source: gnome/master/ekiga.master.bg.po @ 2279

Last change on this file since 2279 was 2279, checked in by bfaf, 12 years ago

Обновен превод, но не напълно завършен.

File size: 137.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of ekiga po-file.
2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
4# This file is distributed under the same license as the ekiga package.
5# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@dir.bg>, 2004, 2005, 2006.
6# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2005.
7# Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2005, 2008
8# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2008, 2009.
9# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
10# Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2010, 2011.
11# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2011.
12#
13msgid ""
14msgstr ""
15"Project-Id-Version: ekiga master\n"
16"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
17"product=ekiga&component=general\n"
18"POT-Creation-Date: 2011-03-10 11:37+0000\n"
19"PO-Revision-Date: 2011-03-22 18:22+0200\n"
20"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
21"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
22"MIME-Version: 1.0\n"
23"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
24"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
25"Language: bg\n"
26"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
27
28#. Application name
29#: ../ekiga.desktop.in.in.h:1 ../src/gui/main_window.cpp:4722
30#: ../src/gui/main_window.cpp:4724
31msgid "Ekiga Softphone"
32msgstr "Телефон по Интернет (Ekiga)"
33
34#: ../ekiga.desktop.in.in.h:2
35msgid "IP Telephony, VoIP and Video Conferencing"
36msgstr "Телефония по IP, VoIP и видео конференции"
37
38# Не ми харесва, а не мога да измисля нищо по-подходящо.  Вариант е да
39# остане само „срещи“, но сякащ създава друго впечатление.  Шопов,
40# понеже ще го гледаш последен, а и знам, че ще измислиш нещо, разкарай
41# този коментар. ;)
42# Ивайло
43# Можеше да бъде и „лаф-моабет“ за колорит
44# ал_шопов
45#: ../ekiga.desktop.in.in.h:3
46msgid "Talk to and see people over the Internet"
47msgstr "Аудио и видео разговори по Интернет"
48
49#: ../ekiga.schemas.in.in.h:1
50msgid "0: 56kbps, 1: ISDN, 2: DSL128, 3: DSL512, 4: LAN, 5: Custom"
51msgstr ""
52"0: 56Kbps, 1: ISDN, 2: DSL128, 3: DSL512, 4: LAN, 5: Избрана от потребителя "
53"скорост"
54
55#: ../ekiga.schemas.in.in.h:2
56msgid ""
57"Allow Ekiga to fall back to software scaling the picture-in-picture if "
58"hardware support is not available. If this is set to false, Ekiga will not "
59"try to open the PIP if hardware support is not available."
60msgstr ""
61"Разрешаване на Ekiga да ползва софтуерно мащабиране при кадър в кадъра, ако "
62"не е налично хардуерно мащабиране. Ако това е лъжа, то Ekiga няма да се "
63"опитва да отвори кадър в кадъра, когато няма хардуерна поддръжка."
64
65#: ../ekiga.schemas.in.in.h:3
66msgid "Allow picture-in-picture software scaling"
67msgstr "Разрешаване на софтуерно мащабиране при кадър в кадъра"
68
69#: ../ekiga.schemas.in.in.h:4
70msgid "Alternative audio output device"
71msgstr "Допълнително изходно аудио устройство"
72
73#: ../ekiga.schemas.in.in.h:5
74msgid "Always forward calls to the given host"
75msgstr "Обажданията винаги да се прехвърлят към посочения хост"
76
77#: ../ekiga.schemas.in.in.h:6
78msgid "Audio input device"
79msgstr "Входно аудио устройство"
80
81#: ../ekiga.schemas.in.in.h:7
82msgid "Audio output device"
83msgstr "Изходно аудио устройство"
84
85#: ../ekiga.schemas.in.in.h:8
86msgid "Automatic answer"
87msgstr "Автоматичен отговор"
88
89#: ../ekiga.schemas.in.in.h:9 ../src/gui/preferences.cpp:503
90msgid ""
91"Automatically reject or forward incoming calls if no answer is given after "
92"the specified amount of time (in seconds)"
93msgstr ""
94"Автоматично отказване или прехвърляне на входящи обаждания, ако няма отговор "
95"в рамките на посочения брой секунди"
96
97#: ../ekiga.schemas.in.in.h:10
98msgid "Calls history"
99msgstr "История на обажданията"
100
101#: ../ekiga.schemas.in.in.h:11
102#| msgid "Position on the screen of the main window"
103msgid "Change the panel section of the main window"
104msgstr "Позиция на панела в главния прозорец"
105
106#: ../ekiga.schemas.in.in.h:12
107msgid ""
108"Change the panel section of the main window (0=Contacts, 1=Dialpad, 2=Call "
109"history)"
110msgstr ""
111"Промяна на панела в главния прозорец (0=Контраст, 1=Клавиатура, 2=Повиквания)"
112
113#: ../ekiga.schemas.in.in.h:13
114msgid ""
115"Connection will be established in Fast Start mode. Fast Start is a new way "
116"to start calls faster that was introduced in H.323v2. It is not supported by "
117"Netmeeting and using both Fast Start and H.245 Tunneling can crash some "
118"versions of Netmeeting"
119msgstr ""
120"Връзката ще бъде осъществена в режим „Бързо набиране“. Това е нов начин за "
121"по-бързо стартиране на обаждания представено в H.323v2. Не се поддържа от "
122"Netmeeting. Ползването му, както и на тунелирането по H.245, може да забие "
123"някои версии на Netmeeting"
124
125#: ../ekiga.schemas.in.in.h:14
126msgid "Contact long status"
127msgstr "Дълго състояние на контакта"
128
129#: ../ekiga.schemas.in.in.h:15
130msgid "Contact short status"
131msgstr "Кратко състояние на контакта"
132
133#: ../ekiga.schemas.in.in.h:16
134msgid "DTMF sending"
135msgstr "Изпращане на DTMF"
136
137#: ../ekiga.schemas.in.in.h:17
138msgid "Disable video hardware acceleration"
139msgstr "Изключване на хардуерното видео ускорение"
140
141#: ../ekiga.schemas.in.in.h:18 ../src/gui/main_window.cpp:3974
142msgid "Display images from your camera device"
143msgstr "Показване на изображения от камерата ви"
144
145#: ../ekiga.schemas.in.in.h:19
146msgid "Enable 'Fast Start'"
147msgstr "Включване на „Бързо набиране“"
148
149#: ../ekiga.schemas.in.in.h:20
150msgid "Enable H.245 tunneling"
151msgstr "Включване на тунелиране по H.245"
152
153#: ../ekiga.schemas.in.in.h:21
154msgid "Enable STUN network detection"
155msgstr "Включване на откриването на STUN"
156
157#: ../ekiga.schemas.in.in.h:22
158msgid "Enable early H.245"
159msgstr "Включване на ранен H.245"
160
161#: ../ekiga.schemas.in.in.h:23
162msgid "Enable echo cancelation"
163msgstr "Включване на премахването на ехото"
164
165#: ../ekiga.schemas.in.in.h:24
166msgid "Enable silence detection"
167msgstr "Включване на засичането на тишина"
168
169#: ../ekiga.schemas.in.in.h:25 ../src/gui/preferences.cpp:480
170msgid "Enable the automatic network setup resulting from the STUN test"
171msgstr "Включване на автоматичната настройка на мрежата от теста за STUN"
172
173#: ../ekiga.schemas.in.in.h:26
174msgid ""
175"Enter the number of seconds after which Ekiga should try refreshing the NAT "
176"binding when STUN is being used"
177msgstr ""
178"Въведете броя секунди, които Ekiga трябва да изчака преди обновяване на "
179"правилата за NAT при използване на STUN"
180
181#: ../ekiga.schemas.in.in.h:27 ../src/gui/preferences.cpp:449
182msgid "Enter your full name"
183msgstr "Въведете пълното си име"
184
185#: ../ekiga.schemas.in.in.h:28
186msgid "Forward calls to host"
187msgstr "Прехвърляне на обаждания към хост"
188
189#: ../ekiga.schemas.in.in.h:29
190msgid "Forward calls to the given host if busy"
191msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост при заето"
192
193#: ../ekiga.schemas.in.in.h:30
194msgid "Forward calls to the given host if no answer"
195msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост при липса на отговор"
196
197#: ../ekiga.schemas.in.in.h:31 ../src/gui/preferences.cpp:980
198msgid "Frame Rate"
199msgstr "Честота на кадрите"
200
201#: ../ekiga.schemas.in.in.h:32
202msgid "Full name"
203msgstr "Пълно име"
204
205#: ../ekiga.schemas.in.in.h:33 ../src/gui/preferences.cpp:466
206msgid ""
207"If enabled, Ekiga will start hidden provided that the notification area is "
208"present in the GNOME panel"
209msgstr ""
210"Ако е включено и зоната за уведомяване на Gnome работи, Ekiga ще се стартира "
211"скрита"
212
213#: ../ekiga.schemas.in.in.h:34
214msgid ""
215"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
216"specified in the field below"
217msgstr ""
218"Ако е включено, всички входящи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста "
219"определен в полето долу"
220
221#: ../ekiga.schemas.in.in.h:35
222msgid ""
223"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
224"specified in the field below if you already are in a call or if you are in "
225"Do Not Disturb mode"
226msgstr ""
227"Ако е включено и вече сте отговорили на обаждане или сте в режим „Не ме "
228"безпокойте“, всички входящи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста "
229"определен в полето долу"
230
231#: ../ekiga.schemas.in.in.h:36
232msgid ""
233"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
234"specified in the field below if you do not answer the call"
235msgstr ""
236"Ако е включено, обажданията, на които не отговорите, ще бъдат прехвърлени "
237"към хоста, който е определен в полето долу"
238
239#: ../ekiga.schemas.in.in.h:37 ../src/gui/preferences.cpp:504
240msgid "If enabled, automatically answer incoming calls"
241msgstr "Ако е включено, на входящите обаждания ще се отговаря автоматично"
242
243#: ../ekiga.schemas.in.in.h:38 ../src/gui/preferences.cpp:468
244msgid "If enabled, offline contacts will be shown in the roster"
245msgstr "Ако е включено, изключените контакти ще се показват в указателя"
246
247#: ../ekiga.schemas.in.in.h:39 ../src/gui/preferences.cpp:946
248msgid "If enabled, use echo cancelation"
249msgstr "Ако е включено, ехото се маха автоматично"
250
251#: ../ekiga.schemas.in.in.h:40 ../src/gui/preferences.cpp:944
252msgid "If enabled, use silence detection with the codecs supporting it"
253msgstr "Ако е включено, тишината се засича с кодерите, които поддържат това"
254
255#: ../ekiga.schemas.in.in.h:41
256msgid "Kind of network selected in the assistant"
257msgstr "Вид мрежа избрана в помощника"
258
259#: ../ekiga.schemas.in.in.h:42
260msgid "LDAP servers"
261msgstr "Сървъри за LDAP"
262
263#: ../ekiga.schemas.in.in.h:43
264msgid "List of configured LDAP servers"
265msgstr "Списък с настроените сървъри за LDAP"
266
267#: ../ekiga.schemas.in.in.h:44
268msgid "List of folded groups in the roster"
269msgstr "Списък със затворените групи в указателя"
270
271#: ../ekiga.schemas.in.in.h:45
272msgid "Listen port"
273msgstr "Порт, на който да се слуша"
274
275#: ../ekiga.schemas.in.in.h:46
276msgid "Maximum RX video bitrate"
277msgstr "Максимална широчина на лентата при получаване на видео"
278
279#: ../ekiga.schemas.in.in.h:47
280msgid "Maximum TX video bitrate"
281msgstr "Максимална широчина на лентата при изпращане на видео"
282
283#: ../ekiga.schemas.in.in.h:48
284msgid "Maximum jitter buffer"
285msgstr "Максимален защитен буфер"
286
287#: ../ekiga.schemas.in.in.h:49
288msgid "NAT Binding Timeout"
289msgstr "Максимално време за свързване към NAT"
290
291#: ../ekiga.schemas.in.in.h:50
292msgid "No answer timeout"
293msgstr "Време, след което се счита, че е нямало отговор"
294
295#: ../ekiga.schemas.in.in.h:51
296msgid "Outbound Proxy"
297msgstr "Изходящ посредник"
298
299#: ../ekiga.schemas.in.in.h:52 ../src/gui/preferences.cpp:474
300msgid "Place windows displaying video above other windows during calls"
301msgstr ""
302"Прозорците с видео картината да са над всички останали по време на обаждания"
303
304#: ../ekiga.schemas.in.in.h:53 ../src/gui/preferences.cpp:366
305msgid "Play busy tone"
306msgstr "Пускане на сигнал за заето"
307
308#: ../ekiga.schemas.in.in.h:54 ../src/gui/preferences.cpp:356
309msgid "Play ring tone"
310msgstr "Пускане на сигнал за звънене"
311
312#: ../ekiga.schemas.in.in.h:55 ../src/gui/preferences.cpp:346
313msgid "Play sound on incoming calls"
314msgstr "Пускане на звук при входящо обаждане"
315
316#: ../ekiga.schemas.in.in.h:56
317msgid "Play sound on new message"
318msgstr "Пускане на звук при ново съобщение"
319
320#: ../ekiga.schemas.in.in.h:57
321msgid "Play sound on new voice mail"
322msgstr "Пускане на звук при нова гласова поща"
323
324#: ../ekiga.schemas.in.in.h:58
325msgid "Position on the screen of the address book window"
326msgstr "Позицията на екрана на прозореца с адресника"
327
328#: ../ekiga.schemas.in.in.h:59
329msgid "Position on the screen of the audio settings window"
330msgstr "Позицията на екрана на прозореца за аудио настройките"
331
332#: ../ekiga.schemas.in.in.h:60
333msgid "Position on the screen of the chat window"
334msgstr "Позицията на екрана на прозореца за съобщения"
335
336#: ../ekiga.schemas.in.in.h:61
337msgid "Position on the screen of the druid window"
338msgstr "Позиция на екрана за прозореца с помощника за настройките"
339
340#: ../ekiga.schemas.in.in.h:62
341msgid "Position on the screen of the main window"
342msgstr "Позицията на екрана на главния прозорец"
343
344#: ../ekiga.schemas.in.in.h:63
345msgid "Position on the screen of the preferences window"
346msgstr "Позицията на екрана на прозореца за настройките"
347
348#: ../ekiga.schemas.in.in.h:64
349msgid "Position on the screen of the video settings window"
350msgstr "Позицията на екрана за видео настройките"
351
352#: ../ekiga.schemas.in.in.h:65
353msgid "Remote video window position"
354msgstr "Позицията на прозореца за отдалечената видео картина"
355
356#: ../ekiga.schemas.in.in.h:66
357msgid "Remote video window size"
358msgstr "Размер на прозореца за отдалечената видео картина"
359
360#: ../ekiga.schemas.in.in.h:67
361msgid "Select an alternative audio output device to use for sound events."
362msgstr "Избор на алтернативно изходно аудио устройство за звуковите ефекти."
363
364#: ../ekiga.schemas.in.in.h:68 ../src/gui/preferences.cpp:755
365msgid "Select the audio input device to use"
366msgstr "Избор на входното аудио устройство"
367
368#: ../ekiga.schemas.in.in.h:69 ../src/gui/preferences.cpp:748
369msgid "Select the audio output device to use"
370msgstr "Избор на изходното аудио устройство"
371
372#: ../ekiga.schemas.in.in.h:70 ../src/gui/preferences.cpp:905
373msgid ""
374"Select the format for video cameras (does not apply to most USB cameras)"
375msgstr "Избор на формата за видео камерите (не важи за повечето камери с USB)"
376
377#: ../ekiga.schemas.in.in.h:71
378#| msgid ""
379#| "This allows you to set the mode for sending DTMFs. The values can be "
380#| "\"RFC2833\" (0), \"INFO\" (1)"
381msgid ""
382"Select the mode for sending DTMFs. The values can be 0 (for \"RFC2833\") and "
383"1 (for \"INFO\")"
384msgstr ""
385"Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Валидните "
386"стойности са 0 (за „RFC2833“)  и 1 (за „INFO“)"
387
388#: ../ekiga.schemas.in.in.h:72
389#, fuzzy
390#| msgid ""
391#| "This allows you to set the mode for sending DTMFs. The values can be "
392#| "\"String\" (0), \"Tone\" (1), \"RFC2833\" (2), \"Q.931\" (3) (default is "
393#| "\"String\"). Choosing other values than \"String\" disables the Text Chat"
394msgid ""
395"Select the mode for sending DTMFs. The values can be 0 (for \"String\"), 1 "
396"(for \"Tone\"), 2 (for \"RFC2833\"), or 3 (for \"Q.931\") (default is "
397"\"String\"). Choosing other values than \"String\" disables the Text Chat."
