source: gnome/extras/gimp-freetype.master.bg.po @ 1815

Last change on this file since 1815 was 1815, checked in by Александър Шопов, 13 years ago

Преименувам trunk на master

File size: 3.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gimp.
2# Copyright (C) 2007 THE gimp'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the gimp package.
4# Victor Dachev <vdachev@gmail.com>, 2007.
5# , fuzzy
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gimp Freetype\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2007-06-24 03:36+0100\n"
13"PO-Revision-Date: 2007-06-29 15:29+0300\n"
14"Last-Translator: Victor Dachev <vdachev@gmail.com>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=windows-1251\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
21
22#: ../src/about.c:200
23msgid "About GIMP FreeType"
24msgstr "Îòíîñíî GIMP FreeType"
25
26#: ../src/about.c:284
27#, c-format
28msgid "Version %s brought to you by"
29msgstr "Âåðñèÿ %s äîñòèãà äî âàñ, áëàãîäàðåíèå íà"
30
31#: ../src/fontsel.c:128
32msgid "Font Family"
33msgstr "Ñåìåéñòâî øðèôòîâå"
34
35#: ../src/fontsel.c:146
36msgid "Font Style"
37msgstr "Ñòèë íà øðèôòà"
38
39#: ../src/fontsel.c:198
40msgid ""
41"You seem to be running the FreeType plug-in for the first time. You need to "
42"specify a list of folders where font files can be found on your system."
43msgstr ""
44"Èçãëåæäà âêëþ÷âàòå ïðèñòàâêàòà FreeType çà ïðúâ ïúò. Òðÿáâà äà çàäàäåòå "
45"ñïèñúê ïàïêè â ñèñòåìàòà, ñúäúðæàùè øðèôòîâè ôàéëîâå."
46
47#: ../src/fontsel.c:537
48msgid "Configure Font Search Path"
49msgstr "Íàñòðîéâàíå ïúòÿ çà òúðñåíå íà øðèôòîâå"
50
51#: ../src/fontsel.c:558
52msgid "Choose a folder"
53msgstr "Èçáîð íà ïàïêà"
54
55#: ../src/fontsel.c:564
56msgid "You may specify multiple folders here."
57msgstr "Òóê ìîæåòå äà çàäàäåòå ìíîæåñòâî ïàïêè."
58
59#: ../src/fonttable.c:360 ../src/interface.c:549
60msgid "No font selected"
61msgstr "Íå å èçáðàí øðèôò"
62
63#: ../src/fonttable.c:519
64#, c-format
65msgid "Glyphs %d-%d"
66msgstr "Ãëèôîâå %d-%d"
67
68#: ../src/interface.c:765
69msgid "Rotation:"
70msgstr "Çàâúðòàíå:"
71
72#: ../src/interface.c:785
73msgid "Scale X:"
74msgstr "Ìàùàáèðàíå Õ:"
75
76#: ../src/interface.c:804
77msgid "Scale Y:"
78msgstr "Ìàùàáèðàíå Â:"
79
80#: ../src/interface.c:823
81msgid "Shear:"
82msgstr "Ñìèâàíå:"
83
84#: ../src/interface.c:874
85msgid "Font Size:"
86msgstr "Ðàçìåð íà øðèôòà:"
87
88#: ../src/interface.c:911
89msgid "Spacing:"
90msgstr "Ðàçñòîÿíèÿ:"
91
92#: ../src/interface.c:930
93msgid "Antialiasing"
94msgstr "Çàãëàæäàíå"
95
96#: ../src/interface.c:944
97msgid "Hinting"
98msgstr "Óäðÿíå"
99
100#: ../src/interface.c:958
101msgid "Kerning"
102msgstr "Îòñòúï"
103
104#: ../src/interface.c:972
105msgid "Create Bezier Outline"
106msgstr "Ñúçäàâàíå î÷åðòàíèÿ íà Áåàçèå"
107
108#: ../src/interface.c:1048
109msgid "FreeType Renderer"
110msgstr "FreeType èçîáðàçÿâàíå"
111
112#: ../src/interface.c:1052
113msgid "About"
114msgstr "Îòíîñíî"
115
116#: ../src/interface.c:1053
117msgid "Font Table"
118msgstr "Øðèôòîâà òàáëèöà"
119
120#: ../src/interface.c:1054
121msgid "Configure"
122msgstr "Íàñòðîéêè"
123
124#: ../src/interface.c:1142
125msgid "Dot for Dot"
126msgstr "Òî÷êà çà Òî÷êà"
127
128#: ../src/interface.c:1187
129msgid "Update Preview"
130msgstr "Îáíîâÿâàíå íà ïðåãëåäà"
131
132#: ../src/interface.c:1195
133msgid "Auto"
134msgstr "Àâòî"
135
136#: ../src/interface.c:1224
137msgid "General"
138msgstr "Îáùè"
139
140#: ../src/interface.c:1227
141msgid "Transformation"
142msgstr "Òðàíñôîðìàöèÿ"
143
144#. Don't translate the text in brackets (<Image>)
145#: ../src/main.c:147
146msgid "<Image>/Filters/Text/FreeType..."
147msgstr "<Image>/Ôèëòðè/Òåêñò/FreeType..."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.