source: extras/gnome-screensaver.HEAD.bg.po @ 217

Last change on this file since 217 was 217, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Подадено. Коригиран един низ.

File size: 27.4 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-screensaver.
2# Copyright (C) 2005 THE gnome-screensaver'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the gnome-screensaver package.
4# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
5#
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gnome-screensaver\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-09-29 13:06+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-09-29 13:07+0300\n"
13"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../data/gnome-screensaver-preferences.desktop.in.h:1
21msgid "Screensaver"
22msgstr "Предпазител на екрана"
23
24#: ../data/gnome-screensaver-preferences.desktop.in.h:2
25msgid "Set your screensaver preferences"
26msgstr "Настройване на предпазителя на екрана"
27
28#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:1
29msgid "    "
30msgstr "    "
31
32#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:2
33msgid "<b>_Screensaver</b>"
34msgstr "<b>_Предпазител на екрана</b>"
35
36#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:3
37msgid "Screensaver Preferences"
38msgstr "Настройки на екранния предпазител"
39
40#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:4
41msgid "_Activate after:"
42msgstr "_Активиране след:"
43
44#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:5
45msgid "_Lock screen when active"
46msgstr "_Заключване на екрана при активиране"
47
48#: ../data/gnome-screensaver.directory.in.h:1
49msgid "Screensaver themes"
50msgstr "Предпазители на екрана"
51
52#: ../data/gnome-screensaver.directory.in.h:2
53msgid "Screensavers"
54msgstr "Предпазители на екрана"
55
56#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:1
57msgid "How many minutes until the monitor goes black"
58msgstr "Колко минути преди монитора да покаже черен екран"
59
60#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:2
61msgid "How many minutes until the monitor goes black."
62msgstr "Колко минути преди монитора да покаже черен екран"
63
64#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:3
65msgid "How many minutes until the monitor power-saves"
66msgstr "Колко минути преди монитора да мине в режим за спестяване на енергия"
67
68#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:4
69msgid "How many minutes until the monitor power-saves."
70msgstr "Колко минути преди монитора да мине в режим за спестяване на енергия"
71
72#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:5
73msgid "How many minutes until the monitor powers down"
74msgstr "Колко минути преди монитора да се изключи"
75
76#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:6
77msgid "How many minutes until the monitor powers down."
78msgstr "Колко минути преди монитора да се изключи"
79
80#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:7
81msgid ""
82"The number of minutes after blanking the screen before a logout option will "
83"appear"
84msgstr ""
85"Броят минути след като се изчисти екрана преди да се покаже опцията за изход"
86
87#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:8
88msgid ""
89"The number of minutes after blanking the screen before a logout option will "
90"appear."
91msgstr ""
92"Броят минути след като се изчисти екрана преди да се покаже опцията за изход"
93
94#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:9
95msgid "The number of minutes after blanking the screen before locking"
96msgstr "Броят минути след като се изчисти екрана преди да се заключи"
97
98#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:10
99msgid "The number of minutes after blanking the screen before locking."
100msgstr "Броят минути след като се изчисти екрана преди да се заключи"
101
102#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:11
103msgid "The number of minutes of idle time before blanking the screen"
104msgstr "Броят минути време неактивност преди да се изчисти екрана"
105
106#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:12
107msgid "The number of minutes of idle time before blanking the screen."
108msgstr "Броят минути време неактивност преди да се изчисти екрана"
109
110#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:13
111msgid "The number of minutes to run before changing the screensaver"
112msgstr "Броят минути изпълнение преди да се смени екранният предпазител"
113
114#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:14
115msgid "The number of minutes to run before changing the screensaver."
116msgstr "Броят минути изпълнение преди да се смени екранният предпазител"
117
118#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:15
119msgid "The screensaver selection mode"
120msgstr "Режим на избор на екранния предпазител"
121
122#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:16
123msgid "The selected screensaver themes"
124msgstr "Избраните теми за екранният предпазител"
125
126#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:17
127msgid ""
128"This key specifies the selection mode used by the screensaver. Possible "
129"values are \"disabled\", \"blank-only\", \"single\", and \"random\"."