398msgstr ""
399"Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Валидните "
400"стойности са „String“ (0), „Tone“ (1), „RFC2833“ (2), „Q.931“ (3) "
401"(стандартно е „String“ — низ). Ако изберете стойност различна от „String“, "
402"няма да можете да пращате текстови съобщения"
403
404#: ../ekiga.schemas.in.in.h:73
405msgid ""
406"Select the transmitted video size: Small (QCIF 176x144) or Large (CIF "
407"352x288)"
408msgstr ""
409"Избор на размера на предаваната видео картина: нормален (QCIF 176x144) или "
410"голям (CIF 352x288)"
411
412#: ../ekiga.schemas.in.in.h:74 ../src/gui/preferences.cpp:897
413msgid ""
414"Select the video input device to use. If an error occurs when using this "
415"device a test picture will be transmitted."
416msgstr ""
417"Избор на входното видео устройство, което да се използва. Ако се появи "
418"грешка при използването на това устройство, ще се появи тестова картина."
419
420#: ../ekiga.schemas.in.in.h:75
421msgid "Show offline contacts"
422msgstr "Показване на изключените контакти"
423
424#: ../ekiga.schemas.in.in.h:76 ../src/gui/main_window.cpp:3607
425msgid "Show the call panel"
426msgstr "Показване таблото за набиране"
427
428#: ../ekiga.schemas.in.in.h:77
429msgid "Size of the address book window"
430msgstr "Размер на прозореца за адресника"
431
432#: ../ekiga.schemas.in.in.h:78
433msgid "Size of the audio settings window"
434msgstr "Размер на прозореца за аудио настройките"
435
436#: ../ekiga.schemas.in.in.h:79
437msgid "Size of the chat window"
438msgstr "Размер на прозореца за съобщения"
439
440#: ../ekiga.schemas.in.in.h:80
441msgid "Size of the druid window"
442msgstr "Размер на прозореца за помощника за настройките"
443
444#: ../ekiga.schemas.in.in.h:81
445msgid "Size of the preferences window"
446msgstr "Размер на прозореца с настройките"
447
448#: ../ekiga.schemas.in.in.h:82
449msgid "Size of the video settings window"
450msgstr "Размер на прозореца за видео настройките"
451
452#: ../ekiga.schemas.in.in.h:83
453msgid "Specify the software scaling algorithm"
454msgstr "Указване на алгоритъма за мащабиране"
455
456#: ../ekiga.schemas.in.in.h:84
457msgid ""
458"Specify the software scaling algorithm: 0: nearest neighbor, 1: nearest "
459"neighbor with box filter, 2: bilinear filtering, 3: hyperbolic filtering. "
460"Does not apply on windows systems."
461msgstr ""
462"Указване на алгоритъма за мащабиране: 0 — най-близък съсед, 1 — най-близък "
463"съсед с филтър по кутия, 2 — билинейно филтриране, 3 — хиперболично "
464"филтриране. Не се отнася за системите под Уиндоус."
465
466#: ../ekiga.schemas.in.in.h:85
467msgid "Start hidden"
468msgstr "Стартиране скрито"
469
470#: ../ekiga.schemas.in.in.h:86
471msgid "TCP port range"
472msgstr "Диапазон на портове по TCP"
473
474#: ../ekiga.schemas.in.in.h:87
475msgid "Temporal Spatial Trade Off"
476msgstr "Временен геометричен компромис"
477
478#: ../ekiga.schemas.in.in.h:88
479msgid "The Audio Codecs List"
480msgstr "Списък с аудио декодерите"
481
482#: ../ekiga.schemas.in.in.h:89 ../src/gui/preferences.cpp:707
483msgid "The SIP Outbound Proxy to use for outgoing calls"
484msgstr "Изходящият посредник за SIP за изходящите обаждания"
485
486#: ../ekiga.schemas.in.in.h:90
487msgid "The STUN Server"
488msgstr "Сървър за STUN"
489
490#: ../ekiga.schemas.in.in.h:91
491msgid ""
492"The STUN server to use for STUN Support. STUN is a technology that permits "
493"passage through some types of NAT gateway"
494msgstr ""
495"Сървърът за STUN позволява преминаването през някои видове шлюзове за NAT."
496
497#: ../ekiga.schemas.in.in.h:92
498msgid ""
499"The Type of Service (TOS) byte on outgoing RTP IP packets. This byte is used "
500"by the network to provide some level of Quality of Service (QoS). Default "
501"value 184 (0xB8) correspond to Expedited Forwarding (EF) PHB as defined in "
502"RFC 3246."
503msgstr ""
504"Байтът на „Тип услуга“ (TOS) за изходящи RTP IP пакети. Този байт се "
505"използва от мрежата за предоставяне на „Качество на услугата“ (QoS). "
506"Стандартната стойност 184 (0xB8) съответства на „Експедитивно "
507"препращане“ (EF) PHB както е указано в RFC 3246."
508
509#: ../ekiga.schemas.in.in.h:93
510msgid "The accounts list"
511msgstr "Списък с регистрациите"
512
513#: ../ekiga.schemas.in.in.h:94
514msgid "The audio codecs list"
515msgstr "Списък със аудио декодерите"
516
517#: ../ekiga.schemas.in.in.h:95
518msgid "The busy tone sound"
519msgstr "Звукът за заето"
520
521#: ../ekiga.schemas.in.in.h:96
522msgid ""
523"The chosen sound will be played at the end of calls or calling somebody who "
524"is busy, if enabled"
525msgstr ""
526"Избраният аудио файл ще бъде изпълняван след края на обажданията или когато "
527"се свързвате с някой, който е зает."
528
529#: ../ekiga.schemas.in.in.h:97
530msgid "The chosen sound will be played on incoming calls, if enabled"
531msgstr "Ако е включен, избраният звук ще се пуска при входящи обаждания"
532
533#: ../ekiga.schemas.in.in.h:98
534msgid ""
535"The chosen sound will be played when a new instant message is received, if "
536"enabled"
537msgstr ""
538"Ако е включен, избраният звук ще се пуска, когато получите ново бързо "
539"съобщение"
540
541#: ../ekiga.schemas.in.in.h:99
542msgid ""
543"The chosen sound will be played when a new voice mail is received, if enabled"
544msgstr ""
545"Ако е включен, избраният звук ще се пуска, когато се обаждате на някой."
546
547#: ../ekiga.schemas.in.in.h:100
548msgid "The chosen sound will be played when calling somebody, if enabled"
549msgstr "Ако е включен, избраният звук ще се пуска, когато се обаждате на някой"
550
551#: ../ekiga.schemas.in.in.h:101
552msgid "The default video view"
553msgstr "Стандартният видео изглед"
554
555#: ../ekiga.schemas.in.in.h:102
556#| msgid ""
557#| "The default video view (0: Local, 1: Remote, 2: Both layered, 3: Both "
558#| "with local video in a separate window, 4: Both)"
559msgid ""
560"The default video view (0: Local, 1: Remote, 2: Both, 3: Both in a separate "
561"window)"
562msgstr ""
563"Стандартният видео изглед (0: локален; 1: отдалечен; 2: и двата 3: и двата, "
564"в отделен прозорец)"
565
566#: ../ekiga.schemas.in.in.h:103
567msgid "The dial tone sound"
568msgstr "Звукът при набиране"
569
570#: ../ekiga.schemas.in.in.h:104
571msgid "The history of the 100 last calls"
572msgstr "История на последните 100 набрани номера"
573
574#: ../ekiga.schemas.in.in.h:105 ../src/gui/preferences.cpp:662
575#: ../src/gui/preferences.cpp:710
576msgid "The host where calls should be forwarded if call forwarding is enabled"
577msgstr ""
578"Хостът, към който обажданията трябва да бъдат прехвърляни, когато "
579"прехвърлянето е включено"
580
581#: ../ekiga.schemas.in.in.h:106
582msgid "The incoming call sound"
583msgstr "Звукът за входящо обаждане"
584
585#: ../ekiga.schemas.in.in.h:107
586msgid "The list of accounts to which Ekiga should register"
587msgstr "Списък на регистрациите, към които Ekiga трябва да се включи"
588
589#: ../ekiga.schemas.in.in.h:108
590msgid "The long status information"
591msgstr "Подробно описание на състоянието"
592
593#: ../ekiga.schemas.in.in.h:109
594msgid ""
595"The maximum RX video bitrate in kbit/s. This value will be signaled to the "
596"peer endpoint that can adjust (if it supports it) its TX bitrate if it is "
597"above the signaled value"
598msgstr ""
599"Максимална широчина на лентата за приемане на видео в kbit/s. Тази стойност "
600"ще бъде подадена на отсрещната страна, така че при възможност тя да промени "
601"широчината на лентата на предавания поток, когато тя е по-висока от "
602"подадената стойност."
603
604#: ../ekiga.schemas.in.in.h:110
605msgid ""
606"The maximum TX video bitrate in kbit/s. The video quality and the number of "
607"transmitted frames per second (depends on selected codec) will be "
608"dynamically adjusted above their minimum during calls to try to minimize the "
609"bandwidth to the given value"
610msgstr ""
611"Максимална широчина на лентата за предаваното видео в kbit/s. Качеството на "
612"видео изображенията и честотата на предаваните кадри ще бъде автоматично "
613"регулирана по време на обажданията, за да се минимизира широчината на "
614"ползваната лента до указаната стойност, без да се преминава под минимума "
615"(това зависи от използвания кодер)"
616
617#: ../ekiga.schemas.in.in.h:111 ../src/gui/preferences.cpp:948
618msgid "The maximum jitter buffer size for audio reception (in ms)"
619msgstr "Максималният размер на защитния буфер за аудио приемане (в ms)"
620
621#: ../ekiga.schemas.in.in.h:112
622msgid ""
623"The maximum transmitted frame rate in frames/s. This rate may not be reached "
624"in case a minimum quality was configure via a TSTO value smaller than 31 and "
625"the bitrate selected is not sufficient to support this minimum quality"
626msgstr ""
627"Максималната честота кадри в секунда на излъчвания сигнал. Тя може да не "
628"бъде достигната, ако е зададено минимално графично качeство (стойност на "
629"ключа „TSTO“ под 31), а избраната честотна лента не стига."
630
631#: ../ekiga.schemas.in.in.h:113
632msgid "The new instant message sound"
633msgstr "Звукът за ново бързо съобщение"
634
635#: ../ekiga.schemas.in.in.h:114
636msgid "The new voice mail sound"
637msgstr "Звукът за нова гласова поща"
638
639#: ../ekiga.schemas.in.in.h:115
640msgid ""
641"The port to listen to for incoming connections. Ekiga needs to be restarted "
642"for the new value to take effect"
643msgstr ""
644"Порт за очакване на входящи връзки. Трябва да рестартирате Ekiga, за да може "
645"новата настройка да влезе в сила."
646
647#: ../ekiga.schemas.in.in.h:116
648msgid ""
649"The port to listen to for incoming connections. Ekiga needs to be restarted "
650"for the new value to take effect."
651msgstr ""
652"Порт за очакване на входящи връзки. Трябва да рестартирате Ekiga, за да може "
653"новата настройка да влезе в сила."
654
655#: ../ekiga.schemas.in.in.h:117
656msgid "The position of the remote video window"
657msgstr "Позицията на прозореца за отдалечената видео картина"
658
659#: ../ekiga.schemas.in.in.h:118
660msgid ""
661"The range of TCP ports that Ekiga will use for the H.323 H.245 channel. This "
662"port range has no effect if both participants to the conference are using "
663"H.245 Tunneling."
664msgstr ""
665"Диапазон от портове по TCP, които Ekiga ще използва за канала H.245 за "
666"H.323. Този диапазон от портове няма никакво значение, ако и двамата "
667"участници в обаждането използват тунелиране на H.245."
668
669#: ../ekiga.schemas.in.in.h:119
670msgid "The range of UDP ports that Ekiga will use."
671msgstr "Обхватът от портове по UDP, които да се ползват от програмата"
672
673#: ../ekiga.schemas.in.in.h:120
674msgid "The short status information"
675msgstr "Кратко състояние на контакта"
676
677#: ../ekiga.schemas.in.in.h:121
678msgid "The size of the remote video window"
679msgstr "Размерът на прозореца за отдалечената видео картина"
680
681#: ../ekiga.schemas.in.in.h:122
682msgid ""
683"The sound that will be played at the end of calls or when calling somebody "
684"who is busy, if enabled"
685msgstr ""
686"Ако е включено, е звукът, който ще се пуска в края на всяко обаждане или "
687"когато се обаждате на някой и ви дава заето"
688
689#: ../ekiga.schemas.in.in.h:123
690msgid "The sound that will be played on incoming calls, if enabled"
691msgstr "Ако е включено, е звукът, който ще се пуска при входящи обаждания"
692
693#: ../ekiga.schemas.in.in.h:124
694msgid "The sound that will be played when calling somebody, if enabled"
695msgstr ""
696"Ако е включено, е звукът, който ще се пуска, когато се обаждате на някой"
697
698#: ../ekiga.schemas.in.in.h:125
699msgid ""
700"The sound that will be played when there is a new instant message, if enabled"
701msgstr "Ако е включено, е звукът, който ще се пуска, при ново бързо съобщение"
702
703#: ../ekiga.schemas.in.in.h:126
704msgid ""
705"The sound that will be played when there is a new voice mail, if enabled"
706msgstr "Ако е включено, е звукът, който ще се пуска при нова гласова поща"
707
708#: ../ekiga.schemas.in.in.h:127 ../src/gui/preferences.cpp:901
709msgid "The video channel number to use (to select camera, tv or other sources)"
710msgstr ""
711"Номерът на видео канала, който да се използва (за избор на камера, телевизор "
712"или друг източник)"
713
714#: ../ekiga.schemas.in.in.h:128
715msgid "The video codecs list"
716msgstr "Списък със видео декодерите"
717
718#: ../ekiga.schemas.in.in.h:129
719msgid "The video view before having switched to fullscreen"
720msgstr "Видео изгледът преди превключване на цял екран"
721
722#: ../ekiga.schemas.in.in.h:130
723msgid ""
724"The video view before having switched to fullscreen (same values as "
725"video_view)"
726msgstr ""
727"Видео изгледът преди превключване на цял екран (същите възможни стойности "
728"като ключа „video_view“)"
729
730#: ../ekiga.schemas.in.in.h:131
731msgid "The zoom value"
732msgstr "Мащаб на увеличение"
733
734#: ../ekiga.schemas.in.in.h:132
735msgid ""
736"The zoom value in percent to apply to images displayed in the main GUI (can "
737"be 50, 100, or 200)"
738msgstr ""
739"Мащаб на изображенията, показвани в главния прозорец (възможни стойности: "
740"50, 100 или 200)"
741
742#: ../ekiga.schemas.in.in.h:133 ../src/gui/preferences.cpp:671
743msgid ""
744"This enables H.245 Tunneling mode. In H.245 Tunneling mode H.245 messages "
745"are encapsulated into the H.225 channel (port 1720). This saves one TCP "
746"connection during calls. H.245 Tunneling was introduced in H.323v2 and "
747"Netmeeting does not support it. Using both Fast Start and H.245 Tunneling "
748"can crash some versions of Netmeeting."
749msgstr ""
750"Това включва тунелирането на H.245. В този режим съобщенията за H.245 се "
751"вграждат в канала за H.225 (порт 1720). Това спестява една връзка по TCP по "
752"време на обаждане. Тунелирането на H.245 бе въведено с H.323v2 и Netmeeting "
753"не го поддържа. Ползването едновременно на „Бързо набиране“ и тунелиране по "
754"H.245 може да забие някои версии на Netmeeting."
