source: gnome/gnome-2-32/gnome-power-manager.gnome-2-32.bg.po @ 2140

Last change on this file since 2140 was 2140, checked in by dam, 11 years ago

добавяне на оригиналния файл за gnome-power-manager

File size: 98.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gnome-power-manager po-file.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gnome-power-manager package.
4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
5# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gnome-power-manager master\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
11"power-manager&component=general\n"
12"POT-Creation-Date: 2010-08-06 15:44+0000\n"
13"PO-Revision-Date: 2010-03-17 17:01+0200\n"
14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:105
22msgid "Power Manager Brightness Applet"
23msgstr "Аплет за захранването за управление на яркостта"
24
25#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:106
26msgid "Adjusts laptop panel brightness."
27msgstr "Управление на яркостта на екрана на преносимия компютър"
28
29#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:359
30#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:358
31msgid "Cannot connect to gnome-power-manager"
32msgstr "Неуспех при свързването с управлението на захранването на GNOME"
33
34#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:361
35msgid "Cannot get laptop panel brightness"
36msgstr "Не може да се определи яркостта на екрана"
37
38#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:363
39#, c-format
40msgid "LCD brightness : %d%%"
41msgstr "Яркост на екрана: %d %%"
42
43#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:748
44#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:427
45msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
46msgstr "Лиценз — ОПЛ на GNU (GNU General Public License), версия 2"
47
48#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:749
49#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:428
50msgid ""
51"Power Manager is free software; you can redistribute it and/or\n"
52"modify it under the terms of the GNU General Public License\n"
53"as published by the Free Software Foundation; either version 2\n"
54"of the License, or (at your option) any later version."
55msgstr ""
56"Тази програма (Управление на захранването на GNOME) е свободен\n"
57"софтуер. Можете да я разпространявате и/или променяте под\n"
58"условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както е\n"
59"публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на\n"
60"лиценза или (по ваше решение) по-късна версия."
61
62#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:753
63#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:432
64msgid ""
65"Power Manager is distributed in the hope that it will be useful,\n"
66"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
67"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
68"GNU General Public License for more details."
69msgstr ""
70"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна,\n"
71"но БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или\n"
72"СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете\n"
73"Общия публичен лиценз на GNU."
74
75#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:757
76#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:436
77msgid ""
78"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
79"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
80"Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA\n"
81"02110-1301, USA."
82msgstr ""
83"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU\n"
84"GPL) заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software\n"
85"Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301,\n"
86"USA."
87
88#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:771
89msgid "Copyright © 2006 Benjamin Canou"
90msgstr "Авторски права © 2006 Benjamin Canou"
91
92#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.server.in.in.h:1
93msgid "Adjusts Laptop panel brightness"
94msgstr "Управление на яркостта на екрана на преносимия компютър"
95
96#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.server.in.in.h:2
97msgid "Brightness Applet"
98msgstr "Аплет за яркостта"
99
100#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.server.in.in.h:3
101msgid "Brightness Applet Factory"
102msgstr "Фабрика за аплета за управлението на яркостта"
103
104#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.server.in.in.h:4
105msgid "Factory for Brightness Applet"
106msgstr "Фабрика за аплета за управлението на яркостта"
107
108#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:91
109msgid "Power Manager Inhibit Applet"
110msgstr "Аплет за предотвратяването на автоматичното енергоспестяване"
111
112#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:92
113msgid "Allows user to inhibit automatic power saving."
114msgstr ""
115"Позволява на потребителя да предотврати автоматичното енергоспестяване."
116
117#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:361
118msgid "Automatic sleep inhibited"
119msgstr "Автоматичното приспиване е изключено"
120
121#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:363
122msgid "Automatic sleep enabled"
123msgstr "Автоматичното приспиване е включено"
124
125#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:391
126msgid "Manual inhibit"
127msgstr "Ръчно предотвратяване"
128
129#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:450
130msgid "Copyright © 2006-2007 Richard Hughes"
131msgstr "Авторски права © 2006-2007 Richard Hughes"
132
133#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.server.in.in.h:1
134msgid "Allows user to inhibit automatic power saving"
135msgstr "Позволява на потребителя да предотврати автоматичното енергоспестяване"
136
137#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.server.in.in.h:2
138msgid "Factory for Inhibit Applet"
139msgstr "Фабрика за аплета за предотвратяването"
140
141#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.server.in.in.h:3
142msgid "Inhibit Applet"
143msgstr "Аплет за предотвратяване"
144
145#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.server.in.in.h:4
146msgid "Inhibit Applet Factory"
147msgstr "Фабрика за аплета за предотвратяването"
148
149#: ../data/gnome-power-manager.desktop.in.in.h:1
150msgid "Power Manager"
151msgstr "Управление на захранването"
152
153#: ../data/gnome-power-manager.desktop.in.in.h:2
154msgid "Power management daemon"
155msgstr "Демон за управление на захранването"
156
157#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:1
158msgid "Allow backlight brightness adjustment"
159msgstr "Разрешаване на управлението на яркостта на екрана"
160
161#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:2
162msgid "Battery critical low action"
163msgstr "Действие при критично ниско ниво на батерията"
164
165#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:3
166msgid "Check CPU load before sleeping"
167msgstr "Проверка на натоварването на процесора преди приспиване"
168
169#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:4
170msgid "Dim the screen after a period of inactivity when on AC power"
171msgstr ""
172"Затъмняване на екрана след период на бездействие и захранване от ел. мрежа"
173
174#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:5
175msgid "Dim the screen after a period of inactivity when on battery power"
176msgstr ""
177"Затъмняване на екрана след период на бездействие и захранване от батерии"
178
179#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:6
180msgid ""
181"Display options for the notification icon. Valid options are \"never\", \"low"
182"\", \"critical\", \"charge\", \"present\" and \"always\"."
183msgstr ""
184"Настройки на иконата за известяване. Възможни стойности са „never“ (никога), "
185"„low“ (при ниско ниво), „critical“ (при критично ниско ниво), „charge“ (при "
186"зареждане), „present“ (при наличие) и „always“ (винаги)."
187
188#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:7
189msgid "Hibernate button action"
190msgstr "Действие на бутона за дълбоко приспиване"
191
192#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:8
193msgid ""
194"If a notification message should be displayed after suspend or hibernate "
195"failed."
196msgstr ""
197"Дали да се предупреждава след неуспех да се приспи или дълбоко да се приспи "
198"компютъра."
199
200#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:9
201msgid ""
202"If a notification message should be displayed when the battery is fully "
203"charged."
204msgstr "Дали да се предупреждава при пълното зареждане на батерията."
205
206#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:10
207msgid ""
208"If a notification message should be displayed when the battery is getting "
209"low."
210msgstr "Дали да се предупреждава при нисък заряд на батерията."
211
212#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:11
213msgid "If preferences and statistics items should be shown in the context menu"
214msgstr ""
215"Дали елементите за настройките и статистиката да се показват в контекстното "
216"меню"
217
218#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:12
219msgid "If sounds should be used"
220msgstr "Дали да се използват звуци"
221
222#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:13
223msgid ""
224"If sounds should be used when the power is critically low, or inhibit "
225"requests have stopped the policy action."
226msgstr ""
227"Дали да се използват звуци, за да се известява за критично ниско ниво на "
228"мощността или за случаите, когато заявки за предотвратяване са спрели "
229"действие по политиката."
230
231#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:14
232msgid "If the CPU load should be checked before doing the idle action."
233msgstr ""
234"Проверка на натоварването на процесора преди извършване на действие за "
235"състоянието на бездействие."
236
237#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:15
238msgid ""
239"If the battery event should occur when the lid is shut and the power "
240"disconnected"
241msgstr ""
242"Дали да се подаде събитие свързано с батерията, когато екранът е затворен и "
243"се прекъсне връзката с ел. мрежа"
244
245#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:16
246msgid ""
247"If the battery lid close event should occur (for example 'Suspend when lid "
248"closed on battery') when the lid is previously shut and the AC power "
249"disconnected at a later time."
250msgstr ""
251"Дали да се изпълнява действието при затваряне на екрана (напр. „Приспиване "
252"при затваряне на екрана и захранване от батерии“, когато първо се затваря "
253"екрана, а захранването от ел. мрежа след това се прекъсне."
254
255#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:17
256msgid "If the learnt profile should be used to calculate the time remaining"
257msgstr ""
258"Дали заученият профил да се използва за изчисляване на оставащото време"
259
260#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:18
261msgid ""
262"If the learnt profile should be used to calculate the time remaining. Only "
263"turn this off for debugging."
264msgstr ""
265"Дали заученият профил да се използва за изчисляване на оставащото време. Да "
266"се изключва само при изчистване на грешки."
267
268#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:19
269msgid "If the low-power mode should be enabled when on AC"
270msgstr ""
271"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от ел. мрежа"
272
273#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:20
274msgid "If the low-power mode should be enabled when on battery"
275msgstr "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от батерии"
276
277#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:21
278msgid ""
279"If the screen brightness should be changed when switching between AC and "
280"battery power."
281msgstr ""
282"Дали яркостта на екрана да се променя, когато компютърът преминава от "
283"захранване от ел. мрежа към батерии и обратно."
284
285#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:22
286msgid ""
287"If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when "
288"on AC power."
289msgstr ""
290"Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, за да се спести енергия, когато "
291"компютърът бездейства и се захранва от ел. мрежа."
292
293#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:23
294msgid ""
295"If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when "
296"on battery power."
297msgstr ""
298"Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, за да се спести енергия, когато "
299"компютърът бездейства и се захранва от батерии."
300
301#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:24
302msgid ""
303"If the screen should be reduced in brightness when the computer is on "
304"battery power."
305msgstr ""
306"Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, когато компютърът се захранва от "
307"батерии."
308
309#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:25
310msgid "If the system low-power mode should be enabled when on AC power."
311msgstr ""
312"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от ел. мрежа."
313
314#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:26
315msgid ""
316"If the system low-power mode should be enabled when on laptop battery power."
317msgstr "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от батерии."
318
319#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:27
320msgid "If the user should be notified when the AC adapter is disconnected."
321msgstr "Дали да се предупреждава при махането на адаптера за ел. мрежа"
322
323#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:28
324msgid ""
325"If time based notifications should be used. If set to false, then the "
326"percentage change is used instead, which may fix a broken ACPI BIOS."
327msgstr ""
328"Дали да се ползва известяване базирано на време. Ако е лъжа, ще се ползва "
329"процентът на заряда, което може да помогне при лошо функциониращ BIOS с ACPI."
330
331#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:29
332msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery"
333msgstr ""
334"Дали предупреждението за нисък заряд да се показва при повредени батерии"
335
336#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:30
337msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery."
338msgstr ""
339"Дали предупреждението за нисък заряд да се показва при повредени батерии."
340
341#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:31
342msgid "If we should show the recalled battery warning for a broken battery"
343msgstr ""
344"Дали за повредени батерии да се показва предупреждението за батерии обявени "
345"за връщане."
346
347#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:32
348msgid ""
349"If we should show the recalled battery warning for a broken battery. Set "
350"this to false only if you know your battery is okay."
351msgstr ""
352"Дали за повредени батерии да се показва предупреждението за батерии обявени "
353"за връщане. Задайте това да е лъжа, само ако сте сигурни, че батерията ви е "
354"наред."
