source: gnome/master/ekiga.master.bg.po @ 2107

Last change on this file since 2107 was 2107, checked in by Александър Шопов, 12 years ago

bug-buddy, dasher, seahorse, seahorse-plugins, gtkhtml, gnome-applets, libgnomekbd, gvfs, ekiga, gnome-panel: подадени в master

File size: 128.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation of ekiga po-file.
2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
4# This file is distributed under the same license as the ekiga package.
5# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@dir.bg>, 2004, 2005, 2006.
6# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2005.
7# Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2005, 2008
8# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2008, 2009.
9# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
10# Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2010.
11#
12msgid ""
13msgstr ""
14"Project-Id-Version: ekiga master\n"
15"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16"POT-Creation-Date: 2010-08-23 13:22+0300\n"
17"PO-Revision-Date: 2010-08-23 13:22+0300\n"
18"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
19"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
20"Language: bg\n"
21"MIME-Version: 1.0\n"
22"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
25
26#. Application name
27#: ../ekiga.desktop.in.in.h:1 ../src/gui/main_window.cpp:4382
28#: ../src/gui/main_window.cpp:4384
29msgid "Ekiga Softphone"
30msgstr "Телефон по Интернет (Ekiga)"
31
32#: ../ekiga.desktop.in.in.h:2
33msgid "IP Telephony, VoIP and Video Conferencing"
34msgstr "Телефония по IP, VoIP и видео конференции"
35
36# Не ми харесва, а не мога да измисля нищо по-подходящо.  Вариант е да
37# остане само „срещи“, но сякащ създава друго впечатление.  Шопов,
38# понеже ще го гледаш последен, а и знам, че ще измислиш нещо, разкарай
39# този коментар. ;)
40# Ивайло
41# Можеше да бъде и „лаф-моабет“ за колорит
42# ал_шопов
43#: ../ekiga.desktop.in.in.h:3
44msgid "Talk to and see people over the Internet"
45msgstr "Аудио и видео разговори по Интернет"
46
47#: ../ekiga.schemas.in.in.h:1
48msgid "0: 56kbps, 1: ISDN, 2: DSL128, 3: DSL512, 4: LAN, 5: Custom"
49msgstr ""
50"0: 56Kbps, 1: ISDN, 2: DSL128, 3: DSL512, 4: LAN, 5: Избрана от потребителя "
51"скорост"
52
53#: ../ekiga.schemas.in.in.h:2
54msgid ""
55"Allow Ekiga to fall back to software scaling the picture-in-picture if "
56"hardware support is not available. If this is set to false, Ekiga will not "
57"try to open the PIP if hardware support is not available."
58msgstr ""
59"Разрешаване на Ekiga да ползва софтуерно мащабиране при кадър в кадъра, ако "
60"не е налично хардуерно мащабиране. Ако това е лъжа, то Ekiga няма да се "
61"опитва да отвори кадър в кадъра, когато няма хардуерна поддръжка."
62
63#: ../ekiga.schemas.in.in.h:3
64msgid "Allow picture-in-picture software scaling"
65msgstr "Разрешаване на софтуерно мащабиране при кадър в кадъра"
66
67#: ../ekiga.schemas.in.in.h:4
68msgid "Alternative audio output device"
69msgstr "Допълнително изходно аудио устройство"
70
71#: ../ekiga.schemas.in.in.h:5
72msgid "Always forward calls to the given host"
73msgstr "Обажданията винаги да се прехвърлят към посочения хост"
74
75#: ../ekiga.schemas.in.in.h:6
76msgid "Audio input device"
77msgstr "Входно аудио устройство"
78
79#: ../ekiga.schemas.in.in.h:7
80msgid "Audio output device"
81msgstr "Изходно аудио устройство"
82
83#: ../ekiga.schemas.in.in.h:8
84msgid "Automatic answer"
85msgstr "Автоматичен отговор"
86
87#: ../ekiga.schemas.in.in.h:9 ../src/gui/preferences.cpp:526
88msgid ""
89"Automatically reject or forward incoming calls if no answer is given after "
90"the specified amount of time (in seconds)"
91msgstr ""
92"Автоматично отказване или прехвърляне на входящи обаждания, ако няма отговор "
93"в рамките на посочения брой секунди"
94
95#: ../ekiga.schemas.in.in.h:10
96msgid "Calls history"
97msgstr "История на обажданията"
98
99#: ../ekiga.schemas.in.in.h:11
100msgid "Change the main window panel section"
101msgstr "Промяна на секцията за основния панел"
102
103#: ../ekiga.schemas.in.in.h:12
104msgid ""
105"Connection will be established in Fast Start mode. Fast Start is a new way "
106"to start calls faster that was introduced in H.323v2. It is not supported by "
107"Netmeeting and using both Fast Start and H.245 Tunneling can crash some "
108"versions of Netmeeting"
109msgstr ""
110"Връзката ще бъде осъществена в режим „Бързо набиране“. Това е нов начин за "
111"по-бързо стартиране на обаждания представено в H.323v2. Не се поддържа от "
112"Netmeeting. Ползването му, както и на тунелирането по H.245, може да забие "
113"някои версии на Netmeeting"
114
115#: ../ekiga.schemas.in.in.h:13
116msgid "Contact long status"
117msgstr "Дълго състояние на контакта"
118
119#: ../ekiga.schemas.in.in.h:14
120msgid "Contact short status"
121msgstr "Кратко състояние на контакта"
122
123#: ../ekiga.schemas.in.in.h:15
124msgid "DTMF sending"
125msgstr "Изпращане на DTMF"
126
127#: ../ekiga.schemas.in.in.h:16
128msgid "Disable video hardware acceleration"
129msgstr "Изключване на хардуерното видео ускорение"
130
131#: ../ekiga.schemas.in.in.h:17 ../src/gui/main_window.cpp:3623
132msgid "Display images from your camera device"
133msgstr "Показване на изображения от камерата ви"
134
135#: ../ekiga.schemas.in.in.h:18
136msgid "Enable 'Fast Start'"
137msgstr "Включване на „Бързо набиране“"
138
139#: ../ekiga.schemas.in.in.h:19
140msgid "Enable H.245 tunneling"
141msgstr "Включване на тунелиране по H.245"
142
143#: ../ekiga.schemas.in.in.h:20
144msgid "Enable STUN network detection"
145msgstr "Включване на откриването на STUN"
146
147#: ../ekiga.schemas.in.in.h:21
148msgid "Enable early H.245"
149msgstr "Включване на ранен H.245"
150
151#: ../ekiga.schemas.in.in.h:22
152msgid "Enable echo cancelation"
153msgstr "Включване на премахването на ехото"
154
155#: ../ekiga.schemas.in.in.h:23
156msgid "Enable silence detection"
157msgstr "Включване на засичането на тишина"
158
159#: ../ekiga.schemas.in.in.h:24 ../src/gui/preferences.cpp:502
160msgid "Enable the automatic network setup resulting from the STUN test"
161msgstr "Включване на автоматичната настройка на мрежата от теста за STUN"
162
163#: ../ekiga.schemas.in.in.h:25
164msgid ""
165"Enter the number of seconds after which Ekiga should try refreshing the NAT "
166"binding when STUN is being used"
167msgstr ""
168"Въведете броя секунди, които Ekiga трябва да изчака преди обновяване на "
169"правилата за NAT при използване на STUN"
170
171#: ../ekiga.schemas.in.in.h:26 ../src/gui/preferences.cpp:469
172msgid "Enter your full name"
173msgstr "Въведете пълното си име"
174
175#: ../ekiga.schemas.in.in.h:27
176msgid "Forward calls to host"
177msgstr "Прехвърляне на обаждания към хост"
178
179#: ../ekiga.schemas.in.in.h:28
180msgid "Forward calls to the given host if busy"
181msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост при заето"
182
183#: ../ekiga.schemas.in.in.h:29
184msgid "Forward calls to the given host if no answer"
185msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост при липса на отговор"
186
187#: ../ekiga.schemas.in.in.h:30 ../src/gui/preferences.cpp:1022
188msgid "Frame Rate"
189msgstr "Честота на кадрите"
190
191#: ../ekiga.schemas.in.in.h:31
192msgid "Full name"
193msgstr "Пълно име"
194
195#: ../ekiga.schemas.in.in.h:32 ../src/gui/preferences.cpp:487
196msgid ""
197"If enabled, Ekiga will start hidden provided that the notification area is "
198"present in the GNOME panel"
199msgstr ""
200"Ако е включено и зоната за уведомяване на Gnome работи, Ekiga ще се стартира "
201"скрита"
202
203#: ../ekiga.schemas.in.in.h:33
204msgid ""
205"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
206"specified in the field below"
207msgstr ""
208"Ако е включено, всички входящи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста "
209"определен в полето долу"
210
211#: ../ekiga.schemas.in.in.h:34
212msgid ""
213"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
214"specified in the field below if you already are in a call or if you are in "
215"Do Not Disturb mode"
216msgstr ""
217"Ако е включено и вече сте отговорили на обаждане или сте в режим „Не ме "
218"безпокойте“, всички входящи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста "
219"определен в полето долу"
220
221#: ../ekiga.schemas.in.in.h:35
222msgid ""
223"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
224"specified in the field below if you do not answer the call"
225msgstr ""
226"Ако е включено, обажданията, на които не отговорите, ще бъдат прехвърлени "
227"към хоста, който е определен в полето долу"
228
229#: ../ekiga.schemas.in.in.h:36 ../src/gui/preferences.cpp:527
230msgid "If enabled, automatically answer incoming calls"
231msgstr "Ако е включено, на входящите обаждания ще се отговаря автоматично"
232
233#: ../ekiga.schemas.in.in.h:37 ../src/gui/preferences.cpp:489
234msgid "If enabled, offline contacts will be shown in the roster"
235msgstr "Ако е включено, изключените контакти ще се показват в указателя"
236
237#: ../ekiga.schemas.in.in.h:38
238msgid "If enabled, use echo cancelation"
239msgstr "Ако е включено, ехото се маха автоматично"
240
241#: ../ekiga.schemas.in.in.h:39
242msgid "If enabled, use silence detection with the codecs supporting it"
243msgstr "Ако е включено, тишината се засича с кодерите, които поддържат това"
244
245#: ../ekiga.schemas.in.in.h:40
246msgid "Kind of network selected in the assistant"
247msgstr "Вид мрежа избрана в помощника"
248
249#: ../ekiga.schemas.in.in.h:41
250msgid "LDAP servers"
251msgstr "Сървъри за LDAP"
252
253#: ../ekiga.schemas.in.in.h:42
254msgid "List of configured LDAP servers"
255msgstr "Списък с настроените сървъри за LDAP"
256
257#: ../ekiga.schemas.in.in.h:43
258msgid "List of folded groups in the roster"
259msgstr "Списък със затворените групи в указателя"
260
261#: ../ekiga.schemas.in.in.h:44
262msgid "Listen port"
263msgstr "Порт, на който да се слуша"
264
265#: ../ekiga.schemas.in.in.h:45
266msgid "Local video window size"
267msgstr "Големина на локалния видео прозорец"
268
269#: ../ekiga.schemas.in.in.h:46
270msgid "Maximum RX video bitrate"
271msgstr "Максимална широчина на лентата при получаване на видео"
272
273#: ../ekiga.schemas.in.in.h:47
274msgid "Maximum TX video bitrate"
275msgstr "Максимална широчина на лентата при изпращане на видео"
276
277#: ../ekiga.schemas.in.in.h:48
278msgid "Maximum jitter buffer"
279msgstr "Максимален защитен буфер"
280
281#: ../ekiga.schemas.in.in.h:49
282msgid "NAT Binding Timeout"
283msgstr "Максимално време за свързване към NAT"
284
285#: ../ekiga.schemas.in.in.h:50
286msgid "No answer timeout"
287msgstr "Време, след което се счита, че е нямало отговор"
288
289#: ../ekiga.schemas.in.in.h:51
290msgid "Outbound Proxy"
291msgstr "Изходящ посредник"
292
293#: ../ekiga.schemas.in.in.h:52 ../src/gui/preferences.cpp:496
294msgid "Place windows displaying video above other windows during calls"
295msgstr ""
296"Прозорците с видео картината да са над всички останали по време на обаждания"
297
298#: ../ekiga.schemas.in.in.h:53 ../src/gui/preferences.cpp:372
299msgid "Play busy tone"
300msgstr "Пускане на сигнал за заето"
301
302#: ../ekiga.schemas.in.in.h:54 ../src/gui/preferences.cpp:362
303msgid "Play ring tone"
304msgstr "Пускане на сигнал за звънене"
305
306#: ../ekiga.schemas.in.in.h:55 ../src/gui/preferences.cpp:352
307msgid "Play sound on incoming calls"
308msgstr "Пускане на звук при входящо обаждане"
309
310#: ../ekiga.schemas.in.in.h:56
311msgid "Play sound on new message"
312msgstr "Пускане на звук при ново съобщение"
313
314#: ../ekiga.schemas.in.in.h:57
315msgid "Play sound on new voice mail"
316msgstr "Пускане на звук при нова гласова поща"
317
318#: ../ekiga.schemas.in.in.h:58
319msgid "Position of the local video window"
320msgstr "Позицията на прозореца за локалната видео картина"
321
322#: ../ekiga.schemas.in.in.h:59
323msgid "Position on the screen of the address book window"
324msgstr "Позицията на екрана на прозореца с адресника"
325
326#: ../ekiga.schemas.in.in.h:60
327msgid "Position on the screen of the audio settings window"
328msgstr "Позицията на екрана на прозореца за аудио настройките"
329
330#: ../ekiga.schemas.in.in.h:61
331msgid "Position on the screen of the chat window"
332msgstr "Позицията на екрана на прозореца за съобщения"
333
334#: ../ekiga.schemas.in.in.h:62
335msgid "Position on the screen of the druid window"
336msgstr "Позиция на екрана за прозореца с помощника за настройките"
337
338#: ../ekiga.schemas.in.in.h:63
339msgid "Position on the screen of the log window"
340msgstr "Позицията на екрана на прозореца с журнала"
341
342#: ../ekiga.schemas.in.in.h:64
343msgid "Position on the screen of the main window"
344msgstr "Позицията на екрана на главния прозорец"
345
346#: ../ekiga.schemas.in.in.h:65
347msgid "Position on the screen of the preferences window"
348msgstr "Позицията на екрана на прозореца за настройките"
349
350#: ../ekiga.schemas.in.in.h:66
351msgid "Position on the screen of the video settings window"
352msgstr "Позицията на екрана за видео настройките"
353
354#: ../ekiga.schemas.in.in.h:67
355msgid "Remote video window position"
356msgstr "Позицията на прозореца за отдалечената видео картина"
357
358#: ../ekiga.schemas.in.in.h:68
359msgid "Remote video window size"
360msgstr "Размер на прозореца за отдалечената видео картина"
361
362#: ../ekiga.schemas.in.in.h:69
363msgid "Select an alternative audio output device to use for sound events."
364msgstr "Избор на алтернативно изходно аудио устройство за звуковите ефекти."
365
366#: ../ekiga.schemas.in.in.h:70 ../src/gui/preferences.cpp:787
367msgid "Select the audio input device to use"
368msgstr "Избор на входното аудио устройство"
369
370#: ../ekiga.schemas.in.in.h:71 ../src/gui/preferences.cpp:780
371msgid "Select the audio output device to use"
372msgstr "Избор на изходното аудио устройство"
373
374#: ../ekiga.schemas.in.in.h:72 ../src/gui/preferences.cpp:940
375msgid ""
376"Select the format for video cameras (does not apply to most USB cameras)"
377msgstr "Избор на формата за видео камерите (не важи за повечето камери с USB)"
378
379#: ../ekiga.schemas.in.in.h:73
380msgid ""
381"Select the transmitted video size: Small (QCIF 176x144) or Large (CIF "
382"352x288)"
383msgstr ""
384"Избор на размера на предаваната видео картина: нормален (QCIF 176x144) или "
385"голям (CIF 352x288)"
386
387#: ../ekiga.schemas.in.in.h:74 ../src/gui/preferences.cpp:932
388msgid ""
389"Select the video input device to use. If an error occurs when using this "
390"device a test picture will be transmitted."
