source: gnome/gnome-3-0/gnome-power-manager.gnome-3-0.bg.po @ 2285

Last change on this file since 2285 was 2285, checked in by Александър Шопов, 12 years ago

gnome-games, gnome-power-manager: подаден в master, gnome-power-manager: подаден в gnome-3-0

File size: 76.6 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gnome-power-manager po-file.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gnome-power-manager package.
4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
5# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
6# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gnome-power-manager gnome-3-0\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2011-03-24 17:07+0200\n"
13"PO-Revision-Date: 2011-03-24 17:07+0200\n"
14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"Language: bg\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../data/gnome-power-manager.desktop.in.in.h:1
23msgid "Power Manager"
24msgstr "Управление на захранването"
25
26#: ../data/gnome-power-manager.desktop.in.in.h:2
27msgid "Power management daemon"
28msgstr "Демон за управление на захранването"
29
30#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:1
31msgid "Allow backlight brightness adjustment"
32msgstr "Разрешаване на промяна на яркостта на подсветката"
33
34#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:2
35msgid "Display options for the notification icon."
36msgstr "Показване на настройките на иконата за уведомяване."
37
38#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:3
39msgid ""
40"If a notification message should be displayed after suspend or hibernate "
41"failed."
42msgstr "Да се уведомява ли при неуспешно (дълбоко) приспиване."
43
44#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:4
45msgid ""
46"If a notification message should be displayed when battery in a device "
47"attached to the computer is getting low."
48msgstr ""
49"Да се уведомява ли, когато батерия на устройство към компютъра достигне "
50"ниско ниво."
51
52#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:5
53msgid ""
54"If a notification message should be displayed when the battery is fully "
55"charged."
56msgstr "Да се уведомява ли, когато батерията е напълно заредена."
57
58#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:6
59msgid ""
60"If a notification message should be displayed when the system battery or UPS "
61"is getting low."
62msgstr ""
63"Да се уведомява ли, когато батерията на компютъра или непрекъсваемото "
64"токозахранване достигне ниско ниво."
65
66#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:7
67msgid "If preferences and statistics items should be shown in the context menu"
68msgstr "Да се показват ли настройките и статистиката в контекстното меню."
69
70#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:8
71msgid "If sounds should be used"
72msgstr "Да се ползват ли звуци"
73
74#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:9
75msgid ""
76"If sounds should be used when the power is critically low, or inhibit "
77"requests have stopped the policy action."
78msgstr ""
79"Да се ползват ли звуци, когато нивото на батерия достигне критично ниско "
80"ниво или спиращи заявки са предотвратили действието по политиката."
81
82#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:10
83msgid ""
84"If the keyboard backlight brightness should be reduced when the computer is "
85"on battery power"
86msgstr ""
87"Да се намали ли подсветката на клавиатурата, когато компютърът се захранва "
88"от батерии"
89
90#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:11
91msgid "If the low-power mode should be enabled when on AC"
92msgstr ""
93"Да се ползва ли нискоенергоемък режим при захранване от електрическата мрежа"
94
95#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:12
96msgid "If the low-power mode should be enabled when on battery"
97msgstr "Да се ползва ли нискоенергоемък режим при захранване от батерии"
98
99#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:13
100msgid ""
101"If the screen brightness should be changed when switching between AC and "
102"battery power."
103msgstr ""
104"Да се сменя ли яркостта на екрана при преминаване между захранване от "
105"батерии и електрическата мрежа."
106
107#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:14
108msgid ""
109"If the screen should be reduced in brightness when the computer is on "
110"battery power."
111msgstr "Да се намалява ли яркостта на екрана при захранване от батерии."
112
113#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:15
114msgid "If the system low-power mode should be enabled when on AC power."
115msgstr ""
116"Да се ползва ли нискоенергоемък режим при захранване от електрическата мрежа."
117
118#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:16
119msgid ""
120"If the system low-power mode should be enabled when on laptop battery power."
121msgstr "Да се ползва ли нискоенергоемък режим при захранване от батерии."
122
123#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:17
124msgid "If the user should be notified when the AC adapter is disconnected."
125msgstr ""
126"Да се предупреждава ли потребителят при прекъсване на захранването от "
127"електрическата мрежа."
128
129#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:18
130msgid ""
131"If time based notifications should be used. If set to false, then the "
132"percentage change is used instead, which may fix a broken ACPI BIOS."
133msgstr ""
134"Да се базира ли уведомяването на оставащо време. Когато е лъжа, се ползва "
135"процентът на заряда, което може да помогне, ако подсистемата ACPI на BIOS не "
136"функционира правилно."
137
138#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:19
139msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery"
140msgstr "Да се уведомява ли за ниския капацитет при увредена батерия."
141
142#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:20
143msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery."
144msgstr "Да се уведомява ли за ниския капацитет при увредена батерия."
145
146#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:21
147msgid "If we should show the recalled battery warning for a broken battery"
148msgstr ""
149"Да се уведомява ли при увредена батерия, че тя може да е обявена за връщане"
150
151#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:22
152msgid ""
153"If we should show the recalled battery warning for a broken battery. Set "
154"this to false only if you know your battery is okay."
155msgstr ""
156"Да се уведомява ли при увредена батерия, че тя може да е обявена за връщане. "
157"Задайте да е лъжа, ако сте сигурни, че батерията е здрава."
158
159#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:23
160msgid "Keyboard backlight brightness when on AC power."
161msgstr "Подсветка на клавиатурата при захранване от електрическата мрежа."
162
163#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:24
164msgid "LCD brightness when on AC"
165msgstr "Яркост на екрана при захранване от електрическата мрежа"
166
167#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:25
168msgid "LCD dimming amount when on battery"
169msgstr "Затъмняване на екрана при захранване от батерии"
170
171#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:26
172msgid "Lock GNOME keyring on sleep"
173msgstr "Заключване на ключодържателя на GNOME при приспиване"
174
175#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:27
176msgid "Lock screen on hibernate"
177msgstr "Заключване на екрана при дълбоко приспиване"
178
179#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:28
180msgid "Lock screen on suspend"
181msgstr "Заключване на екрана при приспиване"
182
183#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:29
184msgid "Lock screen when blanked"
185msgstr "Заключване на екрана при изключване на монитора"
186
187#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:30
188msgid "Notify on a low power"
189msgstr "Уведомяване при нисък заряд"
190
191#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:31
192msgid "Notify on a sleep failure"
193msgstr "Уведомяване при неуспешно приспиване"
194
195#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:32
196msgid "Notify when AC adapter is disconnected"
197msgstr "Уведомяване при изключване на захранването от електрическата мрежа"
198
199#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:33
200msgid "Notify when fully charged"
201msgstr "Уведомяване при пълно зареждане"
202
203#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:34
204msgid ""
205"Percent brightness to set keyboard backlight at when on AC power. Legal "
206"values are between 0 and 100."
207msgstr ""
208"На колко процента да зададе яркостта на екрана при захранване от "
209"електрическата мрежа. Възможните стойности са между 0 и 100 включително."
210
211#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:35
212msgid "Percent to reduce keyboard backlight by when idle."
213msgstr "Процент за намаляване на подсветката на клавиатурата при бездействие."
214
215#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:36
216msgid "Percent to reduce keyboard backlight by when on battery power."
217msgstr ""
218"Процент за намалена подсветка на клавиатурата при захранване от батерии."
219
220#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:37
221msgid "Percentage action is taken"
222msgstr "Процент заряд за предприемане на действие"
223
224#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:38
225msgid "Percentage considered critical"
226msgstr "Процент заряд считан за критично нисък"
227
228#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:39
229msgid "Percentage considered low"
230msgstr "Процент заряд считан за нисък"
231
232#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:40
233msgid "Reduce the backlight brightness when on battery power"
234msgstr "Намаляване на яркостта на екрана при захранване от батерии"
235
236#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:41
237msgid "Reduce the keyboard backlight when on battery power"
238msgstr "Намаляване на подсветката на клавиатурата при захранване от батерии"
239
240#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:42
241msgid "Seconds of inactivity to spin down when on AC"
242msgstr ""
243"Бездействие в секунди за изключване на дисковете при захранване от "
244"електрическата мрежа"
245
246#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:43
247msgid "Seconds of inactivity to spin down when on battery"
248msgstr ""
249"Бездействие в секунди за изключване на дисковете при захранване от батерии"
250
251#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:44
252msgid "The ID of the last device selected"
253msgstr "Идентификатор на последно избраното устройство"
254
255#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:45
256msgid "The URI to show to the user on sleep failure"
257msgstr "Адрес, който да се покаже при неуспешно приспиване"
258
259#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:46
260msgid ""
261"The amount to dim the brightness of the display when on battery power. "
262"Possible values are between 0 and 100."
263msgstr ""
264"До колко процента да се намали яркостта на екрана при захранване от батерии. "
265"Възможните стойности са между 0 и 100 включително."
266
267#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:47
268msgid ""
269"The brightness of the display when on AC power. Possible values are between "
270"0.0 and 1.0."
271msgstr ""
272"Яркост на екрана при захранване от батерии. Възможните стойности са между "
273"0.0 и 1.0 включително."
274
275#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:48
276msgid "The default graph type to show for history"
277msgstr "Стандартният вид графика за историята"
278
279#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:49
280msgid "The default graph type to show for stats"
281msgstr "Стандартният вид графика за статистиката"
282
283#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:50
284msgid "The default graph type to show in the history window."
285msgstr "Стандартният вид графика за прозореца с историята."
286
287#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:51
288msgid "The default graph type to show in the stats window."
289msgstr "Стандартният вид графика за прозореца със статистиката."
290
291#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:52
292msgid ""
293"The identifier of the last device which is used to return focus to the "
294"correct device."
295msgstr ""
296"Идентификаторът на последното устройство, използва се за връщането на фокуса "
297"на правилното устройство."
