source: gnome/master/ekiga.master.bg.po @ 1986

Last change on this file since 1986 was 1981, checked in by Александър Шопов, 11 years ago

ekiga: подаден в master

File size: 130.4 KB
Line 
1# Bulgarian translation of ekiga po-file.
2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
4# This file is distributed under the same license as the ekiga package.
5# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@dir.bg>, 2004, 2005, 2006.
6# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2005.
7# Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2005, 2008
8# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2008, 2009.
9# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
10# Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2010.
11#
12msgid ""
13msgstr ""
14"Project-Id-Version: ekiga master\n"
15"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16"POT-Creation-Date: 2010-02-21 19:13+0200\n"
17"PO-Revision-Date: 2010-02-21 19:09+0200\n"
18"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
19"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
20"MIME-Version: 1.0\n"
21"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
24
25#. Application name
26#: ../ekiga.desktop.in.in.h:1 ../src/gui/main_window.cpp:4382
27#: ../src/gui/main_window.cpp:4384
28msgid "Ekiga Softphone"
29msgstr "Телефон по Интернет (Ekiga)"
30
31#: ../ekiga.desktop.in.in.h:2
32msgid "IP Telephony, VoIP and Video Conferencing"
33msgstr "Телефония по IP, VoIP и видео конференции"
34
35# Не ми харесва, а не мога да измисля нищо по-подходящо.  Вариант е да
36# остане само „срещи“, но сякащ създава друго впечатление.  Шопов,
37# понеже ще го гледаш последен, а и знам, че ще измислиш нещо, разкарай
38# този коментар. ;)
39# Ивайло
40# Можеше да бъде и „лаф-моабет“ за колорит
41# ал_шопов
42#: ../ekiga.desktop.in.in.h:3
43msgid "Talk to and see people over the Internet"
44msgstr "Аудио и видео разговори по Интернет"
45
46#: ../ekiga.schemas.in.in.h:1
47msgid "0: 56Kbps, 1: ISDN, 2:DSL, 3: LAN, 4: Custom"
48msgstr "0: 56Kbps, 1: ISDN, 2:DSL, 3: LAN, 4: Избрана от потребителя скорост"
49
50#: ../ekiga.schemas.in.in.h:2
51msgid ""
52"Allow Ekiga to fall back to software scaling the picture-in-picture if "
53"hardware support is not available. If this is set to false, Ekiga will not "
54"try to open the PIP if hardware support is not available."
55msgstr ""
56"Разрешаване на Ekiga да ползва софтуерно мащабиране при кадър в кадъра, ако "
57"не е налично хардуерно мащабиране. Ако това е лъжа, то Ekiga няма да се "
58"опитва да отвори кадър в кадъра, когато няма хардуерна поддръжка."
59
60#: ../ekiga.schemas.in.in.h:3
61msgid "Allow picture-in-picture software scaling"
62msgstr "Разрешаване на софтуерно мащабиране при кадър в кадъра"
63
64#: ../ekiga.schemas.in.in.h:4
65msgid "Alternative audio output device"
66msgstr "Допълнително изходно аудио устройство"
67
68#: ../ekiga.schemas.in.in.h:5
69msgid "Always forward calls to the given host"
70msgstr "Обажданията винаги да се прехвърлят към посочения хост"
71
72#: ../ekiga.schemas.in.in.h:6
73msgid "Audio input device"
74msgstr "Входно аудио устройство"
75
76#: ../ekiga.schemas.in.in.h:7
77msgid "Audio output device"
78msgstr "Изходно аудио устройство"
79
80#: ../ekiga.schemas.in.in.h:8
81msgid "Automatic answer"
82msgstr "Автоматичен отговор"
83
84#: ../ekiga.schemas.in.in.h:9 ../src/gui/preferences.cpp:526
85msgid ""
86"Automatically reject or forward incoming calls if no answer is given after "
87"the specified amount of time (in seconds)"
88msgstr ""
89"Автоматично отказване или прехвърляне на входящи обаждания, ако няма отговор "
90"в рамките на посочения брой секунди"
91
92#: ../ekiga.schemas.in.in.h:10
93msgid "Calls history"
94msgstr "История на обажданията"
95
96#: ../ekiga.schemas.in.in.h:11
97msgid "Change the main window panel section"
98msgstr "Промяна на секцията за основния панел"
99
100#: ../ekiga.schemas.in.in.h:12
101msgid ""
102"Connection will be established in Fast Start mode. Fast Start is a new way "
103"to start calls faster that was introduced in H.323v2. It is not supported by "
104"Netmeeting and using both Fast Start and H.245 Tunneling can crash some "
105"versions of Netmeeting"
106msgstr ""
107"Връзката ще бъде осъществена в режим „Бързо набиране“. Това е нов начин за "
108"по-бързо стартиране на обаждания представено в H.323v2. Не се поддържа от "
109"Netmeeting. Ползването му, както и на тунелирането по H.245, може да забие "
110"някои версии на Netmeeting"
111
112#: ../ekiga.schemas.in.in.h:13
113msgid "Contact long status"
114msgstr "Дълго състояние на контакта"
115
116#: ../ekiga.schemas.in.in.h:14
117msgid "Contact short status"
118msgstr "Кратко състояние на контакта"
119
120#: ../ekiga.schemas.in.in.h:15
121msgid "DTMF sending"
122msgstr "Изпращане на DTMF"
123
124#: ../ekiga.schemas.in.in.h:16
125msgid "Disable video hardware acceleration"
126msgstr "Изключване на хардуерното видео ускорение"
127
128#: ../ekiga.schemas.in.in.h:17 ../src/gui/main_window.cpp:3618
129msgid "Display images from your camera device"
130msgstr "Показване на изображения от камерата ви"
131
132#: ../ekiga.schemas.in.in.h:18
133msgid "Enable 'Fast Start'"
134msgstr "Включване на „Бързо набиране“"
135
136#: ../ekiga.schemas.in.in.h:19
137msgid "Enable H.245 tunneling"
138msgstr "Включване на тунелиране по H.245"
139
140#: ../ekiga.schemas.in.in.h:20
141msgid "Enable STUN network detection"
142msgstr "Включване на откриването на STUN"
143
144#: ../ekiga.schemas.in.in.h:21
145msgid "Enable early H.245"
146msgstr "Включване на ранен H.245"
147
148#: ../ekiga.schemas.in.in.h:22
149msgid "Enable echo cancelation"
150msgstr "Включване на премахването на ехото"
151
152#: ../ekiga.schemas.in.in.h:23
153msgid "Enable silence detection"
154msgstr "Включване на засичането на тишина"
155
156#: ../ekiga.schemas.in.in.h:24 ../src/gui/preferences.cpp:502
157msgid "Enable the automatic network setup resulting from the STUN test"
158msgstr "Включване на автоматичната настройка на мрежата от теста за STUN"
159
160#: ../ekiga.schemas.in.in.h:25
161msgid ""
162"Enter the number of seconds after which Ekiga should try refreshing the NAT "
163"binding when STUN is being used"
164msgstr ""
165"Въведете броя секунди, които Ekiga трябва да изчака преди обновяване на "
166"правилата за NAT при използване на STUN"
167
168#: ../ekiga.schemas.in.in.h:26 ../src/gui/preferences.cpp:469
169msgid "Enter your full name"
170msgstr "Въведете пълното си име"
171
172#: ../ekiga.schemas.in.in.h:27
173msgid "Forward calls to host"
174msgstr "Прехвърляне на обаждания към хост"
175
176#: ../ekiga.schemas.in.in.h:28
177msgid "Forward calls to the given host if busy"
178msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост при заето"
179
180#: ../ekiga.schemas.in.in.h:29
181msgid "Forward calls to the given host if no answer"
182msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост при липса на отговор"
183
184#: ../ekiga.schemas.in.in.h:30 ../src/gui/preferences.cpp:1022
185msgid "Frame Rate"
186msgstr "Честота на кадрите"
187
188#: ../ekiga.schemas.in.in.h:31
189msgid "Full name"
190msgstr "Пълно име"
191
192#: ../ekiga.schemas.in.in.h:32 ../src/gui/preferences.cpp:487
193msgid ""
194"If enabled, Ekiga will start hidden provided that the notification area is "
195"present in the GNOME panel"
196msgstr ""
197"Ако е включено и зоната за уведомяване на Gnome работи, Ekiga ще се стартира "
198"скрита"
199
200#: ../ekiga.schemas.in.in.h:33
201msgid ""
202"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
203"specified in the field below"
204msgstr ""
205"Ако е включено, всички входящи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста "
206"определен в полето долу"
207
208#: ../ekiga.schemas.in.in.h:34
209msgid ""
210"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
211"specified in the field below if you already are in a call or if you are in "
212"Do Not Disturb mode"
213msgstr ""
214"Ако е включено и вече сте отговорили на обаждане или сте в режим „Не ме "
215"безпокойте“, всички входящи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста "
216"определен в полето долу"
217
218#: ../ekiga.schemas.in.in.h:35
219msgid ""
220"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
221"specified in the field below if you do not answer the call"
222msgstr ""
223"Ако е включено, обажданията, на които не отговорите, ще бъдат прехвърлени "
224"към хоста, който е определен в полето долу"
225
226#: ../ekiga.schemas.in.in.h:36 ../src/gui/preferences.cpp:527
227msgid "If enabled, automatically answer incoming calls"
228msgstr "Ако е включено, на входящите обаждания ще се отговаря автоматично"
229
230#: ../ekiga.schemas.in.in.h:37 ../src/gui/preferences.cpp:489
231msgid "If enabled, offline contacts will be shown in the roster"
232msgstr "Ако е включено, изключените контакти ще се показват в указателя"
233
234#: ../ekiga.schemas.in.in.h:38
235msgid "If enabled, use echo cancelation"
236msgstr "Ако е включено, ехото се маха автоматично"
237
238#: ../ekiga.schemas.in.in.h:39
239msgid "If enabled, use silence detection with the codecs supporting it"
240msgstr "Ако е включено, тишината се засича с кодерите, които поддържат това"
241
242#: ../ekiga.schemas.in.in.h:40
243msgid "Kind of network selected in the druid"
244msgstr "Вид мрежа избрана в помощника"
245
246#: ../ekiga.schemas.in.in.h:41
247msgid "LDAP servers"
248msgstr "Сървъри за LDAP"
249
250#: ../ekiga.schemas.in.in.h:42
251msgid "List of configured LDAP servers"
252msgstr "Списък с настроените сървъри за LDAP"
253
254#: ../ekiga.schemas.in.in.h:43
255msgid "List of folded groups in the roster"
256msgstr "Списък със затворените групи в указателя"
257
258#: ../ekiga.schemas.in.in.h:44
259msgid "Listen port"
260msgstr "Порт, на който да се слуша"
261
262#: ../ekiga.schemas.in.in.h:45
263msgid "Local video window size"
264msgstr "Големина на локалния видео прозорец"
265
266#: ../ekiga.schemas.in.in.h:46
267msgid "Maximum RX video bitrate"
268msgstr "Максимална широчина на лентата при получаване на видео"
269
270#: ../ekiga.schemas.in.in.h:47
271msgid "Maximum TX video bitrate"
272msgstr "Максимална широчина на лентата при изпращане на видео"
273
274#: ../ekiga.schemas.in.in.h:48
275msgid "Maximum jitter buffer"
276msgstr "Максимален защитен буфер"
277
278#: ../ekiga.schemas.in.in.h:49
279msgid "NAT Binding Timeout"
280msgstr "Максимално време за свързване към NAT"
281
282#: ../ekiga.schemas.in.in.h:50
283msgid "No answer timeout"
284msgstr "Време, след което се счита, че е нямало отговор"
285
286#: ../ekiga.schemas.in.in.h:51
287msgid "Outbound Proxy"
288msgstr "Изходящ посредник"
289
290#: ../ekiga.schemas.in.in.h:52 ../src/gui/preferences.cpp:496
291msgid "Place windows displaying video above other windows during calls"
292msgstr ""
293"Прозорците с видео картината да са над всички останали по време на обаждания"
294
295#: ../ekiga.schemas.in.in.h:53 ../src/gui/preferences.cpp:372
296msgid "Play busy tone"
297msgstr "Пускане на сигнал за заето"
298
299#: ../ekiga.schemas.in.in.h:54 ../src/gui/preferences.cpp:362
300msgid "Play ring tone"
301msgstr "Пускане на сигнал за звънене"
302
303#: ../ekiga.schemas.in.in.h:55 ../src/gui/preferences.cpp:352
304msgid "Play sound on incoming calls"
305msgstr "Пускане на звук при входящо обаждане"
306
307#: ../ekiga.schemas.in.in.h:56
308msgid "Play sound on new message"
309msgstr "Пускане на звук при ново съобщение"
310
311#: ../ekiga.schemas.in.in.h:57
312msgid "Play sound on new voice mail"
313msgstr "Пускане на звук при нова гласова поща"
314
315#: ../ekiga.schemas.in.in.h:58
316msgid "Position of the local video window"
317msgstr "Позицията на прозореца за локалната видео картина"
318
319#: ../ekiga.schemas.in.in.h:59
320msgid "Position on the screen of the address book window"
321msgstr "Позицията на екрана на прозореца с адресника"
322
323#: ../ekiga.schemas.in.in.h:60
324msgid "Position on the screen of the audio settings window"
325msgstr "Позицията на екрана на прозореца за аудио настройките"
326
327#: ../ekiga.schemas.in.in.h:61
328msgid "Position on the screen of the chat window"
329msgstr "Позицията на екрана на прозореца за съобщения"
330
331#: ../ekiga.schemas.in.in.h:62
332msgid "Position on the screen of the druid window"
333msgstr "Позиция на екрана за прозореца с помощника за настройките"
334
335#: ../ekiga.schemas.in.in.h:63
336msgid "Position on the screen of the log window"
337msgstr "Позицията на екрана на прозореца с журнала"
338
339#: ../ekiga.schemas.in.in.h:64
340msgid "Position on the screen of the main window"
341msgstr "Позицията на екрана на главния прозорец"
342
343#: ../ekiga.schemas.in.in.h:65
344msgid "Position on the screen of the preferences window"
345msgstr "Позицията на екрана на прозореца за настройките"
346
347#: ../ekiga.schemas.in.in.h:66
348msgid "Position on the screen of the video settings window"
349msgstr "Позицията на екрана за видео настройките"
350
351#: ../ekiga.schemas.in.in.h:67
352msgid "Remote video window position"
353msgstr "Позицията на прозореца за отдалечената видео картина"
354
355#: ../ekiga.schemas.in.in.h:68
356msgid "Remote video window size"
357msgstr "Размер на прозореца за отдалечената видео картина"
358
359#: ../ekiga.schemas.in.in.h:69
360msgid "Select an alternative audio output device to use for sound events."
361msgstr "Избор на алтернативно изходно аудио устройство за звуковите ефекти."
362
363#: ../ekiga.schemas.in.in.h:70 ../src/gui/preferences.cpp:787
364msgid "Select the audio input device to use"
365msgstr "Избор на входното аудио устройство"
366
367#: ../ekiga.schemas.in.in.h:71 ../src/gui/preferences.cpp:780
368msgid "Select the audio output device to use"
369msgstr "Избор на изходното аудио устройство"
370
371#: ../ekiga.schemas.in.in.h:72 ../src/gui/preferences.cpp:940
372msgid ""
373"Select the format for video cameras (does not apply to most USB cameras)"
374msgstr "Избор на формата за видео камерите (не важи за повечето камери с USB)"
375
376#: ../ekiga.schemas.in.in.h:73
377msgid ""
378"Select the transmitted video size: Small (QCIF 176x144) or Large (CIF "
379"352x288)"
380msgstr ""
381"Избор на размера на предаваната видео картина: нормален (QCIF 176x144) или "
382"голям (CIF 352x288)"
383
384#: ../ekiga.schemas.in.in.h:74 ../src/gui/preferences.cpp:932
385msgid ""
386"Select the video input device to use. If an error occurs when using this "
387"device a test picture will be transmitted."
