source: extras/gnome-screensaver.HEAD.bg.po @ 255

Last change on this file since 255 was 255, checked in by zbrox, 17 years ago

gnome-screensaver (extras) saviour edition

  • обновен превод
File size: 28.4 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-screensaver.
2# Copyright (C) 2005 THE gnome-screensaver'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the gnome-screensaver package.
4# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
5#
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gnome-screensaver\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-10-06 10:58+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-10-06 12:06+0300\n"
13"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
19
20#: ../data/gnome-screensaver-preferences.desktop.in.h:1
21msgid "Screensaver"
22msgstr "Предпазител на екрана"
23
24#: ../data/gnome-screensaver-preferences.desktop.in.h:2
25msgid "Set your screensaver preferences"
26msgstr "Настройване на предпазителя на екрана"
27
28#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:1
29msgid "    "
30msgstr "    "
31
32#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:2
33msgid "<b>_Screensaver</b>"
34msgstr "<b>_Предпазител на екрана</b>"
35
36#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:3
37msgid "Screensaver Preferences"
38msgstr "Настройки на екранния предпазител"
39
40#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:4
41msgid "_Activate after:"
42msgstr "_Активиране след:"
43
44#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:5
45msgid "_Lock screen when active"
46msgstr "_Заключване на екрана при активиране"
47
48#: ../data/gnome-screensaver.directory.in.h:1
49msgid "Screensaver themes"
50msgstr "Предпазители на екрана"
51
52#: ../data/gnome-screensaver.directory.in.h:2
53msgid "Screensavers"
54msgstr "Предпазители на екрана"
55
56#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:1
57msgid ""
58"How many minutes after the screensaver activates until the monitor goes "
59"black."
60msgstr ""
61"Колко минути след активирането на предпазителя на екрана, преди монитора да покаже черен екран"
62
63#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:2
64msgid "How many minutes until the monitor goes black"
65msgstr "Колко минути преди монитора да покаже черен екран"
66
67#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:3
68msgid ""
69"The number of minutes after blanking the screen before a logout option will "
70"appear"
71msgstr ""
72"Броят минути след като се изчисти екрана преди да се покаже опцията за изход"
73
74#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:4
75msgid ""
76"The number of minutes after blanking the screen before a logout option will "
77"appear."
78msgstr ""
79"Броят минути след като се изчисти екрана преди да се покаже опцията за изход"
80
81#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:5
82msgid "The number of minutes after blanking the screen before locking"
83msgstr "Броят минути след като се изчисти екрана преди да се заключи"
84
85#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:6
86msgid "The number of minutes after blanking the screen before locking."
87msgstr "Броят минути след като се изчисти екрана преди да се заключи"
88
89#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:7
90msgid ""
91"The number of minutes after the screensaver activates until the monitor "
92"power-saves."
93msgstr ""
94"Колко минути след активирането на предпазителя на екрана, преди да се активира енергоспестителната функция "
95"на монитора."
96
97#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:8
98msgid ""
99"The number of minutes after the screensaver activates until the monitor "
100"powers down."
101msgstr ""
102"Броят минути след активирането на предпазителя на екрана, преди мониторът да се изключи."
103
104#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:9
105msgid "The number of minutes of idle time before blanking the screen"
106msgstr "Броят минути време неактивност преди да се изчисти екрана"
107
108#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:10
109msgid "The number of minutes of idle time before blanking the screen."
110msgstr "Броят минути време неактивност преди да се изчисти екрана"
111
112#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:11
113msgid "The number of minutes to run before changing the screensaver"
114msgstr "Броят минути изпълнение преди да се смени екранният предпазител"
115
116#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:12
117msgid "The number of minutes to run before changing the screensaver."
118msgstr "Броят минути изпълнение преди да се смени екранният предпазител"
119
120#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:13
121msgid "The number of minutes until the monitor power-saves"
122msgstr "Броят минути преди монитора да мине в режим за спестяване на енергия"
123
124#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:14
125msgid "The number of minutes until the monitor powers down"
126msgstr "Броят минути преди монитора да се изключи"
127
128#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:15
129msgid "The screensaver selection mode"
130msgstr "Режим на избор на екранния предпазител"
131
132#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:16
133msgid "The selected screensaver themes"
134msgstr "Избраните теми за екранният предпазител"
135
136#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:17
137msgid ""
138"This key specifies the selection mode used by the screensaver. Possible "
139"values are \"disabled\", \"blank-only\", \"single\", and \"random\"."
