source: gnome-2-12/desktop/epiphany.gnome-2-12.bg.po @ 300

Last change on this file since 300 was 300, checked in by kaladan, 17 years ago

epiphany - поправени са следните грешки: #269, #270, #271, #272 и #274. Останаха 3 грешки, но те не са толкова фатални.

File size: 129.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation of epiphany po-file.
2# Copyright (C) 2003 Marco Pesenti Gritti
3# This file is distributed under the same license as the epiphany package.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005
5# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: epiphany 2.12\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2005-11-11 20:44+0100\n"
14"PO-Revision-Date: 2005-11-11 23:47+0200\n"
15"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
21
22#: ../data/GNOME_Epiphany_Automation.server.in.h:1
23msgid "Epiphany automation"
24msgstr "Автоматизация на Epiphany"
25
26#: ../data/bme.desktop.in.h:1
27msgid "Browse and organize your bookmarks"
28msgstr "Разглеждане и организиране на вашите отметки"
29
30#: ../data/bme.desktop.in.h:2
31msgid "Epiphany Web Bookmarks"
32msgstr "Отметки за страници в Интернет"
33
34#: ../data/bme.desktop.in.h:3
35msgid "Web Bookmarks"
36msgstr "Отметки"
37
38#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:1
39msgid ""
40"A list of protocols to be considered safe in addition to the default, when "
41"disable_unsafe_protocols is enabled."
42msgstr ""
43"Списък с протоколи, които да се считат за безопасни в допълнение към "
44"стандартните, когато е включено disable_unsafe_protocols."
45
46#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:2
47msgid "Additional safe protocols"
48msgstr "Допълнителни безопасни протоколи"
49
50#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:3
51msgid "Disable JavaScript chrome control"
52msgstr "Спиране на JavaScript хром контрола"
53
54#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:4
55msgid "Disable JavaScript's control over window chrome."
56msgstr "Изключване на контрола на JavaScript върху хромирането на прозорците"
57
58#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:5
59msgid ""
60"Disable all historical information by disabling back and forward navigation, "
61"not allowing the history dialog and hiding the most used bookmarks list."
62msgstr ""
63"Изключване на информацията за предишни посещения като изключва навигацията "
64"„Назад“ и „Напред“, не позволява на прозореца за историята да се покаже и "
65"скрива най-често използваните отметки."
66
67#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:6
68msgid "Disable arbitrary URLs"
69msgstr "Спиране на произволните адреси"
70
71#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:7
72msgid "Disable bookmark editing"
73msgstr "Спиране редактирането на отметките"
74
75#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:8
76msgid "Disable history"
77msgstr "Спиране на историята"
78
79#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:9
80msgid "Disable the user's ability to add or edit bookmarks."
81msgstr ""
82"Спиране възможността на потребителите да редактират или добавят отметки."
83
84#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:10
85msgid "Disable the user's ability to edit toolbars."
86msgstr ""
87"Спиране възможността на потребителите да редактират лентите с инструменти."
88
89#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:11
90msgid "Disable the user's ability to type in a URL to Epiphany."
91msgstr "Спиране възможността на потребителите да въвеждат адреси в браузъра."
92
93#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:12
94msgid "Disable toolbar editing"
95msgstr "Спиране на редакцията на лентата с инструменти"
96
97#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:13
98msgid "Disable unsafe protocols"
99msgstr "Спиране на несигурните протоколи"
100
101#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:14
102msgid ""
103"Disables loading of content from unsafe protocols. Safe protocols are http "
104"and https."
105msgstr ""
106"Изключване на зареждането на съдържание от не безопасни протоколи. "
107"Безопасните са http и https."
108
109#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:15
110msgid "Hide menubar by default"
111msgstr "Скриване на лентата с менютата по подразбиране"
112
113#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:16
114msgid ""
115"Hide the menubar by default. The menubar can still be accessed using F10."
116msgstr ""
117"Скриване на лентата с менюта по подразбиране. Менюто ще може да бъде "
118"достигнато чрез натискане на клавиша F10."
119
120#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:17
121msgid "Lock in fullscreen mode"
122msgstr "Заключване на режима „На цял екран“"
123
124#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:18
125msgid "Locks Epiphany in fullscreen mode."
126msgstr "Заключване на режима „На цял екран“."
127
128#: ../data/epiphany.desktop.in.h:1
129msgid "Browse the web"
130msgstr "Сърфиране в Интернет"
131
132#: ../data/epiphany.desktop.in.h:2
133msgid "Epiphany Web Browser"
134msgstr "Интернет браузър (Epiphany)"
135
136#. sets the name to appear in the window list applet when grouping windows
137#: ../data/epiphany.desktop.in.h:3 ../src/ephy-main.c:222
138#: ../src/ephy-main.c:233 ../src/window-commands.c:758
139msgid "Web Browser"
140msgstr "Интернет браузър"
141
142#: ../data/epiphany.schemas.in.h:1
143msgid "Active extensions"
144msgstr "Активни разширения"
145
146#: ../data/epiphany.schemas.in.h:2
147msgid "Address of the user's home page."
148msgstr "Адрес на домашната страница на потребителя."
149
150#: ../data/epiphany.schemas.in.h:3
151msgid "Allow popups"
152msgstr "Разрешаване на изскачащите прозорци"
153
154#: ../data/epiphany.schemas.in.h:4
155msgid ""
156"Allow sites to open new windows using JavaScript (if JavaScript is enabled)."
157msgstr ""
158"Страниците могат да отварят нови прозорци чрез JavaScript (ако е позволен "
159"JavaScript)."
160
161#: ../data/epiphany.schemas.in.h:5
162msgid "Always show the tab bar"
163msgstr "Винаги да се показва лентата със страниците"
164
165#: ../data/epiphany.schemas.in.h:6
166msgid "Automatic downloads"
167msgstr "Автоматични изтегляния"
168
169#: ../data/epiphany.schemas.in.h:7
170msgid "Autowrap for find in page"
171msgstr "Автоматична обвивка за търсене в страница"
172
173#: ../data/epiphany.schemas.in.h:8
174msgid "Browse with caret"
175msgstr "Навигация с каретка"
176
177#: ../data/epiphany.schemas.in.h:9
178msgid "Cookie accept"
179msgstr "Приемане на бисквитки"
180
181#: ../data/epiphany.schemas.in.h:10
182msgid "Default encoding"
183msgstr "Стандартно кодиране"
184
185#: ../data/epiphany.schemas.in.h:11
186msgid ""
187"Default encoding. Accepted values are: \"armscii-8\", \"Big5\", \"Big5-HKSCS"
188"\", \"EUC-JP\", \"EUC-KR\", \"gb18030\", \"GB2312\", \"geostd8\", \"HZ-GB-"
189"2312\", \"IBM850\", \"IBM852\", \"IBM855\", \"IBM857\", \"IBM862\", \"IBM864"
190"\", \"IBM866\", \"ISO-2022-CN\", \"ISO-2022-JP\", \"ISO-2022-KR\", \"ISO-"
191"8859-1\", \"ISO-8859-2\", \"ISO-8859-3\", \"ISO-8859-4\", \"ISO-8859-5\", "
192"\"ISO-8859-6\", \"ISO-8859-7\", \"ISO-8859-8\", \"ISO-8859-8-I\", \"ISO-8859-"
193"9\", \"ISO-8859-10\", \"ISO-8859-11\", \"ISO-8859-13\", \"ISO-8859-14\", "
194"\"ISO-8859-15\", \"ISO-8859-16\", \"ISO-IR-111\", \"KOI8-R\", \"KOI8-U\", "
195"\"Shift_JIS\", \"TIS-620\", \"UTF-7\", \"UTF-8\", \"VISCII\", \"windows-874"
196"\", \"windows-1250\", \"windows-1251\", \"windows-1252\", \"windows-1253\", "
197"\"windows-1254\", \"windows-1255\", \"windows-1256\", \"windows-1257\", "
198"\"windows-1258\", \"x-euc-tw\", \"x-gbk\", \"x-johab\", \"x-mac-arabic\", "
199"\"x-mac-ce\", \"x-mac-croatian\", \"x-mac-cyrillic\", \"x-mac-devanagari\", "
200"\"x-mac-farsi\", \"x-mac-greek\", \"x-mac-gujarati\", \"x-mac-gurmukhi\", "
201"\"x-mac-hebrew\", \"x-mac-icelandic\", \"x-mac-roman\", \"x-mac-romanian\", "
202"\"x-mac-turkish\", \"x-mac-ukrainian\", \"x-user-defined\", \"x-viet-tcvn5712"
203"\", \"x-viet-vps\" and \"x-windows-949\"."
204msgstr ""
205"Подразбиращо се кодиране. Приемливите стойности са: „armscii-8“, „Big5“, "
206"„Big5-HKSCS“, „EUC-JP“, „EUC-KR“, „gb18030“, „GB2312“, „geostd8“, „HZ-GB-"
207"2312“, „IBM850“, „IBM852“, „IBM855“, „IBM857“, „IBM862“, „IBM864“, „IBM866“, "
208"„ISO-2022-CN“, „ISO-2022-JP“, „ISO-2022-KR“, „ISO-8859-1“, „ISO-8859-2“, "
209"„ISO-8859-3“, „ISO-8859-4“, „ISO-8859-5“, „ISO-8859-6“, „ISO-8859-7“, „ISO-"
210"8859-8“, „ISO-8859-8-I“, „ISO-8859-9“, „ISO-8859-10“, „ISO-8859-11“, „ISO-"
211"8859-13“, „ISO-8859-14“, „ISO-8859-15“, „ISO-8859-16“, „ISO-IR-111“, „KOI8-"
212"R“, „KOI8-U“, „Shift_JIS“, „TIS-620“, „UTF-7“, „UTF-8“, „VISCII“, „windows-"
213"874“, „windows-1250“, „windows-1251“, „windows-1252“, „windows-1253“, "
214"„windows-1254“, „windows-1255“, „windows-1256“, „windows-1257“, „windows-"
215"1258“, „x-euc-tw“, „x-gbk“, „x-johab“, „x-mac-arabic“, „x-mac-ce“, „x-mac-"
216"croatian“, „x-mac-cyrillic“, „x-mac-devanagari“, „x-mac-farsi“, „x-mac-"
217"greek“, „x-mac-gujarati“, „x-mac-gurmukhi“, „x-mac-hebrew“, „x-mac-"
218"icelandic“, „x-mac-roman“, „x-mac-romanian“, „x-mac-turkish“, „x-mac-"
219"ukrainian“, „x-user-defined“, „x-viet-tcvn5712“, „x-viet-vps“ and „x-windows-"
220"949“."
221
222#: ../data/epiphany.schemas.in.h:12
223msgid "Default font type"
224msgstr "Стандартен шрифт"
225
226#: ../data/epiphany.schemas.in.h:13
227msgid "Default font type. Possible values are \"serif\" and \"sans-serif\"."
228msgstr "Стандартен шрифт. Възможните стойности са „serif“ и „sans-serif“."
229
230#: ../data/epiphany.schemas.in.h:14
231msgid "Enable Java"
232msgstr "Включване на Java"
233
234#: ../data/epiphany.schemas.in.h:15
235msgid "Enable JavaScript"
236msgstr "Включване на JavaScript"
237
238#: ../data/epiphany.schemas.in.h:16
239msgid ""
240"For find in page, whether to start again at the beginning after reaching the "
241"end of the page."
242msgstr ""
243"За търсене в страница, или да започне от начало или след достигане на края "
244"на страницата."
245
246#: ../data/epiphany.schemas.in.h:17
247msgid "History pages time range"
248msgstr "Времеви обхват на историята за страниците"
249
250#: ../data/epiphany.schemas.in.h:18
251msgid "Home page"
252msgstr "Домашна страница"
253
254#: ../data/epiphany.schemas.in.h:19
255msgid "ISO-8859-1"
256msgstr "ISO-8859-1"
257
258#: ../data/epiphany.schemas.in.h:20
259msgid "Languages"
260msgstr "Езици"
261
262#: ../data/epiphany.schemas.in.h:21
263msgid "Lists the active extensions."
264msgstr "Изписване на активните разширения."
265
266#: ../data/epiphany.schemas.in.h:22
267msgid "Match case for find in page"
268msgstr ""
269"Големината на буквите има\n"
270"значение при търсене в стр."
271
272#: ../data/epiphany.schemas.in.h:23
273msgid ""
274"Middle click to open the web page pointed to by the currently selected text"
275msgstr ""
276"Натискане на среден бутон на мишката, да отваря посочената чрез избирания "
277"текст страница"
278
279#: ../data/epiphany.schemas.in.h:24
280msgid ""
281"Middle clicking on the main view pane will open the web page pointed to by "
282"the currently selected text."
283msgstr ""
284"Натискане на среден бутон на мишката върху основната страница ще отвори "
285"посочената с избрания в момента текст."
286
287#: ../data/epiphany.schemas.in.h:25
288msgid "Preferred languages, two letter codes."
289msgstr "Предпочитани езици, кодове от по две букви."
290
291#: ../data/epiphany.schemas.in.h:26
292msgid "Show bookmarks bar by default"
293msgstr "Показване на лентата с отметките по подразбиране"
294
295#: ../data/epiphany.schemas.in.h:27
296msgid "Show statusbar by default"
297msgstr "Показване на лентата за състоянието по подразбиране"
298
299#: ../data/epiphany.schemas.in.h:28
300msgid ""
301"Show the history pages visited \"ever\", \"last_two_days\", \"last_three_days"
302"\", \"today\"."
303msgstr ""
304"Показване на страниците от историята посетени „ever“, „last_two_days“, "
305"„last_three_days“, „today“."
306
307#: ../data/epiphany.schemas.in.h:29
308msgid "Show the tab bar also when there is only one tab open."
309msgstr ""
310"Показване на лентата за страниците, дори когато има само една отворена "
311"страница."
312
313#: ../data/epiphany.schemas.in.h:30
314msgid "Show toolbars by default"
315msgstr "Показване на лентата с инструменти по подразбиране"
316
317#: ../data/epiphany.schemas.in.h:31
318msgid "Size of disk cache"
319msgstr "Големина на кеша"
320
321#: ../data/epiphany.schemas.in.h:32
322msgid "Size of disk cache, in MB."
323msgstr "Големина на кеша в МБ."
324
325#: ../data/epiphany.schemas.in.h:33
326msgid "The bookmark information shown in the editor view"
327msgstr "Информацията за отметките показана в прозореца за редакция"
328
329#: ../data/epiphany.schemas.in.h:34
330msgid ""
331"The bookmark information shown in the editor view. Valid values in the list "
332"are \"address\" and \"title\"."
333msgstr ""
334"Информацията за отметките показана при редакция. Валидни стойности в списъка "
335"са „address“ и „title“."
336
337#: ../data/epiphany.schemas.in.h:35
338msgid "The currently selected fonts language"
339msgstr "Текущият избран език за шрифтовете"
340
341#: ../data/epiphany.schemas.in.h:36
342msgid ""
343"The currently selected fonts language. Valid values are \"ar\" (arabic), \"x-"
344"baltic\" (baltic languages), \"x-central-euro\" (central european "
345"languages), \"x-cyrillic\" (languages written with cyrillic alphabet), \"el"
346"\" (greek), \"he\" (hebrew), \"ja\" (japanese), \"ko\" (korean), \"zh-CN"
347"\" (simplified chinese), \"th\" (thai), \"zh-TW\" (traditional chinese), \"tr"
348"\" (turkish), \"x-unicode\" (other languages), \"x-western\" (languages "
349"written in latin script), \"x-tamil\" (tamil) and \"x-devanagari"
350"\" (devanagari)."
351msgstr ""
352"Текущият избран език за шритовете. Валидни стойности са „ar“ (арабски), „x-"
353"baltic“ (балтийски езици), „x-central-euro“ (централноевропейски езици), „x-"
354"cyrillic“ (езици с писменост на кирилица), „el“ (гръцки), „he“ (иврит), "
355"„ja“ (японски), „ko“ (корейски), „zh-CN“ (опростен китайски), „th“ (тайски), "
356"„zh-TW“ (традиционен китайски), „tr“ (турски), „x-unicode“ (други езици), „x-"
357"western“ (езици с писменост на латиница), „x-tamil“ (тамилски) и „x-"
358"devanagari“ (индийски)."