388msgstr ""
389"Избор на входното видео устройство, което да се използва. Ако се появи "
390"грешка при използването на това устройство, ще се появи тестова картина."
391
392#: ../ekiga.schemas.in.in.h:75
393msgid "Show offline contacts"
394msgstr "Показване на изключените контакти"
395
396#: ../ekiga.schemas.in.in.h:76 ../src/gui/main_window.cpp:3247
397msgid "Show the call panel"
398msgstr "Показване таблото за набиране"
399
400#: ../ekiga.schemas.in.in.h:77
401msgid "Size of the address book window"
402msgstr "Размер на прозореца за адресника"
403
404#: ../ekiga.schemas.in.in.h:78
405msgid "Size of the audio settings window"
406msgstr "Размер на прозореца за аудио настройките"
407
408#: ../ekiga.schemas.in.in.h:79
409msgid "Size of the chat window"
410msgstr "Размер на прозореца за съобщения"
411
412#: ../ekiga.schemas.in.in.h:80
413msgid "Size of the druid window"
414msgstr "Размер на прозореца за помощника за настройките"
415
416#: ../ekiga.schemas.in.in.h:81
417msgid "Size of the preferences window"
418msgstr "Размер на прозореца с настройките"
419
420#: ../ekiga.schemas.in.in.h:82
421msgid "Size of the video settings window"
422msgstr "Размер на прозореца за видео настройките"
423
424#: ../ekiga.schemas.in.in.h:83
425msgid "Specify the software scaling algorithm"
426msgstr "Указване на алгоритъма за мащабиране"
427
428#: ../ekiga.schemas.in.in.h:84
429msgid ""
430"Specify the software scaling algorithm: 0: nearest neighbor, 1: nearest "
431"neighbor with box filter, 2: bilinear filtering, 3: hyperbolic filtering. "
432"Does not apply on windows systems."
433msgstr ""
434"Указване на алгоритъма за мащабиране: 0 — най-близък съсед, 1 — най-близък "
435"съсед с филтър по кутия, 2 — билинейно филтриране, 3 — хиперболично "
436"филтриране. Не се отнася за системите под Уиндоус."
437
438#: ../ekiga.schemas.in.in.h:85
439msgid "Start hidden"
440msgstr "Стартиране скрито"
441
442#: ../ekiga.schemas.in.in.h:86
443msgid "TCP port range"
444msgstr "Диапазон на портове по TCP"
445
446#: ../ekiga.schemas.in.in.h:87
447msgid "Temporal Spatial Trade Off"
448msgstr "Временен геометричен компромис"
449
450#: ../ekiga.schemas.in.in.h:88
451msgid "The Audio Codecs List"
452msgstr "Списък с аудио декодерите"
453
454#: ../ekiga.schemas.in.in.h:89 ../src/gui/preferences.cpp:737
455msgid "The SIP Outbound Proxy to use for outgoing calls"
456msgstr "Изходящият посредник за SIP за изходящите обаждания"
457
458#: ../ekiga.schemas.in.in.h:90
459msgid "The STUN Server"
460msgstr "Сървър за STUN"
461
462#: ../ekiga.schemas.in.in.h:91
463msgid ""
464"The STUN server to use for STUN Support. STUN is a technology that permits "
465"passage through some types of NAT gateway"
466msgstr ""
467"Сървърът за STUN позволява преминаването през някои видове шлюзове за NAT."
468
469#: ../ekiga.schemas.in.in.h:92
470msgid "The Video Codecs List"
471msgstr "Списък със аудио декодерите"
472
473#: ../ekiga.schemas.in.in.h:93
474msgid "The accounts list"
475msgstr "Списък с регистрациите"
476
477#: ../ekiga.schemas.in.in.h:94
478msgid "The audio codecs list"
479msgstr "Списък със аудио декодерите"
480
481#: ../ekiga.schemas.in.in.h:95
482msgid "The busy tone sound"
483msgstr "Звукът за заето"
484
485#: ../ekiga.schemas.in.in.h:96
486msgid ""
487"The chosen sound will be played at the end of calls or calling somebody who "
488"is busy, if enabled"
489msgstr ""
490"Избраният аудио файл ще бъде изпълняван след края на обажданията или когато "
491"се свързвате с някой, който е зает."
492
493#: ../ekiga.schemas.in.in.h:97
494msgid "The chosen sound will be played on incoming calls, if enabled"
495msgstr "Ако е включен, избраният звук ще се пуска при входящи обаждания"
496
497#: ../ekiga.schemas.in.in.h:98
498msgid ""
499"The chosen sound will be played when a new instant message is received, if "
500"enabled"
501msgstr "Ако е включен, избраният звук ще се пуска, когато се обаждате на някой"
502
503#: ../ekiga.schemas.in.in.h:99
504msgid ""
505"The chosen sound will be played when a new voice mail is received, if enabled"
506msgstr ""
507"Ако е включен, избраният звук ще се пуска, когато се обаждате на някой."
508
509#: ../ekiga.schemas.in.in.h:100
510msgid "The chosen sound will be played when calling somebody, if enabled"
511msgstr "Ако е включен, избраният звук ще се пуска, когато се обаждате на някой"
512
513#: ../ekiga.schemas.in.in.h:101
514msgid "The default video view"
515msgstr "Стандартният видео изглед"
516
517#: ../ekiga.schemas.in.in.h:102
518msgid ""
519"The default video view (0: Local, 1: Remote, 2: Both layered, 3: Both with "
520"local video in a separate window, 4: Both)"
521msgstr ""
522"Стандартният видео изглед (0: локален; 1: отдалечен; 2: и двата, на слоеве; "
523"3: и двата, като локалното видео изображение е в отделен прозорец; 4: и "
524"двата)"
525
526#: ../ekiga.schemas.in.in.h:103
527msgid "The dial tone sound"
528msgstr "Звукът при набиране"
529
530#: ../ekiga.schemas.in.in.h:104
531msgid "The history of the 100 last calls"
532msgstr "История на последните 100 набрани номера"
533
534#: ../ekiga.schemas.in.in.h:105 ../src/gui/preferences.cpp:686
535#: ../src/gui/preferences.cpp:740
536msgid "The host where calls should be forwarded if call forwarding is enabled"
537msgstr ""
538"Хостът, към който обажданията трябва да бъдат прехвърляни, когато "
539"прехвърлянето е включено"
540
541#: ../ekiga.schemas.in.in.h:106
542msgid "The incoming call sound"
543msgstr "Звукът за входящо обаждане"
544
545#: ../ekiga.schemas.in.in.h:107
546msgid "The list of accounts to which Ekiga should register"
547msgstr "Списък на регистрациите, към които Ekiga трябва да се включи"
548
549#: ../ekiga.schemas.in.in.h:108
550msgid "The long status information"
551msgstr "Подробно описание на състоянието"
552
553#: ../ekiga.schemas.in.in.h:109
554msgid ""
555"The maximum RX video bitrate in kbit/s. This value will be signaled to the "
556"peer endpoint that can adjust (if it supports it) its TX bitrate if it is "
557"above the signaled value"
558msgstr ""
559"Максимална широчина на лентата за приемане на видео в kbit/s. Тази стойност "
560"ще бъде подадена на отсрещната страна, така че при възможност тя да промени "
561"широчината на лентата на предавания поток, когато тя е по-висока от "
562"подадената стойност."
563
564#: ../ekiga.schemas.in.in.h:110
565msgid ""
566"The maximum TX video bitrate in kbit/s. The video quality and the number of "
567"transmitted frames per second (depends on selected codec) will be "
568"dynamically adjusted above their minimum during calls to try to minimize the "
569"bandwidth to the given value"
570msgstr ""
571"Максимална широчина на лентата за предаваното видео в kbit/s. Качеството на "
572"видео изображенията и честотата на предаваните кадри ще бъде автоматично "
573"регулирана по време на обажданията, за да се минимизира широчината на "
574"ползваната лента до указаната стойност, без да се преминава под минимума "
575"(това зависи от използвания кодер)"
576
577#: ../ekiga.schemas.in.in.h:111
578msgid "The maximum jitter buffer size for audio reception (in ms)"
579msgstr "Максималният размер на защитния буфер за аудио приемане (в ms)"
580
581#: ../ekiga.schemas.in.in.h:112
582msgid ""
583"The maximum transmitted frame rate in frames/s. This rate may not be reached "
584"in case a minimum quality was configure via a TSTO value smaller than 31 and "
585"the bitrate selected is not sufficient to support this minimum quality"
586msgstr ""
587"Максималната честота кадри в секунда на излъчвания сигнал. Тя може да не "
588"бъде достигната, ако е зададено минимално графично качeство (стойност на "
589"ключа „TSTO“ под 31), а избраната честотна лента не стига."
590
591#: ../ekiga.schemas.in.in.h:113
592msgid "The new instant message sound"
593msgstr "Звукът за ново съобщение"
594
595#: ../ekiga.schemas.in.in.h:114
596msgid "The new voice mail sound"
597msgstr "Звукът за нова гласова поща"
598
599#: ../ekiga.schemas.in.in.h:115
600msgid ""
601"The port to listen to for incoming connections. Ekiga needs to be restarted "
602"for the new value to take effect"
603msgstr ""
604"Порт за очакване на входящи връзки. Трябва да рестартирате Ekiga, за да може "
605"новата настройка да влезе в сила."
606
607#: ../ekiga.schemas.in.in.h:116
608msgid ""
609"The port to listen to for incoming connections. Ekiga needs to be restarted "
610"for the new value to take effect."
611msgstr ""
612"Порт за очакване на входящи връзки. Трябва да рестартирате Ekiga, за да може "
613"новата настройка да влезе в сила."
614
615#: ../ekiga.schemas.in.in.h:117
616msgid "The position of the local video window"
617msgstr "Позицията на прозореца за локалната видео картина"
618
619#: ../ekiga.schemas.in.in.h:118
620msgid "The position of the remote video window"
621msgstr "Позицията на прозореца за отдалечената видео картина"
622
623#: ../ekiga.schemas.in.in.h:119
624msgid ""
625"The range of TCP ports that Ekiga will use for the H.323 H.245 channel. This "
626"port range has no effect if both participants to the conference are using "
627"H.245 Tunneling."
628msgstr ""
629"Диапазон от портове по TCP, които Ekiga ще използва за канала H.245 за "
630"H.323. Този диапазон от портове няма никакво значение, ако и двамата "
631"участници в обаждането използват тунелиране на H.245."
632
633#: ../ekiga.schemas.in.in.h:120
634msgid "The range of UDP ports that Ekiga will use."
635msgstr "Обхватът от портове по UDP, които да се ползват от програмата"
636
637#: ../ekiga.schemas.in.in.h:121
638msgid "The short status information"
639msgstr "Кратко състояние на контакта"
640
641#: ../ekiga.schemas.in.in.h:122
642msgid "The size of the local video window"
643msgstr "Размерът на прозореца за локалния видео сигнал"
644
645#: ../ekiga.schemas.in.in.h:123
646msgid "The size of the remote video window"
647msgstr "Размерът на прозореца за отдалечената видео картина"
648
649#: ../ekiga.schemas.in.in.h:124
650msgid ""
651"The sound that will be played at the end of calls or when calling somebody "
652"who is busy, if enabled"
653msgstr ""
654"Ако е включено, е звукът, който ще се пуска в края на всяко обаждане или "
655"когато се обаждате на някой и ви дава заето"
656
657#: ../ekiga.schemas.in.in.h:125
658msgid "The sound that will be played on incoming calls, if enabled"
659msgstr "Ако е включено, е звукът, който ще се пуска при входящи обаждания"
660
661#: ../ekiga.schemas.in.in.h:126
662msgid "The sound that will be played when calling somebody, if enabled"
663msgstr ""
664"Ако е включено, е звукът, който ще се пуска, когато се обаждате на някой"
665
666#: ../ekiga.schemas.in.in.h:127
667msgid ""
668"The sound that will be played when there is a new instant message, if enabled"
669msgstr "Ако е включено, е звукът, който ще се пуска, при ново съобщение"
670
671#: ../ekiga.schemas.in.in.h:128
672msgid ""
673"The sound that will be played when there is a new voice mail, if enabled"
674msgstr "Ако е включено, е звукът, който ще се пуска при нова гласова поща"
675
676#: ../ekiga.schemas.in.in.h:129 ../src/gui/preferences.cpp:936
677msgid "The video channel number to use (to select camera, tv or other sources)"
678msgstr ""
679"Номерът на видео канала, който да се използва (за избор на камера, телевизор "
680"или друг източник)"
681
682#: ../ekiga.schemas.in.in.h:130
683msgid "The video codecs list"
684msgstr "Списък със видео декодерите"
685
686#: ../ekiga.schemas.in.in.h:131
687msgid "The video view before having switched to fullscreen"
688msgstr "Видео изгледът преди превключване на цял екран"
689
690#: ../ekiga.schemas.in.in.h:132
691msgid ""
692"The video view before having switched to fullscreen (same values as "
693"video_view)"
694msgstr ""
695"Видео изгледът преди превключване на цял екран (същите възможни стойности "
696"като ключа „video_view“)"
697
698#: ../ekiga.schemas.in.in.h:133
699msgid "The zoom value"
700msgstr "Мащаб на увеличение"
701
702#: ../ekiga.schemas.in.in.h:134
703msgid ""
704"The zoom value in percent to apply to images displayed in the main GUI (can "
705"be 50, 100, or 200)"
706msgstr ""
707"Мащаб на изображенията, показвани в главния прозорец (възможни стойности: "
708"50, 100 или 200)"
709
710#: ../ekiga.schemas.in.in.h:135
711msgid ""
712"This allows you to set the mode for sending DTMFs. The values can be "
713"\"RFC2833\" (0), \"INFO\" (1)"
714msgstr ""
715"Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Валидните "
716"стойности са  „RFC2833“ (0) и „INFO“ (1)"
717
718#: ../ekiga.schemas.in.in.h:136
719msgid ""
720"This allows you to set the mode for sending DTMFs. The values can be \"String"
721"\" (0), \"Tone\" (1), \"RFC2833\" (2), \"Q.931\" (3) (default is \"String"
722"\"). Choosing other values than \"String\" disables the Text Chat"
723msgstr ""
724"Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Валидните "
725"стойности са „String“ (0), „Tone“ (1), „RFC2833“ (2), „Q.931“ (3) "
726"(стандартно е „String“ — низ). Ако изберете стойност различна от „String“, "
727"няма да можете да пращате текстови съобщения"
728
729#: ../ekiga.schemas.in.in.h:137 ../src/gui/preferences.cpp:698
730msgid ""
731"This enables H.245 Tunneling mode. In H.245 Tunneling mode H.245 messages "
732"are encapsulated into the H.225 channel (port 1720). This saves one TCP "
733"connection during calls. H.245 Tunneling was introduced in H.323v2 and "
734"Netmeeting does not support it. Using both Fast Start and H.245 Tunneling "
735"can crash some versions of Netmeeting."
736msgstr ""
737"Това включва тунелирането на H.245. В този режим съобщенията за H.245 се "
738"вграждат в канала за H.225 (порт 1720). Това спестява една връзка по TCP по "
739"време на обаждане. Тунелирането на H.245 бе въведено с H.323v2 и Netmeeting "
740"не го поддържа. Ползването едновременно на „Бързо набиране“ и тунелиране по "
741"H.245 може да забие някои версии на Netmeeting."
