсната\n"
1473
1474#: ../src/uicommon/gftpui.c:190
1475msgid ""
1476">. If you have any questions, comments, or suggestions about this program, "
1477"please feel free to email them to me. You can always find out the latest "
1478"news about gFTP from my website at http://www.gftp.org/\n"
1479msgstr ""
1480">. Ако имате някакви въпроси, коментари или предложения за тази програма "
1481"ни пишете. Можете винаги да намерите последните новини за gFTP от http://www.gftp.org/\n"
1482
1483#: ../src/uicommon/gftpui.c:191
1484msgid ""
1485"gFTP comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details, see the COPYING file. "
1486"This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain "
1487"conditions; for details, see the COPYING file\n"
1488msgstr ""
1489"gFTP е БЕЗ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ; Това е свободен софтуер и вие може да го "
1490"разпространявате при известни условия, вижте файла COPYING за подробности\n"
1491
1492#: ../src/uicommon/gftpui.c:193 ../src/gtk/menu-items.c:505
1493msgid "Translated by"
1494msgstr "\n"
1495"Борислав Александров <B.Aleksandrov@cnsys.bg>\n"
1496"Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1497
1498#: ../src/uicommon/gftpui.c:240 ../src/uicommon/gftpui.c:282
1499#: ../src/uicommon/gftpui.c:322 ../src/uicommon/gftpui.c:357
1500#: ../src/uicommon/gftpui.c:392 ../src/uicommon/gftpui.c:427
1501#: ../src/uicommon/gftpui.c:463 ../src/uicommon/gftpui.c:528
1502#: ../src/uicommon/gftpui.c:609 ../src/uicommon/gftpui.c:872
1503msgid "Error: Not connected to a remote site\n"
1504msgstr "Грешка: Няма връзка с отдалечен сървър\n"
1505
1506#: ../src/uicommon/gftpui.c:251
1507msgid "usage: chmod <mode> <file>\n"
1508msgstr "употреба: chmod <вид> <файл>\n"
1509
1510#: ../src/uicommon/gftpui.c:292
1511msgid "usage: rename <old name> <new name>\n"
1512msgstr "употреба: rename <старо име> <ново име>\n"
1513
1514#: ../src/uicommon/gftpui.c:328
1515msgid "usage: delete <file>\n"
1516msgstr "употреба: delete <файл>\n"
1517
1518#: ../src/uicommon/gftpui.c:363
1519msgid "usage: rmdir <directory>\n"
1520msgstr "употреба: rmdir <папка>\n"
1521
1522#: ../src/uicommon/gftpui.c:398
1523msgid "usage: site <site command>\n"
1524msgstr "употреба: site <сайт команда>\n"
1525
1526#: ../src/uicommon/gftpui.c:433
1527msgid "usage: mkdir <new directory>\n"
1528msgstr "употреба: mkdir <нова папка>\n"
1529
1530#: ../src/uicommon/gftpui.c:469 ../src/uicommon/gftpui.c:487
1531msgid "usage: chdir <directory>\n"
1532msgstr "употреба: chdir <папка>\n"
1533
1534#: ../src/uicommon/gftpui.c:560
1535msgid "Invalid argument\n"
1536msgstr "Невалиден аргумент\n"
1537
1538#: ../src/uicommon/gftpui.c:573
1539msgid "Clear the directory cache\n"
1540msgstr "Изчиства временната памет за папката\n"
1541
1542#: ../src/uicommon/gftpui.c:662
1543msgid "usage: open "
1544msgstr "употреба: open "
1545
1546#: ../src/uicommon/gftpui.c:733
1547msgid "usage: set [variable = value]\n"
1548msgstr "употреба: set [променлива=стойност]\n"
1549
1550#: ../src/uicommon/gftpui.c:747
1551#, c-format
1552msgid "Error: Variable %s is not a valid configuration variable.\n"
1553msgstr "Грешка: Променливата %s не е валидна конфигурационна променлива.\n"
1554
1555#: ../src/uicommon/gftpui.c:754
1556#, c-format
1557msgid "Error: Variable %s is not available in the text port of gFTP\n"
1558msgstr "Грешка: Променливата %s не е валидна конфигурационна променлива.\n"
1559
1560#: ../src/uicommon/gftpui.c:836
1561msgid ""
1562"Supported commands:\n"
1563"\n"
1564msgstr ""
1565"Поддържани команди:\n"
1566"\n"
1567
1568#: ../src/uicommon/gftpui.c:879
1569#, c-format
1570msgid "usage: %s <filespec>\n"
1571msgstr "употреба: %s <файлова спецификация>\n"
1572
1573#: ../src/uicommon/gftpui.c:964
1574msgid "about"
1575msgstr "about"
1576
1577#: ../src/uicommon/gftpui.c:965
1578msgid "Shows gFTP information"
1579msgstr "Показване на информация за gFTP"
1580
1581#: ../src/uicommon/gftpui.c:966
1582msgid "ascii"
1583msgstr "ascii"
1584
1585#: ../src/uicommon/gftpui.c:967
1586msgid "Sets the current file transfer mode to Ascii (only for FTP)"
1587msgstr "Използване на Ascii режим за текущия трансфер (само за FTP)"
1588
1589#: ../src/uicommon/gftpui.c:968
1590msgid "binary"
1591msgstr "binary"
1592
1593#: ../src/uicommon/gftpui.c:969
1594msgid "Sets the current file transfer mode to Binary (only for FTP)"
1595msgstr "Използване на бинарен(двоичен) режим за текущия трансфер (само за FTP)"
1596
1597#: ../src/uicommon/gftpui.c:970
1598msgid "cd"
1599msgstr "cd"
1600
1601#: ../src/uicommon/gftpui.c:971 ../src/uicommon/gftpui.c:973
1602msgid "Changes the remote working directory"
1603msgstr "Променяне на отдалечената работна папка"
1604
1605#: ../src/uicommon/gftpui.c:972
1606msgid "chdir"
1607msgstr "chdir"
1608
1609#: ../src/uicommon/gftpui.c:974
1610msgid "chmod"
1611msgstr "chmod"
1612
1613#: ../src/uicommon/gftpui.c:975
1614msgid "Changes the permissions of a remote file"
1615msgstr "Променяне на правата на отдалечен файл"
1616
1617#: ../src/uicommon/gftpui.c:976
1618msgid "clear"
1619msgstr "clear"
1620
1621#: ../src/uicommon/gftpui.c:977
1622msgid "Available options: cache"
1623msgstr "Налични опции: cache"
1624
1625#: ../src/uicommon/gftpui.c:978
1626msgid "close"
1627msgstr "close"
1628