359
360#: ../data/epiphany.schemas.in.h:37
361msgid "The downloads folder"
362msgstr "Папката с изтеглените файлове"
363
364#: ../data/epiphany.schemas.in.h:38
365msgid "The encoding autodetector. Empty string means autodetect is off"
366msgstr ""
367"Автоматично засичане на кодовата таблица. Празно място означава, че "
368"автоматичното засичане е изключено."
369
370#: ../data/epiphany.schemas.in.h:39
371msgid ""
372"The encoding autodetector. Valid entries are \"\" (autodetectors off), "
373"\"cjk_parallel_state_machine\" (autodetect east asian encodings), "
374"\"ja_parallel_state_machine\" (autodetect japanese encodings), "
375"\"ko_parallel_state_machine\" (autodetect korean encodings), \"ruprob"
376"\" (autodetect russian encodings), \"ukprob\" (autodetect ukrainian "
377"encodings), \"zh_parallel_state_machine\" (autodetect chinese encodings), "
378"\"zhcn_parallel_state_machine\" (autodetect simplified chinese encodings), "
379"\"zhtw_parallel_state_machine\" (autodetect traditional chinese encodings) "
380"and \"universal_charset_detector\" (autodetect most encodings)."
381msgstr ""
382"Автоматично засичане на кодовата таблица. Валидни стойности са "
383"„“ (изключено), „cjk_parallel_state_machine“ (за източно европейските кодови "
384"таблици), „ja_parallel_state_machine“ (за японските кодови таблици), "
385"„ko_parallel_state_machine“ (за корейските кодови таблици), „ruprob“ (за "
386"руските кодови таблици), „ukprob“ (за украински кодови таблици), "
387"„zh_parallel_state_machine“ (за китайски кодови таблици), "
388"„zhcn_parallel_state_machine“ (за опростени китайски кодови таблици), "
389"„zhtw_parallel_state_machine“ (за традиционни китайски кодови таблици) и "
390"„universal_charset_detector“ (за повечето кодови таблици)."
391
392#: ../data/epiphany.schemas.in.h:40
393msgid "The page information shown in the history view"
394msgstr "Информация за страниците показвана в прегледа на историята"
395
396#: ../data/epiphany.schemas.in.h:41
397msgid ""
398"The page information shown in the history view. Valid values in the list are "
399"\"address\", \"title\"."
400msgstr ""
401"Информация за страниците показани в историята. Валидни стойности в списъка "
402"са „address“, „title“."
403
404#: ../data/epiphany.schemas.in.h:42
405msgid ""
406"The path of the folder where to download files to; or \"Downloads\" to use "
407"the default downloads folder, or \"Desktop\" to use the desktop folder."
408msgstr ""
409"Пътят до папката, където да се изтеглят файловете. За да ползвате "
410"стандартната папка задайте „Downloads“, а ако искате да ги запазвате върху "
411"работния плот задайте „Desktop“."
412
413#: ../data/epiphany.schemas.in.h:43
414msgid "Toolbar style"
415msgstr "Стил на лентата с инструменти"
416
417#: ../data/epiphany.schemas.in.h:44
418msgid ""
419"Toolbar style. Allowed values are \"\" (use GNOME default style), \"both"
420"\" (text and icons), \"both-horiz\" (text besides icons), \"icons\", and "
421"\"text\"."
422msgstr ""
423"Стил на лентата с инструменти. Позволени стойности са „“ (стандартен стил на "
424"GNOME), „both“ (текст и икони), „both-horiz“ (текст до иконите) „icons“ и "
425"„text“"
426
427#: ../data/epiphany.schemas.in.h:45
428msgid "Use own colors"
429msgstr "Използване на собствени цветове"
430
431#: ../data/epiphany.schemas.in.h:46
432msgid "Use own fonts"
433msgstr "Използване на собствени шрифтове"
434
435#: ../data/epiphany.schemas.in.h:47
436msgid "Use your own colors instead of the colors the page requests."
437msgstr "Използване на ваши цветове, вместо цветовете от страниците."
438
439#: ../data/epiphany.schemas.in.h:48
440msgid "Use your own fonts instead of the fonts the page requests."
441msgstr ""
442"Използване на ваши шрифтове, вместо шрифтовете предоставени от страниците."
443
444#: ../data/epiphany.schemas.in.h:49
445msgid ""
446"When files cannot be opened by the browser they are automatically downloaded "
447"to the download folder and opened with the appropriate application."
448msgstr ""
449"Когато файловете не могат да бъдат отворени с браузъра, те автоматично се "
450"изтеглят в стандартната папка за изтегляне и се отварят с подходяща програма."
451
452#: ../data/epiphany.schemas.in.h:50
453msgid ""
454"Where to accept cookies from. Possible values are \"anywhere\", \"current "
455"site\" and \"nowhere\"."
456msgstr ""
457"От къде да приема бисквитки. Възможните стойности са „anywhere“, „current "
458"site“ и „nowhere“."
459
460#: ../data/epiphany.schemas.in.h:51
461msgid "Whether to print the date in the footer"
462msgstr "Къде да се разпечата датата в долната част"
463
464#: ../data/epiphany.schemas.in.h:52
465msgid "Whether to print the page address in the header"
466msgstr "Къде в горната част да се разпечата адреса на страницата"
467
468#: ../data/epiphany.schemas.in.h:53
469msgid "Whether to print the page numbers (x of total) in the footer"
470msgstr "Къде в долната част да се разпечата номера на страницата (x от общо)"
471
472#: ../data/epiphany.schemas.in.h:54
473msgid "Whether to print the page title in the header"
474msgstr "Дали в горната част да се разпечатва заглавието на страницата"
475
476#: ../data/epiphany.schemas.in.h:55
477msgid "x-western"
478msgstr "x-западен"
479
480#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:1
481msgid "<b>Fingerprints</b>"
482msgstr "<b>Пръстови отпечатъци</b>"
483
484#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:2
485msgid "<b>Issued By</b>"
486msgstr "<b>Издаден от</b>"
487
488#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:3
489msgid "<b>Issued To</b>"
490msgstr "<b>Издаден до</b>"
491
492#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:4
493msgid "<b>Validity</b>"
494msgstr "<b>Валидност</b>"
495
496#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:5
497msgid "Certificate _Fields"
498msgstr "Полета на серти_фиката"
499
500#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:6
501msgid "Certificate _Hierarchy"
502msgstr "Йерар_хия на сертификата"
503
504#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:7
505msgid "Common Name:"
506msgstr "Общо име:"
507
508#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:8
509msgid "DYNAMIC"
510msgstr "ДИНАМИЧНИ"
511
512#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:9
513msgid "Details"
514msgstr "Подробности"
515
516#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:10
517msgid "Expires On:"
518msgstr "Изтича на:"
519
520#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:11
521msgid "Field _Value"
522msgstr "_Стойност на полето"
523
524#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:12
525#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:23
526msgid "General"
527msgstr "Основни"
528
529#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:13
530msgid "Issued On:"
531msgstr "Издаден на:"
532
533#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:14
534msgid "MD5 Fingerprint:"
535msgstr "Пръстови отпечатъци тип MD5:"
536
537#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:15
538#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:995
539msgid "Organization:"
540msgstr "Организация:"
541
542#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:16
543msgid "Organizational Unit:"
544msgstr "Организационна единица:"
545
546#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:17
547msgid "SHA1 Fingerprint:"
548msgstr "Пръстови отпечатъци тип SHA1:"
549
550#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:18
551msgid "Serial Number:"
552msgstr "Сериен номер:"
553
554#: ../data/glade/epiphany.glade.h:1
555msgid "<b>_Automatic</b>"
556msgstr "<b>_Автоматично</b>"
557
558#: ../data/glade/epiphany.glade.h:2
559msgid "<b>_Use a different encoding:</b>"
560msgstr "<b>_Използване на различно кодиране:</b>"
561
562#: ../data/glade/epiphany.glade.h:3
563msgid "C_ase sensitive"
564msgstr "М_алките и големите букви имат значение"
565
566#: ../data/glade/epiphany.glade.h:4
567msgid "Cookies"
568msgstr "Бисквитки"
569
570#: ../data/glade/epiphany.glade.h:5
571msgid "Download Manager"
572msgstr "Управление на изтеглящите се файлове"
573
574#: ../data/glade/epiphany.glade.h:6 ../src/ephy-window.c:1143
575msgid "Find"
576msgstr "Търсене"
577
578#: ../data/glade/epiphany.glade.h:7
579msgid "Passwords"
580msgstr "Пароли"
581
582#: ../data/glade/epiphany.glade.h:8
583msgid "Personal Data Manager"
584msgstr "Мениджър за личната информация"
585
586#: ../data/glade/epiphany.glade.h:9
587msgid "Text Encoding"
588msgstr "Кодиране на текста"
589
590#: ../data/glade/epiphany.glade.h:10 ../src/ephy-encoding-menu.c:358
591msgid "Use the encoding specified by the document"
592msgstr "Използване на кодировката, определена от документа"
593
594#: ../data/glade/epiphany.glade.h:11
595msgid "_Find:"
596msgstr "_Търсене:"
597
598#: ../data/glade/epiphany.glade.h:12
599msgid "_Next"
600msgstr "_Следващ"
601
602#: ../data/glade/epiphany.glade.h:13 ../embed/downloader-view.c:368
603msgid "_Pause"
604msgstr "_Пауза"
605
606#: ../data/glade/epiphany.glade.h:14
607msgid "_Previous"
608msgstr "_Предишен"
609
610#: ../data/glade/epiphany.glade.h:15
611msgid "_Wrap around"
612msgstr "Об_виване"
613
614#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:1 ../data/glade/print.glade.h:1
615msgid "<b>Colors</b>"
616msgstr "<b>Цветове</b>"
617
618#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:2
619msgid "<b>Cookies</b>"
620msgstr "<b>Бисквитки</b>"
621
622#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:3
623msgid "<b>Downloads</b>"
624msgstr "<b>Изтегляния</b>"
625
626#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:4
627msgid "<b>Encodings</b>"
628msgstr "<b>Кодирания</b>"
629
630#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:5
631msgid "<b>Fonts</b>"
632msgstr "<b>Шрифтове</b>"
633
634#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:6
635msgid "<b>Home page</b>"
636msgstr "<b>Домашна страница</b>"
637
638#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:7
639msgid "<b>Languages</b>"
640msgstr "<b>Езици</b>"
641
642#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:8
643msgid "<b>Temporary Files</b>"
644msgstr "<b>Временни файлове</b>"
645
646#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:9
647msgid "<b>Web Content</b>"
648msgstr "<b>Интернет съдържание</b>"
649
650#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:10
651msgid "A_utomatically download and open files"
652msgstr "А_втоматично изтегляне и отваряне на файловете"
653
654#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:11
655msgid "Add Language"
656msgstr "Добавяне на език"
657
658#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:12
659msgid "Al_ways use the desktop theme colors"
660msgstr "Винаги да се използва темата с цветове на работната среда"
661
662#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:13
663msgid "Allow popup _windows"
664msgstr "Позволяване на изскачащите _прозорци"
665
666#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:14
667msgid "Always use _these fonts"
668msgstr "Винаги да се използват _тези шрифтове"
669
670#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:15
671msgid "Au_todetect:"
672msgstr "_Автоматично засичане:"
673
674#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:16
675msgid "Choose a l_anguage:"
676msgstr "Избор на _език:"
677
678#. Translators: the mnemonic shouldn't conflict with any of the
679#. * standard items in the GtkEntry context menu (Cut, Copy, Paste, Delete,
680#. * Select All, Input Methods and Insert Unicode control character.)
681#.
682#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:17
683#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:502 ../src/ephy-history-window.c:261
684msgid "Cl_ear"
685msgstr "Из_чистване"
686
687#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:18
688msgid "De_fault:"
689msgstr "По _подразбиране:"
690
691#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:19
692msgid "Enable Java_Script"
693msgstr "Включване на Java_Script"
694
695#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:20
696msgid "Enable _Java"
697msgstr "Включване на _Java"
698
699#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:21
700msgid "Fonts and Colors"
701msgstr "Шрифтове и цветове"
702
703#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:22
704msgid "For l_anguage:"
705msgstr "За _език:"
706
707#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:24 ../src/prefs-dialog.c:1056
708msgid "Language"
709msgstr "Език"
710
711#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:25
712msgid "MB"
713msgstr "МБ"
714
715#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:26
716msgid "Only _from sites you visit"
717msgstr "Само _от страници, които посещавате"
718
719#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:27
720msgid "Preferences"
721msgstr "Настройки"
722
723#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:28
724msgid "Privacy"
725msgstr "Защита на личните данни"
726
727#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:29
728msgid "Set to Current _Page"
729msgstr "Като текущата _страница"
730
731#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:30
732msgid "Set to _Blank Page"
733msgstr "_Празна страница"
734
735#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:31
736#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:369
737msgid "_Address:"
738msgstr "_Адрес:"
739
740#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:32
741msgid "_Always accept"
742msgstr "_Винаги да бъдат приемани"
743
744#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:33
745msgid "_Disk space:"
746msgstr "Заемано пространство:"
747
748#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:34
749msgid "_Download folder:"
750msgstr "_Папка за запазване на изтеглените файлове:"
751
752#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:35
753msgid "_Fixed width:"
754msgstr "_Фиксирана широчина:"
755
756#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:36
757msgid "_Minimum size:"
758msgstr "Мини_мален размер:"
759
760#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:37
761msgid "_Never accept"
762msgstr "_Никога да не бъдат приемани"
763
764#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:38
765msgid "_Variable width:"
766msgstr "_Променлива широчина:"
767
768#: ../data/glade/print.glade.h:2
769msgid "<b>Footers</b>"
770msgstr "<b>Долна част</b>"
771
772#: ../data/glade/print.glade.h:3
773msgid "<b>Headers</b>"
774msgstr "<b>Горна част</b>"
775
776#: ../data/glade/print.glade.h:4
777msgid "Appearance"
778msgstr "Изглед"
779
780#: ../data/glade/print.glade.h:5
781msgid "C_olor"
782msgstr "_Цвят"
783
784#: ../data/glade/print.glade.h:6
785msgid "P_age title"
786msgstr "Заг_лавие на страницата"
787
788#: ../data/glade/print.glade.h:7
789msgid "Page _numbers"
790msgstr "Номера на _страниците"
791
792#: ../data/glade/print.glade.h:8
793msgid "Paper"
794msgstr "Хартия"
795
796#: ../data/glade/print.glade.h:9
797msgid "Print Setup"
798msgstr "Настройки на печата"
799
800#: ../data/glade/print.glade.h:10
801msgid "_Date"
802msgstr "_Дата"
803
804#: ../data/glade/print.glade.h:11
805msgid "_Grayscale"
806msgstr "_Черно-бял"
807
808#: ../data/glade/print.glade.h:12
809msgid "_Page address"
810msgstr "Адрес на с_траницата"
811
812#. this opens the downloader window, or brings it to the foreground if already open
813#: ../embed/downloader-view.c:184
814msgid "_Show Downloader..."
815msgstr "_Показване на програмата за изтеглянията..."