391msgstr ""
392"Избор на входното видео устройство, което да се използва. Ако се появи "
393"грешка при използването на това устройство, ще се появи тестова картина."
394
395#: ../ekiga.schemas.in.in.h:75
396msgid "Show offline contacts"
397msgstr "Показване на изключените контакти"
398
399#: ../ekiga.schemas.in.in.h:76 ../src/gui/main_window.cpp:3252
400msgid "Show the call panel"
401msgstr "Показване таблото за набиране"
402
403#: ../ekiga.schemas.in.in.h:77
404msgid "Size of the address book window"
405msgstr "Размер на прозореца за адресника"
406
407#: ../ekiga.schemas.in.in.h:78
408msgid "Size of the audio settings window"
409msgstr "Размер на прозореца за аудио настройките"
410
411#: ../ekiga.schemas.in.in.h:79
412msgid "Size of the chat window"
413msgstr "Размер на прозореца за съобщения"
414
415#: ../ekiga.schemas.in.in.h:80
416msgid "Size of the druid window"
417msgstr "Размер на прозореца за помощника за настройките"
418
419#: ../ekiga.schemas.in.in.h:81
420msgid "Size of the preferences window"
421msgstr "Размер на прозореца с настройките"
422
423#: ../ekiga.schemas.in.in.h:82
424msgid "Size of the video settings window"
425msgstr "Размер на прозореца за видео настройките"
426
427#: ../ekiga.schemas.in.in.h:83
428msgid "Specify the software scaling algorithm"
429msgstr "Указване на алгоритъма за мащабиране"
430
431#: ../ekiga.schemas.in.in.h:84
432msgid ""
433"Specify the software scaling algorithm: 0: nearest neighbor, 1: nearest "
434"neighbor with box filter, 2: bilinear filtering, 3: hyperbolic filtering. "
435"Does not apply on windows systems."
436msgstr ""
437"Указване на алгоритъма за мащабиране: 0 — най-близък съсед, 1 — най-близък "
438"съсед с филтър по кутия, 2 — билинейно филтриране, 3 — хиперболично "
439"филтриране. Не се отнася за системите под Уиндоус."
440
441#: ../ekiga.schemas.in.in.h:85
442msgid "Start hidden"
443msgstr "Стартиране скрито"
444
445#: ../ekiga.schemas.in.in.h:86
446msgid "TCP port range"
447msgstr "Диапазон на портове по TCP"
448
449#: ../ekiga.schemas.in.in.h:87
450msgid "Temporal Spatial Trade Off"
451msgstr "Временен геометричен компромис"
452
453#: ../ekiga.schemas.in.in.h:88
454msgid "The Audio Codecs List"
455msgstr "Списък с аудио декодерите"
456
457#: ../ekiga.schemas.in.in.h:89 ../src/gui/preferences.cpp:737
458msgid "The SIP Outbound Proxy to use for outgoing calls"
459msgstr "Изходящият посредник за SIP за изходящите обаждания"
460
461#: ../ekiga.schemas.in.in.h:90
462msgid "The STUN Server"
463msgstr "Сървър за STUN"
464
465#: ../ekiga.schemas.in.in.h:91
466msgid ""
467"The STUN server to use for STUN Support. STUN is a technology that permits "
468"passage through some types of NAT gateway"
469msgstr ""
470"Сървърът за STUN позволява преминаването през някои видове шлюзове за NAT."
471
472#: ../ekiga.schemas.in.in.h:92
473msgid "The accounts list"
474msgstr "Списък с регистрациите"
475
476#: ../ekiga.schemas.in.in.h:93
477msgid "The audio codecs list"
478msgstr "Списък със аудио декодерите"
479
480#: ../ekiga.schemas.in.in.h:94
481msgid "The busy tone sound"
482msgstr "Звукът за заето"
483
484#: ../ekiga.schemas.in.in.h:95
485msgid ""
486"The chosen sound will be played at the end of calls or calling somebody who "
487"is busy, if enabled"
488msgstr ""
489"Избраният аудио файл ще бъде изпълняван след края на обажданията или когато "
490"се свързвате с някой, който е зает."
491
492#: ../ekiga.schemas.in.in.h:96
493msgid "The chosen sound will be played on incoming calls, if enabled"
494msgstr "Ако е включен, избраният звук ще се пуска при входящи обаждания"
495
496#: ../ekiga.schemas.in.in.h:97
497msgid ""
498"The chosen sound will be played when a new instant message is received, if "
499"enabled"
500msgstr ""
501"Ако е включен, избраният звук ще се пуска, когато получите ново бързо "
502"съобщение"
503
504#: ../ekiga.schemas.in.in.h:98
505msgid ""
506"The chosen sound will be played when a new voice mail is received, if enabled"
507msgstr ""
508"Ако е включен, избраният звук ще се пуска, когато се обаждате на някой."
509
510#: ../ekiga.schemas.in.in.h:99
511msgid "The chosen sound will be played when calling somebody, if enabled"
512msgstr "Ако е включен, избраният звук ще се пуска, когато се обаждате на някой"
513
514#: ../ekiga.schemas.in.in.h:100
515msgid "The default video view"
516msgstr "Стандартният видео изглед"
517
518#: ../ekiga.schemas.in.in.h:101
519msgid ""
520"The default video view (0: Local, 1: Remote, 2: Both layered, 3: Both with "
521"local video in a separate window, 4: Both)"
522msgstr ""
523"Стандартният видео изглед (0: локален; 1: отдалечен; 2: и двата, на слоеве; "
524"3: и двата, като локалното видео изображение е в отделен прозорец; 4: и "
525"двата)"
526
527#: ../ekiga.schemas.in.in.h:102
528msgid "The dial tone sound"
529msgstr "Звукът при набиране"
530
531#: ../ekiga.schemas.in.in.h:103
532msgid "The history of the 100 last calls"
533msgstr "История на последните 100 набрани номера"
534
535#: ../ekiga.schemas.in.in.h:104 ../src/gui/preferences.cpp:686
536#: ../src/gui/preferences.cpp:740
537msgid "The host where calls should be forwarded if call forwarding is enabled"
538msgstr ""
539"Хостът, към който обажданията трябва да бъдат прехвърляни, когато "
540"прехвърлянето е включено"
541
542#: ../ekiga.schemas.in.in.h:105
543msgid "The incoming call sound"
544msgstr "Звукът за входящо обаждане"
545
546#: ../ekiga.schemas.in.in.h:106
547msgid "The list of accounts to which Ekiga should register"
548msgstr "Списък на регистрациите, към които Ekiga трябва да се включи"
549
550#: ../ekiga.schemas.in.in.h:107
551msgid "The long status information"
552msgstr "Подробно описание на състоянието"
553
554#: ../ekiga.schemas.in.in.h:108
555msgid ""
556"The maximum RX video bitrate in kbit/s. This value will be signaled to the "
557"peer endpoint that can adjust (if it supports it) its TX bitrate if it is "
558"above the signaled value"
559msgstr ""
560"Максимална широчина на лентата за приемане на видео в kbit/s. Тази стойност "
561"ще бъде подадена на отсрещната страна, така че при възможност тя да промени "
562"широчината на лентата на предавания поток, когато тя е по-висока от "
563"подадената стойност."
564
565#: ../ekiga.schemas.in.in.h:109
566msgid ""
567"The maximum TX video bitrate in kbit/s. The video quality and the number of "
568"transmitted frames per second (depends on selected codec) will be "
569"dynamically adjusted above their minimum during calls to try to minimize the "
570"bandwidth to the given value"
571msgstr ""
572"Максимална широчина на лентата за предаваното видео в kbit/s. Качеството на "
573"видео изображенията и честотата на предаваните кадри ще бъде автоматично "
574"регулирана по време на обажданията, за да се минимизира широчината на "
575"ползваната лента до указаната стойност, без да се преминава под минимума "
576"(това зависи от използвания кодер)"
577
578#: ../ekiga.schemas.in.in.h:110
579msgid "The maximum jitter buffer size for audio reception (in ms)"
580msgstr "Максималният размер на защитния буфер за аудио приемане (в ms)"
581
582#: ../ekiga.schemas.in.in.h:111
583msgid ""
584"The maximum transmitted frame rate in frames/s. This rate may not be reached "
585"in case a minimum quality was configure via a TSTO value smaller than 31 and "
586"the bitrate selected is not sufficient to support this minimum quality"
587msgstr ""
588"Максималната честота кадри в секунда на излъчвания сигнал. Тя може да не "
589"бъде достигната, ако е зададено минимално графично качeство (стойност на "
590"ключа „TSTO“ под 31), а избраната честотна лента не стига."
591
592#: ../ekiga.schemas.in.in.h:112
593msgid "The new instant message sound"
594msgstr "Звукът за ново бързо съобщение"
595
596#: ../ekiga.schemas.in.in.h:113
597msgid "The new voice mail sound"
598msgstr "Звукът за нова гласова поща"
599
600#: ../ekiga.schemas.in.in.h:114
601msgid ""
602"The port to listen to for incoming connections. Ekiga needs to be restarted "
603"for the new value to take effect"
604msgstr ""
605"Порт за очакване на входящи връзки. Трябва да рестартирате Ekiga, за да може "
606"новата настройка да влезе в сила."
607
608#: ../ekiga.schemas.in.in.h:115
609msgid ""
610"The port to listen to for incoming connections. Ekiga needs to be restarted "
611"for the new value to take effect."
612msgstr ""
613"Порт за очакване на входящи връзки. Трябва да рестартирате Ekiga, за да може "
614"новата настройка да влезе в сила."
615
616#: ../ekiga.schemas.in.in.h:116
617msgid "The position of the local video window"
618msgstr "Позицията на прозореца за локалната видео картина"
619
620#: ../ekiga.schemas.in.in.h:117
621msgid "The position of the remote video window"
622msgstr "Позицията на прозореца за отдалечената видео картина"
623
624#: ../ekiga.schemas.in.in.h:118
625msgid ""
626"The range of TCP ports that Ekiga will use for the H.323 H.245 channel. This "
627"port range has no effect if both participants to the conference are using "
628"H.245 Tunneling."
629msgstr ""
630"Диапазон от портове по TCP, които Ekiga ще използва за канала H.245 за "
631"H.323. Този диапазон от портове няма никакво значение, ако и двамата "
632"участници в обаждането използват тунелиране на H.245."
633
634#: ../ekiga.schemas.in.in.h:119
635msgid "The range of UDP ports that Ekiga will use."
636msgstr "Обхватът от портове по UDP, които да се ползват от програмата"
637
638#: ../ekiga.schemas.in.in.h:120
639msgid "The short status information"
640msgstr "Кратко състояние на контакта"
641
642#: ../ekiga.schemas.in.in.h:121
643msgid "The size of the local video window"
644msgstr "Размерът на прозореца за локалния видео сигнал"
645
646#: ../ekiga.schemas.in.in.h:122
647msgid "The size of the remote video window"
648msgstr "Размерът на прозореца за отдалечената видео картина"
649
650#: ../ekiga.schemas.in.in.h:123
651msgid ""
652"The sound that will be played at the end of calls or when calling somebody "
653"who is busy, if enabled"
654msgstr ""
655"Ако е включено, е звукът, който ще се пуска в края на всяко обаждане или "
656"когато се обаждате на някой и ви дава заето"
657
658#: ../ekiga.schemas.in.in.h:124
659msgid "The sound that will be played on incoming calls, if enabled"
660msgstr "Ако е включено, е звукът, който ще се пуска при входящи обаждания"
661
662#: ../ekiga.schemas.in.in.h:125
663msgid "The sound that will be played when calling somebody, if enabled"
664msgstr ""
665"Ако е включено, е звукът, който ще се пуска, когато се обаждате на някой"
666
667#: ../ekiga.schemas.in.in.h:126
668msgid ""
669"The sound that will be played when there is a new instant message, if enabled"
670msgstr "Ако е включено, е звукът, който ще се пуска, при ново бързо съобщение"
671
672#: ../ekiga.schemas.in.in.h:127
673msgid ""
674"The sound that will be played when there is a new voice mail, if enabled"
675msgstr "Ако е включено, е звукът, който ще се пуска при нова гласова поща"
676
677#: ../ekiga.schemas.in.in.h:128 ../src/gui/preferences.cpp:936
678msgid "The video channel number to use (to select camera, tv or other sources)"
679msgstr ""
680"Номерът на видео канала, който да се използва (за избор на камера, телевизор "
681"или друг източник)"
682
683#: ../ekiga.schemas.in.in.h:129
684msgid "The video codecs list"
685msgstr "Списък със видео декодерите"
686
687#: ../ekiga.schemas.in.in.h:130
688msgid "The video view before having switched to fullscreen"
689msgstr "Видео изгледът преди превключване на цял екран"
690
691#: ../ekiga.schemas.in.in.h:131
692msgid ""
693"The video view before having switched to fullscreen (same values as "
694"video_view)"
695msgstr ""
696"Видео изгледът преди превключване на цял екран (същите възможни стойности "
697"като ключа „video_view“)"
698
699#: ../ekiga.schemas.in.in.h:132
700msgid "The zoom value"
701msgstr "Мащаб на увеличение"
702
703#: ../ekiga.schemas.in.in.h:133
704msgid ""
705"The zoom value in percent to apply to images displayed in the main GUI (can "
706"be 50, 100, or 200)"
707msgstr ""
708"Мащаб на изображенията, показвани в главния прозорец (възможни стойности: "
709"50, 100 или 200)"
710
711#: ../ekiga.schemas.in.in.h:134
712msgid ""
713"This allows you to set the mode for sending DTMFs. The values can be "
714"\"RFC2833\" (0), \"INFO\" (1)"
715msgstr ""
716"Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Валидните "
717"стойности са  „RFC2833“ (0) и „INFO“ (1)"
718
719#: ../ekiga.schemas.in.in.h:135
720msgid ""
721"This allows you to set the mode for sending DTMFs. The values can be \"String"
722"\" (0), \"Tone\" (1), \"RFC2833\" (2), \"Q.931\" (3) (default is \"String"
723"\"). Choosing other values than \"String\" disables the Text Chat"
724msgstr ""
725"Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Валидните "
726"стойности са „String“ (0), „Tone“ (1), „RFC2833“ (2), „Q.931“ (3) "
727"(стандартно е „String“ — низ). Ако изберете стойност различна от „String“, "
728"няма да можете да пращате текстови съобщения"
729
730#: ../ekiga.schemas.in.in.h:136 ../src/gui/preferences.cpp:698
731msgid ""
732"This enables H.245 Tunneling mode. In H.245 Tunneling mode H.245 messages "
733"are encapsulated into the H.225 channel (port 1720). This saves one TCP "
734"connection during calls. H.245 Tunneling was introduced in H.323v2 and "
735"Netmeeting does not support it. Using both Fast Start and H.245 Tunneling "
736"can crash some versions of Netmeeting."
737msgstr ""
738"Това включва тунелирането на H.245. В този режим съобщенията за H.245 се "
739"вграждат в канала за H.225 (порт 1720). Това спестява една връзка по TCP по "
740"време на обаждане. Тунелирането на H.245 бе въведено с H.323v2 и Netmeeting "
741"не го поддържа. Ползването едновременно на „Бързо набиране“ и тунелиране по "
742"H.245 може да забие някои версии на Netmeeting."