755
756#: ../ekiga.schemas.in.in.h:134 ../src/gui/preferences.cpp:673
757msgid "This enables H.245 early in the setup"
758msgstr "Това включва ранния H.245 при осъществяване на връзка"
759
760#: ../ekiga.schemas.in.in.h:135
761msgid ""
762"This key disables DirectX (on win32) and XVideo (on Linux) video hardware "
763"acceleration"
764msgstr ""
765"Този ключ изключва видео ускорението чрез DirectX (под Уиндоус) и XVideo "
766"(под Линукс)"
767
768#: ../ekiga.schemas.in.in.h:136
769msgid "Type of Service (TOS) byte on outgoing RTP IP packets"
770msgstr "Байт „Тип на услуга“ (TOS) за изходящи RTP IP пакети"
771
772#: ../ekiga.schemas.in.in.h:137
773msgid "UDP port range"
774msgstr "Диапазон на портове по UDP"
775
776#: ../ekiga.schemas.in.in.h:138
777msgid "Video channel"
778msgstr "Видео канал"
779
780#: ../ekiga.schemas.in.in.h:139
781msgid "Video format"
782msgstr "Видео формат"
783
784#: ../ekiga.schemas.in.in.h:140
785msgid "Video input device"
786msgstr "Входно видео устройство"
787
788#: ../ekiga.schemas.in.in.h:141
789msgid "Video preview"
790msgstr "Преглед на видеото"
791
792#: ../ekiga.schemas.in.in.h:142
793msgid "Video size"
794msgstr "Размер на видео картината"
795
796#: ../ekiga.schemas.in.in.h:143
797msgid ""
798"Whether to prefer to sustain the max. frame rate or lower it possibly in "
799"order to keep a minimum level of (spatial) quality for all frames. 0: "
800"Highest minimal quality, 31: lowest minimal quality"
801msgstr ""
802"Дали да се предпочита запазването на максималната честота на кадри или тя да "
803"си намали, за да се запази някакво минимално ниво на геометрично качество на "
804"всички кадри: 0 — най-високо минимално качество, 31 — най-ниско минимално "
805"качество"
806
807#: ../lib/engine/addressbook/contact-core.cpp:60
808msgid "_Find"
809msgstr "_Търсене"
810
811#: ../lib/engine/components/avahi/avahi-heap.cpp:129
812#: ../lib/engine/components/avahi/avahi-heap.cpp:383
813msgid "Neighbours"
814msgstr "Съседи"
815
816#: ../lib/engine/components/call-history/history-book.cpp:137
817#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/call-history-view-gtk.cpp:181
818msgid "Clear List"
819msgstr "Изчистване на списъка"
820
821#: ../lib/engine/components/call-history/history-contact.cpp:171
822msgid "Received"
823msgstr "Получени"
824
825#: ../lib/engine/components/call-history/history-contact.cpp:174
826msgid "Placed"
827msgstr "Набрани"
828
829#: ../lib/engine/components/call-history/history-contact.cpp:177
830msgid "Missed"
831msgstr "Пропуснати"
832
833#: ../lib/engine/components/local-roster/local-cluster.cpp:82
834#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:117
835#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:339
836msgid "New contact"
837msgstr "Нов контакт"
838
839#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:118
840#: ../plugins/resource-list/rl-entry.cpp:141
841#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:102
842#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:144
843#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:176
844#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:143
845msgid "Unnamed"
846msgstr "Без име"
847
848#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:220
849#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:373
850#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:228
851#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:157
852#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:212
853#: ../src/gui/main_window.cpp:3565
854msgid "_Edit"
855msgstr "_Редактиране"
856
857#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:222
858#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:375
859#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:230
860#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:393
861#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:190
862#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:214
863msgid "_Remove"
864msgstr "_Премахване"
865
866#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:247
867#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:275
868msgid "Edit roster element"
869msgstr "Редактиране на елемент в указателя"
870
871#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:248
872msgid ""
873"Please fill in this form to change an existing element of ekiga's internal "
874"roster"
875msgstr ""
876"Попълнете този формуляр, за да промените съществуващ елемент във вътрешния "
877"указател на Ekiga"
878
879#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:250
880#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:235
881#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:427
882#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:418
883#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:324
884#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:296
885#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-bank.cpp:125
886#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:278
887#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:169
888#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:526
889#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:233
890msgid "Name:"
891msgstr "Име:"
892
893#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:251
894#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:244
895#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:246
896#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:170
897#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:527
898#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:234
899msgid "Address:"
900msgstr "Адрес:"
901
902#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:252
903msgid "Is a preferred contact"
904msgstr "Предпочитан контакт"
905
906#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:254
907#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:280
908#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:528
909#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:236
910msgid "Choose groups:"
911msgstr "Избор на групи:"
912
913#: ../lib/engine/components/local-roster/local-roster-bridge.cpp:93
914#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:232
915msgid "Add to local roster"
916msgstr "Включване във вътрешния указател"
917
918#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:93
919msgid "Services"
920msgstr "Услуги"
921
922#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:94
923msgid "Echo test"
924msgstr "Тест за ехо"
925
926#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:95
927msgid "Conference room"
928msgstr "Конферентна стая"
929
930#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:96
931msgid "Call back test"
932msgstr "Тест за обратно повикване"
933
934#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:110
935msgid "Local roster"
936msgstr "Вътрешен указател"
937
938#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:127
939msgid "Rename"
940msgstr "Преименуване"
941
942#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:196
943msgid "Family"
944msgstr "Семейство"
945
946#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:197
947msgid "Friend"
948msgstr "Приятел"
949
950#. Translator: http://www.ietf.org/rfc/rfc4480.txt proposes several
951#. relationships between you and your contact; associate means
952#. someone who is at the same "level" than you.
953#.
954#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:202
955msgid "Associate"
956msgstr "Сътрудник"
957
958#. Translator: http://www.ietf.org/rfc/rfc4480.txt proposes several
959#. relationships between you and your contact; assistant means
960#. someone who is at a lower "level" than you.
961#.
962#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:207
963msgid "Assistant"
964msgstr "Помощник"
965
966#. Translator: http://www.ietf.org/rfc/rfc4480.txt proposes several
967#. relationships between you and your contact; supervisor means
968#. someone who is at a higher "level" than you.
969#.
970#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:212
971msgid "Supervisor"
972msgstr "Мениджър"
973
974#. Translator: http://www.ietf.org/rfc/rfc4480.txt proposes several
975#. relationships between you and your contact; self means yourself.
976#.
977#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:216
978msgid "Self"
979msgstr "Аз"
980
981#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:233
982msgid ""
983"Please fill in this form to add a new contact to ekiga's internal roster"
984msgstr ""
985"Попълнете този формуляр, за да добавите нов контакт във вътрешния указател "
986"на Ekiga"
987
988#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:235
989#, fuzzy
990#| msgid "If enabled, offline contacts will be shown in the roster"
991msgid "Name of the contact, as shown in your roster"
992msgstr "Ако е включено, изключените контакти ще се показват в указателя"
993
994#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:244
995#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:246
996msgid "Address, e.g. sip:xyz@ekiga.net"
997msgstr "Адрес, например sip:xyz@ekiga.net"
998
999#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:250
1000msgid "Put contact in groups:"
1001msgstr "Поставяне на контактите в групи:"
1002
1003#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:412
1004msgid "You supplied an unsupported address"
1005msgstr "Въведохте неподдържан адрес"
1006
1007#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:414
1008msgid "You already have a contact with this address!"
1009msgstr "Вече има контакт с този адрес!"
1010
1011#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:425
1012msgid "Rename group"
1013msgstr "Преименуване на група"
1014
1015#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:426
1016msgid "Please edit this group name"
1017msgstr "Редактирайте името на тази група:"
1018
1019#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:131
1020#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:231
1021#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:235
1022msgid "Call"
1023msgstr "Набиране"
1024
1025#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:134
1026#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:232
1027#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:236
1028#: ../src/gui/main_window.cpp:3325
1029msgid "Transfer"
1030msgstr "Прехвърляне"
1031
1032#. Translators : The alias we are registering already exists : failure
1033#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:309
1034msgid "Duplicate alias"
1035msgstr "Повтарящ се псевдоним"
1036
1037#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:312
1038msgid "Bad username/password"
1039msgstr "Грешно име и/или парола"
1040
1041#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:315
1042#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:562
1043msgid "Transport error"
1044msgstr "Транспортна грешка"
1045
1046#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:326
1047#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:331
1048#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:771
1049msgid "Failed"
1050msgstr "Неуспех"
1051
1052#. translators : the result will look like :
1053#. * "registered (with 2 voice mail messages)"
1054#.
1055#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:218
1056#, c-format
1057msgid "%s (with %d voice mail message)"
1058msgid_plural "%s (with %d voice mail messages)"
1059msgstr[0] "%s (имате %d съобщение в гласовата поща)"
1060msgstr[1] "%s (имате %d съобщения в гласовата поща)"
1061
1062#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:365
1063#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:381
1064msgid "_Disable"
1065msgstr "_Изключване"
1066
1067#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:368
1068#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:385
1069msgid "_Enable"
1070msgstr "_Включване"
1071
1072#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:389
1073#: ../src/gui/assistant.cpp:732
1074msgid "Recharge the account"
1075msgstr "Презареждане на регистрация"
1076
1077#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:394
1078#: ../src/gui/assistant.cpp:744
1079msgid "Consult the balance history"
1080msgstr "Справка с баланса"
1081
1082#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:399
1083#: ../src/gui/assistant.cpp:756
1084msgid "Consult the call history"
1085msgstr "Справка с историята на обажданията"
1086
1087#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:414
1088#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:98
1089#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:291
1090#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-bank.cpp:121
1091msgid "Edit account"
1092msgstr "Редактиране на регистрация"
1093
1094#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:416
1095#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:99
1096#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:341
1097#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:322
1098#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:293
1099msgid "Please update the following fields:"
1100msgstr "Обновете следните полета:"
1101
1102#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:418
1103#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:125
1104#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:135
1105msgid "Account name, e.g. MyAccount"
1106msgstr "Регистрация, например МоятаРегистрация"
1107
1108#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:420
1109msgid "Registrar:"
1110msgstr "Регистър:"
1111
1112#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:420
1113#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:136
1114msgid "The registrar, e.g. ekiga.net"
1115msgstr "Регистраторът, например ekiga.net"
1116
1117#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:422
1118msgid "Gatekeeper:"
1119msgstr "Сървър-портиер:"
1120
1121#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:422
1122#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:126
1123msgid "The gatekeeper, e.g. ekiga.net"
1124msgstr "Пазителят, например ekiga.net"
1125
1126#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:423
1127#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:300
1128#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-bank.cpp:126
1129#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:174
1130msgid "User:"
1131msgstr "Потребителско име:"
1132
1133#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:423
1134#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:107
1135#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:118
1136#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:127
1137#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:137
1138msgid "The user name, e.g. jim"
1139msgstr "Потребителят, например ivan"
1140
1141#. Translators:
1142#. * SIP knows two usernames: The name for the client ("User") and the name
1143#. * for the authentication procedure ("Authentication User")
1144#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:428
1145msgid "Authentication User:"
1146msgstr "Потребител за идентификация:"
1147
1148#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:428
1149#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:138
1150msgid ""
1151"The user name used during authentication, if different than the user name; "
1152"leave empty if you do not have one"
1153msgstr ""
1154"Потребителското име за идентифициране, ако е различно от потребителското име;"
1155"оставете го празно, ако нямате такова"
1156
1157#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:429
1158#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:312
1159#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-bank.cpp:129
1160#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:173
1161msgid "Password:"
1162msgstr "Парола:"
1163
1164#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:429
1165#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:109
1166#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:120
1167#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:129
1168#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:139
1169msgid "Password associated to the user"
1170msgstr "Парола на потребителя"
1171
1172#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:430
1173msgid "Timeout:"
1174msgstr "Изтичане на времето:"
1175
1176#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:430
1177#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:130
1178#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:140
1179msgid ""
1180"Time in seconds after which the account registration is automatically retried"
1181msgstr "Време за повторен опит на регистриране"
1182
1183#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:431
1184#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:143
1185#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:326
1186#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-bank.cpp:130
1187msgid "Enable Account"
1188msgstr "Включване на регистрацията"
1189
1190#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:457
1191#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:177
1192msgid "You did not supply a name for that account."
1193msgstr "Не сте въвели име за тази регистрация."
1194
1195#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:459
1196#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:179
1197msgid "You did not supply a host to register to."
1198msgstr "Не сте въвели името на сървъра за регистрацията"
1199
1200#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:461
1201#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:181
1202msgid "You did not supply a user name for that account."
1203msgstr "Не сте въвели потребителско име за тази регистрация."
1204
1205#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:463
1206#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:183
1207#| msgid "The timeout should have a bigger value."
1208msgid "The timeout should be at least 10 seconds."
1209msgstr "Стойността на времето трябва да е поне 10 секунди."
1210
1211#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:546
1212msgid "Registered"
1213msgstr "Регистриран"
1214
1215#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:558
1216msgid "Unregistered"
1217msgstr "Нерегистриран"
1218
1219#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:568
1220msgid "Could not unregister"
1221msgstr "Регистрацията не може да се прекрати"
1222
1223#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:581
1224msgid "Could not register"
1225msgstr "Не може да се влезе в регистрацията"
1226
1227#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:590
1228msgid "Processing..."
1229msgstr "Обработване…"
1230
1231#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:78
1232msgid "_Add an Ekiga.net Account"
1233msgstr "_Регистрация в Ekiga.net"
1234
1235#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:80
1236msgid "_Add an Ekiga Call Out Account"
1237msgstr "_Регистрация в Ekiga за набиране към телефон"
1238
1239#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:82
1240msgid "_Add a SIP Account"
1241msgstr "_Регистрация за SIP"
1242
1243#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:84
1244msgid "_Add an H.323 Account"
1245msgstr "_Регистрация за H.323"
1246
1247#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:104
1248#: ../src/gui/assistant.cpp:616
1249msgid "Get an Ekiga.net SIP account"
1250msgstr "Регистриране към Ekiga за SIP"
1251
1252#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:107
1253#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:127
1254#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:137
1255msgid "_User:"
1256msgstr "Потребителско _име:"
1257
1258#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:109
1259#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:129
1260#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:139
1261#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:986
1262msgid "_Password:"
1263msgstr "_Парола:"
1264
1265#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:114
1266#: ../src/gui/assistant.cpp:720
1267msgid "Get an Ekiga Call Out account"
1268msgstr "Регистриране към Ekiga за набиране към телефон"
1269
1270#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:118
1271msgid "_Account ID:"
1272msgstr "Идентификатор на _регистрацията:"
1273
1274#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:120
1275msgid "_PIN Code:"
1276msgstr "ПИ_Н:"
1277
1278#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:125
1279#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:135
1280#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:343
1281msgid "_Name:"
1282msgstr "_Име:"
1283
1284#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:126
1285msgid "_Gatekeeper:"
1286msgstr "_Сървър-портиер:"
1287
1288#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:130
1289#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:140
1290msgid "_Timeout:"
1291msgstr "Изтичане на _времето:"
1292
1293#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:136
1294msgid "_Registrar:"
1295msgstr "_Регистър:"
1296
1297#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:138
1298msgid "_Authentication User:"
1299msgstr "_Потребител за идентификация:"
1300
1301#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:403
1302msgid "Local user cleared the call"
1303msgstr "Локалният потребител изчисти обаждането"
1304
1305#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:406
1306#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:409
1307msgid "Local user rejected the call"
1308msgstr "Локалният потребител отказа обаждането"
1309
1310#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:412
1311msgid "Remote user cleared the call"
1312msgstr "Отдалеченият потребител изчисти обаждането"
1313
1314#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:415
1315msgid "Remote user rejected the call"
1316msgstr "Отдалеченият потребител отказа обаждането"
1317
1318#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:418
1319msgid "Remote user has stopped calling"
1320msgstr "Отдалеченият потребител спря обаждането"
1321
1322#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:421
1323msgid "Abnormal call termination"
1324msgstr "Необичайно прекъсване на обаждане"
1325
1326#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:424
1327#: ../src/gui/main_window.cpp:1853
1328msgid "Could not connect to remote host"
1329msgstr "Неуспех при свързване с отдалечен хост"
1330
1331#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:428
1332msgid "The Gatekeeper cleared the call"
1333msgstr "Сървърът-портиер изчисти обаждането"
1334
1335#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:431
1336msgid "User not found"
1337msgstr "Потребителят не е намерен"
1338
1339#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:434
1340msgid "Insufficient bandwidth"
1341msgstr "Недостатъчна скорост на връзката"
1342
1343#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:437
1344msgid "No common codec"
1345msgstr "Няма подходящ кодер"
1346
1347#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:440
1348msgid "Call forwarded"
1349msgstr "Обаждането е прехвърлено"
1350
1351#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:443
1352msgid "Security check failed"
1353msgstr "Грешка при проверката на сигурността"
1354
1355#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:446
1356msgid "Local user is busy"
1357msgstr "Локалният потребител е зает"
1358
1359#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:449
1360#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:455
1361msgid "Congested link to remote party"
1362msgstr "Задръстена линия към отсрещната страна"
1363
1364#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:452
1365msgid "Remote user is busy"
1366msgstr "Отдалеченият потребител е зает"
1367
1368#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:458
1369msgid "Remote host is offline"
1370msgstr "Отдалеченият хост е изключен"
1371
1372#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:464
1373msgid "User is not available"
1374msgstr "Потребителят не е достъпен"
1375
1376#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:475
1377msgid "Call completed"
1378msgstr "Обаждането завърши"
1379
1380#: ../lib/engine/components/opal/opal-call-manager.cpp:781
1381msgid ""
1382"Ekiga did not manage to configure your network settings automatically. You "
1383"can still use it, but you need to configure your network settings manually.\n"
1384"\n"
1385"Please see http://wiki.ekiga.org/index.php/Enable_port_forwarding_manually "
1386"for instructions"
1387msgstr ""
1388"Ekiga не успя да настрои мрежата автоматично. За да ползвате програмата, ще "
1389"трябва ръчно да въведете настройките.\n"
1390"\n"
1391"Инструкциите за това са на адрес: http://wiki.ekiga.org/index.php/"
1392"Enable_port_forwarding_manually"
1393
1394#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:256
1395#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:258
1396msgid "Message"
1397msgstr "Съобщение"
1398
1399#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:557
1400msgid "Illegal status code"
1401msgstr "Неправилен код за състояние"
1402
1403#. Translators: Host of the remote party is offline, this should
1404#. * appear when the remote host does not reply in an acceptable time
1405#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:568
1406msgid "Remote party host is offline"
1407msgstr "Отдалеченият хост е изключен"
1408
1409#. Translators: the following strings are answers from the SIP server
1410#. * when the packet it receives has an error, see
1411#. * http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt, chapter 21 for more information
1412#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:584
1413msgid "Multiple choices"
1414msgstr "Множество избори"
1415
1416#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:588
1417msgid "Moved permanently"
1418msgstr "Преместен за постоянно"
1419
1420#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:592
1421msgid "Moved temporarily"
1422msgstr "Временно преместен"
1423
1424#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:596
1425msgid "Use proxy"
1426msgstr "Използване на сървър-посредник"
1427
1428#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:600
1429msgid "Alternative service"
1430msgstr "Алтернативна услуга"
1431
1432#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:604
1433msgid "Bad request"
1434msgstr "Лоша заявка"
1435
1436#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:608
1437msgid "Unauthorized"
1438msgstr "Липсва упълномощаване"
1439
1440#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:612
1441msgid "Payment required"
1442msgstr "Изисква се плащане"
1443
1444#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:616
1445msgid "Forbidden, please check that username and password are correct"
1446msgstr "Забранено. Проверете дали потребителското име и паролата са правилни"
1447
1448#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:620
1449msgid "Not found"
1450msgstr "Не е намерен"
1451
1452#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:624
1453msgid "Method not allowed"
1454msgstr "Непозволен метод"
1455
1456#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:628
1457msgid "Not acceptable"
1458msgstr "Не може да се приеме"
1459
1460#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:632
1461msgid "Proxy authentication required"
1462msgstr "Изисква се идентификация към посредника"
1463
1464#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:636
1465msgid "Timeout"
1466msgstr "Изтичане на времето"
1467
1468#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:640
1469msgid "Conflict"
1470msgstr "Има конфликт"
1471
1472#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:644
1473msgid "Length required"
1474msgstr "Изисква се дължина"
1475
1476#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:648
1477msgid "Request entity too big"
1478msgstr "Заявеният обект е прекалено голям"
1479
1480#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:652
1481msgid "Request URI too long"
1482msgstr "Заявеният адрес е прекалено дълъг"
1483
1484#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:656
1485msgid "Unsupported media type"
1486msgstr "Неподдържан вид медия"
1487
1488#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:660
1489msgid "Unsupported URI scheme"
1490msgstr "Неподдържана схема на адрес"
1491
1492#. Translators:  The extension we are trying to register does not exist.