298
299#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:53
300msgid "The index of the page number to show by default"
301msgstr "Номерът на страницата, която стандартно да се показва"
302
303#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:54
304msgid ""
305"The index of the page number to show by default which is used to return "
306"focus to the correct page."
307msgstr ""
308"Номерът на страницата, която стандартно да се показва. Използва се за "
309"връщането на фокуса на правилната страница."
310
311#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:55
312msgid ""
313"The maximum duration of time displayed on the x-axis of the history graph."
314msgstr ""
315"Максималният период, който се показва по хоризонталата на графиката с "
316"историята."
317
318#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:56
319msgid "The maximum time displayed for history"
320msgstr "Максималният период показван в историята"
321
322#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:57
323msgid ""
324"The number of seconds of inactivity to spin down the disks when on AC power."
325msgstr ""
326"Секунди бездействие преди дисковете да се изключат при захранване от "
327"електрическата мрежа."
328
329#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:58
330msgid ""
331"The number of seconds of inactivity to spin down the disks when on battery "
332"power."
333msgstr ""
334"Секунди бездействие преди дисковете да се изключат при захранване от батерии."
335
336#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:59
337msgid ""
338"The percentage of the battery when it is considered critical. Only valid "
339"when use-time-for-policy is false."
340msgstr ""
341"Процент заряд на батерията, който се счита за критично нисък. Използва се, "
342"само когато ключът „use-time-for-policy“ e лъжа."
343
344#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:60
345msgid ""
346"The percentage of the battery when it is considered low. Only valid when use-"
347"time-for-policy is false."
348msgstr ""
349"Процент заряд на батерията, който се счита за нисък. Използва се, само "
350"когато ключът „use-time-for-policy“ e лъжа."
351
352#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:61
353msgid ""
354"The percentage of the battery when the critical action is performed. Only "
355"valid when use-time-for-policy is false."
356msgstr ""
357"Процент заряд на батерията за критично ниско ниво, при който се предприема "
358"действие. Използва се, само когато ключът „use-time-for-policy“ e лъжа."
359
360#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:63
361#, no-c-format
362msgid ""
363"The percentage to reduce the keyboard backlight by when idle. For example, "
364"if set to '60', the backlight will be cut by 40% when idle. Legal values are "
365"between 0 and 100."
366msgstr ""
367"Процент, до който да се намали яркостта на екрана при бездействие. Ако е "
368"„60“, яркостта ще се намали с 40%. Възможните стойности са между 0 и 100 "
369"включително."
370
371#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:65
372#, no-c-format
373msgid ""
374"The percentage to reduce the keyboard backlight by when on battery power. "
375"For example, if set to '60', the backlight will be cut by 40% on battery "
376"power. Legal values are between 0 and 100."
377msgstr ""
378"Процент, до който да се намали подсветката на клавиатурата при захранване от "
379"батерии. Ако е „60“, яркостта ще се намали с 40%. Възможните стойности са "
380"между 0 и 100 включително."
381
382#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:66
383msgid ""
384"The time remaining in seconds of the battery when critical action is taken. "
385"Only valid when use-time-for-policy is true."
386msgstr ""
387"Оставащо време за работа на батерии в секунди, което се счита за критично "
388"ниско ниво, при което се предприема действие. Използва се, само когато "
389"ключът „use-time-for-policy“ e истина."
390
391#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:67
392msgid ""
393"The time remaining in seconds of the battery when it is considered critical. "
394"Only valid when use-time-for-policy is true."
395msgstr ""
396"Оставащо време за работа на батерии в секунди, което се счита за критично "
397"ниско ниво. Използва се, само когато ключът „use-time-for-policy“ e истина."
398
399#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:68
400msgid ""
401"The time remaining in seconds of the battery when it is considered low. Only "
402"valid when use-time-for-policy is true."
403msgstr ""
404"Оставащо време за работа на батерии в секунди, което се счита за ниско ниво. "
405"Използва се, само когато ключът „use-time-for-policy“ e истина."
406
407#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:69
408msgid "The time remaining when action is taken"
409msgstr "Оставащо време за предприемане на действие"
410
411#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:70
412msgid "The time remaining when critical"
413msgstr "Оставащо време за критично ниско ниво"
414
415#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:71
416msgid "The time remaining when low"
417msgstr "Оставащо време за критично ниво"
418
419#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:72
420msgid "Use gnome-screensaver lock setting"
421msgstr ""
422"Използване на настройките за заключване на екрана от предпазителя на екрана "
423"на GNOME"
424
425#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:73
426msgid ""
427"When sleep fails we can show the user a button to help fix the situation. "
428"Leave this blank if the button should not be shown."
429msgstr ""
430"При проблем с приспиването може да се покаже помощен бутон за корекция на "
431"ситуацията. Ако този ключ е празен, такъв бутон не се показва на потребителя."
432
433#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:74
434msgid "When to show the notification icon"
435msgstr "Кога да се показва иконата за уведомяване"
436
437#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:75
438msgid ""
439"Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters hibernate. "
440"This means the keyring will have to be unlocked on resume."
441msgstr ""
442"Да се заключва ли ключодържателят на GNOME при дълбокото приспиване на "
443"компютъра. Това означава, че ключодържателят ще трябва наново да бъде "
444"отключван."
445
446#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:76
447msgid ""
448"Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters suspend. This "
449"means the keyring will have to be unlocked on resume."
450msgstr ""
451"Да се заключва ли ключодържателят на GNOME при приспиването на компютъра. "
452"Това означава, че ключодържателят ще трябва наново да бъде отключван."
453
454#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:77
455msgid ""
456"Whether the screen is locked when the computer wakes up from a hibernate. "
457"Only used if lock-use-screensaver is false."
458msgstr ""
459"Да се заключва ли екранът при събуждане след дълбоко приспиване. Използва "
460"се, само когато ключът „lock-use-screensaver“ e лъжа."
461
462#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:78
463msgid ""
464"Whether the screen is locked when the computer wakes up from a suspend. Only "
465"used if lock-use-screensaver is false."
466msgstr ""
467"Да се заключва ли екранът при събуждане след приспиване. Използва се, само "
468"когато ключът „lock-use-screensaver“ e лъжа."
469
470#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:79
471msgid ""
472"Whether the screen is locked when the screen is turned off. Only used if "
473"lock-use-screensaver is false."
474msgstr ""
475"Да се заключва ли екранът при изключването му. Използва се, само когато "
476"ключът „lock-use-screensaver“ e лъжа."
477
478#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:80
479msgid ""
480"Whether to use the screen lock setting of gnome-screensaver to decide if the "
481"screen is locked after a hibernate, suspend or blank screen."
482msgstr ""
483"Да се използват ли настройките за заключване на екрана от предпазителя на "
484"екрана на GNOME при приспиване, дълбоко приспиване или изключване на екрана."
485
486#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:81
487msgid "Whether to use time-based notifications"
488msgstr "Да зависят ли известията от оставащото време"
489
490#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:82
491msgid "Whether we should show the history data points"
492msgstr "Да се показват ли историческите данни"
493
494#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:83
495msgid ""
496"Whether we should show the history data points in the statistics window."
497msgstr "Прозорецът със статистиката да показва ли историческите данни."
498
499#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:84
500msgid "Whether we should show the stats data points"
501msgstr "Да се показват ли статистическите данни"
502
503#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:85
504msgid "Whether we should show the stats data points in the statistics window."
505msgstr "Прозорецът със статистиката да показва ли статистическите данни."
506
507#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:86
508msgid "Whether we should smooth the history data"
509msgstr "Заглаждане на историческите данни"
510
511#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:87
512msgid "Whether we should smooth the history data in the graph."
513msgstr "Графиката с историческите данни да ползва ли заглаждане."
514
515#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:88
516msgid "Whether we should smooth the stats data"
517msgstr "Заглаждане на статистическите данни"
518
519#: ../data/org.gnome.power-manager.gschema.xml.in.h:89
520msgid "Whether we should smooth the stats data in the graph."
521msgstr "Графиката със статистическите данни да ползва ли заглаждане."
522
523#: ../data/gnome-power-statistics.desktop.in.in.h:1
524msgid "Observe power management"
525msgstr "Спазване на управлението на захранването"
526
527#. TRANSLATORS: shown on the titlebar
528#. TRANSLATORS: the program name
529#: ../data/gnome-power-statistics.desktop.in.in.h:2
530#: ../data/gpm-statistics.ui.h:6 ../src/gpm-statistics.c:1087
531#: ../src/gpm-statistics.c:1541
532msgid "Power Statistics"
533msgstr "Статистика на захранването"
534
535#: ../data/gpm-feedback-widget.ui.h:1
536msgid "Brightness"
537msgstr "Яркост"
538
539#: ../data/gpm-statistics.ui.h:1
540msgid "0"
541msgstr "0"
542
543#: ../data/gpm-statistics.ui.h:2
544msgid "Data length:"
545msgstr "Период с данни:"
546
547#: ../data/gpm-statistics.ui.h:3 ../src/gpm-statistics.c:206
548msgid "Details"
549msgstr "Подробности"
550
551#: ../data/gpm-statistics.ui.h:4
552msgid "Graph type:"
553msgstr "Вид графика:"
554
555#: ../data/gpm-statistics.ui.h:5
556msgid "History"
557msgstr "История"
558
559#: ../data/gpm-statistics.ui.h:7
560msgid "Processor wakeups per second:"
561msgstr "Събуждания на процесора в секунда"
562
563#: ../data/gpm-statistics.ui.h:8
564msgid "Show data points"
565msgstr "Показване на точките с данни"
566
567#: ../data/gpm-statistics.ui.h:9
568msgid "Statistics"
569msgstr "Статистика"
570
571#: ../data/gpm-statistics.ui.h:10
572msgid "There is no data to display."