742
743#: ../ekiga.schemas.in.in.h:138 ../src/gui/preferences.cpp:700
744msgid "This enables H.245 early in the setup"
745msgstr "Това включва ранния H.245 при осъществяване на връзка"
746
747#: ../ekiga.schemas.in.in.h:139
748msgid ""
749"This key disables DirectX (on win32) and XVideo (on Linux) video hardware "
750"acceleration"
751msgstr ""
752"Този ключ изключва видео ускорението чрез DirectX (под Уиндоус) и XVideo "
753"(под Линукс)"
754
755#: ../ekiga.schemas.in.in.h:140
756msgid "UDP port range"
757msgstr "Диапазон на портове по UDP"
758
759#: ../ekiga.schemas.in.in.h:141
760msgid "Video channel"
761msgstr "Видео канал"
762
763#: ../ekiga.schemas.in.in.h:142
764msgid "Video format"
765msgstr "Видео формат"
766
767#: ../ekiga.schemas.in.in.h:143 ../src/gui/assistant.cpp:1143
768msgid "Video input device"
769msgstr "Входно видео устройство"
770
771#: ../ekiga.schemas.in.in.h:144
772msgid "Video preview"
773msgstr "Преглед на видеото"
774
775#: ../ekiga.schemas.in.in.h:145
776msgid "Video size"
777msgstr "Размер на видео картината"
778
779#: ../ekiga.schemas.in.in.h:146
780msgid ""
781"Whether to prefer to sustain the max. frame rate or lower it possibly in "
782"order to keep a minimum level of (spatial) quality for all frames. 0: "
783"Highest minimal quality, 31: lowest minimal quality"
784msgstr ""
785"Дали да се предпочита запазването на максималната честота на кадри или тя да "
786"си намали, за да се запази някакво минимално ниво на геометрично качество на "
787"всички кадри: 0 — най-високо минимално качество, 31 — най-ниско минимално "
788"качество"
789
790#: ../lib/engine/addressbook/contact-core.cpp:60
791msgid "_Find"
792msgstr "_Търсене"
793
794#: ../lib/engine/components/avahi/avahi-heap.cpp:125
795#: ../lib/engine/components/avahi/avahi-heap.cpp:332
796msgid "Neighbours"
797msgstr "Съседи"
798
799#: ../lib/engine/components/call-history/history-book.cpp:137
800#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/call-history-view-gtk.cpp:170
801msgid "Clear List"
802msgstr "Изчистване на списъка"
803
804#: ../lib/engine/components/call-history/history-contact.cpp:165
805msgid "Received"
806msgstr "Получени"
807
808#: ../lib/engine/components/call-history/history-contact.cpp:168
809msgid "Placed"
810msgstr "Набрани"
811
812#: ../lib/engine/components/call-history/history-contact.cpp:171
813msgid "Missed"
814msgstr "Пропуснати"
815
816#: ../lib/engine/components/gnome-session/gnome-session-main.cpp:157
817msgid "Call in progress"
818msgstr "В момента се провежда разговор"
819
820#: ../lib/engine/components/local-roster/local-cluster.cpp:82
821#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:117
822#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:339
823msgid "New contact"
824msgstr "Нов контакт"
825
826#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:118
827#: ../plugins/resource-list/rl-entry.cpp:141
828#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:102
829#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:144
830#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:176
831#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:143
832msgid "Unnamed"
833msgstr "Без име"
834
835#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:215
836#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:350
837#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:218
838#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:151
839#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:206
840#: ../src/gui/main_window.cpp:3205
841msgid "_Edit"
842msgstr "_Редактиране"
843
844#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:217
845#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:352
846#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:220
847#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:364
848#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:184
849#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:208
850msgid "_Remove"
851msgstr "_Премахване"
852
853#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:242
854#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:269
855msgid "Edit roster element"
856msgstr "Редактиране на елемент в указателя"
857
858#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:243
859msgid ""
860"Please fill in this form to change an existing element of ekiga's internal "
861"roster"
862msgstr ""
863"Попълнете този формуляр, за да промените съществуващ елемент във вътрешния "
864"указател на Ekiga"
865
866#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:245
867#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:235
868#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:427
869#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:395
870#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:314
871#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:267
872#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:272
873#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:169
874#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:526
875#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:227
876msgid "Name:"
877msgstr "Име:"
878
879#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:246
880#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:244
881#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:246
882#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:170
883#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:527
884#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:228
885msgid "Address:"
886msgstr "Адрес:"
887
888#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:247
889msgid "Is a prefered contact"
890msgstr "Предпочитан контакт"
891
892#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:249
893#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:274
894#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:528
895#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:230
896msgid "Choose groups:"
897msgstr "Избор на групи:"
898
899#: ../lib/engine/components/local-roster/local-roster-bridge.cpp:93
900#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:232
901msgid "Add to local roster"
902msgstr "Включване във вътрешния указател"
903
904#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:93
905msgid "Services"
906msgstr "Услуги"
907
908#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:94
909msgid "Echo test"
910msgstr "Тест за ехо"
911
912#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:95
913msgid "Conference room"
914msgstr "Конферентна стая"
915
916#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:96
917msgid "Call back test"
918msgstr "Тест за обратно повикване"
919
920#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:110
921msgid "Local roster"
922msgstr "Вътрешен указател"
923
924#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:127
925msgid "Rename"
926msgstr "Преименуване"
927
928#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:196
929msgid "Family"
930msgstr "Семейство"
931
932#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:197
933msgid "Friend"
934msgstr "Приятел"
935
936#. Translator: http://www.ietf.org/rfc/rfc4480.txt proposes several
937#. relationships between you and your contact; associate means
938#. someone who is at the same "level" than you.
939#.
940#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:202
941msgid "Associate"
942msgstr "Сътрудник"
943
944#. Translator: http://www.ietf.org/rfc/rfc4480.txt proposes several
945#. relationships between you and your contact; assistant means
946#. someone who is at a lower "level" than you.
947#.
948#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:207
949msgid "Assistant"
950msgstr "Помощник"
951
952#. Translator: http://www.ietf.org/rfc/rfc4480.txt proposes several
953#. relationships between you and your contact; supervisor means
954#. someone who is at a higher "level" than you.
955#.
956#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:212
957msgid "Supervisor"
958msgstr "Мениджър"
959
960#. Translator: http://www.ietf.org/rfc/rfc4480.txt proposes several
961#. relationships between you and your contact; self means yourself.
962#.
963#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:216
964msgid "Self"
965msgstr "Аз"
966
967#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:233
968msgid ""
969"Please fill in this form to add a new contact to ekiga's internal roster"
970msgstr ""
971"Попълнете този формуляр, за да добавите нов контакт във вътрешния указател "
972"на Ekiga"
973
974#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:250
975msgid "Put contact in groups:"
976msgstr "Поставяне на контактите в групи:"
977
978#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:412
979msgid "You supplied an unsupported address"
980msgstr "Въведохте неподдържан адрес"
981
982#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:414
983msgid "You already have a contact with this address!"
984msgstr "Вече има контакт с този адрес!"
985
986#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:425
987msgid "Rename group"
988msgstr "Преименуване на група"
989
990#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:426
991msgid "Please edit this group name"
992msgstr "Редактирайте името на тази група:"
993
994#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:131
995#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:230
996#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:234
997msgid "Call"
998msgstr "Набиране"
999
1000#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:134
1001#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:231
1002#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:235
1003#: ../src/gui/main_window.cpp:2979
1004msgid "Transfer"
1005msgstr "Прехвърляне"
1006
1007#. Translators : The alias we are registering already exists : failure
1008#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:309
1009msgid "Duplicate alias"
1010msgstr "Повтарящ се псевдоним"
1011
1012#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:312
1013msgid "Bad username/password"
1014msgstr "Грешно име и/или парола"
1015
1016#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:315
1017#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:826
1018msgid "Transport error"
1019msgstr "Транспортна грешка"
1020
1021#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:326
1022#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:331
1023#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:833
1024msgid "Failed"
1025msgstr "Неуспех"
1026
1027#. translators : the result will look like :
1028#. * "registered (with 2 voicemail messages)"
1029#.
1030#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:209
1031#, c-format
1032msgid "%s (with %d voicemail message)"
1033msgid_plural "%s (with %d voicemail messages)"
1034msgstr[0] "%s (имате %d съобщение в гласовата поща)"
1035msgstr[1] "%s (имате %d съобщения в гласовата поща)"
1036
1037#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:342
1038#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:352
1039msgid "_Disable"
1040msgstr "_Изключване"
1041
1042#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:345
1043#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:356
1044msgid "_Enable"
1045msgstr "_Включване"
1046
1047#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:366
1048#: ../src/gui/assistant.cpp:715
1049msgid "Recharge the account"
1050msgstr "Презареждане на регистрация"
1051
1052#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:371
1053#: ../src/gui/assistant.cpp:727
1054msgid "Consult the balance history"
1055msgstr "Справка с баланса"
1056
1057#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:376
1058msgid "Consult the call history"
1059msgstr "Справка с историята на обажданията"
1060
1061#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:391
1062#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:94
1063#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:262
1064msgid "Edit account"
1065msgstr "Редактиране на регистрация"
1066
1067#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:393
1068#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:341
1069#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:312
1070#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:264
1071msgid "Please update the following fields:"
1072msgstr "Обновете следните полета:"
1073
1074#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:397
1075msgid "Registrar:"
1076msgstr "Регистър:"
1077
1078#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:399
1079msgid "Gatekeeper:"
1080msgstr "Сървър-портиер:"
1081
1082#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:400
1083#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:271
1084#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:174
1085msgid "User:"
1086msgstr "Потребителско име:"
1087
1088#. Translators:
1089#. * SIP knows two usernames: The name for the client ("User") and the name
1090#. * for the authentication procedure ("Authentication User")
1091#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:405
1092msgid "Authentication User:"
1093msgstr "Потребител за идентификация:"
1094
1095#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:406
1096#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:283
1097#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:173
1098msgid "Password:"
1099msgstr "Парола:"
1100
1101#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:407
1102msgid "Timeout:"
1103msgstr "Изтичане на времето:"
1104
1105#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:408
1106#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:139
1107msgid "Enable Account"
1108msgstr "Включване на регистрацията"
1109
1110#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:434
1111#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:173
1112msgid "You did not supply a name for that account."
1113msgstr "Не сте въвели име за тази регистрация."
1114
1115#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:436
1116#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:175
1117msgid "You did not supply a host to register to."
1118msgstr "Не сте въвели името на сървъра за регистрацията"
1119
1120#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:438
1121#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:177
1122msgid "You did not supply a user name for that account."
1123msgstr "Не сте въвели потребителско име за тази регистрация."
1124
1125#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:440
1126#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:179
1127msgid "The timeout should have a bigger value."
1128msgstr "Стойността на времето трябва да е по-голяма."
1129
1130#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:486
1131msgid "Registered"
1132msgstr "Регистриран"
1133
1134#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:498
1135msgid "Unregistered"
1136msgstr "Нерегистриран"
1137
1138#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:508
1139msgid "Could not unregister"
1140msgstr "Регистрацията не може да се прекрати"
1141
1142#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:521
1143msgid "Could not register"
1144msgstr "Не може да се влезе в регистрацията"
1145
1146#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:530
1147msgid "Processing..."
1148msgstr "Обработване…"
1149
1150#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:74
1151msgid "_Add an Ekiga.net Account"
1152msgstr "_Регистрация в Ekiga.net"
1153
1154#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:76
1155msgid "_Add an Ekiga Call Out Account"
1156msgstr "_Регистрация в Ekiga за набиране към телефон"
1157
1158#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:78
1159msgid "_Add a SIP Account"
1160msgstr "_Регистрация за SIP"
1161
1162#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:80
1163msgid "_Add an H.323 Account"
1164msgstr "_Регистрация за H.323"
1165
1166#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:95
1167msgid "Please update the following fields."
1168msgstr "Обновете следните полета."
1169
1170#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:100
1171#: ../src/gui/assistant.cpp:595
1172msgid "Get an Ekiga.net SIP account"
1173msgstr "Регистриране към Ekiga за SIP"
1174
1175#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:103
1176#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:123
1177#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:133
1178msgid "_User:"
1179msgstr "Потребителско _име:"
1180
1181#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:105
1182#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:125
1183#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:135
1184msgid "_Password:"
1185msgstr "_Парола:"
1186
1187#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:110
1188#: ../src/gui/assistant.cpp:703
1189msgid "Get an Ekiga Call Out account"
1190msgstr "Регистриране към Ekiga за набиране към телефон"
1191
1192#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:114
1193msgid "_Account ID:"
1194msgstr "Идентификатор на _регистрацията:"
1195
1196#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:116
1197msgid "_PIN Code:"
1198msgstr "ПИ_Н:"
1199
1200#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:121
1201#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:131
1202#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:343
1203msgid "_Name:"
1204msgstr "_Име:"
1205
1206#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:122
1207msgid "_Gatekeeper:"
1208msgstr "_Сървър-портиер:"
1209
1210#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:126
1211#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:136
1212msgid "_Timeout:"
1213msgstr "Изтичане на _времето:"
1214
1215#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:132
1216msgid "_Registrar:"
1217msgstr "_Регистър:"
1218
1219#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:134
1220msgid "_Authentication User:"
1221msgstr "_Потребител за идентификация:"
1222
1223#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:406
1224msgid "Local user cleared the call"
1225msgstr "Локалният потребител изчисти обаждането"
1226
1227#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:409
1228#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:412
1229msgid "Local user rejected the call"
1230msgstr "Локалният потребител отказа обаждането"
1231
1232#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:415
1233msgid "Remote user cleared the call"
1234msgstr "Отдалеченият потребител изчисти обаждането"
1235
1236#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:418
1237msgid "Remote user rejected the call"
1238msgstr "Отдалеченият потребител отказа обаждането"
1239
1240#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:421
1241msgid "Remote user has stopped calling"
1242msgstr "Отдалеченият потребител спря обаждането"
1243
1244#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:424
1245msgid "Abnormal call termination"
1246msgstr "Необичайно прекъсване на обаждане"
1247
1248#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:427
1249#: ../src/gui/main_window.cpp:1492
1250msgid "Could not connect to remote host"
1251msgstr "Неуспех при свързване с отдалечен хост"
1252
1253#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:431
1254msgid "The Gatekeeper cleared the call"
1255msgstr "Сървърът-портиер изчисти обаждането"
1256
1257#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:434
1258msgid "User not found"
1259msgstr "Потребителят не е намерен"
1260
1261#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:437
1262msgid "Insufficient bandwidth"
1263msgstr "Недостатъчна скорост на връзката"
1264
1265#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:440
1266msgid "No common codec"
1267msgstr "Няма подходящ кодер"
1268
1269#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:443
1270msgid "Call forwarded"
1271msgstr "Обаждането е прехвърлено"
1272
1273#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:446
1274msgid "Security check failed"
1275msgstr "Грешка при проверката на сигурността"
1276
1277#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:449
1278msgid "Local user is busy"
1279msgstr "Локалният потребител е зает"
1280
1281#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:452
1282#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:458
1283msgid "Congested link to remote party"
1284msgstr "Задръстена линия към отсрещната страна"
1285
1286#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:455
1287msgid "Remote user is busy"
1288msgstr "Отдалеченият потребител е зает"
1289
1290#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:461
1291msgid "Remote host is offline"
1292msgstr "Отдалеченият хост е изключен"
1293
1294#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:467
1295msgid "User is not available"
1296msgstr "Потребителят не е достъпен"
1297
1298#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:478
1299msgid "Call completed"
1300msgstr "Обаждането завърши"
1301
1302#: ../lib/engine/components/opal/opal-call-manager.cpp:770
1303msgid ""
1304"Ekiga did not manage to configure your network settings automatically. You "
1305"can still use it, but you need to configure your network settings manually.\n"
1306"\n"
1307"Please see http://wiki.ekiga.org/index.php/Enable_port_forwarding_manually "
1308"for instructions"
1309msgstr ""
1310"Ekiga не успя да настрои мрежата автоматично. За да ползвате програмата, ще "
1311"трябва ръчно да въведете настройките.\n"
1312"\n"
1313"Инструкциите за това са на адрес: http://wiki.ekiga.org/index.php/"
1314"Enable_port_forwarding_manually"
1315
1316#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:255
1317#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:257
1318msgid "Message"
1319msgstr "Съобщение"
1320
1321#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:633
1322msgid "Bad request"
1323msgstr "Лоша заявка"
1324
1325#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:637
1326msgid "Payment required"
1327msgstr "Изисква се плащане"
1328
1329#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:641
1330msgid "Unauthorized"
1331msgstr "Липсва упълномощаване"
1332
1333#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:645
1334msgid "Forbidden, please check that username and password are correct"
1335msgstr "Забранено. Проверете дали потребителското име и паролата са правилни"
1336
1337#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:649
1338msgid "Timeout"
1339msgstr "Изтичане на времето"
1340
1341#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:653
1342msgid "Conflict"
1343msgstr "Има конфликт"
1344
1345#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:657
1346msgid "Temporarily unavailable"
1347msgstr "Временно недостъпна услуга"
1348
1349#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:661
1350msgid "Not acceptable"
1351msgstr "Не може да се приеме"
1352
1353#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:665
1354msgid "Illegal status code"
1355msgstr "Неправилен код за състояние"
1356
1357#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:669
1358msgid "Multiple choices"
1359msgstr "Множество избори"
1360
1361#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:673
1362msgid "Moved permanently"
1363msgstr "Преместен за постоянно"
1364
1365#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:677
1366msgid "Moved temporarily"
1367msgstr "Временно преместен"
1368
1369#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:681
1370msgid "Use proxy"
1371msgstr "Използване на сървър-посредник"
1372
1373#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:685
1374msgid "Alternative service"
1375msgstr "Алтернативна услуга"
1376
1377#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:689
1378msgid "Not found"
1379msgstr "Не е намерен"
1380
1381#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:693
1382msgid "Method not allowed"
1383msgstr "Непозволен метод"
1384
1385#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:697
1386msgid "Proxy authentication required"
1387msgstr "Изисква се идентификация към посредника"
1388
1389#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:701
1390msgid "Length required"
1391msgstr "Изисква се дължина"
1392
1393#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:705
1394msgid "Request entity too big"
1395msgstr "Заявеният обект е прекалено голям"
1396
1397#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:709
1398msgid "Request URI too long"
1399msgstr "Заявеният адрес е прекалено дълъг"
1400
1401#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:713
1402msgid "Unsupported media type"
1403msgstr "Неподдържан вид медия"
1404
1405#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:717
1406msgid "Unsupported URI scheme"
1407msgstr "Неподдържана схема на адрес"
1408
1409#. Translators:  The extension we are trying to register does not exist.