1493#. * Here extension is a specific "phone number", see
1494#. * http://en.wikipedia.org/wiki/Extension_(telephone)
1495#. * for more information
1496#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:668
1497msgid "Bad extension"
1498msgstr "Неправилен вътрешен номер"
1499
1500#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:672
1501msgid "Extension required"
1502msgstr "Изисква се вътрешен номер"
1503
1504#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:676
1505msgid "Interval too brief"
1506msgstr "Интервалът е прекалено кратък"
1507
1508#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:680
1509msgid "Temporarily unavailable"
1510msgstr "Временно недостъпна услуга"
1511
1512#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:684
1513msgid "Loop detected"
1514msgstr "Засечено е зацикляне"
1515
1516#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:688
1517msgid "Too many hops"
1518msgstr "Прекалено много скокове"
1519
1520#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:692
1521msgid "Address incomplete"
1522msgstr "Непълен адрес"
1523
1524#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:696
1525msgid "Ambiguous"
1526msgstr "Нееднозначен"
1527
1528#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:700
1529msgid "Busy Here"
1530msgstr "Тук е зает"
1531
1532#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:704
1533msgid "Request terminated"
1534msgstr "Заявката е прекъсната"
1535
1536#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:708
1537msgid "Not acceptable here"
1538msgstr "Тук не може да се приеме"
1539
1540#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:712
1541msgid "Bad event"
1542msgstr "Лошо събитие"
1543
1544#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:716
1545msgid "Request pending"
1546msgstr "Чакаща заявка"
1547
1548#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:720
1549msgid "Undecipherable"
1550msgstr "Не може да се дешифрира"
1551
1552#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:724
1553msgid "Internal server error"
1554msgstr "Вътрешна грешка на сървъра"
1555
1556#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:728
1557msgid "Not implemented"
1558msgstr "Не е реализирано"
1559
1560#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:732
1561msgid "Bad gateway"
1562msgstr "Неправилен шлюз"
1563
1564#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:736
1565msgid "Service unavailable"
1566msgstr "Услугата е недостъпна"
1567
1568#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:740
1569msgid "Server timeout"
1570msgstr "Изтичане на времето за отговор от сървъра"
1571
1572#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:744
1573msgid "SIP version not supported"
1574msgstr "Версията на SIP не се поддържа"
1575
1576#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:748
1577msgid "Message too large"
1578msgstr "Съобщението е прекалено голямо"
1579
1580#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:752
1581msgid "Busy everywhere"
1582msgstr "Навсякъде е заето"
1583
1584#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:756
1585msgid "Decline"
1586msgstr "Отказ"
1587
1588#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:760
1589msgid "Does not exist anymore"
1590msgstr "Не съществува вече"
1591
1592#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:764
1593msgid "Globally not acceptable"
1594msgstr "Глобално неприемливо"
1595
1596#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:933
1597#: ../src/gui/main_window.cpp:3162
1598#, c-format
1599msgid "Incoming call from %s"
1600msgstr "Входящо обаждане от %s"
1601
1602#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:935
1603#, c-format
1604msgid "Incoming call"
1605msgstr "Входящо обаждане"
1606
1607#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:941
1608#, c-format
1609msgid "In a call with %s"
1610msgstr "В момента говори с %s"
1611
1612#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:943
1613#, c-format
1614msgid "In a call"
1615msgstr "В момента говори"
1616
1617#: ../lib/engine/gui/gtk-core/form-dialog-gtk.cpp:664
1618msgid "Advanced"
1619msgstr "Допълнителни"
1620
1621#: ../lib/engine/gui/gtk-core/codecsbox.cpp:452
1622msgid "Move selected codec priority upwards"
1623msgstr "Увеличаване на приоритета на кодер"
1624
1625#: ../lib/engine/gui/gtk-core/codecsbox.cpp:462
1626msgid "Move selected codec priority downwards"
1627msgstr "Намаляване на приоритета на кодер"
1628
1629#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/addressbook-window.cpp:636
1630msgid "Address Book"
1631msgstr "Адресник"
1632
1633#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/addressbook-window.cpp:652
1634#: ../src/gui/main_window.cpp:3511
1635msgid "Address _Book"
1636msgstr "_Адресник"
1637
1638#. This will add static and dynamic actions
1639#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/addressbook-window.cpp:661
1640msgid "_Action"
1641msgstr "_Действие"
1642
1643#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/addressbook-window.cpp:706
1644msgid "Category"
1645msgstr "Категория"
1646
1647#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/book-view-gtk.cpp:586
1648#: ../src/gui/assistant.cpp:1373
1649msgid "Full Name"
1650msgstr "Пълно име"
1651
1652#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/book-view-gtk.cpp:601
1653msgid "_Search Filter:"
1654msgstr "_Филтър за търсене:"
1655
1656#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/chat-area.cpp:247
1657msgid "says:"
1658msgstr "каза"
1659
1660#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/chat-area.cpp:370
1661msgid "Open link in browser"
1662msgstr "Отваряне на адреса в браузър"
1663
1664#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/chat-area.cpp:376
1665msgid "Copy link"
1666msgstr "Копиране на адреса"
1667
1668#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/chat-area.cpp:895
1669msgid "_Smile..."
1670msgstr "_Емотикон…"
1671
1672#. we can't do much here since we get the Chat as reference...
1673#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/chat-window.cpp:411
1674msgid "Chat Window"
1675msgstr "Прозорец за текстови съобщения"
1676
1677#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/heap-view.cpp:238
1678#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/heap-view.cpp:277
1679#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/roster-view-gtk.cpp:976
1680#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/roster-view-gtk.cpp:1029
1681msgid "Unsorted"
1682msgstr "Неподредено"
1683
1684#: ../lib/gui/dialpad.c:52
1685msgid "abc"
1686msgstr "абвг"
1687
1688#: ../lib/gui/dialpad.c:53
1689msgid "def"
1690msgstr "дежз"
1691
1692#: ../lib/gui/dialpad.c:54
1693msgid "ghi"
1694msgstr "ийкл"
1695
1696#: ../lib/gui/dialpad.c:55
1697msgid "jkl"
1698msgstr "мноп"
1699
1700#: ../lib/gui/dialpad.c:56
1701msgid "mno"
1702msgstr "рсту"
1703
1704#: ../lib/gui/dialpad.c:57
1705msgid "pqrs"
1706msgstr "фхцч"
1707
1708#: ../lib/gui/dialpad.c:58
1709msgid "tuv"
1710msgstr "шщъ"
1711
1712#: ../lib/gui/dialpad.c:59
1713msgid "wxyz"
1714msgstr "ьюя"
1715
1716#: ../lib/gui/gmdialog.c:327
1717msgid "Do not show this dialog again"
1718msgstr "Прозорецът да не се показва отново"
1719
1720#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:75
1721#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:920
1722#, c-format
1723msgid "%d user found"
1724msgid_plural "%d users found"
1725msgstr[0] "Открит е %d потребител"
1726msgstr[1] "Открити са %d потребители"
1727
1728#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:297
1729#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:138
1730msgid "New _Contact"
1731msgstr "Нов _контакт"
1732
1733#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:344
1734#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:333
1735msgid "VoIP _URI:"
1736msgstr "Адрес за _VoIP:"
1737
1738#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:345
1739#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:334
1740msgid "_Home phone:"
1741msgstr "_Домашен телефон:"
1742
1743#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:346
1744#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:335
1745msgid "_Office phone:"
1746msgstr "_Служебен телефон:"
1747
1748#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:347
1749#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:336
1750msgid "_Cell phone:"
1751msgstr "_Мобилен телефон:"
1752
1753#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:348
1754#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:337
1755msgid "_Pager:"
1756msgstr "_Пейджър:"
1757
1758#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:320
1759msgid "Edit contact"
1760msgstr "Редактиране на контакта"
1761
1762#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:374
1763msgid "Remove contact"
1764msgstr "Изтриване на контакт"
1765
1766#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:376
1767#, c-format
1768msgid "Are you sure you want to remove %s from the addressbook?"
1769msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете %s от адресника?"
1770
1771#: ../plugins/gstreamer/gst-audioinput.cpp:276
1772msgid "Audio test"
1773msgstr "Аудио тест"
1774
1775#: ../plugins/gstreamer/gst-audiooutput.cpp:328
1776msgid "Silent"
1777msgstr "Тишина"
1778
1779#: ../plugins/gstreamer/gst-videoinput.cpp:234
1780msgid "Video test"
1781msgstr "Видео тест"
1782
1783#. Translators: "Screencast" means the video input device will be your screen -- the other end will see your desktop
1784#: ../plugins/gstreamer/gst-videoinput.cpp:386
1785#: ../plugins/gstreamer/gst-videoinput.cpp:391
1786msgid "Crazy"
1787msgstr "Видео ефекти"
1788
1789#: ../plugins/gstreamer/gst-videoinput.cpp:391
1790msgid "Screencast"
1791msgstr "Работен плот"
1792
1793#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:427
1794#: ../plugins/resource-list/rl-entry-ref.cpp:138
1795#: ../plugins/resource-list/rl-entry.cpp:160
1796msgid "_Refresh"
1797msgstr "_Обновяване"
1798
1799#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:430
1800msgid "_Remove addressbook"
1801msgstr "_Премахване на адресник"
1802
1803#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:432
1804msgid "Addressbook _properties"
1805msgstr "_Настройки на адресник"
1806
1807#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:563
1808msgid "LDAP SASL Interaction"
1809msgstr "Взаимодействие с LDAP SASL"
1810
1811#. Translators, Howard explained : "Challenge" is a generic term
1812#. * in authentication. It's a prompt from the authentication mechanism
1813#. * for some type of credential. Exactly what kind of challenge and
1814#. * what kind of credential depends on the specific authentication
1815#. * mechanism. Since SASL is a generic interface, and can dynamically
1816#. * load arbitrary mechanisms, there's not much more specific you can
1817#. * say about it. You might google for "challenge response
1818#. * authentication" if you'd like more background context.
1819#.
1820#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:605
1821msgid "Challenge: "
1822msgstr "Предизвикателство:"
1823
1824#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:613
1825msgid "Interact"
1826msgstr "Взаимодействие"
1827
1828#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:680
1829msgid "Refreshing"
1830msgstr "Обновяване"
1831
1832#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:686
1833msgid "Could not initialize server"
1834msgstr "Сървърът не може да бъде инициализиран"
1835
1836#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:700 ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:745
1837msgid "LDAP Error: "
1838msgstr "Грешка в LDAP: "
1839
1840#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:754
1841msgid "Contacted server"
1842msgstr "Сървър, към който е връзката"
1843
1844#. patience == 0
1845#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:793
1846msgid "Could not connect to server"
1847msgstr "Неуспех при свързване със сървър"
1848
1849#. patience == 0
1850#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:841 ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:890
1851msgid "Could not search"
1852msgstr "Грешка при търсене"
1853
1854#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:849
1855msgid "Waiting for search results"
1856msgstr "Изчакване за резултати от търсенето"
1857
1858#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:942
1859msgid "Please edit the following fields"
1860msgstr "Редактирайте следните полета"
1861
1862#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:944
1863#| msgid "Book _Name"
1864msgid "Book _Name:"
1865msgstr "_Име на адресника:"
1866
1867#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:944
1868msgid "Book name, as shown in your dialog box"
1869msgstr "Име на адресника, показано във вашия прозорец"
1870
1871#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:945
1872#| msgid "Server _URI"
1873msgid "Server _URI:"
1874msgstr "_Адрес на сървър:"
1875
1876#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:945
1877msgid "Name of LDAP server, prefixed by ldap://"
1878msgstr "Име на LDAP сървър, с префикс ldap://"
1879
1880#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:946
1881#| msgid "_Base DN"
1882msgid "_Base DN:"
1883msgstr "_Базов DN:"
1884
1885#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:952
1886msgid "Subtree"
1887msgstr "Поддърво"
1888
1889#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:953
1890msgid "Single Level"
1891msgstr "Едно ниво"
1892
1893#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:954
1894msgid "_Search Scope"
1895msgstr "_Област на търсене:"
1896
1897#. Translators: DisplayName Attribute is the name of the LDAP
1898#. * attribute whose value will be used to name an addressbook entry.
1899#. * On Microsoft systems the actual attribute is literally named
1900#. * "DisplayName" (i.e., "the name that will be displayed") but on
1901#. * most LDAP servers it's "CommonName".
1902#.
1903#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:969
1904#| msgid "_DisplayName Attribute"
1905msgid "_DisplayName Attribute:"
1906msgstr "_Показвано име (DisplayName):"
1907
1908#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:970
1909#| msgid "Call _Attributes"
1910msgid "Call _Attributes:"
1911msgstr "Повикване на _атрибути:"
1912
1913#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:970
1914msgid "The field you are searching for"
1915msgstr "Полето, което търсите"
1916
1917#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:972 ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:974
1918#| msgid "_Filter Template"
1919msgid "_Filter Template:"
1920msgstr "_Шаблон на филтъра:"
1921
1922#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:972 ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:974
1923msgid "Here, a \"$\" is replaced by the search string"
1924msgstr "„$“ се заменя с търсения низ"
1925
1926#. Translators: Bind ID - In LDAP, the operation that begins an LDAP
1927#. * session and authenticates the user to the directory is called a
1928#. * Bind operation.  There are two types of Binds supported in the
1929#. * standard protocol - Simple Bind and SASL Bind.  Since both of
1930#. * them are used for authentication, both of them require some type
1931#. * of user ID as a parameter, and that is supplied here.  (Of
1932#. * course, the Bind ID can be left blank, in which case the session
1933#. * is anonymous / unauthenticated.)