816
817#: ../embed/downloader-view.c:313
818#, c-format
819msgid "%u:%02u.%02u"
820msgstr "%u:%02u.%02u"
821
822#: ../embed/downloader-view.c:317
823#, c-format
824msgid "%02u.%02u"
825msgstr "%02u.%02u"
826
827#: ../embed/downloader-view.c:368
828msgid "_Resume"
829msgstr "_Продължаване"
830
831#. translators: first %s is filename, "%s of %s" is current/total file size
832#: ../embed/downloader-view.c:415
833#, c-format
834msgid ""
835"%s\n"
836"%s of %s"
837msgstr ""
838"%s\n"
839"%s от %s"
840
841#: ../embed/downloader-view.c:425 ../embed/downloader-view.c:430
842#: ../src/ephy-window.c:1323
843msgid "Unknown"
844msgstr "Неизвестно"
845
846#: ../embed/downloader-view.c:464
847#, c-format
848msgid "%d download"
849msgid_plural "%d downloads"
850msgstr[0] "%d изтегляне"
851msgstr[1] "%d изтегляния"
852
853#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
854#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
855#: ../embed/downloader-view.c:579 ../embed/downloader-view.c:592
856msgid "download status|Unknown"
857msgstr "Неизвестно"
858
859#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
860#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
861#: ../embed/downloader-view.c:584
862msgid "download status|Failed"
863msgstr "Неуспешно"
864
865#: ../embed/downloader-view.c:646 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:877
866msgid "File"
867msgstr "Файл"
868
869#: ../embed/downloader-view.c:668
870msgid "%"
871msgstr "%"
872
873#: ../embed/downloader-view.c:679
874msgid "Remaining"
875msgstr "Остават"
876
877#: ../embed/ephy-encodings.c:60
878msgid "Arabic (_IBM-864)"
879msgstr "Арабски (_IBM-864)"
880
881#: ../embed/ephy-encodings.c:61
882msgid "Arabic (ISO-_8859-6)"
883msgstr "Арабски (ISO-_8859-6)"
884
885#: ../embed/ephy-encodings.c:62
886msgid "Arabic (_MacArabic)"
887msgstr "Арабски (_MacArabic)"
888
889#: ../embed/ephy-encodings.c:63
890msgid "Arabic (_Windows-1256)"
891msgstr "Арабски (_Windows-1256)"
892
893#: ../embed/ephy-encodings.c:64
894msgid "Baltic (_ISO-8859-13)"
895msgstr "Балтийски (_ISO-8859-13)"
896
897#: ../embed/ephy-encodings.c:65
898msgid "Baltic (I_SO-8859-4)"
899msgstr "Балтийски (I_SO-8859-4)"
900
901#: ../embed/ephy-encodings.c:66
902msgid "Baltic (_Windows-1257)"
903msgstr "Балтийски (_Windows-1257)"
904
905#: ../embed/ephy-encodings.c:67
906msgid "_Armenian (ARMSCII-8)"
907msgstr "_Арменски (ARMSCII-8)"
908
909#: ../embed/ephy-encodings.c:68
910msgid "_Georgian (GEOSTD8)"
911msgstr "_Грузински (GEOSTD8)"
912
913#: ../embed/ephy-encodings.c:69
914msgid "Central European (_IBM-852)"
915msgstr "Централно европейски (_IBM-852)"
916
917#: ../embed/ephy-encodings.c:70
918msgid "Central European (I_SO-8859-2)"
919msgstr "Централно европейски (I_SO-8859-2)"
920
921#: ../embed/ephy-encodings.c:71
922msgid "Central European (_MacCE)"
923msgstr "Централно европейски (_MacCE)"
924
925#: ../embed/ephy-encodings.c:72
926msgid "Central European (_Windows-1250)"
927msgstr "Централно европейски (_Windows-1250)"
928
929#: ../embed/ephy-encodings.c:73
930msgid "Chinese Simplified (_GB18030)"
931msgstr "Китайски, опростен (_GB18030)"
932
933#: ../embed/ephy-encodings.c:74
934msgid "Chinese Simplified (G_B2312)"
935msgstr "Китайски, опростен (G_B2312)"
936
937#: ../embed/ephy-encodings.c:75
938msgid "Chinese Simplified (GB_K)"
939msgstr "Китайски, опростен (GB_K)"
940
941#: ../embed/ephy-encodings.c:76
942msgid "Chinese Simplified (_HZ)"
943msgstr "Китайски, опростен (_HZ)"
944
945#: ../embed/ephy-encodings.c:77
946msgid "Chinese Simplified (_ISO-2022-CN)"
947msgstr "Китайски, опростен (_ISO-2022-CN)"
948
949#: ../embed/ephy-encodings.c:78
950msgid "Chinese Traditional (Big_5)"
951msgstr "Китайски, традиционен (Big_5)"
952
953#: ../embed/ephy-encodings.c:79
954msgid "Chinese Traditional (Big5-HK_SCS)"
955msgstr "Китайски, традиционен (Big5-HK_SCS)"
956
957#: ../embed/ephy-encodings.c:80
958msgid "Chinese Traditional (_EUC-TW)"
959msgstr "Китайски, традиционен (_EUC-TW)"
960
961#: ../embed/ephy-encodings.c:81
962msgid "Cyrillic (_IBM-855)"
963msgstr "Кирилица (_IBM-855)"
964
965#: ../embed/ephy-encodings.c:82
966msgid "Cyrillic (I_SO-8859-5)"
967msgstr "Кирилица (I_SO-8859-5)"
968
969#: ../embed/ephy-encodings.c:83
970msgid "Cyrillic (IS_O-IR-111)"
971msgstr "Кирилица (IS_O-IR-111)"
972
973#: ../embed/ephy-encodings.c:84
974msgid "Cyrillic (_KOI8-R)"
975msgstr "Кирилица (_KOI8-R)"
976
977#: ../embed/ephy-encodings.c:85
978msgid "Cyrillic (_MacCyrillic)"
979msgstr "Кирилица (_MacCyrillic)"
980
981#: ../embed/ephy-encodings.c:86
982msgid "Cyrillic (_Windows-1251)"
983msgstr "Кирилица/_Българска (_Windows-1251)"
984
985#: ../embed/ephy-encodings.c:87
986msgid "Cyrillic/_Russian (IBM-866)"
987msgstr "Кирилица/_Руска (IBM-866)"
988
989#: ../embed/ephy-encodings.c:88
990msgid "Greek (_ISO-8859-7)"
991msgstr "Гръцки (_ISO-8859-7)"
992
993#: ../embed/ephy-encodings.c:89
994msgid "Greek (_MacGreek)"
995msgstr "Гръцки (_MacGreek)"
996
997#: ../embed/ephy-encodings.c:90
998msgid "Greek (_Windows-1253)"
999msgstr "Гръцки (_Windows-1253)"
1000
1001#: ../embed/ephy-encodings.c:91
1002msgid "Gujarati (_MacGujarati)"
1003msgstr "Гужарати (_MacGujarati)"
1004
1005#: ../embed/ephy-encodings.c:92
1006msgid "Gurmukhi (Mac_Gurmukhi)"
1007msgstr "Гурмуки (Mac_Gurmukhi)"
1008
1009#: ../embed/ephy-encodings.c:93
1010msgid "Hindi (Mac_Devanagari)"
1011msgstr "Хинди (Mac_Devanagari)"
1012
1013#: ../embed/ephy-encodings.c:94
1014msgid "Hebrew (_IBM-862)"
1015msgstr "Иврит (_IBM-862)"
1016
1017#: ../embed/ephy-encodings.c:95
1018msgid "Hebrew (IS_O-8859-8-I)"
1019msgstr "Иврит (IS_O-8859-8-I)"
1020
1021#: ../embed/ephy-encodings.c:96
1022msgid "Hebrew (_MacHebrew)"
1023msgstr "Иврит (_MacHebrew)"
1024
1025#: ../embed/ephy-encodings.c:97
1026msgid "Hebrew (_Windows-1255)"
1027msgstr "Иврит (_Windows-1255)"
1028
1029#: ../embed/ephy-encodings.c:98
1030msgid "_Visual Hebrew (ISO-8859-8)"
1031msgstr "Визуален иврит (ISO-8859-8)"
1032
1033#: ../embed/ephy-encodings.c:99
1034msgid "Japanese (_EUC-JP)"
1035msgstr "Японски (_EUC-JP)"
1036
1037#: ../embed/ephy-encodings.c:100
1038msgid "Japanese (_ISO-2022-JP)"
1039msgstr "Японски (_ISO-2022-JP)"
1040
1041#: ../embed/ephy-encodings.c:101
1042msgid "Japanese (_Shift-JIS)"
1043msgstr "Японски (_Shift-JIS)"
1044
1045#: ../embed/ephy-encodings.c:102
1046msgid "Korean (_EUC-KR)"
1047msgstr "Корейски (_EUC-KR)"
1048
1049#: ../embed/ephy-encodings.c:103
1050msgid "Korean (_ISO-2022-KR)"
1051msgstr "Корейски (_ISO-2022-KR)"
1052
1053#: ../embed/ephy-encodings.c:104
1054msgid "Korean (_JOHAB)"
1055msgstr "Корейски (_JOHAB)"
1056
1057#: ../embed/ephy-encodings.c:105
1058msgid "Korean (_UHC)"
1059msgstr "Корейски (_UHC)"
1060
1061#: ../embed/ephy-encodings.c:106
1062msgid "_Celtic (ISO-8859-14)"
1063msgstr "_Келтски (ISO-8859-14)"
1064
1065#: ../embed/ephy-encodings.c:107
1066msgid "_Icelandic (MacIcelandic)"
1067msgstr "_Исландски (MacIcelandic)"
1068
1069#: ../embed/ephy-encodings.c:108
1070msgid "_Nordic (ISO-8859-10)"
1071msgstr "Скандинавски (ISO-8859-10)"
1072
1073#: ../embed/ephy-encodings.c:109
1074msgid "_Persian (MacFarsi)"
1075msgstr "_Персийски (MacFarsi)"
1076
1077#: ../embed/ephy-encodings.c:110
1078msgid "Croatian (Mac_Croatian)"
1079msgstr "Хърватски (Mac_Croatian)"
1080
1081#: ../embed/ephy-encodings.c:111
1082msgid "_Romanian (MacRomanian)"
1083msgstr "_Румънски (MacRomanian)"
1084
1085#: ../embed/ephy-encodings.c:112
1086msgid "R_omanian (ISO-8859-16)"
1087msgstr "Р_умънски (ISO-8859-16)"
1088
1089#: ../embed/ephy-encodings.c:113
1090msgid "South _European (ISO-8859-3)"
1091msgstr "Южно _евопейски (ISO-8859-3)"
1092
1093#: ../embed/ephy-encodings.c:114
1094msgid "Thai (TIS-_620)"
1095msgstr "Тай (TIS-_620)"
1096
1097#: ../embed/ephy-encodings.c:115
1098msgid "Thai (IS_O-8859-11)"
1099msgstr "Тай (IS_O-8859-11)"
1100
1101#: ../embed/ephy-encodings.c:116
1102msgid "_Thai (Windows-874)"
1103msgstr "_Тай (Windows-874)"
1104
1105#: ../embed/ephy-encodings.c:117
1106msgid "Turkish (_IBM-857)"
1107msgstr "Турски (_IBM-857)"
1108
1109#: ../embed/ephy-encodings.c:118
1110msgid "Turkish (I_SO-8859-9)"
1111msgstr "Турски (I_SO-8859-9)"
1112
1113#: ../embed/ephy-encodings.c:119
1114msgid "Turkish (_MacTurkish)"
1115msgstr "Турски (_MacTurkish)"
1116
1117#: ../embed/ephy-encodings.c:120
1118msgid "Turkish (_Windows-1254)"
1119msgstr "Турски (_Windows-1254)"
1120
1121#: ../embed/ephy-encodings.c:121
1122msgid "Unicode (UTF-_8)"
1123msgstr "Уникод (UTF-_8)"
1124
1125#: ../embed/ephy-encodings.c:122
1126msgid "Cyrillic/Ukrainian (_KOI8-U)"
1127msgstr "Кирилица/Украинска (_KOI8-U)"
1128
1129#: ../embed/ephy-encodings.c:123
1130msgid "Cyrillic/Ukrainian (Mac_Ukrainian)"
1131msgstr "Кирилица/Украинска (Mac_Ukrainian)"
1132
1133#: ../embed/ephy-encodings.c:124
1134msgid "Vietnamese (_TCVN)"
1135msgstr "Виетнамски (_TCVN)"
1136
1137#: ../embed/ephy-encodings.c:125
1138msgid "Vietnamese (_VISCII)"
1139msgstr "Виетнамски (_VISCII)"
1140
1141#: ../embed/ephy-encodings.c:126
1142msgid "Vietnamese (V_PS)"
1143msgstr "Виетнамски (V_PS)"
1144
1145#: ../embed/ephy-encodings.c:127
1146msgid "Vietnamese (_Windows-1258)"
1147msgstr "Виетнамски (_Windows-1258)"
1148
1149#: ../embed/ephy-encodings.c:128
1150msgid "Western (_IBM-850)"
1151msgstr "Западен (_IBM-850)"
1152
1153#: ../embed/ephy-encodings.c:129
1154msgid "Western (_ISO-8859-1)"
1155msgstr "Западен (_ISO-8859-1)"
1156
1157#: ../embed/ephy-encodings.c:130
1158msgid "Western (IS_O-8859-15)"
1159msgstr "Западен (IS_O-8859-15)"
1160
1161#: ../embed/ephy-encodings.c:131
1162msgid "Western (_MacRoman)"
1163msgstr "Западен (_MacRoman)"
1164
1165#: ../embed/ephy-encodings.c:132
1166msgid "Western (_Windows-1252)"
1167msgstr "Западен (_Windows-1252)"
1168
1169#. the following encodings are so rarely used that we don't want to pollute the "related"
1170#. * part of the encodings menu with them, so we set the language group to 0 here
1171#.
1172#: ../embed/ephy-encodings.c:137
1173msgid "English (_US-ASCII)"
1174msgstr "Английски (_US-ASCII)"
1175
1176#: ../embed/ephy-encodings.c:138
1177msgid "Unicode (UTF-_16 BE)"
1178msgstr "Уникод (UTF-_16 BE)"
1179
1180#: ../embed/ephy-encodings.c:139
1181msgid "Unicode (UTF-1_6 LE)"
1182msgstr "Уникод (UTF-1_6 LE)"
1183
1184#: ../embed/ephy-encodings.c:140
1185msgid "Unicode (UTF-_32 BE)"
1186msgstr "Уникод (UTF-_32 BE)"
1187
1188#: ../embed/ephy-encodings.c:141
1189msgid "Unicode (UTF-3_2 LE)"
1190msgstr "Уникод (UTF-3_2 LE)"
1191
1192#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1193#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1194#: ../embed/ephy-encodings.c:145
1195msgid "autodetectors|Off"
1196msgstr "Изключено"
1197
1198#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1199#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1200#: ../embed/ephy-encodings.c:148
1201msgid "automatically detect ... character encodings|Chinese"
1202msgstr "Китайски"
1203
1204#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1205#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1206#: ../embed/ephy-encodings.c:151
1207msgid "automatically detect ... character encodings|Simplified Chinese"
1208msgstr "Китайски, опростен"
1209
1210#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1211#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1212#: ../embed/ephy-encodings.c:154
1213msgid "automatically detect ... character encodings|Traditional Chinese"
1214msgstr "Китайски, традиционен"
1215
1216#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1217#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1218#: ../embed/ephy-encodings.c:157
1219msgid "automatically detect ... character encodings|East Asian"
1220msgstr "Източноазиатски"
1221
1222#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1223#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1224#: ../embed/ephy-encodings.c:160
1225msgid "automatically detect ... character encodings|Japanese"
1226msgstr "Японски"
1227
1228#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1229#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1230#: ../embed/ephy-encodings.c:163
1231msgid "automatically detect ... character encodings|Korean"
1232msgstr "Корейски"
1233
1234#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1235#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1236#: ../embed/ephy-encodings.c:166
1237msgid "automatically detect ... character encodings|Russian"
1238msgstr "Руски"
1239
1240#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1241#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1242#: ../embed/ephy-encodings.c:169
1243msgid "automatically detect ... character encodings|Universal"
1244msgstr "Универсален"
1245
1246#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1247#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1248#: ../embed/ephy-encodings.c:172
1249msgid "automatically detect ... character encodings|Ukrainian"
1250msgstr "Украински"
1251
1252#. translators: this is the title that an unknown encoding will
1253#. * be displayed as.
1254#.
1255#: ../embed/ephy-encodings.c:364
1256#, c-format
1257msgid "Unknown (%s)"
1258msgstr "Непознат (%s)"
1259
1260#: ../embed/ephy-history.c:542
1261msgid "All"
1262msgstr "Всички"
1263
1264#: ../embed/ephy-history.c:705
1265msgid "Others"
1266msgstr "Други"
1267
1268#: ../embed/ephy-history.c:711
1269msgid "Local files"
1270msgstr "Локални файлове"
1271
1272#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:172
1273#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:365
1274msgid "Save"
1275msgstr "Запазване"
1276
1277#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1278#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1279#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:292
1280msgid "File Type:|Unknown"
1281msgstr "Неизвестен"
1282
1283#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:327
1284msgid "Download this potentially unsafe file?"
1285msgstr "Да бъде ли изтеглен потенциално опасния файл?"
1286
1287#. translators: First %s is the file type description,
1288#. Second %s is the file name
1289#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:333
1290#, c-format
1291msgid ""
1292"File Type: %s.\n"
1293"\n"
1294"It is unsafe to open \"%s\" as it could potentially damage your documents or "
1295"invade your privacy. You can download it instead."
