source: gnome/master/ekiga.master.bg.po @ 2282

Last change on this file since 2282 was 2282, checked in by Александър Шопов, 12 years ago

epiphany, eog, gnome-session, ekiga, gnome-themes-standard, cheese: подадени в master

File size: 133.6 KB
Line 
1# Bulgarian translation of ekiga po-file.
2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
4# This file is distributed under the same license as the ekiga package.
5# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@dir.bg>, 2004, 2005, 2006.
6# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2005.
7# Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2005, 2008
8# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2008, 2009.
9# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
10# Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2010, 2011.
11# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2011.
12#
13msgid ""
14msgstr ""
15"Project-Id-Version: ekiga master\n"
16"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
17"POT-Creation-Date: 2011-03-23 13:27+0200\n"
18"PO-Revision-Date: 2011-03-23 13:27+0200\n"
19"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
20"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
21"Language: bg\n"
22"MIME-Version: 1.0\n"
23"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
24"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
25"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
26
27#. Application name
28#: ../ekiga.desktop.in.in.h:1 ../src/gui/main_window.cpp:4756
29#: ../src/gui/main_window.cpp:4758
30msgid "Ekiga Softphone"
31msgstr "Телефон по Интернет (Ekiga)"
32
33#: ../ekiga.desktop.in.in.h:2
34msgid "IP Telephony, VoIP and Video Conferencing"
35msgstr "Телефония по IP, VoIP и видео конференции"
36
37# Не ми харесва, а не мога да измисля нищо по-подходящо.  Вариант е да
38# остане само „срещи“, но сякащ създава друго впечатление.  Шопов,
39# понеже ще го гледаш последен, а и знам, че ще измислиш нещо, разкарай
40# този коментар. ;)
41# Ивайло
42# Можеше да бъде и „лаф-моабет“ за колорит
43# ал_шопов
44#: ../ekiga.desktop.in.in.h:3
45msgid "Talk to and see people over the Internet"
46msgstr "Аудио и видео разговори по Интернет"
47
48#: ../ekiga.schemas.in.in.h:1
49msgid "0: 56kbps, 1: ISDN, 2: DSL128, 3: DSL512, 4: LAN, 5: Custom"
50msgstr ""
51"0: 56Kbps, 1: ISDN, 2: DSL128, 3: DSL512, 4: LAN, 5: Избрана от потребителя "
52"скорост"
53
54#: ../ekiga.schemas.in.in.h:2
55msgid ""
56"Allow Ekiga to fall back to software scaling the picture-in-picture if "
57"hardware support is not available. If this is set to false, Ekiga will not "
58"try to open the PIP if hardware support is not available."
59msgstr ""
60"Разрешаване на Ekiga да ползва софтуерно мащабиране при кадър в кадъра, ако "
61"не е налично хардуерно мащабиране. Ако това е лъжа, то Ekiga няма да се "
62"опитва да отвори кадър в кадъра, когато няма хардуерна поддръжка."
63
64#: ../ekiga.schemas.in.in.h:3
65msgid "Allow picture-in-picture software scaling"
66msgstr "Разрешаване на софтуерно мащабиране при кадър в кадъра"
67
68#: ../ekiga.schemas.in.in.h:4
69msgid "Alternative audio output device"
70msgstr "Допълнително изходно аудио устройство"
71
72#: ../ekiga.schemas.in.in.h:5
73msgid "Always forward calls to the given host"
74msgstr "Обажданията винаги да се прехвърлят към посочения хост"
75
76#: ../ekiga.schemas.in.in.h:6
77msgid "Audio input device"
78msgstr "Входно аудио устройство"
79
80#: ../ekiga.schemas.in.in.h:7
81msgid "Audio output device"
82msgstr "Изходно аудио устройство"
83
84#: ../ekiga.schemas.in.in.h:8
85msgid "Automatic answer"
86msgstr "Автоматичен отговор"
87
88#: ../ekiga.schemas.in.in.h:9 ../src/gui/preferences.cpp:503
89msgid ""
90"Automatically reject or forward incoming calls if no answer is given after "
91"the specified amount of time (in seconds)"
92msgstr ""
93"Автоматично отказване или прехвърляне на входящи обаждания, ако няма отговор "
94"в рамките на посочения брой секунди"
95
96#: ../ekiga.schemas.in.in.h:10
97msgid "Calls history"
98msgstr "История на обажданията"
99
100#: ../ekiga.schemas.in.in.h:11
101msgid "Change the panel section of the main window"
102msgstr "Смяна на панела в главния прозорец"
103
104#: ../ekiga.schemas.in.in.h:12
105msgid ""
106"Change the panel section of the main window (0=Contacts, 1=Dialpad, 2=Call "
107"history)"
108msgstr ""
109"Смяна на панела в главния прозорец (0=Контраст, 1=Клавиатура, 2=Повиквания)"
110
111#: ../ekiga.schemas.in.in.h:13
112msgid ""
113"Connection will be established in Fast Start mode. Fast Start is a new way "
114"to start calls faster that was introduced in H.323v2. It is not supported by "
115"Netmeeting and using both Fast Start and H.245 Tunneling can crash some "
116"versions of Netmeeting"
117msgstr ""
118"Връзката ще бъде осъществена в режим „Бързо набиране“. Това е нов начин за "
119"по-бързо стартиране на обаждания представено в H.323v2. Не се поддържа от "
120"Netmeeting. Ползването му, както и на тунелирането по H.245, може да забие "
121"някои версии на Netmeeting"
122
123#: ../ekiga.schemas.in.in.h:14
124msgid "Contact long status"
125msgstr "Дълго състояние на контакта"
126
127#: ../ekiga.schemas.in.in.h:15
128msgid "Contact short status"
129msgstr "Кратко състояние на контакта"
130
131#: ../ekiga.schemas.in.in.h:16
132msgid "DTMF sending"
133msgstr "Изпращане на DTMF"
134
135#: ../ekiga.schemas.in.in.h:17
136msgid "Disable video hardware acceleration"
137msgstr "Изключване на хардуерното видео ускорение"
138
139#: ../ekiga.schemas.in.in.h:18 ../src/gui/main_window.cpp:4008
140msgid "Display images from your camera device"
141msgstr "Показване на изображения от камерата ви"
142
143#: ../ekiga.schemas.in.in.h:19
144msgid "Enable 'Fast Start'"
145msgstr "Включване на „Бързо набиране“"
146
147#: ../ekiga.schemas.in.in.h:20
148msgid "Enable H.245 tunneling"
149msgstr "Включване на тунелиране по H.245"
150
151#: ../ekiga.schemas.in.in.h:21
152msgid "Enable STUN network detection"
153msgstr "Включване на откриването на STUN"
154
155#: ../ekiga.schemas.in.in.h:22
156msgid "Enable early H.245"
157msgstr "Включване на ранен H.245"
158
159#: ../ekiga.schemas.in.in.h:23
160msgid "Enable echo cancelation"
161msgstr "Включване на премахването на ехото"
162
163#: ../ekiga.schemas.in.in.h:24
164msgid "Enable silence detection"
165msgstr "Включване на засичането на тишина"
166
167#: ../ekiga.schemas.in.in.h:25 ../src/gui/preferences.cpp:480
168msgid "Enable the automatic network setup resulting from the STUN test"
169msgstr "Включване на автоматичната настройка на мрежата от теста за STUN"
170
171#: ../ekiga.schemas.in.in.h:26
172msgid ""
173"Enter the number of seconds after which Ekiga should try refreshing the NAT "
174"binding when STUN is being used"
175msgstr ""
176"Въведете броя секунди, които Ekiga трябва да изчака преди обновяване на "
177"правилата за NAT при използване на STUN"
178
179#: ../ekiga.schemas.in.in.h:27 ../src/gui/preferences.cpp:449
180msgid "Enter your full name"
181msgstr "Въведете пълното си име"
182
183#: ../ekiga.schemas.in.in.h:28
184msgid "Forward calls to host"
185msgstr "Прехвърляне на обаждания към хост"
186
187#: ../ekiga.schemas.in.in.h:29
188msgid "Forward calls to the given host if busy"
189msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост при заето"
190
191#: ../ekiga.schemas.in.in.h:30
192msgid "Forward calls to the given host if no answer"
193msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост при липса на отговор"
194
195#: ../ekiga.schemas.in.in.h:31 ../src/gui/preferences.cpp:980
196msgid "Frame Rate"
197msgstr "Честота на кадрите"
198
199#: ../ekiga.schemas.in.in.h:32
200msgid "Full name"
201msgstr "Пълно име"
202
203#: ../ekiga.schemas.in.in.h:33 ../src/gui/preferences.cpp:466
204msgid ""
205"If enabled, Ekiga will start hidden provided that the notification area is "
206"present in the GNOME panel"
207msgstr ""
208"Ако е включено и зоната за уведомяване на Gnome работи, Ekiga ще се стартира "
209"скрита"
210
211#: ../ekiga.schemas.in.in.h:34
212msgid ""
213"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
214"specified in the field below"
215msgstr ""
216"Ако е включено, всички входящи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста "
217"определен в полето долу"
218
219#: ../ekiga.schemas.in.in.h:35
220msgid ""
221"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
222"specified in the field below if you already are in a call or if you are in "
223"Do Not Disturb mode"
224msgstr ""
225"Ако е включено и вече сте отговорили на обаждане или сте в режим „Не ме "
226"безпокойте“, всички входящи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста "
227"определен в полето долу"
228
229#: ../ekiga.schemas.in.in.h:36
230msgid ""
231"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
232"specified in the field below if you do not answer the call"
233msgstr ""
234"Ако е включено, обажданията, на които не отговорите, ще бъдат прехвърлени "
235"към хоста, който е определен в полето долу"
236
237#: ../ekiga.schemas.in.in.h:37 ../src/gui/preferences.cpp:504
238msgid "If enabled, automatically answer incoming calls"
239msgstr "Ако е включено, на входящите обаждания ще се отговаря автоматично"
240
241#: ../ekiga.schemas.in.in.h:38 ../src/gui/preferences.cpp:468
242msgid "If enabled, offline contacts will be shown in the roster"
243msgstr "Ако е включено, изключените контакти ще се показват в указателя"
244
245#: ../ekiga.schemas.in.in.h:39 ../src/gui/preferences.cpp:946
246msgid "If enabled, use echo cancelation"
247msgstr "Ако е включено, ехото се маха автоматично"
248
249#: ../ekiga.schemas.in.in.h:40 ../src/gui/preferences.cpp:944
250msgid "If enabled, use silence detection with the codecs supporting it"
251msgstr "Ако е включено, тишината се засича с кодерите, които поддържат това"
252
253#: ../ekiga.schemas.in.in.h:41
254msgid "Kind of network selected in the assistant"
255msgstr "Вид мрежа избрана в помощника"
256
257#: ../ekiga.schemas.in.in.h:42
258msgid "LDAP servers"
259msgstr "Сървъри за LDAP"
260
261#: ../ekiga.schemas.in.in.h:43
262msgid "List of configured LDAP servers"
263msgstr "Списък с настроените сървъри за LDAP"
264
265#: ../ekiga.schemas.in.in.h:44
266msgid "List of folded groups in the roster"
267msgstr "Списък със затворените групи в указателя"
268
269#: ../ekiga.schemas.in.in.h:45
270msgid "Listen port"
271msgstr "Порт, на който да се слуша"
272
273#: ../ekiga.schemas.in.in.h:46
274msgid "Maximum RX video bitrate"
275msgstr "Максимална широчина на лентата при получаване на видео"
276
277#: ../ekiga.schemas.in.in.h:47
278msgid "Maximum TX video bitrate"
279msgstr "Максимална широчина на лентата при изпращане на видео"
280
281#: ../ekiga.schemas.in.in.h:48
282msgid "Maximum jitter buffer"
283msgstr "Максимален защитен буфер"
284
285#: ../ekiga.schemas.in.in.h:49
286msgid "NAT Binding Timeout"
287msgstr "Максимално време за свързване към NAT"
288
289#: ../ekiga.schemas.in.in.h:50
290msgid "No answer timeout"
291msgstr "Време, след което се счита, че е нямало отговор"
292
293#: ../ekiga.schemas.in.in.h:51
294msgid "Outbound Proxy"
295msgstr "Изходящ посредник"
296
297#: ../ekiga.schemas.in.in.h:52 ../src/gui/preferences.cpp:474
298msgid "Place windows displaying video above other windows during calls"
299msgstr ""
300"Прозорците с видео картината да са над всички останали по време на обаждания"
301
302#: ../ekiga.schemas.in.in.h:53 ../src/gui/preferences.cpp:366
303msgid "Play busy tone"
304msgstr "Пускане на сигнал за заето"
305
306#: ../ekiga.schemas.in.in.h:54 ../src/gui/preferences.cpp:356
307msgid "Play ring tone"
308msgstr "Пускане на сигнал за звънене"
309
310#: ../ekiga.schemas.in.in.h:55 ../src/gui/preferences.cpp:346
311msgid "Play sound on incoming calls"
312msgstr "Пускане на звук при входящо обаждане"
313
314#: ../ekiga.schemas.in.in.h:56
315msgid "Play sound on new message"
316msgstr "Пускане на звук при ново съобщение"
317
318#: ../ekiga.schemas.in.in.h:57
319msgid "Play sound on new voice mail"
320msgstr "Пускане на звук при нова гласова поща"
321
322#: ../ekiga.schemas.in.in.h:58
323msgid "Position on the screen of the address book window"
324msgstr "Позицията на екрана на прозореца с адресника"
325
326#: ../ekiga.schemas.in.in.h:59
327msgid "Position on the screen of the audio settings window"
328msgstr "Позицията на екрана на прозореца за аудио настройките"
329
330#: ../ekiga.schemas.in.in.h:60
331msgid "Position on the screen of the chat window"
332msgstr "Позицията на екрана на прозореца за съобщения"
333
334#: ../ekiga.schemas.in.in.h:61
335msgid "Position on the screen of the druid window"
336msgstr "Позиция на екрана за прозореца с помощника за настройките"
337
338#: ../ekiga.schemas.in.in.h:62
339msgid "Position on the screen of the main window"
340msgstr "Позицията на екрана на главния прозорец"
341
342#: ../ekiga.schemas.in.in.h:63
343msgid "Position on the screen of the preferences window"
344msgstr "Позицията на екрана на прозореца за настройките"
345
346#: ../ekiga.schemas.in.in.h:64
347msgid "Position on the screen of the video settings window"
348msgstr "Позицията на екрана за видео настройките"
349
350#: ../ekiga.schemas.in.in.h:65
351msgid "Remote video window position"
352msgstr "Позицията на прозореца за отдалечената видео картина"
353
354#: ../ekiga.schemas.in.in.h:66
355msgid "Remote video window size"
356msgstr "Размер на прозореца за отдалечената видео картина"
357
358#: ../ekiga.schemas.in.in.h:67
359msgid "Select an alternative audio output device to use for sound events."
360msgstr "Избор на алтернативно изходно аудио устройство за звуковите ефекти."
361
362#: ../ekiga.schemas.in.in.h:68 ../src/gui/preferences.cpp:755
363msgid "Select the audio input device to use"
364msgstr "Избор на входното аудио устройство"
365
366#: ../ekiga.schemas.in.in.h:69 ../src/gui/preferences.cpp:748
367msgid "Select the audio output device to use"
368msgstr "Избор на изходното аудио устройство"
369
370#: ../ekiga.schemas.in.in.h:70 ../src/gui/preferences.cpp:905
371msgid ""
372"Select the format for video cameras (does not apply to most USB cameras)"
373msgstr "Избор на формата за видео камерите (не важи за повечето камери с USB)"
374
375#: ../ekiga.schemas.in.in.h:71
376msgid ""
377"Select the mode for sending DTMFs. The values can be 0 (for \"RFC2833\") and "
378"1 (for \"INFO\")"
379msgstr ""
380"Избор на режима за изпращане на DTMF. Валидните стойности са 0 (за "
381"„RFC2833“) и 1 (за „INFO“)"
382
383#: ../ekiga.schemas.in.in.h:72
384msgid ""
385"Select the mode for sending DTMFs. The values can be 0 (for \"String\"), 1 "
386"(for \"Tone\"), 2 (for \"RFC2833\"), or 3 (for \"Q.931\") (default is "
387"\"String\"). Choosing other values than \"String\" disables the Text Chat."