355
356#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:33
357msgid "LCD brightness when on AC"
358msgstr "Яркост на екрана при захранване от ел. мрежа"
359
360#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:34
361msgid "LCD dimming amount when on battery"
362msgstr "Затъмняване на екрана при захранване от батерии"
363
364#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:35
365msgid "Laptop lid close action on battery"
366msgstr "Действие при затваряне на екрана и захранване от батерии"
367
368#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:36
369msgid "Laptop lid close action when on AC"
370msgstr "Действие при затваряне на екрана и захранване от ел. мрежа"
371
372#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:37
373msgid "Lock GNOME keyring on sleep"
374msgstr "Заключване на ключодържателя на GNOME при приспиване"
375
376#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:38
377msgid "Lock screen on hibernate"
378msgstr "Заключване на екрана при дълбоко приспиване"
379
380#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:39
381msgid "Lock screen on suspend"
382msgstr "Заключване на екрана при приспиване"
383
384#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:40
385msgid "Lock screen when blanked"
386msgstr "Заключване на екрана при изчистването му"
387
388#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:41
389msgid "Method used to blank screen on AC"
390msgstr "Метод за изчистване на екрана при захранване от ел. мрежа"
391
392#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:42
393msgid "Method used to blank screen on battery"
394msgstr "Метод за изчистване на екрана при захранване от батерии"
395
396#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:43
397msgid "Notify on a low power"
398msgstr "Уведомяване при ниско ниво"
399
400#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:44
401msgid "Notify on a sleep failure"
402msgstr "Уведомяване при неуспех при приспиване"
403
404#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:45
405msgid "Notify when AC adapter is disconnected"
406msgstr "Уведомяване при изключването на адаптера за ел. мрежа"
407
408#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:46
409msgid "Notify when fully charged"
410msgstr "Уведомяване при пълно зареждане на батериите"
411
412#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:47
413msgid "Percentage action is taken"
414msgstr "Предприето е действие при достигане на процент заряд"
415
416#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:48
417msgid "Percentage considered critical"
418msgstr "Зарядът, който се счита за критично нисък"
419
420#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:49
421msgid "Percentage considered low"
422msgstr "Зарядът, който се счита за нисък"
423
424#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:50
425msgid "Power button action"
426msgstr "Действие на бутона за включване/изключване"
427
428#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:51
429msgid "Reduce the backlight brightness when on battery power"
430msgstr "Затъмняване на екрана при захранване от батерии"
431
432#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:52
433msgid "Seconds of inactivity to spin down when on AC"
434msgstr ""
435"Секунди бездействие, след които да се спре диска при захранване от ел. мрежа"
436
437#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:53
438msgid "Seconds of inactivity to spin down when on battery"
439msgstr ""
440"Секунди бездействие, след които да се спре диска при захранване от батерии"
441
442#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:54
443msgid "Sleep timeout computer when on AC"
444msgstr "Време за предотвратяване на приспиването при захранване от ел. мрежа"
445
446#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:55
447msgid "Sleep timeout computer when on UPS"
448msgstr ""
449"Време за предотвратяване на приспиването при захранване от непрекъсваемо "
450"токозахранване"
451
452#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:56
453msgid "Sleep timeout computer when on battery"
454msgstr "Време за предотвратяване на приспиването при захранване от батерии"
455
456#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:57
457msgid "Sleep timeout display when on AC"
458msgstr ""
459"Време за предотвратяване на изключването на екрана при захранване от ел. "
460"мрежа"
461
462#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:58
463msgid "Sleep timeout display when on UPS"
464msgstr ""
465"Време за предотвратяване на изключването на екрана при захранване от "
466"непрекъсваемо токозахранване"
467
468#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:59
469msgid "Sleep timeout display when on battery"
470msgstr ""
471"Време за предотвратяване на изключването на екрана при захранване от батерии"
472
473#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:60
474msgid "Suspend button action"
475msgstr "Действие на бутона за приспиване"
476
477#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:61
478msgid ""
479"The DPMS method used to blank the screen when on AC power. Possible values "
480"are \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
481msgstr ""
482"Методът от управлението на захранването на екрана за изчистването му при "
483"захранване от ел. мрежа. Възможните стойности са „standby“ (в режим "
484"готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
485
486#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:62
487msgid ""
488"The DPMS method used to blank the screen when on battery power. Possible "
489"values are \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
490msgstr ""
491"Методът от управлението на захранването на екрана за изчистването му при "
492"захранване от батерии. Възможните стойности са „standby“ (в режим "
493"готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
494
495#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:63
496msgid "The URI to show to the user on sleep failure"
497msgstr "Адресът, който да се покаже след неуспешно приспиване"
498
499#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:64
500msgid ""
501"The action to take when the UPS is critically low. Possible values are "
502"\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
503msgstr ""
504"Действие при критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване. "
505"Възможните стойности са „hibernate“ (дълбоко приспиване), "
506"„suspend“ (приспиване), „shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
507
508#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:65
509msgid ""
510"The action to take when the UPS is low. Possible values are \"hibernate\", "
511"\"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
512msgstr ""
513"Действие при ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване. Възможните "
514"стойности са „hibernate“ (дълбоко приспиване), „suspend“ (приспиване), "
515"„shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
516
517#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:66
518msgid ""
519"The action to take when the battery is critically low. Possible values are "
520"\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
521msgstr ""
522"Действие при критично ниско ниво на батериите. Възможните стойности са "
523"„hibernate“ (дълбоко приспиване), „suspend“ (приспиване), "
524"„shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
525
526#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:67
527msgid ""
528"The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on AC "
529"power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\" and "
530"\"nothing\"."
531msgstr ""
532"Действие при затваряне на екрана и ползване на захранване от ел. мрежа. "
533"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
534"приспиване), „blank“ (изчистване) и „nothing“ (нищо)."
535
536#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:68
537msgid ""
538"The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on "
539"battery power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\", "
540"and \"nothing\"."
541msgstr ""
542"Действие при затваряне на екрана и ползване на захранване от батерии. "
543"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
544"приспиване), „blank“ (изчистване) и „nothing“ (нищо)."
545
546#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:69
547msgid ""
548"The action to take when the system hibernate button is pressed. Possible "
549"values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
550"\"nothing\"."
551msgstr ""
552"Действие при натискане на бутона за дълбоко приспиване на системата. "
553"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
554"приспиване), „interactive“ (запитване), „shutdown“ (изключване) и "
555"„nothing“ (нищо)."
556
557#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:70
558msgid ""
559"The action to take when the system power button is pressed. Possible values "
560"are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and \"nothing"
561"\"."
562msgstr ""
563"Действие при натискане на бутона за включване/изключване на системата. "
564"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
565"приспиване), „interactive“ (запитване), „shutdown“ (изключване) и "
566"„nothing“ (нищо)."
567
568#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:71
569msgid ""
570"The action to take when the system suspend button is pressed. Possible "
571"values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
572"\"nothing\"."
573msgstr ""
574"Действие при натискане на бутона за приспиване на системата. Възможните "
575"стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко приспиване), "
576"„interactive“ (запитване), „shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
577
578#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:72
579msgid ""
580"The amount of time in seconds before the display goes to sleep when the "
581"computer is on AC power."
582msgstr ""
583"Колко секунди да се изчакат преди изгасяне на екрана, когато компютърът се "
584"захранва от ел. мрежа."
585
586#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:73
587msgid ""
588"The amount of time in seconds the computer on AC power needs to be inactive "
589"before it goes to sleep."
590msgstr ""
591"Колко секунди да се изчакат преди приспиване на компютъра, когато компютърът "
592"се захранва от ел. мрежа и бездейства."
593
594#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:74
595msgid ""
596"The amount of time in seconds the computer on UPS power needs to be inactive "
597"before it goes to sleep."
598msgstr ""
599"Колко секунди да се изчакат преди приспиване на компютъра, когато компютърът "
600"се захранва от непрекъсваемо токозахранване."
601
602#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:75
603msgid ""
604"The amount of time in seconds the computer on UPS power needs to be inactive "
605"before the display goes to sleep."
606msgstr ""
607"Колко секунди да се изчакат преди изгасяне на екрана, когато компютърът се "
608"захранва от непрекъсваемо токозахранване."
609
610#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:76
611msgid ""
612"The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
613"inactive before it goes to sleep."
614msgstr ""
615"Колко секунди да се изчакат преди приспиване на компютъра, когато компютърът "
616"се захранва от батерии и бездейства."
617
618#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:77
619msgid ""
620"The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
621"inactive before the display goes to sleep."
622msgstr ""
623"Колко секунди да се изчакат преди изгасяне на екрана, когато компютърът се "
624"захранва от батерии."
625
626#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:78
627msgid ""
628"The amount to dim the brightness of the display when on battery power. "
629"Possible values are between 0 and 100."
630msgstr ""
631"Затъмняване на екрана при захранване от батерии. Възможните стойности са "
632"между 0 и 100."
633
634#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:79
635msgid ""
636"The brightness of the display when on AC power. Possible values are between "
637"0 and 100."
638msgstr ""
639"Яркост на екрана при захранване от ел. мрежа. Възможните стойности са между "
640"0 и 100."
641
642#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:80
643msgid "The brightness of the screen when idle"
644msgstr "Яркост на екрана при бездействие"
645
646#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:81
647msgid "The default amount of time to dim the screen after idle"
648msgstr "Стандартното време за бездействие, след което екранът да се затъмни"
649
650#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:82
651msgid "The default amount of time to dim the screen after idle."
652msgstr "Стандартното време за бездействие, след което екранът да се затъмни."
653
654#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:83
655#, fuzzy
656#| msgid "The default configuration version."
657msgid "The default configuration version"
658msgstr "Стандартната конфигурирана версия."
659
660#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:84
661msgid "The default graph type to show in the statistics window"
662msgstr "Стандартен вид на графиката в прозореца за статистика"
663
664#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:85
665msgid "The default graph type to show in the statistics window."
666msgstr "Стандартен вид на графиката в прозореца за статистика."
667
668#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:86
669msgid "The maximum duration of time displayed on the x-axis of the graph."
670msgstr "Максималната продължителност време показвана на оста X на графиката."
671
672#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:87
673msgid "The maximum time displayed on the graph"
674msgstr "Максималното време показвано на графиката"
675
676#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:88
677msgid ""
678"The number of seconds of inactivity to spin down the disks when on AC power."
679msgstr ""
680"Брой секунди бездействие за изключване на твърдите дискове при захранване от "
681"ел. мрежа."
682
683#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:89
684msgid ""
685"The number of seconds of inactivity to spin down the disks when on battery "
686"power."
687msgstr ""
688"Брой секунди бездействие за изключване на твърдите дискове при захранване от "
689"батерии."
690
691#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:90
692msgid ""
693"The percentage of the battery when it is considered critical. Only valid "
694"when use_time_for_policy is false."
695msgstr ""
696"Процентът на заряд на батерията, който се счита за критично нисък. Тази "
697"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е лъжа."
698
699#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:91
700msgid ""
701"The percentage of the battery when it is considered low. Only valid when "
702"use_time_for_policy is false."
703msgstr ""
704"Процентът на заряд на батерията, който се счита за нисък. Тази стойност е "
705"валидна, само ако „use_time_for_policy“ е лъжа."
706
707#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:92
708msgid ""
709"The percentage of the battery when the critical action is performed. Only "
710"valid when use_time_for_policy is false."
711msgstr ""
712"Процентът на заряд на батерията, когато се предприема действие за критично "
713"нисък заряд. Тази стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е лъжа."
714
715#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:93
716msgid ""
717"The time remaining in seconds of the battery when critical action is taken. "
718"Only valid when use_time_for_policy is true."
719msgstr ""
720"Оставащото време на батерията в секунди, когато се предприема действие за "
721"критично нисък заряд. Тази стойност е валидна, само ако "
722"„use_time_for_policy“ е лъжа."
723
724#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:94
725msgid ""
726"The time remaining in seconds of the battery when it is considered critical. "
727"Only valid when use_time_for_policy is true."
728msgstr ""
729"Оставащото време на батерията в секунди, което се счита за критично ниско. "
730"Тази стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е лъжа."
731
732#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:95
733msgid ""
734"The time remaining in seconds of the battery when it is considered low. Only "
735"valid when use_time_for_policy is true."
736msgstr ""
737"Оставащото време на батерията в секунди, което се счита за ниско. Тази "
738"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е лъжа."
