source: gnome/gnome-2-22/gnome-session.gnome-2-22.bg.po @ 1464

Last change on this file since 1464 was 1464, checked in by Александър Шопов, 14 years ago

gnome-session: подаден в trunk и gnome-2-22

File size: 26.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-session po-file.
2# Copyright (C) 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# Pavel Cholakov <pavel@linux.zonebg.com>, 2001.
4# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2005, 2006, 2007.
6# Vladimir  Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004
7# Peter Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004
8# Vladimir "Kaladan" Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
9# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
10#
11#
12msgid ""
13msgstr ""
14"Project-Id-Version: gnome-session gnome-2-22\n"
15"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16"POT-Creation-Date: 2008-04-24 00:07+0300\n"
17"PO-Revision-Date: 2008-04-22 16:41+0300\n"
18"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
19"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
20"MIME-Version: 1.0\n"
21"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
24
25#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:1
26msgid "Allow TCP connections"
27msgstr "Позволяване на връзки по TCP"
28
29#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:2
30msgid ""
31"For security reasons, on platforms which have _IceTcpTransNoListen() "
32"(XFree86 systems), gnome-session does not listen for connections on TCP "
33"ports. This option will allow connections from (authorized) remote hosts. "
34"gnome-session must be restarted for this to take effect."
35msgstr ""
36"Поради причини свързани със сигурността, на платформи, които притежават "
37"функцията _IceTcpTransNoListen() (системите с XFree86), gnome-session не "
38"слуша за връзки на портовете на TCP. Тази настройка позволява връзки от "
39"(упълномощени) отдалечени машини. gnome-session трябва да се рестартира, за "
40"да влезе тази настройка в сила."
41
42#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:3
43msgid "If enabled, gnome-session will prompt the user before ending a session."
44msgstr "Ако е включено, gnome-session ще предупреди преди да приключи сесия."
45
46#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:4
47msgid ""
48"If enabled, gnome-session will save the session automatically. Otherwise, "
49"the logout dialog will have an option to save the session."
50msgstr ""
51"Ако е включено, gnome-session ще запазва сесията автоматично. В противен "
52"случай диалогът при излизане от средата ще дава възможност за записване на "
53"сесията."
54
55#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:5
56msgid "Logout prompt"
57msgstr "Питане при изход"
58
59#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:6
60msgid "Preferred Image to use for login splash screen"
61msgstr ""
62"Предпочитаното изображение, което да се показва при зареждането на GNOME."
63
64#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:7
65msgid "Save sessions"
66msgstr "Запазване на сесиите"
67
68#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:8
69msgid "Selected option in the log out dialog"
70msgstr "Избраната настройка в прозореца за изход"
71
72#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:9
73msgid "Show the splash screen"
74msgstr "Показване на изображение по време на зареждането на GNOME"
75
76#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:10
77msgid "Show the splash screen when the session starts up"
78msgstr "Показване на прозореца със зареждането в началото на сесията"
79
80#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:11
81msgid ""
82"This is a relative path value based off the $datadir/pixmaps/ directory. Sub-"
83"directories and image names are valid values. Changing this value will "
84"effect the next session login."
85msgstr ""
86"Това е относителен път на базата на папката $datadir/pixmaps/. Валидни имена "
87"са подпапки и имена на изображения. Промяната на тази стойност ще е валидна "
88"за следващото влизане в системата."
89
90#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:12
91msgid ""
92"This is the option that will be selected in the logout dialog, valid values "
93"are \"logout\" for logging out, \"shutdown\" for halting the system and "
94"\"restart\" for restarting the system."
95msgstr ""
96"Това ще е настройката, която ще бъде избрана в прозореца за изход. Валидни "
97"стойности са „logout“ за изход, „shutdown“ за спиране на системата и "
98"„restart“ за рестартиране на системата."