1296msgstr ""
1297"Тип файл: %s.\n"
1298"\n"
1299"Опасно е да отваряте „%s“, възможно е да повреди документите Ви или да "
1300"застраши личните ви данни. Вместо това, можете да го изтеглите."
1301
1302#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:343
1303msgid "Open this file?"
1304msgstr "Отваряне на този файл?"
1305
1306#. translators: First %s is the file type description,
1307#. Second %s is the file name,
1308#. Third %s is the application used to open the file
1309#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:350
1310#, c-format
1311msgid ""
1312"File Type: %s.\n"
1313"\n"
1314"You can open \"%s\" using \"%s\" or save it."
1315msgstr ""
1316"Тип файл: %s.\n"
1317"\n"
1318"Можете да отворите „%s“ чрез „%s“ или можете да го запазите."
1319
1320#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:358
1321msgid "Download this file?"
1322msgstr "Изтегляне на този файл?"
1323
1324#. translators: First %s is the file type description,
1325#. Second %s is the file name
1326#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:364
1327#, c-format
1328msgid ""
1329"File Type: %s.\n"
1330"\n"
1331"You have no application able to open \"%s\". You can download it instead."
1332msgstr ""
1333"Тип файл: %s.\n"
1334"\n"
1335"Не разполагате с програма, способна да отвори „%s“. Вместо това, можете да "
1336"го изтеглите."
1337
1338#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:369
1339msgid "_Save As..."
1340msgstr "Запазване _като..."
1341
1342#. Translators: %s is the name of a protocol, like "http" etc.
1343#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:184
1344#, c-format
1345msgid "“%s” protocol is not supported."
1346msgstr "Протоколът “%s” не се поддържа."
1347
1348#. FIXME: get the list of supported protocols from necko
1349#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:186
1350msgid ""
1351"Supported protocols are “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” and “sftp”."
1352msgstr ""
1353"Поддържаните протоколи са “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” и “sftp”."
1354
1355#. Translators: %s is the path and filename, for example "/home/user/test.html"
1356#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:195
1357#, c-format
1358msgid "File “%s” not found."
1359msgstr "Файлът “%s” не е намерен."
1360
1361#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:196
1362msgid "Check the location of the file and try again."
1363msgstr "Проверете местоположението на файла и опитайте отново."
1364
1365#. Translators: %s is the hostname, like "www.example.com"
1366#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:204
1367#, c-format
1368msgid "“%s” could not be found."
1369msgstr "“%s” не може да бъде намерен."
1370
1371#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:206
1372msgid ""
1373"Check that you are connected to the internet, and that the address is "
1374"correct."
1375msgstr ""
1376"Проверете дали сте свързани към Интернет, и че въведеният адрес е точен."
1377
1378#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:208
1379msgid "If this page used to exist, you may find an archived version:"
1380msgstr ""
1381"Ако тази страница е съществувала, то вие сте намерили архивирана версия:"
1382
1383#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:217
1384#, c-format
1385msgid "“%s” refused the connection."
1386msgstr "“%s” отказа свързване."
1387
1388#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:219
1389#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:232
1390#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:247
1391#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:291
1392#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:316
1393msgid ""
1394"The server may be busy or you may have a network connection problem. Try "
1395"again later."
1396msgstr ""
1397"Сървърът може да е зает или е възможно да имате проблеми с мрежата. Опитайте "
1398"отново по-късно."
1399
1400#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:221
1401#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:234
1402#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:249
1403#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:266
1404#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:293
1405#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:318
1406msgid "There may be an old version of the page you wanted:"
1407msgstr "Възможно е да има стара версия на търсената от вас страница:"
1408
1409#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:230
1410#, c-format
1411msgid "“%s” interrupted the connection."
1412msgstr "“%s” прекъсна връзката."
1413
1414#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:243
1415#, c-format
1416msgid "“%s” is not responding."
1417msgstr "“%s” не отговаря."
1418
1419#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:245
1420msgid "The connection was lost because the server took too long to respond."
1421msgstr ""
1422"Връзката беше прекъсната, защото сървърът се забави прекалено много при "
1423"отговора."
1424
1425#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:253
1426msgid "Invalid address."
1427msgstr "Неточен адрес."
1428
1429#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:254
1430msgid "The address you entered is not valid."
1431msgstr "Въведеният адрес е невалиден."
1432
1433#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:263
1434#, c-format
1435msgid "“%s” redirected too many times."
1436msgstr "“%s” пренасочи твърде много пъти."
1437
1438#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:265
1439msgid "The redirection has been stopped for security reasons."
1440msgstr ""
1441"Пренасочването беше прекъснато поради причини свързани със сигурността."
1442
1443#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:275
1444#, c-format
1445msgid "“%s” requires an encrypted connection."
1446msgstr "“%s” изисква криптирана връзка."
1447
1448#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:277
1449msgid ""
1450"The document could not be loaded because encryption support is not installed."
1451msgstr ""
1452"Документът не може да бъде зареден, защото поддръжката на криптиране не е "
1453"инсталирана."
1454
1455#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:287
1456#, c-format
1457msgid "“%s” dropped the connection."
1458msgstr "“%s” преустанови връзката."
1459
1460#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:289
1461#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:314
1462msgid "The server dropped the connection before any data could be read."
1463msgstr ""
1464"Сървърът преустанови връзката преди да бъдат прочетени каквито и да е данни."
1465
1466#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:297
1467msgid "Cannot load document in offline mode."
1468msgstr "Документът не може да бъде зареден в режим „Изключен“."
1469
1470#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:298
1471msgid ""
1472"This document cannot be viewed in offline mode. Set Epiphany to “online” and "
1473"try again."
1474msgstr ""
1475"Този документ не може да бъде прегледан в режим „Изключен“. Превключете "
1476"Epiphany режим „Включен“ и опитайте отново."
1477
1478#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:312
1479#, c-format
1480msgid "“%s” denied access to port “%d”."
1481msgstr "“%s” отказа достъп до порт “%d”."
1482
1483#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:323
1484msgid "Could not connect to proxy server."
1485msgstr "Неуспех при свързването към сървър посредник."
1486
1487#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:324
1488msgid ""
1489"Check your proxy server settings. If the connection still fails, there may "
1490"be a problem with your proxy server or your network connection."
1491msgstr ""
1492"Проверете настройките на сървъра посредник. Ако връзката и след това е "
1493"неуспешна, възможно е да има някакъв проблем със сървъра посредник или с "
1494"вашата мрежа."
1495
1496#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1497#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1498#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:463
1499msgid "You may find an old version:|in the Google Cache"
1500msgstr "в кешът на Google"
1501
1502#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1503#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1504#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:471
1505msgid "You may find an old version:|in the Internet Archive"
1506msgstr "в Интернет архив"
1507
1508#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:321
1509#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:245
1510#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarksbar-model.c:350
1511msgid "Untitled"
1512msgstr "Без заглавие"
1513
1514#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:148 ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:441
1515#: ../lib/ephy-file-chooser.c:371 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:719
1516msgid "All files"
1517msgstr "Всички файлове"
1518
1519#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:153 ../lib/ephy-file-chooser.c:355
1520msgid "Web pages"
1521msgstr "Интернет страници"
1522
1523#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:161
1524msgid "Text files"
1525msgstr "Текстови файлове"
1526
1527#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:166 ../lib/ephy-file-chooser.c:363
1528msgid "Images"
1529msgstr "Изображения"
1530
1531#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:174
1532msgid "XML files"
1533msgstr "XML файлове"
1534
1535#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:179
1536msgid "XUL files"
1537msgstr "XUL файлове"
1538
1539#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:156
1540msgid "_Select Certificate"
1541msgstr "_Избиране на сертификат"
1542
1543#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:203
1544#, c-format
1545msgid "Choose a certificate to present as identification to \"%s\"."
1546msgstr ""
1547"Избиране на сертификат, който да бъде представен като идентификация пред „%"
1548"s“."
1549
1550#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:206
1551msgid "Select a certificate to identify yourself."
1552msgstr "Изберете сертификат, с който да се удостоверявате"
1553
1554#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:243
1555msgid "Certificate _Details"
1556msgstr "Детайли за сертификата"
1557
1558#. Add the buttons
1559#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:235
1560#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:545
1561msgid "_View Certificate"
1562msgstr "_Преглед на сертификат"
1563
1564#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:243
1565msgid "_Accept"
1566msgstr "_Приемане"
1567
1568#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:310
1569#, c-format
1570msgid ""
1571"The site \"%s\" returned security information for \"%s\". It is possible "
1572"that someone is intercepting your communication to obtain your confidential "
1573"information."
1574msgstr ""
1575"Сайтът „%s“ върна информация по сигурността за „%s“. Възможно е някой да "
1576"засича Вашите връзки, за да получи достъп до личната Ви информация."
1577
1578#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:316
1579#, c-format
1580msgid ""
1581"You should only accept the security information if you trust \"%s\" and \"%s"
1582"\"."
1583msgstr ""
1584"Би трябвало да приемате информацията за сигурност, само ако имате доверие на "
1585"„%s“ и „%s“."
1586
1587#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:321
1588msgid "Accept incorrect security information?"
1589msgstr "Ще приемете ли некоректната информация за сигурността?"
1590
1591#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:352
1592#, c-format
1593msgid ""
1594"It was not possible to automatically trust \"%s\". It is possible that "
1595"someone is intercepting your communication to obtain your confidential "
1596"information."
1597msgstr ""
1598"Браузърът не може да се довери автоматично на „%s“. Възможно е някой да "
1599"засича вашите връзки, за да получи достъп до личната ви информация."
1600
1601#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:358
1602#, c-format
1603msgid ""
1604"You should only connect to the site if you are certain you are connected to "
1605"\"%s\"."
1606msgstr ""
1607"Трябва да се свързвате със сайта само ако сте сигурни, че сте свързани към „%"
1608"s“."
1609
1610#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:363
1611msgid "Connect to untrusted site?"
1612msgstr "Искате ли да се свържете с тази непроверена страница?"
1613
1614#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:367
1615msgid "_Trust this security information from now on"
1616msgstr "_Доверяване от сега нататък"
1617
1618#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:368
1619msgid "Co_nnect"
1620msgstr "Св_ързване"
1621
1622#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:427
1623msgid "Accept expired security information?"
1624msgstr "Да се приеме ли остарялата информация за сигурност?"
1625
1626#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:428
1627#, c-format
1628msgid "The security information for \"%s\" expired on %s."
1629msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ изтича на %s."
1630
1631#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:434
1632msgid "Accept not yet valid security information?"
1633msgstr "Приемане на все още невалидната информация за сигурност?"
1634
1635#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:435
1636#, c-format
1637msgid "The security information for \"%s\" isn't valid until %s."
1638msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ е невалидна докато %s."
1639
1640#. To translators: this a time format that is used while displaying the
1641#. * expiry or start date of an SSL certificate, for the format see
1642#. * strftime(3)
1643#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:451
1644msgid "%a %d %b %Y"
1645msgstr "%a %d %b %Y"
1646
1647#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:459
1648msgid "You should ensure that your computer's time is correct."
1649msgstr "Трябва да се уверите, че часовника на компютъра е верен."
1650
1651#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:505
1652#, c-format
1653msgid "Cannot establish connection to \"%s\"."
1654msgstr "Не може да се осъществи връзка с „%s“."
1655
1656#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:508
1657#, c-format
1658msgid "The certificate revocation list (CRL) from \"%s\" needs to be updated."
1659msgstr ""
1660"Списъкът за отхвърляне на сертификати (СОС) от „%s“ трябва да се обнови."
1661
1662#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:513
1663msgid "Please ask your system administrator for assistance."
1664msgstr "Помолете вашия системен администратор за съдействие."
1665
1666#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:543
1667msgid "Trust new Certificate Authority?"
1668msgstr "Доверявате ли се на този нов сертификат?"
1669
1670#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:548
1671msgid "_Trust CA"
1672msgstr "_Доверяване на CA"
1673
1674#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:570
1675#, c-format
1676msgid "Trust new Certificate Authority \"%s\" to identify web sites?"
1677msgstr "Доверявате ли се на „%s“ при идентификацията на Интернет страници?"
1678
1679#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:575
1680msgid ""
1681"Before trusting a Certificate Authority (CA) you should verify the "
1682"certificate is authentic."
1683msgstr ""
1684"Преди да се доверите на Агенцията за сертификати трябва да се уверите в "
1685"истинността на техния сертификат."
1686
1687#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:646
1688msgid "Certificate already exists."
1689msgstr "Сертификатът вече съществува."
1690
1691#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:647
1692msgid "The certificate has already been imported."
1693msgstr "Сертификатът вече беше внесен."
1694
1695#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:772
1696msgid "_Backup Certificate"
1697msgstr "Резервно копие на сертификат"
1698
1699#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:779
1700msgid "Select password."
1701msgstr "Избиране на парола."
1702
1703#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:780
1704msgid "Select a password to protect this certificate."
1705msgstr "Избиране на парола за защита на този сертификат."
1706
1707#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:792
1708#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:902
1709msgid "_Password:"
1710msgstr "_Парола:"
1711
1712#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:806
1713msgid "Con_firm password:"
1714msgstr "Пот_върждаване на паролата:"
1715
1716#. TODO: We need a better password quality meter
1717#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:818
1718msgid "Password quality:"
1719msgstr "Качество на паролата:"
1720
1721#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:875
1722msgid "I_mport Certificate"
1723msgstr "В_насяне на сертификат"
1724
1725#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:891
1726msgid "Password required."
1727msgstr "Изисква се парола."
1728
1729#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:892
1730msgid "Enter the password for this certificate."
1731msgstr "Въведете парола за този сертификат."
1732
1733#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:973
1734msgid "Certificate Revocation list successfully imported."
1735msgstr "Списъкът за отхвърляне на сертификати е импортиран успешно."
1736
1737#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:974
1738msgid "Certificate Revocation list (CRL) imported:"
1739msgstr "Списъци за отхвърляне на сертификати, които са импортирани:"
1740
1741#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1000
1742msgid "Unit:"
1743msgstr "Единица:"
1744
1745#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1005
1746msgid "Next Update:"
1747msgstr "Следващо осъвременяване:"
1748
1749#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1032
1750msgid "Not part of certificate"
1751msgstr "Не е част от сертификат"
1752
1753#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1319
1754msgid "Certificate Properties"
1755msgstr "Настройки на сертификат"
1756
1757#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1341
1758msgid "This certificate has been verified for the following uses:"
1759msgstr "Този сертификат е проверен за следните потребители:"
1760
1761#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1344
1762msgid "Could not verify this certificate because it has been revoked."
1763msgstr "Неуспешна проверка на сертификата - той е бил отхвърлен."
1764
1765#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1347
1766msgid "Could not verify this certificate because it has expired."
1767msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен защото е изтекъл."
1768
1769#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1350
1770msgid "Could not verify this certificate because it is not trusted."
1771msgstr ""
1772"Този сертификат не може да бъде проверен защото не му е гласувано доверие."
1773
1774#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1353
1775msgid "Could not verify this certificate because the issuer is not trusted."
1776msgstr ""
1777"Този сертификат не може да бъде проверен защото издателят му не се ползва с "
1778"доверие."
1779
1780#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1356
1781msgid "Could not verify this certificate because the issuer is unknown."
1782msgstr ""
1783"Този сертификат не може да бъде проверен защото издателя му е непознат."
1784
1785#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1359
1786msgid ""
1787"Could not verify this certificate because the CA certificate is invalid."
1788msgstr ""
1789"Не може да се провери този сертификат, защото CA сертификатът е невалиден."
1790
1791#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1364
1792msgid "Could not verify this certificate for unknown reasons."
1793msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен поради неизвестни причини."
1794
1795#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:230
1796msgid "Generating Private Key."
1797msgstr "Генериране на частен ключ"
1798
1799#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:231
1800msgid ""
1801"Please wait while a new private key is generated. This process could take a "
1802"few minutes."
1803msgstr ""
1804"Изчакайте докато новия личен ключ се генерира. Този процес може да отнеме "
1805"няколко минути."
1806
1807#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:92
1808msgid "Security Notice"
1809msgstr "Предупреждение за сигурността"
1810
1811#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:93
1812msgid "This page is loaded over a secure connection"
1813msgstr "Разглеждате тази страница чрез сигурна връзка"
1814
1815#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:94
1816msgid ""
1817"You can always see the security status of a page from the padlock icon on "
1818"the statusbar."
