source: extras/tomboy.HEAD.bg.po @ 216

Last change on this file since 216 was 216, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Подаден. Добавил съм Владо и към служебната информация за преводачите на файла, която е важна, въпреки че не се вижда подобно на translator-credits.

File size: 27.4 KB
Line 
1# Bulgarian translation of tomboy.
2# Copyright (C) 2005 THE tomboy'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the tomboy package.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: tomboy\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-09-29 13:02+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-09-29 13:02+0300\n"
14"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../data/DefaultPlugins.desktop.in.in.h:1
22msgid "Default Plugins"
23msgstr "Стандартни модули"
24
25#: ../data/DefaultPlugins.desktop.in.in.h:2
26msgid "Directory containing system-installed Plugins"
27msgstr "Папка съдържаща системно-инсталирани модули"
28
29#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:1
30msgid "Accessories"
31msgstr "Аксесоари"
32
33#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:2
34msgid "Simple and easy to use note-taking"
35msgstr "Просто и лесно водене на бележки"
36
37#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:3
38msgid "Tomboy Applet Factory"
39msgstr "Фабрика за аплети на Tomboy"
40
41#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:4 ../data/tomboy.desktop.in.h:3
42#: ../Tomboy/Applet.cs:135 ../Tomboy/Tray.cs:38
43msgid "Tomboy Notes"
44msgstr "Бележки (Tomboy)"
45
46#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:1
47msgid "_About Tomboy..."
48msgstr "Относно Tomboy..."
49
50#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:2 ../Tomboy/Applet.cs:176
51#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:547
52msgid "_Open Plugins Folder"
53msgstr "_Отваряне на папката с приставките"
54
55#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:3 ../Tomboy/Applet.cs:171
56msgid "_Preferences..."
57msgstr "_Настройки..."
58
59#: ../data/tomboy.desktop.in.h:1
60msgid "Note-taker"
61msgstr "Взимане на бележки"
62
63#: ../data/tomboy.desktop.in.h:2
64msgid "Quick and handy note-taker"
65msgstr "Бързо и удобно записване на бележки"
66
67#: ../data/tomboy.schemas.in.h:1
68msgid "Create a new Note"
69msgstr "Създаване на нова бележка"
70
71#: ../data/tomboy.schemas.in.h:2
72msgid "Custom Font Face"
73msgstr "Личен шрифт"
74
75#: ../data/tomboy.schemas.in.h:3
76msgid "Enable WikiWord highlighting"
77msgstr "Включване на WikiДума отбелязването"
78
79#: ../data/tomboy.schemas.in.h:4
80msgid "Enable custom font"
81msgstr "Включване на личния шрифт"
82
83#: ../data/tomboy.schemas.in.h:5
84msgid "Enable global keybindings"
85msgstr "Включване на глобалните бързи бутони"
86
87#: ../data/tomboy.schemas.in.h:6
88msgid "Enable spellchecking"
89msgstr "Включване на проверката на правописа"
90
91#: ../data/tomboy.schemas.in.h:7
92msgid ""
93"Enable this option to highlight words ThatLookLikeThis. Clicking the word "
94"will create a note with that name."
95msgstr ""
96"Включване на тази опция, за да се отбелязват думи КоитоИзглеждатТака. "
97"Натискането с левия бутон на мишката върху думата ще създаде бележка със "
98"същото име."
99
100#: ../data/tomboy.schemas.in.h:8
101msgid "HTML Export Last Directory"
102msgstr "Последната папка на изхода като HTML"
103
104#: ../data/tomboy.schemas.in.h:9
105msgid "HTML Export Linked Notes"
106msgstr "Свързани бележки на HTML изхода"
107
108#: ../data/tomboy.schemas.in.h:10
109msgid ""
110"If enable_custom_font is true, the font name set here will be used as the "
111"font when displaying notes."
112msgstr ""
113"Ако enable_custom_font е включено, името на шрифта настроено там ще бъде "
114"използвано за шрифта на бележките."
115
116#: ../data/tomboy.schemas.in.h:11
117msgid ""
118"If true, misspellings will be underlined in red, and correct spelling "
119"suggestions shown in the right-click menu."
120msgstr ""
121"Ако е включено, сгрешените думи ще бъдат подчертани с червено, а "
122"предложенията за верен правопис изнесени в менюто излизащо при дясно "
123"натискане с мишката."