743
744#: ../ekiga.schemas.in.in.h:137 ../src/gui/preferences.cpp:700
745msgid "This enables H.245 early in the setup"
746msgstr "Това включва ранния H.245 при осъществяване на връзка"
747
748#: ../ekiga.schemas.in.in.h:138
749msgid ""
750"This key disables DirectX (on win32) and XVideo (on Linux) video hardware "
751"acceleration"
752msgstr ""
753"Този ключ изключва видео ускорението чрез DirectX (под Уиндоус) и XVideo "
754"(под Линукс)"
755
756#: ../ekiga.schemas.in.in.h:139
757msgid "UDP port range"
758msgstr "Диапазон на портове по UDP"
759
760#: ../ekiga.schemas.in.in.h:140
761msgid "Video channel"
762msgstr "Видео канал"
763
764#: ../ekiga.schemas.in.in.h:141
765msgid "Video format"
766msgstr "Видео формат"
767
768#: ../ekiga.schemas.in.in.h:142
769msgid "Video input device"
770msgstr "Входно видео устройство"
771
772#: ../ekiga.schemas.in.in.h:143
773msgid "Video preview"
774msgstr "Преглед на видеото"
775
776#: ../ekiga.schemas.in.in.h:144
777msgid "Video size"
778msgstr "Размер на видео картината"
779
780#: ../ekiga.schemas.in.in.h:145
781msgid ""
782"Whether to prefer to sustain the max. frame rate or lower it possibly in "
783"order to keep a minimum level of (spatial) quality for all frames. 0: "
784"Highest minimal quality, 31: lowest minimal quality"
785msgstr ""
786"Дали да се предпочита запазването на максималната честота на кадри или тя да "
787"си намали, за да се запази някакво минимално ниво на геометрично качество на "
788"всички кадри: 0 — най-високо минимално качество, 31 — най-ниско минимално "
789"качество"
790
791#: ../lib/engine/addressbook/contact-core.cpp:60
792msgid "_Find"
793msgstr "_Търсене"
794
795#: ../lib/engine/components/avahi/avahi-heap.cpp:129
796#: ../lib/engine/components/avahi/avahi-heap.cpp:383
797msgid "Neighbours"
798msgstr "Съседи"
799
800#: ../lib/engine/components/call-history/history-book.cpp:137
801#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/call-history-view-gtk.cpp:170
802msgid "Clear List"
803msgstr "Изчистване на списъка"
804
805#: ../lib/engine/components/call-history/history-contact.cpp:165
806msgid "Received"
807msgstr "Получени"
808
809#: ../lib/engine/components/call-history/history-contact.cpp:168
810msgid "Placed"
811msgstr "Набрани"
812
813#: ../lib/engine/components/call-history/history-contact.cpp:171
814msgid "Missed"
815msgstr "Пропуснати"
816
817#: ../lib/engine/components/gnome-session/gnome-session-main.cpp:157
818msgid "Call in progress"
819msgstr "В момента се провежда разговор"
820
821#: ../lib/engine/components/local-roster/local-cluster.cpp:82
822#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:117
823#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:339
824msgid "New contact"
825msgstr "Нов контакт"
826
827#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:118
828#: ../plugins/resource-list/rl-entry.cpp:141
829#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:102
830#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:144
831#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:176
832#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:143
833msgid "Unnamed"
834msgstr "Без име"
835
836#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:215
837#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:350
838#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:218
839#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:151
840#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:206
841#: ../src/gui/main_window.cpp:3210
842msgid "_Edit"
843msgstr "_Редактиране"
844
845#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:217
846#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:352
847#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:220
848#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:364
849#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:184
850#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:208
851msgid "_Remove"
852msgstr "_Премахване"
853
854#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:242
855#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:269
856msgid "Edit roster element"
857msgstr "Редактиране на елемент в указателя"
858
859#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:243
860msgid ""
861"Please fill in this form to change an existing element of ekiga's internal "
862"roster"
863msgstr ""
864"Попълнете този формуляр, за да промените съществуващ елемент във вътрешния "
865"указател на Ekiga"
866
867#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:245
868#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:235
869#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:427
870#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:395
871#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:314
872#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:267
873#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:272
874#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:169
875#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:526
876#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:227
877msgid "Name:"
878msgstr "Име:"
879
880#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:246
881#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:244
882#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:246
883#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:170
884#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:527
885#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:228
886msgid "Address:"
887msgstr "Адрес:"
888
889#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:247
890msgid "Is a preferred contact"
891msgstr "Предпочитан контакт"
892
893#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:249
894#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:274
895#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:528
896#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:230
897msgid "Choose groups:"
898msgstr "Избор на групи:"
899
900#: ../lib/engine/components/local-roster/local-roster-bridge.cpp:93
901#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:232
902msgid "Add to local roster"
903msgstr "Включване във вътрешния указател"
904
905#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:93
906msgid "Services"
907msgstr "Услуги"
908
909#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:94
910msgid "Echo test"
911msgstr "Тест за ехо"
912
913#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:95
914msgid "Conference room"
915msgstr "Конферентна стая"
916
917#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:96
918msgid "Call back test"
919msgstr "Тест за обратно повикване"
920
921#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:110
922msgid "Local roster"
923msgstr "Вътрешен указател"
924
925#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:127
926msgid "Rename"
927msgstr "Преименуване"
928
929#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:196
930msgid "Family"
931msgstr "Семейство"
932
933#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:197
934msgid "Friend"
935msgstr "Приятел"
936
937#. Translator: http://www.ietf.org/rfc/rfc4480.txt proposes several
938#. relationships between you and your contact; associate means
939#. someone who is at the same "level" than you.
940#.
941#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:202
942msgid "Associate"
943msgstr "Сътрудник"
944
945#. Translator: http://www.ietf.org/rfc/rfc4480.txt proposes several
946#. relationships between you and your contact; assistant means
947#. someone who is at a lower "level" than you.
948#.
949#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:207
950msgid "Assistant"
951msgstr "Помощник"
952
953#. Translator: http://www.ietf.org/rfc/rfc4480.txt proposes several
954#. relationships between you and your contact; supervisor means
955#. someone who is at a higher "level" than you.
956#.
957#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:212
958msgid "Supervisor"
959msgstr "Мениджър"
960
961#. Translator: http://www.ietf.org/rfc/rfc4480.txt proposes several
962#. relationships between you and your contact; self means yourself.
963#.
964#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:216
965msgid "Self"
966msgstr "Аз"
967
968#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:233
969msgid ""
970"Please fill in this form to add a new contact to ekiga's internal roster"
971msgstr ""
972"Попълнете този формуляр, за да добавите нов контакт във вътрешния указател "
973"на Ekiga"
974
975#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:250
976msgid "Put contact in groups:"
977msgstr "Поставяне на контактите в групи:"
978
979#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:412
980msgid "You supplied an unsupported address"
981msgstr "Въведохте неподдържан адрес"
982
983#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:414
984msgid "You already have a contact with this address!"
985msgstr "Вече има контакт с този адрес!"
986
987#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:425
988msgid "Rename group"
989msgstr "Преименуване на група"
990
991#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:426
992msgid "Please edit this group name"
993msgstr "Редактирайте името на тази група:"
994
995#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:131
996#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:230
997#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:234
998msgid "Call"
999msgstr "Набиране"
1000
1001#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:134
1002#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:231
1003#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:235
1004#: ../src/gui/main_window.cpp:2984
1005msgid "Transfer"
1006msgstr "Прехвърляне"
1007
1008#. Translators : The alias we are registering already exists : failure
1009#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:309
1010msgid "Duplicate alias"
1011msgstr "Повтарящ се псевдоним"
1012
1013#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:312
1014msgid "Bad username/password"
1015msgstr "Грешно име и/или парола"
1016
1017#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:315
1018#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:825
1019msgid "Transport error"
1020msgstr "Транспортна грешка"
1021
1022#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:326
1023#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:331
1024#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:832
1025msgid "Failed"
1026msgstr "Неуспех"
1027
1028#. translators : the result will look like :
1029#. * "registered (with 2 voice mail messages)"
1030#.
1031#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:209
1032#, c-format
1033msgid "%s (with %d voice mail message)"
1034msgid_plural "%s (with %d voice mail messages)"
1035msgstr[0] "%s (имате %d съобщение в гласовата поща)"
1036msgstr[1] "%s (имате %d съобщения в гласовата поща)"
1037
1038#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:342
1039#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:352
1040msgid "_Disable"
1041msgstr "_Изключване"
1042
1043#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:345
1044#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:356
1045msgid "_Enable"
1046msgstr "_Включване"
1047
1048#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:366
1049#: ../src/gui/assistant.cpp:716
1050msgid "Recharge the account"
1051msgstr "Презареждане на регистрация"
1052
1053#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:371
1054#: ../src/gui/assistant.cpp:728
1055msgid "Consult the balance history"
1056msgstr "Справка с баланса"
1057
1058#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:376
1059#: ../src/gui/assistant.cpp:740
1060msgid "Consult the call history"
1061msgstr "Справка с историята на обажданията"
1062
1063#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:391
1064#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:94
1065#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:262
1066msgid "Edit account"
1067msgstr "Редактиране на регистрация"
1068
1069#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:393
1070#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:95
1071#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:341
1072#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:312
1073#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:264
1074msgid "Please update the following fields:"
1075msgstr "Обновете следните полета:"
1076
1077#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:397
1078msgid "Registrar:"
1079msgstr "Регистър:"
1080
1081#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:399
1082msgid "Gatekeeper:"
1083msgstr "Сървър-портиер:"
1084
1085#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:400
1086#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:271
1087#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:174
1088msgid "User:"
1089msgstr "Потребителско име:"
1090
1091#. Translators:
1092#. * SIP knows two usernames: The name for the client ("User") and the name
1093#. * for the authentication procedure ("Authentication User")
1094#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:405
1095msgid "Authentication User:"
1096msgstr "Потребител за идентификация:"
1097
1098#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:406
1099#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:283
1100#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:173
1101msgid "Password:"
1102msgstr "Парола:"
1103
1104#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:407
1105msgid "Timeout:"
1106msgstr "Изтичане на времето:"
1107
1108#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:408
1109#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:139
1110#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:297
1111msgid "Enable Account"
1112msgstr "Включване на регистрацията"
1113
1114#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:434
1115#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:173
1116msgid "You did not supply a name for that account."
1117msgstr "Не сте въвели име за тази регистрация."
1118
1119#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:436
1120#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:175
1121msgid "You did not supply a host to register to."
1122msgstr "Не сте въвели името на сървъра за регистрацията"
1123
1124#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:438
1125#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:177
1126msgid "You did not supply a user name for that account."
1127msgstr "Не сте въвели потребителско име за тази регистрация."
1128
1129#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:440
1130#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:179
1131msgid "The timeout should have a bigger value."
1132msgstr "Стойността на времето трябва да е по-голяма."
1133
1134#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:486
1135msgid "Registered"
1136msgstr "Регистриран"
1137
1138#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:498
1139msgid "Unregistered"
1140msgstr "Нерегистриран"
1141
1142#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:508
1143msgid "Could not unregister"
1144msgstr "Регистрацията не може да се прекрати"
1145
1146#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:521
1147msgid "Could not register"
1148msgstr "Не може да се влезе в регистрацията"
1149
1150#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:530
1151msgid "Processing..."
1152msgstr "Обработване…"
1153
1154#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:74
1155msgid "_Add an Ekiga.net Account"
1156msgstr "_Регистрация в Ekiga.net"
1157
1158#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:76
1159msgid "_Add an Ekiga Call Out Account"
1160msgstr "_Регистрация в Ekiga за набиране към телефон"
1161
1162#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:78
1163msgid "_Add a SIP Account"
1164msgstr "_Регистрация за SIP"
1165
1166#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:80
1167msgid "_Add an H.323 Account"
1168msgstr "_Регистрация за H.323"
1169
1170#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:100
1171#: ../src/gui/assistant.cpp:596
1172msgid "Get an Ekiga.net SIP account"
1173msgstr "Регистриране към Ekiga за SIP"
1174
1175#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:103
1176#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:123
1177#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:133
1178msgid "_User:"
1179msgstr "Потребителско _име:"
1180
1181#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:105
1182#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:125
1183#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:135
1184msgid "_Password:"
1185msgstr "_Парола:"
1186
1187#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:110
1188#: ../src/gui/assistant.cpp:704
1189msgid "Get an Ekiga Call Out account"
1190msgstr "Регистриране към Ekiga за набиране към телефон"
1191
1192#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:114
1193msgid "_Account ID:"
1194msgstr "Идентификатор на _регистрацията:"
1195
1196#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:116
1197msgid "_PIN Code:"
1198msgstr "ПИ_Н:"
1199
1200#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:121
1201#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:131
1202#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:343
1203msgid "_Name:"
1204msgstr "_Име:"
1205
1206#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:122
1207msgid "_Gatekeeper:"
1208msgstr "_Сървър-портиер:"
1209
1210#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:126
1211#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:136
1212msgid "_Timeout:"
1213msgstr "Изтичане на _времето:"
1214
1215#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:132
1216msgid "_Registrar:"
1217msgstr "_Регистър:"
1218
1219#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:134
1220msgid "_Authentication User:"
1221msgstr "_Потребител за идентификация:"
1222
1223#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:406
1224msgid "Local user cleared the call"
1225msgstr "Локалният потребител изчисти обаждането"
1226
1227#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:409
1228#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:412
1229msgid "Local user rejected the call"
1230msgstr "Локалният потребител отказа обаждането"
1231
1232#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:415
1233msgid "Remote user cleared the call"
1234msgstr "Отдалеченият потребител изчисти обаждането"
1235
1236#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:418
1237msgid "Remote user rejected the call"
1238msgstr "Отдалеченият потребител отказа обаждането"
1239
1240#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:421
1241msgid "Remote user has stopped calling"
1242msgstr "Отдалеченият потребител спря обаждането"
1243
1244#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:424
1245msgid "Abnormal call termination"
1246msgstr "Необичайно прекъсване на обаждане"
1247
1248#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:427
1249#: ../src/gui/main_window.cpp:1497
1250msgid "Could not connect to remote host"
1251msgstr "Неуспех при свързване с отдалечен хост"
1252
1253#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:431
1254msgid "The Gatekeeper cleared the call"
1255msgstr "Сървърът-портиер изчисти обаждането"
1256
1257#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:434
1258msgid "User not found"
1259msgstr "Потребителят не е намерен"
1260
1261#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:437
1262msgid "Insufficient bandwidth"
1263msgstr "Недостатъчна скорост на връзката"
1264
1265#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:440
1266msgid "No common codec"
1267msgstr "Няма подходящ кодер"
1268
1269#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:443
1270msgid "Call forwarded"
1271msgstr "Обаждането е прехвърлено"
1272
1273#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:446
1274msgid "Security check failed"
1275msgstr "Грешка при проверката на сигурността"
1276
1277#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:449
1278msgid "Local user is busy"
1279msgstr "Локалният потребител е зает"
1280
1281#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:452
1282#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:458
1283msgid "Congested link to remote party"
1284msgstr "Задръстена линия към отсрещната страна"
1285
1286#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:455
1287msgid "Remote user is busy"
1288msgstr "Отдалеченият потребител е зает"
1289
1290#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:461
1291msgid "Remote host is offline"
1292msgstr "Отдалеченият хост е изключен"
1293
1294#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:467
1295msgid "User is not available"
1296msgstr "Потребителят не е достъпен"
1297
1298#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:478
1299msgid "Call completed"
1300msgstr "Обаждането завърши"
1301
1302#: ../lib/engine/components/opal/opal-call-manager.cpp:770
1303msgid ""
1304"Ekiga did not manage to configure your network settings automatically. You "
1305"can still use it, but you need to configure your network settings manually.\n"
1306"\n"
1307"Please see http://wiki.ekiga.org/index.php/Enable_port_forwarding_manually "
1308"for instructions"
1309msgstr ""
1310"Ekiga не успя да настрои мрежата автоматично. За да ползвате програмата, ще "
1311"трябва ръчно да въведете настройките.\n"
1312"\n"
1313"Инструкциите за това са на адрес: http://wiki.ekiga.org/index.php/"
1314"Enable_port_forwarding_manually"
1315
1316#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:255
1317#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:257
1318msgid "Message"
1319msgstr "Съобщение"
1320
1321#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:632
1322msgid "Bad request"
1323msgstr "Лоша заявка"
1324
1325#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:636
1326msgid "Payment required"
1327msgstr "Изисква се плащане"
1328
1329#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:640
1330msgid "Unauthorized"
1331msgstr "Липсва упълномощаване"
1332
1333#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:644
1334msgid "Forbidden, please check that username and password are correct"
1335msgstr "Забранено. Проверете дали потребителското име и паролата са правилни"
1336
1337#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:648
1338msgid "Timeout"
1339msgstr "Изтичане на времето"
1340
1341#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:652
1342msgid "Conflict"
1343msgstr "Има конфликт"
1344
1345#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:656
1346msgid "Temporarily unavailable"
1347msgstr "Временно недостъпна услуга"
1348
1349#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:660
1350msgid "Not acceptable"
1351msgstr "Не може да се приеме"
1352
1353#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:664
1354msgid "Illegal status code"
1355msgstr "Неправилен код за състояние"
1356
1357#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:668
1358msgid "Multiple choices"
1359msgstr "Множество избори"
1360
1361#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:672
1362msgid "Moved permanently"
1363msgstr "Преместен за постоянно"
1364
1365#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:676
1366msgid "Moved temporarily"
1367msgstr "Временно преместен"
1368
1369#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:680
1370msgid "Use proxy"
1371msgstr "Използване на сървър-посредник"
1372
1373#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:684
1374msgid "Alternative service"
1375msgstr "Алтернативна услуга"
1376
1377#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:688
1378msgid "Not found"
1379msgstr "Не е намерен"
1380
1381#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:692
1382msgid "Method not allowed"
1383msgstr "Непозволен метод"
1384
1385#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:696
1386msgid "Proxy authentication required"
1387msgstr "Изисква се идентификация към посредника"
1388
1389#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:700
1390msgid "Length required"
1391msgstr "Изисква се дължина"
1392
1393#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:704
1394msgid "Request entity too big"
1395msgstr "Заявеният обект е прекалено голям"
1396
1397#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:708
1398msgid "Request URI too long"
1399msgstr "Заявеният адрес е прекалено дълъг"
1400
1401#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:712
1402msgid "Unsupported media type"
1403msgstr "Неподдържан вид медия"
1404
1405#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:716
1406msgid "Unsupported URI scheme"
1407msgstr "Неподдържана схема на адрес"
1408
1409#. Translators:  The extension we are trying to register does not exist.