99
100#: ../data/gnome.desktop.in.h:1
101msgid "GNOME"
102msgstr "GNOME"
103
104#: ../data/gnome.desktop.in.h:2
105msgid "This session logs you into GNOME"
106msgstr "Влизане в GNOME"
107
108#: ../data/session-properties.desktop.in.in.h:1
109msgid "Configure your sessions"
110msgstr "Настройки на сесиите"
111
112#: ../data/session-properties.desktop.in.in.h:2
113msgid "Sessions"
114msgstr "Сесии"
115
116#: ../gnome-session/gsm-at-startup.c:39
117msgid ""
118"Assistive technology support has been requested for this session, but the "
119"accessibility registry was not found. Please ensure that the AT-SPI package "
120"is installed. Your session has been started without assistive technology "
121"support."
122msgstr ""
123"За тази сесия са поискани помощни технологии, но не е открит регистър за "
124"тях. Проверете дали пакетът AT-SPI е инсталиран. Сесията ви е стартирана без "
125"поддръжка на помощни технологии."
126
127#: ../gnome-session/gsm-client-editor.c:123
128msgid "_Order:"
129msgstr "_Ред:"
130
131#: ../gnome-session/gsm-client-editor.c:125
132msgid "The order in which applications are started in the session."
133msgstr "Редът за стартиране на програми от тази сесия."
134
135#: ../gnome-session/gsm-client-editor.c:133
136msgid "What happens to the application when it exits."
137msgstr "Какво се случва с програмата при нейното спиране."
138
139#: ../gnome-session/gsm-client-editor.c:134
140msgid "_Style:"
141msgstr "_Стил:"
142
143#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:44
144msgid "Inactive"
145msgstr "Неактивна"
146
147#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:44
148msgid "Waiting to start or already finished."
149msgstr "Чака за да започне или вече е приключила."
150
151#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:46
152msgid "Starting"
153msgstr "Стартира се"
154
155#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:46
156msgid "Started but has not yet reported state."
157msgstr "Стартирана, но без отговор за състоянието."
158
159# ###
160#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:48
161msgid "Running"
162msgstr "Изпълнява се"
163
164#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:48
165msgid "A normal member of the session."
166msgstr "Нормален член на сесията."
167
168# ###
169#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:50
170msgid "Saving"
171msgstr "Запазване"
172
173#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:50
174msgid "Saving session details."
175msgstr "Запазване на сесията."
176
177#. FIXME find better icon
178#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:53
179msgid "Unknown"
180msgstr "Неизвестно"
181
182#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:53
183msgid "State not reported within timeout."
184msgstr "Без отговор за състоянието в дадения интервал от време"
185
186#. FIXME find icon
187#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:60
188msgid "Normal"
189msgstr "Нормален"
190
191#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:60
192msgid "Unaffected by logouts but can die."
193msgstr "Не се влияе от изходи, но може да умре"
194
195#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:62
196msgid "Restart"
197msgstr "Рестартиране"
198
199#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:62
200msgid "Never allowed to die."
201msgstr "Без позволение да умира."
202
203#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:64
204msgid "Trash"
205msgstr "Кошче"
206
207#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:64
208msgid "Discarded on logout and can die."
209msgstr "Отхвърляне при изход и може да умре."
210
211#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:66
212msgid "Settings"
213msgstr "Настройки"
214
215#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:66
216msgid "Always started on every login."
217msgstr "Винаги стартирана при всяко влизане."
218
219#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:190
220msgid "Order"
221msgstr "Ред"
222
223#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:197
224msgid "Style"
225msgstr "Стил"
226
227#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:204
228msgid "State"
229msgstr "Състояние"
230
231#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:211
232#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:284
233msgid "Program"
234msgstr "Програма"
235
236#.
237#. * it would be nice to have a dialog which either:
238#. *
239#. * 1.  lets you change the message on it
240#. * 2.  lets you append messages and has a "history"
241#. *
242#. * for now, we just kill the old dialog and pop up a new one.
243#.
244#: ../gnome-session/gsm-gsd.c:47
245msgid ""
246"There was an error starting the GNOME Settings Daemon.\n"
247"\n"
248"Some things, such as themes, sounds, or background settings may not work "
249"correctly."