124
125#: ../data/tomboy.schemas.in.h:12
126msgid ""
127"If true, the desktop-global keybindings set in /apps/tomboy/"
128"global_keybindings will be enabled, allowing for useful Tomboy actions to be "
129"available from any application."
130msgstr ""
131"Ако е включено, клавишните комбинации указани в /apps/tomboy/"
132"global_keybindings ще са включени. Това ще позволи ползването на "
133"възможностите на Tomboy от всяко приложение."
134
135#: ../data/tomboy.schemas.in.h:13
136msgid ""
137"If true, the font name set in custom_font_face will be used as the font when "
138"displaying notes. Otherwise the desktop default font will be used."
139msgstr ""
140"Ако е включено, името на шрифта записано в custom_font_face ще бъде "
141"използвано за шрифта за показване на бележките. В противен случай шрифта по "
142"подразбиране ще бъде използван."
143
144#: ../data/tomboy.schemas.in.h:14
145msgid "Open Recent Changes"
146msgstr "Отваряне на последните промени"
147
148#: ../data/tomboy.schemas.in.h:15
149msgid "Open Search Dialog"
150msgstr "Отваряне на прозореца за търсене"
151
152#: ../data/tomboy.schemas.in.h:16
153msgid "Open Start Here"
154msgstr "Отваряне на начална бележка"
155
156#: ../data/tomboy.schemas.in.h:17
157msgid "Show applet menu"
158msgstr "Показване на менюто за аплетите"
159
160#: ../data/tomboy.schemas.in.h:18
161msgid ""
162"The global keybinding for creating and displaying a new Note. The format "
163"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
164"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
165"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
166"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
167"for this action."
168msgstr ""
169"Глобалните клавишни комбинации за създаване и показване на нова бележка. "
170"Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
171"Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и малки "
172"букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
173"зададете специалният низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
174"действие."
175
176#: ../data/tomboy.schemas.in.h:19
177msgid ""
178"The global keybinding for opening the \"Start Here\" note. The format looks "
179"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
180"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
181"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
182"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
183"action."
184msgstr ""
185"Глобалните клавишни комбинации за създаване и показване на начална бележка. "
186"Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
187"Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и малки "
188"букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
189"зададете специалният низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
190"действие."
191
192#: ../data/tomboy.schemas.in.h:20
193msgid ""
194"The global keybinding for opening the Note Search dialog. The format looks "
195"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
196"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
197"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
198"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
199"action."
200msgstr ""
201"Глобалните клавишни комбинации за отваряне на прозореца за търсене на "
202"бележки. Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
203"F1“. Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и "
204"малки букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
205"зададете специалният низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
206"действие."
207
208#: ../data/tomboy.schemas.in.h:21
209msgid ""
210"The global keybinding for opening the Recent Changes dialog. The format "
211"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
212"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
213"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
214"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
215"for this action."
216msgstr ""
217"Глобалните клавишни комбинации за отваряне на прозореца за последните "
218"промени. Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
219"F1“. Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и "
220"малки букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
221"зададете специалният низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
222"действие."
223
224#: ../data/tomboy.schemas.in.h:22
225msgid ""
226"The global keybinding for showing the Tomboy applet's menu. The format looks "
227"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
228"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
229"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
230"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
231"action."
232msgstr ""
233"Глобалните клавишни комбинации за показване на менюто на аплета Tomboy. "
234"Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
235"Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и малки "
236"букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
237"зададете специалният низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
238"действие."
239
240#: ../data/tomboy.schemas.in.h:23
241msgid ""
242"The last directory a note was exported to using the Export To HTML plugin."
243msgstr ""
244"Последната папка, където е била сложена бележка от приставката за изход в "
245"HTML."
246
247#: ../data/tomboy.schemas.in.h:24
248msgid ""
249"The last setting for the 'Export linked notes' checkbox in the Export to "
250"HTML plugin."
251msgstr ""
252"Последната настройка за кутийката за отмятане „Изнасяне на свързани бележки“ "
253"в приставката за изнасяне в HTML."
254
255#: ../libtomboy/gedit-print.c:144 ../Tomboy/Plugins/PrintNotes.cs:15
256msgid "Print"
257msgstr "Печат"
258
259#: ../libtomboy/gedit-print.c:243
260msgid "Preparing pages..."
261msgstr "Подготвяне на страниците..."
262
263#: ../libtomboy/gedit-print.c:270
264#, c-format
265msgid "Rendering page %d of %d..."
266msgstr "Изобразяване на страница %d от общо %d..."