1410#. * Here extension is a specific "phone number", see
1411#. * http://en.wikipedia.org/wiki/Extension_(telephone)
1412#. * for more information
1413#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:724
1414msgid "Bad extension"
1415msgstr "Неправилен вътрешен номер"
1416
1417#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:728
1418msgid "Extension required"
1419msgstr "Изисква се вътрешен номер"
1420
1421#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:732
1422msgid "Interval too brief"
1423msgstr "Интервалът е прекалено кратък"
1424
1425#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:736
1426msgid "Loop detected"
1427msgstr "Засечено е зацикляне"
1428
1429#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:740
1430msgid "Too many hops"
1431msgstr "Прекалено много скокове"
1432
1433#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:744
1434msgid "Address incomplete"
1435msgstr "Непълен адрес"
1436
1437#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:748
1438msgid "Ambiguous"
1439msgstr "Нееднозначен"
1440
1441#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:752
1442msgid "Busy Here"
1443msgstr "Тук е зает"
1444
1445#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:756
1446msgid "Request terminated"
1447msgstr "Заявката е прекъсната"
1448
1449#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:760
1450msgid "Remote party host is offline"
1451msgstr "Отдалеченият хост е изключен"
1452
1453#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:764
1454msgid "Not acceptable here"
1455msgstr "Тук не може да се приеме"
1456
1457#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:768
1458msgid "Bad event"
1459msgstr "Лошо събитие"
1460
1461#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:772
1462msgid "Request pending"
1463msgstr "Чакаща заявка"
1464
1465#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:776
1466msgid "Undecipherable"
1467msgstr "Не може да се дешифрира"
1468
1469#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:780
1470msgid "Internal server error"
1471msgstr "Вътрешна грешка на сървъра"
1472
1473#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:784
1474msgid "Not implemented"
1475msgstr "Не е реализирано"
1476
1477#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:788
1478msgid "Bad gateway"
1479msgstr "Неправилен шлюз"
1480
1481#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:792
1482msgid "Service unavailable"
1483msgstr "Услугата е недостъпна"
1484
1485#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:796
1486msgid "Server timeout"
1487msgstr "Изтичане на времето за отговор от сървъра"
1488
1489#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:800
1490msgid "SIP version not supported"
1491msgstr "Версията на SIP не се поддържа"
1492
1493#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:804
1494msgid "Message too large"
1495msgstr "Съобщението е прекалено голямо"
1496
1497#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:808
1498msgid "Busy everywhere"
1499msgstr "Навсякъде е заето"
1500
1501#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:812
1502msgid "Decline"
1503msgstr "Отказ"
1504
1505#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:816
1506msgid "Does not exist anymore"
1507msgstr "Не съществува вече"
1508
1509#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:820
1510msgid "Globally not acceptable"
1511msgstr "Глобално неприемливо"
1512
1513#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:980
1514msgid "Could not send message"
1515msgstr "Грешка при изпращане на съобщението"
1516
1517#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:1077
1518#: ../src/gui/main_window.cpp:2824
1519#, c-format
1520msgid "Incoming call from %s"
1521msgstr "Входящо обаждане от %s"
1522
1523#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:1079
1524#, c-format
1525msgid "Incoming call"
1526msgstr "Входящо обаждане"
1527
1528#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:1085
1529#, c-format
1530msgid "In a call with %s"
1531msgstr "В момента говори с %s"
1532
1533#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:1087
1534#, c-format
1535msgid "In a call"
1536msgstr "В момента говори"
1537
1538#: ../lib/engine/gui/gtk-core/form-dialog-gtk.cpp:660
1539msgid "Advanced"
1540msgstr "Допълнителни"
1541
1542#: ../lib/engine/gui/gtk-core/codecsbox.cpp:478
1543msgid "Move selected codec priority upwards"
1544msgstr "Увеличаване на приоритета на кодер"
1545
1546#: ../lib/engine/gui/gtk-core/codecsbox.cpp:488
1547msgid "Move selected codec priority downwards"
1548msgstr "Намаляване на приоритета на кодер"
1549
1550#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/addressbook-window.cpp:670
1551msgid "Address Book"
1552msgstr "Адресник"
1553
1554#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/addressbook-window.cpp:686
1555#: ../src/gui/main_window.cpp:3159
1556msgid "Address _Book"
1557msgstr "_Адресник"
1558
1559#. This will add static and dynamic actions
1560#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/addressbook-window.cpp:695
1561msgid "_Action"
1562msgstr "_Действие"
1563
1564#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/addressbook-window.cpp:740
1565msgid "Category"
1566msgstr "Категория"
1567
1568#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/book-view-gtk.cpp:616
1569#: ../src/gui/assistant.cpp:1364
1570msgid "Full Name"
1571msgstr "Пълно име"
1572
1573#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/book-view-gtk.cpp:631
1574msgid "_Search Filter:"
1575msgstr "_Филтър за търсене:"
1576
1577#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/chat-area.cpp:247
1578msgid "says:"
1579msgstr "каза"
1580
1581#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/chat-area.cpp:370
1582msgid "Open link in browser"
1583msgstr "Отваряне на адреса в браузър"
1584
1585#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/chat-area.cpp:376
1586msgid "Copy link"
1587msgstr "Копиране на адреса"
1588
1589#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/chat-area.cpp:908
1590msgid "_Smile..."
1591msgstr "_Емотикон…"
1592
1593#. we can't do much here since we get the Chat as reference...
1594#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/chat-window.cpp:432
1595msgid "Chat Window"
1596msgstr "Прозорец за текстови съобщения"
1597
1598#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/roster-view-gtk.cpp:971
1599#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/roster-view-gtk.cpp:1006
1600msgid "Unsorted"
1601msgstr "Неподредено"
1602
1603#: ../lib/gui/gmdialog.c:331
1604msgid "Do not show this dialog again"
1605msgstr "Прозорецът да не се показва отново"
1606
1607#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:75
1608#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:907
1609#, c-format
1610msgid "%d user found"
1611msgid_plural "%d users found"
1612msgstr[0] "Открит е %d потребител"
1613msgstr[1] "Открити са %d потребители"
1614
1615#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:297
1616#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:138
1617msgid "New _Contact"
1618msgstr "Нов _контакт"
1619
1620#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:344
1621#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:323
1622msgid "VoIP _URI:"
1623msgstr "Адрес за _VoIP:"
1624
1625#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:345
1626#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:324
1627msgid "_Home phone:"
1628msgstr "_Домашен телефон:"
1629
1630#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:346
1631#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:325
1632msgid "_Office phone:"
1633msgstr "_Служебен телефон:"
1634
1635#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:347
1636#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:326
1637msgid "_Cell phone:"
1638msgstr "_Мобилен телефон:"
1639
1640#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:348
1641#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:327
1642msgid "_Pager:"
1643msgstr "_Пейджър:"
1644
1645#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:310
1646msgid "Edit contact"
1647msgstr "Редактиране на контакта"
1648
1649#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:364
1650msgid "Remove contact"
1651msgstr "Изтриване на контакт"
1652
1653#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:366
1654#, c-format
1655msgid "Are you sure you want to remove %s from the addressbook?"
1656msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете %s от адресника?"
1657
1658#: ../plugins/gstreamer/gst-audioinput.cpp:276
1659msgid "Audio test"
1660msgstr "Аудио тест"
1661
1662#: ../plugins/gstreamer/gst-audiooutput.cpp:328
1663msgid "Silent"
1664msgstr "Тишина"
1665
1666#: ../plugins/gstreamer/gst-videoinput.cpp:234
1667msgid "Video test"
1668msgstr "Видео тест"
1669
1670#. Translators: "Screencast" means the video input device will be your screen -- the other end will see your desktop
1671#: ../plugins/gstreamer/gst-videoinput.cpp:386
1672#: ../plugins/gstreamer/gst-videoinput.cpp:391
1673msgid "Crazy"
1674msgstr "Видео ефекти"
1675
1676#: ../plugins/gstreamer/gst-videoinput.cpp:391
1677msgid "Screencast"
1678msgstr "Работен плот"
1679
1680#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:414
1681#: ../plugins/resource-list/rl-entry-ref.cpp:132
1682#: ../plugins/resource-list/rl-entry.cpp:154
1683msgid "_Refresh"
1684msgstr "_Обновяване"
1685
1686#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:417
1687msgid "_Remove addressbook"
1688msgstr "_Премахване на адресник"
1689
1690#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:419
1691msgid "Addressbook _properties"
1692msgstr "_Настройки на адресник"
1693
1694#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:550
1695msgid "LDAP SASL Interaction"
1696msgstr "Взаимодействие с LDAP SASL"
1697
1698#. Translators, Howard explained : "Challenge" is a generic term
1699#. * in authentication. It's a prompt from the authentication mechanism
1700#. * for some type of credential. Exactly what kind of challenge and
1701#. * what kind of credential depends on the specific authentication
1702#. * mechanism. Since SASL is a generic interface, and can dynamically
1703#. * load arbitrary mechanisms, there's not much more specific you can
1704#. * say about it. You might google for "challenge response
1705#. * authentication" if you'd like more background context.
1706#.
1707#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:592
1708msgid "Challenge: "
1709msgstr "Предизвикателство:"
1710
1711#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:600
1712msgid "Interact"
1713msgstr "Взаимодействие"
1714
1715#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:667
1716msgid "Refreshing"
1717msgstr "Обновяване"
1718
1719#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:673
1720msgid "Could not initialize server"
1721msgstr "Сървърът не може да бъде инициализиран"
1722
1723#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:687 ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:732
1724msgid "LDAP Error: "
1725msgstr "Грешка в LDAP: "
1726
1727#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:741
1728msgid "Contacted server"
1729msgstr "Сървър, към който е връзката"
1730
1731#. patience == 0
1732#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:780
1733msgid "Could not connect to server"
1734msgstr "Неуспех при свързване със сървър"
1735
1736#. patience == 0
1737#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:828 ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:877
1738msgid "Could not search"
1739msgstr "Грешка при търсене"
1740
1741#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:836
1742msgid "Waiting for search results"
1743msgstr "Изчакване за резултати от търсенето"
1744
1745#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:929
1746msgid "Please edit the following fields"
1747msgstr "Редактирайте следните полета"
1748
1749#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:931
1750msgid "Book _Name"
1751msgstr "_Име на адресника"
1752
1753#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:932
1754msgid "Server _URI"
1755msgstr "_Адрес на сървър"
1756
1757#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:933
1758msgid "_Base DN"
1759msgstr "_Базов DN"
1760
1761#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:939
1762msgid "Subtree"
1763msgstr "Поддърво"
1764
1765#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:940
1766msgid "Single Level"
1767msgstr "Едно ниво"
1768
1769#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:941
1770msgid "_Search Scope"
1771msgstr "_Област на търсене:"
1772
1773#. Translators: DisplayName Attribute is the name of the LDAP
1774#. * attribute whose value will be used to name an addressbook entry.
1775#. * On Microsoft systems the actual attribute is literally named
1776#. * "DisplayName" (i.e., "the name that will be displayed") but on
1777#. * most LDAP servers it's "CommonName".
1778#.
1779#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:956
1780msgid "_DisplayName Attribute"
1781msgstr "_Показвано име (DisplayName)"
1782
1783#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:957
1784msgid "Call _Attributes"
1785msgstr "_Адреси за обаждане:"
1786
1787#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:959 ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:961
1788msgid "_Filter Template"
1789msgstr "_Шаблон на филтъра"
1790
1791#. Translators: Bind ID - In LDAP, the operation that begins an LDAP
1792#. * session and authenticates the user to the directory is called a
1793#. * Bind operation.  There are two types of Binds supported in the
1794#. * standard protocol - Simple Bind and SASL Bind.  Since both of
1795#. * them are used for authentication, both of them require some type
1796#. * of user ID as a parameter, and that is supplied here.  (Of
1797#. * course, the Bind ID can be left blank, in which case the session
1798#. * is anonymous / unauthenticated.)
1799#.