388msgstr ""
389"Избор на режима за изпращане на DTMF. Валидните стойности са 0 (за „String“ "
390"— низ), 1 (за „Tone“ — тон), 2 (за „RFC2833“), 3 (за „Q.931“) (стандартно е "
391"„String“ — низ). Ако изберете стойност различна от „String“, няма да можете "
392"да пращате текстови съобщения"
393
394#: ../ekiga.schemas.in.in.h:73
395msgid ""
396"Select the transmitted video size: Small (QCIF 176x144) or Large (CIF "
397"352x288)"
398msgstr ""
399"Избор на размера на предаваната видео картина: нормален (QCIF 176x144) или "
400"голям (CIF 352x288)"
401
402#: ../ekiga.schemas.in.in.h:74 ../src/gui/preferences.cpp:897
403msgid ""
404"Select the video input device to use. If an error occurs when using this "
405"device a test picture will be transmitted."
406msgstr ""
407"Избор на входното видео устройство, което да се използва. Ако се появи "
408"грешка при използването на това устройство, ще се появи тестова картина."
409
410#: ../ekiga.schemas.in.in.h:75
411msgid "Show offline contacts"
412msgstr "Показване на изключените контакти"
413
414#: ../ekiga.schemas.in.in.h:76 ../src/gui/main_window.cpp:3641
415msgid "Show the call panel"
416msgstr "Показване таблото за набиране"
417
418#: ../ekiga.schemas.in.in.h:77
419msgid "Size of the address book window"
420msgstr "Размер на прозореца за адресника"
421
422#: ../ekiga.schemas.in.in.h:78
423msgid "Size of the audio settings window"
424msgstr "Размер на прозореца за аудио настройките"
425
426#: ../ekiga.schemas.in.in.h:79
427msgid "Size of the chat window"
428msgstr "Размер на прозореца за съобщения"
429
430#: ../ekiga.schemas.in.in.h:80
431msgid "Size of the druid window"
432msgstr "Размер на прозореца за помощника за настройките"
433
434#: ../ekiga.schemas.in.in.h:81
435msgid "Size of the preferences window"
436msgstr "Размер на прозореца с настройките"
437
438#: ../ekiga.schemas.in.in.h:82
439msgid "Size of the video settings window"
440msgstr "Размер на прозореца за видео настройките"
441
442#: ../ekiga.schemas.in.in.h:83
443msgid "Specify the software scaling algorithm"
444msgstr "Указване на алгоритъма за мащабиране"
445
446#: ../ekiga.schemas.in.in.h:84
447msgid ""
448"Specify the software scaling algorithm: 0: nearest neighbor, 1: nearest "
449"neighbor with box filter, 2: bilinear filtering, 3: hyperbolic filtering. "
450"Does not apply on windows systems."
451msgstr ""
452"Указване на алгоритъма за мащабиране: 0 — най-близък съсед, 1 — най-близък "
453"съсед с филтър по кутия, 2 — билинейно филтриране, 3 — хиперболично "
454"филтриране. Не се отнася за системите под Уиндоус."
455
456#: ../ekiga.schemas.in.in.h:85
457msgid "Start hidden"
458msgstr "Стартиране скрито"
459
460#: ../ekiga.schemas.in.in.h:86
461msgid "TCP port range"
462msgstr "Диапазон на портове по TCP"
463
464#: ../ekiga.schemas.in.in.h:87
465msgid "Temporal Spatial Trade Off"
466msgstr "Временен геометричен компромис"
467
468#: ../ekiga.schemas.in.in.h:88
469msgid "The Audio Codecs List"
470msgstr "Списък с аудио декодерите"
471
472#: ../ekiga.schemas.in.in.h:89 ../src/gui/preferences.cpp:707
473msgid "The SIP Outbound Proxy to use for outgoing calls"
474msgstr "Изходящият посредник за SIP за изходящите обаждания"
475
476#: ../ekiga.schemas.in.in.h:90
477msgid "The STUN Server"
478msgstr "Сървър за STUN"
479
480#: ../ekiga.schemas.in.in.h:91
481msgid ""
482"The STUN server to use for STUN Support. STUN is a technology that permits "
483"passage through some types of NAT gateway"
484msgstr ""
485"Сървърът за STUN позволява преминаването през някои видове шлюзове за NAT."
486
487#: ../ekiga.schemas.in.in.h:92
488msgid ""
489"The Type of Service (TOS) byte on outgoing RTP IP packets. This byte is used "
490"by the network to provide some level of Quality of Service (QoS). Default "
491"value 184 (0xB8) correspond to Expedited Forwarding (EF) PHB as defined in "
492"RFC 3246."
493msgstr ""
494"Байтът за „Тип услуга“ (TOS) за изходящи RTP IP пакети. Този байт се "
495"използва от мрежата за предоставяне на „Качество на услугата“ (QoS). "
496"Стандартната стойност 184 (0xB8) съответства на „Експедитивно "
497"препращане“ (EF) PHB както е указано в RFC 3246."
498
499#: ../ekiga.schemas.in.in.h:93
500msgid "The accounts list"
501msgstr "Списък с регистрациите"
502
503#: ../ekiga.schemas.in.in.h:94
504msgid "The audio codecs list"
505msgstr "Списък със аудио декодерите"
506
507#: ../ekiga.schemas.in.in.h:95
508msgid "The busy tone sound"
509msgstr "Звукът за заето"
510
511#: ../ekiga.schemas.in.in.h:96
512msgid ""
513"The chosen sound will be played at the end of calls or calling somebody who "
514"is busy, if enabled"
515msgstr ""
516"Избраният аудио файл ще бъде изпълняван след края на обажданията или когато "
517"се свързвате с някой, който е зает."
518
519#: ../ekiga.schemas.in.in.h:97
520msgid "The chosen sound will be played on incoming calls, if enabled"
521msgstr "Ако е включен, избраният звук ще се пуска при входящи обаждания"
522
523#: ../ekiga.schemas.in.in.h:98
524msgid ""
525"The chosen sound will be played when a new instant message is received, if "
526"enabled"
527msgstr ""
528"Ако е включен, избраният звук ще се пуска, когато получите ново бързо "
529"съобщение"
530
531#: ../ekiga.schemas.in.in.h:99
532msgid ""
533"The chosen sound will be played when a new voice mail is received, if enabled"
534msgstr ""
535"Ако е включен, избраният звук ще се пуска, когато се обаждате на някой."
536
537#: ../ekiga.schemas.in.in.h:100
538msgid "The chosen sound will be played when calling somebody, if enabled"
539msgstr "Ако е включен, избраният звук ще се пуска, когато се обаждате на някой"
540
541#: ../ekiga.schemas.in.in.h:101
542msgid "The default video view"
543msgstr "Стандартният видео изглед"
544
545#: ../ekiga.schemas.in.in.h:102
546msgid ""
547"The default video view (0: Local, 1: Remote, 2: Both, 3: Both in a separate "
548"window)"
549msgstr ""
550"Стандартният видео изглед (0: локален; 1: отдалечен; 2: и двата; 3: и двата, "
551"в отделни прозорци)"
552
553#: ../ekiga.schemas.in.in.h:103
554msgid "The dial tone sound"
555msgstr "Звукът при набиране"
556
557#: ../ekiga.schemas.in.in.h:104
558msgid "The history of the 100 last calls"
559msgstr "История на последните 100 набрани номера"
560
561#: ../ekiga.schemas.in.in.h:105 ../src/gui/preferences.cpp:662
562#: ../src/gui/preferences.cpp:710
563msgid "The host where calls should be forwarded if call forwarding is enabled"
564msgstr ""
565"Хостът, към който обажданията трябва да бъдат прехвърляни, когато "
566"прехвърлянето е включено"
567
568#: ../ekiga.schemas.in.in.h:106
569msgid "The incoming call sound"
570msgstr "Звукът за входящо обаждане"
571
572#: ../ekiga.schemas.in.in.h:107
573msgid "The list of accounts to which Ekiga should register"
574msgstr "Списък на регистрациите, към които Ekiga трябва да се включи"
575
576#: ../ekiga.schemas.in.in.h:108
577msgid "The long status information"
578msgstr "Подробно описание на състоянието"
579
580#: ../ekiga.schemas.in.in.h:109
581msgid ""
582"The maximum RX video bitrate in kbit/s. This value will be signaled to the "
583"peer endpoint that can adjust (if it supports it) its TX bitrate if it is "
584"above the signaled value"
585msgstr ""
586"Максимална широчина на лентата за приемане на видео в kbit/s. Тази стойност "
587"ще бъде подадена на отсрещната страна, така че при възможност тя да промени "
588"широчината на лентата на предавания поток, когато тя е по-висока от "
589"подадената стойност."
590
591#: ../ekiga.schemas.in.in.h:110
592msgid ""
593"The maximum TX video bitrate in kbit/s. The video quality and the number of "
594"transmitted frames per second (depends on selected codec) will be "
595"dynamically adjusted above their minimum during calls to try to minimize the "
596"bandwidth to the given value"
597msgstr ""
598"Максимална широчина на лентата за предаваното видео в kbit/s. Качеството на "
599"видео изображенията и честотата на предаваните кадри ще бъде автоматично "
600"регулирана по време на обажданията, за да се минимизира широчината на "
601"ползваната лента до указаната стойност, без да се преминава под минимума "
602"(това зависи от използвания кодер)"
603
604#: ../ekiga.schemas.in.in.h:111 ../src/gui/preferences.cpp:948
605msgid "The maximum jitter buffer size for audio reception (in ms)"
606msgstr "Максималният размер на защитния буфер за аудио приемане (в ms)"
607
608#: ../ekiga.schemas.in.in.h:112
609msgid ""
610"The maximum transmitted frame rate in frames/s. This rate may not be reached "
611"in case a minimum quality was configure via a TSTO value smaller than 31 and "
612"the bitrate selected is not sufficient to support this minimum quality"
613msgstr ""
614"Максималната честота кадри в секунда на излъчвания сигнал. Тя може да не "
615"бъде достигната, ако е зададено минимално графично качeство (стойност на "
616"ключа „TSTO“ под 31), а избраната честотна лента не стига."
617
618#: ../ekiga.schemas.in.in.h:113
619msgid "The new instant message sound"
620msgstr "Звукът за ново бързо съобщение"
621
622#: ../ekiga.schemas.in.in.h:114
623msgid "The new voice mail sound"
624msgstr "Звукът за нова гласова поща"
625
626#: ../ekiga.schemas.in.in.h:115
627msgid ""
628"The port to listen to for incoming connections. Ekiga needs to be restarted "
629"for the new value to take effect"
630msgstr ""
631"Порт за очакване на входящи връзки. Трябва да рестартирате Ekiga, за да може "
632"новата настройка да влезе в сила."
633
634#: ../ekiga.schemas.in.in.h:116
635msgid ""
636"The port to listen to for incoming connections. Ekiga needs to be restarted "
637"for the new value to take effect."
638msgstr ""
639"Порт за очакване на входящи връзки. Трябва да рестартирате Ekiga, за да може "
640"новата настройка да влезе в сила."
641
642#: ../ekiga.schemas.in.in.h:117
643msgid "The position of the remote video window"
644msgstr "Позицията на прозореца за отдалечената видео картина"
645
646#: ../ekiga.schemas.in.in.h:118
647msgid ""
648"The range of TCP ports that Ekiga will use for the H.323 H.245 channel. This "
649"port range has no effect if both participants to the conference are using "
650"H.245 Tunneling."
651msgstr ""
652"Диапазон от портове по TCP, които Ekiga ще използва за канала H.245 за "
653"H.323. Този диапазон от портове няма никакво значение, ако и двамата "
654"участници в обаждането използват тунелиране на H.245."
655
656#: ../ekiga.schemas.in.in.h:119
657msgid "The range of UDP ports that Ekiga will use."
658msgstr "Обхватът от портове по UDP, които да се ползват от програмата"
659
660#: ../ekiga.schemas.in.in.h:120
661msgid "The short status information"
662msgstr "Кратко състояние на контакта"
663
664#: ../ekiga.schemas.in.in.h:121
665msgid "The size of the remote video window"
666msgstr "Размерът на прозореца за отдалечената видео картина"
667
668#: ../ekiga.schemas.in.in.h:122
669msgid ""
670"The sound that will be played at the end of calls or when calling somebody "
671"who is busy, if enabled"
672msgstr ""
673"Ако е включено, е звукът, който ще се пуска в края на всяко обаждане или "
674"когато се обаждате на някой и ви дава заето"
675
676#: ../ekiga.schemas.in.in.h:123
677msgid "The sound that will be played on incoming calls, if enabled"
678msgstr "Ако е включено, е звукът, който ще се пуска при входящи обаждания"
679
680#: ../ekiga.schemas.in.in.h:124
681msgid "The sound that will be played when calling somebody, if enabled"
682msgstr ""
683"Ако е включено, е звукът, който ще се пуска, когато се обаждате на някой"
684
685#: ../ekiga.schemas.in.in.h:125
686msgid ""
687"The sound that will be played when there is a new instant message, if enabled"
688msgstr "Ако е включено, е звукът, който ще се пуска, при ново бързо съобщение"
689
690#: ../ekiga.schemas.in.in.h:126
691msgid ""
692"The sound that will be played when there is a new voice mail, if enabled"
693msgstr "Ако е включено, е звукът, който ще се пуска при нова гласова поща"
694
695#: ../ekiga.schemas.in.in.h:127 ../src/gui/preferences.cpp:901
696msgid "The video channel number to use (to select camera, tv or other sources)"
697msgstr ""
698"Номерът на видео канала, който да се използва (за избор на камера, телевизор "
699"или друг източник)"
700
701#: ../ekiga.schemas.in.in.h:128
702msgid "The video codecs list"
703msgstr "Списък със видео декодерите"
704
705#: ../ekiga.schemas.in.in.h:129
706msgid "The video view before having switched to fullscreen"
707msgstr "Видео изгледът преди превключване на цял екран"
708
709#: ../ekiga.schemas.in.in.h:130
710msgid ""
711"The video view before having switched to fullscreen (same values as "
712"video_view)"
713msgstr ""
714"Видео изгледът преди превключване на цял екран (същите възможни стойности "
715"като ключа „video_view“)"
716
717#: ../ekiga.schemas.in.in.h:131
718msgid "The zoom value"
719msgstr "Мащаб на увеличение"
720
721#: ../ekiga.schemas.in.in.h:132
722msgid ""
723"The zoom value in percent to apply to images displayed in the main GUI (can "
724"be 50, 100, or 200)"
725msgstr ""
726"Мащаб на изображенията, показвани в главния прозорец (възможни стойности: "
727"50, 100 или 200)"
728
729#: ../ekiga.schemas.in.in.h:133 ../src/gui/preferences.cpp:671
730msgid ""
731"This enables H.245 Tunneling mode. In H.245 Tunneling mode H.245 messages "
732"are encapsulated into the H.225 channel (port 1720). This saves one TCP "
733"connection during calls. H.245 Tunneling was introduced in H.323v2 and "
734"Netmeeting does not support it. Using both Fast Start and H.245 Tunneling "
735"can crash some versions of Netmeeting."
736msgstr ""
737"Това включва тунелирането на H.245. В този режим съобщенията за H.245 се "
738"вграждат в канала за H.225 (порт 1720). Това спестява една връзка по TCP по "
739"време на обаждане. Тунелирането на H.245 бе въведено с H.323v2 и Netmeeting "
740"не го поддържа. Ползването едновременно на „Бързо набиране“ и тунелиране по "
741"H.245 може да забие някои версии на Netmeeting."
