source: gnome/gnome-2-30/gcalctool.gnome-2-30.bg.po @ 2063

Last change on this file since 2063 was 2063, checked in by Александър Шопов, 12 years ago

rhythmbox, network-manager-applet: подадени в master; gcalctool: подаден в master и gnome-2-30; gnome-2-28: клонът отива в историята

File size: 53.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gcalctool po-file.
2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
4# Rostislav Raikov <zbrox@dir.bg>, 2004.
5# Atanas Kosharov <webcrusader@gmail.com>, 2005.
6# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
7# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008, 2009.
8# Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2010.
9#
10msgid ""
11msgstr ""
12"Project-Id-Version: gaclctool master\n"
13"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14"POT-Creation-Date: 2010-02-23 09:22+0200\n"
15"PO-Revision-Date: 2010-02-23 09:22+0200\n"
16"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
17"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
22
23#. Payment Period Dialog: Button to calculate result
24#: ../data/financial.ui.h:2
25msgid "C_alculate"
26msgstr "_Изчисляване"
27
28#. Gross Profit Margin Dialog: Label before cost input
29#: ../data/financial.ui.h:4
30msgid "C_ost:"
31msgstr "_Разход:"
32
33#. Periodic Payment Dialog: Description of calculation
34#: ../data/financial.ui.h:6
35msgid ""
36"Calculates the amount of the periodic payment of a loan, where payments are "
37"made at the end of each payment period. "
38msgstr ""
39"Изчисляване на размера на периодично изплащане на заем, като плащанията се "
40"извършват в края на всеки период."
41
42#. Sum-of-the-Years'-Digits Depreciation Dialog: Description of calculation
43#: ../data/financial.ui.h:8
44msgid ""
45"Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of "
46"time, using the Sum-of-the-Years'-Digits method. This method of depreciation "
47"accelerates the rate of depreciation, so that more depreciation expense "
48"occurs in earlier periods than in later ones. The useful life is the number "
49"of periods, typically years, over which an asset is depreciated. "
50msgstr ""
51"Изчисляване на амортизацията на актив за определен период, като се полза "
52"метода на увеличаващата се сума на числата. При този метод увеличението на "
53"амортизационните отчисления се засилва. По-голямата част от амортизацията се "
54"начислява в по-ранните периоди. Срокът на годност е броят периоди, най-често "
55"години, през които активът се амортизира."
56
57#. Double-Declining Depreciation Dialog: Description of calculation
58#: ../data/financial.ui.h:10
59msgid ""
60"Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of "
61"time, using the double-declining balance method."
62msgstr ""
63"Изчисляване на амортизацията на актив за определен период, като се полза "
64"метода на намаляващия се остатък."
65
66#. Future Value Dialog: Description of calculation
67#: ../data/financial.ui.h:12
68msgid ""
69"Calculates the future value of an investment based on a series of equal "
70"payments at a periodic interest rate over the number of payment periods in "
71"the term."
72msgstr ""
73"Изчисляване на бъдещата стойност на инвестиция от еднакви суми с лихвен "
74"процент на период на база периодите в срока."
75
76#. Compounding Term Dialog: Description of calculation
77#: ../data/financial.ui.h:14
78msgid ""
79"Calculates the number of compounding periods necessary to increase an "
80"investment of present value to a future value, at a fixed interest rate per "
81"compounding period."
82msgstr ""
83"Изчисляване на времето в брой периоди, необходимо за увеличаването на "
84"днешната стойност на инвестиция в бъдеща при фиксиран лихвен процент на "
85"период и сложна лихва."
86
87#. Payment Period Dialog: Description of calculation
88#: ../data/financial.ui.h:16
89msgid ""
90"Calculates the number of payment periods that are necessary during the term "
91"of an ordinary annuity, to accumulate a future value, at a periodic interest "
92"rate."
93msgstr ""
94"Изчисляване на броя периодични плащания, които са необходими при плащане на "
95"анюитетни вноски за натрупване на бъдеща стойност при периодично начислявана "
96"лихва."
97
98#. Periodic Interest Rate Dialog: Description of calculation
99#: ../data/financial.ui.h:18
100msgid ""
101"Calculates the periodic interest necessary to increase an investment to a "
102"future value, over the number of compounding periods. "
103msgstr ""
104"Изчисляване на лихвеният процент, който ще увеличи сегашната стойност на "
105"инвестиция до бъдеща при периодично сложно олихвяване."
106
107#. Present Value Dialog: Description of calculation
108#: ../data/financial.ui.h:20
109msgid ""
110"Calculates the present value of an investment based on a series of equal "
111"payments discounted at a periodic interest rate over the number of payment "
112"periods in the term. "
113msgstr ""
114"Изчисляване на текущата стойност на инвестиция на равни вноски, които се "
115"сконтират с лихвен процент на период, и броя периоди за плащане в срока."
116
117#. Gross Profit Margin Dialog: Description of calculation
118#: ../data/financial.ui.h:22
119msgid ""
120"Calculates the resale price of a product, based on the product cost and the "
121"wanted gross profit margin."
122msgstr ""
123"Изчисляване на цената за препродажба на продукт на база разход и търсена "
124"норма на печалба."
125
126#. Straight-Line Depreciation Dialog: Description of calculation
127#: ../data/financial.ui.h:24
128msgid ""
129"Calculates the straight-line depreciation of an asset for one period. The "
130"straight-line method of depreciation divides the depreciable cost evenly "
131"over the useful life of an asset. The useful life is the number of periods, "
132"typically years, over which an asset is depreciated. "
133msgstr ""
134"Изчисляване на амортизацията на актив за определен период, като се полза "
135"линейния метод. При този метод амортизационната норма е постоянна, "
136"амортизируемата стойност се разпределя равномерно през срока на годност. "
137"Срокът на годност е броят периоди, най-често години, през които активът се "
138"амортизира."
139
140#. Title of Compounding Term dialog
141#: ../data/financial.ui.h:26
142msgid "Compounding Term"
143msgstr "Сложна лихва"
144
145#: ../data/financial.ui.h:27
146msgid ""
147"Converts between different currencies. Enter the amount and the currency you "
148"want to convert from on the upper row, and the currency you want to convert "
149"to on the lower row, and the amount will be displayed on the lower row."
150msgstr ""
151"Преобразуване на различни валути. В горния ред въведете желаната сума и "
152"валутата,  която желаете да преобразувате. В долния ред изберете валутата "
153"към, която ще става преобразуването и сумата ще бъде показана."