250msgstr ""
251"Има грешка при стартиране на сървъра за настройки на GNOME.\n"
252"\n"
253"Някои неща - теми, звуци или настройки на фона на екрана, може да не работят "
254"правилно."
255
256#: ../gnome-session/gsm-gsd.c:59
257msgid ""
258"\n"
259"\n"
260"The last error message was:\n"
261"\n"
262msgstr ""
263"\n"
264"\n"
265"Последното съобщение за грешка беше:\n"
266"\n"
267
268#: ../gnome-session/gsm-gsd.c:64
269msgid ""
270"\n"
271"\n"
272"GNOME will still try to restart the Settings Daemon next time you log in."
273msgstr ""
274"\n"
275"\n"
276"GNOME ще опита да рестартира сървъра за настройки при следващото ви влизане."
277
278#: ../gnome-session/gsm-gsd.c:162
279msgid "The Settings Daemon restarted too many times."
280msgstr "Сървърът за настройки е рестартиран твърде много пъти."
281
282#. Name is mandatory and might not be set by the caller
283#: ../gnome-session/gsm-keyfile.c:43
284msgid "No Name"
285msgstr "Без име"
286
287#: ../gnome-session/gnome-session-remove.c:50
288msgid "List registered clients, then exit"
289msgstr ""
290"Списък с регистрираните клиенти и спиране на\n"
291"                                    програмата"
292
293#: ../gnome-session/gnome-session-remove.c:52
294msgid "PROGRAM..."
295msgstr "ПРОГРАМА…"
296
297#: ../gnome-session/gnome-session-remove.c:176
298#, c-format
299msgid ""
300"You must specify at least one program to remove. You can list the programs "
301"with --list.\n"
302msgstr ""
303"Трябва да укажете поне една програма, която да премахнете. За получаване на\n"
304"списъка с програмите използвайте опцията „--list“.\n"
305
306#: ../gnome-session/gnome-session-remove.c:183
307#, c-format
308msgid "Error: could not connect to the session manager\n"
309msgstr "Грешка: свързването с мениджъра на сесии е неуспешно\n"
310
311#: ../gnome-session/gnome-session-remove.c:197
312#, c-format
313msgid "Currently registered clients:\n"
314msgstr "Текущо регистрирани клиенти:\n"
315
316#: ../gnome-session/gnome-session-remove.c:207
317#, c-format
318msgid "Couldn't find program %s in session\n"
319msgstr "Програмата %s не бе открита в сесията.\n"
320
321#. At least try to tell the user something.
322#: ../gnome-session/ice.c:355
323#, c-format
324msgid ""
325"The GNOME session manager cannot start properly.  Please report this as a "
326"GNOME bug. Please include this ICE failure message in the bug report:  '%"
327"s'.  Meanwhile you could try logging in using the failsafe session."
328msgstr ""
329"Мениджърът за сесии на GNOME не стартира успешно. Докладвайте това в "
330"системата за грешки на GNOME. Включете следното съобщение аз грешка от ICE: "
331"„%s“. Междувременно можете да се опитате да влезете в аварийната сесия."
332
333#: ../gnome-session/ice.c:514
334#, c-format
335msgid ""
336"The GNOME session manager was unable to lock the file '%s'.  Please report "
337"this as a GNOME bug.  Sometimes this error may occur if the file's directory "
338"is unwritable, you could try logging in via the failsafe session and "
339"ensuring that it is."
340msgstr ""
341"Мениджърът на сесиите на GNOME не успя да заключи файла „%s“. Докладвайте "
342"този проблем в системата за грешки на GNOME. Понякога причината за тази "
343"грешка е, че нямата права за запис в папката, в която е файла. Можете да "
344"влезете с аварийна сесия и да проверите дали това не е така."
345
346#: ../gnome-session/ice.c:541
347#, c-format
348msgid ""
349"The GNOME session manager was unable to read the file: '%s'.  If this file "
350"exists it must be readable by you for GNOME to work properly.  Try logging "
351"in with the failsafe session and removing this file."
