source: gnome/extras/gimp-ruby.master.bg.po @ 1815

Last change on this file since 1815 was 1815, checked in by Александър Шопов, 13 years ago

Преименувам trunk на master

File size: 1.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation of GIMP.
2# Copyright (C) 2007 THE GIMP'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the GIMP package.
4# Victor Dachev <vdachev@gmail.com>, 2007.
5# , fuzzy
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: GIMP Ruby\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2007-06-24 03:26+0100\n"
13"PO-Revision-Date: 2007-06-30 11:55+0300\n"
14"Last-Translator: Victor Dachev <vdachev@gmail.com>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=windows-1251\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
19
20#: ../ext/ruby-fu-console.c:127
21msgid "Ruby-Fu Console"
22msgstr "Ruby-Fu êîíçîëà"
23
24#: ../plug-ins/irbconsole.rb:25
25msgid "Starts an irb session in a console."
26msgstr "Ñòàðòèðà irb ñåñèÿ â êîíçîëà."
27
28#: ../plug-ins/irbconsole.rb:30
29msgid "Irb Console"
30msgstr "Irb êîíçîëà"
31
32#: ../plug-ins/irbconsole.rb:43
33msgid "Interactive Gimp-Ruby Console"
34msgstr "Èíòåðàêòèâíà Gimp-Ruby êîíçîëà"
35
36#: ../plug-ins/irbconsole.rb:44
37msgid "Ruby version #{RUBY_VERSION}"
38msgstr "Ruby âåðñèÿ #{RUBY_VERSION}"
39
40#: ../plug-ins/sphere.rb:33 ../plug-ins/sphere.rb:34
41msgid "Simple sphere with a drop shadow"
42msgstr "Ïðîñòà ñôåðà ñ õâúðëåíà ñÿíêà"
43
44#: ../plug-ins/sphere.rb:38
45msgid "Sphere"
46msgstr "Ñôåðà"
47
48#: ../plug-ins/sphere.rb:41
49msgid "Radius (pixels)"
50msgstr "Ðàäèóñ (ïèêñåëè)"
51
52#: ../plug-ins/sphere.rb:42
53msgid "Lighting (degrees)"
54msgstr "Îñâåòëåíèå (ãðàäóñè)"
55
56#: ../plug-ins/sphere.rb:43
57msgid "Shadow"
58msgstr "Ñÿíêà"
59
60#: ../plug-ins/sphere.rb:44
61msgid "Background Color"
62msgstr "Öâÿò íà ôîíà"
63
64#: ../plug-ins/sphere.rb:45
65msgid "Sphere Color"
66msgstr "Öâÿò íà ñôåðàòà"
67
68#: ../plug-ins/sphere.rb:47
69msgid "Sphere Image"
70msgstr "Èçîáðàæåíèå íà ñôåðàòà"
71
72#: ../plug-ins/sphere.rb:68
73msgid "Sphere Layer"
74msgstr "Ñëîé íà ñôåðàòà"
75
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.