154
155#: ../data/financial.ui.h:28
156msgid "Currency Conversion"
157msgstr "Обръщане на валута"
158
159#. Title of Double-Declining Depreciation dialog
160#: ../data/financial.ui.h:30
161msgid "Double-Declining Depreciation"
162msgstr "Намаляващ остатък"
163
164#. Title of Future Value dialog
165#: ../data/financial.ui.h:32
166msgid "Future Value"
167msgstr "Бъдеща стойност"
168
169#. Payment Period Dialog: Label before future value input
170#: ../data/financial.ui.h:34
171msgid "Future _Value:"
172msgstr "_Бъдеща стойност:"
173
174#. Title of Gross Profit Margin dialog
175#: ../data/financial.ui.h:36
176msgid "Gross Profit Margin"
177msgstr "Брутна норма на печалба"
178
179#. Title of Payment Period dialog
180#: ../data/financial.ui.h:38
181msgid "Payment Period"
182msgstr "Период на плащане"
183
184#. Title of Periodic Interest Rate dialog
185#: ../data/financial.ui.h:40
186msgid "Periodic Interest Rate"
187msgstr "Лихвен процент на период"
188
189#. Payment Period Dialog: Label before periodic interest rate input
190#: ../data/financial.ui.h:42
191msgid "Periodic Interest _Rate:"
192msgstr "_Лихвен процент на период:"
193
194#. Title of Periodic Payment dialog
195#: ../data/financial.ui.h:44
196msgid "Periodic Payment"
197msgstr "Периодично плащане"
198
199#. Title of Present Value dialog
200#: ../data/financial.ui.h:46
201msgid "Present Value"
202msgstr "Текуща стойност"
203
204#. Periodic Interest Rate Dialog: Label before present value input
205#: ../data/financial.ui.h:48
206msgid "Present _Value:"
207msgstr "_Текуща стойност:"
208
209#. Title of Straight-Line Depreciation dialog
210#: ../data/financial.ui.h:50
211msgid "Straight-Line Depreciation"
212msgstr "Линейна амортизация"
213
214#. Title of Sum-of-the-Years'-Digits Depreciation dialog
215#: ../data/financial.ui.h:52
216msgid "Sum-of-the-Years'-Digits Depreciation"
217msgstr "Увеличаваща се сума на числата"
218
219#. Sum-of-the-Years'-Digits Depreciation Dialog: Label before cost input
220#: ../data/financial.ui.h:54
221msgid "_Cost:"
222msgstr "_Разходи:"
223
224#. Periodic Interest Rate Dialog: Label before future value input
225#: ../data/financial.ui.h:56
226msgid "_Future Value:"
227msgstr "_Бъдеща стойност:"
228
229#. Sum-of-the-Years'-Digits Depreciation Dialog: Label before life input
230#: ../data/financial.ui.h:58
231msgid "_Life:"
232msgstr "_Срок:"
233
234#. Gross Profit Margin Dialog: Label before margin input
235#: ../data/financial.ui.h:60
236msgid "_Margin:"
237msgstr "_Норма:"
238
239#. Present Value Dialog: Label before number of periods input
240#: ../data/financial.ui.h:62
241msgid "_Number of Periods:"
242msgstr "_Брой периоди:"
243
244#. Sum-of-the-Years'-Digits Depreciation Dialog: Label before period input
245#: ../data/financial.ui.h:64
246msgid "_Period:"
247msgstr "_Период:"
248
249#. Payment Period Dialog: Label before periodic payment input
250#: ../data/financial.ui.h:66
251msgid "_Periodic Payment:"
252msgstr "_Периодично плащане:"
253
254#. Periodic Payment Dialog: Label before principal input
255#: ../data/financial.ui.h:68
256msgid "_Principal:"
257msgstr "_Главница:"
258
259#. Sum-of-the-Years'-Digits Depreciation Dialog: Label before salvage input
260#: ../data/financial.ui.h:70
261msgid "_Salvage:"
262msgstr "_Остатъчна стойност"
263
264#. Periodic Interest Rate Dialog: Label before term input
265#: ../data/financial.ui.h:72
266msgid "_Term:"
267msgstr "_Период:"
268
269#. The label on the memory recall button
270#: ../data/gcalctool.ui.h:2
271msgid "&#x2190; R"
272msgstr "→ R"
273
274#. The label on the memory store button
275#: ../data/gcalctool.ui.h:4
276msgid "&#x2192; R"
277msgstr "← R"
278
279#. The label on the currency button
280#: ../data/gcalctool.ui.h:6
281msgid "&#xA4;$&#x20AC;"
282msgstr "¤$€"
283
284#. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 10 bits
285#: ../data/gcalctool.ui.h:8
286msgid "10 places"
287msgstr "10 места"
288
289#. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 11 bits
290#: ../data/gcalctool.ui.h:10
291msgid "11 places"
292msgstr "11 места"
293
294#. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 12 bits
295#: ../data/gcalctool.ui.h:12
296msgid "12 places"
297msgstr "12 места"
298
299#. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 13 bits
300#: ../data/gcalctool.ui.h:14
301msgid "13 places"
302msgstr "13 места"
303
304#. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 14 bits
305#: ../data/gcalctool.ui.h:16
306msgid "14 places"
307msgstr "14 места"
308
309#. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 15 bits
310#: ../data/gcalctool.ui.h:18
311msgid "15 places"
312msgstr "15 места"
313
314#. Word size combo: 16 bits
315#: ../data/gcalctool.ui.h:20
316msgid "16-bit"
317msgstr "16 бита"
318
319#. Word size combo: 32 bits
320#: ../data/gcalctool.ui.h:22
321msgid "32-bit"
322msgstr "32 бита"
323
324#. Word size combo: 64 bits
325#: ../data/gcalctool.ui.h:24
326msgid "64-bit"
327msgstr "64 бита"
328
329#. Word size combo: 8 bits
330#: ../data/gcalctool.ui.h:26
331msgid "8-bit"
332msgstr "8 бита"
333
334#. Label on the solve button (clicking this solves the displayed calculation)
335#: ../data/gcalctool.ui.h:28
336msgid "="
337msgstr "="
338
339#. Accessible name for the absolute value button
340#: ../data/gcalctool.ui.h:30
341msgid "Absolute Value"
342msgstr "Абсолютна стойност"
343
344#. Tooltip for the absolute value button
345#: ../data/gcalctool.ui.h:32
346msgid "Absolute value [|]"
347msgstr "Абсолютна стойност [|]"
348
349#. Tooltip for the addition button
350#: ../data/gcalctool.ui.h:34
351msgid "Add [+]"
352msgstr "Събиране [+]"
353
354#. Tooltip for the answer variable button
355#: ../data/gcalctool.ui.h:36
356msgid "Answer variable"
357msgstr "Променлива с последния резултат"
358
359#. Tooltip for the base 10 logarithm button
360#: ../data/gcalctool.ui.h:38
361msgid "Base 10 logarithm"
362msgstr "Логаритъм с основа 10"
363
364#. Accessible name for the base 16 button
365#: ../data/gcalctool.ui.h:40
366msgid "Base 16"
367msgstr "С основа 16"
368
369#. Accessible name for the base 2 button
370#: ../data/gcalctool.ui.h:42
371msgid "Base 2"
372msgstr "С основа 2"
373
374#. Accessible name for the base 8 button
375#: ../data/gcalctool.ui.h:44
376msgid "Base 8"
377msgstr "С основа 8"
378
379#. Number display mode combo: Binary, e.g. 10011010010&#x2082;