739
740#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:96
741msgid "The time remaining when action is taken"
742msgstr "Оставащото време при предприемане на действие"
743
744#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:97
745msgid "The time remaining when critical"
746msgstr "Оставащото време, за да е критично ниско"
747
748#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:98
749msgid "The time remaining when low"
750msgstr "Оставащото време, за да е ниско"
751
752#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:99
753msgid ""
754"The type of sleeping that should be performed when the computer is inactive. "
755"Possible values are \"hibernate\", \"suspend\" and \"nothing\"."
756msgstr ""
757"Видът на приспиването при бездействие на компютъра. Възможните стойности са "
758"„hibernate“ (дълбоко приспиване), „suspend“ (приспиване) и „nothing“ (нищо)."
759
760#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:100
761msgid ""
762"The version of the installed version of the schema. Do not edit this value, "
763"it is used so that configure changes between versions can be detected."
764msgstr ""
765"Версията на инсталираната схема. Не редактирайте тази стойност! Тя се "
766"използва, за да се откриват разликите между версиите на настройките."
767
768#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:101
769msgid ""
770"This is the laptop panel screen brightness used when the session is idle. "
771"Only valid when use_time_for_policy is true."
772msgstr ""
773"Яркост на екрана на преносимия компютър при бездействие. Тази стойност е "
774"валидна, само ако „use_time_for_policy“ е истина."
775
776#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:102
777msgid "UPS critical low action"
778msgstr "Действие при критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
779
780#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:103
781msgid "UPS low power action"
782msgstr "Действие при ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
783
784#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:104
785msgid "Use gnome-screensaver lock setting"
786msgstr "Използване на настройките на заключването на gnome-screensaver"
787
788#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:105
789msgid ""
790"When sleep fails we can show the user a button to help fix the situation. "
791"Leave this blank if the button should not be shown."
792msgstr ""
793"При неуспешно приспиване на потребителя може да бъде показан бутон към помощ "
794"за справяне със ситуацията. Ако нищо не е попълнено тук, няма да се показва "
795"бутон."
796
797#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:106
798msgid "When to show the notification icon"
799msgstr "Кога да се показва иконата за уведомяване"
800
801#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:107
802#, fuzzy
803#| msgid ""
804#| "Whether NetworkManager should be connected and disconnected on sleep."
805msgid "Whether NetworkManager should be connected and disconnected on sleep"
806msgstr ""
807"Дали програмата NetworkManager трябва да прекъсва връзките и наново да ги "
808"установява при приспиване."
809
810#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:108
811msgid ""
812"Whether NetworkManager should disconnect before suspending or hibernating "
813"and connect on resume."
814msgstr ""
815"Дали програмата NetworkManager трябва да прекъсва връзките при приспиване "
816"или дълбоко приспиване и наново да ги установява при събуждане."
817
818#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:109
819msgid ""
820"Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters hibernate. "
821"This means the keyring will have to be unlocked on resume."
822msgstr ""
823"Дали ключодържателят на GNOME се заключва при дълбоко приспиване на "
824"компютъра. Това означава, че при събуждането ключодържателят ще трябва да "
825"бъде отключен."
826
827#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:110
828msgid ""
829"Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters suspend. This "
830"means the keyring will have to be unlocked on resume."
831msgstr ""
832"Дали ключодържателят на GNOME се заключва при приспиване на компютъра. Това "
833"означава, че при събуждането ключодържателят ще трябва да бъде отключен."
834
835#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:111
836msgid ""
837"Whether the screen is locked when the computer wakes up from a hibernate. "
838"Only used if lock_use_screensaver_settings is false."
839msgstr ""
840"Дали екранът се заключва след като компютърът се събуди от дълбоко "
841"приспиване. Използва се, само когато „lock_use_screensaver_settings“ е лъжа."
842
843#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:112
844msgid ""
845"Whether the screen is locked when the computer wakes up from a suspend. Only "
846"used if lock_use_screensaver_settings is false."
847msgstr ""
848"Дали екранът се заключва след като компютърът се събуди от приспиване. "
849"Използва се, само когато „lock_use_screensaver_settings“ е лъжа."
850
851#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:113
852msgid ""
853"Whether the screen is locked when the screen is turned off. Only used if "
854"lock_use_screensaver_settings is false."
855msgstr ""
856"Дали екранът се заключва след като бъде изгасен. Използва се, само когато "
857"„lock_use_screensaver_settings“ е лъжа."
858
859#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:114
860msgid "Whether to hibernate, suspend or do nothing when inactive"
861msgstr ""
862"Дали компютърът да се приспива, дълбоко да се приспива или нищо да не се "
863"прави, когато компютърът бездейства"
864
865#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:115
866msgid ""
867"Whether to use the screen lock setting of gnome-screensaver to decide if the "
868"screen is locked after a hibernate, suspend or blank screen."
869msgstr ""
870"Дали да се използва настройката в gnome-screensaver, за да се реши дали "
871"екранът да се заключва след приспиване, дълбоко приспиване на компютъра или "
872"изчистване на екрана."
873
874#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:116
875msgid "Whether to use time-based notifications"
876msgstr "Дали да се ползва уведомяване по време"
877
878#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:117
879msgid "Whether we should show the axis labels in the statistics window"
880msgstr "Дали етикетите на осите да се показват в прозореца със статистиката"
881
882#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:118
883msgid "Whether we should show the axis labels in the statistics window."
884msgstr "Дали етикетите на осите да се показват в прозореца със статистиката."
885
886#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:119
887msgid "Whether we should show the events in the statistics window"
888msgstr "Дали събитията да се показват в прозореца със статистиката"
889
890#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:120
891msgid "Whether we should show the events in the statistics window."
892msgstr "Дали събитията да се показват в прозореца със статистиката."
893
894#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:121
895msgid "Whether we should smooth the data in the graph"
896msgstr "Дали данните да се заглаждат в прозореца със статистиката"
897
898#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:122
899msgid "Whether we should smooth the data in the graph."
900msgstr "Дали данните да се заглаждат в прозореца със статистиката."
901
902#: ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.in.h:1
903msgid "Configure power management"
904msgstr "Настройки на управлението на захранването"
905
906#: ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.in.h:2
907msgid "Power Management"
908msgstr "Управление на захранването"
909
910#: ../data/gnome-power-statistics.desktop.in.in.h:1
911msgid "Observe power management"
912msgstr "Спазване на управлението на захранването"
913
914#. TRANSLATORS: shown on the titlebar
915#. TRANSLATORS: the program name
916#: ../data/gnome-power-statistics.desktop.in.in.h:2
917#: ../data/gpm-statistics.ui.h:6 ../src/gpm-statistics.c:1090
918#: ../src/gpm-statistics.c:1565
919msgid "Power Statistics"
920msgstr "Статистика на захранването"
921
922#: ../data/gpm-feedback-widget.ui.h:1
923msgid "Brightness"
924msgstr "Яркост"
925
926#: ../data/gpm-statistics.ui.h:1
927msgid "0"
928msgstr "0"
929
930#: ../data/gpm-statistics.ui.h:2
931msgid "Data length:"
932msgstr "Период с данни:"
933
934#: ../data/gpm-statistics.ui.h:3 ../src/gpm-statistics.c:210
935msgid "Details"
936msgstr "Подробности"
937
938#: ../data/gpm-statistics.ui.h:4
939msgid "Graph type:"
940msgstr "Вид графика:"
941
942#: ../data/gpm-statistics.ui.h:5
943msgid "History"
944msgstr "История"
945
946#: ../data/gpm-statistics.ui.h:7
947msgid "Processor wakeups per second:"
948msgstr "Събуждания на процесора в секунда"
949
950#: ../data/gpm-statistics.ui.h:8
951msgid "Show data points"
952msgstr "Показване на точките с данни"
953
954#: ../data/gpm-statistics.ui.h:9
955msgid "Statistics"
956msgstr "Статистика"
957
958#: ../data/gpm-statistics.ui.h:10
959msgid "There is no data to display."
960msgstr "Няма данни за показване."
961
962#: ../data/gpm-statistics.ui.h:11
963msgid "Use smoothed line"
964msgstr "Използване на загладена линия"
965
966#: ../data/gpm-statistics.ui.h:12 ../src/gpm-statistics.c:196
967msgid "Wakeups"
968msgstr "Събуждания"
969
970#: ../data/gpm-prefs.ui.h:1
971msgid "<b>Actions</b>"
972msgstr "<b>Действия</b>"
973
974#: ../data/gpm-prefs.ui.h:2
975msgid "<b>Display</b>"
976msgstr "<b>Визуализация</b>"
977
978#: ../data/gpm-prefs.ui.h:3
979msgid "<b>Notification Area</b>"
980msgstr "<b>Област за уведомяване</b>"
981
982#: ../data/gpm-prefs.ui.h:4
983msgid "Closes the program"
984msgstr "Спира програмата"
985
986#: ../data/gpm-prefs.ui.h:5
987msgid "Di_m display when idle"
988msgstr "За_тъмняване на екрана при бездействие"
989
990#: ../data/gpm-prefs.ui.h:6
991msgid "General"
992msgstr "Общи"
993
994#: ../data/gpm-prefs.ui.h:7
995msgid "Make Default"
996msgstr "Да е стандартно"
997
998#: ../data/gpm-prefs.ui.h:8
999msgid "On AC Power"
1000msgstr "От ел. мрежа"
1001
1002#: ../data/gpm-prefs.ui.h:9
1003msgid "On Battery Power"
1004msgstr "От батерии"
1005
1006#: ../data/gpm-prefs.ui.h:10
1007msgid "On UPS Power"
1008msgstr "От непрекъсваемото токозахранване"
1009
1010#: ../data/gpm-prefs.ui.h:11
1011msgid "Only display an icon when a battery is p_resent"
1012msgstr "Показване на икона само при _наличие на батерии"
1013
1014#: ../data/gpm-prefs.ui.h:12
1015msgid "Only display an icon when charging or _discharging"
1016msgstr "Показване на икона само при зареждане или _разреждане"
1017
1018#: ../data/gpm-prefs.ui.h:13
1019msgid "Power Management Preferences"
1020msgstr "Настройки на управлението на захранването"
1021
1022#: ../data/gpm-prefs.ui.h:14
1023msgid "Provides help about this program"
1024msgstr "Показва помощта на програмата"
1025
1026#: ../data/gpm-prefs.ui.h:15
1027msgid "Put _display to sleep when inactive for:"
1028msgstr "Изгасяне на _екрана след бездействие от:"
1029
1030#: ../data/gpm-prefs.ui.h:16
1031msgid "Put computer to _sleep when inactive for:"