1800#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:972
1801msgid "Bind _ID"
1802msgstr "_Идентификатор за свързване"
1803
1804#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:973
1805msgid "_Password"
1806msgstr "_Парола"
1807
1808#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:974
1809msgid "Use TLS"
1810msgstr "Използване на TLS"
1811
1812#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:975
1813msgid "Use SASL"
1814msgstr "Използване на SASL"
1815
1816#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:989
1817msgid "SASL _Mechanism"
1818msgstr "_Механизъм на SASL"
1819
1820#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:999
1821msgid "Edit LDAP directory"
1822msgstr "Редактиране на директорията за LDAP"
1823
1824#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:1021
1825msgid "Please provide a Book Name for this directory\n"
1826msgstr "Укажете име на адресника за тази директория\n"
1827
1828#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:1024
1829msgid "Please provide a Server URI\n"
1830msgstr "Укажете адрес на сървъра\n"
1831
1832#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:1027
1833msgid "Please provide a DisplayName Attribute\n"
1834msgstr "Укажете показвано име\n"
1835
1836#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:1030
1837msgid "Please provide a Call Attribute\n"
1838msgstr "Укажете адрес за обаждане\n"
1839
1840#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:1033
1841msgid "Invalid Server URI\n"
1842msgstr "Неправилен адрес на сървъра\n"
1843
1844#: ../plugins/ldap/ldap-source.cpp:129
1845msgid "Add an LDAP Address Book"
1846msgstr "Добавяне на адресник по LDAP"
1847
1848#: ../plugins/ldap/ldap-source.cpp:131
1849msgid "Add the Ekiga.net Directory"
1850msgstr "Добавяне на адресника на Ekiga.net"
1851
1852#: ../plugins/ldap/ldap-source.cpp:151
1853msgid "Create LDAP directory"
1854msgstr "Създаване на директория LDAP"
1855
1856#: ../plugins/ldap/ldap-source.cpp:159
1857msgid "Ekiga.net Directory"
1858msgstr "Директорията Ekiga.net"
1859
1860#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:78
1861msgid "inactive"
1862msgstr "не е активен"
1863
1864#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:150
1865#, c-format
1866msgid "error connecting (%s)"
1867msgstr "грешка при свързване (%s)"
1868
1869#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:156
1870msgid "connecting"
1871msgstr "свързване"
1872
1873#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:200
1874msgid "authenticating"
1875msgstr "идентификация"
1876
1877#. FIXME: can't we report better?
1878#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:210
1879msgid "error connecting"
1880msgstr "грешка при свързване"
1881
1882#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:222
1883msgid "disconnected"
1884msgstr "изключен"
1885
1886#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:239
1887msgid "connected"
1888msgstr "свързан"
1889
1890#. FIXME: can't we report something better?
1891#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:245
1892msgid "error authenticating loudmouth account"
1893msgstr "грешка при идентифициране на регистрацията"
1894
1895#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:275
1896msgid "Server:"
1897msgstr "Сървър:"
1898
1899#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:279
1900msgid "Resource:"
1901msgstr "Ресурс:"
1902
1903#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:362 ../src/gui/accounts.cpp:690
1904msgid "Edit"
1905msgstr "Редактиране"
1906
1907#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-bank.cpp:118
1908msgid "_Add a jabber/XMPP account"
1909msgstr "_Регистрация за Джабър/XMPP"
1910
1911#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:210
1912msgid "Authorization to see your presence"
1913msgstr "Упълномощаване за виждане на състоянието"
1914
1915#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:214
1916#, c-format
1917msgid "%s asks the permission to see your presence, saying: \"%s\"."
1918msgstr ""
1919"Контактът %s иска разрешение да вижда състоянието ви. Спомена следното: „%s“."
1920
1921#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:218
1922#, c-format
1923msgid "%s asks the permission to see your presence."
1924msgstr "Контактът %s иска разрешение да вижда състоянието ви."
1925
1926#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:225
1927msgid "grant him/her the permission to see your presence"
1928msgstr "разрешаване на контакта да вижда състоянието ви"
1929
1930#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:226
1931msgid "refuse him/her the permission to see your presence"
1932msgstr "отказване на контакта да вижда състоянието ви"
1933
1934#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:227
1935msgid "decide later (also close or cancel this dialog)"
1936msgstr "вземане на решение по-късно (този прозорец ще бъде затворен)"
1937
1938#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:228
1939msgid "Your answer is: "
1940msgstr "Вашият отговор е: "
1941
1942#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:315
1943msgid "Add a roster element"
1944msgstr "Добавяне на елемент в указателя"
1945
1946#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:316
1947msgid "Please fill in this form to add a new element to the remote roster"
1948msgstr ""
1949"Попълнете този формуляр, за да добавите нов контакт в отдалечения указател"
1950
1951#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:318
1952msgid "Identifier:"
1953msgstr "Идентификатор:"
1954
1955#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:318
1956msgid "identifier@server"
1957msgstr "идентификатор@сървър"
1958
1959#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:156
1960#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:162
1961msgid "Ask him/her to see his/her status"
1962msgstr "Запитване за виждане на състоянието на контакта"
1963
1964#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:160
1965#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:172
1966msgid "Forbid him/her to see my status"
1967msgstr "Забрана за виждане на състоянието ми"
1968
1969#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:164
1970msgid "Ask him/her to see his/her status (pending)"
1971msgstr ""
1972"Запитване за виждане на състоянието на контакта (изчакване на разрешение)"
1973
1974#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:168
1975#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:173
1976msgid "Stop getting his/her status"
1977msgstr "Спиране на получаването на състоянието на контакта"
1978
1979#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:178
1980msgid "Start chat"
1981msgstr "Започване на разговор"
1982
1983#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:181
1984msgid "Continue chat"
1985msgstr "Продължаване на разговор"
1986
1987#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:270
1988msgid ""
1989"Please fill in this form to change an existing element of the remote roster"
1990msgstr ""
1991"Попълнете този формуляр, за да промените съществуващ елемент в отдалечения "
1992"указател"
1993
1994#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:102
1995msgid "New resource list"
1996msgstr "Нов списък с ресурси"
1997
1998#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:166
1999msgid "Add new resource-list"
2000msgstr "Добавяне на нов списък с ресурси"
2001
2002#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:167
2003msgid ""
2004"Please fill in this form to add a new contact list to ekiga's remote roster"
2005msgstr ""
2006"Попълнете този формуляр, за да добавите нов контакт в отдалечения указател "
2007"на Ekiga"
2008
2009#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:171
2010msgid "Writable:"
2011msgstr "С права за запис:"
2012
2013#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:172
2014msgid "Username:"
2015msgstr "Потребителско име:"
2016
2017#: ../plugins/resource-list/rl-entry-ref.cpp:53
2018msgid "Click to fetch"
2019msgstr "Натиснете за изтегляне"
2020
2021#: ../plugins/resource-list/rl-entry-ref.cpp:120
2022msgid "Distant contact"
2023msgstr "Отдалечен контакта"
2024
2025#: ../plugins/resource-list/rl-entry.cpp:197
2026msgid "Invalid server data"
2027msgstr "Неправилни данни от сървъра"
2028
2029#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:198
2030msgid "_Add a new contact"
2031msgstr "_Добавяне на нов контакт"
2032
2033#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:200
2034msgid "_Refresh contact list"
2035msgstr "_Обновяване на списъка с контакти"
2036
2037#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:202
2038msgid "Contact list _properties"
2039msgstr "_Настройки на списъка с контакти"
2040
2041#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:462
2042msgid "Edit contact list properties"
2043msgstr "Редактиране на настройките на списъка с контакти"
2044
2045#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:464
2046msgid "Please edit the following fields (no identifier means global)"
2047msgstr ""
2048"Редактирайте следните полета (липсата на идентификатор значи, че са глобални)"
2049
2050#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:467
2051msgid "Contact list's name"
2052msgstr "Име на списъка с контакти"
2053
2054#. "Document" used as a name -- uri point to the root of a document tree
2055#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:469
2056msgid "Document root"
2057msgstr "Корен на документа"
2058
2059#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:470
2060msgid "Identifier"
2061msgstr "Идентификатор"
2062
2063#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:471
2064msgid "Writable"
2065msgstr "С права за запис"
2066
2067#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:472
2068msgid "Server username"
2069msgstr "Потребителско име за сървъра"
2070
2071#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:473
2072msgid "Server password"
2073msgstr "Парола за сървъра"
2074
2075#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:512
2076msgid "Add a remote contact"
2077msgstr "Добавяне на отдалечен контакт"
2078
2079#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:513
2080msgid "Please fill in this form to create a new contact on a remote server"
2081msgstr ""
2082"Попълнете този формуляр, за да създадете нов контакт на отдалечения сървър"
2083
2084#: ../plugins/resource-list/rl-list.cpp:182
2085#, c-format
2086msgid "%s / List #%d"
2087msgstr "%s / Списък № %d"
2088
2089#: ../plugins/resource-list/rl-list.cpp:186
2090#, c-format
2091msgid "List #%d"
2092msgstr "Списък № %d"
2093
2094#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:224
2095msgid "Edit remote contact"
2096msgstr "Редактиране на отдалечения контакт"
2097
2098#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:225
2099msgid ""
2100"Please fill in this form to change an existing contact on a remote server"
2101msgstr ""
2102"Попълнете този формуляр, за да промените съществуващ контакт на отдалечения "
2103"сървър"
2104
2105#: ../src/gui/accounts.cpp:566
2106msgid "Account Name"
2107msgstr "Име на регистрацията"
2108
2109#: ../src/gui/accounts.cpp:567
2110msgid "Status"
2111msgstr "Състояние"
2112
2113#: ../src/gui/accounts.cpp:577 ../src/gui/accounts.cpp:619
2114msgid "Accounts"
2115msgstr "Регистрации"
2116
2117#: ../src/gui/accounts.cpp:591 ../src/gui/main_window.cpp:3220
2118msgid "_Accounts"
2119msgstr "_Регистрации"
2120
2121#: ../src/gui/accounts.cpp:595 ../src/gui/main_window.cpp:3303
2122msgid "_Help"
2123msgstr "Помо_щ"
2124
2125#: ../src/gui/accounts.cpp:622
2126msgid "Active"
2127msgstr "Включена"
2128
2129#: ../src/gui/accounts.cpp:684
2130msgid "Enable"
2131msgstr "Включване"
2132
2133#: ../src/gui/accounts.cpp:687
2134msgid "Disable"
2135msgstr "Изключване"
2136
2137#: ../src/gui/accounts.cpp:693
2138msgid "Remove"
2139msgstr "Премахване"
2140
2141#: ../src/gui/assistant.cpp:321
2142msgid ""
2143"This is the Ekiga general configuration assistant. The following steps will "
2144"set up Ekiga by asking a few simple questions.\n"
2145"\n"
2146"Once you have completed these steps, you can always change them later by "
2147"selecting Preferences in the Edit menu."
2148msgstr ""
2149"Това е помощникът за общите настройки на Ekiga. В следващите страници "
2150"програмата ще бъде настроена чрез няколко прости въпроса.\n"
2151"\n"
2152"След като веднъж сте настроили програмата, можете да промените настройките в "
2153"меню „Редактиране“ и в него — „Настройки“."
2154
2155#: ../src/gui/assistant.cpp:329
2156msgid "Welcome to Ekiga"
2157msgstr "Добре дошли в Ekiga"
2158
2159#: ../src/gui/assistant.cpp:353 ../src/gui/preferences.cpp:464
2160msgid "Personal Information"
2161msgstr "Лични данни"
2162
2163#. The user fields
2164#: ../src/gui/assistant.cpp:356
2165msgid "Please enter your first name and your surname:"
2166msgstr "Въведете името и фамилията си:"
2167
2168#: ../src/gui/assistant.cpp:365
2169msgid ""
2170"Your first name and surname will be used when connecting to other VoIP and "
2171"videoconferencing software."
2172msgstr ""
2173"Вашите име и фамилия ще бъдат използвани, когато се свързвате с други "
2174"програми за VoIP и видео конференция."
2175
2176#: ../src/gui/assistant.cpp:559
2177msgid "Ekiga.net Account"
2178msgstr "Регистрация в Ekiga.net"
2179
2180#: ../src/gui/assistant.cpp:561
2181msgid "Please enter your username:"
2182msgstr "Въведете вашето потребителско име:"
2183
2184#: ../src/gui/assistant.cpp:569
2185msgid "Please enter your password:"
2186msgstr "Въведете вашата парола:"
2187
2188#: ../src/gui/assistant.cpp:579
2189msgid ""
2190"The username and password are used to login to your existing account at the "
2191"ekiga.net free SIP service. If you do not have an ekiga.net SIP address yet, "
2192"you may first create an account below. This will provide a SIP address that "
2193"allows people to call you.\n"
2194"\n"
2195"You may skip this step if you use an alternative SIP service, or if you "
2196"would prefer to specify the login details later."
2197msgstr ""
2198"Потребителското ви име и паролата ви се използват, за да се регистрирате към "
2199"услугата за SIP към ekiga.net. Ако все още нямате адрес за SIP от ekiga.net, "
2200"можете да създадете такъв с възможностите по-долу. На такъв адрес ще може да "
2201"ви се обаждат.\n"
2202"Може да пропуснете тази стъпка, ако използвате различен сървър за SIP или "
2203"искате по-късно да попълните детайлите."
2204
2205#: ../src/gui/assistant.cpp:606
2206msgid "I do not want to sign up for the ekiga.net free service"
2207msgstr "Не искам да се регистрирам към безплатната услуга на ekiga.net"
2208
2209#: ../src/gui/assistant.cpp:669
2210msgid "Ekiga Call Out Account"
2211msgstr "Регистрация на Ekiga за набиране на телефон"
2212
2213#: ../src/gui/assistant.cpp:671
2214msgid "Please enter your account ID:"
2215msgstr "Въведете идентификатора на регистрацията си:"
2216
2217#: ../src/gui/assistant.cpp:679
2218msgid "Please enter your PIN code:"
2219msgstr "Въведете вашия ПИН:"
2220
2221#: ../src/gui/assistant.cpp:690
2222msgid ""
2223"You can make calls to regular phones and cell numbers worldwide using "
2224"Ekiga.\n"
2225"\n"
2226"To enable this, you need to do two things:\n"
2227"- First buy an account at the URL below.\n"
2228"- Then enter your account ID and PIN code.\n"
2229"The service will work only if your account is created using the URL in this "
2230"dialog.\n"
2231msgstr ""
2232"Можете да се обаждате на обикновени и мобилни телефони по целия свят като "
2233"използвате Ekiga.\n"
2234"\n"
2235"За да се възползвате от тази възможност, трябва да направите следното:\n"
2236" • Купете си регистрация на адреса посочен отдолу;\n"
2237" • Въведете идентификатора и ПИН-а на регистрацията си;\n"
2238"\n"
2239"Тази услуга работи, само ако регистрацията е направена чрез адреса в този "
2240"прозорец.\n"
2241
2242#: ../src/gui/assistant.cpp:750
2243msgid "I do not want to sign up for the Ekiga Call Out service"
2244msgstr ""
2245"Не искам да се регистрирам към услугата на Ekiga за набиране на телефон"
2246
2247#: ../src/gui/assistant.cpp:816 ../src/gui/assistant.cpp:1375
2248msgid "Connection Type"
2249msgstr "Вид на връзката"
2250
2251#. The connection type
2252#: ../src/gui/assistant.cpp:819
2253msgid "Please choose your connection type:"
2254msgstr "Изберете вида на вашата връзка:"
2255
2256#: ../src/gui/assistant.cpp:836
2257msgid "56k Modem"
2258msgstr "56k модем"
2259
2260#: ../src/gui/assistant.cpp:841
2261msgid "ISDN"
2262msgstr "ISDN"
2263
2264#: ../src/gui/assistant.cpp:846
2265msgid "DSL/Cable (128 kbit/s uplink)"
2266msgstr "DSL/кабелна (качване с 128 kbit/s)"
2267
2268#: ../src/gui/assistant.cpp:851
2269msgid "DSL/Cable (512 kbit/s uplink)"
2270msgstr "DSL/кабелна (качване с 512 kbit/s)"
2271
2272#: ../src/gui/assistant.cpp:856
2273msgid "LAN"
2274msgstr "LAN"
2275
2276#: ../src/gui/assistant.cpp:861
2277msgid "Keep current settings"
2278msgstr "Запазване на текущите настройки"
2279
2280#: ../src/gui/assistant.cpp:866
2281msgid ""
2282"The connection type will permit determining the best quality settings that "
2283"Ekiga will use during calls. You can later change the settings individually "
2284"in the preferences window."