573msgstr "Няма данни за показване."
574
575#: ../data/gpm-statistics.ui.h:11
576msgid "Use smoothed line"
577msgstr "Използване на загладена линия"
578
579#: ../data/gpm-statistics.ui.h:12 ../src/gpm-statistics.c:192
580msgid "Wakeups"
581msgstr "Събуждания"
582
583#. command line argument
584#: ../src/gpm-backlight-helper.c:161
585msgid "Set the current brightness"
586msgstr "Промяна на яркостта на екрана"
587
588#. command line argument
589#: ../src/gpm-backlight-helper.c:164
590msgid "Get the current brightness"
591msgstr "Получаване на яркостта на екрана"
592
593#. command line argument
594#: ../src/gpm-backlight-helper.c:167
595msgid "Get the number of brightness levels supported"
596msgstr "Получаване на броя на възможните нива на яркост"
597
598#. TRANSLATORS: tool that is used when copying profiles system-wide
599#: ../src/gpm-backlight-helper.c:182
600msgid "GNOME Power Manager Backlight Helper"
601msgstr "Помощник за подсветката към управлението на захранването на GNOME"
602
603#. TRANSLATORS: user did not specify valid options
604#: ../src/gpm-backlight-helper.c:190
605msgid "No valid option was specified"
606msgstr "Не е указана правилна настройка"
607
608#. TRANSLATORS: no backlights found
609#: ../src/gpm-backlight-helper.c:199
610msgid "No backlights were found on your system"
611msgstr "В системата не са открити устройства с подсветка"
612
613#. TRANSLATORS: failed to access backlight file
614#: ../src/gpm-backlight-helper.c:210
615msgid "Could not get the value of the backlight"
616msgstr "Неуспех при получаване на степента на яркост"
617
618#. TRANSLATORS: failed to access backlight file
619#: ../src/gpm-backlight-helper.c:228
620msgid "Could not get the maximum value of the backlight"
621msgstr "Неуспех при получаване на максималната стойност за яркостта"
622
623#. TRANSLATORS: only able to install profiles as root
624#: ../src/gpm-backlight-helper.c:245
625msgid "This program can only be used by the root user"
626msgstr "Тази програма може да се използва само от системния администратор"
627
628#. TRANSLATORS: the program must never be directly run
629#: ../src/gpm-backlight-helper.c:254
630msgid "This program must only be run through pkexec"
631msgstr "Тази програма трябва да се изпълнява само чрез pkexec"
632
633#. TRANSLATORS: failed to access backlight file
634#: ../src/gpm-backlight-helper.c:265
635msgid "Could not set the value of the backlight"
636msgstr "Неуспешна промяна на яркостта"
637
638#: ../src/gpm-common.c:55
639msgid "Unknown time"
640msgstr "Неизвестно време"
641
642#: ../src/gpm-common.c:60
643#, c-format
644msgid "%i minute"
645msgid_plural "%i minutes"
646msgstr[0] "%i минута"
647msgstr[1] "%i минути"
648
649#: ../src/gpm-common.c:71
650#, c-format
651msgid "%i hour"
652msgid_plural "%i hours"
653msgstr[0] "%i час"
654msgstr[1] "%i часа"
655
656#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
657#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
658#: ../src/gpm-common.c:77
659#, c-format
660msgid "%i %s %i %s"
661msgstr "%i %s и %i %s"
662
663#: ../src/gpm-common.c:78
664msgid "hour"
665msgid_plural "hours"
666msgstr[0] "час"
667msgstr[1] "часа"
668
669#: ../src/gpm-common.c:79
670msgid "minute"
671msgid_plural "minutes"
672msgstr[0] "минута"
673msgstr[1] "минути"
674
675#. TRANSLATORS: turn on all debugging
676#: ../src/gpm-debug.c:131
677msgid "Show debugging information for all files"
678msgstr ""
679"Извеждане на информация за изчистване \n"
680"                                    грешки във всички файлове"
681
682#: ../src/gpm-debug.c:189
683msgid "Debugging Options"
684msgstr "Опции да изчистване на грешки"
685
686#: ../src/gpm-debug.c:189
687msgid "Show debugging options"
688msgstr "Извеждане на опциите за изчистване на грешки"
689
690#. Translators: This is %i days
691#: ../src/gpm-graph-widget.c:430
692#, c-format
693msgid "%id"
694msgstr "%i д."
695
696#. Translators: This is %i days %02i hours
697#: ../src/gpm-graph-widget.c:433
698#, c-format
699msgid "%id%02ih"
700msgstr "%i д. и %02i ч."
701
702#. Translators: This is %i hours
703#: ../src/gpm-graph-widget.c:438
704#, c-format
705msgid "%ih"
706msgstr "%i ч."
707
708#. Translators: This is %i hours %02i minutes
709#: ../src/gpm-graph-widget.c:441
710#, c-format
711msgid "%ih%02im"
712msgstr "%i ч. и %02i мин."
713
714#. Translators: This is %2i minutes
715#: ../src/gpm-graph-widget.c:446
716#, c-format
717msgid "%2im"
718msgstr "%2i мин."
719
720#. Translators: This is %2i minutes %02i seconds
721#: ../src/gpm-graph-widget.c:449
722#, c-format
723msgid "%2im%02i"
724msgstr "%2i мин. и %02i сек."
725
726#. Translators: This is %2i seconds
727#: ../src/gpm-graph-widget.c:453
728#, c-format
729msgid "%2is"
730msgstr "%2i сек."
731
732#. Translators: This is %i Percentage
733#: ../src/gpm-graph-widget.c:457
734#, c-format
735msgid "%i%%"
736msgstr "%i %%"
737
738#. Translators: This is %.1f Watts
739#: ../src/gpm-graph-widget.c:460
740#, c-format
741msgid "%.1fW"
742msgstr "%.1f W"
743
744#. Translators: This is %.1f Volts
745#: ../src/gpm-graph-widget.c:465
746#, c-format
747msgid "%.1fV"
748msgstr "%.1f V"
749
750#: ../src/gpm-main.c:221
751msgid "Show version of installed program and exit"
752msgstr ""
753"Показване на версията на инсталираната\n"
754"                                    програма и спиране на програмата"
755
756#: ../src/gpm-main.c:223
757msgid "Exit after a small delay (for debugging)"
758msgstr ""
759"Изход след малко забавяне (за изчистване на\n"
760"                                    грешки)"
761
762#: ../src/gpm-main.c:225
763msgid "Exit after the manager has loaded (for debugging)"
764msgstr ""
765"Изход след зареждане на управлението (за\n"
766"                                    изчистване на грешки)"
767
768#: ../src/gpm-main.c:238 ../src/gpm-main.c:243
769msgid "GNOME Power Manager"
770msgstr "Управление на захранването на GNOME"
771
772#. TRANSLATORS: this is the sound description
773#: ../src/gpm-manager.c:239 ../src/gpm-manager.c:310
774msgid "Battery is very low"
775msgstr "Критично ниско ниво на батерията"
776
777#. TRANSLATORS: this is the sound description
778#: ../src/gpm-manager.c:290
779msgid "Power plugged in"
780msgstr "Включване на електрическото захранване"
781
782#. TRANSLATORS: this is the sound description
783#: ../src/gpm-manager.c:294
784msgid "Power unplugged"
785msgstr "Изключване на електрическото захранване"
786
787#. TRANSLATORS: this is the sound description
788#: ../src/gpm-manager.c:298
789msgid "Lid has opened"
790msgstr "Отваряне на екрана"
791
792#. TRANSLATORS: this is the sound description
793#: ../src/gpm-manager.c:302
794msgid "Lid has closed"
795msgstr "Затваряне на екрана"
796
797#. TRANSLATORS: this is the sound description
798#: ../src/gpm-manager.c:306
799msgid "Battery is low"
800msgstr "Ниско ниво на батерията"
801
802#. TRANSLATORS: this is the sound description
803#: ../src/gpm-manager.c:314
804msgid "Battery is full"
805msgstr "Батерията е заредена"
806
807#. TRANSLATORS: this is the sound description
808#: ../src/gpm-manager.c:318
809msgid "Suspend started"
810msgstr "Начало на приспиване"
811
812#. TRANSLATORS: this is the sound description
813#: ../src/gpm-manager.c:322
814msgid "Resumed"
815msgstr "Събуждане"
816
817#. TRANSLATORS: this is the sound description
818#: ../src/gpm-manager.c:326
819msgid "Suspend failed"
820msgstr "Неуспешно приспиване"
821
822#. TRANSLATORS: message text
823#: ../src/gpm-manager.c:612
824msgid "Computer failed to suspend."
825msgstr "Неуспех при приспиване на компютъра."
826
827#. TRANSLATORS: title text
828#: ../src/gpm-manager.c:614
829msgid "Failed to suspend"
830msgstr "Неуспешно приспиване"
831
832#. TRANSLATORS: message text
833#: ../src/gpm-manager.c:618
834msgid "Computer failed to hibernate."
835msgstr "Неуспех при дълбоко приспиване на компютъра."
836
837#. TRANSLATORS: title text
838#: ../src/gpm-manager.c:620
839msgid "Failed to hibernate"
840msgstr "Неуспешно дълбоко приспиване"
841
842#. TRANSLATORS: message text
843#: ../src/gpm-manager.c:625
844msgid "Failure was reported as:"
845msgstr "Докладваната грешка е:"
846
847#. TRANSLATORS: button text, visit the suspend help website
848#: ../src/gpm-manager.c:638
849msgid "Visit help page"
850msgstr "Погледнете страницата с помощта"
851
852#. TRANSLATORS: this is the gnome-screensaver throttle
853#: ../src/gpm-manager.c:931
854msgid "Display DPMS activated"
855msgstr "Управлението на захранването на екрана е включено"
856
857#. TRANSLATORS: this is the gnome-screensaver throttle
858#: ../src/gpm-manager.c:950
859msgid "On battery power"
860msgstr "От батерии"
861
862#: ../src/gpm-manager.c:968
863msgid "Laptop lid is closed"
864msgstr "Екранът е затворен"
865
866#: ../src/gpm-manager.c:1006
867msgid "Power Information"
868msgstr "Информация за заряда"
869
870#. TRANSLATORS: the battery may be recalled by it's vendor
871#: ../src/gpm-manager.c:1244
872msgid "Battery may be recalled"
873msgstr "Батериите ви може да са обявени за връщане"
874
875#: ../src/gpm-manager.c:1245
876#, c-format
877msgid ""
878"A battery in your computer may have been recalled by %s and you may be at "
879"risk.\n"
880"\n"
881"For more information visit the battery recall website."