1032msgstr "Приспиване на _компютъра след бездействие от:"
1033
1034#: ../data/gpm-prefs.ui.h:17
1035msgid "Set display _brightness to:"
1036msgstr "_Задаване на яркостта на екрана:"
1037
1038#: ../data/gpm-prefs.ui.h:18
1039msgid "Sets this policy to be used by all users"
1040msgstr "Задаване на тази политика за всички потребители"
1041
1042#: ../data/gpm-prefs.ui.h:19
1043msgid "Sp_in down hard disks when possible"
1044msgstr "_Изключване на твърдите дискове при възможност"
1045
1046#: ../data/gpm-prefs.ui.h:20
1047msgid "When UPS power is _critically low:"
1048msgstr "При _критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване:"
1049
1050#: ../data/gpm-prefs.ui.h:21
1051msgid "When UPS power is l_ow:"
1052msgstr "При _ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване:"
1053
1054#: ../data/gpm-prefs.ui.h:22
1055msgid "When battery po_wer is critically low:"
1056msgstr "При критично ниско ниво на _батериите:"
1057
1058#: ../data/gpm-prefs.ui.h:23
1059msgid "When laptop lid is cl_osed:"
1060msgstr "При _затваряне на екрана:"
1061
1062#: ../data/gpm-prefs.ui.h:24
1063msgid "When the _suspend button is pressed:"
1064msgstr "При н_атискане на бутона за приспиване:"
1065
1066#: ../data/gpm-prefs.ui.h:25
1067msgid "When the power _button is pressed:"
1068msgstr "При натискане на _бутона за включване/изключване:"
1069
1070#: ../data/gpm-prefs.ui.h:26
1071msgid "_Always display an icon"
1072msgstr "В_инаги да се показва икона"
1073
1074#: ../data/gpm-prefs.ui.h:27
1075msgid "_Never display an icon"
1076msgstr "_Никога да не се показва икона"
1077
1078#: ../data/gpm-prefs.ui.h:28
1079msgid "_Only display an icon when battery power is low"
1080msgstr "Показване само при _ниско ниво на батериите"
1081
1082#: ../data/gpm-prefs.ui.h:29
1083msgid "_Reduce backlight brightness"
1084msgstr "_Затъмняване на екрана"
1085
1086#. command line argument
1087#: ../src/gpm-backlight-helper.c:161
1088msgid "Set the current brightness"
1089msgstr ""
1090
1091#. command line argument
1092#: ../src/gpm-backlight-helper.c:164
1093msgid "Get the current brightness"
1094msgstr ""
1095
1096#. command line argument
1097#: ../src/gpm-backlight-helper.c:167
1098msgid "Get the number of brightness levels supported"
1099msgstr ""
1100
1101#. TRANSLATORS: tool that is used when copying profiles system-wide
1102#: ../src/gpm-backlight-helper.c:182
1103#, fuzzy
1104#| msgid "GNOME Power Manager"
1105msgid "GNOME Power Manager Backlight Helper"
1106msgstr "Управление на захранването на GNOME"
1107
1108#. TRANSLATORS: user did not specify valid options
1109#: ../src/gpm-backlight-helper.c:190
1110msgid "No valid option was specified"
1111msgstr ""
1112
1113#. TRANSLATORS: no backlights found
1114#: ../src/gpm-backlight-helper.c:199
1115msgid "No backlights were found on your system"
1116msgstr ""
1117
1118#. TRANSLATORS: failed to access backlight file
1119#: ../src/gpm-backlight-helper.c:210
1120msgid "Could not get the value of the backlight"
1121msgstr ""
1122
1123#. TRANSLATORS: failed to access backlight file
1124#: ../src/gpm-backlight-helper.c:228
1125msgid "Could not get the maximum value of the backlight"
1126msgstr ""
1127
1128#. TRANSLATORS: only able to install profiles as root
1129#: ../src/gpm-backlight-helper.c:245
1130#, fuzzy
1131#| msgid "Sets this policy to be used by all users"
1132msgid "This program can only be used by the root user"
1133msgstr "Задаване на тази политика за всички потребители"
1134
1135#. TRANSLATORS: the program must never be directly run
1136#: ../src/gpm-backlight-helper.c:254
1137msgid "This program must only be run through pkexec"
1138msgstr ""
1139
1140#. TRANSLATORS: failed to access backlight file
1141#: ../src/gpm-backlight-helper.c:265
1142msgid "Could not set the value of the backlight"
1143msgstr ""
1144
1145#: ../src/gpm-common.c:53
1146msgid "Unknown time"
1147msgstr "Неизвестно време"
1148
1149#: ../src/gpm-common.c:58
1150#, c-format
1151msgid "%i minute"
1152msgid_plural "%i minutes"
1153msgstr[0] "%i минута"
1154msgstr[1] "%i минути"
1155
1156#: ../src/gpm-common.c:69
1157#, c-format
1158msgid "%i hour"
1159msgid_plural "%i hours"
1160msgstr[0] "%i час"
1161msgstr[1] "%i часа"
1162
1163#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
1164#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
1165#: ../src/gpm-common.c:75
1166#, c-format
1167msgid "%i %s %i %s"
1168msgstr "%i %s и %i %s"
1169
1170#: ../src/gpm-common.c:76
1171msgid "hour"
1172msgid_plural "hours"
1173msgstr[0] "час"
1174msgstr[1] "часа"
1175
1176#: ../src/gpm-common.c:77
1177msgid "minute"
1178msgid_plural "minutes"
1179msgstr[0] "минута"
1180msgstr[1] "минути"
1181
1182#. Translators: This is %i days
1183#: ../src/gpm-graph-widget.c:434
1184#, c-format
1185msgid "%id"
1186msgstr "%i д."
1187
1188#. Translators: This is %i days %02i hours
1189#: ../src/gpm-graph-widget.c:437
1190#, c-format
1191msgid "%id%02ih"
1192msgstr "%i д. и %02i ч."
1193
1194#. Translators: This is %i hours
1195#: ../src/gpm-graph-widget.c:442
1196#, c-format
1197msgid "%ih"
1198msgstr "%i ч."
1199
1200#. Translators: This is %i hours %02i minutes
1201#: ../src/gpm-graph-widget.c:445
1202#, c-format
1203msgid "%ih%02im"
1204msgstr "%i ч. и %02i мин."
1205
1206#. Translators: This is %2i minutes
1207#: ../src/gpm-graph-widget.c:450
1208#, c-format
1209msgid "%2im"
1210msgstr "%2i мин."
1211
1212#. Translators: This is %2i minutes %02i seconds
1213#: ../src/gpm-graph-widget.c:453
1214#, c-format
1215msgid "%2im%02i"
1216msgstr "%2i мин. и %02i сек."
1217
1218#. Translators: This is %2i seconds
1219#: ../src/gpm-graph-widget.c:457
1220#, c-format
1221msgid "%2is"
1222msgstr "%2i сек."
1223
1224#. Translators: This is %i Percentage
1225#: ../src/gpm-graph-widget.c:461
1226#, c-format
1227msgid "%i%%"
1228msgstr "%i %%"
1229
1230#. Translators: This is %.1f Watts
1231#: ../src/gpm-graph-widget.c:464
1232#, c-format
1233msgid "%.1fW"
1234msgstr "%.1f W"
1235
1236#. Translators: This is %.1f Volts
1237#: ../src/gpm-graph-widget.c:469
1238#, c-format
1239msgid "%.1fV"
1240msgstr "%.1f V"
1241
1242#. TRANSLATORS: show verbose debugging
1243#: ../src/gpm-main.c:171 ../src/gpm-prefs.c:90 ../src/gpm-statistics.c:1545
1244msgid "Show extra debugging information"
1245msgstr ""
1246"Допълнителна информация за изчистване на\n"
1247"                                    грешки"
1248
1249#: ../src/gpm-main.c:173
1250msgid "Show version of installed program and exit"
1251msgstr ""
1252"Показване на версията на инсталираната\n"
1253"                                    програма и спиране на програмата"
1254
1255#: ../src/gpm-main.c:175
1256msgid "Exit after a small delay (for debugging)"
1257msgstr ""
1258"Изход след малко забавяне (за изчистване на\n"
1259"                                    грешки)"
1260
1261#: ../src/gpm-main.c:177
1262msgid "Exit after the manager has loaded (for debugging)"
1263msgstr ""
1264"Изход след зареждане на управлението (за\n"
1265"                                    изчистване на грешки)"
1266
1267#: ../src/gpm-main.c:191 ../src/gpm-main.c:195
1268msgid "GNOME Power Manager"
1269msgstr "Управление на захранването на GNOME"
1270
1271#. TRANSLATORS: this is the sound description
1272#: ../src/gpm-manager.c:221 ../src/gpm-manager.c:289
1273msgid "Battery is very low"
1274msgstr "Критично ниско ниво на батерията"
1275
1276#. TRANSLATORS: this is the sound description
1277#: ../src/gpm-manager.c:269
1278msgid "Power plugged in"
1279msgstr "Включване на електрическото захранване"
1280
1281#. TRANSLATORS: this is the sound description
1282#: ../src/gpm-manager.c:273
1283msgid "Power unplugged"
1284msgstr "Изключване на електрическото захранване"
1285
1286#. TRANSLATORS: this is the sound description
1287#: ../src/gpm-manager.c:277
1288msgid "Lid has opened"
1289msgstr "Отваряне на екрана"
1290
1291#. TRANSLATORS: this is the sound description
1292#: ../src/gpm-manager.c:281
1293msgid "Lid has closed"
1294msgstr "Затваряне на екрана"
1295
1296#. TRANSLATORS: this is the sound description
1297#: ../src/gpm-manager.c:285
1298msgid "Battery is low"
1299msgstr "Ниско ниво на батерията"
1300
1301#. TRANSLATORS: this is the sound description
1302#: ../src/gpm-manager.c:293
1303msgid "Battery is full"
1304msgstr "Батерията е заредена"
1305
1306#. TRANSLATORS: this is the sound description
1307#: ../src/gpm-manager.c:297
1308msgid "Suspend started"
1309msgstr "Начало на приспиване"
1310
1311#. TRANSLATORS: this is the sound description
1312#: ../src/gpm-manager.c:301
1313msgid "Resumed"
1314msgstr "Събуждане"
1315
1316#. TRANSLATORS: this is the sound description
1317#: ../src/gpm-manager.c:305
1318msgid "Suspend failed"
1319msgstr "Неуспешно приспиване"
1320
1321#. TRANSLATORS: message text
1322#: ../src/gpm-manager.c:574
1323#, fuzzy
1324#| msgid "Your computer failed to suspend."
1325msgid "Computer failed to suspend."
1326msgstr "Компютърът не може да бъде приспан."
1327
1328#. TRANSLATORS: title text
1329#: ../src/gpm-manager.c:576
1330msgid "Failed to suspend"
1331msgstr "Неуспешно приспиване"
1332
1333#. TRANSLATORS: message text
1334#: ../src/gpm-manager.c:580
1335#, fuzzy
1336#| msgid "Your computer failed to hibernate."
1337msgid "Computer failed to hibernate."
1338msgstr "Компютърът не може да бъде дълбоко приспан."
1339
1340#. TRANSLATORS: title text
1341#: ../src/gpm-manager.c:582
1342msgid "Failed to hibernate"
1343msgstr "Неуспешно дълбоко приспиване"
1344
1345#. TRANSLATORS: message text
1346#: ../src/gpm-manager.c:587
1347#, fuzzy
1348#| msgid "The failure was reported as:"
1349msgid "Failure was reported as:"
1350msgstr "Докладваната грешка е:"
1351
1352#. TRANSLATORS: button text, visit the suspend help website
1353#: ../src/gpm-manager.c:600
1354msgid "Visit help page"
1355msgstr "Погледнете страницата с помощта"
1356
1357#. TRANSLATORS: this is the gnome-screensaver throttle
1358#: ../src/gpm-manager.c:863
1359msgid "Display DPMS activated"
1360msgstr "Управлението на захранването на екрана е включено"
1361
1362#. TRANSLATORS: this is the gnome-screensaver throttle
1363#: ../src/gpm-manager.c:882
1364msgid "On battery power"
1365msgstr "От батерии"
1366
1367#: ../src/gpm-manager.c:900
1368msgid "Laptop lid is closed"
1369msgstr "Екранът е затворен"
1370
1371#: ../src/gpm-manager.c:938
1372msgid "Power Information"
1373msgstr "Информация за заряда"
1374
1375#. TRANSLATORS: the battery may be recalled by it's vendor
1376#: ../src/gpm-manager.c:1186
1377msgid "Battery may be recalled"
1378msgstr "Батериите ви може да са обявени за връщане"
1379
1380#: ../src/gpm-manager.c:1187
1381#, fuzzy, c-format
1382#| msgid ""
1383#| "The battery in your computer may have been recalled by %s and you may be "
1384#| "at risk.\n"
1385#| "\n"
1386#| "For more information visit the battery recall website."
1387msgid ""
1388"A battery in your computer may have been recalled by %s and you may be at "
1389"risk.\n"
1390"\n"
1391"For more information visit the battery recall website."
1392msgstr ""
1393"Батерията на преносимия ви компютър е обявена за връщане от %s, може да сте "
1394"изложени на риск.\n"
1395"\n"
1396"За повече информация посетете сайта за връщане на батерии."
