source: gnome/gnome-2-32/gnome-session.master.bg.po @ 2174

Last change on this file since 2174 was 2174, checked in by dam, 11 years ago

добавяне на gnome-session.master.bg.po

File size: 19.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-session po-file.
2# Copyright (C) 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
4# Pavel Cholakov <pavel@linux.zonebg.com>, 2001.
5# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
6# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010.
7# Vladimir "Kaladan" Petkov <kaladan@gmail.com>, 2004, 2005.
8# Peter Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004
9# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
10#
11#
12msgid ""
13msgstr ""
14"Project-Id-Version: gnome-session master\n"
15"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
16"session&component=general\n"
17"POT-Creation-Date: 2010-09-01 08:31+0000\n"
18"PO-Revision-Date: 2010-08-24 15:06+0300\n"
19"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
20"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
21"MIME-Version: 1.0\n"
22"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24"Language: bg\n"
25"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
26
27#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:120
28msgid "Select Command"
29msgstr "Избор на команда"
30
31#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:194
32msgid "Add Startup Program"
33msgstr "Добавяне на програма стартираща при влизане"
34
35#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:198
36msgid "Edit Startup Program"
37msgstr "Редактиране на програмите стартиращи при влизане"
38
39#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:486
40msgid "The startup command cannot be empty"
41msgstr "Командата за програма стартираща при влизане не може да е празна"
42
43#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:492
44msgid "The startup command is not valid"
45msgstr "Командата за програма стартираща при влизане е неправилна"
46
47#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:555
48msgid "Enabled"
49msgstr "Включена"
50
51#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:567
52msgid "Icon"
53msgstr "Икона"
54
55#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:579
56msgid "Program"
57msgstr "Програма"
58
59#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:792
60msgid "Startup Applications Preferences"
61msgstr "Настройки за автоматично стартиране на програми"
62
63#: ../capplet/gsp-app.c:269
64msgid "No name"
65msgstr "Без име"
66
67#: ../capplet/gsp-app.c:275
68msgid "No description"
69msgstr "Без описание"
70
71#: ../capplet/main.c:37 ../gnome-session/main.c:441
72msgid "Version of this application"
73msgstr "Версията на тази програма"
74
75#: ../capplet/main.c:63
76msgid "Could not display help document"
77msgstr "Документът от помощта не може да бъде показан"
78
79#: ../data/gnome.desktop.in.h:1
80msgid "GNOME"
81msgstr "GNOME"
82
83#: ../data/gnome.desktop.in.h:2
84msgid "This session logs you into GNOME"
85msgstr "Влизане в GNOME"
86
87#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:1
88msgid "Default session"
89msgstr "Стандартна сесия"
90
91#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:2
92msgid "File Manager"
93msgstr "Файлов мениджър"
94
95#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:3
96msgid "If enabled, gnome-session will prompt the user before ending a session."
97msgstr "Ако е включено, gnome-session ще предупреди преди да приключи сесия."
98
99#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:4
100msgid "If enabled, gnome-session will save the session automatically."
101msgstr "Ако е включено, gnome-session автоматично ще запазва сесията."
102
103#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:5
104msgid "List of applications that are part of the default session."
105msgstr "Списък с програми, които са част от стандартната сесия."
106
107#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:6
108msgid ""
109"List of components that are required as part of the session. (Each element "
110"names a key under \"/desktop/gnome/session/required_components\"). The "
111"Startup Applications preferences tool will not normally allow users to "
112"remove a required component from the session, and the session manager will "
113"automatically add the required components back to the session at login time "
114"if they do get removed."
115msgstr ""
116"Списък с компоненти, които са необходими като част от сесията. (Всеки "
117"елемент е ключ от дървото „/desktop/gnome/session/required_components“.) "
118"Обикновено програмата за настройване на сесиите не позволява потребител да "
119"премахва необходими компоненти от сесията — управлението на сесии "
120"автоматично ще добави липсващите компоненти, ако те бъдат премахнати."
121
122#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:7
123msgid "Logout prompt"
124msgstr "Питане при изход"
125
126#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:8
127msgid "Panel"
128msgstr "Панел"
129
130#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:9
131msgid "Required session components"
132msgstr "Необходими компоненти на сесията"
133
134#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:10
135msgid "Save sessions"
136msgstr "Запазване на сесиите"
137
138#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:11
139msgid ""
140"The file manager provides the desktop icons and allows you to interact with "
141"your saved files."
