source: gnome/extras/gimp-tips.master.bg.po @ 1815

Last change on this file since 1815 was 1815, checked in by Александър Шопов, 13 years ago

Преименувам trunk на master

File size: 22.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gimp-tips po-file.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the GIMP package.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
5# Victor Dachev <vdachev@gmail.com>, 2005, 2006, 2007.
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gimp-tips trunk\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2007-06-07 03:44+0100\n"
13"PO-Revision-Date: 2007-06-20 11:45+0300\n"
14"Last-Translator: Victor Dachev <vdachev@gmail.com>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
20
21#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
22msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
23msgstr "<big>Добре дошли в програмата за обработка на изображения - GIMP!</big>"
24
25#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
26msgid ""
27"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
28"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
29"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
30"color."
31msgstr ""
32"<tt>Ctrl</tt>-натискане върху инструмента за запълване ще активира цвета на "
33"фона, вместо цвета за рисуване. По подобен начин ·<tt>Ctrl</tt>-натискане с пипетата "
34"задава цвета за фон, вместо този за рисуване."
35
36#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
37msgid ""
38"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
39"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
40"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
41msgstr ""
42"<tt>Ctrl</tt>-натискане върху предварителния прегледа на маската на слоя в "
43"менюто със слоевете превключва ефекта на маската. <tt>Alt</tt>-натискане "
44"върху предварителния преглед на маската в менюто със слоеве превключва видимостта "
45"на маската директно."
46
47#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
48msgid ""
49"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
50"degree angles."
51msgstr ""
52"<tt>Ctrl</tt>-влачене си инструмента за завъртане ще ограничи въртенето на "
53"стъпки с ъгъл по 15 градуса."
54
55#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
56msgid ""
57"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
58"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
59msgstr ""
60"<tt>Shift</tt>-натискане върху иконката с око в прозореца със слоевете ще "
61"скрие всички слоеве освен този. <tt>Shift</tt>-отново ще ги визуализира пак."
62
63#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
64msgid ""
65"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
66"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
67"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
68"use the menus to do the same."
69msgstr ""
70"Плаващата селекция трябва да бъде прикрепена към нов слой или последният "
71"активен такъв преди да се прави друго с изображението. Може да се използва "
72"натискане върху бутоните „Нов слой“ или „Фиксиране на плаващ слой“; в "
73"прозореца със слоевете или менютата."
74
75#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
76msgid ""
77"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
78"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
79"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
80"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
81"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
82"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
83"shortcuts."
84msgstr ""
85"Ако се включи &quot;Използване на динамични бързи клавиши&quot; в настройките, могат "
86"да се задават нови бързи клавиши. Това се прави като се активира менюто, "
87"избира се действие и се натиска желаната клавишна комбинация. Ако &quot;Запазване "
88"на бързите клавиши при излизане&quot; е включено, те ще бъдат запазвани при "
89"излизане от GIMP. Вероятно бихте изключили &quot;Динамични клавишни комбинации&quot; "
90"след това за да предотвратите случайно задаване/презадаване на комбинации."
91
92#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
93msgid ""
94"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
95"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
96"off the image with the Move tool."
97msgstr ""
98"Щракване върху водач и влачене ще създаде водач върху изображението. Всички "
99"влачени селекции ще се прилепват към водачите. Можете да премахвате "
100"водачите, като ги влачите извън изображението с инструмента за преместване."
101
102#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
103msgid ""
104"GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
105"experiment."
106msgstr ""
107"GIMP позволява да се отменят повечето промени по изображението, така че "
108"можете спокойно да експериментирате."
109
110#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
111msgid ""
112"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
113"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
114"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
115msgstr ""
116"GIMP поддържа gzip компресия в движение. Просто добавете <tt>.gz</tt> (или "
117"<tt>.bz2</tt>, ако имате инсталиран bzip2) към името на файла и "
118"изображението ще се запази в компресиран вид. Разбира се, работи и "
119"отварянето на компресирани изображения."
120
121#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
122msgid ""
123"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
124"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
125"their contents."
126msgstr ""
127"GIMP  за по-лесна организация на изображението. Представете си ги като пакет "
128"плаки или диапозитиви, когато погледнете през пакета можете да видите цялото "
129"изображение."