1629#: ../src/uicommon/gftpui.c:979
1630msgid "Disconnects from the remote site"
1631msgstr "Прекъсване на връзката с отдалечения сайт"
1632
1633#: ../src/uicommon/gftpui.c:980
1634msgid "delete"
1635msgstr "delete"
1636
1637#: ../src/uicommon/gftpui.c:981
1638msgid "Removes a remote file"
1639msgstr "Премахване на отдалечен файл"
1640
1641#: ../src/uicommon/gftpui.c:982
1642msgid "dir"
1643msgstr "dir"
1644
1645#: ../src/uicommon/gftpui.c:983 ../src/uicommon/gftpui.c:1009
1646msgid "Shows the directory listing for the current remote directory"
1647msgstr "Показване на списъка с файловете на текущата отдалечена папка"
1648
1649#: ../src/uicommon/gftpui.c:984
1650msgid "get"
1651msgstr "get"
1652
1653#: ../src/uicommon/gftpui.c:985 ../src/uicommon/gftpui.c:1011
1654msgid "Downloads remote file(s)"
1655msgstr "Сваляне на отдалечен(и) файл(ове)"
1656
1657#: ../src/uicommon/gftpui.c:986
1658msgid "help"
1659msgstr "help"
1660
1661#: ../src/uicommon/gftpui.c:987
1662msgid "Shows this help screen"
1663msgstr "Показване на този помощен екран"
1664
1665#: ../src/uicommon/gftpui.c:988
1666msgid "lcd"
1667msgstr "lcd"
1668
1669#: ../src/uicommon/gftpui.c:989 ../src/uicommon/gftpui.c:991
1670msgid "Changes the local working directory"
1671msgstr "Промяна на локалната работна папка"
1672
1673#: ../src/uicommon/gftpui.c:990
1674msgid "lchdir"
1675msgstr "lchdir"
1676
1677#: ../src/uicommon/gftpui.c:992
1678msgid "lchmod"
1679msgstr "lchmod"
1680
1681#: ../src/uicommon/gftpui.c:993
1682msgid "Changes the permissions of a local file"
1683msgstr "Промяна на правата на локален файл"
1684
1685#: ../src/uicommon/gftpui.c:994
1686msgid "ldelete"
1687msgstr "ldelete"
1688
1689#: ../src/uicommon/gftpui.c:995
1690msgid "Removes a local file"
1691msgstr "Премахване на локален файл"
1692
1693#: ../src/uicommon/gftpui.c:996
1694msgid "ldir"
1695msgstr "ldir"
1696
1697#: ../src/uicommon/gftpui.c:997 ../src/uicommon/gftpui.c:999
1698msgid "Shows the directory listing for the current local directory"
1699msgstr "Показване на списъка с файловете на текущата локална папка"
1700
1701#: ../src/uicommon/gftpui.c:998
1702msgid "lls"
1703msgstr "lls"
1704
1705#: ../src/uicommon/gftpui.c:1000
1706msgid "lmkdir"
1707msgstr "lmkdir"
1708
1709#: ../src/uicommon/gftpui.c:1001
1710msgid "Creates a local directory"
1711msgstr "Създаване на локална папка"
1712
1713#: ../src/uicommon/gftpui.c:1002
1714msgid "lpwd"
1715msgstr "lpwd"
1716
1717#: ../src/uicommon/gftpui.c:1003
1718msgid "Show current local directory"
1719msgstr "Показване на текуща локална папка"
1720
1721#: ../src/uicommon/gftpui.c:1004
1722msgid "lrename"
1723msgstr "lrename"
1724
1725#: ../src/uicommon/gftpui.c:1005
1726msgid "Rename a local file"
1727msgstr "Преименуване на локален файл"
1728
1729#: ../src/uicommon/gftpui.c:1006
1730msgid "lrmdir"
1731msgstr "lrmdir"
1732
1733#: ../src/uicommon/gftpui.c:1007
1734msgid "Remove a local directory"
1735msgstr "Премахване на локална папка"
1736
1737#: ../src/uicommon/gftpui.c:1008
1738msgid "ls"
1739msgstr "ls"
1740
1741#: ../src/uicommon/gftpui.c:1010
1742msgid "mget"
1743msgstr "mget"
1744
1745#: ../src/uicommon/gftpui.c:1012
1746msgid "mkdir"
1747msgstr "mkdir"
1748
1749#: ../src/uicommon/gftpui.c:1013
1750msgid "Creates a remote directory"
1751msgstr "Създаване на отдалечена папка"
1752
1753#: ../src/uicommon/gftpui.c:1014
1754msgid "mput"
1755msgstr "mput"
1756
1757#: ../src/uicommon/gftpui.c:1015 ../src/uicommon/gftpui.c:1019
1758msgid "Uploads local file(s)"
1759msgstr "Прехвърляне на локален/ни файл(ове)"
1760
1761#: ../src/uicommon/gftpui.c:1016
1762msgid "open"
1763msgstr "open"
1764
1765#: ../src/uicommon/gftpui.c:1017
1766msgid "Opens a connection to a remote site"
1767msgstr "Отваряне на връзка към отдалечен сайт"
1768
1769#: ../src/uicommon/gftpui.c:1018
1770msgid "put"
1771msgstr "put"
1772
1773#: ../src/uicommon/gftpui.c:1020
1774msgid "pwd"
1775msgstr "pwd"
1776
1777#: ../src/uicommon/gftpui.c:1021
1778msgid "Show current remote directory"
1779msgstr "Показване на текуща отдалечена папка"
1780
1781#: ../src/uicommon/gftpui.c:1022
1782msgid "quit"
1783msgstr "quit"
1784
1785#: ../src/uicommon/gftpui.c:1023
1786msgid "Exit from gFTP"
1787msgstr "Затваряне на gFTP"
1788
1789#: ../src/uicommon/gftpui.c:1024
1790msgid "rename"
1791msgstr "rename"
1792
1793#: ../src/uicommon/gftpui.c:1025
1794msgid "Rename a remote file"
1795msgstr "Преименуване на отдалечен файл"
1796
1797#: ../src/uicommon/gftpui.c:1026
1798msgid "rmdir"
1799msgstr "rmdir"
1800
1801#: ../src/uicommon/gftpui.c:1027
1802msgid "Remove a remote directory"
1803msgstr "Премахване на отдалечена папка"
1804
1805#: ../src/uicommon/gftpui.c:1028
1806msgid "set"
1807msgstr "set"
1808
1809#: ../src/uicommon/gftpui.c:1029
1810msgid ""
1811"Show configuration file variables. You can also set variables by set var=val"
1812msgstr ""
1813"Показване на променливите от конфигурационния файл. Също така можете да "
1814"настройвате променливи със set променлива=стойност"
1815
1816#: ../src/uicommon/gftpui.c:1031
1817msgid "site"
1818msgstr "site"
1819
1820#: ../src/uicommon/gftpui.c:1032
1821msgid "Run a site specific command"
1822msgstr "Изпълняване на специфична за сайта команда"
1823
1824#: ../src/uicommon/gftpui.c:1122
1825msgid "Error: Command not recognized\n"