130msgstr ""
131"Този ключ указва как се избират визуализации от екранния предпазите. "
132"Възможностите са „disabled“ - предпазителя въобще не се включва, „blank-"
133"only“ - екрана само се изключва, „single“ - единствена визуализация и "
134"„random“ - случайна визуализация."
135
136#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:18
137msgid "This key specifies the themes to be used by the screensaver."
138msgstr "Ключът описва темите, които да се използват от екранния предпазител"
139
140#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:19
141msgid "Whether to allow user switching"
142msgstr "Дали да се позволява превключването на потребител"
143
144#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:20
145msgid "Whether to lock as well as blank"
146msgstr "Дали да се заключва освен да се изчиства"
147
148#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:21
149msgid "Whether to lock as well as blank."
150msgstr "Дали да се заключва освен да се изчиства"
151
152#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:22
153msgid "Whether to offer the option of logging out after logout_delay"
154msgstr "Дали да се предлага възможността за изход след отсрочката за изхода"
155
156#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:23
157msgid "Whether to offer the option of logging out after logout_delay."
158msgstr "Дали да се предлага възможността за изход след отсрочката за изхода"
159
160#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:24
161msgid "Whether to offer the option of switching to a different user"
162msgstr "Дали да се предлага възможността да се превключва към друг потребител"
163
164#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:25
165msgid "Whether to power down the monitor"
166msgstr "Дали да се изключва монитора"
167
168#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:26
169msgid "Whether to power down the monitor."
170msgstr "Дали да се изключва монитора"
171
172#: ../savers/cosmos-slideshow.desktop.in.in.h:1
173msgid "Cosmos"
174msgstr "Космос"
175
176#: ../savers/cosmos-slideshow.desktop.in.in.h:2
177msgid "Display a slideshow of pictures of the cosmos"
178msgstr "Показва прожекция със снимки от космоса"
179
180#: ../savers/personal-slideshow.desktop.in.h:1
181msgid "Display a slideshow from your Pictures folder"
182msgstr "Показва прожекция от папката със снимки"
183
184#: ../savers/personal-slideshow.desktop.in.h:2
185msgid "Pictures folder"
186msgstr "Папка за снимки"
187
188#: ../savers/popsquares.desktop.in.h:1
189msgid "A pop-art-ish grid of pulsing colors."
190msgstr "Поп-арт изглеждаща мрежа от пулсиращи цветове."
191
192#: ../savers/popsquares.desktop.in.h:2
193msgid "Pop art squares"
194msgstr "Поп-арт квадрати"
195
196#: ../savers/slideshow.c:75
197msgid "Location to get images from"
198msgstr "Местонахождение от където да се вземат изображенията"
199
200#: ../savers/slideshow.c:75
201msgid "PATH"
202msgstr "ПЪТ"
203
204#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:119 ../src/cut-n-paste/fusa-user.c:150
205msgid "Manager"
206msgstr "Управление"
207
208#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:120
209msgid "The manager which owns this object."
210msgstr "Програмата за управление, която притежава този обект."
211
212#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:127
213msgid "Name"
214msgstr "Име"
215
216#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:128
217msgid "The name of the X11 display this object refers to."
218msgstr "Името на Х11 дисплея, към който се обръща обекта"
219
220#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:134
221#: ../src/cut-n-paste/fusa-user-menu-item.c:152
222msgid "User"
223msgstr "Потребител"
224
225#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:135
226msgid "The user currently logged in on this virtual terminal."
227msgstr "Потребителят, който в момента е влезнал на този виртуален терминал."
228
229#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:141
230msgid "Console"
231msgstr "Конзола"
232
233#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:142
234msgid "The number of the virtual console this display can be found on, or %-1."
235msgstr ""
236"Номера на виртуалната конзола, на която може да се намери този дисплей или %-"
237"1."