1397
1398#. TRANSLATORS: button text, visit the manufacturers recall website
1399#: ../src/gpm-manager.c:1197
1400msgid "Visit recall website"
1401msgstr "Посещаване на сайта за връщане на батерии"
1402
1403#. TRANSLATORS: button text, do not show this bubble again
1404#: ../src/gpm-manager.c:1200
1405msgid "Do not show me this again"
1406msgstr "Това да не се показва отново"
1407
1408#. We should notify the user if the battery has a low capacity,
1409#. * where capacity is the ratio of the last_full capacity with that of
1410#. * the design capacity. (#326740)
1411#. TRANSLATORS: battery is old or broken
1412#: ../src/gpm-manager.c:1285
1413msgid "Battery may be broken"
1414msgstr "Батериите ви може да са повредени"
1415
1416#. TRANSLATORS: notify the user that that battery is broken as the capacity is very low
1417#: ../src/gpm-manager.c:1288
1418#, fuzzy, c-format
1419#| msgid ""
1420#| "Your battery has a very low capacity (%1.1f%%), which means that it may "
1421#| "be old or broken."
1422msgid ""
1423"Battery has a very low capacity (%1.1f%%), which means that it may be old or "
1424"broken."
1425msgstr ""
1426"Батерията ви има много нисък капацитет (%1.1f %%), което означава, че е "
1427"остаряла или е развалена."
1428
1429#. TRANSLATORS: show the charged notification
1430#: ../src/gpm-manager.c:1337
1431#, fuzzy
1432#| msgid "Battery Fully Charged"
1433#| msgid_plural "Batteries Fully Charged"
1434msgid "Battery Charged"
1435msgid_plural "Batteries Charged"
1436msgstr[0] "Батерията е напълно заредена"
1437msgstr[1] "Батериите са напълно заредени"
1438
1439#. TRANSLATORS: laptop battery is now discharging
1440#: ../src/gpm-manager.c:1383
1441msgid "Battery Discharging"
1442msgstr "Батериите се разреждат"
1443
1444#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
1445#: ../src/gpm-manager.c:1387
1446#, fuzzy, c-format
1447#| msgid "%s of battery power remaining (%.1f%%)"
1448msgid "%s of battery power remaining (%.0f%%)"
1449msgstr "Остават %s работа от батерии (%.1f %%)"
1450
1451#. TRANSLATORS: the device is discharging, but we only have a percentage
1452#: ../src/gpm-manager.c:1390 ../src/gpm-manager.c:1402
1453#, fuzzy, c-format
1454#| msgid "%s discharging (%.1f%%)"
1455msgid "%s discharging (%.0f%%)"
1456msgstr "%s се разрежда (%.1f %%)"
1457
1458#. TRANSLATORS: UPS is now discharging
1459#: ../src/gpm-manager.c:1395
1460msgid "UPS Discharging"
1461msgstr "Разреждане на непрекъсваемото токозахранване"
1462
1463#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
1464#: ../src/gpm-manager.c:1399
1465#, fuzzy, c-format
1466#| msgid "%s of UPS backup power remaining (%.1f%%)"
1467msgid "%s of UPS backup power remaining (%.0f%%)"
1468msgstr "Остават %s работа от непрекъсваемо токозахранване (%.1f %%)"
1469
1470#. TRANSLATORS: laptop battery low, and we only have one battery
1471#: ../src/gpm-manager.c:1483
1472msgid "Battery low"
1473msgstr "Ниско ниво на батерията"
1474
1475#. TRANSLATORS: laptop battery low, and we have more than one kind of battery
1476#: ../src/gpm-manager.c:1486
1477msgid "Laptop battery low"
1478msgstr "Ниско ниво на батерията на преносим компютър"
1479
1480#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
1481#: ../src/gpm-manager.c:1492
1482#, fuzzy, c-format
1483#| msgid "Approximately <b>%s</b> remaining (%.1f%%)"
1484msgid "Approximately <b>%s</b> remaining (%.0f%%)"
1485msgstr "Остава ви приблизително <b>%s</b> (%.1f %%)"
1486
1487#. TRANSLATORS: UPS is starting to get a little low
1488#: ../src/gpm-manager.c:1496
1489msgid "UPS low"
1490msgstr "Ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
1491
1492#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
1493#: ../src/gpm-manager.c:1500
1494#, fuzzy, c-format
1495#| msgid ""
1496#| "You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS backup power (%.1f%%)"
1497msgid "Approximately <b>%s</b> of remaining UPS backup power (%.0f%%)"
1498msgstr ""
1499"Остава ви приблизително <b>%s</b> живот на непрекъсваемото токозахранване "
1500"(%.1f %%)"
1501
1502#. TRANSLATORS: mouse is getting a little low
1503#. TRANSLATORS: the mouse battery is very low
1504#: ../src/gpm-manager.c:1504 ../src/gpm-manager.c:1643
1505msgid "Mouse battery low"
1506msgstr "Ниско ниво на батерията на мишката"
1507
1508#. TRANSLATORS: tell user more details
1509#: ../src/gpm-manager.c:1507
1510#, fuzzy, c-format
1511#| msgid ""
1512#| "The wireless mouse attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
1513msgid "Wireless mouse is low in power (%.0f%%)"
1514msgstr ""
1515"Зарядът на батерията на безжичната мишка, която е свързана с компютъра, е "
1516"нисък (%.1f %%)"
1517
1518#. TRANSLATORS: keyboard is getting a little low
1519#. TRANSLATORS: the keyboard battery is very low
1520#: ../src/gpm-manager.c:1511 ../src/gpm-manager.c:1651
1521msgid "Keyboard battery low"
1522msgstr "Ниско ниво на батерията на клавиатурата"
1523
1524#. TRANSLATORS: tell user more details
1525#: ../src/gpm-manager.c:1514
1526#, fuzzy, c-format
1527#| msgid ""
1528#| "The wireless keyboard attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
1529msgid "Wireless keyboard is low in power (%.0f%%)"
1530msgstr ""
1531"Зарядът на батерията на безжичната клавиатура, която е свързана с компютъра, "
1532"е нисък (%.1f %%)"
1533
1534#. TRANSLATORS: PDA is getting a little low
1535#. TRANSLATORS: the PDA battery is very low
1536#: ../src/gpm-manager.c:1518 ../src/gpm-manager.c:1660
1537msgid "PDA battery low"
1538msgstr "Ниско ниво на батерията на цифровия помощник"
1539
1540#. TRANSLATORS: tell user more details
1541#: ../src/gpm-manager.c:1521
1542#, fuzzy, c-format
1543#| msgid "The PDA attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
1544msgid "PDA is low in power (%.0f%%)"
1545msgstr ""
1546"Зарядът на батерията на цифровия помощник, който е свързан с компютъра, е "
1547"нисък (%.1f %%)"
1548
1549#. TRANSLATORS: cell phone (mobile) is getting a little low
1550#. TRANSLATORS: the cell battery is very low
1551#: ../src/gpm-manager.c:1525 ../src/gpm-manager.c:1670
1552#: ../src/gpm-manager.c:1681
1553msgid "Cell phone battery low"
1554msgstr "Ниско ниво на батерията на мобилния телефон"
1555
1556#. TRANSLATORS: tell user more details
1557#: ../src/gpm-manager.c:1528
1558#, fuzzy, c-format
1559#| msgid "The cell phone attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
1560msgid "Cell phone is low in power (%.0f%%)"
1561msgstr ""
1562"Зарядът на батерията на мобилния телефон, който е свързан с компютъра, е "
1563"нисък (%.1f %%)"
1564
1565#. TRANSLATORS: media player, e.g. mp3 is getting a little low
1566#: ../src/gpm-manager.c:1533
1567#, fuzzy
1568#| msgid "Cell phone battery low"
1569msgid "Media player battery low"
1570msgstr "Ниско ниво на батерията на мобилния телефон"
1571
1572#. TRANSLATORS: tell user more details
1573#: ../src/gpm-manager.c:1536
1574#, fuzzy, c-format
1575#| msgid "The PDA attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
1576msgid "Media player is low in power (%.0f%%)"
1577msgstr ""
1578"Зарядът на батерията на цифровия помощник, който е свързан с компютъра, е "
1579"нисък (%.1f %%)"
1580
1581#. TRANSLATORS: graphics tablet, e.g. wacom is getting a little low
1582#. TRANSLATORS: the cell battery is very low
1583#: ../src/gpm-manager.c:1540 ../src/gpm-manager.c:1690
1584#, fuzzy
1585#| msgid "Laptop battery low"
1586msgid "Tablet battery low"
1587msgstr "Ниско ниво на батерията на преносим компютър"
1588
1589#. TRANSLATORS: tell user more details
1590#: ../src/gpm-manager.c:1543
1591#, fuzzy, c-format
1592#| msgid "The PDA attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
1593msgid "Tablet is low in power (%.0f%%)"
1594msgstr ""
1595"Зарядът на батерията на цифровия помощник, който е свързан с компютъра, е "
1596"нисък (%.1f %%)"
1597
1598#. TRANSLATORS: computer, e.g. ipad is getting a little low
1599#. TRANSLATORS: the cell battery is very low
1600#: ../src/gpm-manager.c:1547 ../src/gpm-manager.c:1699
1601#, fuzzy
1602#| msgid "Mouse battery low"
1603msgid "Attached computer battery low"
1604msgstr "Ниско ниво на батерията на мишката"
1605
1606#. TRANSLATORS: tell user more details
1607#: ../src/gpm-manager.c:1550
1608#, fuzzy, c-format
1609#| msgid "The PDA attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
1610msgid "Attached computer is low in power (%.0f%%)"
1611msgstr ""
1612"Зарядът на батерията на цифровия помощник, който е свързан с компютъра, е "
1613"нисък (%.1f %%)"
1614
1615#. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and only have one kind of battery
1616#: ../src/gpm-manager.c:1600
1617msgid "Battery critically low"
1618msgstr "Критично ниско ниво на батерията"
1619
1620#. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and we have more than one type of battery
1621#. TRANSLATORS: laptop battery is really, really, low
1622#: ../src/gpm-manager.c:1603 ../src/gpm-manager.c:1760
1623msgid "Laptop battery critically low"
1624msgstr "Критично ниско ниво на батерията"
1625
1626#. TRANSLATORS: tell the use to insert the plug, as we're not going to do anything
1627#: ../src/gpm-manager.c:1613
1628msgid "Plug in your AC adapter to avoid losing data."
1629msgstr "Включете адаптера за ел. мрежа, за да не загубите данни."
1630
1631#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
1632#: ../src/gpm-manager.c:1617
1633#, c-format
1634msgid "Computer will suspend very soon unless it is plugged in."
1635msgstr ""
1636"Съвсем скоро този компютър ще бъде приспан, ако не го включите в "
1637"електрическата мрежа."
1638
1639#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
1640#: ../src/gpm-manager.c:1621
1641#, c-format
1642msgid "Computer will hibernate very soon unless it is plugged in."
1643msgstr ""
1644"Съвсем скоро този компютър ще бъде дълбоко приспан, ако не го включите в "
1645"електрическата мрежа."
1646
1647#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
1648#: ../src/gpm-manager.c:1625
1649#, c-format
1650msgid "Computer will shutdown very soon unless it is plugged in."
1651msgstr ""
1652"Съвсем скоро този компютър ще бъде изключен, ако не го включите в "
1653"електрическата мрежа."
1654
1655#. TRANSLATORS: the UPS is very low
1656#. TRANSLATORS: UPS is really, really, low
1657#: ../src/gpm-manager.c:1633 ../src/gpm-manager.c:1798
1658msgid "UPS critically low"
1659msgstr "Критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
1660
1661#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
1662#: ../src/gpm-manager.c:1637
1663#, fuzzy, c-format
1664#| msgid ""
1665#| "You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%.1f%%). Restore "
1666#| "AC power to your computer to avoid losing data."
1667msgid ""
1668"Approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%.0f%%). Restore AC power to "
1669"your computer to avoid losing data."