1826msgstr "Грешка: Непозната команда\n"
1827
1828#: ../src/uicommon/gftpui.c:1375
1829msgid "Error: Remote site disconnected after trying to transfer file\n"
1830msgstr ""
1831"Грешка: Отдалеченият сайт прекъсна връзката след опит за прехвърляне на "
1832"файл\n"
1833
1834#: ../src/uicommon/gftpui.c:1443
1835#, c-format
1836msgid "Could not download %s from %s\n"
1837msgstr "Не може да се изтегли %s от %s\n"
1838
1839#: ../src/uicommon/gftpui.c:1467
1840#, c-format
1841msgid "Successfully transferred %s at %.2f KB/s\n"
1842msgstr "Успешно прехвърлени %s с %.2f КБ/с\n"
1843
1844#: ../src/uicommon/gftpui.c:1474
1845#, c-format
1846msgid "There was an error transfering the file %s"
1847msgstr "Появи се грешка при преноса на файла %s"
1848
1849#: ../src/gtk/bookmarks.c:40 ../src/gtk/dnd.c:122 ../src/gtk/gftp-gtk.c:213
1850#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:1063 ../src/gtk/misc-gtk.c:512
1851#: ../src/gtk/misc-gtk.c:520
1852#, c-format
1853msgid "%s: Please hit the stop button first to do anything else\n"
1854msgstr "%s: Първо натиснете стоп бутона, за да вършите нещо друго.\n"
1855
1856#: ../src/gtk/bookmarks.c:41
1857msgid "Run Bookmark"
1858msgstr "Стартиране на отметка"
1859
1860#: ../src/gtk/bookmarks.c:71
1861msgid "Add Bookmark: You must enter a name for the bookmark\n"
1862msgstr "Добавяне на отметка: Вие трябва да въведете име на отметката\n"
1863
1864#: ../src/gtk/bookmarks.c:78
1865#, c-format
1866msgid "Add Bookmark: Cannot add bookmark %s because that name already exists\n"
1867msgstr ""
1868"Добавяне на отметка: Не може да се добави отметката %s, защото това име вече "
1869"съществува\n"
1870
1871#: ../src/gtk/bookmarks.c:135 ../src/gtk/bookmarks.c:146
1872msgid "Add Bookmark"
1873msgstr "Добавяне на отметка"
1874
1875#: ../src/gtk/bookmarks.c:142
1876msgid "Add Bookmark: You must enter a hostname\n"
1877msgstr "Добавяне на отметка: Трябва да зададете име на хост\n"
1878
1879#: ../src/gtk/bookmarks.c:146
1880msgid ""
1881"Enter the name of the bookmark you want to add\n"
1882"You can separate items by a / to put it into a submenu\n"
1883"(ex: Linux Sites/Debian)"
1884msgstr ""
1885"Въведете име на отметката, която искате да добавите\n"
1886"Може да разделяте отметки с / за да ги поставяте в подменюта (пример: Linux "
1887"Sites/Debian)"
1888
1889#: ../src/gtk/bookmarks.c:146
1890msgid "Remember password"
1891msgstr "Запомняне на паролата"
1892
1893#: ../src/gtk/bookmarks.c:473 ../src/gtk/bookmarks.c:483
1894msgid "New Folder"
1895msgstr "Нова папка"
1896
1897#: ../src/gtk/bookmarks.c:474
1898msgid "Enter the name of the new folder to create"
1899msgstr "Въведете името на новата папка за създаване"
1900
1901#: ../src/gtk/bookmarks.c:484
1902msgid "Enter the name of the new item to create"
1903msgstr "Въведете името на новия обект за създаване"
1904
1905#: ../src/gtk/bookmarks.c:557
1906#, c-format
1907msgid ""
1908"Are you sure you want to erase the bookmark\n"
1909"%s and all it's children?"
1910msgstr ""
1911"Сигурен ли сте, че желаете да изтриете отметката\n"
1912"%s и всички нейни елементи?"
1913
1914#: ../src/gtk/bookmarks.c:558
1915msgid "Delete Bookmark"
1916msgstr "Изтриване на отметка"
1917
1918#: ../src/gtk/bookmarks.c:630
1919msgid "Bookmarks"
1920msgstr "Отметки"
1921
1922#: ../src/gtk/bookmarks.c:850 ../src/gtk/bookmarks.c:853
1923msgid "Edit Entry"
1924msgstr "Редактиране на запис"
1925
1926#: ../src/gtk/bookmarks.c:891
1927msgid "Description:"
1928msgstr "Описание:"
1929
1930#: ../src/gtk/bookmarks.c:906
1931msgid "Hostname:"
1932msgstr "Хост:"
1933
1934#: ../src/gtk/bookmarks.c:919
1935msgid "Port:"
1936msgstr "Порт:"
1937
1938#: ../src/gtk/bookmarks.c:936
1939msgid "Protocol:"
1940msgstr "Протокол:"
1941
1942#: ../src/gtk/bookmarks.c:960
1943msgid "Remote Directory:"
1944msgstr "Отдалечена папка:"
1945
1946#: ../src/gtk/bookmarks.c:973
1947msgid "Local Directory:"
1948msgstr "Локална папка:"
1949
1950#: ../src/gtk/bookmarks.c:990
1951msgid "Username:"
1952msgstr "Потребителско име:"
1953
1954#: ../src/gtk/bookmarks.c:1003 ../src/text/textui.c:86
1955msgid "Password:"
1956msgstr "Парола:"
1957
1958#: ../src/gtk/bookmarks.c:1017
1959msgid "Account:"
1960msgstr "Абонамент:"
1961
1962#: ../src/gtk/bookmarks.c:1031
1963msgid "Log in as ANONYMOUS"
1964msgstr "Влизане с ANONYMOUS(като анонимен)"
1965
1966#: ../src/gtk/bookmarks.c:1056 ../src/gtk/bookmarks.c:1309
1967#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:265 ../src/gtk/gtkui_transfer.c:380
1968#: ../src/gtk/options_dialog.c:1219 ../src/gtk/options_dialog.c:1453
1969msgid "  Cancel  "
1970msgstr "  Отказване  "
1971
1972#: ../src/gtk/bookmarks.c:1065 ../src/gtk/options_dialog.c:1464
1973msgid "Apply"
1974msgstr "Прилагане"
1975
1976#: ../src/gtk/bookmarks.c:1215
1977msgid "/_File"
1978msgstr "/_Файл"
1979
1980#: ../src/gtk/bookmarks.c:1216
1981msgid "/File/tearoff"
1982msgstr "/Файл/tearoff"
1983
1984#: ../src/gtk/bookmarks.c:1217
1985msgid "/File/New Folder..."
1986msgstr "/Файл/Нова папка..."
1987
1988#: ../src/gtk/bookmarks.c:1218
1989msgid "/File/New Item..."
1990msgstr "/Файл/Нов обект..."
1991
1992#: ../src/gtk/bookmarks.c:1219
1993msgid "/File/Delete"
1994msgstr "/Файл/Изтриване"
1995
1996#: ../src/gtk/bookmarks.c:1220
1997msgid "/File/Properties..."