238
239#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:148
240msgid "Nested"
241msgstr "Вложен"
242
243#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:149
244msgid "Whether or not this display is a windowed (Xnest) display."
245msgstr "Дали този дисплей е вложен (Xnest) или не."
246
247#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1264
248msgid "The display manager could not be contacted for unknown reasons."
249msgstr ""
250"Поради неизвестна причина не може да се установи връзка с мениджъра на "
251"дисплеи."
252
253#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1271
254msgid "The display manager is not running or too old."
255msgstr "Мениджърът на дисплеи не работи или е прекалено старт."
256
257#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1274
258msgid "The configured limit of flexible servers has been reached."
259msgstr "Конфигурирания лимит на гъвкави сървъри е достигнат."
260
261#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1277
262msgid "There was an unknown error starting X."
263msgstr "Имаше непозната грешка при стартирането на Х."
264
265#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1280
266msgid "The X server failed to finish starting."
267msgstr "Х сървърът не успя да завърши стартирането си."
268
269#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1283
270msgid "There are too many X sessions running."
271msgstr "Има прекалено много стартирани Х сесии."
272
273#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1286
274msgid "The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server."
275msgstr "Вложеният сървър (Xnest) не може да се свърже с текущия X сървър."
276
277#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1289
278msgid "The X server in the GDM configuration could not be found."
279msgstr "Х сървърът в конфигурацията на GDM не може да бъде открит."
280
281#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1292 ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:492
282msgid ""
283"Trying to set an unknown logout action, or trying to set a logout action "
284"which is not available."
285msgstr ""
286"Опит за задаване на непознато или недостъпно действие за излизане от "
287"системата."
288
289#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1295 ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:495
290msgid "Virtual terminals not supported."
291msgstr "Виртуалните терминали не се поддържат."
292
293#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1298
294msgid "Invalid virtual terminal number."
295msgstr "Невалиден номер на виртуалния терминал."
296
297#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1301 ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:499
298msgid "Trying to update an unsupported configuration key."
299msgstr "Опит за обновяване на неподдържан конфигурационен ключ."
300
301#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1304
302msgid "~/.Xauthority file badly configured or missing."
303msgstr "Файлът ~/.Xauthority е зле конфигуриран или е липсващ."
304
305#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1307
306msgid "Too many messages were sent to the display manager, and it hung up."
307msgstr ""
308"Прекалено много съобщения са подадени към мениджъра на дисплеи, който заби"
309
310#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1311
311msgid "The display manager sent an unknown error message."
312msgstr "Мениджърът на дисплеи прати непознато съобщение за грешка."
313
314#: ../src/cut-n-paste/fusa-user-menu-item.c:153
315msgid "The user this menu item represents."
316msgstr "Потребителят, който този елемент от менюто представлява"
317
318#: ../src/cut-n-paste/fusa-user-menu-item.c:160
319msgid "Icon Size"
320msgstr "Размер на иконите"
321
322#: ../src/cut-n-paste/fusa-user-menu-item.c:161
323msgid "The size of the icon to use."
324msgstr "Размера на иконата, който да се използва"
325
326#: ../src/cut-n-paste/fusa-user.c:151
327msgid "The user manager object this user is controlled by."
328msgstr "Управлението на потребители, от което е контролиран този потребител"
329
330#: ../src/cut-n-paste/fusa-utils.c:80
331msgid "Show Details"
332msgstr "Показване на подробности"
333
334#. markup
335#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:413
336msgid "GDM (The GNOME Display Manager) is not running."
337msgstr "GDM (мениджърът на дисплеи на GNOME) не работи."
338
339#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:416
340msgid ""
341"You might in fact be using a different display manager, such as KDM (KDE "
342"Display Manager) or xdm."
343msgstr ""
344"Възможно е да ползвате различен мениджър на дисплеи, като KDM (част от KDE) "
345"или xdm."
346
347#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:419
348msgid ""
349"If you still wish to use this feature, either start GDM yourself or ask your "
350"system administrator to start GDM."
351msgstr ""
352"Ако искате да използвате тази възможност или стартирайте GDM, или помолете "
353"системния администратор да го стартира."