267
268#: ../libtomboy/gedit-print.c:272
269#, c-format
270msgid "Printing page %d of %d..."
271msgstr "Разпечатване на страница %d от общо %d..."
272
273#: ../libtomboy/gedit-print.c:294
274msgid "Print preview"
275msgstr "Преглед преди печат"
276
277#: ../libtomboy/gedit-print.c:446
278msgid "Page %N of %Q"
279msgstr "Страница %N от %Q"
280
281#: ../libtomboy/gedit-print.c:448
282msgid "%A %D, %I:%M %p"
283msgstr "%A %D, %I:%M %p"
284
285#: ../Tomboy/Applet.cs:181
286msgid "_About Tomboy"
287msgstr "_Относно Tomboy"
288
289#: ../Tomboy/Applet.cs:188
290msgid "_Quit"
291msgstr "_Спиране на програмата"
292
293#. Open the Start Here note
294#: ../Tomboy/Note.cs:393 ../Tomboy/NoteManager.cs:89
295#: ../Tomboy/NoteManager.cs:96 ../Tomboy/Tomboy.cs:210 ../Tomboy/Tray.cs:120
296#: ../Tomboy/Tray.cs:174 ../Tomboy/Tray.cs:355 ../Tomboy/XKeybinder.cs:259
297msgid "Start Here"
298msgstr "Начална бележка"
299
300#: ../Tomboy/NoteManager.cs:90
301msgid "Welcome to Tomboy!"
302msgstr "Здравейте! Това е Tomboy!"
303
304#: ../Tomboy/NoteManager.cs:91
305msgid ""
306"Use this page as a Start Page for organizing your notes and keeping "
307"unorganized ideas around."
308msgstr ""
309"Използвайте тази страница като Начална бележка за организиране на бележките "
310"ви и пазене на неорганизирани идеи."
311
312#: ../Tomboy/NoteManager.cs:153
313#, csharp-format
314msgid "New Note {0}"
315msgstr "Нова бележка {0}"
316
317#: ../Tomboy/NoteManager.cs:170
318msgid "Describe your new note here."
319msgstr "Опишете вашата нова бележка тук."
320
321#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:313
322msgid "Really delete this note?"
323msgstr "Наистина ли да бъде изтрита тази бележка?"
324
325#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:314
326msgid "If you delete a note it is permanently lost."
327msgstr "Ако изтриете бележка, тя се губи завинаги."
328
329#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:398
330msgid "_Link to New Note"
331msgstr "Връзка към нова бележка"
332
333#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:411
334msgid "Te_xt"
335msgstr "Те_кст"
336
337#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:419
338msgid "_Search"
339msgstr "_Търсене"
340
341#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:433
342msgid "Clos_e All Notes"
343msgstr "Затваряне _на всички бележки"
344
345#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:443
346msgid "_Close"
347msgstr "_Затваряне"
348
349#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:471
350msgid "Search"
351msgstr "Търсене"
352
353#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:472
354msgid "Search your notes"
355msgstr "Търсене в бележките"
356
357#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:484
358msgid "Link"
359msgstr "Връзка"
360
361#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:485
362msgid "Link selected text to a new note"
363msgstr "Прави избрания текст на връзка към друга бележка"
364
365#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:499
366msgid "_Text"
367msgstr "Текст"
368
369#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:504
370msgid "Set properties of text"
371msgstr "Настройване свойствата на текста"
372
373#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:510
374msgid "_Plugins"
375msgstr "_Приставки"
376
377#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:514
378msgid "Run Plugin actions"
379msgstr "Изпълнение на действията на приставката"
380
381#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:521
382msgid "Delete"
383msgstr "Изтриване"
384
385#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:522
386msgid "Delete this note"
387msgstr "Изтриване на тази бележка"
388
389#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:579
390msgid "_Search..."
391msgstr "_Търсене..."