1998msgstr "/Файл/Настройки..."
1999
2000#: ../src/gtk/bookmarks.c:1221
2001msgid "/File/sep"
2002msgstr "/Файл/sep"
2003
2004#: ../src/gtk/bookmarks.c:1222
2005msgid "/File/Close"
2006msgstr "/Файл/Затваряне"
2007
2008#: ../src/gtk/bookmarks.c:1240 ../src/gtk/bookmarks.c:1243
2009msgid "Edit Bookmarks"
2010msgstr "Редактиране на отметки"
2011
2012#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:132 ../src/gtk/chmod_dialog.c:137
2013#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:142
2014msgid "Chmod"
2015msgstr "Chmod"
2016
2017#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:162
2018msgid ""
2019"You can now adjust the attributes of your file(s)\n"
2020"Note: Not all ftp servers support the chmod feature"
2021msgstr ""
2022"Може да нагласите атрибутите на вашите файлове\n"
2023"Забележка: Не всички ftp сървъри позволяват това"
2024
2025#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:172
2026msgid "Special"
2027msgstr "Специален"
2028
2029#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:180
2030msgid "SUID"
2031msgstr "SUID"
2032
2033#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:184
2034msgid "SGID"
2035msgstr "SGID"
2036
2037#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:188
2038msgid "Sticky"
2039msgstr "Sticky"
2040
2041#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:192 ../src/gtk/gftp-gtk.c:748
2042msgid "User"
2043msgstr "Потребител"
2044
2045#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:200 ../src/gtk/chmod_dialog.c:220
2046#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:240
2047msgid "Read"
2048msgstr "Четене"
2049
2050#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:204 ../src/gtk/chmod_dialog.c:224
2051#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:244
2052msgid "Write"
2053msgstr "Запис"
2054
2055#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:208 ../src/gtk/chmod_dialog.c:228
2056#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:248
2057msgid "Execute"
2058msgstr "Изпълнение"
2059
2060#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:212 ../src/gtk/gftp-gtk.c:749
2061msgid "Group"
2062msgstr "Група"
2063
2064#: ../src/gtk/chmod_dialog.c:232
2065msgid "Other"
2066msgstr "Други"
2067
2068#: ../src/gtk/delete_dialog.c:61
2069#, c-format
2070msgid "Are you sure you want to delete these %ld files and %ld directories"
2071msgstr "Сигурни ли сте, че желаете да изтриете тези %ld файлове и %ld папки"
2072
2073#: ../src/gtk/delete_dialog.c:65
2074#, c-format
2075msgid "Are you sure you want to delete these %ld files"
2076msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тези %ld файлове"
2077
2078#: ../src/gtk/delete_dialog.c:69
2079#, c-format
2080msgid "Are you sure you want to delete these %ld directories"
2081msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тези %ld папки"
2082
2083#: ../src/gtk/delete_dialog.c:74
2084msgid "Delete Files/Directories"
2085msgstr "Изтриване на файлове/папки"
2086
2087#: ../src/gtk/delete_dialog.c:90 ../src/gtk/options_dialog.c:1305
2088msgid "Delete"
2089msgstr "Изтриване"
2090
2091#: ../src/gtk/dnd.c:123 ../src/gtk/gftp-gtk.c:1064 ../src/gtk/misc-gtk.c:946
2092#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1020
2093msgid "Connect"
2094msgstr "Свързване"
2095
2096#: ../src/gtk/dnd.c:136 ../src/gtk/dnd.c:269
2097#, c-format
2098msgid "Received URL %s\n"
2099msgstr "Получено URL %s\n"
2100
2101#: ../src/gtk/dnd.c:159 ../src/gtk/dnd.c:247
2102msgid "Drag-N-Drop"
2103msgstr "Изтегляне и пускане"
2104
2105#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:127
2106msgid "Exit"
2107msgstr "Затваряне на програмата"
2108
2109#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:127
2110msgid ""
2111"There are file transfers in progress.\n"
2112"Are you sure you want to exit?"
2113msgstr ""
2114"В момента протича прехвърляне на файлове.\n"
2115"Сигурен ли сте, че желаете да затворите програмата?"
2116
2117#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:198
2118msgid "Connect via URL"
2119msgstr "Връзка през URL"
2120
2121#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:198
2122msgid "Enter a URL to connect to"
2123msgstr "Въведете URL за връзка"
2124
2125#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:214
2126msgid "OpenURL"
2127msgstr "OpenURL"
2128
2129#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:244
2130msgid "/_FTP"
2131msgstr "/_FTP"
2132
2133#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:245
2134msgid "/FTP/tearoff"
2135msgstr "/FTP/tearoff"
2136
2137#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:246
2138msgid "/FTP/Window 1"
2139msgstr "/FTP/Прозорец 1"
2140
2141#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:248
2142msgid "/FTP/Window 2"
2143msgstr "/FTP/Прозорец 2"
2144
2145#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:250 ../src/gtk/gftp-gtk.c:255
2146#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:258
2147msgid "/FTP/sep"
2148msgstr "/FTP/sep"
2149
2150#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:251
2151msgid "/FTP/Ascii"
2152msgstr "/FTP/Ascii"
2153
2154#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:253
2155msgid "/FTP/Binary"
2156msgstr "/FTP/Двоично"
2157
2158#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:256
2159msgid "/FTP/_Options..."
2160msgstr "/FTP/_Настройки..."
2161
2162#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:259
2163msgid "/FTP/_Quit"
2164msgstr "/FTP/_Затваряне на програмата"
2165
2166#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:260
2167msgid "/_Local"
2168msgstr "/_Локален"
2169
2170#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:261
2171msgid "/Local/tearoff"
2172msgstr "/Локален/tearoff"
2173
2174#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:262
2175msgid "/Local/Open URL..."
2176msgstr "/Локален/Отваряне на URL..."
2177
2178#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:263
2179msgid "/Local/Disconnect"
2180msgstr "/Локален/Прекъсване на връзката"
2181
2182#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:264 ../src/gtk/gftp-gtk.c:270
2183msgid "/Local/sep"
2184msgstr "/Локален/sep"
2185
2186#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:265
2187msgid "/Local/Change Filespec..."
2188msgstr "/Локален/Променяне на файлова спецификация..."
2189
2190#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:266
2191msgid "/Local/Show selected"
2192msgstr "/Локален/Показване на избраното"
2193
2194#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:267
2195msgid "/Local/Select All"
2196msgstr "/Локален/Избиране на всичко"
2197
2198#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:268
2199msgid "/Local/Select All Files"
2200msgstr "/Локален/Избиране на всички файлове"
2201
2202#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:269
2203msgid "/Local/Deselect All"
2204msgstr "/Локален/Отказване на всичко избрано"
2205
2206#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:271
2207msgid "/Local/Save Directory Listing..."
2208msgstr ""
2209
2210#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:272
2211msgid "/Local/Send SITE Command..."
2212msgstr "/Локален/Изпращане на командата SITE..."