352msgstr ""
353"Мениджърът за сесиите на GNOME не успя да прочете файла: „%s“. Ако файлът "
354"съществува, трябва да имате права за четене, за да може GNOME да работи "
355"правилно. Опитайте се да влезете в аварийна сесия и да изтриете файла."
356
357#: ../gnome-session/ice.c:586
358#, c-format
359msgid ""
360"Could not write to file '%s'.  This file must be writable in order for GNOME "
361"to function properly.  Try logging in with the failsafe session and removing "
362"this file.  Also make sure that the file's directory is writable."
363msgstr ""
364"Мениджърът за сесиите на GNOME не успя да запази файла: „%s“. Трябва да "
365"имате права за запис, за да може GNOME да работи правилно. Опитайте се да "
366"влезете в аварийна сесия и да изтриете файла. Това ще ви позволи и да "
367"проверите дали имате права за запис на папката, в която е файла."
368
369#: ../gnome-session/logout.c:392
370msgid "Are you sure you want to log out?"
371msgstr "Сигурни ли сте, че искате да излезете?"
372
373#: ../gnome-session/logout.c:409
374msgid "Remember running applications"
375msgstr "Запомняне на стартираните приложения"
376
377#: ../gnome-session/logout.c:432
378msgid "Action"
379msgstr "Действие"
380
381#: ../gnome-session/logout.c:449
382msgid "_Log out"
383msgstr "_Изход"
384
385#: ../gnome-session/logout.c:456
386msgid "Sh_ut down"
387msgstr "С_пиране на компютъра"
388
389#: ../gnome-session/logout.c:464
390msgid "_Restart the computer"
391msgstr "_Рестартиране на компютъра"
392
393#: ../gnome-session/main.c:87
394msgid "Specify a session name to load"
395msgstr "Името на сесията, която да се зареди"
396
397#: ../gnome-session/main.c:87 ../gnome-session/gnome-session-save.c:48
398msgid "NAME"
399msgstr "ИМЕ"
400
401#: ../gnome-session/main.c:88
402msgid "Only read saved sessions from the default.session file"
403msgstr ""
404"Прочитане само на запазените сесии от файла\n"
405"                                    default.session"
406
407#: ../gnome-session/main.c:89
408msgid "Millisecond period spent waiting for clients to register (0=forever)"
409msgstr ""
410"Време за изчакване на клиентите да се\n"
411"                                    регистрират (0=до безкрайност) [ms]"
412
413#: ../gnome-session/main.c:89 ../gnome-session/main.c:90
414#: ../gnome-session/main.c:91
415msgid "DELAY"
416msgstr "ЗАБАВЯНЕ"
417
418#: ../gnome-session/main.c:90
419msgid "Millisecond period spent waiting for clients to respond (0=forever)"
420msgstr ""
421"Време за изчакване на клиентите да отговорят\n"
422"                                    (0=до безкрайност) [ms]"
423
424#: ../gnome-session/main.c:91
425msgid "Millisecond period spent waiting for clients to die (0=forever)"
426msgstr ""
427"Време за изчакване на клиентите да умрат\n"
428"                                    (0=до безкрайност) [ms]"
429
430#: ../gnome-session/main.c:167
431msgid "This session is running as a privileged user"
432msgstr "Тази сесия е на потребител с големи права"
433
434#: ../gnome-session/main.c:169
435msgid ""
436"Running a session as a privileged user should be avoided for security "
437"reasons. If possible, you should log in as a normal user."
438msgstr ""
439"Поради причини свързани със сигурността трябва да избягвате да пускате сесия "
440"като потребител с големи права. Ако е възможно, трябва да влезете като "
441"нормален потребител."
442
443#: ../gnome-session/main.c:173
444msgid "_Continue"
445msgstr "_Продължаване"
446
447#: ../gnome-session/main.c:257
448#, c-format
449msgid ""
450"The session might encounter issues if the computer clock is not properly "
451"configured. Please consider adjusting it.\n"
452"\n"
453"Current date is <b>%s</b>."
454msgstr ""
455"Може да се появят проблеми със сесията, ако часовникът на компютъра не е "
456"настроен. Опитайте се да го сверите.\n"
457"\n"
458"Днешната дата е <b>%s</b>."