130
131#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
132msgid ""
133"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
134"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
135"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
136msgstr ""
137"Ако името на слоя в прозореца със слоеве е показано <b>удебелено</b>, значи "
138"този слой няма канал за прозрачност. Можете да добавите такъв със Слой→"
139"Прозрачност→Добавяне на канал за прозрачност."
140
141#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
142msgid ""
143"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
144"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
145"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
146"with the Curves tool (Colors→Curves)."
147msgstr ""
148"Ако някои от сканираните изображения не изглеждат достатъчно цветни, можете "
149"лесно подобрите тоналността им с бутона &quot;Автоматично&quot; на инструмента за нива "
150"(Цветове→Нива). Ако все още не ви харесва, можете да го "
151"коригирате със инструмента за криви (Цветове→Криви)."
152
153#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
154msgid ""
155"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
156"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
157"the Eraser or the Smudge tool."
158msgstr ""
159"Ако очертаете пътека (Редактиране→Очертаване на пътеката), инструментите "
160"за рисуване ще се използват с текущите си настройки. Можете да използвате "
161"рисуването в режим на преливка или дори инструментите за триене и замазване."
162
163#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
164msgid ""
165"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
166"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
167msgstr ""
168"Ако екранът ви е претупан, можете да натиснете <tt>Tab</tt> в прозореца "
169"на изображението за да превключите видимостта на кутията с инструменти "
170"и другите диалози."
171
172#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
173msgid ""
174"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
175"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
176"in to work on the whole image."
177msgstr ""
178"Повечето приставки работят върху активния слой от активното изображение. "
179"В някой случаи се налага да слеете всички слоеве (Изображение→Изравняване на "
180"изображението) ако искате филтъра да работи върху цялото изображение."
181
182#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
183msgid ""
184"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
185"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
186"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
187"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
188msgstr ""
189"Не всички филтри работят върху всички типове изображения. Това се маркира със "
190"сиво в менюто. Може да се наложи да промените цветовия модел на изображението "
191"в ЧЗС (Изображение→Тип→ЧЗС), да добавите канал за прозрачност (Слой→Прозрачност→"
192"Добавяне на канал за прозрачност) или да го изравните (Изображение→Изравняване на "
193"изображението)."
194
195#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
196msgid ""
197"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
198"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
199"tt> before making a selection subtracts from the current one."
200msgstr ""
201"Натискането и задържането на клавиш <tt>Shift</tt> преди селектиране ви "
202"позволява да добавите нова селекция, вместо да подмените старата. "
203"Използването на <tt>Ctrl</tt> преди селектиране изважда селектираното от "
204"старата селекция."
205
206#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
207msgid ""
208"To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
209"ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
210"guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
211"intersection of the guides, and the resulting selection will just touch the "
212"guides."
213msgstr ""
214"За създаване на кръгова селекция, задръжте <tt>Shift</tt> по време на "
215"елипсовидно избиране. За да позиционирате кръг прецизно, можете да влачите "
216"хоризонталните и вертикални водачи до кръга, който искате да изберете, "
217"поставите показалеца в пресечната точка на водачите и получената селекция ще "
218"се напасне по водачите."
219
220#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
221msgid ""
222"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
223"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
224"the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
225"completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
226msgstr ""
227"Когато запазвате изображение, над което ще работите отново по-късно, можете "
228"да изберете XCF - формата на GIMP (използвайки разширение <tt>.xcf</tt>). "
229"Това запазва слоевете и всичко от вашата работа. След като веднъж проекта е "
230"завършен, можете да го запазите като JPEG, PNG, GIF..."
231
232#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
233msgid ""
234"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
235"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already."
236msgstr ""
237"Можете да прецизирате или преместите селекция със <tt>Alt</tt> и влачене. "
238"Ако така се мести целият прозорец, мениджъра на прозорци вече използва "
239"клавиша<tt>Alt</tt>."
240
241#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
242msgid ""
243"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
244"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
245"selections."
246msgstr ""
247"Можете да създавате и променяте комплексни селекции с инструмента за пътеки. "
248"Дилалогът на пътеките ви позволява да работите по няколко пътеки и да ги "
249"превърнете в селекции."
250
251#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
252msgid ""
253"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
254"This will create a new image containing only that layer."