2213
2214#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:273
2215msgid "/Local/Change Directory"
2216msgstr "/Локален/Смяна на папката"
2217
2218#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:274
2219msgid "/Local/Chmod..."
2220msgstr "/Локален/Chmod..."
2221
2222#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:275
2223msgid "/Local/Make Directory..."
2224msgstr "/Локален/Създаване на папка"
2225
2226#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:276
2227msgid "/Local/Rename..."
2228msgstr "/Локален/Преименуване..."
2229
2230#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:277
2231msgid "/Local/Delete..."
2232msgstr "/Локален/Изтриване..."
2233
2234#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:278
2235msgid "/Local/Edit..."
2236msgstr "/Локален/Редактиране..."
2237
2238#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:279
2239msgid "/Local/View..."
2240msgstr "/Локален/Преглед..."
2241
2242#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:280
2243msgid "/Local/Refresh"
2244msgstr "/Локален/Обновяване"
2245
2246#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:281
2247msgid "/_Remote"
2248msgstr "/_Отдалечен"
2249
2250#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:282
2251msgid "/Remote/tearoff"
2252msgstr "/Отдалечен/tearoff"
2253
2254#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:283
2255msgid "/Remote/Open _URL..."
2256msgstr "/Отдалечен/Отваряне на _URL..."
2257
2258#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:285
2259msgid "/Remote/Disconnect"
2260msgstr "/Отдалечен/Прекъсване на връзката"
2261
2262#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:287 ../src/gtk/gftp-gtk.c:293
2263msgid "/Remote/sep"
2264msgstr "/Отдалечен/sep"
2265
2266#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:288
2267msgid "/Remote/Change Filespec..."
2268msgstr "/Отдалечен/Промяна на файлова спецификация..."
2269
2270#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:289
2271msgid "/Remote/Show selected"
2272msgstr "/Отдалечен/Показване на избраното"
2273
2274#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:290
2275msgid "/Remote/Select All"
2276msgstr "/Отдалечен/Избиране на всичко"
2277
2278#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:291
2279msgid "/Remote/Select All Files"
2280msgstr "/Отдалечен/Избиране на всички файлове"
2281
2282#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:292
2283msgid "/Remote/Deselect All"
2284msgstr "/Отдалечен/Отказване от всичко избрано"
2285
2286#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:294
2287msgid "/Remote/Save Directory Listing..."
2288msgstr ""
2289
2290#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:295
2291msgid "/Remote/Send SITE Command..."
2292msgstr "/Отдалечен/Изпраща SITE Команда..."
2293
2294#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:296
2295msgid "/Remote/Change Directory"
2296msgstr "/Отдалечен/Смяна на папката"
2297
2298#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:297
2299msgid "/Remote/Chmod..."
2300msgstr "/Отдалечен/Chmod..."
2301
2302#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:298
2303msgid "/Remote/Make Directory..."
2304msgstr "/Отдалечен/Създаване на папка..."
2305
2306#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:299
2307msgid "/Remote/Rename..."
2308msgstr "/Отдалечен/Преименуване..."
2309
2310#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:300
2311msgid "/Remote/Delete..."
2312msgstr "/Отдалечен/Изтриване..."
2313
2314#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:301
2315msgid "/Remote/Edit..."
2316msgstr "/Отдалечен/Редактиране..."
2317
2318#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:302
2319msgid "/Remote/View..."
2320msgstr "/Отдалечен/Преглед..."
2321
2322#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:303
2323msgid "/Remote/Refresh"
2324msgstr "/Отдалечен/Обновяване"
2325
2326#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:304
2327msgid "/_Bookmarks"
2328msgstr "/О_тметки"
2329
2330#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:305
2331msgid "/Bookmarks/tearoff"
2332msgstr "/Отметки/tearoff"
2333
2334#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:306
2335msgid "/Bookmarks/Add bookmark"
2336msgstr "/Отметки/Добавяне на отметка"
2337
2338#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:308
2339msgid "/Bookmarks/Edit bookmarks"
2340msgstr "/Отметки/Редактиране на Отметки"
2341
2342#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:309
2343msgid "/Bookmarks/sep"
2344msgstr "/Отметки/sep"
2345
2346#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:310
2347msgid "/_Transfers"
2348msgstr "/_Трансфер"
2349
2350#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:311
2351msgid "/Transfers/tearoff"
2352msgstr "/Трансфер/tearoff"
2353
2354#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:312
2355msgid "/Transfers/Start Transfer"
2356msgstr "/Трансфер/Започване на пренос"
2357
2358#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:313
2359msgid "/Transfers/Stop Transfer"
2360msgstr "/Трансфер/Спиране на пренос"
2361
2362#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:315 ../src/gtk/gftp-gtk.c:323
2363msgid "/Transfers/sep"
2364msgstr "/Трансфер/sep"
2365
2366#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:316
2367msgid "/Transfers/Skip Current File"
2368msgstr "/Трансфер/Прескачане на текущия файл"
2369
2370#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:317
2371msgid "/Transfers/Remove File"
2372msgstr "/Трансфер/Премахване на файл"
2373
2374#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:319
2375msgid "/Transfers/Move File Up"
2376msgstr "/Трансфери/Преместване нагоре"
2377
2378#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:321
2379msgid "/Transfers/Move File Down"
2380msgstr "/Трансфери/Преместване надолу"
2381
2382#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:324
2383msgid "/Transfers/Retrieve Files"
2384msgstr "/Трансфер/Получаване на файлове"
2385
2386#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:325
2387msgid "/Transfers/Put Files"
2388msgstr "/Трансфер/Поставяне на файлове"
2389
2390#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:326
2391msgid "/L_ogging"
2392msgstr "/_Журнал"
2393
2394#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:327
2395msgid "/Logging/tearoff"
2396msgstr "/Журнал/tearoff"
2397
2398#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:328
2399msgid "/Logging/Clear"
2400msgstr "/Журнал/Изчистване"
2401
2402#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:329
2403msgid "/Logging/View log"
2404msgstr "/Дневник/Преглед на дневник"
2405
2406#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:330
2407msgid "/Logging/Save log..."
2408msgstr "/Журнал/Запазване на дневник..."