742
743#: ../ekiga.schemas.in.in.h:134 ../src/gui/preferences.cpp:673
744msgid "This enables H.245 early in the setup"
745msgstr "Това включва ранния H.245 при осъществяване на връзка"
746
747#: ../ekiga.schemas.in.in.h:135
748msgid ""
749"This key disables DirectX (on win32) and XVideo (on Linux) video hardware "
750"acceleration"
751msgstr ""
752"Този ключ изключва видео ускорението чрез DirectX (под Уиндоус) и XVideo "
753"(под Линукс)"
754
755#: ../ekiga.schemas.in.in.h:136
756msgid "Type of Service (TOS) byte on outgoing RTP IP packets"
757msgstr "Байт за „Тип на услуга“ (TOS) за изходящи RTP IP пакети"
758
759#: ../ekiga.schemas.in.in.h:137
760msgid "UDP port range"
761msgstr "Диапазон на портове по UDP"
762
763#: ../ekiga.schemas.in.in.h:138
764msgid "Video channel"
765msgstr "Видео канал"
766
767#: ../ekiga.schemas.in.in.h:139
768msgid "Video format"
769msgstr "Видео формат"
770
771#: ../ekiga.schemas.in.in.h:140
772msgid "Video input device"
773msgstr "Входно видео устройство"
774
775#: ../ekiga.schemas.in.in.h:141
776msgid "Video preview"
777msgstr "Преглед на видеото"
778
779#: ../ekiga.schemas.in.in.h:142
780msgid "Video size"
781msgstr "Размер на видео картината"
782
783#: ../ekiga.schemas.in.in.h:143
784msgid ""
785"Whether to prefer to sustain the max. frame rate or lower it possibly in "
786"order to keep a minimum level of (spatial) quality for all frames. 0: "
787"Highest minimal quality, 31: lowest minimal quality"
788msgstr ""
789"Дали да се предпочита запазването на максималната честота на кадри или тя да "
790"си намали, за да се запази някакво минимално ниво на геометрично качество на "
791"всички кадри: 0 — най-високо минимално качество, 31 — най-ниско минимално "
792"качество"
793
794#: ../lib/engine/addressbook/contact-core.cpp:60
795msgid "_Find"
796msgstr "_Търсене"
797
798#: ../lib/engine/components/avahi/avahi-heap.cpp:129
799#: ../lib/engine/components/avahi/avahi-heap.cpp:377
800msgid "Neighbours"
801msgstr "Съседи"
802
803#: ../lib/engine/components/call-history/history-book.cpp:137
804#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/call-history-view-gtk.cpp:181
805msgid "Clear List"
806msgstr "Изчистване на списъка"
807
808#: ../lib/engine/components/call-history/history-contact.cpp:171
809msgid "Received"
810msgstr "Получени"
811
812#: ../lib/engine/components/call-history/history-contact.cpp:174
813msgid "Placed"
814msgstr "Набрани"
815
816#: ../lib/engine/components/call-history/history-contact.cpp:177
817msgid "Missed"
818msgstr "Пропуснати"
819
820#: ../lib/engine/components/local-roster/local-cluster.cpp:82
821#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:117
822#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:339
823msgid "New contact"
824msgstr "Нов контакт"
825
826#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:118
827#: ../plugins/resource-list/rl-entry.cpp:141
828#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:102
829#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:144
830#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:176
831#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:143
832msgid "Unnamed"
833msgstr "Без име"
834
835#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:220
836#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:373
837#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:228
838#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:157
839#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:212
840#: ../src/gui/main_window.cpp:3599
841msgid "_Edit"
842msgstr "_Редактиране"
843
844#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:222
845#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:375
846#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:230
847#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:393
848#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:190
849#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:214
850msgid "_Remove"
851msgstr "_Премахване"
852
853#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:247
854#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:275
855msgid "Edit roster element"
856msgstr "Редактиране на елемент в указателя"
857
858#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:248
859msgid ""
860"Please fill in this form to change an existing element of ekiga's internal "
861"roster"
862msgstr ""
863"Попълнете този формуляр, за да промените съществуващ елемент във вътрешния "
864"указател на Ekiga"
865
866#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:250
867#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:235
868#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:427
869#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:418
870#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:324
871#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:296
872#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-bank.cpp:125
873#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:278
874#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:169
875#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:526
876#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:233
877msgid "Name:"
878msgstr "Име:"
879
880#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:251
881#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:244
882#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:246
883#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:170
884#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:527
885#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:234
886msgid "Address:"
887msgstr "Адрес:"
888
889#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:252
890msgid "Is a preferred contact"
891msgstr "Предпочитан контакт"
892
893#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:254
894#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:280
895#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:528
896#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:236
897msgid "Choose groups:"
898msgstr "Избор на групи:"
899
900#: ../lib/engine/components/local-roster/local-roster-bridge.cpp:93
901#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:232
902msgid "Add to local roster"
903msgstr "Включване във вътрешния указател"
904
905#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:93
906msgid "Services"
907msgstr "Услуги"
908
909#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:94
910msgid "Echo test"
911msgstr "Тест за ехо"
912
913#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:95
914msgid "Conference room"
915msgstr "Конферентна стая"
916
917#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:96
918msgid "Call back test"
919msgstr "Тест за обратно повикване"
920
921#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:110
922msgid "Local roster"
923msgstr "Вътрешен указател"
924
925#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:127
926msgid "Rename"
927msgstr "Преименуване"
928
929#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:196
930msgid "Family"
931msgstr "Семейство"
932
933#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:197
934msgid "Friend"
935msgstr "Приятел"
936
937#. Translator: http://www.ietf.org/rfc/rfc4480.txt proposes several
938#. relationships between you and your contact; associate means
939#. someone who is at the same "level" than you.
940#.
941#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:202
942msgid "Associate"
943msgstr "Сътрудник"
944
945#. Translator: http://www.ietf.org/rfc/rfc4480.txt proposes several
946#. relationships between you and your contact; assistant means
947#. someone who is at a lower "level" than you.
948#.
949#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:207
950msgid "Assistant"
951msgstr "Помощник"
952
953#. Translator: http://www.ietf.org/rfc/rfc4480.txt proposes several
954#. relationships between you and your contact; supervisor means
955#. someone who is at a higher "level" than you.
956#.
957#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:212
958msgid "Supervisor"
959msgstr "Мениджър"
960
961#. Translator: http://www.ietf.org/rfc/rfc4480.txt proposes several
962#. relationships between you and your contact; self means yourself.
963#.
964#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:216
965msgid "Self"
966msgstr "Аз"
967
968#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:233
969msgid ""
970"Please fill in this form to add a new contact to ekiga's internal roster"
971msgstr ""
972"Попълнете този формуляр, за да добавите нов контакт във вътрешния указател "
973"на Ekiga"
974
975#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:235
976msgid "Name of the contact, as shown in your roster"
977msgstr "Името на контакта, както е в указателя"
978
979#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:244
980#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:246
981msgid "Address, e.g. sip:xyz@ekiga.net"
982msgstr "Адрес, например sip:xyz@ekiga.net"
983
984#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:250
985msgid "Put contact in groups:"
986msgstr "Поставяне на контактите в групи:"
987
988#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:412
989msgid "You supplied an unsupported address"
990msgstr "Въведохте неподдържан адрес"
991
992#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:414
993msgid "You already have a contact with this address!"
994msgstr "Вече има контакт с този адрес!"
995
996#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:425
997msgid "Rename group"
998msgstr "Преименуване на група"
999
1000#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:426
1001msgid "Please edit this group name"
1002msgstr "Редактирайте името на тази група:"
1003
1004#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:131
1005#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:231
1006#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:235
1007msgid "Call"
1008msgstr "Набиране"
1009
1010#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:134
1011#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:232
1012#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:236
1013#: ../src/gui/main_window.cpp:3359
1014msgid "Transfer"
1015msgstr "Прехвърляне"
1016
1017#. Translators : The alias we are registering already exists : failure
1018#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:309
1019msgid "Duplicate alias"
1020msgstr "Повтарящ се псевдоним"
1021
1022#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:312
1023msgid "Bad username/password"
1024msgstr "Грешно име и/или парола"
1025
1026#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:315
1027#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:562
1028msgid "Transport error"
1029msgstr "Транспортна грешка"
1030
1031#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:326
1032#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:331
1033#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:771
1034msgid "Failed"
1035msgstr "Неуспех"
1036
1037#. translators : the result will look like :
1038#. * "registered (with 2 voice mail messages)"
1039#.
1040#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:218
1041#, c-format
1042msgid "%s (with %d voice mail message)"
1043msgid_plural "%s (with %d voice mail messages)"
1044msgstr[0] "%s (имате %d съобщение в гласовата поща)"
1045msgstr[1] "%s (имате %d съобщения в гласовата поща)"
1046
1047#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:365
1048#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:381
1049msgid "_Disable"
1050msgstr "_Изключване"
1051
1052#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:368
1053#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:385
1054msgid "_Enable"
1055msgstr "_Включване"
1056
1057#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:389
1058#: ../src/gui/assistant.cpp:732
1059msgid "Recharge the account"
1060msgstr "Презареждане на регистрация"
1061
1062#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:394
1063#: ../src/gui/assistant.cpp:744
1064msgid "Consult the balance history"
1065msgstr "Справка с баланса"
1066
1067#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:399
1068#: ../src/gui/assistant.cpp:756
1069msgid "Consult the call history"
1070msgstr "Справка с историята на обажданията"
1071
1072#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:414
1073#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:98
1074#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:291
1075#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-bank.cpp:121
1076msgid "Edit account"
1077msgstr "Редактиране на регистрация"
1078
1079#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:416
1080#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:99
1081#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:341
1082#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:322
1083#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:293
1084msgid "Please update the following fields:"
1085msgstr "Обновете следните полета:"
1086
1087#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:418
1088#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:125
1089#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:135
1090msgid "Account name, e.g. MyAccount"
1091msgstr "Регистрация, например МоятаРегистрация"
1092
1093#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:420
1094msgid "Registrar:"
1095msgstr "Регистър:"
1096
1097#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:420
1098#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:136
1099msgid "The registrar, e.g. ekiga.net"
1100msgstr "Регистраторът, например ekiga.net"
1101
1102#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:422
1103msgid "Gatekeeper:"
1104msgstr "Сървър-портиер:"
1105
1106#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:422
1107#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:126
1108msgid "The gatekeeper, e.g. ekiga.net"
1109msgstr "Шлюзът, например ekiga.net"
1110
1111#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:423
1112#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:300
1113#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-bank.cpp:126
1114#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:174
1115msgid "User:"
1116msgstr "Потребителско име:"
1117
1118#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:423
1119#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:107
1120#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:118
1121#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:127
1122#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:137
1123msgid "The user name, e.g. jim"
1124msgstr "Потребителят, например ivan"
1125
1126#. Translators:
1127#. * SIP knows two usernames: The name for the client ("User") and the name
1128#. * for the authentication procedure ("Authentication User")
1129#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:428
1130msgid "Authentication User:"
1131msgstr "Потребител за идентификация:"
1132
1133#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:428
1134#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:138
1135msgid ""
1136"The user name used during authentication, if different than the user name; "
1137"leave empty if you do not have one"
1138msgstr ""
1139"Потребителското име за идентифициране, ако е различно от потребителското име;"
1140"оставете го празно, ако нямате такова"
1141
1142#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:429
1143#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:312
1144#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-bank.cpp:129
1145#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:173
1146msgid "Password:"
1147msgstr "Парола:"
1148
1149#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:429
1150#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:109
1151#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:120
1152#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:129
1153#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:139
1154msgid "Password associated to the user"
1155msgstr "Парола на потребителя"
1156
1157#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:430
1158msgid "Timeout:"
1159msgstr "Изтичане на времето:"
1160
1161#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:430
1162#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:130
1163#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:140
1164msgid ""
1165"Time in seconds after which the account registration is automatically retried"
1166msgstr "Време, след което опитът за регистрация се счита за неуспешен"
1167
1168#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:431
1169#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:143
1170#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:326
1171#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-bank.cpp:130
1172msgid "Enable Account"
1173msgstr "Включване на регистрацията"
1174
1175#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:457
1176#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:177
1177msgid "You did not supply a name for that account."
1178msgstr "Не сте въвели име за тази регистрация."
1179
1180#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:459
1181#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:179
1182msgid "You did not supply a host to register to."
1183msgstr "Не сте въвели името на сървъра за регистрацията"
1184
1185#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:461
1186#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:181
1187msgid "You did not supply a user name for that account."
1188msgstr "Не сте въвели потребителско име за тази регистрация."
1189
1190#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:463
1191#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:183
1192msgid "The timeout should be at least 10 seconds."
1193msgstr "Стойността на времето трябва да е поне 10 секунди."
1194
1195#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:546
1196msgid "Registered"
1197msgstr "Регистриран"
1198
1199#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:558
1200msgid "Unregistered"
1201msgstr "Нерегистриран"
1202
1203#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:568
1204msgid "Could not unregister"
1205msgstr "Регистрацията не може да се прекрати"
1206
1207#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:581
1208msgid "Could not register"
1209msgstr "Не може да се влезе в регистрацията"
1210
1211#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:590
1212msgid "Processing..."