1934#.
1935#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:985
1936#| msgid "Bind _ID"
1937msgid "Bind _ID:"
1938msgstr "_Идентификатор за свързване:"
1939
1940#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:985
1941msgid "User ID; leave blank for anonymous / nonauthenticated"
1942msgstr ""
1943
1944#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:986
1945msgid "The password for the user ID above, if any"
1946msgstr ""
1947
1948#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:987
1949msgid "Use TLS"
1950msgstr "Използване на TLS"
1951
1952#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:988
1953msgid "Use SASL"
1954msgstr "Използване на SASL"
1955
1956#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:1002
1957msgid "SASL _Mechanism"
1958msgstr "_Механизъм на SASL"
1959
1960#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:1012
1961msgid "Edit LDAP directory"
1962msgstr "Редактиране на директорията за LDAP"
1963
1964#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:1034
1965msgid "Please provide a Book Name for this directory\n"
1966msgstr "Укажете име на адресника за тази директория\n"
1967
1968#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:1037
1969msgid "Please provide a Server URI\n"
1970msgstr "Укажете адрес на сървъра\n"
1971
1972#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:1040
1973msgid "Please provide a DisplayName Attribute\n"
1974msgstr "Укажете показвано име\n"
1975
1976#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:1043
1977msgid "Please provide a Call Attribute\n"
1978msgstr "Укажете адрес за обаждане\n"
1979
1980#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:1046
1981msgid "Invalid Server URI\n"
1982msgstr "Неправилен адрес на сървъра\n"
1983
1984#: ../plugins/ldap/ldap-source.cpp:130
1985msgid "Add an LDAP Address Book"
1986msgstr "Добавяне на адресник по LDAP"
1987
1988#: ../plugins/ldap/ldap-source.cpp:134
1989msgid "Add the Ekiga.net Directory"
1990msgstr "Добавяне на адресника на Ekiga.net"
1991
1992#: ../plugins/ldap/ldap-source.cpp:155
1993msgid "Create LDAP directory"
1994msgstr "Създаване на директория LDAP"
1995
1996#: ../plugins/ldap/ldap-source.cpp:164
1997msgid "Ekiga.net Directory"
1998msgstr "Директорията Ekiga.net"
1999
2000#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:79
2001#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:113
2002msgid "inactive"
2003msgstr "не е активен"
2004
2005#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:179
2006#, c-format
2007msgid "error connecting (%s)"
2008msgstr "грешка при свързване (%s)"
2009
2010#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:185
2011msgid "connecting"
2012msgstr "свързване"
2013
2014#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:229
2015msgid "authenticating"
2016msgstr "идентификация"
2017
2018#. FIXME: can't we report better?
2019#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:239
2020msgid "error connecting"
2021msgstr "грешка при свързване"
2022
2023#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:251
2024msgid "disconnected"
2025msgstr "изключен"
2026
2027#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:268
2028msgid "connected"
2029msgstr "свързан"
2030
2031#. FIXME: can't we report something better?
2032#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:274
2033msgid "error authenticating loudmouth account"
2034msgstr "грешка при идентифициране на регистрацията"
2035
2036#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:304
2037#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-bank.cpp:127
2038msgid "Server:"
2039msgstr "Сървър:"
2040
2041#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:308
2042#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-bank.cpp:128
2043msgid "Resource:"
2044msgstr "Ресурс:"
2045
2046#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:391 ../src/gui/accounts.cpp:689
2047msgid "Edit"
2048msgstr "Редактиране"
2049
2050#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-bank.cpp:111
2051msgid "_Add a jabber/XMPP account"
2052msgstr "_Регистрация за Джабър/XMPP"
2053
2054#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-bank.cpp:123
2055#| msgid "Please edit the following fields"
2056msgid "Please fill in the following fields:"
2057msgstr "Редактирайте следните полета:"
2058
2059#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-dialect.cpp:118
2060msgid "Join a discussion group"
2061msgstr "Присъединяване към дискусионна група"
2062
2063#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:210
2064msgid "Authorization to see your presence"
2065msgstr "Упълномощаване за виждане на състоянието"
2066
2067#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:214
2068#, c-format
2069msgid "%s asks the permission to see your presence, saying: \"%s\"."
2070msgstr ""
2071"Контактът %s иска разрешение да вижда състоянието ви. Спомена следното: „%s“."
2072
2073#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:218
2074#, c-format
2075msgid "%s asks the permission to see your presence."
2076msgstr "Контактът %s иска разрешение да вижда състоянието ви."
2077
2078#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:225
2079msgid "grant him/her the permission to see your presence"
2080msgstr "разрешаване на контакта да вижда състоянието ви"
2081
2082#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:226
2083msgid "refuse him/her the permission to see your presence"
2084msgstr "отказване на контакта да вижда състоянието ви"
2085
2086#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:227
2087msgid "decide later (also close or cancel this dialog)"
2088msgstr "вземане на решение по-късно (този прозорец ще бъде затворен)"
2089
2090#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:228
2091msgid "Your answer is: "
2092msgstr "Вашият отговор е: "
2093
2094#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:315
2095msgid "Add a roster element"
2096msgstr "Добавяне на елемент в указателя"
2097
2098#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:316
2099msgid "Please fill in this form to add a new element to the remote roster"
2100msgstr ""
2101"Попълнете този формуляр, за да добавите нов контакт в отдалечения указател"
2102
2103#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:318
2104#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:470
2105msgid "Identifier:"
2106msgstr "Идентификатор:"
2107
2108#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:318
2109msgid "identifier@server"
2110msgstr "идентификатор@сървър"
2111
2112#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:162
2113#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:168
2114msgid "Ask him/her to see his/her status"
2115msgstr "Запитване за виждане на състоянието на контакта"
2116
2117#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:166
2118#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:178
2119msgid "Forbid him/her to see my status"
2120msgstr "Забрана за виждане на състоянието ми"
2121
2122#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:170
2123msgid "Ask him/her to see his/her status (pending)"
2124msgstr ""
2125"Запитване за виждане на състоянието на контакта (изчакване на разрешение)"
2126
2127#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:174
2128#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:179
2129msgid "Stop getting his/her status"
2130msgstr "Спиране на получаването на състоянието на контакта"
2131
2132#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:184
2133msgid "Start chat"
2134msgstr "Започване на разговор"
2135
2136#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:187
2137msgid "Continue chat"
2138msgstr "Продължаване на разговор"
2139
2140#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:276
2141msgid ""
2142"Please fill in this form to change an existing element of the remote roster"
2143msgstr ""
2144"Попълнете този формуляр, за да промените съществуващ елемент в отдалечения "
2145"указател"
2146
2147#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:102
2148msgid "New resource list"
2149msgstr "Нов списък с ресурси"
2150
2151#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:166
2152msgid "Add new resource-list"
2153msgstr "Добавяне на нов списък с ресурси"
2154
2155#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:167
2156msgid ""
2157"Please fill in this form to add a new contact list to ekiga's remote roster"
2158msgstr ""
2159"Попълнете този формуляр, за да добавите нов контакт в отдалечения указател "
2160"на Ekiga"
2161
2162#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:171
2163#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:471
2164msgid "Writable:"
2165msgstr "С права за запис:"
2166
2167#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:172
2168msgid "Username:"
2169msgstr "Потребителско име:"
2170
2171#: ../plugins/resource-list/rl-entry-ref.cpp:53
2172msgid "Click to fetch"
2173msgstr "Натиснете за изтегляне"
2174
2175#: ../plugins/resource-list/rl-entry-ref.cpp:120
2176msgid "Distant contact"
2177msgstr "Отдалечен контакта"
2178
2179#: ../plugins/resource-list/rl-entry.cpp:203
2180msgid "Invalid server data"
2181msgstr "Неправилни данни от сървъра"
2182
2183#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:198
2184msgid "_Add a new contact"
2185msgstr "_Добавяне на нов контакт"
2186
2187#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:200
2188msgid "_Refresh contact list"
2189msgstr "_Обновяване на списъка с контакти"
2190
2191#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:202
2192msgid "Contact list _properties"
2193msgstr "_Настройки на списъка с контакти"
2194
2195#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:462
2196msgid "Edit contact list properties"
2197msgstr "Редактиране на настройките на списъка с контакти"
2198
2199#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:464
2200msgid "Please edit the following fields (no identifier means global)"
2201msgstr ""
2202"Редактирайте следните полета (липсата на идентификатор значи, че са глобални)"
2203
2204#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:467
2205#| msgid "Contact list's name"
2206msgid "Contact list's name:"
2207msgstr "Име на списъка с контакти:"
2208
2209#. "Document" used as a name -- uri point to the root of a document tree
2210#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:469
2211#| msgid "Document root"
2212msgid "Document root:"
2213msgstr "Корен на документа:"
2214
2215#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:472
2216#| msgid "Server username"
2217msgid "Server username:"
2218msgstr "Потребителско име за сървъра:"
2219
2220#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:473
2221#| msgid "Server password"
2222msgid "Server password:"
2223msgstr "Парола за сървъра:"
2224
2225#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:512
2226msgid "Add a remote contact"
2227msgstr "Добавяне на отдалечен контакт"
2228
2229#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:513
2230msgid "Please fill in this form to create a new contact on a remote server"
2231msgstr ""
2232"Попълнете този формуляр, за да създадете нов контакт на отдалечения сървър"
2233
2234#. Translators: #%d - ordinal number
2235#: ../plugins/resource-list/rl-list.cpp:183
2236#, c-format
2237msgid "%s / List #%d"
2238msgstr "%s / Списък № %d"
2239
2240#. Translators: #%d - ordinal number
2241#: ../plugins/resource-list/rl-list.cpp:188
2242#, c-format
2243msgid "List #%d"
2244msgstr "Списък № %d"
2245
2246#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:230
2247msgid "Edit remote contact"
2248msgstr "Редактиране на отдалечения контакт"
2249
2250#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:231
2251msgid ""
2252"Please fill in this form to change an existing contact on a remote server"
2253msgstr ""
2254"Попълнете този формуляр, за да промените съществуващ контакт на отдалечения "
2255"сървър"
2256
2257#: ../src/gui/accounts.cpp:565
2258msgid "Account Name"
2259msgstr "Име на регистрацията"
2260
2261#: ../src/gui/accounts.cpp:566
2262msgid "Status"
2263msgstr "Състояние"
2264
2265#: ../src/gui/accounts.cpp:576 ../src/gui/accounts.cpp:618
2266msgid "Accounts"
2267msgstr "Регистрации"
2268
2269#: ../src/gui/accounts.cpp:590 ../src/gui/main_window.cpp:3575
2270msgid "_Accounts"
2271msgstr "_Регистрации"
2272
2273#: ../src/gui/accounts.cpp:594 ../src/gui/main_window.cpp:3658
2274msgid "_Help"
2275msgstr "Помо_щ"
2276
2277#: ../src/gui/accounts.cpp:621
2278msgid "Active"
2279msgstr "Включена"
2280
2281#: ../src/gui/accounts.cpp:683
2282msgid "Enable"
2283msgstr "Включване"
2284
2285#: ../src/gui/accounts.cpp:686
2286msgid "Disable"
2287msgstr "Изключване"
2288
2289#: ../src/gui/accounts.cpp:692
2290msgid "Remove"
2291msgstr "Премахване"
2292
2293#: ../src/gui/assistant.cpp:341
2294msgid ""
2295"This is the Ekiga general configuration assistant. The following steps will "
2296"set up Ekiga by asking a few simple questions.\n"
2297"\n"
2298"Once you have completed these steps, you can always change them later by "
2299"selecting Preferences in the Edit menu."
2300msgstr ""
2301"Това е помощникът за общите настройки на Ekiga. В следващите страници "
2302"програмата ще бъде настроена чрез няколко прости въпроса.\n"
2303"\n"
2304"След като веднъж сте настроили програмата, можете да промените настройките в "
2305"меню „Редактиране“ и в него — „Настройки“."
2306
2307#: ../src/gui/assistant.cpp:349
2308msgid "Welcome to Ekiga"
2309msgstr "Добре дошли в Ekiga"
2310
2311#: ../src/gui/assistant.cpp:373 ../src/gui/preferences.cpp:445
2312msgid "Personal Information"
2313msgstr "Лични данни"
2314
2315#. The user fields
2316#: ../src/gui/assistant.cpp:376
2317msgid "Please enter your first name and your surname:"
2318msgstr "Въведете името и фамилията си:"
2319
2320#: ../src/gui/assistant.cpp:385
2321msgid ""
2322"Your first name and surname will be used when connecting to other VoIP and "
2323"videoconferencing software."
2324msgstr ""
2325"Вашите име и фамилия ще бъдат използвани, когато се свързвате с други "
2326"програми за VoIP и видео конференция."
2327
2328#: ../src/gui/assistant.cpp:579
2329msgid "Ekiga.net Account"
2330msgstr "Регистрация в Ekiga.net"
2331
2332#: ../src/gui/assistant.cpp:581
2333msgid "Please enter your username:"
2334msgstr "Въведете вашето потребителско име:"
2335
2336#: ../src/gui/assistant.cpp:589
2337msgid "Please enter your password:"
2338msgstr "Въведете вашата парола:"
2339
2340#: ../src/gui/assistant.cpp:599
2341msgid ""
2342"The username and password are used to login to your existing account at the "
2343"ekiga.net free SIP service. If you do not have an ekiga.net SIP address yet, "
2344"you may first create an account below. This will provide a SIP address that "
2345"allows people to call you.\n"
2346"\n"
2347"You may skip this step if you use an alternative SIP service, or if you "
2348"would prefer to specify the login details later."
2349msgstr ""
2350"Потребителското ви име и паролата ви се използват, за да се регистрирате към "
2351"услугата за SIP към ekiga.net. Ако все още нямате адрес за SIP от ekiga.net, "
2352"можете да създадете такъв с възможностите по-долу. На такъв адрес ще може да "
2353"ви се обаждат.\n"
2354"Може да пропуснете тази стъпка, ако използвате различен сървър за SIP или "
2355"искате по-късно да попълните детайлите."
2356
2357#: ../src/gui/assistant.cpp:625
2358msgid "I do not want to sign up for the ekiga.net free service"
2359msgstr "Не искам да се регистрирам към безплатната услуга на ekiga.net"
2360
2361#: ../src/gui/assistant.cpp:685
2362msgid "Ekiga Call Out Account"
2363msgstr "Регистрация на Ekiga за набиране на телефон"
2364
2365#: ../src/gui/assistant.cpp:687
2366msgid "Please enter your account ID:"
2367msgstr "Въведете идентификатора на регистрацията си:"
2368
2369#: ../src/gui/assistant.cpp:695
2370msgid "Please enter your PIN code:"
2371msgstr "Въведете вашия ПИН:"
2372
2373#: ../src/gui/assistant.cpp:706
2374#| msgid ""
2375#| "You can make calls to regular phones and cell numbers worldwide using "
2376#| "Ekiga.\n"
2377#| "\n"
2378#| "To enable this, you need to do two things:\n"
2379#| "- First buy an account at the URL below.\n"
2380#| "- Then enter your account ID and PIN code.\n"
2381#| "The service will work only if your account is created using the URL in "
2382#| "this dialog.\n"
2383msgid ""
2384"You can make calls to regular phones and cell numbers worldwide using Ekiga. "
2385"To enable this, you need to do two things:\n"
2386"- First buy an account at the URL below.\n"
2387"- Then enter your account ID and PIN code.\n"
2388"The service will work only if your account is created using the URL in this "
2389"dialog.\n"
2390msgstr ""
2391"Можете да се обаждате на обикновени и мобилни телефони по целия свят като "
2392"използвате Ekiga.\n"
2393"\n"
2394"За да се възползвате от тази възможност, трябва да направите следното:\n"
2395" - Купете си регистрация на адреса посочен отдолу;\n"
2396" - Въведете идентификатора и ПИН-а на регистрацията си;\n"
2397"\n"
2398"Тази услуга работи, само ако регистрацията е направена чрез адреса в този "
2399"прозорец.\n"
2400
2401#: ../src/gui/assistant.cpp:765
2402msgid "I do not want to sign up for the Ekiga Call Out service"
2403msgstr ""
2404"Не искам да се регистрирам към услугата на Ekiga за набиране на телефон"
2405
2406#: ../src/gui/assistant.cpp:828 ../src/gui/assistant.cpp:1384
2407msgid "Connection Type"
2408msgstr "Вид на връзката"
2409
2410#. The connection type
2411#: ../src/gui/assistant.cpp:831
2412msgid "Please choose your connection type:"
2413msgstr "Изберете вида на вашата връзка:"
2414
2415#: ../src/gui/assistant.cpp:848
2416msgid "56k Modem"
2417msgstr "56k модем"
2418
2419#: ../src/gui/assistant.cpp:853
2420msgid "ISDN"
2421msgstr "ISDN"
2422
2423#: ../src/gui/assistant.cpp:858
2424msgid "DSL/Cable (128 kbit/s uplink)"
2425msgstr "DSL/кабелна (качване с 128 kbit/s)"
2426
2427#: ../src/gui/assistant.cpp:863
2428msgid "DSL/Cable (512 kbit/s uplink)"
2429msgstr "DSL/кабелна (качване с 512 kbit/s)"
2430
2431#: ../src/gui/assistant.cpp:868
2432msgid "LAN"
2433msgstr "LAN"
2434
2435#: ../src/gui/assistant.cpp:873
2436msgid "Keep current settings"
2437msgstr "Запазване на текущите настройки"
2438
2439#: ../src/gui/assistant.cpp:878
2440msgid ""
2441"The connection type will permit determining the best quality settings that "
2442"Ekiga will use during calls. You can later change the settings individually "
2443"in the preferences window."