354
355#. markup
356#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:441
357msgid "Cannot communicate with GDM (The GNOME Display Manager)"
358msgstr "Невъзможно е да се комуникира с GDM (мениджърът на дисплеи на GNOME)"
359
360#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:444
361msgid "Perhaps you have an old version of GDM running."
362msgstr "Вероятно имате стара версия на GDM."
363
364#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:463 ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:466
365msgid "Cannot communicate with gdm, perhaps you have an old version running."
366msgstr "Не може да се комуникира с GDM. Вероятно имате стара версия."
367
368#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:469
369msgid "The allowed limit of flexible X servers reached."
370msgstr "Достигнат е позволения лимит от стартирани гъвкави Х сървъри."
371
372#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:471
373msgid "There were errors trying to start the X server."
374msgstr "Имаше грешки при опитите за стартиране на Х сървъра."
375
376#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:473
377msgid "The X server failed.  Perhaps it is not configured well."
378msgstr "Х сървърът не успя да се стартира.  Вероятно не е конфигуриран добре."
379
380#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:476
381msgid "Too many X sessions running."
382msgstr "Стартирани"
383
384#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:478
385msgid ""
386"The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server.  You "
387"may be missing an X authorization file."
388msgstr ""
389"Вложеният сървър (Xnest) не може да се свърже с текущият Ви X сървър. "
390"Възможно е Вашия файл за упълномощаване пред X - .Xauthority да липсва."
391
392#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:483
393msgid ""
394"The nested X server (Xnest) is not available, or gdm is badly configured.\n"
395"Please install the Xnest package in order to use the nested login."
396msgstr ""
397"Вложеният сървър (Xnest) или не е достъпен, или GDM е лошо настроен.\n"
398"За да ползвате Xnest, трябва да го инсталирате."
399
400#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:488
401msgid ""
402"The X server is not available, it is likely that gdm is badly configured."
403msgstr "Няма наличен X сървър. Вероятно GDM е лошо конфигуриран."
404
405#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:497
406msgid "Trying to change to an invalid virtual terminal number."
407msgstr "Опит за преминаване към виртуален терминал с невалиден номер."
408
409#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:501
410msgid ""
411"You do not seem to have authentication needed be for this operation.  "
412"Perhaps your .Xauthority file is not set up correctly."
413msgstr ""
414"Не сте се идентифицирали правилно за тази операция. Най-вероятно има проблем "
415"с Вашия файл .Xauthority."
416
417#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:505
418msgid "Too many messages were sent to gdm and it hung upon us."
419msgstr "Прекалено много съобщения са подадени към GDM, който заби"
420
421#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:508
422msgid "Unknown error occured."
423msgstr "Непозната грешка"
424
425#: ../src/file-transfer-dialog.c:94
426#, c-format
427msgid "Copying file: %i of %i"
428msgstr "Копиране на файл: %i от %i"
429
430#: ../src/file-transfer-dialog.c:122
431#, c-format
432msgid "Copying '%s'"
433msgstr "Копиране на „%s“"
434
435#: ../src/file-transfer-dialog.c:193
436msgid "From URI"
437msgstr "От URI"
438
439#: ../src/file-transfer-dialog.c:194
440msgid "URI currently transferring from"
441msgstr "От кое URI се приемат данни"
442
443#: ../src/file-transfer-dialog.c:201
444msgid "To URI"
445msgstr "До URI"
446
447#: ../src/file-transfer-dialog.c:202
448msgid "URI currently transferring to"
449msgstr "Към кое URI се предават данни"
450
451#: ../src/file-transfer-dialog.c:209
452msgid "Fraction completed"
453msgstr "Частта е приключена"
454
455#: ../src/file-transfer-dialog.c:210
456msgid "Fraction of transfer currently completed"
457msgstr "Каква част от трансфера е приключена"
458
459#: ../src/file-transfer-dialog.c:217
460msgid "Current URI index"
461msgstr "Текущ URI индекс"
462
463#: ../src/file-transfer-dialog.c:218
464msgid "Current URI index - starts from 1"
465msgstr "Текущ индекс на URI - броенето започва от 1"
466
467#: ../src/file-transfer-dialog.c:225
468msgid "Total URIs"
469msgstr "Общо URI"
470
471#: ../src/file-transfer-dialog.c:226
472msgid "Total number of URIs"
473msgstr "Общ брой на URI-тата"
474
475#: ../src/file-transfer-dialog.c:327 ../src/file-transfer-dialog.c:369
476msgid "Copying files"
477msgstr "Копиране на файлове"
478
479#: ../src/file-transfer-dialog.c:345
480msgid "From:"
481msgstr "От:"
482
483#: ../src/file-transfer-dialog.c:349
484msgid "To:"
485msgstr "До:"
486
487#: ../src/file-transfer-dialog.c:448
488msgid "Connecting..."