1213msgstr "Обработване…"
1214
1215#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:78
1216msgid "_Add an Ekiga.net Account"
1217msgstr "_Регистрация в Ekiga.net"
1218
1219#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:80
1220msgid "_Add an Ekiga Call Out Account"
1221msgstr "_Регистрация в Ekiga за набиране към телефон"
1222
1223#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:82
1224msgid "_Add a SIP Account"
1225msgstr "_Регистрация за SIP"
1226
1227#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:84
1228msgid "_Add an H.323 Account"
1229msgstr "_Регистрация за H.323"
1230
1231#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:104
1232#: ../src/gui/assistant.cpp:616
1233msgid "Get an Ekiga.net SIP account"
1234msgstr "Регистриране към Ekiga за SIP"
1235
1236#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:107
1237#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:127
1238#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:137
1239msgid "_User:"
1240msgstr "Потребителско _име:"
1241
1242#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:109
1243#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:129
1244#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:139
1245#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:986
1246msgid "_Password:"
1247msgstr "_Парола:"
1248
1249#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:114
1250#: ../src/gui/assistant.cpp:720
1251msgid "Get an Ekiga Call Out account"
1252msgstr "Регистриране към Ekiga за набиране към телефон"
1253
1254#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:118
1255msgid "_Account ID:"
1256msgstr "Идентификатор на _регистрацията:"
1257
1258#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:120
1259msgid "_PIN Code:"
1260msgstr "ПИ_Н:"
1261
1262#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:125
1263#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:135
1264#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:343
1265msgid "_Name:"
1266msgstr "_Име:"
1267
1268#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:126
1269msgid "_Gatekeeper:"
1270msgstr "_Сървър-портиер:"
1271
1272#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:130
1273#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:140
1274msgid "_Timeout:"
1275msgstr "Изтичане на _времето:"
1276
1277#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:136
1278msgid "_Registrar:"
1279msgstr "_Регистър:"
1280
1281#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:138
1282msgid "_Authentication User:"
1283msgstr "_Потребител за идентификация:"
1284
1285#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:403
1286msgid "Local user cleared the call"
1287msgstr "Локалният потребител изчисти обаждането"
1288
1289#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:406
1290#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:409
1291msgid "Local user rejected the call"
1292msgstr "Локалният потребител отказа обаждането"
1293
1294#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:412
1295msgid "Remote user cleared the call"
1296msgstr "Отдалеченият потребител изчисти обаждането"
1297
1298#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:415
1299msgid "Remote user rejected the call"
1300msgstr "Отдалеченият потребител отказа обаждането"
1301
1302#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:418
1303msgid "Remote user has stopped calling"
1304msgstr "Отдалеченият потребител спря обаждането"
1305
1306#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:421
1307msgid "Abnormal call termination"
1308msgstr "Необичайно прекъсване на обаждане"
1309
1310#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:424
1311#: ../src/gui/main_window.cpp:1885
1312msgid "Could not connect to remote host"
1313msgstr "Неуспех при свързване с отдалечен хост"
1314
1315#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:428
1316msgid "The Gatekeeper cleared the call"
1317msgstr "Сървърът-портиер изчисти обаждането"
1318
1319#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:431
1320msgid "User not found"
1321msgstr "Потребителят не е намерен"
1322
1323#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:434
1324msgid "Insufficient bandwidth"
1325msgstr "Недостатъчна скорост на връзката"
1326
1327#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:437
1328msgid "No common codec"
1329msgstr "Няма подходящ кодер"
1330
1331#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:440
1332msgid "Call forwarded"
1333msgstr "Обаждането е прехвърлено"
1334
1335#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:443
1336msgid "Security check failed"
1337msgstr "Грешка при проверката на сигурността"
1338
1339#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:446
1340msgid "Local user is busy"
1341msgstr "Локалният потребител е зает"
1342
1343#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:449
1344#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:455
1345msgid "Congested link to remote party"
1346msgstr "Задръстена линия към отсрещната страна"
1347
1348#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:452
1349msgid "Remote user is busy"
1350msgstr "Отдалеченият потребител е зает"
1351
1352#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:458
1353msgid "Remote host is offline"
1354msgstr "Отдалеченият хост е изключен"
1355
1356#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:464
1357msgid "User is not available"
1358msgstr "Потребителят не е достъпен"
1359
1360#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:475
1361msgid "Call completed"
1362msgstr "Обаждането завърши"
1363
1364#: ../lib/engine/components/opal/opal-call-manager.cpp:781
1365msgid ""
1366"Ekiga did not manage to configure your network settings automatically. You "
1367"can still use it, but you need to configure your network settings manually.\n"
1368"\n"
1369"Please see http://wiki.ekiga.org/index.php/Enable_port_forwarding_manually "
1370"for instructions"
1371msgstr ""
1372"Ekiga не успя да настрои мрежата автоматично. За да ползвате програмата, ще "
1373"трябва ръчно да въведете настройките.\n"
1374"\n"
1375"Инструкциите за това са на адрес: http://wiki.ekiga.org/index.php/"
1376"Enable_port_forwarding_manually"
1377
1378#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:256
1379#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:258
1380msgid "Message"
1381msgstr "Съобщение"
1382
1383#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:557
1384msgid "Illegal status code"
1385msgstr "Неправилен код за състояние"
1386
1387#. Translators: Host of the remote party is offline, this should
1388#. * appear when the remote host does not reply in an acceptable time
1389#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:568
1390msgid "Remote party host is offline"
1391msgstr "Отдалеченият хост е изключен"
1392
1393#. Translators: the following strings are answers from the SIP server
1394#. * when the packet it receives has an error, see
1395#. * http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt, chapter 21 for more information
1396#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:584
1397msgid "Multiple choices"
1398msgstr "Множество избори"
1399
1400#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:588
1401msgid "Moved permanently"
1402msgstr "Преместен за постоянно"
1403
1404#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:592
1405msgid "Moved temporarily"
1406msgstr "Временно преместен"
1407
1408#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:596
1409msgid "Use proxy"
1410msgstr "Използване на сървър-посредник"
1411
1412#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:600
1413msgid "Alternative service"
1414msgstr "Алтернативна услуга"
1415
1416#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:604
1417msgid "Bad request"
1418msgstr "Лоша заявка"
1419
1420#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:608
1421msgid "Unauthorized"
1422msgstr "Липсва упълномощаване"
1423
1424#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:612
1425msgid "Payment required"
1426msgstr "Изисква се плащане"
1427
1428#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:616
1429msgid "Forbidden, please check that username and password are correct"
1430msgstr "Забранено. Проверете дали потребителското име и паролата са правилни"
1431
1432#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:620
1433msgid "Not found"
1434msgstr "Не е намерен"
1435
1436#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:624
1437msgid "Method not allowed"
1438msgstr "Непозволен метод"
1439
1440#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:628
1441msgid "Not acceptable"
1442msgstr "Не може да се приеме"
1443
1444#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:632
1445msgid "Proxy authentication required"
1446msgstr "Изисква се идентификация към посредника"
1447
1448#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:636
1449msgid "Timeout"
1450msgstr "Изтичане на времето"
1451
1452#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:640
1453msgid "Conflict"
1454msgstr "Има конфликт"
1455
1456#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:644
1457msgid "Length required"
1458msgstr "Изисква се дължина"
1459
1460#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:648
1461msgid "Request entity too big"
1462msgstr "Заявеният обект е прекалено голям"
1463
1464#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:652
1465msgid "Request URI too long"
1466msgstr "Заявеният адрес е прекалено дълъг"
1467
1468#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:656
1469msgid "Unsupported media type"
1470msgstr "Неподдържан вид медия"
1471
1472#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:660
1473msgid "Unsupported URI scheme"
1474msgstr "Неподдържана схема на адрес"
1475
1476#. Translators:  The extension we are trying to register does not exist.
1477#. * Here extension is a specific "phone number", see
1478#. * http://en.wikipedia.org/wiki/Extension_(telephone)
1479#. * for more information
1480#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:668
1481msgid "Bad extension"
1482msgstr "Неправилен вътрешен номер"
1483
1484#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:672
1485msgid "Extension required"
1486msgstr "Изисква се вътрешен номер"
1487
1488#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:676
1489msgid "Interval too brief"
1490msgstr "Интервалът е прекалено кратък"
1491
1492#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:680
1493msgid "Temporarily unavailable"
1494msgstr "Временно недостъпна услуга"
1495
1496#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:684
1497msgid "Loop detected"
1498msgstr "Засечено е зацикляне"
1499
1500#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:688
1501msgid "Too many hops"
1502msgstr "Прекалено много скокове"
1503
1504#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:692
1505msgid "Address incomplete"
1506msgstr "Непълен адрес"
1507
1508#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:696
1509msgid "Ambiguous"
1510msgstr "Нееднозначен"
1511
1512#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:700
1513msgid "Busy Here"
1514msgstr "Тук е зает"
1515
1516#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:704
1517msgid "Request terminated"
1518msgstr "Заявката е прекъсната"
1519
1520#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:708
1521msgid "Not acceptable here"
1522msgstr "Тук не може да се приеме"
1523
1524#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:712
1525msgid "Bad event"
1526msgstr "Лошо събитие"
1527
1528#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:716
1529msgid "Request pending"
1530msgstr "Чакаща заявка"
1531
1532#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:720
1533msgid "Undecipherable"
1534msgstr "Не може да се дешифрира"
1535
1536#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:724
1537msgid "Internal server error"
1538msgstr "Вътрешна грешка на сървъра"
1539
1540#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:728
1541msgid "Not implemented"
1542msgstr "Не е реализирано"
1543
1544#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:732
1545msgid "Bad gateway"
1546msgstr "Неправилен шлюз"
1547
1548#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:736
1549msgid "Service unavailable"
1550msgstr "Услугата е недостъпна"
1551
1552#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:740
1553msgid "Server timeout"
1554msgstr "Изтичане на времето за отговор от сървъра"
1555
1556#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:744
1557msgid "SIP version not supported"
1558msgstr "Версията на SIP не се поддържа"
1559
1560#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:748
1561msgid "Message too large"
1562msgstr "Съобщението е прекалено голямо"
1563
1564#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:752
1565msgid "Busy everywhere"
1566msgstr "Навсякъде е заето"
1567
1568#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:756
1569msgid "Decline"
1570msgstr "Отказ"
1571
1572#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:760
1573msgid "Does not exist anymore"
1574msgstr "Не съществува вече"
1575
1576#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:764
1577msgid "Globally not acceptable"
1578msgstr "Глобално неприемливо"
1579
1580#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:933
1581#: ../src/gui/main_window.cpp:3196
1582#, c-format
1583msgid "Incoming call from %s"
1584msgstr "Входящо обаждане от %s"
1585
1586#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:935
1587#, c-format
1588msgid "Incoming call"
1589msgstr "Входящо обаждане"
1590
1591#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:941
1592#, c-format
1593msgid "In a call with %s"
1594msgstr "В момента говори с %s"
1595
1596#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:943
1597#, c-format
1598msgid "In a call"
1599msgstr "В момента говори"
1600
1601#: ../lib/engine/gui/gtk-core/form-dialog-gtk.cpp:664
1602msgid "Advanced"
1603msgstr "Допълнителни"
1604
1605#: ../lib/engine/gui/gtk-core/codecsbox.cpp:452
1606msgid "Move selected codec priority upwards"
1607msgstr "Увеличаване на приоритета на кодер"
1608
1609#: ../lib/engine/gui/gtk-core/codecsbox.cpp:462
1610msgid "Move selected codec priority downwards"
1611msgstr "Намаляване на приоритета на кодер"
1612
1613#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/addressbook-window.cpp:636
1614msgid "Address Book"
1615msgstr "Адресник"
1616
1617#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/addressbook-window.cpp:652
1618#: ../src/gui/main_window.cpp:3545
1619msgid "Address _Book"
1620msgstr "_Адресник"
1621
1622#. This will add static and dynamic actions
1623#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/addressbook-window.cpp:661
1624msgid "_Action"
1625msgstr "_Действие"
1626
1627#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/addressbook-window.cpp:706
1628msgid "Category"
1629msgstr "Категория"
1630
1631#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/book-view-gtk.cpp:586
1632#: ../src/gui/assistant.cpp:1373
1633msgid "Full Name"
1634msgstr "Пълно име"
1635
1636#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/book-view-gtk.cpp:601
1637msgid "_Search Filter:"
1638msgstr "_Филтър за търсене:"
1639
1640#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/chat-area.cpp:247
1641msgid "says:"
1642msgstr "каза"
1643
1644#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/chat-area.cpp:370
1645msgid "Open link in browser"
1646msgstr "Отваряне на адреса в браузър"
1647
1648#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/chat-area.cpp:376
1649msgid "Copy link"
1650msgstr "Копиране на адреса"
1651
1652#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/chat-area.cpp:895
1653msgid "_Smile..."
1654msgstr "_Емотикон…"
1655
1656#. we can't do much here since we get the Chat as reference...
1657#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/chat-window.cpp:411
1658msgid "Chat Window"
1659msgstr "Прозорец за текстови съобщения"
1660
1661#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/heap-view.cpp:238
1662#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/heap-view.cpp:277
1663#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/roster-view-gtk.cpp:976
1664#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/roster-view-gtk.cpp:1029
1665msgid "Unsorted"
1666msgstr "Неподредено"
1667
1668#: ../lib/gui/dialpad.c:52
1669msgid "abc"
1670msgstr "абвг"
1671
1672#: ../lib/gui/dialpad.c:53
1673msgid "def"
1674msgstr "дежз"
1675
1676#: ../lib/gui/dialpad.c:54
1677msgid "ghi"
1678msgstr "ийкл"
1679
1680#: ../lib/gui/dialpad.c:55
1681msgid "jkl"
1682msgstr "мноп"
1683
1684#: ../lib/gui/dialpad.c:56
1685msgid "mno"
1686msgstr "рсту"
1687
1688#: ../lib/gui/dialpad.c:57
1689msgid "pqrs"
1690msgstr "фхцч"
1691
1692#: ../lib/gui/dialpad.c:58
1693msgid "tuv"
1694msgstr "шщъ"
1695
1696#: ../lib/gui/dialpad.c:59
1697msgid "wxyz"
1698msgstr "ьюя"
1699
1700#: ../lib/gui/gmdialog.c:327
1701msgid "Do not show this dialog again"
1702msgstr "Прозорецът да не се показва отново"
1703
1704#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:75
1705#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:920
1706#, c-format
1707msgid "%d user found"
1708msgid_plural "%d users found"
1709msgstr[0] "Открит е %d потребител"
1710msgstr[1] "Открити са %d потребители"
1711
1712#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:297
1713#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:138
1714msgid "New _Contact"
1715msgstr "Нов _контакт"
1716
1717#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:344
1718#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:333
1719msgid "VoIP _URI:"
1720msgstr "Адрес за _VoIP:"
1721
1722#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:345
1723#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:334
1724msgid "_Home phone:"
1725msgstr "_Домашен телефон:"
1726
1727#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:346
1728#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:335
1729msgid "_Office phone:"
1730msgstr "_Служебен телефон:"
1731
1732#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:347
1733#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:336
1734msgid "_Cell phone:"
1735msgstr "_Мобилен телефон:"
1736
1737#: ../plugins/evolution/evolution-book.cpp:348
1738#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:337
1739msgid "_Pager:"
1740msgstr "_Пейджър:"
1741
1742#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:320
1743msgid "Edit contact"
1744msgstr "Редактиране на контакта"
1745
1746#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:374
1747msgid "Remove contact"
1748msgstr "Изтриване на контакт"
1749
1750#: ../plugins/evolution/evolution-contact.cpp:376
1751#, c-format
1752msgid "Are you sure you want to remove %s from the addressbook?"
1753msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете %s от адресника?"
1754
1755#: ../plugins/gstreamer/gst-audioinput.cpp:276
1756msgid "Audio test"
1757msgstr "Аудио тест"
1758
1759#: ../plugins/gstreamer/gst-audiooutput.cpp:328
1760msgid "Silent"
1761msgstr "Тишина"
1762
1763#: ../plugins/gstreamer/gst-videoinput.cpp:234
1764msgid "Video test"
1765msgstr "Видео тест"
1766
1767#. Translators: "Screencast" means the video input device will be your screen -- the other end will see your desktop
1768#: ../plugins/gstreamer/gst-videoinput.cpp:386
1769#: ../plugins/gstreamer/gst-videoinput.cpp:391
1770msgid "Crazy"
1771msgstr "Видео ефекти"
1772
1773#: ../plugins/gstreamer/gst-videoinput.cpp:391
1774msgid "Screencast"
1775msgstr "Работен плот"
1776
1777#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:427
1778#: ../plugins/resource-list/rl-entry-ref.cpp:138
1779#: ../plugins/resource-list/rl-entry.cpp:160
1780msgid "_Refresh"
1781msgstr "_Обновяване"
1782
1783#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:430
1784msgid "_Remove addressbook"
1785msgstr "_Премахване на адресник"
1786
1787#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:432
1788msgid "Addressbook _properties"
1789msgstr "_Настройки на адресник"
1790
1791#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:563
1792msgid "LDAP SASL Interaction"
1793msgstr "Взаимодействие с LDAP SASL"
1794
1795#. Translators, Howard explained : "Challenge" is a generic term
1796#. * in authentication. It's a prompt from the authentication mechanism
1797#. * for some type of credential. Exactly what kind of challenge and
1798#. * what kind of credential depends on the specific authentication
1799#. * mechanism. Since SASL is a generic interface, and can dynamically
1800#. * load arbitrary mechanisms, there's not much more specific you can
1801#. * say about it. You might google for "challenge response
1802#. * authentication" if you'd like more background context.
1803#.
1804#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:605
1805msgid "Challenge: "
1806msgstr "Предизвикателство:"
1807
1808#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:613
1809msgid "Interact"
1810msgstr "Взаимодействие"
1811
1812#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:680
1813msgid "Refreshing"
1814msgstr "Обновяване"
1815
1816#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:686
1817msgid "Could not initialize server"
1818msgstr "Сървърът не може да бъде инициализиран"
1819
1820#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:700 ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:745
1821msgid "LDAP Error: "
1822msgstr "Грешка в LDAP: "
1823
1824#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:754
1825msgid "Contacted server"
1826msgstr "Сървър, към който е връзката"
1827
1828#. patience == 0
1829#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:793
1830msgid "Could not connect to server"
1831msgstr "Неуспех при свързване със сървър"
1832
1833#. patience == 0
1834#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:841 ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:890
1835msgid "Could not search"
1836msgstr "Грешка при търсене"
1837
1838#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:849
1839msgid "Waiting for search results"
1840msgstr "Изчакване за резултати от търсенето"
1841
1842#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:942
1843msgid "Please edit the following fields"
1844msgstr "Редактирайте следните полета"
1845
1846#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:944
1847msgid "Book _Name:"
1848msgstr "_Име на адресника:"
1849
1850#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:944
1851msgid "Book name, as shown in your dialog box"
1852msgstr "Име на адресника, показано в прозореца"
1853
1854#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:945
1855msgid "Server _URI:"
1856msgstr "_Адрес на сървър:"
1857
1858#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:945
1859msgid "Name of LDAP server, prefixed by ldap://"
1860msgstr "Име на LDAP сървър, с префикс ldap://"
1861
1862#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:946
1863msgid "_Base DN:"
1864msgstr "_Базов DN:"
1865
1866#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:952
1867msgid "Subtree"
1868msgstr "Поддърво"
1869
1870#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:953
1871msgid "Single Level"
1872msgstr "Едно ниво"
1873
1874#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:954
1875msgid "_Search Scope"
1876msgstr "_Област на търсене:"
1877
1878#. Translators: DisplayName Attribute is the name of the LDAP
1879#. * attribute whose value will be used to name an addressbook entry.