459
460#: ../gnome-session/main.c:376
461#, c-format
462msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
463msgstr "Неуспешно пускане на инструмента за настройване на точното време: %s"
464
465#: ../gnome-session/main.c:407
466msgid "The computer clock appears to be wrong"
467msgstr "Часовникът на компютъра изглежда не е точен"
468
469#: ../gnome-session/main.c:414
470msgid "_Ignore"
471msgstr "_Игнориране"
472
473#: ../gnome-session/main.c:415
474msgid "_Adjust the Clock"
475msgstr "_Сверяване на часовника"
476
477#: ../gnome-session/main.c:552
478#, c-format
479msgid ""
480"Could not look up internet address for %s.\n"
481"This will prevent GNOME from operating correctly.\n"
482"It may be possible to correct the problem by adding\n"
483"%s to the file /etc/hosts."
484msgstr ""
485"Адресът на %s в Интернет не може да бъде открит.\n"
486"Това ще попречи на GNOME да работи нормално.\n"
487"Проблемът може и да се оправи чрез добавяне на\n"
488"%s във файла /etc/hosts."
489
490#: ../gnome-session/main.c:559
491msgid "Log in Anyway"
492msgstr "Влизане въпреки всичко"
493
494#: ../gnome-session/main.c:560
495msgid "Try Again"
496msgstr "Отново"
497
498#: ../gnome-session/main.c:694
499msgid "- Manage the GNOME session"
500msgstr "- управление на сесиите на GNOME"
501
502#: ../gnome-session/manager.c:513
503msgid "Wait abandoned due to conflict."
504msgstr "Чакането е преустановено поради конфликт."
505
506#: ../gnome-session/manager.c:1021
507#, c-format
508msgid "No response to the %s command."
509msgstr "Няма отговор на командата %s."
510
511#: ../gnome-session/manager.c:1022
512msgid "The program may be slow, stopped or broken."
513msgstr "Програмата може да е бавна, спряна или развалена."
514
515#: ../gnome-session/manager.c:1023
516msgid "You may wait for it to respond or remove it."
517msgstr "Може да почакате да отговори или да я премахнете."
518
519#: ../gnome-session/manager.c:1749
520msgid "Restart abandoned due to failures."
521msgstr "Рестартирането е прекратено поради грешки."
522
523#: ../gnome-session/manager.c:1945
524msgid "A session shutdown is in progress."
525msgstr "В момента тече край на сесия."
526
527#: ../gnome-session/gnome-session-save.c:48
528msgid "Set the current session name"
529msgstr "Задаване на името на текущата сесия"
530
531#: ../gnome-session/gnome-session-save.c:49
532msgid "Kill session"
533msgstr "Убиване на сесията"
534
535#: ../gnome-session/gnome-session-save.c:50
536msgid "Use dialog boxes for errors"
537msgstr "Употреба на диалогови прозорци за грешки"
538
539#: ../gnome-session/gnome-session-save.c:51
540msgid "Do not require confirmation"
541msgstr "Да не се иска потвърждение"
542
543#: ../gnome-session/gnome-session-save.c:149
544#: ../gnome-session/gnome-session-save.c:187
545msgid "Could not connect to the session manager"
546msgstr "Свързването с мениджъра на сесии е неуспешно"
547
548#: ../gnome-session/gnome-session-save.c:172
549msgid "- Save the current session"
550msgstr "- запазване на текущата сесия"
551
552#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:154
553msgid "Save changes to the current session before closing?"
554msgstr "Да се запазят ли промените в текущата сесия?"
555
556#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:156
557msgid "If you don't save, changes will be discarded."
558msgstr "Ако не запазите промените, те ще бъдат изгубени."