392
393#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:590 ../Tomboy/Search.cs:176
394msgid "Find _Next"
395msgstr "Търсене на следващо"
396
397#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:603
398msgid "Find _Previous"
399msgstr "Търсене на предишно"
400
401#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:762
402msgid "_Bold"
403msgstr "_Удебелено"
404
405#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:774
406msgid "_Italic"
407msgstr "_Курсив"
408
409#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:786
410msgid "_Strikeout"
411msgstr "_Зачеркнато"
412
413#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:798
414msgid "_Highlight"
415msgstr "Отбелязване"
416
417#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:811
418msgid "Font Size"
419msgstr "Размер на шрифта"
420
421#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:814
422msgid "_Normal"
423msgstr "Нормален"
424
425#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:821
426msgid "Hu_ge"
427msgstr "Огро_мен"
428
429#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:829
430msgid "_Large"
431msgstr "Голям"
432
433#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:837
434msgid "S_mall"
435msgstr "Малък"
436
437#: ../Tomboy/Preferences.cs:127
438msgid "Tomboy Preferences"
439msgstr "Настройки на Tomboy"
440
441#: ../Tomboy/Preferences.cs:141
442msgid "Editing"
443msgstr "Редактиране"
444
445#: ../Tomboy/Preferences.cs:144
446msgid "Hotkeys"
447msgstr "Бързи клавиши"
448
449#. Spellchecking...
450#: ../Tomboy/Preferences.cs:184
451msgid "_Spellcheck While Typing"
452msgstr "Проверка на правописа при писане"
453
454#: ../Tomboy/Preferences.cs:191
455msgid ""
456"Misspellings will be underlined in red, and correct spelling suggestions "
457"shown in the right-click menu."
458msgstr ""
459"Грешните думи ще бъдат подчертани в червено и предложения за корекция ще "
460"бъдат изнесени в менюто при натискане с дясното копче на мишката."
461
462#. WikiWords...
463#: ../Tomboy/Preferences.cs:200
464msgid "Highlight _WikiWords"
465msgstr "Отбелязване на WikiДуми"
466
467#: ../Tomboy/Preferences.cs:207
468msgid ""
469"Enable this option to highlight words <b>ThatLookLikeThis</b>. Clicking the "
470"word will create a note with that name."
471msgstr ""
472"Включете тази опция, за да отбелязвате думи <b>КоитоИзглеждатТака</b>. "
473"Натискане с левия бутон на мишката върху думата ще създаде бележка със "
474"същото име."
475
476#. Custom font...
477#: ../Tomboy/Preferences.cs:216
478msgid "Use Custom _Font"
479msgstr "Избор на личен шрифт"
480
481#. Hotkeys...
482#: ../Tomboy/Preferences.cs:286
483msgid "Listen for _Hotkeys"
484msgstr "Очакване за бързи клавиши"
485
486#: ../Tomboy/Preferences.cs:294
487msgid ""
488"Hotkeys allow you to quickly access your notes from anywhere with a "
489"keypress. Example Hotkeys: <b>&lt;Control&gt;&lt;Shift&gt;F11</b>, <b>&lt;"
490"Alt&gt;N</b>"
491msgstr ""
492"Бързите клавиши позволяват достъп до бележките с натискане на клавишна "
493"комбинация. Например: <b>&lt;Control&gt;&lt;Shift&gt;F11</b>, <b>&lt;Alt&gt;"
494"N</b>"
495
496#. Show notes menu keybinding...
497#: ../Tomboy/Preferences.cs:314
498msgid "Show notes _menu"
499msgstr "Показване на менюто за бележки"
500
501#. Open Start Here keybinding...
502#: ../Tomboy/Preferences.cs:330
503msgid "Open \"_Start Here\""
504msgstr "Отваряне на „Начална бележка“"
505
506#. Create new note keybinding...
507#: ../Tomboy/Preferences.cs:346
508msgid "Create _new note"
509msgstr "Създаване на нова бележка"
510
511#. Search dialog keybinding...
512#: ../Tomboy/Preferences.cs:362
513msgid "S_earch notes"
514msgstr "Търсене в бележки"
515
516#: ../Tomboy/Preferences.cs:424
517msgid "Choose Note Font"
518msgstr "Избор на шрифт за бележките"
519
520#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:31
521msgid "Recent Changes"
522msgstr "Последни промени"
523
524#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:45
525msgid ""
526"<b>Recent Changes</b> lists your notes in the order they were last changed.  "
527"Double click to open a note."
528msgstr ""
529"<b>Последни промени</b> изброява бележките в реда, в който са били последно "
530"променяни. Двойно натискане за отваряне на бележка."