1410#. * Here extension is a specific "phone number", see
1411#. * http://en.wikipedia.org/wiki/Extension_(telephone)
1412#. * for more information
1413#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:725
1414msgid "Bad extension"
1415msgstr "Неправилен вътрешен номер"
1416
1417#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:729
1418msgid "Extension required"
1419msgstr "Изисква се вътрешен номер"
1420
1421#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:733
1422msgid "Interval too brief"
1423msgstr "Интервалът е прекалено кратък"
1424
1425#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:737
1426msgid "Loop detected"
1427msgstr "Засечено е зацикляне"
1428
1429#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:741
1430msgid "Too many hops"
1431msgstr "Прекалено много скокове"
1432
1433#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:745
1434msgid "Address incomplete"
1435msgstr "Непълен адрес"
1436
1437#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:749
1438msgid "Ambiguous"
1439msgstr "Нееднозначен"
1440
1441#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:753
1442msgid "Busy Here"
1443msgstr "Тук е зает"
1444
1445#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:757
1446msgid "Request terminated"
1447msgstr "Заявката е прекъсната"
1448
1449#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:761
1450msgid "Remote party host is offline"
1451msgstr "Отдалеченият хост е изключен"
1452
1453#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:765
1454msgid "Not acceptable here"
1455msgstr "Тук не може да се приеме"
1456
1457#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:769
1458msgid "Bad event"
1459msgstr "Лошо събитие"
1460
1461#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:773
1462msgid "Request pending"
1463msgstr "Чакаща заявка"
1464
1465#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:777
1466msgid "Undecipherable"
1467msgstr "Не може да се дешифрира"
1468
1469#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:781
1470msgid "Internal server error"
1471msgstr "Вътрешна грешка на сървъра"
1472
1473#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:785
1474msgid "Not implemented"
1475msgstr "Не е реализирано"
1476
1477#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:789
1478msgid "Bad gateway"
1479msgstr "Неправилен шлюз"
1480
1481#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:793
1482msgid "Service unavailable"
1483msgstr "Услугата е недостъпна"
1484
1485#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:797
1486msgid "Server timeout"
1487msgstr "Изтичане на времето за отговор от сървъра"
1488
1489#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:801
1490msgid "SIP version not supported"
1491msgstr "Версията на SIP не се поддържа"
1492
1493#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:805
1494msgid "Message too large"
1495msgstr "Съобщението е прекалено голямо"
1496
1497#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:809
1498msgid "Busy everywhere"
1499msgstr "Навсякъде е заето"
1500
1501#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:813
1502msgid "Decline"
1503msgstr "Отказ"
1504
1505#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:817
1506msgid "Does not exist anymore"
1507msgstr "Не съществува вече"
1508
1509#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:821
1510msgid "Globally not acceptable"
1511msgstr "Глобално неприемливо"
1512
1513#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:981
1514msgid "Could not send message"
1515msgstr "Грешка при изпращане на съобщението"
1516
1517#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:1078
1518#, c-format
1519msgid "Incoming call from %s"
1520msgstr "Входящо обаждане от %s"
1521
1522#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:1080
1523#, c-format
1524msgid "Incoming call"
1525msgstr "Входящо обаждане"
1526
1527#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:1086
1528#, c-format
1529msgid "In a call with %s"
1530msgstr "В момента говори с %s"
1531
1532#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:1088
1533#, c-format
1534msgid "In a call"
1535msgstr "В момента говори"
1536
1537#: ../lib/engine/gui/gtk-core/form-dialog-gtk.cpp:660
1538msgid "Advanced"
1539msgstr "Допълнителни"
1540
1541#: ../lib/engine/gui/gtk-core/codecsbox.cpp:478
1542msgid "Move selected codec priority upwards"
1543msgstr "Увеличаване на приоритета на кодер"
1544
1545#: ../lib/engine/gui/gtk-core/codecsbox.cpp:488
1546msgid "Move selected codec priority downwards"
1547msgstr "Намаляване на приоритета на кодер"
1548
1549#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/addressbook-window.cpp:670
1550msgid "Address Book"
1551msgstr "Адресник"
1552
1553#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/addressbook-window.cpp:686
1554#: ../src/gui/main_window.cpp:3154
1555msgid "Address _Book"
1556msgstr "_Адресник"
1557
1558#. This will add static and dynamic actions
1559#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/addressbook-window.cpp:695
1560msgid "_Action"
1561msgstr "_Действие"
1562
1563#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/addressbook-window.cpp:740
1564msgid "Category"
1565msgstr "Категория"
1566
1567#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/book-view-gtk.cpp:616
1568#: ../src/gui/assistant.cpp:1364
1569msgid "Full Name"
1570msgstr "Пълно име"
1571
1572#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/book-view-gtk.cpp:631
1573msgid "_Search Filter:"
1574msgstr "_Филтър за търсене:"
1575
1576#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/chat-area.cpp:247
1577msgid "says:"
1578msgstr "каза"
1579
1580#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/chat-area.cpp:370
1581msgid "Open link in browser"
1582msgstr "Отваряне на адреса в браузър"
1583
1584#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/chat-area.cpp:376
1585msgid "Copy link"
1586msgstr "Копиране на адреса"
1587
1588#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/chat-area.cpp:912
1589msgid "_Smile..."
1590msgstr "_Емотикон…"
1591
1592#. we can't do much here since we get the Chat as reference...
1593#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/chat-window.cpp:432
1594msgid "Chat Window"
1595msgstr "Прозорец за текстови съобщения"
1596
1597#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/roster-view-gtk.cpp:971
1598#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/roster-view-gtk.cpp:1006
1599msgid "Unsorted"
1600msgstr "Неподредено"
1601
1602#: ../lib/gui/gmdialog.c:330
1603msgid "Do not show this dialog again"
1604msgstr "Прозорецът да не се показва отново"
1605
1606#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:75
1607#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:904
1608#, c-format
1609msgid "%d user found"
1610msgid_plural "%d users found"
1611msgstr[0] "Открит е %d потребител"
1612msgstr[1] "Открити са %d потребители"
1613
1614#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:297
1615#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:138
1616msgid "New _Contact"
1617msgstr "Нов _контакт"
1618
1619#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:344
1620#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:323
1621msgid "VoIP _URI:"
1622msgstr "Адрес за _VoIP:"
1623
1624#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:345
1625#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:324
1626msgid "_Home phone:"
1627msgstr "_Домашен телефон:"
1628
1629#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:346
1630#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:325
1631msgid "_Office phone:"
1632msgstr "_Служебен телефон:"
1633
1634#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:347
1635#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:326
1636msgid "_Cell phone:"
1637msgstr "_Мобилен телефон:"
1638
1639#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:348
1640#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:327
1641msgid "_Pager:"
1642msgstr "_Пейджър:"
1643
1644#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:310
1645msgid "Edit contact"
1646msgstr "Редактиране на контакта"
1647
1648#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:364
1649msgid "Remove contact"
1650msgstr "Изтриване на контакт"
1651
1652#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:366
1653#, c-format
1654msgid "Are you sure you want to remove %s from the addressbook?"
1655msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете %s от адресника?"
1656
1657#: ../plugins/gstreamer/gst-audioinput.cpp:277
1658msgid "Audio test"
1659msgstr "Аудио тест"
1660
1661#: ../plugins/gstreamer/gst-audiooutput.cpp:328
1662msgid "Silent"
1663msgstr "Тишина"
1664
1665#: ../plugins/gstreamer/gst-videoinput.cpp:234
1666msgid "Video test"
1667msgstr "Видео тест"
1668
1669#. Translators: "Screencast" means the video input device will be your screen -- the other end will see your desktop
1670#: ../plugins/gstreamer/gst-videoinput.cpp:386
1671#: ../plugins/gstreamer/gst-videoinput.cpp:391
1672msgid "Crazy"
1673msgstr "Видео ефекти"
1674
1675#: ../plugins/gstreamer/gst-videoinput.cpp:391
1676msgid "Screencast"
1677msgstr "Работен плот"
1678
1679#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:414
1680#: ../plugins/resource-list/rl-entry-ref.cpp:132
1681#: ../plugins/resource-list/rl-entry.cpp:154
1682msgid "_Refresh"
1683msgstr "_Обновяване"
1684
1685#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:417
1686msgid "_Remove addressbook"
1687msgstr "_Премахване на адресник"
1688
1689#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:419
1690msgid "Addressbook _properties"
1691msgstr "_Настройки на адресник"
1692
1693#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:550
1694msgid "LDAP SASL Interaction"
1695msgstr "Взаимодействие с LDAP SASL"
1696
1697#. Translators, Howard explained : "Challenge" is a generic term
1698#. * in authentication. It's a prompt from the authentication mechanism
1699#. * for some type of credential. Exactly what kind of challenge and
1700#. * what kind of credential depends on the specific authentication
1701#. * mechanism. Since SASL is a generic interface, and can dynamically
1702#. * load arbitrary mechanisms, there's not much more specific you can
1703#. * say about it. You might google for "challenge response
1704#. * authentication" if you'd like more background context.
1705#.
1706#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:592
1707msgid "Challenge: "
1708msgstr "Предизвикателство:"
1709
1710#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:600
1711msgid "Interact"
1712msgstr "Взаимодействие"
1713
1714#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:667
1715msgid "Refreshing"
1716msgstr "Обновяване"
1717
1718#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:673
1719msgid "Could not initialize server"
1720msgstr "Сървърът не може да бъде инициализиран"
1721
1722#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:687 ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:732
1723msgid "LDAP Error: "
1724msgstr "Грешка в LDAP: "
1725
1726#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:741
1727msgid "Contacted server"
1728msgstr "Сървър, към който е връзката"
1729
1730#. patience == 0
1731#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:780
1732msgid "Could not connect to server"
1733msgstr "Неуспех при свързване със сървър"
1734
1735#. patience == 0
1736#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:828 ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:877
1737msgid "Could not search"
1738msgstr "Грешка при търсене"
1739
1740#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:836
1741msgid "Waiting for search results"
1742msgstr "Изчакване за резултати от търсенето"
1743
1744#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:926
1745msgid "Please edit the following fields"
1746msgstr "Редактирайте следните полета"
1747
1748#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:928
1749msgid "Book _Name"
1750msgstr "_Име на адресника"
1751
1752#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:929
1753msgid "Server _URI"
1754msgstr "_Адрес на сървър"
1755
1756#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:930
1757msgid "_Base DN"
1758msgstr "_Базов DN"
1759
1760#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:936
1761msgid "Subtree"
1762msgstr "Поддърво"
1763
1764#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:937
1765msgid "Single Level"
1766msgstr "Едно ниво"
1767
1768#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:938
1769msgid "_Search Scope"
1770msgstr "_Област на търсене:"
1771
1772#. Translators: DisplayName Attribute is the name of the LDAP
1773#. * attribute whose value will be used to name an addressbook entry.
1774#. * On Microsoft systems the actual attribute is literally named
1775#. * "DisplayName" (i.e., "the name that will be displayed") but on
1776#. * most LDAP servers it's "CommonName".
1777#.
1778#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:953
1779msgid "_DisplayName Attribute"
1780msgstr "_Показвано име (DisplayName)"
1781
1782#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:954
1783msgid "Call _Attributes"
1784msgstr "_Адреси за обаждане:"
1785
1786#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:956 ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:958
1787msgid "_Filter Template"
1788msgstr "_Шаблон на филтъра"
1789
1790#. Translators: Bind ID - In LDAP, the operation that begins an LDAP
1791#. * session and authenticates the user to the directory is called a
1792#. * Bind operation.  There are two types of Binds supported in the
1793#. * standard protocol - Simple Bind and SASL Bind.  Since both of
1794#. * them are used for authentication, both of them require some type
1795#. * of user ID as a parameter, and that is supplied here.  (Of
1796#. * course, the Bind ID can be left blank, in which case the session
1797#. * is anonymous / unauthenticated.)
1798#.
1799#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:969
1800msgid "Bind _ID"
1801msgstr "_Идентификатор за свързване"
1802
1803#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:970
1804msgid "_Password"
1805msgstr "_Парола"
1806
1807#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:971
1808msgid "Use TLS"
1809msgstr "Използване на TLS"
1810
1811#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:972
1812msgid "Use SASL"
1813msgstr "Използване на SASL"
1814
1815#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:986
1816msgid "SASL _Mechanism"
1817msgstr "_Механизъм на SASL"
1818
1819#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:996
1820msgid "Edit LDAP directory"
1821msgstr "Редактиране на директорията за LDAP"
1822
1823#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:1018
1824msgid "Please provide a Book Name for this directory\n"
1825msgstr "Укажете име на адресника за тази директория\n"
1826
1827#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:1021
1828msgid "Please provide a Server URI\n"
1829msgstr "Укажете адрес на сървъра\n"
1830
1831#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:1024
1832msgid "Please provide a DisplayName Attribute\n"
1833msgstr "Укажете показвано име\n"
1834
1835#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:1027
1836msgid "Please provide a Call Attribute\n"
1837msgstr "Укажете адрес за обаждане\n"
1838
1839#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:1030
1840msgid "Invalid Server URI\n"
1841msgstr "Неправилен адрес на сървъра\n"
1842
1843#: ../plugins/ldap/ldap-source.cpp:129
1844msgid "Add an LDAP Address Book"
1845msgstr "Добавяне на адресник по LDAP"
1846
1847#: ../plugins/ldap/ldap-source.cpp:131
1848msgid "Add the Ekiga.net Directory"
1849msgstr "Добавяне на адресника на Ekiga.net"
1850
1851#: ../plugins/ldap/ldap-source.cpp:151
1852msgid "Create LDAP directory"
1853msgstr "Създаване на директория LDAP"
1854
1855#: ../plugins/ldap/ldap-source.cpp:159
1856msgid "Ekiga.net Directory"
1857msgstr "Директорията Ekiga.net"
1858
1859#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:78
1860msgid "inactive"
1861msgstr "не е активен"
1862
1863#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:150
1864#, c-format
1865msgid "error connecting (%s)"
1866msgstr "грешка при свързване (%s)"
1867
1868#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:156
1869msgid "connecting"
1870msgstr "свързване"
1871
1872#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:200
1873msgid "authenticating"
1874msgstr "идентификация"
1875
1876#. FIXME: can't we report better?
