source: gnome/master/atk.master.bg.po @ 1986

Last change on this file since 1986 was 1854, checked in by Александър Шопов, 12 years ago

evince, epiphany, evolution, orca, gnome-terminal, gtk-engines, atk, gok: подадени в master, evolution: подаден в gnome-2-28. Коригирам #715

File size: 14.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation for atk po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004, 2005, 2006, 2009.
5# Към всички преводачи - това са специални термини,
6# които трябва да са достъпни за потребители с
7# увреждания - например слепота. Преводът е ОПИСАТЕЛЕН,
8# за да може да се предаде на потребителя какво всъщност
9# има на екрана. Преводът не е идеален. Някои от
10# термините са силно обвързани с терминологията на Java.
11# За повече информация:
12# http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/components/rootpane.html
13#
14msgid ""
15msgstr ""
16"Project-Id-Version: atk master\n"
17"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
18"POT-Creation-Date: 2009-08-22 18:26+0300\n"
19"PO-Revision-Date: 2009-01-30 07:32+0200\n"
20"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
21"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
22"MIME-Version: 1.0\n"
23"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
24"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
25"lural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
26
27#: ../atk/atkhyperlink.c:103
28msgid "Selected Link"
29msgstr "Избрана препратка"
30
31#: ../atk/atkhyperlink.c:104
32msgid "Specifies whether the AtkHyperlink object is selected"
33msgstr "Определя дали обектът AtkHyperlink е избран"
34
35#: ../atk/atkhyperlink.c:110
36msgid "Number of Anchors"
37msgstr "Брой котви"
38
39#: ../atk/atkhyperlink.c:111
40msgid "The number of anchors associated with the AtkHyperlink object"
41msgstr "Броят на котвите свързани с обект AtkHyperlink"
42
43#: ../atk/atkhyperlink.c:119
44msgid "End index"
45msgstr "Край на индекс"
46
47#: ../atk/atkhyperlink.c:120
48msgid "The end index of the AtkHyperlink object"
49msgstr "Крайният индекс на обект AtkHyperlink"
50
51#: ../atk/atkhyperlink.c:128
52msgid "Start index"
53msgstr "Начало на индекс"
54
55#: ../atk/atkhyperlink.c:129
56msgid "The start index of the AtkHyperlink object"
57msgstr "Началният индекс на обект AtkHyperlink"
58
59#: ../atk/atkobject.c:74
60msgid "invalid"
61msgstr "невалидно"
62
63#: ../atk/atkobject.c:75
64msgid "accelerator label"
65msgstr "надпис на ускорител"
66
67#: ../atk/atkobject.c:76
68msgid "alert"
69msgstr "внимание"
70
71#: ../atk/atkobject.c:77
72msgid "animation"
73msgstr "анимация"
74
75#: ../atk/atkobject.c:78
76msgid "arrow"
77msgstr "стрелка"
78
79#: ../atk/atkobject.c:79
80msgid "calendar"
81msgstr "календар"
82
83#: ../atk/atkobject.c:80
84msgid "canvas"
85msgstr "платно"
86
87#: ../atk/atkobject.c:81
88msgid "check box"
89msgstr "кутийка за отмятане"
90
91#: ../atk/atkobject.c:82
92msgid "check menu item"
93msgstr "елемент на менюто за отмятане"
94
95#: ../atk/atkobject.c:83
96msgid "color chooser"
97msgstr "избор на цвят"
98
99#: ../atk/atkobject.c:84
100msgid "column header"
101msgstr "заглавие на колона"
102
103#: ../atk/atkobject.c:85
104msgid "combo box"
105msgstr "кутийка за избор от определени стойности"
106
107#: ../atk/atkobject.c:86
108msgid "dateeditor"
109msgstr "редактор на дата"
110
111#: ../atk/atkobject.c:87
112msgid "desktop icon"
113msgstr "икона за работния плот"
114
115#: ../atk/atkobject.c:88
116msgid "desktop frame"