1880#. * On Microsoft systems the actual attribute is literally named
1881#. * "DisplayName" (i.e., "the name that will be displayed") but on
1882#. * most LDAP servers it's "CommonName".
1883#.
1884#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:969
1885msgid "_DisplayName Attribute:"
1886msgstr "_Показвано име (DisplayName):"
1887
1888#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:970
1889msgid "Call _Attributes:"
1890msgstr "_Атрибути на повикването:"
1891
1892#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:970
1893msgid "The field you are searching for"
1894msgstr "Полето, което търсите"
1895
1896#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:972 ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:974
1897msgid "_Filter Template:"
1898msgstr "_Шаблон на филтъра:"
1899
1900#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:972 ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:974
1901msgid "Here, a \"$\" is replaced by the search string"
1902msgstr "„$“ се заменя с търсения низ"
1903
1904#. Translators: Bind ID - In LDAP, the operation that begins an LDAP
1905#. * session and authenticates the user to the directory is called a
1906#. * Bind operation.  There are two types of Binds supported in the
1907#. * standard protocol - Simple Bind and SASL Bind.  Since both of
1908#. * them are used for authentication, both of them require some type
1909#. * of user ID as a parameter, and that is supplied here.  (Of
1910#. * course, the Bind ID can be left blank, in which case the session
1911#. * is anonymous / unauthenticated.)
1912#.
1913#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:985
1914msgid "Bind _ID:"
1915msgstr "_Идентификатор за свързване:"
1916
1917#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:985
1918msgid "User ID; leave blank for anonymous / nonauthenticated"
1919msgstr "Идентификатор на потребителя. Празно за анонимно свързване"
1920
1921#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:986
1922msgid "The password for the user ID above, if any"
1923msgstr "Парола на потребителя, ако е необходима"
1924
1925#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:987
1926msgid "Use TLS"
1927msgstr "Използване на TLS"
1928
1929#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:988
1930msgid "Use SASL"
1931msgstr "Използване на SASL"
1932
1933#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:1002
1934msgid "SASL _Mechanism"
1935msgstr "_Механизъм на SASL"
1936
1937#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:1012
1938msgid "Edit LDAP directory"
1939msgstr "Редактиране на директорията за LDAP"
1940
1941#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:1034
1942msgid "Please provide a Book Name for this directory\n"
1943msgstr "Укажете име на адресника за тази директория\n"
1944
1945#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:1037
1946msgid "Please provide a Server URI\n"
1947msgstr "Укажете адрес на сървъра\n"
1948
1949#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:1040
1950msgid "Please provide a DisplayName Attribute\n"
1951msgstr "Укажете показвано име\n"
1952
1953#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:1043
1954msgid "Please provide a Call Attribute\n"
1955msgstr "Укажете адрес за обаждане\n"
1956
1957#: ../plugins/ldap/ldap-book.cpp:1046
1958msgid "Invalid Server URI\n"
1959msgstr "Неправилен адрес на сървъра\n"
1960
1961#: ../plugins/ldap/ldap-source.cpp:130
1962msgid "Add an LDAP Address Book"
1963msgstr "Добавяне на адресник по LDAP"
1964
1965#: ../plugins/ldap/ldap-source.cpp:134
1966msgid "Add the Ekiga.net Directory"
1967msgstr "Добавяне на адресника на Ekiga.net"
1968
1969#: ../plugins/ldap/ldap-source.cpp:155
1970msgid "Create LDAP directory"
1971msgstr "Създаване на директория LDAP"
1972
1973#: ../plugins/ldap/ldap-source.cpp:164
1974msgid "Ekiga.net Directory"
1975msgstr "Директорията Ekiga.net"
1976
1977#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:79
1978#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:113
1979msgid "inactive"
1980msgstr "не е активен"
1981
1982#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:179
1983#, c-format
1984msgid "error connecting (%s)"
1985msgstr "грешка при свързване (%s)"
1986
1987#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:185
1988msgid "connecting"
1989msgstr "свързване"
1990
1991#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:229
1992msgid "authenticating"
1993msgstr "идентификация"
1994
1995#. FIXME: can't we report better?
1996#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:239
1997msgid "error connecting"
1998msgstr "грешка при свързване"
1999
2000#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:251
2001msgid "disconnected"
2002msgstr "изключен"
2003
2004#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:268
2005msgid "connected"
2006msgstr "свързан"
2007
2008#. FIXME: can't we report something better?
2009#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:274
2010msgid "error authenticating loudmouth account"
2011msgstr "грешка при идентифициране на регистрацията"
2012
2013#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:304
2014#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-bank.cpp:127
2015msgid "Server:"
2016msgstr "Сървър:"
2017
2018#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:308
2019#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-bank.cpp:128
2020msgid "Resource:"
2021msgstr "Ресурс:"
2022
2023#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-account.cpp:391 ../src/gui/accounts.cpp:689
2024msgid "Edit"
2025msgstr "Редактиране"
2026
2027#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-bank.cpp:111
2028msgid "_Add a jabber/XMPP account"
2029msgstr "_Регистрация за Джабър/XMPP"
2030
2031#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-bank.cpp:123
2032msgid "Please fill in the following fields:"
2033msgstr "Редактирайте следните полета:"
2034
2035#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-dialect.cpp:118
2036msgid "Join a discussion group"
2037msgstr "Присъединяване към дискусионна група"
2038
2039#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:210
2040msgid "Authorization to see your presence"
2041msgstr "Упълномощаване за виждане на състоянието"
2042
2043#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:214
2044#, c-format
2045msgid "%s asks the permission to see your presence, saying: \"%s\"."
2046msgstr ""
2047"Контактът %s иска разрешение да вижда състоянието ви. Спомена следното: „%s“."
2048
2049#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:218
2050#, c-format
2051msgid "%s asks the permission to see your presence."
2052msgstr "Контактът %s иска разрешение да вижда състоянието ви."
2053
2054#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:225
2055msgid "grant him/her the permission to see your presence"
2056msgstr "разрешаване на контакта да вижда състоянието ви"
2057
2058#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:226
2059msgid "refuse him/her the permission to see your presence"
2060msgstr "отказване на контакта да вижда състоянието ви"
2061
2062#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:227
2063msgid "decide later (also close or cancel this dialog)"
2064msgstr "вземане на решение по-късно (този прозорец ще бъде затворен)"
2065
2066#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:228
2067msgid "Your answer is: "
2068msgstr "Вашият отговор е: "
2069
2070#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:315
2071msgid "Add a roster element"
2072msgstr "Добавяне на елемент в указателя"
2073
2074#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:316
2075msgid "Please fill in this form to add a new element to the remote roster"
2076msgstr ""
2077"Попълнете този формуляр, за да добавите нов контакт в отдалечения указател"
2078
2079#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:318
2080#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:470
2081msgid "Identifier:"
2082msgstr "Идентификатор:"
2083
2084#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-heap.cpp:318
2085msgid "identifier@server"
2086msgstr "идентификатор@сървър"
2087
2088#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:162
2089#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:168
2090msgid "Ask him/her to see his/her status"
2091msgstr "Запитване за виждане на състоянието на контакта"
2092
2093#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:166
2094#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:178
2095msgid "Forbid him/her to see my status"
2096msgstr "Забрана за виждане на състоянието ми"
2097
2098#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:170
2099msgid "Ask him/her to see his/her status (pending)"
2100msgstr ""
2101"Запитване за виждане на състоянието на контакта (изчакване на разрешение)"
2102
2103#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:174
2104#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:179
2105msgid "Stop getting his/her status"
2106msgstr "Спиране на получаването на състоянието на контакта"
2107
2108#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:184
2109msgid "Start chat"
2110msgstr "Започване на разговор"
2111
2112#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:187
2113msgid "Continue chat"
2114msgstr "Продължаване на разговор"
2115
2116#: ../plugins/loudmouth/loudmouth-presentity.cpp:276
2117msgid ""
2118"Please fill in this form to change an existing element of the remote roster"
2119msgstr ""
2120"Попълнете този формуляр, за да промените съществуващ елемент в отдалечения "
2121"указател"
2122
2123#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:102
2124msgid "New resource list"
2125msgstr "Нов списък с ресурси"
2126
2127#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:166
2128msgid "Add new resource-list"
2129msgstr "Добавяне на нов списък с ресурси"
2130
2131#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:167
2132msgid ""
2133"Please fill in this form to add a new contact list to ekiga's remote roster"
2134msgstr ""
2135"Попълнете този формуляр, за да добавите нов контакт в отдалечения указател "
2136"на Ekiga"
2137
2138#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:171
2139#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:471
2140msgid "Writable:"
2141msgstr "С права за запис:"
2142
2143#: ../plugins/resource-list/rl-cluster.cpp:172
2144msgid "Username:"
2145msgstr "Потребителско име:"
2146
2147#: ../plugins/resource-list/rl-entry-ref.cpp:53
2148msgid "Click to fetch"
2149msgstr "Натиснете за изтегляне"
2150
2151#: ../plugins/resource-list/rl-entry-ref.cpp:120
2152msgid "Distant contact"
2153msgstr "Отдалечен контакта"
2154
2155#: ../plugins/resource-list/rl-entry.cpp:203
2156msgid "Invalid server data"
2157msgstr "Неправилни данни от сървъра"
2158
2159#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:198
2160msgid "_Add a new contact"
2161msgstr "_Добавяне на нов контакт"
2162
2163#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:200
2164msgid "_Refresh contact list"
2165msgstr "_Обновяване на списъка с контакти"
2166
2167#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:202
2168msgid "Contact list _properties"
2169msgstr "_Настройки на списъка с контакти"
2170
2171#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:462
2172msgid "Edit contact list properties"
2173msgstr "Редактиране на настройките на списъка с контакти"
2174
2175#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:464
2176msgid "Please edit the following fields (no identifier means global)"
2177msgstr ""
2178"Редактирайте следните полета (липсата на идентификатор значи, че са глобални)"
2179
2180#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:467
2181msgid "Contact list's name:"
2182msgstr "Име на списъка с контакти:"
2183
2184#. "Document" used as a name -- uri point to the root of a document tree
2185#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:469
2186msgid "Document root:"
2187msgstr "Корен на документа:"
2188
2189#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:472
2190msgid "Server username:"
2191msgstr "Потребителско име за сървъра:"
2192
2193#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:473
2194msgid "Server password:"
2195msgstr "Парола за сървъра:"
2196
2197#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:512
2198msgid "Add a remote contact"
2199msgstr "Добавяне на отдалечен контакт"
2200
2201#: ../plugins/resource-list/rl-heap.cpp:513
2202msgid "Please fill in this form to create a new contact on a remote server"
2203msgstr ""
2204"Попълнете този формуляр, за да създадете нов контакт на отдалечения сървър"
2205
2206#. Translators: #%d - ordinal number
2207#: ../plugins/resource-list/rl-list.cpp:183
2208#, c-format
2209msgid "%s / List #%d"
2210msgstr "%s / Списък № %d"
2211
2212#. Translators: #%d - ordinal number
2213#: ../plugins/resource-list/rl-list.cpp:188
2214#, c-format
2215msgid "List #%d"
2216msgstr "Списък № %d"
2217
2218#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:230
2219msgid "Edit remote contact"
2220msgstr "Редактиране на отдалечения контакт"
2221
2222#: ../plugins/resource-list/rl-presentity.cpp:231
2223msgid ""
2224"Please fill in this form to change an existing contact on a remote server"
2225msgstr ""
2226"Попълнете този формуляр, за да промените съществуващ контакт на отдалечения "
2227"сървър"
2228
2229#: ../src/gui/accounts.cpp:565
2230msgid "Account Name"
2231msgstr "Име на регистрацията"
2232
2233#: ../src/gui/accounts.cpp:566
2234msgid "Status"
2235msgstr "Състояние"
2236
2237#: ../src/gui/accounts.cpp:576 ../src/gui/accounts.cpp:618
2238msgid "Accounts"
2239msgstr "Регистрации"
2240
2241#: ../src/gui/accounts.cpp:590 ../src/gui/main_window.cpp:3609
2242msgid "_Accounts"
2243msgstr "_Регистрации"
2244
2245#: ../src/gui/accounts.cpp:594 ../src/gui/main_window.cpp:3692
2246msgid "_Help"
2247msgstr "Помо_щ"
2248
2249#: ../src/gui/accounts.cpp:621
2250msgid "Active"
2251msgstr "Включена"
2252
2253#: ../src/gui/accounts.cpp:683
2254msgid "Enable"
2255msgstr "Включване"
2256
2257#: ../src/gui/accounts.cpp:686
2258msgid "Disable"
2259msgstr "Изключване"
2260
2261#: ../src/gui/accounts.cpp:692
2262msgid "Remove"
2263msgstr "Премахване"
2264
2265#: ../src/gui/assistant.cpp:341
2266msgid ""
2267"This is the Ekiga general configuration assistant. The following steps will "
2268"set up Ekiga by asking a few simple questions.\n"
2269"\n"
2270"Once you have completed these steps, you can always change them later by "
2271"selecting Preferences in the Edit menu."
2272msgstr ""
2273"Това е помощникът за общите настройки на Ekiga. В следващите страници "
2274"програмата ще бъде настроена чрез няколко прости въпроса.\n"
2275"\n"
2276"След като веднъж сте настроили програмата, можете да промените настройките в "
2277"меню „Редактиране“ и в него — „Настройки“."
2278
2279#: ../src/gui/assistant.cpp:349
2280msgid "Welcome to Ekiga"
2281msgstr "Добре дошли в Ekiga"
2282
2283#: ../src/gui/assistant.cpp:373 ../src/gui/preferences.cpp:445
2284msgid "Personal Information"
2285msgstr "Лични данни"
2286
2287#. The user fields
2288#: ../src/gui/assistant.cpp:376
2289msgid "Please enter your first name and your surname:"
2290msgstr "Въведете името и фамилията си:"
2291
2292#: ../src/gui/assistant.cpp:385
2293msgid ""
2294"Your first name and surname will be used when connecting to other VoIP and "
2295"videoconferencing software."
2296msgstr ""
2297"Вашите име и фамилия ще бъдат използвани, когато се свързвате с други "
2298"програми за VoIP и видео конференция."
2299
2300#: ../src/gui/assistant.cpp:579
2301msgid "Ekiga.net Account"
2302msgstr "Регистрация в Ekiga.net"
2303
2304#: ../src/gui/assistant.cpp:581
2305msgid "Please enter your username:"
2306msgstr "Въведете вашето потребителско име:"
2307
2308#: ../src/gui/assistant.cpp:589
2309msgid "Please enter your password:"
2310msgstr "Въведете вашата парола:"
2311
2312#: ../src/gui/assistant.cpp:599
2313msgid ""
2314"The username and password are used to login to your existing account at the "
2315"ekiga.net free SIP service. If you do not have an ekiga.net SIP address yet, "
2316"you may first create an account below. This will provide a SIP address that "
2317"allows people to call you.\n"
2318"\n"
2319"You may skip this step if you use an alternative SIP service, or if you "
2320"would prefer to specify the login details later."
2321msgstr ""
2322"Потребителското ви име и паролата ви се използват, за да се регистрирате към "
2323"услугата за SIP към ekiga.net. Ако все още нямате адрес за SIP от ekiga.net, "
2324"можете да създадете такъв с възможностите по-долу. На такъв адрес ще може да "
2325"ви се обаждат.\n"
2326"Може да пропуснете тази стъпка, ако използвате различен сървър за SIP или "
2327"искате по-късно да попълните детайлите."