489msgstr "Свързване..."
490
491#: ../src/gnome-screensaver-command.c:58
492msgid "Causes the screensaver to exit gracefully"
493msgstr "Кара екранният предпазител да се затвори грациозно"
494
495#: ../src/gnome-screensaver-command.c:60
496msgid "Query the state of the screensaver"
497msgstr "Запитване за състоянието на екранния предпазител"
498
499#: ../src/gnome-screensaver-command.c:62
500msgid "Tells the running screensaver process to lock the screen immediately"
501msgstr "Казва на вървящия екранен предпазител да заключи екрана веднага"
502
503#: ../src/gnome-screensaver-command.c:64
504msgid "If the screensaver is active then switch to another graphics demo"
505msgstr ""
506"Ако екранният предпазител е включен, да се превключи към друга визуализация"
507
508#: ../src/gnome-screensaver-command.c:66
509msgid "Turn the screensaver on (blank the screen)"
510msgstr "Включване на екранния предпазител (изчистване на екрана)"
511
512#: ../src/gnome-screensaver-command.c:68
513msgid "If the screensaver is active then deactivate it (un-blank the screen)"
514msgstr ""
515"Ако екранният предпазител е активен - да се деактивира (включване на екрана)"
516
517#: ../src/gnome-screensaver-command.c:70
518msgid "Disable running graphical themes while blanked"
519msgstr "Изключване на графичните теми при изчистване на екрана"
520
521#: ../src/gnome-screensaver-command.c:72
522msgid "Enable running graphical themes while blanked (if applicable)"
523msgstr "Включване на графичните теми при изчистване на екрана (ако е възможно)"
524
525#: ../src/gnome-screensaver-command.c:74
526msgid "Poke the running screensaver to simulate user activity"
527msgstr ""
528"Взаимодействане с работещия екранен предпазител за симулация на "
529"потребителска дейност"
530
531#: ../src/gnome-screensaver-command.c:76 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:103
532#: ../src/gnome-screensaver.c:52
533msgid "Version of this application"
534msgstr "Версия на програмата"
535
536#: ../src/gnome-screensaver-command.c:201
537#, c-format
538msgid "The screensaver is %s\n"
539msgstr "Екранният предпазител е %s\n"
540
541#: ../src/gnome-screensaver-command.c:201
542msgid "active"
543msgstr "активен"
544
545#: ../src/gnome-screensaver-command.c:201
546msgid "inactive"
547msgstr "неактивен"
548
549#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:101
550msgid "Show debugging output"
551msgstr "Показване на информацията за изчистване на грешки"
552
553#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:105
554msgid "Show the logout button"
555msgstr "Показване на бутона за изход"
556
557#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:107
558msgid "Show the switch user button"
559msgstr "Показване на бутона за смяна на потребителя"
560
561#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:693
562msgid "Invalid screensaver theme"
563msgstr "Невалидна тема за екранния предпазител"
564
565#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:696
566msgid "This file does not appear to be a valid screensaver theme."
567msgstr "Този файл не изглежда като да е валидна тема за екранния предпазител."