117msgstr "рамка на работния плот"
118
119#: ../atk/atkobject.c:89
120msgid "dial"
121msgstr "скала"
122
123#: ../atk/atkobject.c:90
124msgid "dialog"
125msgstr "диалогова кутия"
126
127#: ../atk/atkobject.c:91
128msgid "directory pane"
129msgstr "изглед към папки"
130
131#: ../atk/atkobject.c:92
132msgid "drawing area"
133msgstr "област за рисуване"
134
135#: ../atk/atkobject.c:93
136msgid "file chooser"
137msgstr "избор на файл"
138
139#: ../atk/atkobject.c:94
140msgid "filler"
141msgstr "пълнител"
142
143#. I know it looks wrong but that is what Java returns
144#: ../atk/atkobject.c:96
145msgid "fontchooser"
146msgstr "избор на шрифт"
147
148#: ../atk/atkobject.c:97
149msgid "frame"
150msgstr "рамка"
151
152#: ../atk/atkobject.c:98
153msgid "glass pane"
154msgstr "най-горна рамка"
155
156#: ../atk/atkobject.c:99
157msgid "html container"
158msgstr "контейнер с код на html"
159
160#: ../atk/atkobject.c:100
161msgid "icon"
162msgstr "икона"
163
164#: ../atk/atkobject.c:101
165msgid "image"
166msgstr "картина"
167
168#: ../atk/atkobject.c:102
169msgid "internal frame"
170msgstr "вътрешна рамка"
171
172#: ../atk/atkobject.c:103
173msgid "label"
174msgstr "етикет"
175
176#: ../atk/atkobject.c:104
177msgid "layered pane"
178msgstr "рамка със слоеве обекти"
179
180#: ../atk/atkobject.c:105
181msgid "list"
182msgstr "списък"
183
184#: ../atk/atkobject.c:106
185msgid "list item"
186msgstr "елемент на списък"
187
188#: ../atk/atkobject.c:107
189msgid "menu"
190msgstr "меню"
191
192#: ../atk/atkobject.c:108
193msgid "menu bar"
194msgstr "лента с менюта"
195
196#: ../atk/atkobject.c:109
197msgid "menu item"
198msgstr "елемент от меню"
199
200#: ../atk/atkobject.c:110
201msgid "option pane"
202msgstr "панел с опции"
203
204#: ../atk/atkobject.c:111
205msgid "page tab"
206msgstr "таб за страница"
207
208#: ../atk/atkobject.c:112
209msgid "page tab list"
210msgstr "списък с табове"
211
212#: ../atk/atkobject.c:113
213msgid "panel"
214msgstr "панел"
215
216#: ../atk/atkobject.c:114
217msgid "password text"
218msgstr "текстово поле за парола"
219
220#: ../atk/atkobject.c:115
221msgid "popup menu"
222msgstr "изскачащо меню"
223
224#: ../atk/atkobject.c:116
225msgid "progress bar"
226msgstr "лента за прогрес"
227
228#: ../atk/atkobject.c:117
229msgid "push button"
230msgstr "бутон"
231
232#: ../atk/atkobject.c:118
233msgid "radio button"
234msgstr "радио-бутон"
235
236#: ../atk/atkobject.c:119
237msgid "radio menu item"
238msgstr "радио-елемент от меню"
239
240#: ../atk/atkobject.c:120
241msgid "root pane"
242msgstr "основна рамка"
243
244#: ../atk/atkobject.c:121
245msgid "row header"
246msgstr "заглавие на ред"
247
248#: ../atk/atkobject.c:122
249msgid "scroll bar"
250msgstr "лента за придвижване"
251
252#: ../atk/atkobject.c:123
253msgid "scroll pane"
254msgstr "рамка, която се прелиства"
255
256#: ../atk/atkobject.c:124
257msgid "separator"
258msgstr "разделител"
259
260#: ../atk/atkobject.c:125
261msgid "slider"
262msgstr "плъзгач"
263
264#: ../atk/atkobject.c:126
265msgid "split pane"
266msgstr "разделителна рамка"
267
268#: ../atk/atkobject.c:127
269msgid "spin button"
270msgstr "бутон за последователен избор"
271
272#: ../atk/atkobject.c:128
273msgid "statusbar"
274msgstr "лента за състояние"
275
276#: ../atk/atkobject.c:129
277msgid "table"
278msgstr "таблица"
279
280#: ../atk/atkobject.c:130
281msgid "table cell"
282msgstr "клетка от таблица"
283
284#: ../atk/atkobject.c:131
285msgid "table column header"
286msgstr "заглавие на колона в таблица"
