source: gnome/external-deps/gnome-video-effects.master.bg.po @ 2110

Last change on this file since 2110 was 2110, checked in by Александър Шопов, 12 years ago

cheese: подаден в master. system-tools-backends-clone и gnome-video-effects със собствена директория

File size: 7.7 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-video-effects po-file.
2# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gnome-video-effects package.
4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2010.
5#
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gnome-video-effects master\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2010-08-25 16:45+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2010-08-25 16:43+0300\n"
13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"Language: bg\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../effects/agingtv.effect.in.h:1
22msgid "Add age to video input using scratches and dust"
23msgstr "Застаряване на вида чрез добавяне на драскотини и петна"
24
25#. Preview: http://effectv.sourceforge.net/aging.html
26#: ../effects/agingtv.effect.in.h:3
27msgid "Historical"
28msgstr "Архивни кадри"
29
30#. Preview: http://www.openmovieeditor.org/images/filters/out-cartoon.png
31#: ../effects/cartoon.effect.in.h:2
32msgid "Cartoon"
33msgstr "Комикс"
34
35#: ../effects/cartoon.effect.in.h:3
36msgid "Cartoonify video input"
37msgstr "Оконтуряване и едри едноцветни площи като в комикс"
38
39#. Preview: http://www.openmovieeditor.org/images/filters/out-twolay0r.png
40#: ../effects/cheguevara.effect.in.h:2
41msgid "Che Guevara"
42msgstr "Че Гевара"
43
44#: ../effects/cheguevara.effect.in.h:3
45msgid "Transform video input into typical Che Guevara style"
46msgstr ""
47"Вариант подобен на известната стилизация от Джим Фицпатрик на снимката на Че"
48
49#: ../effects/chrome.effect.in.h:1
50msgid "Chrome"
51msgstr "Хромиране"
52
53#: ../effects/chrome.effect.in.h:2
54msgid "Transform video input into a metallic look"
55msgstr "Металически вид"
56
57#. Preview: http://effectv.sourceforge.net/dice.html
58#: ../effects/dicetv.effect.in.h:2
59msgid "Dice"
60msgstr "Кубизъм"
61
62#: ../effects/dicetv.effect.in.h:3
63msgid "Dices the video input into many small squares"
64msgstr ""
65"Нарязване на видеото на множество малки квадрати и завъртане на всеки на "
66"случаен принцип"
67
68#: ../effects/distortion.effect.in.h:1
69msgid "Distort the video input"
70msgstr "Разкривяване на изображението"
71
72#. Preview: http://www.openmovieeditor.org/images/filters/out-distort0r.png
73#: ../effects/distortion.effect.in.h:3
74msgid "Distortion"
75msgstr "Разкривяване"
76
77#: ../effects/edgetv.effect.in.h:1
78msgid "Display video input like good old low resolution computer way"
79msgstr "Изображение като от стар монитор с ниска разделителна способност"
80
81#. Preview: http://effectv.sourceforge.net/edge.html
82#: ../effects/edgetv.effect.in.h:3
83msgid "Edge"
84msgstr "Наръбване"
85
86#: ../effects/hulk.effect.in.h:1
87msgid "Hulk"
88msgstr "Позеленяване"
89
90#: ../effects/hulk.effect.in.h:2
91msgid "Transform yourself into the amazing Hulk"
92msgstr "Превърнете се в страховито зелено чудовище"
93
94#: ../effects/invertion.effect.in.h:1
95msgid "Invert colors of the video input"
96msgstr "Обръщане на цветовете"
97
98#. Preview: http://www.openmovieeditor.org/images/filters/out-invert0r.png
99#: ../effects/invertion.effect.in.h:3
100msgid "Invertion"
101msgstr "Цветова инверсия"
102
103#: ../effects/mauve.effect.in.h:1
104msgid "Mauve"
105msgstr "Бледомораво"
106
107#: ../effects/mauve.effect.in.h:2
108msgid "Transform video input into a mauve color"
109msgstr "Прибавяне на бледоморав цвят"
110
111#. Preview: http://www.openmovieeditor.org/images/filters/out-bw0r.png