380#: ../data/gcalctool.ui.h:46
381msgid "Binary"
382msgstr "двоичен"
383
384#. Tooltip for the boolean AND button
385#: ../data/gcalctool.ui.h:48
386msgid "Boolean AND"
387msgstr "Булева функция „И“"
388
389#. Tooltip for the boolean NOT button
390#: ../data/gcalctool.ui.h:50
391msgid "Boolean NOT"
392msgstr "Булева функция „НЕ“"
393
394#. Tooltip for the boolean OR button
395#: ../data/gcalctool.ui.h:52
396msgid "Boolean OR"
397msgstr "Булева функция „ИЛИ“"
398
399#. Tooltip for the boolean exclusive OR button
400#: ../data/gcalctool.ui.h:54
401msgid "Boolean exclusive OR"
402msgstr "Булева функция „изключващо ИЛИ“"
403
404#. Tooltip for the solve button
405#: ../data/gcalctool.ui.h:56
406msgid "Calculate result [=]"
407msgstr "Смятане на резултат [=]"
408
409#. Insert ASCII dialog: Label before character entry
410#: ../data/gcalctool.ui.h:58
411msgid "Ch_aracter:"
412msgstr "_Знак:"
413
414#. Tooltop for the clear display button
415#: ../data/gcalctool.ui.h:60
416msgid "Clear display [Escape]"
417msgstr "Изчистване на района за преглед [Escape]"
418
419#. Label on the clear display button. Clr is short for Clear
420#: ../data/gcalctool.ui.h:62
421msgid "Clr"
422msgstr "C"
423
424#. Calculates the number of compounding periods necessary to increase an investment of present value pv to a future value of fv, at a fixed interest rate of int per compounding period. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Compound_interest
425#: ../data/gcalctool.ui.h:64
426msgid "Ctrm"
427msgstr "СрПг"
428
429#. Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of time, using the double-declining balance method. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Depreciation
430#: ../data/gcalctool.ui.h:66
431msgid "Ddb"
432msgstr "ДПО"
433
434#. Number display mode combo: Decimal, e.g. 1234
435#: ../data/gcalctool.ui.h:68
436msgid "Decimal"
437msgstr "десетичен"
438
439#. Preferences dialog: Angle unit combo box: Use degrees for trigonometric calculations
440#: ../data/gcalctool.ui.h:70
441msgid "Degrees"
442msgstr "градуси"
443
444#. Preferences dialog: Label for display format combo box
445#: ../data/gcalctool.ui.h:72
446msgid "Display _Format:"
447msgstr "Ре_жим на екрана:"
448
449#. Tooltip for the division button
450#: ../data/gcalctool.ui.h:74
451msgid "Divide [/]"
452msgstr "Деление [/]"
453
454#. Tooltip for the end block button
455#: ../data/gcalctool.ui.h:76
456msgid "End block [)]"
457msgstr "Затваряне на скоба [)]"
458
459#. Number display mode combo: Engineering, e.g. 1.234k
460#: ../data/gcalctool.ui.h:78
461msgid "Engineering"
462msgstr "инженерен"
463
464#. Tooltip for the Euler's number button
465#: ../data/gcalctool.ui.h:80
466msgid "Euler's number"
467msgstr "Неперово число"
468
469#. Accessible name for the exponentiation (x to the power of y) button
470#: ../data/gcalctool.ui.h:82
471msgid "Exponent"
472msgstr "Степен"
473
474#. Tooltip for the exponentiation (x to the power of y) button
475#: ../data/gcalctool.ui.h:84
476msgid "Exponent [^ or **]"
477msgstr "Степен [^ или **]"
478
479#. Accessible name for the factorial button
480#: ../data/gcalctool.ui.h:86
481msgid "Factorial"
482msgstr "Факториел"
483
484#. Tooltip for the factorial button
485#: ../data/gcalctool.ui.h:88
486msgid "Factorial [!]"
487msgstr "Факториел [!]"
488
489#. Accessible name for the factorize button
490#: ../data/gcalctool.ui.h:90
491msgid "Factorize"
492msgstr "Разлагане на прости множители"
493
494#. Tooltip for the factorize button
495#: ../data/gcalctool.ui.h:92
496msgid "Factorize into prime numbers (Ctrl+F)"
497msgstr "Разлагане на прости множители (Ctrl+F)"
498
499#. Tooltip for the fractional portion button
500#: ../data/gcalctool.ui.h:94
501msgid "Fractional portion"
502msgstr "Дробна част"
503
504#. Calculates the future value of an investment based on a series of equal payments, each of amount pmt, at a periodic interest rate of int, over the number of payment periods in the term. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Future_value
505#: ../data/gcalctool.ui.h:96
506msgid "Fv"
507msgstr "БСт"
508
509#. Calculates the resale price of a product, based on the product cost and the wanted gross profit margin. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_profit_margin
510#: ../data/gcalctool.ui.h:98
511msgid "Gpm"
512msgstr "БНП"
513
514#. Preferences dialog: Angle unit combo box: Use gradians for trigonometric calculations
515#: ../data/gcalctool.ui.h:100
516msgid "Gradians"
517msgstr "градиани"
518
519#. Number display mode combo: Hexadecimal, e.g. 4D2&#x2081;&#x2086;
520#: ../data/gcalctool.ui.h:102
521msgid "Hexadecimal"
522msgstr "шестнадесетичен"
523
524#. Title of insert ASCII dialog
525#: ../data/gcalctool.ui.h:104
526msgid "Insert ASCII Value"
527msgstr "Стойност от ASCII"
528
529#. Accessible name for the insert character button
530#: ../data/gcalctool.ui.h:106
531msgid "Insert Character"
532msgstr "Вмъкване на знак"
533
534#. Tooltip for the insert character button
535#: ../data/gcalctool.ui.h:108
536msgid "Insert character"
537msgstr "Вмъкване на знак"
538
539#. Tooltip for the integer portion button
540#: ../data/gcalctool.ui.h:110
541msgid "Integer portion"
542msgstr "Целочислена част"
543
544#. Accessible name for the inverse button
545#: ../data/gcalctool.ui.h:112
546msgid "Inverse"
547msgstr "Обратна функция"
548
549#. Tooltip for the inverse button
550#: ../data/gcalctool.ui.h:114
551msgid "Inverse [Ctrl+I]"
552msgstr "Обратна функция [Ctrl+I]"
553
554#. Tooltip for the modulus division button
555#: ../data/gcalctool.ui.h:116
556msgid "Modulus divide"
557msgstr "Остатък от делене"
558
559#. Tooltip for the multiplication button
560#: ../data/gcalctool.ui.h:118
561msgid "Multiply [*]"
562msgstr "Умножение [*]"
563
564#. Tooltip for the natural logarithm button
565#: ../data/gcalctool.ui.h:120
566msgid "Natural logarithm"
567msgstr "Натурален логаритъм"
568
569#. Tooltip for the numeric point button
570#: ../data/gcalctool.ui.h:122
571msgid "Numeric point [. or ,]"
572msgstr "Десетична запетая [. или ,]"
573
574#. Number display mode combo: Octal, e.g. 2322&#x2088;
575#: ../data/gcalctool.ui.h:124
576msgid "Octal"
577msgstr "осмичен"
578
579#. Tooltip for the ones' complement button
580#: ../data/gcalctool.ui.h:126
581msgid "Ones' complement"
582msgstr "Обратен код"
583