1670msgstr ""
1671"Остава ви приблизително <b>%s</b> живот на непрекъсваемото токозахранване "
1672"(%.1f %%). Включете се към захранването от електрическата мрежа, за да не "
1673"загубите данни."
1674
1675#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
1676#: ../src/gpm-manager.c:1646
1677#, fuzzy, c-format
1678#| msgid ""
1679#| "Your cell phone is very low in power (%.1f%%). This device will soon stop "
1680#| "functioning if not charged."
1681msgid ""
1682"Wireless mouse is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
1683"functioning if not charged."
1684msgstr ""
1685"Мобилният ви телефон е с много нисък заряд (%.1f %%). Ако не го презаредите, "
1686"той ще спре да функционира."
1687
1688#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
1689#: ../src/gpm-manager.c:1654
1690#, fuzzy, c-format
1691#| msgid ""
1692#| "Your cell phone is very low in power (%.1f%%). This device will soon stop "
1693#| "functioning if not charged."
1694msgid ""
1695"Wireless keyboard is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
1696"functioning if not charged."
1697msgstr ""
1698"Мобилният ви телефон е с много нисък заряд (%.1f %%). Ако не го презаредите, "
1699"той ще спре да функционира."
1700
1701#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
1702#: ../src/gpm-manager.c:1663
1703#, fuzzy, c-format
1704#| msgid ""
1705#| "Your cell phone is very low in power (%.1f%%). This device will soon stop "
1706#| "functioning if not charged."
1707msgid ""
1708"PDA is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning if "
1709"not charged."
1710msgstr ""
1711"Мобилният ви телефон е с много нисък заряд (%.1f %%). Ако не го презаредите, "
1712"той ще спре да функционира."
1713
1714#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
1715#: ../src/gpm-manager.c:1673
1716#, fuzzy, c-format
1717#| msgid ""
1718#| "Your cell phone is very low in power (%.1f%%). This device will soon stop "
1719#| "functioning if not charged."
1720msgid ""
1721"Cell phone is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
1722"functioning if not charged."
1723msgstr ""
1724"Мобилният ви телефон е с много нисък заряд (%.1f %%). Ако не го презаредите, "
1725"той ще спре да функционира."
1726
1727#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
1728#: ../src/gpm-manager.c:1684
1729#, fuzzy, c-format
1730#| msgid ""
1731#| "Your cell phone is very low in power (%.1f%%). This device will soon stop "
1732#| "functioning if not charged."
1733msgid ""
1734"Media player is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
1735"functioning if not charged."
1736msgstr ""
1737"Мобилният ви телефон е с много нисък заряд (%.1f %%). Ако не го презаредите, "
1738"той ще спре да функционира."
1739
1740#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
1741#: ../src/gpm-manager.c:1693
1742#, fuzzy, c-format
1743#| msgid ""
1744#| "Your cell phone is very low in power (%.1f%%). This device will soon stop "
1745#| "functioning if not charged."
1746msgid ""
1747"Tablet is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning "
1748"if not charged."
1749msgstr ""
1750"Мобилният ви телефон е с много нисък заряд (%.1f %%). Ако не го презаредите, "
1751"той ще спре да функционира."
1752
1753#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
1754#: ../src/gpm-manager.c:1702
1755#, fuzzy, c-format
1756#| msgid ""
1757#| "The PDA attached to this computer is very low in power (%.1f%%). This "
1758#| "device will soon stop functioning if not charged."
1759msgid ""
1760"Attached computer is very low in power (%.0f%%). The device will soon "
1761"shutdown if not charged."
1762msgstr ""
1763"Цифровият помощник свързан с този компютър е с много нисък заряд (%.1f %%). "
1764"Ако не го презаредите, той ще спре да функционира."
1765
1766#. TRANSLATORS: computer will shutdown without saving data
1767#: ../src/gpm-manager.c:1769
1768msgid ""
1769"The battery is below the critical level and this computer will <b>power-off</"
1770"b> when the battery becomes completely empty."
1771msgstr ""
1772"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде <b>изгасен</b>, "
1773"когато батерията напълно се изчерпи."
1774
1775#. TRANSLATORS: computer will suspend
1776#: ../src/gpm-manager.c:1775
1777msgid ""
1778"The battery is below the critical level and this computer is about to "
1779"suspend.<br><b>NOTE:</b> A small amount of power is required to keep your "
1780"computer in a suspended state."
1781msgstr ""
1782"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде приспан. "
1783"<br><b>БЕЛЕЖКА:</b> За поддържането на компютъра в това състояние е "
1784"необходим малък заряд на батерията."
1785
1786#. TRANSLATORS: computer will hibernate
1787#: ../src/gpm-manager.c:1782
1788msgid ""
1789"The battery is below the critical level and this computer is about to "
1790"hibernate."
1791msgstr ""
1792"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде приспан дълбоко."
1793
1794#. TRANSLATORS: computer will just shutdown
1795#: ../src/gpm-manager.c:1787
1796msgid ""
1797"The battery is below the critical level and this computer is about to "
1798"shutdown."
1799msgstr "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде изключен."
1800
1801#. TRANSLATORS: computer will shutdown without saving data
1802#: ../src/gpm-manager.c:1807
1803msgid ""
1804"The UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> "
1805"when the UPS becomes completely empty."
1806msgstr ""
1807"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде <b>изгасен</b>, "
1808"когато непрекъсваемото токозахранване се изтощи."
1809
1810#. TRANSLATORS: computer will hibernate
1811#: ../src/gpm-manager.c:1813
1812msgid ""
1813"The UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
1814msgstr ""
1815"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде дълбоко приспан."
1816
1817#. TRANSLATORS: computer will just shutdown
1818#: ../src/gpm-manager.c:1818
1819msgid ""
1820"The UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
1821msgstr "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде изключен."
1822
1823#. TRANSLATORS: there was in install problem
1824#: ../src/gpm-manager.c:1956
1825msgid "Install problem!"
1826msgstr "Проблем при инсталацията!"
1827
1828#. TRANSLATORS: the GConf schema was not installed properly
1829#: ../src/gpm-manager.c:1958
1830msgid ""
1831"The configuration defaults for GNOME Power Manager have not been installed "
1832"correctly.\n"
1833"Please contact your computer administrator."
1834msgstr ""
1835"Стандартните настройки на управлението на захранването на GNOME не са "
1836"инсталирани правилно.\n"
1837"Свържете се със системния си администратор."
1838
1839#: ../src/gpm-prefs.c:94
1840msgid "GNOME Power Preferences"
1841msgstr "Настройки на захранването"
1842
1843#: ../src/gpm-prefs-core.c:363
1844msgid "Shutdown"
1845msgstr "Изключване"
1846
1847#: ../src/gpm-prefs-core.c:370
1848msgid "Suspend"
1849msgstr "Приспиване"
1850
1851#: ../src/gpm-prefs-core.c:373
1852msgid "Hibernate"
1853msgstr "Дълбоко приспиване"
1854
1855#: ../src/gpm-prefs-core.c:376
1856msgid "Blank screen"
1857msgstr "Изчистване на екрана"
1858
1859#: ../src/gpm-prefs-core.c:379
1860msgid "Ask me"
1861msgstr "Запитване към потребителя"
1862
1863#: ../src/gpm-prefs-core.c:384
1864msgid "Do nothing"
1865msgstr "Да не се прави нищо"
1866
1867#: ../src/gpm-prefs-core.c:448
1868msgid "Never"
1869msgstr "Никога"
1870
1871#. TRANSLATORS: the rate of discharge for the device
1872#: ../src/gpm-statistics.c:80 ../src/gpm-statistics.c:468
1873msgid "Rate"
1874msgstr "Скорост"
1875
1876#: ../src/gpm-statistics.c:81
1877msgid "Charge"
1878msgstr "Заряд"
1879
1880#: ../src/gpm-statistics.c:82 ../src/gpm-statistics.c:482
1881msgid "Time to full"
1882msgstr "Време за зареждане"
1883
1884#: ../src/gpm-statistics.c:83 ../src/gpm-statistics.c:487
1885msgid "Time to empty"
1886msgstr "Време за разреждане"
1887
1888#: ../src/gpm-statistics.c:90
1889msgid "10 minutes"
1890msgstr "10 минути"
1891
1892#: ../src/gpm-statistics.c:91
1893msgid "2 hours"
1894msgstr "2 часа"
1895
1896#: ../src/gpm-statistics.c:92
1897#, fuzzy
1898#| msgid "2 hours"
1899msgid "6 hours"
1900msgstr "2 часа"
1901
1902#: ../src/gpm-statistics.c:93
1903msgid "1 day"
1904msgstr "1 ден"
1905
1906#: ../src/gpm-statistics.c:94
1907msgid "1 week"
1908msgstr "1 седмица"
1909
1910#. TRANSLATORS: what we've observed about the device
1911#: ../src/gpm-statistics.c:103
1912msgid "Charge profile"
1913msgstr "Профил на зареждането"
1914
1915#: ../src/gpm-statistics.c:104
1916msgid "Discharge profile"
1917msgstr "Профил на разреждането"
1918
1919#. TRANSLATORS: how accurately we can predict the time remaining of the battery
1920#: ../src/gpm-statistics.c:106
1921msgid "Charge accuracy"
1922msgstr "Точност спрямо зареждането"
1923
1924#: ../src/gpm-statistics.c:107
1925msgid "Discharge accuracy"
1926msgstr "Точност спрямо разреждането"
1927
1928#: ../src/gpm-statistics.c:134
1929msgid "Attribute"
1930msgstr "Атрибут"
1931
1932#: ../src/gpm-statistics.c:141
1933msgid "Value"
1934msgstr "Стойност"
1935
1936#: ../src/gpm-statistics.c:158
1937msgid "Image"
1938msgstr "Изображение"
1939
1940#: ../src/gpm-statistics.c:164
1941msgid "Description"
1942msgstr "Описание"
1943
1944#: ../src/gpm-statistics.c:183 ../src/gpm-statistics.c:407
1945msgid "Type"
1946msgstr "Вид"
1947
1948#: ../src/gpm-statistics.c:189
1949msgid "ID"
1950msgstr "Идентификатор"
1951
1952#: ../src/gpm-statistics.c:203
1953msgid "Command"
1954msgstr "Команда"
1955
1956#. TRANSLATORS: this is when the stats time is not known
1957#: ../src/gpm-statistics.c:288
1958msgid "Unknown"
1959msgstr "Неизвестно"
1960
1961#. TRANSLATORS: this is a time value, usually to show on a graph
1962#: ../src/gpm-statistics.c:292
1963#, c-format
1964msgid "%.0f second"
1965msgid_plural "%.0f seconds"
1966msgstr[0] "%.0f секунда"
1967msgstr[1] "%.0f секунди"
1968
1969#. TRANSLATORS: this is a time value, usually to show on a graph
1970#: ../src/gpm-statistics.c:297
1971#, c-format
1972msgid "%.1f minute"
1973msgid_plural "%.1f minutes"
1974msgstr[0] "%.1f минута"
1975msgstr[1] "%.1f минути"
1976
1977#. TRANSLATORS: this is a time value, usually to show on a graph
1978#: ../src/gpm-statistics.c:302
1979#, c-format
1980msgid "%.1f hour"
1981msgid_plural "%.1f hours"
1982msgstr[0] "%.1f час"
1983msgstr[1] "%.1f часа"
1984
1985#. TRANSLATORS: this is a time value, usually to show on a graph
1986#: ../src/gpm-statistics.c:306
1987#, c-format
1988msgid "%.1f day"
1989msgid_plural "%.1f days"
1990msgstr[0] "%.1f ден"
1991msgstr[1] "%.1f дена"
1992
1993#: ../src/gpm-statistics.c:315
1994msgid "Yes"
1995msgstr "Да"
1996
1997#: ../src/gpm-statistics.c:315
1998msgid "No"
1999msgstr "Не"
2000
2001#. TRANSLATORS: the device ID of the current device, e.g. "battery0"
2002#: ../src/gpm-statistics.c:404
2003msgid "Device"
2004msgstr "Устройство"
2005
2006#: ../src/gpm-statistics.c:409
2007msgid "Vendor"
2008msgstr "Производител"
2009
2010#: ../src/gpm-statistics.c:411
2011msgid "Model"
2012msgstr "Модел"
2013
2014#: ../src/gpm-statistics.c:413
2015msgid "Serial number"
2016msgstr "Сериен номер"
2017
2018#. TRANSLATORS: a boolean attribute that means if the device is supplying the
2019#. * main power for the computer. For instance, an AC adapter or laptop battery
2020#. * would be TRUE,  but a mobile phone or mouse taking power is FALSE
2021#: ../src/gpm-statistics.c:418
2022msgid "Supply"
2023msgstr "Предлагане"
2024
2025#: ../src/gpm-statistics.c:421
2026#, c-format
2027msgid "%d second"
2028msgid_plural "%d seconds"
2029msgstr[0] "%d секунда"
2030msgstr[1] "%d секунди"
2031
2032#. TRANSLATORS: when the device was last updated with new data. It's
2033#. * usually a few seconds when a device is discharging or charging.