2444msgstr ""
2445"Видът на връзката ще помогне за определяне на най-подходящите настройки на "
2446"качеството на звука и картината. По-късно можете да промените стойностите от "
2447"прозореца за настройки."
2448
2449#: ../src/gui/assistant.cpp:967 ../src/gui/main_window.cpp:3390
2450#: ../src/gui/main_window.cpp:3394 ../src/gui/main_window.cpp:3398
2451#: ../src/gui/preferences.cpp:738
2452msgid "Audio Devices"
2453msgstr "Аудио устройства"
2454
2455#: ../src/gui/assistant.cpp:969
2456msgid "Please choose the audio ringing device:"
2457msgstr "Изберете аудио устройството, което до звъни:"
2458
2459#: ../src/gui/assistant.cpp:989
2460msgid ""
2461"The audio ringing device is the device that will be used to play the ringing "
2462"sound on incoming calls."
2463msgstr ""
2464"Това е изходното аудио устройство, което ще се ползва за звънене при входящо "
2465"обаждане."
2466
2467#. ---
2468#: ../src/gui/assistant.cpp:1000
2469msgid "Please choose the audio output device:"
2470msgstr "Изберете изходното аудио устройство:"
2471
2472#: ../src/gui/assistant.cpp:1020
2473msgid ""
2474"The audio output device is the device that will be used to play audio during "
2475"calls."
2476msgstr ""
2477"Това е изходното аудио устройство, което ще се ползва за звука при разговор."
2478
2479#. ---
2480#: ../src/gui/assistant.cpp:1031
2481msgid "Please choose the audio input device:"
2482msgstr "Изберете входното аудио устройство:"
2483
2484#: ../src/gui/assistant.cpp:1051
2485msgid ""
2486"The audio input device is the device that will be used to record your voice "
2487"during calls."
2488msgstr ""
2489"Това е входното аудио устройство, което ще се ползва за звука при разговор."
2490
2491#: ../src/gui/assistant.cpp:1151 ../src/gui/assistant.cpp:1421
2492msgid "Video Input Device"
2493msgstr "Входно видео устройство"
2494
2495#: ../src/gui/assistant.cpp:1153
2496msgid "Please choose your video input device:"
2497msgstr "Изберете входното видео устройство:"
2498
2499#: ../src/gui/assistant.cpp:1173
2500msgid ""
2501"The video input device is the device that will be used to capture video "
2502"during calls."
2503msgstr ""
2504"Това е входното видео устройство, което ще се ползва за изображението при "
2505"разговор."
2506
2507#: ../src/gui/assistant.cpp:1240 ../src/gui/assistant.cpp:1262
2508#: ../src/gui/assistant.cpp:1284 ../src/gui/preferences.cpp:779
2509#: ../src/gui/preferences.cpp:803 ../src/gui/preferences.cpp:825
2510msgid "No device found"
2511msgstr "Не беше открито устройство"
2512
2513#: ../src/gui/assistant.cpp:1315
2514msgid "Configuration Complete"
2515msgstr "Настройването приключи"
2516
2517#: ../src/gui/assistant.cpp:1317
2518msgid ""
2519"You have now finished the Ekiga configuration. All the settings can be "
2520"changed in the Ekiga preferences. Enjoy!"
2521msgstr ""
2522"Завършихте с настройките на Ekiga. Те могат да бъдат променяни в менюто за "
2523"настройки на Ekiga preferences."
2524
2525#: ../src/gui/assistant.cpp:1324
2526msgid "Configuration summary:"
2527msgstr "Обобщение на настройките:"
2528
2529#: ../src/gui/assistant.cpp:1394
2530msgid "Audio Ringing Device"
2531msgstr "Аудио устройство за звънене"
2532
2533#: ../src/gui/assistant.cpp:1403
2534msgid "Audio Output Device"
2535msgstr "Изходно аудио устройство"
2536
2537#: ../src/gui/assistant.cpp:1412
2538msgid "Audio Input Device"
2539msgstr "Входно аудио устройство"
2540
2541#: ../src/gui/assistant.cpp:1434
2542msgid "SIP URI"
2543msgstr "Адрес за SIP"
2544
2545#: ../src/gui/assistant.cpp:1446
2546msgid "Ekiga Call Out"
2547msgstr "Набиране на телефон с Ekiga"
2548
2549#: ../src/gui/assistant.cpp:1490
2550#, c-format
2551msgid "Ekiga Configuration Assistant (%d of %d)"
2552msgstr "Помощник за настройки (страница %d от %d)"
2553
2554#: ../src/gui/callbacks.cpp:67
2555msgid "Contributors:"
2556msgstr "Сътрудници:"
2557
2558#: ../src/gui/callbacks.cpp:80
2559msgid "Artwork:"
2560msgstr "Дизайн:"
2561
2562#: ../src/gui/callbacks.cpp:88
2563msgid "See AUTHORS file for full credits"
2564msgstr "За пълния списък погледнете файла AUTHORS"
2565
2566#: ../src/gui/callbacks.cpp:104
2567msgid ""
2568"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2569"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2570"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
2571"any later version. "
2572msgstr ""
2573"Тази програма (Ekiga) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/или "
2574"променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както е "
2575"публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
2576"ваше решение) по-късна версия."
2577
2578#: ../src/gui/callbacks.cpp:108
2579msgid ""
2580"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2581"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2582"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2583"more details. You should have received a copy of the GNU General Public "
2584"License along with this program; if not, write to the Free Software "
2585"Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
2586msgstr ""
2587"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
2588"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
2589"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU. "
2590"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
2591"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
2592"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
2593
2594#: ../src/gui/callbacks.cpp:115
2595msgid ""
2596"Ekiga is licensed under the GPL license and as a special exception, you have "
2597"permission to link or otherwise combine this program with the programs OPAL, "
2598"OpenH323 and PWLIB, and distribute the combination, without applying the "
2599"requirements of the GNU GPL to the OPAL, OpenH323 and PWLIB programs, as "
2600"long as you do follow the requirements of the GNU GPL for all the rest of "
2601"the software thus combined."
2602msgstr ""
2603"Ekiga е лицензирана под лиценза GPL и като специално изключение, имате "
2604"разрешение да свързвате или комбинирате тази програма с програмите OPAL, "
2605"OpenH323 и PWLIB, като разпространявате комбинацията без да прилагате "
2606"условията на GNU GPL към програмите OPAL, OpenH323 и PWLIB, стига да "
2607"следвате изискванията на GNU GPL за останалата част от така комбинирания "
2608"софтуер."
2609
2610#. Translators: Please write translator credits here, and
2611#. * separate names with \n
2612#: ../src/gui/callbacks.cpp:127
2613msgid "translator-credits"
2614msgstr ""
2615"Ясен Праматаров <turin@fsa-bg.org>\n"
2616"Владимир Петков <kaladan@gmail.com>\n"
2617"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
2618"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
2619"\n"
2620"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
2621"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
2622"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
2623
2624#: ../src/gui/callbacks.cpp:132
2625msgid ""
2626"Ekiga is full-featured SIP and H.323 compatible VoIP, IP-Telephony and "
2627"Videoconferencing application that allows you to make audio and video calls "
2628"to remote users with SIP and H.323 hardware or software."
2629msgstr ""
2630"Ekiga e многофункционална програма съвместима със SIP и H.323 за видео "
2631"конференции и телефония по VoIP и IP. Тя позволява да се осъществяват аудио "
2632"и видео връзки към отдалечени потребители, които имат хардуер или софтуер "
2633"поддържащи SIP или H.323."
2634
2635#: ../src/gui/callbacks.cpp:205
2636msgid "Unable to open help file."
2637msgstr "Файлът с помощта не може да бъде отворен."
2638
2639#: ../src/gui/main_window.cpp:739
2640msgid "Presence"
2641msgstr "Присъствие"
2642
2643#: ../src/gui/main_window.cpp:746
2644#| msgid "Address Book"
2645msgid "Addressbook"
2646msgstr "Адресник"
2647
2648#: ../src/gui/main_window.cpp:810
2649#, fuzzy
2650#| msgid "Unknown error."
2651msgid "Unknown"
2652msgstr "Непозната грешка"
2653
2654#: ../src/gui/main_window.cpp:961
2655#, c-format
2656msgid "A:%.1f/%.1f   V:%.1f/%.1f   FPS:%d/%d"
2657msgstr "А: %.1f/%.1f   В: %.1f/%.1f   К/сек.: %d/%d"
2658
2659#. %s is the SIP/H.323 address of the remote user, this text is shown
2660#. below video during a call
2661#: ../src/gui/main_window.cpp:1007
2662#, c-format
2663msgid "Connected with %s"
2664msgstr "Връзка с %s"
2665
2666#: ../src/gui/main_window.cpp:1043 ../src/gui/main_window.cpp:3894
2667msgid "Standby"
2668msgstr "Изчакване"
2669
2670#: ../src/gui/main_window.cpp:1102
2671msgid "Call on hold"
2672msgstr "Обаждането е задържано"
2673
2674#: ../src/gui/main_window.cpp:1113
2675msgid "Call retrieved"
2676msgstr "Обаждането е получено"
2677
2678#: ../src/gui/main_window.cpp:1128
2679#, c-format
2680msgid "Missed call from %s"
2681msgstr "Пропуснато обаждане от %s"
2682
2683#: ../src/gui/main_window.cpp:1265
2684msgid "Error"
2685msgstr "Грешка"
2686
2687#: ../src/gui/main_window.cpp:1338
2688msgid "Error while initializing video output"
2689msgstr "Грешка при инициализирането на видео изхода"
2690
2691#: ../src/gui/main_window.cpp:1339
2692msgid "No video will be displayed on your machine during this call"
2693msgstr "По време на този разговор няма да се показва видео"
2694
2695#: ../src/gui/main_window.cpp:1349
2696msgid ""
2697"There was an error opening or initializing the video output. Please verify "
2698"that no other application is using the accelerated video output."
2699msgstr ""
2700"Грешка при отварянето или инициализирането на видео изхода. Проверете дали "
2701"някоя друга програма не ползва ускорения видео изход."
2702
2703#: ../src/gui/main_window.cpp:1351
2704msgid ""
2705"There was an error opening or initializing the video output. Please verify "
2706"that you are using a color depth of 24 or 32 bits per pixel."
2707msgstr ""
2708"Грешка при отварянето или инициализирането на видео изхода. Трябва да "
2709"ползвате дълбочина на цвят 24 или 32 бита на пиксел."
2710
2711#. Translators: This is a hotplug status
2712#: ../src/gui/main_window.cpp:1464
2713#, c-format
2714msgid "Added video input device %s"
2715msgstr "Добавено е входното видео устройство %s"
2716
2717#. Translators: This is a hotplug status
2718#: ../src/gui/main_window.cpp:1476
2719#, c-format
2720msgid "Removed video input device %s"
2721msgstr "Изтрито е входното видео устройство %s"
2722
2723#: ../src/gui/main_window.cpp:1493
2724#, c-format
2725msgid "Error while accessing video device %s"
2726msgstr "Грешка при достъпа до видео устройството %s"
2727
2728#: ../src/gui/main_window.cpp:1496
2729msgid "A moving logo will be transmitted during calls."
2730msgstr "По време на разговор ще се показва подвижно лого."
2731
2732#: ../src/gui/main_window.cpp:1500
2733msgid ""
2734"There was an error while opening the device. In case it is a pluggable "
2735"device it may be sufficient to reconnect it. If not, or if it still is not "
2736"accessible, please check your permissions and make sure that the appropriate "
2737"driver is loaded."
2738msgstr ""
2739"Имаше грешка при отваряне на устройството. Ако устройството е външно, "
2740"пробвайте да го закачите отново. В противен случай проверете правата за "
2741"достъп до файловете и дали е зареден правилният драйвер."
2742
2743#: ../src/gui/main_window.cpp:1504
2744msgid "Your video driver doesn't support the requested video format."
2745msgstr "Видео драйверът ви не поддържа избрания видео формат."
2746
2747#: ../src/gui/main_window.cpp:1508
2748msgid "Could not open the chosen channel."
2749msgstr "Избраният канал не може да бъде отворен."
2750
2751#: ../src/gui/main_window.cpp:1512
2752msgid ""
2753"Your driver doesn't seem to support any of the color formats supported by "
2754"Ekiga.\n"
2755" Please check your kernel driver documentation in order to determine which "
2756"Palette is supported."
2757msgstr ""
2758"Драйверът ви изглежда не поддържа никой от цветовите формати поддържани от "
2759"Ekiga.\n"
2760"Проверете документацията за драйвера в ядрото, за да разберете коя палитра "
2761"се поддържа."
2762
2763#: ../src/gui/main_window.cpp:1516
2764msgid "Error while setting the frame rate."
2765msgstr "Грешка при настройване на кадрите в секунда."
2766
2767#: ../src/gui/main_window.cpp:1520
2768msgid "Error while setting the frame size."
2769msgstr "Грешка при настройване размера на прозореца."
2770
2771#: ../src/gui/main_window.cpp:1525 ../src/gui/main_window.cpp:1628
2772#: ../src/gui/main_window.cpp:1747
2773msgid "Unknown error."
2774msgstr "Непозната грешка"
2775
2776#. Translators: This is a hotplug status
2777#: ../src/gui/main_window.cpp:1577
2778#, c-format
2779msgid "Added audio input device %s"
2780msgstr "Добавено е входното аудио устройство %s"
2781
2782#. Translators: This is a hotplug status
2783#: ../src/gui/main_window.cpp:1593
2784#, c-format
2785msgid "Removed audio input device %s"
2786msgstr "Изтрито е входното аудио устройство %s"
2787
2788#: ../src/gui/main_window.cpp:1610
2789#, c-format
2790msgid "Error while opening audio input device %s"
2791msgstr "Грешка при достъпа до входното видео устройство %s"
2792
2793#. Translators: This happens when there is an error with audio input:
2794#. * Nothing ("silence") will be transmitted
2795#: ../src/gui/main_window.cpp:1615
2796msgid "Only silence will be transmitted."
2797msgstr "Ще се предава само тишина."
2798
2799#: ../src/gui/main_window.cpp:1619
2800msgid ""
2801"Unable to open the selected audio device for recording. In case it is a "
2802"pluggable device it may be sufficient to reconnect it. If not, or if it "
2803"still is not accessible, please check your audio setup, the permissions and "
2804"that the device is not busy."
2805msgstr ""
2806"Не е възможно да се отвори избраното аудио устройство (%s) за запис. Ако "
2807"устройството е външно, пробвайте да го закачите отново. Ако това не помогне "
2808"или устройството не е външно, проверете аудио настройките, правата за достъп "
2809"и дали устройството не е заето."
2810
2811#: ../src/gui/main_window.cpp:1623
2812msgid ""
2813"The selected audio device was successfully opened but it is impossible to "
2814"read data from this device. In case it is a pluggable device it may be "
2815"sufficient to reconnect it. If not, or if it still is not accessible, please "
2816"check your audio setup."
2817msgstr ""
2818"Избраното аудио устройство (%s) е успешно заредено, но получаването на данни "
2819"от него е невъзможно. Ако устройството е външно, пробвайте да го закачите "
2820"отново. Ако това не помогне или устройството не е външно, проверете аудио "
2821"настройките."