882msgstr ""
883"Батерия на компютъра може да е обявена за връщане от %s, възможно е да сте "
884"изложени на риск.\n"
885"\n"
886"За повече информация посетете сайта за връщане на батерии."
887
888#. TRANSLATORS: button text, visit the manufacturers recall website
889#: ../src/gpm-manager.c:1255
890msgid "Visit recall website"
891msgstr "Посещаване на сайта за връщане на батерии"
892
893#. TRANSLATORS: button text, do not show this bubble again
894#: ../src/gpm-manager.c:1258
895msgid "Do not show me this again"
896msgstr "Това да не се показва отново"
897
898#. We should notify the user if the battery has a low capacity,
899#. * where capacity is the ratio of the last_full capacity with that of
900#. * the design capacity. (#326740)
901#. TRANSLATORS: battery is old or broken
902#: ../src/gpm-manager.c:1346
903msgid "Battery may be broken"
904msgstr "Батериите ви може да са повредени"
905
906#. TRANSLATORS: notify the user that that battery is broken as the capacity is very low
907#: ../src/gpm-manager.c:1349
908#, c-format
909msgid ""
910"Battery has a very low capacity (%1.1f%%), which means that it may be old or "
911"broken."
912msgstr ""
913"Батерията има много нисък капацитет (%1.1f %%), което означава, че може да е "
914"остаряла или повредена."
915
916#. TRANSLATORS: show the charged notification
917#: ../src/gpm-manager.c:1398
918msgid "Battery Charged"
919msgid_plural "Batteries Charged"
920msgstr[0] "Батерията е напълно заредена"
921msgstr[1] "Батериите са напълно заредени"
922
923#. TRANSLATORS: laptop battery is now discharging
924#: ../src/gpm-manager.c:1444
925msgid "Battery Discharging"
926msgstr "Батериите се разреждат"
927
928#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
929#: ../src/gpm-manager.c:1448
930#, c-format
931msgid "%s of battery power remaining (%.0f%%)"
932msgstr "Остават %s работа от батерии (%.0f %%)"
933
934#. TRANSLATORS: UPS is now discharging
935#: ../src/gpm-manager.c:1454
936msgid "UPS Discharging"
937msgstr "Разреждане на непрекъсваемото токозахранване"
938
939#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
940#: ../src/gpm-manager.c:1458
941#, c-format
942msgid "%s of UPS backup power remaining (%.0f%%)"
943msgstr "Остават %s работа от непрекъсваемо токозахранване (%.0f %%)"
944
945#. TRANSLATORS: laptop battery low, and we only have one battery
946#: ../src/gpm-manager.c:1556
947msgid "Battery low"
948msgstr "Ниско ниво на батерията"
949
950#. TRANSLATORS: laptop battery low, and we have more than one kind of battery
951#: ../src/gpm-manager.c:1559
952msgid "Laptop battery low"
953msgstr "Ниско ниво на батерията на преносим компютър"
954
955#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
956#: ../src/gpm-manager.c:1565
957#, c-format
958msgid "Approximately <b>%s</b> remaining (%.0f%%)"
959msgstr "Остава приблизително <b>%s</b> (%.0f %%)"
960
961#. TRANSLATORS: UPS is starting to get a little low
962#: ../src/gpm-manager.c:1569
963msgid "UPS low"
964msgstr "Ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
965
966#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
967#: ../src/gpm-manager.c:1573
968#, c-format
969msgid "Approximately <b>%s</b> of remaining UPS backup power (%.0f%%)"
970msgstr ""
971"Остава приблизително <b>%s</b> живот на непрекъсваемото токозахранване (%.0f "
972"%%)"
973
974#. TRANSLATORS: mouse is getting a little low
975#. TRANSLATORS: the mouse battery is very low
976#: ../src/gpm-manager.c:1577 ../src/gpm-manager.c:1729
977msgid "Mouse battery low"
978msgstr "Ниско ниво на батерията на мишката"
979
980#. TRANSLATORS: tell user more details
981#: ../src/gpm-manager.c:1580
982#, c-format
983msgid "Wireless mouse is low in power (%.0f%%)"
984msgstr "Зарядът на безжичната мишка е нисък (%.0f %%)"
985
986#. TRANSLATORS: keyboard is getting a little low
987#. TRANSLATORS: the keyboard battery is very low
988#: ../src/gpm-manager.c:1584 ../src/gpm-manager.c:1737
989msgid "Keyboard battery low"
990msgstr "Ниско ниво на батерията на клавиатурата"
991
992#. TRANSLATORS: tell user more details
993#: ../src/gpm-manager.c:1587
994#, c-format
995msgid "Wireless keyboard is low in power (%.0f%%)"
996msgstr "Зарядът на безжичната клавиатура е нисък (%.0f %%)"
997
998#. TRANSLATORS: PDA is getting a little low
999#. TRANSLATORS: the PDA battery is very low
1000#: ../src/gpm-manager.c:1591 ../src/gpm-manager.c:1746
1001msgid "PDA battery low"
1002msgstr "Ниско ниво на батерията на цифровия помощник"
1003
1004#. TRANSLATORS: tell user more details
1005#: ../src/gpm-manager.c:1594
1006#, c-format
1007msgid "PDA is low in power (%.0f%%)"
1008msgstr "Зарядът на цифровия помощник е нисък (%.0f %%)"
1009
1010#. TRANSLATORS: cell phone (mobile) is getting a little low
1011#. TRANSLATORS: the cell battery is very low
1012#: ../src/gpm-manager.c:1598 ../src/gpm-manager.c:1756
1013#: ../src/gpm-manager.c:1767
1014msgid "Cell phone battery low"
1015msgstr "Ниско ниво на батерията на мобилния телефон"
1016
1017#. TRANSLATORS: tell user more details
1018#: ../src/gpm-manager.c:1601
1019#, c-format
1020msgid "Cell phone is low in power (%.0f%%)"
1021msgstr "Зарядът на мобилния телефон е нисък (%.0f %%)"
1022
1023#. TRANSLATORS: media player, e.g. mp3 is getting a little low
1024#: ../src/gpm-manager.c:1606
1025msgid "Media player battery low"
1026msgstr "Ниско ниво на батерията на музикалното устройство"
1027
1028#. TRANSLATORS: tell user more details
1029#: ../src/gpm-manager.c:1609
1030#, c-format
1031msgid "Media player is low in power (%.0f%%)"
1032msgstr "Зарядът на музикалното устройство е нисък (%.0f %%)"
1033
1034#. TRANSLATORS: graphics tablet, e.g. wacom is getting a little low
1035#. TRANSLATORS: the cell battery is very low
1036#: ../src/gpm-manager.c:1613 ../src/gpm-manager.c:1776
1037msgid "Tablet battery low"
1038msgstr "Ниско ниво на батерията на таблета"
1039
1040#. TRANSLATORS: tell user more details
1041#: ../src/gpm-manager.c:1616
1042#, c-format
1043msgid "Tablet is low in power (%.0f%%)"
1044msgstr "Зарядът на таблета е нисък (%.0f %%)"
1045
1046#. TRANSLATORS: computer, e.g. ipad is getting a little low
1047#. TRANSLATORS: the cell battery is very low
1048#: ../src/gpm-manager.c:1620 ../src/gpm-manager.c:1785
1049msgid "Attached computer battery low"
1050msgstr "Ниско ниво на батерията на свързания компютър"
1051
1052#. TRANSLATORS: tell user more details
1053#: ../src/gpm-manager.c:1623
1054#, c-format
1055msgid "Attached computer is low in power (%.0f%%)"
1056msgstr "Зарядът на свързания компютър е нисък (%.0f %%)"
1057
1058#. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and only have one kind of battery
1059#: ../src/gpm-manager.c:1688
1060msgid "Battery critically low"
1061msgstr "Критично ниско ниво на батерията"
1062
1063#. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and we have more than one type of battery
1064#. TRANSLATORS: laptop battery is really, really, low
1065#: ../src/gpm-manager.c:1691 ../src/gpm-manager.c:1848
1066msgid "Laptop battery critically low"
1067msgstr "Критично ниско ниво на батерията на компютъра"
1068
1069#. TRANSLATORS: tell the use to insert the plug, as we're not going to do anything
1070#: ../src/gpm-manager.c:1700
1071msgid "Plug in your AC adapter to avoid losing data."
1072msgstr "Включете адаптера за електрическата мрежа, за да не загубите данни."
1073
1074#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
1075#: ../src/gpm-manager.c:1704
1076#, c-format
1077msgid "Computer will suspend very soon unless it is plugged in."
1078msgstr ""
1079"Съвсем скоро този компютър ще бъде приспан, ако не го включите в "
1080"електрическата мрежа."
1081
1082#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
1083#: ../src/gpm-manager.c:1708
1084#, c-format
1085msgid "Computer will hibernate very soon unless it is plugged in."
1086msgstr ""
1087"Съвсем скоро този компютър ще бъде дълбоко приспан, ако не го включите в "
1088"електрическата мрежа."