2409
2410#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:331
2411msgid "/Tool_s"
2412msgstr "/_Инструменти"
2413
2414#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:332
2415msgid "/Tools/tearoff"
2416msgstr "/Инструменти/tearoff"
2417
2418#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:333
2419msgid "/Tools/Compare Windows"
2420msgstr "/Инструменти/Сравняване на прозорци"
2421
2422#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:334
2423msgid "/Tools/Clear Cache"
2424msgstr "/Инструменти/Изчистване на временната памет"
2425
2426#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:335
2427msgid "/Help"
2428msgstr "/Помощ"
2429
2430#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:336
2431msgid "/Help/tearoff"
2432msgstr "/Помощ/tearoff"
2433
2434#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:337
2435msgid "/Help/About"
2436msgstr "/Помощ/Относно"
2437
2438#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:458
2439msgid "Host: "
2440msgstr "Хост: "
2441
2442#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:460
2443msgid "_Host: "
2444msgstr "_Хост: "
2445
2446#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:486
2447msgid "Port: "
2448msgstr "Порт: "
2449
2450#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:507
2451msgid "User: "
2452msgstr "Потребител: "
2453
2454#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:509
2455msgid "_User: "
2456msgstr "_Потребител: "
2457
2458#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:534
2459msgid "Pass: "
2460msgstr "Парола: "
2461
2462#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:604
2463msgid "Command: "
2464msgstr "Команда:"
2465
2466#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:746 ../src/gtk/gftp-gtk.c:952
2467#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:216
2468msgid "Filename"
2469msgstr "Име на файл"
2470
2471#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:747
2472msgid "Size"
2473msgstr "Размер"
2474
2475#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:750
2476msgid "Date"
2477msgstr "Дата"
2478
2479#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:751
2480msgid "Attribs"
2481msgstr "Атрибути"
2482
2483#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:953
2484msgid "Progress"
2485msgstr "Прогрес"
2486
2487#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:1094
2488msgid "Error: You must type in a host to connect to\n"
2489msgstr "Грешка: Трябва да зададете хост, с който да се осъществи връзка\n"
2490
2491#: ../src/gtk/gtkui.c:51
2492msgid "Refresh"
2493msgstr "Обновяване"
2494
2495#: ../src/gtk/gtkui.c:96
2496msgid "Enter Username"
2497msgstr "Въведете потребителско име"
2498
2499#: ../src/gtk/gtkui.c:97
2500msgid "Please enter your username for this site"
2501msgstr "Въведете потребителското си име за този сайт"
2502
2503#: ../src/gtk/gtkui.c:119 ../src/gtk/transfer.c:555 ../src/gtk/transfer.c:565
2504msgid "Please enter your password for this site"
2505msgstr "Моля въведете вашата парола за този сайт"
2506
2507#: ../src/gtk/gtkui.c:274
2508msgid "Operation canceled...you must enter a string\n"
2509msgstr "Операцията е прекъсната... трябва да въведете низ\n"
2510
2511#: ../src/gtk/gtkui.c:320
2512msgid "Mkdir"
2513msgstr "Mkdir"
2514
2515#: ../src/gtk/gtkui.c:323
2516msgid "Make Directory"
2517msgstr "Създаване на папка"
2518
2519#: ../src/gtk/gtkui.c:323
2520msgid "Enter name of directory to create"
2521msgstr "Въведете име на папката"
2522
2523#: ../src/gtk/gtkui.c:346 ../src/gtk/gtkui.c:358 ../src/gtk/misc-gtk.c:949
2524#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1023
2525msgid "Rename"
2526msgstr "Преименуване"
2527
2528#: ../src/gtk/gtkui.c:356
2529#, c-format
2530msgid "What would you like to rename %s to?"
2531msgstr "Искате ли да преименувате %s?"
2532
2533#: ../src/gtk/gtkui.c:378 ../src/gtk/gtkui.c:381
2534msgid "Site"
2535msgstr "Сайт"
2536
2537#: ../src/gtk/gtkui.c:381
2538msgid "Enter site-specific command"
2539msgstr "Въведете команда за спецификация на сайт"
2540
2541#: ../src/gtk/gtkui.c:382
2542msgid "Prepend with SITE"
2543msgstr ""
2544
2545#: ../src/gtk/gtkui.c:425 ../src/gtk/menu-items.c:250
2546msgid "Chdir"
2547msgstr "Chdir"
2548
2549#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:60 ../src/gtk/transfer.c:450
2550#: ../src/gtk/transfer.c:533 ../src/gtk/transfer.c:1012
2551msgid "Skipped"
2552msgstr "Прескачане"
2553
2554#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:62 ../src/gtk/transfer.c:512
2555#: ../src/gtk/transfer.c:537
2556msgid "Waiting..."
2557msgstr "Изчакване..."
2558
2559#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:124 ../src/gtk/gtkui_transfer.c:303
2560#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:333
2561msgid "Overwrite"
2562msgstr "Презаписване"
2563
2564#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:131 ../src/gtk/gtkui_transfer.c:309
2565#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:339
2566msgid "Resume"
2567msgstr "Възстановяване"
2568
2569#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:138 ../src/gtk/gtkui_transfer.c:306
2570msgid "Skip"
2571msgstr "Прескачане"
2572
2573#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:219
2574msgid "Action"
2575msgstr "Действие"
2576
2577#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:224 ../src/gtk/gtkui_transfer.c:233
2578#: ../src/gtk/transfer.c:91
2579msgid "Transfer Files"
2580msgstr "Пренос на файлове"
2581
2582#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:245
2583msgid ""
2584"The following file(s) exist on both the local and remote computer\n"
2585"Please select what you would like to do"
2586msgstr ""
2587"Следните файлове съществуват на двата компютъра\n"
2588"Моля изберете какво искате да правите"
2589
2590#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:312
2591msgid "Error"
2592msgstr "Грешка"
2593
2594#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:345
2595msgid "Skip File"
2596msgstr "Прескачане на файл"
2597
2598#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:355
2599msgid "Select All"
2600msgstr "Избиране на всичко"
2601
2602#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:361
2603msgid "Deselect All"
2604msgstr "Отказване от всички избрано"
2605
2606#: ../src/gtk/menu-items.c:37
2607msgid "Change Filespec: Operation canceled...you must enter a string\n"
2608msgstr ""
2609"Промяна на файлова спецификация: Операцията прекъсна... трябва да зададете "
2610"низ\n"
2611