1877#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:210
1878msgid "error connecting"
1879msgstr "грешка при свързване"
1880
1881#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:222
1882msgid "disconnected"
1883msgstr "изключен"
1884
1885#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:239
1886msgid "connected"
1887msgstr "свързан"
1888
1889#. FIXME: can't we report something better?
1890#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:245
1891msgid "error authenticating loudmouth account"
1892msgstr "грешка при идентифициране на регистрацията"
1893
1894#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:275
1895msgid "Server:"
1896msgstr "Сървър:"
1897
1898#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:279
1899msgid "Resource:"
1900msgstr "Ресурс:"
1901
1902#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:297
1903msgid "Enable account"
1904msgstr "Включване на регистрацията"
1905
1906#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:362 ../src/gui/accounts.cpp:689
1907msgid "Edit"
1908msgstr "Редактиране"
1909
1910#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-bank.cpp:118
1911msgid "_Add a jabber/XMPP account"
1912msgstr "_Регистрация за Джабър/XMPP"
1913
1914#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:210
1915msgid "Authorization to see your presence"
1916msgstr "Упълномощаване за виждане на състоянието"
1917
1918#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:214
1919#, c-format
1920msgid "%s asks the permission to see your presence, saying: \"%s\"."
1921msgstr ""
1922"Контактът %s иска разрешение да вижда състоянието ви. Спомена следното: „%s“."
1923
1924#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:218
1925#, c-format
1926msgid "%s asks the permission to see your presence."
1927msgstr "Контактът %s иска разрешение да вижда състоянието ви."
1928
1929#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:225
1930msgid "grant him/her the permission to see your presence"
1931msgstr "разрешаване на контакта да вижда състоянието ви"
1932
1933#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:226
1934msgid "refuse him/her the permission to see your presence"
1935msgstr "отказване на контакта да вижда състоянието ви"
1936
1937#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:227
1938msgid "decide later (also close or cancel this dialog)"
1939msgstr "вземане на решение по-късно (този прозорец ще бъде затворен)"
1940
1941#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:228
1942msgid "Your answer is: "
1943msgstr "Вашият отговор е: "
1944
1945#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:315
1946msgid "Add a roster element"
1947msgstr "Добавяне на елемент в указателя"
1948
1949#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:316
1950msgid "Please fill in this form to add a new element to the remote roster"
1951msgstr ""
1952"Попълнете този формуляр, за да добавите нов контакт в отдалечения указател"
1953
1954#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:318
1955msgid "Identifier:"
1956msgstr "Идентификатор:"
1957
1958#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:318
1959msgid "identifier@server"
1960msgstr "идентификатор@сървър"
1961
1962#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:156
1963#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:162
1964msgid "Ask him/her to see his/her status"
1965msgstr "Запитване за виждане на състоянието на контакта"
1966
1967#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:160
1968#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:172
1969msgid "Forbid him/her to see my status"
1970msgstr "Забрана за виждане на състоянието ми"
1971
1972#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:164
1973msgid "Ask him/her to see his/her status (pending)"
1974msgstr ""
1975"Запитване за виждане на състоянието на контакта (изчакване на разрешение)"
1976
1977#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:168
1978#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:173
1979msgid "Stop getting his/her status"
1980msgstr "Спиране на получаването на състоянието на контакта"
1981
1982#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:178
1983msgid "Start chat"
1984msgstr "Започване на разговор"
1985
1986#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:181
1987msgid "Continue chat"
1988msgstr "Продължаване на разговор"
1989
1990#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:270
1991msgid ""
1992"Please fill in this form to change an existing element of the remote roster"
1993msgstr ""
1994"Попълнете този формуляр, за да промените съществуващ елемент в отдалечения "
1995"указател"
1996
1997#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:102
1998msgid "New resource list"
1999msgstr "Нов списък с ресурси"
2000
2001#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:166
2002msgid "Add new resource-list"
2003msgstr "Добавяне на нов списък с ресурси"
2004
2005#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:167
2006msgid ""
2007"Please fill in this form to add a new contact list to ekiga's remote roster"
2008msgstr ""
2009"Попълнете този формуляр, за да добавите нов контакт в отдалечения указател "
2010"на Ekiga"
2011
2012#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:171
2013msgid "Writable:"
2014msgstr "С права за запис:"
2015
2016#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:172
2017msgid "Username:"
2018msgstr "Потребителско име:"
2019
2020#: ../plugins/resource-list/rl-entry-ref.cpp:53
2021msgid "Click to fetch"
2022msgstr "Натиснете за изтегляне"
2023
2024#: ../plugins/resource-list/rl-entry-ref.cpp:120
2025msgid "Distant contact"
2026msgstr "Отдалечен контакта"
2027
2028#: ../plugins/resource-list/rl-entry.cpp:197
2029msgid "Invalid server data"
2030msgstr "Неправилни данни от сървъра"
2031
2032#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:198
2033msgid "_Add a new contact"
2034msgstr "_Добавяне на нов контакт"
2035
2036#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:200
2037msgid "_Refresh contact list"
2038msgstr "_Обновяване на списъка с контакти"
2039
2040#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:202
2041msgid "Contact list _properties"
2042msgstr "_Настройки на списъка с контакти"
2043
2044#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:462
2045msgid "Edit contact list properties"
2046msgstr "Редактиране на настройките на списъка с контакти"
2047
2048#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:464
2049msgid "Please edit the following fields (no identifier means global)"
2050msgstr ""
2051"Редактирайте следните полета (липсата на идентификатор значи, че са глобални)"
2052
2053#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:467
2054msgid "Contact list's name"
2055msgstr "Име на списъка с контакти"
2056
2057#. "Document" used as a name -- uri point to the root of a document tree
2058#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:469
2059msgid "Document root"
2060msgstr "Корен на документа"
2061
2062#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:470
2063msgid "Identifier"
2064msgstr "Идентификатор"
2065
2066#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:471
2067msgid "Writable"
2068msgstr "С права за запис"
2069
2070#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:472
2071msgid "Server username"
2072msgstr "Потребителско име за сървъра"
2073
2074#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:473
2075msgid "Server password"
2076msgstr "Парола за сървъра"
2077
2078#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:512
2079msgid "Add a remote contact"
2080msgstr "Добавяне на отдалечен контакт"
2081
2082#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:513
2083msgid "Please fill in this form to create a new contact on a remote server"
2084msgstr ""
2085"Попълнете този формуляр, за да създадете нов контакт на отдалечения сървър"
2086
2087#: ../plugins/resource-list/rl-list.cpp:182
2088#, c-format
2089msgid "%s / List #%d"
2090msgstr "%s / Списък № %d"
2091
2092#: ../plugins/resource-list/rl-list.cpp:186
2093#, c-format
2094msgid "List #%d"
2095msgstr "Списък № %d"
2096
2097#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:224
2098msgid "Edit remote contact"
2099msgstr "Редактиране на отдалечения контакт"
2100
2101#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:225
2102msgid ""
2103"Please fill in this form to change an existing contact on a remote server"
2104msgstr ""
2105"Попълнете този формуляр, за да промените съществуващ контакт на отдалечения "
2106"сървър"
2107
2108#: ../src/gui/accounts.cpp:566
2109msgid "Account Name"
2110msgstr "Име на регистрацията"
2111
2112#: ../src/gui/accounts.cpp:567
2113msgid "Status"
2114msgstr "Състояние"
2115
2116#: ../src/gui/accounts.cpp:577 ../src/gui/accounts.cpp:619
2117msgid "Accounts"
2118msgstr "Регистрации"
2119
2120#: ../src/gui/accounts.cpp:591 ../src/gui/main_window.cpp:3215
2121msgid "_Accounts"
2122msgstr "_Регистрации"
2123
2124#: ../src/gui/accounts.cpp:595 ../src/gui/main_window.cpp:3298
2125msgid "_Help"
2126msgstr "Помо_щ"
2127
2128#: ../src/gui/accounts.cpp:622
2129msgid "Active"
2130msgstr "Включена"
2131
2132#: ../src/gui/accounts.cpp:683
2133msgid "Enable"
2134msgstr "Включване"
2135
2136#: ../src/gui/accounts.cpp:686
2137msgid "Disable"
2138msgstr "Изключване"
2139
2140#: ../src/gui/accounts.cpp:692
2141msgid "Remove"
2142msgstr "Премахване"
2143
2144#: ../src/gui/assistant.cpp:320
2145msgid ""
2146"This is the Ekiga general configuration assistant. The following steps will "
2147"set up Ekiga by asking a few simple questions.\n"
2148"\n"
2149"Once you have completed these steps, you can always change them later by "
2150"selecting Preferences in the Edit menu."
2151msgstr ""
2152"Това е помощникът за общите настройки на Ekiga. В следващите страници "
2153"програмата ще бъде настроена чрез няколко прости въпроса.\n"
2154"\n"
2155"След като веднъж сте настроили програмата, можете да промените настройките в "
2156"меню „Редактиране“ и в него — „Настройки“."
2157
2158#: ../src/gui/assistant.cpp:328
2159msgid "Welcome to Ekiga"
2160msgstr "Добре дошли в Ekiga"
2161
2162#: ../src/gui/assistant.cpp:352 ../src/gui/preferences.cpp:464
2163msgid "Personal Information"
2164msgstr "Лични данни"
2165
2166#. The user fields
2167#: ../src/gui/assistant.cpp:355
2168msgid "Please enter your first name and your surname:"
2169msgstr "Въведете името и фамилията си:"
2170
2171#: ../src/gui/assistant.cpp:364
2172msgid ""
2173"Your first name and surname will be used when connecting to other VoIP and "
2174"videoconferencing software."
2175msgstr ""
2176"Вашите име и фамилия ще бъдат използвани, когато се свързвате с други "
2177"програми за VoIP и видео конференция."
2178
2179#: ../src/gui/assistant.cpp:558
2180msgid "Ekiga.net Account"
2181msgstr "Регистрация в Ekiga.net"
2182
2183#: ../src/gui/assistant.cpp:560
2184msgid "Please enter your username:"
2185msgstr "Въведете вашето потребителско име:"
2186
2187#: ../src/gui/assistant.cpp:568
2188msgid "Please enter your password:"
2189msgstr "Въведете вашата парола:"
2190
2191#: ../src/gui/assistant.cpp:578
2192msgid ""
2193"The username and password are used to login to your existing account at the "
2194"ekiga.net free SIP service. If you do not have an ekiga.net SIP address yet, "
2195"you may first create an account below. This will provide a SIP address that "
2196"allows people to call you.\n"
2197"\n"
2198"You may skip this step if you use an alternative SIP service, or if you "
2199"would prefer to specify the login details later."
2200msgstr ""
2201"Потребителското ви име и паролата ви се използват, за да се регистрирате към "
2202"услугата за SIP към ekiga.net. Ако все още нямате адрес за SIP от ekiga.net, "
2203"можете да създадете такъв с възможностите по-долу. На такъв адрес ще може да "
2204"ви се обаждат.\n"
2205"Може да пропуснете тази стъпка, ако използвате различен сървър за SIP или "
2206"искате по-късно да попълните детайлите."
2207
2208#: ../src/gui/assistant.cpp:605
2209msgid "I do not want to sign up for the ekiga.net free service"
2210msgstr "Не искам да се регистрирам към безплатната услуга на ekiga.net"
2211
2212#: ../src/gui/assistant.cpp:668
2213msgid "Ekiga Call Out Account"
2214msgstr "Регистрация на Ekiga за набиране на телефон"
2215
2216#: ../src/gui/assistant.cpp:670
2217msgid "Please enter your account ID:"
2218msgstr "Въведете идентификатора на регистрацията си:"
2219
2220#: ../src/gui/assistant.cpp:678
2221msgid "Please enter your PIN code:"
2222msgstr "Въведете вашия ПИН:"
2223
2224#: ../src/gui/assistant.cpp:689
2225msgid ""
2226"You can make calls to regular phones and cell numbers worldwide using "
2227"Ekiga.\n"
2228"\n"
2229"To enable this, you need to do two things:\n"
2230"- First buy an account at the URL below.\n"
2231"- Then enter your account ID and PIN code.\n"
2232"The service will work only if your account is created using the URL in this "
2233"dialog.\n"
2234msgstr ""
2235"Можете да се обаждате на обикновени и мобилни телефони по целия свят като "
2236"използвате Ekiga.\n"
2237"\n"
2238"За да се възползвате от тази възможност, трябва да направите следното:\n"
2239" • Купете си регистрация на адреса посочен отдолу;\n"
2240" • Въведете идентификатора и ПИН-а на регистрацията си;\n"
2241"\n"
2242"Тази услуга работи, само ако регистрацията е направена чрез адреса в този "
2243"прозорец.\n"
2244
2245#: ../src/gui/assistant.cpp:739
2246msgid "Consult the calls history"
2247msgstr "Справка с историята на обажданията"
2248
2249#: ../src/gui/assistant.cpp:749
2250msgid "I do not want to sign up for the Ekiga Call Out service"
2251msgstr ""
2252"Не искам да се регистрирам към услугата на Ekiga за набиране на телефон"
2253
2254#: ../src/gui/assistant.cpp:815 ../src/gui/assistant.cpp:1375
2255msgid "Connection Type"
2256msgstr "Вид на връзката"
2257
2258#. The connection type
2259#: ../src/gui/assistant.cpp:818
2260msgid "Please choose your connection type:"
2261msgstr "Изберете вида на вашата връзка:"
2262
2263#: ../src/gui/assistant.cpp:835
2264msgid "56k Modem"
2265msgstr "56k модем"
2266
2267#: ../src/gui/assistant.cpp:840
2268msgid "ISDN"
2269msgstr "ISDN"
2270
2271#: ../src/gui/assistant.cpp:845
2272msgid "DSL/Cable (128 kbit/s uplink)"
2273msgstr "DSL/кабелна (качване с 128 kbit/s)"
2274
2275#: ../src/gui/assistant.cpp:850
2276msgid "DSL/Cable (512 kbit/s uplink)"
2277msgstr "DSL/кабелна (качване с 512 kbit/s)"
2278
2279#: ../src/gui/assistant.cpp:855
2280msgid "LAN"
2281msgstr "LAN"
2282
2283#: ../src/gui/assistant.cpp:860
2284msgid "Keep current settings"
2285msgstr "Запазване на текущите настройки"
2286
2287#: ../src/gui/assistant.cpp:865
2288msgid ""
2289"The connection type will permit determining the best quality settings that "
2290"Ekiga will use during calls. You can later change the settings individually "
2291"in the preferences window."
2292msgstr ""
2293"Видът на връзката ще помогне за определяне на най-подходящите настройки на "
2294"качеството на звука и картината. По-късно можете да промените стойностите от "
2295"прозореца за настройки."