2328
2329#: ../src/gui/assistant.cpp:625
2330msgid "I do not want to sign up for the ekiga.net free service"
2331msgstr "Не искам да се регистрирам към безплатната услуга на ekiga.net"
2332
2333#: ../src/gui/assistant.cpp:685
2334msgid "Ekiga Call Out Account"
2335msgstr "Регистрация на Ekiga за набиране на телефон"
2336
2337#: ../src/gui/assistant.cpp:687
2338msgid "Please enter your account ID:"
2339msgstr "Въведете идентификатора на регистрацията си:"
2340
2341#: ../src/gui/assistant.cpp:695
2342msgid "Please enter your PIN code:"
2343msgstr "Въведете вашия ПИН:"
2344
2345#: ../src/gui/assistant.cpp:706
2346msgid ""
2347"You can make calls to regular phones and cell numbers worldwide using Ekiga. "
2348"To enable this, you need to do two things:\n"
2349"- First buy an account at the URL below.\n"
2350"- Then enter your account ID and PIN code.\n"
2351"The service will work only if your account is created using the URL in this "
2352"dialog.\n"
2353msgstr ""
2354"Можете да се обаждате на обикновени и мобилни телефони по целия свят като "
2355"използвате Ekiga.\n"
2356"За да се възползвате от тази възможност, трябва да направите следното:\n"
2357" • Купете си регистрация на адреса посочен отдолу;\n"
2358" • Въведете идентификатора и ПИН-а на регистрацията си;\n"
2359"Тази услуга работи, само ако регистрацията е направена чрез адреса в този "
2360"прозорец.\n"
2361
2362#: ../src/gui/assistant.cpp:765
2363msgid "I do not want to sign up for the Ekiga Call Out service"
2364msgstr ""
2365"Не искам да се регистрирам към услугата на Ekiga за набиране на телефон"
2366
2367#: ../src/gui/assistant.cpp:828 ../src/gui/assistant.cpp:1384
2368msgid "Connection Type"
2369msgstr "Вид на връзката"
2370
2371#. The connection type
2372#: ../src/gui/assistant.cpp:831
2373msgid "Please choose your connection type:"
2374msgstr "Изберете вида на вашата връзка:"
2375
2376#: ../src/gui/assistant.cpp:848
2377msgid "56k Modem"
2378msgstr "56k модем"
2379
2380#: ../src/gui/assistant.cpp:853
2381msgid "ISDN"
2382msgstr "ISDN"
2383
2384#: ../src/gui/assistant.cpp:858
2385msgid "DSL/Cable (128 kbit/s uplink)"
2386msgstr "DSL/кабелна (качване с 128 kbit/s)"
2387
2388#: ../src/gui/assistant.cpp:863
2389msgid "DSL/Cable (512 kbit/s uplink)"
2390msgstr "DSL/кабелна (качване с 512 kbit/s)"
2391
2392#: ../src/gui/assistant.cpp:868
2393msgid "LAN"
2394msgstr "LAN"
2395
2396#: ../src/gui/assistant.cpp:873
2397msgid "Keep current settings"
2398msgstr "Запазване на текущите настройки"
2399
2400#: ../src/gui/assistant.cpp:878
2401msgid ""
2402"The connection type will permit determining the best quality settings that "
2403"Ekiga will use during calls. You can later change the settings individually "
2404"in the preferences window."
2405msgstr ""
2406"Видът на връзката ще помогне за определяне на най-подходящите настройки на "
2407"качеството на звука и картината. По-късно можете да промените стойностите от "
2408"прозореца за настройки."
2409
2410#: ../src/gui/assistant.cpp:967 ../src/gui/main_window.cpp:3424
2411#: ../src/gui/main_window.cpp:3428 ../src/gui/main_window.cpp:3432
2412#: ../src/gui/preferences.cpp:738
2413msgid "Audio Devices"
2414msgstr "Аудио устройства"
2415
2416#: ../src/gui/assistant.cpp:969
2417msgid "Please choose the audio ringing device:"
2418msgstr "Изберете аудио устройството, което до звъни:"
2419
2420#: ../src/gui/assistant.cpp:989
2421msgid ""
2422"The audio ringing device is the device that will be used to play the ringing "
2423"sound on incoming calls."
2424msgstr ""
2425"Това е изходното аудио устройство, което ще се ползва за звънене при входящо "
2426"обаждане."
2427
2428#. ---
2429#: ../src/gui/assistant.cpp:1000
2430msgid "Please choose the audio output device:"
2431msgstr "Изберете изходното аудио устройство:"
2432
2433#: ../src/gui/assistant.cpp:1020
2434msgid ""
2435"The audio output device is the device that will be used to play audio during "
2436"calls."
2437msgstr ""
2438"Това е изходното аудио устройство, което ще се ползва за звука при разговор."
2439
2440#. ---
2441#: ../src/gui/assistant.cpp:1031
2442msgid "Please choose the audio input device:"
2443msgstr "Изберете входното аудио устройство:"
2444
2445#: ../src/gui/assistant.cpp:1051
2446msgid ""
2447"The audio input device is the device that will be used to record your voice "
2448"during calls."
2449msgstr ""
2450"Това е входното аудио устройство, което ще се ползва за звука при разговор."
2451
2452#: ../src/gui/assistant.cpp:1151 ../src/gui/assistant.cpp:1421
2453msgid "Video Input Device"
2454msgstr "Входно видео устройство"
2455
2456#: ../src/gui/assistant.cpp:1153
2457msgid "Please choose your video input device:"
2458msgstr "Изберете входното видео устройство:"
2459
2460#: ../src/gui/assistant.cpp:1173
2461msgid ""
2462"The video input device is the device that will be used to capture video "
2463"during calls."
2464msgstr ""
2465"Това е входното видео устройство, което ще се ползва за изображението при "
2466"разговор."
2467
2468#: ../src/gui/assistant.cpp:1240 ../src/gui/assistant.cpp:1262
2469#: ../src/gui/assistant.cpp:1284 ../src/gui/preferences.cpp:779
2470#: ../src/gui/preferences.cpp:803 ../src/gui/preferences.cpp:825
2471msgid "No device found"
2472msgstr "Не беше открито устройство"
2473
2474#: ../src/gui/assistant.cpp:1315
2475msgid "Configuration Complete"
2476msgstr "Настройването приключи"
2477
2478#: ../src/gui/assistant.cpp:1317
2479msgid ""
2480"You have now finished the Ekiga configuration. All the settings can be "
2481"changed in the Ekiga preferences. Enjoy!"
2482msgstr ""
2483"Завършихте с настройките на Ekiga. Те могат да бъдат променяни в менюто за "
2484"настройки на Ekiga preferences."
2485
2486#: ../src/gui/assistant.cpp:1324
2487msgid "Configuration summary:"
2488msgstr "Обобщение на настройките:"
2489
2490#: ../src/gui/assistant.cpp:1394
2491msgid "Audio Ringing Device"
2492msgstr "Аудио устройство за звънене"
2493
2494#: ../src/gui/assistant.cpp:1403
2495msgid "Audio Output Device"
2496msgstr "Изходно аудио устройство"
2497
2498#: ../src/gui/assistant.cpp:1412
2499msgid "Audio Input Device"
2500msgstr "Входно аудио устройство"
2501
2502#: ../src/gui/assistant.cpp:1434
2503msgid "SIP URI"
2504msgstr "Адрес за SIP"
2505
2506#: ../src/gui/assistant.cpp:1446
2507msgid "Ekiga Call Out"
2508msgstr "Набиране на телефон с Ekiga"
2509
2510#: ../src/gui/assistant.cpp:1490
2511#, c-format
2512msgid "Ekiga Configuration Assistant (%d of %d)"
2513msgstr "Помощник за настройки (страница %d от %d)"
2514
2515#: ../src/gui/callbacks.cpp:67
2516msgid "Contributors:"
2517msgstr "Сътрудници:"
2518
2519#: ../src/gui/callbacks.cpp:80
2520msgid "Artwork:"
2521msgstr "Дизайн:"
2522
2523#: ../src/gui/callbacks.cpp:88
2524msgid "See AUTHORS file for full credits"
2525msgstr "За пълния списък погледнете файла AUTHORS"
2526
2527#: ../src/gui/callbacks.cpp:104
2528msgid ""
2529"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2530"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2531"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
2532"any later version. "
2533msgstr ""
2534"Тази програма (Ekiga) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/или "
2535"променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както е "
2536"публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
2537"ваше решение) по-късна версия."
2538
2539#: ../src/gui/callbacks.cpp:108
2540msgid ""
2541"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2542"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2543"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2544"more details. You should have received a copy of the GNU General Public "
2545"License along with this program; if not, write to the Free Software "
2546"Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
2547msgstr ""
2548"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
2549"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
2550"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU. "
2551"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
2552"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
2553"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
2554
2555#: ../src/gui/callbacks.cpp:115
2556msgid ""
2557"Ekiga is licensed under the GPL license and as a special exception, you have "
2558"permission to link or otherwise combine this program with the programs OPAL, "
2559"OpenH323 and PWLIB, and distribute the combination, without applying the "
2560"requirements of the GNU GPL to the OPAL, OpenH323 and PWLIB programs, as "
2561"long as you do follow the requirements of the GNU GPL for all the rest of "
2562"the software thus combined."
2563msgstr ""
2564"Ekiga е лицензирана под лиценза GPL и като специално изключение, имате "
2565"разрешение да свързвате или комбинирате тази програма с програмите OPAL, "
2566"OpenH323 и PWLIB, като разпространявате комбинацията без да прилагате "
2567"условията на GNU GPL към програмите OPAL, OpenH323 и PWLIB, стига да "
2568"следвате изискванията на GNU GPL за останалата част от така комбинирания "
2569"софтуер."
2570
2571#. Translators: Please write translator credits here, and
2572#. * separate names with \n
2573#: ../src/gui/callbacks.cpp:127
2574msgid "translator-credits"
2575msgstr ""
2576"Ясен Праматаров <turin@fsa-bg.org>\n"
2577"Владимир Петков <kaladan@gmail.com>\n"
2578"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
2579"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
2580"Красимир „bfaf“ Чонов <mk2616@abv.bg>\n"
2581"\n"
2582"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
2583"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
2584"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
2585
2586#: ../src/gui/callbacks.cpp:132
2587msgid ""
2588"Ekiga is full-featured SIP and H.323 compatible VoIP, IP-Telephony and "
2589"Videoconferencing application that allows you to make audio and video calls "
2590"to remote users with SIP and H.323 hardware or software."
2591msgstr ""
2592"Ekiga e многофункционална програма съвместима със SIP и H.323 за видео "
2593"конференции и телефония по VoIP и IP. Тя позволява да се осъществяват аудио "
2594"и видео връзки към отдалечени потребители, които имат хардуер или софтуер "
2595"поддържащи SIP или H.323."
2596
2597#: ../src/gui/callbacks.cpp:205
2598msgid "Unable to open help file."
2599msgstr "Файлът с помощта не може да бъде отворен."
2600
2601#: ../src/gui/main_window.cpp:739
2602msgid "Presence"
2603msgstr "Присъствие"
2604
2605#: ../src/gui/main_window.cpp:746
2606msgid "Addressbook"
2607msgstr "Адресник"
2608
2609#: ../src/gui/main_window.cpp:833
2610msgid "Unknown"
2611msgstr "Непознато"
2612
2613#: ../src/gui/main_window.cpp:987
2614#, c-format
2615msgid "A:%.1f/%.1f   V:%.1f/%.1f   FPS:%d/%d"
2616msgstr "А: %.1f/%.1f   В: %.1f/%.1f   К/сек.: %d/%d"
2617
2618#. %s is the SIP/H.323 address of the remote user, this text is shown
2619#. below video during a call
2620#: ../src/gui/main_window.cpp:1033
2621#, c-format
2622msgid "Connected with %s"
2623msgstr "Връзка с %s"
2624
2625#: ../src/gui/main_window.cpp:1069 ../src/gui/main_window.cpp:3928
2626msgid "Standby"
2627msgstr "Изчакване"
2628
2629#: ../src/gui/main_window.cpp:1134
2630msgid "Call on hold"
2631msgstr "Обаждането е задържано"
2632
2633#: ../src/gui/main_window.cpp:1145
2634msgid "Call retrieved"
2635msgstr "Обаждането е получено"
2636
2637#: ../src/gui/main_window.cpp:1160
2638#, c-format
2639msgid "Missed call from %s"
2640msgstr "Пропуснато обаждане от %s"
2641
2642#: ../src/gui/main_window.cpp:1297
2643msgid "Error"
2644msgstr "Грешка"
2645
2646#: ../src/gui/main_window.cpp:1370
2647msgid "Error while initializing video output"
2648msgstr "Грешка при инициализирането на видео изхода"
2649
2650#: ../src/gui/main_window.cpp:1371
2651msgid "No video will be displayed on your machine during this call"
2652msgstr "По време на този разговор няма да се показва видео"
2653
2654#: ../src/gui/main_window.cpp:1381
2655msgid ""
2656"There was an error opening or initializing the video output. Please verify "
2657"that no other application is using the accelerated video output."
2658msgstr ""
2659"Грешка при отварянето или инициализирането на видео изхода. Проверете дали "
2660"някоя друга програма не ползва ускорения видео изход."
2661
2662#: ../src/gui/main_window.cpp:1383
2663msgid ""
2664"There was an error opening or initializing the video output. Please verify "
2665"that you are using a color depth of 24 or 32 bits per pixel."
2666msgstr ""
2667"Грешка при отварянето или инициализирането на видео изхода. Трябва да "
2668"ползвате дълбочина на цвят 24 или 32 бита на пиксел."
2669
2670#. Translators: This is a hotplug status
2671#: ../src/gui/main_window.cpp:1496
2672#, c-format
2673msgid "Added video input device %s"
2674msgstr "Добавено е входното видео устройство %s"
2675
2676#. Translators: This is a hotplug status
2677#: ../src/gui/main_window.cpp:1508
2678#, c-format
2679msgid "Removed video input device %s"
2680msgstr "Изтрито е входното видео устройство %s"
2681
2682#: ../src/gui/main_window.cpp:1525
2683#, c-format
2684msgid "Error while accessing video device %s"
2685msgstr "Грешка при достъпа до видео устройството %s"
2686
2687#: ../src/gui/main_window.cpp:1528
2688msgid "A moving logo will be transmitted during calls."
2689msgstr "По време на разговор ще се показва подвижно лого."
2690
2691#: ../src/gui/main_window.cpp:1532
2692msgid ""
2693"There was an error while opening the device. In case it is a pluggable "
2694"device it may be sufficient to reconnect it. If not, or if it still is not "
2695"accessible, please check your permissions and make sure that the appropriate "
2696"driver is loaded."
2697msgstr ""
2698"Имаше грешка при отваряне на устройството. Ако устройството е външно, "
2699"пробвайте да го закачите отново. В противен случай проверете правата за "
2700"достъп до файловете и дали е зареден правилният драйвер."
2701
2702#: ../src/gui/main_window.cpp:1536
2703msgid "Your video driver doesn't support the requested video format."
2704msgstr "Видео драйверът ви не поддържа избрания видео формат."
2705
2706#: ../src/gui/main_window.cpp:1540
2707msgid "Could not open the chosen channel."
2708msgstr "Избраният канал не може да бъде отворен."
2709
2710#: ../src/gui/main_window.cpp:1544
2711msgid ""
2712"Your driver doesn't seem to support any of the color formats supported by "
2713"Ekiga.\n"
2714" Please check your kernel driver documentation in order to determine which "
2715"Palette is supported."
2716msgstr ""
2717"Драйверът ви изглежда не поддържа никой от цветовите формати поддържани от "
2718"Ekiga.\n"
2719"Проверете документацията за драйвера в ядрото, за да разберете коя палитра "
2720"се поддържа."
2721
2722#: ../src/gui/main_window.cpp:1548
2723msgid "Error while setting the frame rate."
2724msgstr "Грешка при настройване на кадрите в секунда."
2725
2726#: ../src/gui/main_window.cpp:1552
2727msgid "Error while setting the frame size."
2728msgstr "Грешка при настройване размера на прозореца."
2729
2730#: ../src/gui/main_window.cpp:1557 ../src/gui/main_window.cpp:1660
2731#: ../src/gui/main_window.cpp:1779
2732msgid "Unknown error."
2733msgstr "Непозната грешка"
2734
2735#. Translators: This is a hotplug status
2736#: ../src/gui/main_window.cpp:1609
2737#, c-format
2738msgid "Added audio input device %s"
2739msgstr "Добавено е входното аудио устройство %s"
2740
2741#. Translators: This is a hotplug status
2742#: ../src/gui/main_window.cpp:1625
2743#, c-format
2744msgid "Removed audio input device %s"
2745msgstr "Изтрито е входното аудио устройство %s"
2746
2747#: ../src/gui/main_window.cpp:1642
2748#, c-format
2749msgid "Error while opening audio input device %s"
2750msgstr "Грешка при достъпа до входното видео устройство %s"
2751
2752#. Translators: This happens when there is an error with audio input:
2753#. * Nothing ("silence") will be transmitted
2754#: ../src/gui/main_window.cpp:1647
2755msgid "Only silence will be transmitted."