531
532#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:171
533msgid "Last Changed"
534msgstr "Последно променени"
535
536#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:234
537#, csharp-format
538msgid "Today, {0}"
539msgstr "Днес, {0}"
540
541#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:237
542#, csharp-format
543msgid "Yesterday, {0}"
544msgstr "Вчера, {0}"
545
546#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:240
547#, csharp-format
548msgid "{0} days ago, {1}"
549msgstr "преди {0} дни, {1}"
550
551#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:244
552msgid "MMMM d, h:mm tt"
553msgstr "MMMM d, h:mm tt"
554
555#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:246
556msgid "MMMM d yyyy, h:mm tt"
557msgstr "MMMM d yyyy, h:mm tt"
558
559#: ../Tomboy/Search.cs:87 ../Tomboy/Search.cs:488
560msgid "Search All Notes"
561msgstr "Търсене из всички бележки"
562
563#: ../Tomboy/Search.cs:88 ../Tomboy/Search.cs:492
564msgid "Search Note"
565msgstr "Търсене в бележка"
566
567#: ../Tomboy/Search.cs:109
568msgid "_Find:"
569msgstr "Търсене:"
570
571#: ../Tomboy/Search.cs:113
572msgid "Search _All Notes"
573msgstr "Търсене из всички бележки"
574
575#: ../Tomboy/Search.cs:119
576msgid "Case _Sensitive"
577msgstr "Разлика между големи/малки букви"
578
579#: ../Tomboy/Search.cs:164
580msgid "_Previous"
581msgstr "Предишно"
582
583#: ../Tomboy/Search.cs:252
584msgid "Search _Results"
585msgstr "Резултати от търсенето"
586
587#: ../Tomboy/Search.cs:746
588#, csharp-format
589msgid "({0} match)"
590msgid_plural "({0} matches)"
591msgstr[0] "({0} съвпадение)"
592msgstr[1] "({0} съвпадения)"
593
594#. title
595#: ../Tomboy/Search.cs:764
596msgid "No notes found"
597msgstr "Няма открити бележки"
598
599#: ../Tomboy/Tomboy.cs:138
600msgid ""
601"Tomboy: A simple, easy to use desktop note-taking application.\n"
602"Copyright (C) 2004, 2005 Alex Graveley <alex@beatniksoftware.com>\n"
603"\n"
604msgstr ""
605"Tomboy: Проста и лесна програма за взимане на бележки.\n"
606"Всички права запазени (c) 2004 Alex Graveley <alex@beatniksoftware.com>\n"
607"\n"
608
609#: ../Tomboy/Tomboy.cs:149
610msgid ""
611"Usage:\n"
612"  --new-note\t\t\tCreate and display a new note.\n"
613"  --new-note [title]\t\tCreate and display a new note, with a title.\n"
614"  --open-note [title/url]\tDisplay the existing note matching title.\n"
615"  --start-here\t\t\tDisplay the 'Start Here' note.\n"
616"  --highlight-search [text]\tSearch and highlight text in the opened note.\n"
617"  --version\t\t\tPrint version information.\n"
618"  --help\t\t\tPrint this usage message.\n"
619msgstr ""
620"Употреба:\n"
621"  --new-note\t\t\tСъздаване и показване на нова бележка.\n"
622"  --new-note [title]\t\tСъздаване и показване на нова бележка със заглавие.\n"
623"  --open-note [title/url]\tПоказване на бележка с това заглавие.\n"
624"  --start-here\t\t\tПоказване на „Начална бележка“.\n"
625"  --highlight-search [text]\tТърсене и отбелязване на текст в отворената "
626"бележка.\n"
627"  --version\t\t\tПоказване на информация за версията.\n"
628"  --help\t\t\tПоказване на това съобщение.\n"
629
630#: ../Tomboy/Tomboy.cs:161
631msgid ""
632"Usage:\n"
633"  --version\t\t\tPrint version information.\n"
634"  --help\t\t\tPrint this usage message.\n"
635"\n"
636"D-BUS remote control disabled."
637msgstr ""
638"Употреба:\n"
639"  --version\t\t\tПоказване на информация за версията.\n"
640"  --help\t\t\tПоказване на това съобщение.\n"
641"\n"
642"Отдалечения контрол чрез D-BUS е изключен."
643
644#: ../Tomboy/Tomboy.cs:172
645#, csharp-format
646msgid "Version {0}"
647msgstr "Версия {0}"
648
649#: ../Tomboy/Tomboy.cs:229
650#, csharp-format
651msgid ""
652"Tomboy: unsupported option '{0}'\n"
653"Try 'tomboy --help' for more information.\n"
654"D-BUS remote control disabled."
655msgstr ""
656"Tomboy: неподдържана опция „{0}“\n"
657"Опитайте с „tomboy --help“ за повече информация.\n"
658"D-BUS отдалечения контрол е изключен."