2296
2297#: ../src/gui/assistant.cpp:959 ../src/gui/main_window.cpp:3044
2298#: ../src/gui/main_window.cpp:3048 ../src/gui/preferences.cpp:770
2299msgid "Audio Devices"
2300msgstr "Аудио устройства"
2301
2302#: ../src/gui/assistant.cpp:961
2303msgid "Please choose the audio ringing device:"
2304msgstr "Изберете аудио устройството, което до звъни:"
2305
2306#: ../src/gui/assistant.cpp:981
2307msgid ""
2308"The audio ringing device is the device that will be used to play the ringing "
2309"sound on incoming calls."
2310msgstr ""
2311"Това е изходното аудио устройство, което ще се ползва за звънене при входящо "
2312"обаждане."
2313
2314#. ---
2315#: ../src/gui/assistant.cpp:992
2316msgid "Please choose the audio output device:"
2317msgstr "Изберете изходното аудио устройство:"
2318
2319#: ../src/gui/assistant.cpp:1012
2320msgid ""
2321"The audio output device is the device that will be used to play audio during "
2322"calls."
2323msgstr ""
2324"Това е изходното аудио устройство, което ще се ползва за звука при разговор."
2325
2326#. ---
2327#: ../src/gui/assistant.cpp:1023
2328msgid "Please choose the audio input device:"
2329msgstr "Изберете входното аудио устройство:"
2330
2331#: ../src/gui/assistant.cpp:1043
2332msgid ""
2333"The audio input device is the device that will be used to record your voice "
2334"during calls."
2335msgstr ""
2336"Това е входното аудио устройство, което ще се ползва за звука при разговор."
2337
2338#: ../src/gui/assistant.cpp:1145
2339msgid "Please choose your video input device:"
2340msgstr "Изберете входното видео устройство:"
2341
2342#: ../src/gui/assistant.cpp:1165
2343msgid ""
2344"The video input device is the device that will be used to capture video "
2345"during calls."
2346msgstr ""
2347"Това е входното видео устройство, което ще се ползва за изображението при "
2348"разговор."
2349
2350#: ../src/gui/assistant.cpp:1229 ../src/gui/assistant.cpp:1252
2351#: ../src/gui/assistant.cpp:1275 ../src/gui/preferences.cpp:812
2352#: ../src/gui/preferences.cpp:836 ../src/gui/preferences.cpp:858
2353msgid "No device found"
2354msgstr "Не беше открито устройство"
2355
2356#: ../src/gui/assistant.cpp:1306
2357msgid "Configuration Complete"
2358msgstr "Настройването приключи"
2359
2360#: ../src/gui/assistant.cpp:1308
2361msgid ""
2362"You have now finished the Ekiga configuration. All the settings can be "
2363"changed in the Ekiga preferences. Enjoy!"
2364msgstr ""
2365"Завършихте с настройките на Ekiga. Те могат да бъдат променяни в менюто за "
2366"настройки на Ekiga preferences."
2367
2368#: ../src/gui/assistant.cpp:1315
2369msgid "Configuration summary:"
2370msgstr "Обобщение на настройките:"
2371
2372#: ../src/gui/assistant.cpp:1385
2373msgid "Audio Ringing Device"
2374msgstr "Аудио устройство за звънене"
2375
2376#: ../src/gui/assistant.cpp:1394
2377msgid "Audio Output Device"
2378msgstr "Изходно аудио устройство"
2379
2380#: ../src/gui/assistant.cpp:1403
2381msgid "Audio Input Device"
2382msgstr "Входно аудио устройство"
2383
2384#: ../src/gui/assistant.cpp:1412
2385msgid "Video Input Device"
2386msgstr "Входно видео устройство"
2387
2388#: ../src/gui/assistant.cpp:1425
2389msgid "SIP URI"
2390msgstr "Адрес за SIP"
2391
2392#: ../src/gui/assistant.cpp:1437
2393msgid "Ekiga Call Out"
2394msgstr "Набиране на телефон с Ekiga"
2395
2396#: ../src/gui/assistant.cpp:1481
2397#, c-format
2398msgid "Ekiga Configuration Assistant (%d of %d)"
2399msgstr "Помощник за настройки (страница %d от %d)"
2400
2401#: ../src/gui/callbacks.cpp:78
2402msgid "Contributors:"
2403msgstr "Сътрудници:"
2404
2405#: ../src/gui/callbacks.cpp:90
2406msgid "Artwork:"
2407msgstr "Дизайн:"
2408
2409#: ../src/gui/callbacks.cpp:98
2410msgid "See AUTHORS file for full credits"
2411msgstr "За пълния списък погледнете файла AUTHORS"
2412
2413#: ../src/gui/callbacks.cpp:114
2414msgid ""
2415"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2416"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2417"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
2418"any later version. "
2419msgstr ""
2420"Тази програма (Ekiga) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/или "
2421"променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както е "
2422"публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
2423"ваше решение) по-късна версия."
2424
2425#: ../src/gui/callbacks.cpp:118
2426msgid ""
2427"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2428"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2429"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2430"more details. You should have received a copy of the GNU General Public "
2431"License along with this program; if not, write to the Free Software "
2432"Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
2433msgstr ""
2434"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
2435"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
2436"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU. "
2437"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
2438"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
2439"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
2440
2441#: ../src/gui/callbacks.cpp:125
2442msgid ""
2443"Ekiga is licensed under the GPL license and as a special exception, you have "
2444"permission to link or otherwise combine this program with the programs OPAL, "
2445"OpenH323 and PWLIB, and distribute the combination, without applying the "
2446"requirements of the GNU GPL to the OPAL, OpenH323 and PWLIB programs, as "
2447"long as you do follow the requirements of the GNU GPL for all the rest of "
2448"the software thus combined."
2449msgstr ""
2450"Ekiga е лицензирана под лиценза GPL и като специално изключение, имате "
2451"разрешение да свързвате или комбинирате тази програма с програмите OPAL, "
2452"OpenH323 и PWLIB, като разпространявате комбинацията без да прилагате "
2453"условията на GNU GPL към програмите OPAL, OpenH323 и PWLIB, стига да "
2454"следвате изискванията на GNU GPL за останалата част от така комбинирания "
2455"софтуер."
2456
2457#. Translators: Please write translator credits here, and
2458#. * separate names with \n
2459#: ../src/gui/callbacks.cpp:137
2460msgid "translator-credits"
2461msgstr ""
2462"Ясен Праматаров <turin@fsa-bg.org>\n"
2463"Владимир Петков <kaladan@gmail.com>\n"
2464"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
2465"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
2466"\n"
2467"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
2468"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
2469"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
2470
2471#: ../src/gui/callbacks.cpp:142
2472msgid ""
2473"Ekiga is full-featured SIP and H.323 compatible VoIP, IP-Telephony and "
2474"Videoconferencing application that allows you to make audio and video calls "
2475"to remote users with SIP and H.323 hardware or software."
2476msgstr ""
2477"Ekiga e многофункционална програма съвместима със SIP и H.323 за видео "
2478"конференции и телефония по VoIP и IP. Тя позволява да се осъществяват аудио "
2479"и видео връзки към отдалечени потребители, които имат хардуер или софтуер "
2480"поддържащи SIP или H.323."
2481
2482#: ../src/gui/callbacks.cpp:216
2483msgid "Help display is not supported by your GTK+ version"
2484msgstr "Вашата версия на GTK+ не поддържа показването на помощ"
2485
2486#: ../src/gui/callbacks.cpp:224
2487msgid "Unable to open help file."
2488msgstr "Файлът с помощта не може да бъде отворен."
2489
2490#: ../src/gui/dialpad.cpp:55
2491msgid "abc"
2492msgstr "абвг"
2493
2494#: ../src/gui/dialpad.cpp:56
2495msgid "def"
2496msgstr "дежз"
2497
2498#: ../src/gui/dialpad.cpp:57
2499msgid "ghi"
2500msgstr "ийкл"
2501
2502#: ../src/gui/dialpad.cpp:58
2503msgid "jkl"
2504msgstr "мноп"
2505
2506#: ../src/gui/dialpad.cpp:59
2507msgid "mno"
2508msgstr "рсту"
2509
2510#: ../src/gui/dialpad.cpp:60
2511msgid "pqrs"
2512msgstr "фхцч"
2513
2514#: ../src/gui/dialpad.cpp:61
2515msgid "tuv"
2516msgstr "шщъ"
2517
2518#: ../src/gui/dialpad.cpp:62
2519msgid "wxyz"
2520msgstr "ьюя"
2521
2522#: ../src/gui/main_window.cpp:610
2523#, c-format
2524msgid "A:%.1f/%.1f   V:%.1f/%.1f   FPS:%d/%d"
2525msgstr "А: %.1f/%.1f   В: %.1f/%.1f   К/сек.: %d/%d"
2526
2527#: ../src/gui/main_window.cpp:654
2528#, c-format
2529msgid "Connected with %s"
2530msgstr "Връзка с %s"
2531
2532#: ../src/gui/main_window.cpp:694 ../src/gui/main_window.cpp:3538
2533msgid "Standby"
2534msgstr "Изчакване"
2535
2536#: ../src/gui/main_window.cpp:753
2537msgid "Call on hold"
2538msgstr "Обаждането е задържано"
2539
2540#: ../src/gui/main_window.cpp:764
2541msgid "Call retrieved"
2542msgstr "Обаждането е получено"
2543
2544#: ../src/gui/main_window.cpp:779
2545#, c-format
2546msgid "Missed call from %s"
2547msgstr "Пропуснато обаждане от %s"
2548
2549#: ../src/gui/main_window.cpp:916
2550msgid "Error"
2551msgstr "Грешка"
2552
2553#: ../src/gui/main_window.cpp:981
2554msgid "Error while initializing video output"
2555msgstr "Грешка при инициализирането на видео изхода"
2556
2557#: ../src/gui/main_window.cpp:982
2558msgid "No video will be displayed on your machine during this call"
2559msgstr "По време на този разговор няма да се показва видео"
2560
2561#: ../src/gui/main_window.cpp:992
2562msgid ""
2563"There was an error opening or initializing the video output. Please verify "
2564"that no other application is using the accelerated video output."
2565msgstr ""
2566"Грешка при отварянето или инициализирането на видео изхода. Проверете дали "
2567"някоя друга програма не ползва ускорения видео изход."
2568
2569#: ../src/gui/main_window.cpp:994
2570msgid ""
2571"There was an error opening or initializing the video output. Please verify "
2572"that you are using a color depth of 24 or 32 bits per pixel."
2573msgstr ""
2574"Грешка при отварянето или инициализирането на видео изхода. Трябва да "
2575"ползвате дълбочина на цвят 24 или 32 бита на пиксел."
2576
2577#. Translators: This is a hotplug status
2578#: ../src/gui/main_window.cpp:1107
2579#, c-format
2580msgid "Added video input device %s"
2581msgstr "Добавено е входното видео устройство %s"
2582
2583#. Translators: This is a hotplug status
2584#: ../src/gui/main_window.cpp:1119
2585#, c-format
2586msgid "Removed video input device %s"
2587msgstr "Изтрито е входното видео устройство %s"
2588
2589#: ../src/gui/main_window.cpp:1136
2590#, c-format
2591msgid "Error while accessing video device %s"
2592msgstr "Грешка при достъпа до видео устройството %s"
2593
2594#: ../src/gui/main_window.cpp:1139
2595msgid "A moving logo will be transmitted during calls."
2596msgstr "По време на разговор ще се показва подвижно лого."
2597
2598#: ../src/gui/main_window.cpp:1143
2599msgid ""
2600"There was an error while opening the device. In case it is a pluggable "
2601"device it may be sufficient to reconnect it. If not, or if it still is not "
2602"accessible, please check your permissions and make sure that the appropriate "
2603"driver is loaded."
2604msgstr ""
2605"Имаше грешка при отваряне на устройството. Ако устройството е външно, "
2606"пробвайте да го закачите отново. В противен случай проверете правата за "
2607"достъп до файловете и дали е зареден правилният драйвер."
2608
2609#: ../src/gui/main_window.cpp:1147
2610msgid "Your video driver doesn't support the requested video format."
2611msgstr "Видео драйверът ви не поддържа избрания видео формат."
2612
2613#: ../src/gui/main_window.cpp:1151
2614msgid "Could not open the chosen channel."
2615msgstr "Избраният канал не може да бъде отворен."
2616
2617#: ../src/gui/main_window.cpp:1155
2618msgid ""
2619"Your driver doesn't seem to support any of the color formats supported by "
2620"Ekiga.\n"
2621" Please check your kernel driver documentation in order to determine which "
2622"Palette is supported."
2623msgstr ""
2624"Драйверът ви изглежда не поддържа никой от цветовите формати поддържани от "
2625"Ekiga.\n"
2626"Проверете документацията за драйвера в ядрото, за да разберете коя палитра "
2627"се поддържа."
2628
2629#: ../src/gui/main_window.cpp:1159
2630msgid "Error while setting the frame rate."
2631msgstr "Грешка при настройване на кадрите в секунда."
2632
2633#: ../src/gui/main_window.cpp:1163
2634msgid "Error while setting the frame size."
2635msgstr "Грешка при настройване размера на прозореца."
2636
2637#: ../src/gui/main_window.cpp:1168 ../src/gui/main_window.cpp:1272
2638#: ../src/gui/main_window.cpp:1389
2639msgid "Unknown error."
2640msgstr "Непозната грешка"
2641
2642#. Translators: This is a hotplug status
2643#: ../src/gui/main_window.cpp:1220
2644#, c-format
2645msgid "Added audio input device %s"
2646msgstr "Добавено е входното аудио устройство %s"
2647
2648#. Translators: This is a hotplug status
2649#: ../src/gui/main_window.cpp:1237
2650#, c-format
2651msgid "Removed audio input device %s"
2652msgstr "Изтрито е входното аудио устройство %s"
2653
2654#: ../src/gui/main_window.cpp:1254
2655#, c-format
2656msgid "Error while opening audio input device %s"
2657msgstr "Грешка при достъпа до входното видео устройство %s"
2658
2659#. Translators: This happens when there is an error with audio input:
2660#. * Nothing ("silence") will be transmitted
2661#: ../src/gui/main_window.cpp:1259
2662msgid "Only silence will be transmitted."
2663msgstr "Ще се предава само тишина."
2664
2665#: ../src/gui/main_window.cpp:1263
2666msgid ""
2667"Unable to open the selected audio device for recording. In case it is a "
2668"pluggable device it may be sufficient to reconnect it. If not, or if it "
2669"still is not accessible, please check your audio setup, the permissions and "
2670"that the device is not busy."
2671msgstr ""
2672"Не е възможно да се отвори избраното аудио устройство (%s) за запис. Ако "
2673"устройството е външно, пробвайте да го закачите отново. Ако това не помогне "
2674"или устройството не е външно, проверете аудио настройките, правата за достъп "
2675"и дали устройството не е заето."
2676
2677#: ../src/gui/main_window.cpp:1267
2678msgid ""
2679"The selected audio device was successfully opened but it is impossible to "
2680"read data from this device. In case it is a pluggable device it may be "
2681"sufficient to reconnect it. If not, or if it still is not accessible, please "
2682"check your audio setup."
2683msgstr ""
2684"Избраното аудио устройство (%s) е успешно заредено, но получаването на данни "
2685"от него е невъзможно. Ако устройството е външно, пробвайте да го закачите "
2686"отново. Ако това не помогне или устройството не е външно, проверете аудио "
2687"настройките."
2688
2689#: ../src/gui/main_window.cpp:1336
2690#, c-format
2691msgid "Added audio output device %s"
2692msgstr "Добавено е изходното аудио устройство %s"
2693
2694#: ../src/gui/main_window.cpp:1352
2695#, c-format
2696msgid "Removed audio output device %s"
2697msgstr "Изтрито е изходното аудио устройство %s"
2698
2699#: ../src/gui/main_window.cpp:1373
2700#, c-format
2701msgid "Error while opening audio output device %s"
2702msgstr "Грешка при достъпа да изходното аудио устройство %s"
2703
2704#: ../src/gui/main_window.cpp:1376
2705msgid "No incoming sound will be played."