2612#: ../src/gtk/menu-items.c:74 ../src/gtk/menu-items.c:77
2613msgid "Change Filespec"
2614msgstr "Промяна на файлова спецификация"
2615
2616#: ../src/gtk/menu-items.c:77
2617msgid "Enter the new file specification"
2618msgstr "Въведете нова файлова спецификация"
2619
2620#: ../src/gtk/menu-items.c:105 ../src/gtk/menu-items.c:313
2621#: ../src/gtk/menu-items.c:377 ../src/gtk/view_dialog.c:76
2622#: ../src/gtk/view_dialog.c:155
2623#, c-format
2624msgid "Error: Cannot open %s for writing: %s\n"
2625msgstr "Грешка: Не може да се отвори %s за запис: %s\n"
2626
2627#: ../src/gtk/menu-items.c:134
2628msgid "Save Directory Listing"
2629msgstr ""
2630
2631#: ../src/gtk/menu-items.c:341 ../src/gtk/menu-items.c:405
2632#, c-format
2633msgid "Error: Error writing to %s: %s\n"
2634msgstr "Грешка: Грешка при запис в %s: %s\n"
2635
2636#: ../src/gtk/menu-items.c:416
2637#, c-format
2638msgid "Successfully wrote the log file to %s\n"
2639msgstr "Успешно се записа журнала във файла %s\n"
2640
2641#: ../src/gtk/menu-items.c:428
2642msgid "Save Log"
2643msgstr "Запазване на Журнал"
2644
2645#: ../src/gtk/menu-items.c:464
2646#, c-format
2647msgid ""
2648"Cannot find the license agreement file COPYING. Please make sure it is in "
2649"either %s or in %s"
2650msgstr ""
2651"Не мога да намеря файла с лицензното споразумение COPYING. Моля убедете се, "
2652"че е в %s или %s"
2653
2654#: ../src/gtk/menu-items.c:468 ../src/gtk/menu-items.c:473
2655msgid "About gFTP"
2656msgstr "Относно gFTP"
2657
2658#: ../src/gtk/menu-items.c:504
2659#, c-format
2660msgid ""
2661"%s\n"
2662"Copyright (C) 1998-2003 Brian Masney <masneyb@gftp.org>\n"
2663"Official Homepage: http://www.gftp.org/\n"
2664"Logo by: Aaron Worley <planet_hoth@yahoo.com>\n"
2665msgstr ""
2666"%s\n"
2667"Авторски права (C) 1998-2003 Brian Masney <masneyb@gftp.org>\n"
2668"Официална Страница: http://www.gftp.org/\n"
2669"Лого от: Aaron Worley <planet_hoth@yahoo.com>\n"
2670
2671#: ../src/gtk/menu-items.c:516
2672msgid "About"
2673msgstr "Относно"
2674
2675#: ../src/gtk/menu-items.c:565
2676msgid "License Agreement"
2677msgstr "Лицензно споразумение"
2678
2679#: ../src/gtk/menu-items.c:571 ../src/gtk/view_dialog.c:404
2680msgid "  Close  "
2681msgstr "  Затваряне  "
2682
2683#: ../src/gtk/menu-items.c:655
2684msgid "Compare Windows"
2685msgstr "Сравняване на прозорци"
2686
2687#: ../src/gtk/misc-gtk.c:253
2688msgid "Disconnect from the remote server"
2689msgstr "Прексъване на връзката с отдалечения сървър"
2690
2691#: ../src/gtk/misc-gtk.c:257
2692msgid ""
2693"Connect to the site specified in the host entry. If the host entry is blank, "
2694"then a dialog is presented that will allow you to enter a URL."
2695msgstr ""
2696
2697#: ../src/gtk/misc-gtk.c:304
2698msgid "All Files"
2699msgstr "Всички файлове"
2700
2701#: ../src/gtk/misc-gtk.c:311
2702msgid "] (Cached) ["
2703msgstr "] (Във временната памет) ["
2704
2705#: ../src/gtk/misc-gtk.c:336
2706msgid "Not connected"
2707msgstr "Не е свързан"
2708
2709#: ../src/gtk/misc-gtk.c:439
2710#, c-format
2711msgid "Error opening file %s: %s\n"
2712msgstr "Грешка при отваряне на файл %s: %s\n"
2713
2714#: ../src/gtk/misc-gtk.c:528
2715#, c-format
2716msgid "%s: Not connected to a remote site\n"
2717msgstr "%s: Не е свързан с отдалечен сайт\n"
2718
2719#: ../src/gtk/misc-gtk.c:535
2720#, c-format
2721msgid "%s: This feature is not available using this protocol\n"
2722msgstr "%s: Тези функции не са налични за използване с този протокол\n"
2723
2724#: ../src/gtk/misc-gtk.c:543
2725#, c-format
2726msgid "%s: You must only have one item selected\n"
2727msgstr "%s: Трябва да изберете само един обект\n"
2728
2729#: ../src/gtk/misc-gtk.c:550
2730#, c-format
2731msgid "%s: You must have at least one item selected\n"
2732msgstr "%s: Трябва да сте избрали поне един обект\n"
2733
2734#: ../src/gtk/misc-gtk.c:943 ../src/gtk/misc-gtk.c:1017
2735msgid "Change"
2736msgstr "Промяна"
2737
2738#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1014 ../src/gtk/options_dialog.c:1280
2739msgid "Add"
2740msgstr "Добавяне"
2741
2742#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1040
2743msgid "Cancel"
2744msgstr "Прекъсване"
2745
2746#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1110
2747msgid "  Yes  "
2748msgstr "  Да  "
2749
2750#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1120
2751msgid "  No  "
2752msgstr "  Не  "
2753
2754#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1180
2755msgid "Getting directory listings"
2756msgstr "Получаване на списък на папка"
2757
2758#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1200
2759msgid "  Stop  "
2760msgstr "  Спира  "
2761
2762#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1210
2763#, c-format
2764msgid ""
2765"Received %ld directories\n"
2766"and %ld files"
2767msgstr ""
2768"Получени %ld папки\n"
2769"и %ld файлове"
2770
2771#: ../src/gtk/misc-gtk.c:1286
2772#, c-format
2773msgid "gFTP Error: Cannot find file %s in %s or %s\n"
2774msgstr "gFTP Грешка: Не може да се намери файл %s в %s или %s\n"
2775
2776#: ../src/gtk/options_dialog.c:959
2777msgid "Edit Host"
2778msgstr "Редактиране на хост"
2779
2780#: ../src/gtk/options_dialog.c:959
2781msgid "Add Host"
2782msgstr "Добавяне на хост"
2783
2784#: ../src/gtk/options_dialog.c:1005
2785msgid "Type:"
2786msgstr "Тип:"
2787
2788#: ../src/gtk/options_dialog.c:1007
2789msgid "_Type:"
2790msgstr "_Тип:"
2791
2792#: ../src/gtk/options_dialog.c:1017 ../src/gtk/options_dialog.c:1140
2793msgid "Domain"
2794msgstr "Домейн"
2795
2796#: ../src/gtk/options_dialog.c:1050
2797msgid "Network Address"
2798msgstr "Адрес в мрежата"
2799
2800#: ../src/gtk/options_dialog.c:1052
2801msgid "_Network address:"
2802msgstr "Мре_жов адрес"
2803
2804#: ../src/gtk/options_dialog.c:1091 ../src/gtk/options_dialog.c:1244
2805msgid "Netmask"
2806msgstr "Мрежова маска"
2807
2808#: ../src/gtk/options_dialog.c:1093
2809msgid "N_etmask:"
2810msgstr "Мр_ежова маска"
2811
2812#: ../src/gtk/options_dialog.c:1142
2813msgid "_Domain:"
2814msgstr "_Домейн:"
2815
2816#: ../src/gtk/options_dialog.c:1250
2817msgid "Local Hosts"
2818msgstr "Локални хостове"
2819
2820#: ../src/gtk/options_dialog.c:1291 ../src/gtk/view_dialog.c:105
2821msgid "Edit"
2822msgstr "Редактиране"
2823
2824#: ../src/gtk/options_dialog.c:1293
2825msgid "_Edit"
2826msgstr "_Редактиране"
2827
2828#: ../src/gtk/options_dialog.c:1370 ../src/gtk/options_dialog.c:1375
2829msgid "Options"
2830msgstr "Настройки"
2831
2832#: ../src/gtk/transfer.c:30
2833msgid "Receiving file names..."