1089
1090#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
1091#: ../src/gpm-manager.c:1712
1092#, c-format
1093msgid "Computer will shutdown very soon unless it is plugged in."
1094msgstr ""
1095"Съвсем скоро този компютър ще бъде изключен, ако не го включите в "
1096"електрическата мрежа."
1097
1098#. TRANSLATORS: the UPS is very low
1099#. TRANSLATORS: UPS is really, really, low
1100#: ../src/gpm-manager.c:1719 ../src/gpm-manager.c:1884
1101msgid "UPS critically low"
1102msgstr "Критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
1103
1104#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
1105#: ../src/gpm-manager.c:1723
1106#, c-format
1107msgid ""
1108"Approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%.0f%%). Restore AC power to "
1109"your computer to avoid losing data."
1110msgstr ""
1111"Остава приблизително <b>%s</b> живот на непрекъсваемото токозахранване (%.0f "
1112"%%). Включете компютъра към електрическата мрежа, за да избегнете загуба на "
1113"данни."
1114
1115#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
1116#: ../src/gpm-manager.c:1732
1117#, c-format
1118msgid ""
1119"Wireless mouse is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
1120"functioning if not charged."
1121msgstr ""
1122"Безжичната мишка е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не я презаредите, ще "
1123"се изключи."
1124
1125#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
1126#: ../src/gpm-manager.c:1740
1127#, c-format
1128msgid ""
1129"Wireless keyboard is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
1130"functioning if not charged."
1131msgstr ""
1132"Безжичната клавиатура е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не я презаредите, "
1133"ще се изключи."
1134
1135#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
1136#: ../src/gpm-manager.c:1749
1137#, c-format
1138msgid ""
1139"PDA is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning if "
1140"not charged."
1141msgstr ""
1142"Цифровият помощник е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не го презаредите, "
1143"ще се изключи."
1144
1145#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
1146#: ../src/gpm-manager.c:1759
1147#, c-format
1148msgid ""
1149"Cell phone is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
1150"functioning if not charged."
1151msgstr ""
1152"Мобилният телефон е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не го презаредите, ще "
1153"се изключи."
1154
1155#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
1156#: ../src/gpm-manager.c:1770
1157#, c-format
1158msgid ""
1159"Media player is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
1160"functioning if not charged."
1161msgstr ""
1162"Музикалното устройство е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не го "
1163"презаредите, ще се изключи."
1164
1165#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
1166#: ../src/gpm-manager.c:1779
1167#, c-format
1168msgid ""
1169"Tablet is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning "
1170"if not charged."
1171msgstr ""
1172"Таблетът е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не го презаредите, ще се "
1173"изключи."
1174
1175#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
1176#: ../src/gpm-manager.c:1788
1177#, c-format
1178msgid ""
1179"Attached computer is very low in power (%.0f%%). The device will soon "
1180"shutdown if not charged."
1181msgstr ""
1182"Свързаният компютър е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не го презаредите, "
1183"ще се изключи."
1184
1185#. TRANSLATORS: computer will shutdown without saving data
1186#: ../src/gpm-manager.c:1856
1187msgid ""
1188"The battery is below the critical level and this computer will <b>power-off</"
1189"b> when the battery becomes completely empty."
1190msgstr ""
1191"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде <b>изгасен</b>, "
1192"когато батерията напълно се изчерпи."
1193
1194#. TRANSLATORS: computer will suspend
1195#: ../src/gpm-manager.c:1862
1196msgid ""
1197"The battery is below the critical level and this computer is about to "
1198"suspend.<br><b>NOTE:</b> A small amount of power is required to keep your "
1199"computer in a suspended state."
1200msgstr ""
1201"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде приспан. "
1202"<br><b>БЕЛЕЖКА:</b> За поддържането на компютъра в това състояние е "
1203"необходим малък заряд на батерията."
1204
1205#. TRANSLATORS: computer will hibernate
1206#: ../src/gpm-manager.c:1869
1207msgid ""
1208"The battery is below the critical level and this computer is about to "
1209"hibernate."
1210msgstr ""
1211"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде дълбоко приспан."
1212
1213#. TRANSLATORS: computer will just shutdown
1214#: ../src/gpm-manager.c:1874
1215msgid ""
1216"The battery is below the critical level and this computer is about to "
1217"shutdown."
1218msgstr "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде изключен."
1219
1220#. TRANSLATORS: computer will shutdown without saving data
1221#: ../src/gpm-manager.c:1892
1222msgid ""
1223"UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> when "
1224"the UPS becomes completely empty."
1225msgstr ""
1226"Непрекъсваемото токозахранване е под критично ниското ниво. Този компютър ще "
1227"бъде <b>изгасен</b>, когато непрекъсваемото токозахранване се разреди."
1228
1229#. TRANSLATORS: computer will hibernate
1230#: ../src/gpm-manager.c:1898
1231msgid ""
1232"UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
1233msgstr ""
1234"Непрекъсваемото токозахранване е под критично ниското ниво. Този компютър ще "
1235"бъде дълбоко приспан."
1236
1237#. TRANSLATORS: computer will just shutdown
1238#: ../src/gpm-manager.c:1903
1239msgid "UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
1240msgstr ""
1241"Непрекъсваемото токозахранване е под критично ниското ниво. Този компютър ще "
1242"бъде изключен."
1243
1244#. TRANSLATORS: the rate of discharge for the device
1245#: ../src/gpm-statistics.c:76 ../src/gpm-statistics.c:464
1246msgid "Rate"
1247msgstr "Скорост"
1248
1249#: ../src/gpm-statistics.c:77
1250msgid "Charge"
1251msgstr "Заряд"
1252
1253#: ../src/gpm-statistics.c:78 ../src/gpm-statistics.c:478
1254msgid "Time to full"
1255msgstr "Време за зареждане"
1256
1257#: ../src/gpm-statistics.c:79 ../src/gpm-statistics.c:483
1258msgid "Time to empty"
1259msgstr "Време за разреждане"
1260
1261#: ../src/gpm-statistics.c:86
1262msgid "10 minutes"
1263msgstr "10 минути"
1264
1265#: ../src/gpm-statistics.c:87
1266msgid "2 hours"
1267msgstr "2 часа"
1268
1269#: ../src/gpm-statistics.c:88
1270msgid "6 hours"
1271msgstr "6 часа"
1272
1273#: ../src/gpm-statistics.c:89
1274msgid "1 day"
1275msgstr "1 ден"
1276
1277#: ../src/gpm-statistics.c:90
1278msgid "1 week"
1279msgstr "1 седмица"
1280
1281#. TRANSLATORS: what we've observed about the device
1282#: ../src/gpm-statistics.c:99
1283msgid "Charge profile"
1284msgstr "Профил на зареждането"
1285
1286#: ../src/gpm-statistics.c:100
1287msgid "Discharge profile"
1288msgstr "Профил на разреждането"
1289
1290#. TRANSLATORS: how accurately we can predict the time remaining of the battery
1291#: ../src/gpm-statistics.c:102
1292msgid "Charge accuracy"
1293msgstr "Точност спрямо зареждането"
1294
1295#: ../src/gpm-statistics.c:103
1296msgid "Discharge accuracy"
1297msgstr "Точност спрямо разреждането"
1298
1299#: ../src/gpm-statistics.c:130
1300msgid "Attribute"
1301msgstr "Атрибут"
1302
1303#: ../src/gpm-statistics.c:137
1304msgid "Value"
1305msgstr "Стойност"
1306
1307#: ../src/gpm-statistics.c:154
1308msgid "Image"
1309msgstr "Изображение"
1310
1311#: ../src/gpm-statistics.c:160
1312msgid "Description"
1313msgstr "Описание"
1314
1315#: ../src/gpm-statistics.c:179 ../src/gpm-statistics.c:403
1316msgid "Type"
1317msgstr "Вид"
1318
1319#: ../src/gpm-statistics.c:185
1320msgid "ID"
1321msgstr "Идентификатор"
1322
1323#: ../src/gpm-statistics.c:199
1324msgid "Command"
1325msgstr "Команда"
1326
1327#. TRANSLATORS: this is when the stats time is not known
1328#: ../src/gpm-statistics.c:284
1329msgid "Unknown"
1330msgstr "Неизвестно"
1331
1332#. TRANSLATORS: this is a time value, usually to show on a graph
1333#: ../src/gpm-statistics.c:288
1334#, c-format
1335msgid "%.0f second"
1336msgid_plural "%.0f seconds"
1337msgstr[0] "%.0f секунда"
1338msgstr[1] "%.0f секунди"
1339
1340#. TRANSLATORS: this is a time value, usually to show on a graph
1341#: ../src/gpm-statistics.c:293
1342#, c-format
1343msgid "%.1f minute"
1344msgid_plural "%.1f minutes"
1345msgstr[0] "%.1f минута"
1346msgstr[1] "%.1f минути"
1347
1348#. TRANSLATORS: this is a time value, usually to show on a graph
1349#: ../src/gpm-statistics.c:298
1350#, c-format
1351msgid "%.1f hour"
1352msgid_plural "%.1f hours"
1353msgstr[0] "%.1f час"
1354msgstr[1] "%.1f часа"
1355
1356#. TRANSLATORS: this is a time value, usually to show on a graph
1357#: ../src/gpm-statistics.c:302
1358#, c-format
1359msgid "%.1f day"
1360msgid_plural "%.1f days"
1361msgstr[0] "%.1f ден"
1362msgstr[1] "%.1f дена"
1363
1364#: ../src/gpm-statistics.c:311
1365msgid "Yes"
1366msgstr "Да"
1367
1368#: ../src/gpm-statistics.c:311
1369msgid "No"
1370msgstr "Не"
1371
1372#. TRANSLATORS: the device ID of the current device, e.g. "battery0"
1373#: ../src/gpm-statistics.c:400
1374msgid "Device"
1375msgstr "Устройство"
1376
1377#: ../src/gpm-statistics.c:405
1378msgid "Vendor"
1379msgstr "Производител"
1380
1381#: ../src/gpm-statistics.c:407
1382msgid "Model"
1383msgstr "Модел"
1384
1385#: ../src/gpm-statistics.c:409
1386msgid "Serial number"
1387msgstr "Сериен номер"
1388
1389#. TRANSLATORS: a boolean attribute that means if the device is supplying the
1390#. * main power for the computer. For instance, an AC adapter or laptop battery
1391#. * would be TRUE,  but a mobile phone or mouse taking power is FALSE
1392#: ../src/gpm-statistics.c:414
1393msgid "Supply"
1394msgstr "Предлагане"
1395
1396#: ../src/gpm-statistics.c:417
1397#, c-format
1398msgid "%d second"
1399msgid_plural "%d seconds"
1400msgstr[0] "%d секунда"
1401msgstr[1] "%d секунди"
1402
1403#. TRANSLATORS: when the device was last updated with new data. It's
1404#. * usually a few seconds when a device is discharging or charging.