2706msgstr "Няма да чувате звук."
2707
2708#: ../src/gui/main_window.cpp:1380
2709msgid ""
2710"Unable to open the selected audio device for playing. In case it is a "
2711"pluggable device it may be sufficient to reconnect it. If not, or if it "
2712"still is not accessible, please check your audio setup, the permissions and "
2713"that the device is not busy."
2714msgstr ""
2715"Не е възможно да се отвори избраното аудио устройство за изход на звук. Ако "
2716"устройството е външно, пробвайте да го закачите отново. Ако това не помогне "
2717"или устройството не е външно, проверете аудио настройките, правата за достъп "
2718"и дали устройството не е заето."
2719
2720#: ../src/gui/main_window.cpp:1384
2721msgid ""
2722"The selected audio device was successfully opened but it is impossible to "
2723"write data to this device. In case it is a pluggable device it may be "
2724"sufficient to reconnect it. If not, or if it still is not accessible, please "
2725"check your audio setup."
2726msgstr ""
2727"Избраното аудио устройство беше успешно отворено, но е невъзможно да се "
2728"записва с него. Ако устройството е външно, пробвайте да го закачите отново. "
2729"Ако това не помогне или устройството не е външно, проверете аудио "
2730"настройките."
2731
2732#: ../src/gui/main_window.cpp:1570
2733msgid "Video Settings"
2734msgstr "Видео настройки"
2735
2736#: ../src/gui/main_window.cpp:1597
2737msgid "Adjust brightness"
2738msgstr "Настройване на яркостта"
2739
2740#: ../src/gui/main_window.cpp:1618
2741msgid "Adjust whiteness"
2742msgstr "Настройване на нивото на бялото"
2743
2744#: ../src/gui/main_window.cpp:1639
2745msgid "Adjust color"
2746msgstr "Настройване на цветовете"
2747
2748#: ../src/gui/main_window.cpp:1660
2749msgid "Adjust contrast"
2750msgstr "Настройване на контраста"
2751
2752#: ../src/gui/main_window.cpp:1704
2753msgid "Audio Settings"
2754msgstr "Аудио настройки"
2755
2756#: ../src/gui/main_window.cpp:2345
2757msgid "_Retrieve Call"
2758msgstr "_Приемане на обаждане"
2759
2760#: ../src/gui/main_window.cpp:2358
2761msgid "_Hold Call"
2762msgstr "З_адържане на обаждането"
2763
2764#: ../src/gui/main_window.cpp:2390 ../src/gui/main_window.cpp:3181
2765msgid "Suspend _Audio"
2766msgstr "Сп_иране на звука"
2767
2768#: ../src/gui/main_window.cpp:2392 ../src/gui/main_window.cpp:3186
2769msgid "Suspend _Video"
2770msgstr "Спиране на _видеото"
2771
2772#: ../src/gui/main_window.cpp:2394
2773msgid "Resume _Audio"
2774msgstr "Пускане на _звука"
2775
2776#: ../src/gui/main_window.cpp:2396
2777msgid "Resume _Video"
2778msgstr "Пускане на _видеото"
2779
2780#: ../src/gui/main_window.cpp:2679 ../src/gui/main_window.cpp:2832
2781msgid "Reject"
2782msgstr "Отказване"
2783
2784#: ../src/gui/main_window.cpp:2681 ../src/gui/main_window.cpp:2831
2785msgid "Accept"
2786msgstr "Приемане"
2787
2788#: ../src/gui/main_window.cpp:2687 ../src/gui/main_window.cpp:2819
2789msgid "Incoming call from"
2790msgstr "Входящо обаждане от"
2791
2792#: ../src/gui/main_window.cpp:2705 ../src/gui/main_window.cpp:2822
2793msgid "Remote URI:"
2794msgstr "Отдалечен адрес:"
2795
2796#: ../src/gui/main_window.cpp:2717 ../src/gui/main_window.cpp:2824
2797msgid "Remote Application:"
2798msgstr "Отдалечена програма:"
2799
2800#: ../src/gui/main_window.cpp:2730 ../src/gui/main_window.cpp:2826
2801msgid "Account ID:"
2802msgstr "Идентификатор на регистрацията:"
2803
2804#: ../src/gui/main_window.cpp:2738
2805#, c-format
2806msgid "Call from %s"
2807msgstr "Обаждане от %s"
2808
2809#: ../src/gui/main_window.cpp:2947
2810#, c-format
2811msgid "Call Duration: %s\n"
2812msgstr "Продължителност на обаждането: %s\n"
2813
2814#: ../src/gui/main_window.cpp:2978
2815msgid "Transfer call to:"
2816msgstr "Прехвърляне на обаждане към:"
2817
2818#: ../src/gui/main_window.cpp:3030
2819msgid "No"
2820msgstr "Не"
2821
2822#: ../src/gui/main_window.cpp:3032
2823msgid "Yes"
2824msgstr "Да"
2825
2826#: ../src/gui/main_window.cpp:3043
2827msgid "Detected new audio input device:"
2828msgstr "Открито е ново входно аудио устройство:"
2829
2830#: ../src/gui/main_window.cpp:3047
2831msgid "Detected new audio output device:"
2832msgstr "Открито е ново изходно аудио устройство:"
2833
2834#: ../src/gui/main_window.cpp:3051
2835msgid "Detected new video input device:"
2836msgstr "Открито е ново входно видео устройство:"
2837
2838#: ../src/gui/main_window.cpp:3052 ../src/gui/preferences.cpp:926
2839msgid "Video Devices"
2840msgstr "Видео устройства"
2841
2842#: ../src/gui/main_window.cpp:3070
2843msgid "Do you want to use it as default device?"
2844msgstr "Искате ли стандартно да ползвате него?"
2845
2846#: ../src/gui/main_window.cpp:3138
2847msgid "_Chat"
2848msgstr "_Разговор"
2849
2850#: ../src/gui/main_window.cpp:3140
2851msgid "Ca_ll"
2852msgstr "_Набиране"
2853
2854#: ../src/gui/main_window.cpp:3140
2855msgid "Place a new call"
2856msgstr "Ново набиране"
2857
2858#: ../src/gui/main_window.cpp:3143
2859msgid "_Hang up"
2860msgstr "_Прекъсване"
2861
2862#: ../src/gui/main_window.cpp:3144
2863msgid "Terminate the current call"
2864msgstr "Прекратяване на текущото обаждане"
2865
2866#: ../src/gui/main_window.cpp:3150
2867msgid "A_dd Contact"
2868msgstr "_Добавяне на контакт"
2869
2870#: ../src/gui/main_window.cpp:3150
2871msgid "Add a contact to the roster"
2872msgstr "Добавяне на контакт към указателя"
2873
2874#: ../src/gui/main_window.cpp:3155
2875msgid "Find contacts"
2876msgstr "Търсене на контакт"
2877
2878#: ../src/gui/main_window.cpp:3162
2879msgid "Co_ntact"
2880msgstr "_Контакт"
2881
2882#: ../src/gui/main_window.cpp:3163
2883msgid "Act on selected contact"
2884msgstr "Действие с избрания контакт"
2885
2886#: ../src/gui/main_window.cpp:3169
2887msgid "H_old Call"
2888msgstr "З_адържане на обаждането"
2889
2890#: ../src/gui/main_window.cpp:3169 ../src/gui/main_window.cpp:3638
2891msgid "Hold the current call"
2892msgstr "Задържане на текущото обаждане"
2893
2894#: ../src/gui/main_window.cpp:3173
2895msgid "_Transfer Call"
2896msgstr "Пре_хвърляне на обаждане"
2897
2898#: ../src/gui/main_window.cpp:3174
2899msgid "Transfer the current call"
2900msgstr "Прехвърляне на текущото обаждане"
2901
2902#: ../src/gui/main_window.cpp:3182
2903msgid "Suspend or resume the audio transmission"
2904msgstr "Спиране или продължаване на предаването на аудио"
2905
2906#: ../src/gui/main_window.cpp:3187
2907msgid "Suspend or resume the video transmission"
2908msgstr "Спиране или продължаване на предаването на видео"
2909
2910#: ../src/gui/main_window.cpp:3194
2911msgid "Close the Ekiga window"
2912msgstr "Затваряне на прозореца на Ekiga"
2913
2914#: ../src/gui/main_window.cpp:3201 ../src/gui/statusicon.cpp:478
2915msgid "Quit"
2916msgstr "Спиране на програмата"
2917
2918#: ../src/gui/main_window.cpp:3207
2919msgid "_Configuration Assistant"
2920msgstr "_Помощник за настройване"
2921
2922#: ../src/gui/main_window.cpp:3208
2923msgid "Run the configuration assistant"
2924msgstr "Пускане на помощника за настройване"
2925
2926#: ../src/gui/main_window.cpp:3216
2927msgid "Edit your accounts"
2928msgstr "Редактиране на регистрации"
2929
2930#: ../src/gui/main_window.cpp:3222
2931msgid "Change your preferences"
2932msgstr "Промяна на настройките"
2933
2934#: ../src/gui/main_window.cpp:3227
2935msgid "_View"
2936msgstr "_Изглед"
2937
2938#: ../src/gui/main_window.cpp:3229
2939msgid "Con_tacts"
2940msgstr "_Контакти"
2941
2942#: ../src/gui/main_window.cpp:3229
2943msgid "View the contacts list"
2944msgstr "Преглед на списъка с контакти"
2945
2946#: ../src/gui/main_window.cpp:3234
2947msgid "_Dialpad"
2948msgstr "_Циферблат"
2949
2950#: ../src/gui/main_window.cpp:3234
2951msgid "View the dialpad"
2952msgstr "Показване на циферблата"
2953
2954#: ../src/gui/main_window.cpp:3239
2955msgid "_Call History"
2956msgstr "_История на обажданията"
2957
2958#: ../src/gui/main_window.cpp:3239
2959msgid "View the call history"
2960msgstr "Разглеждане на историята на обажданията"
2961
2962#: ../src/gui/main_window.cpp:3247
2963msgid "_Show Call Panel"
2964msgstr "_Показване на циферблата"
2965
2966#: ../src/gui/main_window.cpp:3255
2967msgid "_Local Video"
2968msgstr "_Локално видео"
2969
2970#: ../src/gui/main_window.cpp:3256
2971msgid "Local video image"
2972msgstr "Локално видео изображение"
2973
2974#: ../src/gui/main_window.cpp:3261
2975msgid "_Remote Video"
2976msgstr "_Отдалечено видео"
2977
2978#: ../src/gui/main_window.cpp:3262
2979msgid "Remote video image"
2980msgstr "Отдалечено видео изображение"
2981
2982#: ../src/gui/main_window.cpp:3267
2983msgid "_Picture-in-Picture"
2984msgstr "_Кадър в кадъра"
2985
2986#: ../src/gui/main_window.cpp:3268 ../src/gui/main_window.cpp:3274
2987msgid "Both video images"
2988msgstr "И двете видео изображения"
2989
2990#: ../src/gui/main_window.cpp:3273
2991msgid "Picture-in-Picture in Separate _Window"
2992msgstr "Кадър в кадъра в _отделни прозорци"
2993
2994#: ../src/gui/main_window.cpp:3281
2995msgid "Zoom in"
2996msgstr "Увеличаване"
2997
2998#: ../src/gui/main_window.cpp:3285
2999msgid "Zoom out"
3000msgstr "Намаляване"
3001
3002#: ../src/gui/main_window.cpp:3289
3003msgid "Normal size"
3004msgstr "Нормален размер"
3005
3006#: ../src/gui/main_window.cpp:3293
3007msgid "_Fullscreen"
3008msgstr "На _цял екран"
3009
3010#: ../src/gui/main_window.cpp:3293
3011msgid "Switch to fullscreen"
3012msgstr "Превключване към цял екран"
3013
3014#: ../src/gui/main_window.cpp:3301 ../src/gui/statusicon.cpp:466
3015msgid "Get help by reading the Ekiga manual"
3016msgstr "Помогнете си като прочетете ръководството на Ekiga"
3017
3018#: ../src/gui/main_window.cpp:3306 ../src/gui/statusicon.cpp:471
3019msgid "View information about Ekiga"
3020msgstr "Показване на информация за Ekiga"
3021
3022#: ../src/gui/main_window.cpp:3380
3023msgid ""
3024"Enter a URI on the left, and click this button to place a call or to hangup"
3025msgstr ""
3026"Въведете адрес вляво и натиснете този бутон, за да го наберете или да "
3027"прекъснете връзката"
3028
3029#: ../src/gui/main_window.cpp:3426
3030msgid "Contacts"
3031msgstr "Контакти"
3032
3033#: ../src/gui/main_window.cpp:3449
3034msgid "Dialpad"
3035msgstr "Циферблат"
3036
3037#: ../src/gui/main_window.cpp:3467
3038msgid "Call history"
3039msgstr "История на обажданията"
3040
3041#: ../src/gui/main_window.cpp:3575
3042msgid "Change the volume of your soundcard"
3043msgstr "Промяна на силата на звука"
3044
3045#: ../src/gui/main_window.cpp:3596
3046msgid "Change the color settings of your video device"
3047msgstr "Промяна на цветовите настройки на видео устройството"
3048
3049#: ../src/gui/main_window.cpp:3664
3050msgid "Ekiga"
3051msgstr "Ekiga"
3052
3053#. Translators: TX is a common abbreviation for "transmit".  As it
3054#. * is shown in a tooltip, there is no space constraint
3055#: ../src/gui/main_window.cpp:4269
3056#, c-format
3057msgid "TX: %dx%d "
3058msgstr "Вх.: %d×%d "
3059
3060#. Translators: RX is a common abbreviation for "receive".  As it
3061#. * is shown in a tooltip, there is no space constraint
3062#: ../src/gui/main_window.cpp:4274
3063#, c-format
3064msgid "RX: %dx%d "
3065msgstr "Изх.: %d×%d "
3066
3067#: ../src/gui/main_window.cpp:4276
3068#, c-format
3069msgid ""
3070"Lost packets: %.1f %%\n"
3071"Late packets: %.1f %%\n"
3072"Out of order packets: %.1f %%\n"
3073"Jitter buffer: %d ms%s%s%s"
3074msgstr ""
3075"Загубени пакети: %.1f %%\n"
3076"Закъснели пакети: %.1f %%\n"
3077"Непоследователни пакети: %.1f %%\n"
3078"Защитен буфер: %d ms%s%s%s"
3079
3080#: ../src/gui/main_window.cpp:4405
3081msgid "Prints debug messages in the console (level between 1 and 5)"
3082msgstr ""
3083"Показване на съобщенията за грешка в\n"
3084"                                       конзолата (нива между 1 и 5)"
3085
3086#: ../src/gui/main_window.cpp:4410
3087msgid "Prints user plane debug messages in the console (level between 1 and 4)"
3088msgstr ""
3089"Показване на потребителските съобщения за\n"
3090"                                       грешка в конзолата (нива между 1 и 4)"
3091
3092#: ../src/gui/main_window.cpp:4415
3093msgid "Makes Ekiga call the given URI"
3094msgstr "Кара Ekiga да набере дадения адрес"
3095
3096#: ../src/gui/main_window.cpp:4536
3097msgid "No usable audio plugin detected"
3098msgstr "Не беше открита използваема аудио приставка"
3099
3100#: ../src/gui/main_window.cpp:4537
3101msgid ""
3102"Ekiga didn't find any usable audio plugin. Make sure that your installation "
3103"is correct."
3104msgstr ""
3105"Ekiga не успя да открие използваема аудио приставка. Проверете дали "
3106"инсталацията ви е правилна."
3107
3108#: ../src/gui/main_window.cpp:4540
3109msgid "No usable audio codecs detected"
3110msgstr "Не беше открит използваем аудио кодер"
3111
3112#: ../src/gui/main_window.cpp:4541
3113msgid ""
3114"Ekiga didn't find any usable audio codec. Make sure that your installation "
3115"is correct."