142msgstr ""
143"Файловият мениджър осигурява иконите на работната среда и позволява да "
144"взаимодействате със запазените файлове."
145
146#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:12
147msgid ""
148"The number of minutes of inactivity before the session is considered idle."
149msgstr ""
150"Време на бездействие в минути, след което цялата сесията се счита за "
151"бездействаща."
152
153#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:13
154msgid ""
155"The panel provides the bar at the top or bottom of the screen containing "
156"menus, the window list, status icons, the clock, etc."
157msgstr ""
158"Панелът осигурява лентите горе и долу на екрана, които съдържат менюта, "
159"списък с прозорци, икони за състояние, часовник и т.н."
160
161#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:14
162msgid ""
163"The window manager is the program that draws the title bar and borders "
164"around windows, and allows you to move and resize windows."
165msgstr ""
166"Мениджърът на прозорци е програмата, която рисува заглавната лента и рамките "
167"около прозорците и ви позволява да ги местите и оразмерявате."
168
169#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:15
170msgid "Time before session is considered idle"
171msgstr "Време за обявяване на сесия за бездействаща"
172
173#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:16 ../data/gnome-wm.desktop.in.in.h:1
174msgid "Window Manager"
175msgstr "Мениджър на прозорци"
176
177#: ../data/gsm-inhibit-dialog.ui.h:1
178msgid "<b>Some programs are still running:</b>"
179msgstr "<b>Някои програми все още работят:</b>"
180
181#: ../data/gsm-inhibit-dialog.ui.h:2 ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:667
182#, fuzzy
183#| msgid ""
184#| "Waiting for programs to finish.  Interrupting these programs may cause "
185#| "you to lose work."
186msgid ""
187"Waiting for the program to finish.  Interrupting the program may cause you "
188"to lose work."
189msgstr ""
190"Изчакване на програмите да завършат. Прекъсването им може да доведе до "
191"загуба на информация."
192
193#: ../data/session-properties.desktop.in.in.h:1
194msgid "Choose what applications to start when you log in"
195msgstr ""
196"Изберете програмите, които да се стартират при влизането ви в системата"
197
198#: ../data/session-properties.desktop.in.in.h:2
199msgid "Startup Applications"
200msgstr "Автоматично стартирани програми"
201
202#: ../data/session-properties.ui.h:1
203msgid "Additional startup _programs:"
204msgstr "_Допълнителни програми стартиращи при влизане:"
205
206#: ../data/session-properties.ui.h:2
207#, fuzzy
208#| msgid "Browse..."
209msgid "Browse…"
210msgstr "Избор…"
211
212#: ../data/session-properties.ui.h:3
213msgid "Co_mmand:"
214msgstr "_Команда:"
215
216#: ../data/session-properties.ui.h:4
217msgid "Comm_ent:"
218msgstr "Ко_ментар:"
219
220#: ../data/session-properties.ui.h:5
221msgid "Options"
222msgstr "Опции"
223
224#: ../data/session-properties.ui.h:6
225msgid "Startup Programs"
226msgstr "Програми стартиращи при влизане"
227
228#: ../data/session-properties.ui.h:7
229msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
230msgstr "_Автоматично запомняне на стартираните програми при изход от системата"
231
232#: ../data/session-properties.ui.h:8
233msgid "_Name:"
234msgstr "_Име:"
235
236#: ../data/session-properties.ui.h:9
237msgid "_Remember Currently Running Application"
238msgstr "_Запомняне на стартираните програми при изход от системата"
239
240#: ../egg/eggdesktopfile.c:165
241#, c-format
242msgid "File is not a valid .desktop file"
243msgstr "Файлът не е във формат .desktop"
244
245#: ../egg/eggdesktopfile.c:188
246#, c-format
247msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
248msgstr "Непозната версия на файла: %s"
249
250#: ../egg/eggdesktopfile.c:958
251#, c-format
252msgid "Starting %s"
253msgstr "Стартиране на %s"
254
255#: ../egg/eggdesktopfile.c:1100
256#, c-format
257msgid "Application does not accept documents on command line"
258msgstr "Програмата не приема документи през командния ред"
259
260#: ../egg/eggdesktopfile.c:1168
261#, c-format
262msgid "Unrecognized launch option: %d"
263msgstr "Непозната опция при стартиране „%d“"
264
265#: ../egg/eggdesktopfile.c:1373
266#, c-format
267msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
268msgstr "В обекти от вида „Type=Link“ не може да се подават адреси на документи"
269
270#: ../egg/eggdesktopfile.c:1394
271#, c-format
272msgid "Not a launchable item"
273msgstr "Не е обект за стартиране"
274
275#: ../egg/eggsmclient.c:225
276msgid "Disable connection to session manager"
277msgstr "Изключване на връзката с управлението на сесиите"
278
279#: ../egg/eggsmclient.c:228
280msgid "Specify file containing saved configuration"
281msgstr "Указване на файла със запазените настройки"
282
283#: ../egg/eggsmclient.c:228
284msgid "FILE"
285msgstr "ФАЙЛ"
286
287#: ../egg/eggsmclient.c:231
288msgid "Specify session management ID"
289msgstr "Указване на идентификатор за управлението на сесиите"
290
291#: ../egg/eggsmclient.c:231
292msgid "ID"
293msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
294
295#: ../egg/eggsmclient.c:252
296msgid "Session management options:"
297msgstr "Настройки на управлението на сесии:"
298
299#: ../egg/eggsmclient.c:253
300msgid "Show session management options"
301msgstr "Показване на настройките за управлението на сесиите"
302
303#: ../gnome-session/gsm-gconf.c:106
304#, c-format
305msgid ""
306"There is a problem with the configuration server.\n"
307"(%s exited with status %d)"
308msgstr ""
309"Възникна проблем със сървъра за настройки.\n"
310"(%s спря със състояние %d)"
311
312#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:255
313#, c-format
314msgid "Icon '%s' not found"
315msgstr "Иконата „%s“ не е открита"
316
317#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:615
318msgid "Unknown"
319msgstr "Непозната"
320
321#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:666
322msgid "A program is still running:"
323msgstr "Все още работи програмата:"
324
325#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:670
326msgid "Some programs are still running:"
327msgstr "Все още работят програмите:"
328
329#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:671
330msgid ""
331"Waiting for programs to finish.  Interrupting these programs may cause you "
332"to lose work."
333msgstr ""
334"Изчакване на програмите да завършат. Прекъсването им може да доведе до "
335"загуба на информация."
336
337#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:901
338msgid "Switch User Anyway"
339msgstr "Смяна на потребител"
340
341#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:904
342#, fuzzy
343#| msgid "Logout Anyway"
344msgid "Log Out Anyway"
345msgstr "Изход"
346
347#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:907
348msgid "Suspend Anyway"
349msgstr "Приспиване"
350
351#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:910
352msgid "Hibernate Anyway"
353msgstr "Дълбоко приспиване"
354
355#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:913
356#, fuzzy
357#| msgid "Shutdown Anyway"
358msgid "Shut Down Anyway"
359msgstr "Спиране на компютъра"
360
361#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:916
362msgid "Reboot Anyway"
363msgstr "Рестартиране на компютъра"
364
365#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:924
366msgid "Lock Screen"
367msgstr "Заключване на екрана"
368
369#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:927
370msgid "Cancel"
371msgstr "Отказ"
372
373#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:266
374#, c-format
375msgid "You will be automatically logged out in %d second."
376msgid_plural "You will be automatically logged out in %d seconds."
377msgstr[0] "Ще излезете от системата автоматично след %d секунда."
378msgstr[1] "Ще излезете от системата автоматично след %d секунди."
379
380#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:274
381#, c-format
382msgid "This system will be automatically shut down in %d second."
383msgid_plural "This system will be automatically shut down in %d seconds."
384msgstr[0] "Компютърът ще се изключи автоматично след %d секунда."
385msgstr[1] "Компютърът ще се изключи автоматично след %d секунди."
386
387#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:306
388#, c-format
389msgid "You are currently logged in as \"%s\"."
390msgstr "В момента сте влезли като „%s“."
391
392#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:372
393msgid "Log out of this system now?"
394msgstr "Излизане от системата?"