140msgstr ""
141"Този ключ указва как се избират визуализации от екранния предпазите. "
142"Възможностите са „disabled“ - предпазителя въобще не се включва, „blank-"
143"only“ - екрана само се изключва, „single“ - единствена визуализация и "
144"„random“ - случайна визуализация."
145
146#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:18
147msgid "This key specifies the themes to be used by the screensaver."
148msgstr "Ключът описва темите, които да се използват от екранния предпазител"
149
150#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:19
151msgid "Whether to allow user switching"
152msgstr "Дали да се позволява превключването на потребител"
153
154#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:20
155msgid "Whether to lock as well as blank"
156msgstr "Дали да се заключва освен да се изчиства"
157
158#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:21
159msgid "Whether to lock as well as blank."
160msgstr "Дали да се заключва освен да се изчиства"
161
162#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:22
163msgid "Whether to offer the option of logging out after logout_delay"
164msgstr "Дали да се предлага възможността за изход след отсрочката за изхода"
165
166#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:23
167msgid "Whether to offer the option of logging out after logout_delay."
168msgstr "Дали да се предлага възможността за изход след отсрочката за изхода"
169
170#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:24
171msgid "Whether to offer the option of switching to a different user"
172msgstr "Дали да се предлага възможността да се превключва към друг потребител"
173
174#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:25
175msgid "Whether to power down the monitor"
176msgstr "Дали да се изключва монитора"
177
178#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:26
179msgid "Whether to power down the monitor."
180msgstr "Дали да се изключва монитора"
181
182#: ../savers/cosmos-slideshow.desktop.in.in.h:1
183msgid "Cosmos"
184msgstr "Космос"
185
186#: ../savers/cosmos-slideshow.desktop.in.in.h:2
187msgid "Display a slideshow of pictures of the cosmos"
188msgstr "Показва прожекция със снимки от космоса"
189
190#: ../savers/personal-slideshow.desktop.in.h:1
191msgid "Display a slideshow from your Pictures folder"
192msgstr "Показва прожекция от папката със снимки"
193
194#: ../savers/personal-slideshow.desktop.in.h:2
195msgid "Pictures folder"
196msgstr "Папка за снимки"
197
198#: ../savers/popsquares.desktop.in.h:1
199msgid "A pop-art-ish grid of pulsing colors."
200msgstr "Поп-арт изглеждаща мрежа от пулсиращи цветове."
201
202#: ../savers/popsquares.desktop.in.h:2
203msgid "Pop art squares"
204msgstr "Поп-арт квадрати"
205
206#: ../savers/slideshow.c:75
207msgid "Location to get images from"
208msgstr "Местонахождение от където да се вземат изображенията"
209
210#: ../savers/slideshow.c:75
211msgid "PATH"
212msgstr "ПЪТ"
213
214#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:119 ../src/cut-n-paste/fusa-user.c:150
215msgid "Manager"
216msgstr "Управление"
217
218#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:120
219msgid "The manager which owns this object."
220msgstr "Програмата за управление, която притежава този обект."
221
222#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:127
223msgid "Name"
224msgstr "Име"
225
226#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:128
227msgid "The name of the X11 display this object refers to."
228msgstr "Името на Х11 дисплея, към който се обръща обекта"
229
230#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:134
231#: ../src/cut-n-paste/fusa-user-menu-item.c:152
232msgid "User"
233msgstr "Потребител"
234
235#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:135
236msgid "The user currently logged in on this virtual terminal."
237msgstr "Потребителят, който в момента е влезнал на този виртуален терминал."
238
239#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:141
240msgid "Console"
241msgstr "Конзола"
242
243#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:142
244msgid "The number of the virtual console this display can be found on, or %-1."
245msgstr ""
246"Номера на виртуалната конзола, на която може да се намери този дисплей или %-"
247"1."