1405#: ../src/gpm-statistics.c:421
1406msgid "Refreshed"
1407msgstr "Опреснена"
1408
1409#. TRANSLATORS: Present is whether the device is currently attached
1410#. * to the computer, as some devices (e.g. laptop batteries) can
1411#. * be removed, but still observed as devices on the system
1412#: ../src/gpm-statistics.c:431
1413msgid "Present"
1414msgstr "Налична"
1415
1416#. TRANSLATORS: If the device can be recharged, e.g. lithium
1417#. * batteries rather than alkaline ones
1418#: ../src/gpm-statistics.c:438
1419msgid "Rechargeable"
1420msgstr "Презареждаща"
1421
1422#. TRANSLATORS: The state of the device, e.g. "Changing" or "Fully charged"
1423#: ../src/gpm-statistics.c:444
1424msgid "State"
1425msgstr "Състояние"
1426
1427#: ../src/gpm-statistics.c:448
1428msgid "Energy"
1429msgstr "Енергия"
1430
1431#: ../src/gpm-statistics.c:451
1432msgid "Energy when empty"
1433msgstr "Енергия след разреждане"
1434
1435#: ../src/gpm-statistics.c:454
1436msgid "Energy when full"
1437msgstr "Енергия след зареждане"
1438
1439#: ../src/gpm-statistics.c:457
1440msgid "Energy (design)"
1441msgstr "Енергия (проектна)"
1442
1443#: ../src/gpm-statistics.c:471
1444msgid "Voltage"
1445msgstr "Напрежение"
1446
1447#. TRANSLATORS: the amount of charge the cell contains
1448#: ../src/gpm-statistics.c:493
1449msgid "Percentage"
1450msgstr "Процент"
1451
1452#. TRANSLATORS: the capacity of the device, which is basically a measure
1453#. * of how full it can get, relative to the design capacity
1454#: ../src/gpm-statistics.c:500
1455msgid "Capacity"
1456msgstr "Капацитет"
1457
1458#. TRANSLATORS: the type of battery, e.g. lithium or nikel metal hydroxide
1459#: ../src/gpm-statistics.c:505
1460msgid "Technology"
1461msgstr "Технология"
1462
1463#. TRANSLATORS: this is when the device is plugged in, typically
1464#. * only shown for the ac adaptor device
1465#: ../src/gpm-statistics.c:510
1466msgid "Online"
1467msgstr "На линия"
1468
1469#. TRANSLATORS: the command line was not provided
1470#: ../src/gpm-statistics.c:821
1471msgid "No data"
1472msgstr "Липсват данни"
1473
1474#. TRANSLATORS: kernel module, usually a device driver
1475#: ../src/gpm-statistics.c:828 ../src/gpm-statistics.c:833
1476msgid "Kernel module"
1477msgstr "Модул на ядрото"
1478
1479#. TRANSLATORS: kernel housekeeping
1480#: ../src/gpm-statistics.c:838
1481msgid "Kernel core"
1482msgstr "Самото ядро"
1483
1484#. TRANSLATORS: interrupt between processors
1485#: ../src/gpm-statistics.c:843
1486msgid "Interprocessor interrupt"
1487msgstr "Междупроцесорно прекъсване"
1488
1489#. TRANSLATORS: unknown interrupt
1490#: ../src/gpm-statistics.c:848
1491msgid "Interrupt"
1492msgstr "Прекъсване"
1493
1494#. TRANSLATORS: the keyboard and mouse device event
1495#: ../src/gpm-statistics.c:895
1496msgid "PS/2 keyboard/mouse/touchpad"
1497msgstr "Клавиатура, мишка, сензорен панел за PS/2"
1498
1499#. TRANSLATORS: ACPI, the Intel power standard on laptops and desktops
1500#: ../src/gpm-statistics.c:898
1501msgid "ACPI"
1502msgstr "ACPI"
1503
1504#. TRANSLATORS: serial ATA is a new style of hard disk interface
1505#: ../src/gpm-statistics.c:901
1506msgid "Serial ATA"
1507msgstr "Сериен ATA"
1508
1509#. TRANSLATORS: this is the old-style ATA interface
1510#: ../src/gpm-statistics.c:904
1511msgid "ATA host controller"
1512msgstr "Контролер за паралелен ATA"
1513
1514#. TRANSLATORS: 802.11 wireless adaptor
1515#: ../src/gpm-statistics.c:907
1516msgid "Intel wireless adaptor"
1517msgstr "Безжичен адаптер на Intel"
1518
1519#. TRANSLATORS: a timer is something that fires periodically.
1520#. * The parameter is a process name, e.g. "firefox-bin".
1521#. * This is shown when the timer wakes up.
1522#: ../src/gpm-statistics.c:914 ../src/gpm-statistics.c:919
1523#: ../src/gpm-statistics.c:924 ../src/gpm-statistics.c:929
1524#: ../src/gpm-statistics.c:934
1525#, c-format
1526msgid "Timer %s"
1527msgstr "Таймер %s"
1528
1529#. TRANSLATORS: the parameter is the name of task that's woken up from sleeping.
1530#. * This is shown when the task wakes up.
1531#: ../src/gpm-statistics.c:938
1532#, c-format
1533msgid "Sleep %s"
1534msgstr "Спяща задача %s"
1535
1536#. TRANSLATORS: this is the name of a new realtime task.
1537#: ../src/gpm-statistics.c:941
1538#, c-format
1539msgid "New task %s"
1540msgstr "Нова задача %s"
1541
1542#. TRANSLATORS: this is the name of a task that's woken to check state.
1543#. * This is shown when the task wakes up.
1544#: ../src/gpm-statistics.c:945
1545#, c-format
1546msgid "Wait %s"
1547msgstr "Изчакваща задача %s"
1548
1549#. TRANSLATORS: this is the name of a work queue.
1550#. * A work queue is a list of work that has to be done.
1551#: ../src/gpm-statistics.c:949 ../src/gpm-statistics.c:953
1552#, c-format
1553msgid "Work queue %s"
1554msgstr "Работна опашка %s"
1555
1556#. TRANSLATORS: this is when the networking subsystem clears out old entries
1557#: ../src/gpm-statistics.c:956
1558#, c-format
1559msgid "Network route flush %s"
1560msgstr "Изчистване на мрежовите пакети %s"
1561
1562#. TRANSLATORS: this is the name of an activity on the USB bus
1563#: ../src/gpm-statistics.c:959
1564#, c-format
1565msgid "USB activity %s"
1566msgstr "Активност по USB от %s"
1567
1568#. TRANSLATORS: we've timed out of an aligned timer, with the name
1569#: ../src/gpm-statistics.c:962
1570#, c-format
1571msgid "Wakeup %s"
1572msgstr "Събудена задача %s"
1573
1574#. TRANSLATORS: interupts on the system required for basic operation
1575#: ../src/gpm-statistics.c:965
1576msgid "Local interrupts"
1577msgstr "Логически прекъсвания"
1578
1579#. TRANSLATORS: interrupts when a task gets moved from one core to another
1580#: ../src/gpm-statistics.c:968
1581msgid "Rescheduling interrupts"
1582msgstr "Прекъсвания за изместване"
1583
1584#. TRANSLATORS: shown on the titlebar
1585#: ../src/gpm-statistics.c:1077
1586msgid "Device Information"
1587msgstr "Информация за устройството"
1588
1589#. TRANSLATORS: shown on the titlebar
1590#: ../src/gpm-statistics.c:1079
1591msgid "Device History"
1592msgstr "История на устройството"
1593
1594#. TRANSLATORS: shown on the titlebar
1595#: ../src/gpm-statistics.c:1081
1596msgid "Device Profile"
1597msgstr "Профил на устройството"
1598
1599#. TRANSLATORS: shown on the titlebar
1600#: ../src/gpm-statistics.c:1083
1601msgid "Processor Wakeups"
1602msgstr "Събуждания на процесора"
1603
1604#. TRANSLATORS: this is the X axis on the graph
1605#: ../src/gpm-statistics.c:1279 ../src/gpm-statistics.c:1285
1606#: ../src/gpm-statistics.c:1291 ../src/gpm-statistics.c:1297
1607msgid "Time elapsed"
1608msgstr "Изминало време"
1609
1610#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
1611#: ../src/gpm-statistics.c:1281
1612msgid "Power"
1613msgstr "Заряд"
1614
1615#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph for the whole battery device
1616#. TRANSLATORS: this is the X axis on the graph for the whole battery device
1617#: ../src/gpm-statistics.c:1287 ../src/gpm-statistics.c:1330
1618#: ../src/gpm-statistics.c:1336 ../src/gpm-statistics.c:1342
1619#: ../src/gpm-statistics.c:1348
1620msgid "Cell charge"
1621msgstr "Заряд на клетката"
1622
1623#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
1624#: ../src/gpm-statistics.c:1293 ../src/gpm-statistics.c:1299
1625msgid "Predicted time"
1626msgstr "Прогнозирано време"
1627
1628#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
1629#: ../src/gpm-statistics.c:1332 ../src/gpm-statistics.c:1344
1630msgid "Correction factor"
1631msgstr "Фактор за корекция"
1632
1633#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
1634#: ../src/gpm-statistics.c:1338 ../src/gpm-statistics.c:1350
1635msgid "Prediction accuracy"
1636msgstr "Точност на прогнозата"
1637
1638#. TRANSLATORS: show verbose debugging
1639#: ../src/gpm-statistics.c:1529
1640msgid "Show extra debugging information"
1641msgstr ""
1642"Допълнителна информация за изчистване на\n"
1643"                                    грешки"
1644
1645#. TRANSLATORS: show a device by default
1646#: ../src/gpm-statistics.c:1532
1647msgid "Select this device at startup"
1648msgstr "Избиране на това устройство при стартиране"
1649
1650#. TRANSLATORS: the icon for the CPU
1651#: ../src/gpm-statistics.c:1797
1652msgid "Processor"
1653msgstr "Процесор"
1654
1655#. TRANSLATORS: % is a timestring, e.g. "6 hours 10 minutes"
1656#: ../src/gpm-tray-icon.c:283
1657#, c-format
1658msgid "%s remaining"
1659msgstr "остават %s"
1660
1661#. preferences
1662#: ../src/gpm-tray-icon.c:339
1663msgid "_Preferences"
1664msgstr "_Настройки"
1665
1666#. TRANSLATORS: The laptop battery is charged, and we know a time.