2756msgstr "Ще се предава само тишина."
2757
2758#: ../src/gui/main_window.cpp:1651
2759msgid ""
2760"Unable to open the selected audio device for recording. In case it is a "
2761"pluggable device it may be sufficient to reconnect it. If not, or if it "
2762"still is not accessible, please check your audio setup, the permissions and "
2763"that the device is not busy."
2764msgstr ""
2765"Не е възможно да се отвори избраното аудио устройство (%s) за запис. Ако "
2766"устройството е външно, пробвайте да го закачите отново. Ако това не помогне "
2767"или устройството не е външно, проверете аудио настройките, правата за достъп "
2768"и дали устройството не е заето."
2769
2770#: ../src/gui/main_window.cpp:1655
2771msgid ""
2772"The selected audio device was successfully opened but it is impossible to "
2773"read data from this device. In case it is a pluggable device it may be "
2774"sufficient to reconnect it. If not, or if it still is not accessible, please "
2775"check your audio setup."
2776msgstr ""
2777"Избраното аудио устройство (%s) е успешно заредено, но получаването на данни "
2778"от него е невъзможно. Ако устройството е външно, пробвайте да го закачите "
2779"отново. Ако това не помогне или устройството не е външно, проверете аудио "
2780"настройките."
2781
2782#: ../src/gui/main_window.cpp:1724
2783#, c-format
2784msgid "Added audio output device %s"
2785msgstr "Добавено е изходното аудио устройство %s"
2786
2787#: ../src/gui/main_window.cpp:1742
2788#, c-format
2789msgid "Removed audio output device %s"
2790msgstr "Изтрито е изходното аудио устройство %s"
2791
2792#: ../src/gui/main_window.cpp:1763
2793#, c-format
2794msgid "Error while opening audio output device %s"
2795msgstr "Грешка при достъпа да изходното аудио устройство %s"
2796
2797#: ../src/gui/main_window.cpp:1766
2798msgid "No incoming sound will be played."
2799msgstr "Няма да чувате звук."
2800
2801#: ../src/gui/main_window.cpp:1770
2802msgid ""
2803"Unable to open the selected audio device for playing. In case it is a "
2804"pluggable device it may be sufficient to reconnect it. If not, or if it "
2805"still is not accessible, please check your audio setup, the permissions and "
2806"that the device is not busy."
2807msgstr ""
2808"Не е възможно да се отвори избраното аудио устройство за изход на звук. Ако "
2809"устройството е външно, пробвайте да го закачите отново. Ако това не помогне "
2810"или устройството не е външно, проверете аудио настройките, правата за достъп "
2811"и дали устройството не е заето."
2812
2813#: ../src/gui/main_window.cpp:1774
2814msgid ""
2815"The selected audio device was successfully opened but it is impossible to "
2816"write data to this device. In case it is a pluggable device it may be "
2817"sufficient to reconnect it. If not, or if it still is not accessible, please "
2818"check your audio setup."
2819msgstr ""
2820"Избраното аудио устройство беше успешно отворено, но е невъзможно да се "
2821"записва с него. Ако устройството е външно, пробвайте да го закачите отново. "
2822"Ако това не помогне или устройството не е външно, проверете аудио "
2823"настройките."
2824
2825#: ../src/gui/main_window.cpp:1963
2826msgid "Video Settings"
2827msgstr "Видео настройки"
2828
2829#: ../src/gui/main_window.cpp:1990
2830msgid "Adjust brightness"
2831msgstr "Настройване на яркостта"
2832
2833#: ../src/gui/main_window.cpp:2011
2834msgid "Adjust whiteness"
2835msgstr "Настройване на нивото на бялото"
2836
2837#: ../src/gui/main_window.cpp:2032
2838msgid "Adjust color"
2839msgstr "Настройване на цветовете"
2840
2841#: ../src/gui/main_window.cpp:2053
2842msgid "Adjust contrast"
2843msgstr "Настройване на контраста"
2844
2845#: ../src/gui/main_window.cpp:2097
2846msgid "Audio Settings"
2847msgstr "Аудио настройки"
2848
2849#: ../src/gui/main_window.cpp:2777
2850msgid "_Retrieve Call"
2851msgstr "_Приемане на обаждане"
2852
2853#: ../src/gui/main_window.cpp:2790 ../src/gui/main_window.cpp:3553
2854msgid "H_old Call"
2855msgstr "З_адържане на обаждането"
2856
2857#: ../src/gui/main_window.cpp:2822 ../src/gui/main_window.cpp:3565
2858msgid "Suspend _Audio"
2859msgstr "Сп_иране на звука"
2860
2861#: ../src/gui/main_window.cpp:2824 ../src/gui/main_window.cpp:3570
2862msgid "Suspend _Video"
2863msgstr "Спиране на _видеото"
2864
2865#: ../src/gui/main_window.cpp:2826
2866msgid "Resume _Audio"
2867msgstr "Пускане на _звука"
2868
2869#: ../src/gui/main_window.cpp:2828
2870msgid "Resume _Video"
2871msgstr "Пускане на _видеото"
2872
2873#: ../src/gui/main_window.cpp:3054 ../src/gui/main_window.cpp:3219
2874msgid "Reject"
2875msgstr "Отказване"
2876
2877#: ../src/gui/main_window.cpp:3056 ../src/gui/main_window.cpp:3218
2878msgid "Accept"
2879msgstr "Приемане"
2880
2881#: ../src/gui/main_window.cpp:3062
2882msgid "Incoming call from"
2883msgstr "Входящо обаждане от"
2884
2885#: ../src/gui/main_window.cpp:3080 ../src/gui/main_window.cpp:3199
2886msgid "Remote URI:"
2887msgstr "Отдалечен адрес:"
2888
2889#: ../src/gui/main_window.cpp:3092 ../src/gui/main_window.cpp:3201
2890msgid "Remote Application:"
2891msgstr "Отдалечена програма:"
2892
2893#: ../src/gui/main_window.cpp:3105 ../src/gui/main_window.cpp:3203
2894msgid "Account ID:"
2895msgstr "Идентификатор на регистрацията:"
2896
2897#: ../src/gui/main_window.cpp:3113
2898#, c-format
2899msgid "Call from %s"
2900msgstr "Обаждане от %s"
2901
2902#: ../src/gui/main_window.cpp:3327
2903#, c-format
2904msgid "Call Duration: %s\n"
2905msgstr "Продължителност на обаждането: %s\n"
2906
2907#: ../src/gui/main_window.cpp:3358
2908msgid "Transfer call to:"
2909msgstr "Прехвърляне на обаждане към:"
2910
2911#: ../src/gui/main_window.cpp:3410
2912msgid "No"
2913msgstr "Не"
2914
2915#: ../src/gui/main_window.cpp:3412
2916msgid "Yes"
2917msgstr "Да"
2918
2919#: ../src/gui/main_window.cpp:3423
2920msgid "Detected new audio input device:"
2921msgstr "Открито е ново входно аудио устройство:"
2922
2923#: ../src/gui/main_window.cpp:3427
2924msgid "Detected new audio output device:"
2925msgstr "Открито е ново изходно аудио устройство:"
2926
2927#: ../src/gui/main_window.cpp:3431
2928msgid "Detected new ringer device:"
2929msgstr "Открито е ново аудио устройство за звънене:"
2930
2931#: ../src/gui/main_window.cpp:3435
2932msgid "Detected new video input device:"
2933msgstr "Открито е ново входно видео устройство:"
2934
2935#: ../src/gui/main_window.cpp:3436 ../src/gui/preferences.cpp:891
2936msgid "Video Devices"
2937msgstr "Видео устройства"
2938
2939#: ../src/gui/main_window.cpp:3454
2940msgid "Do you want to use it as default device?"
2941msgstr "Искате ли стандартно да ползвате него?"
2942
2943#: ../src/gui/main_window.cpp:3522
2944msgid "_Chat"
2945msgstr "_Разговор"
2946
2947#: ../src/gui/main_window.cpp:3524
2948msgid "Ca_ll"
2949msgstr "_Набиране"
2950
2951#: ../src/gui/main_window.cpp:3524
2952msgid "Place a new call"
2953msgstr "Ново набиране"
2954
2955#: ../src/gui/main_window.cpp:3527
2956msgid "_Hang up"
2957msgstr "_Прекъсване"
2958
2959#: ../src/gui/main_window.cpp:3528
2960msgid "Terminate the current call"
2961msgstr "Прекратяване на текущото обаждане"
2962
2963#: ../src/gui/main_window.cpp:3534
2964msgid "Co_ntact"
2965msgstr "_Контакт"
2966
2967#: ../src/gui/main_window.cpp:3535
2968msgid "Act on selected contact"
2969msgstr "Действие с избрания контакт"
2970
2971#: ../src/gui/main_window.cpp:3541
2972msgid "A_dd Contact"
2973msgstr "_Добавяне на контакт"
2974
2975#: ../src/gui/main_window.cpp:3541
2976msgid "Add a contact to the roster"
2977msgstr "Добавяне на контакт към указателя"
2978
2979#: ../src/gui/main_window.cpp:3546
2980msgid "Find contacts"
2981msgstr "Търсене на контакт"
2982
2983#: ../src/gui/main_window.cpp:3553 ../src/gui/main_window.cpp:4028
2984msgid "Hold the current call"
2985msgstr "Задържане на текущото обаждане"
2986
2987#: ../src/gui/main_window.cpp:3557
2988msgid "_Transfer Call"
2989msgstr "Пре_хвърляне на обаждане"
2990
2991#: ../src/gui/main_window.cpp:3558
2992msgid "Transfer the current call"
2993msgstr "Прехвърляне на текущото обаждане"
2994
2995#: ../src/gui/main_window.cpp:3566
2996msgid "Suspend or resume the audio transmission"
2997msgstr "Спиране или продължаване на предаването на аудио"
2998
2999#: ../src/gui/main_window.cpp:3571
3000msgid "Suspend or resume the video transmission"
3001msgstr "Спиране или продължаване на предаването на видео"
3002
3003#. FIXME: that isn't a very good way to do things
3004#: ../src/gui/main_window.cpp:3580
3005msgid "Other"
3006msgstr "Други"
3007
3008#: ../src/gui/main_window.cpp:3581
3009msgid "Other possible actions"
3010msgstr "Други действия"
3011
3012#: ../src/gui/main_window.cpp:3588
3013msgid "Close the Ekiga window"
3014msgstr "Затваряне на прозореца на Ekiga"
3015
3016#: ../src/gui/main_window.cpp:3595 ../src/gui/statusicon.cpp:465
3017msgid "Quit"
3018msgstr "Спиране на програмата"
3019
3020#: ../src/gui/main_window.cpp:3601
3021msgid "_Configuration Assistant"
3022msgstr "_Помощник за настройване"
3023
3024#: ../src/gui/main_window.cpp:3602
3025msgid "Run the configuration assistant"
3026msgstr "Пускане на помощника за настройване"
3027
3028#: ../src/gui/main_window.cpp:3610
3029msgid "Edit your accounts"
3030msgstr "Редактиране на регистрации"
3031
3032#: ../src/gui/main_window.cpp:3616
3033msgid "Change your preferences"
3034msgstr "Промяна на настройките"
3035
3036#: ../src/gui/main_window.cpp:3621
3037msgid "_View"
3038msgstr "_Изглед"
3039
3040#: ../src/gui/main_window.cpp:3623
3041msgid "Con_tacts"
3042msgstr "_Контакти"
3043
3044#: ../src/gui/main_window.cpp:3623
3045msgid "View the contacts list"
3046msgstr "Преглед на списъка с контакти"
3047
3048#: ../src/gui/main_window.cpp:3628
3049msgid "_Dialpad"
3050msgstr "_Циферблат"
3051
3052#: ../src/gui/main_window.cpp:3628
3053msgid "View the dialpad"
3054msgstr "Показване на циферблата"
3055
3056#: ../src/gui/main_window.cpp:3633
3057msgid "_Call History"
3058msgstr "_История на обажданията"
3059
3060#: ../src/gui/main_window.cpp:3633
3061msgid "View the call history"
3062msgstr "Разглеждане на историята на обажданията"
3063
3064#: ../src/gui/main_window.cpp:3641
3065msgid "_Show Call Panel"
3066msgstr "_Показване на циферблата"
3067
3068#: ../src/gui/main_window.cpp:3649
3069msgid "_Local Video"
3070msgstr "_Локално видео"
3071
3072#: ../src/gui/main_window.cpp:3650
3073msgid "Local video image"
3074msgstr "Локално видео изображение"
3075
3076#: ../src/gui/main_window.cpp:3655
3077msgid "_Remote Video"
3078msgstr "_Отдалечено видео"
3079
3080#: ../src/gui/main_window.cpp:3656
3081msgid "Remote video image"
3082msgstr "Отдалечено видео изображение"
3083
3084#: ../src/gui/main_window.cpp:3661
3085msgid "_Picture-in-Picture"
3086msgstr "_Кадър в кадъра"
3087
3088#: ../src/gui/main_window.cpp:3662 ../src/gui/main_window.cpp:3668
3089msgid "Both video images"
3090msgstr "И двете видео изображения"
3091
3092#: ../src/gui/main_window.cpp:3667
3093msgid "Picture-in-Picture in Separate _Window"
3094msgstr "Кадър в кадъра в _отделни прозорци"
3095
3096#: ../src/gui/main_window.cpp:3675
3097msgid "Zoom in"
3098msgstr "Увеличаване"
3099
3100#: ../src/gui/main_window.cpp:3679
3101msgid "Zoom out"
3102msgstr "Намаляване"
3103
3104#: ../src/gui/main_window.cpp:3683
3105msgid "Normal size"
3106msgstr "Нормален размер"
3107
3108#: ../src/gui/main_window.cpp:3687
3109msgid "_Fullscreen"
3110msgstr "На _цял екран"
3111
3112#: ../src/gui/main_window.cpp:3687
3113msgid "Switch to fullscreen"
3114msgstr "Превключване към цял екран"
3115
3116#: ../src/gui/main_window.cpp:3695 ../src/gui/statusicon.cpp:453
3117msgid "Get help by reading the Ekiga manual"
3118msgstr "Помогнете си като прочетете ръководството на Ekiga"
3119
3120#: ../src/gui/main_window.cpp:3700 ../src/gui/statusicon.cpp:458
3121msgid "View information about Ekiga"
3122msgstr "Показване на информация за Ekiga"
3123
3124#: ../src/gui/main_window.cpp:3772
3125msgid ""
3126"Enter a URI on the left, and click this button to place a call or to hangup"
3127msgstr ""
3128"Въведете адрес вляво и натиснете този бутон, за да го наберете или да "
3129"прекъснете връзката"
3130
3131#: ../src/gui/main_window.cpp:3817
3132msgid "Contacts"
3133msgstr "Контакти"
3134
3135#: ../src/gui/main_window.cpp:3839
3136msgid "Dialpad"
3137msgstr "Циферблат"
3138
3139#: ../src/gui/main_window.cpp:3857
3140msgid "Call history"
3141msgstr "История на обажданията"
3142
3143#: ../src/gui/main_window.cpp:3965
3144msgid "Change the volume of your soundcard"
3145msgstr "Промяна на силата на звука"
3146
3147#: ../src/gui/main_window.cpp:3986
3148msgid "Change the color settings of your video device"
3149msgstr "Промяна на цветовите настройки на видео устройството"
3150
3151#: ../src/gui/main_window.cpp:4054
3152msgid "Ekiga"
3153msgstr "Ekiga"
3154
3155#. Translators: TX is a common abbreviation for "transmit".  As it
3156#. * is shown in a tooltip, there is no space constraint
3157#: ../src/gui/main_window.cpp:4657
3158#, c-format
3159msgid "TX: %dx%d "
3160msgstr "Вх.: %d×%d "
3161
3162#. Translators: RX is a common abbreviation for "receive".  As it
3163#. * is shown in a tooltip, there is no space constraint
3164#: ../src/gui/main_window.cpp:4662
3165#, c-format
3166msgid "RX: %dx%d "
3167msgstr "Изх.: %d×%d "
3168
3169#: ../src/gui/main_window.cpp:4664
3170#, c-format
3171msgid ""
3172"Lost packets: %.1f %%\n"
3173"Late packets: %.1f %%\n"
3174"Out of order packets: %.1f %%\n"
3175"Jitter buffer: %d ms%s%s%s"
3176msgstr ""
3177"Загубени пакети: %.1f %%\n"
3178"Закъснели пакети: %.1f %%\n"
3179"Непоследователни пакети: %.1f %%\n"
3180"Защитен буфер: %d ms%s%s%s"
3181
3182#: ../src/gui/main_window.cpp:4779
3183msgid "Prints debug messages in the console (level between 1 and 5)"
3184msgstr ""
3185"Показване на съобщенията за грешка в\n"
3186"                                       конзолата (нива между 1 и 5)"
3187
3188#: ../src/gui/main_window.cpp:4784
3189msgid "Prints user plane debug messages in the console (level between 1 and 4)"
3190msgstr ""
3191"Показване на потребителските съобщения за\n"
3192"                                       грешка в конзолата (нива между 1 и 4)"
3193
3194#: ../src/gui/main_window.cpp:4789
3195msgid "Makes Ekiga call the given URI"
3196msgstr "Кара Ekiga да набере дадения адрес"
3197
3198#: ../src/gui/preferences.cpp:376
3199msgid "Play sound for new voice mails"
3200msgstr "Пускане на звук при нова гласова поща"
3201
3202#: ../src/gui/preferences.cpp:386
3203msgid "Play sound for new instant messages"
3204msgstr "Пускане на звук при ново бързо съобщение"
3205
3206#: ../src/gui/preferences.cpp:447
3207msgid "_Full name:"
3208msgstr "П_ълно име:"
3209
3210#: ../src/gui/preferences.cpp:464
3211msgid "User Interface"
3212msgstr "Потребителски интерфейс"
3213
3214#: ../src/gui/preferences.cpp:466
3215msgid "Start _hidden"
3216msgstr "Стартиране в _скрито състояние"
3217
3218#: ../src/gui/preferences.cpp:468
3219msgid "Show offline _contacts"
3220msgstr "Показване на _изключените контакти"
3221
3222#: ../src/gui/preferences.cpp:472
3223msgid "Video Display"
3224msgstr "Видео"
3225
3226#: ../src/gui/preferences.cpp:474
3227msgid "Place windows displaying video _above other windows"
3228msgstr "Поставяне на прозорците за видео _над другите прозорци"
3229
3230#: ../src/gui/preferences.cpp:478
3231msgid "Network Settings"
3232msgstr "Настройки на мрежата"
3233
3234#: ../src/gui/preferences.cpp:480
3235msgid "Enable network _detection"
3236msgstr "Включване на _засичането на мрежата"
3237
3238#: ../src/gui/preferences.cpp:490
3239msgid "Call Forwarding"
3240msgstr "Прехвърляне на обаждания"
3241
3242#: ../src/gui/preferences.cpp:492
3243msgid "_Always forward calls to the given host"
3244msgstr "Обажданията _винаги да се прехвърлят към избрания хост"
3245
3246#: ../src/gui/preferences.cpp:492
3247msgid ""
3248"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
3249"specified in the protocol settings"
3250msgstr ""
3251"Ако е включено, всички входящи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста, "
3252"който е зададен в настройките на протокола."