248
249#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:148
250msgid "Nested"
251msgstr "Вложен"
252
253#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:149
254msgid "Whether or not this display is a windowed (Xnest) display."
255msgstr "Дали този дисплей е вложен (Xnest) или не."
256
257#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1264
258msgid "The display manager could not be contacted for unknown reasons."
259msgstr ""
260"Поради неизвестна причина не може да се установи връзка с мениджъра на "
261"дисплеи."
262
263#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1271
264msgid "The display manager is not running or too old."
265msgstr "Мениджърът на дисплеи не работи или е прекалено старт."
266
267#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1274
268msgid "The configured limit of flexible servers has been reached."
269msgstr "Конфигурирания лимит на гъвкави сървъри е достигнат."
270
271#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1277
272msgid "There was an unknown error starting X."
273msgstr "Имаше непозната грешка при стартирането на Х."
274
275#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1280
276msgid "The X server failed to finish starting."
277msgstr "Х сървърът не успя да завърши стартирането си."
278
279#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1283
280msgid "There are too many X sessions running."
281msgstr "Има прекалено много стартирани Х сесии."
282
283#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1286
284msgid "The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server."
285msgstr "Вложеният сървър (Xnest) не може да се свърже с текущия X сървър."
286
287#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1289
288msgid "The X server in the GDM configuration could not be found."
289msgstr "Х сървърът в конфигурацията на GDM не може да бъде открит."
290
291#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1292 ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:492
292msgid ""
293"Trying to set an unknown logout action, or trying to set a logout action "
294"which is not available."
295msgstr ""
296"Опит за задаване на непознато или недостъпно действие за излизане от "
297"системата."
298
299#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1295 ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:495
300msgid "Virtual terminals not supported."
301msgstr "Виртуалните терминали не се поддържат."
302
303#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1298
304msgid "Invalid virtual terminal number."
305msgstr "Невалиден номер на виртуалния терминал."
306
307#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1301 ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:499
308msgid "Trying to update an unsupported configuration key."
309msgstr "Опит за обновяване на неподдържан конфигурационен ключ."
310
311#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1304
312msgid "~/.Xauthority file badly configured or missing."
313msgstr "Файлът ~/.Xauthority е зле конфигуриран или е липсващ."
314
315#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1307
316msgid "Too many messages were sent to the display manager, and it hung up."
317msgstr ""
318"Прекалено много съобщения са подадени към мениджъра на дисплеи, който заби"
319
320#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1311
321msgid "The display manager sent an unknown error message."
322msgstr "Мениджърът на дисплеи прати непознато съобщение за грешка."
323
324#: ../src/cut-n-paste/fusa-user-menu-item.c:153
325msgid "The user this menu item represents."
326msgstr "Потребителят, който този елемент от менюто представлява"
327
328#: ../src/cut-n-paste/fusa-user-menu-item.c:160
329msgid "Icon Size"
330msgstr "Размер на иконите"
331
332#: ../src/cut-n-paste/fusa-user-menu-item.c:161
333msgid "The size of the icon to use."
334msgstr "Размера на иконата, който да се използва"
335
336#: ../src/cut-n-paste/fusa-user.c:151
337msgid "The user manager object this user is controlled by."
338msgstr "Управлението на потребители, от което е контролиран този потребител"
339
340#: ../src/cut-n-paste/fusa-utils.c:80
341msgid "Show Details"
342msgstr "Показване на подробности"
343
344#. markup
345#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:413
346msgid "GDM (The GNOME Display Manager) is not running."
347msgstr "GDM (мениджърът на дисплеи на GNOME) не работи."
348
349#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:416
350msgid ""
351"You might in fact be using a different display manager, such as KDM (KDE "
352"Display Manager) or xdm."
353msgstr ""
354"Възможно е да ползвате различен мениджър на дисплеи, като KDM (част от KDE) "
355"или xdm."
356
357#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:419
358msgid ""
359"If you still wish to use this feature, either start GDM yourself or ask your "
360"system administrator to start GDM."
361msgstr ""
362"Ако искате да използвате тази възможност или стартирайте GDM, или помолете "
363"системния администратор да го стартира."