255msgstr ""
256"Мажете да влачите слой от прозореца със слоеве и да го пуснете върху кутията "
257"с инструменти. Това ще създаде ново изображение, съдържащо само този слой."
258
259#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
260msgid ""
261"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
262"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
263"fill the current selection with that color."
264msgstr ""
265"Можете да влачите и пускате много неща в GIMP. Например влаченето на цвят от "
266"кутията с инструменти или палитрата с цветовете и пускането му върху "
267"изображение, ще запълни селекцията с този цвят."
268
269#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
270msgid ""
271"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
272"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
273"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
274msgstr ""
275"Можете да рисуване прости квадрати или кръгове с Редактиране→Очертаване на "
276"селекцията. Това очертава границите на текущата селекция. По-сложни форми могат "
277"за бъдат рисувани с инструмента за Пътеки или Филтри→Генериране→Gfig."
278
279#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
280msgid ""
281"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
282"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
283msgstr ""
284"Можете да получите контекстночувствителна помощ за повечето възможности на "
285"GIMP като натиснете F1 по всяко време. Работи и в менюта."
286
287#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
288msgid ""
289"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
290"a layer in the Layers dialog."
291msgstr ""
292"Можете да направите много неща със слоеве като натиснете текстовия етикет на "
293"слоя в прозореца със слоевете."
294
295#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
296msgid ""
297"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
298"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
299"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
300"selection."
301msgstr ""
302"Можете да запазвате селекция като канал (Избиране→Запазване като "
303"канал) и да редактирате канала със инструментите за рисуване.Чрез използване "
304"на бутоните в прозореца за канали, можете да промените видимостта на новия "
305"канал или да го превърнете в селекция."
306
307#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:29
308msgid ""
309"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
310"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
311msgstr ""
312"Можете да използвате <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt>> за да преминавате в "
313"различните слоеве на изображението (ако мениджъра на прозорци не е "
314"конфигуриран да използва тази комбинация за друго...)."
315
316#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:30
317msgid ""
318"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
319"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
320msgstr ""
321"Можете да използвате средния бутон на мишката за да се движите по "
322"изображението (или да задържите <tt>Интервал<tt>, докато движите мишката) ."
323
324#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:31
325msgid ""
326"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
327"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
328"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
329"it back to a normal selection."
330msgstr ""
331"Можете да използвате инструментите за рисуване за да промените селекцията. "
332"Натиснете бутона „Превключване на бързата маска“ в долният ляв ъгъл под "
333"изображението. Променяте селекцията с рисуване и натискате бутона отново за "
334"да се върнете в режим на селекция."
335
336#~ msgid ""
337#~ "<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog "
338#~ "toggles viewing the mask directly."
339#~ msgstr ""
340#~ "<tt>Alt</tt>-щракване върху предварителния прегледа на маската на слоя в "
341#~ "прозореца със слоевете превключва директно видимостта на маската."
342
343#~ msgid ""
344#~ "When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</"
345#~ "tt>-click will draw a straight line from your last drawing point to your "
346#~ "current cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will "
347#~ "be constrained to 15 degree angles."
348#~ msgstr ""
349#~ "Когато използвате инструмент за рисуване (Четка, Спрей или Молив), можете "
350#~ "да натиснете със задържан <tt>Shift</tt> за да нарисувате права линия от "
351#~ "последната точка на рисуване до новата позиция на показалеца. Ако също "
352#~ "така задържите <tt>Ctrl</tt> линията ще бъде ограничена до ъгли от 15 "
353#~ "градуса."
354
355#~ msgid ""
356#~ "You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and "
357#~ "dragging left and right."
358#~ msgstr ""
359#~ "Можете да настроите обхвата на меката селекция като натиснете и я влачите "
360#~ "наляво и надясно."
361
362#~ msgid ""
363#~ "You can press or release the <tt>Shift</tt> and <tt>Ctrl</tt> keys while "
364#~ "you are making a selection in order to constrain it to a square or a "
365#~ "circle, or to have it centered on its starting point."
366#~ msgstr ""
367#~ "Можете да натискате и освобождавате клавишите <tt>Shift</tt> и <tt>Ctrl</"
368#~ "tt> докато създавате селекция, за да я ограничите до квадрат или кръг или "
369#~ "да я направите центрирана спрямо началната точка."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.