2285msgstr ""
2286"Видът на връзката ще помогне за определяне на най-подходящите настройки на "
2287"качеството на звука и картината. По-късно можете да промените стойностите от "
2288"прозореца за настройки."
2289
2290#: ../src/gui/assistant.cpp:955 ../src/gui/main_window.cpp:3049
2291#: ../src/gui/main_window.cpp:3053 ../src/gui/preferences.cpp:770
2292msgid "Audio Devices"
2293msgstr "Аудио устройства"
2294
2295#: ../src/gui/assistant.cpp:957
2296msgid "Please choose the audio ringing device:"
2297msgstr "Изберете аудио устройството, което до звъни:"
2298
2299#: ../src/gui/assistant.cpp:977
2300msgid ""
2301"The audio ringing device is the device that will be used to play the ringing "
2302"sound on incoming calls."
2303msgstr ""
2304"Това е изходното аудио устройство, което ще се ползва за звънене при входящо "
2305"обаждане."
2306
2307#. ---
2308#: ../src/gui/assistant.cpp:988
2309msgid "Please choose the audio output device:"
2310msgstr "Изберете изходното аудио устройство:"
2311
2312#: ../src/gui/assistant.cpp:1008
2313msgid ""
2314"The audio output device is the device that will be used to play audio during "
2315"calls."
2316msgstr ""
2317"Това е изходното аудио устройство, което ще се ползва за звука при разговор."
2318
2319#. ---
2320#: ../src/gui/assistant.cpp:1019
2321msgid "Please choose the audio input device:"
2322msgstr "Изберете входното аудио устройство:"
2323
2324#: ../src/gui/assistant.cpp:1039
2325msgid ""
2326"The audio input device is the device that will be used to record your voice "
2327"during calls."
2328msgstr ""
2329"Това е входното аудио устройство, което ще се ползва за звука при разговор."
2330
2331#: ../src/gui/assistant.cpp:1139 ../src/gui/assistant.cpp:1412
2332msgid "Video Input Device"
2333msgstr "Входно видео устройство"
2334
2335#: ../src/gui/assistant.cpp:1141
2336msgid "Please choose your video input device:"
2337msgstr "Изберете входното видео устройство:"
2338
2339#: ../src/gui/assistant.cpp:1161
2340msgid ""
2341"The video input device is the device that will be used to capture video "
2342"during calls."
2343msgstr ""
2344"Това е входното видео устройство, което ще се ползва за изображението при "
2345"разговор."
2346
2347#: ../src/gui/assistant.cpp:1229 ../src/gui/assistant.cpp:1252
2348#: ../src/gui/assistant.cpp:1275 ../src/gui/preferences.cpp:812
2349#: ../src/gui/preferences.cpp:836 ../src/gui/preferences.cpp:858
2350msgid "No device found"
2351msgstr "Не беше открито устройство"
2352
2353#: ../src/gui/assistant.cpp:1306
2354msgid "Configuration Complete"
2355msgstr "Настройването приключи"
2356
2357#: ../src/gui/assistant.cpp:1308
2358msgid ""
2359"You have now finished the Ekiga configuration. All the settings can be "
2360"changed in the Ekiga preferences. Enjoy!"
2361msgstr ""
2362"Завършихте с настройките на Ekiga. Те могат да бъдат променяни в менюто за "
2363"настройки на Ekiga preferences."
2364
2365#: ../src/gui/assistant.cpp:1315
2366msgid "Configuration summary:"
2367msgstr "Обобщение на настройките:"
2368
2369#: ../src/gui/assistant.cpp:1385
2370msgid "Audio Ringing Device"
2371msgstr "Аудио устройство за звънене"
2372
2373#: ../src/gui/assistant.cpp:1394
2374msgid "Audio Output Device"
2375msgstr "Изходно аудио устройство"
2376
2377#: ../src/gui/assistant.cpp:1403
2378msgid "Audio Input Device"
2379msgstr "Входно аудио устройство"
2380
2381#: ../src/gui/assistant.cpp:1425
2382msgid "SIP URI"
2383msgstr "Адрес за SIP"
2384
2385#: ../src/gui/assistant.cpp:1437
2386msgid "Ekiga Call Out"
2387msgstr "Набиране на телефон с Ekiga"
2388
2389#: ../src/gui/assistant.cpp:1481
2390#, c-format
2391msgid "Ekiga Configuration Assistant (%d of %d)"
2392msgstr "Помощник за настройки (страница %d от %d)"
2393
2394#: ../src/gui/callbacks.cpp:78
2395msgid "Contributors:"
2396msgstr "Сътрудници:"
2397
2398#: ../src/gui/callbacks.cpp:90
2399msgid "Artwork:"
2400msgstr "Дизайн:"
2401
2402#: ../src/gui/callbacks.cpp:98
2403msgid "See AUTHORS file for full credits"
2404msgstr "За пълния списък погледнете файла AUTHORS"
2405
2406#: ../src/gui/callbacks.cpp:114
2407msgid ""
2408"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2409"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2410"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
2411"any later version. "
2412msgstr ""
2413"Тази програма (Ekiga) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/или "
2414"променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както е "
2415"публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
2416"ваше решение) по-късна версия."
2417
2418#: ../src/gui/callbacks.cpp:118
2419msgid ""
2420"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2421"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2422"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2423"more details. You should have received a copy of the GNU General Public "
2424"License along with this program; if not, write to the Free Software "
2425"Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
2426msgstr ""
2427"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
2428"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
2429"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU. "
2430"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
2431"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
2432"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
2433
2434#: ../src/gui/callbacks.cpp:125
2435msgid ""
2436"Ekiga is licensed under the GPL license and as a special exception, you have "
2437"permission to link or otherwise combine this program with the programs OPAL, "
2438"OpenH323 and PWLIB, and distribute the combination, without applying the "
2439"requirements of the GNU GPL to the OPAL, OpenH323 and PWLIB programs, as "
2440"long as you do follow the requirements of the GNU GPL for all the rest of "
2441"the software thus combined."
2442msgstr ""
2443"Ekiga е лицензирана под лиценза GPL и като специално изключение, имате "
2444"разрешение да свързвате или комбинирате тази програма с програмите OPAL, "
2445"OpenH323 и PWLIB, като разпространявате комбинацията без да прилагате "
2446"условията на GNU GPL към програмите OPAL, OpenH323 и PWLIB, стига да "
2447"следвате изискванията на GNU GPL за останалата част от така комбинирания "
2448"софтуер."
2449
2450#. Translators: Please write translator credits here, and
2451#. * separate names with \n
2452#: ../src/gui/callbacks.cpp:137
2453msgid "translator-credits"
2454msgstr ""
2455"Ясен Праматаров <turin@fsa-bg.org>\n"
2456"Владимир Петков <kaladan@gmail.com>\n"
2457"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
2458"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
2459"\n"
2460"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
2461"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
2462"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
2463
2464#: ../src/gui/callbacks.cpp:142
2465msgid ""
2466"Ekiga is full-featured SIP and H.323 compatible VoIP, IP-Telephony and "
2467"Videoconferencing application that allows you to make audio and video calls "
2468"to remote users with SIP and H.323 hardware or software."
2469msgstr ""
2470"Ekiga e многофункционална програма съвместима със SIP и H.323 за видео "
2471"конференции и телефония по VoIP и IP. Тя позволява да се осъществяват аудио "
2472"и видео връзки към отдалечени потребители, които имат хардуер или софтуер "
2473"поддържащи SIP или H.323."
2474
2475#: ../src/gui/callbacks.cpp:219
2476msgid "Unable to open help file."
2477msgstr "Файлът с помощта не може да бъде отворен."
2478
2479#: ../src/gui/dialpad.cpp:55
2480msgid "abc"
2481msgstr "абвг"
2482
2483#: ../src/gui/dialpad.cpp:56
2484msgid "def"
2485msgstr "дежз"
2486
2487#: ../src/gui/dialpad.cpp:57
2488msgid "ghi"
2489msgstr "ийкл"
2490
2491#: ../src/gui/dialpad.cpp:58
2492msgid "jkl"
2493msgstr "мноп"
2494
2495#: ../src/gui/dialpad.cpp:59
2496msgid "mno"
2497msgstr "рсту"
2498
2499#: ../src/gui/dialpad.cpp:60
2500msgid "pqrs"
2501msgstr "фхцч"
2502
2503#: ../src/gui/dialpad.cpp:61
2504msgid "tuv"
2505msgstr "шщъ"
2506
2507#: ../src/gui/dialpad.cpp:62
2508msgid "wxyz"
2509msgstr "ьюя"
2510
2511#: ../src/gui/main_window.cpp:611
2512#, c-format
2513msgid "A:%.1f/%.1f   V:%.1f/%.1f   FPS:%d/%d"
2514msgstr "А: %.1f/%.1f   В: %.1f/%.1f   К/сек.: %d/%d"
2515
2516#: ../src/gui/main_window.cpp:655
2517#, c-format
2518msgid "Connected with %s"
2519msgstr "Връзка с %s"
2520
2521#: ../src/gui/main_window.cpp:691 ../src/gui/main_window.cpp:3543
2522msgid "Standby"
2523msgstr "Изчакване"
2524
2525#: ../src/gui/main_window.cpp:750
2526msgid "Call on hold"
2527msgstr "Обаждането е задържано"
2528
2529#: ../src/gui/main_window.cpp:761
2530msgid "Call retrieved"
2531msgstr "Обаждането е получено"
2532
2533#: ../src/gui/main_window.cpp:776
2534#, c-format
2535msgid "Missed call from %s"
2536msgstr "Пропуснато обаждане от %s"
2537
2538#: ../src/gui/main_window.cpp:913
2539msgid "Error"
2540msgstr "Грешка"
2541
2542#: ../src/gui/main_window.cpp:986
2543msgid "Error while initializing video output"
2544msgstr "Грешка при инициализирането на видео изхода"
2545
2546#: ../src/gui/main_window.cpp:987
2547msgid "No video will be displayed on your machine during this call"
2548msgstr "По време на този разговор няма да се показва видео"
2549
2550#: ../src/gui/main_window.cpp:997
2551msgid ""
2552"There was an error opening or initializing the video output. Please verify "
2553"that no other application is using the accelerated video output."
2554msgstr ""
2555"Грешка при отварянето или инициализирането на видео изхода. Проверете дали "
2556"някоя друга програма не ползва ускорения видео изход."
2557
2558#: ../src/gui/main_window.cpp:999
2559msgid ""
2560"There was an error opening or initializing the video output. Please verify "
2561"that you are using a color depth of 24 or 32 bits per pixel."
2562msgstr ""
2563"Грешка при отварянето или инициализирането на видео изхода. Трябва да "
2564"ползвате дълбочина на цвят 24 или 32 бита на пиксел."
2565
2566#. Translators: This is a hotplug status
2567#: ../src/gui/main_window.cpp:1112
2568#, c-format
2569msgid "Added video input device %s"
2570msgstr "Добавено е входното видео устройство %s"
2571
2572#. Translators: This is a hotplug status
2573#: ../src/gui/main_window.cpp:1124
2574#, c-format
2575msgid "Removed video input device %s"
2576msgstr "Изтрито е входното видео устройство %s"
2577
2578#: ../src/gui/main_window.cpp:1141
2579#, c-format
2580msgid "Error while accessing video device %s"
2581msgstr "Грешка при достъпа до видео устройството %s"
2582
2583#: ../src/gui/main_window.cpp:1144
2584msgid "A moving logo will be transmitted during calls."
2585msgstr "По време на разговор ще се показва подвижно лого."
2586
2587#: ../src/gui/main_window.cpp:1148
2588msgid ""
2589"There was an error while opening the device. In case it is a pluggable "
2590"device it may be sufficient to reconnect it. If not, or if it still is not "
2591"accessible, please check your permissions and make sure that the appropriate "
2592"driver is loaded."
2593msgstr ""
2594"Имаше грешка при отваряне на устройството. Ако устройството е външно, "
2595"пробвайте да го закачите отново. В противен случай проверете правата за "
2596"достъп до файловете и дали е зареден правилният драйвер."
2597
2598#: ../src/gui/main_window.cpp:1152
2599msgid "Your video driver doesn't support the requested video format."
2600msgstr "Видео драйверът ви не поддържа избрания видео формат."
2601
2602#: ../src/gui/main_window.cpp:1156
2603msgid "Could not open the chosen channel."
2604msgstr "Избраният канал не може да бъде отворен."
2605
2606#: ../src/gui/main_window.cpp:1160
2607msgid ""
2608"Your driver doesn't seem to support any of the color formats supported by "
2609"Ekiga.\n"
2610" Please check your kernel driver documentation in order to determine which "
2611"Palette is supported."
2612msgstr ""
2613"Драйверът ви изглежда не поддържа никой от цветовите формати поддържани от "
2614"Ekiga.\n"
2615"Проверете документацията за драйвера в ядрото, за да разберете коя палитра "
2616"се поддържа."
2617
2618#: ../src/gui/main_window.cpp:1164
2619msgid "Error while setting the frame rate."
2620msgstr "Грешка при настройване на кадрите в секунда."
2621
2622#: ../src/gui/main_window.cpp:1168
2623msgid "Error while setting the frame size."
2624msgstr "Грешка при настройване размера на прозореца."
2625
2626#: ../src/gui/main_window.cpp:1173 ../src/gui/main_window.cpp:1277
2627#: ../src/gui/main_window.cpp:1394
2628msgid "Unknown error."
2629msgstr "Непозната грешка"
2630
2631#. Translators: This is a hotplug status
2632#: ../src/gui/main_window.cpp:1225
2633#, c-format
2634msgid "Added audio input device %s"
2635msgstr "Добавено е входното аудио устройство %s"
2636
2637#. Translators: This is a hotplug status
2638#: ../src/gui/main_window.cpp:1242
2639#, c-format
2640msgid "Removed audio input device %s"
2641msgstr "Изтрито е входното аудио устройство %s"
2642
2643#: ../src/gui/main_window.cpp:1259
2644#, c-format
2645msgid "Error while opening audio input device %s"
2646msgstr "Грешка при достъпа до входното видео устройство %s"
2647
2648#. Translators: This happens when there is an error with audio input:
2649#. * Nothing ("silence") will be transmitted
2650#: ../src/gui/main_window.cpp:1264
2651msgid "Only silence will be transmitted."
2652msgstr "Ще се предава само тишина."
2653
2654#: ../src/gui/main_window.cpp:1268
2655msgid ""
2656"Unable to open the selected audio device for recording. In case it is a "
2657"pluggable device it may be sufficient to reconnect it. If not, or if it "
2658"still is not accessible, please check your audio setup, the permissions and "
2659"that the device is not busy."
2660msgstr ""
2661"Не е възможно да се отвори избраното аудио устройство (%s) за запис. Ако "
2662"устройството е външно, пробвайте да го закачите отново. Ако това не помогне "
2663"или устройството не е външно, проверете аудио настройките, правата за достъп "
2664"и дали устройството не е заето."
2665
2666#: ../src/gui/main_window.cpp:1272
2667msgid ""
2668"The selected audio device was successfully opened but it is impossible to "
2669"read data from this device. In case it is a pluggable device it may be "
2670"sufficient to reconnect it. If not, or if it still is not accessible, please "
2671"check your audio setup."
2672msgstr ""
2673"Избраното аудио устройство (%s) е успешно заредено, но получаването на данни "
2674"от него е невъзможно. Ако устройството е външно, пробвайте да го закачите "
2675"отново. Ако това не помогне или устройството не е външно, проверете аудио "
2676"настройките."