1819msgstr ""
1820"Винаги можете да видите състоянието на сигурността към дадена страница, чрез "
1821"поглеждане на вградената икона в лентата за състоянието."
1822
1823#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:111
1824#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:139
1825#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:158
1826#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:178
1827msgid "Security Warning"
1828msgstr "Предупреждение за сигурността"
1829
1830#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:112
1831msgid "This page is loaded over a low security connection"
1832msgstr "Разглеждате тази страница чрез несигурна връзка"
1833
1834#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:113
1835msgid ""
1836"Any information you see or enter on this page could easily be intercepted by "
1837"a third party."
1838msgstr ""
1839"Всяка информация, която виждате или въвеждате в тази страница, може да бъде "
1840"проследена от трети лица."
1841
1842#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:140
1843msgid "Some parts of this page are loaded over an insecure connection"
1844msgstr "Някои части от тази страница са заредени чрез несигурна връзка."
1845
1846#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:141
1847msgid ""
1848"Some information you see or enter will be sent over an insecure connection, "
1849"and could easily be intercepted by a third party."
1850msgstr ""
1851"Част от информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна "
1852"връзка и лесно може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1853
1854#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:159
1855#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:179
1856msgid "Send this information over an insecure connection?"
1857msgstr "Изпращане на тази информация чрез несигурна връзка?"
1858
1859#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:160
1860msgid ""
1861"The information you have entered will be sent over an insecure connection, "
1862"and could easily be intercepted by a third party."
1863msgstr ""
1864"Информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и "
1865"може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1866
1867#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:163
1868#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:184
1869msgid "_Send"
1870msgstr "_Изпращане"
1871
1872#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:180
1873msgid ""
1874"Although this page was loaded over a secure connection, the information you "
1875"have entered will be sent over an insecure connection, and could easily be "
1876"intercepted by a third party."
1877msgstr ""
1878"Въпреки, че тази страница беше заредена чрез сигурна връзка, информацията, "
1879"която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и лесно ще може да "
1880"бъде прочетена/проследена от трети лица."
1881
1882#: ../embed/mozilla/MozDownload.cpp:718
1883msgid "Files"
1884msgstr "Файлове"
1885
1886#. We do this before reading the user pref file so that the user
1887#. * still can overwrite this pref.
1888#. * We don't use the default-prefs.js file since that cannot be
1889#. * localised (see bug #144909).
1890#.
1891#. translators: this is the URL that searches from the location
1892#. * entry get directed to. The search terms will be _appended_ to it,
1893#. * in url-escaped UTF-8; that means that if you're choosing google,
1894#. * the 'q=' part needs to come last.
1895#.
1896#: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:229
1897msgid "http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
1898msgstr "http://www.google.com/search?hl=bg&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
1899
1900#: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:582
1901msgid "Epiphany can't be used now. Mozilla initialization failed."
1902msgstr ""
1903"В момента Epiphany не може да бъде използван. Браузърът Mozilla не може да "
1904"бъде намерен."
1905
1906#: ../embed/print-dialog.c:276
1907msgid "Generating PDF is not supported"
1908msgstr "Генерирането на PDF не се поддържа"
1909
1910#: ../embed/print-dialog.c:283
1911msgid "Printing is not supported on this printer"
1912msgstr "Разпечатването не се поддържа на този принтер"
1913
1914#: ../embed/print-dialog.c:286
1915#, c-format
1916msgid ""
1917"You were trying to print to a printer using the \"%s\" driver. This program "
1918"requires a PostScript printer driver."
1919msgstr ""
1920"Опитвахте се да печатате на принтер използвайки драйвера „%s“. Тази програма "
1921"изисква драйвер за PostScript принтер."
1922
1923#: ../embed/print-dialog.c:400
1924msgid "_From:"
1925msgstr "_От:"
1926
1927#: ../embed/print-dialog.c:413
1928msgid "Sets the start of the range of pages to be printed"
1929msgstr "Задава началото на обхвата за печат на страниците"
1930
1931#: ../embed/print-dialog.c:415
1932msgid "_To:"
1933msgstr "_До:"
1934
1935#: ../embed/print-dialog.c:428
1936msgid "Sets the end of the range of pages to be printed"
1937msgstr "Задава краят на обвахата за печат на страниците"
1938
1939#: ../embed/print-dialog.c:443 ../src/ephy-window.c:1139
1940msgid "Print"
1941msgstr "Печат"
1942
1943#: ../embed/print-dialog.c:451
1944msgid "Pages"
1945msgstr "Страници"
1946
1947#: ../lib/eel-gconf-extensions.c:68
1948#, c-format
1949msgid ""
1950"GConf error:\n"
1951"  %s"
1952msgstr ""
1953"Грешка в GConf:\n"
1954"  %s"
1955
1956#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:534
1957msgid "_Remove Toolbar"
1958msgstr "_Премахване на лентата с инструменти"
1959
1960#: ../lib/egg/egg-toolbar-editor.c:555
1961msgid "Separator"
1962msgstr "Разделител"
1963
1964#: ../lib/ephy-file-chooser.c:344
1965msgid "All supported types"
1966msgstr "Всички поддържани типове"
1967
1968#. The name of the default downloads folder
1969#: ../lib/ephy-file-helpers.c:96 ../src/prefs-dialog.c:1146
1970msgid "Downloads"
1971msgstr "Изтегляния"
1972
1973#: ../lib/ephy-file-helpers.c:270
1974#, c-format
1975msgid "%s exists, please move it out of the way."
1976msgstr "%s не съществува, премахнете го."
1977
1978#: ../lib/ephy-file-helpers.c:276
1979#, c-format
1980msgid "Failed to create directory %s."
1981msgstr "Папката %s не може да бъде създадена."
1982
1983#: ../lib/ephy-gui.c:329
1984#, c-format
1985msgid "Directory %s is not writable"
1986msgstr "В папката %s не може да се пише"
1987
1988#: ../lib/ephy-gui.c:333
1989msgid "You do not have permission to create files in this directory."
1990msgstr "Нямате права за създаването на файлове в тази директория."
1991
1992#: ../lib/ephy-gui.c:336
1993msgid "Directory not writable"
1994msgstr "В папката не може да се пише"
1995
1996#: ../lib/ephy-gui.c:366
1997#, c-format
1998msgid "File %s is not writable"
1999msgstr "Във файла %s не може да се пише"
2000
2001#: ../lib/ephy-gui.c:370
2002msgid "You do not have permission to overwrite this file."
2003msgstr "Нямате права да презапишете този файл."
2004
2005#: ../lib/ephy-gui.c:372
2006msgid "File not writable"
2007msgstr "Във файла не може да се пише"
2008
2009#: ../lib/ephy-gui.c:394
2010#, c-format
2011msgid "Overwrite \"%s\"?"
2012msgstr "Презаписване на „%s“?"
2013
2014#: ../lib/ephy-gui.c:398
2015msgid ""
2016"A file with this name already exists. If you choose to overwrite this file, "
2017"the contents will be lost."
2018msgstr ""
2019"Вече съществува файл с такова име. Ако изберете да презапишете този файл, ще "
2020"загубите съдържанието на предишния файл."
2021
2022#: ../lib/ephy-gui.c:402
2023msgid "_Overwrite"
2024msgstr "_Презаписване"
2025
2026#: ../lib/ephy-gui.c:404
2027msgid "Overwrite File?"
2028msgstr "Презаписване на този файл?"
2029
2030#: ../lib/ephy-gui.c:440
2031#, c-format
2032msgid "Could not display help: %s"
2033msgstr "Помощта не може да бъде изобразена: %s"
2034
2035#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2036#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2037#: ../lib/ephy-langs.c:40
2038msgid "select fonts for|Arabic"
2039msgstr "Арабски"
2040
2041#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2042#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2043#: ../lib/ephy-langs.c:43
2044msgid "select fonts for|Baltic"
2045msgstr "Балтийски"
2046
2047#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2048#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2049#: ../lib/ephy-langs.c:46
2050msgid "select fonts for|Central European"
2051msgstr "Централно Европейски"
2052
2053#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2054#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2055#: ../lib/ephy-langs.c:49
2056msgid "select fonts for|Cyrillic"
2057msgstr "Кирилица"
2058
2059#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2060#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2061#: ../lib/ephy-langs.c:52
2062msgid "select fonts for|Devanagari"
2063msgstr "Деванагари"
2064
2065#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2066#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2067#: ../lib/ephy-langs.c:55
2068msgid "select fonts for|Greek"
2069msgstr "Гръцки"
2070
2071#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2072#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2073#: ../lib/ephy-langs.c:58
2074msgid "select fonts for|Hebrew"
2075msgstr "Иврит"
2076
2077#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2078#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2079#: ../lib/ephy-langs.c:61
2080msgid "select fonts for|Japanese"
2081msgstr "Японски"
2082
2083#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2084#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2085#: ../lib/ephy-langs.c:64
2086msgid "select fonts for|Korean"
2087msgstr "Корейски"
2088
2089#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2090#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2091#: ../lib/ephy-langs.c:67
2092msgid "select fonts for|Simplified Chinese"
2093msgstr "Китайски, опростен"
2094
2095#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2096#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2097#: ../lib/ephy-langs.c:70
2098msgid "select fonts for|Tamil"
2099msgstr "Тамилски"
2100
2101#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2102#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2103#: ../lib/ephy-langs.c:73
2104msgid "select fonts for|Thai"
2105msgstr "Тайски"
2106
2107#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2108#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2109#: ../lib/ephy-langs.c:76
2110msgid "select fonts for|Traditional Chinese"
2111msgstr "Китайски, традиционен"
2112
2113#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2114#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2115#: ../lib/ephy-langs.c:79
2116msgid "select fonts for|Traditional Chinese (Hong Kong)"
2117msgstr "Китайски, традиционен (Хонг Конг)"
2118
2119#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2120#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2121#: ../lib/ephy-langs.c:82
2122msgid "select fonts for|Turkish"
2123msgstr "Турски"
2124
2125#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2126#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2127#: ../lib/ephy-langs.c:86
2128msgid "select fonts for|Armenian"
2129msgstr "Арменски"
2130
2131#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2132#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2133#: ../lib/ephy-langs.c:89
2134msgid "select fonts for|Bengali"
2135msgstr "Бенгали"
2136
2137#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2138#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2139#: ../lib/ephy-langs.c:92
2140msgid "select fonts for|Unified Canadian Syllabics"
2141msgstr "Ескимоски (Канада)"
2142
2143#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2144#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2145#: ../lib/ephy-langs.c:95
2146msgid "select fonts for|Ethiopic"
2147msgstr "Етиопски"
2148
2149#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2150#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2151#: ../lib/ephy-langs.c:98
2152msgid "select fonts for|Georgian"
2153msgstr "Грузински"
2154
2155#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2156#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2157#: ../lib/ephy-langs.c:101
2158msgid "select fonts for|Gujarati"
2159msgstr "Гужарати"
2160
2161#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2162#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2163#: ../lib/ephy-langs.c:104
2164msgid "select fonts for|Gurmukhi"
2165msgstr "Гурмуки"
2166
2167#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2168#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2169#: ../lib/ephy-langs.c:107
2170msgid "select fonts for|Khmer"
2171msgstr "Кхмерски"
2172
2173#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2174#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2175#: ../lib/ephy-langs.c:110
2176msgid "select fonts for|Malayalam"
2177msgstr "Малайлам"
2178
2179#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2180#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2181#: ../lib/ephy-langs.c:114
2182msgid "select fonts for|Western"
2183msgstr "Западни"
2184
2185#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2186#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2187#: ../lib/ephy-langs.c:117
2188msgid "select fonts for|Other Scripts"
2189msgstr "Други скриптове"
2190
2191#: ../lib/ephy-stock-icons.c:54
2192msgid "Close Tab"
2193msgstr "Затваряне на страница"
2194
2195#: ../lib/ephy-stock-icons.c:55
2196msgid "Popup Windows"
2197msgstr "Изскачащи прозорци"
2198
2199#: ../lib/ephy-stock-icons.c:56 ../src/ephy-history-window.c:1191
2200msgid "History"
2201msgstr "История"
2202
2203#: ../lib/ephy-stock-icons.c:57 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:759
2204#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1630
2205#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:967 ../src/ephy-window.c:1145
2206msgid "Bookmarks"
2207msgstr "Отметки"
2208
2209#: ../lib/ephy-stock-icons.c:58 ../src/ephy-toolbar.c:325
2210msgid "Address Entry"
2211msgstr "Запис на адрес"
2212
2213#: ../lib/ephy-stock-icons.c:59
2214msgid "_Download"
2215msgstr "_Изтегляне"
2216
2217#: ../lib/ephy-zoom.h:41
2218msgid "50%"
2219msgstr "50%"
2220
2221#: ../lib/ephy-zoom.h:42
2222msgid "75%"
2223msgstr "75%"
2224
2225#: ../lib/ephy-zoom.h:43
2226msgid "100%"
2227msgstr "100%"
2228
2229#: ../lib/ephy-zoom.h:44
2230msgid "125%"
2231msgstr "125%"
2232
2233#: ../lib/ephy-zoom.h:45
2234msgid "150%"
2235msgstr "150%"
2236
2237#: ../lib/ephy-zoom.h:46
2238msgid "175%"
2239msgstr "175%"
2240
2241#: ../lib/ephy-zoom.h:47
2242msgid "200%"
2243msgstr "200%"
2244
2245#: ../lib/ephy-zoom.h:48
2246msgid "300%"
2247msgstr "300%"
2248
2249#: ../lib/ephy-zoom.h:49
2250msgid "400%"
2251msgstr "400%"
2252
2253#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:594
2254msgid "Drag and drop this icon to create a link to this page"
2255msgstr ""
2256"Изтеглете и пуснете тази икона, за да създадете връзка към тази страница"
2257
2258#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:295
2259#, c-format
2260msgid "%s:"
2261msgstr "%s:"
2262
2263#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:543
2264#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:183
2265#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1243
2266#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:475 ../src/ephy-history-window.c:173
2267#: ../src/ephy-history-window.c:711
2268msgid "Open in New _Tab"
2269msgid_plural "Open in New _Tabs"
2270msgstr[0] "Отваряне в нова _страница"
2271msgstr[1] "Отваряне в нови _страници"
2272
2273#. File Menu
2274#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:549
2275#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:180
2276#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1240
2277#: ../src/ephy-history-window.c:170 ../src/ephy-history-window.c:708
2278msgid "Open in New _Window"
2279msgid_plural "Open in New _Windows"
2280msgstr[0] "Отваряне в нов _прозорец"
2281msgstr[1] "Отваряне в нови _прозорци"
2282
2283#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:570
2284#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:797
2285msgid "_Remove from Toolbar"
2286msgstr "_Премахване от лентата с инструменти"
2287
2288#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:583
2289#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:810
2290msgid "Move _Left"
2291msgstr "Преместване на_ляво"
2292
2293#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:590
2294#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:817
2295msgid "Move Ri_ght"
2296msgstr "Преместване на_дясно"
2297
2298#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:230
2299#, c-format
2300msgid "%s Properties"
2301msgstr "%s настройки"
2302
2303#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:350
2304#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:231
2305msgid "_Title:"
2306msgstr "_Заглавие:"
2307
2308#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:392
2309#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:254
2310msgid "To_pics:"
2311msgstr "Те_ми:"
2312
2313#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:401
2314msgid "_Show in bookmarks bar"
2315msgstr "_Показване в лентата с отметките"
2316
2317#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:140
2318msgid "Remove from this topic"
2319msgstr "Премахване от тази тема"
2320
2321#. Toplevel
2322#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:170
2323#: ../src/ephy-history-window.c:163 ../src/ephy-window.c:118
2324msgid "_File"
2325msgstr "_Файл"
2326
2327#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:171
2328#: ../src/ephy-history-window.c:164 ../src/ephy-window.c:119
2329msgid "_Edit"
2330msgstr "_Редактиране"
2331
2332#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:172
2333#: ../src/ephy-history-window.c:165 ../src/ephy-window.c:120
2334msgid "_View"
2335msgstr "_Изглед"
2336
2337#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:173
2338#: ../src/ephy-history-window.c:166 ../src/ephy-window.c:125
2339msgid "_Help"
2340msgstr "_Помощ"
2341
2342#. File Menu
2343#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:177
2344#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:294
2345msgid "_New Topic"
2346msgstr "_Нова тема"
2347
2348#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:178
2349msgid "Create a new topic"
2350msgstr "Създаване на нова тема"
2351
2352#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:181
2353msgid "Open the selected bookmark in a new window"
2354msgstr "Отваряне на избраната отметка в нов прозорец"
2355
2356#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:184
2357msgid "Open the selected bookmark in a new tab"
2358msgstr "Отваряне на избраната отметка в нова страница"
2359
2360#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:186
2361msgid "_Rename..."