287
288#: ../atk/atkobject.c:132
289msgid "table row header"
290msgstr "заглавие на ред в таблица"
291
292#: ../atk/atkobject.c:133
293msgid "tear off menu item"
294msgstr "елемент на менюто, който може да се отдели от него"
295
296#: ../atk/atkobject.c:134
297msgid "terminal"
298msgstr "терминал"
299
300#: ../atk/atkobject.c:135
301msgid "text"
302msgstr "текст"
303
304#: ../atk/atkobject.c:136
305msgid "toggle button"
306msgstr "превключващ бутон"
307
308#: ../atk/atkobject.c:137
309msgid "tool bar"
310msgstr "лента с инструменти"
311
312#: ../atk/atkobject.c:138
313msgid "tool tip"
314msgstr "подсказка"
315
316#: ../atk/atkobject.c:139
317msgid "tree"
318msgstr "дърво"
319
320#: ../atk/atkobject.c:140
321msgid "tree table"
322msgstr "дървовидна таблица"
323
324#: ../atk/atkobject.c:141
325msgid "unknown"
326msgstr "непознато"
327
328#: ../atk/atkobject.c:142
329msgid "viewport"
330msgstr "изглед"
331
332#: ../atk/atkobject.c:143
333msgid "window"
334msgstr "прозорец"
335
336#: ../atk/atkobject.c:144
337msgid "header"
338msgstr "горен колонтитул"
339
340#: ../atk/atkobject.c:145
341msgid "footer"
342msgstr "долен колонтитул"
343
344#: ../atk/atkobject.c:146
345msgid "paragraph"
346msgstr "абзац"
347
348#: ../atk/atkobject.c:147
349msgid "ruler"
350msgstr "линийка"
351
352#: ../atk/atkobject.c:148
353msgid "application"
354msgstr "приложение"
355
356#: ../atk/atkobject.c:149
357msgid "autocomplete"
358msgstr "автоматично довършване"
359
360#: ../atk/atkobject.c:150
361msgid "edit bar"
362msgstr "лента за редакция"
363
364#: ../atk/atkobject.c:151
365msgid "embedded component"
366msgstr "вграден компонент"
367
368#: ../atk/atkobject.c:152
369msgid "entry"
370msgstr "запис"
371
372#: ../atk/atkobject.c:153
373msgid "chart"
374msgstr "чертеж"
375
376#: ../atk/atkobject.c:154
377msgid "caption"
378msgstr "заглавие"
379
380#: ../atk/atkobject.c:155
381msgid "document frame"
382msgstr "рамка за документи"
383
384#: ../atk/atkobject.c:156
385msgid "heading"
386msgstr "горен колонтитул"
387
388#: ../atk/atkobject.c:157
389msgid "page"
390msgstr "страница"
391
392#: ../atk/atkobject.c:158
393msgid "section"
394msgstr "раздел"
395
396#: ../atk/atkobject.c:159
397msgid "redundant object"
398msgstr "излишен обект"
399
400#: ../atk/atkobject.c:160
401msgid "form"
402msgstr "формуляр"
403
404#: ../atk/atkobject.c:161
405msgid "link"
406msgstr "връзка"
407
408#: ../atk/atkobject.c:162
409msgid "input method window"
410msgstr "прозорец за входен метод"
411
412#: ../atk/atkobject.c:488
413msgid "Accessible Name"
414msgstr "Достъпно име"
415
416#: ../atk/atkobject.c:489
417msgid "Object instance's name formatted for assistive technology access"
418msgstr ""
419"Име на обект от някакъв клас. Името е форматирано за технологии за достъпност"
420
421#: ../atk/atkobject.c:495
422msgid "Accessible Description"
423msgstr "Достъпно описание"
424
425#: ../atk/atkobject.c:496
426msgid "Description of an object, formatted for assistive technology access"
427msgstr "Описание на обект, форматиран за технологии за достъпност"
428
429#: ../atk/atkobject.c:502
430msgid "Accessible Parent"
431msgstr "Достъпен родител"
432
433#: ../atk/atkobject.c:503
434msgid "Is used to notify that the parent has changed"
435msgstr "Използва се, за да уведоми за промяна в родителя"
436
437#: ../atk/atkobject.c:509
438msgid "Accessible Value"
439msgstr "Достъпна стойност"
440
441#: ../atk/atkobject.c:510
442msgid "Is used to notify that the value has changed"