364
365#. markup
366#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:441
367msgid "Cannot communicate with GDM (The GNOME Display Manager)"
368msgstr "Невъзможно е да се комуникира с GDM (мениджърът на дисплеи на GNOME)"
369
370#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:444
371msgid "Perhaps you have an old version of GDM running."
372msgstr "Вероятно имате стара версия на GDM."
373
374#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:463 ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:466
375msgid "Cannot communicate with gdm, perhaps you have an old version running."
376msgstr "Не може да се комуникира с GDM. Вероятно имате стара версия."
377
378#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:469
379msgid "The allowed limit of flexible X servers reached."
380msgstr "Достигнат е позволения лимит от стартирани гъвкави Х сървъри."
381
382#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:471
383msgid "There were errors trying to start the X server."
384msgstr "Имаше грешки при опитите за стартиране на Х сървъра."
385
386#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:473
387msgid "The X server failed.  Perhaps it is not configured well."
388msgstr "Х сървърът не успя да се стартира.  Вероятно не е конфигуриран добре."
389
390#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:476
391msgid "Too many X sessions running."
392msgstr "Стартирани"
393
394#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:478
395msgid ""
396"The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server.  You "
397"may be missing an X authorization file."
398msgstr ""
399"Вложеният сървър (Xnest) не може да се свърже с текущият Ви X сървър. "
400"Възможно е Вашия файл за упълномощаване пред X - .Xauthority да липсва."
401
402#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:483
403msgid ""
404"The nested X server (Xnest) is not available, or gdm is badly configured.\n"
405"Please install the Xnest package in order to use the nested login."
406msgstr ""
407"Вложеният сървър (Xnest) или не е достъпен, или GDM е лошо настроен.\n"
408"За да ползвате Xnest, трябва да го инсталирате."
409
410#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:488
411msgid ""
412"The X server is not available, it is likely that gdm is badly configured."
413msgstr "Няма наличен X сървър. Вероятно GDM е лошо конфигуриран."
414
415#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:497
416msgid "Trying to change to an invalid virtual terminal number."
417msgstr "Опит за преминаване към виртуален терминал с невалиден номер."
418
419#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:501
420msgid ""
421"You do not seem to have authentication needed be for this operation.  "
422"Perhaps your .Xauthority file is not set up correctly."
423msgstr ""
424"Не сте се идентифицирали правилно за тази операция. Най-вероятно има проблем "
425"с Вашия файл .Xauthority."
426
427#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:505
428msgid "Too many messages were sent to gdm and it hung upon us."
429msgstr "Прекалено много съобщения са подадени към GDM, който заби"
430
431#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:508
432msgid "Unknown error occured."
433msgstr "Непозната грешка"
434
435#: ../src/file-transfer-dialog.c:94
436#, c-format
437msgid "Copying file: %i of %i"
438msgstr "Копиране на файл: %i от %i"
439
440#: ../src/file-transfer-dialog.c:122
441#, c-format
442msgid "Copying '%s'"
443msgstr "Копиране на „%s“"
444
445#: ../src/file-transfer-dialog.c:193
446msgid "From URI"
447msgstr "От URI"
448
449#: ../src/file-transfer-dialog.c:194
450msgid "URI currently transferring from"
451msgstr "От кое URI се приемат данни"
452
453#: ../src/file-transfer-dialog.c:201
454msgid "To URI"
455msgstr "До URI"
456
457#: ../src/file-transfer-dialog.c:202
458msgid "URI currently transferring to"
459msgstr "Към кое URI се предават данни"
460
461#: ../src/file-transfer-dialog.c:209
462msgid "Fraction completed"
463msgstr "Частта е приключена"
464
465#: ../src/file-transfer-dialog.c:210
466msgid "Fraction of transfer currently completed"
467msgstr "Каква част от трансфера е приключена"
468
469#: ../src/file-transfer-dialog.c:217
470msgid "Current URI index"
471msgstr "Текущ URI индекс"
472
473#: ../src/file-transfer-dialog.c:218
474msgid "Current URI index - starts from 1"
475msgstr "Текущ индекс на URI - броенето започва от 1"
476
477#: ../src/file-transfer-dialog.c:225
478msgid "Total URIs"
479msgstr "Общо URI"
480
481#: ../src/file-transfer-dialog.c:226
482msgid "Total number of URIs"
483msgstr "Общ брой на URI-тата"
484
485#: ../src/file-transfer-dialog.c:327 ../src/file-transfer-dialog.c:369
486msgid "Copying files"
487msgstr "Копиране на файлове"
488
489#: ../src/file-transfer-dialog.c:345
490msgid "From:"
491msgstr "От:"
492
493#: ../src/file-transfer-dialog.c:349
494msgid "To:"
495msgstr "До:"
496
497#: ../src/file-transfer-dialog.c:448
498msgid "Connecting..."