112#: ../effects/noir.effect.in.h:2
113msgid "Noir/Blanc"
114msgstr "Черно-бяло"
115
116#: ../effects/noir.effect.in.h:3
117msgid "Transform video input into grayscale"
118msgstr "Видео в степени на сивото"
119
120#. Preview: http://effectv.sourceforge.net/op.html
121#: ../effects/optv.effect.in.h:2
122msgid "Optical Illusion"
123msgstr "Оптическа илюзия"
124
125#: ../effects/optv.effect.in.h:3
126msgid "Traditional black-white optical animation"
127msgstr "Традиционна черно-бяла оптическа анимация"
128
129#: ../effects/quarktv.effect.in.h:1
130msgid "Dissolves moving objects in the video input"
131msgstr "Движещите се обекти се разтварят в изображението"
132
133#. Preview: http://effectv.sourceforge.net/quark.html
134#: ../effects/quarktv.effect.in.h:3
135msgid "Quark"
136msgstr "Кварки"
137
138#: ../effects/radioactv.effect.in.h:1
139msgid "Detect radioactivity and show it"
140msgstr "Засичане и показване на радиоактивност"
141
142#. Preview: http://effectv.sourceforge.net/radio.html
143#: ../effects/radioactv.effect.in.h:3
144msgid "Radioactive"
145msgstr "Радиоактивност"
146
147#: ../effects/revtv.effect.in.h:1
148msgid "Transform video input into a waveform monitor"
149msgstr "Линиите се отместват по вертикала според осветеността на изображението"
150
151#. Preview: http://effectv.sourceforge.net/rev.html
152#: ../effects/revtv.effect.in.h:3
153msgid "Waveform"
154msgstr "Псевдо тримерност"
155
156#: ../effects/ripple.effect.in.h:1
157msgid "Add the ripple mark effect on the video input"
158msgstr "Добавяне на ефекти като вълнички"
159
160#. Preview: http://effectv.sourceforge.net/ripple.html
161#: ../effects/ripple.effect.in.h:3
162msgid "Ripple"
163msgstr "Вълнички"
164
165#: ../effects/saturation.effect.in.h:1
166msgid "Add more saturation to the video input"
167msgstr "Засилване на наситеността на цвета"
168
169#: ../effects/saturation.effect.in.h:2
170msgid "Saturation"
171msgstr "Насищане"
172
173#: ../effects/shagadelictv.effect.in.h:1
174msgid "Add some hallucination to the video input"
175msgstr "Добавяне на хипнотичен ефект"
176
177#. Preview: http://effectv.sourceforge.net/shagadelic.html
178#: ../effects/shagadelictv.effect.in.h:3
179msgid "Shagadelic"
180msgstr "Хипноза"
181
182#: ../effects/sobel.effect.in.h:1
183msgid "Extracts edges in the video input through using the Sobel operator"
184msgstr "Извеждане на контурите чрез оператор на Собел"
185
186#. Preview: http://www.openmovieeditor.org/images/filters/out-sobel.png
187#: ../effects/sobel.effect.in.h:3
188msgid "Sobel"
189msgstr "Контури"
190
191#. Preview: http://effectv.sourceforge.net/streak.html
192#: ../effects/streaktv.effect.in.h:2
193msgid "Kung-Fu"
194msgstr "Кунг фу"
195
196#: ../effects/streaktv.effect.in.h:3
197msgid "Transform motions into Kung-Fu style"
198msgstr "Ефект от бързите движения като във филм за кунг фу"
199
200#: ../effects/timedelay.effect.in.h:1
201msgid "Show what was happening in the past"
202msgstr "Изображението както е било в миналото"
203
204#: ../effects/timedelay.effect.in.h:2
205msgid "Time delay"
206msgstr "Отместване в миналото"
207
208#: ../effects/vertigotv.effect.in.h:1
209msgid "Add a loopback alpha blending effector with rotating and scaling"
210msgstr "Смесване по алфа канал с обратна връзка със завъртане и мащабиране"
211
212#. Preview: http://effectv.sourceforge.net/vertigo.html
213#: ../effects/vertigotv.effect.in.h:3
214msgid "Vertigo"
215msgstr "Размазано"
216
217#: ../effects/warptv.effect.in.h:1
218msgid "Transform video input into realtime goo'ing"
219msgstr "Изображението е като под разбъркан петмез"
220
221#. Preview: http://effectv.sourceforge.net/warp.html
222#: ../effects/warptv.effect.in.h:3
223msgid "Warp"
224msgstr "Петмез"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.