2677
2678#: ../src/gui/main_window.cpp:1341
2679#, c-format
2680msgid "Added audio output device %s"
2681msgstr "Добавено е изходното аудио устройство %s"
2682
2683#: ../src/gui/main_window.cpp:1357
2684#, c-format
2685msgid "Removed audio output device %s"
2686msgstr "Изтрито е изходното аудио устройство %s"
2687
2688#: ../src/gui/main_window.cpp:1378
2689#, c-format
2690msgid "Error while opening audio output device %s"
2691msgstr "Грешка при достъпа да изходното аудио устройство %s"
2692
2693#: ../src/gui/main_window.cpp:1381
2694msgid "No incoming sound will be played."
2695msgstr "Няма да чувате звук."
2696
2697#: ../src/gui/main_window.cpp:1385
2698msgid ""
2699"Unable to open the selected audio device for playing. In case it is a "
2700"pluggable device it may be sufficient to reconnect it. If not, or if it "
2701"still is not accessible, please check your audio setup, the permissions and "
2702"that the device is not busy."
2703msgstr ""
2704"Не е възможно да се отвори избраното аудио устройство за изход на звук. Ако "
2705"устройството е външно, пробвайте да го закачите отново. Ако това не помогне "
2706"или устройството не е външно, проверете аудио настройките, правата за достъп "
2707"и дали устройството не е заето."
2708
2709#: ../src/gui/main_window.cpp:1389
2710msgid ""
2711"The selected audio device was successfully opened but it is impossible to "
2712"write data to this device. In case it is a pluggable device it may be "
2713"sufficient to reconnect it. If not, or if it still is not accessible, please "
2714"check your audio setup."
2715msgstr ""
2716"Избраното аудио устройство беше успешно отворено, но е невъзможно да се "
2717"записва с него. Ако устройството е външно, пробвайте да го закачите отново. "
2718"Ако това не помогне или устройството не е външно, проверете аудио "
2719"настройките."
2720
2721#: ../src/gui/main_window.cpp:1575
2722msgid "Video Settings"
2723msgstr "Видео настройки"
2724
2725#: ../src/gui/main_window.cpp:1602
2726msgid "Adjust brightness"
2727msgstr "Настройване на яркостта"
2728
2729#: ../src/gui/main_window.cpp:1623
2730msgid "Adjust whiteness"
2731msgstr "Настройване на нивото на бялото"
2732
2733#: ../src/gui/main_window.cpp:1644
2734msgid "Adjust color"
2735msgstr "Настройване на цветовете"
2736
2737#: ../src/gui/main_window.cpp:1665
2738msgid "Adjust contrast"
2739msgstr "Настройване на контраста"
2740
2741#: ../src/gui/main_window.cpp:1709
2742msgid "Audio Settings"
2743msgstr "Аудио настройки"
2744
2745#: ../src/gui/main_window.cpp:2350
2746msgid "_Retrieve Call"
2747msgstr "_Приемане на обаждане"
2748
2749#: ../src/gui/main_window.cpp:2363 ../src/gui/main_window.cpp:3174
2750msgid "H_old Call"
2751msgstr "З_адържане на обаждането"
2752
2753#: ../src/gui/main_window.cpp:2395 ../src/gui/main_window.cpp:3186
2754msgid "Suspend _Audio"
2755msgstr "Сп_иране на звука"
2756
2757#: ../src/gui/main_window.cpp:2397 ../src/gui/main_window.cpp:3191
2758msgid "Suspend _Video"
2759msgstr "Спиране на _видеото"
2760
2761#: ../src/gui/main_window.cpp:2399
2762msgid "Resume _Audio"
2763msgstr "Пускане на _звука"
2764
2765#: ../src/gui/main_window.cpp:2401
2766msgid "Resume _Video"
2767msgstr "Пускане на _видеото"
2768
2769#: ../src/gui/main_window.cpp:2684 ../src/gui/main_window.cpp:2837
2770msgid "Reject"
2771msgstr "Отказване"
2772
2773#: ../src/gui/main_window.cpp:2686 ../src/gui/main_window.cpp:2836
2774msgid "Accept"
2775msgstr "Приемане"
2776
2777#: ../src/gui/main_window.cpp:2692
2778msgid "Incoming call from"
2779msgstr "Входящо обаждане от"
2780
2781#: ../src/gui/main_window.cpp:2710 ../src/gui/main_window.cpp:2827
2782msgid "Remote URI:"
2783msgstr "Отдалечен адрес:"
2784
2785#: ../src/gui/main_window.cpp:2722 ../src/gui/main_window.cpp:2829
2786msgid "Remote Application:"
2787msgstr "Отдалечена програма:"
2788
2789#: ../src/gui/main_window.cpp:2735 ../src/gui/main_window.cpp:2831
2790msgid "Account ID:"
2791msgstr "Идентификатор на регистрацията:"
2792
2793#: ../src/gui/main_window.cpp:2743
2794#, c-format
2795msgid "Call from %s"
2796msgstr "Обаждане от %s"
2797
2798#: ../src/gui/main_window.cpp:2952
2799#, c-format
2800msgid "Call Duration: %s\n"
2801msgstr "Продължителност на обаждането: %s\n"
2802
2803#: ../src/gui/main_window.cpp:2983
2804msgid "Transfer call to:"
2805msgstr "Прехвърляне на обаждане към:"
2806
2807#: ../src/gui/main_window.cpp:3035
2808msgid "No"
2809msgstr "Не"
2810
2811#: ../src/gui/main_window.cpp:3037
2812msgid "Yes"
2813msgstr "Да"
2814
2815#: ../src/gui/main_window.cpp:3048
2816msgid "Detected new audio input device:"
2817msgstr "Открито е ново входно аудио устройство:"
2818
2819#: ../src/gui/main_window.cpp:3052
2820msgid "Detected new audio output device:"
2821msgstr "Открито е ново изходно аудио устройство:"
2822
2823#: ../src/gui/main_window.cpp:3056
2824msgid "Detected new video input device:"
2825msgstr "Открито е ново входно видео устройство:"
2826
2827#: ../src/gui/main_window.cpp:3057 ../src/gui/preferences.cpp:926
2828msgid "Video Devices"
2829msgstr "Видео устройства"
2830
2831#: ../src/gui/main_window.cpp:3075
2832msgid "Do you want to use it as default device?"
2833msgstr "Искате ли стандартно да ползвате него?"
2834
2835#: ../src/gui/main_window.cpp:3143
2836msgid "_Chat"
2837msgstr "_Разговор"
2838
2839#: ../src/gui/main_window.cpp:3145
2840msgid "Ca_ll"
2841msgstr "_Набиране"
2842
2843#: ../src/gui/main_window.cpp:3145
2844msgid "Place a new call"
2845msgstr "Ново набиране"
2846
2847#: ../src/gui/main_window.cpp:3148
2848msgid "_Hang up"
2849msgstr "_Прекъсване"
2850
2851#: ../src/gui/main_window.cpp:3149
2852msgid "Terminate the current call"
2853msgstr "Прекратяване на текущото обаждане"
2854
2855#: ../src/gui/main_window.cpp:3155
2856msgid "A_dd Contact"
2857msgstr "_Добавяне на контакт"
2858
2859#: ../src/gui/main_window.cpp:3155
2860msgid "Add a contact to the roster"
2861msgstr "Добавяне на контакт към указателя"
2862
2863#: ../src/gui/main_window.cpp:3160
2864msgid "Find contacts"
2865msgstr "Търсене на контакт"
2866
2867#: ../src/gui/main_window.cpp:3167
2868msgid "Co_ntact"
2869msgstr "_Контакт"
2870
2871#: ../src/gui/main_window.cpp:3168
2872msgid "Act on selected contact"
2873msgstr "Действие с избрания контакт"
2874
2875#: ../src/gui/main_window.cpp:3174 ../src/gui/main_window.cpp:3643
2876msgid "Hold the current call"
2877msgstr "Задържане на текущото обаждане"
2878
2879#: ../src/gui/main_window.cpp:3178
2880msgid "_Transfer Call"
2881msgstr "Пре_хвърляне на обаждане"
2882
2883#: ../src/gui/main_window.cpp:3179
2884msgid "Transfer the current call"
2885msgstr "Прехвърляне на текущото обаждане"
2886
2887#: ../src/gui/main_window.cpp:3187
2888msgid "Suspend or resume the audio transmission"
2889msgstr "Спиране или продължаване на предаването на аудио"
2890
2891#: ../src/gui/main_window.cpp:3192
2892msgid "Suspend or resume the video transmission"
2893msgstr "Спиране или продължаване на предаването на видео"
2894
2895#: ../src/gui/main_window.cpp:3199
2896msgid "Close the Ekiga window"
2897msgstr "Затваряне на прозореца на Ekiga"
2898
2899#: ../src/gui/main_window.cpp:3206 ../src/gui/statusicon.cpp:465
2900msgid "Quit"
2901msgstr "Спиране на програмата"
2902
2903#: ../src/gui/main_window.cpp:3212
2904msgid "_Configuration Assistant"
2905msgstr "_Помощник за настройване"
2906
2907#: ../src/gui/main_window.cpp:3213
2908msgid "Run the configuration assistant"
2909msgstr "Пускане на помощника за настройване"
2910
2911#: ../src/gui/main_window.cpp:3221
2912msgid "Edit your accounts"
2913msgstr "Редактиране на регистрации"
2914
2915#: ../src/gui/main_window.cpp:3227
2916msgid "Change your preferences"
2917msgstr "Промяна на настройките"
2918
2919#: ../src/gui/main_window.cpp:3232
2920msgid "_View"
2921msgstr "_Изглед"
2922
2923#: ../src/gui/main_window.cpp:3234
2924msgid "Con_tacts"
2925msgstr "_Контакти"
2926
2927#: ../src/gui/main_window.cpp:3234
2928msgid "View the contacts list"
2929msgstr "Преглед на списъка с контакти"
2930
2931#: ../src/gui/main_window.cpp:3239
2932msgid "_Dialpad"
2933msgstr "_Циферблат"
2934
2935#: ../src/gui/main_window.cpp:3239
2936msgid "View the dialpad"
2937msgstr "Показване на циферблата"
2938
2939#: ../src/gui/main_window.cpp:3244
2940msgid "_Call History"
2941msgstr "_История на обажданията"
2942
2943#: ../src/gui/main_window.cpp:3244
2944msgid "View the call history"
2945msgstr "Разглеждане на историята на обажданията"
2946
2947#: ../src/gui/main_window.cpp:3252
2948msgid "_Show Call Panel"
2949msgstr "_Показване на циферблата"
2950
2951#: ../src/gui/main_window.cpp:3260
2952msgid "_Local Video"
2953msgstr "_Локално видео"
2954
2955#: ../src/gui/main_window.cpp:3261
2956msgid "Local video image"
2957msgstr "Локално видео изображение"
2958
2959#: ../src/gui/main_window.cpp:3266
2960msgid "_Remote Video"
2961msgstr "_Отдалечено видео"
2962
2963#: ../src/gui/main_window.cpp:3267
2964msgid "Remote video image"
2965msgstr "Отдалечено видео изображение"
2966
2967#: ../src/gui/main_window.cpp:3272
2968msgid "_Picture-in-Picture"
2969msgstr "_Кадър в кадъра"
2970
2971#: ../src/gui/main_window.cpp:3273 ../src/gui/main_window.cpp:3279
2972msgid "Both video images"
2973msgstr "И двете видео изображения"
2974
2975#: ../src/gui/main_window.cpp:3278
2976msgid "Picture-in-Picture in Separate _Window"
2977msgstr "Кадър в кадъра в _отделни прозорци"
2978
2979#: ../src/gui/main_window.cpp:3286
2980msgid "Zoom in"
2981msgstr "Увеличаване"
2982
2983#: ../src/gui/main_window.cpp:3290
2984msgid "Zoom out"
2985msgstr "Намаляване"
2986
2987#: ../src/gui/main_window.cpp:3294
2988msgid "Normal size"
2989msgstr "Нормален размер"
2990
2991#: ../src/gui/main_window.cpp:3298
2992msgid "_Fullscreen"
2993msgstr "На _цял екран"
2994
2995#: ../src/gui/main_window.cpp:3298
2996msgid "Switch to fullscreen"
2997msgstr "Превключване към цял екран"
2998
2999#: ../src/gui/main_window.cpp:3306 ../src/gui/statusicon.cpp:453
3000msgid "Get help by reading the Ekiga manual"
3001msgstr "Помогнете си като прочетете ръководството на Ekiga"
3002
3003#: ../src/gui/main_window.cpp:3311 ../src/gui/statusicon.cpp:458
3004msgid "View information about Ekiga"
3005msgstr "Показване на информация за Ekiga"
3006
3007#: ../src/gui/main_window.cpp:3385
3008msgid ""
3009"Enter a URI on the left, and click this button to place a call or to hangup"
3010msgstr ""
3011"Въведете адрес вляво и натиснете този бутон, за да го наберете или да "
3012"прекъснете връзката"
3013
3014#: ../src/gui/main_window.cpp:3431
3015msgid "Contacts"
3016msgstr "Контакти"
3017
3018#: ../src/gui/main_window.cpp:3454
3019msgid "Dialpad"
3020msgstr "Циферблат"
3021
3022#: ../src/gui/main_window.cpp:3472
3023msgid "Call history"
3024msgstr "История на обажданията"
3025
3026#: ../src/gui/main_window.cpp:3580
3027msgid "Change the volume of your soundcard"
3028msgstr "Промяна на силата на звука"
3029
3030#: ../src/gui/main_window.cpp:3601
3031msgid "Change the color settings of your video device"
3032msgstr "Промяна на цветовите настройки на видео устройството"
3033
3034#: ../src/gui/main_window.cpp:3669
3035msgid "Ekiga"
3036msgstr "Ekiga"
3037
3038#. Translators: TX is a common abbreviation for "transmit".  As it
3039#. * is shown in a tooltip, there is no space constraint
3040#: ../src/gui/main_window.cpp:4275
3041#, c-format
3042msgid "TX: %dx%d "
3043msgstr "Вх.: %d×%d "
3044
3045#. Translators: RX is a common abbreviation for "receive".  As it
3046#. * is shown in a tooltip, there is no space constraint
3047#: ../src/gui/main_window.cpp:4280
3048#, c-format
3049msgid "RX: %dx%d "
3050msgstr "Изх.: %d×%d "
3051
3052#: ../src/gui/main_window.cpp:4282
3053#, c-format
3054msgid ""
3055"Lost packets: %.1f %%\n"
3056"Late packets: %.1f %%\n"
3057"Out of order packets: %.1f %%\n"
3058"Jitter buffer: %d ms%s%s%s"
3059msgstr ""
3060"Загубени пакети: %.1f %%\n"
3061"Закъснели пакети: %.1f %%\n"
3062"Непоследователни пакети: %.1f %%\n"
3063"Защитен буфер: %d ms%s%s%s"
3064
3065#: ../src/gui/main_window.cpp:4405
3066msgid "Prints debug messages in the console (level between 1 and 5)"
3067msgstr ""
3068"Показване на съобщенията за грешка в\n"
3069"                                       конзолата (нива между 1 и 5)"
3070
3071#: ../src/gui/main_window.cpp:4410
3072msgid "Prints user plane debug messages in the console (level between 1 and 4)"
3073msgstr ""
3074"Показване на потребителските съобщения за\n"
3075"                                       грешка в конзолата (нива между 1 и 4)"
3076
3077#: ../src/gui/main_window.cpp:4415
3078msgid "Makes Ekiga call the given URI"
3079msgstr "Кара Ekiga да набере дадения адрес"
3080
3081#: ../src/gui/preferences.cpp:382
3082msgid "Play sound for new voice mails"
3083msgstr "Пускане на звук при нова гласова поща"
3084
3085#: ../src/gui/preferences.cpp:392
3086msgid "Play sound for new instant messages"
3087msgstr "Пускане на звук при ново бързо съобщение"
3088
3089#: ../src/gui/preferences.cpp:467
3090msgid "_Full name:"
3091msgstr "П_ълно име:"
3092
3093#: ../src/gui/preferences.cpp:485
3094msgid "User Interface"
3095msgstr "Потребителски интерфейс"
3096
3097#: ../src/gui/preferences.cpp:487
3098msgid "Start _hidden"
3099msgstr "Стартиране в _скрито състояние"
3100
3101#: ../src/gui/preferences.cpp:489
3102msgid "Show offline _contacts"
3103msgstr "Показване на _изключените контакти"
3104
3105#: ../src/gui/preferences.cpp:494
3106msgid "Video Display"
3107msgstr "Видео"
3108
3109#: ../src/gui/preferences.cpp:496
3110msgid "Place windows displaying video _above other windows"
3111msgstr "Поставяне на прозорците за видео _над другите прозорци"
3112
3113#: ../src/gui/preferences.cpp:500
3114msgid "Network Settings"
3115msgstr "Настройки на мрежата"
3116
3117#: ../src/gui/preferences.cpp:502
3118msgid "Enable network _detection"
3119msgstr "Включване на _засичането на мрежата"
3120
3121#: ../src/gui/preferences.cpp:513
3122msgid "Call Forwarding"
3123msgstr "Прехвърляне на обаждания"
3124
3125#: ../src/gui/preferences.cpp:515
3126msgid "_Always forward calls to the given host"
3127msgstr "Обажданията _винаги да се прехвърлят към избрания хост"
3128
3129#: ../src/gui/preferences.cpp:515
3130msgid ""
3131"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
3132"specified in the protocol settings"
3133msgstr ""
3134"Ако е включено, всички входящи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста, "
3135"който е зададен в настройките на протокола."