2362msgstr "_Преименуване..."
2363
2364#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:187
2365msgid "Rename the selected bookmark or topic"
2366msgstr "Преименуване на избраната отметка или тема"
2367
2368#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:188
2369#: ../src/ephy-history-window.c:176
2370msgid "_Delete"
2371msgstr "_Изтриване"
2372
2373#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:189
2374msgid "Delete the selected bookmark or topic"
2375msgstr "Изтриване на избраната отметка или тема"
2376
2377#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:191
2378msgid "_Properties"
2379msgstr "_Настройки"
2380
2381#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:192
2382msgid "View or modify the properties of the selected bookmark"
2383msgstr "Преглед или промяна на настройките на избраната отметка"
2384
2385#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:194
2386msgid "_Import Bookmarks..."
2387msgstr "_Внасяне на отметки..."
2388
2389#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:195
2390msgid "Import bookmarks from another browser or a bookmarks file"
2391msgstr "Вмъкване на отметки от друг браузър или файл с отметки"
2392
2393#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:197
2394msgid "_Export Bookmarks..."
2395msgstr "_Изнасяне на отметки..."
2396
2397#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:198
2398msgid "Export bookmarks to a file"
2399msgstr "Изнасяне на отметки във файл"
2400
2401#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:200
2402#: ../src/ephy-history-window.c:182 ../src/ephy-window.c:158
2403msgid "_Close"
2404msgstr "_Затваряне"
2405
2406#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:201
2407msgid "Close the bookmarks window"
2408msgstr "Затваряне на прозорецът с отметките"
2409
2410#. Edit Menu
2411#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:205
2412#: ../src/ephy-history-window.c:187 ../src/ephy-window.c:170
2413msgid "Cu_t"
2414msgstr "Из_рязване"
2415
2416#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:206
2417#: ../src/ephy-history-window.c:188 ../src/ephy-window.c:171
2418msgid "Cut the selection"
2419msgstr "Изрязване на избрания текст"
2420
2421#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:208
2422#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1253
2423#: ../src/ephy-history-window.c:190 ../src/ephy-history-window.c:721
2424#: ../src/ephy-window.c:173
2425msgid "_Copy"
2426msgstr "_Копиране"
2427
2428#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:209
2429#: ../src/ephy-history-window.c:191 ../src/ephy-window.c:174
2430msgid "Copy the selection"
2431msgstr "Копиране на избрания текст"
2432
2433#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:211
2434#: ../src/ephy-history-window.c:193 ../src/ephy-window.c:176
2435msgid "_Paste"
2436msgstr "_Поставяне"
2437
2438#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:212
2439#: ../src/ephy-history-window.c:194
2440msgid "Paste the clipboard"
2441msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
2442
2443#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:214
2444#: ../src/ephy-history-window.c:196 ../src/ephy-window.c:179
2445msgid "Select _All"
2446msgstr "Избиране на _всичко"
2447
2448#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:215
2449msgid "Select all bookmarks or text"
2450msgstr "Избиране на всички отметки или текст"
2451
2452#. Help Menu
2453#. Help menu
2454#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:219
2455#: ../src/ephy-history-window.c:204 ../src/ephy-window.c:277
2456msgid "_Contents"
2457msgstr "_Ръководство"
2458
2459#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:220
2460msgid "Display bookmarks help"
2461msgstr "Показване на помощта за отметките"
2462
2463#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:222
2464#: ../src/ephy-history-window.c:207 ../src/ephy-window.c:280
2465msgid "_About"
2466msgstr "_Относно"
2467
2468#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:223
2469#: ../src/ephy-history-window.c:208 ../src/ephy-window.c:281
2470msgid "Display credits for the web browser creators"
2471msgstr "Показване на информацията за създателите тази програма"
2472
2473#. File Menu
2474#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:231
2475msgid "_Show in Bookmarks Bar"
2476msgstr "_Показване в лентата с отметките"
2477
2478#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:232
2479msgid "Show the selected bookmark or topic in the bookmarks bar"
2480msgstr "Показване на избраната отметка или тема в лентата с отметките"
2481
2482#. View Menu
2483#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:246
2484#: ../src/ephy-history-window.c:222
2485msgid "_Title"
2486msgstr "_Заглавие"
2487
2488#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:247
2489#: ../src/ephy-history-window.c:223
2490msgid "Show only the title column"
2491msgstr "Показване само на титулната колона"
2492
2493#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:248
2494#: ../src/ephy-history-window.c:226
2495msgid "T_itle and Address"
2496msgstr "За_главие и адрес"
2497
2498#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:249
2499#: ../src/ephy-history-window.c:227
2500msgid "Show both the title and address columns"
2501msgstr "Показване на колоните за заглавието и адреса"
2502
2503#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:291
2504#: ../src/bookmarks/ephy-topics-selector.c:319
2505msgid "Type a topic"
2506msgstr "Тип тема"
2507
2508#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:468
2509#, c-format
2510msgid "Delete topic \"%s\"?"
2511msgstr "Изтриване на темата „%s“?"
2512
2513#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:471
2514msgid "Delete this topic?"
2515msgstr "Изтриване на тази тема?"
2516
2517#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:473
2518msgid ""
2519"Deleting this topic will cause all its bookmarks to become uncategorized, "
2520"unless they also belong to other topics. The bookmarks will not be deleted."
2521msgstr ""
2522"Изтриването на тази тема ще разбърка всички нейни отметки, освен ако те не "
2523"принадлежат към друга тема. Отметките няма да бъдат изтрити."
2524
2525#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:476
2526msgid "_Delete Topic"
2527msgstr "_Изтриване на тема"
2528
2529#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:582
2530msgid "Firefox"
2531msgstr "Firefox"
2532
2533#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:586
2534#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:590
2535msgid "Firebird"
2536msgstr "Firebird"
2537
2538#. Translators: The %s is the name of a Mozilla profile.
2539#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:595
2540#, c-format
2541msgid "Mozilla \"%s\" profile"
2542msgstr "Профил „%s“ на Mozilla"
2543
2544#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:599
2545msgid "Galeon"
2546msgstr "Galeon"
2547
2548#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:603
2549msgid "Konqueror"
2550msgstr "Konqueror"
2551
2552#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:632
2553msgid "Import failed"
2554msgstr "Внасянето е неуспешно"
2555
2556#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:634
2557msgid "Import Failed"
2558msgstr "Внасянето е неуспешно"
2559
2560#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:637
2561#, c-format
2562msgid ""
2563"The bookmarks from \"%s\" could not be imported because the file is "
2564"corrupted or of an unsupported type."
2565msgstr ""
2566"Отметките от „%s“ не могат да бъдат внесени, защото файлът е развален или е "
2567"от неподдържан файлов формат."
2568
2569#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:700
2570msgid "Import bookmarks from file"
2571msgstr "Внасяне на отметки от файл"
2572
2573#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:707
2574msgid "Firefox/Mozilla bookmarks"
2575msgstr "Отметки от Firefox/Mozilla"
2576
2577#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:711
2578msgid "Galeon/Konqueror bookmarks"
2579msgstr "Отметки от Galeon/Konqueror"
2580
2581#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:715
2582msgid "Epiphany bookmarks"
2583msgstr "Отметки от Epiphany"
2584
2585#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:749
2586msgid "Export Bookmarks"
2587msgstr "Изнасяне на отметки"
2588
2589#. Make a format selection combo & label
2590#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:762
2591msgid "File format:"
2592msgstr "Файлов формат:"
2593
2594#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:765
2595msgid "Epiphany (RDF)"
2596msgstr "Epiphany (RDF)"
2597
2598#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:766
2599msgid "Mozilla (HTML)"
2600msgstr "Mozilla (HTML)"
2601
2602#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:837
2603msgid "Import Bookmarks"
2604msgstr "Внасяне на отметки"
2605
2606#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:843
2607msgid "I_mport"
2608msgstr "В_насяне"
2609
2610#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:857
2611msgid "Import bookmarks from:"
2612msgstr "Внасяне на отметки от:"
2613
2614#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1249
2615#: ../src/ephy-history-window.c:717
2616msgid "_Copy Address"
2617msgstr "_Копиране на адрес"
2618
2619#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1497
2620#: ../src/ephy-history-window.c:1033
2621msgid "_Search:"
2622msgstr "_Търсене:"
2623
2624#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1696
2625#: ../src/bookmarks/ephy-topics-selector.c:198
2626msgid "Topics"
2627msgstr "Теми"
2628
2629#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1766
2630#: ../src/ephy-history-window.c:1316
2631msgid "Title"
2632msgstr "Заглавие"
2633
2634#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1772
2635#: ../src/ephy-history-window.c:1322
2636msgid "Address"
2637msgstr "Адреси"
2638
2639#. Translators you should change these links to respect your locale.
2640#. * For instance in .nl these should be
2641#. * "http://www.google.nl" and "http://www.google.nl/search?q=%s"
2642#.
2643#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:98
2644msgid "Search the web"
2645msgstr "Търсене в Интернет"
2646
2647#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:98
2648#, c-format
2649msgid "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2650msgstr "http://www.google.co.uk/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2651
2652#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:104
2653msgid "Entertainment"
2654msgstr "Забавление"
2655
2656#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:105
2657msgid "News"
2658msgstr "Новини"
2659
2660#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:106
2661msgid "Shopping"
2662msgstr "Пазаруване"
2663
2664#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:107
2665msgid "Sports"
2666msgstr "Спортове"
2667
2668#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:108
2669msgid "Travel"
2670msgstr "Пътуване"
2671
2672#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:109
2673msgid "Work"
2674msgstr "Работа"
2675
2676#. translators: the %s is the title of the bookmark
2677#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:597
2678#, c-format
2679msgid "Update bookmark \"%s\"?"
2680msgstr "Осъвременяване на отметката „%s“?"
2681
2682#. translators: the %s is a URL
2683#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:602
2684#, c-format
2685msgid "The bookmarked page has moved to \"%s\"."
2686msgstr "Страницата с отметките беше преместена в „%s“."
2687
2688#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:606
2689msgid "_Don't Update"
2690msgstr "_Да не се актуализира"
2691
2692#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:608
2693msgid "_Update"
2694msgstr "_Актуализиране"
2695
2696#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:611
2697msgid "Update Bookmark?"
2698msgstr "Актуализиране на отметка?"
2699
2700#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2701#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2702#. Translators: this topic contains all bookmarks
2703#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:999
2704msgid "bookmarks|All"
2705msgstr "Всички"
2706
2707#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2708#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2709#. Translators: this topic contains the most used bookmarks
2710#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1035
2711msgid "bookmarks|Most Visited"
2712msgstr "Най-използвани"
2713
2714#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2715#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2716#. Translators: this topic contains the not categorized bookmarks
2717#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1054
2718msgid "bookmarks|Not Categorized"
2719msgstr "Неразпределени"
2720
2721#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2722#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2723#. Translators: this is an automatic topic containing local websites bookmarks
2724#. * autodiscovered with zeroconf.
2725#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1079
2726msgid "bookmarks|Local Sites"
2727msgstr "Местни сайтове"
2728
2729#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:275
2730msgid "Add Bookmark"
2731msgstr "Добавяне на отметка"
2732
2733#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:312
2734#, c-format
2735msgid "You already have a bookmark titled \"%s\" for this page."
2736msgstr "Отметка с име „%s“ вече съществува за тази страница."
2737
2738#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:324
2739msgid "_View Properties"
2740msgstr "_Преглед на настройките"
2741
2742#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:329
2743msgid "Duplicated Bookmark"
2744msgstr "Дублирани отметки"
2745
2746#. This is the adjective, not the verb
2747#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:281
2748msgid "Empty"
2749msgstr "Празен"
2750
2751#: ../src/ephy-encoding-dialog.c:310
2752msgid "Encodings"
2753msgstr "Кодиране"
2754
2755#: ../src/ephy-encoding-menu.c:350
2756msgid "_Other..."
2757msgstr "_Други..."
2758
2759#: ../src/ephy-encoding-menu.c:351
2760msgid "Other encodings"
2761msgstr "Други кодирания"
2762
2763#: ../src/ephy-encoding-menu.c:357
2764msgid "_Automatic"
2765msgstr "_Автоматичен"
2766
2767#: ../src/ephy-find-toolbar.c:438
2768msgid "Find:"
2769msgstr "Търсене:"
2770
2771#: ../src/ephy-find-toolbar.c:454 ../src/ephy-find-toolbar.c:455
2772msgid "Find Next"
2773msgstr "Следващо търсене"
2774
2775#: ../src/ephy-find-toolbar.c:458
2776msgid "Find next occurrence of the search string"
2777msgstr "Търсене на следващото споменаване на низ"
2778
2779#: ../src/ephy-find-toolbar.c:465 ../src/ephy-find-toolbar.c:466
2780msgid "Find Previous"
2781msgstr "Предишно търсене"
2782
2783#: ../src/ephy-find-toolbar.c:469
2784msgid "Find previous occurrence of the search string"
2785msgstr "Търсене на предишното място на търсен низ"
2786
2787#. exit button
2788#: ../src/ephy-fullscreen-popup.c:277 ../src/ephy-toolbar.c:628
2789msgid "Leave Fullscreen"
2790msgstr "Напускане на „Цял екран“"
2791
2792#: ../src/ephy-go-action.c:71 ../src/ephy-toolbar.c:355
2793msgid "Go"
2794msgstr "Отиване"
2795
2796#: ../src/ephy-history-window.c:171
2797msgid "Open the selected history link in a new window"
2798msgstr "Отваряне на избраната връзка в нов прозорец"
2799
2800#: ../src/ephy-history-window.c:174
2801msgid "Open the selected history link in a new tab"
2802msgstr "Отваряне на избраната връзка в нова страница"
2803
2804#: ../src/ephy-history-window.c:177
2805msgid "Delete the selected history link"
2806msgstr "Изтриване на избраната връзка"
2807
2808#: ../src/ephy-history-window.c:179
2809msgid "Add _Bookmark..."
2810msgstr "_Добавяне на отметка..."
2811
2812#: ../src/ephy-history-window.c:180
2813msgid "Bookmark the selected history link"
2814msgstr "Добавяне в отметките на избраната връзка"
2815
2816#: ../src/ephy-history-window.c:183
2817msgid "Close the history window"
2818msgstr "Затваряне на прозореца с историята"
2819
2820#: ../src/ephy-history-window.c:197
2821msgid "Select all history links or text"
2822msgstr "Избиране на всички посещавани адреси или текст"
2823
2824#: ../src/ephy-history-window.c:199
2825msgid "Clear _History"
2826msgstr "Изчистване на _историята"
2827
2828#: ../src/ephy-history-window.c:200
2829msgid "Clear your browsing history"
2830msgstr "Изтриване на адресите на посетените от вас страници в Интернет"
2831
2832#: ../src/ephy-history-window.c:205
2833msgid "Display history help"
2834msgstr "Показване на помощ за историята"
2835
2836#: ../src/ephy-history-window.c:224
2837msgid "_Address"
2838msgstr "_Адрес"
2839
2840#: ../src/ephy-history-window.c:225
2841msgid "Show only the address column"
2842msgstr "Показване само на колоната с адреса"
2843
2844#: ../src/ephy-history-window.c:254
2845msgid "Clear browsing history?"
2846msgstr "Изчистване на историята?"
2847
2848#: ../src/ephy-history-window.c:258
2849msgid ""
2850"Clearing the browsing history will cause all history links to be permanently "
2851"deleted."
2852msgstr ""
2853"Изчистването на историята ще доведе до постоянното изтриване на адресите на "
2854"всички посетени Интернет страници."