584#. Tooltip on the percentage button
585#: ../data/gcalctool.ui.h:129
586#, no-c-format
587msgid "Percentage [%]"
588msgstr "Процент [%]"
589
590#. Tooltip for the Pi button
591#: ../data/gcalctool.ui.h:131
592msgid "Pi [Ctrl+P]"
593msgstr "Пи [Ctrl+P]"
594
595#. Calculates the amount of the periodic payment of a loan, where payments are made at the end of each payment period. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Amortization_schedule
596#: ../data/gcalctool.ui.h:133
597msgid "Pmt"
598msgstr "ППл"
599
600#: ../data/gcalctool.ui.h:134
601msgid "Preferences"
602msgstr "Настройки"
603
604#. Calculates the present value of an investment based on a series of equal payments, each of amount pmt, discounted at a periodic interest rate of int, over the number of payment periods in the term. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Present_value
605#: ../data/gcalctool.ui.h:136
606msgid "Pv"
607msgstr "ТСт"
608
609#. Preferences dialog: Angle unit combo box: Use radians for trigonometric calculations
610#: ../data/gcalctool.ui.h:138
611msgid "Radians"
612msgstr "радиани"
613
614#. Tooltip for the random number button
615#: ../data/gcalctool.ui.h:140
616msgid "Random number"
617msgstr "Случайно число"
618
619#. Calculates the periodic interest necessary to increase an investment of present value pv to a future value of fv, over the number of compounding periods in term. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Interest
620#: ../data/gcalctool.ui.h:142
621msgid "Rate"
622msgstr "Лихва"
623
624#. Accessible name for the recall value button
625#: ../data/gcalctool.ui.h:144
626msgid "Recall"
627msgstr "Вмъкване на съхранена стойност"
628
629#. Tooltip for the recall value button
630#: ../data/gcalctool.ui.h:146
631msgid "Recall value"
632msgstr "Вмъкване на съхранена стойност"
633
634#. Accessible description for the area in which results are displayed
635#: ../data/gcalctool.ui.h:148
636msgid "Result Region"
637msgstr "Област за резултат"
638
639#. Tooltip for the root button
640#: ../data/gcalctool.ui.h:150
641msgid "Root [Ctrl+S]"
642msgstr "Корен [Ctrl+S]"
643
644#. Number display mode combo: Scientific, e.g. 1.234&#xD7;10^3
645#: ../data/gcalctool.ui.h:152
646msgid "Scientific"
647msgstr "научен"
648
649#. Accessible name for the scientific exponent button
650#: ../data/gcalctool.ui.h:154
651msgid "Scientific Exponent"
652msgstr "Експоненциален запис"
653
654#. Tooltip for the scientific exponent button
655#: ../data/gcalctool.ui.h:156
656msgid "Scientific exponent [Ctrl+E]"
657msgstr "Експоненциален запис [Ctrl+E]"
658
659#. Accessible name for the shift left button
660#: ../data/gcalctool.ui.h:158
661msgid "Shift Left"
662msgstr "Отместване наляво"
663
664#. Accessible name for the shift right button
665#: ../data/gcalctool.ui.h:160
666msgid "Shift Right"
667msgstr "Отместване надясно"
668
669#. Tooltip for the shift left button
670#: ../data/gcalctool.ui.h:162
671msgid "Shift left [<]"
672msgstr "Отместване наляво [<]"
673
674#. Tooltip for the shift right button
675#: ../data/gcalctool.ui.h:164
676msgid "Shift right [>]"
677msgstr "Отместване надясно [>]"
678
679#. Preferences dialog: label for show thousands separator check button
680#: ../data/gcalctool.ui.h:166
681msgid "Show _thousands separators"
682msgstr "Показване на разделителя за _хилядите"
683
684#. Preferences dialog: label for show trailing zeroes check button
685#: ../data/gcalctool.ui.h:168
686msgid "Show trailing _zeroes"
687msgstr "Показване на _крайните нули"
688
689#. Calculates the straight-line depreciation of an asset for one period. The depreciable cost is cost - salvage. The straight-line method of depreciation divides the depreciable cost evenly over the useful life of an asset. The useful life is the number of periods, typically years, over which an asset is depreciated. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Depreciation
690#: ../data/gcalctool.ui.h:170
691msgid "Sln"
692msgstr "ЛнАм"
693
694#. Tooltip for the start block button
695#: ../data/gcalctool.ui.h:172
696msgid "Start block [(]"
697msgstr "Отваряне на скоба [(]"
698
699#. Accessible name for the store value button
700#: ../data/gcalctool.ui.h:174
701msgid "Store"
702msgstr "Запазване на стойност в паметта"
703
704#. Tooltip for the store value button
705#: ../data/gcalctool.ui.h:176
706msgid "Store value"
707msgstr "Запазване на стойност в паметта"
708
709#. Accessible name for the subscript mode button
710#: ../data/gcalctool.ui.h:178
711msgid "Subscript"
712msgstr "Долен индекс"
713
714#. Tooltip for the subscript mode button
715#: ../data/gcalctool.ui.h:180
716msgid "Subscript number mode [Alt+number]"
717msgstr "Режим за добавяне на долен индекс [Alt+цифра]"
718
719#. Tooltip for the subtraction button
720#: ../data/gcalctool.ui.h:182
721msgid "Subtract [-]"
722msgstr "Изваждане [-]"
723
724#. Accessible name for the superscript mode button
725#: ../data/gcalctool.ui.h:184
726msgid "Superscript"
727msgstr "Горен индекс"
728
729#. Tooltip for the superscript mode button
730#: ../data/gcalctool.ui.h:186
731msgid "Superscript number mode [Ctrl+number]"
732msgstr "Режим за добавяне на горен индекс [Crl+цифра]"
733
734#. Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of time, using the Sum-Of-The-Years'-Digits method. This method of depreciation accelerates the rate of depreciation, so that more depreciation expense occurs in earlier periods than in later ones. The depreciable cost is cost - salvage. The useful life is the number of periods, typically years, over which an asset is depreciated. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Depreciation
735#: ../data/gcalctool.ui.h:188
736msgid "Syd"
737msgstr "ПлнА"
738
739#. Calculates the number of payment periods that are necessary during the term of an ordinary annuity, to accumulate a future value of fv, at a periodic interest rate of int. Each payment is equal to amount pmt. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Annuity_(finance_theory)
740#: ../data/gcalctool.ui.h:190
741msgid "Term"
742msgstr "Период"
743
744#. Tooltip for the truncate button
745#: ../data/gcalctool.ui.h:192
746msgid "Truncate value"
747msgstr "Отрязване на стройността"
748
749#. Tooltip for the two's complement button
750#: ../data/gcalctool.ui.h:194
751msgid "Two's complement"