1667#. * The parameter is the time, e.g. 7 hours 6 minutes
1668#: ../src/gpm-upower.c:269
1669#, c-format
1670msgid "provides %s laptop runtime"
1671msgstr "осигурява %s работа на компютъра"
1672
1673#. TRANSLATORS: the device is discharging, and we have a time remaining
1674#. * The first parameter is the device type, e.g. "Laptop battery" and
1675#. * the second is the time, e.g. 7 hours 6 minutes
1676#: ../src/gpm-upower.c:280
1677#, c-format
1678msgid "%s %s remaining"
1679msgstr "%s: остават %s"
1680
1681#. TRANSLATORS: device is charging, and we have a time to full and a percentage
1682#. * The first parameter is the device type, e.g. "Laptop battery" and
1683#. * the second is the time, e.g. "7 hours 6 minutes"
1684#. TRANSLATORS: device is charging, and we have a time to full and a percentage.
1685#. * The first parameter is the device type, e.g. "Laptop battery" and
1686#. * the second is the time, e.g. "7 hours 6 minutes"
1687#: ../src/gpm-upower.c:301 ../src/gpm-upower.c:318
1688#, c-format
1689msgid "%s %s until charged"
1690msgstr "%s: %s до зареждане"
1691
1692#. TRANSLATORS: the device is charging, and we have a time to full and empty.
1693#. * The parameter is a time string, e.g. "7 hours 6 minutes"
1694#: ../src/gpm-upower.c:308
1695#, c-format
1696msgid "provides %s battery runtime"
1697msgstr "осигурява %s работа на батерии"
1698
1699#. TRANSLATORS: the type of data, e.g. Laptop battery
1700#: ../src/gpm-upower.c:402
1701msgid "Product:"
1702msgstr "Продукт:"
1703
1704#. TRANSLATORS: device is missing
1705#. TRANSLATORS: device is charged
1706#. TRANSLATORS: device is charging
1707#. TRANSLATORS: device is discharging
1708#: ../src/gpm-upower.c:406 ../src/gpm-upower.c:409 ../src/gpm-upower.c:412
1709#: ../src/gpm-upower.c:415
1710msgid "Status:"
1711msgstr "Състояние:"
1712
1713#: ../src/gpm-upower.c:406
1714msgid "Missing"
1715msgstr "Липсва"
1716
1717#. TRANSLATORS: battery state
1718#: ../src/gpm-upower.c:409 ../src/gpm-upower.c:690
1719msgid "Charged"
1720msgstr "Заредени"
1721
1722#. TRANSLATORS: battery state
1723#: ../src/gpm-upower.c:412 ../src/gpm-upower.c:678
1724msgid "Charging"
1725msgstr "Зареждане"
1726
1727#. TRANSLATORS: battery state
1728#: ../src/gpm-upower.c:415 ../src/gpm-upower.c:682
1729msgid "Discharging"
1730msgstr "Разреждане"
1731
1732#. TRANSLATORS: percentage
1733#: ../src/gpm-upower.c:420
1734msgid "Percentage charge:"
1735msgstr "Процент заряд:"
1736
1737#. TRANSLATORS: manufacturer
1738#: ../src/gpm-upower.c:424
1739msgid "Vendor:"
1740msgstr "Производител:"
1741
1742#. TRANSLATORS: how the battery is made, e.g. Lithium Ion
1743#: ../src/gpm-upower.c:429
1744msgid "Technology:"
1745msgstr "Технология:"
1746
1747#. TRANSLATORS: serial number of the battery
1748#: ../src/gpm-upower.c:433
1749msgid "Serial number:"
1750msgstr "Сериен номер:"
1751
1752#. TRANSLATORS: model number of the battery
1753#: ../src/gpm-upower.c:437
1754msgid "Model:"
1755msgstr "Модел:"
1756
1757#. TRANSLATORS: time to fully charged
1758#: ../src/gpm-upower.c:442
1759msgid "Charge time:"
1760msgstr "Време за зареждане:"
1761
1762#. TRANSLATORS: time to empty
1763#: ../src/gpm-upower.c:448
1764msgid "Discharge time:"
1765msgstr "Време за разреждане:"
1766
1767#. TRANSLATORS: Excellent, Good, Fair and Poor are all related to battery Capacity
1768#: ../src/gpm-upower.c:455
1769msgid "Excellent"
1770msgstr "Отлично"
1771
1772#: ../src/gpm-upower.c:457
1773msgid "Good"
1774msgstr "Чудесно"
1775
1776#: ../src/gpm-upower.c:459
1777msgid "Fair"
1778msgstr "Приемливо"
1779
1780#: ../src/gpm-upower.c:461
1781msgid "Poor"
1782msgstr "Лошо"
1783
1784#: ../src/gpm-upower.c:465
1785msgid "Capacity:"
1786msgstr "Капацитет:"
1787
1788#: ../src/gpm-upower.c:471 ../src/gpm-upower.c:496
1789msgid "Current charge:"
1790msgstr "Текущ заряд:"
1791
1792#: ../src/gpm-upower.c:477
1793msgid "Last full charge:"
1794msgstr "Последно пълно зареждане:"
1795
1796#: ../src/gpm-upower.c:483 ../src/gpm-upower.c:501
1797msgid "Design charge:"
1798msgstr "Проектен заряд:"
1799
1800#: ../src/gpm-upower.c:488
1801msgid "Charge rate:"
1802msgstr "Скорост на зареждане:"
1803
1804#. TRANSLATORS: system power cord
1805#: ../src/gpm-upower.c:523 ../src/gpm-upower.c:727
1806msgid "AC adapter"
1807msgid_plural "AC adapters"
1808msgstr[0] "Адаптер за ел. мрежа"
1809msgstr[1] "Адаптери за ел. мрежа"
1810
1811#. TRANSLATORS: laptop primary battery
1812#: ../src/gpm-upower.c:527 ../src/gpm-upower.c:763
1813msgid "Laptop battery"
1814msgid_plural "Laptop batteries"
1815msgstr[0] "Батерия на преносим компютър"
1816msgstr[1] "Батерии на преносим компютър"
1817
1818#. TRANSLATORS: battery-backed AC power source
1819#: ../src/gpm-upower.c:531 ../src/gpm-upower.c:787
1820msgid "UPS"
1821msgid_plural "UPSs"
1822msgstr[0] "Непрекъсваемо токозахранване"
1823msgstr[1] "Непрекъсваеми токозахранвания"
1824
1825#. TRANSLATORS: a monitor is a device to measure voltage and current
1826#: ../src/gpm-upower.c:535 ../src/gpm-upower.c:794
1827msgid "Monitor"
1828msgid_plural "Monitors"
1829msgstr[0] "Монитор"
1830msgstr[1] "Монитори"
1831
1832#. TRANSLATORS: wireless mice with internal batteries
1833#: ../src/gpm-upower.c:539 ../src/gpm-upower.c:818
1834msgid "Mouse"
1835msgid_plural "Mice"
1836msgstr[0] "Мишка"
1837msgstr[1] "Мишки"
1838
1839#. TRANSLATORS: wireless keyboard with internal battery
1840#: ../src/gpm-upower.c:543 ../src/gpm-upower.c:842
1841msgid "Keyboard"
1842msgid_plural "Keyboards"
1843msgstr[0] "Клавиатура"
1844msgstr[1] "Клавиатури"
1845
1846#. TRANSLATORS: portable device
1847#: ../src/gpm-upower.c:547 ../src/gpm-upower.c:866
1848msgid "PDA"
1849msgid_plural "PDAs"
1850msgstr[0] "Цифров помощник"
1851msgstr[1] "Цифрови помощници"
1852
1853#. TRANSLATORS: cell phone (mobile...)