499msgstr "Свързване..."
500
501#: ../src/gnome-screensaver-command.c:58
502msgid "Causes the screensaver to exit gracefully"
503msgstr "Кара екранният предпазител да се затвори грациозно"
504
505#: ../src/gnome-screensaver-command.c:60
506msgid "Query the state of the screensaver"
507msgstr "Запитване за състоянието на екранния предпазител"
508
509#: ../src/gnome-screensaver-command.c:62
510msgid "Tells the running screensaver process to lock the screen immediately"
511msgstr "Казва на вървящия екранен предпазител да заключи екрана веднага"
512
513#: ../src/gnome-screensaver-command.c:64
514msgid "If the screensaver is active then switch to another graphics demo"
515msgstr ""
516"Ако екранният предпазител е включен, да се превключи към друга визуализация"
517
518#: ../src/gnome-screensaver-command.c:66
519msgid "Turn the screensaver on (blank the screen)"
520msgstr "Включване на екранния предпазител (изчистване на екрана)"
521
522#: ../src/gnome-screensaver-command.c:68
523msgid "If the screensaver is active then deactivate it (un-blank the screen)"
524msgstr ""
525"Ако екранният предпазител е активен - да се деактивира (включване на екрана)"
526
527#: ../src/gnome-screensaver-command.c:70
528msgid "Disable running graphical themes while blanked"
529msgstr "Изключване на графичните теми при изчистване на екрана"
530
531#: ../src/gnome-screensaver-command.c:72
532msgid "Enable running graphical themes while blanked (if applicable)"
533msgstr "Включване на графичните теми при изчистване на екрана (ако е възможно)"
534
535#: ../src/gnome-screensaver-command.c:74
536msgid "Poke the running screensaver to simulate user activity"
537msgstr ""
538"Взаимодействане с работещия екранен предпазител за симулация на "
539"потребителска дейност"
540
541#: ../src/gnome-screensaver-command.c:76 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:103
542#: ../src/gnome-screensaver.c:52
543msgid "Version of this application"
544msgstr "Версия на програмата"
545
546#: ../src/gnome-screensaver-command.c:201
547#, c-format
548msgid "The screensaver is %s\n"
549msgstr "Екранният предпазител е %s\n"
550
551#: ../src/gnome-screensaver-command.c:201
552msgid "active"
553msgstr "активен"
554
555#: ../src/gnome-screensaver-command.c:201
556msgid "inactive"
557msgstr "неактивен"
558
559#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:101
560msgid "Show debugging output"
561msgstr "Показване на информацията за изчистване на грешки"
562
563#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:105
564msgid "Show the logout button"
565msgstr "Показване на бутона за изход"
566
567#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:107
568msgid "Show the switch user button"
569msgstr "Показване на бутона за смяна на потребителя"
570
571#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:386
572msgid "Disabled"
573msgstr "Изключен"
574
575#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:393
576msgid "Blank screen"
577msgstr "Черен екран"
578
579#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:399
580msgid "Random"
581msgstr "Произволен"
582
583#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:693
584msgid "Invalid screensaver theme"
585msgstr "Невалидна тема за екранния предпазител"
586
587#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:696
588msgid "This file does not appear to be a valid screensaver theme."
589msgstr "Този файл не изглежда като да е валидна тема за екранния предпазител."