752msgstr "Допълнителен код"
753
754#. Preferences dialog: label for word size combo box
755#: ../data/gcalctool.ui.h:196
756msgid "Word _size:"
757msgstr "_Размер на думите:"
758
759#. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 1 bit
760#: ../data/gcalctool.ui.h:198
761msgid "_1 place"
762msgstr "_1 място"
763
764#. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 2 bits
765#: ../data/gcalctool.ui.h:200
766msgid "_2 places"
767msgstr "_2 места"
768
769#. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 3 bits
770#: ../data/gcalctool.ui.h:202
771msgid "_3 places"
772msgstr "_3 места"
773
774#. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 4 bits
775#: ../data/gcalctool.ui.h:204
776msgid "_4 places"
777msgstr "_4 места"
778
779#. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 5 bits
780#: ../data/gcalctool.ui.h:206
781msgid "_5 places"
782msgstr "_5 места"
783
784#. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 6 bits
785#: ../data/gcalctool.ui.h:208
786msgid "_6 places"
787msgstr "_6 места"
788
789#. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 7 bits
790#: ../data/gcalctool.ui.h:210
791msgid "_7 places"
792msgstr "_7 места"
793
794#. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 8 bits
795#: ../data/gcalctool.ui.h:212
796msgid "_8 places"
797msgstr "_8 места"
798
799#. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 9 bits
800#: ../data/gcalctool.ui.h:214
801msgid "_9 places"
802msgstr "_9 места"
803
804#. View|Advanced menu item
805#: ../data/gcalctool.ui.h:216
806msgid "_Advanced"
807msgstr "_Разширен режим"
808
809#. Preferences dialog: Label for angle unit combo box
810#: ../data/gcalctool.ui.h:218
811msgid "_Angle units:"
812msgstr "Мерна единица за _ъгъл:"
813
814#. View|Basic menu item
815#: ../data/gcalctool.ui.h:220
816msgid "_Basic"
817msgstr "_Основен режим"
818
819#. Calculator menu
820#: ../data/gcalctool.ui.h:222
821msgid "_Calculator"
822msgstr "_Калкулатор"
823
824#. View|Financial menu item
825#: ../data/gcalctool.ui.h:224
826msgid "_Financial"
827msgstr "_Финансов режим"
828
829#. Help menu
830#: ../data/gcalctool.ui.h:226
831msgid "_Help"
832msgstr "Помо_щ"
833
834#. Insert ASCII dialog: Button to insert selected character
835#: ../data/gcalctool.ui.h:228
836msgid "_Insert"
837msgstr "_Вмъкване"
838
839#. View|Programming menu item
840#: ../data/gcalctool.ui.h:230
841msgid "_Programming"
842msgstr "Ре_жим за програмиране"
843
844#. View|Scientific menu item
845#: ../data/gcalctool.ui.h:232
846msgid "_Scientific"
847msgstr "_Научен режим"
848
849#. View menu
850#: ../data/gcalctool.ui.h:234
851msgid "_View"
852msgstr "_Изглед"
853
854#. Translators: The window title when in basic mode
855#: ../data/gcalctool.desktop.in.h:1 ../src/gtk.c:96
856msgid "Calculator"
857msgstr "Калкулатор"
858
859#: ../data/gcalctool.desktop.in.h:2
860msgid "Perform arithmetic, scientific or financial calculations"
861msgstr "Извършване на аритметични, научни или финансови изчисления"
862
863#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:1
864msgid "Accuracy value"
865msgstr "Стойност на точността"
866
867#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:2
868msgid "Display Mode"
869msgstr "Режим на екрана"
870
871#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:3
872msgid ""
873"Indicates whether any trailing zeroes after the numeric point should be "
874"shown in the display value."
875msgstr ""
876"Показва дали в изобразяваната стойност да бъдат показвани и крайните нули "
877"след десетичната запетая."
878
879#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:4
880msgid "Indicates whether the memory register window is initially displayed."
881msgstr ""
882"Показва дали при стартиране да се изобразява прозореца с регистрите на "
883"паметта."
884
885#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:5
886msgid "Indicates whether thousands separators are shown in large numbers."
887msgstr ""
888"Показва дали да се изобразяват разделители на хилядите при големи числа."
889
890#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:6
891msgid "Mode"
892msgstr "Режим"
893
894#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:7
895msgid "Numeric Base"
896msgstr "Бройна система"
897
898#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:8
899msgid "Show Registers"
900msgstr "Показване на регистрите на паметта"
901
902#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:9
903msgid "Show Thousands Separators"
904msgstr "Показване на разделителя за хилядите"
905
906#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:10
907msgid "Show Trailing Zeroes"
908msgstr "Показване на крайните нули"
909
910# Хм, изглежда няма режим „Logical“.
911#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:11
912msgid ""
913"The initial calculator mode. Valid values are \"BASIC\", \"FINANCIAL\", "
914"\"LOGICAL\", \"SCIENTIFIC\" and \"PROGRAMMING\""
915msgstr ""
916"Първоначалният режим на калкулатора. Валидни стойности са основен („BASIC“), "
917"финансов („FINANCIAL“), логически („LOGICAL“), научен („SCIENTIFIC“) и режим "
918"за програмиране („PROGRAMMING“)"
919
920#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:12
921msgid ""
922"The initial display mode. Valid values are \"ENG\" (engineering), \"FIX"
923"\" (fixed-point) and \"SCI\" (scientific)"
924msgstr ""
925"Първоначалният режим на екрана на калкулатора. Валидни стойности са "
926"„ENG“ (инженерен), „FIX“ (с фиксирана точка) и „SCI“ (научен)"
927
928#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:13
929msgid ""
930"The initial trigonometric type. Valid values are \"DEG\" (degrees), \"GRAD"
931"\" (gradians) and \"RAD\" (radians)."
932msgstr ""
933"Първоначален вид на тригонометричните функции. Валидни стойности са "
934"„DEG“ (градуси), „GRAD“ (градиани) и „RAD“ (радиани)."
935
936#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:14
937msgid "The initial x-coordinate for the window"
938msgstr "Първоначалните координати по X на прозореца"
939
940#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:15
941msgid "The initial y-coordinate for the window"
942msgstr "Първоначалните координати по Y на прозореца"
943
944#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:16
945msgid ""
946"The number of digits displayed after the numeric point. This value must be "
947"in the range 0 to 9."