1854#: ../src/gpm-upower.c:551 ../src/gpm-upower.c:890
1855msgid "Cell phone"
1856msgid_plural "Cell phones"
1857msgstr[0] "Мобилен телефон"
1858msgstr[1] "Мобилни телефони"
1859
1860#. TRANSLATORS: media player, mp3 etc
1861#: ../src/gpm-upower.c:556 ../src/gpm-upower.c:915
1862msgid "Media player"
1863msgid_plural "Media players"
1864msgstr[0] "Музикално устройство"
1865msgstr[1] "Музикални устройства"
1866
1867#. TRANSLATORS: tablet device
1868#: ../src/gpm-upower.c:560 ../src/gpm-upower.c:939
1869msgid "Tablet"
1870msgid_plural "Tablets"
1871msgstr[0] "Таблет"
1872msgstr[1] "Таблети"
1873
1874#. TRANSLATORS: tablet device
1875#: ../src/gpm-upower.c:564 ../src/gpm-upower.c:963
1876msgid "Computer"
1877msgid_plural "Computers"
1878msgstr[0] "Компютър"
1879msgstr[1] "Компютри"
1880
1881#. TRANSLATORS: battery technology
1882#: ../src/gpm-upower.c:634
1883msgid "Lithium Ion"
1884msgstr "Литиево-йонна"
1885
1886#. TRANSLATORS: battery technology
1887#: ../src/gpm-upower.c:638
1888msgid "Lithium Polymer"
1889msgstr "Литиево-полимерна"
1890
1891#. TRANSLATORS: battery technology
1892#: ../src/gpm-upower.c:642
1893msgid "Lithium Iron Phosphate"
1894msgstr "Литиево-желязно-фосфатна"
1895
1896#. TRANSLATORS: battery technology
1897#: ../src/gpm-upower.c:646
1898msgid "Lead acid"
1899msgstr "Оловна"
1900
1901#. TRANSLATORS: battery technology
1902#: ../src/gpm-upower.c:650
1903msgid "Nickel Cadmium"
1904msgstr "Никелово-кадмиева"
1905
1906#. TRANSLATORS: battery technology
1907#: ../src/gpm-upower.c:654
1908msgid "Nickel metal hydride"
1909msgstr "Никелово-метално-хидридна"
1910
1911#. TRANSLATORS: battery technology
1912#: ../src/gpm-upower.c:658
1913msgid "Unknown technology"
1914msgstr "Неизвестна технология"
1915
1916#. TRANSLATORS: battery state
1917#: ../src/gpm-upower.c:686
1918msgid "Empty"
1919msgstr "Празна"
1920
1921#. TRANSLATORS: battery state
1922#: ../src/gpm-upower.c:694
1923msgid "Waiting to charge"
1924msgstr "Изчаква зареждане"
1925
1926#. TRANSLATORS: battery state
1927#: ../src/gpm-upower.c:698
1928msgid "Waiting to discharge"
1929msgstr "Изчаква разреждане"
1930
1931#. TRANSLATORS: device not present
1932#: ../src/gpm-upower.c:735
1933msgid "Laptop battery not present"
1934msgstr "В преносимия компютър липсва батерия"
1935
1936#. TRANSLATORS: battery state
1937#: ../src/gpm-upower.c:739
1938msgid "Laptop battery is charging"
1939msgstr "Батерията на преносимия компютър се зарежда"
1940
1941#. TRANSLATORS: battery state
1942#: ../src/gpm-upower.c:743
1943msgid "Laptop battery is discharging"
1944msgstr "Батерията на преносимия компютър се разрежда"
1945
1946#. TRANSLATORS: battery state
1947#: ../src/gpm-upower.c:747
1948msgid "Laptop battery is empty"
1949msgstr "Батерията на преносимия компютър е разредена"
1950
1951#. TRANSLATORS: battery state
1952#: ../src/gpm-upower.c:751
1953msgid "Laptop battery is charged"
1954msgstr "Батерията на преносимия компютър е заредена"
1955
1956#. TRANSLATORS: battery state
1957#: ../src/gpm-upower.c:755
1958msgid "Laptop battery is waiting to charge"
1959msgstr "Батерията на преносимия компютър изчаква да се зареди"
1960
1961#. TRANSLATORS: battery state
1962#: ../src/gpm-upower.c:759
1963msgid "Laptop battery is waiting to discharge"
1964msgstr "Батерията на преносимия компютър изчаква да се разреди"
1965
1966#. TRANSLATORS: battery state
1967#: ../src/gpm-upower.c:771
1968msgid "UPS is charging"
1969msgstr "Непрекъсваемото токозахранване се зарежда"
1970
1971#. TRANSLATORS: battery state
1972#: ../src/gpm-upower.c:775
1973msgid "UPS is discharging"
1974msgstr "Непрекъсваемото токозахранване се разрежда"
1975
1976#. TRANSLATORS: battery state
1977#: ../src/gpm-upower.c:779
1978msgid "UPS is empty"
1979msgstr "Непрекъсваемото токозахранване е разредено"
1980
1981#. TRANSLATORS: battery state
1982#: ../src/gpm-upower.c:783
1983msgid "UPS is charged"
1984msgstr "Непрекъсваемото токозахранване е заредено"
1985
1986#. TRANSLATORS: battery state
1987#: ../src/gpm-upower.c:802
1988msgid "Mouse is charging"
1989msgstr "Мишката се зарежда"
1990
1991#. TRANSLATORS: battery state
1992#: ../src/gpm-upower.c:806
1993msgid "Mouse is discharging"
1994msgstr "Мишката се разрежда"
1995
1996#. TRANSLATORS: battery state
1997#: ../src/gpm-upower.c:810
1998msgid "Mouse is empty"
1999msgstr "Мишката е разредена"
2000
2001#. TRANSLATORS: battery state
2002#: ../src/gpm-upower.c:814
2003msgid "Mouse is charged"
2004msgstr "Мишката е заредена"
2005
2006#. TRANSLATORS: battery state
2007#: ../src/gpm-upower.c:826
2008msgid "Keyboard is charging"
2009msgstr "Клавиатурата се зарежда"
2010
2011#. TRANSLATORS: battery state
2012#: ../src/gpm-upower.c:830
2013msgid "Keyboard is discharging"
2014msgstr "Клавиатурата се разрежда"
2015
2016#. TRANSLATORS: battery state
2017#: ../src/gpm-upower.c:834
2018msgid "Keyboard is empty"
2019msgstr "Клавиатурата е разредена"
2020
2021#. TRANSLATORS: battery state
2022#: ../src/gpm-upower.c:838
2023msgid "Keyboard is charged"
2024msgstr "Клавиатурата е заредена"
2025
2026#. TRANSLATORS: battery state
2027#: ../src/gpm-upower.c:850
2028msgid "PDA is charging"
2029msgstr "Цифровият помощник се зарежда"
2030
2031#. TRANSLATORS: battery state
2032#: ../src/gpm-upower.c:854
2033msgid "PDA is discharging"
2034msgstr "Цифровият помощник се разрежда"
2035
2036#. TRANSLATORS: battery state
2037#: ../src/gpm-upower.c:858
2038msgid "PDA is empty"
2039msgstr "Цифровият помощник е разреден"
2040
2041#. TRANSLATORS: battery state
2042#: ../src/gpm-upower.c:862
2043msgid "PDA is charged"
2044msgstr "Цифровият помощник е зареден"
2045
2046#. TRANSLATORS: battery state
2047#: ../src/gpm-upower.c:874
2048msgid "Cell phone is charging"
2049msgstr "Мобилният телефон се зарежда"
2050
2051#. TRANSLATORS: battery state
2052#: ../src/gpm-upower.c:878
2053msgid "Cell phone is discharging"
2054msgstr "Мобилният телефон се зарежда"
2055
2056#. TRANSLATORS: battery state
2057#: ../src/gpm-upower.c:882
2058msgid "Cell phone is empty"
2059msgstr "Мобилният телефон е разреден"
2060
2061#. TRANSLATORS: battery state
2062#: ../src/gpm-upower.c:886
2063msgid "Cell phone is charged"
2064msgstr "Мобилният телефон е зареден"
2065
2066#. TRANSLATORS: battery state
2067#: ../src/gpm-upower.c:899
2068msgid "Media player is charging"
2069msgstr "Музикалното устройство се зарежда"
2070
2071#. TRANSLATORS: battery state
2072#: ../src/gpm-upower.c:903
2073msgid "Media player is discharging"
2074msgstr "Музикалното устройство се разрежда"
2075
2076#. TRANSLATORS: battery state
2077#: ../src/gpm-upower.c:907
2078msgid "Media player is empty"
2079msgstr "Музикалното устройство е разредено"
2080
2081#. TRANSLATORS: battery state
2082#: ../src/gpm-upower.c:911
2083msgid "Media player is charged"
2084msgstr "Музикалното устройство е заредено"
2085
2086#. TRANSLATORS: battery state
2087#: ../src/gpm-upower.c:923
2088msgid "Tablet is charging"
2089msgstr "Таблетът се зарежда"
2090
2091#. TRANSLATORS: battery state
2092#: ../src/gpm-upower.c:927
2093msgid "Tablet is discharging"
2094msgstr "Таблетът се разрежда"
2095
2096#. TRANSLATORS: battery state
2097#: ../src/gpm-upower.c:931
2098msgid "Tablet is empty"
2099msgstr "Таблетът е разреден"
2100
2101#. TRANSLATORS: battery state
2102#: ../src/gpm-upower.c:935
2103msgid "Tablet is charged"
2104msgstr "Таблетът е зареден"
2105
2106#. TRANSLATORS: battery state
2107#: ../src/gpm-upower.c:947
2108msgid "Computer is charging"
2109msgstr "Компютърът се зарежда"
2110
2111#. TRANSLATORS: battery state
2112#: ../src/gpm-upower.c:951
2113msgid "Computer is discharging"
2114msgstr "Компютърът се разрежда"
2115
2116#. TRANSLATORS: battery state
2117#: ../src/gpm-upower.c:955
2118msgid "Computer is empty"
2119msgstr "Компютърът е разреден"
2120
2121#. TRANSLATORS: battery state
2122#: ../src/gpm-upower.c:959
2123msgid "Computer is charged"
2124msgstr "Компютърът е зареден"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.