2034#: ../src/gpm-statistics.c:425
2035msgid "Refreshed"
2036msgstr "Опреснена"
2037
2038#. TRANSLATORS: Present is whether the device is currently attached
2039#. * to the computer, as some devices (e.g. laptop batteries) can
2040#. * be removed, but still observed as devices on the system
2041#: ../src/gpm-statistics.c:435
2042msgid "Present"
2043msgstr "Налична"
2044
2045#. TRANSLATORS: If the device can be recharged, e.g. lithium
2046#. * batteries rather than alkaline ones
2047#: ../src/gpm-statistics.c:442
2048msgid "Rechargeable"
2049msgstr "Презареждаща"
2050
2051#. TRANSLATORS: The state of the device, e.g. "Changing" or "Fully charged"
2052#: ../src/gpm-statistics.c:448
2053msgid "State"
2054msgstr "Състояние"
2055
2056#: ../src/gpm-statistics.c:452
2057msgid "Energy"
2058msgstr "Енергия"
2059
2060#: ../src/gpm-statistics.c:455
2061msgid "Energy when empty"
2062msgstr "Енергия след разреждане"
2063
2064#: ../src/gpm-statistics.c:458
2065msgid "Energy when full"
2066msgstr "Енергия след зареждане"
2067
2068#: ../src/gpm-statistics.c:461
2069msgid "Energy (design)"
2070msgstr "Енергия (проектна)"
2071
2072#: ../src/gpm-statistics.c:475
2073msgid "Voltage"
2074msgstr "Напрежение"
2075
2076#. TRANSLATORS: the amount of charge the cell contains
2077#: ../src/gpm-statistics.c:497
2078msgid "Percentage"
2079msgstr "Процент"
2080
2081#. TRANSLATORS: the capacity of the device, which is basically a measure
2082#. * of how full it can get, relative to the design capacity
2083#: ../src/gpm-statistics.c:504
2084msgid "Capacity"
2085msgstr "Капацитет"
2086
2087#. TRANSLATORS: the type of battery, e.g. lithium or nikel metal hydroxide
2088#: ../src/gpm-statistics.c:509
2089msgid "Technology"
2090msgstr "Технология"
2091
2092#. TRANSLATORS: this is when the device is plugged in, typically
2093#. * only shown for the ac adaptor device
2094#: ../src/gpm-statistics.c:514
2095msgid "Online"
2096msgstr "На линия"
2097
2098#. TRANSLATORS: the command line was not provided
2099#: ../src/gpm-statistics.c:824
2100msgid "No data"
2101msgstr "Липсват данни"
2102
2103#. TRANSLATORS: kernel module, usually a device driver
2104#: ../src/gpm-statistics.c:831 ../src/gpm-statistics.c:836
2105msgid "Kernel module"
2106msgstr "Модул на ядрото"
2107
2108#. TRANSLATORS: kernel housekeeping
2109#: ../src/gpm-statistics.c:841
2110msgid "Kernel core"
2111msgstr "Самото ядро"
2112
2113#. TRANSLATORS: interrupt between processors
2114#: ../src/gpm-statistics.c:846
2115msgid "Interprocessor interrupt"
2116msgstr "Междупроцесорно прекъсване"
2117
2118#. TRANSLATORS: unknown interrupt
2119#: ../src/gpm-statistics.c:851
2120msgid "Interrupt"
2121msgstr "Прекъсване"
2122
2123#. TRANSLATORS: the keyboard and mouse device event
2124#: ../src/gpm-statistics.c:898
2125msgid "PS/2 keyboard/mouse/touchpad"
2126msgstr "Клавиатура, мишка, сензорен панел за PS/2"
2127
2128#. TRANSLATORS: ACPI, the Intel power standard on laptops and desktops
2129#: ../src/gpm-statistics.c:901
2130msgid "ACPI"
2131msgstr "ACPI"
2132
2133#. TRANSLATORS: serial ATA is a new style of hard disk interface
2134#: ../src/gpm-statistics.c:904
2135msgid "Serial ATA"
2136msgstr "Серийна ATA"
2137
2138#. TRANSLATORS: this is the old-style ATA interface
2139#: ../src/gpm-statistics.c:907
2140msgid "ATA host controller"
2141msgstr "Контролер за паралелен ATA"
2142
2143#. TRANSLATORS: 802.11 wireless adaptor
2144#: ../src/gpm-statistics.c:910
2145msgid "Intel wireless adaptor"
2146msgstr "Безжичен адаптер на Intel"
2147
2148#. TRANSLATORS: a timer is something that fires periodically.
2149#. * The parameter is a process name, e.g. "firefox-bin".
2150#. * This is shown when the timer wakes up.
2151#: ../src/gpm-statistics.c:917 ../src/gpm-statistics.c:922
2152#: ../src/gpm-statistics.c:927 ../src/gpm-statistics.c:932
2153#: ../src/gpm-statistics.c:937
2154#, c-format
2155msgid "Timer %s"
2156msgstr "Таймер %s"
2157
2158#. TRANSLATORS: the parameter is the name of task that's woken up from sleeping.
2159#. * This is shown when the task wakes up.
2160#: ../src/gpm-statistics.c:941
2161#, c-format
2162msgid "Sleep %s"
2163msgstr "Спяща задача %s"
2164
2165#. TRANSLATORS: this is the name of a new realtime task.
2166#: ../src/gpm-statistics.c:944
2167#, c-format
2168msgid "New task %s"
2169msgstr "Нова задача %s"
2170
2171#. TRANSLATORS: this is the name of a task that's woken to check state.
2172#. * This is shown when the task wakes up.
2173#: ../src/gpm-statistics.c:948
2174#, c-format
2175msgid "Wait %s"
2176msgstr "Изчакваща задача %s"
2177
2178#. TRANSLATORS: this is the name of a work queue.
2179#. * A work queue is a list of work that has to be done.
2180#: ../src/gpm-statistics.c:952 ../src/gpm-statistics.c:956
2181#, c-format
2182msgid "Work queue %s"
2183msgstr "Работна опашка %s"
2184
2185#. TRANSLATORS: this is when the networking subsystem clears out old entries
2186#: ../src/gpm-statistics.c:959
2187#, c-format
2188msgid "Network route flush %s"
2189msgstr "Изчистване на мрежовите пакети %s"
2190
2191#. TRANSLATORS: this is the name of an activity on the USB bus
2192#: ../src/gpm-statistics.c:962
2193#, c-format
2194msgid "USB activity %s"
2195msgstr "Активност по USB от %s"
2196
2197#. TRANSLATORS: we've timed out of an aligned timer, with the name
2198#: ../src/gpm-statistics.c:965
2199#, c-format
2200msgid "Wakeup %s"
2201msgstr "Събудена задача %s"
2202
2203#. TRANSLATORS: interupts on the system required for basic operation
2204#: ../src/gpm-statistics.c:968
2205msgid "Local interrupts"
2206msgstr "Логически прекъсвания"
2207
2208#. TRANSLATORS: interrupts when a task gets moved from one core to another
2209#: ../src/gpm-statistics.c:971
2210msgid "Rescheduling interrupts"
2211msgstr "Прекъсвания за изместване"
2212
2213#. TRANSLATORS: shown on the titlebar
2214#: ../src/gpm-statistics.c:1080
2215msgid "Device Information"
2216msgstr "Информация за устройството"
2217
2218#. TRANSLATORS: shown on the titlebar
2219#: ../src/gpm-statistics.c:1082
2220msgid "Device History"
2221msgstr "История на устройството"
2222
2223#. TRANSLATORS: shown on the titlebar
2224#: ../src/gpm-statistics.c:1084
2225msgid "Device Profile"
2226msgstr "Профил на устройството"
2227
2228#. TRANSLATORS: shown on the titlebar
2229#: ../src/gpm-statistics.c:1086
2230msgid "Processor Wakeups"
2231msgstr "Събуждания на процесора"
2232
2233#. TRANSLATORS: this is the X axis on the graph
2234#: ../src/gpm-statistics.c:1292 ../src/gpm-statistics.c:1298
2235#: ../src/gpm-statistics.c:1304 ../src/gpm-statistics.c:1310
2236msgid "Time elapsed"
2237msgstr "Изминало време"
2238
2239#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
2240#: ../src/gpm-statistics.c:1294
2241msgid "Power"
2242msgstr "Заряд"
2243
2244#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph for the whole battery device
2245#. TRANSLATORS: this is the X axis on the graph for the whole battery device
2246#: ../src/gpm-statistics.c:1300 ../src/gpm-statistics.c:1343
2247#: ../src/gpm-statistics.c:1349 ../src/gpm-statistics.c:1355
2248#: ../src/gpm-statistics.c:1361
2249msgid "Cell charge"
2250msgstr "Заряд на клетката"
2251
2252#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
2253#: ../src/gpm-statistics.c:1306 ../src/gpm-statistics.c:1312
2254msgid "Predicted time"
2255msgstr "Прогнозирано време"
2256
2257#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
2258#: ../src/gpm-statistics.c:1345 ../src/gpm-statistics.c:1357
2259msgid "Correction factor"
2260msgstr "Фактор за корекция"
2261
2262#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
2263#: ../src/gpm-statistics.c:1351 ../src/gpm-statistics.c:1363
2264msgid "Prediction accuracy"
2265msgstr "Точност на прогнозата"
2266
2267#. TRANSLATORS: show a device by default
2268#: ../src/gpm-statistics.c:1548
2269msgid "Select this device at startup"
2270msgstr "Избиране на това устройство при стартиране"
2271
2272#. TRANSLATORS: the icon for the CPU
2273#: ../src/gpm-statistics.c:1794
2274msgid "Processor"
2275msgstr "Процесор"
2276
2277#. preferences
2278#: ../src/gpm-tray-icon.c:297
2279msgid "_Preferences"
2280msgstr "_Настройки"
2281
2282#. TRANSLATORS: a phone is charging
2283#. TRANSLATORS: device is charging, but we only have a percentage
2284#: ../src/gpm-upower.c:221 ../src/gpm-upower.c:285
2285#, c-format
2286msgid "%s charging (%.1f%%)"
2287msgstr "%s се зарежда (%.1f %%)"
2288
2289#. TRANSLATORS: The laptop battery is fully charged, and we know a time
2290#: ../src/gpm-upower.c:236
2291#, c-format
2292msgid ""
2293"Battery is fully charged.\n"
2294"Provides %s laptop runtime"
2295msgstr ""
2296"Батерията е напълно заредена.\n"
2297"Осигурява %s работа на компютъра"
2298
2299#. TRANSLATORS: the device is fully charged
2300#: ../src/gpm-upower.c:241
2301#, c-format
2302msgid "%s is fully charged"
2303msgstr "%s е напълно заредена"
2304
2305#. TRANSLATORS: the device is discharging, and we have a time remaining
2306#: ../src/gpm-upower.c:249