948msgstr ""
949"Броят на изобразените цифри след десетичната запетая. Стойността трябва да "
950"бъде между 0 и 9."
951
952#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:17
953msgid "The number of pixels to place the window from the left of the screen."
954msgstr "Броят пиксели на отстъп на прозореца спрямо лявата част на екрана."
955
956#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:18
957msgid "The number of pixels to place the window from the top of the screen."
958msgstr "Броят пиксели на отстъп на прозореца спрямо горната част на екрана."
959
960#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:19
961msgid "The numeric base for input and display."
962msgstr "Бройната система за въвеждане и изобразяване."
963
964#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:20
965msgid ""
966"The size of the words used in bitwise operations. Valid values are 16, 32 "
967"and 64."
968msgstr ""
969"Размерът на думите, използван в побитови операции. Валидните стойности са "
970"16, 32 и 64."
971
972#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:21
973msgid "Trigonometric type"
974msgstr "Тригонометрични функции"
975
976#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:22
977msgid "Word size"
978msgstr "Размер на думите"
979
980# Евала!  Една програма, която да не ползва нечестивия GOption.
981# Какво е нечестивото на GOption?
982#. Description on how to use gcalctool displayed on command-line
983#: ../src/calctool.c:79
984#, c-format
985msgid ""
986"Usage:\n"
987"  %s — Perform mathematical calculations"
988msgstr ""
989"Употреба:\n"
990"  %s — Извършване на математически изчисления"
991
992# Превод съгласно останалите програми.
993#. Description on gcalctool command-line help options displayed on command-line
994#: ../src/calctool.c:87
995#, c-format
996msgid ""
997"Help Options:\n"
998"  -v, --version                   Show release version\n"
999"  -h, -?, --help                  Show help options\n"
1000"  --help-all                      Show all help options\n"
1001"  --help-gtk                      Show GTK+ options"
1002msgstr ""
1003"Настройки на помощта:\n"
1004"  -v, --version                   Показване на версията\n"
1005"  -h, -?, --help                  Показване на настройките на помощта\n"
1006"  --help-all                      Показване на всички настройки на помощта\n"
1007"  --help-gtk                      Показване на опциите за GTK+"
1008
1009#. Description on gcalctool command-line GTK+ options displayed on command-line
1010#: ../src/calctool.c:98
1011#, c-format
1012msgid ""
1013"GTK+ Options:\n"
1014"  --class=CLASS                   Program class as used by the window "
1015"manager\n"
1016"  --name=NAME                     Program name as used by the window "
1017"manager\n"
1018"  --screen=SCREEN                 X screen to use\n"
1019"  --sync                          Make X calls synchronous\n"
1020"  --gtk-module=MODULES            Load additional GTK+ modules\n"
1021"  --g-fatal-warnings              Make all warnings fatal"
1022msgstr ""
1023"Настройки на GTK+:\n"
1024"  --class=КЛАС                    Класът на програмата, използван от "
1025"мениджъра\n"
1026"                                  на прозорци\n"
1027"  --name=ИМЕ                      Името на програмата, използвано от "
1028"мениджъра\n"
1029"                                  на прозорци\n"
1030"  --screen=ДИСПЛЕЙ                Дисплеят на X, който да се ползва\n"
1031"  --sync                          Извикванията на X да са синхронни\n"
1032"  --gtk-module=МОДУЛИ             Зареждане на допълнителни модули на GTK+\n"
1033"  --g-fatal-warnings              Всички предупреждения да се считат за "
1034"грешки"
1035
1036#. Description on gcalctool application options displayed on command-line
1037#: ../src/calctool.c:111
1038#, c-format
1039msgid ""
1040"Application Options:\n"
1041"  -u, --unittest                  Perform unit tests\n"
1042"  -s, --solve <equation>          Solve the given equation"
1043msgstr ""
1044"Настройки на приложението:\n"
1045"  -u, --unittest                  Изпълнение на модулни тестове\n"
1046"  -s, --solve <уравнение>         Решаване на зададеното уравнение"
1047
1048#. Error printed to stderr when user uses --solve argument without an equation
1049#: ../src/calctool.c:148
1050#, c-format
1051msgid "Argument --solve requires an equation to solve"
1052msgstr "Опцията --solve изисква уравнение за изчисляване"
1053
1054#. Error printed to stderr when user provides an unknown command-line argument
1055#: ../src/calctool.c:162
1056#, c-format
1057msgid "Unknown argument '%s'"
1058msgstr "Неизвестна опция „%s“"
1059
1060#. Translators: Digits localized for the given language
1061#: ../src/calctool.c:175
1062msgid "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F"
1063msgstr "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F"
1064
1065#: ../src/currency.h:18
1066msgid "Australian dollar"
1067msgstr "Австралийски долар"
1068
1069#: ../src/currency.h:19
1070msgid "Bulgarian lev"
1071msgstr "Български лев"
1072
1073#: ../src/currency.h:20
1074msgid "Brazilian real"
1075msgstr "Бразилски реал"
1076
1077#: ../src/currency.h:21
1078msgid "Canadian dollar"
1079msgstr "Канадски долар"
1080
1081#: ../src/currency.h:22
1082msgid "Swiss franc"
1083msgstr "Швейцарски франк"
1084
1085#: ../src/currency.h:23
1086msgid "Chinese yuan renminbi"
1087msgstr "Китайски юан"
1088
1089#: ../src/currency.h:24
1090msgid "Czech koruna"
1091msgstr "Чешка крона"
1092
1093#: ../src/currency.h:25
1094msgid "Danish krone"
1095msgstr "Датска крона"
1096
1097#: ../src/currency.h:26
1098msgid "Estonian kroon"
1099msgstr "Естонска крона"
1100
1101#: ../src/currency.h:27
1102msgid "Euro"
1103msgstr "Евро"
1104
1105#: ../src/currency.h:28
1106msgid "Pound sterling"
1107msgstr "Британска лира"
1108
1109#: ../src/currency.h:29
1110msgid "Hong Kong dollar"
1111msgstr "Хонгконгски долар"
1112
1113#: ../src/currency.h:30
1114msgid "Croatian kuna"
1115msgstr "Хърватска куна"
1116
1117#: ../src/currency.h:31
1118msgid "Hungarian forint"
1119msgstr "Унгарски форинт"
1120
1121#: ../src/currency.h:32
1122msgid "Indonesian rupiah"
1123msgstr "Индонезийска рупия"
1124
1125#: ../src/currency.h:33
1126msgid "Indian rupee"
1127msgstr "Индийска рупия"
1128
1129#: ../src/currency.h:34
1130msgid "Icelandic krona"
1131msgstr "Исландска крона"
1132
1133#: ../src/currency.h:35
1134msgid "Japanese yen"
1135msgstr "Японска йена"
1136
1137#: ../src/currency.h:36
1138msgid "South Korean won"
1139msgstr "Южнокорейски вон"
1140
1141#: ../src/currency.h:37
1142msgid "Lithuanian litas"
1143msgstr "Литвийски литас"
1144
1145#: ../src/currency.h:38
1146msgid "Latvian lats"
1147msgstr "Латвийски лат"
1148
1149#: ../src/currency.h:39
1150msgid "Mexican peso"
1151msgstr "Мексиканско песо"
1152
1153#: ../src/currency.h:40