443msgstr "Използва се, за да се уведоми за промяна на стойността"
444
445#: ../atk/atkobject.c:518
446msgid "Accessible Role"
447msgstr "Достъпна роля"
448
449#: ../atk/atkobject.c:519
450msgid "The accessible role of this object"
451msgstr "Достъпната роля на този обект"
452
453#: ../atk/atkobject.c:527
454msgid "Accessible Layer"
455msgstr "Достъпен слой"
456
457#: ../atk/atkobject.c:528
458msgid "The accessible layer of this object"
459msgstr "Достъпният слой на този обект"
460
461#: ../atk/atkobject.c:536
462msgid "Accessible MDI Value"
463msgstr "Достъпна стойност на приложение с множество прозорци в един контейнер"
464
465#: ../atk/atkobject.c:537
466msgid "The accessible MDI value of this object"
467msgstr ""
468"Достъпна стойност на обект на приложение с множество прозорци в един "
469"контейнер"
470
471#: ../atk/atkobject.c:545
472msgid "Accessible Table Caption"
473msgstr "Достъпно заглавие на таблица"
474
475#: ../atk/atkobject.c:546
476msgid ""
477"Is used to notify that the table caption has changed; this property should "
478"not be used. accessible-table-caption-object should be used instead"
479msgstr ""
480"Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на таблица. Това "
481"свойство не трябва да се използва. Вместо него се използва accessible-table-"
482"caption-object"
483
484#: ../atk/atkobject.c:552
485msgid "Accessible Table Column Header"
486msgstr "Достъпно заглавие на колона на таблица"
487
488#: ../atk/atkobject.c:553
489msgid "Is used to notify that the table column header has changed"
490msgstr ""
491"Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на колона на таблица."
492
493#: ../atk/atkobject.c:559
494msgid "Accessible Table Column Description"
495msgstr "Достъпно описание на колона в таблица"
496
497#: ../atk/atkobject.c:560
498msgid "Is used to notify that the table column description has changed"
499msgstr ""
500"Използва се, за да се уведоми за промяна на описание на колона на таблица."
501
502#: ../atk/atkobject.c:566
503msgid "Accessible Table Row Header"
504msgstr "Достъпно заглавие на ред на таблица"
505
506#: ../atk/atkobject.c:567
507msgid "Is used to notify that the table row header has changed"
508msgstr ""
509"Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на ред на таблица."
510
511#: ../atk/atkobject.c:573
512msgid "Accessible Table Row Description"
513msgstr "Достъпно описание на ред в таблица"
514
515#: ../atk/atkobject.c:574
516msgid "Is used to notify that the table row description has changed"
517msgstr ""
518"Използва се, за да се уведоми за промяна на описание на ред на таблица."
519
520#: ../atk/atkobject.c:580
521msgid "Accessible Table Summary"
522msgstr "Достъпно резюме на таблица"
523
524#: ../atk/atkobject.c:581
525msgid "Is used to notify that the table summary has changed"
526msgstr "Използва се, за да се уведоми за промяна на резюме на таблица"
527
528#: ../atk/atkobject.c:587
529msgid "Accessible Table Caption Object"
530msgstr "Достъпен обект за заглавие на таблица"
531
532#: ../atk/atkobject.c:588
533msgid "Is used to notify that the table caption has changed"
534msgstr "Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на таблица"
535
536#: ../atk/atkobject.c:594
537msgid "Number of Accessible Hypertext Links"
538msgstr "Брой достъпни препратки в хипертекст"
539
540#: ../atk/atkobject.c:595
541msgid "The number of links which the current AtkHypertext has"
542msgstr "Брой препратки, в текущия обект AtkHypertext"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.