3136
3137#: ../src/gui/preferences.cpp:517
3138msgid "Forward calls to the given host if _no answer"
3139msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост, ако _няма отговор"
3140
3141#: ../src/gui/preferences.cpp:517
3142msgid ""
3143"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
3144"specified in the protocol settings if you do not answer the call"
3145msgstr ""
3146"Ако е включено и не приемете входящо обаждане, то ще бъде прехвърляно към "
3147"хоста, който е зададен в настройките на протокола."
3148
3149#: ../src/gui/preferences.cpp:519
3150msgid "Forward calls to the given host if _busy"
3151msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост, ако е _заето"
3152
3153#: ../src/gui/preferences.cpp:519
3154msgid ""
3155"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
3156"specified in the protocol settings if you already are in a call or if you "
3157"are in Do Not Disturb mode"
3158msgstr ""
3159"Ако е включено и вече говорите с някой или сте в режим „Не ме безпокойте“, "
3160"входящите обаждания ще бъдат прехвърляни на хоста, който е зададен в "
3161"настройките на протокола."
3162
3163#: ../src/gui/preferences.cpp:523 ../src/gui/preferences.cpp:1365
3164msgid "Call Options"
3165msgstr "Настройки на обажданията"
3166
3167#. Add all the fields
3168#: ../src/gui/preferences.cpp:526
3169msgid "Timeout to reject or forward unanswered incoming calls (in seconds):"
3170msgstr ""
3171"Време, след което се прекъсват или прехвърлят неприетите обаждания (в "
3172"секунди):"
3173
3174#: ../src/gui/preferences.cpp:527
3175msgid "_Automatically answer incoming calls"
3176msgstr "_Автоматично отговаряне на входящите обаждания"
3177
3178#: ../src/gui/preferences.cpp:558
3179msgid "Ekiga Sound Events"
3180msgstr "Звукови събития на Ekiga"
3181
3182#: ../src/gui/preferences.cpp:596
3183msgid "A"
3184msgstr "Рег."
3185
3186#: ../src/gui/preferences.cpp:608
3187msgid "Event"
3188msgstr "Събитие"
3189
3190#: ../src/gui/preferences.cpp:620
3191msgid "Choose a sound"
3192msgstr "Избор на звук"
3193
3194#: ../src/gui/preferences.cpp:625
3195msgid "Wavefiles"
3196msgstr "Аудио файлове във формат wav"
3197
3198#: ../src/gui/preferences.cpp:634 ../src/gui/preferences.cpp:653
3199msgid "Play"
3200msgstr "Изпълнение"
3201
3202#: ../src/gui/preferences.cpp:674
3203msgid "String"
3204msgstr "Низ"
3205
3206#: ../src/gui/preferences.cpp:675
3207msgid "Tone"
3208msgstr "Тон"
3209
3210#: ../src/gui/preferences.cpp:676 ../src/gui/preferences.cpp:725
3211msgid "RFC2833"
3212msgstr "RFC2833"
3213
3214#: ../src/gui/preferences.cpp:677
3215msgid "Q.931"
3216msgstr "Q.931"
3217
3218#: ../src/gui/preferences.cpp:683 ../src/gui/preferences.cpp:735
3219msgid "Misc Settings"
3220msgstr "Разни настройки"
3221
3222#: ../src/gui/preferences.cpp:686 ../src/gui/preferences.cpp:740
3223msgid "Forward _URI:"
3224msgstr "_Адрес за прехвърляне:"
3225
3226#: ../src/gui/preferences.cpp:695
3227msgid "Advanced Settings"
3228msgstr "Допълнителни настройки"
3229
3230#. The toggles
3231#: ../src/gui/preferences.cpp:698
3232msgid "Enable H.245 _tunneling"
3233msgstr "Включване на _тунелиране по H.245"
3234
3235#: ../src/gui/preferences.cpp:700
3236msgid "Enable _early H.245"
3237msgstr "Включване на _ранния H.245"
3238
3239#: ../src/gui/preferences.cpp:702
3240msgid "Enable fast _start procedure"
3241msgstr "Включване на процедурата „_Бързо стартиране“"
3242
3243#: ../src/gui/preferences.cpp:702
3244msgid ""
3245"Connection will be established in Fast Start mode. Fast Start is a new way "
3246"to start calls faster that was introduced in H.323v2. It is not supported by "
3247"Netmeeting and using both Fast Start and H.245 Tunneling can crash some "
3248"versions of Netmeeting."
3249msgstr ""
3250"Връзката ще бъде осъществена в режим „Бързо набиране“. Това е нов начин за "
3251"по-бързо стартиране на обаждания представено в H.323v2. Не се поддържа от "
3252"Netmeeting. Ползването му, както и на тунелирането по H.245, може да забие "
3253"някои версии на Netmeeting"
3254
3255#: ../src/gui/preferences.cpp:708 ../src/gui/preferences.cpp:748
3256msgid "DTMF Mode"
3257msgstr "Режим за DTMF"
3258
3259#: ../src/gui/preferences.cpp:710 ../src/gui/preferences.cpp:750
3260msgid "_Send DTMF as:"
3261msgstr "_Изпращане на DTMF като:"
3262
3263#: ../src/gui/preferences.cpp:710 ../src/gui/preferences.cpp:750
3264msgid "This allows you to set the mode for DTMFs sending."
3265msgstr "Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF."
3266
3267#: ../src/gui/preferences.cpp:726
3268msgid "INFO"
3269msgstr "ИНФО"
3270
3271#: ../src/gui/preferences.cpp:737
3272msgid "_Outbound Proxy:"
3273msgstr "Изходящ _посредник:"
3274
3275#: ../src/gui/preferences.cpp:778
3276msgid "Ringing Device"
3277msgstr "Устройство за звънене"
3278
3279#: ../src/gui/preferences.cpp:778
3280msgid "Select the ringing audio device to use"
3281msgstr "Избор на аудио устройството за звънене"
3282
3283#: ../src/gui/preferences.cpp:780
3284msgid "Output device:"
3285msgstr "Изходно устройство:"
3286
3287#: ../src/gui/preferences.cpp:787 ../src/gui/preferences.cpp:932
3288msgid "Input device:"
3289msgstr "Входно устройство:"
3290
3291#. That button will refresh the device list
3292#: ../src/gui/preferences.cpp:792 ../src/gui/preferences.cpp:943
3293msgid "_Detect devices"
3294msgstr "_Откриване на устройствата"
3295
3296#: ../src/gui/preferences.cpp:792 ../src/gui/preferences.cpp:943
3297msgid "Click here to refresh the device list."
3298msgstr "Натиснете тук, за да опресните списъка с устройства."
3299
3300#: ../src/gui/preferences.cpp:911
3301msgid "PAL (Europe)"
3302msgstr "PAL (Европа)"
3303
3304#: ../src/gui/preferences.cpp:912
3305msgid "NTSC (America)"
3306msgstr "NTSC (Америка)"
3307
3308#: ../src/gui/preferences.cpp:913
3309msgid "SECAM (France)"
3310msgstr "SECAM (Франция)"
3311
3312#: ../src/gui/preferences.cpp:914
3313msgid "Auto"
3314msgstr "Автоматично"
3315
3316#. Video Channel
3317#: ../src/gui/preferences.cpp:936
3318msgid "Channel:"
3319msgstr "Канал:"
3320
3321#: ../src/gui/preferences.cpp:938
3322msgid "Size:"
3323msgstr "Размер:"
3324
3325#: ../src/gui/preferences.cpp:938
3326msgid "Select the transmitted video size"
3327msgstr "Избор на размера на предаваното видео"
3328
3329#: ../src/gui/preferences.cpp:940
3330msgid "Format:"
3331msgstr "Формат:"
3332
3333#: ../src/gui/preferences.cpp:967 ../src/gui/preferences.cpp:1006
3334#: ../src/gui/preferences.cpp:1394 ../src/gui/preferences.cpp:1405
3335msgid "Codecs"
3336msgstr "Кодери"
3337
3338#: ../src/gui/preferences.cpp:980 ../src/gui/preferences.cpp:1019
3339msgid "Settings"
3340msgstr "Настройки"
3341
3342#. Translators: the full sentence is Automatically adjust jitter buffer
3343#. between X and Y ms
3344#: ../src/gui/preferences.cpp:984
3345msgid "Enable silence _detection"
3346msgstr "_Засичане на тишина"
3347
3348#: ../src/gui/preferences.cpp:984
3349msgid "If enabled, use silence detection with the codecs supporting it."
3350msgstr "Засичане на тишина с кодерите, които поддържат тази възможност."
3351
3352#: ../src/gui/preferences.cpp:986
3353msgid "Enable echo can_celation"
3354msgstr "Премахване на _ехото"
3355
3356#: ../src/gui/preferences.cpp:986
3357msgid "If enabled, use echo cancelation."
3358msgstr "Автоматично махане на ехото."
3359
3360#: ../src/gui/preferences.cpp:988
3361msgid "Maximum _jitter buffer (in ms):"
3362msgstr "_Максимален защитен буфер (в ms):"
3363
3364#: ../src/gui/preferences.cpp:988
3365msgid "The maximum jitter buffer size for audio reception (in ms)."
3366msgstr "Максималният размер на защитния буфер за аудио приемане (в ms)."
3367
3368#. Translators: the full sentence is Keep a minimum video quality of X %
3369#: ../src/gui/preferences.cpp:1022
3370msgid "Picture Quality"
3371msgstr "Качество на картината"
3372
3373#: ../src/gui/preferences.cpp:1022
3374msgid ""
3375"Choose if you want to guarantee a minimum image quality (possibly leading to "
3376"dropped frames in order not to surpass the bitrate limit) or if you prefer "
3377"to keep the frame rate."
3378msgstr ""
3379"Какво искате да запазите: минималното качество на картината (може да доведе "
3380"до намаляване на честотата на кадрите) или честотата на кадрите (може да "
3381"доведе до намаляване на качеството на картината)."
3382
3383#: ../src/gui/preferences.cpp:1024
3384msgid "Maximum video _bitrate (in kbits/s):"
3385msgstr "Максимална широчина на лентата за _видеото (в kbits/s):"
3386
3387#: ../src/gui/preferences.cpp:1024
3388msgid ""
3389"The maximum video bitrate in kbits/s. The video quality and the effective "
3390"frame rate will be dynamically adjusted to keep the bitrate at the given "
3391"value."
3392msgstr ""
3393"Максимална широчина на лентата за видео в kbits/s. Качеството на видео "
3394"изображението и честотата на предаваните кадри ще бъде регулирана "
3395"автоматично по време на обаждането, за да се спази тази стойност."
3396
3397#: ../src/gui/preferences.cpp:1337
3398msgid "Ekiga Preferences"
3399msgstr "Настройки на Ekiga"
3400
3401#: ../src/gui/preferences.cpp:1355
3402msgid "General"
3403msgstr "Общи"
3404
3405#: ../src/gui/preferences.cpp:1356
3406msgid "Personal Data"
3407msgstr "Лични данни"
3408
3409#: ../src/gui/preferences.cpp:1361
3410msgid "General Settings"
3411msgstr "Общи настройки"
3412
3413#: ../src/gui/preferences.cpp:1370
3414msgid "Sound Events"
3415msgstr "Звукови събития"
3416
3417#: ../src/gui/preferences.cpp:1374
3418msgid "Protocols"
3419msgstr "Протоколи"
3420
3421#: ../src/gui/preferences.cpp:1376
3422msgid "SIP Settings"
3423msgstr "Настройки за SIP"
3424
3425#: ../src/gui/preferences.cpp:1381
3426msgid "H.323 Settings"
3427msgstr "Настройки за H.323"
3428
3429#. The player
3430#: ../src/gui/preferences.cpp:1387
3431msgid "Audio"
3432msgstr "Аудио"
3433
3434#: ../src/gui/preferences.cpp:1390 ../src/gui/preferences.cpp:1401
3435msgid "Devices"
3436msgstr "Устройства"
3437
3438#: ../src/gui/preferences.cpp:1399
3439msgid "Video"
3440msgstr "Видео"
3441
3442#: ../src/gui/statusicon.cpp:313
3443#, c-format
3444msgid "You have %d message"
3445msgid_plural "You have %d messages"
3446msgstr[0] "Имате %d съобщение"
3447msgstr[1] "Имате %d съобщения"
3448
3449#: ../src/gui/statusicon.cpp:409
3450msgid "The following accounts are inactive:"
3451msgstr "Следните регистрации не са включени:"
3452
3453#: ../src/gui/statusmenu.cpp:87
3454msgid "Online"
3455msgstr "На линия"
3456
3457#: ../src/gui/statusmenu.cpp:88
3458msgid "Away"
3459msgstr "Отсъства"
3460
3461#: ../src/gui/statusmenu.cpp:89
3462msgid "Do Not Disturb"
3463msgstr "Зает"
3464
3465#: ../src/gui/statusmenu.cpp:387
3466msgid "Custom message..."
3467msgstr "Потребителско съобщение…"
3468
3469#: ../src/gui/statusmenu.cpp:430
3470msgid "Clear"
3471msgstr "Изчистване"
3472
3473#. Build the dialog
3474#: ../src/gui/statusmenu.cpp:521 ../src/gui/statusmenu.cpp:671
3475msgid "Custom Message"
3476msgstr "Потребителско съобщение"
3477
3478#: ../src/gui/statusmenu.cpp:537
3479msgid "Delete custom messages:"
3480msgstr "Изтриване на потребителски съобщения:"
3481
3482#: ../src/gui/statusmenu.cpp:692
3483msgid "Define a custom message:"
3484msgstr "Ново потребителско съобщение:"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.