559
560#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:159
561msgid "_Close without Saving"
562msgstr "_Затваряне без запазване"
563
564#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:224
565msgid "Sessions Preferences"
566msgstr "Настройки на сесиите"
567
568#. non-session managed startup programs
569#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:250
570msgid "Additional startup _programs:"
571msgstr "Допълнителни _начални програми:"
572
573#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:275
574msgid "Enabled"
575msgstr "Включена"
576
577#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:319
578msgid "Startup Programs"
579msgstr "Начални програми"
580
581#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:326
582msgid "Current Session"
583msgstr "Текуща сесия"
584
585#. Autosave
586#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:337
587msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
588msgstr ""
589"_Автоматично запомняне на стартираните приложения при излизане от системата"
590
591#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:353
592msgid "_Remember Currently Running Applications"
593msgstr "_Запомняне на текущо стартираните приложения"
594
595#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:361
596msgid "Session Options"
597msgstr "Настройки на сесия"
598
599#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:457
600msgid "Your session has been saved."
601msgstr "Сесията ви е запазена."
602
603#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:500
604#, c-format
605msgid "could not connect to the session manager\n"
606msgstr "свързването с мениджъра на сесии е неуспешно\n"
607
608#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:506
609#, c-format
610msgid "session manager does not support GNOME extensions\n"
611msgstr "мениджърът на сесиите не поддържа разширенията на GNOME\n"
612
613#: ../gnome-session/session-properties.c:51
614msgid "Remove the currently selected client from the session."
615msgstr "Премахване на избрания клиент от сесията."
616
617#: ../gnome-session/session-properties.c:57
618msgid "Apply changes to the current session"
619msgstr "Прилагане на промените в текущата сесия"
620
621#: ../gnome-session/session-properties.c:63
622msgid "The list of programs in the session."
623msgstr "Списък с програми в сесията."
624
625#: ../gnome-session/session-properties.c:89
626msgid "Currently running _programs:"
627msgstr "Текущо работещи _програми:"
628
629#: ../gnome-session/splash-widget.c:44
630msgid "Sawfish Window Manager"
631msgstr "Мениджър на прозорци Sawfish"
632
633#: ../gnome-session/splash-widget.c:45
634msgid "Metacity Window Manager"
635msgstr "Мениджър на прозорци Metacity"
636
637#: ../gnome-session/splash-widget.c:46
638msgid "Window Manager"
639msgstr "Мениджър на прозорци"
640
641#: ../gnome-session/splash-widget.c:47
642msgid "The Panel"
643msgstr "Панелът"
644
645#: ../gnome-session/splash-widget.c:48
646msgid "Nautilus"
647msgstr "Файлов мениджър (Nautilus)"
648
649#: ../gnome-session/splash-widget.c:49
650msgid "Desktop Settings"
651msgstr "Настройки на средата"
652
653#: ../gnome-session/startup-programs.c:348
654msgid "No description"
655msgstr "Без описание"
656
657#: ../gnome-session/startup-programs.c:409
658msgid "Select Command"
659msgstr "Избор на команда"
660
661#: ../gnome-session/startup-programs.c:471
662msgid "_Name:"
663msgstr "_Име:"
664
665#: ../gnome-session/startup-programs.c:486
666msgid "Co_mmand:"
667msgstr "_Команда:"
668
669#: ../gnome-session/startup-programs.c:498
670msgid "_Browse..."
671msgstr "_Разглеждане…"
672
673#: ../gnome-session/startup-programs.c:510
674msgid "Comm_ent:"
675msgstr "Ко_ментар:"
676
677#: ../gnome-session/startup-programs.c:538
678msgid "The name of the startup program cannot be empty"
679msgstr "Името на програмата за стартиране не може да бъде празно"
680
681#: ../gnome-session/startup-programs.c:540
682msgid "The startup command cannot be empty"
683msgstr "Името на командата за стартиране не може да бъде празно"
684
685#: ../gnome-session/startup-programs.c:546
686msgid "The startup command is not valid"
687msgstr "Името на командата за стартиране е неправилно"
688
689#: ../gnome-session/startup-programs.c:603
690msgid "Add Startup Program"
691msgstr "Добавяне на начална програма"
692
693#: ../gnome-session/startup-programs.c:647
694msgid "Edit Startup Program"
695msgstr "Редактиране на начална програма"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.