590
591#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:813
592#, c-format
593msgid "%d hour"
594msgid_plural "%d hours"
595msgstr[0] "%d час"
596msgstr[1] "%d часа"
597
598#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:816
599#, c-format
600msgid "%d minute"
601msgid_plural "%d minutes"
602msgstr[0] "%d минута"
603msgstr[1] "%d минути"
604
605#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:819
606#, c-format
607msgid "%d second"
608msgid_plural "%d seconds"
609msgstr[0] "%d секунда"
610msgstr[1] "%d секунди"
611
612#. hour:minutes:seconds
613#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:825
614#, c-format
615msgid "%s %s %s"
616msgstr "%s %s %s"
617
618#. hour:minutes
619#. minutes:seconds
620#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:828
621#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:836
622#, c-format
623msgid "%s %s"
624msgstr "%s %s"
625
626#. hour
627#. minutes
628#. seconds
629#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:831
630#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:839
631#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:843
632#, c-format
633msgid "%s"
634msgstr "%s"
635
636#. 0 seconds
637#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:846
638msgid "0 seconds"
639msgstr "0 секунди"
640
641#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:861
642msgid "Never"
643msgstr "Никога"
644
645#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:897
646msgid "Could not load the main interface"
647msgstr "Неуспех при зареждането на главния интерфейс"
648
649#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:899
650msgid "Please make sure that the screensaver is properly installed"
651msgstr "Уверете се, че екранният предпазител е инсталиран правилно."
652
653#: ../src/gs-listener-dbus.c:921
654msgid "failed to register with the message bus"
655msgstr "неуспех при регистрирането към шината за съобщенията"
656
657#: ../src/gs-listener-dbus.c:930
658msgid "screensaver already running in this session"
659msgstr "екранният предпазител вече е пуснат в тази сесия"
660
661#: ../src/gs-lock-plug.c:308
662msgid "Checking password..."
663msgstr "Проверка на паролата..."
664
665#: ../src/gs-lock-plug.c:351
666msgid "Time has expired."
667msgstr "Времето изтече!"
668
669#: ../src/gs-lock-plug.c:375
670msgid "You have the Caps Lock key on."
671msgstr "Настинат е Caps Lock клавиша"
672
673#: ../src/gs-lock-plug.c:588
674msgid "That password was incorrect."
675msgstr "Тази парола беше невярна."
676
677#: ../src/gs-lock-plug.c:611 ../src/gs-lock-plug.c:644
678msgid "_Unlock"
679msgstr "_Отключване"
680
681#: ../src/gs-lock-plug.c:614 ../src/gs-lock-plug.c:641
682msgid "_Switch User..."
683msgstr "_Смяна на потребител..."
684
685#: ../src/gs-lock-plug.c:944
686msgid "Log in as a new user"
687msgstr "Влизане като друг потребител"
688
689#. translators: %s is a computer hostname
690#: ../src/gs-lock-plug.c:1366
691#, c-format
692msgid "Welcome to %s"
693msgstr "Добре дошли! Това е %s."
694
695#: ../src/gs-lock-plug.c:1399
696msgid "_Password:"
697msgstr "Па_рола:"
698
699#: ../src/gs-lock-plug.c:1435
700msgid "Switch to user:"
701msgstr "Смяна на потребител:"
702
703#: ../src/gs-lock-plug.c:1480
704msgid "Log _Out"
705msgstr "_Изход"
706
707#~ msgid "How many minutes until the monitor power-saves."
708#~ msgstr ""
709#~ "Колко минути преди монитора да мине в режим за спестяване на енергия"
710
711#~ msgid "How many minutes until the monitor powers down."
712#~ msgstr "Колко минути преди монитора да се изключи"
713
714#~ msgid "About %ld second left"
715#~ msgid_plural "About %ld seconds left"
716#~ msgstr[0] "Остават около %ld секунда"
717#~ msgstr[1] "Остават около %ld секунди"
718
719#~ msgid "Password check failed!"
720#~ msgstr "Проверката на паролата пропадна!"
721
722#~ msgid "Enter a password to unlock the screen"
723#~ msgstr "Въведете парола, за да отключите екрана"
724
725#~ msgid "Name:"
726#~ msgstr "Име:"
727
728#~ msgid "Switch to another user?"
729#~ msgstr "Сменяне към друг потребител?"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.