395
396#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:378
397msgid "_Switch User"
398msgstr "_Смяна на потребител"
399
400#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:387
401msgid "_Log Out"
402msgstr "_Изход"
403
404#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:393
405msgid "Shut down this system now?"
406msgstr "Изключване на системата?"
407
408#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:399
409msgid "S_uspend"
410msgstr "_Приспиване"
411
412#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:405
413msgid "_Hibernate"
414msgstr "_Дълбоко приспиване"
415
416#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:411
417msgid "_Restart"
418msgstr "_Рестартиране"
419
420#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:421
421msgid "_Shut Down"
422msgstr "Изключване на _компютъра"
423
424#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1214 ../gnome-session/gsm-manager.c:1906
425msgid "Not responding"
426msgstr "Не отговаря"
427
428#: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:1189
429#, fuzzy
430#| msgid "This program is blocking log out."
431msgid "This program is blocking logout."
432msgstr "Тази програма блокира излизането."
433
434#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:325
435msgid ""
436"Refusing new client connection because the session is currently being shut "
437"down\n"
438msgstr ""
439"Отхвърляне на свързванията с нови клиенти, защото тази сесия в момента се "
440"затваря\n"
441
442#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:587
443#, c-format
444msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
445msgstr "Неуспех при създаването на гнездо на ICE за слушане: %s"
446
447#. Oh well, no X for you!
448#: ../gnome-session/gsm-util.c:354
449#, c-format
450msgid "Unable to start login session (and unable to connect to the X server)"
451msgstr ""
452"Неуспех при стартирането на входната сесия (и неуспех при свързването с X "
453"сървъра)"
454
455#: ../gnome-session/main.c:437
456msgid "Override standard autostart directories"
457msgstr "Използване на различни от стандартните папки за стартиране при влизане"
458
459#: ../gnome-session/main.c:438
460#, fuzzy
461#| msgid "GConf key used to lookup default session"
462msgid "GConf key used to look up default session"
463msgstr "Ключ на GConf за стандартната сесия"
464
465#: ../gnome-session/main.c:439
466msgid "Enable debugging code"
467msgstr "Включване на изчистването на грешки"
468
469#: ../gnome-session/main.c:440
470msgid "Do not load user-specified applications"
471msgstr "Да не се зареждат програми, зададени от потребителя"
472
473#: ../gnome-session/main.c:461
474msgid " - the GNOME session manager"
475msgstr "— управление на сесиите на GNOME"
476
477#: ../tools/gnome-session-save.c:65
478msgid "Log out"
479msgstr "Изход"
480
481#: ../tools/gnome-session-save.c:66
482msgid "Log out, ignoring any existing inhibitors"
483msgstr "Изход въпреки блокиращите програми"
484
485#: ../tools/gnome-session-save.c:67
486msgid "Show logout dialog"
487msgstr "Показване на диалога за изход"
488
489#: ../tools/gnome-session-save.c:68
490msgid "Show shutdown dialog"
491msgstr "Показване на диалога за изключване"
492
493#: ../tools/gnome-session-save.c:69
494msgid "Use dialog boxes for errors"
495msgstr "Да се ползват диалогови кутии за грешките"
496
497#. deprecated options
498#: ../tools/gnome-session-save.c:71
499msgid "Set the current session name"
500msgstr "Задаване на име на текущата  сесия"
501
502#: ../tools/gnome-session-save.c:71
503msgid "NAME"
504msgstr "ИМЕ"
505
506#: ../tools/gnome-session-save.c:72
507msgid "Kill session"
508msgstr "Убиване на сесия"
509
510#: ../tools/gnome-session-save.c:73
511msgid "Do not require confirmation"
512msgstr "Без потвърждаване"
513
514#: ../tools/gnome-session-save.c:120 ../tools/gnome-session-save.c:130
515msgid "Could not connect to the session manager"
516msgstr "Не може да се изгради връзка към управлението на сесии"
517
518#: ../tools/gnome-session-save.c:273
519msgid "Program called with conflicting options"
520msgstr "Програмата е стартирана с противоречащи си опции"
521
522#~ msgid ""
523#~ "Waiting for program to finish.  Interrupting program may cause you to "
524#~ "lose work."
525#~ msgstr ""
526#~ "Изчакване на програмата да завърши. Прекъсването ѝ може да доведе до "
527#~ "загуба на информация."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.