3253
3254#: ../src/gui/preferences.cpp:494
3255msgid "Forward calls to the given host if _no answer"
3256msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост, ако _няма отговор"
3257
3258#: ../src/gui/preferences.cpp:494
3259msgid ""
3260"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
3261"specified in the protocol settings if you do not answer the call"
3262msgstr ""
3263"Ако е включено и не приемете входящо обаждане, то ще бъде прехвърляно към "
3264"хоста, който е зададен в настройките на протокола."
3265
3266#: ../src/gui/preferences.cpp:496
3267msgid "Forward calls to the given host if _busy"
3268msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост, ако е _заето"
3269
3270#: ../src/gui/preferences.cpp:496
3271msgid ""
3272"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
3273"specified in the protocol settings if you already are in a call or if you "
3274"are in Do Not Disturb mode"
3275msgstr ""
3276"Ако е включено и вече говорите с някой или сте в режим „Не ме безпокойте“, "
3277"входящите обаждания ще бъдат прехвърляни на хоста, който е зададен в "
3278"настройките на протокола."
3279
3280#: ../src/gui/preferences.cpp:500 ../src/gui/preferences.cpp:1319
3281msgid "Call Options"
3282msgstr "Настройки на обажданията"
3283
3284#. Add all the fields
3285#: ../src/gui/preferences.cpp:503
3286msgid "Timeout to reject or forward unanswered incoming calls (in seconds):"
3287msgstr ""
3288"Време, след което се прекъсват или прехвърлят неприетите обаждания (в "
3289"секунди):"
3290
3291#: ../src/gui/preferences.cpp:504
3292msgid "_Automatically answer incoming calls"
3293msgstr "_Автоматично отговаряне на входящите обаждания"
3294
3295#: ../src/gui/preferences.cpp:535
3296msgid "Ekiga Sound Events"
3297msgstr "Звукови събития на Ekiga"
3298
3299#: ../src/gui/preferences.cpp:573
3300msgid "A"
3301msgstr "Рег."
3302
3303#: ../src/gui/preferences.cpp:585
3304msgid "Event"
3305msgstr "Събитие"
3306
3307#: ../src/gui/preferences.cpp:597
3308msgid "Choose a sound"
3309msgstr "Избор на звук"
3310
3311#: ../src/gui/preferences.cpp:602
3312msgid "Wavefiles"
3313msgstr "Аудио файлове във формат wav"
3314
3315#: ../src/gui/preferences.cpp:611 ../src/gui/preferences.cpp:630
3316msgid "Play"
3317msgstr "Изпълнение"
3318
3319#: ../src/gui/preferences.cpp:651
3320msgid "String"
3321msgstr "Низ"
3322
3323#: ../src/gui/preferences.cpp:652
3324msgid "Tone"
3325msgstr "Тон"
3326
3327#: ../src/gui/preferences.cpp:653 ../src/gui/preferences.cpp:696
3328msgid "RFC2833"
3329msgstr "RFC2833"
3330
3331#: ../src/gui/preferences.cpp:654
3332msgid "Q.931"
3333msgstr "Q.931"
3334
3335#: ../src/gui/preferences.cpp:659 ../src/gui/preferences.cpp:705
3336msgid "Misc Settings"
3337msgstr "Разни настройки"
3338
3339#: ../src/gui/preferences.cpp:662 ../src/gui/preferences.cpp:710
3340msgid "Forward _URI:"
3341msgstr "_Адрес за прехвърляне:"
3342
3343#: ../src/gui/preferences.cpp:668
3344msgid "Advanced Settings"
3345msgstr "Допълнителни настройки"
3346
3347#. The toggles
3348#: ../src/gui/preferences.cpp:671
3349msgid "Enable H.245 _tunneling"
3350msgstr "Включване на _тунелиране по H.245"
3351
3352#: ../src/gui/preferences.cpp:673
3353msgid "Enable _early H.245"
3354msgstr "Включване на _ранния H.245"
3355
3356#: ../src/gui/preferences.cpp:675
3357msgid "Enable fast _start procedure"
3358msgstr "Включване на процедурата „_Бързо стартиране“"
3359
3360#: ../src/gui/preferences.cpp:675
3361msgid ""
3362"Connection will be established in Fast Start mode. Fast Start is a new way "
3363"to start calls faster that was introduced in H.323v2. It is not supported by "
3364"Netmeeting and using both Fast Start and H.245 Tunneling can crash some "
3365"versions of Netmeeting."
3366msgstr ""
3367"Връзката ще бъде осъществена в режим „Бързо набиране“. Това е нов начин за "
3368"по-бързо стартиране на обаждания представено в H.323v2. Не се поддържа от "
3369"Netmeeting. Ползването му, както и на тунелирането по H.245, може да забие "
3370"някои версии на Netmeeting"
3371
3372#: ../src/gui/preferences.cpp:679 ../src/gui/preferences.cpp:716
3373msgid "DTMF Mode"
3374msgstr "Режим за DTMF"
3375
3376#: ../src/gui/preferences.cpp:681 ../src/gui/preferences.cpp:718
3377msgid "_Send DTMF as:"
3378msgstr "_Изпращане на DTMF като:"
3379
3380#: ../src/gui/preferences.cpp:681 ../src/gui/preferences.cpp:718
3381msgid "Select the mode for DTMFs sending"
3382msgstr "Избор на режима за изпращане на DTMF"
3383
3384#: ../src/gui/preferences.cpp:697
3385msgid "INFO"
3386msgstr "ИНФО"
3387
3388#: ../src/gui/preferences.cpp:707
3389msgid "_Outbound Proxy:"
3390msgstr "Изходящ _посредник:"
3391
3392#: ../src/gui/preferences.cpp:746
3393msgid "Ringing Device"
3394msgstr "Устройство за звънене"
3395
3396#: ../src/gui/preferences.cpp:746
3397msgid "Select the ringing audio device to use"
3398msgstr "Избор на аудио устройството за звънене"
3399
3400#: ../src/gui/preferences.cpp:748
3401msgid "Output device:"
3402msgstr "Изходно устройство:"
3403
3404#: ../src/gui/preferences.cpp:755 ../src/gui/preferences.cpp:897
3405msgid "Input device:"
3406msgstr "Входно устройство:"
3407
3408#. That button will refresh the device list
3409#: ../src/gui/preferences.cpp:759 ../src/gui/preferences.cpp:908
3410msgid "_Detect devices"
3411msgstr "_Откриване на устройствата"
3412
3413#: ../src/gui/preferences.cpp:759 ../src/gui/preferences.cpp:908
3414msgid "Click here to refresh the device list"
3415msgstr "Натиснете тук, за да опресните списъка с устройства"
3416
3417#: ../src/gui/preferences.cpp:876
3418msgid "PAL (Europe)"
3419msgstr "PAL (Европа)"
3420
3421#: ../src/gui/preferences.cpp:877
3422msgid "NTSC (America)"
3423msgstr "NTSC (Америка)"
3424
3425#: ../src/gui/preferences.cpp:878
3426msgid "SECAM (France)"
3427msgstr "SECAM (Франция)"
3428
3429#: ../src/gui/preferences.cpp:879
3430msgid "Auto"
3431msgstr "Автоматично"
3432
3433#. Video Channel
3434#: ../src/gui/preferences.cpp:901
3435msgid "Channel:"
3436msgstr "Канал:"
3437
3438#: ../src/gui/preferences.cpp:903
3439msgid "Size:"
3440msgstr "Размер:"
3441
3442#: ../src/gui/preferences.cpp:903
3443msgid "Select the transmitted video size"
3444msgstr "Избор на размера на предаваното видео"
3445
3446#: ../src/gui/preferences.cpp:905
3447msgid "Format:"
3448msgstr "Формат:"
3449
3450#: ../src/gui/preferences.cpp:928 ../src/gui/preferences.cpp:965
3451#: ../src/gui/preferences.cpp:1348 ../src/gui/preferences.cpp:1359
3452msgid "Codecs"
3453msgstr "Кодери"
3454
3455#: ../src/gui/preferences.cpp:940 ../src/gui/preferences.cpp:977
3456msgid "Settings"
3457msgstr "Настройки"
3458
3459#. Translators: the full sentence is Automatically adjust jitter buffer
3460#. between X and Y ms
3461#: ../src/gui/preferences.cpp:944
3462msgid "Enable silence _detection"
3463msgstr "_Засичане на тишина"
3464
3465#: ../src/gui/preferences.cpp:946
3466msgid "Enable echo can_celation"
3467msgstr "Премахване на _ехото"
3468
3469#: ../src/gui/preferences.cpp:948
3470msgid "Maximum _jitter buffer (in ms):"
3471msgstr "_Максимален защитен буфер (в ms):"
3472
3473#. Translators: the full sentence is Keep a minimum video quality of X %
3474#: ../src/gui/preferences.cpp:980
3475msgid "Picture Quality"
3476msgstr "Качество на картината"
3477
3478#: ../src/gui/preferences.cpp:980
3479msgid ""
3480"Choose if you want to guarantee a minimum image quality (possibly leading to "
3481"dropped frames in order not to surpass the bitrate limit) or if you prefer "
3482"to keep the frame rate"
3483msgstr ""
3484"Какво искате да запазите: минималното качество на картината (може да доведе "
3485"до изпускане на кадри) или честотата на кадрите."
3486
3487#: ../src/gui/preferences.cpp:982
3488msgid "Maximum video _bitrate (in kbits/s):"
3489msgstr "Максимална широчина на лентата за _видеото (в kbits/s):"
3490
3491#: ../src/gui/preferences.cpp:982
3492msgid ""
3493"The maximum video bitrate in kbits/s. The video quality and the effective "
3494"frame rate will be dynamically adjusted to keep the bitrate at the given "
3495"value."
3496msgstr ""
3497"Максимална широчина на лентата за видео в kbits/s. Качеството на видео "
3498"изображението и честотата на предаваните кадри ще бъде регулирана "
3499"автоматично по време на обаждането, за да се спази тази стойност."
3500
3501#: ../src/gui/preferences.cpp:1291
3502msgid "Ekiga Preferences"
3503msgstr "Настройки на Ekiga"
3504
3505#: ../src/gui/preferences.cpp:1309
3506msgid "General"
3507msgstr "Общи"
3508
3509#: ../src/gui/preferences.cpp:1310
3510msgid "Personal Data"
3511msgstr "Лични данни"
3512
3513#: ../src/gui/preferences.cpp:1315
3514msgid "General Settings"
3515msgstr "Общи настройки"
3516
3517#: ../src/gui/preferences.cpp:1324
3518msgid "Sound Events"
3519msgstr "Звукови събития"
3520
3521#: ../src/gui/preferences.cpp:1328
3522msgid "Protocols"
3523msgstr "Протоколи"
3524
3525#: ../src/gui/preferences.cpp:1330
3526msgid "SIP Settings"
3527msgstr "Настройки за SIP"
3528
3529#: ../src/gui/preferences.cpp:1335
3530msgid "H.323 Settings"
3531msgstr "Настройки за H.323"
3532
3533#. The player
3534#: ../src/gui/preferences.cpp:1341
3535msgid "Audio"
3536msgstr "Аудио"
3537
3538#: ../src/gui/preferences.cpp:1344 ../src/gui/preferences.cpp:1355
3539msgid "Devices"
3540msgstr "Устройства"
3541
3542#: ../src/gui/preferences.cpp:1353
3543msgid "Video"
3544msgstr "Видео"
3545
3546#: ../src/gui/statusicon.cpp:313
3547#, c-format
3548msgid "You have %d message"
3549msgid_plural "You have %d messages"
3550msgstr[0] "Имате %d съобщение"
3551msgstr[1] "Имате %d съобщения"
3552
3553#: ../src/gui/statusicon.cpp:409
3554msgid "The following accounts are inactive:"
3555msgstr "Следните регистрации не са включени:"
3556
3557#: ../src/gui/statusmenu.cpp:87
3558msgid "Online"
3559msgstr "На линия"
3560
3561#: ../src/gui/statusmenu.cpp:88
3562msgid "Away"
3563msgstr "Отсъства"
3564
3565#: ../src/gui/statusmenu.cpp:89
3566msgid "Do Not Disturb"
3567msgstr "Зает"
3568
3569#: ../src/gui/statusmenu.cpp:387
3570msgid "Custom message..."
3571msgstr "Потребителско съобщение…"
3572
3573#: ../src/gui/statusmenu.cpp:430
3574msgid "Clear"
3575msgstr "Изчистване"
3576
3577#. Build the dialog
3578#: ../src/gui/statusmenu.cpp:521 ../src/gui/statusmenu.cpp:671
3579msgid "Custom Message"
3580msgstr "Потребителско съобщение"
3581
3582#: ../src/gui/statusmenu.cpp:537
3583msgid "Delete custom messages:"
3584msgstr "Изтриване на потребителски съобщения:"
3585
3586#: ../src/gui/statusmenu.cpp:692
3587msgid "Define a custom message:"
3588msgstr "Ново потребителско съобщение:"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.