3116msgstr ""
3117"Ekiga не успя да открие използваем аудио кодер. Проверете дали инсталацията "
3118"ви е правилна."
3119
3120#: ../src/gui/preferences.cpp:382
3121msgid "Play sound for new voice mails"
3122msgstr "Пускане на звук при нова гласова поща"
3123
3124#: ../src/gui/preferences.cpp:392
3125msgid "Play sound for new instant messages"
3126msgstr "Пускане на звук при ново съобщение"
3127
3128#: ../src/gui/preferences.cpp:467
3129msgid "_Full name:"
3130msgstr "П_ълно име:"
3131
3132#: ../src/gui/preferences.cpp:485
3133msgid "User Interface"
3134msgstr "Потребителски интерфейс"
3135
3136#: ../src/gui/preferences.cpp:487
3137msgid "Start _hidden"
3138msgstr "Стартиране в _скрито състояние"
3139
3140#: ../src/gui/preferences.cpp:489
3141msgid "Show offline _contacts"
3142msgstr "Показване на _изключените контакти"
3143
3144#: ../src/gui/preferences.cpp:494
3145msgid "Video Display"
3146msgstr "Видео"
3147
3148#: ../src/gui/preferences.cpp:496
3149msgid "Place windows displaying video _above other windows"
3150msgstr "Поставяне на прозорците за видео _над другите прозорци"
3151
3152#: ../src/gui/preferences.cpp:500
3153msgid "Network Settings"
3154msgstr "Настройки на мрежата"
3155
3156#: ../src/gui/preferences.cpp:502
3157msgid "Enable network _detection"
3158msgstr "Включване на _засичането на мрежата"
3159
3160#: ../src/gui/preferences.cpp:513
3161msgid "Call Forwarding"
3162msgstr "Прехвърляне на обаждания"
3163
3164#: ../src/gui/preferences.cpp:515
3165msgid "_Always forward calls to the given host"
3166msgstr "Обажданията _винаги да се прехвърлят към избрания хост"
3167
3168#: ../src/gui/preferences.cpp:515
3169msgid ""
3170"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
3171"specified in the protocol settings"
3172msgstr ""
3173"Ако е включено, всички входящи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста, "
3174"който е зададен в настройките на протокола."
3175
3176#: ../src/gui/preferences.cpp:517
3177msgid "Forward calls to the given host if _no answer"
3178msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост, ако _няма отговор"
3179
3180#: ../src/gui/preferences.cpp:517
3181msgid ""
3182"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
3183"specified in the protocol settings if you do not answer the call"
3184msgstr ""
3185"Ако е включено и не приемете входящо обаждане, то ще бъде прехвърляно към "
3186"хоста, който е зададен в настройките на протокола."
3187
3188#: ../src/gui/preferences.cpp:519
3189msgid "Forward calls to the given host if _busy"
3190msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост, ако е _заето"
3191
3192#: ../src/gui/preferences.cpp:519
3193msgid ""
3194"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
3195"specified in the protocol settings if you already are in a call or if you "
3196"are in Do Not Disturb mode"
3197msgstr ""
3198"Ако е включено и вече говорите с някой или сте в режим „Не ме безпокойте“, "
3199"входящите обаждания ще бъдат прехвърляни на хоста, който е зададен в "
3200"настройките на протокола."
3201
3202#: ../src/gui/preferences.cpp:523 ../src/gui/preferences.cpp:1365
3203msgid "Call Options"
3204msgstr "Настройки на обажданията"
3205
3206#. Add all the fields
3207#: ../src/gui/preferences.cpp:526
3208msgid "Timeout to reject or forward unanswered incoming calls (in seconds):"
3209msgstr ""
3210"Време, след което се прекъсват или прехвърлят неприетите обаждания (в "
3211"секунди):"
3212
3213#: ../src/gui/preferences.cpp:527
3214msgid "_Automatically answer incoming calls"
3215msgstr "_Автоматично отговаряне на входящите обаждания"
3216
3217#: ../src/gui/preferences.cpp:558
3218msgid "Ekiga Sound Events"
3219msgstr "Звукови събития на Ekiga"
3220
3221#: ../src/gui/preferences.cpp:596
3222msgid "A"
3223msgstr "Рег."
3224
3225#: ../src/gui/preferences.cpp:608
3226msgid "Event"
3227msgstr "Събитие"
3228
3229#: ../src/gui/preferences.cpp:620
3230msgid "Choose a sound"
3231msgstr "Избор на звук"
3232
3233#: ../src/gui/preferences.cpp:625
3234msgid "Wavefiles"
3235msgstr "Аудио файлове във формат wav"
3236
3237#: ../src/gui/preferences.cpp:634 ../src/gui/preferences.cpp:653
3238msgid "Play"
3239msgstr "Изпълнение"
3240
3241#: ../src/gui/preferences.cpp:674
3242msgid "String"
3243msgstr "Низ"
3244
3245#: ../src/gui/preferences.cpp:675
3246msgid "Tone"
3247msgstr "Тон"
3248
3249#: ../src/gui/preferences.cpp:676 ../src/gui/preferences.cpp:725
3250msgid "RFC2833"
3251msgstr "RFC2833"
3252
3253#: ../src/gui/preferences.cpp:677
3254msgid "Q.931"
3255msgstr "Q.931"
3256
3257#: ../src/gui/preferences.cpp:683 ../src/gui/preferences.cpp:735
3258msgid "Misc Settings"
3259msgstr "Разни настройки"
3260
3261#: ../src/gui/preferences.cpp:686 ../src/gui/preferences.cpp:740
3262msgid "Forward _URI:"
3263msgstr "_Адрес за прехвърляне:"
3264
3265#: ../src/gui/preferences.cpp:695
3266msgid "Advanced Settings"
3267msgstr "Допълнителни настройки"
3268
3269#. The toggles
3270#: ../src/gui/preferences.cpp:698
3271msgid "Enable H.245 _tunneling"
3272msgstr "Включване на _тунелиране по H.245"
3273
3274#: ../src/gui/preferences.cpp:700
3275msgid "Enable _early H.245"
3276msgstr "Включване на _ранния H.245"
3277
3278#: ../src/gui/preferences.cpp:702
3279msgid "Enable fast _start procedure"
3280msgstr "Включване на процедурата „_Бързо стартиране“"
3281
3282#: ../src/gui/preferences.cpp:702
3283msgid ""
3284"Connection will be established in Fast Start mode. Fast Start is a new way "
3285"to start calls faster that was introduced in H.323v2. It is not supported by "
3286"Netmeeting and using both Fast Start and H.245 Tunneling can crash some "
3287"versions of Netmeeting."
3288msgstr ""
3289"Връзката ще бъде осъществена в режим „Бързо набиране“. Това е нов начин за "
3290"по-бързо стартиране на обаждания представено в H.323v2. Не се поддържа от "
3291"Netmeeting. Ползването му, както и на тунелирането по H.245, може да забие "
3292"някои версии на Netmeeting"
3293
3294#: ../src/gui/preferences.cpp:708 ../src/gui/preferences.cpp:748
3295msgid "DTMF Mode"
3296msgstr "Режим за DTMF"
3297
3298#: ../src/gui/preferences.cpp:710 ../src/gui/preferences.cpp:750
3299msgid "_Send DTMF as:"
3300msgstr "_Изпращане на DTMF като:"
3301
3302#: ../src/gui/preferences.cpp:710 ../src/gui/preferences.cpp:750
3303msgid "This allows you to set the mode for DTMFs sending."
3304msgstr "Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF."
3305
3306#: ../src/gui/preferences.cpp:726
3307msgid "INFO"
3308msgstr "ИНФО"
3309
3310#: ../src/gui/preferences.cpp:737
3311msgid "_Outbound Proxy:"
3312msgstr "Изходящ _посредник:"
3313
3314#: ../src/gui/preferences.cpp:778
3315msgid "Ringing Device"
3316msgstr "Устройство за звънене"
3317
3318#: ../src/gui/preferences.cpp:778
3319msgid "Select the ringing audio device to use"
3320msgstr "Избор на аудио устройството за звънене"
3321
3322#: ../src/gui/preferences.cpp:780
3323msgid "Output device:"
3324msgstr "Изходно устройство:"
3325
3326#: ../src/gui/preferences.cpp:787 ../src/gui/preferences.cpp:932
3327msgid "Input device:"
3328msgstr "Входно устройство:"
3329
3330#. That button will refresh the device list
3331#: ../src/gui/preferences.cpp:792 ../src/gui/preferences.cpp:943
3332msgid "_Detect devices"
3333msgstr "_Откриване на устройствата"
3334
3335#: ../src/gui/preferences.cpp:792 ../src/gui/preferences.cpp:943
3336msgid "Click here to refresh the device list."
3337msgstr "Натиснете тук, за да опресните списъка с устройства."
3338
3339#: ../src/gui/preferences.cpp:911
3340msgid "PAL (Europe)"
3341msgstr "PAL (Европа)"
3342
3343#: ../src/gui/preferences.cpp:912
3344msgid "NTSC (America)"
3345msgstr "NTSC (Америка)"
3346
3347#: ../src/gui/preferences.cpp:913
3348msgid "SECAM (France)"
3349msgstr "SECAM (Франция)"
3350
3351#: ../src/gui/preferences.cpp:914
3352msgid "Auto"
3353msgstr "Автоматично"
3354
3355#. Video Channel
3356#: ../src/gui/preferences.cpp:936
3357msgid "Channel:"
3358msgstr "Канал:"
3359
3360#: ../src/gui/preferences.cpp:938
3361msgid "Size:"
3362msgstr "Размер:"
3363
3364#: ../src/gui/preferences.cpp:938
3365msgid "Select the transmitted video size"
3366msgstr "Избор на размера на предаваното видео"
3367
3368#: ../src/gui/preferences.cpp:940
3369msgid "Format:"
3370msgstr "Формат:"
3371
3372#: ../src/gui/preferences.cpp:967 ../src/gui/preferences.cpp:1006
3373#: ../src/gui/preferences.cpp:1394 ../src/gui/preferences.cpp:1405
3374msgid "Codecs"
3375msgstr "Кодери"
3376
3377#: ../src/gui/preferences.cpp:980 ../src/gui/preferences.cpp:1019
3378msgid "Settings"
3379msgstr "Настройки"
3380
3381#. Translators: the full sentence is Automatically adjust jitter buffer
3382#. between X and Y ms
3383#: ../src/gui/preferences.cpp:984
3384msgid "Enable silence _detection"
3385msgstr "_Засичане на тишина"
3386
3387#: ../src/gui/preferences.cpp:984
3388msgid "If enabled, use silence detection with the codecs supporting it."
3389msgstr "Засичане на тишина с кодерите, които поддържат тази възможност."
3390
3391#: ../src/gui/preferences.cpp:986
3392msgid "Enable echo can_celation"
3393msgstr "Премахване на _ехото"
3394
3395#: ../src/gui/preferences.cpp:986
3396msgid "If enabled, use echo cancelation."
3397msgstr "Автоматично махане на ехото."
3398
3399#: ../src/gui/preferences.cpp:988
3400msgid "Maximum _jitter buffer (in ms):"
3401msgstr "_Максимален защитен буфер (в ms):"
3402
3403#: ../src/gui/preferences.cpp:988
3404msgid "The maximum jitter buffer size for audio reception (in ms)."
3405msgstr "Максималният размер на защитния буфер за аудио приемане (в ms)."
3406
3407#. Translators: the full sentence is Keep a minimum video quality of X %
3408#: ../src/gui/preferences.cpp:1022
3409msgid "Picture Quality"
3410msgstr "Качество на картината"
3411
3412#: ../src/gui/preferences.cpp:1022
3413msgid ""
3414"Choose if you want to guarantee a minimum image quality (possibly leading to "
3415"dropped frames in order not to surpass the bitrate limit) or if you prefer "
3416"to keep the frame rate."
3417msgstr ""
3418"Какво искате да запазите: минималното качество на картината (може да доведе "
3419"до намаляване на честотата на кадрите) или честотата на кадрите (може да "
3420"доведе до намаляване на качеството на картината)."
3421
3422#: ../src/gui/preferences.cpp:1024
3423msgid "Maximum video _bitrate (in kbits/s):"
3424msgstr "Максимална широчина на лентата за _видеото (в kbits/s):"
3425
3426#: ../src/gui/preferences.cpp:1024
3427msgid ""
3428"The maximum video bitrate in kbits/s. The video quality and the effective "
3429"frame rate will be dynamically adjusted to keep the bitrate at the given "
3430"value."
3431msgstr ""
3432"Максимална широчина на лентата за видео в kbits/s. Качеството на видео "
3433"изображението и честотата на предаваните кадри ще бъде регулирана "
3434"автоматично по време на обаждането, за да се спази тази стойност."
3435
3436#: ../src/gui/preferences.cpp:1337
3437msgid "Ekiga Preferences"
3438msgstr "Настройки на Ekiga"
3439
3440#: ../src/gui/preferences.cpp:1355
3441msgid "General"
3442msgstr "Общи"
3443
3444#: ../src/gui/preferences.cpp:1356
3445msgid "Personal Data"
3446msgstr "Лични данни"
3447
3448#: ../src/gui/preferences.cpp:1361
3449msgid "General Settings"
3450msgstr "Общи настройки"
3451
3452#: ../src/gui/preferences.cpp:1370
3453msgid "Sound Events"
3454msgstr "Звукови събития"
3455
3456#: ../src/gui/preferences.cpp:1374
3457msgid "Protocols"
3458msgstr "Протоколи"
3459
3460#: ../src/gui/preferences.cpp:1376
3461msgid "SIP Settings"
3462msgstr "Настройки за SIP"
3463
3464#: ../src/gui/preferences.cpp:1381
3465msgid "H.323 Settings"
3466msgstr "Настройки за H.323"
3467
3468#. The player
3469#: ../src/gui/preferences.cpp:1387
3470msgid "Audio"
3471msgstr "Аудио"
3472
3473#: ../src/gui/preferences.cpp:1390 ../src/gui/preferences.cpp:1401
3474msgid "Devices"
3475msgstr "Устройства"
3476
3477#: ../src/gui/preferences.cpp:1399
3478msgid "Video"
3479msgstr "Видео"
3480
3481#: ../src/gui/statusicon.cpp:313
3482#, c-format
3483msgid "You have %d message"
3484msgid_plural "You have %d messages"
3485msgstr[0] "Имате %d съобщение"
3486msgstr[1] "Имате %d съобщения"
3487
3488#: ../src/gui/statusicon.cpp:418
3489msgid "The following accounts are inactive:"
3490msgstr "Следните регистрации не са включени:"
3491
3492#: ../src/gui/statusmenu.cpp:87
3493msgid "Online"
3494msgstr "На линия"
3495
3496#: ../src/gui/statusmenu.cpp:88
3497msgid "Away"
3498msgstr "Отсъства"
3499
3500#: ../src/gui/statusmenu.cpp:89
3501msgid "Do Not Disturb"
3502msgstr "Зает"
3503
3504#: ../src/gui/statusmenu.cpp:387
3505msgid "Custom message..."
3506msgstr "Потребителско съобщение…"
3507
3508#: ../src/gui/statusmenu.cpp:430
3509msgid "Clear"
3510msgstr "Изчистване"
3511
3512#. Build the dialog
3513#: ../src/gui/statusmenu.cpp:521 ../src/gui/statusmenu.cpp:671
3514msgid "Custom Message"
3515msgstr "Потребителско съобщение"
3516
3517#: ../src/gui/statusmenu.cpp:537
3518msgid "Delete custom messages:"
3519msgstr "Изтриване на потребителски съобщения:"
3520
3521#: ../src/gui/statusmenu.cpp:692
3522msgid "Define a custom message:"
3523msgstr "Ново потребителско съобщение:"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.