2834msgstr "Получаване имената на файлове..."
2835
2836#: ../src/gtk/transfer.c:63 ../src/gtk/transfer.c:681
2837msgid "Connecting..."
2838msgstr "Свързване..."
2839
2840#: ../src/gtk/transfer.c:99
2841msgid "Retrieve Files: Not connected to a remote site\n"
2842msgstr "Прехвърляне на файлове: Няма връзка с отдалечения сайт\n"
2843
2844#: ../src/gtk/transfer.c:351
2845#, c-format
2846msgid "Error: Child %d returned %d\n"
2847msgstr "Грешка: Подчинен процес %d върна %d\n"
2848
2849#: ../src/gtk/transfer.c:358
2850#, c-format
2851msgid "Child %d returned successfully\n"
2852msgstr "Синовен %d върна успешно\n"
2853
2854#: ../src/gtk/transfer.c:362
2855#, c-format
2856msgid "Error: Child %d did not terminate properly\n"
2857msgstr ""
2858
2859#: ../src/gtk/transfer.c:372
2860#, c-format
2861msgid "Error: Cannot get information about file %s: %s\n"
2862msgstr "грешка: Не може да се получи информация за файла %s: %s\n"
2863
2864#: ../src/gtk/transfer.c:377
2865#, c-format
2866msgid "File %s was not changed\n"
2867msgstr "Файлът %s не е променен\n"
2868
2869#: ../src/gtk/transfer.c:385
2870#, c-format
2871msgid ""
2872"File %s has changed.\n"
2873"Would you like to upload it?"
2874msgstr ""
2875"Файлът %s е бил променен.\n"
2876"Искате ли да го качите?"
2877
2878#: ../src/gtk/transfer.c:388
2879msgid "Edit File"
2880msgstr "Редактиране на файл"
2881
2882#: ../src/gtk/transfer.c:453
2883msgid "Finished"
2884msgstr "Завърши"
2885
2886#: ../src/gtk/transfer.c:493
2887#, c-format
2888msgid "Stopping the transfer of %s\n"
2889msgstr "Спиране на преноса на %s\n"
2890
2891#: ../src/gtk/transfer.c:727
2892#, c-format
2893msgid "Unknown percentage complete. (File %ld of %ld)"
2894msgstr ""
2895
2896#: ../src/gtk/transfer.c:731
2897#, c-format
2898msgid "%d%% complete, %02d:%02d:%02d est. time remaining. (File %ld of %ld)"
2899msgstr "%d%% завършено, %02d:%02d:%02d прибл. време остава. (Файл %ld от %ld)"
2900
2901#: ../src/gtk/transfer.c:761
2902#, c-format
2903msgid "Recv %s of %s at %.2fKB/s, %02d:%02d:%02d est. time remaining"
2904msgstr ""
2905"Получен %s от %s със %.2fКБ/с, %02d:%02d:%02d приблизително оставащо време"
2906
2907#: ../src/gtk/transfer.c:770
2908#, c-format
2909msgid "Recv %s of %s, transfer stalled, unknown time remaining"
2910msgstr "Получен %s от %s, прехвърлянето забавено, неизвестно оставащо време"
2911
2912#: ../src/gtk/transfer.c:805
2913#, c-format
2914msgid "Retrieving file names...%s bytes"
2915msgstr "Получват се имена на файлове...%s байта"
2916
2917#: ../src/gtk/transfer.c:884 ../src/gtk/transfer.c:906
2918#: ../src/gtk/transfer.c:940 ../src/gtk/transfer.c:980
2919#: ../src/gtk/transfer.c:1033 ../src/gtk/transfer.c:1093
2920msgid "There are no file transfers selected\n"
2921msgstr "Няма избрани файлови трансфери\n"
2922
2923#: ../src/gtk/transfer.c:924
2924#, c-format
2925msgid "Stopping the transfer on host %s\n"
2926msgstr "Спиране на преноса от хост %s\n"
2927
2928#: ../src/gtk/transfer.c:965 ../src/gtk/transfer.c:1018
2929#, c-format
2930msgid "Skipping file %s on host %s\n"
2931msgstr "Прескача файла %s от хост %s\n"
2932
2933#: ../src/gtk/view_dialog.c:36
2934msgid "View"
2935msgstr "Преглед"
2936
2937#: ../src/gtk/view_dialog.c:48
2938#, c-format
2939msgid "View: %s is a directory. Cannot view it.\n"
2940msgstr "Преглед: %s е папка. Не може да бъде показана.\n"
2941
2942#: ../src/gtk/view_dialog.c:114
2943msgid "Edit: You must specify an editor in the options dialog\n"
2944msgstr "Редактиране: Трябва да зададете редактор в прозореца с опциите\n"
2945
2946#: ../src/gtk/view_dialog.c:127
2947#, c-format
2948msgid "Edit: %s is a directory. Cannot edit it.\n"
2949msgstr "Редактиране: %s е папка. Не може да бъде редактирана.\n"
2950
2951#: ../src/gtk/view_dialog.c:210
2952#, c-format
2953msgid "View: Cannot fork another process: %s\n"
2954msgstr "Преглед: Не може да се направи fork за друг процес: %s\n"
2955
2956#: ../src/gtk/view_dialog.c:213
2957#, c-format
2958msgid "Running program: %s %s\n"
2959msgstr "Изпълнява програмата: %s %s\n"
2960
2961#: ../src/gtk/view_dialog.c:271
2962#, c-format
2963msgid "Opening %s with %s\n"
2964msgstr "Отваряне на %s с %s\n"
2965
2966#: ../src/gtk/view_dialog.c:306
2967#, c-format
2968msgid "Viewing file %s\n"
2969msgstr "Преглеждане на файла %s\n"
2970
2971#: ../src/gtk/view_dialog.c:313
2972#, c-format
2973msgid "View: Cannot open file %s: %s\n"
2974msgstr "Преглед: Не може да се отвори файла %s: %s\n"
2975
2976#: ../src/text/gftp-text.c:176
2977#, c-format
2978msgid "Cannot open controlling terminal %s\n"
2979msgstr ""
2980
2981#: ../src/text/textui.c:74
2982msgid "Username [anonymous]:"
2983msgstr "Потребител [анонимен]:"
2984
2985#: ../src/text/textui.c:143
2986#, c-format
2987msgid ""
2988"%s already exists. (%s source size, %s destination size):\n"
2989"(o)verwrite, (r)esume, (s)kip, (O)verwrite All, (R)esume All, (S)kip All: (%"
2990"c)"
2991msgstr ""
2992"%s вече съществува. (%s размер на източника, %s размер на "
2993"предназначението):\n"
2994"Презаписва, Продължава, Пропуска, Презаписва всички, Продължава всички, "
2995"Пропуска всички: (%c)"
2996
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.