1154msgid "Malaysian ringgit"
1155msgstr "Малайзийски рингит"
1156
1157#: ../src/currency.h:41
1158msgid "Norwegian krone"
1159msgstr "Норвежка крона"
1160
1161#: ../src/currency.h:42
1162msgid "New Zealand dollar"
1163msgstr "Новозеландски долар"
1164
1165#: ../src/currency.h:43
1166msgid "Philippine peso"
1167msgstr "Филипинско песо"
1168
1169#: ../src/currency.h:44
1170msgid "Polish zloty"
1171msgstr "Полска злота"
1172
1173#: ../src/currency.h:45
1174msgid "New Romanian leu"
1175msgstr "Нова румънска лея"
1176
1177#: ../src/currency.h:46
1178msgid "Russian rouble"
1179msgstr "Руска рубла"
1180
1181#: ../src/currency.h:47
1182msgid "Swedish krona"
1183msgstr "Шведска крона"
1184
1185#: ../src/currency.h:48
1186msgid "Singapore dollar"
1187msgstr "Сингапурски долар"
1188
1189#: ../src/currency.h:49
1190msgid "Thai baht"
1191msgstr "Тайландски бат"
1192
1193#: ../src/currency.h:50
1194msgid "New Turkish lira"
1195msgstr "Нова турска лира"
1196
1197#: ../src/currency.h:51
1198msgid "US dollar"
1199msgstr "Щатски долар"
1200
1201#: ../src/currency.h:52
1202msgid "South African rand"
1203msgstr "Южноафрикански ранд"
1204
1205#: ../src/display.c:395
1206msgid "No undo history"
1207msgstr "Няма история за отмяна на действие"
1208
1209#: ../src/display.c:410
1210msgid "No redo steps"
1211msgstr "Няма стъпки за повтаряне"
1212
1213#. Translators: This message is displayed in the status bar when a bit
1214#. shift operation is performed and the display does not contain a number
1215#: ../src/display.c:1045
1216msgid "No sane value to bitwise shift"
1217msgstr "Тази стойност не може да се отмести побитово"
1218
1219#. Translators: Error displayed when trying to factorize a non-integer value
1220#: ../src/display.c:1061
1221msgid "Need an integer to factorize"
1222msgstr "За разлагането на множители е необходимо цяло число"
1223
1224#: ../src/display.c:1087
1225msgid "No sane value to store"
1226msgstr "Тази стойност не може да се запази"
1227
1228#. Translators: Error displayed to user when they perform a bitwise operation on numbers greater than the current word
1229#: ../src/display.c:1209
1230msgid "Overflow. Try a bigger word size"
1231msgstr "Препълване. Опитайте с по-голям размер на думата"
1232
1233#. Translators: Error displayed to user when they an unknown variable is entered
1234#: ../src/display.c:1214
1235#, c-format
1236msgid "Unknown variable '%s'"
1237msgstr "Неизвестна променлива „%s“"
1238
1239#. Translators: Error displayed to user when an unknown function is entered
1240#: ../src/display.c:1220
1241#, c-format
1242msgid "Function '%s' is not defined"
1243msgstr "Функцията „%s“ не е дефинирана"
1244
1245#. Translators: Error displayed to user when an conversion with unknown units is attempted
1246#: ../src/display.c:1226
1247#, c-format
1248msgid "Unknown conversion"
1249msgstr "Неизвестна мерна единица"
1250
1251#. Translators: Error displayed to user when they enter an invalid calculation
1252#: ../src/display.c:1235
1253msgid "Malformed expression"
1254msgstr "Неправилен израз"
1255
1256#. Translators: The window title when in advanced mode
1257#: ../src/gtk.c:98
1258msgid "Calculator — Advanced"
1259msgstr "Калкулатор — разширен"
1260
1261#. Translators: The window title when in financial mode
1262#: ../src/gtk.c:100
1263msgid "Calculator — Financial"
1264msgstr "Калкулатор — финансов"
1265
1266#. Translators: The window title when in scientific mode
1267#: ../src/gtk.c:102
1268msgid "Calculator — Scientific"
1269msgstr "Калкулатор — научен"
1270
1271#. Translators: The window title when in programming mode
1272#: ../src/gtk.c:104
1273msgid "Calculator — Programming"
1274msgstr "Калкулатор — програмистки"
1275
1276#. Translators: Title of the error dialog when unable to load the UI files
1277#: ../src/gtk.c:235
1278msgid "Error loading user interface"
1279msgstr "Грешка при зареждането на потребителския интерфейс"
1280
1281#. Translators: Description in UI error dialog when unable to load the UI files. %s is replaced with the error message provided by GTK+
1282#: ../src/gtk.c:238
1283#, c-format
1284msgid ""
1285"A required file is missing or damaged. Please check your installation.\n"
1286"\n"
1287"%s"
1288msgstr ""
1289"Необходим файл липсва или е повреден. Проверете инсталацията си.\n"
1290"\n"
1291"%s"
1292
1293#. Translators: The translator credits. Please translate this with your name(s).
1294#: ../src/gtk.c:557
1295msgid "translator-credits"
1296msgstr ""
1297"Атанас Кошаров <webcrusader@gmail.com>\n"
1298"Ростислав Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1299"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
1300"Ивайло Вълков <ivaylo@e-valkov.org>\n"
1301"\n"
1302"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1303"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1304"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1305
1306#. Translators: The license this software is under (GPL2+)
1307#: ../src/gtk.c:560
1308msgid ""
1309"Gcalctool is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
1310"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
1311"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
1312"(at your option) any later version.\n"
1313"\n"
1314"Gcalctool is distributed in the hope that it will be useful,\n"
1315"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
1316"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
1317"GNU General Public License for more details.\n"
1318"\n"
1319"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
1320"along with Gcalctool; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
1321"51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
1322msgstr ""
1323"Тази програма (gcalctool) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате\n"
1324"и/или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), "
1325"както\n"
1326"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или "
1327"(по\n"
1328"ваше решение) по-късна версия.\n"
1329"\n"
1330"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ\n"
1331"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И\n"
1332"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU.\n"
1333"\n"
1334"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL)\n"
1335"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation,\n"
1336"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
1337
1338#. Translators: Program name in the about dialog
1339#: ../src/gtk.c:576
1340msgid "Gcalctool"
1341msgstr "Gcalctool"
1342
1343#. Translators: Copyright notice in the about dialog
1344#: ../src/gtk.c:579
1345msgid "© 1986–2008 The Gcalctool authors"
1346msgstr "Авторски права © 1986-2008 Авторите на Gcalctool"
1347
1348#. Translators: Short description in the about dialog
1349#: ../src/gtk.c:582
1350msgid "Calculator with financial and scientific modes."