2307#, c-format
2308msgid "%s %s remaining (%.1f%%)"
2309msgstr "%s: остават %s (%.1f %%)"
2310
2311#. TRANSLATORS: the device is discharging, but we only have a percentage
2312#: ../src/gpm-upower.c:254
2313#, c-format
2314msgid "%s discharging (%.1f%%)"
2315msgstr "%s се разрежда (%.1f %%)"
2316
2317#. TRANSLATORS: the device is charging, and we have a time to full and empty
2318#: ../src/gpm-upower.c:268
2319#, c-format
2320msgid ""
2321"%s %s until charged (%.1f%%)\n"
2322"Provides %s battery runtime"
2323msgstr ""
2324"%s %s до зареждане (%.1f %%)\n"
2325"Осигурява %s работа на батерии"
2326
2327#. TRANSLATORS: device is charging, and we have a time to full and a percentage
2328#: ../src/gpm-upower.c:279
2329#, c-format
2330msgid "%s %s until charged (%.1f%%)"
2331msgstr "%s %s до зареждане (%.1f %%)"
2332
2333#. TRANSLATORS: this is only shown for laptops with multiple batteries
2334#: ../src/gpm-upower.c:292
2335#, c-format
2336msgid "%s waiting to discharge (%.1f%%)"
2337msgstr "%s изчаква разреждане (%.1f %%)"
2338
2339#. TRANSLATORS: this is only shown for laptops with multiple batteries
2340#: ../src/gpm-upower.c:298
2341#, c-format
2342msgid "%s waiting to charge (%.1f%%)"
2343msgstr "%s изчаква зареждане (%.1f %%)"
2344
2345#. TRANSLATORS: the type of data, e.g. Laptop battery
2346#: ../src/gpm-upower.c:357
2347msgid "Product:"
2348msgstr "Продукт:"
2349
2350#. TRANSLATORS: device is missing
2351#. TRANSLATORS: device is charged
2352#. TRANSLATORS: device is charging
2353#. TRANSLATORS: device is discharging
2354#: ../src/gpm-upower.c:361 ../src/gpm-upower.c:364 ../src/gpm-upower.c:367
2355#: ../src/gpm-upower.c:370
2356msgid "Status:"
2357msgstr "Състояние:"
2358
2359#: ../src/gpm-upower.c:361
2360msgid "Missing"
2361msgstr "Липсва"
2362
2363#. TRANSLATORS: battery state
2364#: ../src/gpm-upower.c:364 ../src/gpm-upower.c:645
2365msgid "Charged"
2366msgstr "Заредени"
2367
2368#. TRANSLATORS: battery state
2369#: ../src/gpm-upower.c:367 ../src/gpm-upower.c:633
2370msgid "Charging"
2371msgstr "Зареждане"
2372
2373#. TRANSLATORS: battery state
2374#: ../src/gpm-upower.c:370 ../src/gpm-upower.c:637
2375msgid "Discharging"
2376msgstr "Разреждане"
2377
2378#. TRANSLATORS: percentage
2379#: ../src/gpm-upower.c:375
2380msgid "Percentage charge:"
2381msgstr "Процент заряд:"
2382
2383#. TRANSLATORS: manufacturer
2384#: ../src/gpm-upower.c:379
2385msgid "Vendor:"
2386msgstr "Производител:"
2387
2388#. TRANSLATORS: how the battery is made, e.g. Lithium Ion
2389#: ../src/gpm-upower.c:384
2390msgid "Technology:"
2391msgstr "Технология:"
2392
2393#. TRANSLATORS: serial number of the battery
2394#: ../src/gpm-upower.c:388
2395msgid "Serial number:"
2396msgstr "Сериен номер:"
2397
2398#. TRANSLATORS: model number of the battery
2399#: ../src/gpm-upower.c:392
2400msgid "Model:"
2401msgstr "Модел:"
2402
2403#. TRANSLATORS: time to fully charged
2404#: ../src/gpm-upower.c:397
2405msgid "Charge time:"
2406msgstr "Време за зареждане:"
2407
2408#. TRANSLATORS: time to empty
2409#: ../src/gpm-upower.c:403
2410msgid "Discharge time:"
2411msgstr "Време за разреждане:"
2412
2413#. TRANSLATORS: Excellent, Good, Fair and Poor are all related to battery Capacity
2414#: ../src/gpm-upower.c:410
2415msgid "Excellent"
2416msgstr "Отлично"
2417
2418#: ../src/gpm-upower.c:412
2419msgid "Good"
2420msgstr "Чудесно"
2421
2422#: ../src/gpm-upower.c:414
2423msgid "Fair"
2424msgstr "Приемливо"
2425
2426#: ../src/gpm-upower.c:416
2427msgid "Poor"
2428msgstr "Лошо"
2429
2430#: ../src/gpm-upower.c:420
2431msgid "Capacity:"
2432msgstr "Капацитет:"
2433
2434#: ../src/gpm-upower.c:426 ../src/gpm-upower.c:451
2435msgid "Current charge:"
2436msgstr "Текущ заряд:"
2437
2438#: ../src/gpm-upower.c:432
2439msgid "Last full charge:"
2440msgstr "Последно пълно зареждане:"
2441
2442#: ../src/gpm-upower.c:438 ../src/gpm-upower.c:456
2443msgid "Design charge:"
2444msgstr "Проектен заряд:"
2445
2446#: ../src/gpm-upower.c:443
2447msgid "Charge rate:"
2448msgstr "Скорост на зареждане:"
2449
2450#. TRANSLATORS: system power cord
2451#: ../src/gpm-upower.c:478
2452msgid "AC adapter"
2453msgid_plural "AC adapters"
2454msgstr[0] "Адаптер за ел. мрежа"
2455msgstr[1] "Адаптери за ел. мрежа"
2456
2457#. TRANSLATORS: laptop primary battery
2458#: ../src/gpm-upower.c:482
2459msgid "Laptop battery"
2460msgid_plural "Laptop batteries"
2461msgstr[0] "Батерия на преносим компютър"
2462msgstr[1] "Батерии на преносим компютър"
2463
2464#. TRANSLATORS: battery-backed AC power source
2465#: ../src/gpm-upower.c:486
2466msgid "UPS"
2467msgid_plural "UPSs"
2468msgstr[0] "Непрекъсваемо токозахранване"
2469msgstr[1] "Непрекъсваеми токозахранвания"
2470
2471#. TRANSLATORS: a monitor is a device to measure voltage and current
2472#: ../src/gpm-upower.c:490
2473msgid "Monitor"
2474msgid_plural "Monitors"
2475msgstr[0] "Монитор"
2476msgstr[1] "Монитори"
2477
2478#. TRANSLATORS: wireless mice with internal batteries
2479#: ../src/gpm-upower.c:494
2480#, fuzzy
2481#| msgid "Model"
2482msgid "Mouse"
2483msgid_plural "Mice"
2484msgstr[0] "Модел"
2485msgstr[1] "Модел"
2486
2487#. TRANSLATORS: wireless keyboard with internal battery
2488#: ../src/gpm-upower.c:498
2489msgid "Keyboard"
2490msgid_plural "Keyboards"
2491msgstr[0] ""
2492msgstr[1] ""
2493
2494#. TRANSLATORS: portable device
2495#: ../src/gpm-upower.c:502
2496msgid "PDA"
2497msgid_plural "PDAs"
2498msgstr[0] "Цифров помощник"
2499msgstr[1] "Цифрови помощници"
2500
2501#. TRANSLATORS: cell phone (mobile...)
2502#: ../src/gpm-upower.c:506
2503msgid "Cell phone"
2504msgid_plural "Cell phones"
2505msgstr[0] "Мобилни телефони"
2506msgstr[1] "Мобилен телефон"
2507
2508#. TRANSLATORS: media player, mp3 etc
2509#: ../src/gpm-upower.c:511
2510msgid "Media player"
2511msgid_plural "Media players"
2512msgstr[0] ""
2513msgstr[1] ""
2514
2515#. TRANSLATORS: tablet device
2516#: ../src/gpm-upower.c:515
2517msgid "Tablet"
2518msgid_plural "Tablets"
2519msgstr[0] ""
2520msgstr[1] ""
2521
2522#. TRANSLATORS: tablet device
2523#: ../src/gpm-upower.c:519
2524msgid "Computer"
2525msgid_plural "Computers"
2526msgstr[0] ""
2527msgstr[1] ""
2528
2529#. TRANSLATORS: battery technology
2530#: ../src/gpm-upower.c:589
2531msgid "Lithium Ion"
2532msgstr "Литиево-йонна"
2533
2534#. TRANSLATORS: battery technology
2535#: ../src/gpm-upower.c:593
2536msgid "Lithium Polymer"
2537msgstr "Литиево-полимерна"
2538
2539#. TRANSLATORS: battery technology
2540#: ../src/gpm-upower.c:597
2541msgid "Lithium Iron Phosphate"
2542msgstr "Литиево-желязно-фосфатна"
2543
2544#. TRANSLATORS: battery technology
2545#: ../src/gpm-upower.c:601
2546msgid "Lead acid"
2547msgstr "Оловна"
2548
2549#. TRANSLATORS: battery technology
2550#: ../src/gpm-upower.c:605
2551msgid "Nickel Cadmium"
2552msgstr "Никелово-кадмиева"
2553
2554#. TRANSLATORS: battery technology
2555#: ../src/gpm-upower.c:609
2556msgid "Nickel metal hydride"
2557msgstr "Никелово-метално-хидридна"
2558
2559#. TRANSLATORS: battery technology
2560#: ../src/gpm-upower.c:613
2561msgid "Unknown technology"
2562msgstr "Неизвестна технология"
2563
2564#. TRANSLATORS: battery state
2565#: ../src/gpm-upower.c:641
2566msgid "Empty"
2567msgstr ""
2568
2569#. TRANSLATORS: battery state
2570#: ../src/gpm-upower.c:649
2571#, fuzzy
2572#| msgid "%s waiting to charge (%.1f%%)"
2573msgid "Waiting to charge"
2574msgstr "%s изчаква зареждане (%.1f %%)"
2575
2576#. TRANSLATORS: battery state
2577#: ../src/gpm-upower.c:653
2578#, fuzzy
2579#| msgid "%s waiting to discharge (%.1f%%)"
2580msgid "Waiting to discharge"
2581msgstr "%s изчаква разреждане (%.1f %%)"
2582
2583#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.xml.h:1
2584#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.xml.h:1
2585msgid "_About"
2586msgstr "_Относно"
2587
2588#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.xml.h:2
2589#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.xml.h:2
2590msgid "_Help"
2591msgstr "Помо_щ"
2592
2593#~ msgid ""
2594#~ "The wireless mouse attached to this computer is very low in power (%.1f%"
2595#~ "%). This device will soon stop functioning if not charged."
2596#~ msgstr ""
2597#~ "Безжичната мишка свързана с този компютър е с много нисък заряд (%.1f %"
2598#~ "%). Ако не я презаредите, тя ще спре да функционира."
2599
2600#~ msgid ""
2601#~ "The wireless keyboard attached to this computer is very low in power (%.1f"
2602#~ "%%). This device will soon stop functioning if not charged."
2603#~ msgstr ""
2604#~ "Безжичната клавиатура свързана с този компютър е с много нисък заряд (%.1f"
2605#~ "%%). Ако не я презаредите, тя ще спре да функционира."
2606
2607#~ msgid "Wireless mouse"
2608#~ msgid_plural "Wireless mice"
2609#~ msgstr[0] "Безжични мишки"
2610#~ msgstr[1] "Безжична мишка"
2611
2612#~ msgid "Wireless keyboard"
2613#~ msgid_plural "Wireless keyboards"
2614#~ msgstr[0] "Безжична клавиатура"
2615#~ msgstr[1] "Безжични клавиатури"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.