2822
2823#: ../src/gui/main_window.cpp:1692
2824#, c-format
2825msgid "Added audio output device %s"
2826msgstr "Добавено е изходното аудио устройство %s"
2827
2828#: ../src/gui/main_window.cpp:1710
2829#, c-format
2830msgid "Removed audio output device %s"
2831msgstr "Изтрито е изходното аудио устройство %s"
2832
2833#: ../src/gui/main_window.cpp:1731
2834#, c-format
2835msgid "Error while opening audio output device %s"
2836msgstr "Грешка при достъпа да изходното аудио устройство %s"
2837
2838#: ../src/gui/main_window.cpp:1734
2839msgid "No incoming sound will be played."
2840msgstr "Няма да чувате звук."
2841
2842#: ../src/gui/main_window.cpp:1738
2843msgid ""
2844"Unable to open the selected audio device for playing. In case it is a "
2845"pluggable device it may be sufficient to reconnect it. If not, or if it "
2846"still is not accessible, please check your audio setup, the permissions and "
2847"that the device is not busy."
2848msgstr ""
2849"Не е възможно да се отвори избраното аудио устройство за изход на звук. Ако "
2850"устройството е външно, пробвайте да го закачите отново. Ако това не помогне "
2851"или устройството не е външно, проверете аудио настройките, правата за достъп "
2852"и дали устройството не е заето."
2853
2854#: ../src/gui/main_window.cpp:1742
2855msgid ""
2856"The selected audio device was successfully opened but it is impossible to "
2857"write data to this device. In case it is a pluggable device it may be "
2858"sufficient to reconnect it. If not, or if it still is not accessible, please "
2859"check your audio setup."
2860msgstr ""
2861"Избраното аудио устройство беше успешно отворено, но е невъзможно да се "
2862"записва с него. Ако устройството е външно, пробвайте да го закачите отново. "
2863"Ако това не помогне или устройството не е външно, проверете аудио "
2864"настройките."
2865
2866#: ../src/gui/main_window.cpp:1931
2867msgid "Video Settings"
2868msgstr "Видео настройки"
2869
2870#: ../src/gui/main_window.cpp:1958
2871msgid "Adjust brightness"
2872msgstr "Настройване на яркостта"
2873
2874#: ../src/gui/main_window.cpp:1979
2875msgid "Adjust whiteness"
2876msgstr "Настройване на нивото на бялото"
2877
2878#: ../src/gui/main_window.cpp:2000
2879msgid "Adjust color"
2880msgstr "Настройване на цветовете"
2881
2882#: ../src/gui/main_window.cpp:2021
2883msgid "Adjust contrast"
2884msgstr "Настройване на контраста"
2885
2886#: ../src/gui/main_window.cpp:2065
2887msgid "Audio Settings"
2888msgstr "Аудио настройки"
2889
2890#: ../src/gui/main_window.cpp:2745
2891msgid "_Retrieve Call"
2892msgstr "_Приемане на обаждане"
2893
2894#: ../src/gui/main_window.cpp:2758 ../src/gui/main_window.cpp:3519
2895msgid "H_old Call"
2896msgstr "З_адържане на обаждането"
2897
2898#: ../src/gui/main_window.cpp:2790 ../src/gui/main_window.cpp:3531
2899msgid "Suspend _Audio"
2900msgstr "Сп_иране на звука"
2901
2902#: ../src/gui/main_window.cpp:2792 ../src/gui/main_window.cpp:3536
2903msgid "Suspend _Video"
2904msgstr "Спиране на _видеото"
2905
2906#: ../src/gui/main_window.cpp:2794
2907msgid "Resume _Audio"
2908msgstr "Пускане на _звука"
2909
2910#: ../src/gui/main_window.cpp:2796
2911msgid "Resume _Video"
2912msgstr "Пускане на _видеото"
2913
2914#: ../src/gui/main_window.cpp:3022 ../src/gui/main_window.cpp:3185
2915msgid "Reject"
2916msgstr "Отказване"
2917
2918#: ../src/gui/main_window.cpp:3024 ../src/gui/main_window.cpp:3184
2919msgid "Accept"
2920msgstr "Приемане"
2921
2922#: ../src/gui/main_window.cpp:3030
2923msgid "Incoming call from"
2924msgstr "Входящо обаждане от"
2925
2926#: ../src/gui/main_window.cpp:3048 ../src/gui/main_window.cpp:3165
2927msgid "Remote URI:"
2928msgstr "Отдалечен адрес:"
2929
2930#: ../src/gui/main_window.cpp:3060 ../src/gui/main_window.cpp:3167
2931msgid "Remote Application:"
2932msgstr "Отдалечена програма:"
2933
2934#: ../src/gui/main_window.cpp:3073 ../src/gui/main_window.cpp:3169
2935msgid "Account ID:"
2936msgstr "Идентификатор на регистрацията:"
2937
2938#: ../src/gui/main_window.cpp:3081
2939#, c-format
2940msgid "Call from %s"
2941msgstr "Обаждане от %s"
2942
2943#: ../src/gui/main_window.cpp:3293
2944#, c-format
2945msgid "Call Duration: %s\n"
2946msgstr "Продължителност на обаждането: %s\n"
2947
2948#: ../src/gui/main_window.cpp:3324
2949msgid "Transfer call to:"
2950msgstr "Прехвърляне на обаждане към:"
2951
2952#: ../src/gui/main_window.cpp:3376
2953msgid "No"
2954msgstr "Не"
2955
2956#: ../src/gui/main_window.cpp:3378
2957msgid "Yes"
2958msgstr "Да"
2959
2960#: ../src/gui/main_window.cpp:3389
2961msgid "Detected new audio input device:"
2962msgstr "Открито е ново входно аудио устройство:"
2963
2964#: ../src/gui/main_window.cpp:3393
2965msgid "Detected new audio output device:"
2966msgstr "Открито е ново изходно аудио устройство:"
2967
2968#: ../src/gui/main_window.cpp:3397
2969#, fuzzy
2970#| msgid "Detected new audio input device:"
2971msgid "Detected new ringer device:"
2972msgstr "Открито е ново входно аудио устройство:"
2973
2974#: ../src/gui/main_window.cpp:3401
2975msgid "Detected new video input device:"
2976msgstr "Открито е ново входно видео устройство:"
2977
2978#: ../src/gui/main_window.cpp:3402 ../src/gui/preferences.cpp:891
2979msgid "Video Devices"
2980msgstr "Видео устройства"
2981
2982#: ../src/gui/main_window.cpp:3420
2983msgid "Do you want to use it as default device?"
2984msgstr "Искате ли стандартно да ползвате него?"
2985
2986#: ../src/gui/main_window.cpp:3488
2987msgid "_Chat"
2988msgstr "_Разговор"
2989
2990#: ../src/gui/main_window.cpp:3490
2991msgid "Ca_ll"
2992msgstr "_Набиране"
2993
2994#: ../src/gui/main_window.cpp:3490
2995msgid "Place a new call"
2996msgstr "Ново набиране"
2997
2998#: ../src/gui/main_window.cpp:3493
2999msgid "_Hang up"
3000msgstr "_Прекъсване"
3001
3002#: ../src/gui/main_window.cpp:3494
3003msgid "Terminate the current call"
3004msgstr "Прекратяване на текущото обаждане"
3005
3006#: ../src/gui/main_window.cpp:3500
3007msgid "Co_ntact"
3008msgstr "_Контакт"
3009
3010#: ../src/gui/main_window.cpp:3501
3011msgid "Act on selected contact"
3012msgstr "Действие с избрания контакт"
3013
3014#: ../src/gui/main_window.cpp:3507
3015msgid "A_dd Contact"
3016msgstr "_Добавяне на контакт"
3017
3018#: ../src/gui/main_window.cpp:3507
3019msgid "Add a contact to the roster"
3020msgstr "Добавяне на контакт към указателя"
3021
3022#: ../src/gui/main_window.cpp:3512
3023msgid "Find contacts"
3024msgstr "Търсене на контакт"
3025
3026#: ../src/gui/main_window.cpp:3519 ../src/gui/main_window.cpp:3994
3027msgid "Hold the current call"
3028msgstr "Задържане на текущото обаждане"
3029
3030#: ../src/gui/main_window.cpp:3523
3031msgid "_Transfer Call"
3032msgstr "Пре_хвърляне на обаждане"
3033
3034#: ../src/gui/main_window.cpp:3524
3035msgid "Transfer the current call"
3036msgstr "Прехвърляне на текущото обаждане"
3037
3038#: ../src/gui/main_window.cpp:3532
3039msgid "Suspend or resume the audio transmission"
3040msgstr "Спиране или продължаване на предаването на аудио"
3041
3042#: ../src/gui/main_window.cpp:3537
3043msgid "Suspend or resume the video transmission"
3044msgstr "Спиране или продължаване на предаването на видео"
3045
3046#. FIXME: that isn't a very good way to do things
3047#: ../src/gui/main_window.cpp:3546
3048msgid "Other"
3049msgstr ""
3050
3051#: ../src/gui/main_window.cpp:3547
3052msgid "Other possible actions"
3053msgstr "Други действия"
3054
3055#: ../src/gui/main_window.cpp:3554
3056msgid "Close the Ekiga window"
3057msgstr "Затваряне на прозореца на Ekiga"
3058
3059#: ../src/gui/main_window.cpp:3561 ../src/gui/statusicon.cpp:465
3060msgid "Quit"
3061msgstr "Спиране на програмата"
3062
3063#: ../src/gui/main_window.cpp:3567
3064msgid "_Configuration Assistant"
3065msgstr "_Помощник за настройване"
3066
3067#: ../src/gui/main_window.cpp:3568
3068msgid "Run the configuration assistant"
3069msgstr "Пускане на помощника за настройване"
3070
3071#: ../src/gui/main_window.cpp:3576
3072msgid "Edit your accounts"
3073msgstr "Редактиране на регистрации"
3074
3075#: ../src/gui/main_window.cpp:3582
3076msgid "Change your preferences"
3077msgstr "Промяна на настройките"
3078
3079#: ../src/gui/main_window.cpp:3587
3080msgid "_View"
3081msgstr "_Изглед"
3082
3083#: ../src/gui/main_window.cpp:3589
3084msgid "Con_tacts"
3085msgstr "_Контакти"
3086
3087#: ../src/gui/main_window.cpp:3589
3088msgid "View the contacts list"
3089msgstr "Преглед на списъка с контакти"
3090
3091#: ../src/gui/main_window.cpp:3594
3092msgid "_Dialpad"
3093msgstr "_Циферблат"
3094
3095#: ../src/gui/main_window.cpp:3594
3096msgid "View the dialpad"
3097msgstr "Показване на циферблата"
3098
3099#: ../src/gui/main_window.cpp:3599
3100msgid "_Call History"
3101msgstr "_История на обажданията"
3102
3103#: ../src/gui/main_window.cpp:3599
3104msgid "View the call history"
3105msgstr "Разглеждане на историята на обажданията"
3106
3107#: ../src/gui/main_window.cpp:3607
3108msgid "_Show Call Panel"
3109msgstr "_Показване на циферблата"
3110
3111#: ../src/gui/main_window.cpp:3615
3112msgid "_Local Video"
3113msgstr "_Локално видео"
3114
3115#: ../src/gui/main_window.cpp:3616
3116msgid "Local video image"
3117msgstr "Локално видео изображение"
3118
3119#: ../src/gui/main_window.cpp:3621
3120msgid "_Remote Video"
3121msgstr "_Отдалечено видео"
3122
3123#: ../src/gui/main_window.cpp:3622
3124msgid "Remote video image"
3125msgstr "Отдалечено видео изображение"
3126
3127#: ../src/gui/main_window.cpp:3627
3128msgid "_Picture-in-Picture"
3129msgstr "_Кадър в кадъра"
3130
3131#: ../src/gui/main_window.cpp:3628 ../src/gui/main_window.cpp:3634
3132msgid "Both video images"
3133msgstr "И двете видео изображения"
3134
3135#: ../src/gui/main_window.cpp:3633
3136msgid "Picture-in-Picture in Separate _Window"
3137msgstr "Кадър в кадъра в _отделни прозорци"
3138
3139#: ../src/gui/main_window.cpp:3641
3140msgid "Zoom in"
3141msgstr "Увеличаване"
3142
3143#: ../src/gui/main_window.cpp:3645
3144msgid "Zoom out"
3145msgstr "Намаляване"
3146
3147#: ../src/gui/main_window.cpp:3649
3148msgid "Normal size"
3149msgstr "Нормален размер"
3150
3151#: ../src/gui/main_window.cpp:3653
3152msgid "_Fullscreen"
3153msgstr "На _цял екран"
3154
3155#: ../src/gui/main_window.cpp:3653
3156msgid "Switch to fullscreen"
3157msgstr "Превключване към цял екран"
3158
3159#: ../src/gui/main_window.cpp:3661 ../src/gui/statusicon.cpp:453
3160msgid "Get help by reading the Ekiga manual"
3161msgstr "Помогнете си като прочетете ръководството на Ekiga"
3162
3163#: ../src/gui/main_window.cpp:3666 ../src/gui/statusicon.cpp:458
3164msgid "View information about Ekiga"
3165msgstr "Показване на информация за Ekiga"
3166
3167#: ../src/gui/main_window.cpp:3738
3168msgid ""
3169"Enter a URI on the left, and click this button to place a call or to hangup"
3170msgstr ""
3171"Въведете адрес вляво и натиснете този бутон, за да го наберете или да "
3172"прекъснете връзката"
3173
3174#: ../src/gui/main_window.cpp:3783
3175msgid "Contacts"
3176msgstr "Контакти"
3177
3178#: ../src/gui/main_window.cpp:3805
3179msgid "Dialpad"
3180msgstr "Циферблат"
3181
3182#: ../src/gui/main_window.cpp:3823
3183msgid "Call history"
3184msgstr "История на обажданията"
3185
3186#: ../src/gui/main_window.cpp:3931
3187msgid "Change the volume of your soundcard"
3188msgstr "Промяна на силата на звука"
3189
3190#: ../src/gui/main_window.cpp:3952
3191msgid "Change the color settings of your video device"
3192msgstr "Промяна на цветовите настройки на видео устройството"
3193
3194#: ../src/gui/main_window.cpp:4020
3195msgid "Ekiga"
3196msgstr "Ekiga"
3197
3198#. Translators: TX is a common abbreviation for "transmit".  As it
3199#. * is shown in a tooltip, there is no space constraint
3200#: ../src/gui/main_window.cpp:4623
3201#, c-format
3202msgid "TX: %dx%d "
3203msgstr "Вх.: %d×%d "
3204
3205#. Translators: RX is a common abbreviation for "receive".  As it
3206#. * is shown in a tooltip, there is no space constraint
3207#: ../src/gui/main_window.cpp:4628
3208#, c-format
3209msgid "RX: %dx%d "
3210msgstr "Изх.: %d×%d "
3211
3212#: ../src/gui/main_window.cpp:4630
3213#, c-format
3214msgid ""
3215"Lost packets: %.1f %%\n"
3216"Late packets: %.1f %%\n"
3217"Out of order packets: %.1f %%\n"
3218"Jitter buffer: %d ms%s%s%s"
3219msgstr ""
3220"Загубени пакети: %.1f %%\n"
3221"Закъснели пакети: %.1f %%\n"
3222"Непоследователни пакети: %.1f %%\n"
3223"Защитен буфер: %d ms%s%s%s"
3224
3225#: ../src/gui/main_window.cpp:4745
3226msgid "Prints debug messages in the console (level between 1 and 5)"
3227msgstr ""
3228"Показване на съобщенията за грешка в\n"
3229"                                       конзолата (нива между 1 и 5)"
3230
3231#: ../src/gui/main_window.cpp:4750
3232msgid "Prints user plane debug messages in the console (level between 1 and 4)"
3233msgstr ""
3234"Показване на потребителските съобщения за\n"
3235"                                       грешка в конзолата (нива между 1 и 4)"
3236
3237#: ../src/gui/main_window.cpp:4755
3238msgid "Makes Ekiga call the given URI"
3239msgstr "Кара Ekiga да набере дадения адрес"
3240
3241#: ../src/gui/preferences.cpp:376
3242msgid "Play sound for new voice mails"
3243msgstr "Пускане на звук при нова гласова поща"
3244
3245#: ../src/gui/preferences.cpp:386
3246msgid "Play sound for new instant messages"
3247msgstr "Пускане на звук при ново бързо съобщение"
3248
3249#: ../src/gui/preferences.cpp:447
3250msgid "_Full name:"
3251msgstr "П_ълно име:"
3252
3253#: ../src/gui/preferences.cpp:464
3254msgid "User Interface"
3255msgstr "Потребителски интерфейс"
3256
3257#: ../src/gui/preferences.cpp:466
3258msgid "Start _hidden"
3259msgstr "Стартиране в _скрито състояние"
3260
3261#: ../src/gui/preferences.cpp:468
3262msgid "Show offline _contacts"
3263msgstr "Показване на _изключените контакти"
3264
3265#: ../src/gui/preferences.cpp:472
3266msgid "Video Display"
3267msgstr "Видео"
3268
3269#: ../src/gui/preferences.cpp:474
3270msgid "Place windows displaying video _above other windows"
3271msgstr "Поставяне на прозорците за видео _над другите прозорци"
3272
3273#: ../src/gui/preferences.cpp:478
3274msgid "Network Settings"
3275msgstr "Настройки на мрежата"
3276
3277#: ../src/gui/preferences.cpp:480
3278msgid "Enable network _detection"
3279msgstr "Включване на _засичането на мрежата"
3280
3281#: ../src/gui/preferences.cpp:490
3282msgid "Call Forwarding"
3283msgstr "Прехвърляне на обаждания"
3284
3285#: ../src/gui/preferences.cpp:492
3286msgid "_Always forward calls to the given host"
3287msgstr "Обажданията _винаги да се прехвърлят към избрания хост"
3288
3289#: ../src/gui/preferences.cpp:492
3290msgid ""
3291"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
3292"specified in the protocol settings"
3293msgstr ""
3294"Ако е включено, всички входящи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста, "
3295"който е зададен в настройките на протокола."