1351msgstr "Калкулатор с финансов и научен режим"
1352
1353#. Translators: Error message displayed when unable to launch help browser
1354#: ../src/gtk.c:636
1355msgid "Unable to open help file"
1356msgstr "Файлът с помощта не може да бъде отворен"
1357
1358#. Translators: Title of the error dialog when prompting to download currency rates
1359#: ../src/gtk.c:1010
1360msgid ""
1361"You don't have any recent currency rates. Should some be downloaded now?"
1362msgstr "Липсват съвременни валутни курсове. Да бъдат ли изтеглени сега?"
1363
1364#. Translators: Title of the error dialog when unable to download currency rates
1365#: ../src/gtk.c:1020
1366msgid ""
1367"Currency rates could not be downloaded. You may receive inaccurate results, "
1368"or you may not receive any results at all."
1369msgstr ""
1370"Изтеглянето на валутни курсове бе неуспешно. Възможно е да получите грешни "
1371"резултати или изобщо да не получите такива."
1372
1373#: ../src/gtk.c:1539
1374msgid "Paste"
1375msgstr "Поставяне"
1376
1377#. Translators: Error displayed attempted to divide by zero
1378#: ../src/mp.c:529 ../src/mp.c:562 ../src/mp.c:1486
1379msgid "Division by zero is undefined"
1380msgstr "Деленето на нула е неопределено"
1381
1382#. Translators: Error displayed when attempting to take logarithm of zero
1383#: ../src/mp.c:1168 ../src/mp.c:1205
1384msgid "Logarithm of zero is undefined"
1385msgstr "Логаритъм от нула е неопределен"
1386
1387#. Translators: Error displayed attempted to take logarithm of negative value
1388#: ../src/mp.c:1177
1389msgid "Logarithm of negative values is undefined"
1390msgstr "Логаритъм от отрицателни стойности е неопределен"
1391
1392#: ../src/mp.c:1551
1393msgid "The power of negative numbers is only defined for integer exponents"
1394msgstr ""
1395"Степен с основа отрицателни числа е определена само за целочислени степенни "
1396"показатели"
1397
1398#. Translators: Error displayed when attempted to raise 0 to a negative exponent
1399#: ../src/mp.c:1558 ../src/mp.c:1851
1400msgid "The power of zero is undefined for a negative exponent"
1401msgstr "Степен с основа нула и отрицателен степенен показател е неопределена"
1402
1403#: ../src/mp.c:1583
1404msgid "Reciprocal of zero is undefined"
1405msgstr "Реципрочната стойност на нула е неопределена"
1406
1407#: ../src/mp.c:1668
1408msgid "Root must be non-zero"
1409msgstr "Коренът трябва да е различен от нула"
1410
1411#: ../src/mp.c:1686
1412msgid "Negative root of zero is undefined"
1413msgstr "Отрицателен корен от нула е неопределен"
1414
1415#: ../src/mp.c:1692
1416msgid "nth root of negative number is undefined for even n"
1417msgstr "Корен n-ти от отрицателно число е неопределен за четни стойности на n"
1418
1419#: ../src/mp.c:1762
1420msgid "Square root is undefined for negative values"
1421msgstr "Корен квадратен е неопределен за отрицателни стойности"
1422
1423#. Translators: Error displayed when attempted take the factorial of a fractional number
1424#: ../src/mp.c:1791
1425msgid "Factorial is only defined for natural numbers"
1426msgstr "Факториелът е определен само за естествени числа"
1427
1428#. Translators: Error displayed when attemping to do a modulus division on non-integer numbers
1429#: ../src/mp.c:1811
1430msgid "Modulus division is only defined for integers"
1431msgstr "Остатъкът от делене е определен само за цели числа"
1432
1433#. Translators: Error displayed when boolean AND attempted on non-integer values
1434#: ../src/mp-binary.c:103
1435msgid "Boolean AND is only defined for positive integers"
1436msgstr "Булевата функция „ИЛИ“ е определена само за положителни цели числа"
1437
1438#. Translators: Error displayed when boolean OR attempted on non-integer values
1439#: ../src/mp-binary.c:116
1440msgid "Boolean OR is only defined for positive integers"
1441msgstr "Булевата функция „ИЛИ“ е определена само за положителни цели числа"
1442
1443#. Translators: Error displayed when boolean XOR attempted on non-integer values
1444#: ../src/mp-binary.c:129
1445msgid "Boolean XOR is only defined for positive integers"
1446msgstr ""
1447"Булевата функция „изключващо ИЛИ“ е определена само за положителни цели числа"
1448
1449#. Translators: Error displayed when boolean XOR attempted on non-integer values
1450#: ../src/mp-binary.c:144
1451msgid "Boolean NOT is only defined for positive integers"
1452msgstr "Булевата функция „НЕ“ е определена само за положителни цели числа"
1453
1454#. Translators: Error displayed when bit shift attempted on non-integer values
1455#: ../src/mp-binary.c:174
1456msgid "Shift is only possible on integer values"
1457msgstr "Преместването е възможно само за цели числа"
1458
1459#. Translators: Error displayed when tangent value is undefined
1460#: ../src/mp-trigonometric.c:278
1461msgid ""
1462"Tangent is undefined for angles that are multiples of π (180°) from π∕2 (90°)"
1463msgstr ""
1464"Функцията тангенс е неопределена за ъгли от вида π∕2 + kπ (или 90° + "
1465"k.180°), k ∈ ℤ"
1466
1467#. Translators: Error displayed when inverse sine value is undefined
1468#: ../src/mp-trigonometric.c:323
1469msgid "Inverse sine is undefined for values outside [-1, 1]"
1470msgstr ""
1471"Функцията обратен синус е неопределена за стойности извън интервала [-1, 1]"
1472
1473#. Translators: Error displayed when inverse cosine value is undefined
1474#: ../src/mp-trigonometric.c:340
1475msgid "Inverse cosine is undefined for values outside [-1, 1]"
1476msgstr ""
1477"Функцията обратен косинус е неопределена за стойности извън интервала [-1, 1]"
1478
1479#. Translators: Error displayed when inverse hyperbolic cosine value is undefined
1480#: ../src/mp-trigonometric.c:558
1481msgid ""
1482"Inverse hyperbolic cosine is undefined for values less than or equal to one"
1483msgstr ""
1484"Функцията обратен хиперболичен косинус е неопределена за стойности по-малки "
1485"или равни на единица"
1486
1487#. Translators: Error displayed when inverse hyperbolic tangent value is undefined
1488#: ../src/mp-trigonometric.c:582
1489msgid "Inverse hyperbolic tangent is undefined for values outside [-1, 1]"
1490msgstr ""
1491"Функцията обратен хиперболичен тангенс е неопределена за стойности извън "
1492"интервала [-1, 1]"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.