2855
2856#: ../src/ephy-history-window.c:270
2857msgid "Clear History"
2858msgstr "Изчистване на историята"
2859
2860#: ../src/ephy-history-window.c:1042
2861msgid "Last 30 Minutes"
2862msgstr "Последните 30 минути"
2863
2864#: ../src/ephy-history-window.c:1043
2865msgid "Today"
2866msgstr "Днес"
2867
2868#. keep this in sync with embed/ephy-history.c's HISTORY_PAGE_OBSOLETE_DAYS
2869#: ../src/ephy-history-window.c:1044 ../src/ephy-history-window.c:1047
2870#: ../src/ephy-history-window.c:1051
2871#, c-format
2872msgid "Last %d day"
2873msgid_plural "Last %d days"
2874msgstr[0] "Последният %d ден"
2875msgstr[1] "Последните %d дни"
2876
2877#: ../src/ephy-history-window.c:1253
2878msgid "Sites"
2879msgstr "Интернет страници"
2880
2881#: ../src/ephy-main.c:59
2882msgid "Open a new tab in an existing window"
2883msgstr "Отваряне на нова страница в съществуващия прозорец"
2884
2885#: ../src/ephy-main.c:62
2886msgid "Run in full screen mode"
2887msgstr "Работа на цял екран"
2888
2889#: ../src/ephy-main.c:65
2890msgid "Load the given session file"
2891msgstr "Зареждане на файла на дадената сесия"
2892
2893#: ../src/ephy-main.c:66 ../src/ephy-main.c:72
2894msgid "FILE"
2895msgstr "ФАЙЛ"
2896
2897#: ../src/ephy-main.c:68
2898msgid "Add a bookmark (don't open any window)"
2899msgstr "Добавяне на отметка (не се отварят никакви прозорци)"
2900
2901#: ../src/ephy-main.c:69
2902msgid "URL"
2903msgstr "АДРЕС"
2904
2905#: ../src/ephy-main.c:71
2906msgid "Import bookmarks from the given file"
2907msgstr "Вмъкване на отметки от посочения файл"
2908
2909#: ../src/ephy-main.c:74
2910msgid "Launch the bookmarks editor"
2911msgstr "Стартиране на редактора на отметките"
2912
2913#: ../src/ephy-notebook.c:1087
2914msgid "Close tab"
2915msgstr "Затваряне на страница"
2916
2917#: ../src/ephy-session.c:377
2918msgid "Recover previous browser windows and tabs?"
2919msgstr "Възстановяване на предишните прозорци и страници?"
2920
2921#: ../src/ephy-session.c:381
2922msgid ""
2923"Epiphany appears to have exited unexpectedly the last time it was run. You "
2924"can recover the opened windows and tabs."
2925msgstr ""
2926"Epiphany спря неочаквано по време на предишната сесия. Можете да "
2927"възстановите отворените прозорци и страници."
2928
2929#: ../src/ephy-session.c:385
2930msgid "_Don't Recover"
2931msgstr "_Без възстановяване"
2932
2933#: ../src/ephy-session.c:387
2934msgid "_Recover"
2935msgstr "_Възстановяване"
2936
2937#: ../src/ephy-session.c:389
2938msgid "Crash Recovery"
2939msgstr "Възстановяване след срив"
2940
2941#: ../src/ephy-shell.c:220
2942msgid "Sidebar extension required"
2943msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
2944
2945#: ../src/ephy-shell.c:222
2946msgid "Sidebar Extension Required"
2947msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
2948
2949#: ../src/ephy-shell.c:226
2950msgid "The link you clicked needs the sidebar extension to be installed."
2951msgstr "Връзката, която натиснахте, се нуждае от инсталирана странична лента."
2952
2953#: ../src/ephy-shell.c:456
2954msgid ""
2955"Bonobo couldn't locate the GNOME_Epiphany_Automation.server file. You can "
2956"use bonobo-activation-sysconf to configure the search path for bonobo server "
2957"files."
2958msgstr ""
2959"Bonobo не може да намери GNOME_Epiphany_Automation.server файла. Може да "
2960"използвате bonobo-activation-sysconf, за да конфигурирате къде да се търси "
2961"за сървърни файлове."
2962
2963#: ../src/ephy-shell.c:463
2964msgid ""
2965"Epiphany can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
2966"attempting to register the automation server"
2967msgstr ""
2968"Epiphany не може да бъде използван, заради неочаквана грешка от Bonobo при "
2969"опит да се регистрира автоматизиращия сървър"
2970
2971#: ../src/ephy-shell.c:480
2972msgid ""
2973"Epiphany can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
2974"attempting to locate the automation object."
2975msgstr ""
2976"Epiphany не може да бъде използван, заради неочаквана грешка от Bonobo при "
2977"опит да се открие обект от автоматизацията."
2978
2979#: ../src/ephy-tab.c:487 ../src/ephy-tab.c:2222 ../src/ephy-tab.c:2257
2980msgid "Blank page"
2981msgstr "Празна страница"
2982
2983#. translators: %s here is the address of the web page
2984#: ../src/ephy-tab.c:919
2985#, c-format
2986msgid "Loading “%s”..."
2987msgstr "Зареждане на „%s“..."
2988
2989#: ../src/ephy-tab.c:923
2990msgid "Loading..."
2991msgstr "Зареждане..."
2992
2993#: ../src/ephy-tab.c:1625
2994#, c-format
2995msgid "Redirecting to %s..."
2996msgstr "Пренасочване към %s..."
2997
2998#: ../src/ephy-tab.c:1629
2999#, c-format
3000msgid "Transferring data from %s..."
3001msgstr "Пренасяне на данни от %s..."
3002
3003#: ../src/ephy-tab.c:1633
3004#, c-format
3005msgid "Waiting for authorization from %s..."
3006msgstr "Очакване на разрешение от %s..."
3007
3008#: ../src/ephy-tab.c:1641
3009#, c-format
3010msgid "Loading %s..."
3011msgstr "Зареждане на %s..."
3012
3013#: ../src/ephy-tabs-menu.c:148
3014msgid "Switch to this tab"
3015msgstr "Превключване към тази страница"
3016
3017#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3018#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3019#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:82
3020msgid "toolbar style|Default"
3021msgstr "Стандартни"
3022
3023#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:201
3024msgid "Toolbar Editor"
3025msgstr "_Редактор на лентата с инструментите"
3026
3027#. translators: translate the same as in gnome-control-center
3028#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:219
3029msgid "Toolbar _button labels:"
3030msgstr "Надписи на бутоните:"
3031
3032#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:287
3033msgid "_Add a New Toolbar"
3034msgstr "_Добавяне на нова лента с инструменти"
3035
3036#: ../src/ephy-toolbar.c:265
3037msgid "Back"
3038msgstr "Назад"
3039
3040#: ../src/ephy-toolbar.c:267
3041msgid "Go back"
3042msgstr "Отиване назад"
3043
3044#. this is the tooltip on the Back button's drop-down arrow, which will show
3045#. * a menu with all sites you can go 'back' to
3046#.
3047#: ../src/ephy-toolbar.c:271
3048msgid "Back history"
3049msgstr "Предишни страници"
3050
3051#: ../src/ephy-toolbar.c:284
3052msgid "Forward"
3053msgstr "Напред"
3054
3055#: ../src/ephy-toolbar.c:286
3056msgid "Go forward"
3057msgstr "Отиване напред"
3058
3059#. this is the tooltip on the Forward button's drop-down arrow, which will show
3060#. * a menu with all sites you can go 'forward' to
3061#.
3062#: ../src/ephy-toolbar.c:290
3063msgid "Forward history"
3064msgstr "Следващи страници"
3065
3066#: ../src/ephy-toolbar.c:302
3067msgid "Up"
3068msgstr "Нагоре"
3069
3070#: ../src/ephy-toolbar.c:304 ../src/ephy-window.c:248
3071msgid "Go up one level"
3072msgstr "Нагоре с едно ниво"
3073
3074#. this is the tooltip on the Up button's drop-down arrow, which will show
3075#. * a menu with al sites you can go 'up' to
3076#.
3077#: ../src/ephy-toolbar.c:308
3078msgid "List of upper levels"
3079msgstr "Списък на предишните нива"
3080
3081#: ../src/ephy-toolbar.c:327
3082msgid "Enter a web address to open, or a phrase to search for"
3083msgstr "Въведете адрес или фраза за търсене"
3084
3085#: ../src/ephy-toolbar.c:343
3086msgid "Zoom"
3087msgstr "Увеличение"
3088
3089#: ../src/ephy-toolbar.c:345
3090msgid "Adjust the text size"
3091msgstr "Нагласяне размера на текста"
3092
3093#: ../src/ephy-toolbar.c:357
3094msgid "Go to the address entered in the address entry"
3095msgstr "Отиване на адреса въведен в полето за адреси"
3096
3097#: ../src/ephy-toolbar.c:366
3098msgid "_Home"
3099msgstr "_У дома"
3100
3101#: ../src/ephy-toolbar.c:368
3102msgid "Go to the home page"
3103msgstr "Отиване в домашната страница"
3104
3105#: ../src/ephy-window.c:121
3106msgid "_Bookmarks"
3107msgstr "_Отметки"
3108
3109#: ../src/ephy-window.c:122
3110msgid "_Go"
3111msgstr "_Отиване"
3112
3113#: ../src/ephy-window.c:123
3114msgid "T_ools"
3115msgstr "_Инструменти"
3116
3117#: ../src/ephy-window.c:124
3118msgid "_Tabs"
3119msgstr "_Страници"
3120
3121#. File menu
3122#: ../src/ephy-window.c:131
3123msgid "_New Window"
3124msgstr "_Нов прозорец"
3125
3126#: ../src/ephy-window.c:132
3127msgid "Open a new window"
3128msgstr "Отваряне на нов прозорец"
3129
3130#: ../src/ephy-window.c:134
3131msgid "New _Tab"
3132msgstr "Нова _страница"
3133
3134#: ../src/ephy-window.c:135
3135msgid "Open a new tab"
3136msgstr "Отваряне на нова страница"
3137
3138#: ../src/ephy-window.c:137
3139msgid "_Open..."
3140msgstr "_Отваряне..."
3141
3142#: ../src/ephy-window.c:138
3143msgid "Open a file"
3144msgstr "Отваряне на файл"
3145
3146#: ../src/ephy-window.c:140 ../src/ephy-window.c:143
3147msgid "Save _As..."
3148msgstr "Запазване _като..."
3149
3150#: ../src/ephy-window.c:141 ../src/ephy-window.c:144
3151msgid "Save the current page"
3152msgstr "Запазване на текущата страница"
3153
3154#: ../src/ephy-window.c:146
3155msgid "Print Set_up..."
3156msgstr "Настройки на печата"
3157
3158#: ../src/ephy-window.c:147
3159msgid "Setup the page settings for printing"
3160msgstr "Определяне на настройките за страница при печатане"
3161
3162#: ../src/ephy-window.c:149
3163msgid "Print Pre_view"
3164msgstr "Преглед, преди печата"
3165
3166#: ../src/ephy-window.c:150
3167msgid "Print preview"
3168msgstr "Преглед, преди печата"
3169
3170#: ../src/ephy-window.c:152
3171msgid "_Print..."
3172msgstr "_Печат..."
3173
3174#: ../src/ephy-window.c:153
3175msgid "Print the current page"
3176msgstr "Печат на текущата страница"
3177
3178#: ../src/ephy-window.c:155
3179msgid "S_end To..."
3180msgstr "И_зпращане до..."
3181
3182#: ../src/ephy-window.c:156
3183msgid "Send a link of the current page"
3184msgstr "Изпращане на връзка за текущата страница"
3185
3186#: ../src/ephy-window.c:159
3187msgid "Close this tab"
3188msgstr "Затваряне на тази страница"
3189
3190#. Edit menu
3191#: ../src/ephy-window.c:164
3192msgid "_Undo"
3193msgstr "_Възстановяване"
3194
3195#: ../src/ephy-window.c:165
3196msgid "Undo the last action"
3197msgstr "Отказване на последното действие"
3198
3199#: ../src/ephy-window.c:167
3200msgid "Re_do"
3201msgstr "Повта_ряне"
3202
3203#: ../src/ephy-window.c:168
3204msgid "Redo the last undone action"
3205msgstr "Повтаряне на последното недовършено действие"
3206
3207#: ../src/ephy-window.c:177
3208msgid "Paste clipboard"
3209msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
3210
3211#: ../src/ephy-window.c:180
3212msgid "Select the entire page"
3213msgstr "Избиране на цялата страница"
3214
3215#: ../src/ephy-window.c:182
3216msgid "_Find..."
3217msgstr "_Търсене..."
3218
3219#: ../src/ephy-window.c:183
3220msgid "Find a word or phrase in the page"
3221msgstr "Търсене за дума или фраза в страницата"
3222
3223#: ../src/ephy-window.c:185
3224msgid "Find Ne_xt"
3225msgstr "С_ледващо търсене"
3226
3227#: ../src/ephy-window.c:186
3228msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
3229msgstr "Търсене на следващото споменаване на дума или фраза"
3230
3231#: ../src/ephy-window.c:188
3232msgid "Find Pre_vious"
3233msgstr "Пр_едишно търсене"
3234
3235#: ../src/ephy-window.c:189
3236msgid "Find previous occurrence of the word or phrase"
3237msgstr "Търсене на предишното място на дума или фраза"
3238
3239#: ../src/ephy-window.c:191
3240msgid "P_ersonal Data"
3241msgstr "Ли_чна информация"
3242
3243#: ../src/ephy-window.c:192
3244msgid "View and remove cookies and passwords"
3245msgstr "Преглед или премахване на бисквитки и пароли"
3246
3247#: ../src/ephy-window.c:194
3248msgid "T_oolbars"
3249msgstr "Ленти с _инструменти"
3250
3251#: ../src/ephy-window.c:195
3252msgid "Customize toolbars"
3253msgstr "Настройване на лентите с инструменти"
3254
3255#: ../src/ephy-window.c:197
3256msgid "P_references"
3257msgstr "На_стройки"
3258
3259#: ../src/ephy-window.c:198
3260msgid "Configure the web browser"
3261msgstr "Настройване на Интернет браузъра"
3262
3263#. View menu
3264#: ../src/ephy-window.c:203 ../src/ephy-window.c:206
3265msgid "_Stop"
3266msgstr "_Спиране"
3267
3268#: ../src/ephy-window.c:204
3269msgid "Stop current data transfer"
3270msgstr "Спиране на текущото пренасяне на данни"
3271
3272#: ../src/ephy-window.c:208
3273msgid "_Reload"
3274msgstr "_Презареждане"
3275
3276#: ../src/ephy-window.c:209
3277msgid "Display the latest content of the current page"
3278msgstr "Показване на последното съдържание на текущата страница"
3279
3280#: ../src/ephy-window.c:214
3281msgid "Zoom _In"
3282msgstr "_Увеличаване"
3283
3284#: ../src/ephy-window.c:215
3285msgid "Increase the text size"
3286msgstr "Увеличаване размера на текста"
3287
3288#: ../src/ephy-window.c:217
3289msgid "Zoom _Out"
3290msgstr "Нама_ляване"
3291
3292#: ../src/ephy-window.c:218
3293msgid "Decrease the text size"
3294msgstr "Намаляване размера на текста"
3295
3296#: ../src/ephy-window.c:220
3297msgid "_Normal Size"
3298msgstr "_Нормален размер"
3299
3300#: ../src/ephy-window.c:221
3301msgid "Use the normal text size"
3302msgstr "Използване на нормален размер на текста"
3303
3304#: ../src/ephy-window.c:223
3305msgid "Text _Encoding"
3306msgstr "_Кодиране на текста"
3307
3308#: ../src/ephy-window.c:224
3309msgid "Change the text encoding"
3310msgstr "Промяна кодирането на текста"
3311
3312#: ../src/ephy-window.c:226
3313msgid "_Page Source"
3314msgstr "Изходен _код на страницата"
3315
3316#: ../src/ephy-window.c:227
3317msgid "View the source code of the page"
3318msgstr "Показване изходния код на страницата"
3319
3320#. Bookmarks menu
3321#: ../src/ephy-window.c:232
3322msgid "_Add Bookmark..."
3323msgstr "_Добавяне на отметка..."
3324
3325#: ../src/ephy-window.c:233 ../src/ephy-window.c:321
3326msgid "Add a bookmark for the current page"
3327msgstr "Добавяне на отметка за тази страница"
3328
3329#: ../src/ephy-window.c:235
3330msgid "_Edit Bookmarks"
3331msgstr "_Редакция на отметки"
3332
3333#: ../src/ephy-window.c:236
3334msgid "Open the bookmarks window"
3335msgstr "Отваряне на прозореца с отметките"
3336
3337#. Go menu
3338#: ../src/ephy-window.c:241
3339msgid "_Back"
3340msgstr "_Назад"
3341
3342#: ../src/ephy-window.c:242
3343msgid "Go to the previous visited page"
3344msgstr "Отива на предишната посетена страница"
3345
3346#: ../src/ephy-window.c:244
3347msgid "_Forward"
3348msgstr "_Напред"
3349
3350#: ../src/ephy-window.c:245
3351msgid "Go to the next visited page"
3352msgstr "Отиване на следващата посетена страница"
3353
3354#: ../src/ephy-window.c:247
3355msgid "_Up"
3356msgstr "_Нагоре"
3357
3358#: ../src/ephy-window.c:250
3359msgid "_Location..."