3296
3297#: ../src/gui/preferences.cpp:494
3298msgid "Forward calls to the given host if _no answer"
3299msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост, ако _няма отговор"
3300
3301#: ../src/gui/preferences.cpp:494
3302msgid ""
3303"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
3304"specified in the protocol settings if you do not answer the call"
3305msgstr ""
3306"Ако е включено и не приемете входящо обаждане, то ще бъде прехвърляно към "
3307"хоста, който е зададен в настройките на протокола."
3308
3309#: ../src/gui/preferences.cpp:496
3310msgid "Forward calls to the given host if _busy"
3311msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост, ако е _заето"
3312
3313#: ../src/gui/preferences.cpp:496
3314msgid ""
3315"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
3316"specified in the protocol settings if you already are in a call or if you "
3317"are in Do Not Disturb mode"
3318msgstr ""
3319"Ако е включено и вече говорите с някой или сте в режим „Не ме безпокойте“, "
3320"входящите обаждания ще бъдат прехвърляни на хоста, който е зададен в "
3321"настройките на протокола."
3322
3323#: ../src/gui/preferences.cpp:500 ../src/gui/preferences.cpp:1319
3324msgid "Call Options"
3325msgstr "Настройки на обажданията"
3326
3327#. Add all the fields
3328#: ../src/gui/preferences.cpp:503
3329msgid "Timeout to reject or forward unanswered incoming calls (in seconds):"
3330msgstr ""
3331"Време, след което се прекъсват или прехвърлят неприетите обаждания (в "
3332"секунди):"
3333
3334#: ../src/gui/preferences.cpp:504
3335msgid "_Automatically answer incoming calls"
3336msgstr "_Автоматично отговаряне на входящите обаждания"
3337
3338#: ../src/gui/preferences.cpp:535
3339msgid "Ekiga Sound Events"
3340msgstr "Звукови събития на Ekiga"
3341
3342#: ../src/gui/preferences.cpp:573
3343msgid "A"
3344msgstr "Рег."
3345
3346#: ../src/gui/preferences.cpp:585
3347msgid "Event"
3348msgstr "Събитие"
3349
3350#: ../src/gui/preferences.cpp:597
3351msgid "Choose a sound"
3352msgstr "Избор на звук"
3353
3354#: ../src/gui/preferences.cpp:602
3355msgid "Wavefiles"
3356msgstr "Аудио файлове във формат wav"
3357
3358#: ../src/gui/preferences.cpp:611 ../src/gui/preferences.cpp:630
3359msgid "Play"
3360msgstr "Изпълнение"
3361
3362#: ../src/gui/preferences.cpp:651
3363msgid "String"
3364msgstr "Низ"
3365
3366#: ../src/gui/preferences.cpp:652
3367msgid "Tone"
3368msgstr "Тон"
3369
3370#: ../src/gui/preferences.cpp:653 ../src/gui/preferences.cpp:696
3371msgid "RFC2833"
3372msgstr "RFC2833"
3373
3374#: ../src/gui/preferences.cpp:654
3375msgid "Q.931"
3376msgstr "Q.931"
3377
3378#: ../src/gui/preferences.cpp:659 ../src/gui/preferences.cpp:705
3379msgid "Misc Settings"
3380msgstr "Разни настройки"
3381
3382#: ../src/gui/preferences.cpp:662 ../src/gui/preferences.cpp:710
3383msgid "Forward _URI:"
3384msgstr "_Адрес за прехвърляне:"
3385
3386#: ../src/gui/preferences.cpp:668
3387msgid "Advanced Settings"
3388msgstr "Допълнителни настройки"
3389
3390#. The toggles
3391#: ../src/gui/preferences.cpp:671
3392msgid "Enable H.245 _tunneling"
3393msgstr "Включване на _тунелиране по H.245"
3394
3395#: ../src/gui/preferences.cpp:673
3396msgid "Enable _early H.245"
3397msgstr "Включване на _ранния H.245"
3398
3399#: ../src/gui/preferences.cpp:675
3400msgid "Enable fast _start procedure"
3401msgstr "Включване на процедурата „_Бързо стартиране“"
3402
3403#: ../src/gui/preferences.cpp:675
3404msgid ""
3405"Connection will be established in Fast Start mode. Fast Start is a new way "
3406"to start calls faster that was introduced in H.323v2. It is not supported by "
3407"Netmeeting and using both Fast Start and H.245 Tunneling can crash some "
3408"versions of Netmeeting."
3409msgstr ""
3410"Връзката ще бъде осъществена в режим „Бързо набиране“. Това е нов начин за "
3411"по-бързо стартиране на обаждания представено в H.323v2. Не се поддържа от "
3412"Netmeeting. Ползването му, както и на тунелирането по H.245, може да забие "
3413"някои версии на Netmeeting"
3414
3415#: ../src/gui/preferences.cpp:679 ../src/gui/preferences.cpp:716
3416msgid "DTMF Mode"
3417msgstr "Режим за DTMF"
3418
3419#: ../src/gui/preferences.cpp:681 ../src/gui/preferences.cpp:718
3420msgid "_Send DTMF as:"
3421msgstr "_Изпращане на DTMF като:"
3422
3423#: ../src/gui/preferences.cpp:681 ../src/gui/preferences.cpp:718
3424#| msgid "This allows you to set the mode for DTMFs sending."
3425msgid "Select the mode for DTMFs sending"
3426msgstr "Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF"
3427
3428#: ../src/gui/preferences.cpp:697
3429msgid "INFO"
3430msgstr "ИНФО"
3431
3432#: ../src/gui/preferences.cpp:707
3433msgid "_Outbound Proxy:"
3434msgstr "Изходящ _посредник:"
3435
3436#: ../src/gui/preferences.cpp:746
3437msgid "Ringing Device"
3438msgstr "Устройство за звънене"
3439
3440#: ../src/gui/preferences.cpp:746
3441msgid "Select the ringing audio device to use"
3442msgstr "Избор на аудио устройството за звънене"
3443
3444#: ../src/gui/preferences.cpp:748
3445msgid "Output device:"
3446msgstr "Изходно устройство:"
3447
3448#: ../src/gui/preferences.cpp:755 ../src/gui/preferences.cpp:897
3449msgid "Input device:"
3450msgstr "Входно устройство:"
3451
3452#. That button will refresh the device list
3453#: ../src/gui/preferences.cpp:759 ../src/gui/preferences.cpp:908
3454msgid "_Detect devices"
3455msgstr "_Откриване на устройствата"
3456
3457#: ../src/gui/preferences.cpp:759 ../src/gui/preferences.cpp:908
3458#| msgid "Click here to refresh the device list."
3459msgid "Click here to refresh the device list"
3460msgstr "Натиснете тук, за да опресните списъка с устройства"
3461
3462#: ../src/gui/preferences.cpp:876
3463msgid "PAL (Europe)"
3464msgstr "PAL (Европа)"
3465
3466#: ../src/gui/preferences.cpp:877
3467msgid "NTSC (America)"
3468msgstr "NTSC (Америка)"
3469
3470#: ../src/gui/preferences.cpp:878
3471msgid "SECAM (France)"
3472msgstr "SECAM (Франция)"
3473
3474#: ../src/gui/preferences.cpp:879
3475msgid "Auto"
3476msgstr "Автоматично"
3477
3478#. Video Channel
3479#: ../src/gui/preferences.cpp:901
3480msgid "Channel:"
3481msgstr "Канал:"
3482
3483#: ../src/gui/preferences.cpp:903
3484msgid "Size:"
3485msgstr "Размер:"
3486
3487#: ../src/gui/preferences.cpp:903
3488msgid "Select the transmitted video size"
3489msgstr "Избор на размера на предаваното видео"
3490
3491#: ../src/gui/preferences.cpp:905
3492msgid "Format:"
3493msgstr "Формат:"
3494
3495#: ../src/gui/preferences.cpp:928 ../src/gui/preferences.cpp:965
3496#: ../src/gui/preferences.cpp:1348 ../src/gui/preferences.cpp:1359
3497msgid "Codecs"
3498msgstr "Кодери"
3499
3500#: ../src/gui/preferences.cpp:940 ../src/gui/preferences.cpp:977
3501msgid "Settings"
3502msgstr "Настройки"
3503
3504#. Translators: the full sentence is Automatically adjust jitter buffer
3505#. between X and Y ms
3506#: ../src/gui/preferences.cpp:944
3507msgid "Enable silence _detection"
3508msgstr "_Засичане на тишина"
3509
3510#: ../src/gui/preferences.cpp:946
3511msgid "Enable echo can_celation"
3512msgstr "Премахване на _ехото"
3513
3514#: ../src/gui/preferences.cpp:948
3515msgid "Maximum _jitter buffer (in ms):"
3516msgstr "_Максимален защитен буфер (в ms):"
3517
3518#. Translators: the full sentence is Keep a minimum video quality of X %
3519#: ../src/gui/preferences.cpp:980
3520msgid "Picture Quality"
3521msgstr "Качество на картината"
3522
3523#: ../src/gui/preferences.cpp:980
3524#| msgid ""
3525#| "Choose if you want to guarantee a minimum image quality (possibly leading "
3526#| "to dropped frames in order not to surpass the bitrate limit) or if you "
3527#| "prefer to keep the frame rate."
3528msgid ""
3529"Choose if you want to guarantee a minimum image quality (possibly leading to "
3530"dropped frames in order not to surpass the bitrate limit) or if you prefer "
3531"to keep the frame rate"
3532msgstr ""
3533"Какво искате да запазите: минималното качество на картината (може да доведе "
3534"до намаляване на честотата на кадрите) или честотата на кадрите (може да "
3535"доведе до намаляване на качеството на картината)."
3536
3537#: ../src/gui/preferences.cpp:982
3538msgid "Maximum video _bitrate (in kbits/s):"
3539msgstr "Максимална широчина на лентата за _видеото (в kbits/s):"
3540
3541#: ../src/gui/preferences.cpp:982
3542msgid ""
3543"The maximum video bitrate in kbits/s. The video quality and the effective "
3544"frame rate will be dynamically adjusted to keep the bitrate at the given "
3545"value."
3546msgstr ""
3547"Максимална широчина на лентата за видео в kbits/s. Качеството на видео "
3548"изображението и честотата на предаваните кадри ще бъде регулирана "
3549"автоматично по време на обаждането, за да се спази тази стойност."
3550
3551#: ../src/gui/preferences.cpp:1291
3552msgid "Ekiga Preferences"
3553msgstr "Настройки на Ekiga"
3554
3555#: ../src/gui/preferences.cpp:1309
3556msgid "General"
3557msgstr "Общи"
3558
3559#: ../src/gui/preferences.cpp:1310
3560msgid "Personal Data"
3561msgstr "Лични данни"
3562
3563#: ../src/gui/preferences.cpp:1315
3564msgid "General Settings"
3565msgstr "Общи настройки"
3566
3567#: ../src/gui/preferences.cpp:1324
3568msgid "Sound Events"
3569msgstr "Звукови събития"
3570
3571#: ../src/gui/preferences.cpp:1328
3572msgid "Protocols"
3573msgstr "Протоколи"
3574
3575#: ../src/gui/preferences.cpp:1330
3576msgid "SIP Settings"
3577msgstr "Настройки за SIP"
3578
3579#: ../src/gui/preferences.cpp:1335
3580msgid "H.323 Settings"
3581msgstr "Настройки за H.323"
3582
3583#. The player
3584#: ../src/gui/preferences.cpp:1341
3585msgid "Audio"
3586msgstr "Аудио"
3587
3588#: ../src/gui/preferences.cpp:1344 ../src/gui/preferences.cpp:1355
3589msgid "Devices"
3590msgstr "Устройства"
3591
3592#: ../src/gui/preferences.cpp:1353
3593msgid "Video"
3594msgstr "Видео"
3595
3596#: ../src/gui/statusicon.cpp:313
3597#, c-format
3598msgid "You have %d message"
3599msgid_plural "You have %d messages"
3600msgstr[0] "Имате %d съобщение"
3601msgstr[1] "Имате %d съобщения"
3602
3603#: ../src/gui/statusicon.cpp:409
3604msgid "The following accounts are inactive:"
3605msgstr "Следните регистрации не са включени:"
3606
3607#: ../src/gui/statusmenu.cpp:87
3608msgid "Online"
3609msgstr "На линия"
3610
3611#: ../src/gui/statusmenu.cpp:88
3612msgid "Away"
3613msgstr "Отсъства"
3614
3615#: ../src/gui/statusmenu.cpp:89
3616msgid "Do Not Disturb"
3617msgstr "Зает"
3618
3619#: ../src/gui/statusmenu.cpp:387
3620msgid "Custom message..."
3621msgstr "Потребителско съобщение…"
3622
3623#: ../src/gui/statusmenu.cpp:430
3624msgid "Clear"
3625msgstr "Изчистване"
3626
3627#. Build the dialog
3628#: ../src/gui/statusmenu.cpp:521 ../src/gui/statusmenu.cpp:671
3629msgid "Custom Message"
3630msgstr "Потребителско съобщение"
3631
3632#: ../src/gui/statusmenu.cpp:537
3633msgid "Delete custom messages:"
3634msgstr "Изтриване на потребителски съобщения:"
3635
3636#: ../src/gui/statusmenu.cpp:692
3637msgid "Define a custom message:"
3638msgstr "Ново потребителско съобщение:"
3639
3640#~ msgid "Change the main window panel section"
3641#~ msgstr "Промяна на секцията за основния панел"
3642
3643#~ msgid "Local video window size"
3644#~ msgstr "Големина на локалния видео прозорец"
3645
3646#~ msgid "Position of the local video window"
3647#~ msgstr "Позицията на прозореца за локалната видео картина"
3648
3649#~ msgid "Position on the screen of the log window"
3650#~ msgstr "Позицията на екрана на прозореца с журнала"
3651
3652#~ msgid "The position of the local video window"
3653#~ msgstr "Позицията на прозореца за локалната видео картина"
3654
3655#~ msgid "The size of the local video window"
3656#~ msgstr "Размерът на прозореца за локалния видео сигнал"
3657
3658#~ msgid "Call in progress"
3659#~ msgstr "В момента се провежда разговор"
3660
3661#~ msgid "Could not send message"
3662#~ msgstr "Грешка при изпращане на съобщението"
3663
3664#~ msgid "_Password"
3665#~ msgstr "_Парола"
3666
3667#~ msgid "Identifier"
3668#~ msgstr "Идентификатор"
3669
3670#~ msgid "Writable"
3671#~ msgstr "С права за запис"
3672
3673#~ msgid "If enabled, use silence detection with the codecs supporting it."
3674#~ msgstr "Засичане на тишина с кодерите, които поддържат тази възможност."
3675
3676#~ msgid "If enabled, use echo cancelation."
3677#~ msgstr "Автоматично махане на ехото."
3678
3679#~ msgid "The maximum jitter buffer size for audio reception (in ms)."
3680#~ msgstr "Максималният размер на защитния буфер за аудио приемане (в ms)."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.