568
569#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:813
570#, c-format
571msgid "%d hour"
572msgid_plural "%d hours"
573msgstr[0] "%d час"
574msgstr[1] "%d часа"
575
576#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:816
577#, c-format
578msgid "%d minute"
579msgid_plural "%d minutes"
580msgstr[0] "%d минута"
581msgstr[1] "%d минути"
582
583#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:819
584#, c-format
585msgid "%d second"
586msgid_plural "%d seconds"
587msgstr[0] "%d секунда"
588msgstr[1] "%d секунди"
589
590#. hour:minutes:seconds
591#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:825
592#, c-format
593msgid "%s %s %s"
594msgstr "%s %s %s"
595
596#. hour:minutes
597#. minutes:seconds
598#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:828
599#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:836
600#, c-format
601msgid "%s %s"
602msgstr "%s %s"
603
604#. hour
605#. minutes
606#. seconds
607#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:831
608#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:839
609#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:843
610#, c-format
611msgid "%s"
612msgstr "%s"
613
614#. 0 seconds
615#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:846
616msgid "0 seconds"
617msgstr "0 секунди"
618
619#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:861
620msgid "Never"
621msgstr "Никога"
622
623#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:897
624msgid "Could not load the main interface"
625msgstr "Неуспех при зареждането на главния интерфейс"
626
627#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:899
628msgid "Please make sure that the screensaver is properly installed"
629msgstr "Уверете се, че екранният предпазител е инсталиран правилно."
630
631#: ../src/gs-listener-dbus.c:921
632msgid "failed to register with the message bus"
633msgstr "неуспех при регистрирането към шината за съобщенията"
634
635#: ../src/gs-listener-dbus.c:930
636msgid "screensaver already running in this session"
637msgstr "екранният предпазител вече е пуснат в тази сесия"
638
639#: ../src/gs-lock-plug.c:308
640msgid "Checking password..."
641msgstr "Проверка на паролата..."
642
643#: ../src/gs-lock-plug.c:351
644msgid "Time has expired."
645msgstr "Времето изтече!"
646
647#: ../src/gs-lock-plug.c:375
648msgid "You have the Caps Lock key on."
649msgstr "Настинат е Caps Lock клавиша"
650
651#: ../src/gs-lock-plug.c:588
652msgid "That password was incorrect."
653msgstr "Тази парола беше невярна."
654
655#: ../src/gs-lock-plug.c:611 ../src/gs-lock-plug.c:644
656msgid "_Unlock"
657msgstr "_Отключване"
658
659#: ../src/gs-lock-plug.c:614 ../src/gs-lock-plug.c:641
660msgid "_Switch User..."
661msgstr "_Смяна на потребител..."
662
663#: ../src/gs-lock-plug.c:944
664msgid "Log in as a new user"
665msgstr "Влизане като друг потребител"
666
667#. translators: %s is a computer hostname
668#: ../src/gs-lock-plug.c:1366
669#, c-format
670msgid "Welcome to %s"
671msgstr "Добре дошли! Това е %s."
672
673#: ../src/gs-lock-plug.c:1399
674msgid "_Password:"
675msgstr "Па_рола:"
676
677#: ../src/gs-lock-plug.c:1435
678msgid "Switch to user:"
679msgstr "Смяна на потребител:"
680
681#: ../src/gs-lock-plug.c:1480
682msgid "Log _Out"
683msgstr "_Изход"
684
685#~ msgid "About %ld second left"
686#~ msgid_plural "About %ld seconds left"
687#~ msgstr[0] "Остават около %ld секунда"
688#~ msgstr[1] "Остават около %ld секунди"
689
690#~ msgid "Password check failed!"
691#~ msgstr "Проверката на паролата пропадна!"
692
693#~ msgid "Enter a password to unlock the screen"
694#~ msgstr "Въведете парола, за да отключите екрана"
695
696#~ msgid "Name:"
697#~ msgstr "Име:"
698
699#~ msgid "Switch to another user?"
700#~ msgstr "Сменяне към друг потребител?"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.