3360msgstr "_Местоположение..."
3361
3362#: ../src/ephy-window.c:251
3363msgid "Go to a specified location"
3364msgstr "Отива на посочения адрес"
3365
3366#: ../src/ephy-window.c:253
3367msgid "H_istory"
3368msgstr "_История"
3369
3370#: ../src/ephy-window.c:254
3371msgid "Open the history window"
3372msgstr "Отваряне на прозорец историята на посетените страници в Интернет"
3373
3374#. Tabs menu
3375#: ../src/ephy-window.c:259
3376msgid "_Previous Tab"
3377msgstr "_Предишна страница"
3378
3379#: ../src/ephy-window.c:260
3380msgid "Activate previous tab"
3381msgstr "Активиране на предишната страница"
3382
3383#: ../src/ephy-window.c:262
3384msgid "_Next Tab"
3385msgstr "_Следваща страница"
3386
3387#: ../src/ephy-window.c:263
3388msgid "Activate next tab"
3389msgstr "Активиране на следващата страница"
3390
3391#: ../src/ephy-window.c:265
3392msgid "Move Tab _Left"
3393msgstr "Преместване на страницата в_ляво"
3394
3395#: ../src/ephy-window.c:266
3396msgid "Move current tab to left"
3397msgstr "Преместване на текущата страница вляво"
3398
3399#: ../src/ephy-window.c:268
3400msgid "Move Tab _Right"
3401msgstr "Преместване на страницата в_дясно"
3402
3403#: ../src/ephy-window.c:269
3404msgid "Move current tab to right"
3405msgstr "Преместване на текущата страница вдясно"
3406
3407#: ../src/ephy-window.c:271
3408msgid "_Detach Tab"
3409msgstr "_Отделяне на страницата"
3410
3411#: ../src/ephy-window.c:272
3412msgid "Detach current tab"
3413msgstr "Отделяне на текущата страница"
3414
3415#: ../src/ephy-window.c:278
3416msgid "Display web browser help"
3417msgstr "Показване на помощта за Интернет браузъра"
3418
3419#. File Menu
3420#: ../src/ephy-window.c:289
3421msgid "_Work Offline"
3422msgstr "_Преминаване в режим „Изключен“"
3423
3424#: ../src/ephy-window.c:290
3425msgid "Switch to offline mode"
3426msgstr "Преминаване в режим „Изключен“"
3427
3428#. View Menu
3429#: ../src/ephy-window.c:295
3430msgid "_Toolbar"
3431msgstr "_Лента с инструменти"
3432
3433#: ../src/ephy-window.c:296
3434msgid "Show or hide toolbar"
3435msgstr "Показване или скриване лентата с инструменти"
3436
3437#: ../src/ephy-window.c:298
3438msgid "_Bookmarks Bar"
3439msgstr "_Лента с отметките"
3440
3441#: ../src/ephy-window.c:299
3442msgid "Show or hide bookmarks bar"
3443msgstr "Показване или скриване на лентата за отметките"
3444
3445#: ../src/ephy-window.c:301
3446msgid "St_atusbar"
3447msgstr "Лента за _състоянието"
3448
3449#: ../src/ephy-window.c:302
3450msgid "Show or hide statusbar"
3451msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието"
3452
3453#: ../src/ephy-window.c:304
3454msgid "_Fullscreen"
3455msgstr "На _цял екран"
3456
3457#: ../src/ephy-window.c:305
3458msgid "Browse at full screen"
3459msgstr "Сърфиране на цял екран"
3460
3461#: ../src/ephy-window.c:307
3462msgid "Popup _Windows"
3463msgstr "Изскачащи _прозорци"
3464
3465#: ../src/ephy-window.c:308
3466msgid "Show or hide unrequested popup windows from this site"
3467msgstr "Показване или скриване на непоисканите изскачащи прозорци от този сайт"
3468
3469#: ../src/ephy-window.c:310
3470msgid "Selection Caret"
3471msgstr "Избор на каретка"
3472
3473#. Document
3474#: ../src/ephy-window.c:318
3475msgid "_Save Background As..."
3476msgstr "_Запазване на фона като..."
3477
3478#: ../src/ephy-window.c:320
3479msgid "Add Boo_kmark..."
3480msgstr "Добавяне на от_метка..."
3481
3482#. Framed document
3483#: ../src/ephy-window.c:326
3484msgid "Show Only This _Frame"
3485msgstr "Показване само на тази _рамка"
3486
3487#: ../src/ephy-window.c:327
3488msgid "Show only this frame in this window"
3489msgstr "Показване само на тази рамка в този прозорец"
3490
3491#. Links
3492#: ../src/ephy-window.c:332
3493msgid "_Open Link"
3494msgstr "_Отваряне на връзка"
3495
3496#: ../src/ephy-window.c:333
3497msgid "Open link in this window"
3498msgstr "Отваряне на връзката в този прозорец"
3499
3500#: ../src/ephy-window.c:335
3501msgid "Open Link in New _Window"
3502msgstr "Отваряне на връзката в нов _прозорец"
3503
3504#: ../src/ephy-window.c:336
3505msgid "Open link in a new window"
3506msgstr "Отваряне на връзката в нов прозорец"
3507
3508#: ../src/ephy-window.c:338
3509msgid "Open Link in New _Tab"
3510msgstr "Отваряне на връзката в нова _страница"
3511
3512#: ../src/ephy-window.c:339
3513msgid "Open link in a new tab"
3514msgstr "Отваряне на връзката в нова страница"
3515
3516#: ../src/ephy-window.c:341
3517msgid "_Download Link"
3518msgstr "_Изтегляне на връзката"
3519
3520#: ../src/ephy-window.c:343
3521msgid "_Save Link As..."
3522msgstr "Запазване на връзката _като..."
3523
3524#: ../src/ephy-window.c:344
3525msgid "Save link with a different name"
3526msgstr "Запазване на връзката под различно име"
3527
3528#: ../src/ephy-window.c:346
3529msgid "_Bookmark Link..."
3530msgstr "_Добавяне на връзката в отметките..."
3531
3532#: ../src/ephy-window.c:348
3533msgid "_Copy Link Address"
3534msgstr "_Копиране адреса на връзката"
3535
3536#. Email links
3537#. This is on the context menu on a mailto: link and opens the mail program
3538#: ../src/ephy-window.c:354
3539msgid "_Send Email..."
3540msgstr "И_зпращане на е-писмо..."
3541
3542#: ../src/ephy-window.c:356
3543msgid "_Copy Email Address"
3544msgstr "Копиране на адресът на ел. поща"
3545
3546#. Images
3547#: ../src/ephy-window.c:361
3548msgid "Open _Image"
3549msgstr "Отваряне на _изображението"
3550
3551#: ../src/ephy-window.c:363
3552msgid "_Save Image As..."
3553msgstr "_Запазване на изображение като..."
3554
3555#: ../src/ephy-window.c:365
3556msgid "_Use Image As Background"
3557msgstr "_Използване на изображението като фон"
3558
3559#: ../src/ephy-window.c:367
3560msgid "Copy I_mage Address"
3561msgstr "Копиране адресът на из_ображението"
3562
3563#: ../src/ephy-window.c:668
3564msgid "There are unsubmitted changes to form elements"
3565msgstr "Има неизпратени промени по елементите от формуляра"
3566
3567#: ../src/ephy-window.c:672
3568msgid "If you close the document anyway, you will lose that information."
3569msgstr "Ако все пак затворите документа, ще загубите тази информация."
3570
3571#: ../src/ephy-window.c:676
3572msgid "Close _Document"
3573msgstr "Затваряне на _документа"
3574
3575#: ../src/ephy-window.c:1135 ../src/window-commands.c:336
3576msgid "Open"
3577msgstr "Отваряне"
3578
3579#: ../src/ephy-window.c:1137 ../src/window-commands.c:362
3580msgid "Save As"
3581msgstr "Запазване като"
3582
3583#: ../src/ephy-window.c:1141
3584msgid "Bookmark"
3585msgstr "Отметка"
3586
3587#: ../src/ephy-window.c:1326
3588msgid "Insecure"
3589msgstr "Несигурно"
3590
3591#: ../src/ephy-window.c:1331
3592msgid "Broken"
3593msgstr "Развален"
3594
3595#: ../src/ephy-window.c:1339
3596msgid "Low"
3597msgstr "Нисък"
3598
3599#: ../src/ephy-window.c:1346
3600msgid "High"
3601msgstr "Висок"
3602
3603#: ../src/ephy-window.c:1355
3604#, c-format
3605msgid "Security level: %s"
3606msgstr "Ниво на сигурност: %s"
3607
3608#: ../src/ephy-window.c:1395
3609#, c-format
3610msgid "%d hidden popup window"
3611msgid_plural "%d hidden popup windows"
3612msgstr[0] "%d скрит изскачащ прозорец"
3613msgstr[1] "%d скрити изскачащи прозорци"
3614
3615#: ../src/ephy-window.c:1686
3616#, c-format
3617msgid "Save background image '%s'"
3618msgstr "Запазване на фоновото изображение „%s“"
3619
3620#: ../src/ephy-window.c:1700
3621#, c-format
3622msgid "Open image '%s'"
3623msgstr "Отваряне на изображението „%s“"
3624
3625#: ../src/ephy-window.c:1705
3626#, c-format
3627msgid "Use as desktop background '%s'"
3628msgstr "Използване на изображението „%s“ като фон"
3629
3630#: ../src/ephy-window.c:1710
3631#, c-format
3632msgid "Save image '%s'"
3633msgstr "Запазване на изображението „%s“"
3634
3635#: ../src/ephy-window.c:1715
3636#, c-format
3637msgid "Copy image address '%s'"
3638msgstr "Копиране адресът на изображението „%s“"
3639
3640#: ../src/ephy-window.c:1728
3641#, c-format
3642msgid "Send email to address '%s'"
3643msgstr "Изпращане на е-писмо до „%s“"
3644
3645#: ../src/ephy-window.c:1734
3646#, c-format
3647msgid "Copy email address '%s'"
3648msgstr "Копиране адресът на ел. поща „%s“"
3649
3650#: ../src/ephy-window.c:1746
3651#, c-format
3652msgid "Save link '%s'"
3653msgstr "Запазване на връзката „%s“"
3654
3655#: ../src/ephy-window.c:1752
3656#, c-format
3657msgid "Bookmark link '%s'"
3658msgstr "Отмятане на връзката „%s“"
3659
3660#: ../src/ephy-window.c:1758
3661#, c-format
3662msgid "Copy link's address '%s'"
3663msgstr "Копиране адреса на връзката „%s“"
3664
3665#: ../src/pdm-dialog.c:414
3666msgid "Domain"
3667msgstr "Домейн"
3668
3669#: ../src/pdm-dialog.c:426
3670msgid "Name"
3671msgstr "Име"
3672
3673#: ../src/pdm-dialog.c:658
3674msgid "Host"
3675msgstr "Хост"
3676
3677#: ../src/pdm-dialog.c:670
3678msgid "User Name"
3679msgstr "Потребителско име"
3680
3681#: ../src/pdm-dialog.c:902
3682msgid "Cookie Properties"
3683msgstr "Настройки на бисквитките"
3684
3685#: ../src/pdm-dialog.c:918
3686msgid "Content:"
3687msgstr "Съдържание:"
3688
3689#: ../src/pdm-dialog.c:934
3690msgid "Path:"
3691msgstr "Пътека:"
3692
3693#: ../src/pdm-dialog.c:950
3694msgid "Send for:"
3695msgstr "Изпращане за:"
3696
3697#: ../src/pdm-dialog.c:959
3698msgid "Encrypted connections only"
3699msgstr "Само криптирани връзки с Интернет"
3700
3701#: ../src/pdm-dialog.c:959
3702msgid "Any type of connection"
3703msgstr "Всеки тип връзка с Интернет"
3704
3705#: ../src/pdm-dialog.c:965
3706msgid "Expires:"
3707msgstr "Изтича на:"
3708
3709#: ../src/pdm-dialog.c:976
3710msgid "End of current session"
3711msgstr "Край на текущата сесия"
3712
3713#: ../src/popup-commands.c:239
3714msgid "Download Link"
3715msgstr "Изтегляне на връзката"
3716
3717#: ../src/popup-commands.c:247
3718msgid "Save Link As"
3719msgstr "Запазване на връзката като"
3720
3721#: ../src/popup-commands.c:254
3722msgid "Save Image As"
3723msgstr "Запазване на изображението като..."
3724
3725#: ../src/popup-commands.c:346
3726msgid "Save Background As"
3727msgstr "Запазване на фона като..."
3728
3729#: ../src/ppview-toolbar.c:89
3730msgid "First"
3731msgstr "Първи"
3732
3733#: ../src/ppview-toolbar.c:90
3734msgid "Go to the first page"
3735msgstr "Отиване на първата посетена страница"
3736
3737#: ../src/ppview-toolbar.c:93
3738msgid "Last"
3739msgstr "Последен"
3740
3741#: ../src/ppview-toolbar.c:94
3742msgid "Go to the last page"
3743msgstr "Отиване на последната посетена страница"
3744
3745#: ../src/ppview-toolbar.c:97
3746msgid "Previous"
3747msgstr "Предишен"
3748
3749#: ../src/ppview-toolbar.c:98
3750msgid "Go to the previous page"
3751msgstr "Отиване на предишната страница"
3752
3753#: ../src/ppview-toolbar.c:101
3754msgid "Next"
3755msgstr "Следващ"
3756
3757#: ../src/ppview-toolbar.c:102
3758msgid "Go to next page"
3759msgstr "Отиване на следващата страница"
3760
3761#: ../src/ppview-toolbar.c:105
3762msgid "Close"
3763msgstr "Затваряне"
3764
3765#: ../src/ppview-toolbar.c:106
3766msgid "Close print preview"
3767msgstr "Затваряне на прегледа преди печат"
3768
3769#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3770#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3771#. * Translators: the first %s is the language name, and the
3772#. * second %s is the locale name. Example:
3773#. * "French (France)"
3774#.
3775#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3776#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3777#: ../src/prefs-dialog.c:760 ../src/prefs-dialog.c:768
3778#, c-format
3779msgid "language|%s (%s)"
3780msgstr "%s (%s)"
3781
3782#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3783#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3784#. * Translators: this refers to a user-define language code
3785#. * (one which isn't in our built-in list).
3786#.
3787#: ../src/prefs-dialog.c:779
3788#, c-format
3789msgid "language|User defined (%s)"
3790msgstr "Зададен от потребителя (%s)"
3791
3792#: ../src/prefs-dialog.c:801
3793#, c-format
3794msgid "System language (%s)"
3795msgid_plural "System languages (%s)"
3796msgstr[0] "Системен език (%s)"
3797msgstr[1] "Системни езици (%s)"
3798
3799#: ../src/prefs-dialog.c:1366
3800msgid "Select a directory"
3801msgstr "Избор на папка"
3802
3803#: ../src/window-commands.c:736 ../src/window-commands.c:752
3804msgid "Contact us at:"
3805msgstr "Свържете се с нас на:"
3806
3807#: ../src/window-commands.c:739
3808msgid "Contributors:"
3809msgstr "Допринесли:"
3810
3811#: ../src/window-commands.c:743
3812msgid "Past developers:"
3813msgstr "Предишни разработчици:"
3814
3815#. Translators: This is a special message that shouldn't be translated
3816#. * literally. It is used in the about box to give credits to
3817#. * the translators.
3818#. * Thus, you should translate it to your name and email address.
3819#. * You should also include other translators who have contributed to
3820#. * this translation; in that case, please write each of them on a separate
3821#. * line seperated by newlines (\n).
3822#.
3823#: ../src/window-commands.c:772
3824msgid "translator-credits"
3825msgstr ""
3826"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
3827"\n"
3828"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
3829"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
3830"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
3831
3832#~ msgid "Check this out!"
3833#~ msgstr "Трябва да видиш това!"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.