659
660#. initial newline
661#: ../Tomboy/Tray.cs:85
662msgid "dddd, MMMM d, h:mm tt"
663msgstr "dddd, MMMM d, h:mm tt"
664
665#: ../Tomboy/Tray.cs:139
666msgid "Create _New Note"
667msgstr "Създаване на нова бележка"
668
669#: ../Tomboy/Tray.cs:187
670msgid "_Recent Changes"
671msgstr "Последни промени"
672
673#: ../Tomboy/Tray.cs:197
674msgid "_Search Notes..."
675msgstr "Търсене в бележките..."
676
677#: ../Tomboy/Tray.cs:215
678msgid " (new)"
679msgstr "(ново)"
680
681#: ../Tomboy/Tray.cs:292
682msgid "translator-credits"
683msgstr ""
684"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
685"Владимир „Kaladan\" Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
686"\n"
687"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
688"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
689"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
690
691#: ../Tomboy/Tray.cs:298
692msgid "Copyright © 2004, 2005 Alex Graveley"
693msgstr "Права запазени © 2004, 2005 Alex Graveley"
694
695#: ../Tomboy/Tray.cs:299
696msgid "A simple and easy to use desktop note-taking application."
697msgstr "Програма за просто и лесно взимане на бележки."
698
699#: ../Tomboy/Watchers.cs:134
700#, csharp-format
701msgid "(Untitled {0})"
702msgstr "(Без име {0})"
703
704#: ../Tomboy/Watchers.cs:162
705#, csharp-format
706msgid ""
707"A note with the title <b>{0}</b> already exists. Please choose another name "
708"for this note before continuing."
709msgstr ""
710"Бележка със заглавие <b>{0}</b> вече съществува. Изберете друго име за тази "
711"бележка преди да продължите."
712
713#: ../Tomboy/Watchers.cs:174
714msgid "Note title taken"
715msgstr "Прието е заглавието на бележката"
716
717#: ../Tomboy/Watchers.cs:405
718msgid "Cannot open location"
719msgstr "Не може да се отвори местонахождението"
720
721#: ../Tomboy/Watchers.cs:497
722msgid "_Copy Link Address"
723msgstr "_Копиране адреса на връзката"
724
725#: ../Tomboy/Watchers.cs:502
726msgid "_Open Link"
727msgstr "_Отваряне на връзка"
728
729#: ../Tomboy/Plugins/Evolution.cs:256
730msgid "Cannot open email"
731msgstr "Не може да се отвори електронната поща"
732
733#: ../Tomboy/Plugins/ExportToHTML.cs:46
734msgid "Export to HTML"
735msgstr "Изнасяне на тази бележка в HTML"
736
737#: ../Tomboy/Plugins/ExportToHTML.cs:164
738msgid "Destination for HTML Export"
739msgstr "Папка-цел за HTML изхода"
740
741#: ../Tomboy/Plugins/ExportToHTML.cs:169
742msgid "Export linked notes"
743msgstr "Изнасяне на свързани бележки"
744
745#: ../Tomboy/Plugins/GalagoPresence.cs:273
746#, csharp-format
747msgid "Cannot contact '{0}'"
748msgstr "Неуспех при свързването „{0}\""
749
750#: ../Tomboy/Plugins/GalagoPresence.cs:276
751#, csharp-format
752msgid "Error running gaim-remote: {0}"
753msgstr "Грешка при стартирането на gaim-remote: {0}"
754
755#: ../Tomboy/Plugins/NoteOfTheDay.cs:13
756msgid "NotD: "
757msgstr "Бел. за деня: "
758
759#. Format: "NotD: Friday, July 01 2005"
760#: ../Tomboy/Plugins/NoteOfTheDay.cs:18
761msgid "dddd, MMMM d yyyy"
762msgstr "dddd, MMMM d yyyy"
763
764#: ../Tomboy/Plugins/NoteOfTheDay.cs:33
765msgid "Tasks"
766msgstr "Задачи"
767
768#: ../Tomboy/Plugins/NoteOfTheDay.cs:34
769msgid "Appointments"
770msgstr "Срещи"
771
772#: ../Tomboy/Plugins/NoteOfTheDay.cs:169
773msgid "Create Note of the Day"
774msgstr "Създаване на нова бележка на деня"
775
776#~ msgid "Related to: "
777#~ msgstr "Свързана с: "
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.